Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015"

Transcriptie

1 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator : mr. J.B. de Meester R-C : mr. H.W.P.J. Hopmans Activiteiten onderneming Personeel gemiddeld aantal : 25 : goederenvervoer over de weg, koeltransport. Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Bestede uren in verslagperiode : mr. J.B. de Meester: 7 uur en 30 minuten : mr. E.M. van den Bergh: 2 uur en 36 minuten : mr. M. Schroevers: 7 uur en 48 minuten Bestede uren totaal : 2012: mr. J.B. de Meester: 110 uur en 6 minuten : 2012: mr. M.E. Batelaan: 6 uur en 42 minuten : 2013: mr. J.B. de Meester: 85 uur en 24 minuten : 2013: mr. M.E. Batelaan: 56 uur en 30 minuten : 2013: D.I.E. van Dijke: 36 minuten : 2013: mr. E.M. van den Bergh: 3 uur en 6 minuten : 2014: mr. J.B. de Meester: 18 uur en 48 minuten : 2014: mr. M.E. Batelaan: 28 uur en 30 minuten : 2014: mr. E.M. van den Bergh: 9 uur en 36 minuten : 2014: mr. T.J.M. Kagie: 18 uur en 12 minuten : 2014: mr. M. Schroevers: 7 uur en 48 minuten 1

2 : 2015: mr. J.B. de Meester: 42 minuten Stand van de boedelrekening : ,01 (zie bijlage 1) In dit verslag is de tekst van het laatste verslag opgenomen. De door de curator in het nieuwe verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt weergegeven. De curator heeft dit verslag ex artikel 73a Fw zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld, maar dit verslag is gebaseerd op de op het moment van publiceren beschikbare informatie. Het is mogelijk dat de in dit verslag opgenomen feiten later wijzigen of dat conclusies worden bijgesteld. Niet alle feiten lenen zich voor publicatie. Aan dit verslag kunnen derden geen rechten ontlenen. Zie overigens de verslagen van Nedline B.V. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Nedexco Logistics B.V. is opgericht op 27 april De aandeelhouder en bestuurder van de failliete vennootschap is Nedexco B.V. Er is sprake van een fiscale eenheid. De directie wordt namens Nedexco B.V. gevoerd door J.R. Holding B.V., namens deze de heer J.T. Reitsma, Heyned Beheer B.V., namens deze de heer J.C. van de Heijden, en Meer Ermelo Beheer B.V., namens deze de heer A.M. Meerlo. De transportonderneming werd gevoerd vanuit Nedexco Logistics B.V., de transportmiddelen zaten in Nedline B.V. en chauffeurs waren in dienst van Nedline B.V. Het bedrijf Nedexco Logistik Deutschland GmbH is eveneens failliet verklaard. Dit bedrijf is geen onderdeel van Nedexco Logistics B.V. 1.2 Omzetgegevens, winst en verlies In 2010 had de onderneming een omzet van ,00, het resultaat na belastingen bedroeg toen ,00. In het jaar daarvoor was de omzet vrijwel gelijk en bedroeg de winst ,00. In de jaarrekening 2010 wordt melding gemaakt van de nadelige invloed op de rentabiliteit als gevolg van een grote mate van concurrentie binnen het marktsegment waarin Nedexco Logistics actief is. Ook worden de negatieve gevolgen van het overheidsingrijpen op de rijtijden als reden genoemd. Er werd ge- 2

3 streefd naar het doelmatig besparen van kosten en het invoeren van goede ICT waardoor ritoptimalisatie en ritefficiëntie kon worden bereikt. Eind 2011 verloor Nedexco Logistics een belangrijke klant. 1.3 Balanstotaal , Lopende procedures Geen. 1.5 Verzekeringen Zijn geëindigd. 1.6 Huur De onderneming huurde de locatie (kantoor, bedrijfsruimte en terrein) aan de Poort 15 te Rilland. De locatie is eigendom van Nedexco B.V. Deze BV is niet failliet. Nedexco B.V. heeft de huur aan Nedexco Logistics opgezegd per 1 april De inventaris is eind december 2012 verkocht toen ook de onroerende zaak werd verkocht en geleverd. 1.7 Oorzaak faillissement Nedexco Logistics verloor eind 2011 een grote klant. Begin 2012 is een liquiditeitskrapte ontstaan. De onderneming was eind 2011 in een nieuw factoringsysteem gestapt en er werd per begin 2012 jaar gewerkt met een nieuw computersysteem. Het heeft veel meer werk gekost om dit goed te laten draaien dan de directie had verwacht. De bank heeft naar aanleiding van de liquiditeitskrapte nadere financiële eisen gesteld en aan de directie gevraagd met een financieel plan en liquiditeitsprognose te komen. De termijn om daar op te reageren was erg kort. Vervolgens ging de bank de financiering op 2 maart 2012 opschorten als gevolg waarvan op 12 maart 2012 de gehele bedrijfsoperatie stil kwam te staan doordat er niet meer getankt kon worden, ferrymaatschappijen de overtochten blokkeerden, verzekeringen werden opgeschort en chauffeurs niet meer wilden rijden. Klanten liepen daardoor massaal weg en de directie zag zich genoodzaakt al het transportmaterieel bij de leasemaatschappijen in te leveren. Het 3

4 voorgaande is de directe aanleiding tot het faillissement geweest. Op 12 maart 2012 constateerde de bank ook dat er berichten in media waren verschenen waarin werd gesteld dat Nedexco failliet was. De directie meent dat de bank voorbarig was met het intrekken van het krediet. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement 25 (de chauffeurs en uitzendkrachten en ZZP-ers werkten in dienst en in opdracht van Nedline B.V.) Aantal in jaar voor faillissement. 2.3 Datum ontslagaanzegging 21 maart 2012 (met toestemming van de rechter-commissaris). 2.4 Het UWV is ingeschakeld en heeft op 28 maart 2012 alle loonvorderingen opgenomen. Een negental medewerkers heeft ander werk gevonden. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Geen, het onroerend goed zit in de holding Nedexco B.V. 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage De onroerende zaak werd te koop gezet. Op 12 december 2012 werd een koper gevonden. De levering vond eind december 2012 plaats. Met de opbrengst werd de hypothecaire schuld bij de bank afgelost. Bedrijfsmiddelen 4

5 3.5 Beschrijving Bestaat uit de inventaris (meubels en computers) van het kantoor aan de Poort 15 te Rilland. De inventaris is ten verkoop aangeboden aan mogelijk geïnteresseerde partijen. Dit heeft twee biedingen opgeleverd. De inventaris is verkocht. Zie het financiële verslag. 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Ja, er zijn vele afdrachtsbelastingen niet betaald zodat hier het bodemvoorrecht van toepassing is, maar de inventaris was niet verpand. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving Alle werkzaamheden waren al stilgelegd voor de datum van het faillissement zodat er geen onderhanden werk was Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage Andere activa 3.12 Beschrijving Vorderingen op debiteuren, zie punt 5 van dit verslag. De vorderingen op debiteuren zijn geïnd. Voor de opbrengst wordt verwezen naar het financiële verslag. Afgehandeld Verkoopopbrengst 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren 5

6 In onderzoek, zie punt 5. De vorderingen van ABN AMRO Commercial Finance zijn voldaan, reden waarom ACF de incasso van resterende debiteuren aan de curator heeft overgedragen. Debiteuren werden opnieuw aangeschreven. De incasso heeft tot nu toe ruim ,-- opgeleverd, naast de eerder ontvangen ,00. Afgehandeld. 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) De onderneming werd gefinancierd door ABN Amro Bank en door ABN Amro Commercial Finance. Er werd gebruik gemaakt van een krediet in rekening courant en daarnaast verzorgde ACF de factoring. ACF en de bank kunnen worden voldaan uit de debiteuren waarna het restant aan de boedel ten goede komt. Bij brief van 21 januari 2013 heeft ABN AMRO Bank N.V. verklaard dat de zekerheden ten behoeve van de boedel worden vrijgegeven, de boedel kan derhalve alle resterende baten innen. 5.2 Leasecontracten Alle trekkers en opleggers waren in operational lease bij Nedline B.V.. Zie het betreffende verslag van Nedline B.V Beschrijving zekerheden Pandrecht van ABN en ACF op alle vorderingen van Nedexco Logistics B.V. Hoofdelijke verbondenheid van de andere Nedexco B.V. s. De bank en ACF hebben inmiddels hun pandrechten op debiteuren vrijgegeven ten gunste van de boedel. 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud Ja, maar een heel beperkt belang. Is geregeld. 6

7 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten 5.9 Het nog aanwezige personeel heeft tot eind april 2012 geholpen om de debiteuren te innen. 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden Er was geen sprake van voortzetting en geen doorstart. 6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing op dit onderdeel. Doorstart. 6.3 Beschrijving Omdat alle klanten al voor datum faillissement elders hun diensten gingen afnemen kon geen sprake zijn van een doorstart. 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Is in een bedrijf als dit complex en omvangrijk, maar is in beginsel wel voldoende bijgehouden. Een complicatie wordt gevormd door het feit dat de boekhouding alleen toegankelijk is via een server in Amsterdam. 7

8 7.2 Depot jaarrekeningen De publicatiebalans 2010 is te laat gedeponeerd. Jaarrekening 2011 wordt nog opgesteld. 7.3 Goedk. verkl. Accountant Nee, een samenstellingsverklaring. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Gezien de datum van oprichting niet aan de orde. 7.5 Onbehoorlijk bestuur De curator ziet geen gronden om het bestuur op dit punt aan te spreken. De deponering van de jaarrekening 2010 is weliswaar te laat geweest (8 maart 2012), maar zoals onder 1.7 is aangegeven waren er andere feiten die hebben geleid tot het faillissement. Het bedrijf verloor eind 2012 een belangrijke klant. Er was sprake van automatiseringsproblemen en de bevoorschotting via ACF liep spaak. De bank heeft, samengevat, op basis van de slechte omstandigheden binnen de transportsector en de financiële resultaten van de onderneming het krediet beperkt en de financiering opgezegd toen zij constateerde of meende dat sprake was van een dreigend liquiditeitstekort van K. Zij gaf volgens de directie te weinig ruimte om het tij te keren. Negatieve (voorbarige en onjuiste) publicaties over Nedexco hebben ook een negatief effect gehad. 7.6 Paulianeus handelen Niet gebleken Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Salaris curator, huur bedrijfspand, vordering UWV, vorderingen personeelsleden. De curator zal na indiening van dit verslag de boedelvordering van UWV betalen. Uitgevoerd, zie het financiële verslag. 8

9 8.2 Pref. Vord. Van de fiscus Voor BTW en loonbelasting. OB 4 e kwartaal 2011 bedraagt 5 ton. De B.V. vormt een fiscale eenheid met de holding. Op 15 januari 2015 heeft de fiscus de vordering ex artikel 29 lid 2 OB ingediend. Er is een vordering ingediend ter hoogte van , Pref. Vord. Van het UWV Ja, voor overgenomen loonverplichtingen etc. 8.4 Andere pref. Crediteuren 8.5 Aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren 8,2 miljoen. De lijst wordt bijgevoegd ,00 (bijlage 2) ,44 (bijlage 2) ,71 (bijlage 2) ,28 (bijlage 2) Aan schuldeiser Cargobull Finance is gevraagd de huidige vordering mede te delen. Die vordering moet inmiddels lager zijn dan voorlopig op de lijst is genoteerd. Nog geen opgave ontvangen. Ongewijzigd ,78 (bijlage 2). 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Een gedeeltelijke uitkering valt niet uit te sluiten, maar dit hangt volledig af van het innen van de debiteuren en de opbrengst van de onroerende zaak. Vereenvoudigde afwikkeling Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Zal nog een jaar tijd in beslag nemen. 9

10 9.2 Plan van aanpak Verder gaan met het innen van de laatste debiteuren. Afgehandeld. 9.3 Indiening volgend verslag Over 6 maanden of zoveel eerder als nodig. 9.4 Zie 9.2. Verder heeft de curator in de afgelopen periode de personeelsleden aangeschreven en hen verzocht hun resterende (loon)vorderingen in te dienen. Dit heeft tot nu toe dit enkele reacties geleid waarbij niet altijd duidelijk is wat er wordt geclaimd. Dit vergt nader onderzoek. Ongewijzigd, de door werknemers verstrekte informatie is gebrekkig. Het bleek ook noodzakelijk om vele adressen te verifiëren. De curator wil dit dossier de komende verslagperiode afwikkelen. Middelburg, 20 januari 2015 J.B. de Meester curator 10

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 (eindverslag) Datum : 15 oktober 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAK INTERIEUR B.V., statutair

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET Naam : M.A.R. TRAILER B.V. Curator : Mr M.M.E. Bowmer Rechter-Commissaris : Mr J.P.G. Poell Datum Faillissement : 23 maart 2004 Datum Verslag : 13 april

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Wanneer een onderneming in financiële. Fiscale aandachtspunten bij een dreigend faillissement

Wanneer een onderneming in financiële. Fiscale aandachtspunten bij een dreigend faillissement Fiscale aandachtspunten bij een dreigend faillissement Op het moment dat een ondernemer in zwaar weer terecht komt of dreigt te komen, is het van groot belang dat er een goede check plaatsvindt van diens

Nadere informatie

Wat doet de notaris bij de aankoop van een huis? Daar teken je voor.

Wat doet de notaris bij de aankoop van een huis? Daar teken je voor. Wat doet de notaris bij de aankoop van een huis? Voor veel mensen heeft de notaris een deftig en nogal saai imago. Bovendien verdient hij z n geld wel erg makkelijk bij de overdracht van een huis. Hij

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste relatie,

VOORWOORD. Beste relatie, 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 BDO ARBEIDSJURISTEN... 4 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)... 5 2. ONTBINDING... 7 3. GOED WERKGEVERSCHAP... 29 4. STUDIEKOSTEN... 32 5. BERISPING... 34 6. OVERGANG

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

NIET ONWETTIG, WEL ONWENSELIJK. Rapport vervolgonderzoek Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis

NIET ONWETTIG, WEL ONWENSELIJK. Rapport vervolgonderzoek Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis NIET ONWETTIG, WEL ONWENSELIJK Rapport vervolgonderzoek Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis Den Haag, 14 februari 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. Aanleiding tot het onderzoek...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 015 Privatisering van het ABP Nr. 2 RAPPORT Inhoud Blz. Blz. Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Voorgeschiedenis 8 2.1 Ontstaan financieringsachterstand

Nadere informatie

De boete belicht november 2014. Colofon. Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN. 978-90-5079-273-8 Datum. November 2014.

De boete belicht november 2014. Colofon. Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN. 978-90-5079-273-8 Datum. November 2014. De boete belicht Colofon Programma Inkomenszekerheid Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN 978-90-5079-273-8 Datum November 2014 Pagina 2 van 51 Voorwoord De Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving,

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants Februari 2014 Voor

Nadere informatie

Ondernemingsvermogen, privévermogen en alimentatie bij echtscheiding een (on)samenhangend geheel?

Ondernemingsvermogen, privévermogen en alimentatie bij echtscheiding een (on)samenhangend geheel? Ir. I. Massart RV 1 Ondernemingsvermogen, privévermogen en alimentatie bij echtscheiding een (on)samenhangend geheel? 12 Inleiding Wanneer een echtpaar in gemeenschap van goederen is getrouwd, lijkt boedelverdeling

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie