Deze examenopgaven bestaan uit 17 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze examenopgaven bestaan uit 17 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn."

Transcriptie

1 Voorbeeldexamen Examenopgaven BEDRIJFSPROCESSEN Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 17 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Het examen bestaat uit 50 vragen. Het maximaal aantal te behalen punten is 50. Elke goed beantwoorde vraag levert op. Bij 33 punten of meer bent u geslaagd. De beschikbare tijd is 90 minuten. De volgende vraagsoorten kunnen in het examen voorkomen: meerkeuzevraag waarbij één antwoord juist is. multiple select vraag waarbij meerdere antwoorden juist zijn. hotspotvraag waarbij u een afbeelding aan moet wijzen. sleepvraag waarbij u de juiste antwoorden op de goede plek moet zetten. rangschikvraag waarbij u de juiste volgorde aan moet geven. invulvraag waarbij u een woord of getal moet invullen. Wanneer er meerdere antwoorden juist zijn, staat dat bij de vraag aangegeven. Geef het aantal goede antwoorden aan dat bij de vraag staat aangegeven, maar niet méér dan om wordt gevraagd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Veel succes met de voorbereiding op het examen!

2 Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen

3 Vraag 1 Er zijn diverse soorten projecten. Welke soort project past bij het gewenste eindresultaat? Sleep de passende projectsoort naar het bijbehorende gewenste eindresultaat. Soorten projecten: a objectgericht b marktgericht c informatiesysteem d technologie Eindresultaat Project Het bouwen van een nieuwe fabriek voor de productie van hardware in Korea. Het inrichten van een nieuw CRM systeem voor een grote overheidsinstelling. Vraag 2 Keten- en netwerken hebben zich in de loop der jaren ontwikkeld. Zet de onderstaande toepassingen in de juiste chronologische volgorde. a Personal computer b Cloud computing c Mainframe/minicomputer d Bedrijfsinternet Vraag 3 Wat is het kenmerk van de onderstaande besluitvormingsmethoden? Sleep het juiste kenmerk onder de methode. 1 Pro-actieve probleemoplossing 2 Kwantitatieve gegevensanalyse 3 Coalitievorming door managers 4 Stapsgewijs besluitvormingsproces Methode Operationele researchbenadering Carnegiemodel Incrementele besluitvorming Vuilnisbakmodel Kenmerk Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 3 / 17

4 Vraag 4 Door bezuinigingen moet een manager een keuze maken tussen efficiencyverbetering of omzetverhoging. Wat zijn de achtereenvolgende stappen die hij moet nemen om het probleem op te lossen? Zet de onderstaande stappen in de juiste volgorde. 1 kiezen en implementeren van de beste oplossing 2 oplossingen ontwikkelen en alle alternatieven beoordelen op doelmatigheid en kans op succes 3 verzamelen van interne en externe informatie en details over de bezuiniging 4 doel bepalen en oorzaak van het probleem achterhalen Vraag 5 Wat kwam uit de Hawthorne-studies als belangrijkste kenmerk naar voren? a Condities en structuur van een organisatie zijn afhankelijk van hun externe omgeving. b Een positieve behandeling van medewerkers leidt tot meer motivatie en productiviteit. c Door betrokkenheid te stimuleren kan een organisatie zijn mogelijkheden verruimen. Vraag 6 Een ICT medewerker wil graag meewerken aan een project binnen de organisatie. Tijdens het intakegesprek met de projectleider legt hij uit wat zijn toegevoegde waarde kan zijn. Van welk communicatieaspect maakt hij gebruik? a het appelerende aspect b het expressieve aspect c het referentiële aspect d het relationele aspect Vraag 7 Het L_PASO model ordent het ICT werkterrein langs drie dimensies. Systeemsoort is er daar een van. Tot welke systeemsoort behoort de IT Infrastructuur? a B-systeem b I-systeem c D-systeem Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 4 / 17

5 Vraag 8 Projecten komen in vele soorten en vormen voor. De indeling naar soort kan op meerdere manieren gemaakt worden. Een van de manieren is het indelen naar projectresultaat. Bij een harde projectsoort kost het minder moeite het resultaat hard (zichtbaar en stabiel) te maken. Zet de volgende 3 projectsoorten in volgorde van toenemende hardheid. 1 structuurgericht project 2 visiegericht project 3 objectgericht project Vraag 9 Bij het uitvoeren van een project wordt gewerkt in gedefinieerde projectfasen. In elke fase vinden gestructureerd specifieke werkzaamheden plaats. In welke van de volgende projectfasen worden de oplossingen bepaald voor de eisen en wensen die de initiator of opdrachtgever van het project heeft aangegeven? a in de initiatieffase b in de definitiefase c in de ontwerpfase d in de realisatiefase Vraag 10 Een projectaudit kan in bepaalde gevallen worden ingezet om de gang van zaken door te lichten en zwakke punten aan te geven, waardoor bijsturing mogelijk is. Welke activiteiten horen bij een projectaudit? a opstellen van een conceptrapportage met aanbevelingen b interviewen van alle projectdeelnemers c bepalen van het analysekader van de audit d het werven van een aantal projectteamleden voor het auditteam Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 5 / 17

6 Vraag 11 Voor een project worden door de projectleider activiteiten gegroepeerd en gestructureerd in diverse fasen. Sleep de volgende 3 activiteiten naar de juiste projectfase. Onderzoek make or buy mogelijkheden Maak detailoverzicht activiteiten realisatiefase Maak detailoverzicht activiteiten ontwerpfase Definitiefase Ontwerpfase Voorbereidingsfase Onderzoeken haalbaarheid project Maak detailoverzicht activiteiten voorbereidingsfase Bepalen functionele eisen Zoeken van oplossingen deelprojecten Contact met derden (toeleveranciers) Detailleren projectprogramma Uitwerken detailontwerpen Opstellen projectprogramma Maken draaiboek Vraag 12 Welke van de volgende contracten is een voorbeeld van een dienstverleningsovereenkomst? a het contract dat de afspraken regelt tussen het bedrijf en de ICT-leverancier, voor het werkplekbeheer van het bedrijf b het arbeidscontract van een medewerker van het ingeschakelde ICT-servicebedrijf c het contract voor de aanschaf van een softwaresysteem dat het bedrijf gaat gebruiken d de specificatie van de dienstverlening die een hostingpartij heeft gemaakt als resultaat van de onderhandeling met de klant Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 6 / 17

7 Vraag 13 Directie en management van Flow International besluiten het beloningssysteem te wijzigen. Welk type verandering voeren zij hiermee door? a technologische verandering b product- en dienstverandering c strategische en structurele verandering Vraag 14 Onderzoeksbureaus signaleren geregeld ontwikkelingen in de IT. Ontwikkelingen die gedurende langere tijd in toenemende mate gezien worden en een nieuwe richting op gaan, worden trends genoemd. Geef aan welke trends op dit moment actueel zijn. a bring your own device b client server c lean IT d relational databases e transaction processing Vraag 15 Een organisatie heeft verschillende toepassingsgebieden van IT met elk een eigen doelstelling. Onderstaande tekst gaat over de systemen die gebruikt worden binnen de organisatie. Sleep de 4 ontbrekende woorden op de juiste plaats. Business Intelligence systemen Routeplanners Klantrelatiesystemen Teleconference systemen Timemanagement systemen Toegangssystemen Logistieke systemen Productiesystemen Betere besluitvorming moet het gevolg zijn van het gebruik van (1). Als je bestellingen op maat wilt kunnen maken, zijn (2) nodig, wil je minder onnodige voorraad hebben dan zijn (3) belangrijk. Met het gebruik van (4) kun je de wensen van een koper beter vastleggen. Vraag 16 Voor het managen van een project zijn beheersmatige activiteiten noodzakelijk. Welk aandachtspunt komt in alle vijf de beheersmatige activiteiten voor? a risico b tijd c geld d kwaliteit Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 7 / 17

8 Vraag 17 Voor het beheersen of managen van een project worden 5 beheersmatige activiteiten benoemd. Welke activiteiten zijn dit? a tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie b tijd, informatie, resources, organisatie, methode c tijd, kwaliteit, informatie, methode, resources Vraag 18 Mintzberg onderscheidt tien scholen van organisatiestrategie. Welke van de onderstaande scholen vallen volgens Mintzberg onder Voorschrijvende scholen? a configuratieschool b lerenschool c machtschool d ontwerpschool e omgevingsschool Vraag 19 Welk van onderstaande omschrijvingen sluit het beste aan bij de term projectmatig werken? a zo snel mogelijk aan de slag gaan, nadat een doel of probleem is geconstateerd, zodat flexibiliteit eenvoudiger is na te streven b over langere periode gelijke prestaties leveren met (relatief) constante eigenschappen, zodat efficiëntie eenvoudiger is na te streven c eenmalig een maximale prestatie leveren met een beperkte hoeveelheid middelen, zodat effectiviteit eenvoudiger is na te streven Vraag 20 Bij het bepalen van de financiële waarde van softwareproducten wordt gebruik gemaakt van de softwarewaarderingspiramide. Welke van onderstaande beweringen zijn juist? a De softwarewaarderingspiramide bestaat uit drie lagen. b De reparatielast is gelijk aan de technische schuld c De onderdelen kwaliteit en onderhoudslast bevinden zich in dezelfde laag. Vraag 21 Professor Mintzberg onderscheidt drie rollen die managers vervullen. Welke subrollen horen volgens Mintzberg bij de Informatierol? a onderhandelaar en middelentoewijzer b boegbeeld en leider c probleemoplosser en initiator d waarnemer en woordvoerder Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 8 / 17

9 Vraag 22 Een informatieplan ondersteunt de bedrijfsplannen. Welk aspect is essentieel voor het opstellen van een goed informatieplan? a de projectaanpak die moet worden gebruikt b tijdige oplevering van het plan c inventarisatie van de huidige situatie d bepalen van het kennisniveau van de medewerkers Vraag 23 Bij het plannen en definiëren van werkzaamheden en projectresultaat horen onder andere schattingen van en aannames over doorlooptijden en kosten. De start van de werkzaamheden van een project is een week te laat omdat de benodigde handtekeningen onder beslisdocumenten niet op tijd verkregen werden. Daarnaast loopt het project mogelijk vertraging op wegens ziekte van een medewerker. Welke van onderstaande uitspraken zijn een risico voor het project waar de projectleider door het toepassen van risicomanagement rekening mee had moet houden? a De projectleider verwacht de goedkeuring op het projectplan op tijd te krijgen. b Een projectmedewerker heeft bij de projectleider aangegeven dat hij/zij in de projectperiode een vakantie van twee weken heeft gepland. c De projectleider heeft aangenomen dat iedere projectmedewerker volledig beschikbaar is voor de in het projectplan beschreven activiteiten. d De projectleider heeft voor dit project in de planning en het budget voldoende extra middelen opgenomen (tijd en geld) om zieke medewerkers te kunnen vervangen. Vraag 24 Nadat risico s binnen een project geïdentificeerd zijn, bepaalt de projectleider de kans dat een risico mogelijk gaat optreden. Vervolgens stelt de projectleider de impact van die risico s op het projectresultaat vast. Wat kan de projectleider doen om risico s te verminderen of weg te nemen? a De projectleider kan het risico negeren, dus niets doen. b De projectleider deelt de zorgen die hij heeft over de risico s met de stuurgroep. c De projectleider stelt een contingency planning op met daarin per risico de wat-als overwegingen. d De projectleider definieert voldoende marges voor activiteiten zowel in tijd en doorlooptijd, als in geld en kwaliteit. e De projectleider probeert alle risico s in het project op te lossen. Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 9 / 17

10 Vraag 25 Projectleider Van der Molen gaat op weg naar de geplande maandelijkse stuurgroepvergadering om de status van zijn project te verantwoorden en zicht te geven op zijn voorgenomen acties. Gisteren is hij door zijn projectteam voorzien van alle benodigde informatie. De resultaten van de testteams zijn uitstekend. Tot nu toe vallen de afwijkingen ten opzichte van de productspecificaties erg mee. Een bouwteam meldt dat diverse ontwikkelaars ziek zijn. De verwachting is dat ze nog een paar dagen niet kunnen deelnemen aan het ontwikkelen van producten. Gelukkig heeft de projectleider bij het plannen van het budget rekening gehouden met het kunnen inhuren van extra ontwikkelaars indien nodig. Welk beheersingsproces krijgt de komende tijd de meeste aandacht van de projectleider om het projectresultaat zeker te stellen? a tijdsbeheersing b geldbeheersing c informatiebeheersing Vraag 26 In ICT contracten staan de afspraken die partijen onderling maken. Welke wettelijke bepaling is ook van toepassing op deze contracten zonder dat ernaar verwezen hoeft te worden? a Aangeboden werkzaamheden moeten door gecertificeerde ICT professionals worden uitgevoerd. b Een leverancier van ICT diensten moet ISO-gecertificeerd zijn. c ICT medewerkers moeten zich aan de Arbeidstijdenwet houden. Vraag 27 Welke concurrerende waarden uit het managementmodel van Quinn horen bij welk model? Zet de juiste concurrerende waarden achter het goede model. 1 gericht op consolidatie, continuïteit 2 gericht op maximale output 3 gericht op ontwikkeling van human resources 4 gericht op expansie, verandering Managementmodel Concurrerende waarde Human relationsmodel Intern-procesmodel Open-systeemmodel Rationeel doelmodel Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 10 / 17

11 Vraag 28 Welk van de onderstaande criteria horen volgens het model van Quinn bij het opensysteemmodel? a stabiliteit en controle b innovatie en aanpassing c groei en middelen verwerven d richting en doelverduidelijking e participatie en openheid f inzet en moreel Vraag 29 Het model van Quinn onderkent vier oriëntaties van managers. Zet de 4 oriëntaties op de juiste plaats in het model. 1 beheersing 2 extern 3 flexibiliteit 4 intern???? Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 11 / 17

12 Vraag 30 Projectfasering is onder andere nodig om projecten te structureren en beheersbaar te maken. In alle projectfasen wordt met behulp van principes gewerkt. Welke van de volgende principes is van toepassing op projectfasering? a volgordelijk en gelijktijdig werken b elke fase duurt exact even lang c resultaat georiënteerd d elke fase beschrijft gedetailleerd het totale projectresultaat Vraag 31 Een project bestaat uit projectfasen. Alle fasen starten en eindigen met een goedgekeurd document. Sleep de juiste documenten naar de juiste blokken: NB: Blokjes mogen meerdere keren gebruikt worden. Goedgekeurd projectprogramma Goedgekeurd projectontwerp Goedgekeurd realisatieprogramma Goedgekeurde projectopdracht Definitiefase?? Ontwerpfase? Goedgekeurd projectontwerp Voorbereidingsfase Goedgekeurd realisatieprogramma Vraag 32 Sourcing komt in vele varianten voor. Bij welke van onderstaande vormen besteedt de klant haar gehele IT afdeling uit aan de dienstverlener? Let op, er is 1 antwoord juist. a horizontale uitbesteding b global outsourcing c uitbesteding van infrastructuur Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 12 / 17

13 Vraag 33 Welk type rapportage levert een Decision Support System op? a een ad hoc rapportage b een regelmatige rapportage c een simulatierapportage Vraag 34 Zet de onderstaande begrippen op volgorde van eenvoudig tot complex. 1 gegeven 2 informatie 3 kennis 4 wijsheid Vraag 35 Zet de onderstaande activiteiten van het kennismanagementsysteem in de juiste volgorde. a. kennisopslag b. kennistoepassing c. kennisverspreiding d. kennisverwerving Vraag 36 Welke organisatiestructuur is hier afgebeeld? a functionele structuur b divisiestructuur c geografische structuur d matrixstructuur Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 13 / 17

14 Vraag 37 Welke vier cultuurtypen onderkent de organisatietypologie van Handy? Let op, er zijn 4 antwoorden juist. a rolcultuur b personencultuur c organisatiecultuur d machtscultuur e taakcultuur f missiecultuur Vraag 38 Een organisatie heeft een consultant ingehuurd om de overstap naar het nieuwe werken te begeleiden. Van welk soort management is hier sprake? a kwaliteitsmanagement b personeelsmanagement c risicomanagement d verandermanagement Vraag 39 Een groeiend bedrijf wil projectmatig gaan werken en met behulp van het Project Management Maturity Model een methode kiezen. Welke methodes passen bij dit model? a amerikaanse versie PM Bok b britse versie PM Bok c prince 2 Vraag 40 Een bedrijf heeft de informatie over haar klanten in een spreadsheet vastgelegd. Na een overname is het bedrijf gegroeid en willen de accountmanagers overstappen op een nieuw CRM systeem. Wat wordt bij de invoering van dit CRM systeem door het informatiebeleid bepaalt? a op welke informatiearchitectuur het CRM systeem moet aansluiten. b hoe wordt omgegaan met bedrijfsgegevens. c welke leveranciers worden aangeschreven om een offerte uit te brengen. d wanneer het project als succesvol kan worden afgesloten. Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 14 / 17

15 Vraag 41 De directeur van een bedrijf dat cloud oplossingen aanbiedt, merkt op dat de marktgegevens snel verouderen. Hij staat nu op het punt om een investering te doen om de capaciteit in het eigen rekencentrum uit te breiden. Met welke best practice voor besluitvorming kan de directeur snel tot een beslissing komen? a door te werken aan een alternatief tijdens het besluitvormingsproces. b door iedereen te betrekken bij de besluitvorming waardoor algemene consensus wordt bereikt. c door sterk te focussen op toekomstgerichte planning en informatie. d door advies in te winnen bij ervaren medewerkers in wie hij veel vertrouwen stelt. Vraag 42 Wat is een voorbeeld van een constructie oriëntatie van een bedrijfsproces? a inkopen grondstoffen b vaststellen omvang ijzeren voorraad per grondstof c inkoopsysteem grondstoffen d automatische inkoop grondstoffen bij bereiken ijzeren voorraad Vraag 43 In een organisatie met onderstaand organogram klagen de medewerkers over te veel papierwerk en trage besluitvorming. Wat is een mogelijke verklaring voor deze situatie? a Er is sprake van een dubbele gezagslijn in deze organisatie. b Er is te weinig interactie tussen de werknemers uit de verschillende afdelingen. c De interne processen binnen de verschillende afdelingen zijn niet ingericht. d Er wordt voortdurend te snel gereageerd op veranderingen in de omgeving. Vraag 44 Waar zijn de volgende begrippen voorbeelden van? winstgevendheid groei sociale verantwoordelijkheid het welzijn van de medewerkers a organisatiedoelen b prestatiecriteria c organisatiestructuren Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 15 / 17

16 Vraag 45 Dimensies beschrijven specifieke kenmerken van het organisatieontwerp. Welke van de onderstaande dimensies is een contextuele dimensie? a de organisatietechnologie b de mate van specialisatie c de doelen en strategie d de gezagshiërarchie e de personeelsratio s Vraag 46 Waar is Cloud computing op gebaseerd? a bring your own device b het nieuwe werken c internettechnologie Vraag 47 Wat zijn beschrijvingen van het begrip missie? a de operationele doelen van de organisatie b de officiële doelen van de organisatie c de totale prestaties van de organisatie d de bestaansredenen van de organisatie e de productiviteitsdoelen van de organisatie Vraag 48 Welke 2 typen recht zijn voorbeelden van het intellectueel eigendomsrecht? a consumentenrecht b merkenrecht c octrooirecht d overeenkomstenrecht e privacyrecht Vraag 49 Noem 2 onderdelen waaruit een informatiestrategie van een organisatie bestaat. a programma s b databases c doelstellingen d informatiesystemen e plannen Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 16 / 17

17 Vraag 50 Welke 2 vragen moeten er, volgens Kaplan, altijd als eerste gesteld worden in de voorbereidingsfase van een onderhandeling? a Wat zijn de oorzaken van de huidige situatie? b Wat is het eerste bod dat we gaan uitbrengen? c Welke alternatieven zijn er voor onderhandelen? d Welke doelstellingen willen we minimaal behalen? e Welke stijl van onderhandelen is het meest geschikt? Einde examen Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 17 / 17

BEDRIJFSPROCESSEN. Een vraag levert maximaal 1 punt op.

BEDRIJFSPROCESSEN. Een vraag levert maximaal 1 punt op. Voorbeeldexamen Correctiemodel BEDRIJFSPROCESSEN Een vraag levert maximaal op. De antwoorden worden automatisch, zonder tussenkomst van een corrector, beoordeeld. Bij het toekennen van punten gelden de

Nadere informatie

Samenvatting Project Management Professional

Samenvatting Project Management Professional Samenvatting Project Management Professional Arie Bubberman Inhoudsopgave Voorbereiden project...4 Projectopdracht...4 Relatie met strategie en organisatie...4 Invullingen term projectopdracht...5 Afstemmen

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

INFORMATIESYSTEMEN. Een vraag levert maximaal 1 punt op.

INFORMATIESYSTEMEN. Een vraag levert maximaal 1 punt op. Voorbeeldexamen Correctiemodel INFORMATIESYSTEMEN Een vraag levert maximaal op. De antwoorden worden automatisch, zonder tussenkomst van een corrector, beoordeeld. Bij het toekennen van punten gelden de

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

Aanvullende onderwerpen ISyF

Aanvullende onderwerpen ISyF Literatuur C Aanvullende onderwerpen ISyF Editie augustus 2014 Copyright 2014 Delemarre, M Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008. inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling

Voorbeeldexamen. I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008. inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling Voorbeeldexamen ITPMA I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 16 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 16 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Voorbeeldexamen Examenopgaven INFORMATIESYSTEMEN Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 16 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Het examen bestaat

Nadere informatie

Samenvatting project management

Samenvatting project management Samenvatting project management Hoofdstuk 1: wat is projectmatig werken? 1.1 projectmatig werken tussen routinematig en improviserend werken. Een van de eisen die men aan een project dient te stellen is

Nadere informatie

Het procesmatig uitvoeren van in-outsourcing

Het procesmatig uitvoeren van in-outsourcing Het procesmatig uitvoeren van in-outsourcing O outsourcingsproces outsourcingsproces T Outsourcingsproces S S Inkoopproces T Inkoopproces O Inkoopproces Outsourcings- proces Inkoopproces Inleiding De aanleiding

Nadere informatie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Deze scriptie is opgesteld door: PuYi Lin & Robert Brockhoff Voorwoord Voorwoord Binnen de publieke sector zien we de laatste jaren de trend waarbij steeds

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Projectplan Implementatie Projectmanagement systeem Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING 3 2. PROJECTAFBAKENING 4 2.1. PROBLEEMSTELLING 4 2.2. DOELSTELLING PROJECT

Nadere informatie

Wanneer de investeringsbeslissing door de onderneming is genomen, kan het project worden ingericht dat moet leiden tot een functionerende installatie.

Wanneer de investeringsbeslissing door de onderneming is genomen, kan het project worden ingericht dat moet leiden tot een functionerende installatie. Project Matig Werken De Hoofdlijnen Wanneer de investeringsbeslissing door de onderneming is genomen, kan het project worden ingericht dat moet leiden tot een functionerende installatie. Voor investeringsprojecten

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem Management en Informatica Consultants Steenwinkel Kruithof Associates Ed Kruithof Margareth Jonker Samenvatting SIM 3 fasen voorbereiden ontwerpen inrichten invoeren integreren besturing bedrijfsprocessen

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

C2K SCiH Advies Inrichting C2000

C2K SCiH Advies Inrichting C2000 C2K SCiH Advies Inrichting C2000 Inleiding Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijk relaties Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Contactpersoon: Dhr M. van Vliet M.vanVliet@cs.ru.nl

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

BEDRIJFSVOERING, een palet van verbetermogelijkheden Mei 2010, Theo Geurts ebm bureau voor bedrijfsvoering

BEDRIJFSVOERING, een palet van verbetermogelijkheden Mei 2010, Theo Geurts ebm bureau voor bedrijfsvoering BEDRIJFSVOERING, een palet van verbetermogelijkheden Mei 2010, Theo Geurts ebm bureau voor bedrijfsvoering 1 Inleiding In dit document vindt u wat we voor u als klant kunnen doen. We leggen uit hoe we

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Projectaanpak in zes stappen

Projectaanpak in zes stappen Projectaanpak in zes stappen P6-Methode Roel Grit Eerste druk Projectaanpak in zes stappen 1 2 3 4 5 6 7 P6-methode 8 Roel Grit Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Rocketindustries, Groningen

Nadere informatie