Deze examenopgaven bestaan uit 17 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze examenopgaven bestaan uit 17 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn."

Transcriptie

1 Voorbeeldexamen Examenopgaven BEDRIJFSPROCESSEN Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 17 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Het examen bestaat uit 50 vragen. Het maximaal aantal te behalen punten is 50. Elke goed beantwoorde vraag levert op. Bij 33 punten of meer bent u geslaagd. De beschikbare tijd is 90 minuten. De volgende vraagsoorten kunnen in het examen voorkomen: meerkeuzevraag waarbij één antwoord juist is. multiple select vraag waarbij meerdere antwoorden juist zijn. hotspotvraag waarbij u een afbeelding aan moet wijzen. sleepvraag waarbij u de juiste antwoorden op de goede plek moet zetten. rangschikvraag waarbij u de juiste volgorde aan moet geven. invulvraag waarbij u een woord of getal moet invullen. Wanneer er meerdere antwoorden juist zijn, staat dat bij de vraag aangegeven. Geef het aantal goede antwoorden aan dat bij de vraag staat aangegeven, maar niet méér dan om wordt gevraagd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Veel succes met de voorbereiding op het examen!

2 Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen

3 Vraag 1 Er zijn diverse soorten projecten. Welke soort project past bij het gewenste eindresultaat? Sleep de passende projectsoort naar het bijbehorende gewenste eindresultaat. Soorten projecten: a objectgericht b marktgericht c informatiesysteem d technologie Eindresultaat Project Het bouwen van een nieuwe fabriek voor de productie van hardware in Korea. Het inrichten van een nieuw CRM systeem voor een grote overheidsinstelling. Vraag 2 Keten- en netwerken hebben zich in de loop der jaren ontwikkeld. Zet de onderstaande toepassingen in de juiste chronologische volgorde. a Personal computer b Cloud computing c Mainframe/minicomputer d Bedrijfsinternet Vraag 3 Wat is het kenmerk van de onderstaande besluitvormingsmethoden? Sleep het juiste kenmerk onder de methode. 1 Pro-actieve probleemoplossing 2 Kwantitatieve gegevensanalyse 3 Coalitievorming door managers 4 Stapsgewijs besluitvormingsproces Methode Operationele researchbenadering Carnegiemodel Incrementele besluitvorming Vuilnisbakmodel Kenmerk Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 3 / 17

4 Vraag 4 Door bezuinigingen moet een manager een keuze maken tussen efficiencyverbetering of omzetverhoging. Wat zijn de achtereenvolgende stappen die hij moet nemen om het probleem op te lossen? Zet de onderstaande stappen in de juiste volgorde. 1 kiezen en implementeren van de beste oplossing 2 oplossingen ontwikkelen en alle alternatieven beoordelen op doelmatigheid en kans op succes 3 verzamelen van interne en externe informatie en details over de bezuiniging 4 doel bepalen en oorzaak van het probleem achterhalen Vraag 5 Wat kwam uit de Hawthorne-studies als belangrijkste kenmerk naar voren? a Condities en structuur van een organisatie zijn afhankelijk van hun externe omgeving. b Een positieve behandeling van medewerkers leidt tot meer motivatie en productiviteit. c Door betrokkenheid te stimuleren kan een organisatie zijn mogelijkheden verruimen. Vraag 6 Een ICT medewerker wil graag meewerken aan een project binnen de organisatie. Tijdens het intakegesprek met de projectleider legt hij uit wat zijn toegevoegde waarde kan zijn. Van welk communicatieaspect maakt hij gebruik? a het appelerende aspect b het expressieve aspect c het referentiële aspect d het relationele aspect Vraag 7 Het L_PASO model ordent het ICT werkterrein langs drie dimensies. Systeemsoort is er daar een van. Tot welke systeemsoort behoort de IT Infrastructuur? a B-systeem b I-systeem c D-systeem Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 4 / 17

5 Vraag 8 Projecten komen in vele soorten en vormen voor. De indeling naar soort kan op meerdere manieren gemaakt worden. Een van de manieren is het indelen naar projectresultaat. Bij een harde projectsoort kost het minder moeite het resultaat hard (zichtbaar en stabiel) te maken. Zet de volgende 3 projectsoorten in volgorde van toenemende hardheid. 1 structuurgericht project 2 visiegericht project 3 objectgericht project Vraag 9 Bij het uitvoeren van een project wordt gewerkt in gedefinieerde projectfasen. In elke fase vinden gestructureerd specifieke werkzaamheden plaats. In welke van de volgende projectfasen worden de oplossingen bepaald voor de eisen en wensen die de initiator of opdrachtgever van het project heeft aangegeven? a in de initiatieffase b in de definitiefase c in de ontwerpfase d in de realisatiefase Vraag 10 Een projectaudit kan in bepaalde gevallen worden ingezet om de gang van zaken door te lichten en zwakke punten aan te geven, waardoor bijsturing mogelijk is. Welke activiteiten horen bij een projectaudit? a opstellen van een conceptrapportage met aanbevelingen b interviewen van alle projectdeelnemers c bepalen van het analysekader van de audit d het werven van een aantal projectteamleden voor het auditteam Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 5 / 17

6 Vraag 11 Voor een project worden door de projectleider activiteiten gegroepeerd en gestructureerd in diverse fasen. Sleep de volgende 3 activiteiten naar de juiste projectfase. Onderzoek make or buy mogelijkheden Maak detailoverzicht activiteiten realisatiefase Maak detailoverzicht activiteiten ontwerpfase Definitiefase Ontwerpfase Voorbereidingsfase Onderzoeken haalbaarheid project Maak detailoverzicht activiteiten voorbereidingsfase Bepalen functionele eisen Zoeken van oplossingen deelprojecten Contact met derden (toeleveranciers) Detailleren projectprogramma Uitwerken detailontwerpen Opstellen projectprogramma Maken draaiboek Vraag 12 Welke van de volgende contracten is een voorbeeld van een dienstverleningsovereenkomst? a het contract dat de afspraken regelt tussen het bedrijf en de ICT-leverancier, voor het werkplekbeheer van het bedrijf b het arbeidscontract van een medewerker van het ingeschakelde ICT-servicebedrijf c het contract voor de aanschaf van een softwaresysteem dat het bedrijf gaat gebruiken d de specificatie van de dienstverlening die een hostingpartij heeft gemaakt als resultaat van de onderhandeling met de klant Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 6 / 17

7 Vraag 13 Directie en management van Flow International besluiten het beloningssysteem te wijzigen. Welk type verandering voeren zij hiermee door? a technologische verandering b product- en dienstverandering c strategische en structurele verandering Vraag 14 Onderzoeksbureaus signaleren geregeld ontwikkelingen in de IT. Ontwikkelingen die gedurende langere tijd in toenemende mate gezien worden en een nieuwe richting op gaan, worden trends genoemd. Geef aan welke trends op dit moment actueel zijn. a bring your own device b client server c lean IT d relational databases e transaction processing Vraag 15 Een organisatie heeft verschillende toepassingsgebieden van IT met elk een eigen doelstelling. Onderstaande tekst gaat over de systemen die gebruikt worden binnen de organisatie. Sleep de 4 ontbrekende woorden op de juiste plaats. Business Intelligence systemen Routeplanners Klantrelatiesystemen Teleconference systemen Timemanagement systemen Toegangssystemen Logistieke systemen Productiesystemen Betere besluitvorming moet het gevolg zijn van het gebruik van (1). Als je bestellingen op maat wilt kunnen maken, zijn (2) nodig, wil je minder onnodige voorraad hebben dan zijn (3) belangrijk. Met het gebruik van (4) kun je de wensen van een koper beter vastleggen. Vraag 16 Voor het managen van een project zijn beheersmatige activiteiten noodzakelijk. Welk aandachtspunt komt in alle vijf de beheersmatige activiteiten voor? a risico b tijd c geld d kwaliteit Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 7 / 17

8 Vraag 17 Voor het beheersen of managen van een project worden 5 beheersmatige activiteiten benoemd. Welke activiteiten zijn dit? a tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie b tijd, informatie, resources, organisatie, methode c tijd, kwaliteit, informatie, methode, resources Vraag 18 Mintzberg onderscheidt tien scholen van organisatiestrategie. Welke van de onderstaande scholen vallen volgens Mintzberg onder Voorschrijvende scholen? a configuratieschool b lerenschool c machtschool d ontwerpschool e omgevingsschool Vraag 19 Welk van onderstaande omschrijvingen sluit het beste aan bij de term projectmatig werken? a zo snel mogelijk aan de slag gaan, nadat een doel of probleem is geconstateerd, zodat flexibiliteit eenvoudiger is na te streven b over langere periode gelijke prestaties leveren met (relatief) constante eigenschappen, zodat efficiëntie eenvoudiger is na te streven c eenmalig een maximale prestatie leveren met een beperkte hoeveelheid middelen, zodat effectiviteit eenvoudiger is na te streven Vraag 20 Bij het bepalen van de financiële waarde van softwareproducten wordt gebruik gemaakt van de softwarewaarderingspiramide. Welke van onderstaande beweringen zijn juist? a De softwarewaarderingspiramide bestaat uit drie lagen. b De reparatielast is gelijk aan de technische schuld c De onderdelen kwaliteit en onderhoudslast bevinden zich in dezelfde laag. Vraag 21 Professor Mintzberg onderscheidt drie rollen die managers vervullen. Welke subrollen horen volgens Mintzberg bij de Informatierol? a onderhandelaar en middelentoewijzer b boegbeeld en leider c probleemoplosser en initiator d waarnemer en woordvoerder Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 8 / 17

9 Vraag 22 Een informatieplan ondersteunt de bedrijfsplannen. Welk aspect is essentieel voor het opstellen van een goed informatieplan? a de projectaanpak die moet worden gebruikt b tijdige oplevering van het plan c inventarisatie van de huidige situatie d bepalen van het kennisniveau van de medewerkers Vraag 23 Bij het plannen en definiëren van werkzaamheden en projectresultaat horen onder andere schattingen van en aannames over doorlooptijden en kosten. De start van de werkzaamheden van een project is een week te laat omdat de benodigde handtekeningen onder beslisdocumenten niet op tijd verkregen werden. Daarnaast loopt het project mogelijk vertraging op wegens ziekte van een medewerker. Welke van onderstaande uitspraken zijn een risico voor het project waar de projectleider door het toepassen van risicomanagement rekening mee had moet houden? a De projectleider verwacht de goedkeuring op het projectplan op tijd te krijgen. b Een projectmedewerker heeft bij de projectleider aangegeven dat hij/zij in de projectperiode een vakantie van twee weken heeft gepland. c De projectleider heeft aangenomen dat iedere projectmedewerker volledig beschikbaar is voor de in het projectplan beschreven activiteiten. d De projectleider heeft voor dit project in de planning en het budget voldoende extra middelen opgenomen (tijd en geld) om zieke medewerkers te kunnen vervangen. Vraag 24 Nadat risico s binnen een project geïdentificeerd zijn, bepaalt de projectleider de kans dat een risico mogelijk gaat optreden. Vervolgens stelt de projectleider de impact van die risico s op het projectresultaat vast. Wat kan de projectleider doen om risico s te verminderen of weg te nemen? a De projectleider kan het risico negeren, dus niets doen. b De projectleider deelt de zorgen die hij heeft over de risico s met de stuurgroep. c De projectleider stelt een contingency planning op met daarin per risico de wat-als overwegingen. d De projectleider definieert voldoende marges voor activiteiten zowel in tijd en doorlooptijd, als in geld en kwaliteit. e De projectleider probeert alle risico s in het project op te lossen. Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 9 / 17

10 Vraag 25 Projectleider Van der Molen gaat op weg naar de geplande maandelijkse stuurgroepvergadering om de status van zijn project te verantwoorden en zicht te geven op zijn voorgenomen acties. Gisteren is hij door zijn projectteam voorzien van alle benodigde informatie. De resultaten van de testteams zijn uitstekend. Tot nu toe vallen de afwijkingen ten opzichte van de productspecificaties erg mee. Een bouwteam meldt dat diverse ontwikkelaars ziek zijn. De verwachting is dat ze nog een paar dagen niet kunnen deelnemen aan het ontwikkelen van producten. Gelukkig heeft de projectleider bij het plannen van het budget rekening gehouden met het kunnen inhuren van extra ontwikkelaars indien nodig. Welk beheersingsproces krijgt de komende tijd de meeste aandacht van de projectleider om het projectresultaat zeker te stellen? a tijdsbeheersing b geldbeheersing c informatiebeheersing Vraag 26 In ICT contracten staan de afspraken die partijen onderling maken. Welke wettelijke bepaling is ook van toepassing op deze contracten zonder dat ernaar verwezen hoeft te worden? a Aangeboden werkzaamheden moeten door gecertificeerde ICT professionals worden uitgevoerd. b Een leverancier van ICT diensten moet ISO-gecertificeerd zijn. c ICT medewerkers moeten zich aan de Arbeidstijdenwet houden. Vraag 27 Welke concurrerende waarden uit het managementmodel van Quinn horen bij welk model? Zet de juiste concurrerende waarden achter het goede model. 1 gericht op consolidatie, continuïteit 2 gericht op maximale output 3 gericht op ontwikkeling van human resources 4 gericht op expansie, verandering Managementmodel Concurrerende waarde Human relationsmodel Intern-procesmodel Open-systeemmodel Rationeel doelmodel Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 10 / 17

11 Vraag 28 Welk van de onderstaande criteria horen volgens het model van Quinn bij het opensysteemmodel? a stabiliteit en controle b innovatie en aanpassing c groei en middelen verwerven d richting en doelverduidelijking e participatie en openheid f inzet en moreel Vraag 29 Het model van Quinn onderkent vier oriëntaties van managers. Zet de 4 oriëntaties op de juiste plaats in het model. 1 beheersing 2 extern 3 flexibiliteit 4 intern???? Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 11 / 17

12 Vraag 30 Projectfasering is onder andere nodig om projecten te structureren en beheersbaar te maken. In alle projectfasen wordt met behulp van principes gewerkt. Welke van de volgende principes is van toepassing op projectfasering? a volgordelijk en gelijktijdig werken b elke fase duurt exact even lang c resultaat georiënteerd d elke fase beschrijft gedetailleerd het totale projectresultaat Vraag 31 Een project bestaat uit projectfasen. Alle fasen starten en eindigen met een goedgekeurd document. Sleep de juiste documenten naar de juiste blokken: NB: Blokjes mogen meerdere keren gebruikt worden. Goedgekeurd projectprogramma Goedgekeurd projectontwerp Goedgekeurd realisatieprogramma Goedgekeurde projectopdracht Definitiefase?? Ontwerpfase? Goedgekeurd projectontwerp Voorbereidingsfase Goedgekeurd realisatieprogramma Vraag 32 Sourcing komt in vele varianten voor. Bij welke van onderstaande vormen besteedt de klant haar gehele IT afdeling uit aan de dienstverlener? Let op, er is 1 antwoord juist. a horizontale uitbesteding b global outsourcing c uitbesteding van infrastructuur Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 12 / 17

13 Vraag 33 Welk type rapportage levert een Decision Support System op? a een ad hoc rapportage b een regelmatige rapportage c een simulatierapportage Vraag 34 Zet de onderstaande begrippen op volgorde van eenvoudig tot complex. 1 gegeven 2 informatie 3 kennis 4 wijsheid Vraag 35 Zet de onderstaande activiteiten van het kennismanagementsysteem in de juiste volgorde. a. kennisopslag b. kennistoepassing c. kennisverspreiding d. kennisverwerving Vraag 36 Welke organisatiestructuur is hier afgebeeld? a functionele structuur b divisiestructuur c geografische structuur d matrixstructuur Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 13 / 17

14 Vraag 37 Welke vier cultuurtypen onderkent de organisatietypologie van Handy? Let op, er zijn 4 antwoorden juist. a rolcultuur b personencultuur c organisatiecultuur d machtscultuur e taakcultuur f missiecultuur Vraag 38 Een organisatie heeft een consultant ingehuurd om de overstap naar het nieuwe werken te begeleiden. Van welk soort management is hier sprake? a kwaliteitsmanagement b personeelsmanagement c risicomanagement d verandermanagement Vraag 39 Een groeiend bedrijf wil projectmatig gaan werken en met behulp van het Project Management Maturity Model een methode kiezen. Welke methodes passen bij dit model? a amerikaanse versie PM Bok b britse versie PM Bok c prince 2 Vraag 40 Een bedrijf heeft de informatie over haar klanten in een spreadsheet vastgelegd. Na een overname is het bedrijf gegroeid en willen de accountmanagers overstappen op een nieuw CRM systeem. Wat wordt bij de invoering van dit CRM systeem door het informatiebeleid bepaalt? a op welke informatiearchitectuur het CRM systeem moet aansluiten. b hoe wordt omgegaan met bedrijfsgegevens. c welke leveranciers worden aangeschreven om een offerte uit te brengen. d wanneer het project als succesvol kan worden afgesloten. Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 14 / 17

15 Vraag 41 De directeur van een bedrijf dat cloud oplossingen aanbiedt, merkt op dat de marktgegevens snel verouderen. Hij staat nu op het punt om een investering te doen om de capaciteit in het eigen rekencentrum uit te breiden. Met welke best practice voor besluitvorming kan de directeur snel tot een beslissing komen? a door te werken aan een alternatief tijdens het besluitvormingsproces. b door iedereen te betrekken bij de besluitvorming waardoor algemene consensus wordt bereikt. c door sterk te focussen op toekomstgerichte planning en informatie. d door advies in te winnen bij ervaren medewerkers in wie hij veel vertrouwen stelt. Vraag 42 Wat is een voorbeeld van een constructie oriëntatie van een bedrijfsproces? a inkopen grondstoffen b vaststellen omvang ijzeren voorraad per grondstof c inkoopsysteem grondstoffen d automatische inkoop grondstoffen bij bereiken ijzeren voorraad Vraag 43 In een organisatie met onderstaand organogram klagen de medewerkers over te veel papierwerk en trage besluitvorming. Wat is een mogelijke verklaring voor deze situatie? a Er is sprake van een dubbele gezagslijn in deze organisatie. b Er is te weinig interactie tussen de werknemers uit de verschillende afdelingen. c De interne processen binnen de verschillende afdelingen zijn niet ingericht. d Er wordt voortdurend te snel gereageerd op veranderingen in de omgeving. Vraag 44 Waar zijn de volgende begrippen voorbeelden van? winstgevendheid groei sociale verantwoordelijkheid het welzijn van de medewerkers a organisatiedoelen b prestatiecriteria c organisatiestructuren Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 15 / 17

16 Vraag 45 Dimensies beschrijven specifieke kenmerken van het organisatieontwerp. Welke van de onderstaande dimensies is een contextuele dimensie? a de organisatietechnologie b de mate van specialisatie c de doelen en strategie d de gezagshiërarchie e de personeelsratio s Vraag 46 Waar is Cloud computing op gebaseerd? a bring your own device b het nieuwe werken c internettechnologie Vraag 47 Wat zijn beschrijvingen van het begrip missie? a de operationele doelen van de organisatie b de officiële doelen van de organisatie c de totale prestaties van de organisatie d de bestaansredenen van de organisatie e de productiviteitsdoelen van de organisatie Vraag 48 Welke 2 typen recht zijn voorbeelden van het intellectueel eigendomsrecht? a consumentenrecht b merkenrecht c octrooirecht d overeenkomstenrecht e privacyrecht Vraag 49 Noem 2 onderdelen waaruit een informatiestrategie van een organisatie bestaat. a programma s b databases c doelstellingen d informatiesystemen e plannen Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 16 / 17

17 Vraag 50 Welke 2 vragen moeten er, volgens Kaplan, altijd als eerste gesteld worden in de voorbereidingsfase van een onderhandeling? a Wat zijn de oorzaken van de huidige situatie? b Wat is het eerste bod dat we gaan uitbrengen? c Welke alternatieven zijn er voor onderhandelen? d Welke doelstellingen willen we minimaal behalen? e Welke stijl van onderhandelen is het meest geschikt? Einde examen Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 17 / 17

BEDRIJFSPROCESSEN. Een vraag levert maximaal 1 punt op.

BEDRIJFSPROCESSEN. Een vraag levert maximaal 1 punt op. Voorbeeldexamen Correctiemodel BEDRIJFSPROCESSEN Een vraag levert maximaal op. De antwoorden worden automatisch, zonder tussenkomst van een corrector, beoordeeld. Bij het toekennen van punten gelden de

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

DEEL I. 5.8 ProjectMatig Werken. 5.8.1 Definitie project. 5.8.2 Kern van de methode. 5.8.3 Historie. 5.8.4 Scope

DEEL I. 5.8 ProjectMatig Werken. 5.8.1 Definitie project. 5.8.2 Kern van de methode. 5.8.3 Historie. 5.8.4 Scope 102 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk 5.8 ProjectMatig Werken Deel I van de beschrijving van ProjectMatig Werken is gereviseerd en geautoriseerd door Gert Wijnen, een van de auteurs

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA)

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) READ: de informatiestrategieaanpak van (SKA) INLEIDING HET SPANNINGSVELD TUSSEN KORTETERMIJNVERWACHTINGEN EN LANGETERMIJNBEHOEFTEN In veel bedrijven volgen businessgerelateerde veranderingen elkaar snel

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

Servicedocument. Basisexamen Bedrijfsprocessen

Servicedocument. Basisexamen Bedrijfsprocessen Servicedocument Basisexamen Bedrijfsprocessen Versie 2-0 Datum: april 2015 Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud Koenen en Co en Valid Koenen en Co is de vooruitstrevende totaaladviseur voor zakelijk Zuid- Nederland. Met vestigingen in Maastricht

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

PROJECTMATIG WERKEN. Luk Indesteege

PROJECTMATIG WERKEN. Luk Indesteege PROJECTMATIG WERKEN Luk Indesteege Overzicht van de inhoud 1. Verschillende manieren van werken 2. Wat is een project? 3. Fasen in een project ---------------------------- 4. Beslissingen nemen 5. Projectbeheersing/projectmanagement

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren TM PRINCE2 Symposium: Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren Bert Hedeman b.hedeman@insights-int.nl PRINCE2TM is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Bert Hedeman Partner Insights

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Voorbeeldexamen Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved. No part of this publication may be published,

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Wat is de definitie van een project volgens de A4-projectmanagement methode?

Wat is de definitie van een project volgens de A4-projectmanagement methode? Wegwijzer voor methoden bij Projectmanagement 2de geheel herziene druk Fritjof Brave.; Erwin Baardman; Ariane Moussault, 2011 5.1 A4 projectmanagement Wat is de definitie van een project volgens de A4-projectmanagement

Nadere informatie

Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding

Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding www.slagkracht-outsourcing.nl Organisatie XYZ Business Units Staf ICT / ondersteuning Demand Ondersteuningsfuncties zijn nog in huis aanwezig Organisatie

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen:

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen: Sourcing ADVISORY Sourcing wordt door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestatie te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Projectmatig werken. De weg naar een succesvol evenement. Versie: 1 juli 2012

Projectmatig werken. De weg naar een succesvol evenement. Versie: 1 juli 2012 Projectmatig werken De weg naar een succesvol evenement Versie: 1 juli 2012 Sportservice Nederland BV Nieuwe Gracht 7, 2011 NB, Haarlem Postbus 338, 2000 AH Haarlem Projectmatig werken De weg naar een

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

Anago Project Portfolio Management. Whitepaper. Copyright 1999-2015 Anago

Anago Project Portfolio Management. Whitepaper. Copyright 1999-2015 Anago Anago Project Portfolio Management Whitepaper Copyright 1999-2015 Anago Project portfolio management is essentieel in het efficiënt bereiken van de organisatiedoelen. De ondersteuning van de planning moet

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten)

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Bollen, L. en Vluggen, M (2012). Informatiemanagement.

Nadere informatie

Managementmodellen. voor interne analyse van organisaties. 13-november 2012

Managementmodellen. voor interne analyse van organisaties. 13-november 2012 Managementmodellen voor interne analyse van organisaties 13-november 2012 Wim Hoyer Interaction Interim VOF Ondernemer, organisatie adviseur, coach, docent, ontwikkelaar Helmond www.interactioninterim.nl

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

MANAGER, EEN VEELEISENDE BAAN

MANAGER, EEN VEELEISENDE BAAN Trefwoorden: leidinggeven, managementvaardigheden, model van Quinn MANAGER, EEN VEELEISENDE BAAN Veelgehoorde uitspraken van managers zijn Ik kom niet meer toe aan mijn eigen werk! en Ik ben de hele dag

Nadere informatie

Datum: 31 augustus 2011

Datum: 31 augustus 2011 ICT assessment Methodiek: ITEM-C ICT assessment Ontwikkeld door: ITEM-C advies en interim management Auteur: H.W. Gooskens Datum: 31 augustus 2011 Copyright: ITEM-C advies en interim management Niets uit

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Kandidaat: EXAMEN: proefexamen Projectmatig Werken. Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen.

Kandidaat: EXAMEN: proefexamen Projectmatig Werken. Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Kandidaat: EXMEN: proefexamen Projectmatig Werken Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Projectmanagement en organisatie. Hoofdstuk 2 Projectmanagement: De methode van projectmatig werken

Hoofdstuk 1 Projectmanagement en organisatie. Hoofdstuk 2 Projectmanagement: De methode van projectmatig werken Hoofdstuk 1 Projectmanagement en organisatie 1. Definitie en kenmerken van een project 2. Redenen om projectmatig te werken 3. Projectorganisatie en "moederorganisatie" 4. Succesfactoren Hoofdstuk 2 Projectmanagement:

Nadere informatie

Vernieuwing en innovatie van informatievoorziening. Hoe doe je dat? Remko van der Pols

Vernieuwing en innovatie van informatievoorziening. Hoe doe je dat? Remko van der Pols Vernieuwing en innovatie van informatievoorziening. Hoe doe je dat? Remko van der Pols Agenda Ontwikkelingen Hoe dan wel Hoe werkt dat uit? Wat zijn leuke thema s? Informatievoorziening Hoe richt je de

Nadere informatie

Deelprojectplan. Bestuurlijke Informatie Voorziening

Deelprojectplan. Bestuurlijke Informatie Voorziening Deelprojectplan Bestuurlijke Informatie Voorziening Beheersing van risico s en verbetering van de besturing van de Hogeschool van Utrecht, door middel van effectieve en efficiënte informatiestromen, als

Nadere informatie

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Robert t Hart / Geert Haisma 26 september 2013 r.hart@risicomanagement.nl / haisma@risicomanagement.nl 1www.risicomanagement.nl Visie risicomanagement Gemeenten

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut?

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Wat is een project? Heeft een doel dat bijdraagt tot resultaten van de organisatie Is eenmalig Heeft uniek resultaat Beperkt in tijd, met een duidelijk begin

Nadere informatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie BUSINESS CASE Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie Veenman, leverancier van afdrukapparatuur en document management oplossingen, heeft in 2012 succesvol het nieuwe ERP-systeem

Nadere informatie

Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing. Peter Muilwyk. Waar elke euro telt

Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing. Peter Muilwyk. Waar elke euro telt Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing Peter Muilwyk Waar elke euro telt 1 Managementondersteuning Advisering Training Waar elke euro telt 2 Missie InkooPManagement is gespecialiseerd

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

IV SDM - FASE 2 BASISONTWERP

IV SDM - FASE 2 BASISONTWERP IV SDM - FASE 2 BASISONTWERP IV.1 Inleiding Zoals reeds besproken onderkent het in Nederland veel gebruikte SDM II (System Development Methodology, versie II), bij de bouw van informatiesystemen de volgende

Nadere informatie

Expert Groep Toetsing. Summatieve toetsing HO Februari 2016. Noordhoff Health

Expert Groep Toetsing. Summatieve toetsing HO Februari 2016. Noordhoff Health Expert Groep Toetsing Summatieve toetsing HO Februari 2016 een project in het kader van Kwaliteit van zorg: aantoonbaar bekwaam pagina 1 een project in het kader van Kwaliteit van zorg: aantoonbaar bekwaam

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62016 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62016 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62016 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren Projectgestuurd Noodzaak van organiseren Waar gaat het om? Projectgestuurd werken betekent vaak dynamiek en vraagt dus om organisatie. Inzicht is daarbij het sleutelwoord. Om te beginnen is het belangrijk

Nadere informatie

Indien uw project geselecteerd wordt, krijgt u ongeveer 6 sessies coaching verspreid over de periode januari 2016 december 2016.

Indien uw project geselecteerd wordt, krijgt u ongeveer 6 sessies coaching verspreid over de periode januari 2016 december 2016. VERZOEK COACHING IN MANAGEMENT UW PROJECTVOORSTEL MAN-378 Elke groep die de ondersteuning van een coach wenst te genieten voor zijn project dient in het gedetailleerde beschrijving van het project op te

Nadere informatie

De Geschiedenis van het Quinn-model

De Geschiedenis van het Quinn-model De ondernemer, schizofreen, jongleur, of beide? Voorstelling Quinn De Geschiedenis van het Quinn-model De Geschiedenis van het Quinn-model De Geschiedenis van het Quinn-model Human Relations Model Cohesion,

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht.

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. Vormen van outsourcing In praktijk zien we verschillende vormen van outsourcing die we verder niet toelichten

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

QUINN-MODEL. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

QUINN-MODEL. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu QUINN-MODEL In onze adviestrajecten en gesprekken met opdrachtgevers maken wij vaak gebruik van het zgn. Quinn-model. Een handig hulpmiddel om samen, met een zo objectief mogelijke blik, naar het bedrijf

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 91227 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 91227 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 91227 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Contractmanagement, wat is dat?

Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement van diensten Ted Knoester Gemeente Lansingerland 1 Contractmanagement Kenmerken van diensten Wat doet een contractmanager? Wat is een contract? Hoe om

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 15 vragen. Het online examen bestaat uit 25 vragen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 15 vragen. Het online examen bestaat uit 25 vragen. Personeel, Organisatie & Organisatie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 15 vragen. Het online examen bestaat uit 25 vragen. Dit examen bestaat

Nadere informatie

ISO Crises! What Crises?

ISO Crises! What Crises? 30 maart 2006 ISO Crises! What Crises? kennisteam kwaliteitsmanagement Agenda 13.00 uur opening DB ISO, crises, what crises GB discussie olv DB afronding/conclusies 15.00 uur einde GB 1 Onderwerp KKT-enquête

Nadere informatie

Aanpak projectaudits

Aanpak projectaudits Aanpak projectaudits 1. Inleiding Veel lokale overheden werken op basis van een standaardmethodiek Projectmatig Werken. Op die manier wordt aan de voorkant de projectfasering, besluitvorming en control

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Onderwijslogistiek. Mark Vlasblom

Onderwijslogistiek. Mark Vlasblom Onderwijslogistiek Mark Vlasblom 4CID & ICT Vier componenten bij competentiegericht opleiden Leertaken Ruggengraat van de opleiding Ondersteunende informatie Procedurele informatie Deeltaakoefening 1.

Nadere informatie

2e2 Group BV. Dynomic BV Ronald Verweij Business Line Manager Date: 28 September 2006 Location: Bilthoven

2e2 Group BV. Dynomic BV Ronald Verweij Business Line Manager Date: 28 September 2006 Location: Bilthoven 2e2 Group BV Dynomic BV Ronald Verweij Business Line Manager Date: 28 September 2006 Location: Bilthoven Voorstellen Ronald Verweij S&P Simac IT dienstverlening, Manager Operations Services Dynomic IT

Nadere informatie

Geef handen en voeten aan performance management

Geef handen en voeten aan performance management Geef handen en voeten aan performance management De laatste jaren is het maken van concrete afspraken over de ICT-serviceverlening steeds belangrijker geworden. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn onder

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

Managementrapportage [datum]

Managementrapportage [datum] Managementrapportage [datum] [Projectnaam] Datum: Status: dd-mm-jj concept / definitief ALGEMENE PROJECTSTATUS Voortgang / bereikte resultaten Risico s / maatregelen BEVINDINGEN PROJECTCONTROL / ASSURANCE

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Wat maakt een project en/of programma succesvol?

Wat maakt een project en/of programma succesvol? Wat maakt een project en/of programma succesvol? Bijeenkomst 4 april 2011 Drs. Sylvie Rath Voor informatie verwijs ik graag naar de website van WagenaarHoes, mijn laatste werkgever (www.wagenaarhoes.nl)

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Thema 2. Bedrijfsstructuur

Thema 2. Bedrijfsstructuur Thema 2 Bedrijfsstructuur 0. Inleiding ORGANISEREN is het proces van het regelen van mensen en andere middelen om samen een doel te bereiken. Organiseren betekent de keuze van HORIZONTALE indeling VERTICALE

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Oefenopgaven contextuele competenties deel 1, level C en D

Oefenopgaven contextuele competenties deel 1, level C en D Oefenopgaven contextuele competenties deel 1, level en e antwoorden van onderstaande oefenopgaven zijn op de laatste bladzijde van dit document te vinden. ito ertification V rnhem Oefenopg context comp

Nadere informatie