't Is al vrouwenwerk. Refreinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'t Is al vrouwenwerk. Refreinen"

Transcriptie

1 't Is al vrouwenwerk. Refreinen Anna Bijns Editie Herman Pleij bron (ed. Herman Pleij). Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij 1994 Zie voor verantwoording: dbnl / Herman Pleij

2 6 [Refreinen] Artificiaal geesten, die na kunste haakt, Niet en is 't gemaakt dan uit rechte trouwen sterk. Neemt hieraan gemerk, opdat gij die jonste smaakt. Al is er iet misraakt, peinst, 't is al vrouwenwerk. Bekwame zinnen, onder correctie rene Ik mij stelle; mag wijsheid in mij vermeerd zijn, In kunsten kenne ik mijn perfectie klene, Nog leerkind: dus meesters moeten geëerd zijn. Seer geerne wil ik van kunstenaars geleerd zijn. Liefde tot der waarheid, om 's geloofs versterken, Heeft mij zonder verdriet uit jonsten doen werken.

3 7 Ongebonden best, weeldig wijf zonder man Het es goed vrouwe zijn, maar veel beter here. Gij maagden, gij weduwen, onthoudt dees lere: Niemand hem te zere om houwen en spoede. Men zeit: daar geen man en es, daar en es geen ere; Maar die gekrijgen kan kost en kleren, Niet haast haar en kere onder eens mans roede. Dit is mijnen raad: weest op uw hoede, Want zo ik bevroede, ik zie 't gemene, Als een vrouwe huwt, al is ze eêl van bloede, Machtig van goede, zij krijgt aan haar bene Enen groten worpriem. Maar blijft zij allene, En zij haar rene en zuver gehouden kan, Zij es here en vrouwe, beter leven nooit gene. Ik en acht niet klene 't huwelijk, nochtan Ongebonden best, weeldig wijf zonder man. Proper meiskens werden wel lelijke vrouwen, Arm danten, arm sloren: hoort jong met den ouwen! Dit zou mij doen schouwen 't houwelijk voorwaar. Maar, wachermen, als zij den man eerst trouwen, Zij menen de liefde en mag niet verkouwen; Dan is 't hem berouwen eer een half jaar. Och, het pak des houwelijks is al te zwaar! Zij weten 't klaar, die 't hebben gedragen. Een vrouwe maakt door vreze menig misbaar, Als de man hier en daar gaat druk verjagen, Drinken en spelen bij nachte, bij dagen. Dan hoort men beklagen dat men ooit began, Dan en mogen u helpen vrienden of magen.

4 8 Dus hoort mijn gewagen en wacht er u van: Ongebonden best, weeldig wijf zonder man. Ook komt de man somtijds dronken en prat, Als d'wijf haar gewracht heeft moede en mat; Want men moet al wat doen, zal men 't huis bestieren. Wil zij dan eens roeren haar snatergat, Zo wordt zij geslagen met vuisten plat; Dat dronken, vol vat moet ze obedieren. Dan doet hij niet dan kijven en tieren, Dat zijn de manieren: wee haar die 't smaakt! Loopt hij dan elders bij Venus' kamenieren, Peinst, wat blijder sieren men thuis dan maakt. Gij maagden, gij weduwen, aan ander u spaakt, Eer gij ook geraakt in zulken gespan. Al waar 't dat gij mij al contrarie spraakt, Mij en roekt wie 't laakt, ik blijf er weer an: Ongebonden best, weeldig wijf zonder man. Ene vrouwe ongehoud moet derven 's mans gewin; Zo en derf zij ook niet wachten zijnen zin. En, na mijn bekin, de vrijheid is veel weerd. Zij en werdt niet begrezen, gaat zij uit of in. En al moeste zij leven op haar gespin, Voorwaar veel te min zij alleen verteert. Een ongebonden vrouwe wordt alom begeerd. Al is 't dat ze ontbeert eens mans profijt, Zij is meester en vrouwe aan haren heerd. Te gane onverveerd, dat 's een groot jolijt. Zij mag slapen en waken na haren appetijt, Zonder iemands verwijt; blijft ongebonden dan, De vrijheid te verliezen, geen meerder spijt. Vrouwkens, wie gij zijt, al kreegdij enen goeden Jan, Ongebonden best, weeldig wijf zonder man.

5 9 Al is een vrouwe nog zo rijk van haven, Veel mans die achten ze als haar slaven. Ziet toe, als ze u laven met schonen prologen, En gelooft niet zo zaan, maar laat ze draven, Want mij dunkt, de goei mans zijn witte raven. Acht niet wat gaven zij u brengen voor ogen: Als ze een vrouwe hebbe in 't nette getogen, Is liefde vervlogen, dit zien wij wel. In 't houwen wordt menige vrouwe bedrogen, Die moeten gedogen groot zwaar gekwel; Haar goed werdt verkwist, de man valt haar fel. 't En es vrij geen spel, maar nooit zwaarder ban. 't Es somtijds om 't geldeken en niet om 't vel, Dat de zelke zo snel liep dat hij stan. Ongebonden best, weeldig wijf zonder man. Het waar goed huwen, maar 't zorgen is de plage Gij proper meiskens, gij enge dierkens, En jonge gezellen, wild van manierkens, Wilt u niet zo schierkens om huwen stellen. Gij speelt nu bij nachte lustig en fierkens Voor uws liefkens deurkens met herpen, met lierkens. Zij troten als mierkens, dees jonge gezellen, Om huwen zij vrienden en magen kwellen. En wilt u niet versnellen, zijt koel van zinne; Die vruchten des huwelijks wil ik vertellen. Wilt 't wel spellen, wat huwen heeft inne: Al schijnt de liefde zeer heet ten beginne, Zorge doet de minne slappen alle dage, Zij maakt kousen vol palingen, een scherpe kinne En kaken dinne; hoort wat ik gewage: Het waar goed huwen, maar 't zorgen is de plage.

6 10 Alzo zaan als de bruiloft es geënd, Zo begint de zorge, waar gij u keert of wendt; Om l'argent men zendt van alle zijen. Es er 't geld dan dunne, zo is 't hof geschend. Waar blijft dan d'arm bruigom? Jongers, dit bekent: Als gij loopt en rent om huwen, om vrijen, Dan moet gij gaan slaven, zuldij bedijen, En vreugd vertijen, hoort vrouwen en mannen. Sober gewin doet ook zelden verblijen; Dan is er al lijen, vreugd is er gebannen, Daar gebreken schotelen, potten en kannen, Teilen en pannen, tafele en schrage; Kundij niet gewinnen, zo heet gij een hannen. Die dus is gespannen, die dat hij 't verdrage. Het waar goed houwen, maar 't zorgen is de plage. Dan wordt hij Jan Splijtmijte. Eens verkwiste hij 't goed, Nu telt hij de gorte. Eerst had hij enen moed, Dees arm bloed nu alle solaas ontbeert. Die voortijds zo milde was, is nu zo vroed. Wat hij werkt of slaaft, 't is al tegenspoed. Hij dunkt mij verwoed, die een wijf begeert: 't Is een plage boven plage, bij gans peerd. Enen kouden heerd, turf noch hout om branden, Peinst hierom, jongers, hiervoor zijt verveerd. Dan werden verteerd juwelen en panden. Het es kwaad neringe doen met ijdelen handen, En geen brood in de tanden maakt een ijdel mage. Elk wacht hem te springen in zulken banden, Opdat hij met schanden na niet en klage: Het waar goed huwen, maar 't zorgen is de plage. Dan is er Bele: ailacen, wachermen, Wat dede ik gehuwd, God moet 's ontfermen!

7 11 Dan zijn de termen kijven en vloeken, De fradden ook aan de oren zwermen. d'een krijt van kouwen, d'ander van honger kermen. Dan moet Jan ook wermen der kinderdoeken. 't Is: vader, geeft appelen, moeder geeft koeken. Men dicht er af boeken, zij weten 't die 't gevoelen: Het is er hoofdzweer in allen hoeken. Dan is 't: wilt geld zoeken om wiegen, om stoelen; d'ene wil eten, d'ander kakken of poelen. Nooit zulken woelen: 't verlede hem die 't zage. Is 't kind dan bedreten, zo moeten zij 't spoelen. Dit doet liefde koelen, die groot was van behage. Het waar goed huwen, maar 't zorgen is de plage. Prinsen, prinsessen, die treden Venus' paden, Blijft ongebonden, ik zou 't u raden, Wilt dit pak niet laden, wacht u voor den stoot, Loopt niet zere om huwen, maar gaat met staden. Peinst, hongerige buiken zijn kwaad om verzaden Met der schapraden, daar men brood buiten sloot. Veel kinder breken 't hood, geen zorge zo groot; Een op den schoot, nog ene in 't lijf, Drie, viere om den haard, zij maakten u bloot: Al haddij schepen, boot, gij werdt een katijf. God zoude verezelen, trouwde Hij een wijf. Meiskens, houdt u ook stijf, zijt om trouwen trage. Al dunkt u nu 't vrijen goed tijdverdrijf, 't Werdt na wel gekijf; die 't proeven ik vrage. Het waar goed huwen, maar 't zorgen is de plage.

8 12 Ongebonden best, weeldig man zonder wijf Gezellen en weduwnaars, beide jong en oud, De vrijheid is beter dan zilver of goud. Volgt Paulus' lere, ik en rade u niet el: Blijft ongebonden; 't is geringe getrouwd, Dat lange berouwt: wijs is hij die 't schouwt. 't Houwen is avontuurlijk, dit ziet men wel: Krijgt een man een wijf, die kwaad is en fel, Wederspannig, rebel, Hij laat er zijn vel; Op aarde geen armer martelare. Peinst, jongers, die om huwen loopt zo snel: 't En es vrij geen spel, Maar een eeuwig gekwel. Die wil huwen, mag wel zijn in groten vare, Want een kwaad wijf is zeker een kwade ware, Een eerdse helle, een eeuwig gekijf. Dus derf ik wel zeggen in 't openbare: Ongebonden best, weeldig man zonder wijf. Men mag enen man niet kwader vloeken Dan met enen wijve. Die 't huwen zeer zoeken, Zijn zotter dan zot, ik wil 't u betonen. Die vrouwen en behoeven heensdaags geen doeken; Ziet hoe zij verkloeken: zij dragen de broeken, De mans moeten in de turfhoek wonen. Dan preken zij 's daags wel zeven sermonen. 't En mag u niet schonen, Gij manspersonen: Gij weet of ik liege, die 't somtijds proeft. Geeft haar enen slag, zij en zal u niet honen Maar dubbel lonen, Met stoelen kronen.

9 13 Gij moet 't al bezorgen, dat in huis behoeft, Of gij wordt begrezen en kwalijk getoefd. Gij jonge gezellen, wat hebdij in uw lijf, Dat gij u gaat bedroeven, eer u God bedroeft! Ongebonden best, weeldig man zonder wijf. Gaat een man somtijds een kanneken drinken, 's Avonds is er de simme, dit 's goed om dinken; Dan zeit ze met enen grammen aanschijne: Vuil dronkaard, vol vat, hoe komdij hier stinken! Gieten en schinken, 't glaasken klinken, Dit is uw ambacht, dus verteerdij d'mijne; Ik drinke krank bier, gij gaat te wijne. Dit 's haar doctrijne Achter de gardijne. Dan roept ze: staat oppe, gaat winnen uw brood; Ik sliepe zo lief met enen zwijne Als met den kokijne. Dit 's zijn medicijne; Hem diende veel beter een kandeelken in 't hood. Horen 't de liên, de man werdt van schaamten rood. Dan peinst hij: ailacen! arm, onzalig katijf, Wat dede ik gehuwd, ik waar beter dood! Ongebonden best, weeldig man zonder wijf. Mocht zulk man van den wijve zijn verlost, Hij zoude te Rome, al zoude hij te post Alle dagen geven twee gouden dukaten: 't En es niet om zeggen, wat een wijf al kost! Gevoederd, gevost, frisselijk gedost, Willen zij gaan pronken langs der straten. Wil 's de man niet geven, zij zullen hem haten Als balling verwaten; Hij en derf 's niet laten.

10 14 Dan moeten zij hebben enen slependen koers, Paternosters, riemen met guldenen platen, Groot boven maten. Dan gaan zij blaten Met gefronsten halsdoeken, lampers of floers, Daar de borstkens doorschijnen, recht op zijn hoers, Geluwe, dunne doeken, gestijfd wel stijf. Zeggen de mans hiertegen, zo heten 't boers. Ongebonden best, weeldig man zonder wijf. Prinse, de vrouwkens zijn gaarne proper en mooi; Rustig op zijn hoofs, na den nieuwen tooi Moeten de habijten gemaakt, gesneden zijn. Hoe zuur dat den man wordt, zij achten 't niet een hooi. Al zouden zij te Walem gaan tappen rooi, Zij zouden wel willen in alle steden zijn. Ter kermessen, ter feesten moet gereden zijn; Dus wilt als heden zijn, Het moet geleden zijn. 't Waar van node, dat zij alle nieuwigheid zagen. d'wijf wil ook van den man altijd gebeden zijn. Moet zij beneden zijn, Zij zal t'onvreden zijn. Zij vechten om d'meesterschap ook met vlagen. Spreekt de man een haastig woord, zij loopt klagen Tot haren commeren: dit 's der vrouwen bedrijf. Dus zeg ik nog eens, wien 't mag mishagen: Ongebonden best, weeldig man zonder wijf. Verwijfd te zijne gaat boven alle plagen Ik mag wel klagen, ik heb 's van doene, Ailacen, wacharmen, want ik ben verwijfd.

11 15 Ik eet van den Prekaren, avond en noene, En nochtans en ben ik niet zo koene Een woord te kikken, hoezere zij kijft. Ees 't dat mij dezen duivel nog lange bij blijft, Ik zal van kwaadheden mijn galle spouwen, Want wanneer de laudate haar doeken stijft, Zo moet ik ze kloppen en helpen houwen: Ik woon in de parochie van Onzer Vrouwen. Dan zeit zij: bloeiken, uw ogen druipen, De baarlijke nikker dede mij u trouwen. 's Morgens roept zij: staat op, gij duipen, Haast u geringe, maakt mij een zuipen En suiker 't wel, of u naken slagen. Zij zou mij doen in een muizenhol kruipen, Wanneer zij spreekt; dan zeg ik met vlagen: Verwijfd te zijne gaat boven alle plagen. Wanneer zij opstaat, moet ik mij rassen d'bedde te maken, d'welk ik liever ontbeerde. Ook doet ze mij de schotelen wassen, Den pispot uitgieten, en de assen Die moet ik ook uitdragen van den heerde; Waar 't dat ik den vloer niet schoon en keerde, Zo mocht mij wel gruwelen, dat ik leve. Och, mijn wijf is zo geringe te peerde En wanneer zij kijft, sta ik en beve. Want als ik haar eens een snauwken geve, Dan moet ik zo deerlijk haar vuisten bezuren. Het kwaad jaar bracht mij ooit aan dees teve. Zij doet mij den ketel en den hangel schuren, Het wermoes scherven, de pappe ruren, De strate keren, het slijk wegdragen, De goten rumen, dit zijn haar kuren.

12 16 Hierom zegge ik meest alle dagen: Verwijfd te zijne gaat boven alle plagen. Ook moet ik haspelen alle haar spillen, 's Avonds als ik zitte bij de viere, En liet ik ze warren, zij zou mij villen. Wanneer dat kind krijt, zo moet ik 't stillen, Op 't knieken zetten, en zingen tiereliere. En als 't hem bescheten heeft, moet ik schiere Het grofste gruis van den doeken spoelen. Pis, kindeken, pis pis, ik dan krajiere, Wanneer dat 't kakken wille of poelen. Dan moet ik hem ook de pappe koelen En in den mond steken, ik en mag 's niet onvliên. Nochtans, zo mij dunkt dat de liên gevoelen, En heb ik er niet een teenken ane misschien. Met goeder hulpen van anderen liên Heb ik 't gemaakt, dit doet mij klagen; Ailacen, ik moet door de vingers zien, Al speelt zij kwaad hoerken, of zij zou mij kragen: Verwijfd te zijne gaat boven alle plagen. Dan moet ik d'wicht ook in slape wiegen, Of 't hoerenkind zou zijnen endelderm uitkrijten, En liet ik 't krijten, 't en zou mij niet liegen, Zij zou mij zo dapper in mijn tuiten vliegen, Want wanneer dat balg krijt, wil zij 't mij wijten. Ik eet dikwils stokvis voor mijn ontbijten, En daartoe moet ik muilenbier drinken. Ik moet haar kladden afdoen, zou 't mij niet spijten, Haar kleren keren; ook moet ik gedinken Haar schoenen te vagen, haar zolen doen blinken. En wanneer haar pollen t'onzend zijn, Doet zij mij dienen, al zou zij verzinken

13 17 Ter tafelen, en zendt mij om bier en om wijn. Mocht ik mede brassen, zo waar 't nog fijn, Maar neen ik, niet dan de beenderkens knagen. Anderen toont zij een blijde aanschijn, Maar in mij heeft zij zeer klein behagen: Verwijfd te zijne gaat boven alle plagen. Ik moet haar water halen, langen en reiken, Al doen dat zij mij heet, zonder verdrieten, Ook moet ik de kleren stellen te weiken, Haar helpen wassen, en als zij bleiken, Moet ik water putten en de kleren begieten. Ook moet ik ze thuis kruien, zonder verschieten; Dan moet ik nog de kindsdoeken drogen, Of ik zou krabben eten en vuistlook genieten. Ik zou somtijds wel littekens togen; Zij smeet mij laatstent twee blauw ogen Omdat ik vergat dat zij mij had belast, En eens begoot zij mij met kamerlogen, Omdat ik ons hennen niet en had getast. Wanneer ik iet doe, dat haar mispast, Dan wil zij mij uit den bedde jagen. Weer ik spreke of dat ons hondeken bast, Daar zoud' ze al evenvele naar vragen: Verwijfd te zijne gaat boven alle plagen. Nooit man en geraakte aan vuilder laudate Ik ben gehuwd, ailacen, wacharmen! Ter droever tijd verhing ik mij aan de slore, Want al zoud' ik razen, God moet 's ontfarmen, Zij en zou niet gaan uit haren spore. Zeg ik haar iet, dat gaat haar ter eender ore

14 18 Inne, ter ander uite, al is 't mij pijne. Klappen en drillen, dit 's haar werk, zo ik hore, Altijd van huis en nemmermeer thuis te zijne. Met mij te biere gaan of te wijne, Dat zou zij wel liever doen dan spinnen. Ik verteerde een krake (dus verkwist zij d'mijne) Met haar, eer ik enen boot zou winnen. Dan roept zij de katte, dan lokt zij de hinnen, Dan vlooit zij den hond, dit 's mij klein bate. Dus zoekt zij de bijle, des waan ik ontzinnen: Nooit man en geraakte aan vuilder laudate. Het mos wast t'onzend ook uit den potten, Zo schoon kan ze mijn wijf houden zonder schuren. Haar lijnwaad laat ze in den tobbe verrotten, 't Werd haar eens verweten van onzen geburen. Op strate staan gapen, dit zijn haar kuren. Dus draagt zij den dag vast uite met manden, Maar d'bier en laat zij in 't vat niet verzuren: Ik gevoel 't aan d'minderen van mijnen panden. Zij is traag in 't werk, maar kloek in de tanden, En tegen den spinrok leit zij in veten. Zij en zal geen weren krijgen aan haar handen, Want ik en zag ze nooit van werken zweten. Al kwam zij ergens uit der zoutketen, Zo blinkt zij, wanneer zij komt op 't strate. Zal zij haar aanzicht wassen, ik moet haar heten: Nooit man en geraakte aan vuilder laudate. Zij prijst alle ding wanneer 't is gedaan, Want zij is zo lui, zij en mag niet zien werken. 's Morgens wanneer ik te werke wil gaan, Zo zeg ik: wijfken, om vreeds versterken, Staat oppe en wil ons profijt aanmerken,

15 19 En voegt u aan 't werk, vrij als de koene. Dan leit zij en ronkt gelijk een verken, En keert haar omme en slaapt tot der noene. Als ik waan gaan eten, ees 't nog al te doene. Is 't warmoes gezoden? zeg ik bij tijen; Dan zeit zij: och Jan, zwijgt van zelken sermoene, Zou ik wermoes scherven, ik mocht mij snijen. Zij geeft mij koud botermelk, ik moet mij lijen, Hoewel ik liever wat anders ate. Het waar onmogelijk dat ik zou bedijen: Nooit man en geraakte aan vuilder laudate. Zeg ik: mij diende wel wat warms in 't hood, Zij zeit: ik en kan geen vuur gestoken. Boter en kaze, appelen en brood, Dit zet zij mij vore, in ernste gesproken. Dan zeit zij, al zou zij haar staartbeen kroken: Lust u wat anders, haal 't in 't cabaret, Ik ben al ziek, ik en kan niet gekoken. Dan loop ik wat halen, ik en mag niet bet; Zaagt gij hoe zij dan haar tanden wet! Zij mag haar droge wel, en niet min haar natte: Een schoudere en es haar maar een banket, Zij aat wel een kieksken daartoe op haar zatte; Zij krijgt den besten deel, hoe ik er om pratte. Van spijzen en van dranke ook wel haar mate. Maken wij schotelen vuil, die wast de katte: Nooit man en geraakte aan vuilder laudate. Prinse, als ik wane gaan rusten, Dan vinde ik ons bedde nog ongemaakt. Al hiet ik 't haar maken, 't en zou haar niet lusten, Dus doe ik 't zelve, hoezere mij vaakt. Wel zeven weken, 't wordt van mij gelaakt,

16 20 Zou zij uit haren bedde wel kruipen Zonder hermaken; hoe ben ik mesraakt Aan dees lui dante, arm schamel duipen! Zij maakte mij laatstent wat warms om zuipen, En dat moest ik met groten beden bejagen. Doen liet ze r haren neuze in druipen; Wien en zoude zelken werk niet meshagen? In enen jare en zou zij haren vloer niet vagen, God weet wat ik nog in de penne late. Dus mag ik wel zeggen, wat helpt mijn klagen: Nooit man en geraakte aan vuilder laudate. Dus doende brengt zij den tijd vast deure Ik heb een wijf, beter hadde ik gene, Want alle haar doen is van kleinen profijte. Zij zoude wel meer verteren allene Dan ik zou winnen: hierop ik bene. Van kwaadheden ik somtijds nalijks splijte, Omdat ik mijnen tijd met haar verslijte; Den nekker bracht mij ooit in dit perket. Nooit man en kreeg zo aalweerdige tijte; Zij slaapt tot acht uren, te mijnen spijte; Hiermede zij al veel spinnens verlet. Eer zij haar kuipken dan rechte gezet, Daar behoeft zij twee uren toe, wel ter keure. Dan gaat zij ter kerken, proper en net: Dus doende brengt zij den tijd vast deure. Ten twaalf uren, als m'er zal gaan eten, Dan komt zij properlijk thuis gestreken, Dan is ze d'eerste ter tafelen gezeten; 't En greit mij niet wel, dat mag elk wel weten,

17 21 Nochtans en derf ik een woord niet spreken, En als ze haren penszak vol heeft gesteken, Dan gaat zij een ure of twee liggen slapen. Zij en handelt den spinrok nauw eens ter weken; Wanneer zij dan opstaat (dit zijn haar treken), Dan gaat ze op 't strate een luchtken rapen. Es er ergens wat nieuws, dat moet ze begapen, Niet achtende hoe ik daaromme treue; Zal ik bedijen, 't is er kwalijk toe geschapen. Dus doende brengt zij den tijd vast deure. Al krijgt zij somtijds wat lust om spinnen, Zij es den spinrok goedertieren in 't genaken, Zij en zou der niet vier mijten daags mee winnen. Ik geef haar gelijk, zij heeft goei zinnen, Zij en wil den dieren tijd in 't vlas niet maken. Wat werk zij begint, zij zal zaan staken, Zij zaait liever aarsbillen langs der straten. Spint zij enen draad, terstond zal haar vaken, Maar zij zou wel heel nachten over waken Om dansen: zelk werk en zou zij niet haten. Hierinne en kan ik geen vreugd gevaten, Want ik niet en bedije, wat ik labeure, Van huize tot huize loopt zij laudaten: Dus doende brengt zij den tijd vast deure. Roert zij een pappe, die laat zij verberren, Of zij laat ze half in d'assen lopen. Haspelt zij een spille, die zal ze verwerren; Al voerde men haar 't geld toe met kerren, Zij maakt es haar kwijte met groten hopen. Wat nieuwigheid zij ziet, die wil zij kopen; 't Waar nood dat zij al hadde, dat anders wijfs dragen: Gaaf ik haar niet, zij zou mij 't vel afstropen.

18 22 Och, dat ik dezen band heb laten knopen, Dat rouwt mij, maar te spade, want wat helpt mijn klagen? Zij viert Sinte Verlege ook met vlagen, En Sinte Luiaard, zo ik bespeure. Ook gaat zij klappeien met helen dagen. Dus doende brengt zij den tijd vast deure. Prinse, als zij thuis komt, 't zij avond of noene, Ik en vrage: wijf, waar hebt gij geweest? Zij zeit: wat hebdij daarmede te doene? Dus antwoordt zij mij vrij als de koene; Al waar een man een engel, hij misprees 't. Ik en laat in 't bedde niet enen veest, Zij en klapt 't onzer geburen wijven. Als zij komt bij haar commeren, voorwaar dus ees 't, Al den paternoster die zij dan leest, Is hoe zij haar doeken blauw mocht stijven; Dan gaat zij ze kloppen, stoten en wrijven; Dit slaat zij wel gaie, maar anders niet een leure. Wie en zou niet ontzinnen in zulk bedrijven? Dus doende brengt zij den tijd vast deure. Een heb ik getrouwd, och mocht ik ze laten! Onlangs geraakt zijnde van der minnen vier Door Venus' bestier, een dat aardigste dier Hadde mijnen zotten zin gestolen: Wat baat 't verscholen! Waar ik ging of stond, weer daar of hier, Dronk ik wijn of bier, ik en hadde genen tier, Ik was betoverd: in haarder zoeter molen Moeste ik verdolen. Was 't wonder, al had ik haar 't harte bevolen?

19 23 Zwart gelijk kolen was haar haarken lang. Door haar abelheid ging ik tot haarder scholen, Scheef op haar zolen ging zij zo fieren gang, Haar stemmeken klank als een koe, als zij zang. Haar schoonheid mij dwang, elk mag 't hieruit vaten, Haar te trouwen, daar ik korts mijn handen om wrang. Nu ben ik in 't bevang, 't en mag mij niet baten: Een heb ik getrouwd, och mocht ik ze laten! Hoe mocht ik mijn dagen ooit zozeer razen, Dat ik mij door 't prazen liet verdwazen! Maar de lelijke slore die hadde veel geld; Daar was ik toe gesteld. Nooit klerken van kwader wijf en lazen! Och, mocht ik ze verbazen gelijk de hazen, Ik jaagde ze met den honden over 't veld: Dus ben ik gesteld. Hoe mag een man op eerde meer zijn gekweld Dan te zijne verzeld met een lelijk kwaad wijf! Met den maren mag ze wel zijn gesteld: Als zij haar ontschilt, nooit schoonder, witter lijf. En alle den dag is haar bedrijf Niet anders dan gekijf: dit moet ik haten. Mocht ik ze kwijt werden, dit 's mijn motijf, Ik liet 't mij kosten stijf wel honderd dukaten. Een heb ik getrouwd, och mocht ik ze laten! Dees kwade kwene, niet om vervuilen, Moet haren tuil tuilen, of zij gaat muilen. Och, dat ze mijn ogen ooit aanzagen, Wien zal ik 't klagen? Zij grijnst zo lelijk, ik en weet waar schuilen. Zij smijt mij builen, dat mij d'ogen puilen; Maar niettemin altemet met vlagen

20 24 Krijgt zij ook slagen. Maar na mijn smijten en wil zij niet vragen. Zij kan mij jagen van hoeke te hoeke. 't Vlees doet ze mij van den benen knagen, Want zij wil dragen alleen de broeke. Den hals moet ze breken, eer ik ze vloeke. Waar ik troost zoeke, ik werde alomme verwaten. Haalde ze een nikker tot zijnen koeke, Fraai als de kloeke trade ik langs der straten. Een heb ik getrouwd, och mocht ik ze laten! Konste enig pape dezen band ontknopen, Ik zoude verkopen kannen en stopen En geven hem 't geld tot eender mijten, Wilde hij mij kwijten. Wat baat 't mij, al had ik goed met hopen! 't Wijf zal mij stropen, ik mag wel gaan lopen. Zoud' ik mijn jonge jeugd met haar verslijten, Dat zou mij spijten. Van kwaadheden zou zij wanen splijten, Zij zou 't mij verwijten, ging ik eens drinken. Ik zorge zij zou mij den neuze afbijten. Ik moet erom krijten, als ik 't wil bedinken. Haar oogskens als platte mispelen blinken, De tanden stinken, zwart, lelijk, vol gaten. Eer ik ze kuste, ik zou liever verzinken. Mijn vreugd doet ze krinken zeer uitermaten. Een heb ik getrouwd, och mocht ik ze laten! Prinse, den koop is mij berouwen, wachermen! Die mij hoorde kermen, hem mag 's ontfermen. Wat zoud' ik zo kwaden duivel gaan trouwen, 't Mag mij wel rouwen. Al den dag wil zij mijn oren verwermen;

21 25 Maar bij den dermen! Ik wil leren schermen. Zou ik mij van 't kwaad wijf laten verdouwen, 't Volk zou mij verspouwen. Zij zouden mij voor enen loeris houwen Of voor enen bouwen; dus bij gans bloed! Ik zal de stoelen aan haar oren doen snouwen. Dat zal ze schouwen, ja, is ze anders vroed. Ik zal 't emmer eens proeven, God geef 's mij spoed, Mijnen grammen moed zal der wat mee zaten. Al hadde zij alle der wereld goed In haar behoed, gouden, zilveren platen, Nochtans, konst ik en mocht ik, ik zou ze laten! In 't scheiden wenen wij traankens snot ellenlang Een meisken fraai, een lettelken oudere Dan zeventig jaren of daaromtrent, Heeft mijn harte gestolen: is 't ook wondere, Dat ik beminne 't vrouwken excellent? Zij staat zo vaste in mijn herte geprent: 't Es zelden ure, ik en begeer ze. Van al haren dingen is zij aardig en jent; Zij gaat achter bekluiterd gelijk een veerse, Haar roksken beslijkt tot half den eerse. Dan heeft zij twee lieflijke borstkens rond, Recht als een oude verrimpelde leerze. Niet enen tand en staat in haren mond. Al ben ik ziek, haar bijzijn maakt mij gezond; Deur 't verzamen zingen wij der vreugden zang. Och, als lief dan lief moet laten terstond, In 't scheiden wenen wij traankens snot ellenlang.

22 26 Bij haar t'zijne zoude mij altijd wel lusten, Al schijn ik een hatelijk Sassem Loeten. Mocht ik in haar lieflijke aarmkens rusten, Alle mijn lijden zoude zij wel boeten. Haar aanschijn en es niet om verzoeten; Van den negen schoonheden heeft zij een deelken. Los, keverbekkig, vol werten, vol sproeten, Achter en vore gebult is ook dit beelken. Ik was laatstent in een lustig prieelken, Daar ik met der liefster zeer vriendelijk speelde; Zij nam mij in haar aarmkens, d'amoreus dreelken, En kuste mij vriendlijk, was 't niet een weelde? Wie en zoude niet verheugen in zulken beelde? Haar mondeken zij vaste aan d'mijne drang. Maar doen zij adieu zeide, mijn hartken kweelde. In 't scheiden wenen wij traankens snot ellenlang. Ik mag ze wel kussen, zij en zal niet bijten; Dat is groot voordeel, zij en heeft geen tandekens. Zou ze mij iemand ontvrijen, 't zou mij spijten; Waren 't mijn vrienden, 't werden mijn vijandekens. Ik zoud' er om vervechten al mijn pandekens, Gelijk een haanken vecht om zijn hinneken. Zij heeft twee zwarte, harde, verweerde handekens, Daar zij mij mee klokert onder mijn kinneken. Dan zeit zij: mijn zoete, waarde minneken; En ik zeg weder: mijn lieve lammeken. Zwart haar op een schurft hoofd heeft dit godinneken, Vol neten, vol vinken: zij spaart 't kammeken. Als ik laatst was bij dit zoete mammeken, Mijn harte in mijn lijf van vreugden sprang; Doen ik ze moest laten, speelde ik 't grammeken. In 't scheiden wenen wij traankens snot ellenlang.

23 27 Den tijd en zoude mij nimmermeer verdrieten, Als ik ben bij dat schoon brunelleken. Haar zijpende oogskens mijn harte doorschieten. Ik ging laatstent, 't was donker als een helleken, En klopte zeer lijselijk voor haar celleken; Zij schoot aan haar hemde, gescheurd en lapachtig, En ontstak een kaarse: ik zag haar velleken, Geluw, verrimpeld, het hing zo slapachtig, Van den hoofde tot den voeten was zij rapachtig. Doen kreeg ik al ten groten temptatie Bij haar te slapen; maar 't volk is klapachtig, Dachte ik, dus vreesde ik voor blamatie, Hoe vriendelijk dat ik vond bij haar colatie. Als ik thuiswaart moet nemen mijnen gang, Zo is ons droefheid zonder comparatie. In 't scheiden wenen wij traankens snot ellenlang. Prinse, vondij te nacht in uw bedde Een zo amoreuzen, gracielijken moksken, Zoudij ze uitstoten? Neen gij, ik wedde, Gij en zoudt niet vermulen alzulken broksken. Zij ziet zo vriendelijk door haar loksken, Men zoud' er padden mee mogen vergeven. Haar tongsken dat luidt, al waar 't een kloksken. Zij zoude wel afkijven zeven haringteven. Haar kamere is beschilderd, beschreven, Alzo zij zit over den lollepot. 't Is een vrouwken, dat kan leven en doen leven. Is 't wonder, al ben ik op haar verzot? Zij gaat bezeverd en tot den tanden besnot. Hierom moet ik ze minnen, het es bedwang. Hoe wij t'zamen verheugen, dit is 't slot: In 't scheiden wenen wij traankens snot ellenlang.

24 28 Uit vreugden wilt over de hekel springen Veel zusterkens in haar hekelhuis verzaamd, Daar uit geneugten bedreven ragie. Maar daar was ene, zeer devoot befaamd, Die zette zeer stichtelijk haar visagie. Wat dou, zeiden d'ander, nooit zwaarder pagie, Zuldij ook als wij niet vreugd bedrijven? Ons en dient hier geen stomme personagie. Dus oppe en helpt ons solaas verstijven, Ons mater en zal ons nu niet bekijven. Al ees 't dat wij spelen, lachen en zingen, Wij hebben nu oorlof, men mag 't wel schrijven. Het gebeurt zelden dat men 't ons zoude gehingen. Uit vreugden wilt over de hekel springen. Slechts, sprak 't zusterken, in zelken kluite En zal ik mij, hoop ik, nimmermeer ontgaan. Al zijn wij hier besloten in de muite 't Waar misselijk wie hoorde dit vermaan. Dus zusterkens, 't en docht mij niet bestaan; Vernaam 't d'weerlijk volk, het zoud' er mee zotten. Werd hier zelken onstichtigheid van ons gedaan, Men zoud' er t'eeuwigen dagen mee spotten. Al mocht ik er mee winnen twee lollepotten, Die schoonste die men vindt, ik en zou 't niet volbringen. Springt over, zeiden d'ander, het zal wel hotten, Gij en moogt doch tegen ons niet verdingen; Uit vreugden wilt over de hekel springen. 't En es geen wonder, dat ik 't springen vertrekke, Sprak 't zusterken, ik weet wel waar 't mij let. Want mist' ik den voet, nooit erger kekke, Ik viel in de hekel, och, waar liet ik mijn zet?

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

v.t. jij, hij, v.t. v.t. v.t. jij, hij, v.t. wij, jullie v.t. v.t. jij, hij, v.t. wij, jullie v.t. v.t. jij, hij, v.t. wij, jullie v.t. v.t.

v.t. jij, hij, v.t. v.t. v.t. jij, hij, v.t. wij, jullie v.t. v.t. jij, hij, v.t. wij, jullie v.t. v.t. jij, hij, v.t. wij, jullie v.t. v.t. bakken bannen heb, ben, word heb, ben, word barsten behangen heb, ben, word heb, ben, word braden brouwen heb, ben, word heb, ben, word heten hoeven heb, ben, word heb, ben, word houwen lachen heb, ben,

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek.

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek. Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. Thema: Vrede zij u! *Inleidende muziek *Welkom en Votum *Zingen Op Toonhoogte lied 110 : 1, 2 en 3 en Psalm 97 : 1 en 7 1.U

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Sexualiteit en de Bijbel

Sexualiteit en de Bijbel Sexualiteit en de Bijbel Ma#eüs 1:25 En hij had geen gemeenschap met haar, voordat zij een zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam Jezus. 1 KorinCërs 7:12-13 12 Maar tot de overigen zeg ik, niet de Here:

Nadere informatie

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard De Heilige Teresia van Lisieux, wier feest gevierd wordt op 1 oktober, zei eens: "Al had ik alle mogelijke zonden

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Openbaringen 3 vers 14 t/m 22 Gezang 253 vers 1 (Bundel 1938) Psalm 67 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Berijming) Psalm

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om 10.30 uur Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Openingsvers O HEER, open mijn lippen. Mijn mond zal

Nadere informatie

10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951.

10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. 10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. 5. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. Lucas 15 Vertaling L. ten Kate

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Jij en jouw diepste drijfveren

Jij en jouw diepste drijfveren Jij en jouw diepste drijfveren blok E - nivo 2 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugkoppeling en intro 19.25 Bijbelstudie 19.35 Catechismus 19.45 Bijbelstudie Matteus 22 19.55

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Schriftlezing: Romeinen 8 vers 28 t/m 39 Psalm 56 vers 5 en 6 Psalm 86 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 91 vers 1 en 5 Psalm 119 vers 13, 14

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Orgelspel. Welkom en afkondigingen

Orgelspel. Welkom en afkondigingen DIT IS DE DAG Themadienst, waarin 4 kinderen afscheid nemen van zondagsschool Ruth ; Afsluiting winterwerk. t Harde, zondag 17 maart 2013. Voorganger: ds. D. Dekker. Organist: dhr. A. van Dijk. Aanvang:

Nadere informatie

God neemt een plaats

God neemt een plaats ORDE van DIENST voor vrijdag 25 december 2015 EERSTE KERSTDAG God neemt een plaats 10.00 u in de Hervormde Centrumkerk te Geldermalsen voorganger: ds G.J.Krol Christelijke Muziekvereniging Prinses Marijke

Nadere informatie

Werkwoordpakket thema 1 (Taal Actief 3 groep 7) roepen beginnen begrijpen breken buigen drinken duiken klimmen kruipen roepen ruiken

Werkwoordpakket thema 1 (Taal Actief 3 groep 7) roepen beginnen begrijpen breken buigen drinken duiken klimmen kruipen roepen ruiken Werkwoordpakket thema 1 (Taal Actief 3 groep 7) bellen belonen benoemen dreigen dromen gillen gooien groeien huilen bakken bedanken boksen botsen danken dansen drukken eisen fietsen beginnen begrijpen

Nadere informatie

38 : Psalm 84: 1a Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, O HEER, der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen! Hoe branden mijn genegenheên,

38 : Psalm 84: 1a Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, O HEER, der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen! Hoe branden mijn genegenheên, 36 : Psalm 75: 1 U alleen, U loven wij; Ja wij loven U, o Heer', Want Uw Naam, zo rijk van eer, Is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land, Al de wond ren Uwer hand. 37: Y4C 133: 1, 2, 3 Mijn

Nadere informatie

Intochtslied: Psalm 92: 1, 2, 3

Intochtslied: Psalm 92: 1, 2, 3 Intochtslied: Psalm 92: 1, 2, 3 2. Gezegend zal Hij wezen die ons bij name riep, die zelf de adem schiep waarmee Hij wordt geprezen; laat alom musiceren, met stem en instrument, maak wijd en zijd bekend

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Romeinen 5 vers 12 t/m 21 Romeinen 6 vers 1 t/m 14 Psalm 119 vers 53 (Schoolpsalm) Psalm 103 vers 8 en 9 Lied 100 vers 1, 2, 3 en 4 (Op

Nadere informatie

Wat zegt Hij nu???! Over vreemde uitspraken van Jezus. Mag je nu echt nooit terugslaan als christen?

Wat zegt Hij nu???! Over vreemde uitspraken van Jezus. Mag je nu echt nooit terugslaan als christen? Wat zegt Hij nu???! Over vreemde uitspraken van Jezus. Mag je nu echt nooit terugslaan als christen? Matteüs 5:38-48 38 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand. 39 Maar Ik zeg u,

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Spreuken 11 vers 23 t/m 27 Lied 45 (Op Toonhoogte) 2 keer Gebed des Heeren vers 5 en 6 (Schoolpsalm) Psalm 103 vers 1, 2 en 3 Psalm 104

Nadere informatie

A. de Jager. Wees toch stil. Gedichtenbundel. Wees toch stil 1

A. de Jager. Wees toch stil. Gedichtenbundel. Wees toch stil 1 A. de Jager Wees toch stil Gedichtenbundel Wees toch stil 1 Wees toch stil O, wees toch stil, als God u hier wil leiden op wegen die u niet verstaat. Blijf gelovig steeds Zijn hulp verbeiden; bij Hem is

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Psalm 23 Psalm 103 vers 7 (Schoolpsalm) Psalm 79 vers 4 en 7 Lied 150 vers 1, 2, 3 en 4 (Op Toonhoogte) Psalm 105 vers 5 Psalm 134 vers

Nadere informatie

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met:

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met: 14 september 2014, 16.30 uur, Goede Herderkerk Zangdienst: Samen zingend het nieuwe seizoen in, Thema van de landelijke startdag is met hart en ziel. Verbinden. Tjimmie van der Wal: Hans van de Pol: Jaap

Nadere informatie

Zo heet het project waar we mee bezig zijn in de gemeente. Laten we even terugkijken wat er aan de orde kwam.

Zo heet het project waar we mee bezig zijn in de gemeente. Laten we even terugkijken wat er aan de orde kwam. 1 1 Johannes 4:7-12 Preek 1 Geliefde gemeente, Los zand of heilig vuur? Zo heet het project waar we mee bezig zijn in de gemeente. Laten we even terugkijken wat er aan de orde kwam. Het eerste thema was

Nadere informatie

THEMAREEKS: 10 GEBODEN

THEMAREEKS: 10 GEBODEN THEMAREEKS: 10 GEBODEN STEEL NIET! ACTIE 4 KIDS 6 november 2016 10:30 uur Voorganger: ds. W. Gugler Ouderling: Marrian Meiling Organist: Ans Kuus Lector: Lieske Gijsbertsen Koster: H. van Polen/ M. van

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

Liturgie voor de ochtenddienst op 1e Kerstdag vrijdag 25 december 2015 in de Westerkerk te Veenendaal Met medewerking van de muziekgroep Voorganger:

Liturgie voor de ochtenddienst op 1e Kerstdag vrijdag 25 december 2015 in de Westerkerk te Veenendaal Met medewerking van de muziekgroep Voorganger: Liturgie voor de ochtenddienst op 1e Kerstdag vrijdag 25 december 2015 in de Westerkerk te Veenendaal Met medewerking van de muziekgroep Voorganger: ds. M.L.W. Karels Aanvang: 9.30 uur Zingen: gez. 138

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Een Steen des aanstoots en een Rots der ergernis voor de natuurlijke mens

Een Steen des aanstoots en een Rots der ergernis voor de natuurlijke mens Een Steen des aanstoots en een Rots der ergernis voor de natuurlijke mens Van wijlen Willem van den Berg Jz Geboren 10 september 1839 Overleden 11 februari 1914 In leven gewoond hebbende te Terheijde aan

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND!

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Voorganger: ds. P. Molenaar Aanvang van de dienst: 10.45 uur. Ouderling van dienst: M. van Maanen

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Schriftlezing: Romeinen 8 vers 28 t/m 39 Psalm 56 vers 5 en 6 Psalm 86 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 91 vers 1 en 5 Psalm 119 vers 13, 14

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

Manteldienst. op 11 oktober Voorganger : ds. Klaas Wigboldus Ouderling: Wim Keijzer Diaken: Janna Plugge Organiste: Netty Blansjaar

Manteldienst. op 11 oktober Voorganger : ds. Klaas Wigboldus Ouderling: Wim Keijzer Diaken: Janna Plugge Organiste: Netty Blansjaar Manteldienst op 11 oktober 2015 Voorganger : ds. Klaas Wigboldus Ouderling: Wim Keijzer Diaken: Janna Plugge Organiste: Netty Blansjaar 1 WELKOMSTWOORD door ouderling van dienst / AANKONDIGING AANVANGSLIED

Nadere informatie

Met medewerking van: Clarity o.l.v. Mario Riedijk De jongerengroep

Met medewerking van: Clarity o.l.v. Mario Riedijk De jongerengroep Voorganger: Organiste: Ds. A.G.E. Klap Mevr. de Jager - Boudeling Met medewerking van: Clarity o.l.v. Mario Riedijk De jongerengroep Welkom Aanvangspsalm: Psalm 103 : 1, 3 en 5 Zegen mijn ziel, de grote

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2014 Ds. W.E. den Hertogschool Kling klokjes klingelingeling, kling klokjes kling. Laat de boodschap horen: Jezus is geboren, Voor die blijde klanken, willen wij God danken. Kling klokjes klingelingeling,

Nadere informatie

vrijdag 25 december 2015 Liturgie

vrijdag 25 december 2015 Liturgie vrijdag 25 december 2015 Liturgie Liturgie Eerste Kerstdag 2015 Voor de dienst zingen we enkele Kerstliederen Welkom en mededelingen namens de kerkenraad Thema: Vreugde, vreugde, grote vreugde! Afsluitend

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Schriftlezing: Openbaring 20 Gezang 1 vers 1, 2, 3 en 4 (Liedboek) Psalm 87 vers 4 (Schoolpsalm) Psalm 25 vers 2 en 6 (Nieuwe Berijming) Lied 183 vers

Nadere informatie

Thema: Gaandeweg Hem tegemoet

Thema: Gaandeweg Hem tegemoet Orde van (zang)dienst Thema: Gaandeweg Hem tegemoet Zondag 7 december 2014, 19.00 uur Orgel: Dhr. Rein van Leeuwen Voorganger: Ds. Jaap Hansum Zingen voor de dienst: Ik zie een poort wijd open staan (JdH

Nadere informatie

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Cadeautjes Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Opwekking 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 oktober 2014

Liederen voor zondag 5 oktober 2014 Liederen voor zondag 5 oktober 204 Lied 224 God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt maakt Hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën.

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën. Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën bron. T. C. Hoffers, Rotterdam 1826-1837 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie118nieu01_01/colofon.php

Nadere informatie

Efeziërs 1. Begin van de brief

Efeziërs 1. Begin van de brief Efeziërs 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Efeze 1 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Efeze. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Jullie horen

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

MENORAH BEELD VAN DE ZEVENVOUDIGE GEEST VAN GOD EXODUS 37 EXODUS 37:17-22

MENORAH BEELD VAN DE ZEVENVOUDIGE GEEST VAN GOD EXODUS 37 EXODUS 37:17-22 DE MENORAH BEELD VAN DE ZEVENVOUDIGE GEEST VAN GOD EXODUS 37 EXODUS 37:17-22 17. Hij maakte de kandelaar van louter goud; van gedreven werk maakte hij de kandelaar, het voetstuk zowel als de schacht, de

Nadere informatie

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014 Samenzang - Komt allen te zamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, komt laten

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving!

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Lied Thuis in Gods huis Couplet 1 en

Nadere informatie

Orgelspel. Welkom en afkondigingen

Orgelspel. Welkom en afkondigingen RUST BIJ DE VADER Biddag voor gewas en arbeid t Harde, 9 maart 2016 Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: kinderen zondagsschool en jeugdclubs Aanvang; 9.30 uur 1 Orgelspel Welkom

Nadere informatie

De Bijbel zegt JHWH, de Vader, is de enige God!

De Bijbel zegt JHWH, de Vader, is de enige God! De Bijbel zegt JHWH, de Vader, is de enige God! Bekijk de Bijbelverzen die bewijzen dat alleen de Vader God is. https://www.youtube.com/watch?v=yu7wi2bkl0i Enige God Hij zeide: Gij zult mijn aangezicht

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Wat zegt Hij nu!?! Voor wat, hoort wat!? Is God nu ook al zo!?

Wat zegt Hij nu!?! Voor wat, hoort wat!? Is God nu ook al zo!? Wat zegt Hij nu!?! Voor wat, hoort wat!? Is God nu ook al zo!? Ma$eüs 6:14-15 14 Want indien gij de mensen hun overtredingen vergee;, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; 15 maar indien gij de mensen niet

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST (Heilig Avondmaal).

ORDE VAN DIENST (Heilig Avondmaal). ORDE VAN DIENST (Heilig Avondmaal). Voorbereiding: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Heer, vergeef ons al wat

Nadere informatie

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat.

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. Hartelijk welkom Laat het feest zijn in de huizen Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. In de bergen,

Nadere informatie

6 september uur René Barkema. toewijden aan God. - stilte. - votum + vredegroet. - GK Gezang 164 (canon) luisteren naar God.

6 september uur René Barkema. toewijden aan God. - stilte. - votum + vredegroet. - GK Gezang 164 (canon) luisteren naar God. 6 september 2015 17.00 uur René Barkema toewijden aan God - stilte - votum + vredegroet - GK Gezang 164 (canon) luisteren naar God - NBV Romeinen 3:21-31 - HC Zondag 23 - GK Psalm 71:8, 9, 11 en 14 - preek

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.

En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. LICHT Zingen: Psalm 98: 1 Lezen: Lukas 2: 1-14 En het geschiedde in diezelve dagen, dat er een gebod uitging van den keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving

Nadere informatie

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015 Liturgie in de dankdienst voor het leven van Martinus Huistra 3 augustus 1931 5 augustus 2015 Op maandag 10 augustus 2015 om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk te Leek Voorganger: ds. L.G. van der Heide

Nadere informatie

Avondgebed in de Stille Week * dinsdag

Avondgebed in de Stille Week * dinsdag Ik ga. Zet een stap naar de ander. Avondgebed in de Stille Week * dinsdag Dinsdag 22 maart 2016-19.30 uur - Goede Herderkerk Ds. Hans Becker / Ds. Huub Smeets Taakgroepen Eredienst Noord + Zuid Peter Simons,

Nadere informatie

Niet bang zijn! God maakt je sterk!

Niet bang zijn! God maakt je sterk! Niet bang zijn! God maakt je sterk! Aangepaste dienst Zondag 22 november 2015 Br. Peter Zuidema Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen:E & R 230 - Jezus is de goede Herder 1. Jezus is de goede herder

Nadere informatie

Antwoorden 18.1: De wonderbare visvangst

Antwoorden 18.1: De wonderbare visvangst Antwoorden 18.1: De wonderbare visvangst a. De mensen komen naar de Heere Jezus om het Woord van God te horen. b. Het Woord van God is belangrijk in het leven van deze mensen. Door Bijbellezen en bidden

Nadere informatie

in de Hoeksteen te Numansdorp

in de Hoeksteen te Numansdorp Voor de aangepaste Aangepaste zangdienst op zondag zangdienst 18 januari 2015 op om zondag 15.00 uur in de 18 Hoeksteen januari te Numansdorp 2015 om 15.00 uur in de Hoeksteen te Numansdorp Koor en band

Nadere informatie

DE WONDEREN VAN JEZUS

DE WONDEREN VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE WONDEREN VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Orde van dienst voor Eerste Kerstdag

Orde van dienst voor Eerste Kerstdag Orde van dienst voor Eerste Kerstdag Het Witte Kerkje Huis ter Heide 25 december 2016 Voorganger: ds. Els van der Wal Organist: Miep Bakker Lector: Corrie Poelakker-Voogd 1 De Paaskaars brandt VOORBEREIDING

Nadere informatie

Ouderendienst zondag 25 oktober 2015 Kruiskerk 16.30 uur. Thema: Goede Buren

Ouderendienst zondag 25 oktober 2015 Kruiskerk 16.30 uur. Thema: Goede Buren 1 Ouderendienst zondag 25 oktober 2015 Kruiskerk 16.30 uur. Thema: Goede Buren Voorgangers: Pastoraal werker Alice van Veen en dominee Jan Willem Overvliet Organist: Henk Hortensius en medewerking van

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Eerste lezing: Habakuk 3:1-3,16-19 Evangelielezing: Lukas 17:1-10

Eerste lezing: Habakuk 3:1-3,16-19 Evangelielezing: Lukas 17:1-10 Eerste lezing: Habakuk 3:1-3,16-19 Evangelielezing: Lukas 17:1-10 Verkondiging Geef me meer geloof God. Het is één van de meest gevaarlijke vragen die je aan God kunt stellen. Ik kan je van te voren zeggen:

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

HET HART VAN HET KRUIS

HET HART VAN HET KRUIS HET HART VAN HET KRUIS CRUCIALE INZICHTEN 13 maart 2016 19:00 uur Voorganger: ds. Werner Gugler Ouderling: Ariëtte van Kempen Organist: Jan van den Brink Lector: Aone Koopmans Koster: Arjan vd Bor/ Gerrit

Nadere informatie

zingen: GK psalm 107:1,3 (Looft nu de HEER verblijd om t wonder van zijn gaven)

zingen: GK psalm 107:1,3 (Looft nu de HEER verblijd om t wonder van zijn gaven) 22 februari 2015 17.00 uur H Karssenberg (prof. dr. J van Bruggen) votum, groet, amen zingen: GK psalm 107:1,3 (Looft nu de HEER verblijd om t wonder van zijn gaven) gebed voor de eredienst zingen: GK

Nadere informatie

Pentekostarion. Heer ik roep... zes stichieren, elk stichier wordt herhaald - 676 - De semantron klinkt vroeger vanwege de knielgebeden.

Pentekostarion. Heer ik roep... zes stichieren, elk stichier wordt herhaald - 676 - De semantron klinkt vroeger vanwege de knielgebeden. Pentekostarion tweede Vespers De semantron klinkt vroeger vanwege de knielgebeden. Na psalm 103 de vredeslitanie door de diaken, als die er is, anders door de priester: Laat ons in vrede bidden... en de

Nadere informatie

Lezen : Jacobus 4. PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10

Lezen : Jacobus 4. PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10 Welkom Lezen : Jacobus 4 PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10 Votum en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde

Nadere informatie

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 28 februari 2016 in de Westerkerk te Veenendaal

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 28 februari 2016 in de Westerkerk te Veenendaal Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 28 februari 2016 in de Westerkerk te Veenendaal Psalm 65 : 1, 2 en 3 (NB) 1.De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

... NAAR EEN BETERE WERELD

... NAAR EEN BETERE WERELD ... NAAR EEN BETERE WERELD Wat ik waardevolle Wat mijn groep waardeafspraken vind... volle afspraken vindt... Wat God waardevolle afspraken vindt... TIEN WOORDEN VAN GOD Ik ben jullie enige God. Als je

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Hoe praat je over het geloof?

Hoe praat je over het geloof? Hoe praat je over het geloof? Waarom praat je over het geloof? Ieder die de naam van de Heere aanroept, zal worden gered. 14 Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze

Nadere informatie

Orde van de dienst Hervormde gemeente te Borculo zondag 1 december 2013 eerste Advent

Orde van de dienst Hervormde gemeente te Borculo zondag 1 december 2013 eerste Advent Orde van de dienst Hervormde gemeente te Borculo zondag 1 december 2013 eerste Advent Orgelspel Woord van welkom De eerste kaars wordt aangestoken Zingen: LB Lied 287 - Rond het licht dat leven doet 1.

Nadere informatie

Paasgezinsdienst 6 april 2015

Paasgezinsdienst 6 april 2015 Welkom in de Paasgezinsdienst 6 april 2015 God wint, dat geloven wij 1. Samenzang Opwekking 167 (2 en 3 bovenstem) 2. Welkom en gebed 3. Samenzang Opwekking voor kids 85 4. Uitleg paasproject 5. Samenzang

Nadere informatie

Orde van dienst zondag 25 september 2016 Grote Kerk 9.30 uur. wijkgemeente Markus

Orde van dienst zondag 25 september 2016 Grote Kerk 9.30 uur. wijkgemeente Markus Orde van dienst zondag 25 september 2016 Grote Kerk 9.30 uur wijkgemeente Markus Voorganger: ds.h.l.versluis Organist: Simon Marbus 2 Orgelspel Welkom en mededelingen Zingen: Psalm 97 : 1 en 6 1.Groot

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen) Schriftlezing: Psalm 13 en 1 Korinthe 16 Lied 279 (Op Toonhoogte) Psalm 121 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 72 vers 4 en 6 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie