't Is al vrouwenwerk. Refreinen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'t Is al vrouwenwerk. Refreinen"

Transcriptie

1 't Is al vrouwenwerk. Refreinen Anna Bijns Editie Herman Pleij bron (ed. Herman Pleij). Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij 1994 Zie voor verantwoording: dbnl / Herman Pleij

2 6 [Refreinen] Artificiaal geesten, die na kunste haakt, Niet en is 't gemaakt dan uit rechte trouwen sterk. Neemt hieraan gemerk, opdat gij die jonste smaakt. Al is er iet misraakt, peinst, 't is al vrouwenwerk. Bekwame zinnen, onder correctie rene Ik mij stelle; mag wijsheid in mij vermeerd zijn, In kunsten kenne ik mijn perfectie klene, Nog leerkind: dus meesters moeten geëerd zijn. Seer geerne wil ik van kunstenaars geleerd zijn. Liefde tot der waarheid, om 's geloofs versterken, Heeft mij zonder verdriet uit jonsten doen werken.

3 7 Ongebonden best, weeldig wijf zonder man Het es goed vrouwe zijn, maar veel beter here. Gij maagden, gij weduwen, onthoudt dees lere: Niemand hem te zere om houwen en spoede. Men zeit: daar geen man en es, daar en es geen ere; Maar die gekrijgen kan kost en kleren, Niet haast haar en kere onder eens mans roede. Dit is mijnen raad: weest op uw hoede, Want zo ik bevroede, ik zie 't gemene, Als een vrouwe huwt, al is ze eêl van bloede, Machtig van goede, zij krijgt aan haar bene Enen groten worpriem. Maar blijft zij allene, En zij haar rene en zuver gehouden kan, Zij es here en vrouwe, beter leven nooit gene. Ik en acht niet klene 't huwelijk, nochtan Ongebonden best, weeldig wijf zonder man. Proper meiskens werden wel lelijke vrouwen, Arm danten, arm sloren: hoort jong met den ouwen! Dit zou mij doen schouwen 't houwelijk voorwaar. Maar, wachermen, als zij den man eerst trouwen, Zij menen de liefde en mag niet verkouwen; Dan is 't hem berouwen eer een half jaar. Och, het pak des houwelijks is al te zwaar! Zij weten 't klaar, die 't hebben gedragen. Een vrouwe maakt door vreze menig misbaar, Als de man hier en daar gaat druk verjagen, Drinken en spelen bij nachte, bij dagen. Dan hoort men beklagen dat men ooit began, Dan en mogen u helpen vrienden of magen.

4 8 Dus hoort mijn gewagen en wacht er u van: Ongebonden best, weeldig wijf zonder man. Ook komt de man somtijds dronken en prat, Als d'wijf haar gewracht heeft moede en mat; Want men moet al wat doen, zal men 't huis bestieren. Wil zij dan eens roeren haar snatergat, Zo wordt zij geslagen met vuisten plat; Dat dronken, vol vat moet ze obedieren. Dan doet hij niet dan kijven en tieren, Dat zijn de manieren: wee haar die 't smaakt! Loopt hij dan elders bij Venus' kamenieren, Peinst, wat blijder sieren men thuis dan maakt. Gij maagden, gij weduwen, aan ander u spaakt, Eer gij ook geraakt in zulken gespan. Al waar 't dat gij mij al contrarie spraakt, Mij en roekt wie 't laakt, ik blijf er weer an: Ongebonden best, weeldig wijf zonder man. Ene vrouwe ongehoud moet derven 's mans gewin; Zo en derf zij ook niet wachten zijnen zin. En, na mijn bekin, de vrijheid is veel weerd. Zij en werdt niet begrezen, gaat zij uit of in. En al moeste zij leven op haar gespin, Voorwaar veel te min zij alleen verteert. Een ongebonden vrouwe wordt alom begeerd. Al is 't dat ze ontbeert eens mans profijt, Zij is meester en vrouwe aan haren heerd. Te gane onverveerd, dat 's een groot jolijt. Zij mag slapen en waken na haren appetijt, Zonder iemands verwijt; blijft ongebonden dan, De vrijheid te verliezen, geen meerder spijt. Vrouwkens, wie gij zijt, al kreegdij enen goeden Jan, Ongebonden best, weeldig wijf zonder man.

5 9 Al is een vrouwe nog zo rijk van haven, Veel mans die achten ze als haar slaven. Ziet toe, als ze u laven met schonen prologen, En gelooft niet zo zaan, maar laat ze draven, Want mij dunkt, de goei mans zijn witte raven. Acht niet wat gaven zij u brengen voor ogen: Als ze een vrouwe hebbe in 't nette getogen, Is liefde vervlogen, dit zien wij wel. In 't houwen wordt menige vrouwe bedrogen, Die moeten gedogen groot zwaar gekwel; Haar goed werdt verkwist, de man valt haar fel. 't En es vrij geen spel, maar nooit zwaarder ban. 't Es somtijds om 't geldeken en niet om 't vel, Dat de zelke zo snel liep dat hij stan. Ongebonden best, weeldig wijf zonder man. Het waar goed huwen, maar 't zorgen is de plage Gij proper meiskens, gij enge dierkens, En jonge gezellen, wild van manierkens, Wilt u niet zo schierkens om huwen stellen. Gij speelt nu bij nachte lustig en fierkens Voor uws liefkens deurkens met herpen, met lierkens. Zij troten als mierkens, dees jonge gezellen, Om huwen zij vrienden en magen kwellen. En wilt u niet versnellen, zijt koel van zinne; Die vruchten des huwelijks wil ik vertellen. Wilt 't wel spellen, wat huwen heeft inne: Al schijnt de liefde zeer heet ten beginne, Zorge doet de minne slappen alle dage, Zij maakt kousen vol palingen, een scherpe kinne En kaken dinne; hoort wat ik gewage: Het waar goed huwen, maar 't zorgen is de plage.

6 10 Alzo zaan als de bruiloft es geënd, Zo begint de zorge, waar gij u keert of wendt; Om l'argent men zendt van alle zijen. Es er 't geld dan dunne, zo is 't hof geschend. Waar blijft dan d'arm bruigom? Jongers, dit bekent: Als gij loopt en rent om huwen, om vrijen, Dan moet gij gaan slaven, zuldij bedijen, En vreugd vertijen, hoort vrouwen en mannen. Sober gewin doet ook zelden verblijen; Dan is er al lijen, vreugd is er gebannen, Daar gebreken schotelen, potten en kannen, Teilen en pannen, tafele en schrage; Kundij niet gewinnen, zo heet gij een hannen. Die dus is gespannen, die dat hij 't verdrage. Het waar goed houwen, maar 't zorgen is de plage. Dan wordt hij Jan Splijtmijte. Eens verkwiste hij 't goed, Nu telt hij de gorte. Eerst had hij enen moed, Dees arm bloed nu alle solaas ontbeert. Die voortijds zo milde was, is nu zo vroed. Wat hij werkt of slaaft, 't is al tegenspoed. Hij dunkt mij verwoed, die een wijf begeert: 't Is een plage boven plage, bij gans peerd. Enen kouden heerd, turf noch hout om branden, Peinst hierom, jongers, hiervoor zijt verveerd. Dan werden verteerd juwelen en panden. Het es kwaad neringe doen met ijdelen handen, En geen brood in de tanden maakt een ijdel mage. Elk wacht hem te springen in zulken banden, Opdat hij met schanden na niet en klage: Het waar goed huwen, maar 't zorgen is de plage. Dan is er Bele: ailacen, wachermen, Wat dede ik gehuwd, God moet 's ontfermen!

7 11 Dan zijn de termen kijven en vloeken, De fradden ook aan de oren zwermen. d'een krijt van kouwen, d'ander van honger kermen. Dan moet Jan ook wermen der kinderdoeken. 't Is: vader, geeft appelen, moeder geeft koeken. Men dicht er af boeken, zij weten 't die 't gevoelen: Het is er hoofdzweer in allen hoeken. Dan is 't: wilt geld zoeken om wiegen, om stoelen; d'ene wil eten, d'ander kakken of poelen. Nooit zulken woelen: 't verlede hem die 't zage. Is 't kind dan bedreten, zo moeten zij 't spoelen. Dit doet liefde koelen, die groot was van behage. Het waar goed huwen, maar 't zorgen is de plage. Prinsen, prinsessen, die treden Venus' paden, Blijft ongebonden, ik zou 't u raden, Wilt dit pak niet laden, wacht u voor den stoot, Loopt niet zere om huwen, maar gaat met staden. Peinst, hongerige buiken zijn kwaad om verzaden Met der schapraden, daar men brood buiten sloot. Veel kinder breken 't hood, geen zorge zo groot; Een op den schoot, nog ene in 't lijf, Drie, viere om den haard, zij maakten u bloot: Al haddij schepen, boot, gij werdt een katijf. God zoude verezelen, trouwde Hij een wijf. Meiskens, houdt u ook stijf, zijt om trouwen trage. Al dunkt u nu 't vrijen goed tijdverdrijf, 't Werdt na wel gekijf; die 't proeven ik vrage. Het waar goed huwen, maar 't zorgen is de plage.

8 12 Ongebonden best, weeldig man zonder wijf Gezellen en weduwnaars, beide jong en oud, De vrijheid is beter dan zilver of goud. Volgt Paulus' lere, ik en rade u niet el: Blijft ongebonden; 't is geringe getrouwd, Dat lange berouwt: wijs is hij die 't schouwt. 't Houwen is avontuurlijk, dit ziet men wel: Krijgt een man een wijf, die kwaad is en fel, Wederspannig, rebel, Hij laat er zijn vel; Op aarde geen armer martelare. Peinst, jongers, die om huwen loopt zo snel: 't En es vrij geen spel, Maar een eeuwig gekwel. Die wil huwen, mag wel zijn in groten vare, Want een kwaad wijf is zeker een kwade ware, Een eerdse helle, een eeuwig gekijf. Dus derf ik wel zeggen in 't openbare: Ongebonden best, weeldig man zonder wijf. Men mag enen man niet kwader vloeken Dan met enen wijve. Die 't huwen zeer zoeken, Zijn zotter dan zot, ik wil 't u betonen. Die vrouwen en behoeven heensdaags geen doeken; Ziet hoe zij verkloeken: zij dragen de broeken, De mans moeten in de turfhoek wonen. Dan preken zij 's daags wel zeven sermonen. 't En mag u niet schonen, Gij manspersonen: Gij weet of ik liege, die 't somtijds proeft. Geeft haar enen slag, zij en zal u niet honen Maar dubbel lonen, Met stoelen kronen.

9 13 Gij moet 't al bezorgen, dat in huis behoeft, Of gij wordt begrezen en kwalijk getoefd. Gij jonge gezellen, wat hebdij in uw lijf, Dat gij u gaat bedroeven, eer u God bedroeft! Ongebonden best, weeldig man zonder wijf. Gaat een man somtijds een kanneken drinken, 's Avonds is er de simme, dit 's goed om dinken; Dan zeit ze met enen grammen aanschijne: Vuil dronkaard, vol vat, hoe komdij hier stinken! Gieten en schinken, 't glaasken klinken, Dit is uw ambacht, dus verteerdij d'mijne; Ik drinke krank bier, gij gaat te wijne. Dit 's haar doctrijne Achter de gardijne. Dan roept ze: staat oppe, gaat winnen uw brood; Ik sliepe zo lief met enen zwijne Als met den kokijne. Dit 's zijn medicijne; Hem diende veel beter een kandeelken in 't hood. Horen 't de liên, de man werdt van schaamten rood. Dan peinst hij: ailacen! arm, onzalig katijf, Wat dede ik gehuwd, ik waar beter dood! Ongebonden best, weeldig man zonder wijf. Mocht zulk man van den wijve zijn verlost, Hij zoude te Rome, al zoude hij te post Alle dagen geven twee gouden dukaten: 't En es niet om zeggen, wat een wijf al kost! Gevoederd, gevost, frisselijk gedost, Willen zij gaan pronken langs der straten. Wil 's de man niet geven, zij zullen hem haten Als balling verwaten; Hij en derf 's niet laten.

10 14 Dan moeten zij hebben enen slependen koers, Paternosters, riemen met guldenen platen, Groot boven maten. Dan gaan zij blaten Met gefronsten halsdoeken, lampers of floers, Daar de borstkens doorschijnen, recht op zijn hoers, Geluwe, dunne doeken, gestijfd wel stijf. Zeggen de mans hiertegen, zo heten 't boers. Ongebonden best, weeldig man zonder wijf. Prinse, de vrouwkens zijn gaarne proper en mooi; Rustig op zijn hoofs, na den nieuwen tooi Moeten de habijten gemaakt, gesneden zijn. Hoe zuur dat den man wordt, zij achten 't niet een hooi. Al zouden zij te Walem gaan tappen rooi, Zij zouden wel willen in alle steden zijn. Ter kermessen, ter feesten moet gereden zijn; Dus wilt als heden zijn, Het moet geleden zijn. 't Waar van node, dat zij alle nieuwigheid zagen. d'wijf wil ook van den man altijd gebeden zijn. Moet zij beneden zijn, Zij zal t'onvreden zijn. Zij vechten om d'meesterschap ook met vlagen. Spreekt de man een haastig woord, zij loopt klagen Tot haren commeren: dit 's der vrouwen bedrijf. Dus zeg ik nog eens, wien 't mag mishagen: Ongebonden best, weeldig man zonder wijf. Verwijfd te zijne gaat boven alle plagen Ik mag wel klagen, ik heb 's van doene, Ailacen, wacharmen, want ik ben verwijfd.

11 15 Ik eet van den Prekaren, avond en noene, En nochtans en ben ik niet zo koene Een woord te kikken, hoezere zij kijft. Ees 't dat mij dezen duivel nog lange bij blijft, Ik zal van kwaadheden mijn galle spouwen, Want wanneer de laudate haar doeken stijft, Zo moet ik ze kloppen en helpen houwen: Ik woon in de parochie van Onzer Vrouwen. Dan zeit zij: bloeiken, uw ogen druipen, De baarlijke nikker dede mij u trouwen. 's Morgens roept zij: staat op, gij duipen, Haast u geringe, maakt mij een zuipen En suiker 't wel, of u naken slagen. Zij zou mij doen in een muizenhol kruipen, Wanneer zij spreekt; dan zeg ik met vlagen: Verwijfd te zijne gaat boven alle plagen. Wanneer zij opstaat, moet ik mij rassen d'bedde te maken, d'welk ik liever ontbeerde. Ook doet ze mij de schotelen wassen, Den pispot uitgieten, en de assen Die moet ik ook uitdragen van den heerde; Waar 't dat ik den vloer niet schoon en keerde, Zo mocht mij wel gruwelen, dat ik leve. Och, mijn wijf is zo geringe te peerde En wanneer zij kijft, sta ik en beve. Want als ik haar eens een snauwken geve, Dan moet ik zo deerlijk haar vuisten bezuren. Het kwaad jaar bracht mij ooit aan dees teve. Zij doet mij den ketel en den hangel schuren, Het wermoes scherven, de pappe ruren, De strate keren, het slijk wegdragen, De goten rumen, dit zijn haar kuren.

12 16 Hierom zegge ik meest alle dagen: Verwijfd te zijne gaat boven alle plagen. Ook moet ik haspelen alle haar spillen, 's Avonds als ik zitte bij de viere, En liet ik ze warren, zij zou mij villen. Wanneer dat kind krijt, zo moet ik 't stillen, Op 't knieken zetten, en zingen tiereliere. En als 't hem bescheten heeft, moet ik schiere Het grofste gruis van den doeken spoelen. Pis, kindeken, pis pis, ik dan krajiere, Wanneer dat 't kakken wille of poelen. Dan moet ik hem ook de pappe koelen En in den mond steken, ik en mag 's niet onvliên. Nochtans, zo mij dunkt dat de liên gevoelen, En heb ik er niet een teenken ane misschien. Met goeder hulpen van anderen liên Heb ik 't gemaakt, dit doet mij klagen; Ailacen, ik moet door de vingers zien, Al speelt zij kwaad hoerken, of zij zou mij kragen: Verwijfd te zijne gaat boven alle plagen. Dan moet ik d'wicht ook in slape wiegen, Of 't hoerenkind zou zijnen endelderm uitkrijten, En liet ik 't krijten, 't en zou mij niet liegen, Zij zou mij zo dapper in mijn tuiten vliegen, Want wanneer dat balg krijt, wil zij 't mij wijten. Ik eet dikwils stokvis voor mijn ontbijten, En daartoe moet ik muilenbier drinken. Ik moet haar kladden afdoen, zou 't mij niet spijten, Haar kleren keren; ook moet ik gedinken Haar schoenen te vagen, haar zolen doen blinken. En wanneer haar pollen t'onzend zijn, Doet zij mij dienen, al zou zij verzinken

13 17 Ter tafelen, en zendt mij om bier en om wijn. Mocht ik mede brassen, zo waar 't nog fijn, Maar neen ik, niet dan de beenderkens knagen. Anderen toont zij een blijde aanschijn, Maar in mij heeft zij zeer klein behagen: Verwijfd te zijne gaat boven alle plagen. Ik moet haar water halen, langen en reiken, Al doen dat zij mij heet, zonder verdrieten, Ook moet ik de kleren stellen te weiken, Haar helpen wassen, en als zij bleiken, Moet ik water putten en de kleren begieten. Ook moet ik ze thuis kruien, zonder verschieten; Dan moet ik nog de kindsdoeken drogen, Of ik zou krabben eten en vuistlook genieten. Ik zou somtijds wel littekens togen; Zij smeet mij laatstent twee blauw ogen Omdat ik vergat dat zij mij had belast, En eens begoot zij mij met kamerlogen, Omdat ik ons hennen niet en had getast. Wanneer ik iet doe, dat haar mispast, Dan wil zij mij uit den bedde jagen. Weer ik spreke of dat ons hondeken bast, Daar zoud' ze al evenvele naar vragen: Verwijfd te zijne gaat boven alle plagen. Nooit man en geraakte aan vuilder laudate Ik ben gehuwd, ailacen, wacharmen! Ter droever tijd verhing ik mij aan de slore, Want al zoud' ik razen, God moet 's ontfarmen, Zij en zou niet gaan uit haren spore. Zeg ik haar iet, dat gaat haar ter eender ore

14 18 Inne, ter ander uite, al is 't mij pijne. Klappen en drillen, dit 's haar werk, zo ik hore, Altijd van huis en nemmermeer thuis te zijne. Met mij te biere gaan of te wijne, Dat zou zij wel liever doen dan spinnen. Ik verteerde een krake (dus verkwist zij d'mijne) Met haar, eer ik enen boot zou winnen. Dan roept zij de katte, dan lokt zij de hinnen, Dan vlooit zij den hond, dit 's mij klein bate. Dus zoekt zij de bijle, des waan ik ontzinnen: Nooit man en geraakte aan vuilder laudate. Het mos wast t'onzend ook uit den potten, Zo schoon kan ze mijn wijf houden zonder schuren. Haar lijnwaad laat ze in den tobbe verrotten, 't Werd haar eens verweten van onzen geburen. Op strate staan gapen, dit zijn haar kuren. Dus draagt zij den dag vast uite met manden, Maar d'bier en laat zij in 't vat niet verzuren: Ik gevoel 't aan d'minderen van mijnen panden. Zij is traag in 't werk, maar kloek in de tanden, En tegen den spinrok leit zij in veten. Zij en zal geen weren krijgen aan haar handen, Want ik en zag ze nooit van werken zweten. Al kwam zij ergens uit der zoutketen, Zo blinkt zij, wanneer zij komt op 't strate. Zal zij haar aanzicht wassen, ik moet haar heten: Nooit man en geraakte aan vuilder laudate. Zij prijst alle ding wanneer 't is gedaan, Want zij is zo lui, zij en mag niet zien werken. 's Morgens wanneer ik te werke wil gaan, Zo zeg ik: wijfken, om vreeds versterken, Staat oppe en wil ons profijt aanmerken,

15 19 En voegt u aan 't werk, vrij als de koene. Dan leit zij en ronkt gelijk een verken, En keert haar omme en slaapt tot der noene. Als ik waan gaan eten, ees 't nog al te doene. Is 't warmoes gezoden? zeg ik bij tijen; Dan zeit zij: och Jan, zwijgt van zelken sermoene, Zou ik wermoes scherven, ik mocht mij snijen. Zij geeft mij koud botermelk, ik moet mij lijen, Hoewel ik liever wat anders ate. Het waar onmogelijk dat ik zou bedijen: Nooit man en geraakte aan vuilder laudate. Zeg ik: mij diende wel wat warms in 't hood, Zij zeit: ik en kan geen vuur gestoken. Boter en kaze, appelen en brood, Dit zet zij mij vore, in ernste gesproken. Dan zeit zij, al zou zij haar staartbeen kroken: Lust u wat anders, haal 't in 't cabaret, Ik ben al ziek, ik en kan niet gekoken. Dan loop ik wat halen, ik en mag niet bet; Zaagt gij hoe zij dan haar tanden wet! Zij mag haar droge wel, en niet min haar natte: Een schoudere en es haar maar een banket, Zij aat wel een kieksken daartoe op haar zatte; Zij krijgt den besten deel, hoe ik er om pratte. Van spijzen en van dranke ook wel haar mate. Maken wij schotelen vuil, die wast de katte: Nooit man en geraakte aan vuilder laudate. Prinse, als ik wane gaan rusten, Dan vinde ik ons bedde nog ongemaakt. Al hiet ik 't haar maken, 't en zou haar niet lusten, Dus doe ik 't zelve, hoezere mij vaakt. Wel zeven weken, 't wordt van mij gelaakt,

16 20 Zou zij uit haren bedde wel kruipen Zonder hermaken; hoe ben ik mesraakt Aan dees lui dante, arm schamel duipen! Zij maakte mij laatstent wat warms om zuipen, En dat moest ik met groten beden bejagen. Doen liet ze r haren neuze in druipen; Wien en zoude zelken werk niet meshagen? In enen jare en zou zij haren vloer niet vagen, God weet wat ik nog in de penne late. Dus mag ik wel zeggen, wat helpt mijn klagen: Nooit man en geraakte aan vuilder laudate. Dus doende brengt zij den tijd vast deure Ik heb een wijf, beter hadde ik gene, Want alle haar doen is van kleinen profijte. Zij zoude wel meer verteren allene Dan ik zou winnen: hierop ik bene. Van kwaadheden ik somtijds nalijks splijte, Omdat ik mijnen tijd met haar verslijte; Den nekker bracht mij ooit in dit perket. Nooit man en kreeg zo aalweerdige tijte; Zij slaapt tot acht uren, te mijnen spijte; Hiermede zij al veel spinnens verlet. Eer zij haar kuipken dan rechte gezet, Daar behoeft zij twee uren toe, wel ter keure. Dan gaat zij ter kerken, proper en net: Dus doende brengt zij den tijd vast deure. Ten twaalf uren, als m'er zal gaan eten, Dan komt zij properlijk thuis gestreken, Dan is ze d'eerste ter tafelen gezeten; 't En greit mij niet wel, dat mag elk wel weten,

17 21 Nochtans en derf ik een woord niet spreken, En als ze haren penszak vol heeft gesteken, Dan gaat zij een ure of twee liggen slapen. Zij en handelt den spinrok nauw eens ter weken; Wanneer zij dan opstaat (dit zijn haar treken), Dan gaat ze op 't strate een luchtken rapen. Es er ergens wat nieuws, dat moet ze begapen, Niet achtende hoe ik daaromme treue; Zal ik bedijen, 't is er kwalijk toe geschapen. Dus doende brengt zij den tijd vast deure. Al krijgt zij somtijds wat lust om spinnen, Zij es den spinrok goedertieren in 't genaken, Zij en zou der niet vier mijten daags mee winnen. Ik geef haar gelijk, zij heeft goei zinnen, Zij en wil den dieren tijd in 't vlas niet maken. Wat werk zij begint, zij zal zaan staken, Zij zaait liever aarsbillen langs der straten. Spint zij enen draad, terstond zal haar vaken, Maar zij zou wel heel nachten over waken Om dansen: zelk werk en zou zij niet haten. Hierinne en kan ik geen vreugd gevaten, Want ik niet en bedije, wat ik labeure, Van huize tot huize loopt zij laudaten: Dus doende brengt zij den tijd vast deure. Roert zij een pappe, die laat zij verberren, Of zij laat ze half in d'assen lopen. Haspelt zij een spille, die zal ze verwerren; Al voerde men haar 't geld toe met kerren, Zij maakt es haar kwijte met groten hopen. Wat nieuwigheid zij ziet, die wil zij kopen; 't Waar nood dat zij al hadde, dat anders wijfs dragen: Gaaf ik haar niet, zij zou mij 't vel afstropen.

18 22 Och, dat ik dezen band heb laten knopen, Dat rouwt mij, maar te spade, want wat helpt mijn klagen? Zij viert Sinte Verlege ook met vlagen, En Sinte Luiaard, zo ik bespeure. Ook gaat zij klappeien met helen dagen. Dus doende brengt zij den tijd vast deure. Prinse, als zij thuis komt, 't zij avond of noene, Ik en vrage: wijf, waar hebt gij geweest? Zij zeit: wat hebdij daarmede te doene? Dus antwoordt zij mij vrij als de koene; Al waar een man een engel, hij misprees 't. Ik en laat in 't bedde niet enen veest, Zij en klapt 't onzer geburen wijven. Als zij komt bij haar commeren, voorwaar dus ees 't, Al den paternoster die zij dan leest, Is hoe zij haar doeken blauw mocht stijven; Dan gaat zij ze kloppen, stoten en wrijven; Dit slaat zij wel gaie, maar anders niet een leure. Wie en zou niet ontzinnen in zulk bedrijven? Dus doende brengt zij den tijd vast deure. Een heb ik getrouwd, och mocht ik ze laten! Onlangs geraakt zijnde van der minnen vier Door Venus' bestier, een dat aardigste dier Hadde mijnen zotten zin gestolen: Wat baat 't verscholen! Waar ik ging of stond, weer daar of hier, Dronk ik wijn of bier, ik en hadde genen tier, Ik was betoverd: in haarder zoeter molen Moeste ik verdolen. Was 't wonder, al had ik haar 't harte bevolen?

19 23 Zwart gelijk kolen was haar haarken lang. Door haar abelheid ging ik tot haarder scholen, Scheef op haar zolen ging zij zo fieren gang, Haar stemmeken klank als een koe, als zij zang. Haar schoonheid mij dwang, elk mag 't hieruit vaten, Haar te trouwen, daar ik korts mijn handen om wrang. Nu ben ik in 't bevang, 't en mag mij niet baten: Een heb ik getrouwd, och mocht ik ze laten! Hoe mocht ik mijn dagen ooit zozeer razen, Dat ik mij door 't prazen liet verdwazen! Maar de lelijke slore die hadde veel geld; Daar was ik toe gesteld. Nooit klerken van kwader wijf en lazen! Och, mocht ik ze verbazen gelijk de hazen, Ik jaagde ze met den honden over 't veld: Dus ben ik gesteld. Hoe mag een man op eerde meer zijn gekweld Dan te zijne verzeld met een lelijk kwaad wijf! Met den maren mag ze wel zijn gesteld: Als zij haar ontschilt, nooit schoonder, witter lijf. En alle den dag is haar bedrijf Niet anders dan gekijf: dit moet ik haten. Mocht ik ze kwijt werden, dit 's mijn motijf, Ik liet 't mij kosten stijf wel honderd dukaten. Een heb ik getrouwd, och mocht ik ze laten! Dees kwade kwene, niet om vervuilen, Moet haren tuil tuilen, of zij gaat muilen. Och, dat ze mijn ogen ooit aanzagen, Wien zal ik 't klagen? Zij grijnst zo lelijk, ik en weet waar schuilen. Zij smijt mij builen, dat mij d'ogen puilen; Maar niettemin altemet met vlagen

20 24 Krijgt zij ook slagen. Maar na mijn smijten en wil zij niet vragen. Zij kan mij jagen van hoeke te hoeke. 't Vlees doet ze mij van den benen knagen, Want zij wil dragen alleen de broeke. Den hals moet ze breken, eer ik ze vloeke. Waar ik troost zoeke, ik werde alomme verwaten. Haalde ze een nikker tot zijnen koeke, Fraai als de kloeke trade ik langs der straten. Een heb ik getrouwd, och mocht ik ze laten! Konste enig pape dezen band ontknopen, Ik zoude verkopen kannen en stopen En geven hem 't geld tot eender mijten, Wilde hij mij kwijten. Wat baat 't mij, al had ik goed met hopen! 't Wijf zal mij stropen, ik mag wel gaan lopen. Zoud' ik mijn jonge jeugd met haar verslijten, Dat zou mij spijten. Van kwaadheden zou zij wanen splijten, Zij zou 't mij verwijten, ging ik eens drinken. Ik zorge zij zou mij den neuze afbijten. Ik moet erom krijten, als ik 't wil bedinken. Haar oogskens als platte mispelen blinken, De tanden stinken, zwart, lelijk, vol gaten. Eer ik ze kuste, ik zou liever verzinken. Mijn vreugd doet ze krinken zeer uitermaten. Een heb ik getrouwd, och mocht ik ze laten! Prinse, den koop is mij berouwen, wachermen! Die mij hoorde kermen, hem mag 's ontfermen. Wat zoud' ik zo kwaden duivel gaan trouwen, 't Mag mij wel rouwen. Al den dag wil zij mijn oren verwermen;

21 25 Maar bij den dermen! Ik wil leren schermen. Zou ik mij van 't kwaad wijf laten verdouwen, 't Volk zou mij verspouwen. Zij zouden mij voor enen loeris houwen Of voor enen bouwen; dus bij gans bloed! Ik zal de stoelen aan haar oren doen snouwen. Dat zal ze schouwen, ja, is ze anders vroed. Ik zal 't emmer eens proeven, God geef 's mij spoed, Mijnen grammen moed zal der wat mee zaten. Al hadde zij alle der wereld goed In haar behoed, gouden, zilveren platen, Nochtans, konst ik en mocht ik, ik zou ze laten! In 't scheiden wenen wij traankens snot ellenlang Een meisken fraai, een lettelken oudere Dan zeventig jaren of daaromtrent, Heeft mijn harte gestolen: is 't ook wondere, Dat ik beminne 't vrouwken excellent? Zij staat zo vaste in mijn herte geprent: 't Es zelden ure, ik en begeer ze. Van al haren dingen is zij aardig en jent; Zij gaat achter bekluiterd gelijk een veerse, Haar roksken beslijkt tot half den eerse. Dan heeft zij twee lieflijke borstkens rond, Recht als een oude verrimpelde leerze. Niet enen tand en staat in haren mond. Al ben ik ziek, haar bijzijn maakt mij gezond; Deur 't verzamen zingen wij der vreugden zang. Och, als lief dan lief moet laten terstond, In 't scheiden wenen wij traankens snot ellenlang.

22 26 Bij haar t'zijne zoude mij altijd wel lusten, Al schijn ik een hatelijk Sassem Loeten. Mocht ik in haar lieflijke aarmkens rusten, Alle mijn lijden zoude zij wel boeten. Haar aanschijn en es niet om verzoeten; Van den negen schoonheden heeft zij een deelken. Los, keverbekkig, vol werten, vol sproeten, Achter en vore gebult is ook dit beelken. Ik was laatstent in een lustig prieelken, Daar ik met der liefster zeer vriendelijk speelde; Zij nam mij in haar aarmkens, d'amoreus dreelken, En kuste mij vriendlijk, was 't niet een weelde? Wie en zoude niet verheugen in zulken beelde? Haar mondeken zij vaste aan d'mijne drang. Maar doen zij adieu zeide, mijn hartken kweelde. In 't scheiden wenen wij traankens snot ellenlang. Ik mag ze wel kussen, zij en zal niet bijten; Dat is groot voordeel, zij en heeft geen tandekens. Zou ze mij iemand ontvrijen, 't zou mij spijten; Waren 't mijn vrienden, 't werden mijn vijandekens. Ik zoud' er om vervechten al mijn pandekens, Gelijk een haanken vecht om zijn hinneken. Zij heeft twee zwarte, harde, verweerde handekens, Daar zij mij mee klokert onder mijn kinneken. Dan zeit zij: mijn zoete, waarde minneken; En ik zeg weder: mijn lieve lammeken. Zwart haar op een schurft hoofd heeft dit godinneken, Vol neten, vol vinken: zij spaart 't kammeken. Als ik laatst was bij dit zoete mammeken, Mijn harte in mijn lijf van vreugden sprang; Doen ik ze moest laten, speelde ik 't grammeken. In 't scheiden wenen wij traankens snot ellenlang.

23 27 Den tijd en zoude mij nimmermeer verdrieten, Als ik ben bij dat schoon brunelleken. Haar zijpende oogskens mijn harte doorschieten. Ik ging laatstent, 't was donker als een helleken, En klopte zeer lijselijk voor haar celleken; Zij schoot aan haar hemde, gescheurd en lapachtig, En ontstak een kaarse: ik zag haar velleken, Geluw, verrimpeld, het hing zo slapachtig, Van den hoofde tot den voeten was zij rapachtig. Doen kreeg ik al ten groten temptatie Bij haar te slapen; maar 't volk is klapachtig, Dachte ik, dus vreesde ik voor blamatie, Hoe vriendelijk dat ik vond bij haar colatie. Als ik thuiswaart moet nemen mijnen gang, Zo is ons droefheid zonder comparatie. In 't scheiden wenen wij traankens snot ellenlang. Prinse, vondij te nacht in uw bedde Een zo amoreuzen, gracielijken moksken, Zoudij ze uitstoten? Neen gij, ik wedde, Gij en zoudt niet vermulen alzulken broksken. Zij ziet zo vriendelijk door haar loksken, Men zoud' er padden mee mogen vergeven. Haar tongsken dat luidt, al waar 't een kloksken. Zij zoude wel afkijven zeven haringteven. Haar kamere is beschilderd, beschreven, Alzo zij zit over den lollepot. 't Is een vrouwken, dat kan leven en doen leven. Is 't wonder, al ben ik op haar verzot? Zij gaat bezeverd en tot den tanden besnot. Hierom moet ik ze minnen, het es bedwang. Hoe wij t'zamen verheugen, dit is 't slot: In 't scheiden wenen wij traankens snot ellenlang.

24 28 Uit vreugden wilt over de hekel springen Veel zusterkens in haar hekelhuis verzaamd, Daar uit geneugten bedreven ragie. Maar daar was ene, zeer devoot befaamd, Die zette zeer stichtelijk haar visagie. Wat dou, zeiden d'ander, nooit zwaarder pagie, Zuldij ook als wij niet vreugd bedrijven? Ons en dient hier geen stomme personagie. Dus oppe en helpt ons solaas verstijven, Ons mater en zal ons nu niet bekijven. Al ees 't dat wij spelen, lachen en zingen, Wij hebben nu oorlof, men mag 't wel schrijven. Het gebeurt zelden dat men 't ons zoude gehingen. Uit vreugden wilt over de hekel springen. Slechts, sprak 't zusterken, in zelken kluite En zal ik mij, hoop ik, nimmermeer ontgaan. Al zijn wij hier besloten in de muite 't Waar misselijk wie hoorde dit vermaan. Dus zusterkens, 't en docht mij niet bestaan; Vernaam 't d'weerlijk volk, het zoud' er mee zotten. Werd hier zelken onstichtigheid van ons gedaan, Men zoud' er t'eeuwigen dagen mee spotten. Al mocht ik er mee winnen twee lollepotten, Die schoonste die men vindt, ik en zou 't niet volbringen. Springt over, zeiden d'ander, het zal wel hotten, Gij en moogt doch tegen ons niet verdingen; Uit vreugden wilt over de hekel springen. 't En es geen wonder, dat ik 't springen vertrekke, Sprak 't zusterken, ik weet wel waar 't mij let. Want mist' ik den voet, nooit erger kekke, Ik viel in de hekel, och, waar liet ik mijn zet?

HOE MEN BIDDEN MOET OVER DE GOEDE WERKEN. Toegevoegd: KORTE GEBEDEN DOOR MAARTEN LUTHER

HOE MEN BIDDEN MOET OVER DE GOEDE WERKEN. Toegevoegd: KORTE GEBEDEN DOOR MAARTEN LUTHER 1 HOE MEN BIDDEN MOET EN OVER DE GOEDE WERKEN Toegevoegd: KORTE GEBEDEN DOOR MAARTEN LUTHER Verschenen in: Stemmen uit Wittenberg Preken, artikelen, brieven enz. Van Dr. Maarten Luther en zijn tijdgenoten

Nadere informatie

Kleine gedigten voor kinderen

Kleine gedigten voor kinderen Kleine gedigten voor kinderen Hieronymus van Alphen editie P.J. Buijnsters bron (ed. P.J. Buijnsters). Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam 1998 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/alph002klei01_01/colofon.php

Nadere informatie

Een kind er Waldenzen B. Florijn

Een kind er Waldenzen B. Florijn Een kind er Waldenzen B. Florijn DEEL 1 VERJAAGD, VERDREVEN HOOFDSTUK 1 Kom maar, mijn kind, kom maar. Nog even dan zijn we er, dan kun je uitrusten, Jean. Nu is het niet ver meer. Over het met een dikke

Nadere informatie

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien.

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Zingen: Psalm 92 : 1 en 2 Lezen : Joh. 14 Zingen: Psalm 63 : 1 en 2 Zingen: Psalm 3 : 4 Zingen: Psalm 2 : 7 Geliefden, het Woord van God, hetwelk wij u

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

Moet je horen! Piet Heil. bron Piet Heil, Moet je horen!. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952. 2010 dbnl / erven Piet Heil

Moet je horen! Piet Heil. bron Piet Heil, Moet je horen!. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952. 2010 dbnl / erven Piet Heil Moet je horen! Piet Heil bron. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/heil001moet01_01/colofon.htm 2010 dbnl / erven Piet Heil 4 VOOR HANSJE MULDER 7 Versje

Nadere informatie

Bevel tot geloof. C.H. Spurgeon. En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23

Bevel tot geloof. C.H. Spurgeon. En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23 Bevel tot geloof C.H. Spurgeon En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23 De oude wet glinstert in ontzagwekkende heerlijkheid met haar Tien Geboden.

Nadere informatie

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Lukas 15 : 1-7 1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. 2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL

EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL 1 EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL Door ANDREW GRAY 12 e bundel in de serie: Preken van A. Gray 2 INHOUD Preek 1 t/m 5: Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken.

Nadere informatie

Ben ik wel uitverkoren?

Ben ik wel uitverkoren? Bijschrift bij de foto - De schapen: in Johannes 10:11,16 zegt de Heere Jezus: Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet

Nadere informatie

Bijbelquizen. Bijbelverhalen.nl. Zet een kruisje in het juiste vak of vul in het formulier het juiste nummer in.

Bijbelquizen. Bijbelverhalen.nl. Zet een kruisje in het juiste vak of vul in het formulier het juiste nummer in. Bijbelquizen Bijbelverhalen.nl Zet een kruisje in het juiste vak of vul in het formulier het juiste nummer in. 2 Bijbelquiz nr. 1 Van Adam tot Abraham 4 Bijbelquiz nr. 2 De aartsvaders 6 Bijbelquiz nr.

Nadere informatie

DE NAVOLGING VAN CHRISTUS.

DE NAVOLGING VAN CHRISTUS. DE NAVOLGING VAN CHRISTUS. THOMAS A KEMPIS DE NAVOLGING VAN CHRISTUS UIT HET LATUN VERTAALD DOOR Dr. Is. VAN DI JK. HAARLEM - H. D. TJEENK WILLINK & ZOON -- 1909. Typ. Firma RU1JGROK & Co., Haarlem. VOORREDE.

Nadere informatie

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher 2 Vrees niet! Overwinning over vrees en angst Henri Hüpscher 2005 Henri Hüpscher Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en niet voor commerciële

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

Wat God bereid heeft

Wat God bereid heeft Wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben "Art used by Pat Marvenko Smith, copyright 1992. To order prints visit her "Revelation Illustrated" site, http://revelationillustrated.com." Een studie

Nadere informatie

Kun je nog zingen zing dan mee

Kun je nog zingen zing dan mee Kun je nog zingen zing dan mee 100 algemeen bekende schoolliederen J. Veldkamp en K. de Boer bron. 100 algemeen bekende schoolliederen. P. Noordhoff, Groningen 1911 (derde druk) Zie voor verantwoording:

Nadere informatie

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT HUGO BOUTER VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT Voorvallen uit het leven van Mozes, de man Gods Boeken om de Bijbel Gouda Copyright H. Bouter Omslagontwerp: Cees van der Steldt

Nadere informatie

Jeus van Moeder Crisje

Jeus van Moeder Crisje Jozef Rulof Jeus van Moeder Crisje Deel 3 www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof Jeus van Moeder Crisje Deel 3 Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus

Nadere informatie

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl Leven met Jezus Het evangelie volgens Jakobus Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2 Blij in

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

W. Kelly. Het boek. Daniël

W. Kelly. Het boek. Daniël Het boek Daniël W. Kelly Het boek Daniël Notes on the book of Daniël by W. Kelly (April, 1897) Herziene versie 2010 Inhoud Inleiding....................................... 9 Hoofdstuk 1....................................

Nadere informatie

De grote schouwburg. Schildersbiografieën. Arnold Houbraken. Editie Jan Konst en Manfred Sellink

De grote schouwburg. Schildersbiografieën. Arnold Houbraken. Editie Jan Konst en Manfred Sellink De grote schouwburg Schildersbiografieën Arnold Houbraken Editie Jan Konst en Manfred Sellink bron. Schildersbiografieën (ed. Jan Konst en Manfred Sellink). Met illustraties van Jacobus Houbraken. Querido,

Nadere informatie

VROUWEN UIT DE HEILIGE SCHRIFT

VROUWEN UIT DE HEILIGE SCHRIFT VROUWEN UIT DE HEILIGE SCHRIFT DOOR Dr A. KUYPER DERDE DRUK UITGAVE VAN J. H. KOK TE KAMPEN UIT HET OUDE TESTAMENT EIEBEEBEEIREEBEE31111EITIEMEEIEBEDEBEEIE1311 I. ONZER ALLER MOEDER. Want Adam is eerst

Nadere informatie

1. God heeft de wereld geschapen.

1. God heeft de wereld geschapen. 1. God heeft de wereld geschapen. God heeft alles geschapen. Het licht en de zon; de planten en de bloemen; de vissen, de vogels en de dieren. Kleur deze tekeningen mooi in. God heeft ook de mensen geschapen,

Nadere informatie

Mohammed Rasoel De Ondergang van Nederland. Land der naiëve Dwazen

Mohammed Rasoel De Ondergang van Nederland. Land der naiëve Dwazen Mohammed Rasoel De Ondergang van Nederland Land der naiëve Dwazen INHOUDSOPGAVE VOORWOORD INLEIDING Mijn vroegste jaren Van land tot land De botsing KENNISMAKING MET DE NAÏEVE DWAZEN Cyclopen op jacht

Nadere informatie

Even uw aandacht. Veel leesplezier!

Even uw aandacht. Veel leesplezier! Even uw aandacht Deze smaakmaker laat u toe kennis te maken met dit werk. Dit tekstfragment mag niet gebruikt worden voor opvoering. Het mag niet worden gedownload, afgedrukt of verder verspreid. Indien

Nadere informatie

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry Hoofdstuk 1 Toen ik een jaar of zes was, zag ik op een keer een prachtige plaat in een boek over het oerwoud, dat 'Ware Verhalen' heette. Het stelde een boa constrictor

Nadere informatie

De Moordenaar van de Nar

De Moordenaar van de Nar De Moordenaar van de Nar Proloog Lieve vrouwe Fennis, We zijn al heel lang vriendinnen, dus ik zal er niet omheen draaien. Ja, zoals je al zo subtiel liet doorschemeren, ik heb wereldschokkend nieuws ontvangen.

Nadere informatie

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK?

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? Door: Jake Colsen Vertaling: Coen Groos Inhoud Over de schrijvers 1. Een vreemde vreemdeling 2. Een wandeling in het park 3. En dit is christelijk onderwijs? 4. Waarom

Nadere informatie