BEKNOPT VERKIEZINGSPROGRAMMA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEKNOPT VERKIEZINGSPROGRAMMA"

Transcriptie

1 Lijst 11 BEKNOPT VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 amsterdam.piratenpartij.nl

2 Voorwoord Beste Amsterdammer, Het motto van de Piratenpartij is informeer jezelf. Daarom hebben we liever niet dat je alleen vanwege het lezen van dit verkorte programma op ons stemt. Hier vind je onze speerpunten en laten we zien hoe we onze kernwaarden in Amsterdam praktisch vorm gaan geven. Veel meer informatie, zoals ons volledige partijprogramma en onze kandidatenlijsten, is te vinden op amsterdam.piratenpartij.nl. Veel Amsterdammers hebben vragen over de politiek. Wij laten zien dat de oplossing voor het huidige politieke bestel niet minder democratie, maar juist meer democratie is. Dat de informatierevolutie niet tot minder burgerrechten hoeft te leiden, maar juist gebruikt kan worden om burgers meer inspraak te geven. De internationale Piratenbeweging doet dit in meer dan zestig landen, wij doen dit in onze hoofdstad. Traditioneel heeft Amsterdam een voortrekkersrol gespeeld, in Nederland en in de rest van Europa. Wij geloven dat Amsterdam ook nu een boegbeeld van vrijheid kan zijn. Bob Sikkema, Lijsttrekker Piratenpartij Amsterdam 3

3 Vijf speerpunten van Piratenpartij Amsterdam Grondrechten in een informatiesamenleving Piratenpartij staat voor open bestuur Transparantie is de beste voorwaarde voor eerlijk en rechtvaardig bestuur. Daarom willen wij alle gemeentedocumenten die geen privacygevoelige gegevens bevatten inzichtelijk online beschikbaar maken. Piratenpartij staat voor inspraak Wij geloven dat de beste ideeën niet uit het stadhuis, maar uit de stad komen. Daarom willen we burgerfora oprichten en nieuwe vormen van online democratie invoeren. Zo kunnen wij Amsterdammers vaker dan eens in de vier jaar een stem geven. Piratenpartij staat voor grondrechten Grondrechten zijn er voor alle burgers in alle tijden. Daarom komen we op voor de grondrechten van kwetsbare groepen mensen in Amsterdam en willen we privacy ook in het digitale tijdperk beschermen. Piratenpartij staat voor een vrij Amsterdam Wij geloven dat Amsterdam weer een boegbeeld van vrijheid kan worden. Wij willen de doorgeslagen regeldrift van de gemeente stoppen, ondernemers de ruimte geven, de horeca haar eigen openingstijden laten bepalen en wietteelt reguleren. Piratenpartij staat voor slim en effectief beleid Wij hebben genoeg van symboolpolitiek en prestigeprojecten. Daarom zetten we ons in voor slim en effectief beleid; niet gebaseerd op onderbuikgevoelens maar op onderzoek. Sinds de komst van het internet is er veel veranderd. We communiceren anders, we werken anders, we recreëren anders en we denken anders. De Piratenpartij wil deze ingrijpende veranderingen de ruimte geven. Dit mag echter niet betekenen dat grote bedrijven en overheden de informatierevolutie gebruiken om een machtspositie te verwerven ten koste van haar burgers. Wij zetten ons in om burgerrechten te beschermen en de bevolking te laten regeren. Fysieke publieke ruimte Cameratoezicht Cameratoezicht in de openbare ruimte mag door overheden alleen gebruikt worden in door de rechter tijdelijk aangewezen risicogebieden. Lukrake uitbreiding van cameratoezicht in de openbare ruimte moet worden gestopt. Cameratoezicht voor object beveiliging blijft toegestaan. Een voorwaarde hiervoor is wel dat de camerabeelden intern blijven en binnen een voor beveiligings doeleinden redelijke termijn verwijderd worden. Alleen wanneer de beelden een strafbaar feit bevatten mogen ze in het belang van onderzoek en rechtsgang langer bewaard worden. Het gebruik van camera s die massaal de verplaatsingen van burgers registreren moet zo snel mogelijk stoppen. Gezichtsherkenning op beveili gingscamera s en ingebouwde microfoons zijn ontoelaatbaar en onnodig. Kentekenparkeren Als vrije burger heb je het recht om je anoniem te verplaatsen in en buiten de stad. Sinds 1 juli 2013 geldt in Amsterdam 4 Piratenpartij Amsterdam 5

4 kentekenparkeren; als je jouw auto in de stad wilt parkeren dien je je kenteken in te voeren in een automaat. Die automaat is weer gekoppeld aan een centraal systeem waarin je kenteken wordt geregistreerd. De gemeente beloofde op haar website dat je kentekengegevens alleen zouden worden gebruikt voor parkeerdoeleinden en na 24 uur zouden worden gewist. Maar vervolgens bleek dat je parkeergegevens 7 jaar bewaard bleven en werden uitgewisseld met de Belastingdienst. De Piratenpartij is tegen de opslag en uitwisseling van kentekengegevens. Ook moet contant betalen mogelijk blijven. Scanauto s, die foutparkeerders gemakkelijk moeten kunnen beboeten, horen niet thuis in Amsterdam. Digitale publieke ruimte Veiligheid Hoe meer er data er aan de cloud wordt toevertrouwd, hoe beter deze beveiligd moet worden. In een informatiesamenleving is cybersecurity een topprioriteit. De Piratenpartij wil hier in inves teren. Er moet een algemene meldingsplicht voor datalekken komen, zodat er inzicht ontstaat in de veiligheid van gegevens en de ernst van de problemen. Ook werkt een meldingsplicht preventief: bedrijven, overheden en instellingen zullen meer zorg besteden aan het ontwerp en de beveiliging van hun systemen. gevoelig en mag dus niet bewaard worden tenzij dat nodig is voor de geleverde dienst. Bedrijven en overheden dienen persoonsgegevens voor zover dit mogelijk is geanonimiseerd op te slaan. Zo wordt het risico op lekken van privacygevoelige informatie geminimaliseerd. Persoonsgegevens Het koppelen van databases maakt het mogelijk informatie te combineren en vertrouwelijke gegevens te verspreiden. De moge lijk heden om vertrouwelijke informatie onderling te combineren moeten worden geminimaliseerd. Hoe meer koppeling van informatie er plaatsvindt, hoe groter de kans wordt dat de privacy van de burger wordt geschonden. Burgers moeten direct inzicht kunnen krijgen in hun gegevens, en deze indien nodig kunnen bewerken. Ook moet het inzichtelijk zijn voor de burger wie er toegang heeft tot zijn of haar gegevens. Dataminimalisatie en persoonsgegevens Dataminimalisatie moet de standaard zijn voor het afhandelen van gegevens. Informatie en meta-informatie die over personen ingewonnen wordt, of die uit levering van bepaalde diensten of producten direct of indirect afgeleid kan worden, mag alleen bewaard of opgeslagen worden zolang dat direct nuttig is voor het leveren van de betreffende dienst of het betreffende product. Informatie die direct aan een persoon te verbinden is, is extreem 6 Piratenpartij Amsterdam 7

5 Open overheid De Piratenpartij staat voor bestuur vóór en dóór Amsterdammers. Goed en transparant gemeentebestuur met zoveel mogelijk betrokkenheid en input van de Amsterdammer. Burgerbetrokkenheid Ideaal beleid is enerzijds gebaseerd op alle beschikbare kennis en expertise en heeft anderzijds een breed draagvlak onder de bevolking. Het internet biedt nieuwe mogelijkheden om iedereen een bijdrage te laten leveren aan goed beleid. Mensen met expertise op een bepaald gebied kunnen relatief gemakkelijk gevonden en samengebracht worden om een kwalitatief hoogstaand voorstel of beleidsplan vorm te geven. Tegelijkertijd is het mogelijk om in een kort tijdsbestek te peilen wat het draagvlak van zo n voorstel of beleidsplan is onder de bevolking. De Piratenpartij maakt voor haar interne democratie gebruik van liquid democracy : directe online democratie. Hierin kan iedereen voorstellen indienen en stemmen over wat zij van andere voorstellen vinden. Als iemand van mening is dat hij of zij niet genoeg kennis bezit over een bepaald thema of dat iemand anders beter is in het beargumen teren van een gedeeld standpunt, kan deze zijn stem overdragen. Dit maakt het gehele proces transparant en doet de kans op corruptie afnemen. De Piratenpartij wil liquid democracy voor lokale onderwerpen geleidelijk invoeren. Zo kunnen Amsterdammers zelf invloed uitoefenen op het beleid van hun stad. Om het voor de Amsterdammer makkelijk te maken input te leveren moeten er burgerfora worden opgericht waarin Amsterdammers samen tot goed, nieuw beleid kunnen komen. Transparante overheid Het controleren van de overheid begint met het controleren van overheidsuitgaven. De afgelopen jaren is de transparantie van de gemeente op financieel gebied sterk tekort geschoten. Op de website van de gemeente zijn zelfs van enkele van de meest elementaire rapportages geen recente versies te vinden. De Piratenpartij pleit voor een open boekhouding, met een toelichting van alle kostenoverschrijdingen. Niet alleen de directe overheidsuitgaven, maar ook de uitgaven van de gemeente aan uitbestedingen moeten voor de Amsterdammer eenvoudig toegankelijk en inzichtelijk zijn. De Piratenpartij is een groot voorstander van het openbaar maken van gemeentelijke gegevens in Open Data, zolang persoonlijke gegevens privé blijven. Door zaken zoals criminali teitscijfers, effectiviteit van camera s en de besteding van (semi-)publieke gelden openbaar te maken kan het veiligheidsgevoel en vertrouwen in de overheid toenemen, kunnen gegevens makkelijk worden hergebruikt en kan economische groei worden gestimuleerd. Kerntaken van de gemeente Het uitbesteden van taken van de gemeente wordt vaak verkocht als een bezuiniging, maar is dit in werkelijkheid niet. Wanneer een private onderneming een gemeentetaak uitvoert moet de gemeente veel tijd besteden aan het afsluiten van contracten, met alle communicatieproblemen die hierbij komen kijken, en betaalt de gemeente de winstopslag van een commercieel bedrijf. Ook is het nu nog mogelijk dat bestuurders bij een semipubliek bedrijf meer geld verdienen dan de burgemeester en ministerpresident. Hier moet een einde aan komen. De laatste jaren laten zien dat wanneer de hoeveelheid werk van de gemeente hetzelfde blijft, maar bespaart wordt op het aantal ambtenaren, dit wordt opgelost door het inhuren van externe bedrijven om hetzelfde werk te doen. Deze externe expertise is 2 à 3 keer duurder. Opensource software is transparant en kan door iedere partij worden 8 Piratenpartij Amsterdam 9

6 verbeterd of aangepast. Door voor de ontwikkeling van nieuwe software eenmalig te betalen, komt voor anderen (waaronder bv. andere organisaties of gemeenten) dezelfde functionaliteit gratis beschikbaar. Dit zorgt voor grote besparingen en geeft overheden in minder ontwikkelde gebieden ook de mogelijkheid zich snel en zonder veel kosten te ontwikkelen. Persoonlijke vrijheid Persoonlijke vrijheid is een basisvoorwaarde voor zelfont plooiing. Mensen moeten vrij zijn om te beslissen over hun lichaam en geest, zorgverleners en leraren moeten de professionele vrijheid krijgen die ze nodig hebben om hun vak goed te kunnen beoefenen. Ondernemers moeten de vrijheid krijgen om hun zaak goed te kunnen laten draaien en ook mensen in een lastige positie moeten zelf het laatste woord houden over hun leven. Educatie Door onderwijs kunnen mensen het beste uit zichzelf halen. Onderwijs is de sleutel tot zelfontplooiing en draagt daarmee bij aan de gelijkwaardigheid van mensen. Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en iedereen gelijke kansen te geven wil de Piratenpartij de professionele vrijheid van leraren vergroten en ouders meer inspraak geven. De Piratenpartij haalt inspiratie uit onderwijsmodellen die elders hun succes hebben bewezen. Zorg De Piratenpartij staat voor goede, persoonlijke en lokale zorg. Zorg is te belangrijk om te laten afhangen van iemands financiële situatie; elke Amsterdammer verdient de best mogelijk beschikbare zorg. De Piratenpartij staat ervoor dat zorgbehoevenden altijd zelf de regie houden. Dit vraagt om transparantie en goede voorlichting van de medische sector. Burgerrechten Amsterdammers in een lastige positie hebben meer moeite van hun rechten gebruik te maken en de persoonlijke vrijheid te genieten die ook zij verdienen. Asielzoekers hebben net zo goed recht op een woning, sekswerkers hebben net zo goed recht op 10 Piratenpartij Amsterdam 11

7 bescherming van de overheid en uitkeringsgerechtigden hebben dezelfde rechten als alle Amsterdammers. De Piratenpartij ziet hier op toe. Coffeeshopbeleid In Amsterdam worden steeds meer coffeeshops gesloten. Op dit moment op basis van het afstandscriterium. Dit stelt dat coffeeshops binnen 250 meter van scholen gesloten moeten worden. Omdat mensen van onder de achtien coffeeshops überhaupt niet in mogen is dit onzinnige symboolpolitiek. Daarom moet de gemeente Amsterdam het afstandscriterium niet langer handhaven. Ook willen we criminaliteit doen afnemen door het hypo criete gedoogbeleid te stoppen en te beginnen met gereguleerde wietteelt. Slotwoord De kernwaarden van de Piratenpartij zijn relevanter dan ooit; zowel op globaal als lokaal niveau. Ons team gaat zich de komende vier jaar inzetten om Amsterdam vrijer en ons bestuur transparanter te maken, om Amsterdammers ook na de verkiezingen een stem te geven, om onze democratie te versterken en het vertrouwen in de politiek terug te brengen. Inspraak voor Amsterdammers is geen slogan, het is de reden dat we meedoen aan deze verkiezingen. Foto: Arthur de Smidt Bob Sikkema, lijsttrekker in Amsterdam Matthijs Pontier, nr. 2 in Amsterdam en lijsttrekker in Zuid Ancilla Tilia, nr. 3 in Amsterdam Arthur Govers, nr. 4 in Amsterdam Hadjar Benmiloud, nr. 5 in Amsterdam en lijsttrekker in Noord Jelle de Graaf, lijsttrekker in Amsterdam West 12 Piratenpartij Amsterdam 13

8 De Piratenpartij wil alle publieke geldstromen inzichtelijk maken. De Piratenpartij wil bestuur transparant maken. Tekeningen: Erik Haverkort

9 Vrijwilligers gezocht! De Piratenpartij Amsterdam is een organisatie die volledig bestaat uit vrij willigers. Vind je het belangrijk dat er zaken veranderen in de politiek, of wil je helpen mensen voor te lichten over privacy, democratie of heb je zelf ideeën die Piraat-waardig zijn? Schrijf je dan in als vrijwilliger. We hebben niet alleen mensen nodig om te flyeren of om posters te plakken, maar ook designers, programmeurs en lokale coördinatoren kunnen we goed gebruiken. We hebben maandelijkse vrijwilligersbijeenkomsten, een Piratenpartij Amsterdam nieuwsbrief en de online to-do s om te kijken of er zaken zijn waarvoor je je in kunt zetten. Vecht mee voor burgerrechten en een transparante overheid met directe inspraak voor de burgers. Kijk op https://amsterdam.piratenpartij.nl/vrijwilligers voor meer informatie. Piratenpartij Amsterdam amsterdam.piratenpartij.nl 2014

Piratenpartij Amsterdam. Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Piratenpartij Amsterdam. Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Piratenpartij Amsterdam Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Gemeenteraadsverkiezingen 2014 1 Inhoudsopgave Pag. 4 Voorwoord Pag. 6 Wat is de Piratenpartij? Waar staan wij voor? Waar komen wij vandaan?

Nadere informatie

Het Piratenwiel: Het Piratenwiel schetst de uitgangspunten van de internationale Piratenbeweging.

Het Piratenwiel: Het Piratenwiel schetst de uitgangspunten van de internationale Piratenbeweging. Inleiding (wordt herschreven door de Lijsttrekker) De wereld verandert in sneltreinvaart. De invloed van digitale revolutie is groter dan wie dan ook twintig jaar geleden voor mogelijk hield. De digitale

Nadere informatie

Kennis is macht Francis Bacon, 1597

Kennis is macht Francis Bacon, 1597 Kennis is macht Francis Bacon, 1597 Het geheim der aan Johan Rudolph Thorbecke, 1848 de post toevertrouwde VOORWOORD brieven is onschendbaar Ons wordt nogal eens de vraag gesteld: waarom de naam Piratenpartij?

Nadere informatie

Volledig programma. Het informatietijdperk vraagt om een informatiepartij.

Volledig programma. Het informatietijdperk vraagt om een informatiepartij. Piratenpartij Nederland Postbus 346, 3500 AH Utrecht www.piratenpartij.nl info@piratenpartij.nl Piratenpartij Nederland 1 kernpunten standpunten Volledig programma Andere partijen vertellen je graag dat

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. Ruimte. voor. Amsterdammers. Amsterdam D66

Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. Ruimte. voor. Amsterdammers. Amsterdam D66 Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Ruimte voor Amsterdammers Amsterdam D66 Ruimte voor Amsterdammers 2 3 inhoudopgave Inhoudsopgave 06 Voorwoord 08 Visie

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF!

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! 7 mei 2010. Voorlopige versie: Opmaak en voorblad worden nog binnen 48 uur onder handen genomen. 2 3 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Inleiding

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

VISIE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAART 2014-2018 SOEVEREIN ONAFHANKELIJKE PIONIERS NEDERLAND AFDELING GEMEENTE EMMEN

VISIE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAART 2014-2018 SOEVEREIN ONAFHANKELIJKE PIONIERS NEDERLAND AFDELING GEMEENTE EMMEN VISIE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAART 2014-2018 SOEVEREIN ONAFHANKELIJKE PIONIERS NEDERLAND AFDELING GEMEENTE EMMEN 100% openheid 100% transparantie 100% beslissingsrecht DE TIJD VAN VERNIEUWING

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken CBP Agenda 2015 Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om belastingfraude tegen te gaan en om voorspellingen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Archiveren in de cloud?

Archiveren in de cloud? Archiveren in de cloud? Inleiding Enige tijd geleden stond er op de site van de Dutch cowboys een artikel over hoe je om moet gaan met informatiebeheer in de "Cloud" 1. De auteur van het artikel was in

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: Steller: P.W. van de Heisteeg. Telefoon: 0320-8548 E-mail: griffie@lelystad.nl

Voorstel aan de raad. Nummer: Steller: P.W. van de Heisteeg. Telefoon: 0320-8548 E-mail: griffie@lelystad.nl Voorstel aan de raad Nummer: Steller: P.W. van de Heisteeg Afd: Griffie Telefoon: 0320-8548 E-mail: griffie@lelystad.nl Punt. van de agenda van de vergadering van.. 2014. Onderwerp: Rekenkamerrapport Open

Nadere informatie

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 J. Mol S. Proost T. Glansbeek M. Tielemans T. Suurmond Voorwoord Met veel plezier, inspiratie en creativiteit hebben wij met veel plezier aan dit project gewerkt. Echter

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

VVD WIJCHEN VVD WIJCHEN EEN PROGRAMMA VOOR MEER WERK, MOBILITEIT EN VEILIGHEID

VVD WIJCHEN VVD WIJCHEN EEN PROGRAMMA VOOR MEER WERK, MOBILITEIT EN VEILIGHEID VVD WIJCHEN VVD WIJCHEN EEN PROGRAMMA VOOR MEER WERK, MOBILITEIT EN VEILIGHEID verkiezingsprogramma VVD Wijchen 2014-2018 www.vvdwijchen.nl Verkiezingsprogramma VVD Wijchen 2014-2018 2 vormgeving en productie

Nadere informatie

De onbegrensde bibliotheek

De onbegrensde bibliotheek De onbegrensde bibliotheek BIBLIOTHEEKDIRECTEUREN OVER SAMENHANG TUSSEN DIGITALE EN FYSIEKE BIBLIOTHEEK Inhoud Voorwoord Inleiding De digitale bibliotheek is een verlevendiging van de fysieke Lotte Sluyser,

Nadere informatie

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven?

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven? Hoe? Zo! Waar is dat dossier gebleven? Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is documentmanagement? 4 3 Waarom is documentmanagement belangrijk voor mij? 8 4 Hoe kun je documentmanagement inrichten? 13 5 Hoe

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME COLOFON TOOLBOX Naam : Kennislab voor Urbanisme Adres : Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort +31 (0)33 870 01 00 E-mail : kennislab@elbamedia.nl Lab-periode : 1 februari

Nadere informatie

Verder in gesprek. Haarlemse stijl van communiceren. Afdeling Communicatie Gemeente Haarlem

Verder in gesprek. Haarlemse stijl van communiceren. Afdeling Communicatie Gemeente Haarlem Verder in gesprek Haarlemse stijl van communiceren Afdeling Communicatie Gemeente Haarlem februari 2014 1 Inleiding Op 20 juni 2013 heeft de commissie Bestuur het voortbestaan van de Stadskrant besproken.

Nadere informatie