Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude"

Transcriptie

1 Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West

2

3 Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:500 Datum: 11 augustus 2014 Projectgegevens: TOE B REG B TEK A Identificatienummer: NL.IMRO.0393.BPZoeteInvalWest-ON01 Vestiging Oosterhout Beneluxweg SJ Oosterhout T: +31 (0) Vestiging Maastricht Louis Loyensstraat AK Maastricht T: +31 (0)

4

5 Inhoud 1 Inleiding Aanleiding Ligging en begrenzing van het plangebied Vigerend bestemmingsplan Bij het plan behorende stukken Leeswijzer 3 2 Beleidskader Provinciaal beleid Gemeentelijk beleid 12 3 Planbeschrijving Aanleiding Het initiatief 15 4 Milieuhygiënische- en planologische aspecten Bodem Geluid Luchtkwaliteit Externe veiligheid Bedrijven en milieuzonering Kabels en leidingen Verkeer en parkeren Water Flora en fauna Archeologie en cultuurhistorie Beperkingen door luchtverkeer 30 5 Juridische planopzet Juridische planopzet Bestemmingen 33 6 Haalbaarheid Financieel Maatschappelijk 35 Bijlagen 1. Verkennend bodemonderzoek, Van Dijk Geo- en Milieutechniek BV, 23 april Nader bodemonderzoek, Van Dijk Geo- en Milieutechniek BV, 17 oktober Akoestisch onderzoek, Croonen Adviseurs, 22 december Risicobeoordeling externe veiligheid, Geofox-Lexmond, 28 december Quickscan flora en fauna Zoete Inval West, Croonen Adviseurs, 30 juni Aanvullend onderzoek vleermuizen Zoete Inval West, F van der Vliet, november 2011

6 Ligging plangebied binnen Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Google Maps, 2014) Begrenzing plangebied (Google Maps, 2014)

7 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Op de locatie aan de Haarlemmerstraatweg 183 te Haarlemmerliede is horecabedrijf 'De Zoete Inval' gevestigd. Sinds de oprichting in 1930 is het bedrijf uitgegroeid tot een volwaardig horecabedrijf welke beschikt over diverse multifunctionele zalen, restaurants, terras, een bowling en een viersterrenhotel met 57 hotelkamers. Ten behoeve van een (bedrijfseconomische) duurzame en kwalitatieve bedrijfsvoering is horecabedrijf 'De Zoete Inval' voornemens om de bestaande bedrijfsvoering uit te breiden middels de realisatie van 14 recreatieappartementen. Hierbij is vanuit de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude een positieve grondhouding uitgesproken met betrekking tot de gewenste ontwikkeling, maar tevens geconstateerd dat die niet past binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan Haarlemmerliede-Penningsveer 1998'. Om de ontwikkeling toch mogelijk te maken, is voorliggend bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in een passende juridische en planologische regeling om de uitbreiding van het horecabedrijf 'De Zoete Inval' mogelijk te maken. 1.2 Ligging en begrenzing van het plangebied Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude tussen Halfweg en Haarlem en is gesitueerd ten westen van het bedrijventerrein 'Polanenpark'. Het horecabedrijf 'De Zoete Inval' is hierbij strategisch gepositioneerd aan de A200 en nabij het knooppunt Rottepolderplein (A9). Het initiatief zelf is gelegen op de gronden behorend tot een voormalig woonperceel, gesitueerd naast de bestaande bedrijfsactiviteiten. Het plangebied bestaat uit de het kadastrale perceel bekend als sectie k, nr. 221 evenals een gedeelte van de percelen, kadastraal bekend als sectie k, nr. 172 en 290. Het plangebied heeft een totale oppervlakte van circa m 2. De noordelijke begrenzing wordt gevormd door de Robertus Nurksweg en de A200. De zuidelijke begrenzing wordt gevormd door het woonperceel aan de Rottewegje 3 waarbij de Buitenliede de westelijke begrenzing vormt van het planvoornemen. Tot slot bestaat de oostelijke begrenzing uit het Rottewegje en de bestaande activiteiten van het horecabedrijf 'De Zoete Inval'. Op nevenstaande afbeeldingen is de globale ligging en begrenzing van het plangebied weergegeven. 1

8 1.3 Vigerend bestemmingsplan Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan Haarlemmerliede- Penningsveer 1998 waarvoor momenteel een actualisatie plaatsvindt. Dit betreft het bestemmingsplan 'Buitengebied', welke momenteel ter inzage ligt. Hieronder worden de desbetreffende bestemmingsplannen in het kort benoemd in relatie tot het voorliggend initiatief. Bestemmingsplan 'Haarlemmerliede-Penningsveer 1998' Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan Haarlemmerliede- Penningsveer 1998'. Dit bestemmingsplan is op 12 juni 1998 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland op 27 oktober Het plangebied heeft hierin de bestemming 'Woningen met tuinen en erven' en 'Wegen'. Naast het plangebied ligt een gebied met de bestemming 'Horecabedrijf I' ten behoeve van de horeca-activiteiten van 'De Zoete Inval'. Een groot deel van de omgeving, en een klein deel van het plangebied zelf, bestaat uit de bestemming Natuurgebied. Deze gronden zijn primair bestemd voor het behoud of herstel van de aanwezige natuurwetenschappelijke, landschappelijke of cultuurhistorische waarden. Daarnaast laat deze bestemming agrarische activiteiten toe. De uitoefening van de griend-, riet en biezencultuur is toegestaan. Op de gronden aangegeven als Natuurgebied mag niet gebouwd worden. Uitsnede bestemmingsplan 'Haarlemmerliede-Penningsveer 1998' Woningen met tuinen en erven Wegen Horecabedrijf I 2

9 Bestemmingsplan 'Buitengebied' De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude streeft ernaar om voor het gehele gemeentelijke grondgebied de bestemmingsplannen te actualiseren en te digitaliseren. Hierdoor heeft de gemeente de beschikking over actuele bestemmingsplannen, die voldoen aan de eisen van de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening. Tot dit doel voorziet het bestemmingsplan 'Buitengebied' op de actualisatie van de vigerende bestemmingsplannen in een groot deel van het buitengebied. Het bestemmingsplan heeft een conserverend karakter waarbij de bestaande situatie is vastgelegd. Conclusie De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de realisatie van 14 recreatieappartementen. Het planvoornemen is niet mogelijk binnen zowel het bestemmingsplan Haarlemmerliede-Penningsveer 1998' alsmede het (ontwerp)bestemmingsplan 'Buitengebied'. Om de ontwikkeling juridisch mogelijk te maken is derhalve onderhavig bestemmingsplan opgesteld. 1.4 Bij het plan behorende stukken Dit bestemmingsplan bestaat uit drie delen: een verbeelding, waarop onder meer de bestemmingen in het plangebied zijn aangegeven; regels, waarin de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de op de verbeelding vermelde bestemmingen zijn opgenomen; en voorliggende toelichting, waarin de keuzes die in het bestemmingsplan worden gemaakt nader gemotiveerd en verantwoord worden. Hierin staat ook beschreven wat het vigerend beleid inhoudt en hoe bij de ontwikkeling met (milieu)planologische aspecten rekening is gehouden. De verbeelding vormt samen met de regels het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan. 1.5 Leeswijzer Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 het geldend beleidskader beschreven, waarna in hoofdstuk 3 de huidige situatie en de voorgestane ontwikkeling van het plangebied aan bod komt. In hoofdstuk 4 worden diverse milieuhygiënische en planologische aspecten verantwoord en de gevolgen hiervan voor dit bestemmingsplan beschreven. Hierna wordt in hoofdstuk 5 een uiteenzetting van de inhoud van de bestemmingsregeling gegeven. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 de financiële en maatschappelijke haalbaarheid beschreven. 3

10 4

11 2 Beleidskader 2.1 Provinciaal beleid Structuurvisie Noord-Holland In de Structuurvisie Noord-Holland 2040 heeft de provincie haar ruimtelijke toekomstvisie vastgelegd en wordt tevens aangegeven hoe deze visie moet worden gerealiseerd. Hierbij is het streven van de Provincie Noord-Holland om een mooie, veelzijdige en internationaal concurrerende provincie te blijven, door in te zetten op klimaatbestendigheid, ruimtelijke kwaliteit en duurzaam ruimtegebruik. De drie hoofdbelangen vormen gezamenlijk de ruimtelijke hoofddoelstelling van de Provincie. Aan de ruimtelijke beslissingen van de Provincie Noord-Holland zal daarom altijd een afweging van deze drie belangen voorafgaan. De hoofdbelangen worden geborgd en uitgevoerd door instrumenten in te zetten vanuit twaalf onderliggende provinciale ruimtelijke belangen. Naast een totaalkaart bevat de structuurvisie twaalf themakaarten, waarin de ondergeschikte belangen zijn verbeeld, welke van belang zijn voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid. Hierbij is de ontwikkeling van recreatie en toerisme van belang voor een aantrekkelijk leefklimaat voor bewoners en bezoekers van Noord- Holland. Er is behoefte aan ruimte voor groei van toeristische en recreatieve ondernemers. Daarnaast leveren deze sectoren een belangrijke bijdrage aan de economie en werkgelegenheid in Noord-Holland. Tot dit doel wil de provincie Noord-Holland openbaar toegankelijke basisvoorzieningen voor recreatie op regionale en bovenregionale schaal tot stand brengen en het binnenlandse en buitenlandse toeristisch bezoek naar én binnen Noord-Holland bevorderen. De Provincie Noord-Holland heeft de gevraagde ruimtebehoefte tot 2015 in kaart gebracht. Om in de toenemende vraag naar hotelovernachtingen te kunnen voorzien in de metropoolregio zijn buiten Amsterdam nog hotelkamers extra benodigd. De ruimtelijke component van dit beleid is in de structuurvisie Noord-Holland doorvertaalt en betreft de routestructuren, ruimte voor voorzieningen en specifieke aandacht voor twee voor recreatie en toerisme zeer belangrijke gebieden, namelijk de kust en het metropolitane landschap. De Provincie Noord-Holland hanteert bij alle ontwikkelingen haar uitgangspunten op het gebied: onderbouwing van nut en noodzaak, zo veel mogelijk het oplossen van samenhangende opgaven en aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. De Provincie Noord-Holland neemt in haar afweging van nut en noodzaak tevens de behoefte aan geschikte ruimte voor de recreatief-toeristische sector mee. Conclusie Het voorliggend initiatief voorziet in een versterking van de bestaande recreatie- en horeca-activiteiten van De Zoete Inval. Het voorliggend initiatief sluit hiermee aan op de doelstellingen uit de Structuurvisie Noord-Holland. 5

12 Provinciale Ruimtelijke Verordening: Bestaand Bebouwd Gebied (www.ruimtelijkeplannen.nl) Provinciale Ruimtelijke Verordening: Landelijk Gebied (www.ruimtelijkeplannen.nl) 6

13 2.1.2 Provinciale Ruimtelijke Verordening In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is vastgelegd hoe de bevoegdheden op het gebied van ruimtelijke ordening zijn verdeeld tussen rijk, provincies en gemeenten. De provincie kan door middel van een planologische verordening regels formuleren waarmee gemeenten bij het opstellen van ruimtelijke plannen rekening moeten houden. De provincie Noord-Holland heeft hiertoe de Provinciale Ruimtelijke Verordening opgesteld. De Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) is het aangewezen instrument als het gaat om algemene regels omtrent de inhoud van gemeentelijke bestemmingsplannen. Uiteraard moet altijd het provinciale belang de inzet van de verordening rechtvaardigen. Het uitgangspunt van de wet is dat bevoegdheden ter doorwerking van het ruimtelijke beleid zoveel mogelijk proactief worden ingezet, maar complementair staan reactieve instrumenten zoals overleg, zienswijze en zo nodig een reactieve aanwijzing ook ter beschikking om doorkruising van provinciaal beleid te voorkomen. Het plangebied van voorliggend initiatief is op de kaarten behorende bij de Provinciale Ruimtelijke Verordening (deels) aangeduid als bestaand bebouwd gebied, 'landelijk gebied', 'ecologie', 'nationale en metropolitane landschappen', 'landbouwgebied', 'blauwe ruimte', 'duurzame energie' en 'aardkundige waarden'. Hierna wordt nader ingegaan op de, voor het planvoornemen, relevante aspecten. Bestaand Bebouwd Gebied De aanwijzing van het Bestaand Bebouwd Gebied (BBG) door de provincie volgt uit het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. In de Ruimtelijke Verordening is bebouwing met een stedelijke functie benoemd als Bestaand Bebouwd Gebied (BBG) alsmede bebouwing die bedoeld is voor voorzieningen, verkeersinfrastructuur, voor stedelijk water of stedelijk groen. Nieuwe stedelijke ontwikkelingen dienen bij voorkeur plaats te vinden in bestaand bebouwd gebied of in transformatiegebieden. De aanwezige bebouwing binnen het plangebied is hierbij indicatief aangeduid als 'bestaand bebouwd gebied'. De BBG begrenzing op de kaarten maakt echter geen onderdeel uit van de beoordeling of een bepaalde locatie al dan niet BBG is. De begrenzing op deze kaarten is slechts illustratief en derhalve niet benoemd in de tekst van de bepaling. Het voorliggend initiatief voorziet in een herontwikkeling van een bestaand woonperceel ten behoeve van de realisatie van 14 recreatieappartementen. Het voorliggend initiatief sluit derhalve aan op de doelstellingen en uitgangspunten voor het Bestaand Bebouwd Gebied. Landelijk gebied Binnen het landelijk gebied is de mogelijkheid aanwezig om te voorzien in nieuwe verstedelijk of uitbreiding van bestaande verstedelijking in het landelijk gebied indien de noodzaak is aangetoond. 7

14 Provinciale Ruimtelijke Verordening: De Groene Ruimte (www.ruimtelijkeplannen.nl) Provinciale Ruimtelijke Verordening: Rijksbufferzone (www.ruimtelijkeplannen.nl) Provinciale Ruimtelijke Verordening:: Stelling van Amsterdam (www.ruimtelijkeplannen.nl) 8

15 Daarnaast moet aangetoond worden dat de beoogde verstedelijking niet door herstructureren, intensiveren, combineren of transformeren binnen bestaand bebouwd gebied kan worden gerealiseerd. Voor recreatiewoningen in het landelijk gebied is opgenomen dat de oprichting van een nieuw complex van recreatiewoningen regels stelt ter waarborging van een bedrijfsmatige exploitatie van het complex en het voorkomen van permanente bewoning van recreatiewoningen. Daarnaast dient het planvoornemen te voldoen aan de uitgangspunten zoals vermeld in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. Het voorliggend initiatief voorziet in de realisatie van 14 recreatieappartementen ten behoeve van een bedrijfseconomische) duurzame en kwalitatieve bedrijfsvoering van het horecabedrijf 'De Zoete Inval'. Bij de uitwerking van het planvoornemen is aangesloten op de uitgangspunten uit de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie, welke nader is beschreven in paragraaf Het voorliggend initiatief sluit derhalve aan op de doelstellingen en uitgangspunten voor het landelijk gebied. Ecologie Het plangebied wordt aan de west- en zuidzijde begrensd door de Buitenliede, welke tot de ecologische hoofdstructuur (EHS) behoort. De gronden aangewezen als onderdeel van de EHS alsmede de ecologische verbindingszones hebben tot doel het behoud en ontwikkeling van de gebieden met een hoge biodiversiteit en deze uit te bouwen tot een robuust samenhangend netwerk. Voor de EHS geldt op basis van het rijksbeleid de verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. Hiertoe geldt het zogenaamde 'nee, tenzij-beginsel'. Dit betekent dat ontwikkelingen, projecten of handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten. Om inzicht te verkrijgen of het voorliggend initiatief wellicht een negatieve effect op de wezenlijke kenmerken en waarden heeft is een quickscan flora en fauna uitgevoerd. In paragraaf 4.9 wordt hierop nader ingegaan. Nationale en metropolitane landschappen Het planvoornemen is onderdeel van de Stelling van Amsterdam en is opgenomen in de Rijksbufferzone. Een bestemmingsplan mag uitsluitend voorzien in nieuwe functies en uitbreiding van de bebouwing van bestaande functies voor zover deze de kernkwaliteiten van de erfgoederen met uitzonderlijke universele waarde behouden of versterken, als bedoeld in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. Dit houdt in dat de nut en noodzaak moet worden aangetoond (nee, tenzij principe) en vervolgens moet worden voldaan aan de eisen ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Het doel hierbij is dat deze gebieden gevrijwaard blijven van verdere verstedelijking en dat deze zich verder kunnen ontwikkelen tot relatief grootschalige, groene gebieden met diverse mogelijkheden voor ontspanning en dagrecreatie. 9

16 Provinciale Ruimtelijke Verordening: De Blauwe Ruimte (www.ruimtelijkeplannen.nl) Provinciale Ruimtelijke Verordening: Aardkundig waardevol gebied (www.ruimtelijkeplannen.nl) Provinciale Ruimtelijke Verordening:: Aardkundig monument (www.ruimtelijkeplannen.nl) 10

17 In de structuurvisie is eveneens opgenomen dat de landschappelijke kwaliteit en identiteit behouden en versterkt dient te worden. Hiertoe behoort tevens het verder ontwikkelen van de diverse mogelijkheden voor ontspanning en dagrecreatie. De Noord- Hollandse rijksbufferzones vormen daarmee een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van de metropolitane landschappen rond de stad Amsterdam De realisatie van 14 recreatieappartementen ter versterking van de bestaande activiteiten van het horecabedrijf 'De Zoete Inval' sluit aan op de doelstellingen en uitgangspunten voor het nationale en metropolitane landschap. Blauwe ruimte Het plangebied wordt aan de oostzijde begrensd door een regionale waterkering. Hiervoor zijn in de provinciale ruimtelijke verordening voorwaarden opgenomen voor de waterkering zelf alsmede het aanliggende gebied. Beiden zijn nodig om de waterkerende functie van de dijklichamen zelf te beschermen (waterveiligheidsbelang) en om bestaande of toekomstige reconstructies of andere ruimtelijke ontwikkelingen niet onmogelijk te maken. Overeenkomstig de eisen in het Besluit ruimtelijke ordening dient een bestemmingsplan uitsluitstel te geven over het overleg met de waterschappen en het resultaat daarvan te vermelden in de toelichting. Tot dit doel is in paragraaf 4.8 verwoord hoe er in het plan met de aspecten water en ruimte rekening wordt gehouden, in relatie tot enerzijds het waterbeleid en anderzijds de waterhuishouding. Daarnaast is op de verbeelding en de regels van het onderhavig bestemmingsplan een dubbelbestemming Waterstaat waterkering opgenomen. Binnen deze beschermingszone mag uitsluitend gebouwd worden overeenkomstig de van toepassing zijnde bestemming, mits voorafgaand toestemming is verstrekt door de beheerder van de waterkering en de ontwikkeling verenigbaar is met het belang van de waterkering. Aardkundige waarden Tot slot is het plangebied gesitueerd binnen een gebied welke zowel is aangeduid als 'aardkundig waardevol gebied' als 'aardkundig monument'. Het gebied betreft één van de meest landinwaarts gelegen strandwallen in Nederland. De provincie Noord-Holland heeft reeds op 25 november 2002 dit gebied aangewezen als het eerste aardkundig monument binnen de provincie. Aardkundige monumenten worden beschermd door de Provinciale Milieuverordening. Het aardkundig waardevol gebied wordt echter beschermd door Provinciale Ruimtelijke Verordening. Hierbij wordt vanuit de provincie aan de desbetreffende gemeenten verzocht om bij nieuwe ontwikkelingen de voorkomende bijzondere aardkundige waarden zo goed mogelijk te beschermen. In paragraaf 4.10 wordt nader ingegaan op de archeologische en cultuurhistorische waarden in het plangebied. Conclusie De voorgestane ontwikkeling van het plangebied past binnen het provinciale beleid, zoals dat geformuleerd is in de Provinciale Ruimtelijke Verordening. 11

18 2.1.3 Leidraad Landschap en Cultuurhistorie De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie is een onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en is samen met de Structuurvisie Noord-Holland en de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie vastgesteld op 21 juni De leidraad beschrijft de kernkwaliteiten van de verschillende Noord- Hollandse landschappen. Gemeentelijke bestemmingsplannen die voorzien in nieuwe ontwikkelingen dienen rekening te houden met deze karakteristieke eigenschappen. Het basis uitgangspunt is dan ook ontwikkelen met behoud van identiteit en kwaliteit. De toelichting bij bestemmingsplannen moet verantwoording geven van de mate waarin nieuwe functies rekening houden met de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap, de ordeningsprincipes van het landschap, de bebouwingskarakteristieken en de bestaande kwaliteiten van het gebied (inclusief de ondergrond). Het plangebied valt onder het Veenpolderlandschap en is gesitueerd in het nationaal landschap Stelling van Amsterdam. De nederzettingen van het veenpolderlandschap zijn vooral ontstaan tijdens de grote ontginningen die vanaf de 10 e eeuw plaatsvonden. Deze middeleeuwse verkavelingstructuren, bestaande uit langgerekte lintdorpen in een open landschap, zijn nog steeds de belangrijke ruimtevormende elementen in het landschap. Om de specifieke eigenheid en identiteit van het gebied te waarborgen hanteert de Provincie Noord-Holland als algemeen beleidsuitgangspunt dat ontwikkelingen aan dienen te sluiten op de karakteristieken van de historisch gegroeide dorpsstructuur, bewoningsvorm en landschappelijke context. Conclusie Bij de uitwerking en detaillering van het planvoornemen is rekening gehouden met de uitgangspunten uit de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. 2.2 Gemeentelijk beleid Structuurvisie Samen naar 2035 Op 17 juli 2012 heeft de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude de structuurvisie vastgesteld. De structuurvisie vormt de basis voor ruimtelijke ontwikkelingen die de gemeente zelf en samen met anderen in gang wil zitten. Daarnaast biedt de structuurvisie een kader waaraan (ruimtelijke) initiatieven van anderen worden getoetst. Haarlemmerliede en Spaarnwoude is een zelfstandige en bestuurskrachtige gemeente met een sterke eigen identiteit in het hart van de Metropool regio. Met het vaststellen van deze structuurvisie heeft de gemeenteraad haar ambities en wensen voor de toekomst van de gemeente tot 2035 vastgelegd. De structuurvisie richt zich hierbij op vijf inhoudelijke thema s die voortvloeien uit de strategische visie. Het ruimtelijk beleid voor de gemeente wordt beschreven aan de hand van de onderwerpen identiteit en zelfstandigheid, wonen en leefbaarheid, natuur en milieu, verkeer en bereikbaarheid en ondernemen en economie. 12

19 Het grondgebied ten zuiden van het spoor heeft vooral een stedelijk karakter, het gebied ten noorden daarvan is landelijk en weids. Ontwikkelingen hebben plaatsgevonden met respect voor de aanwezige landschappelijke en natuurwaarden en de groene en kleinschalige gemeentelijke identiteit. Het gehele groene gebied van de gemeente fungeert als centraal metropolitaan parklandschap in een sterk verstedelijkte regio. Dit betreft niet de uitstraling, maar vooral de functie van in en extensief recreatief uitloopgebied voor de inwoners van de gemeente, de regio en elders uit het land. Recreatie is in allerlei vormen aanwezig. Intensieve recreatie vindt men aan de randen van het groene gebied, waar directe ontsluiting van het autoverkeer plaatsvindt en parkeervoorzieningen aanwezig zijn. Conclusie Ondanks dat voor het plangebied geen specifieke doeleinden zijn benoemd sluit de realisatie van 14 recreatieappartementen, ten behoeve van een (bedrijfseconomische) duurzame en kwalitatieve bedrijfsvoering van het horecabedrijf 'De Zoete Inval', aan op de doelstellingen en uitgangspunten uit de structuurvisie 'Samen naar 2035' Strategische toekomstvisie Verbindend Groen De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is een leefbare, groene plattelandsgemeente met een dorps karakter tussen de grote steden in. Belangrijk voor de leefbaarheid is de intensieve samenwerking met de diverse buurgemeentes. Om deze leefbaarheid te kunnen waarborgen is het nodig dat de kernen zich naar eigen karakter en mogelijkheid kunnen en willen ontwikkelen. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft, om zelfstandig en bestuurskrachtig te blijven, in 2009 een strategische visie opgesteld. In deze strategische visie wordt de gewenste ontwikkeling van de gemeente voor de komende decennia op hoofdlijnen beschreven. De strategische visie is een richtsnoer voor de toekomst van de gemeente. De hoofdthema's zijn het zelfstandig blijven van de gemeente en leefbare kernen. De visie gaat er vanuit dat elke kern zijn eigen ontwikkelingspotentieel heeft. Het verbindend element van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is de groene buffer. Het buitengebied vormt hierbij in belangrijke mate de identiteit van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en is de verbindende kracht met Haarlem, Amsterdam en de verdere Metropoolregio. Conclusie Ten behoeve van het behoud en de leefbaarheid in de gemeente wordt ernaar gestreefd om het voorzieningenniveau te behouden en indien mogelijk te versterken. Het voorliggend initiatief is gesitueerd in de groene buffer en sluit hierop aan middels een versterking én vergroting van de activiteiten van het horecabedrijf 'De Zoete Inval'. 13

20 Inrichtingsplan 'Zoete Inval West'(PLaN ontwerp- en tekenburo, 20 september 2010) Sfeerimpressie 'Zoete Inval West' vanaf het Rottewegje (PLaN ontwerp- en tekenburo) 14

21 3 Planbeschrijving 3.1 Aanleiding Op 19 mei 1930 begon het horecabedrijf 'De Zoete Inval' als een speeltuin bij Halfweg. De toenmalige bedrijfsactiviteiten zijn op deze locatie beëindigd vanwege de aanleg van het Rottepolderplein en in 1961 verplaatst naar de huidige locatie aan de Haarlemmerweg 183 te Haarlemmerliede. Het horecabedrijf 'De Zoete Inval' is strategisch gelegen in het buitengebied van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude tussen Halfweg en Haarlem en is gesitueerd ten westen van het bedrijventerrein 'Polanenpark'. Het horecabedrijf 'De Zoete Inval' is hierbij gepositioneerd aan de A200 en nabij het knooppunt Rottepolderplein (A9). Op deze locatie is het bedrijf uitgegroeid tot een volwaardig horecabedrijf welke beschikt over diverse multifunctionele zalen, restaurants, terras, een bowling en een viersterrenhotel met 57 hotelkamers. Ten behoeve van een (bedrijfseconomische) duurzame en kwalitatieve bedrijfsvoering is horecabedrijf 'De Zoete Inval' voornemens om de bestaande bedrijfsvoering uit te breiden middels de realisatie van 14 recreatieappartementen. 3.2 Het initiatief De voorgenomen ontwikkeling is voorzien op een voormalig woonperceel aan het Rottewegje. Het woonperceel is gesitueerd aan de Buitenliede en in de directe nabijheid van de bestaande voorzieningen en activiteiten van het horecabedrijf 'De Zoete Inval'. Deze locatie biedt bovendien de mogelijk om de bedrijfsvoering zelf sterker te profileren aan de A200 en zich nadrukkelijker te presenteren als een waardevolle complementaire functie van het bedrijventerrein 'Polanenpark'. Ten behoeve van de realisatie van de recreatieappartementen wordt de bestaande bebouwing gesloopt en het gehele perceel heringericht. De recreatieappartementen zijn gesitueerd en georiënteerd naar de A200 en grofweg gepositioneerd op de locatie van de bestaande woonboerderij. De totale grondoppervlakte bedraagt circa 480 m 2. De recreatieappartementen zijn geschakeld ten opzichte van elkaar en voorzien in twee bouwlagen met een kap. In totaal is voorzien in 14 appartementen, verdeeld over de beide bouwlagen. De goothoogte van het complex bedraagt hierbij maximaal 6 meter met een maximale bouwhoogte van 9 meter. 15

22 Met de herinrichting van het perceel zelf wordt beoogd om de beleving van én naar de Buitenliede te versterken. Tot dit doel is aan de Buitenliede een gemeenschappelijke tuin voorzien van waaruit de recreanten toegang tot deze waterweg heben. Aangezien de Buitenliede tevens gebruikt wordt voor pleziervaart is een aanlegsteiger voorzien van waaruit recreanten toegang kunnen verkrijgen tot het horecabedrijf 'De Zoete Inval'. Tot slot is voor de verblijfsgasten zelf een buitenruimte voorzien aan de zuidzijde van het complex. De buitenruimtes worden aan de zuidzijde begrensd door een nieuw te realiseren waterpartij welke in verbinding met de Buitenliede staat. 16

23 4 Milieuhygiënische- en planologische aspecten Op grond van het bepaalde in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is het verplicht om inzicht te bieden in de relevante planologische en milieuhygiënische aspecten. In dit hoofdstuk is een verantwoording voor deze aspecten opgenomen. 4.1 Bodem Voor elke functiewijziging, al dan niet naar een gevoelige functie, dient een onderzoek te worden verricht naar de bodem- en grondwaterkwaliteit. De bodem moet geschikt zijn voor het voorgenomen gebruik Verkennend bodemonderzoek Door Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V. is een verkennend bodemonderzoek verricht. Het doel van het uitgevoerde onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de milieuhygiënische situatie van de bodem. De rapportage, d.d. 23 april 2012, is als bijlage opgenomen. Hierna zijn de conclusies en bevindingen vermeld. Uit de analyseresultaten blijkt dat de puinhoudende zandige ophooglaag van de bodem heterogeen verontreinigd is met zware metalen. Aan de zuidoostzijde en de noordwestzijde is een verontreiniging met zink in sterke mate aanwezig. Daarnaast is ten zuiden van de woonboerderij een verontreiniging met koper in sterke mate aanwezig, welke wellicht zich ook bevindt in de bodem onder de woonboerderij. In verticale richting is de verontreiniging ter hoogte van de noordwesthoek afgeperkt. Ter plaatse is de bodemlaag namelijk matig verontreinigd met zink en koper. Tot slot is de onderlaag ter plaatse van de noordwesthoek sterk verontreinigd met PAK. De vastgestelde bodemverontreinigingen zijn vermoedelijk te relateren aan in het verleden toegepast ophoogmateriaal met bijmening met puin en kooldeeltjes. Het grondwater ter plaatse is slechts licht verontreinigd met xylenen en som dichlooretheen. Op basis van de voorhanden gegevens kan worden geconcludeerd dat er in het kader van de Wet bodembescherming mogelijk sprake is van twee gevallen van ernstige bodemverontreiniging. Geadviseerd wordt om een nader bodemonderzoek uit te voeren om de exacte omvang van de verontreiniging vast te stellen. 17

Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen. Gemeente Nuenen

Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen. Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Bijlage Datum: September 2010 Projectgegevens:

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld omgevingsvergunning Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Inhoudsopgave Ruimtelijke onderbouwing 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp

Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp Rapportnummer BRO: 211x07374 Datum:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Rottekade 8

Bestemmingsplan Rottekade 8 Bestemmingsplan Rottekade 8 12 november 2010 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan Rottekade 8 ontwerp INHOUD: - TOELICHTING - PLANREGELS - VERBEELDING Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0090-ONTW

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 Toelichting Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleiding 2 HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 HOOFDSTUK 3 Beleidslijnen 5 3.1 Rijksbeleid 5 3.2

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 Projectbesluit Vestiging Huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Gemeente Echt-Susteren Vestiging huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Plannr: NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 concept o vastgesteld door

Nadere informatie

Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus

Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus ruimtelijke onderbouwing in het kader van het projectbesluit ex artikel 3.10 Wro voor locatie perceel van Achmea aan de Laan van Malkenschoten

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Rijnbandijk 163 te Maurik GEMEENTE BUREN

Ruimtelijke Onderbouwing Rijnbandijk 163 te Maurik GEMEENTE BUREN Ruimtelijke Onderbouwing Rijnbandijk 163 te Maurik GEMEENTE BUREN Planstatus: ontwerp (definitief) Datum: 19 november 2012 Contactpersoon Buro SRO: M. de Weerd E. Marsman Kenmerk Buro SRO: SR120063 3 Buro

Nadere informatie

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN 4 2011$ TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN Plan: `Molenweg 17 Stramproy Behoort bij besluit van de raad van Weert van 25 september 2013, nummer RAD-000857 De griffier Plan IDN: NL.IMRO.0988.BPMolenweg17-VG01!

Nadere informatie

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Toelichting Regels Verbeelding Schaal 1:1.000 Datum: Maart 2015 Projectgegevens: TOE01-0252881-01B

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES

BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES 114806.02 BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES CODE 114806.02 GEMEENTE COEVORDEN 114806.02 BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4. Wijzigingsplan Vastgesteld

Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4. Wijzigingsplan Vastgesteld Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4 Wijzigingsplan Vastgesteld Wijzigingsplan Tolbert - Meester Boonstraplantsoen 2-4 CODE 133306 / 02-12-14 GEMEENTE LEEK 133306 / 02-12-14 WIJZIGINGSPLAN TOLBERT

Nadere informatie

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 Toelichting 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING George Hintzenweg 85 Postbus 8520 3009 AM Rotterdam +31 (0)10 443 36 66 Telefoon +31 (0)10 443 36

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING WILDINGHELAAN 10 WONS Colofon Ruimtelijke onderbouwing Projectnummer: EN.12.1049.01 Versie: Definitief Datum: 10 juni 2013 Gewijzigd: 29 oktober 2013 Opdrachtnemer Agrifirm Exlan

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BOURTANGE DORP VASTGESTELD

BESTEMMINGSPLAN BOURTANGE DORP VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN BOURTANGE DORP VASTGESTELD INHOUDSOPGAVE TOELICHTING Hoofdstuk 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding en doelstelling nieuw bestemmingsplan 1 1.2 Ligging en begrenzing van het plangebied 1 1.3 Geldend

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879

BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879 BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879 2 COLOFON Dit is een uitgave van de Gemeente Westland, team Stedenbouw

Nadere informatie

TOELICHTING Bestemmingsplan Kerkstraat 41

TOELICHTING Bestemmingsplan Kerkstraat 41 TOELICHTING Bestemmingsplan Kerkstraat 41 Planstatus: Vastgesteld Datum: 28 februari 2012 Plan identificatie: NL.IMRO.1719.5bp11Kerkstraat41-vg01 Auteur: Ir. C.C.F. Mureau Opdrachtgever: De heer Dudok

Nadere informatie

1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK...

1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK... INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 5 1.1. Het plangebied... 5 1.2. Aanleiding voor actualisatie bestemmingsplannen... 6 1.3. Aanleiding ontwikkeling bedrijventerrein De Bons... 7 1.4. Karakter van het nieuwe plan...

Nadere informatie

TOELICHTING. 1 van 126

TOELICHTING. 1 van 126 TOELICHTING 1 van 126 2 van 126 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 INLEIDING 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doel 5 1.3 Ligging plangebied 5 1.4 Geldende bestemmingsregeling 6 1.5 Leeswijzer 7 Hoofdstuk 2 BELEIDSKADER 8

Nadere informatie

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente projectnaam identificatienummer Bestemmingsplan Bovenbergweg 4 te Markelo NL.IMRO.1735.BGxBovenbergw-VS10

Nadere informatie

Nijmegen Ooyse Schependom - 1 (Ooysedijk 5-13)

Nijmegen Ooyse Schependom - 1 (Ooysedijk 5-13) Nijmegen Ooyse Schependom - 1 (Ooysedijk 5-13) 2 bestemmingsplan Nijmegen Ooyse Schependom -1 (Ooysedijk 5-13) Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding 7 1.2 Bestaande situatie

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL

GEMEENTE REIMERSWAAL GEMEENTE REIMERSWAAL Ruimtelijke onderbouwing Buitengebied, gedeelte Gawege 10 te Waarde - gemeente titel projectnummer status Reimerswaal Ruimtelijke onderbouwing Buitengebied, gedeelte Gawege 10 te Waarde

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, HERZIENING MORSCHEHOEF 13 GEMEENTE VEGHEL

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, HERZIENING MORSCHEHOEF 13 GEMEENTE VEGHEL Crijns Rentmeesters BV Witvrouwenbergweg 12 5711 CN Someren BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, HERZIENING MORSCHEHOEF 13 GEMEENTE VEGHEL T: 0493 47 17 77 F: 0493 47 28 88 E: info@crijns-rentmeesters.nl I: www.crijns-rentmeesters.nl

Nadere informatie

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieudienst Zuidoost-Utrecht April 2011 ZEI111.S207/ 15334 opgesteld door beoordeeld door D. van de Belt J. M. Krol Akkoord: Milieudienst

Nadere informatie