Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam"

Transcriptie

1 Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam Over veiligheid in winkel- en bedrijvengebieden De Een uitgave van: Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (PCA) In opdracht van: Economische Zaken Amsterdam Uitgevoerd door: Dienst Onderzoek en Statistiek November 2005 Het Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland is een samenwerkingsverband van: Kamer van Koophandel Amsterdam MKB-Amsterdam Ondernemersvereniging Regio Amsterdam ORAM Raad Nederlandse Detailhandel, kring Amsterdam de Vereniging Amsterdam Zuidoost VAZO Vereniging van Bedrijven in Amsterdam-Noord VEBAN FNV Bondgenoten Politie Amsterdam-Amstelland Arrondissementsparket Amsterdam Gemeente Amsterdam Gemeente Aalsmeer Gemeente Amstelveen Gemeente Diemen Gemeente Ouder-Amstel Gemeente Uithoorn

2 2

3 Inhoud Belangrijkste conclusies 5 Inleiding 7 Scorekaart 7 Veiligheidsproblematiek ondernemers nader beschouwd 9 Leeswijzer 9 1 Scorekaart veilig ondernemen: winkelgebieden in Amsterdam Objectieve veiligheid winkelgebieden Subjectieve veiligheid winkelgebieden 18 2 Scorekaart veilig ondernemen: bedrijvengebieden in Amsterdam Objectieve scorekaart bedrijvengebieden Subjectieve veiligheid bedrijvengebieden 27 3 Veiligheid in en om winkels Gebiedsproblematiek Veiligheidsbeleving Slachtofferschappen 35 4 Veiligheid in en om bedrijven Gebiedsproblematiek Veiligheidsbeleving Slachtofferschappen De horeca uitgelicht 46 Bijlagen 49 3

4 4

5 Belangrijkste conclusies De scorekaart veilig ondernemen in Amsterdam meet hoe de veiligheid in winkel- en bedrijvengebieden er voor staat. De veiligheidsscores van de verschillende gebieden worden daarvoor afgezet tegen de score van de stad, maar ze kunnen ook onderling vergeleken worden. In de toekomst kan, zowel voor de gehele stad als voor de onderscheiden gebieden, de ontwikkeling van het gemeten veiligheidsniveau door de tijd in kaart worden gebracht. In de rapportage wordt gesproken van een objectieve en subjectieve score. De objectieve score is samengesteld uit politiegegevens en meldingen van winkeliers en ondernemers over slachtofferschappen van misdrijven en incidenten. De subjectieve score bestaat uit de beleving en gevoelens van winkeliers en ondernemers ten aanzien van veiligheid en problemen in hun vestigingsgebied. Voor de scorekaart veilig ondernemen in Amsterdam is de gehele stad ingedeeld in winkel- en bedrijvengebieden. Dit kunnen zowel concentratiegebieden als niet-concentratiegebieden zijn. In concentratiegebieden komen op een relatief kleine oppervlakte veel winkels of bedrijven voor. In niet-concentratiegebieden is de spreiding van winkels en bedrijven groter. Over het veiligheidsniveau in het voorjaar van 2005 kunnen over beide soorten gebieden de volgende conclusies worden getrokken: Scorekaart Winkelgebieden In de winkelgebieden in het centrum van Amsterdam worden veel meldingen en aangiften van delicten en overlast gedaan; ook vinden er relatief veel incidenten plaats en melden winkeliers vaak slachtoffer te zijn geweest van delicten; deze gebieden verdienen daarmee, objectief gezien, de kwalificatie onveilig. Dit wil niet zeggen dat deze gebieden ook als onveilig ervaren worden door winkeliers. Met name het winkelgebied Utrechtsestraat/ Rembrandtplein/ Reguliersbreestraat/ Reguliersdwarsstraat/ Amstel valt op: objectief gezien is dit het meest onveilige gebied, terwijl winkeliers het als één van de veiligste gebieden ervaren. Uitgaande van de beleving van winkeliers blijken Overig Amsterdam-Noord nieuw en het Buikslotermeerplein het meest onveilig en heeft het Buikslotermeerplein ook de meeste gebiedsproblematiek. Winkelgebieden in het zuidelijk deel van de stad zijn zowel objectief als subjectief gezien het veiligst. Het Gelderlandplein is het meest veilige winkelgebied. Er zijn grote verschillen tussen de onderscheiden gebieden als het gaat om feitelijke overlast. In de winkelgebieden in de binnenstad zien we hierbij extreem hoge scores. Scorekaart Bedrijvengebieden Vier bedrijvengebieden verdienen volgens de objectieve score de kwalificatie onveilig. Het betreft twee concentratiegebieden en twee niet-concentratiegebieden. Als op de subjectieve veiligheid wordt afgegaan zijn dit er respectievelijk vier en twee. Het gebied geheel Geuzenveld-Slotermeer (niet-concentratiegebied) is voor bedrijven zowel objectief als subjectief gezien het minst veilig en heeft volgens de ondernemers het meest last van gebiedsproblematiek. Het meest veilige bedrijvengebied, zowel feitelijk als in de 5

6 beleving van de ondernemers, is het concentratiegebied Science Park Amsterdam. Voor het concentratiegebied Rai/ Zuidas/ Zuiderhof e.o. en Burgerweeshuis is er een groot verschil tussen de objectieve en de subjectieve veiligheid: objectief gezien is dit gebied een stuk onveiliger dan gemiddeld maar ondernemers ervaren het echter wel als veilig. Voor het concentratiegebied Amstel III geldt het omgekeerde: hoewel dit gebied objectief gezien veiliger is dan gemiddeld, wordt het door ondernemers als onveilig ervaren. Naast de scorekaart is een analyse gemaakt op brancheniveau, soort en omvang van bedrijven en winkels. Veiligheid in en om winkels Volgens winkeliers zijn winkeldiefstal en inbraak de meest voorkomende delicten in hun bedrijf of in de directe omgeving. Filialen hebben vaker dan hoofdvestigingen of zelfstandige ondernemingen te maken met delicten. Grotere winkels hebben meer te maken met delicten dan kleinere. Ruim een derde zegt eens of meerdere keren slachtoffer te zijn geweest van winkeldiefstal; tweederde van hen doet geen aangifte van dit delict. Eén op de vijf winkeliers is naar eigen zeggen het afgelopen jaar slachtoffer geweest van (een poging tot) inbraak. Driekwart van de slachtoffers zegt altijd aangifte te doen. Van de verschillende branches hebben warenhuizen en juweliers het meest te maken met overvallen. Volgens de winkeliers wordt 58% van de delicten gepleegd door het eigen personeel. In de sfeer van overlast is rommel voor alle bedrijven een grote bron van ergernis (46% vaak). Vier van de tien winkeliers voelen zich wel eens onveilig in hun eigen winkel, een derde heeft daar ook in de directe omgeving last van. Onafhankelijk van het soort winkel heeft een derde van de medewerkers last van onveiligheidsgevoelens. Binnen de verschillende branches leeft het onveiligheidsgevoel van zowel winkeliers als medewerkers het sterkst in warenhuizen, gevolgd door apotheken en drogisterijen en juweliers. Gelet op de locatie van de winkels is het onveiligheidsgevoel het grootst in winkelcentra. Veiligheid in en om bedrijven Bedrijven hebben het meest last van inbraak en autocriminaliteit. Eén op de vijf ondernemers is slachtoffer geweest van inbraak en evenals bij de winkeliers doet driekwart altijd aangifte. Een kwart heeft te maken gehad met diefstal in het bedrijf, maar slechts de helft doet aangifte. De delicten waarmee de onderscheiden branches te maken hebben zijn soms branchespecifiek en lopen derhalve uiteen; de horeca heeft bijvoorbeeld relatief vaak te maken met zakkenrollerij en (fietsen)diefstal, de branche autoreparatie heeft vooral last van autocriminaliteit, diefstal en inbraak. Gemiddeld is één op de zes ondernemers het afgelopen jaar bedreigd met geweld. Volgens de ondernemers vindt dit vooral in de gezondheids- en welzijnszorg, de horeca, de sector autoreparatie en het openbaar bestuur en onderwijs plaats. In de sfeer van overlast hebben alle ondernemers (net als de winkeliers) vooral klachten over rommel op straat (42% vaak). Ook, maar veel minder, zeggen bedrijven last te hebben van bekladding of groepen jongeren (respectievelijk 17% en 14% vaak). In hun bedrijf voelt 17% van de ondernemers zich wel eens onveilig (winkeliers 38%). In de omgeving van hun bedrijf voelt (net als de winkeliers) een derde van de ondernemers zich wel eens onveilig. De onveiligheidsgevoelens zijn het sterkst in grotere bedrijven; met name in de gezondheidsen welzijnszorg, het openbaar bestuur en onderwijs, branches die naar eigen zeggen relatief vaak te maken hebben met geweld, ervaart men vaak onveiligheidsgevoelens. 6

7 Inleiding Veiligheid en het verbeteren daarvan nemen sinds enige tijd een hoge positie in op veel politieke agenda s. Het Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (PCA) heeft als opdracht het ondernemerschap in Amsterdam veiliger te maken. Om die veiligheid te verbeteren is allereerst inzicht nodig in de aard en de omvang van de veiligheidsproblematiek. Hiervoor heeft het PCA aan O+S gevraagd een scorekaart voor winkel- en bedrijvengebieden te ontwikkelen waarin elk winkelgebied en elk bedrijvengebied in Amsterdam een veiligheidsscore krijgt. Scorekaart Amsterdam kende op 1 januari 2003 ruim bedrijfsvestigingen en bijna winkelvestigingen. In samenspraak met Economische Zaken en de Kamer van Koophandel is de gehele stad voor zowel winkels als bedrijven ingedeeld in winkel- en bedrijvengebieden. Dit kunnen zowel concentratiegebieden als niet-concentratiegebieden zijn. Concentratiegebieden zijn gebieden waar zich veel winkels of bedrijven bevinden. In niet-concentratiegebieden is de spreiding van winkels en bedrijven groter dan in concentratiegebieden. De niet-concentratiegebieden zijn tekstueel te herkennen aan de voorvoegsels overig, rest of geheel. Op deze manier is Amsterdam in te delen in 29 concentratiegebieden en 17 nietconcentratiegebieden van winkels. Op dezelfde is Amsterdam in te delen naar bedrijven: 23 concentratiegebieden en 12 niet-concentratiegebieden. Omdat alle gegevens zijn gestandaardiseerd, zijn de gebiedsscores vergelijkbaar. Interpretatie van de scores zal vervolgens helderheid moeten verschaffen over de te ondernemen acties. De scorekaarten, waarvan de resultaten in deze rapportage zijn vervat, sluiten qua indicatoren en design aan bij de Amsterdamse veiligheidsindex. Op basis van de bovenstaande beschreven gebiedsindeling van zowel winkels als bedrijven is een veiligheidsscore (een indexcijfer) berekend waarbij het stadsgemiddelde 100 is en de scores voor de winkelgebieden en de bedrijvengebieden een afwijking daarvan. Dit cijfer is tot stand gekomen op basis van gegevens van de regiopolitie Amsterdam -Amstelland en een enquête onder ruim winkeliers en bijna bedrijven over de veiligheid in en rondom hun bedrijf. De scorekaart kent de volgende doelstellingen: een signalerende functie met betrekking tot de veiligheidssituatie in een winkel- of bedrijvengebied vergelijking van veilige en minder veilige gebieden op een bepaald moment en het volgen van de ontwikkeling door de tijd heen. meer eenheid aanbrengen in de veelheid van cijfers die er zijn met betrekking tot veiligheid beschikken over een betrouwbaar sturingsinstrument voor beleid 7

8 Opbouw scorekaart Voor zowel winkel- als bedrijvengebieden is een scorekaart ontwikkeld die uit verschillende niveaus bestaat. Op het hoogste niveau zijn er 2 cijfers: de objectieve en de subjectieve score. De objectieve score bestaat voor elk gebied bij de winkels uit 6 elementscores: inbraak diefstal winkeldiefstal geweld overlast vernieling Bij bedrijven is winkeldiefstal 1 niet als apart element meegenomen, maar als onderdeel van de diefstalscore. Elk element wordt gemeten met behulp van meerdere indicatoren. Daarvoor wordt bij vier van de zes elementen gebruik gemaakt van zowel politiegegevens als enquêtegegevens. Voor vernieling en overlast zijn er alleen politiecijfers. De politiegegevens betreffen aangiften en incidenten (uit het X-polsysteem), meldingen (uit het NSA-systeem) en algemene politieverordeningen (APV s). De enquêtegegevens gaan over diverse vormen van slachtofferschap ( Bent u de afgelopen 12 maanden wel eens slachtoffer geworden van.? ). In totaal bestaat de objectieve score uit 46 indicatoren (zie bijlagen). De objectieve score komt tot stand door twee keer een weging toe te passen. Ten eerste op het niveau van de elementen. Binnen elke elementscore tellen de politiecijfers twee keer zo zwaar mee als de enquêtegegevens. Ten tweede hangen er bij de berekening van de totale objectieve score verschillende gewichten aan de elementscores (de objectieve score is een gewogen gemiddelde van de elementscores). Die weging is gebaseerd op de impact die criminaliteit en overlast hebben op de veiligheidssituatie van ondernemers. Geweld, inbraak en (winkel)diefstal tellen daarom zwaarder mee dan overlast, vandalisme en vernieling. De subjectieve score bestaat voor elk gebied uit 2 elementscores: gebiedsproblematiek veiligheidsbeleving Beide scores bestaan uit verschillende indicatoren, uitsluitend enquêtegegevens. De gebiedsproblematiek is uitgesplitst in dezelfde elementen als de objectieve score en bestaat uit vragen naar de mate waarin bepaalde delicten in het bedrijf of de directe omgeving daarvan voorkomen, alsmede de ervaren overlast als gevolg van bijvoorbeeld rommel op straat, graffiti of groepen jongeren. Met vragen naar de veiligheidsbeleving worden onveiligheidsgevoelens van de ondernemers en de medewerkers gemeten. De subjectieve score is het gemiddelde van de gewogen scores binnen het element 1 Hierbij gaat het niet om diefstal in bedrijven maar om diefstal in winkels die in het bedrijvengebied gevestigd zijn 8

9 gebiedsproblematiek en de gebiedsscore veiligheidsbeleving. In totaal bestaat de subjectieve score uit 21 indicatoren (zie bijlagen). Bij de presentatie van de gegevens wordt steeds gebruik gemaakt van de kleuren donkergroen, lichtgroen, oranje en rood: gebieden die een score van 100 of hoger hebben zijn oranje of rood gekleurd; gebieden met een score lager dan 100, zijn licht- of donkergroen gekleurd Het toekennen van een kleur is afhankelijk gesteld van de standaarddeviatie (een statistische maat voor de spreiding van scores rondom het gemiddelde; zie paragraaf 2.1). Is de score meer dan één standaarddeviatie hoger dan 100, dan wordt de kleur rood toegekend. Het gebied krijgt daarmee de kwalificatie onveilig. Is de score minder dan één standaarddeviatie boven de 100, krijgt het gebied de kleur oranje (relatief onveilig) Is de score minder dan één standaarddeviatie onder de 100, dan krijgt het gebied de kleur lichtgroen (relatief veilig) Is de score meer dan één standaarddeviatie onder de 100, dan wordt het gebied donkergroen (veilig). Veiligheidsproblematiek ondernemers nader beschouwd Naast de scorekaarten die visueel inzicht bieden in de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de onderscheiden Amsterdamse werkgebieden, biedt het onderzoeksrapport een meer beschrijvend inzicht in de veiligheidsproblematiek van winkeliers en ondernemers. Op basis van de enquêtegegevens wordt een schets gegeven van het aantal delicten in de eigen zaak of directe omgeving, de ervaren overlast, de veiligheidsbeleving en slachtofferschappen. Deze gegevens worden vervolgens uitgesplitst naar bedrijfsvorm, bedrijfsgrootte en branche. Zo wordt niet alleen inzicht geboden in de veiligheid van de gebieden maar ook specifieker ingezoomd op de problematiek per type bedrijf. Meer specifiek komen zowel voor winkels als bedrijven de volgende onderwerpen aan de orde: Hoe vaak bepaalde delicten voorkomen in het eigen bedrijf of in de directe omgeving van het bedrijf. Hoe vaak bepaalde vormen van overlast voorkomen in het eigen bedrijf of in de directe omgeving. Hoe veilig ondernemers zich voelen in het eigen bedrijf of in de directe omgeving. Hoe vaak ondernemers in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van verschillende delicten en voorvallen. Hoe vaak ondernmers aangifte hebben gedaan bij de politie van de delicten en de voorvallen. Leeswijzer De belangrijkste conclusies staan aan het begin van de rapportage weergegeven. 9

10 In hoofdstuk 1 Scorekaart Veilig ondernemen, winkelgebieden in Amsterdam worden de resultaten van de scorekaart voor de winkels, objectief en subjectief beschreven. Zowel voor de totaalscores als de afzonderlijke elementen wordt steeds ingegaan op de gebieden met de hoogste en de gebieden met de laagste scores. In hoofdstuk 2, Scorekaart Veilig ondernemen, bedrijvengebieden in Amsterdam worden de resultaten voor de scorekaart bedrijvengebieden op een soortgelijke wijze beschreven. In hoofdstuk 3, Veiligheid in en om winkels, wordt aan de hand van de onderwerpen gebiedsproblematiek, veiligheidsbeleving en slachtofferschappen nader ingegaan op de veiligheidsproblemen die winkeliers ervaren. Behalve in het algemeen worden deze problemen ook uitgesplitst naar bedrijfsvorm, bedrijfsgrootte en branche. In hoofdstuk 4, Veiligheid in en om bedrijven, worden op dezelfde wijze de problemen van ondernemers in bedrijven beschreven. Daarbij wordt apart aandacht aan de horeca besteed. 10

11 1 Scorekaart veilig ondernemen: winkelgebieden in Amsterdam De onderstaande figuur toont de locatie van de verschillende concentraties van winkelgebieden. Figuur 1.1 Winkelgebieden N1 C1 winkelgebieden A1 Noord Jordaan A10 Nieuwmarkt/Waterlooplein A11 Nieuwezijds Voorburgwal e.o Zuid A14 Zuid Jordaan A2 Haarlemmerstraat/dijk A3 W. Grachtengordel A4 Nieuwendijk/Damrak A5 Leidsestraat / Leidseplein / Koningsplein A6 Heiligeweg / Kalvestraat / Rokin / Nes A7 Utrechtsestraat/Rembrandtsplein/Reguliersbreestraat A8 Z. Grachtengordel A9 Burgwallen C1 Staatslieden / Frederik Hendrikbuurt D1 Winkelstraten Oud West G1 Javastraat / Molukkenstraat H1 Bos en Lommerplein / Bos en Lommerweg J1 Jan Evertsenstraat / Mercatorplein N1 Buikslotermeerplein P1 Burg. de Vlugtlaan / Plein Q1 Osdorpplein /Tussenmeer R1 Joh. Huizingalaan / Sierplein T1 Centrumgebied Zuidoost / Bijlmerplein U1 Linneausstraat / C. Huygensplein U2 Dapperstraat / 1e van Swindenstraat V1 Hoofddorpplein / Zeilstraat V2 Beethovenstraat V3 PC Hoofstraat / van Baerlestraat V4 De Pijp W1 Gelderlandplein W3 Rivierenbuurt Q1 P1 R1 H1 V1 J1 A11 A1 A3 A2 A4 D1 A14 A5 A8 V3 V4 V2 W3 W1 A9 A10 A6 U2 A7 U1 G1 T1 De witte gebieden zijn de niet-concentratiegebieden. In niet-concentratiegebieden bevinden zich eveneens (veel) winkels, maar is de spreiding groter dan in concentratiegebieden. In de scorekaart wordt de gehele stad verdeeld en ook voor de niet-concentratiegebieden zijn scores berekend. 11

12 1.1 Objectieve veiligheid winkelgebieden De objectieve scorekaart van winkelgebieden bestaat uit verschillende elementen: inbraak, diefstal, winkeldiefstal, geweld, overlast en vernieling. Samen geven deze elementen aan hoe veilig of onveilig een winkelgebied in Amsterdam is. Figuur 1.2 Objectieve scorekaart winkels, alle gebieden 2 Legenda, Amsterdam = 100 > < 28 bron: O+S Te zien is dat met name winkelgebieden in Amsterdam-Centrum en in Geuzenveld- Slotermeer een score ver boven het gemiddelde hebben. Het is daar dus relatief onveilig. Delen van Amsterdam-Noord en Amsterdam Oud zuid en ZuiderAmstel zijn veiliger dan gemiddeld. Een uitsplitsing per winkelgebied geeft een gedetailleerder beeld. 2 In de bijlagen is de objectieve scorekaart te zien voor de concentratiegebieden van winkels. 12

13 Tabel 1.3 Objectieve scorekaart winkelgebieden sd=62,24 3 sd=62,24 scorekaart objectief scorekaart objectief A7 Utrechtsestraat, Rembrandtplein, Reguliersbreestraat, 340 W2 Overig Buitenveldert 118 Reguliers Dwarsstraat, Amstel A9 + A10 Burgwallen tot Nieuwmarkt & Zeedijk, Nieuwmarkt, 291 Q2 Overig Osdorp 110 Waterlooplein, Damstraat, Nieuwe Hoogstraat A5 Leidsestraat, Leidse Plein, Koningsplein 262 R1+R2 Johan Huizingalaan, Sierplein & 109 Overig Slotervaart P2 Overig Geuzenveld-Slotermeer (incl. Lambertus Zijlplein) 204 A14 Zuidelijk deel Jordaan 104 N1 Buikslotermeerplein 201 V5 Overig De Pijp 104 P1 Burg. De Vlugtlaan, Plein A2 Haarlemmerstraat, Haarlemmerdijk 103 A6 Kalverstraat, Rokin, Heiligeweg, Nes 199 J2 Overig De Baarsjes 97 G1 Javastraat, Molukkenstraat 199 D2 Overig Oud-West 96 U2 Dapperstraat, Eerste Van Swindenstraat 188 V4 Gebied omsloten door 94 Ruysdaelkade,Ceintuurbaan, Van Woustraat en Stadhouderskade A4 +A11 Nieuwendijk, Damrak & Nieuwezijds Voorburgwal en 187 C1 Westerpark beneden spoor: Frederik 90 omgeving Hendrikbuurt/Staatsliedenbuurt H1 Bos en Lommerplein, Bos en Lommerweg 175 U1 Middenweg, Linnaeusstraat, 90 Christiaan Huygensplein J1 Mercatorplein, Jan Evertsenstraat, Vespuccistraat 170 G3 Overig oud Zeeburg 88 A13 Rest Westelijke Binnenstad 151 A1 Noordelijk deel Jordaan 85 Q1 Osdorpplein, Tussenmeer 148 V1 Hoofdorpplein, Zeilstraat 82 T2 Overig Zuidoost noord 148 N2 Overig Amsterdam-Noord Oud 82 T1 Centrumgebied Zuidoost 142 A8 Zuidelijke Grachtengordel 79 T3 Overig Zuidoost zuid 140 V2 Beethovenstraat 78 D1 Vierkant 'Achter Oud-West' (Bilderdijk-, Kinker-, Eerste 139 V6 Overig Oud-Zuid 78 Constantijn Huygens-, Jan Pieter Heijestraat en Overtoom) U3 Overig Oost/Watergraafsmeer 135 G2 Overig nieuw Zeeburg 73 A12 Rest Oostelijke Binnenstad 126 A3 Westelijke Grachtengordel 67 N3 Overig Amsterdam-Noord Nieuw 125 V3 PC Hooftstraat, Van Baerlestraat 65 C2 Westerpark boven spoor Spaarndammerbuurt 123 W3 Rivierenbuurt 60 H2 Overig Bos en Lommer 119 W1 Gelderlandplein 44 1) sd = standaarddeviatie bron: O+S Vrijwel het gehele centrum van Amsterdam blijkt volgens de objectieve scorekaart onveilig te zijn. Het winkelgebied rond de Utrechtsestraat/ Rembrandtplein/ Reguliersbreestraat/ Reguliersdwarsstraat en de Amstel is objectief gezien het meest onveilig. Ook het gebied Burgwallen, Nieuwmarkt, de Zeedijk, het Waterlooplein, de Damstraat en de Nieuwe 3 Een standaarddeviatie is een maat die het verschil van een score met het gemiddelde van alle scores weergeeft. In de meeste gevallen ligt 68% van de waarnemingen binnen één standaarddeviatie van het gemiddelde. Als de standaarddeviatie bijvoorbeeld 20 is bij een gemiddelde van 100 dan betekent dat normaal gesproken dat 68% van de scores tussen 80 en 120 ligt. In het geval van de scorekaart zijn de gegevens niet altijd zo mooi verdeeld. De standaarddeviatie wordt hier gebruikt om de kleuren te bepalen (zie inleiding). 13

14 Hoogstraat scoort bijna drie keer zo hoog als het stedelijk gemiddelde. Het winkelgebied rond de Leidsestraat en het Koningsplein is ook onveiliger dan gemiddeld, evenals de Kalverstraat en omgeving. Naast de gebieden in het centrum zijn ook Overig Geuzenveld-Slotermeer, het Buikslotermeerplein, delen van Zeeburg (Javastraat en Molukkenstraat), Oost/Watergraafsmeer (Dapperstraat en Eerste van Swindenstraat), het Bos en Lommerplein en het Mercatorplein onveilig. Winkelgebieden in Amsterdam Oud Zuid en ZuiderAmstel, Oost/Watergraafsmeer, het noordelijke deel van De Jordaan en Amsterdam-Noord (behalve het Buikslotermeerplein) zijn, objectief gezien, veilige gebieden Inbraak Het element inbraak bestaat uit opgenomen aangiften van diefstal en (pogingen tot) inbraak bij bedrijven en instellingen (zie bijlagen) alsmede de in de enquête gerapporteerde slachtofferschappen van (pogingen tot) inbraak. In Amsterdam werden in 2004 in totaal diefstallen en (pogingen tot) inbraken aangegeven. Er zijn grote verschillen tussen de gebieden. Met name in Overig Geuzenveld-Slotermeer (inclusief het Lambertus Zijlplein) en Overig Buitenveldert vinden veel (pogingen tot) inbraak plaats. Ook delen van de oostelijke Binnenstad, delen van Zuidoost, delen van de Spaarndammerbuurt en van Oost/Watergraafsmeer scoren meer dan twee keer zo hoog als gemiddeld. In de winkelgebieden Hoofddorpplein en Zeilstraat, het Gelderlandplein, de Haarlemmerstraat en Haarlemmerdijk, de Ruysdaelkade, Ceintuurbaan, Van Woustraat en Stadhouderskade, het Centrumgebied van Zuidoost, het gebied Kalverstraat, Rokin, Heiligeweg, het Osdorpplein en Tussenmeer en de Dapperstraat en de Eerste van Swindenstraat komen weinig inbraken voor. Opvallend zijn de gebieden Kalverstraat, Dapperstraat, Leidseplein en Mercatorplein die op de totale scorekaart zeer hoog scoren, terwijl er weinig inbraken worden aangegeven. In de bijlagen is te zien dat dit vooral tot hoge scores op de elementen winkeldiefstal, geweld, diefstal en vernieling te herleiden is Diefstal Het element diefstal is opgebouwd uit de volgende aangiftecijfers: diefstal uit/vanaf motorvoertuigen diefstal van motorvoertuigen diefstal van brom-, snor-, fietsen zakkenrollerij diefstal af/uit/vanaf motorvoertuigen overige vermogensdelicten Daarnaast zijn in dit element de slachtofferschappen van diefstal, autocriminaliteit, persoonlijke bezittingen van de ondernemer zelf en persoonlijke bezittingen van medewerkers in een gebied meegenomen. 14

15 Figuur 1.4. Aangiften in Amsterdam per indicator van het element diefstal, diefstal uit/vanaf motorvoertuigen diefstal van motorvoertuigen diefstal van brom-, snor-, fietsen zakkenrollerij diefstal van/af/uit overige voertuigen overige vermogensdelicten bron: Politie Amsterdam-Amstelland / bewerking O+S Veel van de gebieden die volgens de totale scorekaart als onveilig kunnen worden beschouwd scoren ook hoog op het aangiftendeel van het element diefstal (gebieden rond de Utrechtsestraat/ Rembrandtplein/ Reguliersbreestraat/ Reguliersdwarsstraat/ Rembrandtplein, de Kalverstraat, het Leidseplein, de Dapperstraat, de overige gebieden in de westelijke Binnenstad, de Burgemeester de Vlugtlaan, de Burgwallen en Nieuwmarkt en het Buikslotermeerplein). Ook wat betreft de veilige gebieden is de samenhang met de totale scorekaart groot. Zo is in de Beethovenstraat het aantal aangiften van diefstal het kleinst Winkeldiefstal In 2004 werden er in Amsterdam aangiften van winkeldiefstal gedaan. Er is een aantal gebieden dat zeer laag scoort op dit element (Overig oud Zeeburg, Overig Buitenveldert, Overig Oud Zuid, de Zuidelijke Grachtengordel, de Beethovenstraat, de Westelijke Grachtengordel, Beneden spoor Frederik Hendrikbuurt/Staatsliedenbuurt en Noord Jordaan). Deze gebieden scoren overigens vrijwel allemaal ook beneden het gemiddelde op de gehele scorekaart, met uitzondering van Overig Buitenveldert. Twee gebieden springen eruit qua winkeldiefstal: in de Javastraat/Molukkenstraat en de Dapperstraat/ Eerste van Swindenstraat is het aantal aangegeven winkeldiefstallen respectievelijk ruim drie en ruim twee keer zo hoog als gemiddeld. Ook op de andere elementen van de scorekaart hebben deze gebieden een hoge score Geweld Het element geweld is opgebouwd uit de volgende politieaangiften: openlijk geweld bedreiging 15

16 mishandeling straatroof overval in woning, overige objecten of geldinstelling/-loper Daarnaast zijn in dit element ook de slachtofferschappen meegenomen van overval met (dreiging met) geweld, bedreiging, lichamelijk geweld en afpersing. De meest voorkomende aangiften betreffen mishandeling, bedreiging en straatroof. Figuur 1.5 Aangiften in Amsterdam per indicator van het element geweld, openlijk geweld bedreiging mishandeling straatroof overval in woning, overige objecten of geldinstelling/-loper bron: Politie Amsterdam-Amstelland / bewerking O+S Uitschieters op het gebied van geweld betreffen het gebied rond de Utrechtsestraat, het Buikslotermeerplein, de Burgemeester de Vlugtlaan en Plein en het Mercatorplein, de Jan Evertsenstraat en de Vespuccistraat. In deze gebieden worden veel meer geweldsincidenten gemeld dan gemiddeld. Op het Gelderlandplein, Overig Nieuw Zeeburg, de Rivierenbuurt en de PC Hooftstraat worden de minste geweldsdelicten aangegeven. De gebieden waar veel geweld voorkomt zijn ook volgens de gehele objectieve scorekaart onveilig Overlast Het element overlast is (naast gerapporteerd slachtofferschap van vernieling en bekladding) opgebouwd uit incidenten en meldingen op het gebied van drugs, uitgaan, verkeer, milieu en burengerucht. Het gaat dan om geregistreerde incidenten en meldingen. De volgende politiecijfers zijn opgenomen: drugs-/drankoverlast (incidenten) overlast uitgaansgelegenheden/horeca (meldingen) verkeersoverlast (incidenten) burengerucht (relatieproblemen) (incidenten) milieu grijs (misdrijven en incidenten) (bijvoorbeeld vervuilde grond) 16

17 milieu overig (incidenten) (bijvoorbeeld vervoer gevaarlijke stoffen) overlast (incidenten) Op het gebied van drugsoverlast zijn ook misdrijven en Algemene Politie Verordeningen meegenomen. Figuur 1.6 Incidenten en meldingen in Amsterdam per indicator van het element overlast, drugs/drankoverlast overlast verkeersoverlast burengerucht milieu grijs milieu groen milieu overig overlast uitgaansgelegenheden/horeca bron: Politie Amsterdam-Amstelland / bewerking O+S Figuur 1.7 Misdrijven drugshandel en overtredingen Algemene Politie Verordeningen binnen het element overlast, drugshandel hinderlijk drankgebruik hinderlijk gedrag nepdope openlijk gebruik bedelen samenscholing wildslapen openlijke fietsverkoop mesverbod wildplassen bron: Politie Amsterdam-Amstelland / bewerking O+S 17

18 Met betrekking tot overlast is er een grote spreiding in de scores. Drie gebieden scoren extreem hoog: de Burgwallen tot Nieuwmarkt en de Zeedijk, het Waterlooplein, de Damstraat en Nieuwe Hoogstraat (1439), de Utrechtsestraat, het Rembrandtplein, de Reguliersbreestraat, de Reguliersdwarsstraat en de Amstel (991) en de Leidsestraat, het Leidseplein en Koningsplein (846). De minste overlast wordt gemeld op het Gelderlandplein, in Overig Buitenveldert en de Johan Huizingalaan, het Sierplein en Overig Slotervaart. De gebieden waar veel overlast voorkomt, zijn ook volgens de andere elementen van de objectieve scorekaart onveilig Vernieling Op het gebied van vernielingen zijn de aangiften van vernieling en zaakbeschadiging meegenomen. Op het Buikslotermeerplein, de Burgemeester de Vlugtlaan en Plein en in Overig Geuzenveld-Slotermeer worden de meeste aangiften van vernieling en zaakbeschadiging gedaan. In Overig Nieuw Zeeburg en de rest van de westelijke Binnenstad ligt het aantal aangiften van vernieling ver onder het gemiddelde. 1.2 Subjectieve veiligheid winkelgebieden De subjectieve scorekaart bestaat alleen uit resultaten van de enquête onder winkeliers. In de enquête wordt naast de slachtofferschappen (gebruikt bij de objectieve scorekaart) gevraagd naar gebiedsproblematiek en onveiligheidsgevoelens. Deze laatste twee zijn ook de elementen van de subjectieve score. Figuur 1.8 Subjectieve scorekaart winkels N1 C1 P1 H1 A11 A1 A4 A3 A2 A9 Q1 R1 J1 D1 A14 A5 A8 V3 V4 A10 A6 U2 A7 G1 V1 V2 U1 W3 W1 T1 Legenda, Amsterdam = 100 > < 78 bron: O+S 18

19 De spreiding in de subjectieve scores is kleiner dan in de objectieve scores. De subjectieve onveiligheid is het grootst in delen van Amsterdam-Noord, delen van West en Zuidoost. Tabel 1.9 Subjectieve scorekaart winkelgebieden sd=22,30 sd=22,30 subjectieve scorekaart subjectieve scorekaart N3 Overig Amsterdam-Noord Nieuw 145 N2 Overig Amsterdam-Noord Oud 4 92 N1 Buikslotermeerplein 138 C1 Westerpark beneden spoor Frederik 92 Hendrikbuurt/Staatsliedenbuurt P1 Burg. De Vlugtlaan, Plein A6 Kalverstraat, Rokin, Heiligeweg, Nes 90 R1+R2 Johan Huizingalaan, Sierplein & Overig 132 V2 Beethovenstraat 83 Slotervaart T1 Centrumgebied Zuidoost 125 D2 Overig Oud-West 82 Q1 Osdorpplein, Tussenmeer 123 A5 Leidsestraat, Leidse Plein, Koningsplein 81 D1 Vierkant 'Achter Oud-West' 119 A14 Zuidelijk deel Jordaan 80 U2 Dapperstraat, Eerste Van Swindenstraat 113 W3 Rivierenbuurt 79 H1 Bos en Lommerplein, Bos en Lommerweg 112 A8 Zuidelijke Grachtengordel 79 T2 Overig Zuidoost noord 107 A1 Noordelijk deel Jordaan 78 G1 Javastraat, Molukkenstraat 107 V3 PC Hooftstraat, Van Baerlestraat 77 J1 Mercatorplein, Jan Evertsenstraat, Vespuccistraat 103 A3 Westelijke Grachtengordel 77 A9 + A10 Burgwallen tot Nieuwmarkt & Zeedijk, 101 A7 Utrechtsestraat, Rembrandtplein, Reguliers- 74 Nieuwmarkt, Waterlooplein, Damstraat, Nieuwe Hoogstraat breestraat, Reguliers Dwarsstraat, Amstel V4 Gebied omsloten door Ruysdaelkade,Ceintuurbaan, 100 A2 Haarlemmerstraat, Haarlemmerdijk 73 Van Woustraat en Stadhouderskade U1 Middenweg, Linnaeusstraat, Christiaan 97 V1 Hoofdorpplein, Zeilstraat 65 Huygensplein A4 +A11 Nieuwendijk, Damrak & Nieuwezijds 97 W1 Gelderlandplein 63 Voorburgwal en omgeving 1) sd = standaarddeviatie bron: O+S Zes winkelgebieden zijn onveilig volgens de subjectieve scorekaart. Het gaat om de volgende gebieden: Overig Amsterdam-Noord Nieuw, het Buikslotermeerplein, de Burgemeester de Vlugtlaan en Plein 40-45, de Johan Huizingalaan, het Sierplein en Overig Slotervaart, Centrumgebied Zuidoost en Osdorpplein en Tussenmeer. Het Gelderlandplein, het Hoofddorpplein en de Zeilstraat, de Haarlemmerstraat en de Haarlemmerdijk, het gebied rond de Utrechtsestraat, het Rembrandtplein, de Reguliersbree- en de Reguliersdwarsstraat en de Amstel, de Westelijke grachtengordel en de PC Hooftstraat en Van Baerlestraat worden door de winkeliers als de veiligste winkelgebieden ervaren. Met name de score van het gebied rond de Utrechtsestraat is 4 Het betreft hier de buurtcombinaties Volewijck, IJplein/Vogelbuurt, Tuindorp Nieuwendam, Tuindorp Buiiksloot, Nieuwendamerdijk/Buiksloterdijk, Tuindorp Oostzaan en Buiksloterham 19

20 opvallend, omdat dit objectief gezien juist het meest onveilige gebied is. Het Gelderlandplein is zowel objectief als subjectief het veiligste winkelgebied Gebiedsproblematiek Het element gebiedsproblematiek kan, evenals in de objectieve scorekaart, onderverdeeld worden in de elementen inbraak, diefstal, winkeldiefstal, geweld, overlast en vernieling. Tabel 1.10 Gebiedsproblematiek winkels sd=20,91 gebiedsproblematiek sd=20,91 gebiedsproblematiek N1 Buikslotermeerplein 131 U1 Middenweg, Linnaeusstraat, Christiaan 89 Huygensplein P1 Burg. De Vlugtlaan, Plein A6 Kalverstraat, Rokin, Heiligeweg, Nes 88 N3 Overig Amsterdam-Noord Nieuw 128 C1 Westerpark beneden spoor/frederik 87 Hendrikbuurt/Staatsliedenbuurt R1 + R2 Johan Huizingalaan, Sierplein & 127 V2 Beethovenstraat 81 Overig Slotervaart T1 Centrumgebied Zuidoost 119 A14 Zuidelijk deel Jordaan 79 D1 Vierkant 'Achter Oud-West' 116 A2 Haarlemmerstraat, Haarlemmerdijk 79 U2 Dapperstraat, Eerste Van Swindenstraat 112 A1 Noordelijk deel Jordaan 78 Q1 Osdorpplein, Tussenmeer 110 A5 Leidsestraat, Leidse Plein, Koningsplein 78 A9 + A10 Burgwallen tot Nieuwmarkt & 103 W3 Rivierenbuurt 77 Zeedijk, Nieuwmarkt, Waterlooplein, Damstraat, Nieuwe Hoogstraat J1 Mercatorplein, Jan Evertsenstraat, 103 A8 Zuidelijke Grachtengordel 76 Vespuccistraat T2 Overig Zuidoost Noord 102 D2 Overig Oud-West 76 V4 Gebied omsloten door Ruysdaelkade, 100 A3 Westelijke Grachtengordel 76 Ceintuurbaan, Van Woustraat en Stadhouderskade A4 + A11 Nieuwendijk, Damrak & 99 V3 PC Hooftstraat, Van Baerlestraat 74 Nieuwezijds Voorburgwal en omgeving H1 Bos en Lommerplein, Bos en Lommerweg 97 V1 Hoofdorpplein, Zeilstraat 64 N2 Overig Amsterdam-Noord Oud 96 A7 Utrechtsestraat, Rembrandtplein, Reguliers- 61 breestraat, Reguliers Dwarsstraat, Amstel G1 Javastraat, Molukkenstraat 94 W1 Gelderlandplein 50 1) sd = standaarddeviatie bron: O+S Op het Buikslotermeerplein, in Overig Amsterdam-Noord Nieuw, de Burgemeester de Vlugtlaan en Plein en de Johan Huizingalaan, het Sierplein en Overig Slotervaart komt de meeste gebiedsproblematiek voor. Op het Gelderlandplein, het Hoofddorpplein en de Zeilstraat is het minst sprake van gebiedsproblematiek. 20

Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam Over veiligheid in winkel- en bedrijvengebieden De Een uitgave van: Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Veilig ondernemen in Amsterdam- Amstelland

Veilig ondernemen in Amsterdam- Amstelland Veilig ondernemen in Amsterdam- Amstelland Scorekaart en ervaringen van ondernemers Project 6214 In opdracht van gemeente Aalsmeer, gemeente Amsterdam, gemeente Amstelveen, gemeente Diemen, gemeente Ouder-Amstel

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid Politie 95 Openbare orde en veiligheid.1 Politie.2 Brandweer Amsterdam in cijfers 2014 96 Openbare orde en veiligheid Lichte stijging van het aantal misdrijven In 201 registreerde de politie Eenheid Amsterdam

Nadere informatie

Straatintimidatie van vrouwen in Amsterdam

Straatintimidatie van vrouwen in Amsterdam Factsheet september 2016 Van ruim duizend ondervraagde Amsterdamse vrouwen geeft 59% aan het afgelopen jaar te zijn geconfronteerd met een of meer vormen van (seksuele) straatintimidatie, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan nulmeting Projectnummer 11067 In opdracht van stadsdeel Centrum Josca Boers Nienke Laan Emmie van Oirschot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2015-2, gemeente Amstelveen

Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2015-2, gemeente Amstelveen VVH - Openbare orde en Veiligheid De Raad van Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Datum 7 december 2015 Betreft Regionale Veiligheidsrapportage

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen VVH - Openbare orde en Veiligheid De Raad van Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst.

Nadere informatie

Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid Kerncijfers 91 Openbare orde en veiligheid.1 Politie.2 Brandweer Amsterdam in cijfers 2014 92 Openbare orde en veiligheid Geregistreerde misdrijven In 2014 registreerde de Politie Eenheid Amsterdam het

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Criminaliteitsbeeld. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Criminaliteitsbeeld. Onderzoek, Informatie en Statistiek Criminaliteitsbeeld In opdracht van: OOV Projectnummer: Anne Huijzer Josca Boers Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal Postbus, AR Amsterdam a.huijzer@amsterdam.nl Telefoon www.ois.amsterdam.nl Amsterdam,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Winkelhuren in Amsterdam 2008

Winkelhuren in Amsterdam 2008 Winkelhuren in Amsterdam 2008 29 augustus 2008 www.dtz.nl www.dtz.com Titel van rapport Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Onderzoeksmethode en publicatie...4 1.1 Gehanteerde onderzoeksmethode...

Nadere informatie

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Onderzoek Criminaliteit onder het Limburgse bedrijfsleven Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Inleiding Veilig ondernemen is een belangrijk thema bij de Kamer van Koophandel. Jaarlijks wordt

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Openbare ruimte en groen

Openbare ruimte en groen Ruimtegebruik 245 Openbare ruimte en groen..2 Ruimtegebruik Woonomgeving Amsterdam in cijfers 203 246 Openbare ruimte en groen Stad wordt steeds drukker Amsterdam heeft een oppervlakte van 2.933 hectare.

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Ondernemers over Westpoort

Ondernemers over Westpoort Ondernemers over Westpoort Rapportage vijfde meting, over 2009 Projectnummer: 10090 In opdracht van: Directie OOV/Van Traa Team Ellen Lindeman Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Leefbaarheidsindex Amsterdamse buurten Periode eerste vier maanden 2012

Leefbaarheidsindex Amsterdamse buurten Periode eerste vier maanden 2012 Leefbaarheidsindex Amsterdamse buurten Periode 2010 - eerste vier maanden 2012 Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is draagt bij aan het verminderen van gevoelens van onveiligheid. Om deze reden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008 VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008 Colofon 1 e druk juli 2008 Uitgave van de Begeleidingscommissie Integrale Veiligheid en de Politie -Rijnmond, in opdracht van het naal

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Fact sheet Volwassenencriminaliteit en risicofactoren

Fact sheet Volwassenencriminaliteit en risicofactoren Fact sheet Volwassenencriminaliteit en risicofactoren nummer 1 juni 2012 Categorieën/doelgroepen First offender: een persoon van 18 jaar of ouder die voor het eerst in aanraking is gekomen met Justitie.

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Monitor Werkgelegenheid Bedrijfslocaties 2004

Monitor Werkgelegenheid Bedrijfslocaties 2004 Monitor Werkgelegenheid Bedrijfslocaties 2004 Project: 4179 In opdracht van: Stuurgroep Bedrijfslocaties Amsterdam drs. Peter van Hinte Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Fact sheet Jeugdcriminaliteit en risicofactoren

Fact sheet Jeugdcriminaliteit en risicofactoren Fact sheet Jeugdcriminaliteit en risicofactoren nummer 1 april 2011 Deze fact sheet geeft inzicht in de actuele stand van zaken betreffende jeugdcriminaliteit en risicofactoren in Amsterdam door middel

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus:

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus: Politiecijfers Dit hoofdstuk bevat politiecijfers van het gebied waarin de horeca zich vooral concentreert, namelijk het stadscentrum en de Flevoweg in Harderwijk. Het betreffen cijfers over opgenomen

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Oktober 28 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres:

Nadere informatie

Jaarrapportage Veiligheid 2004

Jaarrapportage Veiligheid 2004 Jaarrapportage Veiligheid 2004 Jaarrapportage Veiligheid 2004 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Inleiding 10 1.1 De Jaarrapportage Veiligheid en het Veiligheidsprogramma 12 1.2 De indicatoren van het Veiligheidsprogramma

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Aangifteverloop per woonkern in Utrechtse Heuvelrug

Aangifteverloop per woonkern in Utrechtse Heuvelrug waar: Amerongen 1.1.1. Diefstal/inbraak woning 18 13 24 15 1.1.2. Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis 2 2 0 2 1.2.1. Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 17 20 14 10 1.2.2. Diefstal van motorvoertuigen

Nadere informatie

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6 hoofdstuk 6 Aangiftes politie (per 1000 inwoners) 2006 2008 woninginbraak 3,5 4,5 diefstal schuur 4,7 2,2 autocriminalit. 6,4 6,3 fietsendiefstal 7,2 6,2 overige diefst. 1,0 1,8 geweld 5,8 5,5 vandalisme

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Fact sheet Leefbaarheidsindex Periode

Fact sheet Leefbaarheidsindex Periode Fact sheet Leefbaarheidsindex Periode 2010-2013-1 nummer 4 juni 2013 Deze fact sheet gaat in op de leefbaarheid van buurten in Amsterdam. Ontwikkelingen vanaf 2010 komen aan de orde, met specifieke aandacht

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch. 1-meting

Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch. 1-meting Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch 1-meting O&S Juni 2011 Samenvatting Sinds mei 2009 heeft s-hertogenbosch het Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad. In het kader van het KVO hebben de

Nadere informatie

Veiligheid in het Openbaar Vervoer

Veiligheid in het Openbaar Vervoer Veiligheid in het Openbaar Vervoer Een overzicht van de stand van zaken in 2005 Project: 5197 In opdracht van dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer en de Bestuursdienst directie Openbare Orde en Veiligheid

Nadere informatie

OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010

OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010 OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010 Hengelo één van de veiligste grote steden De gemeente Hengelo is nog steeds één van de veiligste grote steden van. Dit blijkt uit de resultaten van landelijke

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

Fact sheet. Winkelaanbod in Amsterdam tussen 1996 en 2003

Fact sheet. Winkelaanbod in Amsterdam tussen 1996 en 2003 Fact sheet nummer 2 augustus 24 Winkelaanbod in Amsterdam tussen 1996 en 23 In 22 had Amsterdam ruim 5.5 winkels. Hoewel sinds 1996 het winkelareaal in vierkante meters met 16% toenam, daalde het aantal

Nadere informatie

Gemeente Breda. Subjectieve onveiligheid. Individuele en buurtkenmerken onderzocht. Juni 2015

Gemeente Breda. Subjectieve onveiligheid. Individuele en buurtkenmerken onderzocht. Juni 2015 Gemeente Breda Subjectieve onveiligheid Individuele en buurtkenmerken onderzocht Juni 2015 Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek en Informatie e-mail: onderzoek@breda.nl www.kenjestadbreda.nl Publicatienummer:

Nadere informatie

Fact sheet Jeugdcriminaliteit en risicofactoren

Fact sheet Jeugdcriminaliteit en risicofactoren Fact sheet Jeugdcriminaliteit en risicofactoren nummer 3 november 2011 Jeugdcriminaliteit en risicofactoren Deze fact sheet bespreekt de actuele stand van zaken van de jeugdcriminaliteit en risicofactoren

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Analyse veiligheidsbeleving 2015

Analyse veiligheidsbeleving 2015 Analyse veiligheidsbeleving 2015 een notitie van Onderzoek Juni 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 0302861350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Eenheid Veiligheid

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Fact sheet Volwassenencriminaliteit en risicofactoren

Fact sheet Volwassenencriminaliteit en risicofactoren Fact sheet Volwassenencriminaliteit en risicofactoren Nummer 2 I maart 2013 O+S heeft twee afzonderlijke indexen ontwikkeld om te laten zien hoe het gaat met de volwassenencriminaliteit en risicofactoren

Nadere informatie

Verwijderingsbevelen Amsterdam

Verwijderingsbevelen Amsterdam Verwijderingsbevelen Amsterdam 2013-2014 Projectnummer: 14212 In opdracht van: Bestuursdienst/Directie OOV Anne Huijzer MSc drs. Jolijn Broekhuizen Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Oost

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Oost 1 Staat van de detailhandel, Stadsdeel Fact sheet juni 2015 In zijn in 516 winkelvestigingen met een totale vloeroppervlakte van 94.000 m 2. De meeste winkelstraten zoals de Javastraat, Molukkenstraat,

Nadere informatie

Amsterdam rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2015

Amsterdam rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2015 Amsterdam rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 01 1 VOORWOORD Voor u ligt een onderzoeksrapportage naar de schoonbeleving van het winkelend publiek in uw gemeente. Voor dit onderzoek is middels

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Zuid

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Zuid 1 Staat van de detailhandel, Stadsdeel Fact sheet juni 215 In stadsdeel zijn 1.267 winkelvestigingen met een totale vloeroppervlakte van 17. m 2. Veel winkelstraten hebben een regioverzorgende functie,

Nadere informatie

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Voor burgers speelt het persoonlijke gevoel van veiligheid een belangrijke rol. Dit gevoel wordt

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Spanningen in Amsterdamse buurten in 2014

Spanningen in Amsterdamse buurten in 2014 1 Spanningen in Amsterdamse buurten in 2014 Fact sheet februari 201 OIS berekent jaarlijks een spanningenindex om per buurt te laten zien in hoeverre er spanningen zijn tussen bevolkingsgroepen. Deze fact

Nadere informatie

Veiligheidsindex Rotterdam

Veiligheidsindex Rotterdam Veiligheidsindex Rotterdam Voorjaar 2002 rapportage bevolkingsenquete januari 2002 en feitelijke criminaliteitsgegevens en stadsgegevens over 2001 RG07/halfjaarrapportage mei 2002 definitief p 2 Inhoud

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans Bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2015 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogensof vandalismedelicten.

Nadere informatie

BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID

BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID Situatie objectieve en subjectieve veiligheid burgers en Cijfers met betrekking tot Bron 2002 objectieve veiligheid burgers (landelijk) feitelijk ondervonden

Nadere informatie

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost B. Bieleman R. Mennes M. Sijtstra MONITOR VERPLAATSING COFFEESHOP AMSTERDAM-OOST September INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk Inleiding.

Nadere informatie

Fact sheet. Horeca in Amsterdam: minder cafés, meer restaurants. Amsterdam grootste horecacentrum van Nederland. nummer 2 maart 2005

Fact sheet. Horeca in Amsterdam: minder cafés, meer restaurants. Amsterdam grootste horecacentrum van Nederland. nummer 2 maart 2005 Fact sheet nummer 2 maart 2005 Horeca in Amsterdam: minder cafés, meer restaurants De oer-hollandse snackbar en het traditionele café zijn steeds minder in trek. Landelijk is hun aantal de laatste tien

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse binnenstad Maastricht 2003

Veiligheidsanalyse binnenstad Maastricht 2003 Veiligheidsanalyse binnenstad Maastricht Rapportage: Gemeente Maastricht Servicecentrum Onderzoek & Informatie Marcel Theunissen en Ans Schoenmakers Duboisdomein 30 Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht Telefoon

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Wonen in Amsterdam 2015 Leefbaarheid

Wonen in Amsterdam 2015 Leefbaarheid Gemeente Amsterdam Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Wonen in Amsterdam 2015 Leefbaarheid Januari 2016 Amsterdammers geven hun buurt gemiddeld een 7,5 Sterkste stijgers in Oost en West; drie

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, maart 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Etten-Leur Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

WOZ WAARDE WONINGEN IN AMSTERDAM GESTEGEN

WOZ WAARDE WONINGEN IN AMSTERDAM GESTEGEN WOZ WAARDE WONINGEN IN AMSTERDAM GESTEGEN Nieuwsbericht Onderzoek, Informatie en Statistiek, 24 maart 2015 Na september zijn onder invloed van de kredietcrisis de koopprijzen van woningen gedaald en daarmee

Nadere informatie

Inhoud sector Horeca. Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 WODC 30 december 2005 128

Inhoud sector Horeca. Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 WODC 30 december 2005 128 Inhoud sector Horeca Kerncijfers sector Horeca 130 Achtergrondkenmerken sector Horeca 131 1 Slachtofferschap criminaliteit 132 1.1 Bijna de helft horecazaken slachtoffer criminaliteit 132 1.2 Een op de

Nadere informatie

Handhaving, veiligheid en overlast

Handhaving, veiligheid en overlast Re a ge re n Afde ling Onde rzoe k e n April 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl S ta tistie k Grote Ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem Handhaving, veiligheid

Nadere informatie