Activiteitenplan 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenplan 2010"

Transcriptie

1 Activiteitenplan 2010 Bedrijfstakgroep T&L Transport en logistiek

2 Titel : Activiteitenplan Btg T&L Auteur(s) : Noor Freericks en Jonna van Accooij MBO Raad : Henrica van Erpweg 2 Postbus AD De Bilt T: E: I: De Bilt : Oktober 2009 Versienummer : 3

3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Algemene informatie Naam Bedrijfstakgroep Basistaken bedrijfstakgroep De leden van de bedrijfstakgroep Kerngroep Opleidingen Kenniscentrum Beroepsopleiding Bedrijfsleven (KBB) Bestuur KBB T&L Paritaire Commissie De MBO Raad 7 3 Activiteiten 2010 Btg T&L Examinering BPV Evaluatie kwalificatiedossiers Ledenvergaderingen / Themabijeenkomsten Onderstructuren 9 Bijlage I Instellingsvertegenwoordigers 10 Bijlage II Kerngroepleden en vergaderdata in Bijlage III Onderwijsvertegenwoordigers in besturen KBB s en paritaire commissies 12 Bijlage IV Overzicht aantallen deelnemers per instelling (voorlopige aantallen 2008) 13 JAC/114793/2009 3

4 1 Voorwoord Hierbij ontvangt u het activiteitenplan 2010 met de bijbehorende speerpunten. Tevens treft u in de bijlagen onder andere nuttige informatie aan over de onderwijsvertegenwoordigers in de onderstructuren en daarnaast een overzicht van de in 2010 geplande overleggen en vergaderingen. Met vriendelijke groet, J.E. Snijders voorzitter Btg T&L JAC/114793/2009 4

5 2 Algemene informatie 2.1 Naam Bedrijfstakgroep Iedere onderwijsinstelling bestaat uit een aantal sectoren, afdelingen of units, die op hun beurt verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van een aantal opleidingen binnen één (of meerdere) bedrijfstak(ken) (btg). De kwalificatiestructuren van die opleidingen zijn opgesteld door het bij die bedrijfstak(ken) behorende Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB). Analoog aan de indeling van de kenniscentra kent de MBO Raad per bedrijfstak een eigen structuur; de bedrijfstakgroepen. De Bedrijfstakgroep Transport en Logistiek (Btg T&L) correspondeert met het KBB Transport en Logistiek (T&L). 2.2 Basistaken bedrijfstakgroep Volgens de leden van de MBO Raad heeft een bedrijfstakgroep de volgende basistaken: Het identificeren van knelpunten bij de vertaling van het strategisch onderwijsbeleid binnen de onderwijsinstellingen van de btg Het leveren van een bijdrage aan datzelfde strategisch onderwijsbeleid door innovaties binnen onderwijsinstellingen in hun regio s te melden bij de btg Het leveren van een bijdrage aan de invoering, het onderhoud en het vernieuwen van de (nieuwe) kwalificatiestructuur en de daaraan gekoppelde diplomastructuur voor de opleidingen van de btg Positioneren van de mbo-sector, vanuit de btg, zowel binnen de onderwijsketen als binnen de maatschappelijke context Innoveren vanuit de makel/schakelrol die de btg speelt, zowel ten opzichte van de ontwikkeling in de verschillende branches als die tussen beleid en uitvoering Bouwen aan netwerken om goed geïnformeerd te zijn over de ontwikkelingen in de eigen branche 2.3 De leden van de bedrijfstakgroep Van de Btg T&L maken dus die instellingen deel uit die volgens het Crebo-register opleidingen verzorgen binnen de kwalificatiestructuren van het Kenniscentrum T&L. Zij worden vertegenwoordigd door een door het CvB gemandateerde vertegenwoordiger uit een onderwijsinstelling (meestal een sector- of afdelingsdirecteur) die direct betrokken is bij het onderwijs binnen deze sector. De Btg T&L heeft per 1 januari vertegenwoordigers. Een overzicht van deze vertegenwoordigers is te vinden in bijlage I van dit activiteitenplan. 2.4 Kerngroep De kerngroep is het door de leden van de bedrijfstakgroep gekozen bestuur van een btg. De voorzitter van dit bestuur is als lid van een der CvB s door de MBO Raad benoemd. JAC/114793/2009 5

6 Op dit moment zijn nog niet alle modaliteiten in de kerngroep vertegenwoordigd. Het is van belang dat de kerngroep wordt uitgebreid zodat alle modaliteiten zijn vertegenwoordigd. De samenstelling van de kerngroep treft u in bijlage II De kerngroep wordt ondersteund door: Beleidsadviseur MBO Raad Secretaresse MBO Raad N. Freericks J. van Accooij 2.5 Opleidingen In het kader van de WEB zijn voor Transport en Logistiek op de niveaus 1 t/m 4 in de leerwegen BOL en BBL verschillende kwalificaties gedefinieerd. Het overzicht van deze door de minister vastgestelde kwalificaties is te vinden op de site van het Coördinatiepunt: 2.6 Kenniscentrum Beroepsopleiding Bedrijfsleven (KBB) Iedere btg heeft rechtstreekse relaties met één of meer kenniscentra. De kenniscentra zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kwalificatiedossiers voor de betreffende bedrijfstak(ken), voor voldoende BPV-plaatsen en voor de accreditering van BPV-bedrijven. Het belangrijkste KBB voor de Btg T&L is: Kenniscentrum Transport en Logistiek (T&L) Postbus AC Alphen a/d Rijn tel fax Bezoekadres: Anthonie van Leeuwenhoekweg AM Alphen a/d Rijn Internet: Bestuur KBB T&L Het bestuur van KBB T&L heeft een tripartiet karakter en is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en onderwijs. In bijlage III zijn de door de MBO Raad voorgedragen onderwijsvertegenwoordigers van het bestuur van het Kenniscentrum T&L opgenomen. JAC/114793/2009 6

7 2.6.2 Paritaire Commissie Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en uit het onderwijs en heeft als voornaamste taak om de kwalificatiedossiers te beoordelen op: - actualiteit - arbeidsmarktrelevantie en - onderwijsbaarheid c.q. is hier onderwijs van te maken dat aan de hedendaagse eisen voldoet. De vertegenwoordigers uit het onderwijsveld zijn door de MBO Raad geselecteerd en benoemd (zie bijlage III). 2.7 De MBO Raad De Btg T&L functioneert onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de MBO Raad. De MBO Raad is de brancheorganisatie van instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Afstemming van het beleid, dat ontwikkeld wordt in de verticale bedrijfstakkolom (onderwijsvertegenwoordiging in het kenniscentrum T&L, kerngroep en ledenvergadering Btg T&L) met het algemene en strategisch onderwijsbeleid van de MBO Raad, heeft onder meer plaats in het Voorzittersoverleg Btg s. Het bureau van de MBO Raad is iedere werkdag telefonisch te bereiken van uur tot uur. Bezoekadres: Henrica van Erpweg 2 Postbus AD De Bilt tel.: fax : JAC/114793/2009 7

8 3 Activiteiten 2010 Btg T&L De Btg Transport en Logistiek richt zich in principe op de volgende onderwerpen: A. De positionering en herkenbaarheid (naamsbekendheid) versterken bij leerlingen en bedrijven B. Inzetten op groei (vergroten instroom, verlagen uitstroom) C. De participatie van het bedrijfsleven bij de opleiding versterken D. De kwaliteit van opleiding en examinering verbeteren E. De BPV en de praktijkbeoordeling een prominentere plaats geven in de examinering. De strategische intenties zijn in de onderstructuren uitgewerkt tot concrete acties. Belangrijke speerpunten in 2009/2010 voor de Btg als geheel zijn: 1. Examinering 2. BPV. 3. Evaluatie kwalificatiedossiers 3.1 Examinering Het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding en de examinering is continu een aandachtspunt. In 2009/2010 wordt met de Stichting Examens Scheepvaart, Transport en Logistiek ingezet op de gezamenlijke productontwikkeling van competentiegerichte examenproducten. In het transport- en logistiek onderwijs is er sprake van vele externe examens (o.a. MarCom via EZ, rijbewijzen en binnenvaartexamens via CBR/CCV of de radarexamens). In 2009 heeft een werkgroep de wenselijkheid en mogelijkheid van een Stichting Examens onderzocht. Dit heeft geresulteerd tot een concept bedrijfsplan. Er is een tijdelijke projectleider aangesteld en een werkgroep die de initiatieffase verder vorm zal geven. In 2010 moet dit resulteren in een definitief go/no go besluit m.b.t. de oprichting van de Stichting Examinering. 3.2 BPV De MBO Raad, MKB Nederland, VNO-NCW en Colo hebben gezamenlijk een BPV-protocol opgesteld. Het protocol vormt de basis voor de gesprekken tussen de bedrijfstakgroepen van de MBO Raad en de branches, ondersteund door de kenniscentra, over een meer sectorgerichte aanpak van de bpv. Ingezet wordt om deze verder te concretiseren in de regionale platforms T&L, waar branche, bedrijven en scholen met elkaar om tafel zitten. Het is van belang om per bedrijfstakgroep good practices te inventariseren en in kaart te brengen en JAC/114793/2009 8

9 tevens de dilemma s te inventariseren zodat dit kan worden teruggekoppeld in het landelijke overleg over de bpv. - welke afspraken uiteindelijk zijn gemaakt (a.d.h.v.h. protocol); - welke goede voorbeelden er in de betreffende branche ter attentie van de evaluatie van het BPV protocol kunnen worden benoemd. Tijdens de ledenvergaderingen zal er een terugkoppeling vanuit de verschillende platforms plaatsvinden. 3.3 Evaluatie kwalificatiedossiers In de experimenteerclusters van MBO 2010 worden de competentiegerichte kwalificatiedossiers jaarlijks steekproefsgewijs geëvalueerd. Aangezien de experimenteerclusters zullen verdwijnen en het onderwijs mede verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de dossiers zal deze taak overgenomen worden door de onderstructuren, waarbij ondersteuning en financiering vanuit de experimenteerclusters plaats zal vinden. 3.4 Ledenvergaderingen / Themabijeenkomsten De algemene ledenvergaderingen van de Btg T&L worden doorgaans zo geprogrammeerd dat de verplichte onderdelen worden gecombineerd met actuele thema s. Terugkerende thema s voor dit jaar zijn in ieder geval de gekozen speerpunten, maar daarnaast kunnen de leden ook agendapunten aandragen. De data van de vergaderingen staan op de site 3.5 Onderstructuren De verscheidenheid in de transport- en logistiekbranche leidt tot een fijnmazige onderstructuur die recht doet aan de afzonderlijke posities die de beroepsgroepen binnen de branche innemen. De Btg T&L kent de volgende onderstructuren: Onderstructuur Contactpersoon in Kerngroep Btg T&L - MOV BOL dhr. G. Woesthuis - Chauffeursopleiding/agendacommissie dhr. A. de Lange - Op- en overslag dhr. D. van Tricht - Rijn- en binnenvaart dhr. H. Boele - Zeevaart a.i. mevr. Y. van der Valk JAC/114793/2009 9

10 Bijlage I Instellingsvertegenwoordigers Amarantis Onderwijsgroep geen instellingsvertegenw. Da Vinci College dhr. A.J.H. Döbken Deltion College dhr. T. te Riele Drenthe College mevr. H.W.M. Doosje Friesland College dhr. G.A.M. Eilert Gilde Opleidingen mevr. P.M. van Loon Graafschap College dhr. S.T.J. Buil Koning Willem I College dhr. T. Bunthof Noorderpoortcollege dhr. J. Landwehr ROC A12 dhr. R. Peters ROC Arcus College geen instellingsvertegenw. ROC Aventus dhr. H. Poldervaart ROC De Leijgraaf mevr. H. Nelissen ROC Eindhoven geen instellingsvertegenw. ROC Horizon College dhr. W.A.M. Rojer ROC Kop van Noord-Holland dhr. P. Droog ROC Leiden dhr. J.G.W. Berkhout ROC Midden Nederland dhr. A. de Lange ROC Nijmegen dhr. G. Jansen ROC Nova College dhr. J.W. Hof ROC Tilburg dhr. H. van Komen ROC van Amsterdam dhr. W. Terpstra ROC van Twente dhr. G. Woesthuis ROC West-Brabant dhr. A.J.J. Boer ROC Zeeland geen instellingsvertegenw. STC-Group dhr. J.C. Boele JAC/114793/

11 Bijlage II Kerngroepleden en vergaderdata in 2010 NAAM FUNCTIE ADRES TELEFOON ADRES dhr. J.E. Snijders voorzitter ROC Nova College t Postbus CC Haarlem dhr. A. de Lange vice-voorzitter ROC Midden Nederland t Postbus AA Nieuwegein dhr. D. van Tricht lid STC-Group t Postbus JC Rotterdam dhr. J.C. Boele lid STC-Group t Postbus JC Rotterdam dhr. G. Woesthuis Lid ROC van Twente t De Sumpel JJ Almelo mevr. J.A.M. v.v. Valk a.i. lid STC-Group t Postbus JC Rotterdam mevr. N. Freericks beleidsadviseur MBO Raad t Postbus AD De Bilt f mevr. J. van Accooij secretaresse MBO Raad Postbus AD De Bilt t f De kerngroep: 21 januari 4 maart 20 mei 17 juni 23 september 18 november Steeds op donderdagen. De ledenvergadering: 18 maart 7 oktober Steeds op donderdagmiddagen van uur bij de MBO Raad. JAC/114793/

12 Bijlage III Onderwijsvertegenwoordigers in besturen KBB s en paritaire commissies Onderwijsvertegenwoordigers in het bestuur van het Kenniscentrum TenL zijn: W. Terpstra H.A. van Andel J.E. Snijders R.J.M. Kooren Onderwijsvertegenwoordigers in de paritaire commissies zijn: Sectie Nautisch Naam Instelling Essen, dhr. W.A. van STC-Group Brouwer, dhr. J. Berechja College Bouwmeester, dhr. J.C. ROC Zeeland Hof, dhr. J.W. ROC Nova College Sectie Binnenvaart Naam Instelling Feen, dhr. M.J. van der ROC Nova College Mintjes, dhr. H.A.L. Dunamare onderwijsgroep Reem, dhr. R. van STC-Group Boele, dhr. J.C. STC-Group Sectie Wegvervoer en Logistieke Dienstverlening Naam Instelling Jeurissen, dhr. H. ROC Eindhoven Koster, dhr. P. STC-Group Lange, dhr. A. de ROC Midden Nederland Woesthuis, dhr. G. ROC van Twente Sectie Havens Op- en Overslag Naam Instelling Tricht, dhr. D.v. STC-Group Nieuwkerk, A.P. van STC-Group Moné, dhr. R. ROC van Amsterdam Randel, P.M. ROC Nova College JAC/114793/

13 Bijlage IV Overzicht aantallen deelnemers per instelling (voorlopige aantallen 2008) Gesl. Gesl. Eind- Totaal M Totaal M V V totaal Opleiding ED school crebo niv. BBL BOL BBL BOL Alfa College Manager Opslag en Vervoer Alfa College Planner Wegtransport Alfa College Warehouse Voorman Alfa College Chauffeur Goederenvervoer Alfa College Warehousemedewerker Alfa College Chauffeur goederenvervoer Arcus College Chauffeur Goederenvervoer Berechja College Stuurman/Werktuigkundige SW Berechja College Stuurman/Werktuigkundige Kl. Sch Berechja College Stuurman/Werktuigkundige SW Berechja College Stuurman/werktuigkundige kleine visserschepen Berechja College Visserijofficier Berechja College Koopvaardij officier kleine schepen Berechja College Stuurman/werktuigkundige zeevisvaart Da Vinci College Chauffeur goederenvervoer Da Vinci College Taxichauffeur De Rooi Pannen Luchtvaartdienstverlener Deltion College Maritiem Officier Deltion College Stuurman/Werktuigkundige Kl. Sch Deltion College Luchtvaartdienstverlener Deltion College Luchtvaartlogisticus Deltion College Manager Opslag en Vervoer Deltion College Transportmanager Deltion College Planner Wegtransport Deltion College Logistiek teamleider JAC/114793/

14 Gesl. Gesl. Eind- Totaal M Totaal M V V totaal Opleiding ED school crebo niv. BBL BOL BBL BOL Deltion College Logistiek medewerker Deltion College Chauffeur goederenvervoer Deltion College Luchtvaartdienstverlener Deltion College Manager opslag en vervoer Deltion College Planner wegtransport Deltion College Koopvaardij officier alle schepen Deltion College Scheepswerktuigkundige alle schepen Deltion College Stuurman alle schepen Deltion College Scheepswerktuigkundige kleine schepen Deltion College Maritiem officier kleine schepen Deltion College Schipper/machinist beperkt werkgebied Deltion College Assistent logistiek medewerker Drenthe College Planner Wegtransport Drenthe College Chauffeur Goederenvervoer Drenthe College Logistiek medewerker Drenthe College Chauffeur goederenvervoer Drenthe College Assistent logistiek medewerker Friesland College Manager Opslag en Vervoer Friesland College Chauffeur goederenvervoer Friesland College Luchtvaartdienstverlener Friesland College Manager opslag en vervoer Gilde Opleidingen Manager Opslag en Vervoer Gilde Opleidingen Chauffeur Goederenvervoer Gilde Opleidingen Logistiek teamleider Gilde Opleidingen Logistiek medewerker Gilde Opleidingen Chauffeur goederenvervoer Gilde Opleidingen Manager opslag en vervoer Gilde Opleidingen Assistent logistiek medewerker JAC/114793/

15 Gesl. Gesl. Eind- Totaal M Totaal M V V totaal Opleiding ED school crebo niv. BBL BOL BBL BOL Graafschap College Chauffeur goederenvervoer Graafschap College Planner wegtransport Horizon College Manager Opslag en Vervoer Horizon College Chauffeur Goederenvervoer Horizon College Logistiek teamleider Horizon College Logistiek supervisor Horizon College Chauffeur goederenvervoer Horizon College Manager opslag en vervoer Horizon College Assistent logistiek medewerker Koning Willem I Manager Opslag en Vervoer Koning Willem I Chauffeur Goederenvervoer Koning Willem I Manager opslag en vervoer Kop van Noord- Maritiem Officier Holland Kop van Noord- Stuurman/Werktuigkundige Kl. Sch. Holland Kop van Noord- Stuurman/Werktuigkundige SW 5 Holland Kop van Noord- Schipper/machinist beperkt werkgebied Holland Kop van Noord- Holland Stuurman/werktuigkundige kleine visserschepen Kop van Noord- Holland Koopvaardij officier alle schepen Kop van Noord- Holland Koopvaardij officier kleine schepen Kop van Noord- Holland Schipper/machinist beperkt werkgebied Kop van Noord Stuurman/werktuigkundige zeevisvaart JAC/114793/

16 Gesl. Gesl. Eind- Totaal M Totaal M V V totaal Opleiding ED school crebo niv. BBL BOL BBL BOL Holland Leeuwenborgh Luchtvaartdienstverlener Leeuwenborgh Luchtvaartdienstverlener Noorderpoort College Maritiem Officier Noorderpoort College Stuurman/Werktuigkundige Kl. Sch Noorderpoort College Schipper/machinist beperkt werkgebied Noorderpoort College Stuurman/Schipper Noorderpoort College Matroos Noorderpoort College Manager Opslag en Vervoer Noorderpoort College Planner Wegtransport Noorderpoort College Warehouse Voorman Noorderpoort College Chauffeur Goederenvervoer Noorderpoort College Warehousemedewerker Noorderpoort College Assistent Operationeel Medew. T&L Noorderpoort College Chauffeur Personenvervoer Noorderpoort College Logistiek medewerker Noorderpoort College Koopvaardij officier alle schepen Noorderpoort College Koopvaardij officier kleine schepen Nova College Maritiem Officier Nova College Stuurman/Werktuigkundige Kl. Sch Nova College Schipper/machinist beperkt werkgebied Nova College Manager Opslag en Vervoer Nova College Chauffeur Goederenvervoer Nova College Warehousemedewerker Nova College Logistiek supervisor Nova College Manager opslag en vervoer Nova College Matroos binnenvaart Nova College Schipper binnenvaart JAC/114793/

17 Gesl. Gesl. Eind- Totaal M Totaal M V V totaal Opleiding ED school crebo niv. BBL BOL BBL BOL Nova College Koopvaardij officier alle schepen Nova College Maritiem officier alle schepen Nova College Stuurman alle schepen Nova College Koopvaardij officier kleine schepen Nova College Maritiem officier kleine schepen Nova College Medewerker havenoperaties Nova College Kapitein binnenvaart Regiocollege Z/W Chauffeur Goederenvervoer Regiocollege Z/W Warehousemedewerker Regiocollege Z/W Assistent Operationeel Medew. T&L Regiocollege Z/W Logistiek teamleider Regiocollege Z/W Logistiek supervisor Regiocollege Z/W Logistiek medewerker Regiocollege Z/W Luchtvaartdienstverlener ROC A Manager Opslag en Vervoer ROC A Planner Wegtransport ROC A Logistiek medewerker ROC A Manager opslag en vervoer ROC Albeda Luchtvaartdienstverlener ROC ASA Manager Opslag en Vervoer ROC ASA Planner Wegtransport ROC ASA Chauffeur Goederenvervoer ROC ASA Assistent Operationeel Medew. T&L ROC ASA Logistiek medewerker ROC ASA Chauffeur goederenvervoer ROC Aventus Luchtvaartdienstverlener ROC Aventus Manager Opslag en Vervoer ROC Aventus Logistiek teamleider JAC/114793/

18 Gesl. Gesl. Eind- Totaal M Totaal M V V totaal Opleiding ED school crebo niv. BBL BOL BBL BOL ROC Aventus Logistiek supervisor ROC Aventus Logistiek medewerker ROC Aventus Chauffeur goederenvervoer ROC Aventus Manager opslag en vervoer ROC Aventus Assistent logistiek medewerker ROC de Leygraaf Chauffeur Goederenvervoer ROC de Leygraaf Logistiek teamleider ROC de Leygraaf Logistiek medewerker ROC Eindhoven Manager Opslag en Vervoer ROC Eindhoven Chauffeur Goederenvervoer ROC Eindhoven Chauffeur Personenvervoer ROC Eindhoven Luchtvaartdienstverlener ROC Eindhoven Manager opslag en vervoer ROC Eindhoven Planner wegtransport ROC Flevoland Chauffeur Goederenvervoer ROC Flevoland Warehousemedewerker ROC Flevoland Logistiek teamleider ROC Flevoland Logistiek medewerker ROC Flevoland Chauffeur goederenvervoer ROC Flevoland Manager opslag en vervoer ROC Flevoland Assistent logistiek medewerker ROC Landstede Luchtvaartdienstverlener ROC Leiden Chauffeur Goederenvervoer ROC Midden- Nederland Chauffeur Goederenvervoer ROC Midden- Warehousemedewerker Nederland ROC Midden Logistiek medewerker JAC/114793/

19 Gesl. Gesl. Eind- Totaal M Totaal M V V totaal Opleiding ED school crebo niv. BBL BOL BBL BOL Nederland ROC Midden- Chauffeur goederenvervoer Nederland ROC Midden- Assistent logistiek medewerker Nederland ROC Nijmegen Planner Wegtransport ROC Nijmegen Assistent Operationeel Medew. T&L ROC Nijmegen Logistiek teamleider ROC Nijmegen Logistiek medewerker ROC Nijmegen Chauffeur goederenvervoer ROC Nijmegen Luchtvaartdienstverlener ROC Nijmegen Manager opslag en vervoer ROC Tilburg Luchtvaartdienstverlener ROC Tilburg Chauffeur Goederenvervoer ROC Tilburg Logistiek teamleider ROC Tilburg Logistiek supervisor ROC Tilburg Logistiek medewerker ROC Tilburg Chauffeur goederenvervoer ROC Tilburg Luchtvaartdienstverlener ROC Tilburg Luchtvaartlogisticus ROC Tilburg Manager opslag en vervoer ROC van Amsterdam Luchtvaartdienstverlener ROC van Amsterdam Luchtvaartlogisticus ROC van Amsterdam Manager Opslag en Vervoer ROC van Amsterdam Chauffeur Goederenvervoer ROC van Amsterdam Aviation Operations Officer ROC van Amsterdam Logistiek teamleider ROC van Amsterdam Logistiek medewerker JAC/114793/

20 Gesl. Gesl. Eind- Totaal M Totaal M V V totaal Opleiding ED school crebo niv. BBL BOL BBL BOL ROC van Amsterdam Chauffeur goederenvervoer ROC van Amsterdam Luchtvaartdienstverlener ROC van Amsterdam Luchtvaartlogisticus ROC van Amsterdam Manager opslag en vervoer ROC van Twente Manager Opslag en Vervoer ROC van Twente Planner Wegtransport ROC van Twente Warehousemedewerker ROC van Twente Logistiek teamleider ROC van Twente Logistiek supervisor ROC van Twente Logistiek medewerker ROC van Twente Chauffeur goederenvervoer ROC van Twente Chauffeur openbaar vervoer ROC van Twente Taxichauffeur ROC van Twente Touringcarchauffeur/reisleider ROC van Twente Manager opslag en vervoer ROC van Twente Assistent logistiek medewerker ROC West-Brabant Warehouse Voorman ROC West-Brabant Chauffeur Goederenvervoer ROC West-Brabant Warehousemedewerker ROC West-Brabant Logistiek medewerker ROC West-Brabant Chauffeur goederenvervoer ROC West-Brabant Chauffeur openbaar vervoer ROC West-Brabant Taxichauffeur ROC West-Brabant Manager opslag en vervoer ROC Zeeland Maritiem Officier ROC Zeeland Stuurman/Werktuigkundige SW ROC Zeeland Stuurman/Werktuigkundige Kl. Sch ROC Zeeland Stuurman/Werktuigkundige SW JAC/114793/

21 Gesl. Gesl. Eind- Totaal M Totaal M V V totaal Opleiding ED school crebo niv. BBL BOL BBL BOL ROC Zeeland Schipper/machinist beperkt werkgebied ROC Zeeland Manager Opslag en Vervoer ROC Zeeland Manager Haven, Vervoer en Logistiek ROC Zeeland Logistiek medewerker ROC Zeeland Chauffeur goederenvervoer ROC Zeeland Manager opslag en vervoer ROC Zeeland Matroos binnenvaart ROC Zeeland Schipper binnenvaart ROC Zeeland Stuurman/werktuigkundige kleine visserschepen ROC Zeeland Maritiem officier alle schepen ROC Zeeland Scheepswerktuigkundige alle schepen ROC Zeeland Stuurman alle schepen ROC Zeeland Scheepswerktuigkundige kleine schepen ROC Zeeland Stuurman kleine schepen ROC Zeeland Maritiem officier kleine schepen ROC Zeeland Manager havenlogistiek ROC Zeeland Schipper/machinist beperkt werkgebied ROC Zeeland Stuurman/werktuigkundige zeevisvaart STC Scheepsbouwkundige STC Baggeraar STC Baggeraar/Machinist STC Baggerraar/Stuurman STC Maritiem Officier STC Stuurman/Werktuigkundige SW STC Stuurman/Werktuigkundige Kl. Sch STC Stuurman/Werktuigkundige SW STC Schipper/machinist beperkt werkgebied JAC/114793/

22 Gesl. Gesl. Eind- Totaal M Totaal M V V totaal Opleiding ED school crebo niv. BBL BOL BBL BOL STC Stuurman/Werktuigkundige SW STC Kapitein STC Stuurman/Schipper STC Matroos STC Manager Opslag en Vervoer STC Specialist Gevaarlijke Stoffen STC Planner Wegtransport STC Warehouse Voorman STC Chauffeur Goederenvervoer STC Warehousemedewerker STC Assistent Operationeel Medew. T&L STC Manager Haven, Vervoer en Logistiek STC Assistent-Expediteur STC Technisch Administratief Medew STC Gevorderd Operationeel Medew.OenO STC Operationeel Medewerker OenO STC Assistent Operationeel Medew.OenO STC Logistiek teamleider STC Logistiek supervisor STC Logistiek medewerker STC Luchtvaartlogisticus STC Schipper binnenvaart STC Koopvaardij officier alle schepen STC Baggermeester STC Bootman STC Manager havenlogistiek STC Manager havenoperaties STC Medewerker havenlogistiek JAC/114793/

ROC Albeda College ten opzichte van de sector

ROC Albeda College ten opzichte van de sector ROC Albeda College ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie ROC Landstede ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie AOC Oost ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie AOC Terra

Nadere informatie

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 05EA STC MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over STC. De tabellen zijn

Nadere informatie

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 EA STC MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober EA STC Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over STC. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 05EA STC MBO Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over STC. De tabellen

Nadere informatie

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 05EA STC MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over STC. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden

ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden Jaarresultaat jonger dan 2 jaar pag. 7 Jaarresultaat 2 jaar en ouder pag. 8 Jaarresultaat niveau ** pag. 1 Landstede ten opzichte van sectorgemiddelden

Nadere informatie

Sector Handel en ondernemerschap

Sector Handel en ondernemerschap Sector Handel en ondernemerschap Doelmatigheidsrapportage maart 2013 Sector Handel en ondernemerschap Leeswijzer Inleiding Feiten en cijfers, gelegitimeerd door onderwijs en bedrijfsleven, zijn essentieel

Nadere informatie

Een leerling werkt in uw voordeel

Een leerling werkt in uw voordeel Een leerling werkt in uw voordeel Informatie voor bestaande en toekomstige erkende leerbedrijven VTL versnelt de ontwikkeling van mensen en bedrijven in transport en logistiek Toekomstige vakmensen VTL

Nadere informatie

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 2005-2012 (globale analyse)

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 2005-2012 (globale analyse) Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 25-212 (globale analyse) Hoeveel mbo-studenten staan er dit schooljaar ingeschreven in Kenteqkwalificaties? En hoe ontwikkelt het aantal mbo-deelnemers zich sinds

Nadere informatie

Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling

Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling Bijlagenboek Paul Duijvestijn Manja Abraham Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling Bijlagenboek

Nadere informatie

Leerlingcijfers 2014/2015

Leerlingcijfers 2014/2015 SCHILDEREN EN ONDERHOUD Leerlingcijfers 2014/2015 Sector Schilderen en onderhoud Datum: 24 februari 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren

Nadere informatie

Mijn resultaat medewerkerstevredenheid ten opzichte van sectorgemiddelden

Mijn resultaat medewerkerstevredenheid ten opzichte van sectorgemiddelden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek

Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek Zie ook www.kwalificatiesmbo.nl Sector: Transport en Logistiek Vastgesteld door: Paritaire commissie T&L Vaststellingsdatum: 25 november 2014 Examenprofielnummer:

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 05EA STC Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over STC. De tabellen zijn gebaseerd op

Nadere informatie

ROC Alfa College ten opzichte van sectorgemiddelden

ROC Alfa College ten opzichte van sectorgemiddelden ROC Alfa College ten opzichte van sectorgemiddelden Succes eerstejaars pag. 1 SG De Rooi Pannen ten opzichte van sectorgemiddelden Succes eerstejaars pag. 1 ROC Noorderpoortcollege ten opzichte van sectorgemiddelden

Nadere informatie

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties (globale analyse)

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties (globale analyse) Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 26-214 (globale analyse) Hoeveel mbo-studenten staan er dit schooljaar ingeschreven in Kenteqkwalificaties? En hoe ontwikkelt het aantal mbo-deelnemers zich sinds

Nadere informatie

SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN. Leerlingcijfers. Sector Schoonmaak en Glazenwassen. Datum: 16 februari 2015 Auteur: Savantis

SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN. Leerlingcijfers. Sector Schoonmaak en Glazenwassen. Datum: 16 februari 2015 Auteur: Savantis SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN Leerlingcijfers Sector Schoonmaak en Glazenwassen Datum: 16 februari 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren

Nadere informatie

Resultaten steekproef themaonderzoek onderwijstijd 2011 Instelling Opleiding oordeel eindoordeel na verbetering Albeda College ICT medewerker

Resultaten steekproef themaonderzoek onderwijstijd 2011 Instelling Opleiding oordeel eindoordeel na verbetering Albeda College ICT medewerker Resultaten steekproef themaonderzoek onderwijstijd 2011 Albeda College ICT medewerker (medewerker ICT) voldoende Albeda College Sport en bewegen (Sport en bewegingsleider) onvoldoende voldoende Landstede

Nadere informatie

Opleidingen hout en meubel 2014-2015. Een selectie van data van DUO 1-10-14

Opleidingen hout en meubel 2014-2015. Een selectie van data van DUO 1-10-14 Opleidingen hout en meubel 2014-2015 Een selectie van data van DUO 1-10-14 23 maart 2015 Onderwijsdeelname 2014-2015 Jaarlijks ontvangt SH&M via SBB in februari de onderwijsdata van DUO. Het betreft de

Nadere informatie

SCHILDEREN EN ONDERHOUD. Gediplomeerden. Sector Schilderen en Onderhoud. Datum: maart 2015 Auteur: Savantis

SCHILDEREN EN ONDERHOUD. Gediplomeerden. Sector Schilderen en Onderhoud. Datum: maart 2015 Auteur: Savantis SCHILDEREN EN ONDERHOUD Gediplomeerden Sector Schilderen en Onderhoud Datum: maart 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren Schilderen

Nadere informatie

Overzicht examenresultaten per onderwijsinstelling van 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012

Overzicht examenresultaten per onderwijsinstelling van 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 Toelichting op de slagingspercentages per onderwijsinstelling Hieronder treft u de slagingspercentages en gemiddelde s aan voor de examenonderdelen van Beveiliger per onderwijsinstelling. Deze onderwijsinstellingen

Nadere informatie

DOELMATIGHEIDS-ATLAS. Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 2015

DOELMATIGHEIDS-ATLAS. Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 2015 DOELMATIGHEIDS-ATLAS Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 5 WAT IS DOELMATIG OPLEIDEN? Doelmatig opleiden maakt onderdeel uit van het zo effectief en efficiënt mogelijk bereiken

Nadere informatie

Overzicht examenresultaten per onderwijsinstelling van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Overzicht examenresultaten per onderwijsinstelling van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Toelichting op de slagingspercentages per onderwijsinstelling Hieronder treft u de slagingspercentages en gemiddelde s aan voor de examenonderdelen van Beveiliger per onderwijsinstelling. Deze onderwijsinstellingen

Nadere informatie

18XX Berechja College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

18XX Berechja College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 18XX Berechja College MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Berechja College. De tabellen zijn

Nadere informatie

Leerlingaantallen. Studiejaar

Leerlingaantallen. Studiejaar Inhoud Inleiding Aantal mbo-leerlingen M&T uitgesplitst Aantal mbo-leerlingen MCT 016-01 4 Aantal mbo-leerlingen MCT leerweg 01-01 4 Autotechnicus 5 Eerste Autotechnicus 5 Bedrijfsautotechnicus 6 Eerste

Nadere informatie

Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs. Rob de Vrind Duurzaamheidscoördinator Koning Willem I College en voorzitter van DMBO (www.duurzaammbo.

Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs. Rob de Vrind Duurzaamheidscoördinator Koning Willem I College en voorzitter van DMBO (www.duurzaammbo. Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs Rob de Vrind Duurzaamheidscoördinator Koning Willem I College en voorzitter van DMBO (www.duurzaammbo.nl) Position Paper We hebben gevraagd te tekenen voor Basis module

Nadere informatie

Overzicht examenresultaten per onderwijsinstelling van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013

Overzicht examenresultaten per onderwijsinstelling van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 Toelichting op de slagingspercentages per onderwijsinstelling Hieronder treft u de slagingspercentages en gemiddelde s aan voor de examenonderdelen van Beveiliger per onderwijsinstelling. Deze onderwijsinstellingen

Nadere informatie

18XX Berechja College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

18XX Berechja College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 18XX Berechja College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Berechja College.

Nadere informatie

STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p. 2 van 23 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 20 Gooi en Vechtstreek 20090220_020_MBO_voorlopig Pagina 1 van 9 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24837 30 november 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 oktober 2012, nr. BVE/429131,

Nadere informatie

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO.

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO. . IGO Regio-indeling In het MBO en HBO wordt het overleg gevoerd door collega s van de UNIENFTO, ook FvOv/CMHF. Het overleg over zaken die voortvloeien uit de CAO-MBO of de CAO-HBO op instellingsniveau

Nadere informatie

Statistisch jaaroverzicht Schoonmaak en Glazenwassen 2011/2012

Statistisch jaaroverzicht Schoonmaak en Glazenwassen 2011/2012 Statistisch jaaroverzicht Schoonmaak en Glazenwassen 2011/2012 Datum: oktober 2012 Auteur: Theo Mos Phuong Pham Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor

Nadere informatie

Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1

Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 R eclame, P resentatie en C ommunicatie Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 Datum: februari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon

Nadere informatie

Welkom ouders M3! Sectorkeuze en vakkenpakket

Welkom ouders M3! Sectorkeuze en vakkenpakket Welkom ouders M3! Sectorkeuze en vakkenpakket M 3 Sectorkeuze en Vakkenpakket Decaan VMBO / HAVO Erik Koning Term LOB Loopbaan oriëntatie en begeleiding Sector- en Profielkeuze Studiekeuze Beroep Etc.

Nadere informatie

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 Datum: 4 december 2014 Colofon Savantis

Nadere informatie

Verantwoording Beschrijvingen van Examentaken en Scan Examentaken

Verantwoording Beschrijvingen van Examentaken en Scan Examentaken Verantwoording Beschrijvingen van Examentaken en Scan Examentaken 1 Wat is het doel van het opstellen van BET s en SET? De waarde van een mbo-diploma moet onbetwist zijn. Het vertrouwen van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Uitslag Enquête Kwalificatiedossiers, Keuzedelen en Examinering mbo

Uitslag Enquête Kwalificatiedossiers, Keuzedelen en Examinering mbo Uitslag Enquête Kwalificatiedossiers, Keuzedelen en Examinering mbo Inleiding Met de herziening mbo staan de Mbo-opleidingen voor de opdracht om in augustus 2016 te starten met de nieuwe kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 23 Kop van Noord Holland 20090220_023_MBO_voorlopig Pagina 1 van 9 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 8 Zuidoost Drenthe (Emmen) 20090220_008_MBO_voorlopig Pagina 1 van 7 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 35 Midden- (Tilburg) 20090220_035_MBO_voorlopig Pagina 1 van 9 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de

Nadere informatie

Jaarboek. Bedrijfstakgroep Uiterlijke Verzorging

Jaarboek. Bedrijfstakgroep Uiterlijke Verzorging Jaarboek Bedrijfstakgroep Uiterlijke Verzorging 2009 Titel : Jaarboek btg UV 2009 Project/Werkgroep : btg UV Auteur(s) : Jordana Donker, Anja Groen, Mieke de Haan, Michel Heins MBO Raad : Henrica van Erpweg

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 37 Zuidoost Brabant 20090220_037_MBO_voorlopig.doc Pagina 1 van 10 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van

Nadere informatie

RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE. Leerlingcijfers. Sector Reclame Presentatie en Communicatie. Datum: 2 februari 2015 Auteur: Savantis

RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE. Leerlingcijfers. Sector Reclame Presentatie en Communicatie. Datum: 2 februari 2015 Auteur: Savantis RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE Leerlingcijfers Sector Reclame Presentatie en Communicatie Datum: 2 februari 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 10 IJssel-Vecht (Zwolle) 20090220_010_MBO_voorlopig.doc Pagina 1 van 10 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 11 Stedendriehoek (Apeldoorn) 20090220_011_MBO_voorlopig Pagina 1 van 10 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

Jaarverslag adviescommissie examinering SH&M 2012

Jaarverslag adviescommissie examinering SH&M 2012 Jaarverslag adviescommissie examinering SH&M 2012 Algemeen De Adviescommissie Examinering Hout en Meubel is samengesteld uit vertegenwoordigers van het Samenwerkingsoverleg Onderwijsinstellingen, vertegenwoordigers

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 13 Achterhoek 20090220_013_MBO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de vsv-cijfers

Nadere informatie

Regulier onderwijs Locatie(s) Richting(en) HAVO/VWO Technasium Lindenborg Leek, Groningen HAVO/VWO met technische afdeling (technasium)

Regulier onderwijs Locatie(s) Richting(en) HAVO/VWO Technasium Lindenborg Leek, Groningen HAVO/VWO met technische afdeling (technasium) Overzicht maritieme opleidingen in Nederland Regulier onderwijs Locatie(s) Richting(en) HAVO/VWO Technasium Lindenborg Leek, Groningen HAVO/VWO met technische afdeling (technasium) VMBO 12 VMBO scholen

Nadere informatie

Leerlingcijfers 2014/2015

Leerlingcijfers 2014/2015 AFBOUW Leerlingcijfers 2014/2015 Sector Afbouw Datum: 24 februari 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren Schilderen en Onderhoud; Afbouw;

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval Aanval op schooluitval Factsheet definitieve cijfers convenantjaar 2012-2013 Het kabinet Rutte-Asscher heeft als doel gesteld dat het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv ers) in schooljaar 2014-2015

Nadere informatie

Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012

Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012 Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012 Datum: oktober 2012 Auteur: Theo Mos Phuong Pham Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter?

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Onderzoek naar het Twittergebruik door -, - en -instellingen Gemeten door Coosto over het studiejaar 2014/2015 Daphne Nonahal 1. Een stand van zaken In dit

Nadere informatie

RAPPORTAGE 2014-2015. Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Transport en Logistiek

RAPPORTAGE 2014-2015. Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Transport en Logistiek RAPPORTAGE 2014-2015 Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Transport en Logistiek Voorwoord In een economische crisis wordt het belang van betrouwbare arbeidsmarktinformatie meer dan ooit onderkend. Juist

Nadere informatie

SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN. Gediplomeerden 2013/2014. Sector schoonmaak en glazenwassen Datum: 2 april 2015 Auteur: Savantis

SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN. Gediplomeerden 2013/2014. Sector schoonmaak en glazenwassen Datum: 2 april 2015 Auteur: Savantis SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN Gediplomeerden 2013/2014 Sector schoonmaak en glazenwassen 2015 Datum: 2 april 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 9 Zuidwest-Drenthe (Hoogeveen) 20090220_009_MBO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

Direct aan het werk? 52% Gemiddelde werkweek 35 Bruto uurloon 9,00 Oordeel: nuttig diploma? 7,1 Baankans tot 2016 matig

Direct aan het werk? 52% Gemiddelde werkweek 35 Bruto uurloon 9,00 Oordeel: nuttig diploma? 7,1 Baankans tot 2016 matig De horeca is een mooi, maar zwaar vak. Aan de ene kant maak je smakelijke gerechten, sta je beleefd de gasten te woord en zorg je elke dag weer voor een goede sfeer. Aan de andere kant moet je hard werken

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Handel en MITT

Examenprofiel mbo Handel en MITT 16 november2014 Examenprofiel mbo Handel en MITT Sector: Handel en MITT Vastgesteld door: PCBB Handel en MITT Vaststellingsdatum: 25 november 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.10 1 Inleiding Doel en functie

Nadere informatie

De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap

De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap Kwaliteitscentrum Examinering (KCE) Het Kwaliteitscentrum Examinering beoordeelt de kwaliteit van de examens van alle beroepsopleidingen

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid & Defensie. Kol drs. John van Tintelen

Jeugdwerkloosheid & Defensie. Kol drs. John van Tintelen Jeugdwerkloosheid & Defensie 1 Jeugdwerkloosheid & Defensie Kol drs. John van Tintelen GJA.v.Tintelen@mindef.nl John.vanTintelen@uwv.nl 06-17550194 06-565580 KTZ Cees Vooijs Jeugdwerkloosheid & Defensie

Nadere informatie

Deelnemersovereenkomst

Deelnemersovereenkomst Deelnemersovereenkomst Ondergetekenden 1. Stichting Examenservice Transport en Logistiek, hierna te noemen ESTEL, gevestigd te Nieuwegein, vertegenwoordigd door de heer J.E. Snijders, voorzitter, en de

Nadere informatie

MBO WERELDOPLEIDINGEN

MBO WERELDOPLEIDINGEN MBO WERELDOPLEIDINGEN havens luchtvaart wegtransport RAIL logistiek waterbouw/baggerbedrijf zeevaart zeevisvaart scheeps- en jachtbouw Rijn- en binnenvaart procesindustrie Een wereldkeuze! Droom jij van

Nadere informatie

Vierde benchmark middelbaar beroepsonderwijs. Financiële prestaties MBO-instellingen voor het vierde achtereenvolgende jaar gebenchmarkt

Vierde benchmark middelbaar beroepsonderwijs. Financiële prestaties MBO-instellingen voor het vierde achtereenvolgende jaar gebenchmarkt Vierde benchmark middelbaar beroepsonderwijs Financiële prestaties MBO-instellingen voor het vierde achtereenvolgende jaar gebenchmarkt Vierde benchmark middelbaar beroepsonderwijs Financiële prestaties

Nadere informatie

Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Transport & Logistiek

Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Transport & Logistiek rapportage 213-214 kenniscentrum Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Transport & Logistiek Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven T&L Rapportage 213-214 Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Transport

Nadere informatie

Studenttevredenheid grote/kleine scholen

Studenttevredenheid grote/kleine scholen Woerden, 10 december 2015 Doorkiesnummer: 0348-753570 Onderwerp: De menselijke maat in het mbo Correspondentieadres: Postbus 2051, 3440 DB Woerden Geachte leden van de Vaste Kamercommissie OCW, Geachte

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. november 2012

Jaarverslag 2011. november 2012 Jaarverslag 2011 november 2012 Voorwoord Examenwerk: een mooi voorbeeld van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven Dit jaar stond Examenwerk in het teken van verdere verbetering van onze dienstverlening

Nadere informatie

Activiteitenplan Branche Welzijn (inclusief onderwijsberoepen) 2012

Activiteitenplan Branche Welzijn (inclusief onderwijsberoepen) 2012 Activiteitenplan (inclusief onderwijsberoepen) 2012 In dit activiteitenplan van de branche wordt een vertaalslag gemaakt van het overkoepelende activiteitenplan Btg Zorg, en Sport 2012, vastgesteld ALV

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Oktober 2014

Jaarverslag 2013. Oktober 2014 Jaarverslag 2013 Oktober 2014 Voorwoord Een bewogen jaar In 2013 kregen we het bericht dat de wettelijke taken van de kenniscentra worden gecentraliseerd binnen SBB. Helaas betekende dit voor Examenwerk

Nadere informatie

A fbouw. Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1. Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink

A fbouw. Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1. Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink A fbouw Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Opleidingscode Opleiding Indeling volgens CREBO

Opleidingscode Opleiding Indeling volgens CREBO bc069 Gespecialiseerde dierverzorging paard GROEN bc146 Natuur en groene ruimte 4 GROEN bc074 Groene detailhandel GROEN bc145 Natuur en groene ruimte 3 GROEN bc144 Natuur en groene ruimte 2 GROEN bc161

Nadere informatie

Toelichting bij de onderwijs- en arbeidsmarktgegevens Doktersassistent

Toelichting bij de onderwijs- en arbeidsmarktgegevens Doktersassistent Toelichting bij de onderwijs- en arbeidsmarktgegevens Doktersassistent Afdeling Marktinformatie en Analyse September 2010 Aanleiding Het project Arbeidsmarktonderzoek Doktersassistent (deelproject 1) heeft

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Bedrijfstakgroep ESB&I. Economisch-administratieve beroepen, Sociaal-juridische dienstverlening, Beveiliging en ICT

Jaarverslag 2009. Bedrijfstakgroep ESB&I. Economisch-administratieve beroepen, Sociaal-juridische dienstverlening, Beveiliging en ICT Jaarverslag 2009 Btg ESB&I Jaarverslag 2009 Bedrijfstakgroep ESB&I Economisch-administratieve beroepen, Sociaal-juridische dienstverlening, Beveiliging en ICT Navigeren naar succes Initiatief zoekt nemer

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

SOOB SUBSIDIEPUNT. opleiden & ontwikkelen. Voordelig opleiden met SOOB-subsidie. Ook voor code 95!

SOOB SUBSIDIEPUNT. opleiden & ontwikkelen. Voordelig opleiden met SOOB-subsidie. Ook voor code 95! SOOB SUBSIDIEPUNT opleiden & ontwikkelen Voordelig opleiden met SOOB-subsidie Ook voor code 95! Opleiden vergroot de inzetbaarheid van uw medewerkers De komende jaren zijn er in de sector Transport & Logistiek

Nadere informatie

ROBO-toolkit. Praktische handreiking ter ondersteuning functioneren ROBO s

ROBO-toolkit. Praktische handreiking ter ondersteuning functioneren ROBO s ROBO-toolkit Praktische handreiking ter ondersteuning functioneren ROBO s NBOV-cluster onderwijs November 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Missie, visie en doelstellingen 4 Kerntaken en rolverdeling 5 Organisatorische

Nadere informatie

Statistisch Jaaroverzicht. Sector Reclame, Presentatie en Communicatie. Auteur: Sanne Saalbrink

Statistisch Jaaroverzicht. Sector Reclame, Presentatie en Communicatie. Auteur: Sanne Saalbrink Statistisch Jaaroverzicht Sector Reclame, Presentatie en Communicatie 2013 Datum: December 2013 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 18XX Berechja College Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Berechja College. De tabellen

Nadere informatie

PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV

PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV Professionalisering examinering Projectnummer 33501001 BTG Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid Samensteller(s) Leontine Derks 15-02-2016 Projectplan Examinering

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

Doorstroom naar het mbo in de regio Haaglanden 2011-2012

Doorstroom naar het mbo in de regio Haaglanden 2011-2012 Doorstroom naar het mbo in de regio Haaglanden - Spirityou, januari . Inleiding.. Doorstromers naar het mbo In het schooljaar - in de regio Haaglanden zijn 9 leerlingen doorgestroomd naar het mbo. Uit

Nadere informatie

Zoetermeer, 3 februari 2014

Zoetermeer, 3 februari 2014 Ministerie van OCW Mevrouw dr. M. Bussemaker Postbus 16375 2500 BJ DEN HAAG Zoetermeer, 3 februari 2014 Betreft: geactualiseerd advies vierjarige mbo-4 kwalificaties Kenmerk: br14-0139lvd/bes_alg Geachte

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

SCHOOLVERLATERSONDERZOEK Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2013/2014 met een diploma hebben verlaten

SCHOOLVERLATERSONDERZOEK Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2013/2014 met een diploma hebben verlaten Schoolverlatersonderzoek MBO Inzicht in het extern rendement Gericht werken aan kwaliteitsbeleid SCHOOLVERLATERSONDERZOEK Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2013/2014 met een diploma

Nadere informatie

Mbo-scholen gemiddeld genomen financieel gezond. Inzichten uit de financiële benchmark MBO. Sectorresultaten verslagjaar 2014

Mbo-scholen gemiddeld genomen financieel gezond. Inzichten uit de financiële benchmark MBO. Sectorresultaten verslagjaar 2014 Mbo-scholen gemiddeld genomen financieel gezond Inzichten uit de financiële benchmark MBO Sectorresultaten verslagjaar 2014 December 2015 Inhoud Vooraf 5 Samenvatting 6 Financiële kengetallen sector Rentabiliteit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Beleid. 2. Uitvoering. 3. Bijlage

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Beleid. 2. Uitvoering. 3. Bijlage Jaarverslag Examinering 01-01-2011 t/m 30-06-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Beleid 2. Uitvoering 3. Bijlage 2 Inleiding Amarantis Onderwijsgroep heeft het middelbaar beroepsonderwijs ondergebracht bij

Nadere informatie

Stage Erkenning Floriade 2012. 11-10-2011, Venlo

Stage Erkenning Floriade 2012. 11-10-2011, Venlo Stage Erkenning Floriade 2012 11-10-2011, Venlo Inhoudsopgave: BPV Protocol Erkenning leerbedrijf Introductie Kenniscentra Betrokken Kenniscentra Introductie Stagebegeleiders Afsluiting BPV Protocol Waarom?

Nadere informatie

Examinering in de nautische en luchtvaartsector

Examinering in de nautische en luchtvaartsector Examinering in de nautische en luchtvaartsector Inspectie van het Onderwijs Voorwoord De Inspectie van het Onderwijs voert jaarlijks onderzoeken uit naar onderwerpen die niet of niet geheel in het reguliere

Nadere informatie

Simulatie Training en Educatie Consultancy en Research

Simulatie Training en Educatie Consultancy en Research Simulatie Training en Educatie Consultancy en Research www.stc-bv.nl Simulatie STC B.V. is een onderdeel van de STC-Group en voorziet in STC B.V. beschikt over een uniek opleidingscentrum met gespecialiseerde

Nadere informatie

Verslag. 1. Opening en vaststellen agenda. 2. Verslag bijeenkomst kenniskring 6 maart 2008. 3. Mededelingen

Verslag. 1. Opening en vaststellen agenda. 2. Verslag bijeenkomst kenniskring 6 maart 2008. 3. Mededelingen Verslag Vergadering : Kenniskring Bedrijfsadministratie Datum : 17 december 2008 Aanwezig : Amarantis Onderwijsgroep, Deltion College, Drenthe College, ID College, Noorderpoortcollege, ROC A12, ROC Aventus,

Nadere informatie

Schoolverlatersonderzoek MBO. Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2014/2015 met een diploma hebben verlaten.

Schoolverlatersonderzoek MBO. Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2014/2015 met een diploma hebben verlaten. Schoolverlatersonderzoek MBO BO Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2014/2015 met een diploma hebben verlaten. Inleiding Sinds 1995 voeren wij jaarlijks voor ROC s, AOC s en vakscholen

Nadere informatie

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzc vbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiop Concept eamenprofiel 3.0 C&M asdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwert

Nadere informatie

Agnes Kant, Tweede-Kamerlid Jessica van Ruitenburg, medewerker Tweede-Kamerfractie

Agnes Kant, Tweede-Kamerlid Jessica van Ruitenburg, medewerker Tweede-Kamerfractie ZORGELIJKE STAGES Een onderzoek naar tekorten in stages in Zorg en Welzijn Agnes Kant, Tweede-Kamerlid Jessica van Ruitenburg, medewerker Tweede-Kamerfractie ZORGELIJKE STAGES Een onderzoek naar tekorten

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter?

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Onderzoek naar het Twittergebruik door -, - en -instellingen Gemeten door Coosto over het studiejaar 2014/2015 Daphne Nonahal 1. Een stand van zaken In dit

Nadere informatie

Positionering informatiebeveiliging en privacy (enquête)

Positionering informatiebeveiliging en privacy (enquête) Positionering informatiebeveiliging en privacy (enquête) IBPDOC13 Verantwoording Met dank aan: Deelnemers enquête uit de mbo sector. Willem Karssenberg (sambo-ict) voor het ontwerpen en beheren van de

Nadere informatie

De Nederlandse Lucht- en ruimtevaartprijs voor het Wetenschappelijk Onderwijs ter grootte van 5.000 euro

De Nederlandse Lucht- en ruimtevaartprijs voor het Wetenschappelijk Onderwijs ter grootte van 5.000 euro Wedstrijdreglement Nederlandse Lucht- en ruimtevaartvaartprijzen Lid 1: De Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartprijzen Het bestuur van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartfonds stelt prijzen beschikbaar voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Inleiding. Kerngroep

Jaarverslag 2012. Inleiding. Kerngroep Inleiding Vanaf 2014 kunnen jongeren zonder vooropleiding via de Entreeopleiding alsnog een diploma halen dat toegang geeft tot het mbo niveau 2. Alle mbo-scholen zijn nu aan de slag om de entreeopleidingen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie transport en logistiek

Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie transport en logistiek Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie transport en logistiek Opdrachtgever: Sectorinstituut Transport en Logistiek Rotterdam, 23 juli 215 Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie transport en logistiek Opdrachtgever:

Nadere informatie

Expertmee(ng MSMH 3 juni 2013. Wie, wat en wanneer rondom opleiden MSMH

Expertmee(ng MSMH 3 juni 2013. Wie, wat en wanneer rondom opleiden MSMH Expertmee(ng MSMH 3 juni 2013 Wie, wat en wanneer rondom opleiden MSMH Aanleiding In september 2009 start MBO opleiding MSMH Betrokkenen: SVN, ROC Leiden, DelCon college, Summa college, SVGB Verschillende

Nadere informatie