Activiteitenplan 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenplan 2010"

Transcriptie

1 Activiteitenplan 2010 Bedrijfstakgroep T&L Transport en logistiek

2 Titel : Activiteitenplan Btg T&L Auteur(s) : Noor Freericks en Jonna van Accooij MBO Raad : Henrica van Erpweg 2 Postbus AD De Bilt T: E: I: De Bilt : Oktober 2009 Versienummer : 3

3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Algemene informatie Naam Bedrijfstakgroep Basistaken bedrijfstakgroep De leden van de bedrijfstakgroep Kerngroep Opleidingen Kenniscentrum Beroepsopleiding Bedrijfsleven (KBB) Bestuur KBB T&L Paritaire Commissie De MBO Raad 7 3 Activiteiten 2010 Btg T&L Examinering BPV Evaluatie kwalificatiedossiers Ledenvergaderingen / Themabijeenkomsten Onderstructuren 9 Bijlage I Instellingsvertegenwoordigers 10 Bijlage II Kerngroepleden en vergaderdata in Bijlage III Onderwijsvertegenwoordigers in besturen KBB s en paritaire commissies 12 Bijlage IV Overzicht aantallen deelnemers per instelling (voorlopige aantallen 2008) 13 JAC/114793/2009 3

4 1 Voorwoord Hierbij ontvangt u het activiteitenplan 2010 met de bijbehorende speerpunten. Tevens treft u in de bijlagen onder andere nuttige informatie aan over de onderwijsvertegenwoordigers in de onderstructuren en daarnaast een overzicht van de in 2010 geplande overleggen en vergaderingen. Met vriendelijke groet, J.E. Snijders voorzitter Btg T&L JAC/114793/2009 4

5 2 Algemene informatie 2.1 Naam Bedrijfstakgroep Iedere onderwijsinstelling bestaat uit een aantal sectoren, afdelingen of units, die op hun beurt verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van een aantal opleidingen binnen één (of meerdere) bedrijfstak(ken) (btg). De kwalificatiestructuren van die opleidingen zijn opgesteld door het bij die bedrijfstak(ken) behorende Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB). Analoog aan de indeling van de kenniscentra kent de MBO Raad per bedrijfstak een eigen structuur; de bedrijfstakgroepen. De Bedrijfstakgroep Transport en Logistiek (Btg T&L) correspondeert met het KBB Transport en Logistiek (T&L). 2.2 Basistaken bedrijfstakgroep Volgens de leden van de MBO Raad heeft een bedrijfstakgroep de volgende basistaken: Het identificeren van knelpunten bij de vertaling van het strategisch onderwijsbeleid binnen de onderwijsinstellingen van de btg Het leveren van een bijdrage aan datzelfde strategisch onderwijsbeleid door innovaties binnen onderwijsinstellingen in hun regio s te melden bij de btg Het leveren van een bijdrage aan de invoering, het onderhoud en het vernieuwen van de (nieuwe) kwalificatiestructuur en de daaraan gekoppelde diplomastructuur voor de opleidingen van de btg Positioneren van de mbo-sector, vanuit de btg, zowel binnen de onderwijsketen als binnen de maatschappelijke context Innoveren vanuit de makel/schakelrol die de btg speelt, zowel ten opzichte van de ontwikkeling in de verschillende branches als die tussen beleid en uitvoering Bouwen aan netwerken om goed geïnformeerd te zijn over de ontwikkelingen in de eigen branche 2.3 De leden van de bedrijfstakgroep Van de Btg T&L maken dus die instellingen deel uit die volgens het Crebo-register opleidingen verzorgen binnen de kwalificatiestructuren van het Kenniscentrum T&L. Zij worden vertegenwoordigd door een door het CvB gemandateerde vertegenwoordiger uit een onderwijsinstelling (meestal een sector- of afdelingsdirecteur) die direct betrokken is bij het onderwijs binnen deze sector. De Btg T&L heeft per 1 januari vertegenwoordigers. Een overzicht van deze vertegenwoordigers is te vinden in bijlage I van dit activiteitenplan. 2.4 Kerngroep De kerngroep is het door de leden van de bedrijfstakgroep gekozen bestuur van een btg. De voorzitter van dit bestuur is als lid van een der CvB s door de MBO Raad benoemd. JAC/114793/2009 5

6 Op dit moment zijn nog niet alle modaliteiten in de kerngroep vertegenwoordigd. Het is van belang dat de kerngroep wordt uitgebreid zodat alle modaliteiten zijn vertegenwoordigd. De samenstelling van de kerngroep treft u in bijlage II De kerngroep wordt ondersteund door: Beleidsadviseur MBO Raad Secretaresse MBO Raad N. Freericks J. van Accooij 2.5 Opleidingen In het kader van de WEB zijn voor Transport en Logistiek op de niveaus 1 t/m 4 in de leerwegen BOL en BBL verschillende kwalificaties gedefinieerd. Het overzicht van deze door de minister vastgestelde kwalificaties is te vinden op de site van het Coördinatiepunt: 2.6 Kenniscentrum Beroepsopleiding Bedrijfsleven (KBB) Iedere btg heeft rechtstreekse relaties met één of meer kenniscentra. De kenniscentra zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kwalificatiedossiers voor de betreffende bedrijfstak(ken), voor voldoende BPV-plaatsen en voor de accreditering van BPV-bedrijven. Het belangrijkste KBB voor de Btg T&L is: Kenniscentrum Transport en Logistiek (T&L) Postbus AC Alphen a/d Rijn tel fax Bezoekadres: Anthonie van Leeuwenhoekweg AM Alphen a/d Rijn Internet: Bestuur KBB T&L Het bestuur van KBB T&L heeft een tripartiet karakter en is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en onderwijs. In bijlage III zijn de door de MBO Raad voorgedragen onderwijsvertegenwoordigers van het bestuur van het Kenniscentrum T&L opgenomen. JAC/114793/2009 6

7 2.6.2 Paritaire Commissie Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en uit het onderwijs en heeft als voornaamste taak om de kwalificatiedossiers te beoordelen op: - actualiteit - arbeidsmarktrelevantie en - onderwijsbaarheid c.q. is hier onderwijs van te maken dat aan de hedendaagse eisen voldoet. De vertegenwoordigers uit het onderwijsveld zijn door de MBO Raad geselecteerd en benoemd (zie bijlage III). 2.7 De MBO Raad De Btg T&L functioneert onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de MBO Raad. De MBO Raad is de brancheorganisatie van instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Afstemming van het beleid, dat ontwikkeld wordt in de verticale bedrijfstakkolom (onderwijsvertegenwoordiging in het kenniscentrum T&L, kerngroep en ledenvergadering Btg T&L) met het algemene en strategisch onderwijsbeleid van de MBO Raad, heeft onder meer plaats in het Voorzittersoverleg Btg s. Het bureau van de MBO Raad is iedere werkdag telefonisch te bereiken van uur tot uur. Bezoekadres: Henrica van Erpweg 2 Postbus AD De Bilt tel.: fax : JAC/114793/2009 7

8 3 Activiteiten 2010 Btg T&L De Btg Transport en Logistiek richt zich in principe op de volgende onderwerpen: A. De positionering en herkenbaarheid (naamsbekendheid) versterken bij leerlingen en bedrijven B. Inzetten op groei (vergroten instroom, verlagen uitstroom) C. De participatie van het bedrijfsleven bij de opleiding versterken D. De kwaliteit van opleiding en examinering verbeteren E. De BPV en de praktijkbeoordeling een prominentere plaats geven in de examinering. De strategische intenties zijn in de onderstructuren uitgewerkt tot concrete acties. Belangrijke speerpunten in 2009/2010 voor de Btg als geheel zijn: 1. Examinering 2. BPV. 3. Evaluatie kwalificatiedossiers 3.1 Examinering Het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding en de examinering is continu een aandachtspunt. In 2009/2010 wordt met de Stichting Examens Scheepvaart, Transport en Logistiek ingezet op de gezamenlijke productontwikkeling van competentiegerichte examenproducten. In het transport- en logistiek onderwijs is er sprake van vele externe examens (o.a. MarCom via EZ, rijbewijzen en binnenvaartexamens via CBR/CCV of de radarexamens). In 2009 heeft een werkgroep de wenselijkheid en mogelijkheid van een Stichting Examens onderzocht. Dit heeft geresulteerd tot een concept bedrijfsplan. Er is een tijdelijke projectleider aangesteld en een werkgroep die de initiatieffase verder vorm zal geven. In 2010 moet dit resulteren in een definitief go/no go besluit m.b.t. de oprichting van de Stichting Examinering. 3.2 BPV De MBO Raad, MKB Nederland, VNO-NCW en Colo hebben gezamenlijk een BPV-protocol opgesteld. Het protocol vormt de basis voor de gesprekken tussen de bedrijfstakgroepen van de MBO Raad en de branches, ondersteund door de kenniscentra, over een meer sectorgerichte aanpak van de bpv. Ingezet wordt om deze verder te concretiseren in de regionale platforms T&L, waar branche, bedrijven en scholen met elkaar om tafel zitten. Het is van belang om per bedrijfstakgroep good practices te inventariseren en in kaart te brengen en JAC/114793/2009 8

9 tevens de dilemma s te inventariseren zodat dit kan worden teruggekoppeld in het landelijke overleg over de bpv. - welke afspraken uiteindelijk zijn gemaakt (a.d.h.v.h. protocol); - welke goede voorbeelden er in de betreffende branche ter attentie van de evaluatie van het BPV protocol kunnen worden benoemd. Tijdens de ledenvergaderingen zal er een terugkoppeling vanuit de verschillende platforms plaatsvinden. 3.3 Evaluatie kwalificatiedossiers In de experimenteerclusters van MBO 2010 worden de competentiegerichte kwalificatiedossiers jaarlijks steekproefsgewijs geëvalueerd. Aangezien de experimenteerclusters zullen verdwijnen en het onderwijs mede verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de dossiers zal deze taak overgenomen worden door de onderstructuren, waarbij ondersteuning en financiering vanuit de experimenteerclusters plaats zal vinden. 3.4 Ledenvergaderingen / Themabijeenkomsten De algemene ledenvergaderingen van de Btg T&L worden doorgaans zo geprogrammeerd dat de verplichte onderdelen worden gecombineerd met actuele thema s. Terugkerende thema s voor dit jaar zijn in ieder geval de gekozen speerpunten, maar daarnaast kunnen de leden ook agendapunten aandragen. De data van de vergaderingen staan op de site 3.5 Onderstructuren De verscheidenheid in de transport- en logistiekbranche leidt tot een fijnmazige onderstructuur die recht doet aan de afzonderlijke posities die de beroepsgroepen binnen de branche innemen. De Btg T&L kent de volgende onderstructuren: Onderstructuur Contactpersoon in Kerngroep Btg T&L - MOV BOL dhr. G. Woesthuis - Chauffeursopleiding/agendacommissie dhr. A. de Lange - Op- en overslag dhr. D. van Tricht - Rijn- en binnenvaart dhr. H. Boele - Zeevaart a.i. mevr. Y. van der Valk JAC/114793/2009 9

10 Bijlage I Instellingsvertegenwoordigers Amarantis Onderwijsgroep geen instellingsvertegenw. Da Vinci College dhr. A.J.H. Döbken Deltion College dhr. T. te Riele Drenthe College mevr. H.W.M. Doosje Friesland College dhr. G.A.M. Eilert Gilde Opleidingen mevr. P.M. van Loon Graafschap College dhr. S.T.J. Buil Koning Willem I College dhr. T. Bunthof Noorderpoortcollege dhr. J. Landwehr ROC A12 dhr. R. Peters ROC Arcus College geen instellingsvertegenw. ROC Aventus dhr. H. Poldervaart ROC De Leijgraaf mevr. H. Nelissen ROC Eindhoven geen instellingsvertegenw. ROC Horizon College dhr. W.A.M. Rojer ROC Kop van Noord-Holland dhr. P. Droog ROC Leiden dhr. J.G.W. Berkhout ROC Midden Nederland dhr. A. de Lange ROC Nijmegen dhr. G. Jansen ROC Nova College dhr. J.W. Hof ROC Tilburg dhr. H. van Komen ROC van Amsterdam dhr. W. Terpstra ROC van Twente dhr. G. Woesthuis ROC West-Brabant dhr. A.J.J. Boer ROC Zeeland geen instellingsvertegenw. STC-Group dhr. J.C. Boele JAC/114793/

11 Bijlage II Kerngroepleden en vergaderdata in 2010 NAAM FUNCTIE ADRES TELEFOON ADRES dhr. J.E. Snijders voorzitter ROC Nova College t Postbus CC Haarlem dhr. A. de Lange vice-voorzitter ROC Midden Nederland t Postbus AA Nieuwegein dhr. D. van Tricht lid STC-Group t Postbus JC Rotterdam dhr. J.C. Boele lid STC-Group t Postbus JC Rotterdam dhr. G. Woesthuis Lid ROC van Twente t De Sumpel JJ Almelo mevr. J.A.M. v.v. Valk a.i. lid STC-Group t Postbus JC Rotterdam mevr. N. Freericks beleidsadviseur MBO Raad t Postbus AD De Bilt f mevr. J. van Accooij secretaresse MBO Raad Postbus AD De Bilt t f De kerngroep: 21 januari 4 maart 20 mei 17 juni 23 september 18 november Steeds op donderdagen. De ledenvergadering: 18 maart 7 oktober Steeds op donderdagmiddagen van uur bij de MBO Raad. JAC/114793/

12 Bijlage III Onderwijsvertegenwoordigers in besturen KBB s en paritaire commissies Onderwijsvertegenwoordigers in het bestuur van het Kenniscentrum TenL zijn: W. Terpstra H.A. van Andel J.E. Snijders R.J.M. Kooren Onderwijsvertegenwoordigers in de paritaire commissies zijn: Sectie Nautisch Naam Instelling Essen, dhr. W.A. van STC-Group Brouwer, dhr. J. Berechja College Bouwmeester, dhr. J.C. ROC Zeeland Hof, dhr. J.W. ROC Nova College Sectie Binnenvaart Naam Instelling Feen, dhr. M.J. van der ROC Nova College Mintjes, dhr. H.A.L. Dunamare onderwijsgroep Reem, dhr. R. van STC-Group Boele, dhr. J.C. STC-Group Sectie Wegvervoer en Logistieke Dienstverlening Naam Instelling Jeurissen, dhr. H. ROC Eindhoven Koster, dhr. P. STC-Group Lange, dhr. A. de ROC Midden Nederland Woesthuis, dhr. G. ROC van Twente Sectie Havens Op- en Overslag Naam Instelling Tricht, dhr. D.v. STC-Group Nieuwkerk, A.P. van STC-Group Moné, dhr. R. ROC van Amsterdam Randel, P.M. ROC Nova College JAC/114793/

13 Bijlage IV Overzicht aantallen deelnemers per instelling (voorlopige aantallen 2008) Gesl. Gesl. Eind- Totaal M Totaal M V V totaal Opleiding ED school crebo niv. BBL BOL BBL BOL Alfa College Manager Opslag en Vervoer Alfa College Planner Wegtransport Alfa College Warehouse Voorman Alfa College Chauffeur Goederenvervoer Alfa College Warehousemedewerker Alfa College Chauffeur goederenvervoer Arcus College Chauffeur Goederenvervoer Berechja College Stuurman/Werktuigkundige SW Berechja College Stuurman/Werktuigkundige Kl. Sch Berechja College Stuurman/Werktuigkundige SW Berechja College Stuurman/werktuigkundige kleine visserschepen Berechja College Visserijofficier Berechja College Koopvaardij officier kleine schepen Berechja College Stuurman/werktuigkundige zeevisvaart Da Vinci College Chauffeur goederenvervoer Da Vinci College Taxichauffeur De Rooi Pannen Luchtvaartdienstverlener Deltion College Maritiem Officier Deltion College Stuurman/Werktuigkundige Kl. Sch Deltion College Luchtvaartdienstverlener Deltion College Luchtvaartlogisticus Deltion College Manager Opslag en Vervoer Deltion College Transportmanager Deltion College Planner Wegtransport Deltion College Logistiek teamleider JAC/114793/

14 Gesl. Gesl. Eind- Totaal M Totaal M V V totaal Opleiding ED school crebo niv. BBL BOL BBL BOL Deltion College Logistiek medewerker Deltion College Chauffeur goederenvervoer Deltion College Luchtvaartdienstverlener Deltion College Manager opslag en vervoer Deltion College Planner wegtransport Deltion College Koopvaardij officier alle schepen Deltion College Scheepswerktuigkundige alle schepen Deltion College Stuurman alle schepen Deltion College Scheepswerktuigkundige kleine schepen Deltion College Maritiem officier kleine schepen Deltion College Schipper/machinist beperkt werkgebied Deltion College Assistent logistiek medewerker Drenthe College Planner Wegtransport Drenthe College Chauffeur Goederenvervoer Drenthe College Logistiek medewerker Drenthe College Chauffeur goederenvervoer Drenthe College Assistent logistiek medewerker Friesland College Manager Opslag en Vervoer Friesland College Chauffeur goederenvervoer Friesland College Luchtvaartdienstverlener Friesland College Manager opslag en vervoer Gilde Opleidingen Manager Opslag en Vervoer Gilde Opleidingen Chauffeur Goederenvervoer Gilde Opleidingen Logistiek teamleider Gilde Opleidingen Logistiek medewerker Gilde Opleidingen Chauffeur goederenvervoer Gilde Opleidingen Manager opslag en vervoer Gilde Opleidingen Assistent logistiek medewerker JAC/114793/

15 Gesl. Gesl. Eind- Totaal M Totaal M V V totaal Opleiding ED school crebo niv. BBL BOL BBL BOL Graafschap College Chauffeur goederenvervoer Graafschap College Planner wegtransport Horizon College Manager Opslag en Vervoer Horizon College Chauffeur Goederenvervoer Horizon College Logistiek teamleider Horizon College Logistiek supervisor Horizon College Chauffeur goederenvervoer Horizon College Manager opslag en vervoer Horizon College Assistent logistiek medewerker Koning Willem I Manager Opslag en Vervoer Koning Willem I Chauffeur Goederenvervoer Koning Willem I Manager opslag en vervoer Kop van Noord- Maritiem Officier Holland Kop van Noord- Stuurman/Werktuigkundige Kl. Sch. Holland Kop van Noord- Stuurman/Werktuigkundige SW 5 Holland Kop van Noord- Schipper/machinist beperkt werkgebied Holland Kop van Noord- Holland Stuurman/werktuigkundige kleine visserschepen Kop van Noord- Holland Koopvaardij officier alle schepen Kop van Noord- Holland Koopvaardij officier kleine schepen Kop van Noord- Holland Schipper/machinist beperkt werkgebied Kop van Noord Stuurman/werktuigkundige zeevisvaart JAC/114793/

16 Gesl. Gesl. Eind- Totaal M Totaal M V V totaal Opleiding ED school crebo niv. BBL BOL BBL BOL Holland Leeuwenborgh Luchtvaartdienstverlener Leeuwenborgh Luchtvaartdienstverlener Noorderpoort College Maritiem Officier Noorderpoort College Stuurman/Werktuigkundige Kl. Sch Noorderpoort College Schipper/machinist beperkt werkgebied Noorderpoort College Stuurman/Schipper Noorderpoort College Matroos Noorderpoort College Manager Opslag en Vervoer Noorderpoort College Planner Wegtransport Noorderpoort College Warehouse Voorman Noorderpoort College Chauffeur Goederenvervoer Noorderpoort College Warehousemedewerker Noorderpoort College Assistent Operationeel Medew. T&L Noorderpoort College Chauffeur Personenvervoer Noorderpoort College Logistiek medewerker Noorderpoort College Koopvaardij officier alle schepen Noorderpoort College Koopvaardij officier kleine schepen Nova College Maritiem Officier Nova College Stuurman/Werktuigkundige Kl. Sch Nova College Schipper/machinist beperkt werkgebied Nova College Manager Opslag en Vervoer Nova College Chauffeur Goederenvervoer Nova College Warehousemedewerker Nova College Logistiek supervisor Nova College Manager opslag en vervoer Nova College Matroos binnenvaart Nova College Schipper binnenvaart JAC/114793/

17 Gesl. Gesl. Eind- Totaal M Totaal M V V totaal Opleiding ED school crebo niv. BBL BOL BBL BOL Nova College Koopvaardij officier alle schepen Nova College Maritiem officier alle schepen Nova College Stuurman alle schepen Nova College Koopvaardij officier kleine schepen Nova College Maritiem officier kleine schepen Nova College Medewerker havenoperaties Nova College Kapitein binnenvaart Regiocollege Z/W Chauffeur Goederenvervoer Regiocollege Z/W Warehousemedewerker Regiocollege Z/W Assistent Operationeel Medew. T&L Regiocollege Z/W Logistiek teamleider Regiocollege Z/W Logistiek supervisor Regiocollege Z/W Logistiek medewerker Regiocollege Z/W Luchtvaartdienstverlener ROC A Manager Opslag en Vervoer ROC A Planner Wegtransport ROC A Logistiek medewerker ROC A Manager opslag en vervoer ROC Albeda Luchtvaartdienstverlener ROC ASA Manager Opslag en Vervoer ROC ASA Planner Wegtransport ROC ASA Chauffeur Goederenvervoer ROC ASA Assistent Operationeel Medew. T&L ROC ASA Logistiek medewerker ROC ASA Chauffeur goederenvervoer ROC Aventus Luchtvaartdienstverlener ROC Aventus Manager Opslag en Vervoer ROC Aventus Logistiek teamleider JAC/114793/

18 Gesl. Gesl. Eind- Totaal M Totaal M V V totaal Opleiding ED school crebo niv. BBL BOL BBL BOL ROC Aventus Logistiek supervisor ROC Aventus Logistiek medewerker ROC Aventus Chauffeur goederenvervoer ROC Aventus Manager opslag en vervoer ROC Aventus Assistent logistiek medewerker ROC de Leygraaf Chauffeur Goederenvervoer ROC de Leygraaf Logistiek teamleider ROC de Leygraaf Logistiek medewerker ROC Eindhoven Manager Opslag en Vervoer ROC Eindhoven Chauffeur Goederenvervoer ROC Eindhoven Chauffeur Personenvervoer ROC Eindhoven Luchtvaartdienstverlener ROC Eindhoven Manager opslag en vervoer ROC Eindhoven Planner wegtransport ROC Flevoland Chauffeur Goederenvervoer ROC Flevoland Warehousemedewerker ROC Flevoland Logistiek teamleider ROC Flevoland Logistiek medewerker ROC Flevoland Chauffeur goederenvervoer ROC Flevoland Manager opslag en vervoer ROC Flevoland Assistent logistiek medewerker ROC Landstede Luchtvaartdienstverlener ROC Leiden Chauffeur Goederenvervoer ROC Midden- Nederland Chauffeur Goederenvervoer ROC Midden- Warehousemedewerker Nederland ROC Midden Logistiek medewerker JAC/114793/

19 Gesl. Gesl. Eind- Totaal M Totaal M V V totaal Opleiding ED school crebo niv. BBL BOL BBL BOL Nederland ROC Midden- Chauffeur goederenvervoer Nederland ROC Midden- Assistent logistiek medewerker Nederland ROC Nijmegen Planner Wegtransport ROC Nijmegen Assistent Operationeel Medew. T&L ROC Nijmegen Logistiek teamleider ROC Nijmegen Logistiek medewerker ROC Nijmegen Chauffeur goederenvervoer ROC Nijmegen Luchtvaartdienstverlener ROC Nijmegen Manager opslag en vervoer ROC Tilburg Luchtvaartdienstverlener ROC Tilburg Chauffeur Goederenvervoer ROC Tilburg Logistiek teamleider ROC Tilburg Logistiek supervisor ROC Tilburg Logistiek medewerker ROC Tilburg Chauffeur goederenvervoer ROC Tilburg Luchtvaartdienstverlener ROC Tilburg Luchtvaartlogisticus ROC Tilburg Manager opslag en vervoer ROC van Amsterdam Luchtvaartdienstverlener ROC van Amsterdam Luchtvaartlogisticus ROC van Amsterdam Manager Opslag en Vervoer ROC van Amsterdam Chauffeur Goederenvervoer ROC van Amsterdam Aviation Operations Officer ROC van Amsterdam Logistiek teamleider ROC van Amsterdam Logistiek medewerker JAC/114793/

20 Gesl. Gesl. Eind- Totaal M Totaal M V V totaal Opleiding ED school crebo niv. BBL BOL BBL BOL ROC van Amsterdam Chauffeur goederenvervoer ROC van Amsterdam Luchtvaartdienstverlener ROC van Amsterdam Luchtvaartlogisticus ROC van Amsterdam Manager opslag en vervoer ROC van Twente Manager Opslag en Vervoer ROC van Twente Planner Wegtransport ROC van Twente Warehousemedewerker ROC van Twente Logistiek teamleider ROC van Twente Logistiek supervisor ROC van Twente Logistiek medewerker ROC van Twente Chauffeur goederenvervoer ROC van Twente Chauffeur openbaar vervoer ROC van Twente Taxichauffeur ROC van Twente Touringcarchauffeur/reisleider ROC van Twente Manager opslag en vervoer ROC van Twente Assistent logistiek medewerker ROC West-Brabant Warehouse Voorman ROC West-Brabant Chauffeur Goederenvervoer ROC West-Brabant Warehousemedewerker ROC West-Brabant Logistiek medewerker ROC West-Brabant Chauffeur goederenvervoer ROC West-Brabant Chauffeur openbaar vervoer ROC West-Brabant Taxichauffeur ROC West-Brabant Manager opslag en vervoer ROC Zeeland Maritiem Officier ROC Zeeland Stuurman/Werktuigkundige SW ROC Zeeland Stuurman/Werktuigkundige Kl. Sch ROC Zeeland Stuurman/Werktuigkundige SW JAC/114793/

21 Gesl. Gesl. Eind- Totaal M Totaal M V V totaal Opleiding ED school crebo niv. BBL BOL BBL BOL ROC Zeeland Schipper/machinist beperkt werkgebied ROC Zeeland Manager Opslag en Vervoer ROC Zeeland Manager Haven, Vervoer en Logistiek ROC Zeeland Logistiek medewerker ROC Zeeland Chauffeur goederenvervoer ROC Zeeland Manager opslag en vervoer ROC Zeeland Matroos binnenvaart ROC Zeeland Schipper binnenvaart ROC Zeeland Stuurman/werktuigkundige kleine visserschepen ROC Zeeland Maritiem officier alle schepen ROC Zeeland Scheepswerktuigkundige alle schepen ROC Zeeland Stuurman alle schepen ROC Zeeland Scheepswerktuigkundige kleine schepen ROC Zeeland Stuurman kleine schepen ROC Zeeland Maritiem officier kleine schepen ROC Zeeland Manager havenlogistiek ROC Zeeland Schipper/machinist beperkt werkgebied ROC Zeeland Stuurman/werktuigkundige zeevisvaart STC Scheepsbouwkundige STC Baggeraar STC Baggeraar/Machinist STC Baggerraar/Stuurman STC Maritiem Officier STC Stuurman/Werktuigkundige SW STC Stuurman/Werktuigkundige Kl. Sch STC Stuurman/Werktuigkundige SW STC Schipper/machinist beperkt werkgebied JAC/114793/

22 Gesl. Gesl. Eind- Totaal M Totaal M V V totaal Opleiding ED school crebo niv. BBL BOL BBL BOL STC Stuurman/Werktuigkundige SW STC Kapitein STC Stuurman/Schipper STC Matroos STC Manager Opslag en Vervoer STC Specialist Gevaarlijke Stoffen STC Planner Wegtransport STC Warehouse Voorman STC Chauffeur Goederenvervoer STC Warehousemedewerker STC Assistent Operationeel Medew. T&L STC Manager Haven, Vervoer en Logistiek STC Assistent-Expediteur STC Technisch Administratief Medew STC Gevorderd Operationeel Medew.OenO STC Operationeel Medewerker OenO STC Assistent Operationeel Medew.OenO STC Logistiek teamleider STC Logistiek supervisor STC Logistiek medewerker STC Luchtvaartlogisticus STC Schipper binnenvaart STC Koopvaardij officier alle schepen STC Baggermeester STC Bootman STC Manager havenlogistiek STC Manager havenoperaties STC Medewerker havenlogistiek JAC/114793/

Maritieme Academie Holland: samen sterker. Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan

Maritieme Academie Holland: samen sterker. Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan Maritieme Academie Holland: samen sterker Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan april 2013 1. INLEIDING 3 1.1. WIE? 3 1.2. BELANGHEBBENDEN 4 1.3. GROEIMODEL PARTNERS 5 1.4. POSITIE TECHNIEK

Nadere informatie

Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012

Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012 Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012 Datum: oktober 2012 Auteur: Theo Mos Phuong Pham Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008 Titel project Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project IA05010 Dhr. J. Berkhout 1 april 2006 30 augustus 2008 A. Uitgangspunten voor

Nadere informatie

BeVAM jaarverslag 2012

BeVAM jaarverslag 2012 BeVAM jaarverslag 2012 inhoud Bericht van de directie 3 Resultaten 2012 5 Verbeteren opleidingsinfrastructuur 5 Verbeteren kenniscirculatie 8 Verhogen kwaliteit instroom 10 Bijlage 1 12 Verantwoording

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, 2 april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend

Nadere informatie

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 Datum: 4 december 2014 Colofon Savantis

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Definitief jaarverslag kenniscentrum 2010-bestuur-versie 2 1

INHOUDSOPGAVE. Definitief jaarverslag kenniscentrum 2010-bestuur-versie 2 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk 1. Strategie en beleid... 3 Hoofdstuk 2. Bestuur en management... 6 Hoofdstuk 3. Projecten... 7 De Nederlandse School voor Gezondheidstechniek... 7 Voorrang voor Creatief

Nadere informatie

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap De nieuwe benadering van onderwijstijd Titel : Nota onderwijstijd Project/Werkgroep : Auteur(s) : Heleen Beurskens Pierre Veelenturf Luud Bochem Rini Romme In overleg

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Jaarverslag 2012 stichting Fundeon

Feiten en cijfers. Jaarverslag 2012 stichting Fundeon Feiten en cijfers Jaarverslag 2012 stichting Fundeon Jaarverslag 2012 Stichting Fundeon Stichting Fundeon Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 28 mei 2013 door

Nadere informatie

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Status Definitief Datum Januari 2014 A&O-fonds Waterschappen

Nadere informatie

Informatiebrochure BPV

Informatiebrochure BPV Informatie over de BPV in Summa College: Summa Engineering en Summa Techniek Datum: 21 juni 2013 Auteur(s): Dimph van de Loo Versie: 0.1 Status: Definitief 2013 Summa College Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

MBO WERELDOPLEIDINGEN

MBO WERELDOPLEIDINGEN MBO WERELDOPLEIDINGEN havens luchtvaart wegtransport RAIL logistiek waterbouw/baggerbedrijf zeevaart zeevisvaart scheeps- en jachtbouw Rijn- en binnenvaart procesindustrie Een wereldkeuze! Droom jij van

Nadere informatie

Verslagjaar 2010. (gedeponeerd in het Internet Schooldossier (ISD) onder Brin 29RH)

Verslagjaar 2010. (gedeponeerd in het Internet Schooldossier (ISD) onder Brin 29RH) Verslag van werkzaamheden en managementrapportage kwaliteitsbeleid Verslagjaar 2010. (gedeponeerd in het Internet Schooldossier (ISD) onder Brin 29RH) Inleiding. Rescue Nederland Groep streeft naar kwaliteitsbewustwording

Nadere informatie

Associate Degree). Deltion College. B. de Boer. 1 januari 2005 t/m 31 mei 2007

Associate Degree). Deltion College. B. de Boer. 1 januari 2005 t/m 31 mei 2007 Titel project Associate Degree Longitudinale MBO-HBO-leerroute Associate Degree energietechniek / industriële techniek Aanvrager Contactpersoon Begin- en einddatum van het project Deltion College B. de

Nadere informatie

SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM STICHTING VOOR EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS STICHTING VOOR CHRISTELIJK

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming in het MBO

Beroepspraktijkvorming in het MBO Ervaringen van leerbedrijven drs B. Detmar drs I.E.M. de Vries 0801/april 2009 DIJK12 AMSTERDAM Tel.: 020-6373623 Fax: 020-6362645 info@dijk12.nl www.dijk12.nl Contactpersonen: MKB-Nederland Mw. ir. G.F.W.C.

Nadere informatie

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Een verkenning naar de lokale en regionale agenda voor het overleg tussen overheid, onderwijs en ondernemers Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015)

Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015) Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015) B plan LWL Rivierenland versie 3 mei 2013 1 Naam van de arbeidsregio en locatie: Regio Rivierenland, locatie Tiel. Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

B. Brondocument opleidingen orde en veiligheid (Behorend bij A. Doorstroomkaart/Blauwdruk orde en veiligheid) ECABO, 31 maart 2008, pagina 1

B. Brondocument opleidingen orde en veiligheid (Behorend bij A. Doorstroomkaart/Blauwdruk orde en veiligheid) ECABO, 31 maart 2008, pagina 1 B. Brondocument en orde en veiligheid (Behorend bij A. kaart/blauwdruk orde en veiligheid) ECABO, 31 maart 2008, pagina 1 ECABO, 31 maart 2008, pagina 2 VMBO Naam Domein Aanbieder(s) Doelgroep BEROEP -

Nadere informatie

Een terugblik. 1945-1968: Ontwikkeling van het Beroeps- en Handelsonderwijs tot aan de Mammoetwet

Een terugblik. 1945-1968: Ontwikkeling van het Beroeps- en Handelsonderwijs tot aan de Mammoetwet 1945-1968: Ontwikkeling van het Beroeps- en Handelsonderwijs tot aan de Mammoetwet De geschiedenis & ontwikkeling van het Handelsonderwijs Een terugblik 1962-1982: Ontwikkeling van het Handelsonderwijs

Nadere informatie

de MBO krant Pagina 6 Regio

de MBO krant Pagina 6 Regio onderwijs dat werkt nummer 2 december 2008 Hebben mbo-studenten Techniek op de arbeidsmarkt echt taalniveau B2 nodig? Lees meer over taalonderwijs. Docenten maken weinig gebruik van scholingsmogelijkheden,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Geïntegreerd jaardocument 2012

Geïntegreerd jaardocument 2012 Geïntegreerd jaardocument 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Kwaliteit en borging kwalificatiedossiers 4 A) Onze doelen B) Onze resultaten 1. Competentiegerichte Kwalificatiestructuur 2. Beroepsgerichte

Nadere informatie

Marketing, communicatie en evenementen

Marketing, communicatie en evenementen Verantwoordingsinformatie, behorend bij het kwalificatiedossier mbo: Marketing, communicatie en evenementen Kwalificaties Medewerker marketing en communicatie Medewerker evenementenorganisatie Penvoerder:

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie

1 juni 2007 tot en met 31 mei 2010

1 juni 2007 tot en met 31 mei 2010 Projectgegevens Titel project Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project Excellente Training Centra IA06010 Mw. E. Bakker 1 juni 2007 tot en met 31 mei 2010 A. Uitgangspunten voor

Nadere informatie