over Slimme Haven, Havenvisie gemeente Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "over Slimme Haven, Havenvisie gemeente Amsterdam 2008-2020"

Transcriptie

1 over Slimme Haven, Havenvisie gemeente Amsterdam

2 ARS-advies over Slimme Haven, Havenvisie gemeente Amsterdam Aan: College van Burgemeester en Wethouders Amsterdam Gemeenteraad van Amsterdam Juni 2008 serie 2008, nr. 308 (11)

3 ARS-ADVIES OVER SLIMME HAVEN, HAVENVISIE GEMEENTE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN 3 I. INLEIDING 5 II. SELECTIEVE GROEI OP BESTAAND GEBIED 5 Milieucontouren Ontwikkelruimte Welk type haven? III. DE HAVEN EN DE STAD 6 Stedebouwkundige kwaliteit Functiemenging Cruiseterminal IV. STRATEGIE 8 Zeesluis Investeringsstrategie Een regionale lange termijnvisie COLOFON Over de ARS De Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling is sinds 1957 een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Amsterdam en geeft (gevraagd en ongevraagd) adviezen aan het centrale stadsbestuur van Amsterdam en de verschillende stadsdeelbesturen. De adviezen handelen over vraagstukken als: stedebouw, ruimtelijke ordening, economie, volkshuisvesting, verkeer & vervoer en openbare ruimte. Dit advies is op 4 juni 2008 vastgesteld door de ARS op zijn plenaire ledenvergadering. Verder gebruik van dit advies staat ieder vrij, mits dit gebeurt met bronvermelding.

4 SAMENVATTING van het ARS-advies over: Slimme Haven, Havenvisie gemeente Amsterdam De haven van Amsterdam is een van de economische pijlers van de Amsterdamse regio. De belangrijkste opgave voor de Havenvisie is volgens de ARS Metropool Amsterdam optimaal van een goedfunctionerende haven te laten profiteren. Daarbij gaat het erom de economische activiteiten op duurzame wijze te combineren met andere stedelijke en regionale behoeften en claims. Een doorkijk naar de ontwikkelingen ná 2020 is daarbij onvermijdelijk. De ARS ondersteunt de keuze die in de Havenvisie wordt gemaakt om de verwachte groei tot 2020 te realiseren op bestaand havengebied. Meer activiteiten op eenzelfde grondgebied vragen om grote investeringen van ondernemingen en om een slimme manier van omgaan met de beperkte hoeveelheid ruimte. Dit betekent dat niet alles meer kan. Er zullen duidelijker keuzes moeten worden gemaakt over het type haven waarnaar wordt gestreefd dan nu in de Havenvisie het geval is. Door schaalvergroting en functiescheiding zijn de stad en de haven steeds verder uit elkaar gegroeid waardoor de haven voor Amsterdammers letterlijk en figuurlijk ver weg is komen te liggen. Een van de doelstellingen van de Havenvisie is dan ook de aantrekkelijkheid van de haven te vergroten. De visie zou hierbij verder kunnen gaan dan publiekscampagnes en het aanleggen van fietsroutes en moeten zoeken naar meer interactie tussen stad en haven. De ARS doet daarvoor een aantal suggesties. AANBEVELINGEN 1. Betrek de omliggende havengebieden bij de ontwikkeling van de Amsterdamse Havens én voorzie de Havenvisie van doorkijken naar de periode na Ga door met het intensiveren van het grondgebruik en stel hiervoor een herstructureringsfonds in. 3. Zoek naar mogelijkheden om niet havengebonden bedrijvigheid ook te verplaatsen naar de regio en de opslag van goederen naar het achterland. 4. Maak duidelijk hoe de selectiecriteria voor nieuwe bedrijven en uitbreiding van bestaande bedrijven worden toegepast. Voeg aan de criteria toe de (inter) nationale rol van de haven en hiermee de verantwoordelijkheid voor de verzorging van het achterland. 5. Vergroot de aantrekkelijkheid van de haven door de stedebouwkundige kwaliteit te verbeteren en door op een aantal strategische plekken functiemenging toe te staan. 6. Neem een globale investeringsstrategie op in de Havenvisie en maak beter duidelijk waarom de nieuwe zeesluis bij IJmuiden er moet komen. 7. Maak, na afronding van deze visie, samen met de regionale partners en het Rijk een strategische visie voor de periode Betrek hierbij de ruimtelijke discussie over eventuele havenuitbreidingen. SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN ARS-Advies over Slimme Haven, Havenvisie gemeente Amsterdam , juni

5 ARS-Advies over Slimme Haven, Havenvisie gemeente Amsterdam , juni

6 ARS-ADVIES OVER SLIMME HAVEN, HAVENVISIE GEMEENTE AMSTERDAM I. INLEIDING De ARS is gevraagd te reageren op de Havenvisie (concept 25 april 2008) van de gemeente Amsterdam die de titel Slimme Haven heeft gekregen. Deze titel is terecht omdat enerzijds op slimme manier met de beperkte ruimte moet worden omgegaan en anderzijds de nadruk op innovatie zal moeten liggen wil Amsterdam de concurrentie met andere havens aan kunnen gaan. De haven van Amsterdam is een van de economische pijlers van Metropool Amsterdam. De belangrijkste opgave voor de Havenvisie is volgens de ARS Metropool Amsterdam optimaal van de goedfunctionerende haven te laten profiteren. Kenmerkend voor de Amsterdamse haven is dat er een breed pakket aan diensten wordt aangeboden waardoor deze minder conjunctuurgevoelig is. Een specifieke opgave daarbij is om de economische activiteiten op duurzame wijze te combineren met andere stedelijke en regionale behoeften en claims. De ARS kan zich op hoofdlijnen vinden in de Havenvisie maar heeft een aantal punten voor verbetering. De Havenvisie richt zich in eerste instantie alleen op het Amsterdamse grondgebied van de haven. Logische verbanden (Beverwijk, Velsen, Zaandam, maar ook Almere) blijven hierdoor echter te veel buiten beeld. Daarnaast is de tijdhorizon van de Havenvisie gelijkgesteld aan die van de Structuurvisie (2020). Er spelen echter lange termijnontwikkelingen die de ontwikkeling van de haven beïnvloeden. De ARS pleit er daarom voor dat de Havenvisie de ontwikkeling van de Amsterdamse haven meer in samenhang met die van de omliggende havengebieden en bedrijventerreinen uitwerkt én dat de visie wordt voorzien van doorkijken naar de periode na II. SELECTIEVE GROEI OP BESTAAND GEBIED De haven van Amsterdam is full service, modern en goed geoutilleerd, maar ook doorvoerhaven voor onder andere grote ruimtevragers (kolen). Ten opzichte van andere havens heeft Amsterdam een aantal competitieve voordelen: snelle, klantgerichte behandeling van de goederen, nabijheid Schiphol. De Havenvisie stelt voor de verwachte groei tot 2020 (met bijna een verdubbeling in de overslag) te realiseren op bestaand havengebied. Een uitbreiding in de regio zou na 2020 kunnen plaatsvinden indien breed aanvaard wordt dat de maatschappelijke voordelen groter zijn dan de nadelen. De ARS juicht deze beslissing toe, maar wijst erop dat dit implicaties heeft voor het type haven waar naar gestreefd wordt. Amsterdam zal daarin keuzes moeten maken. De problematiek van de milieucontouren en de ontwikkelruimte zijn daarbij belangrijke aspecten. Milieucontouren De verwachte groei op bestaand gebied kan alleen opgevangen worden door een forse intensivering. Dit vraagt niet alleen grote investeringen van de ondernemingen, maar zorgt er tevens voor dat er meer activiteiten ontplooid worden op eenzelfde grondgebied. Gevolg is concentratie van milieuhinder in een beperkt gebied, terwijl de milieuhindercontouren daarvan voor een groot deel al gevuld zijn. Amsterdam moet daarin duidelijker keuzes maken door de bottlenecks voor de milieuhin- ARS-Advies over Slimme Haven, Havenvisie gemeente Amsterdam , juni

7 dercontouren weg te nemen en daarnaast selectiever te zijn in het werven van bedrijven. Minimaal moeten deze hindercontouren inzichtelijk gemaakt worden. Deze beïnvloeden namelijk ook de ontwikkelkansen in de omgeving, zoals aan de Noordelijke IJ-oever of in Teleport. Zijn er mogelijkheden om slim met deze contouren te schuiven? Verder is het de vraag of er kan worden ingezet op concentratie van havenactiviteiten in een gebied, dat wordt ingeperkt door woningbouw. Ontwikkelruimte De hoeveelheid uit te geven terreinen is beperkt. Dat geldt met name voor de natte terreinen. Om de groei mogelijk te maken zal er dus op een slimme manier met deze beperkte hoeveelheid ruimte omgegaan moeten worden. Daarvoor wordt in de Havenvisie een aantal instrumenten genoemd die nu reeds ingezet worden. De ARS pleit ervoor om dit instrumentarium meer te differentiëren, waarbij rekening gehouden wordt met de volgende aspecten: Een aanzienlijk deel van bedrijvigheid is niet havengebonden (distributie, bouwbedrijven). Door deze te verplaatsen, niet alleen naar de droge terreinen van Westpoort maar ook naar bedrijventerreinen elders in de regio, kan ontwikkelruimte voor kadegebonden activiteiten gewonnen worden. Een deel van de haven wordt gebruikt voor opslag van goederen die daarna verder naar het achterland vervoerd worden. Deze opslag zou ook dichter bij de eindbestemming kunnen, waardoor ruimte vrijgemaakt wordt. Een groot deel van de kolen dat aankomt in de haven van Amsterdam is bestemd voor de Duitse markt. Er moet gestreefd worden naar samenwerking met partijen in het achterland, waardoor deze ook in Duitsland kunnen worden opgeslagen. Welk type haven? Zoals gezegd is het onduidelijk op wat voor soort haven de Havenvisie mikt. Wel wil Amsterdam selectiecriteria toepassen voor nieuwe bedrijvigheid en uitbreiding van bestaande bedrijven. De criteria die voorgesteld worden zijn werkgelegenheid, toegevoegde waarde en duurzaamheid. De Havenvisie geeft echter niet aan hoe deze criteria gewogen worden. Zo is het de vraag hoe de voorgestelde uitbreiding van kolen en olieproducten zich tot deze drie criteria verhoudt. Te overwegen valt de (inter) nationale rol van de haven, en hiermee de verantwoordelijkheid voor de verzorging van het achterland, aan de criteria toe te voegen. Ook in Europees verband is het wenselijk te komen tot een transparant systeem van weging van verzoeken voor concessies voor de exploitatie van haventerminals. De ontwikkelingen van de wereldeconomie spelen daarbij een grote rol, onder andere wat betreft de energievoorziening. Hierover wordt echter weinig gezegd terwijl het een speerpunt zou moeten zijn. Een van de doelstellingen is het behoud van 7,5% marktaandeel in de Hamburg - Le Havre Range, uitgedrukt in volume. Als de nadruk op groei van de toegevoegde waarde (selectieve ontwikkeling) komt te liggen hoeft hier niet zondermeer aan vastgehouden te worden. III. DE HAVEN EN DE STAD Door schaalvergroting en functiescheiding zijn de stad en de haven steeds verder uit elkaar gegroeid en is het havengebied door kilometerlange barrières van de stad afgeschermd. Hierdoor is de haven letterlijk en figuurlijk ver van de beleving van de ARS-Advies over Slimme Haven, Havenvisie gemeente Amsterdam , juni

8 Amsterdammer komen te liggen. Een van de doelstellingen van de Havenvisie is de aantrekkelijkheid van de haven te stimuleren, ondermeer om bij Amsterdammers het besef van het belang van de haven te vergroten. De ARS onderschrijft dit en pleit ervoor om te zoeken naar de publieke waarden van de havengebieden en de aangrenzende gebieden. Hierbij gaat het om zaken als natuur, water, bereikbaarheid, uitzicht, historisch erfgoed, landschap, wonen en werken. De visie zou hierbij dus verder kunnen gaan dan publiekscampagnes en het aanleggen van fietsroutes en moeten zoeken naar meer interactie tussen stad en haven. De ARS doet hieronder een aantal suggesties op het gebied van de stedebouwkundige kwaliteit en functiemenging. Verder kunnen rondvaarttochten door de haven en een informatiecentrum de populariteit van de haven vergroten. Stedebouwkundige kwaliteit De stedebouwkundige kwaliteit van het havengebied is onder de maat waardoor het geen aantrekkelijk gebied voor werknemers en bezoekers is. De gebouwen spreken niet tot de verbeelding, de openbare ruimte is slechts op autoverkeer ingericht en voorzieningen zijn er niet. Op dit moment worden er voornamelijk dozen geplaatst: dicht, vierkant met enorme afmetingen. Natuurlijk kunnen we niet terug naar de tijd van de prachtige pakhuizen en veemgebouwen, maar het lijkt er op dat op dit moment geen potentieel industrieel erfgoed wordt gecreëerd. In het ruimtelijk ontwerp wordt geen rekening gehouden met zichtlijnen. Zicht op bijvoorbeeld zeeschepen of oriëntatiepunten worden geblokkeerd door nieuwe dozen. De ARS pleit voor een aantrekkelijke vormgeving en inrichting met goede oriëntatiepunten, kruispunten met voorzieningen en speciale landmarks. Er kan gewerkt worden met stepping stones, waarbij elk knooppunt vanaf Sloterdijk een eigen herkenbaar gezicht krijgt, met voorzieningen die voor een breder publiek interessant zijn. Functiemenging Functiemenging kan een rol spelen bij het aantrekkelijker maken van het havengebied. In tegenstelling tot kantoorgebieden waar monofunctioneel gebruik in toenemende mate als ongewenst wordt beschouwd, blijft de haven een eenzijdig industrie/bedrijventerrein. Gezien juist de functie van het havengebied als vestigingslocatie voor milieuhinderlijke bedrijven is een combinatie met woningbouw niet mogelijk. Maar er is veel mogelijk door menging met niet-woonfuncties. Uitgaande van de havenfunctie kunnen andere, niet hindergevoelige functies als kantoren, groen, recreatie, cultuur, sport en horeca een volwaardiger plek in het gebied krijgen. De ARS pleit er voor deze functies te concentreren op een beperkt aantal centrale plekken die per openbaar vervoer goed bereikbaar zijn. Daarbij doet de mogelijkheid voor functiemenging zich vooral voor in de droge terreinen. In het havengebied zelf zijn er echter ook kansen, zoals horeca met terras aan het water, het leggen relaties met recreatiegebieden, uitzichtpunten. Op die manier kan het voor personeel interessanter worden om in het gebied te gaan werken en voor Amsterdammers om het gebied te bezoeken. Cruiseterminal Passenger Terminal Amsterdam (PTA) op de kop van de Oostelijke Handelskade is nu de enige plek in de stad waar havenactiviteit te ervaren is. De Havenvisie is onduidelijk over de toekomst daarvan. Ook als er een nieuwe terminal bij Westpoort ARS-Advies over Slimme Haven, Havenvisie gemeente Amsterdam , juni

9 komt, pleit de ARS ervoor om PTA te behouden. Dat kan ook omdat beide terminals verschillende doelgroepen zullen hebben: Westpoort op- en afstappers vanaf Schiphol en PTA kort bezoek. IV. STRATEGIE Zeesluis Een belangrijk gegeven van de Havenvisie is de aanleg van de nieuwe zeesluis. Alle bestuurlijke inspanning is gericht op een positief besluit omtrent de aanleg, omdat Amsterdam anders onbereikbaar wordt en de doelstellingen van intensivering en herstructurering van bestaande haventerreinen niet worden gehaald. De ambities voor de haven staan of vallen dus met de komst van de nieuwe zeesluis. De argumentatie hiervoor zou worden versterkt als de Havenvisie overtuigender zou aangeven wat de effecten zijn als de nieuwe zeesluis er niet komt. Investeringsstrategie De Havenvisie noemt een hele reeks vervolgacties. Hoe deze gefinancierd gaan worden is echter onduidelijk. Een belangrijke investering van Amsterdam zal die in de nieuwe zeesluis zijn. De ARS begrijpt dat de gemeente haar onderhandelingspositie met het Rijk niet wil ondergraven door nu al aan te geven hoeveel hier vanuit de regio in geïnvesteerd moet worden, maar pleit er wel voor een globale investeringsstrategie op te nemen. Dit vergroot tevens de transparantie van de besluitvorming. Om de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en innovatie te stimuleren, worden twee fondsen ingesteld (beide 1 mln/jaar). Daaraan zou nog een derde fonds kunnen worden toegevoegd, namelijk een herstructureringsfonds of herontwikkelingsfonds bedoeld om de intensivering van het grondgebruik te stimuleren. Hiermee kunnen panden en terreinen worden opgekocht, die niet optimaal gebruik maken van de vestiging op schaarse terreinen aan vaarwater, zodat door heruitgifte de doelstelling van intensivering van ruimtegebruik kan worden bereikt. Een regionale lange termijnvisie De ARS kan zich in hoofdlijnen vinden in de Havenvisie maar pleit er wel voor dat er, na afronding van deze nota, met de bestuurlijke partners in de regio én het Rijk gestart wordt met het opstellen van een strategische visie voor de periode Vragen die daar bij aan de orde moeten komen zijn wat voor functies, faciliteiten en ruimtegebruik het zekerstellen van de zeehavenfunctie vergt, ook in de verdere toekomst. Ook de ruimtelijke discussie over eventuele havenuitbreidingen zou daarbij aan bod moeten komen. Mw. drs. E. Eshuis (voorzitter) Dhr. drs. H.C. Grünhagen (secretaris) ARS-Advies over Slimme Haven, Havenvisie gemeente Amsterdam , juni

10 RECENT UITGEBRACHTE PRODUCTEN VAN DE AMSTERDAMSE RAAD VOOR DE STADSONTWIKKELING Te bestellen of in te zien op NUMMER PRODUCTEN / ADVIEZEN DATUM 308 (11) Advies over Slimme Haven, Havenvisie gemeente Amsterdam juni 2008 (10) Brief over de Concept-Strategienota Surinameplein juni 2008 (09) Dvd: Naples a new approach to public transport mei (08) Advies over de Zuidas: Visie 2007 en de Programma s van Eisen mei 2008 (07) Publieksdebat over de Zuidas (& verslag) 4 april 2008 (06) Brief over Wibaut aan de Amstel, Strategie voor gebiedsontwikkeling april 2008 (05) Conclusies van het symposium 50 jaar ARS: De Topstad bereikbaar april 2008 (04) Brief over het Stedenbouwkundig Plan Driehoek Kop Java mrt 2008 (03) Brief over de OV-visie 2020/2030 Stadsregio Amsterdam jan (02) Brief over het Burgerinitiatief Stadionplein jan (01) Advies over Wonen in de Metropool Woonvisie Amsterdam tot 2020: Durf te kiezen jan (22) Symposium 50 jaar ARS: Amsterdam tussen Gisteren en Morgen, deel 2 28 nov (21) Brief over de Haalbaarheidsstudie Ferdinand Bolstraat dec 2007 (20) Brief over het Uitvoeringsbesluit Fred. Roeskestraat dec 2007 (19) Publicatie ter ere van 50 jaar ARS: Uitgebreid Amsterdam nov (18) Brief over het Metropolitane Landschap dec (17) Advies over het Discussiedocument Voorrang voor een gezonde stad okt 2007 (16) Brief over de Amsterdamse OV-visie Een enkeltje Topstad sept (15) Brief over het Stedebouwkundig Plan Archiefterrein sept (14) Brief over Beleidskader Fietsparkeren bij Publiekstrekkende Bestemmingen aug 2007 (13) Brief over Investeringsbesluit Stadionplein aug 2007 (12) Brief over de Wibautas: kansen en aanbevelingen aug 2007 (11) Brief over het Centrumgebied Amsterdam Nieuw West juni 2007 (10) Brief over Wonen: Kansen in de voorraad juni 2007 (09) Reactie op Visie op Hoofdlijnen Openbaar Vervoer in de Stadsregio juni 2007 (08) Brief over het Uitwerkingsplan Stationslocatie Lelylaan juni 2007 (07) Fietstocht & flitsdebat Wibautas juni 2007 (06) Symposium 50 jaar ARS: Amsterdam tussen Gisteren en Morgen juni 2007 (05) Gids Studiereis Hamburg apri 2007 (04) Brief over Tolhuispark mrt (03) Advies over de Strategienota NDSM-werf Oost mrt 2007 (02) Brief over planvorming Parkstad mrt (01) Advies over het Programma van Eisen Westrand Tuinen van West feb (15) Advies over het Regionaal Openbaar Vervoer: Ruimte voor RegioRail nov (14) Advies over het Leidseplein okt 2006 (13) Brief over Grote Leegkomende Gebouwen in de Binnenstad sep 2006 (12) Brief over de Welstandsnota voor Buiksloterham sep 2006 (11) Verslag symposium 24 e Ontmoeting: Bestemming AMS sep 2006 (10) Reactie op de Opdrachtformulering Quickscan Metromaterieel juli (09) Advies over de Toekomstvisie IJmeer juni 2006 (08) Reactie op het Stedebouwkundig Plan RI-O (Zeeburgereiland) juni (07) Advies over de Rode Loper: Stadsentree van Amsterdam mei 2006 (06) Publicatie lezing Tussen Structuur en Incident mei 2006 (05) Reactie op gang van zaken Rijksmonumenten (n.a.v. trap in Paleis op de Dam) apr 2006 (04) Reactie op het Stedebouwkundig Plan Amstelkwartier apr (03) Advies over de Evaluatie Richting Parkstad 2015 mrt 2006 (02) Brief over Postzegelparken mrt 2006 (01) Reactie op het Strategisch Programma van Eisen Nieuw Metromaterieel feb 2006 RECENT UITGEBRACHTE ARS-PRODUCTEN

ARS. Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling. Advies over de Scheg tussen Schinkel en Schiphol

ARS. Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling. Advies over de Scheg tussen Schinkel en Schiphol ARS Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling Advies over de Scheg tussen Schinkel en Schiphol Advies over de Scheg tussen Schinkel en Schiphol Aan: College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam

Nadere informatie

ARS. Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling. Advies over de Visie Verdubbeling Oosterpark

ARS. Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling. Advies over de Visie Verdubbeling Oosterpark ARS Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling Advies over de Visie Verdubbeling Oosterpark Advies over de Visie Verdubbeling Oosterpark Aan: Dagelijks Bestuur en Raad van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer

Nadere informatie

over Wonen in de Metropool Woonvisie Amsterdam tot 2020: Durf te kiezen

over Wonen in de Metropool Woonvisie Amsterdam tot 2020: Durf te kiezen over Wonen in de Metropool Woonvisie Amsterdam tot 2020: Durf te kiezen ARS-advies over Wonen in de Metropool Woonvisie Amsterdam tot 2020: Durf te kiezen Aan: College van Burgemeester en Wethouders Amsterdam

Nadere informatie

Haven Amsterdam Gateway to Europa

Haven Amsterdam Gateway to Europa IJ (voor 1850) Haven Amsterdam Gateway to Europa Jan Egbertsen 26 september 2011, Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Amsterdam Noordzeekanaalgebied (rond 1875) Overzicht

Nadere informatie

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Janine van Oosten, directeur CNB en rijkshavenmeester Februari 2013 Havenclub Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam De havens van

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Aart de Koning, april 2010 De aanleiding: de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam staat onder druk De haven van Rotterdam is altijd sterk verankerd geweest

Nadere informatie

Gemeenteraad Velsen informatiebijeenkomst 20 februari 2014 n derde presentatie

Gemeenteraad Velsen informatiebijeenkomst 20 februari 2014 n derde presentatie Gemeenteraad Velsen informatiebijeenkomst 20 februari 2014 n derde presentatie Dertje Meijer, President-directeur Naam, Afdeling, Dag maand jaar, Plaats Inhoud 1. Introductie Havenbedrijf Amsterdam 2.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 2 1. Keuze onderzoeksonderwerpen 2015... 2 2. Geplande onderzoeken... 2 Subsidiebeleid... 2 Weerstandsvermogen... 2 Nog te kiezen onderwerp...

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

Jaarcijfers 2011. Perspresentatie Dertje Meijer - 12 Januari 2012. Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam

Jaarcijfers 2011. Perspresentatie Dertje Meijer - 12 Januari 2012. Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Jaarcijfers 2011 Perspresentatie Dertje Meijer - 12 Januari 2012 Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Presentatie 1. Vierde haven van Europa 2. Havenvisie: slimme haven 3. Jaarcijfers

Nadere informatie

over DE RODE LOPER: stadsentree van Amsterdam

over DE RODE LOPER: stadsentree van Amsterdam Mei 2006 Adviesnr. 299 Serie 2006, nr. 07 over DE RODE LOPER: stadsentree van Amsterdam Aan: Het Gemeentebestuur van de Centrale Stad Het Stadsdeelbestuur van Amsterdam Centrum Het Stadsdeelbestuur van

Nadere informatie

Actualisatie bestemmingsplan Lutkemeerpolder

Actualisatie bestemmingsplan Lutkemeerpolder Actualisatie bestemmingsplan Lutkemeerpolder Presentatie ± 10 minuten Vragen & Discussie ± 20 minuten Ligging Ligging: Tussen de Ringvaart, de Wysentkade, de Osdorper Bovenpolder en de Ookmeerweg Historie

Nadere informatie

PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT

PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT 1 PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Pythagoraslaan 101 3508 TH Utrecht Datum: 1 oktober 2009 Ons kenmerk: PCL 2009/05

Nadere informatie

VISIE OP BINNENSTAD MAASTRICHT. Tweede Stadsavond 25 november 2013

VISIE OP BINNENSTAD MAASTRICHT. Tweede Stadsavond 25 november 2013 Advies van de jeugd VISIE OP BINNENSTAD MAASTRICHT Tweede Stadsavond 25 november 2013 Terugblik Droomlijnen 1. Harmonieuze samenleving 2. Benutten van talent 3. Onderscheidend, kwalitatief en vernieuwend

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht)

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Bijlage: Projecten in de provincie Utrecht (hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Inleiding In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Verordening

Nadere informatie

ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan

ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan 2 schiereiland de Hemmes (Wijde Zaan) Unieke locaties aan de oever van de Zaan De Metropoolregio Amsterdam heeft een grote aantrekkingskracht op mensen

Nadere informatie

Kop Dijksgracht, grens en schakel voorstel tijdelijke invulling. Sasja Scherjon

Kop Dijksgracht, grens en schakel voorstel tijdelijke invulling. Sasja Scherjon Kop Dijksgracht, grens en schakel voorstel tijdelijke invulling Sasja Scherjon oktober 2009 Inleiding Twee maanden geleden werd ik benaderd door Rob Flipse, bewoner van de Dijksgracht, met het verzoek

Nadere informatie

Almere Weerwaterzone 45

Almere Weerwaterzone 45 Almere Weerwaterzone 45 Nota Ruimte budget 88,6 miljoen euro Planoppervlak hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Schaalsprong Almere, waar Almere Weerwaterzone

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Integrale versie van het Aangepaste ontwerp Luchthavenindelingbesluit Schiphol

Integrale versie van het Aangepaste ontwerp Luchthavenindelingbesluit Schiphol Integrale versie van het Aangepaste ontwerp Luchthavenindelingbesluit Schiphol Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen Artikel 1.1.1 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet luchtvaart;

Nadere informatie

KANSENKAART. Kansenkaart 2020 Mogelijkheden voor bouwen in Leiden Inhoudsopgave Meer informatie. Toelichting. Meer info. Voorwoord.

KANSENKAART. Kansenkaart 2020 Mogelijkheden voor bouwen in Leiden Inhoudsopgave Meer informatie. Toelichting. Meer info. Voorwoord. Toelichting Kansenkaart Meer info Toelichting Meer info Voorwoord Toelichting Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord Kansenkaart Meer info Toelichting Voorwoord Kansenkaart 2020 Mogelijkheden

Nadere informatie

Kan alles op Oevers D?

Kan alles op Oevers D? Toelichting op ons verzoek om de vragen en antwoorden in het kader van art. 37 van het ordereglement over Oevers D naar de agenda te halen. Maart 2007 Kan alles op Oevers D? Raadsfractie Sterk Meppel 26-3-2007

Nadere informatie

Het oog wil ook wat EEN HAVEN VAN WERELDKLASSE WIL ER OOK ZO UITZIEN. Uitgave. Havenbedrijf Rotterdam N.V., Postbus 6622, 3002 AP Rotterdam

Het oog wil ook wat EEN HAVEN VAN WERELDKLASSE WIL ER OOK ZO UITZIEN. Uitgave. Havenbedrijf Rotterdam N.V., Postbus 6622, 3002 AP Rotterdam Het oog wil ook wat Uitgave Havenbedrijf Rotterdam N.V., Postbus 6622, 3002 AP Rotterdam EEN HAVEN VAN WERELDKLASSE WIL ER OOK ZO UITZIEN T 010-252 10 10 E I info@portofrotterdam.com www.portofrotterdam.com

Nadere informatie

KRUISBESTUIVINGEN TUSSEN LUCHT EN ZEEHAVEN

KRUISBESTUIVINGEN TUSSEN LUCHT EN ZEEHAVEN KRUISBESTUIVINGEN TUSSEN LUCHT EN ZEEHAVEN Dick van Damme Lector Logistiek Hogeschool van Amsterdam Terneuzen 3 september 2015 AGENDA 1. Ontwikkelingen lucht- en zeehaven 2. Uitdagingen en strategierichtingen

Nadere informatie

KEESVANRUYVEN ruimte en ontwikkeling

KEESVANRUYVEN ruimte en ontwikkeling Bezoekadres Duintjer CS Vijzelstraat 72 unit 4.22 1017 NL Telefoon 06 22788306 www.keesvanruyven.nl ruimte@keesvanruyven.nl KEESVANRUYVEN ruimte en ontwikkeling Curriculum Vitae Naam Kees van Ruyven Huidige

Nadere informatie

Kernopgave 1: Verbinding Hoofddorp centrum station

Kernopgave 1: Verbinding Hoofddorp centrum station Kernopgave 1: Verbinding Hoofddorp centrum station 1 Fruittuinen en Wandelbos tot stadspark transformeren. Stadspark houdt in: Fruittuinen, Wandelbos (met volière en kinderboerderij) en tenniscomplex.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijk Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 december 2002 Nummer voorstel: 2002/197

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijk Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 december 2002 Nummer voorstel: 2002/197 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijk Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 december 2002 Nummer voorstel: 2002/197 Voor raadsvergadering d.d.: 17-12-2002 Agendapunt: 17 Onderwerp:

Nadere informatie

Nota Fondsen Ruimtelijke Ontwikkelingen

Nota Fondsen Ruimtelijke Ontwikkelingen Nota Fondsen Ruimtelijke Ontwikkelingen 1 november 2009 M. Roobol / P. Bakker Openbare Werken en Ruimtelijke Zaken 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Inleidend 3 1.2 Aanleiding 3 1.2 Leeswijzer 4 2 Huidige

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Nummer: 9A Tubbergen, 27 september 2013 Onderwerp: Vaststellen van het beleidskader voor de toepassing van de Kwaliteitsimpuls groene omgeving KGO. Samenvatting

Nadere informatie

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL Full Service Container Logistics Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL 4-10-2013 Corporate presentatie 2 4-10-2013 Corporate presentatie 3 Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL MCS.

Nadere informatie

ontwerpvoorstel aan de raad

ontwerpvoorstel aan de raad Page 1 of 9 ontwerpvoorstel aan de raad Rotsoord: Ontwikkeling locatie De Boo - vaststelling Stedenbouwkundig Progrmma van Eisen Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende

Nadere informatie

Lage dichtheid & aanpassing volkstuinen

Lage dichtheid & aanpassing volkstuinen Lage dichtheid & aanpassing volkstuinen De ligging aan de Amstelscheg is dé kwaliteit van de Nieuwe Kern. In dit scenario wordt voorgesteld de kwaliteit van de Amstelscheg naar binnen te halen en te combineren

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied RAADSVOORSTEL Nr.: 07-39 Onderwerp: Rapportage Bergwijkpark Noord Diemen, 1 mei 2007 Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel

Nadere informatie

gemeenteraad van Albrandswaard Postbus 1000 3160 GA RHOON

gemeenteraad van Albrandswaard Postbus 1000 3160 GA RHOON Aan gemeenteraad van Albrandswaard Postbus 1000 3160 GA RHOON Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 20 mei 2014 Beantwoording vragen Beraad & Advies Ruimte

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kennispark 2013

Bestemmingsplan Kennispark 2013 Bestemmingsplan Kennispark 2013 Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen (Geanonimiseerde versie en derhalve geschikt voor digitale verspreiding) Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie De sector logistiek groeit; internationaal, nationaal en zeker ook regionaal. Dat biedt kansen voor Noordoost-Brabant. Met sterke

Nadere informatie

Samenvatting Zienswijze Structuurvisie van Milieucentrum Amsterdam

Samenvatting Zienswijze Structuurvisie van Milieucentrum Amsterdam Samenvatting Zienswijze Structuurvisie van Milieucentrum Amsterdam Deel 1: de Visie 3. Uitrol centrumgebied 3.1 Wonen op volkstuinparken Milieucentrum Amsterdam is van mening dat permanent wonen in Amsterdamse

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

Stand van zaken Omgevingsvisie 2040

Stand van zaken Omgevingsvisie 2040 Stand van zaken Omgevingsvisie 2040 1 april 2015 Gezamenlijke gemeenteraden van Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Kaag en Braassem, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Wassenaar en Leiden Het

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Vergadering: 3 december 2013 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Aan

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

[voor] Lambert Zegers Jan Hooft. Voorstel Feiten & Cijfers Bedrijfschap Horeca & Catering

[voor] Lambert Zegers Jan Hooft. Voorstel Feiten & Cijfers Bedrijfschap Horeca & Catering NOTITIE [van] Jeroen de Kort [voor] Lambert Zegers Jan Hooft [kenmerk] n2013-0153jk [plaats] Delft [project] 13216-INF [datum] 22 juli 2013 [onderwerp] Voorstel Feiten & Cijfers Bedrijfschap Horeca & Catering

Nadere informatie

Bijlage: Schema s, Tabellen, Grafieken en Kaarten

Bijlage: Schema s, Tabellen, Grafieken en Kaarten Bijlage: Schema s, Tabellen, Grafieken en Kaarten A Schema s B Tabellen C Grafieken D Kaarten A Schema s Cluster Groentypen 1. Volkstuinen en sportparken Volkstuincomplexen, schoolwerktuinen, nutstuinen

Nadere informatie

Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied. Gemeente Uithoorn Mei 2015 1

Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied. Gemeente Uithoorn Mei 2015 1 Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied Gemeente Uithoorn Mei 2015 1 Het ontwerp bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied heeft in de periode van 6 maart

Nadere informatie

behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Kerkeveld naast 18 Beekbergen

behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Kerkeveld naast 18 Beekbergen Zienswijzennota behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Kerkeveld naast 18 Beekbergen 1 Inleiding a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. Regiomarkt

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. Regiomarkt MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam Regiomarkt 10-3-2016 1 Brede Aanpak Aanleiding Eerder onderzoek: knelpunten A9 Achterliggende ontwikkelingen: toenemende verstedelijking, vergrijzing, technologische

Nadere informatie

over de TOEKOMSTVISIE IJMEER

over de TOEKOMSTVISIE IJMEER Juni 2006 Adviesnr. 300 Serie 2006, nr. 09 over de TOEKOMSTVISIE IJMEER Aan: Het Gemeentebestuur van Amsterdam ADVIES van de ARS over de TOEKOMSTVISIE IJMEER INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING en AANBEVELINGEN

Nadere informatie

Welstandsjaarverslag 2006

Welstandsjaarverslag 2006 Welstandsjaarverslag 2006 Burgemeester en wethouders van Beemster 13 november 2007. 1. Doelstelling en wettelijk kader Sinds 1 januari 2003 bepaalt de Woningwet, in artikel 12c, dat burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp RAADSVOORSTEL Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp Voorgesteld raadsbesluit: Vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor de locatie Eurowerft

Nadere informatie

Logistieke draaischijf Twente, De regio als concurrerende hotspot

Logistieke draaischijf Twente, De regio als concurrerende hotspot Logistieke draaischijf Twente, De regio als concurrerende hotspot Rikkert de Kort Senior adviseur goederenvervoer 13 juni 2012 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024 379

Nadere informatie

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort 4 4 De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort Bereikbaar en bewegen Voorwoord van H. Brink, Wethouder verkeer gemeente Amersfoort Hoe houden we Amersfoort bereikbaar

Nadere informatie

PERSONTMOETING 24 MAART 2010. Forum Mobiliteit Regio Antwerpen 2020

PERSONTMOETING 24 MAART 2010. Forum Mobiliteit Regio Antwerpen 2020 PERSONTMOETING 24 MAART 2010 Forum Mobiliteit Regio Antwerpen 2020 Een stand van zaken Uitgangspunten & aanpak Memorandum Feedback & vaststellingen Boodschap Openbaar vervoer potenties (Manu Claeys Peter

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

GEBIEDEN. 4 havo 3 Stedelijke gebieden 1-3

GEBIEDEN. 4 havo 3 Stedelijke gebieden 1-3 GEBIEDEN 4 havo 3 Stedelijke gebieden 1-3 PAR 2 De stad als sociaal centrum * A. De functies van de stad en botsende belangen. * B. Ruimtegebrek in de stad * C. De stad als verzorgingscentrum A. De vier

Nadere informatie

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen De maatschappij van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. De wereld wordt kleiner door

Nadere informatie

Kleuring van Bedrijventerreinen

Kleuring van Bedrijventerreinen Kleuring van Bedrijventerreinen Bedrijventerreinen Hoofddorp-Noord Algemeen Segmentering Hoofdsecties Markt Ruimtelijke Structuur Ligging/ Positie en Expressie Interactie Ligging kern Hoofddorp Bestemmingsplan

Nadere informatie

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015 Printdatum : 5-10-2015 1/13 Aantal werknemers gemiddeld Aantal werknemers totaal Aantal fte Aantal fte BAPO Aantal fte ziek Aantal ziekmeldingen Aantal herstelmeldingen Aantal nul-verzuimers 49.100 58.155

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010 Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Voorstel: 1. Het toetsingsadvies van de Commissie voor de mer over het milieueffectrapport (mer) oostelijke

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen 22 april 199797-000527 concept-nota Hoofdlijnen ruimtelijk beleid regio Gooi en Vechtstreek Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen Het bebouwde deel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: BP16.00192 Datum: Toekomstagenda Vijf van de Meierij.

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: BP16.00192 Datum: Toekomstagenda Vijf van de Meierij. Datum: Onderwerp Toekomstagenda Vijf van de Meierij Status Besluitvormend Voorstel 1. De Toekomstvisie Vijf van de Meierij als vertrekpunt te hanteren voor verdere samenwerking op subregionaal niveau,

Nadere informatie

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Een aantrekkelijk gebied, met een uitgebreid aanbod aan werkgelegenheid Onder de noemer Arnhem Centraal ondergaan station Arnhem en zijn directe omgeving

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Een zelfstandig en ruim bedrijfs-/kantoorpand gelegen op een hoek en op een gevarieerd bedrijventerrein

Een zelfstandig en ruim bedrijfs-/kantoorpand gelegen op een hoek en op een gevarieerd bedrijventerrein Een zelfstandig en ruim bedrijfs-/kantoorpand gelegen op een hoek en op een gevarieerd bedrijventerrein Abberdaan 44 in Amsterdam (Sloterdijk III/Westpoort) Eerste indruk: Het betreft een royaal en zelfstandig

Nadere informatie

Geachte heer Van Aartsen en heer Aboutaleb

Geachte heer Van Aartsen en heer Aboutaleb Aan de voorzitter van de stadsregio Rotterdam en de voorzitter van het stadsgewest Haaglanden Potsbus 12600 2500 DJ DEN HAAG Datum: Ons kenmerk: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: 4-09-2012

Nadere informatie

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst?

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Trots maakte wethouder Jan Goijaards van Veghel de resultaten bekend van de renovatie van het winkelgebied van Veghel: 22 nieuwe winkels erbij in

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008

College van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008 Plan van Aanpak Autonome groei+ Oosteind Aan van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008 Inleiding Het kerkdorp Oosteind krijgt de mogelijkheid uit te breiden ten behoeve van de

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 6 oktober 2009 Onderwerp: Eindrapportage onderzoek capaciteit binnensportaccommodaties 2009. Voorgesteld besluit: 1.

Nadere informatie

Inhoud mei 2004 Globale toekomstvisie Schematische weergave kaart 1 Gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur Schematische weergave kaart 2 Gewenste agrarische structuur Schematische weergave

Nadere informatie

CONCEPT t.b.v. ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan

CONCEPT t.b.v. ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan CONCEPT t.b.v. ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2015/ Adam Elzakalai H. Grootveld 1. Samenvatting Wat willen

Nadere informatie

De verbouw en uitbreiding van het pand Baroniestraat 54 mogelijk te maken voor vestiging van een kleinschalige zorginstelling met dienstwoning.

De verbouw en uitbreiding van het pand Baroniestraat 54 mogelijk te maken voor vestiging van een kleinschalige zorginstelling met dienstwoning. Datum: Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan waarbij de bestemming van het kantoor Baroniestraat 54 zodanig gewijzigd wordt dat het pand verbouwd en gebruikt kan worden voor een kleinschalige zorginstelling

Nadere informatie

Verslag publieksdebat Brummen

Verslag publieksdebat Brummen Verslag publieksdebat Brummen Datum bijeenkomst: 3 april 2013 Auteur: Els Holsappel Aanwezig: 15 deelnemers Doel van de bijeenkomst: Verzamelen reacties op de conceptvisie; Input leveren voor de definitieve

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl Metropoolregio Rotterdam Den Haag Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl 2 3 Metropoolregio by night feb 2012 4 Aanleiding voor Metropoolregio RDH [1] Randstad

Nadere informatie

Quickscan Locaties Transferium West

Quickscan Locaties Transferium West Quickscan s Transferium West Datum 6 april 2015 Doel Inventarisatie locaties en mogelijkheden per locatie in s-hertogenbosch West t.b.v. een transferium. Doelgroep Bezoekers aan de gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoeksvraag, aanpak en doelstelling Overzicht resultaten Conclusie Algemene toepasbaarheid Vragen

Inleiding. Onderzoeksvraag, aanpak en doelstelling Overzicht resultaten Conclusie Algemene toepasbaarheid Vragen Programma 14:00 Inloop en ontvangst 14:15 Boekuitreiking aan de deelnemers 14:30 Presentatie van de resultaten 15:00 Vragen en opmerkingen 15:15 Uitwisselen ervaringen tussen de steden, discussie 16:00

Nadere informatie

1 Onderwerp Blokhoeve: toepassen coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening.

1 Onderwerp Blokhoeve: toepassen coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening. Nieuwegei Gemeenteraad 2o14-1 7 Onderwerp Blokhoeve: toepassen coc rdinatieregeling We Datum 1 mei 2 114 ruimtelijke ordening Raadsvoorstel Afdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder AJ. Adriani

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nota Ruimte budget 25 miljoen euro Planoppervlak 33 hectare Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Synergie tussen stad en water De directe ligging

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 16 juli 2009 Nr. Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel tot het opstarten van de inspraakprocedure voor de Structuurvisie Wonen conform de gemeentelijke

Nadere informatie

Centrale Zandwinning Weert. Van primaire zandwinkel naar gebiedsontwikkeling

Centrale Zandwinning Weert. Van primaire zandwinkel naar gebiedsontwikkeling Centrale Zandwinning Weert Van primaire zandwinkel naar gebiedsontwikkeling Centrale Zandwinning Weert Situatie Medio 2015: specie uit huidige winning definitief op De continuïteit van een lokale werkgever

Nadere informatie

Rotterdam, 30 juni 2015.

Rotterdam, 30 juni 2015. Rotterdam, 30 juni 2015. 15bb5649 Aan: de gemeenteraad Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan De Ruyterstraat 36. Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor: 1. alle ingekomen zienswijzen ongegrond

Nadere informatie

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Standpunten van de kandidaat-politieke partijen, voor zover bekend. Tekst is bekort

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 28 september 2015 Documentnummer : 2015.0.072.749 Zaaknummer: 2015-03-01380 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 'Stadsblokken - Meinerswijk 2015'

Nadere informatie

Oostelijke Handelskade, Amsterdam

Oostelijke Handelskade, Amsterdam Oostelijke Handelskade, Amsterdam Projectgegevens Opdrachtgever : Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam Website : http://www.oga.amsterdam.nl/ Architect : Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam en diversen Initiatiefnemer

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie Structuurvisie Noord-Holland Achtergrondinformatie Structuurvisie: waarom en wat? - Inwerkingtreding Wro 1 juli 2008 - elke overheidslaag stelt eigen structuurvisie op (thema of gebied) - structuurvisies

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Hoofddorp De Hoek en omgeving"

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Hoofddorp De Hoek en omgeving OPLEGNOTITIE Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Hoofddorp De Hoek en omgeving" Nummer 2013.0016678 Versie 1 Thema Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Beslispunten voor de raad Ruimtelijke

Nadere informatie

Almere 2.0. studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband)

Almere 2.0. studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband) Almere 2.0 studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband) Voor de derdejaarsopdracht Ecologie van de opleiding TenL stond de woningopgave van Almere centraal. Almere is in korte tijd uitgegroeid tot een stad

Nadere informatie

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp Portefeuilehouder A. Elzakalai, J.J. Nobel, C.J. Loggen Collegevergadering

Nadere informatie