Verslag van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 15 juni 2010 in de Regentenzaal te Utrecht.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 15 juni 2010 in de Regentenzaal te Utrecht."

Transcriptie

1 COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST Verslag van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 15 juni 2010 in de Regentenzaal te Utrecht. Aanwezig: Afwezig: De voorzitter, T. Frantzen, de leden E. Bet, M. Cramer, T. van Rooijen, R. Roorda, K. Tedder en F. Wintermans, M. van der Wiel (secretaris), C. Boogert (uitvoerend secretaris) en I. Bakhuis (verslag). D. Dobbelaar (lid). OVERZICHT VERSLAG A. Ingekomen stukken en mededelingen B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 18 mei 2010 C. Algemeen D. Bouwplannen D1 De Wetering-Zuid, Proostwetering Wijziging ontwerp Healthpark, KOW / Delta Vorm Groep D2 Vleuterweide, deelplan 6, De Tuinlanden Schetsontwerp twee woongebouwen noordoosthoek, Inbo Amsterdam D3 Grauwaart Ontwerp negen woningen en studie blokhoeken, Gulikers Architecten E. Nagekomen bouwplannen E1 Uraniumweg Bouwaanvraag voor het bouwen van een loods voor opslag en overslag E2 Utrechtse Heuvelrug 130 Reclameaanvraag F. Overige bouwplannen Plannen met preadvies, lijsten d.d en G. Rondvraag en sluiting Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 15 juni 2010

2 A. Ingekomen stukken en mededelingen Geen. B. Notulen vergadering Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 18 mei 2010 Het verslag wordt met een enkele wijziging vastgesteld. C. Algemeen Geen. D. Bouwplannen D1 De Wetering-Zuid, Proostwetering (R) Wijziging ontwerp nieuwbouw Healthpark Aanvraag : TCN Ontwerp : KOW / Delta Vorm Groep (Zie notulen 26/06 en 02/ , 05/02, 13/05, 08/07 en 22/ en 20/ ) Architect Van Paassen heeft het concept van een tuinmuur en hoven gehandhaafd, maar de programmaordening gewijzigd. De looproute met de loofgang loopt langs de gebouwen parallel aan de Soestwetering. De loofgang wordt onderbroken door het parkeergebouw, dat wordt ontsloten via een inrit met rotonde vanaf de Hertogwetering, en over de looproute tot aan de Soestwetering reikt. Een bestrate verhoging in de rotonde onttrekt de inrit naar de parkeergarage/expeditieruimte aan het zicht. De gevels van de parkeervoorziening onderscheiden zich van de overige geveldelen door een opengewerkt metselwerkpatroon. De onderbouw van de parkeergarage aan de Soestwetering bestaat uit glas, waardoor de zorggerelateerde functie zichtbaar is. De blokken aan de Soestwetering zijn plaatselijk voorzien van een dakterras in de bovenste laag ter verlevendiging van het silhouet. Supervisor Klein Breteler is van mening dat de schematische opzet zich in de goede richting ontwikkelt. Het eindbeeld laat zich echter niet beoordelen aan de hand van referentiebeelden. Een concrete uitwerking zal moeten bewijzen of de loofgang voldoende kwaliteit toevoegt om de lengtewerking en continuïteit van het gebouw te waarborgen. Ook moet de uitwerking de betekenis van de sober vormgegeven parkeergarage/expeditieruimte in dit concept duidelijk maken. In de oorspronkelijke opzet hadden de paviljoens in de hoven een eigen identiteit, maar maakten zij tegelijkertijd deel uit van het geheel. Onduidelijk is in hoeverre dit nog steeds het geval is. De stedenbouwkundige compositie heeft een schematische helderheid. De gebouwfunctie een verzamelgebouw voor zorggerelateerde, autonome (para)medische diensten en voorzieningen, aanvullend op het ziekenhuisaanbod straalt niet vanzelfsprekend gemeenschappelijkheid uit. Deze moet gezocht worden in logica en samenhang in het ontwerp. De lengtewerking van de looproute met de loofgang kan daarin een rol vervullen. Vooralsnog speelt deze loofgang echter niet de rol van stedenbouwkundige drager van het ontwerp in tegenstelling tot de eerder gepresenteerde ontwerpen. De stalen constructie is hoger dan de bouwmassa's en betwijfeld wordt of begroeiing over de volle hoogte mogelijk is. Mede gelet op de beperkte functionaliteit wordt getwijfeld aan de toegevoegde waarde en houdbaarheid. De vraag is ook of de gewijzigde compositie, waarin bouwdelen zijn ontkoppeld, de wenselijke gemeenschappelijkheid en samenhang niet ondergraaft. De betekenis van de tussenruimtes is onduidelijk. Er bestaat tevens twijfel over de afwijkende invulling van de plint en de gevelbehandeling van de parkeergarage, waardoor het complex ook uiteen dreigt te vallen. De architect wordt geadviseerd een gevelstudie te verrichten om er een meer coherent complex van te maken. Het is een goede keuze de parkeergarage haaks op de voetgangersstroom te plaatsen, maar de plaatskeuze van de inrit met rotonde zal in overeenstemming moeten worden gebracht met het idee van een zelfstandig paviljoen in de tuin. De commissie wacht de verdere planuitwerking af. Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 15 juni

3 D2 Vleuterweide, deelplan 6, De Tuinlanden (Ont) Schetsontwerp twee woongebouwen noordoosthoek Aanvraag : Amvest/Portaal Ontwerp : Inbo Amsterdam (Zie notulen 10/ , 09/03 en 23/ ) Architect Postma licht de studie toe. Het is geen eenvoudige opgave de eengezinswoningen aan de Boog (twee lagen met kap) en de appartementengebouwen in de noordoosthoek (vijf tot acht bouwlagen) tot een samenhangend geheel te smeden. Uit een nadere analyse is geconcludeerd dat de landschappelijke kenmerken een natuurlijke begrenzing van een talud en bomenrijen meer bepalend zijn voor de beleving van de Boog dan de bebouwing. Dat gegeven is aangegrepen om landschappelijk samenhang te creëren. Het talud en de bomenrijen zijn naar de hoek doorgetrokken en daar verbreed en verhoogd. Een parkeerveld, voorzien van dakplatanen, beslaat het noordelijk deel van de noordoosthoek en gaat grotendeels schuil achter het verhoogde talud. Hagen, zoals die bij de woningen aan de Boog zijn toegepast, worden langs het parkeerveld en de bebouwing herhaald. Het zuidelijk deel van het terrein wordt ingericht als hof met een speelvoorziening. Het streven is parkeren in de aangrenzende straat te beperken tot de zijde van de eengezinswoningen. Voor de woongebouwen is het idee van met schijven samengestelde volumes losgelaten. Een compact vierkant blok van vijf lagen met een zwevende opbouw van twee lagen, in de halve breedte, is georiënteerd op de noordrand. Ook het geknikte zeslaagse volume aan de oostzijde van de kavel wordt van een losse tweelaagse opbouw voorzien op de noordelijke vleugel van het hoofdvolume. Na onderzoek van alternatieven is ervoor gekozen de appartementengebouwen in de noordoosthoek als samenhangend geheel te benaderen. Beide gebouwen worden eenduidig gematerialiseerd en gevelarchitectuur en kleurstelling verwijzen naar de horizontaliteit van de laagbouwwoningen aan de Boog. De commissie waardeert de zoektocht van de architect om het zware programma van de noordoosthoek òf te koppelen aan òf zelfstandig in te richten ten opzichte van de lage Boogbebouwing. Geconstateerd wordt dat herkenbare samenhang met de Boogbebouwing niet wordt bereikt door de omvang, massa en geleding van de noordoosthoek. De commissie ziet echter voldoende perspectief voor een zelfstandige inrichting van dit plandeel. De kleinere blokken in het Stedenbouwkundig Plan zijn verlaten en de commissie zal uit pragmatisch oogpunt adviseren binnen de nieuwe randvoorwaarden. Zij waardeert de keuze het talud door te trekken, te verbreden en te verhogen en het parkeerveld daarachter te leggen. In de terreininrichting kan meer rust worden gecreëerd door beperking van middelen. De commissie suggereert de dakplatanen te laten vervallen en het gehele terrein in te richten als raster met hagen, gedeeltelijk gebruikt als verblijfs- en speelplek en gedeeltelijk als parkeerterrein. De relatie tussen damwand en parkeren wringt op een aantal plekken; geadviseerd wordt hier nadere studie naar te verrichten met een mogelijk herplaatsing van een aantal parkeerplekken (bijvoorbeeld het laten vervallen van de parkeerplaatsen ten oosten van het gebouw). Nu is afgezien van gekoppelde volumes, heeft de knik in het oostelijk blok geen rol meer in het accentueren van hoogteverschillen en is het minder overtuigend geworden. De commissie geeft in overweging de vorm te heroverwegen en dit blok vanzelfsprekender in te passen, ook ten opzichte van het parkeerveld en de zeer nabije bebouwing ten zuiden van de noordoosthoek. Een opzet van een basement met een zwevende opbouw is een aantrekkelijk thema, maar gesuggereerd wordt deze dan uit te werken zonder tussenlaag die zich als volume presenteert. Het effect zou kunnen worden versterkt door een opbouw slechts als verbijzondering van één blok toe te passen. Het is een goede keuze geen contrastwerking te zoeken in materialisatie en kleurstelling. De commissie wacht het vervolg af. Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 15 juni

4 D3 Grauwaart (Ont) Ontwerp negen woningen en studie blokhoeken Aanvraag : Bouwfonds ASR Ontwerp : Gulikers Architecten Bij afwezigheid van de architect licht de heer Valk (Bouwfonds) het plan toe. Eerder is voor het bouwblok aan de oostzijde (23 woningen) een planwijziging besproken. Een vergelijkbare wijziging wordt nu voorgesteld voor negen woningen aan de westzijde, in het verlengde van het appartementenplan van Biq. De hoekoplossingen (Happel & Cornelisse) zijn niet haalbaar gebleken en worden herontwikkeld, waarbij is gezocht naar een efficiënter verkaveling. Het drielaagse hoekblok heeft een driezijdige oriëntatie gekregen. Aan het eind van de niet volledig bebouwde hoekkavel wordt een 'stewardessewoning' toegevoegd en met een tweelaagse tuinmuur aan de hoekwoning gekoppeld. In de zuidelijke blokwand zijn daarnaast de poorten vervallen die de parkeervoorzieningen in het binnengebied ontsloten en de hoogteaccenten die het begin van de binnenstraten markeerden vervangen door éénlaagse aanbouwen, waarin tegelijkertijd de in de woningen vervallen hoekverdraaiing wordt opgelost. Supervisor Ziegler vindt dat de planwijziging voor de negen woningen in voldoende mate beantwoordt aan de oorspronkelijke ambities. Weliswaar is het ontwerp versoberd, maar dit bevat nog voldoende elementen die verwijzen naar de zorgvuldige detaillering van de negentiende-eeuwse bouwstijl. Wel dient bij behandeling van de definitieve bouwaanvraag te worden getoetst of de trap met bordes een constructieve eenheid vormt met de bebouwing en of de hoogteverschillen van goten en daklijsten zorgvuldig zijn gedetailleerd. De voorgestelde hoekoplossingen voldoen volgens de supervisor niet aan de ambities van het Stedenbouwkundig Plan. Kenmerkend voor de 19e-eeuwse bouwstijl is een optimale benutting van hoeksituaties. Daarin is het plan niet geslaagd. Gesloten bebouwde hoeken met aan de binnenstraten bijzondere aankondigingen op de hoeken zijn in de gewijzigde voorstellen verloren gegaan. Hij geeft aan dat op de hoeken ook alternatieve functies ondergebracht kunnen worden. Tevens hebben de onderdoorgangen naar de parkeerruimte op het achterterrein en de toegangen tot de binnenstraten aan kwaliteit ingeboet en beantwoorden niet meer aan de intenties van het Stedenbouwkundig Plan. Daarnaast constateert de supervisor dat door de hoge tuinmuren een probleem ontstaat met de bezonning. De stedenbouwkundige uitgangspunten voor Grauwaart zijn opgenomen in het Stedenbouwkundig Plan dat door het college is vastgesteld en dat als beoordelingskader geldt voor de commissie. De grondgedachte daarvan is dat straatwanden van gesloten bouwblokken worden doorsneden door openingen die de binnenstraten ontsluiten. Een bijzondere typologie moet die ontsluitingen markeren. Aan de commissie ligt de vraag voor of de voorgestelde planwijzigingen voldoen aan het Stedenbouwkundig Plan. De commissie meent dat wijziging van de typologie denkbaar is, mits aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden is voldaan. Zij vindt de voorgestelde wijzigingen echter niet geloofwaardig. Essentieel is dat de overgangen van de openbare ruimte naar de privégebieden zorgvuldig zijn ontworpen binnen de stedenbouwkundige uitgangspunten en dat het onderscheid met de ontsluiting van binnenstraten goed leesbaar is. In het oorspronkelijk ontwerp was de kenmerkende rommeligheid van achterkantsituaties geraffineerd gemaskeerd, maar in voorliggend voorstel, met het draaien van de woningen, worden die achterkanten juist zichtbaar gemaakt. De commissie deelt de kritiek van de supervisor en adviseert negatief over de voorgestelde wijzigingen in de studie hoekblokken; er is sprake van een ernstige aantasting van het SP. De commissie adviseert positief over de aanpassing van het bouwplan voor de negen woningen aan de Jan Wolkerssingel, onder de voorwaarden dat het entreebordes met trap duurzaam is gefundeerd en elementen als kozijnen, goten en daklijsten zeer zorgvuldig worden gedetailleerd. Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 15 juni

5 E. Nagekomen plannen E1 Uraniumweg BV (O) Bouwaanvraag voor het bouwen van een loods voor opslag en overslag Aanvraag : onbekend Ontwerp : Bartels Op een prominente locatie in Lage Weide, aan het eind van het Uraniumkanaal, nabij de kruising van de Atoomweg met de Plutoniumweg, wordt de uitbreiding van een bedrijfshal voorgesteld. Het huidige eenduidige volume wordt verlengd met een aanbouw in dezelfde hoogte. De uitbreidingsplattegrond oogt willekeurig, in tegenstelling tot de plattegrond van de bestaande hal. Deze wordt gekenmerkt door eenvoud en leesbaarheid. De aansluiting op de bestaande bebouwing vindt plaats met een minimale hoekverdraaiing (minder dan een graad) en in beide nieuwe langsgevels bevinden zich knikken die de bestaande helderheid van het complex ondergraven. Ook gevelindeling en materialisatie dragen bij aan kwaliteitsvermindering. De gevel van de bestaande hal bestaat uit een hoge betonplint met een stevige bovenrand van damwandprofiel. De uitbreiding heeft een lage gemetselde plint met een hoge damwandopbouw. De damwandprofileringen zijn verschillend en de beplating ligt ter plaatse van de onderlinge aansluiting niet in hetzelfde vlak. Het voorgaande leidt tot de vaststelling dat de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden behorend bij het welstandbeleidsniveau 'Open' dat hier van toepassing is. De uitbreiding levert geen bijdrage aan de gewenste versterking van de kwaliteit van de omgeving en openbare ruimte, noch van het markante karakter daarvan. Gezien de prominente ligging van het complex met de voorgestelde uitbreiding wordt gehecht aan deze kwaliteitsversterking. Geconstateerd wordt dat in de huidige voorstellen eerder sprake is van een kwaliteitsvermindering (ten opzichte van de bestaande situatie). De uitbreiding lijkt zich bovendien eerder te distantiëren van de bestaande bebouwing dan daaraan een waardevolle bijdrage te leveren, ondermeer door het ontbreken van een evenwichtige opzet van vlakverdelingen. Geadviseerd wordt de aanvraag af te wijzen. E 2 Utrechtse Heuvelrug 130 RC (R) Reclameaanvraag voor het aanbrengen van folie met reclamebelettering Aanvraag : Stichting Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra Ontwerp : onbekend In het complex zijn diverse zorggerelateerde organisaties gevestigd, zichtbaar via de reclameuitingen op de gevels. Gezien de prominente ligging en vanwege de architectuur is eerder bij de advisering over deze aanvragen kritisch gekeken naar de mogelijkheden. In de nu voorliggende aanvraag wordt voorgesteld de transparante entree, enigszins teruggeplaatst in een open hoek, grotendeels te voorzien van niet-transparante folie met en zonder naamsaanduiding en logo. Ook bij deze aanvraag moet zorgvuldig gewogen worden wat het complex nog verdraagt aan extra reclameuitingen, vanwege de prominente ligging maar ook vanwege het beleidsniveau 'Respect' (welstandsnota). Daarnaast zijn er de gemeentelijke reclamerichtlijnen waarin als belangrijkste stelregel geldt dat reclame ondergeschikt dient te zijn aan architectuur en omgeving. Naar de mening van de commissie leidt de voorgestelde folie met naamsaanduiding en logo tot een overdaad aan reclameuitingen op het gebouw en derhalve voldoet de aanvraag niet aan de reclamerichtlijnen. Daarnaast meent zij dat het dichtplakken van de transparante entree zeer ongewenst is in het beeld van het pand. De open hoek met een teruggeplaatst doosje is in de architectonische opzet transparant vormgegeven om de beleving van de open hoek te versterken. Door deze dicht te plakken gaat de transparante terugliggende laag verloren en dus ook de open hoek. De toekenning van het beleidsniveau 'Respect' betekent ondermeer dat er respect dient te zijn voor het kenmerkende bebouwingsbeeld met zijn architectonische verschijningsvorm; daaraan wordt op deze wijze niet voldaan. Tevens bevreemdt het de commissie dat een algemene entree voor meerdere organisaties gedomineerd wordt door één uiting. Aanvraag wordt afgewezen. Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 15 juni

6 F G Overige plannen De plannen, genoemd in de lijsten d.d. 27 mei en 10 juni 2010 zijn met een preadvies van de secretaris aan de commissie voorgelegd. De leden van de commissie hebben besloten de advisering over te nemen. De preadvisering is verricht op basis van de aan de verschillende beleidsniveaus verbonden criteria, zoals vastgelegd in de welstandsnota. Samenvattend: Open: Verandering en handhaving zijn beide mogelijk, zowel naar structuur als naar architectuur. Respect: Essentiële eigenschappen van de aanwezige bebouwings- en omgevingskarakteristiek worden gerespecteerd. Behoud: Behoud en herstel van het aanwezige bebouwingsbeeld en versterken van de bestaande of historisch bepaalde karakteristiek van stedenbouwkundige, architectonische, landschappelijke of cultuurhistorische aard. Stimulans: Het gebied vraagt vanwege zijn bijzondere of markante karakter extra aandacht voor versterking en stimulering van het beeld. Indien van toepassing, zijn de aanvragen getoetst aan de sneltoetscriteria, dan wel aan de criteria, zoals geformuleerd in de welstandsnota. De lijsten zijn ter inzage op het secretariaat. Rondvraag en sluiting De volgende vergadering vindt plaats op 29 juni De voorzitter De secretaris T. Frantzen M. van der Wiel Per 1 juli 2004 wordt de welstandsadvisering verricht op basis van de aan de verschillende beleidsniveaus verbonden criteria zoals geformuleerd in de welstandsnota 'De schoonheid van Utrecht' (vastgesteld door de raad van de gemeente Utrecht d.d. 24 juni 2004). (O) = open (R) = respect (B) = behoud (St) = stimulans (Ont) = ontwikkelingsgebied Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 15 juni

Verslag van de vergadering van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 23 juli 2013 in Utrecht.

Verslag van de vergadering van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 23 juli 2013 in Utrecht. COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2013-7 Verslag van de vergadering van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 23 juli 2013 in Utrecht. Aanwezig : Verhinderd : De voorzitter,

Nadere informatie

Verslag van de tweehonderddertigste vergadering, gehouden op dinsdag 28 april 2009 in de Regentenzaal te Utrecht.

Verslag van de tweehonderddertigste vergadering, gehouden op dinsdag 28 april 2009 in de Regentenzaal te Utrecht. COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2009-08 Verslag van de tweehonderddertigste vergadering, gehouden op dinsdag 28 april 2009 in de Regentenzaal te Utrecht. Aanwezig: Afwezig: De plaatsvervangend voorzitter

Nadere informatie

Concept d.d. 8 november 2011

Concept d.d. 8 november 2011 1 BEELDKWALITEITPLAN MAARTENSWOUDEN Aanvulling november 2011 Gemeente Drachten Werknummer: 899.301.00 November 2011 Kuipercompagnons 2 Inhoudsopgave blz. 1. INLEIDING 5 1.1 Aanleiding en doel 5 1.2 Ligging

Nadere informatie

Verslag van het gedelegeerd overleg van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 15 september 2009 in de Regentenzaal te Utrecht.

Verslag van het gedelegeerd overleg van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 15 september 2009 in de Regentenzaal te Utrecht. COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2009-16 Verslag van het gedelegeerd overleg van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 15 september 2009 in de Regentenzaal te Utrecht. Aanwezig

Nadere informatie

Verslag van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 30 oktober 2012 in Utrecht.

Verslag van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 30 oktober 2012 in Utrecht. COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2012 14 Verslag van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 30 oktober 2012 in Utrecht. Aanwezig : Afwezig : De voorzitter, T. Frantzen, de leden

Nadere informatie

Verslag van het gedelegeerd overleg van de Commissie Welstand en Monumenten, gehouden op dinsdag 11 augustus 2015 in het Stadskantoor te Utrecht

Verslag van het gedelegeerd overleg van de Commissie Welstand en Monumenten, gehouden op dinsdag 11 augustus 2015 in het Stadskantoor te Utrecht COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN 2015-15 Verslag van het gedelegeerd overleg van de Commissie Welstand en Monumenten, gehouden op dinsdag 11 augustus 2015 in het Stadskantoor te Utrecht Aanwezig: de leden

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 7 januari 2014 in Utrecht.

Verslag van de vergadering van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 7 januari 2014 in Utrecht. COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2014-01 Verslag van de vergadering van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 7 januari 2014 in Utrecht. Aanwezig : De voorzitter T. Frantzen,

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012

Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012 Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012 Oorsprong van het plangebied Erve Broekmate is een locatie in het zuiden van Nijverdal. Ter hoogte van de kruising van de Keizersweg met

Nadere informatie

Piet Hein kavel te Goes

Piet Hein kavel te Goes Piet Hein kavel te Goes Stedenbouwkundige randvoorwaarden 151215 BIJLAGE 2 1 Bestaande situatie De Piet Hein kavel ligt aan de zuidrand van de oude binnenstad in een omgeving met deels kleinschalige oudere

Nadere informatie

WAGENINGEN, DE MOUTERIJ STEDENBOUWKUNDIG PLAN & BEELDKWALITEIT 21 JUNI 2016

WAGENINGEN, DE MOUTERIJ STEDENBOUWKUNDIG PLAN & BEELDKWALITEIT 21 JUNI 2016 WAGENINGEN, DE MOUTERIJ STEDENBOUWKUNDIG PLAN & BEELDKWALITEIT 21 JUNI 2016 2 I WAGENINGEN, DE MOUTERIJ INHOUDSOPGAVE AANLEIDING AANPASSING BEELDKWALITEITPLAN 5 CONTEXT 6 HUIDIGE SITUATIE 7 STEDENBOUWKUNDIG

Nadere informatie

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 13 mei 2015

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 13 mei 2015 Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 13 mei 2015 Aanwezig : M. Kavsitli, M.Overbeeke, W. Crusio en J. van Bergen Vooroverleg Aanvraag Agendapunt Aanvrager Bouwadres Aard bouw Toetsvorm Beschrijving

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan de Swaan concept Wagenweg 2 november 2013

beeldkwaliteitplan de Swaan concept Wagenweg 2 november 2013 beeldkwaliteitplan de Swaan concept Wagenweg 2 november 2013 vogelvlucht kaart 1860 Diepsmeerpolder met onderscheidende verkaveling in omringend landschap aanleiding en procedure Aanleiding Speelpark de

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 29-04-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 29-04-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 18 Verslag d.d. 29-04-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp 't Pierik fase 2 Govert Flinckstraat 31 - postbus 1158-8001 BD Zwolle 038-4216800 13 november 2008 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp t Pierik fase 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Beeldkwaliteit Gebouwde omgeving Sfeer Materialisering Kleur

Beeldkwaliteit Gebouwde omgeving Sfeer Materialisering Kleur Beeldkwaliteit Gebouwde omgeving Het landgoed kent een sterk variërende omgeving met bos, heide, weide en akkers, beekdal, ven en meer. De gebouwen vallen traditioneel niet erg op, ook de nieuwbouw zal

Nadere informatie

OVERZICHT VERSLAG. A. Ingekomen stukken en mededelingen

OVERZICHT VERSLAG. A. Ingekomen stukken en mededelingen COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2003-18 Verslag van het gedelegeerd overleg, gehouden op dinsdag 11 november 2003, op het secretariaat van de Commissie Welstand en Monumenten, Rachmaninoffplantsoen

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen

Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen Compendium Gemeente Brummen Engelenburgerlaan 31 Postbus 5 6970 AA Brummen Van Wanrooij Projectontwikkeling BV Broekstraat 2 5386 KD Geffen Rotij Vastgoedontwikkeling

Nadere informatie

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 11 mei 2004

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 11 mei 2004 COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2004-10 Verslag van de honderdnegentiende openbare vergadering, gehouden op dinsdag 25 mei 2004, in de Regentenzaal, Zwaansteeg te Utrecht Aanwezig: P. Vermeulen (voorzitter),

Nadere informatie

Verslag van de Commissie Welstand en Monumenten Oost, gehouden op dinsdag 14 september 2010 in de Regentenzaal te Utrecht.

Verslag van de Commissie Welstand en Monumenten Oost, gehouden op dinsdag 14 september 2010 in de Regentenzaal te Utrecht. COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2010-16 Verslag van de Commissie Welstand en Monumenten Oost, gehouden op dinsdag 14 september 2010 in de Regentenzaal te Utrecht. Aanwezig: de voorzitter, T. Frantzen,

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 1 juli 2013 232.30.05.35.00 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verslag van het Gedelegeerd Overleg van de Commissie Welstand en Monumenten Oost, gehouden op dinsdag 13 maart 2012 in Utrecht

Verslag van het Gedelegeerd Overleg van de Commissie Welstand en Monumenten Oost, gehouden op dinsdag 13 maart 2012 in Utrecht COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2012 05 Verslag van het Gedelegeerd Overleg van de Commissie Welstand en Monumenten Oost, gehouden op dinsdag 13 maart 2012 in Utrecht Aanwezig: de voorzitter, T.

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o.

Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o. 1 Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o. 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Om diverse logistieke en praktische redenen bestaat in Bennekom al enige tijd de behoefte om de plaatselijke huisartsen,

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg

Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg Team stedenbouw Voorontwerp 16032017 Inleiding De locaties van de scholen

Nadere informatie

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 21/

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 21/ COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2005-1 Verslag van de honderddrieëndertigste openbare vergadering, gehouden op dinsdag 18 januari 2005, in de Regentenzaal, Zwaansteeg te Utrecht Aanwezig: P. Vermeulen

Nadere informatie

Projectnummer: Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing. Opdrachtgever : de Eekelaar NV Baarleseweg RH Chaam

Projectnummer: Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing. Opdrachtgever : de Eekelaar NV Baarleseweg RH Chaam Projectnummer: 22435 Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing Omschrijving : De Eekelaar 43 appartementen met commerciële ruimten en parkeerkelder Aan de Dorpsstraat te Chaam Opdrachtgever : de Eekelaar

Nadere informatie

Verslag van de tweehonderdnegende vergadering, gehouden op dinsdag 13 mei 2008 in de Regentenzaal te Utrecht.

Verslag van de tweehonderdnegende vergadering, gehouden op dinsdag 13 mei 2008 in de Regentenzaal te Utrecht. COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2008-09 Verslag van de tweehonderdnegende vergadering, gehouden op dinsdag 13 mei 2008 in de Regentenzaal te Utrecht. Aanwezig: Afwezig: De voorzitter, T. Frantzen,

Nadere informatie

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg Bedrijvenpark Noord Surfplas Bedrijvenpark zuid Bedrijventerrein T58 Bedrijvenpark te midden van groen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

Uitbreiding Hotel Duinoord

Uitbreiding Hotel Duinoord Uitbreiding Hotel Duinoord Opdrachtgevers ; Pieter Duvekot & Huibert Wattel Architect : Dymanus Architectuur dd 08-08-2016 Inhoudsopgave Landschappelijke setting Functioneel programma Hoofdopzet nieuwbouw

Nadere informatie

COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2014-04. Verslag van de Commissie Welstand en Monumenten Oost, gehouden op dinsdag 25 februari 2014 in Utrecht

COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2014-04. Verslag van de Commissie Welstand en Monumenten Oost, gehouden op dinsdag 25 februari 2014 in Utrecht COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2014-04 Verslag van de Commissie Welstand en Monumenten Oost, gehouden op dinsdag 25 februari 2014 in Utrecht Aanwezig : Afwezig : de leden P. Diederen, J. Kamphuis,

Nadere informatie

P. Vermeulen (voorzitter), G. Andela (lid), J. Koning (secretaris), M. van der Wiel (verslag)

P. Vermeulen (voorzitter), G. Andela (lid), J. Koning (secretaris), M. van der Wiel (verslag) COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2003-13 Verslag van het gedelegeerd overleg, gehouden op dinsdag 12 augustus 2003, op het Bureau Commissie Welstand en Monumenten, Rachmaninoffplantsoen 61 te Utrecht

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan. Goese Poort

Beeldkwaliteitplan. Goese Poort Beeldkwaliteitplan Goese Poort februari 2017 2 Goese Poort Gewenst ruimtelijk structuurbeeld Structuur De structuur van het gebied Goese Poort zal veranderen doordat de verkeersontsluiting van het gebied

Nadere informatie

Welstandsparagraaf 17 Deventerpoort CONCEPT

Welstandsparagraaf 17 Deventerpoort CONCEPT Welstandsparagraaf 17 Deventerpoort CONCEPT Deventerpoort mogelijke verkaveling ligging deelgebied Programma De bestaande bebouwing kent een variatie van gehuurde, gepachte en eigen panden van ondernemers.

Nadere informatie

BEELDKWALITEITS PARAGRAAF HOEK MOLENBERGLAAN ST. FRANCISCUSWEG HEERLEN

BEELDKWALITEITS PARAGRAAF HOEK MOLENBERGLAAN ST. FRANCISCUSWEG HEERLEN BEELDKWALITEITS PARAGRAAF HOEK MOLENBERGLAAN ST. FRANCISCUSWEG HEERLEN Janssen de Jong Projectontwikkeling inex architecten 11.11.2013 Janssen de Jong Projectontwikkeling - inexarchitecten INHOUDSOPGAVE:

Nadere informatie

Verslag van de tweehonderdelfde vergadering, gehouden op dinsdag 10 juni 2008 in de Regentenzaal te Utrecht.

Verslag van de tweehonderdelfde vergadering, gehouden op dinsdag 10 juni 2008 in de Regentenzaal te Utrecht. COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2008-11 Verslag van de tweehonderdelfde vergadering, gehouden op dinsdag 10 juni 2008 in de Regentenzaal te Utrecht. Aanwezig: Afwezig: De voorzitter, T. Frantzen,

Nadere informatie

Beeldkwaliteitkader Westpark Groningen

Beeldkwaliteitkader Westpark Groningen Beeldkwaliteitkader Westpark Groningen juli 2008 Westpark Westpark; een mozaïek van parkkamers Voorbeeld thematisering stadsparken 2000 Westpark is een park in ontwikkeling. Het park ligt op een tarraberging

Nadere informatie

Gedelegeerd overleg van de Commissie Welstand en Monumenten, gehouden op dinsdag 24 februari 2015 in het Stadskantoor te Utrecht

Gedelegeerd overleg van de Commissie Welstand en Monumenten, gehouden op dinsdag 24 februari 2015 in het Stadskantoor te Utrecht COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN 2015-05 Gedelegeerd overleg van de Commissie Welstand en Monumenten, gehouden op dinsdag 24 februari 2015 in het Stadskantoor te Utrecht Aanwezig: de leden E. Bet, M. Cramer

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Kop IJsselveld

Beeldkwaliteitsplan. Kop IJsselveld Beeldkwaliteitsplan Kop IJsselveld Status: Definitief Datum: 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Kop IJsselveld 2 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beeldkwaliteitsplan 3 1.3 Opbouw beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

stedenbouwk. randvoorwaarden s-herenwei te Maasland

stedenbouwk. randvoorwaarden s-herenwei te Maasland stedenbouwk. randvoorwaarden s-herenwei te Maasland transformatie weide s-herenstraat tussen 88 en 89 30_05_2007 stedenbouwkundig concept Maasland routing, herkenningspunten en contouren stedelijk gebied

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011 BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset Concept 20-10-2011 Inleiding Achtergrond / ligging Voor de beide scholen voor speciaal onderwijs de Duisterhoutschool

Nadere informatie

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Daalkampen II 030.00.02.45.20.00 3 augustus 2012 32 woningen in groenzone Beeldkwaliteitsplan, Daalkampen II - 32 woningen in groenzone 030.00.02.45.20.00 3 augustus

Nadere informatie

Verslag van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 14 juni 2011 in het Veranderatelier te Utrecht.

Verslag van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 14 juni 2011 in het Veranderatelier te Utrecht. COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2011-06 Verslag van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 14 juni 2011 in het Veranderatelier te Utrecht. Aanwezig : De voorzitter, T. Frantzen,

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Flevopoort, algemene toelichting

Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Flevopoort, algemene toelichting Juni 2005 Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Flevopoort, algemene toelichting Richtlijnen bedrijventerrein Flevopoort Stedenbouwkundig uitgangspunt voor het formuleren van richtlijnen voor bebouwing

Nadere informatie

Wirzenheem Winschoten. Beeldkwaliteitsplan woningbouw en supermarkt

Wirzenheem Winschoten. Beeldkwaliteitsplan woningbouw en supermarkt Wirzenheem Winschoten Beeldkwaliteitsplan woningbouw en supermarkt Verantwoording Titel Wirzenheem Winschoten, beeldkwaliteitsplan woningbouw en supermarkt Projectnummer 234664 Datum 15 oktober 2007 Auteurs

Nadere informatie

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen. Zaagmolen

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen. Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Inhoud Beeldkwaliteit Kavelpaspoorten Projectnummer : 11008-001 Bestand : 11008-001-19 Datum : 30 september

Nadere informatie

Verslag van het gedelegeerd overleg van de Commissie Welstand en Monumenten Oost, gehouden op dinsdag 3 juni 2014 in Utrecht

Verslag van het gedelegeerd overleg van de Commissie Welstand en Monumenten Oost, gehouden op dinsdag 3 juni 2014 in Utrecht COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2014-10 Verslag van het gedelegeerd overleg van de Commissie Welstand en Monumenten Oost, gehouden op dinsdag 3 juni 2014 in Utrecht Aanwezig: Afwezig : T. Frantzen,

Nadere informatie

COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN 2015-12

COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN 2015-12 COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN 2015-12 Verslag van de Commissie Welstand en Monumenten, gehouden op dinsdag 16 juni 2015 in het Stadskantoor te Utrecht Aanwezig: T. Frantzen, voorzitter, de leden, H.

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 05-03-2015 Advies over de periode van 20-02-2015 t/m 05-03-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 05-03-2015 Advies over de periode van 20-02-2015 t/m 05-03-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 05-03-2015 14-30211 Adres: Brigittenstraat 1 te Utrecht het wijzigen van de indeling en gevels ten behoeve van kantoor op de begane grond

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan Meulenveld Lomm

beeldkwaliteitsplan Meulenveld Lomm beeldkwaliteitsplan Meulenveld Lomm 17.02.09 wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v. Inventarisatie omgeving Inleiding Het voorliggende beeldkwaliteitsplan dient ter inspiratie voor de architectuur

Nadere informatie

Verslag van de tweehonderdderde vergadering, gehouden op dinsdag 5 februari 2008 in de Regentenzaal te Utrecht.

Verslag van de tweehonderdderde vergadering, gehouden op dinsdag 5 februari 2008 in de Regentenzaal te Utrecht. COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2008-03 Verslag van de tweehonderdderde vergadering, gehouden op dinsdag 5 februari 2008 in de Regentenzaal te Utrecht. Aanwezig: Afwezig: De voorzitter, P. Vermeulen,

Nadere informatie

CONCEPT. Randvoorwaardennotitie Uitermeerlocatie, Lisse

CONCEPT. Randvoorwaardennotitie Uitermeerlocatie, Lisse CONCEPT Randvoorwaardennotitie Uitermeerlocatie, Lisse Rho, 25 juli 2013 De woningcorporatie De Stek heeft een principeverzoek ingediend voor de bouw van 29 sociale appartementen en 11 eengezinswoningen

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein en omstreken. behorende bij de Welstandsnota Koers op kwaliteit (2 e wijziging)

Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein en omstreken. behorende bij de Welstandsnota Koers op kwaliteit (2 e wijziging) Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein en omstreken behorende bij de Welstandsnota Koers op kwaliteit (2 e wijziging) Gemeente Emmen 21 april 2011 2 1. Inleiding Dit Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 5

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 5 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 120008 Bouwadres Nieuw-Loosdrechtsedijk 161 te Loosdrecht gemand. Soort bouwwerk Individuele

Nadere informatie

Heemstede. Aantal bouwplannen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 9

Heemstede. Aantal bouwplannen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 9 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie commissie ruimtelijke kwaliteit Raadhuis Aantal bouwplannen: 9 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

, voorzitter. , griffier

, voorzitter. , griffier Beeldkwaliteitplan Heinkenszand Over de Dijk, fase III, deelgebieden Oostelijk woongebied en Clara s Pad september 2008 Vastgesteld door de raad van de gemeente Borsele bij besluit van 4 september 2008,

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-03-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-03-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 12 Verslag d.d. 18-03-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Hunenborg. Zwavertshoek. Nijhofshoek. Ontwerpen va nuit respect. wijkdelen A R C H I T E C T E N

Hunenborg. Zwavertshoek. Nijhofshoek. Ontwerpen va nuit respect. wijkdelen A R C H I T E C T E N voorlopig ontwerp hieraan kunnen geen rechten worden ontleend wijkdelen Hunenborg Zwavertshoek BELT MAN A R C H I T E C T E N Ontwerpen va nuit respect Nijhofshoek 3.5.8 STEMPELWIJKEN welstandsnota titel

Nadere informatie

criteria 1 kozijn- en gevelwijzigingen Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon

criteria 1 kozijn- en gevelwijzigingen Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon criteria 1 kozijn- en gevelwijzigingen 2013 Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon 2 criteria 1 - kozijn- en gevelwijzigingen dorp stad & land

Nadere informatie

Beeldkwaliteitscriteria bedrijventerrein Tonsel

Beeldkwaliteitscriteria bedrijventerrein Tonsel Beeldkwaliteitscriteria bedrijventerrein Tonsel Inleiding In mei 2005 is het beeldkwaliteitplan voor het bedrijvenpark Tonsel vastgesteld. Inmiddels is een deel van het bedrijventerrein ontwikkeld. Voor

Nadere informatie

Beeldkwaliteitseisen locatie Bloemenlaan 21 november 2013

Beeldkwaliteitseisen locatie Bloemenlaan 21 november 2013 Beeldkwaliteitseisen locatie Bloemenlaan 21 november 2013 Valkenburg Dorpsweide + Duyfrak Locatie Bloemenlaan Vogelvluchtfoto huidige situatie (vanuit Valkenburg) 1912 1950 1980 1990 1995 2000 Historie

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 06-08-2015 Advies over de periode van 22-07-2015 t/m 06-08-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 06-08-2015 Advies over de periode van 22-07-2015 t/m 06-08-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 06-08-2015 15-17743 Adres: Lucasbolwerk te Utrecht het plaatsen van fietsenrekken voor de duur van zes maanden 29-7-2015 Commissie: 11-8-2015

Nadere informatie

Verslag van de tweehonderdnegentiende vergadering, gehouden op dinsdag 28 oktober 2008 in de Regentenzaal te Utrecht.

Verslag van de tweehonderdnegentiende vergadering, gehouden op dinsdag 28 oktober 2008 in de Regentenzaal te Utrecht. COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2008-19 Verslag van de tweehonderdnegentiende vergadering, gehouden op dinsdag 28 oktober 2008 in de Regentenzaal te Utrecht. Aanwezig: Afwezig: De voorzitter, T.

Nadere informatie

De stedenbouwkundige supervisor gebruikt de beide BKP s als toetsingskader voor de bouwplannen van de nieuw te vestigen bedrijven.

De stedenbouwkundige supervisor gebruikt de beide BKP s als toetsingskader voor de bouwplannen van de nieuw te vestigen bedrijven. tranche 03a Beeldkwaliteit op kavelniveau Het beeldkwaliteitsplan-op-kavelniveau is een aanvulling op het beeldkwaliteitsplan-op-hoofdlijnen. In dit beeldkwaliteitsplan staan per kavel de eisen uitgeschreven.

Nadere informatie

Concept. wonen in de kern. wonen rondom de kern

Concept. wonen in de kern. wonen rondom de kern Concept Fiet sr out e wonen in de kern wonen rondom de kern won en in het lint 16 Door te spelen met de richtingen en de hellingshoeken van de kappen ontstaat er een gevarieerd straatbeeld. Eenheid en

Nadere informatie

Architectuur visie: Deze architectuur visie stelt zich tot doel om de kwaliteit van de bebouwing vast te leggen middels tekst en referentiebeelden.

Architectuur visie: Deze architectuur visie stelt zich tot doel om de kwaliteit van de bebouwing vast te leggen middels tekst en referentiebeelden. 1 Beeldkwaliteitplan Algemene informatie Project : Ontwikkeling bedrijventerrein Schelpenhoek te Hoorn. Betreft : Architectuur visie m.b.t. de bebouwing. Lokatie : Bedrijventerrein Schelpenhoek in de gemeente

Nadere informatie

Deelgebied 5, bruggen Apeldoorns Kanaal. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 5, bruggen Apeldoorns Kanaal. 1. Beschrijving bestaande situatie GELDERS GENOOTSCHAP Welstandsnota Heerde Deelgebied 5, bruggen Apeldoorns Kanaal 1. Beschrijving bestaande situatie In dit deelgebied komen zeven bruggen over het Apeldoorns Kanaal aan de orde. Bruggen

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route RUIMTELIJKE ANALYSE 1868 2007 Historische route Over het eiland loopt een deel van een eeuwenoude route tussen Oosterhout (centrum) en Den Hout. Eén van de belangrijkste structuurbepalende elementen op

Nadere informatie

Deelgebied 6, IJsseldijk en uiterwaarden. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 6, IJsseldijk en uiterwaarden. 1. Beschrijving bestaande situatie Deelgebied 6, IJsseldijk en uiterwaarden 1. Beschrijving bestaande situatie De IJsseldijk met de lager gesitueerde uiterwaarden loopt in oostelijke richting in de gemeente Wijhe en gaat vervolgens weer

Nadere informatie

Verslag van de honderdzevenennegentigste vergadering, gehouden op dinsdag 30 oktober 2007 in de Regentenzaal te Utrecht.

Verslag van de honderdzevenennegentigste vergadering, gehouden op dinsdag 30 oktober 2007 in de Regentenzaal te Utrecht. COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2007-20 Verslag van de honderdzevenennegentigste vergadering, gehouden op dinsdag 30 oktober 2007 in de Regentenzaal te Utrecht. Aanwezig: Afwezig: P. Vermeulen (voorzitter),

Nadere informatie

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 06/02 2007

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 06/02 2007 COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2007-04 Verslag van de honderdtweeëntachtigste vergadering, gehouden op dinsdag 20 februari 2007 in de Regentenzaal, Zwaansteeg te Utrecht. Aanwezig: Afwezig: J. van

Nadere informatie

COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST

COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2006-24 Verslag van de driehonderdtweeëndertigste vergadering, gehouden op dinsdag 19 december 2006 in de Regentenzaal te Utrecht. Aanwezig: Afwezig: de voorzitter,

Nadere informatie

5. Typologieën voor bebouwing

5. Typologieën voor bebouwing 5. Typologieën voor bebouwing Met de eerder genoemde landschappelijke nrichting als basis is tijdens workshops gediscussieerd over geschikte vormen van bebouwing in het gebied. Belangrijke conclusie daarin

Nadere informatie

Verslag van de driehonderdzesenveertigste vergadering, gehouden op dinsdag 14 augustus 2007 in de Regentenzaal te Utrecht.

Verslag van de driehonderdzesenveertigste vergadering, gehouden op dinsdag 14 augustus 2007 in de Regentenzaal te Utrecht. COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2007-15 Verslag van de driehonderdzesenveertigste vergadering, gehouden op dinsdag 14 augustus 2007 in de Regentenzaal te Utrecht. Aanwezig: Afwezig: de voorzitter,

Nadere informatie

1/6. Toelichtend deel. Inleiding

1/6. Toelichtend deel. Inleiding Toelichtend deel Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de huidige situatie en omgeving van het plangebied en worden de beeldkwaliteitseisen aangegeven voor de nieuw te bouwen woningen. Met het opstellen

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 22-04-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 22-04-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 17 Verslag d.d. 22-04-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 21-01-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 21-01-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 04 Verslag d.d. 21-01-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Gemeente Deurne Verslag nr. : Datum : 29 februari 2016 Schriftelijk vastgesteld : 9 maart 2016 : Ruimte en Samenleving : Leefomgeving

Gemeente Deurne Verslag nr. : Datum : 29 februari 2016 Schriftelijk vastgesteld : 9 maart 2016 : Ruimte en Samenleving : Leefomgeving Gemeente Deurne Verslag nr. : 2016.02 Datum : 29 februari 2016 Schriftelijk vastgesteld : 9 maart 2016 Afdeling : Ruimte en Samenleving Team : Leefomgeving Verslaglegger : Nicole Scharp-Hendriks Verslag

Nadere informatie

Bijlage 4. Advies RCE

Bijlage 4. Advies RCE Bijlage 4 Advies RCE Bestemmingsplan Uitbreiding Château St. Gerlach vastgesteld 11 mei 2015 Reactie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzake de voorgenomen bouw van een conferentiepaviljoen

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 29 oktober 2013 in Utrecht.

Verslag van de vergadering van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 29 oktober 2013 in Utrecht. COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2013-11 Verslag van de vergadering van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 29 oktober 2013 in Utrecht. Aanwezig : De voorzitter T. Frantzen,

Nadere informatie

Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.)

Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.) Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.) Beoordelingskader Bij de beoordeling of een bouwwerk voldoet aan redelijk eisen van welstand als bedoeld in art

Nadere informatie

Gebied 12 Elst Centrum

Gebied 12 Elst Centrum Gebied 12 Elst Centrum het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 12 Elst centrum 131 Gebiedsbeschrijving Structuur Het centrum van Elst wordt gevormd door de licht gekromde

Nadere informatie

Zelf en Samen bouwen op maat - Large kavelpaspoort

Zelf en Samen bouwen op maat - Large kavelpaspoort kavelpaspoort Bebouwingsmogelijkheden en inrichting van uw kavel De kavels in deze Large verkaveling bieden u de ruimte om zelf te bouwen aan een comfortabele en mooie vrijstaande woning (kavels 75 en

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: Advies over de periode van t/m

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: Advies over de periode van t/m Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 05-01-2017 16-34032 Adres: Mecklenburglaan 3 te Utrecht het renoveren van een monumentaal pand 04-01-2017 Commissie: 10-1-2017 Akkoord 16-36158

Nadere informatie

ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2

ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2 ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2 2015 Inleiding Dit beeldkwaliteitsplan is een herziening van het beeldkwaliteitsplan voor Diepenheim Noord 2 uit 2008. De huidige inzichten op het gebied van ruimtelijke

Nadere informatie

Aanvullende aanwijzingen en randvoorwaarden voor het deelplan In de Luwte II - Drachtstervaart

Aanvullende aanwijzingen en randvoorwaarden voor het deelplan In de Luwte II - Drachtstervaart Aanvullende aanwijzingen en randvoorwaarden voor het deelplan In de Luwte II - Drachtstervaart Het deelplan In de Luwte II omvat het middelste eiland van de drie eilanden aan de Drachtstervaart. In het

Nadere informatie

L M B E R T a r c h i t e c t e n

L M B E R T a r c h i t e c t e n Uitbreiding bastion hotel Brielle Schetsboek S-01H 1 april 2014 L M B E R T a r c h i t e c t e n l i s d o d d e l a a n 1 3 6 1 0 8 7 k a a m s t e r d a m / T. 0 2 0 6 9 2 7 4 1 5 / F. 0 2 0 6 9 2 7

Nadere informatie

Ontwerp beeldkwalititeitplan. St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie VOGELVLUCHT. 2 april 2015

Ontwerp beeldkwalititeitplan. St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie VOGELVLUCHT. 2 april 2015 Ontwerp beeldkwalititeitplan St.-Annaparochie VOGELVLUCHT Ulbe van Houtenlocatie 2 april 2015 Ulbe van Houtenstraat Schetsontwerp stedenbouwkundig plan 13 november 2014 Inleiding Dit beeldkwaliteitplan

Nadere informatie

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst In deze bijlage wordt nader ingegaan op het proces dat de afgelopen jaren doorlopen is om te komen tot een stedenbouwkundig

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 1 juli 2015 Doel In dit document worden de richtlijnen beschreven voor de vormgeving van de bebouwing in het stedenbouwkundig plan voor Drielanden west fase 1.

Nadere informatie

16 april 2007. Schetsdag Zwarte Hond Kristal project Loevesteinlaan II

16 april 2007. Schetsdag Zwarte Hond Kristal project Loevesteinlaan II 16 april 2007 Schetsdag Zwarte Hond Kristal project Loevesteinlaan II ? het stedenbouwkundig model dat integraal antwoord is op WONEN AAN HET ZUIDERPARK op basis van uitgangspunten van KRISTAL !? Ontwerp

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 Inleiding In de Welstandsnota Staphorst is aangegeven dat er bij nieuwe ontwikkelingen (zowel uitbreidingen als inbreidingen) gelet moet

Nadere informatie

WELSTANDSCRITERIA. Aanbouwen als garages, erkers en dakkapellen zijn ondergeschikt aan de woning.

WELSTANDSCRITERIA. Aanbouwen als garages, erkers en dakkapellen zijn ondergeschikt aan de woning. Oranjehof Langbroek Dorps wonen Wonen aan het lint Referentiebeeld woningen in een rooilijn De woningen aan de Doornseweg (verlengde van de Beatrixlaan) moeten de uitstraling krijgen van de lintbebouwing

Nadere informatie

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit VERSLAG vergadering nr.03 d.d. 10 februari 2016 Vast te stellen op 24 februari 2016 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Datum bespreking 10 feb. 2016 Plaats kamer 1.28 Datum verslag 10 feb. 2016 Opgesteld

Nadere informatie

bijlagen bij de Toelichting

bijlagen bij de Toelichting bijlagen bij de Toelichting 50 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 51 Bijlage1 Kavelpaspoortenfasen3&4 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 52 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 Kavelpaspoor

Nadere informatie

9.1.F Inventum. Gebiedsbeschrijving

9.1.F Inventum. Gebiedsbeschrijving 9.1.F Inventum Gebiedsbeschrijving De voormalige locatie van lnventum is gelegen aan de Leijenseweg op de hoek van de 2e Brandenburgerweg. In 1908 werd daar de eerste fabriekshal gebouwd voor Inventum;

Nadere informatie

Verslag van de tweehonderdeenentwintigste vergadering, gehouden op dinsdag 25 november 2008 in de Regentenzaal te Utrecht.

Verslag van de tweehonderdeenentwintigste vergadering, gehouden op dinsdag 25 november 2008 in de Regentenzaal te Utrecht. COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2008-21 Verslag van de tweehonderdeenentwintigste vergadering, gehouden op dinsdag 25 november 2008 in de Regentenzaal te Utrecht. Aanwezig: Afwezig: De voorzitter,

Nadere informatie

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen.

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen. ligging plangebied 4a Boschkens, Goirle Context In juli 2014 is voor fase 4a in Boschkens een nieuw verkavelingsplan opgesteld bestaande uit volgende programma: - 30 rijwoningen, sociale huur, kavelgrootte

Nadere informatie

Gebied 14 Hemmen. het gebied is roodgekleurd op de kaart. Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 14 Hemmen 141

Gebied 14 Hemmen. het gebied is roodgekleurd op de kaart. Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 14 Hemmen 141 Gebied 14 Hemmen het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 14 Hemmen 141 Gebiedsbeschrijving Structuur Hemmen ligt omringd door het Oeverwallen en stroomruggengebied.

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie