Metamorfoze archieventraject wordt ABC Van Breda tot Tokio: nieuwe projecten in 2010 en 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Metamorfoze archieventraject wordt ABC Van Breda tot Tokio: nieuwe projecten in 2010 en 2011"

Transcriptie

1 Metamorfoze archieventraject wordt ABC Van Breda tot Tokio: nieuwe projecten in 2010 en 2011 Erik van der Doe Het nationaal conserveringsprogramma Metamorfoze is opnieuw ingericht. Het archieventraject heet voortaan ABC: traject Archieven en Bijzondere Collecties. Subsidiëring van conservering en digitalisering van waardevolle en kwetsbare archieven gaat gewoon door. Metamorfoze, het Nationaal Programma voor het Behoud van het Papieren Erfgoed van het ministerie van OCW, is een samenwerkingsverband tussen het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek. Sinds 2005 subsidieert Metamorfoze de conservering van waardevolle en bijzondere archieven. Een van de oudste in het Nederlands opgestelde charters: akte uit 1269 waarbij de heer en vrouwe van Breda jaarlijks een bedrag ter beschikking stellen voor een begijnhof (coll. Stadsarchief Breda). Deze komen voor subsidie in aanmerking als er sprake is van autonoom verval van de drager (zoals verzuring en inktvraat) en zij inhoudelijk van nationaal belang zijn. Dat kunnen ook regionale en lokale archieven zijn, als die bijvoorbeeld een landelijke uitstraling hebben of een kenmerkend onderdeel van de Nederlandse cultuur weerspiegelen. Zowel collecties als overheids- en particuliere archieven (of selecties daaruit) komen voor 70% subsidie van de kosten voor digitalisering en behandeling van de originelen in aanmerking. Loonkosten, voorbereiding en projectmanagement zijn ook subsidiabel. Inmiddels zijn al meer dan 60 projecten goedgekeurd. In eerdere nummers van het Archievenblad is daarvan verslag gedaan. Herinrichting conserveringstrajecten Om de conservering en digitalisering beter te stroomlijnen vond in 2010 en 2011 een herinrichting plaats van de conserveringstrajecten binnen Metamorfoze. Het verschil in metadatering, de mogelijkheden voor ontsluiting en de aandacht voor conservering van het origineel, heeft geleid tot twee hoofdstromen: voor gedrukt en voor geschreven materiaal. De uitvoering van projecten voor gedrukte publicaties in het nieuwe BKT-traject (Boeken, Kranten, Tijdschriften) vindt voortaan plaats in de KB. Digitalisering, de materiële voorbewerking, de duurzame opslag van scans alsmede de beschikbaarstelling, wordt centraal uitgevoerd door de KB. In het nieuwe ABC-traject (Archieven en Bijzondere Collecties) speelt het Nationaal Archief een nadrukkelijker rol. Die begeleidt de digitalisering, zorgt voor de duurzame opslag en ziet toe op de conserveringsmaatregelen. Naast archieven vallen nu ook collecties (bewust bijeengebrachte verzamelingen met handschriftelijk materiaal) binnen dit traject; hetzelfde geldt voor hybride collecties (gedrukt met geschreven aantekeningen). De uitvoering blijft bij de instelling en het subsidiepercentage van 70% van de totale projectkosten is gehandhaafd. Omdat het Nationaal Archief nu voor de duurzame opslag zorgt, gelden aangepaste richtlijnen voor bestandsnaamgeving en aanlevering van het gedigitaliseerde materiaal nummer 5

2 De nieuwe Richtlijnen Preservation Imaging (2012) gaan uit van drie niveaus beeldkwaliteit: Metamorfoze voor originelen die als kunstwerken worden gezien (waar een grote kleurnauwkeurigheid en aanwezigheid van diep zwart een rol speelt); Metamorfoze Light voor geschreven materiaal; en Metamorfoze Extra Light voor gedrukt materiaal. Overigens is er nog een apart potje gekomen voor het scannen van microfilms. Oudere Metamorfozeprojecten uit de tijd van microverfilming, waarvoor destijds geen digitale gebruikerskopie is vervaardigd, komen in aanmerking voor subsidie. Gedurende de overgangsfase zijn er wel projectvoorstellen in het nieuwe ABC-traject ingediend en in behandeling genomen. De volgende projecten werden in december 2010 en in december 2011 door de Beoordelingscommissie Metamorfoze goedgekeurd: De zeventiende-eeuwse registers van de Amsterdamse Wisselbank, waarin kooplieden overal in Europa een rekening-courant hadden, behoren tot de grootste en zwaarste (tot 30 kg.) archiefstukken in Nederland (coll. Stadsarchief Amsterdam). Stadsarchief Breda: Archief Begijnhof van Breda ( ) Begijnhoven zijn in Vlaanderen een veelvoorkomend verschijnsel. In Nederland zijn er nog maar twee over, in Amsterdam en in Breda. Het archief van het Bredase begijnhof is het oudste en meest complete archief van een Nederlands begijnhof, dat bovendien tot ver in de twintigste eeuw als zodanig heeft gefunctioneerd. De laatste begijn overleed in De oudste vermelding is van De oorkonde uit 1269 waarbij het begijnhof een jaarlijks bedrag wordt toegezegd, is een van de oudste in het Nederlands opgestelde charters. Gemeentearchief Rotterdam: Archief Weeskamer Rotterdam ( ) Het archief van de weeskamer Rotterdam bevat de oudste doorlopende serie weesboeken in Nederland en begint al in Er is een selectie gemaakt van samenhangende series weesboeken en voogdijregisters. De boedelinventarissen geven een overzicht van de financiële situatie en een opsomming van de eigendommen, tot zilverwerk en juwelen aan toe, zelfs uit de vijftiende eeuw. Een bijzonder onderdeel vormt de ingekomen post van de weeskamer te Batavia, dat slechts ten dele bewaard is gebleven in de nationale archieven in Jakarta en Den Haag. Gemeentearchief Weert: Jaargedingen Weert ( ) De vrijwel complete serie protocollen van de jaargedingen vormen samen met de eerder met subsidie van Metamorfoze geconserveerde marktrechtboeken de schriftelijke neerslag van de civiele rechtspraak in Weert. Waar de marktrechtboeken zich beperken tot de kwesties en geschillen op marktdagen, strekken de jaargedingen zich uit over andere zaken door het jaar heen. Deze vorm van rechtspraak, gebaseerd op Zuid-Nederlands recht, was uniek voor de Noordelijke Nederlanden. Dit deel van het oud-rechterlijk archief van Weert vormt een bijzondere bron voor sociaaleconomische, culturele en juridische geschiedenis van dat deel van de Nederlanden dat in de tijd van de Republiek steeds Spaans-Oostenrijks is gebleven. Zeeuws Archief: Tolregisters Zeeuwse tol ( ) In de zestiende eeuw werd de Schelderegio meer en meer het maritiem en economisch zwaartepunt en vormde de voornaamste verbinding tussen de Noordzee, de Middellandse Zee en het Atlantisch gebied. Na de val van Antwerpen in 1585 verhuisden kooplieden naar het noorden. Met de instelling van de Zeeuwse Rekenkamer in 1586 werden tal van heffingen en belastingen ingevoerd. De registers van de Zeeuwse tol vormen de enige gedetailleerde seriële bron over bijna twee-en-een-halve eeuw om de internationale handelscontacten en goederenstroom bloot te kunnen leggen, daarbij voortbordurend op middeleeuwse tolheffingen. Stadsarchief Amsterdam: Archief Wisselbank van Amsterdam ( ) In het ontstaan van een wereldeconomie in het begin van de zeventiende eeuw vervulde de Amsterdamse Wisselbank een spilfunctie. De Amsterdamse Wisselbank is de oudste en grootste wisselbank van de Republiek. Deze werd opgericht in 1609 en fungeerde als voorbeeld voor andere wisselbanken. De grootboeken vormen een unieke reeks, waarin van elke koopman de in- en uitgaven gedetailleerd werden bijgehouden, toegankelijk via de bijbehorende indexen op naam. De toenemende omvang van de delen weerspiegelt de groeiende economie van Amsterdam. Vanaf 1683 kon niet meer worden volstaan met een deel per jaar, maar werd elk half jaar een deel gemaakt. >> nummer

3 >> Stadsarchief Amsterdam: Archief Portugees-Israëlitische gemeente van Amsterdam ( ) De Portugees-Israëlitische gemeente van Amsterdam is de oudste en grootste Joodse gemeente van Nederland. De Portugese Joden in Amsterdam speelden een belangrijke rol in de economische en culturele bloei in de Republiek. Onder hen bevond zich een aantal voorname lidmaten, zoals de boekdrukker Ben Israel, de koopman Nunes da Costa en de filosoof Spinoza. Het archief geeft inzicht in de internationale positie van de gemeente, hoe de Portugese kooplieden hun handel dreven, hun inbreng in het culturele leven en hun onderlinge gedragsregels. De eindcesuur 1870 is bepaald doordat toen de scheiding tussen kerk en staat werd geformaliseerd. Nationaal Archief: Archief Nieuwe West-Indische Compagnie ( ) In navolging van de VOC werd in 1621 de West-Indische Compagnie opgericht voor het Atlantisch gebied. Het moest de handelsbelangen van de Republiek behartigen en een aandeel in de slavenhandel veiligstellen. Na een faillissement in 1674 ontstond de Tweede of Nieuwe WIC. Er is een selectie gemaakt van een aantal series ingekomen brieven uit de verschillende koloniën in het Caraïbisch gebied en West-Afrika (Suriname, Essequebo en Demerary, Antillen, Kust van Guinee). De brieven bevatten ook informatie over landen en volkeren waarvan geen eigentijdse schriftelijke bronnen bewaard zijn gebleven. In 2011 is het archief door UNESCO opgenomen in het register van Memory of the World. Amsterdam: Collectie Iconographia Zoölogica (18e-19e eeuw) De enorme en gevarieerde collectie Iconographia Zoölogica omvat ongeveer prenten van zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en vissen. De collectie werd in 1881 gekocht door het Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra. In 1939 werd deze overgedragen aan de Universiteit van Amsterdam. Naast deze collectie bestaat er slechts één soortgelijke verzameling dierenprenten in Madrid. De collectie, die een groot aantal unica en zeldzame gravures bevat, heeft ook als geheel ensemblewaarde. Amsterdam: Boekenvakarchieven ( ) De Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels is in 1815 opgericht om ongeautoriseerde nadrukken te voorkomen en heeft zich ontwikkeld tot de centrale brancheorganisatie voor de belangen van uitgevers en boekhandels in Nederland. Daarnaast zijn selecties van de archieven van drie belangrijke negentiendeeeuwse uitgevers in het project meegenomen: de Middelburgse boekhandel tevens drukkers- en uitgeversbedrijf Van Benthem & Jutting (opgericht 1801), vader en zoon Suringar uit Leeuwarden (vanaf 1822) en de Amsterdamse boekhandelaar A.C. Kruseman (vanaf 1848). Tezamen geven de vier archieven een goed beeld van het boekenvak en de boekconsumptie in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw. Het in 1637 op de Portugezen veroverde kasteel Elmina was in de 17e en 18e eeuw het centrum van de WIC en van de Nederlandse slavenhandel in West-Afrika. Detail aquarel begin 18e eeuw door Gerard van Keulen naar Vingboons (coll. Nationaal Archief) nummer 5

4 archief, dat grotendeels bestaat uit correspondentie, preken, toespraken en manuscripten, goed bijgehouden. Na zijn overlijden zijn de hiaten in het archief aangevuld en is er documentatie toegevoegd, waardoor een compleet beeld ontstaat van Ariens denken en handelen. De op kop en hals gestreepte quagga is een uitgestorven steppezebra uit Zuid-Afrika. De laatste stierf in gevangenschap in Artis in 1883 (coll. Amsterdam). Amsterdam: Collectie geannoteerde boekveilingcatalogi ( ) De collectie boekveilingcatalogi van de UB Amsterdam is verreweg de grootste in Nederland. Ze zijn niet alleen vanuit boekhistorisch oogpunt van belang, maar kunnen tevens de provenance van bepaalde boeken en de geschiedenis van belangrijke particuliere bibliotheken onderbouwen. Geselecteerd zijn de geannoteerde exemplaren, met daarin handgeschreven gegevens over kopers en prijzen. Museum Volkenkunde: Archief Rijks Ethnografisch Museum ( ) Het in 1837 opgerichte Rijks Ethnografisch Museum, het latere Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden, behoort tot de drie oudste op wetenschappelijke grondslag ingerichte etnografische musea ter wereld. Het archief omvat gegevens over herkomst en context van de in de loop der jaren verder uitgebouwde rijkscollectie volkenkundige voorwerpen. Vanwege het uitgangspunt van wetenschapsbeoefening waren er nauwe banden met de Leidse universiteit en de musea voor oudheden en natuurhistorische collecties. Daarmee vormt het tevens een bron voor de ontwikkeling van negentiende- en twintigste-eeuwse antropologie en museologie in Nederland. Koninklijk Instituut voor de Tropen: Archief Koloniaal Instituut deel II ( ) Het in 1910 opgerichte Koloniaal Instituut te Amsterdam (ontstaan uit het Artis Ethnografisch Museum in Amsterdam uit 1858 en het Koloniaal Museum in Haarlem uit 1864) had als doel het verzamelen en verbreiden van kennis over de overzeese gewesten. Na 1950 richtte het zich meer op de tropen in het algemeen. Waar in een eerder project van Metamorfoze gekozen is voor een selectie van de ontwikkelingen in de volkenkundige en politieke geschiedenis verbonden aan het kolonialisme en de cultuurgeschiedenis van de overzeese gewesten, omvat dit vervolgproject vooral de aandachtsgebieden tropische hygiëne, agrarisch onderzoek en onderwijs, alsook het speciaal voor het Instituut door Van Nieukerken ontworpen gebouw aan de Mauritskade te Amsterdam. Katholiek Documentatiecentrum: Archief Alfons Ariëns ( ) In de geschiedenis van het katholicisme in Nederland neemt Alfons Ariëns ( ) een belangrijke plaats in. Ariëns was de drijvende kracht achter de katholieke arbeidersbeweging in Nederland. Hij was betrokken bij tal van activiteiten, van de missie overzee tot en met drankbestrijding en de katholieke vrouwenbeweging. Tijdens zijn leven heeft hij zijn persoonlijk Nieuw Land Erfgoedcentrum: Archief Rijksdienst Uitvoering Zuiderzeesteunwet ( ) Met de goedkeuring in 1918 van de wet tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, konden de plannen van ir. Lely worden uitgevoerd. De Zuiderzeesteunwet van 1925 moest maatregelen bieden ter compensatie van vissers die door de afsluiting van de Zuiderzee hun werk niet meer konden verrichten en schade zouden lijden. Een speciale daarvoor in het leven geroepen rijksdienst moest vorm geven aan de uitvoering van de steunwet. In 1932 was met de oplevering van de Afsluitdijk de afsluiting van de Zuiderzee een feit. De uitvoeringsdossiers geven weer wat dit voor de vissersbevolking in de praktijk betekende. NIOD: Collectie Nederlandse gevangenissen en kampen ( ) Behalve de kampen Westerbork en Vught bestonden er in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog verschillende kleinere kampen. In de doorgangskampen Schoorl en Amersfoort hebben duizenden Nederlanders gevangen gezeten, alvorens zij op transport naar de concentratiekampen in Oost-Europa werden vervoerd. Eén van de beruchtste kampbewakers in Amersfoort was Kotälla, die na de oorlog behoorde tot de Vier van Breda. Kamp Ommen was vooral bestemd voor ontduikers van de Arbeidsinzet. In Haaren en Sint-Michielsgestel zijn honderden vooraanstaande Nederlanders in gijzeling genomen om verzetsdaden te ontmoedigen. Beruchte gevangenissen waren het Oranjehotel in Scheveningen en de huizen van bewaring van Amsterdam en Arnhem. NIOD: Collectie Tokio Tribunaal ( ) Als tegenhanger van het Proces van Neurenberg werd na de Tweede Wereldoorlog het Tokio Tribunaal ingesteld voor de Japanse oorlogsmisdrijven in Azië. In >> nummer

5 >> totaal stonden 28 mannen terecht, waarvan er zeven de doodstraf kregen en zestien levenslang. Het tribunaal bestond uit elf rechters, één uit elk van de overwinnende landen. Daaronder was ook de Nederlandse rechter B.V.A. Röling, die veelal een afwijkende mening had. Elk van de landen kreeg een set van de processtukken. De collectie bij het NIOD lijkt de meest complete van alle te zijn, die bovendien de eigen aantekeningen van Röling bevat alsmede de stukken van de Nederlandse delegatie. Het nieuwe archieventraject: ABC Er is inmiddels een nieuw Handboek Metamorfoze ABC (2011) dat met de onderliggende documenten is te downloaden via de website van Metamorfoze (www.metamorfoze.nl). Het Nationaal Archief speelt ook in de voorbereiding van projecten een rol. Er is een apart Metamorfoze ABC-team geformeerd op het Nationaal Archief. Aan de hand van twee documenten in de vorm van een invul-pdf het Inventarisatieformulier conservering (voorheen het Model conservering) en de Lijst van scaninstructies voor het digitaliseringsbedrijf vindt een gesprek plaats met adviseurs conservering en digitalisering om de instelling verder te helpen het projectvoorstel uit te werken. Na goedkeuring van het project volgt een startgesprek waarbij de afspraken met externe partijen (digitaliseringsbedrijf, restauratieatelier) worden vastgelegd. Het Nationaal Archief begeleidt de praktische uitvoering van het project. Bureau Metamorfoze, gehuisvest op de KB, is het aanspreekpunt voor projectaanvragen, coördineert alle Metamorfoze projecten en zorgt voor het financieel beheer. In het nieuwe ABC-traject is er meer aandacht voor conservering. Voor de uitvoering van conserverende handelingen zijn in de Richtlijnen Conservering Metamorfoze ABC (2011) kwaliteitseisen opgesteld. Zo mogen conserveringshandelingen alleen worden uitgevoerd door een restaurator die voldoet aan de toelatingseisen die door de Vereniging Restauratoren Nederland worden gesteld aan het lidmaatschap. Ook wordt er een restauratieverslag gevraagd na afloop van de werkzaamheden. In 2012 bestaat Metamorfoze 15 jaar. Op 6 november is er daarom een bijzondere bijeenkomst (zie de website voor meer details). Ruim voordat eind 2011 het kabinetsbesluit viel tot samengaan van Nationaal Archief en KB was Metamorfoze al een mooi voorbeeld van samenwerking tussen beide instellingen. En met de omvorming naar een ABC-traject liep het ook vooruit op ontwikkelingen in het samengaan van papieren erfgoedcollecties van archieven, bibliotheken en musea. Want wat maakt het uit waar het materiaal is gevormd of waar het ligt? Uiteindelijk gaat het om behoud en toegankelijkheid van ons papieren erfgoed, of het zich nu in een magazijn of in een depot bevindt. Wat is er niet veranderd? Metamorfoze blijft goed nieuws, er is nog steeds subsidie voor het behoud van noodlijdende archieven. Voortaan is er weer elk half jaar (voor- en najaar) een beoordelingsronde voor projectvoorstellen. Erik van der Doe coördinator Archieven en Bijzondere Collecties Metamorfoze. Voor het Tokio Tribunaal stonden 28 mannen terecht voor oorlogsmisdaden in Azië tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Nederlandse jurist B.V.A. Röling was één van de elf rechters (coll. NIOD Amsterdam) nummer 5

Digitaliseren en de rol van de restaurator

Digitaliseren en de rol van de restaurator Archievenblad een uitgave van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland. November 2013 Auteur Janien Kemp, hoofd van de sectie Fysiek Beheer van het Stadsarchief Amsterdam. jkemp@stadsarchief.amsterdam.nl

Nadere informatie

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- )

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Oprichting In 1768 werd het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen officieel opgericht. De aanleiding vormde een initiatief uit Vlissingen tot

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - landelijk ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Handboek Metamorfoze ABC 2013

Handboek Metamorfoze ABC 2013 Handboek Metamorfoze ABC 2013 1 metamorfoze Handboek Metamorfoze ABC 2013 Handboek Metamorfoze ABC 2013 2 INHOUD Verantwoording 4 Contactgegevens Bureau Metamorfoze 5 Inleiding 6 hoofdstuk 1 criteria voor

Nadere informatie

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH SECUNDAIRE GENEALOGISCHE BRONNEN AANWEZIG IN HET STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie 14 april 2013 Woord vooraf Voor stamboomonderzoek zijn er als het ware twee soorten bronnen:

Nadere informatie

Uw brief van. 8 maart 2007

Uw brief van. 8 maart 2007 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 1 mei 2007 DCE/07/12175 Uw brief van 8 maart 2007 Uw kenmerk 206070906 Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

metamorfoze Handleiding Traject boeken kranten tijdschriften

metamorfoze Handleiding Traject boeken kranten tijdschriften metamorfoze Handleiding Traject boeken kranten tijdschriften 1 HET TRAJECT BOEKEN, KRANTEN TIJDSCHRIFTEN (BKT) Het traject Boeken Kranten Tijdschriften (BKT) richt zich op boeken (en andere monografieën),

Nadere informatie

Databank Digitale Dagbladen

Databank Digitale Dagbladen Databank Digitale Dagbladen Astrid Verheusen Projectmanager Afdeling Research & Development Koninklijke Bibliotheek Belemmert het auteursrecht de ontsluiting van de 20 ste eeuw? Vereniging voor Auteursrecht

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van advies betreffende s Rijks Ethnographisch Museum ( )

Inventaris van het archief van de Commissie van advies betreffende s Rijks Ethnographisch Museum ( ) Nummer archiefinventaris: 2.04.40.11 Inventaris van het archief van de Commissie van advies betreffende s Rijks Ethnographisch Museum (1902-1903) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 2015

Nadere informatie

De toekomst van de kb is digitaal

De toekomst van de kb is digitaal Met genoegen presenteer ik u de plannen van de kb voor de komende jaren. De toekomst van de kb is digitaal. Wij willen inzetten op die digitale toekomst, kwaliteit leveren aan onze klanten, en de huidige

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). ARMENZORG Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt opgebouwd:

Nadere informatie

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Rijksmuseum Amsterdam Najaarsbijeenkomst SNAAI 25 november 2013 Ramses van Bragt, archivaris RKD Inhoud Korte introductie RKD

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - archieven Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO.

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - erfgoedbibliotheken Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek van het Boekenvak 1. Jaarverslag 2015. Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Inleiding

Stichting Bibliotheek van het Boekenvak 1. Jaarverslag 2015. Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Inleiding Stichting Bibliotheek van het Boekenvak 1 Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam Jaarverslag 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak.

Nadere informatie

Financieringsregeling Metamorfoze Archieven en Collecties

Financieringsregeling Metamorfoze Archieven en Collecties Financieringsregeling Metamorfoze Archieven en Collecties De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek, hierna genoemd KB, besluit tot vaststelling van onderstaande regeling:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van D. Luyckx Massis, 1743-1768

Inventaris van het archief van D. Luyckx Massis, 1743-1768 Nummer archiefinventaris: 1.10.56 Inventaris van het archief van D. Luyckx Massis, 1743-1768 Auteur: C.H. van Marle Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Ontstaan van de Gouden Eeuw (1588-1648)

Ontstaan van de Gouden Eeuw (1588-1648) 1 Ontstaan van de Gouden Eeuw (1588-1648) H!to"sche context Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1515-1648 meneervanempel.nl 2 Hoofdvraag Waardoor ontstond in de Republiek de Gouden Eeuw, 1588-1648?

Nadere informatie

Familiekunde. Vlaanderen

Familiekunde. Vlaanderen Familiekunde Vlaanderen Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem, België +32 (0)3 646 99 88 administratie@familiekunde-vlaanderen.be www.centrumfamiliegeschiedenis.be

Nadere informatie

Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838

Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838 Nummer archiefinventaris: 1.05.11.16 Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838 Digitaal Duplicaat van

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.12.17

Nummer archiefinventaris: 3.12.17 Nummer archiefinventaris: 3.12.17 Inventaris van het archief van het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie [later: Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis] te Leiden, (1815) 1839-2005 Auteur: A.A.

Nadere informatie

Nummer Toegang: NDBK. Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst / Archief

Nummer Toegang: NDBK. Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst / Archief Nummer Toegang: NDBK Het Nieuwe Instituut (c) 2000 NDBK 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Citeerinstructie...6 Openbaarheidsbeperkingen...6

Nadere informatie

XXL Formaten. digitalisering en online presentatie

XXL Formaten. digitalisering en online presentatie XXL Formaten digitalisering en online presentatie Groot, groter, grootst Posters, landkaarten en bouwtekeningen vergeborgen in het depot? Die tijd is voorbij! Deel de grootste schatten van uw collectie

Nadere informatie

1 HeT TRAJECT BOEKEN KRANTEN TIJDSCHRIFTEN (BKT)

1 HeT TRAJECT BOEKEN KRANTEN TIJDSCHRIFTEN (BKT) 1 HeT TRAJECT BOEKEN KRANTEN TIJDSCHRIFTEN (BKT) Het traject Boeken Kranten Tijdschriften (BKT) richt zich op boeken (en andere monografieën), kranten en tijdschriften (en andere periodieken). Het gaat

Nadere informatie

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren Geschiedenis kwartet jagers en boeren jagers en boeren jagers en boeren Reusachtige stenen die door mensen op elkaar gelegd zijn. Zo maakten ze een begraafplaats. * Hunebedden * Drenthe * Trechterbekers

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Legatie in Engeland, (1781)

Inventaris van het archief van de Legatie in Engeland, (1781) Nummer archiefinventaris: 1.02.15 Inventaris van het archief van de Legatie in Engeland, 1762-1780 (1781) Auteur: Th.H.P.M. Thomassen Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

geschiedenis geschiedenis

geschiedenis geschiedenis Examen HAVO 2009 tijdvak 1 woensdag 20 mei 9.00-12.00 uur tevens oud programma geschiedenis geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5. De schoenerbrik Jan Freseman in 1860

B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5. De schoenerbrik Jan Freseman in 1860 B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5 De schoenerbrik Jan Freseman in 1860 INHOUD Voorwoord.. 3 Inleiding.. 4 Doelstellingen.. 5 Missie... 6 Beleid en beheer... 7 Gegevens

Nadere informatie

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Wilfred van Buuren Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Conclusies: Er worden veel sportarchieven bewaard* Slechte

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - erfgoedbibliotheken Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed

Nadere informatie

Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname,

Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname, Nummer archiefinventaris: 1.10.07 Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname, 1802-1804 Auteur: A. Telting Nationaal Archief,

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 24 - Cultureel erfgoed 24 Cultureel erfgoed Versie april 2012 crisistypen bedreiging van cultureel erfgoed door rampen, onlusten, bezettingen, aanslagen

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis havo 2009 - I

Eindexamen geschiedenis havo 2009 - I Ten oorlog! Europese oorlogen 1789-1919. Oorlog als maatschappelijk fenomeen In de Coalitieoorlogen voerde de Franse regering de dienstplicht in. 2p 1 Leg uit dat zij hiermee de betrokkenheid van Franse

Nadere informatie

Nummer Toegang: A15. Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( )

Nummer Toegang: A15. Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( ) Nummer Toegang: A15 Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda (1626-1650) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A15 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Lezingen Museum Vakdagen 2015, donderdag 28 mei. Lezingzaal foyer begane grond

Lezingen Museum Vakdagen 2015, donderdag 28 mei. Lezingzaal foyer begane grond Lezingen Museum Vakdagen 2015, donderdag 28 mei Lezingzaal foyer begane grond Tijd: 10.45 11.30 uur Bedrijf: Flash Services Onderwerp: Kritische communicatie: Zijn uw kunststukken, medewerkers en bezoekers

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Een Egyptische collectie in Leiden

Een Egyptische collectie in Leiden Een Egyptische collectie in Leiden Naam: Klas:.. Het Rijksmuseum van Oudheden, de naam zegt het al, toont voorwerpen uit oude tijden. De collectie bestaat uit objecten van beschavingen die vandaag de dag

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.05.33

Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Inventaris van een steekproef uit het archief van de Raad voor de Kinderbescherming, Regio Zuid- Holland Zuid en Zeeland, locatie Dordrecht, 2002-2003 [GEANONIMISEERDE

Nadere informatie

Een groot aantal erfgoedinstellingen heeft de afgelopen jaren. het einde van de oorlog?

Een groot aantal erfgoedinstellingen heeft de afgelopen jaren. het einde van de oorlog? metamorfoze W veertiende jaargang Het einde van de oorlog? - 1 Nieuwe projecten - 4 Wethouders in de Gouden Eeuw - 6 Targets, grijswaarden en croppen - 8 Voor lieve meisjes en goede jongens - 10 Openhartige

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch OVERZICHT ROSMALEN Versie juli 2012 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert voor

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, Nummer archiefinventaris: 2.19.047.03 Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, 1900-1960 Auteur: J.A.A. Bervoets, H. den Hertog Nationaal Archief,

Nadere informatie

XXL Formaten. digitalisering en online presentatie

XXL Formaten. digitalisering en online presentatie XXL Formaten digitalisering en online presentatie Groot, groter, grootst Posters, landkaarten en bouwkaarten opgeborgen in het depot? Die tijd is voorbij! Deel de grootste schatten van uw collectie door

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek van het Boekenvak 1. Jaarverslag 2014. Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Inleiding

Stichting Bibliotheek van het Boekenvak 1. Jaarverslag 2014. Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Inleiding Stichting Bibliotheek van het Boekenvak 1 Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam Jaarverslag 2014 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Wezen in Suriname, 1772-1874

Inventaris van het archief van het Militair Wezen in Suriname, 1772-1874 Nummer archiefinventaris: 1.05.10.08 Inventaris van het archief van het Militair Wezen in Suriname, 1772-1874 Auteur: R. Bijlsma Nationaal Archief, Den Haag 1927 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Archief van de Wisselbank

Archief van de Wisselbank Archief van de Wisselbank Algemene kenmerken Toegangsnummer: 5077 Periode: 1609-1822 Archiefvormer Wisselbank Inleiding De Wisselbank en zijn archief In het ontstaan van een wereldeconomie ten tijde van

Nadere informatie

Archief en collectie van Albert Plasschaert

Archief en collectie van Albert Plasschaert Nummer Toegang: NL-HaRKD-0372 Archief en collectie van Albert Plasschaert RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000 This finding aid is written in Dutch. 2 Plasschaert, Archief en collectie

Nadere informatie

Archief Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst 'De Grafische'

Archief Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst 'De Grafische' Nummer Toegang: NL-HaRKD-0004 Archief Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst 'De Grafische' Ramses van Bragt, 2011 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2011 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van archiefbescheiden van het Kadaster: registratie van beschikkingen van het Nederlandse Beheersinstituut, (1921) (1979)

Inventaris van archiefbescheiden van het Kadaster: registratie van beschikkingen van het Nederlandse Beheersinstituut, (1921) (1979) Nummer archiefinventaris: 2.08.101 Inventaris van archiefbescheiden van het Kadaster: registratie van beschikkingen van het Nederlandse Beheersinstituut, (1921) 1940-1959 (1979) Auteur: I. Heidebrink,

Nadere informatie

Voorkant. Gemeentearchief Zaanstad Het geheugen van de Zaanstreek

Voorkant. Gemeentearchief Zaanstad Het geheugen van de Zaanstreek Voorkant Gemeentearchief Zaanstad Het geheugen van de Zaanstreek Zaandam centrum Iedereen die meer te weten wil komen over de geschiedenis van de Zaanstreek is bij het Gemeentearchief Zaanstad aan het

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.W. van Nouhuys [levensjaren ], (1907)

Inventaris van het archief van J.W. van Nouhuys [levensjaren ], (1907) Nummer archiefinventaris: 2.21.125 Inventaris van het archief van J.W. van Nouhuys [levensjaren 1869-1963], (1907) 1939-1945 Auteur: C.M. Lont Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 24 Cultureel erfgoed

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 24 Cultureel erfgoed Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 24 Cultureel erfgoed 24 Cultureel erfgoed versie 2015 Crisistypen bedreiging van cultureel erfgoed door rampen, onlusten, bezettingen, aanslagen

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 1. Johan Stapel 30 september 2014

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 1. Johan Stapel 30 september 2014 NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 1 Johan Stapel 30 september 2014 NBC+ Nationale Bibliotheekcatalogus = bibliotheekcollecties + overige bronnen De positie van de bibliotheek binnen het erfgoeddomein

Nadere informatie

Digitale catalogus abonnees. Geschiedenis in de klas. Digitale catalogus. Niet-abonnees

Digitale catalogus abonnees. Geschiedenis in de klas. Digitale catalogus. Niet-abonnees Digitale catalogus abonnees Geschiedenis in de klas Digitale catalogus Niet-abonnees Publicaties Algemeen Facsimile-uitgaven van oude kranten 1848 en 1900 GidK heeft enkele kranten volledig en op ware

Nadere informatie

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p.

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020 Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2 Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. 2 Hoofdstuk 3 Visie en Missie p. 3 Hoofdstuk 4 Ambities p. 4 Hoofdstuk 5 Stappenplan p. 5 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van B. de Gaay Fortman

Plaatsingslijst van het archief van B. de Gaay Fortman Plaatsingslijst van het archief van B. de Gaay Fortman Levensjaren 1884-1961 (1916-1965) 1031 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis havo I

Eindexamen geschiedenis havo I Dynamiek en stagnatie in de Republiek Tussen het ontstaan van de moedernegotie en de opkomst van de gecommercialiseerde landbouw in Holland bestond een verband. 3p 1 Licht dit verband toe door: een omschrijving

Nadere informatie

Interieur nieuwe depots Portugese Synagoge Amsterdam

Interieur nieuwe depots Portugese Synagoge Amsterdam Interieur nieuwe depots Portugese Synagoge Amsterdam KOSSMANN.DEJONG De Ruyterkade 107 1011 AB Amsterdam info@kossmanndejong.nl Bezoeker bekijkt het textieldepot met toramantels, torakronen en siertorens.

Nadere informatie

Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek

Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek David Coppoolse Stafmedewerker ontsluiting en digitalisering Conferentie Europa en de digitale ontsluiting van cultureel erfgoed 2011 01 19 Onderwerpen

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis vwo II

Eindexamen geschiedenis vwo II Ten oorlog! Europese oorlogen 1789-1919. Oorlog als maatschappelijk fenomeen Vanaf de zomer van 1789 trokken veel Franse vluchtelingen naar Oostenrijk. 1p 1 Waarom vormde dit voor het Franse revolutionaire

Nadere informatie

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis Gent 1. Leeszaal 2. Raadplegen van collecties: Bibliotheekcollectie Archiefcollectie Beeld & Geluidcollectie Digitale collectie 3. Kopieën 4. Bestelformulier reproducties (Beeld & Geluid) 1. Leeszaal

Nadere informatie

Canonvensters Michiel de Ruyter

Canonvensters Michiel de Ruyter ARGUS CLOU GESCHIEDENIS LESSUGGESTIE GROEP 8 Canonvensters Michiel de Ruyter Michiel Adriaanszoon de Ruyter werd op 23 maart 1607 geboren in Vlissingen. Zijn ouders waren niet rijk. Michiel was een stout

Nadere informatie

Criteria voor selectie van archieven in het programma Metamorfoze Archieven

Criteria voor selectie van archieven in het programma Metamorfoze Archieven Criteria voor selectie van archieven in het programma Metamorfoze Archieven Rapport van de Begeleidingscommissie Metamorfoze Archieven januari 2005 1 1 Inleiding Taak van de commissie De Commissie Metamorfoze

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis: Redactiesecretariaat, 1947-1998

Inventaris van het archief van het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis: Redactiesecretariaat, 1947-1998 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.47 Inventaris van het archief van het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis: Redactiesecretariaat, 1947-1998 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright:

Nadere informatie

Beheer rijkscollectie & subsidiëring museale instellingen. Daniëlle Cozijnsen (OCW) Evert Rodrigo (RCE)

Beheer rijkscollectie & subsidiëring museale instellingen. Daniëlle Cozijnsen (OCW) Evert Rodrigo (RCE) Beheer rijkscollectie & subsidiëring museale instellingen Daniëlle Cozijnsen (OCW) Evert Rodrigo (RCE) Erfgoedwet (1) Hoofdstuk 2 Beheer van collecties regels over: beheer museale cultuurgoederen van

Nadere informatie

Metamorfoze 20 jaar. Het ontstaan van de Schadeatlas archieven. Peter van de Most Gerrit de Bruin

Metamorfoze 20 jaar. Het ontstaan van de Schadeatlas archieven. Peter van de Most Gerrit de Bruin Metamorfoze 20 jaar Het ontstaan van de Schadeatlas archieven Peter van de Most Gerrit de Bruin Start Schade-atlas In 1988 stelde de ARA op advies van het Convent een werkgroep Normering Materiële Toestand

Nadere informatie

Tijd van jagers en boeren? 3000 v. Chr. Prehistorie. Kenmerkende aspecten. Begrippen

Tijd van jagers en boeren? 3000 v. Chr. Prehistorie. Kenmerkende aspecten. Begrippen Tijd van jagers en boeren? 3000 v. Chr. Prehistorie 1. De levenswijze van jager-verzamelaars. 2. Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen. 3. Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen.

Nadere informatie

Het Acquisitieprofiel 2002-2006 dient ter vervanging van het uit 1995 daterende Acquisitieprofiel van het Algemeen Rijksarchief.

Het Acquisitieprofiel 2002-2006 dient ter vervanging van het uit 1995 daterende Acquisitieprofiel van het Algemeen Rijksarchief. DE VERWERVING VAN ARCHIEVEN DOOR HET NATIONAAL ARCHIEF Acquisitieprofiel 2002-2006 Het Acquisitieprofiel 2002-2006 dient ter vervanging van het uit 1995 daterende Acquisitieprofiel van het Algemeen Rijksarchief.

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 329 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN N.B.: Ca. 6.50m archief is nog niet beschreven. DOOR K.J.P.F.M

Nadere informatie

Geschiedenis groep 6 Junior Einstein

Geschiedenis groep 6 Junior Einstein De oude Grieken en Romeinen hadden ze al en later ook de Vikingen. Koloniën. Koopmannen voeren met hun schepen over zee om met andere landen handel te drijven. Langs de route richtten ze handelsposten

Nadere informatie

Inventaris van het archief van prof. ir. D. Dresden [levensjaren ],

Inventaris van het archief van prof. ir. D. Dresden [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.183.19 Inventaris van het archief van prof. ir. D. Dresden [levensjaren 1886-1960], 1893-1960 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1977 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

VeleHanden. Collecties online toegankelijk door crowdsourcing

VeleHanden. Collecties online toegankelijk door crowdsourcing VeleHanden Collecties online toegankelijk door crowdsourcing De crowdsourcingwebsite VeleHanden Voor erfgoedinstellingen is crowdsourcing een prachtige oplossing om collecties te ontsluiten. Elk archief

Nadere informatie

Beleidspunten Stichting Gispen Collectie 2015

Beleidspunten Stichting Gispen Collectie 2015 Beleidspunten Stichting Gispen Collectie 2015 Website & social media pagina s In 2015 wil de Stichting Gispen Collectie de informatie op de website verder uitbreiden door meer producten en catalogi aan

Nadere informatie

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. Examen VWO 2009 tijdvak 2 woensdag 24 juni 9.00-12.00 uur geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 28 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat te Bogota,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat te Bogota, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.17 Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat te Bogota, 1883-1921 Auteur: J.P. de Haas Nationaal Archief, Den Haag 1973 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen Nameting kennis en argumentatie

Rijksuniversiteit Groningen Nameting kennis en argumentatie Rijksuniversiteit Groningen Nameting kennis en argumentatie Instructie onderdeel kennis: Hieronder staan 22 vragen over tijdvak 6 en 7. Probeer de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Omcirkel met

Nadere informatie

ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe. Presentatie door Chris Vastenhoud

ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe. Presentatie door Chris Vastenhoud ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe Presentatie door Chris Vastenhoud INHOUD Introductie Relatie EDL Doelstelling Activiteiten in project Belgische deelnemers Organisatie Planning

Nadere informatie

Dagboek Sebastiaan Matte

Dagboek Sebastiaan Matte Vraag 1 van 12 Dagboek Sebastiaan Matte Uit het dagboek van Sebastiaan Matte: "Ik ben vandaag bij een hagenpreek geweest, in de duinen bij Overveen. Wel duizend mensen uit de stad waren bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Evert Jan Brill (1812-1871) zandgraf 188, vak F Internationaal vermaarde wetenschappelijke uitgever

Evert Jan Brill (1812-1871) zandgraf 188, vak F Internationaal vermaarde wetenschappelijke uitgever Evert Jan Brill (1812-1871) zandgraf 188, vak F Internationaal vermaarde wetenschappelijke uitgever Personalia Geboren: 4 november 1812 te Leiden Zoon van: Johannes Brill en Henriette van Lith. Gehuwd

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan Zondag

Beleidsplan Stichting Jan Zondag Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 1. Inleiding 2. Missie, visie en statutaire doelstelling 2.1 Missie 2.2 Visie en statutaire doelstellingen 2.3 Bestemming

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel (CVP) Geschiedenis

Collectievormingsprofiel (CVP) Geschiedenis Collectievormingsprofiel (CVP) Geschiedenis Actuele relatie met O&O De geschiedenis collectie is vooral bedoeld ter ondersteuning van onderzoek en onderwijs in het Instituut voor Geschiedenis. Het Instituut

Nadere informatie

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den. Het digitale informatielandschap van de toekomst Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.nl Opzet presentatie: Wat is DEN? Digitale informatiemaatschappij

Nadere informatie

Voorbereidende les bij:

Voorbereidende les bij: Voorbereidende les bij: 1 U heeft een bezoek aan de tentoonstelling 24 uur met Willem in het Nationaal Archief gepland. Wij verheugen ons op uw komst, u bent van harte welkom! Om uw bezoek aan het Nationaal

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.025

Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Inventaris van de archieven van de Federatie van Verenigingen voor Leraren en Directeuren bij het Uitgebreid Technisch Onderwijs, 1962-1970; Federatie van Verenigingen

Nadere informatie

Archief Galerie 20 / Felix Valk

Archief Galerie 20 / Felix Valk Nummer Toegang: NL-HaRKD-0032 Archief Galerie 20 / Felix Valk Marcia Zaaijer, 2003; Lidy Visser, 2013 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2003, 2013 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Admiraliteitscolleges: Verzameling D.E. Hinxt, 1753-1795

Inventaris van het archief van de Admiraliteitscolleges: Verzameling D.E. Hinxt, 1753-1795 Nummer archiefinventaris: 1.01.47.09 Inventaris van het archief van de Admiraliteitscolleges: Verzameling D.E. Hinxt, 1753-1795 Auteur: J. de Hullu Nationaal Archief, Den Haag 1924 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Nummer archiefinventaris: 2.10.36.111 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Max Havelaar Fonds, (1949)

Inventaris van het archief van de Vereniging Max Havelaar Fonds, (1949) Nummer archiefinventaris: 2.20.38.01 Inventaris van het archief van de Vereniging Max Havelaar Fonds, 1911-1936 (1949) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 598 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET VOORMALIG VERZET SCHIEDAM 1945-2010 DOOR J.M.M. JANSEN SCHIEDAM 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 1.

Nadere informatie

CODE : LIJST VAN DE KAARTEN & PLATTEGRONDEN. Vincent van der Sman

CODE : LIJST VAN DE KAARTEN & PLATTEGRONDEN. Vincent van der Sman TOKA CODE : LIJST VAN DE VERZAMELING KAARTEN & PLATTEGRONDEN Vincent van der Sman NEDERLANDS ARCHITECTUUR-INSTITUUT Amsterdam, 1992 R A A D P L E G I N G B I J G E B R U I K -------------------------------------------

Nadere informatie

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties en archieven #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties

Nadere informatie

Digitalisering en ontsluiting van microfilms met Indische bronnen

Digitalisering en ontsluiting van microfilms met Indische bronnen Project Het Gebaar Stand van zaken 21 november 2006 Digitalisering en ontsluiting van microfilms met Indische bronnen Het Centraal Bureau voor Genealogie beschikt over microfilms van archiefbronnen die

Nadere informatie

Inventaris van het digitaal duplicaat van het archief van het Militair Wezen in Suriname,

Inventaris van het digitaal duplicaat van het archief van het Militair Wezen in Suriname, Nummer archiefinventaris: 1.05.10.08 Inventaris van het digitaal duplicaat van het archief van het Militair Wezen in Suriname, 1772-1874 R. Bijlsma Nationaal Archief, Den Haag 1927 This finding aid is

Nadere informatie