Eindrapportage Financiering ketenzorg dementie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindrapportage Financiering ketenzorg dementie"

Transcriptie

1 Eindrapportage Financiering ketenzorg dementie Enschede, 6 oktober 2014 PB/14/1720/fkd dr. Patrick Jansen drs. Peter Bakker

2 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Aanpak Resultaten Samenstelling keten Werkzaamheden verricht door de keten Kosten en financiering keten Conclusies Bijlage 1. Respons Bijlage 2. Vragenlijst Financiering Ketenzorg Dementie PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 2 van 40

3 Samenvatting Aanleiding Vanwege de Hervorming Langdurige Zorg worden diverse onderdelen vanuit de AWBZ overgeheveld naar andere domeinen. Door die verschuivingen komt de ketenzorg dementie vanaf 2015 onder de aanspraak wijkverpleging in de Zvw te vallen. Om de bestaande ketens dementie in 2015 te borgen heeft ActiZ behoefte aan inzicht in de wijze waarop deze ketens worden bekostigd. ActiZ heeft bureau HHM gevraagd dit inzicht op te leveren. Onderzoeksvragen ActiZ gaf ons de volgende onderzoeksvragen mee: 1. Hoeveel ketens dementie zijn momenteel in Nederland operationeel? 2. Welke activiteiten of werkzaamheden worden door de ketens dementie uitgevoerd? 3. Wat zijn de kosten die gemoeid zijn met deze activiteiten en werkzaamheden? Met behulp van welke financieringsstromen en vanuit welke domeinen worden deze activiteiten en werkzaamheden betaald? Er is gericht gekeken naar de ketenorganisatie en het casemanagement. De aan de keten verwante activiteiten die in de andere domeinen vallen (zoals dagactiviteiten, huisartsenzorg, geheugenpoli etc.) zijn buiten beschouwing gelaten. Onderzoeksmethode Om gegevens te verzamelen voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen hebben we een vragenlijst opgesteld. Die vragenlijst hebben we uitgezet bij alle 84 ketens dementie die (op dat moment) bij Vilans bekend waren. Na het verwerken en analyseren van de respons hebben we met een groot aantal ketens telefonisch nog doorgesproken over hun antwoorden op het gebied van de financieringsbronnen en de kosten kan de keten. Daardoor hebben we de betrouwbaarheid van de resultaten substantieel vergroot. Verder hebben we de uitkomsten van het onderzoek gespiegeld aan die van de meting netwerkindicatoren dementie 2013 waar Vilans zeer recent over heeft gerapporteerd. Resultaten We hebben van 62 ketens een ingevulde vragenlijst ontvangen. Die 62 ketens dekken 65 van de 84 bij Vilans bekende ketens. Op grond van het aantal en de spreiding van de deelnemende ketens, hebben wij geen reden om te twijfelen aan de representativiteit van deze responsgroep. Dit beeld wordt bevestigd na het spiegelen van de resultaten aan de uitkomsten van de meting netwerkindicatoren dementie. Via de validatie van de gegevens over de financiering en de kosten van de ketens hebben we een betrouwbaar beeld verkregen van deze aspecten. De ketens variëren onderling over het algemeen sterk voor wat betreft de samenstelling van de ketenpartners, het aantal uren dat ketenregisseurs, secretariaat en casemanagers in dienst zijn, het aantal en de aard van projecten die (veelal door werkgroepen) worden uitgevoerd. Dit onderzoek heeft niet gekeken naar de oorzaken van deze verschillen, maar bekend is dat deze veelal liggen in regionale verschillen in de hulpvraag, verschillen in inkoopbeleid van de verzekeraars en verschillen in regionaal actieve zorgpartijen. PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 3 van 40

4 De functies (ketenregisseur, secretariaat, casemanagers, werkgroepen en projecten) binnen de keten voeren vrijwel alle van de in de zorgstandaard onderscheiden activiteiten uit. In voorkomende gevallen nemen ook de netwerkpartijen hierin een rol. De inkomsten van de ketens zijn voor 40% afkomstig uit opslagen op extramurale en intramurale zorg, 26% uit de beleidsregel Ketenzorg Dementie en 12% uit AIV-gelden. Het restant bestaat uit subsidies van gemeenten/provincies, bijdragen van netwerkpartners en overige inkomstenbronnen. De inventarisatie laat ook zien dat de absolute omvang van de bedragen en de verdeling over de financieringsbronnen sterk wisselen per keten. Casemanagement is met 82% de grootste kostenpost voor de ketens. De gemiddelde ketenkosten per fte casemanager kunnen daarom als voorspeller fungeren voor de totale kosten van de keten. De gemiddelde kosten per fte casemanager bedragen Uitgaande van gemiddeld 9,6 fte casemanager per keten en 84 ketens, kunnen we een globale inschatting maken van de totale kosten voor ketenzorg zoals deze nu functioneert. Die kosten bedragen (9,6 * 84 * =) 54,5 miljoen. Hierbij moet wel worden aangetekend dat dit een momentopname betreft. Ketens verkeren in verschillende stadia van hun ontwikkelingsproces en in sommige gebieden in Nederland is nog geen keten actief. Daarmee is dit bedrag dus geen indicator voor de totale kosten van ketenzorg Dementie wanneer in heel Nederland een dekkend netwerk zou zijn volgens de Leidraad. PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 4 van 40

5 1. Inleiding In het kader van de Hervorming Langdurige Zorg worden diverse onderdelen vanuit de AWBZ overgeheveld naar andere domeinen. De verpleging en verzorging zonder verblijf worden met ingang van 1 nuari 2015 onderdeel van de aanspraak wijkverpleging in de Zvw. Onderdeel van deze aanspraak vormt de ketenzorg dementie, die momenteel vanuit de volgende financieringsstromen wordt bekostigd: de NZa-beleidsregel CA Ketenzorg dementie en aanvullende middelen uit de Zvw, Wmo en AWBZ. Om de bestaande ketens dementie in 2015 te borgen heeft ActiZ behoefte aan inzicht in de wijze waarop deze ketens worden bekostigd. Actiz heeft bureau HHM gevraagd dit inzicht op te leveren. Onderzoeksvragen Met de volgende onderzoeksvragen willen we inzicht krijgen in de huidige financiering van de ketens dementie: 4. Hoeveel ketens dementie zijn momenteel in Nederland operationeel? 5. Welke activiteiten of werkzaamheden worden door de ketens dementie uitgevoerd? 6. Wat zijn de kosten die gemoeid zijn met deze activiteiten en werkzaamheden? Met behulp van welke financieringsstromen en vanuit welke domeinen worden deze activiteiten en werkzaamheden betaald? Definitie ketenzorg 1 Het samenhangend geheel van zorginspanningen dat door de verschillende zorgaanbieders onder een herkenbare regiefunctie wordt geleverd, waarbij het cliëntproces centraal staat. Dit blijkt uit geformaliseerde afspraken tussen betrokken zorgaanbieders over samenhang en continuïteit in de patiëntenzorg. De zorg in de keten kan variëren van eenvoudig en strikt volgtijdelijk tot (zeer) complex. 1 Bron: Zorgstandaard dementie. Alzheimer Nederland en Vilans PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 5 van 40

6 2. Aanpak Bruikbaarheid beschikbare informatie Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen zijn gegevens nodig over activiteiten en werkzaamheden van de verschillende ketens en over de bekostiging van die activiteiten en werkzaamheden. We zijn eerst nagagaan welke gegevens al beschikbaar zijn. Daartoe hebben we contact opgenomen met het Landelijk Netwerk Dementie. Via de stuurgroep van dit netwerk (Vilans, Alzheimer Nederland en ketenregisseurs) hebben we achterhaald welke informatie reeds beschikbaar is voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. In mei 2014 heeft Vilans de meting Netwerkindicatoren Dementie 2013 uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. De voorlopige resultaten zijn door Vilans tijdens een bijeenkomst op 1 juli gepresenteerd. Daarnaast hebben we eind september inzage gekregen in de rapportage van Vilans. In ons onderzoek richten we ons op de werkzaamheden en activiteiten die vanuit de netwerkorganisaties worden verricht met de middelen die deze organisaties tot hun beschikking hebben. We richten ons niet op het in beeld brengen van de totale dementiezorg bij alle zorgaanbieders en behandelaars die betrokken zijn bij cliënten met dementie (alle diagnoses, behandeling, begeleiding aan alle cliënten met een pgindicatie). Die laatste aspecten zijn onder andere uitgevraagd in de meting Netwerkindicatoren Dementie 2013 van Vilans. We hebben de door Vilans gebruikte vragenlijst doorgenomen om na te gaan of daarmee (een deel van) de onderzoeksvragen kan worden beantwoord. Dat bleek ten dele het geval. Om een aantal redenen hebben we er voor gekozen de benodigde gegevens voor dit onderzoek via een zelfstandige vragenlijst op te vragen. De uitvraag van de kosten en financieringsbronnen was onvoldoende specifiek in de vragenlijst van Vilans; door het moeten koppelen van beide databestanden zou de non-respons groep groter worden dan bij een zelfstandige uitvraag; op het moment dat voorliggend onderzoek moest worden uitgevoerd werden de gegevens van het onderzoek van Vilans nog geanalyseerd. Daardoor waren ze niet op tijd beschikbaar. Vragenlijst over de financiering In afstemming met ActiZ, Vilans en Alzheimer Nederland hebben we een concept vragenlijst opgesteld. Dit concept hebben wij voorgelegd aan enkele ketenregisseurs en op basis van hun reacties aangepast. Vervolgens is deze digitale vragenlijst verspreid onder alle netwerken met het verzoek om de benodigde gegevens aan te leveren. Voor het verspreiden hebben we gebruikgemaakt van het adressenbestand van ActiZ; dat bestand bevat de contactpersonen van alle op dat moment bij Vilans bekende (84) ketens. De contactpersonen hebben vier weken de tijd gehad de vragenlijst in te vullen. Na twee weken hebben we een belronde gehouden onder de contactpersonen die nog niet hadden gereageerd. Na ontvangst en een eerste analyse van de gegevens hebben we met elk netwerk dat gegevens had aangeleverd telefonisch contact opgenomen. Deze gesprekken bleken zinvol om de financieringsbronnen en de kosten van de keten met elkaar in balans te brengen en inzicht te krijgen in verklaringen voor eventuele verschillen hiertussen. PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 6 van 40

7 De vragenlijst is ingedeeld naar de verschillende actoren binnen het ketennetwerk: de ketenregisseur, de casemanagers, het secretariaat, eventuele werkgroepen/ overleggen en de ketenpartijen zelf. Per actor hebben wij opgevraagd welke werkzaamheden zij uitvoeren, hoe die werkzaamheden worden gefinancierd en wat de kosten zijn van het uitvoeren van de werkzaamheden. Daarnaast hebben we nog een aantal vragen gesteld over de bekostiging op het niveau van de gehele keten. Het peilar is De vragenlijst is opgenomen in bijlage 2. PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 7 van 40

8 3. Resultaten We hebben van 62 ketens een ingevulde vragenlijst ontvangen. Die 62 ketens dekken 65 van de 84 bij Vilans bekende ketens. Sommige door Vilans onderscheiden ketens betreffen subketens; de overkoepelende keten heeft dan namens de subketens deelgenomen aan dit onderzoek. Daarnaast hebben twee ketens geparticipeerd die niet in het overzicht van Vilans voorkwamen. Representativiteit In onderstaande figuur is weergegeven welke ketens hebben deelgenomen aan het onderzoek. Op grond van het aantal en de spreiding van de deelnemende ketens, hebben wij geen reden om te twijfelen aan de representativiteit van de resultaten. Betrouwbaarheid Er bestaat grote diversiteit in samenstelling, omvang, vormgeving en bekostiging van de ketens dementie. Die diversiteit bemoeilijkt het opvragen van gegevens via een grotendeels gestructureerde vragenlijst. Terwijl het werken met een gestructureerde vragenlijst juist weer noodzakelijk is om binnen een korte doorlooptijd een inventarisatie uit te kunnen voeren. Bij het opstellen van de vragenlijst hebben we PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 8 van 40

9 gezocht naar een vorm die enerzijds oog heeft voor de diversiteit en anderzijds een snelle inventarisatie en analyse mogelijk maakt. Uit de opmerkingen van een aantal contactpersonen bleek dat de gestandaardiseerde antwoordcategorieën in de vragenlijst hen soms voor interpretatievraagstukken stelde. Ook werd gemeld dat men niet altijd voldoende zicht had op de financieringsbronnen en de kosten. Een eerste analyse van de antwoorden op de vragen over financieringsbronnen en de kosten van de keten, bevestigde de signalen dat men moeite had met het beantwoorden van de vragen over deze onderwerpen. In overleg met ActiZ is daarop besloten via een belronde deze gegevens te valideren. Daartoe hebben we alle ketens de door hun gegeven antwoorden over de financieringsbronnen en de kosten posten van de keten g d, en vervolgens telefonisch met hen doorgenomen. Op deze manier hebben we de betrouwbaarheid van de gegevens substantieel kunnen verbeteren. Meting Netwerkindicatoren dementie 2013 Verder hebben we de resultaten van ons onderzoek naar de financiering van de ketens dementie vergeleken met de uitkomsten van de meting Netwerkindicatoren dementie 2013; uitgevoerd door Vilans. De rapportage over de meting is eind september opgeleverd en bevat de gegevens van 68 ketens. In de meting Netwerkindicatoren dementie 2013 zijn op enkele aspecten vergelijkbare vragen gesteld. Het betreft de caseload en het aantal fte casemanagers en de omvang van de aanstelling van de ketenregisseur. Bij de weergave van de resultaten (in de navolgende paragrafen van hoofdstuk drie) vergelijken we de uitkomsten van onderhavig onderzoek met die uit de meting Netwerkindicatoren dementie. Omdat de uitkomsten van beide onderzoeken op deze aspecten nagenoeg overeenkomen, kunnen we aannemen dat de responsgroep van het onderzoek naar de financiering van de ketens dementie een representatief beeld geeft van alle ketens dementie in Nederland. In de meting Netwerkindicatoren dementie zijn ook vragen gesteld over de financiering van het casemanagement en de financiering van de keten. Daar is de vraag gesteld welk procentueel deel van de financiering afkomstig is uit de AWBZ, de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Wij hebben de absolute omvang van de verschillende financieringsbronnen in kaart gebracht. Omdat de absolute omvang van de financieringsbronnen ontbreekt in het onderzoek van Vilans, kunnen we de resultaten op dit punt niet goed te vergelijken. 3.1 Samenstelling keten De keten dementie bestaat in de regel uit een netwerk van een aantal zorgaanbieders die de zorg rondom een patiënt op elkaar afstemmen. Zie tabel 1 voor de samenstelling van de aan het onderzoek deelnemende ketens. PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 9 van 40

10 Organisatie (N = 60) Totaal aantal % verdeling totaal Maximum per keten Gemiddeld per keten VVT-zorgaanbieders % 37 7,1 GGZ-zorgaanbieders 73 4% 3 1,2 Eerstelijnsaanbieders % ,9 Gemeenten % 15 3,4 Welzijnsorganisaties 127 8% 8 2,1 Anders 141 9% 7 2,4 Totaal % 27,6 Tabel 1. Samenstelling aangesloten partijen bij ketens Gemiddeld bestaat een keten uit 27,6 partijen; het daadwerkelijke aantal partijen per keten varieert van 7 tot 143. Het aandeel eerstelijnsaanbieders is het grootst, gevolgd door de VVT aanbieders. In een keten is een aantal functies te onderscheiden. De deelnemende ketens beschikken in 2014 over de volgende functies. Totaal Ja Nee Onbekend Ketenregisseur Secretariaat Casemanagers Werkgroepen Overlegvormen Tabel 2. Onderscheiden functies Tabel 3 laat zien dat een keten voor gemiddeld 16 uur per week een ketenregisseur heeft aangesteld 2, 13 uur secretariaat en 350 uur casemanagers. Zoals ook hierboven aangegeven varieert de omvang van de aanstelling sterk per keten. Het gemiddeld aantal fte casemanagers in de keten is 9,7 3. In de meting Netwerkindicatoren dementie kwam men uit op 9,4 fte (op basis van de antwoorden van 61 ketens). Omvang aanstelling Ketenregisseur Secretariaat Casemanagers N = 59 N = 30 N = 58 Totaal (uren/week) Gemiddeld (uren/week) Modus (uren/week) Minimum (uren/week) Het onderzoek van Vilans kwam tot dezelfde uitkomst, gebaseerd op de antwoorden van 59 ketens. 3 Dit is als volgt berekend: 350 uur casemanagers gedeeld door 36 uur per week. PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 10 van 40

11 Omvang aanstelling Ketenregisseur Secretariaat Casemanagers Maximum (uren/week) Tabel 3. Omvang aanstelling De ketenregisseur en het secretariaat zijn meestal bij de netwerkorganisatie of een VVT-aanbieder in dienst. Casemanagers werken veelal bij een VVT-aanbieder (zie tabel 4). Werkgever Ketenregisseur (N =59) Secretariaat (N = 30) Casemanagers (N = 58) Aantal % aantal % Aantal % Netwerkorganisatie 27 35% 15 38% 8 8% VVT-zorgaanbieder 28 36% 12 31% 53 50% GGZ-zorgaanbieder 5 6% 5 13% 13 12% Eerstelijnsaanbieders 3 4% 2 5% 11 10% Gemeente 0 0% 0 0% 2 2% Andere organisaties 14 18% 5 13% 18 17% 4 Totaal % % % Tabel 4. Werkgevers van de ketenregisseurs, secretariaat en casemanagers Uit tabel 5 blijkt dat het aantal casemanagers sterk wisselt per keten, gemiddeld zijn het er 15, het meest voorkomende aantal (modus) casemanagers is 9 per keten. Aantal casemanagers (N=58) Totaal aantal casemanagers 874 Gemiddeld aantal casemanagers 15 Modus aantal casemanagers 9 Minimum aantal casemanagers 1 Maximum aantal casemanagers 77 Tabel 5. Aantal casemanagers per keten De overlegvormen die voorkomen binnen de ketens bestaan in de regel uit stuurgroepen, projectgroepen, werkgroepen en casemanagers-overleg. De inhoud van de werkgroepen is heel divers. Uit de door de respondenten gegeven toelichting bij de werkgroepen blijkt een sterke relatie met de door de netwerken georganiseerde projecten. Veel projecten worden door een werkgroep uitgevoerd. Vaak genoemde werkgroepen hebben betrekking op ICT, digitaal dossier, protocol casemanagement en de zorgstandaard. 4 Andere organisaties bij casemanagers zijn voornamelijk welzijnsorganisaties en ziekenhuizen. 5 Bij 17 ketens is de regisseur bij meer dan één organisatie in dienst. 6 Bij 6 ketens is het secretariaat bij meer dan één organisatie in dienst. 7 Bij 31 ketens zijn de casemanagers bij meer dan één organisatiecategorie in dienst. PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 11 van 40

12 Projecten (N= 57) Gemiddeld aantal projecten per keten 4 Tabel 6. Aantal projecten per keten De projecten zijn divers van aard. De meeste projecten hebben betrekking op informatievoorziening, deskundigheidsbevordering/kennisuitwisseling, mantelzorgondersteuning en lotgenotengroep. Uit de beschrijving van de projecten wordt niet altijd duidelijk of het om een in de tijd begrensde activiteit gaat of dat het een doorlopend project is. 3.2 Werkzaamheden verricht door de keten Ketenregisseur Takenpakket ketenregisseur (N=57) Ja Nee Gemiddeld % van de tijd Geeft leiding aan casemanagers 53% 47% 14% Draagt zorg voor deskundigheidsbevordering van professionals 76% 24% 7% Brengt de diverse ketenpartners bijeen 98% 2% 15% Informeert de ketenpartijen 98% 2% 12% Coördineert de regionale samenwerking 98% 2% 16% Zorgt voor innovatie in de keten 93% 7% 13% Onderhoudt contacten met zorgkantoor, zorgverzekeraar en gemeenten 97% 3% 8% Houdt registratie van de doelgroep bij 59% 41% 5% Actualiseert de sociale kaart 48% 52% 3% Verzorgt de Public Relations 86% 14% 7% Totaal 100 Tabel 7. Takenpakket ketenregisseur De kerntaken van de ketenregisseur: het bijeenbrengen van de diverse ketenpartners, het informeren van de ketenpartijen, het coördineren van de regionale samenwerking, het zorgen voor innovatie in de keten, het leiding geven aan casemanagers en het onderhouden van contacten met zorgkantoor, zorgverzekeraar en gemeenten. Hieraan besteedt de regisseur circa 70% van zijn tijd. Casemanagers Caseload casemanagers (N = 58) Gemiddeld aantal cliënten per fte 56,7 Modus 55 Minimum 7 Maximum 113 Tabel 8. Caseload casemanagers PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 12 van 40

13 De gemiddelde caseload van de casemanagers bedraagt circa 57 patiënten per fte. Uit de modus blijkt dat 55 patiënten per casemanager het meest voorkomt. Daarnaast laten het maximum en het minimum zien dat er in de praktijk wel grote verschillen voorkomen. De gemiddelde caseload uit het onderzoek van Vilans is 60 cliënten per casemanagers, variërend van cliënten. In dat onderzoek gaven de meeste ketens aan dat casemanagers gemiddeld 50 à 55 cliënten onder hun hoede hebben per fte. Tabel 9 geeft een beeld van het takenpakket van de casemanagers. Takenpakket casemanagers (N = 58) Niet Nauwelijks Vaak Altijd Onbekend totaal Eerste aanspreekpunt zijn voor cliënt en mantelzorgers Begeleiding rond een nietpluisgevoel 0% 0% 26% 72% 2% 100% 3% 12% 47% 36% 2% 100% Zorgdiagnostiek 0% 0% 41% 55% 3% 100% Bemoeizorg 3% 29% 50% 12% 5% 100% Psycho-educatie individueel en in groepsverband Zorgbemiddeling voor mensen met dementie en hun naasten Therapeutische interventies uitvoeren (zoals psychosociale systeembegeleiding, familiegesprekken) Gesprekken met bredere kring rondom cliëntsysteem 0% 7% 64% 28% 2% 100% 0% 2% 48% 48% 2% 100% 12% 29% 34% 17% 7% 100% 0% 3% 57% 36% 3% 100% Zorgcoördinatie 0% 2% 33% 64% 2% 100% Praktische hulp (zoals huisvesting, huishouding, vervoer, financiën) Emotionele ondersteuning van cliënt en mantelzorger 7% 22% 53% 16% 2% 100% 0% 0% 21% 78% 2% 100% Hulp bij behoud van een zinvol leven 2% 3% 48% 45% 2% 100% Begeleiding bij opstellen wilsverklaringen en regelen wettelijke vertegenwoordiging Actieve betrokkenheid bij complexe situaties (zorgweigering, gevaar, overbelasting, comorbiditeit) Zorgen dat er adequate hulp komt in crisissituaties Begeleiding bij transities van de cliënt 2% 33% 52% 5% 9% 100% 0% 5% 48% 45% 2% 100% 0% 2% 47% 50% 2% 100% 0% 3% 59% 36% 2% 100% PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 13 van 40

14 Takenpakket casemanagers (N = 58) Niet Nauwelijks Vaak Altijd Onbekend totaal Begeleiding bij tijdelijke opname 0% 5% 48% 41% 5% 100% Begeleiding bij permanente opname 9% 5% 40% 41% 5% 100% Nazorg aan mantelzorg na opname of overlijden van de cliënt Tabel 9. Activiteiten casemanagers 2% 16% 38% 40% 5% 100% Casemanagers voeren alle in de zorgstandaard genoemde taken uit. Taken die meer in beperkte mate worden uitgevoerd zijn: bemoeizorg, het uitvoeren van therapeutische interventies, praktische hulp en het begeleiden bij wilsverklaringen. Ketenpartijen Naast de ketenregisseurs en casemanagers zijn er diverse andere partijen die een bijdrage leveren aan de ketenzorg dementie. De volgende tabel geeft en beeld van de werkzaamheden die de andere ketenpartijen uitvoeren. Werkzaamheden door ketenpartijen (excl. Ketenregisseurs en casemanagers) N = 58 Informatievoorziening gericht op mensen met dementie en naasten, vrijwilligers en (aankomende) professionals Ja Nee Onbekend totaal 93% 7% 0% 100% Toegang tot zelftesten en telefonische hulplijnen 45% 21% 34% 100% Preventief huisbezoek 84% 9% 7% 100% Bemoeizorg 74% 14% 12% 100% Meten overbelasting van mantelzorgers 60% 24% 16% 100% Deskundigheidsbevordering en kennisuitwisseling voor zorg- en hulpverleners/vrijwilligers 86% 10% 3% 100% Ziektediagnostiek 95% 5% 0% 100% Zorgdiagnostiek 90% 9% 2% 100% Afgestemde multidisciplinaire behandeling, begeleiding en steun gericht op chronische gevolgen van de ziekte Informatie, advies en psycho-educatie voor mensen met dementie en hun mantelzorgers 79% 14% 7% 100% 83% 16% 2% 100% Meldpunt ouderenmishandeling 90% 5% 5% 100% Huishoudelijke hulp 97% 2% 2% 100% ADL 98% 2% 0% 100% Dagverzorging, dagbehandeling, ontmoetingscentra 100% 0% 0% 100% Cursus omgaan met dementie 67% 21% 12% 100% Lotgenotengroep 78% 16% 7% 100% PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 14 van 40

15 Werkzaamheden door ketenpartijen (excl. Ketenregisseurs en casemanagers) N = 58 Ja Nee Onbekend totaal Mantelzorgondersteuning 95% 2% 3% 100% Noodbedden (noodopname voor mensen met indicatie) 84% 12% 3% 100% Crisisbedden 88% 10% 2% 100% Crisisinterventie 86% 14% 0% 100% Revalidatie bij dementie na ziekenhuisopname 78% 12% 10% 100% Telefooncirkel 28% 26% 47% 100% Respijtzorg 97% 3% 0% 100% Woonservicezone 74% 5% 21% 100% Woningaanpassingen/domotica 88% 5% 7% 100% Specifieke woonvormen voor mensen met dementie 95% 2% 3% 100% Vervoer 88% 5% 7% 100% Diensten in en rond huis 97% 2% 2% 100% Tabel 10. Werkzaamheden door ketenpartijen 3.3 Kosten en financiering keten Naast gegevens over de samenstelling en werkzaamheden van de ketens hebben we ook financiële gegevens verzameld. Zoals eerder aangegeven hebben we de antwoorden over de kosten en financiering van de keten in een telefonisch interview gevalideerd. 58 van de 62 deelnemende ketens hadden antwoord gegeven op de vragen over de financiering en kosten van de keten. Deze 58 ketens hebben wij een gestuurd met de door hen gegeven antwoorden. Met 48 ketens hebben wij telefonisch de antwoorden doorgenomen en waar nodig gecorrigeerd. 8 Vier ketens hebben aangegeven onvoldoende zicht te hebben op deze materie om een betrouwbaar beeld te kunnen schetsen. Onderstaande gegevens zijn daarom gebaseerd op 44 ketens; dat wil zeggen ruim de helft van het totale aantal ketens in Nederland. Het gemiddeld aantal casemanagers bij deze 44 ketens is 13 per keten, het totaal aantal fte casemanagers 402 fte en het gemiddeld aantal fte casemanagers per keten is 9,6. In de gehele responsgroep waren deze uitkomsten respectievelijk 564, 15 en 9,7 en het onderzoek van Vilans kwam uit op gemiddeld 9,4 fte casemanagers per keten. Hieruit leiden we af dat de 44 ketens waarmee we een beeld geven van de kosten en financiering van de keten een representatieve steekproef uit alle ketens is. De ketens worden uit verschillende bronnen bekostigd. 8 Met 10 ketens hebben wij geen telefonisch interview kunnen afnemen in de beschikbare onderzoeksperiode. PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 15 van 40

16 Financieringsbron (N = 44) Bedrag % Aantal maal genoemd AWBZ opslag op functies PV, VP en BG voor cliënten met indicatie ( ) % 19 AWBZ opslag op zorgprestaties met verblijf (ZZP's) ( ) % 10 AWBZ AIV-gelden ( ) % 24 NZa-Beleidsregel ketenzorg dementie ( ) % 33 Zvw (GGZ DBC delirium, dementie en overig) ( ) % 2 Subsidie gemeente / Wmo financiering ( ) % 10 Subsidie provincie ( ) % 2 Bijdrage netwerkpartners in geld ( ) % 21 Overig ( ) % 11 Bijdrage netwerkpartners in uren per week 312 uur per week 29 Totaal % Tabel 11. Financieringsbronnen ketens Zowel de omvang als de verdeling van de bronnen waaruit de financiering stamt varieert sterk onder de respondenten. Gemiddeld komen de ketens uit op circa ,- aan inkomstenbronnen; het loopt echter uiteen van tot 3,5 miljoen. Het aantal genoemde bronnen per keten varieert van 1 tot 7. In vrijwel elke keten leveren de netwerkpartners een financiële en/of personele bijdrage. 40% van de inkomsten is afkomstig uit opslagen op extramurale en intramurale zorg, 26% uit de beleidsregel Ketenzorg Dementie en 12% uit AIV-gelden. Bij een deel van de ketens is de bijdrage vanuit de beleidsregel bedoeld voor het organiseren van de keten; bij andere ketens wordt vanuit de beleidsregel ketenzorg ook casemanagement gefinancierd (en wordt de ketenorganisatie bekostigd uit bijdragen van de netwerkpartners). De contracteerruimte Ketenzorg Dementie bedraagt landelijk 15,5 miljoen (NZa beleidsregel CA : Contracteerruimte 2014). Navraag bij de NZa leert dat de contracteerruimte arlijks ook vrijwel geheel wordt besteed. Over 2013 zijn er voor 14,6 miljoen aanvragen ingediend door 83 initiatieven; de contracteerruimte in 2013 was 15 ½ miljoen euro. De 44 responderende ketens worden in 2014 voor ruim 7 miljoen uit de beleidsregel Ketenzorg dementie bekostigd. Zij vertegenwoordigen ruim de helft van het totale aantal initiatieven (84) in Nederland. De verschillen in de omvang van de inkomsten hangen samen met (de kosten van) het aantal casemanagers dat in dienst is bij de keten. Casemanagers vormen namelijk de grootste kostenpost van de keten (zie tabel 12). Begrote kosten van de keten, peilar 2014 (personele kosten (inclusief werkgeverslasten), materiële kosten en kapitaallasten). PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 16 van 40

17 Kosten (N=44) Bedrag Percentage Aantal maal genoemd Ketenregisseur % 42 Administratie % 25 Werkgroepen % 24 Overlegvormen % 18 Projecten % 28 Casemanagers % 40 Totaal % 44 Tabel 12. Begrote kosten 2014 De inzet van casemanagers is de belangrijkste kostenpost voor de ketens. Bij vier van de 44 ketens waar we de gegevens hebben gevalideerd, zijn de casemanagers in dienst bij (één van) de netwerkpartners. De contactpersonen van deze ketens gaven aan geen zicht te hebben op de kosten van de inzet van casemanagers, noch op de financieringsbronnen van hen. Wanneer we de totale kosten van deze 40 ketens delen door het aantal fte casemanagers bij deze ketens, komen we uit op een bedrag van per fte casemanager. Verschillen tussen kosten en financiering De inventarisatie laat een klein verschil zien tussen de inkomsten (financieringsbronnen) en de uitgaven (kosten). De begrote kosten liggen ruim hoger dan de inkomsten uit de financieringsbronnen; het verschil is 2,8% van de begrote kosten. Een deel van dit verschil kan worden verklaard vanuit de inzet van netwerkpartners in uren. 9 Daarnaast heeft een aantal ketens nog verzoeken om aanvullende financiering uitstaan bij zorgkantoren. Verder konden niet alle respondenten het verschil tussen de inkomstenbronnen en de begrote kosten precies verklaren. Bij veel ketens verloopt de declaratie namelijk via de deelnemende netwerkpartners, de exacte kosten zijn dan bij de ketenregisseur niet bekend. Een laatste verklaring voor het verschil is dat de werkelijke kosten veelal enigszins afwijken van de begrote kosten. In tabel 13 hebben we de financieringsbronnen uitgesplist naar personeel, werkgroepen, overleggen en projectgroepen. In de tabel is in percentages aangegeven hoe vaak een bron is genoemd (niet het relatieve aandeel van het bedrag). 9 Dit bedrag kunnen we globaal begroten op (312 uur * 46 weken * 50 per uur =) ,- PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 17 van 40

18 Ketenregisseur (N = 58) Secretariaat (N = 58) Casemanagers (N = 58) Werkgroepen (N = 58) Diverse overleggen (N = 58) Projecten (N = 56) AWBZ opslag op zorgprestaties zonder verblijf (PV, VP en BG) AWBZ opslag op zorgprestaties met verblijf (ZZP s) 8% 7% 22% 8% 7% 9% 5% 7% n.b. 5% 4% 4% AWBZ AIV-gelden 7% 5% 22% 1% 1% 5% NZa-Beleidsregel ketenzorg dementie 27% 21% 26% 17% 15% 22% Zvw (GGZ DBC delirium, dementie en overig) 0% 0% 4% 1% 0% 1% Subsidie gemeente/wmo financiering 1% 2% 2% 5% 3% 2% Subsidie provincie 0% 0% 0% 1% 0% 1% Bijdrage netwerkpartners in geld 29% 23% 7% 6% 9% 12% Bijdrage netwerkpartners in uren per week 12% 21% 5% 41% 49% 30% Overig 11% 15% 12% 14% 12% 14% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 13. Financieringsbronnen in relatie tot de onderscheiden ketenfuncties Uit de tabel blijkt dat casemanagers met name worden bekostigd op basis van AWBZopslagen en AIV-gelden. De overige medewerkers, de werkgroepen en de projecten worden met name bekostigd op basis van de NZa-beleidsregel ketenzorg en bijdragen (in geld en/of uren) van netwerkpartners. In de categorie overig is genoemd dat casemanagers soms deels worden gefinancierd via de reguliere AWBZ-prestaties (BG, VP of PV) en niet via een opslag; andere respondenten hebben overig ingevuld waar het de opslag per cliënt betreft (in feite is dit de opslag op de functies). Tabel 14 geeft op het niveau van ketenwerkzaamheden (excl. casemanagers, secretariaat en ketenregisseurs) inzicht in de financiering. In de tabel is in percentages aangegeven hoe vaak een bron is genoemd (niet het relatieve aandeel van het bedrag). PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 18 van 40

19 N = 58 AWBZ Zvw Provinciale subsidie Gemeentelijke subsidie/ Wmo Overig Onbekend totaal Informatievoorziening gericht op mensen met dementie en naasten, vrijwilligers en (aankomende) professionals Toegang tot zelftesten en telefonische hulplijnen 24% 3% 0% 31% 10% 31% 100% 5% 2% 0% 2% 22% 69% 100% Preventief huisbezoek 5% 7% 0% 53% 9% 26% 100% Bemoeizorg 21% 21% 0% 19% 5% 34% 100% Meten overbelasting van mantelzorgers 16% 17% 0% 22% 9% 36% 100% Deskundigheidsbevordering en kennisuitwisseling voor zorg- en hulpverleners/vrijwilligers 28% 7% 0% 12% 26% 28% 100% Ziektediagnostiek 10% 69% 0% 0% 3% 17% 100% Zorgdiagnostiek 64% 16% 0% 0% 3% 17% 100% Afgestemde multidisciplinaire behandeling, begeleiding en steun gericht op chronische gevolgen van de ziekte Informatie, advies en psycho-educatie voor mensen met dementie en hun mantelzorgers 40% 29% 0% 0% 7% 24% 100% 52% 5% 0% 12% 9% 22% 100% Meldpunt ouderenmishandeling 3% 0% 7% 29% 12% 48% 100% Huishoudelijke hulp 9% 0% 2% 71% 3% 16% 100% ADL 67% 2% 0% 5% 7% 19% 100% Dagverzorging, dagbehandeling, ontmoetingscentra 72% 0% 0% 3% 9% 16% 100% Cursus omgaan met dementie 17% 5% 0% 19% 22% 36% 100% Lotgenotengroep 22% 5% 2% 24% 19% 28% 100% Mantelzorgondersteuning 21% 5% 2% 40% 10% 22% 100% Noodbedden (noodopname voor mensen met indicatie) 69% 5% 0% 0% 5% 21% 100% Crisisbedden 71% 9% 0% 0% 3% 17% 100% Crisisinterventie 36% 38% 0% 0% 3% 22% 100% Revalidatie bij dementie na ziekenhuisopname 50% 19% 0% 0% 5% 26% 100% Telefooncirkel 2% 0% 0% 14% 12% 72% 100% Respijtzorg 47% 2% 0% 19% 9% 24% 100% Woonservicezone 21% 0% 2% 21% 12% 45% 100% PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 19 van 40

20 N = 58 AWBZ Zvw Provinciale subsidie Gemeentelijke subsidie/ Wmo Overig Onbekend totaal Woningaanpassingen/domotica 0% 3% 2% 52% 10% 33% 100% Specifieke woonvormen voor mensen met dementie 67% 0% 0% 3% 9% 21% 100% Vervoer 24% 2% 0% 43% 5% 26% 100% Diensten in en rond huis 7% 0% 0% 29% 33% 31% 100% Tabel 14. Financiering werkzaamheden ketens Wanneer de categorie overig is aangegeven gaat het veelal over eigen middelen van de ketenpartners, en is onbekend of niet te achterhalen uit welke financieringsbron die eigen middelen weer afkomstig zijn. Een aantal respondenten heeft onbekend aangevinkt wanneer de werkzaamheden uit verschillende bronnen tegelijk worden bekostigd. PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 20 van 40

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling A2 Gemeenten Gemeente

Nadere informatie

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Rijn Gemeente Amersfoort Gemeente Amstelveen Gemeente

Nadere informatie

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen Sommige gemeenten brengen leges in rekening

Nadere informatie

Aantal ontvangen klachten per gemeente

Aantal ontvangen klachten per gemeente -0-0 0 0 0 Aa en Hunze Aalsmeer Aalten Achtkarspelen Alblasserdam Albrandswaard 0 Alkmaar 0 Alle n Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam Ameland Amersfoort Amstelveen Apeldoorn Appingedam Arnhem Baarle-Nassau

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24261 11 augustus 2015 Wijziging Besluit werkgebieden UWV 2015 in verband met inwerkingtreding Wwz per 1 juli 2015 Het

Nadere informatie

Agenda Item voor tegen 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6.

Agenda Item voor tegen 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6. 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6. VNG Agenda 2014 72 0 Almelo 6. VNG Agenda 2014 75 0 Almere 6. VNG Agenda 2014 72 0 Alphen

Nadere informatie

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 onderwijssoort (Meerdere items) onderwijssoort (Meerdere items) Aantal van arrangement2012 Kolomlabels

Nadere informatie

Bijlage 3. Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 DECEMBERCIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2011

Bijlage 3. Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 DECEMBERCIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2011 Bijlage 3 Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 20 Aa en Hunze 3e 60% 43.560 Aalburg 4e 100% 43.800 Aalsmeer 3e 100% 73.400 Achtkarspelen 3e 100% 87.400 Alblasserdam 4e

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4 Puntensysteem voor : - huurovereenkomsten voor een woning met een energielabel (ongeacht wanneer de uurovereenkomst is ingegaan) - en voor alle huurovereenkomsten die op of na 1 januari 2008 zijn ingegaan

Nadere informatie

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm NR Gemeentenaam Inwoners Prov Count Geslacht Partij Reden Jaar 1 Aa en Hunze 25322 D 1 m PvdA wethouder eigen gemeente 1998 1 Aa en Hunze 25322 D 2 m PvdA wethouder eigen gemeente 2006 1 Aa en Hunze 25322

Nadere informatie

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014)

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Ranglijst rioolheffing Gemeente Rioolheffing Meerpersoons 2014 Rioolheffing Meerpersoons 2015 Verandering Rioolheffing

Nadere informatie

GESCAND OP. 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan. Datum if B JUL 2014 Betreft Beveiiiging Suwinet door gemeenten

GESCAND OP. 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan. Datum if B JUL 2014 Betreft Beveiiiging Suwinet door gemeenten GESCAND OP 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier

Nadere informatie

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard 28-02-15 Alkmaar 28-02-15 Almelo 28-02-15 Almere 28-02-15

Nadere informatie

Referentielijst ontwikkeltrajecten

Referentielijst ontwikkeltrajecten Referentielijst ontwikkeltrajecten Up-to-date scan Bestuursdienst Amsterdam DCMR Rotterdam Gemeente Aa en Hunze Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Gemeente

Nadere informatie

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 man vrouw totaal Ned in % van landelijk totaal (excl. niet geregistreerd) Geen Nederlandse postcode geregistreerd,

Nadere informatie

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: 01-09-2015

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: 01-09-2015 Overzicht gemeenten van provincie Drenthe Aa en Hunze -1 21 8 12 23 35 10 0 0 0 0 0 10 25 25 Assen 22 56 51 27 59 86 0 8 0 0 0 0 8 78 78 Borger-Odoorn 0 21 11 10 23 33 0 0 0 0 0 0 0 33 33 Coevorden 5 30

Nadere informatie

Totale woonlasten meerpersoons hh 2015. Afvalstoffen heffing meerpersoons hh 2014

Totale woonlasten meerpersoons hh 2015. Afvalstoffen heffing meerpersoons hh 2014 GEMEENTE OZB OZB Aa en Hunze 250,43 240,30 4,2% 223,15 232,70 190,00 192,00 217.575 225.000 663,58 665,00-0,2% Aalburg 293,46 287,10 2,2% 244,50 236,50 174,35 173,00 241.530 249.000 712,31 696,60 2,3%

Nadere informatie

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 )

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Bijlage: beschikbare middelen voor de huishoudelijke hulp toelage per gemeente Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Appingedam 93.227 Bedum 50.350 Bellingwedde 60.587 De Marne 64.264 Deifziji 173.796 Eemsmond

Nadere informatie

Gemeente Aa en Hunze 24 Gemeente Aalburg 17 Gemeente Aalsmeer 15 Gemeente Aalten 20 Gemeente Achtkarspelen 18 Gemeente Alblasserdam 17 Gemeente

Gemeente Aa en Hunze 24 Gemeente Aalburg 17 Gemeente Aalsmeer 15 Gemeente Aalten 20 Gemeente Achtkarspelen 18 Gemeente Alblasserdam 17 Gemeente Gemeente Aantal brochures Gemeente Aa en Hunze 24 Gemeente Aalburg 17 Gemeente Aalsmeer 15 Gemeente Aalten 20 Gemeente Achtkarspelen 18 Gemeente Alblasserdam 17 Gemeente Albrandswaard 20 Gemeente Alkmaar

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst VECOZO ondertekend

Bewerkersovereenkomst VECOZO ondertekend Bewerkersovereenkomst VECOZO ondertekend Gemeente Gemeentecode Aa en Hunze 1680 Aalburg 0738 Aalsmeer 0358 Aalten 0197 Achtkarspelen 0059 Alblasserdam 0482 Albrandswaard 0613 Alkmaar 0361 Almelo 0141 Almere

Nadere informatie

, l ll ļ, l l,, l, l,l /BW/RAAD

, l ll ļ, l l,, l, l,l /BW/RAAD NR. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 'GEMEENTE LANGECIJK 1 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier (adresgegevens) ING.

Nadere informatie

2012 In welke gemeente wordt een bepaald delict (relatief) het meest gepleegd?

2012 In welke gemeente wordt een bepaald delict (relatief) het meest gepleegd? Gerekend per 10.000 inwoners vinden in Tiel de meeste inbraken in/diefstal uit en plaats; nl 87,2. 2012 1. Tiel 87,2 Zundert 30,6 Muiden 162,4 Amsterdam 109,2 Pekela 56,7 Terschelling 67,4 Muiden 6,2 Ouder-Amstel

Nadere informatie

AANTAL AANDELEN AANDEELHOUDERS

AANTAL AANDELEN AANDEELHOUDERS Aa en Hunze 52.728 30.054,96 Aalburg 17.550 10.003,50 Aalsmeer 25.857 14.738,49 Aalten 19.305 11.003,85 Achtkarspelen 87.711 49.995,27 Alblasserdam 9.477 5.401,89 Albrandswaard 3.510 2.000,70 Alkmaar 189.930

Nadere informatie

AANDEELHOUDERS AANTAL AANDELEN UIT TE KEREN DIVIDEND A Aa en Hunze 52.728 53.782,56 Aalburg 17.550 17.901,00 Aalsmeer 25.857 26.374,14 Aalten 19.

AANDEELHOUDERS AANTAL AANDELEN UIT TE KEREN DIVIDEND A Aa en Hunze 52.728 53.782,56 Aalburg 17.550 17.901,00 Aalsmeer 25.857 26.374,14 Aalten 19. A Aa en Hunze 52.728 53.782,56 Aalburg 17.550 17.901,00 Aalsmeer 25.857 26.374,14 Aalten 19.305 19.691,10 Achtkarspelen 87.711 89.465,22 Alblasserdam 9.477 9.666,54 Albrandswaard 3.510 3.580,20 Alkmaar

Nadere informatie

14+netnummer Gemeente 14 0592 Aa en Hunze 14 0416 Aalburg 14 0297 Aalsmeer 14 0543 Aalten 14 0511 Achtkarspelen 14 078 Alblasserdam 14 010

14+netnummer Gemeente 14 0592 Aa en Hunze 14 0416 Aalburg 14 0297 Aalsmeer 14 0543 Aalten 14 0511 Achtkarspelen 14 078 Alblasserdam 14 010 14+netnummer Gemeente 14 0592 Aa en Hunze 14 0416 Aalburg 14 0297 Aalsmeer 14 0543 Aalten 14 0511 Achtkarspelen 14 078 Alblasserdam 14 010 Albrandswaard 14 072 Alkmaar 14 0546 Almelo 14 036 Almere 14 0172

Nadere informatie

Aantal huishoudens met zonnepanelen per jaar Gemeente 2011 2012 2013 2014 H1 2015 Zwolle 680 2.359 3.218 3.788 4.236 Hardenberg 809 1.600 2.893 3.

Aantal huishoudens met zonnepanelen per jaar Gemeente 2011 2012 2013 2014 H1 2015 Zwolle 680 2.359 3.218 3.788 4.236 Hardenberg 809 1.600 2.893 3. Aantal huishoudens met zonnepanelen per jaar Gemeente 2011 2012 2013 2014 H1 2015 Zwolle 680 2.359 3.218 3.788 4.236 Hardenberg 809 1.600 2.893 3.653 3.724 Sudwest-Fryslan 559 1.192 1.885 2.248 3.714 Amsterdam

Nadere informatie

Gemiddelde WOZ-waarde 2014 (opgave gemeente)

Gemiddelde WOZ-waarde 2014 (opgave gemeente) Vereniging Eigen Huis onderzoek en. Volledig onderzoek (datum 21 maart ) ( ) (opgave h effing en Aa en Hunze 233,01 241,37 8,36 3,59% 248.142 226.000 232,70-4,77% 192,00 0,00% 666,07-0,5% Aalburg 279,49

Nadere informatie

Gemeente Aa en Hunze. Gemeente Achtkarspelen. Gemeente Albrandswaard. Gemeente Almere. Gemeente Amersfoort. Gemeente Bernisse. Gemeente Barendrecht

Gemeente Aa en Hunze. Gemeente Achtkarspelen. Gemeente Albrandswaard. Gemeente Almere. Gemeente Amersfoort. Gemeente Bernisse. Gemeente Barendrecht Gemeente Gemeente Aa en Hunze Gemeente Aalburg Gemeente Aalsmeer Gemeente Aalten Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alblasserdam Gemeente Albrandswaard Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente

Nadere informatie

Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011:

Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011: Gem.code Gemeentenaam Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011: 1680 Aa en Hunze 1 3.181,06 738 Aalburg 19 60.440,17 358 Aalsmeer 41 130.423,52 197 Aalten 45 143.147,76 59 Achtkarspelen 41 130.423,52

Nadere informatie

Overzicht aandeelhouders en dividend 2013

Overzicht aandeelhouders en dividend 2013 Overzicht aandeelhouders en dividend 2013 Aandeelhouder Aantal aandelen Bedrag in euro's Aa en Hunze 52.728 66.964,56 Aalburg 17.550 22.288,50 Aalsmeer 25.857 32.838,39 Aalten 19.305 24.517,35 Achtkarspelen

Nadere informatie

GMCODE GMNAAM GPK GM1651 Eemsmond 1 GM0088 Schiermonnikoog 1 GM0060 Ameland 1 GM0058 Dongeradeel 1 GM0093 Terschelling 1 GM0010 Delfzijl 1 GM1663 De

GMCODE GMNAAM GPK GM1651 Eemsmond 1 GM0088 Schiermonnikoog 1 GM0060 Ameland 1 GM0058 Dongeradeel 1 GM0093 Terschelling 1 GM0010 Delfzijl 1 GM1663 De GMCODE GMNAAM GPK GM1651 Eemsmond 1 GM0088 Schiermonnikoog 1 GM0060 Ameland 1 GM0058 Dongeradeel 1 GM0093 Terschelling 1 GM0010 Delfzijl 1 GM1663 De Marne GM0053 Winsum 1 GM0024 Loppersum 1 GM1722 Ferwerderadiel

Nadere informatie

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Wmo: Financiële gevolgen meicirculaire 2015 (bedragen in ) gemeente Budget per inwoner 2015 voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Ouder-Amstel 7-80 Schiermonnikoog 12-109 Oostzaan 57-10 Lansingerland

Nadere informatie

2005 Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen

2005 Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen Procentueel sterkst gestegen grafkosten in de provincie Drenthe Drenthe 1 Dr Aa & Hunze 998 78,58% Periode 30 jaar 2 Dr De Wolden 704 58,86% 3 Dr Borger-Odoorn 433 52,80% Gemeenten met de hoogste grafkosten

Nadere informatie

Referentielijst ontwikkeltrajecten

Referentielijst ontwikkeltrajecten Referentielijst ontwikkeltrajecten Up-to-date scan Bestuursdienst Amsterdam DCMR Rotterdam Gemeente Aa en Hunze Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Gemeente

Nadere informatie

Totaal Nederland 3,4 3,1

Totaal Nederland 3,4 3,1 Friesland Groningen Drenthe De Friese Meren 11,3-12,1- Appingedam 7,3-3,4 Emmen 2,7-2,3 Ooststellingwerf 10,5-1,2- Winsum 2,1-3,6 Hoogeveen 1,7 2,3 Vlieland 1,5-4,8 Loppersum 0,9-0,6 Midden-Drenthe 2,7

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse Amsterdam Dienst

Nadere informatie

Woningmarktcijfers.nl, bron: het Kadaster

Woningmarktcijfers.nl, bron: het Kadaster De gemiddelde is gebaseerd op alle door het Kadaster geregistreerde verkochte koopwoningen. De uitspraak 'de duurste 1 Bloemendaal 597.694 8,6% 347 20,9% Noord Holland 2 Laren 559.259 3,7% 165 12,2% Noord

Nadere informatie

Bijlage 2: verdeling macrobudget Wmo 2015 verdeling per (centrum) gemeente

Bijlage 2: verdeling macrobudget Wmo 2015 verdeling per (centrum) gemeente Bijlage 2: verdeling macrobudget Wmo 2015 verdeling per (centrum) gemeente 1. Budget nieuwe 2. Budget centrum- 3. Budget centrumtaken voor alle gemeenten taak gemeenten AWBZgemeenten beschermd wonen budget

Nadere informatie

Tarieven voor huishoudelijke hulp

Tarieven voor huishoudelijke hulp Tarieven voor huishoudelijke hulp Gegevens uit de Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg, een FNV-onderzoek onder bijna 200 gemeenten Februari 2010 Het onderzoek Elke twee jaar verricht de FNV een vergelijkend

Nadere informatie

Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215.

Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215. Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215.772 1157 186,49 (ligt aan lage inwonertal) Gemeente Amsterdam (NH)

Nadere informatie

Wmo-budget 2015* volgens het objectieve verdeelmodel

Wmo-budget 2015* volgens het objectieve verdeelmodel Wmo-budget 2015* volgens het objectieve verdeelmodel wijzigingen t.o.v. het historische verdeelmodel, per inwoner budget bij toegekend verschil in gemeente objectieve budget euro's verdeling verschil in

Nadere informatie

GESCAND OP. 2 h JULI 20H. Gemeente Wormerland. Datum K 8 JUL 20Ï4 Betreft Beveiliging Suwinet door gemeenten

GESCAND OP. 2 h JULI 20H. Gemeente Wormerland. Datum K 8 JUL 20Ï4 Betreft Beveiliging Suwinet door gemeenten Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier (adresgegevens) I GESCAND OP Postbus 90801 2509

Nadere informatie

Gemeenten Online Balie Aa en Hunze 0,00 7,50 Aalburg 5,00 5,00 Aalsmeer niet mogelijk 9,25 Aalten 6,20 6,20 Achtkarspelen 2,60 7,80 Alblasserdam 7,85

Gemeenten Online Balie Aa en Hunze 0,00 7,50 Aalburg 5,00 5,00 Aalsmeer niet mogelijk 9,25 Aalten 6,20 6,20 Achtkarspelen 2,60 7,80 Alblasserdam 7,85 Gemeenten Online Balie Aa en Hunze 0,00 7,50 Aalburg 5,00 5,00 Aalsmeer niet mogelijk 9,25 Aalten 6,20 6,20 Achtkarspelen 2,60 7,80 Alblasserdam 7,85 7,85 Albrandswaard 14,00 14,00 Alkmaar 8,35 8,35 Almelo

Nadere informatie

Tabel 1: Aantal toegewezen woningen van corporaties in 2013

Tabel 1: Aantal toegewezen woningen van corporaties in 2013 Aa en Hunze 2076 163 Aalburg 977 56 Aalsmeer 3059 163 Aalten 2344 132 Achtkarspelen 3637 273 Alblasserdam 2796 231 Albrandswaard 2625 126 Alkmaar 14445 1120 Almelo 11829 1018 Almere 21809 2088 Alphen aan

Nadere informatie

'iľii ll "ll"ih'i l ľl'i'hľ''il"ll"ll

'iľii ll llih'i l ľl'i'hľ''illlll Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 'iľii ll "ll"ih'i l ľl'i'hľ''il"ll"ll Postbus 90801

Nadere informatie

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict In Den Haag zijn er 50,5 inbraken per 10.000 inwoners. 1. 40. 37. 9. 26. 44. 35. 10. 30. 43. 13. 18. 17. 5. 33. 8. 14. 24. 4. 12 25. 16. 45. 2. 34. 41. 39. 15. 27. 42. 23. 29. 19. 21. 7. 36. 31. 28. 22.

Nadere informatie

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC Almere-Buiten Barendrecht Beek Bergen op Zoom Beverwijk Den Helder Ede Emmen Heerlen Helmond Hengelo Hilversum Hoogeveen Hoorn Leidschendam Lelystad Middelburg Muiden Oosterhout Oss Purmerend Roosendaal

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktontwikkeling woningen tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2015. Datum: 25 februari 2016 Bijlage(n):

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktontwikkeling woningen tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2015. Datum: 25 februari 2016 Bijlage(n): WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktontwikkeling woningen tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2015 Datum: 25 februari 2016 Bijlage(n): 1 Aa en Hunze 0,0% Aalburg 0,3% Aalsmeer 2,4% Aalten 1,0% Achtkarspelen

Nadere informatie

Budget mantelzorgwaardering per gemeente

Budget mantelzorgwaardering per gemeente Budget mantelzorgwaardering per gemeente Uit een brief van staatssecretaris van Rijn blijkt dat met ingang van 2016 structureel 100 miljoen wordt toegevoegd aan het gemeentefonds voor mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie Wie zit waar? Clear Channel Hillenaar n Concessie 298 231 Inwoners 12,9 miljoen Totaal aantal gemeenten in NL 393 Totaal aantal in NL 16,8 miljoen Aanwezig in ruim 75% van de gemeenten in Nederland n gemeente

Nadere informatie

OPEN BRIEF VAN WETHOUDERS FINANCIËN

OPEN BRIEF VAN WETHOUDERS FINANCIËN OPEN BRIEF VAN WETHOUDERS FINANCIËN Aan: Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer 10 november 2015 Geachte leden van de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

Bijlage budgetten per gemeente voor nieuwe taken en voor bestaande taken integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging

Bijlage budgetten per gemeente voor nieuwe taken en voor bestaande taken integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging Bijlage budgetten per gemeente voor nieuwe taken en voor bestaande taken integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging Budget nieuwe Budget nieuwe Budget taken voor alle taken voor bestaande gemnr

Nadere informatie

Budget jeugdzorg: van historische naar objectieve verdeling Budget 2015 (100% historisch) in euro's

Budget jeugdzorg: van historische naar objectieve verdeling Budget 2015 (100% historisch) in euro's (100 (100 Aa en Hunze 4.451.432 3.835.733-13,8 3.746.857-15,8 Aalburg 1.761.744 2.227.533 26,4 2.175.920 23,5 Aalsmeer 3.799.765 3.206.696-15,6 3.132.395-17,6 Aalten 3.295.353 4.720.452 43,2 4.611.077

Nadere informatie

van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010

van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010 Betreft: Verslag gecombineerde aandeelhouders- en certificaathoudersvergadering DataLand B.V. en Bestuursvergadering van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010 Locatie: VNG ten

Nadere informatie

INDELING CENTRUMGEMEENTEN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 2012

INDELING CENTRUMGEMEENTEN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 2012 INDELING CENTRUMGEMEENTEN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 2012 GRONINGEN LEEUWARDEN EMMEN ASSEN ZWOLLE Appingedam Achtkarspelen Borger-Odoorn Aa en Hunze Hardenberg Bedum Ameland Coevorden Assen Kampen Bellingwedde

Nadere informatie

Deze voorlichtingspublicatie geeft een overzicht van de contactgemeenten die in 2015 in aanmerking komen voor een specifieke uitkering Educatie.

Deze voorlichtingspublicatie geeft een overzicht van de contactgemeenten die in 2015 in aanmerking komen voor een specifieke uitkering Educatie. Educatie 2015: Deze voorlichtingspublicatie geeft een overzicht van de contactgemeenten die in 2015 in aanmerking komen voor een specifieke uitkering Educatie. De gemeentelijke herindeling per 1 januari

Nadere informatie

Voorschot 2011; 25 mln. Nieuw gem nr.

Voorschot 2011; 25 mln. Nieuw gem nr. Nieuw gem nr. (CBS_code) Voorschot 2011; 25 mln Nieuwe gemeentenaam 3 Appingedam 21.963 5 Bedum 8.439 7 Bellingwedde 13.343 1663 De Marne 17.611 10 Delfzijl 54.896 1651 Eemsmond 27.174 14 Groningen 643.175

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016 Ablasserdam Dordrecht (+ Spijkenisse) A0 Centercom 01.05.2013 9/01.07.2013 Bergen op zoom Roosendaal+Breda A0 Centercom 01.07.2013 10/01.10.2013 Bloemendaal Haarlem+Haarlemmermeer A0 Centercom 01.10.2011

Nadere informatie

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%)

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%) Prognose dementie datum: 23-01-2013 www.alzheimer-nederland.nl Prognose aantal mensen met dementie in Nederland 2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141

Nadere informatie

STICHTING VRAAGWIJZER NEDERLAND WMO-LOKET TOP 100 2011. Score in 2010 op de met 2011 vergelijkbare items

STICHTING VRAAGWIJZER NEDERLAND WMO-LOKET TOP 100 2011. Score in 2010 op de met 2011 vergelijkbare items STICHTING VRAAGWIJZER NEDERLAND WMO-LOKET TOP 100 2011 Gemeente Naam loket Score 2011 1 Heemstede Loket Heemstede 93 61 51 2 Sint-Michielsgestel Zorgloket WegWijs 89 62-3 Rotterdam Vraagwijzer Loket 88

Nadere informatie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie Registratie outcomeparameters Procedure melden inspectie Procedure melden incidenten Procedure voor interne klachten Scholingsbeleid Certificering vóór 2006 Kwaliteitscommissie/functionaris Kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost Routing aanmelding EED gemeenten Regio Gemeenten Aanmelding EED Dommelvallei + Geldrop-Mierlo * (zie bijlage onderaan pagina), Nuenen, Son en Breugel, Waalre Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Managementassistente Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse

Nadere informatie

Kijk bij uw provincie om te zien wat een bouwvergunning kost in jouw gemeente.

Kijk bij uw provincie om te zien wat een bouwvergunning kost in jouw gemeente. Kosten per gemeente Kijk bij uw provincie om te zien wat een bouwvergunning kost in jouw gemeente. Deze kosten zijn onder o.v.b. Groningen 130.000 Appingedam 204,50 885,85 2.118,50 Bedum 227,50 990,50

Nadere informatie

Kerncijfers huisvesting vergunninghouders per 1 juni 2016

Kerncijfers huisvesting vergunninghouders per 1 juni 2016 Kerncijfers huisvesting vergunninghouders per 1 juni Overzicht realisaties per provincie Inleiding Hieronder is op totaalniveau voor alle provincies en per provincie aangegeven in hoeverre ze op schema

Nadere informatie

0141 Almelo 133.286 0147 Borne 13.030 0148 Dalfsen 8.458 0150 Deventer 126.100 1774 Dinkelland 7.309 0153 Enschede 323.000 0158 Haaksbergen 13.

0141 Almelo 133.286 0147 Borne 13.030 0148 Dalfsen 8.458 0150 Deventer 126.100 1774 Dinkelland 7.309 0153 Enschede 323.000 0158 Haaksbergen 13. Voorschot 2010 in 2010 2010 2.010 Gemcode Gemcodel 0003 Appingedam 19.210 0005 Bedum 7.023 0007 Bellingwedde 11.533 1663 De Marne 14.325 0010 Delfzijl 46.490 1651 Eemsmond 22.962 0014 Groningen 528.377

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht nog aan te sluiten overheden

Bijlage 3: Overzicht nog aan te sluiten overheden Bijlage 3: Overzicht nog aan te sluiten overheden Gemeente A B C G H k L 's-gravenhage Capelle aan den IJssel Haaksbergen Laarbeek Aa en Hunze Castricum Haaren Landerd Aalburg Cranendonck Haarlem Landgraaf

Nadere informatie

Kinderen in Tel Databoek 2014

Kinderen in Tel Databoek 2014 Kinderen in Tel Databoek 2014 Deel 3: De resultaten per provincie en gemeente Verwey-Jonker Instituut Redactie: Majone Steketee Bas Tierolf Jodi Mak Februari 2014 1 Verwey-Jonker Instituut Dit deel bevat

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24914 4 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 november 2012, nr.

Nadere informatie

Budgeten waardering 2015

Budgeten waardering 2015 Budgeten waardering 2015 Gemeente Budget 2015 Gemeente Budget 2015 Aa en Hunze 115.135 Boekel 33.260 Aalburg 45.662 Borger-Odoorn 122.797 Aalsmeer 96.975 Borne 90.960 Aalten 135.685 Borsele 83.656 Achtkarspelen

Nadere informatie

2010 2010 naam label O label O variabele 2010 variabele 2010 code code

2010 2010 naam label O label O variabele 2010 variabele 2010 code code Wogem variabele naam OViN 2010 variabele label OViN 2010 Woongemeente code OViN 2010 code label OViN 2010 3 Appingedam 5 Bedum 7 Bellingwedde 9 Ten Boer 10 Delfzijl 14 Groningen 15 Grootegast 17 Haren

Nadere informatie

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALMERE ALMERE ALMERE ALMERE-BUITEN ALPHEN A/D RIJN AMSTELVEEN AMSTELVEEN AMSTELVEEN ASSEN ASSEN BARENDRECHT BARENDRECHT BARNEVELD BEEK BERGEN OP ZOOM BERGEN OP ZOOM BERKEL

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46057 17 december 2015 Besluit werkgebieden UWV 2016 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, Gelet op artikel

Nadere informatie

Afbakening van de beleidsmatige indeling van de toeristengebieden Gebaseerd op gemeententabel per 1/1/2013

Afbakening van de beleidsmatige indeling van de toeristengebieden Gebaseerd op gemeententabel per 1/1/2013 Achterhoek Aalten 0197 Gelderland Achterhoek Berkelland 1859 Gelderland Achterhoek Bronckhorst 1876 Gelderland Achterhoek Doetinchem 0222 Gelderland Achterhoek Lochem 0262 Gelderland Achterhoek Montferland

Nadere informatie

Toekenning 2010 spuk schuldhulpverlening

Toekenning 2010 spuk schuldhulpverlening Toekenning 2010 spuk schuldhulpverlening CBS_code Naam_gemeente Toekenning 2010 3 Appingedam 35.800 5 Bedum 13.756 7 Bellingwedde 21.748 9 Ten Boer 7.497 10 Delfzijl 89.481 14 Groningen 1.048.376 15 Grootegast

Nadere informatie

REFERENTIELIJST. GEMEENTEN per PROVINCIE. Griffiemedewerker. Bestuurssecretaresse. Directiesecretaresse. Managementassistente

REFERENTIELIJST. GEMEENTEN per PROVINCIE. Griffiemedewerker. Bestuurssecretaresse. Directiesecretaresse. Managementassistente REFERENTIELIJST GEMEENTEN per PROVINCIE DRENTHE Assen Coevorden Meppel De Wolden Westerveld Medewerkers Kabinet FLEVOLAND Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Dronten Lelystad Noordoostpolder Provincie

Nadere informatie

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Theatertour VSK 2012/ 13 Nieuwegein 26juli 2012 Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Jaaroverzicht I Datum Plaats 24 september Amersfoort

Nadere informatie

Kengetallen schulden Nederlandse gemeenten op 31 december 2012 Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 26 januari 2014

Kengetallen schulden Nederlandse gemeenten op 31 december 2012 Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 26 januari 2014 Kengetallen schulden Nederlandse gemeenten op 31 december 2012 Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 26 januari 2014 Rang Gemeente 77 Aa en Hunze 16% 324 10% 7% 23% 24% 415-73 192 Aalburg 45% 792 1% 45%

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBK/RvIG Datum Met het verzoek van 2015-0000125706 en 2015-0000127800 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente en het dagelijks bestuur van

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktontwikkeling woningen tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2011. Datum: 15 februari 2012 Bijlage(n):

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktontwikkeling woningen tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2011. Datum: 15 februari 2012 Bijlage(n): WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktontwikkeling woningen tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2011 Datum: 15 februari 2012 Bijlage(n): Tussen de waardepeildatum 1 januari 2010 en de waardepeildatum 1

Nadere informatie

Gemeente Prov ledengroep actief/slapend WMO-regio Aalten GL De Liemers actief Achterhoek Doetinchem GL De Liemers actief Achterhoek Montferland GL De

Gemeente Prov ledengroep actief/slapend WMO-regio Aalten GL De Liemers actief Achterhoek Doetinchem GL De Liemers actief Achterhoek Montferland GL De Aalten GL De Liemers actief Achterhoek Doetinchem GL De Liemers actief Achterhoek Montferland GL De Liemers actief Achterhoek Oude IJsselstreek GL De Liemers actief Achterhoek Berkelland GL Gelderse Achterhoek

Nadere informatie

Overzicht aantal koopwoningen per gemeente en indicatieve indeling gemeenten in regio s Bedoeld voor berekenen van budget per regionale aanvraag.

Overzicht aantal koopwoningen per gemeente en indicatieve indeling gemeenten in regio s Bedoeld voor berekenen van budget per regionale aanvraag. BIJLAGE bij aanvraagformulier en voorwaarden regionale aanvraag Overzicht aantal koopwoningen per gemeente en indicatieve indeling gemeenten in regio s Bedoeld voor berekenen van budget per regionale aanvraag.

Nadere informatie

ijst^alman il 1 NOORDWUK UK NOORDWUK

ijst^alman il 1 NOORDWUK UK NOORDWUK ijst^alman il 1 NRDWUK UK NRDWUK Noordwijk, 11 september 2014 Geacht College, Tweederde van de gemeenten huurt externe adviesbureaus in bij de voorbereiding van de drie decentralisaties. Dat blijkt uit

Nadere informatie

Gemeente Nr regio Regio Gemeente Nr regio Regio Aa en Hunze Rg05 Noord- en Midden-Drenthe Blaricum Rg18 Het Gooi Aalburg Rg35 Breda e.o.

Gemeente Nr regio Regio Gemeente Nr regio Regio Aa en Hunze Rg05 Noord- en Midden-Drenthe Blaricum Rg18 Het Gooi Aalburg Rg35 Breda e.o. Aa en Hunze Rg05 Noord- en Midden-Drenthe Blaricum Rg18 Het Gooi Aalburg Rg35 Breda e.o. Bloemendaal Rg21 Zuid-Kennemerland Aalsmeer Rg23 Amstelland/Meerlanden Boarnsterhim Rg03 Noord-Friesland/Waddeneilanden

Nadere informatie

Wanneer wordt psychologische hulp door de gemeente vergoed? Psychologische hulp alleen vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden.

Wanneer wordt psychologische hulp door de gemeente vergoed? Psychologische hulp alleen vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden. VERGOEDING PSYCHOLOGISCHE HULP Met ingang van 2015 zijn de wettelijke regels voor vergoeding van psychologische hulp gewijzigd. De overheid heeft bepaald dat psychologische hulp niet altijd volledig vergoed

Nadere informatie

Samenvatting. Q&A Research & Consultancy

Samenvatting. Q&A Research & Consultancy Samenvatting Q&A Research & Consultancy Gemeente van het jaar Vrijdag 17 april 2009 vond de bekendmaking plaats van de Gemeente van het Jaar 2009. Dit was de eerste keer dat deze verkiezing heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

RDC Regio-indeling Nederland

RDC Regio-indeling Nederland RDC Regio-indeling Nederland De RDC Regio-indeling Nederland is gebaseerd op gebieden met een socio-demografische samenhang. Elke regio wordt in AutoMotive Dashboard verder uitgesplitst in Nederlandse

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

2007 2009 verschil Hendrik-Ido-Ambacht 2,716,195 1,438,025 1,278,170-47.1 Moerdijk 3998501 2,775,867 1,222,634-30.6 Goedereede 1,035,918 741,448

2007 2009 verschil Hendrik-Ido-Ambacht 2,716,195 1,438,025 1,278,170-47.1 Moerdijk 3998501 2,775,867 1,222,634-30.6 Goedereede 1,035,918 741,448 2007 2009 verschil Hendrik-Ido-Ambacht 2,716,195 1,438,025 1,278,170-47.1 Moerdijk 3998501 2,775,867 1,222,634-30.6 Goedereede 1,035,918 741,448 294,470-28.4 Oost Gelre 3377668 2,425,000 952,668-28.2 Schinnen

Nadere informatie

DE UWV-VESTIGINGEN EN WERKGEBIEDEN 2014

DE UWV-VESTIGINGEN EN WERKGEBIEDEN 2014 DE UWV-VESTIGINGEN EN WERKGEBIEDEN 2014 Gemeente van vestiging Naam van de UWVvestiging Werkgebieden van de UWV-vestigingen (gemeenten, eventueel postcodegebieden) Alkmaar Alkmaar Alkmaar, Bergen, Castricum,

Nadere informatie

Aanpassingen woningwaarderingsstelsel

Aanpassingen woningwaarderingsstelsel > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag de Aan: colleges van burgemeester & wethouders, de besturen colleges van burgemeester de toegelaten & instellingen wethouders, Aedes. besturen de Vereniging

Nadere informatie

Rapport Totaaltelling MEDIAWIJSHEID-gerelateerde maatschappelijke stagiaires in bibliotheken / Schooljaar 2010-2011

Rapport Totaaltelling MEDIAWIJSHEID-gerelateerde maatschappelijke stagiaires in bibliotheken / Schooljaar 2010-2011 Rapport Totaaltelling MEDIAWIJSHEID-gerelateerde maatschappelijke stagiaires in bibliotheken / Schooljaar 2010-2011 Dit rapport bevat de totaaltelling van mediawijsheid-gerelateerde maatschappelijke stagiaires

Nadere informatie