Eindrapportage Financiering ketenzorg dementie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindrapportage Financiering ketenzorg dementie"

Transcriptie

1 Eindrapportage Financiering ketenzorg dementie Enschede, 6 oktober 2014 PB/14/1720/fkd dr. Patrick Jansen drs. Peter Bakker

2 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Aanpak Resultaten Samenstelling keten Werkzaamheden verricht door de keten Kosten en financiering keten Conclusies Bijlage 1. Respons Bijlage 2. Vragenlijst Financiering Ketenzorg Dementie PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 2 van 40

3 Samenvatting Aanleiding Vanwege de Hervorming Langdurige Zorg worden diverse onderdelen vanuit de AWBZ overgeheveld naar andere domeinen. Door die verschuivingen komt de ketenzorg dementie vanaf 2015 onder de aanspraak wijkverpleging in de Zvw te vallen. Om de bestaande ketens dementie in 2015 te borgen heeft ActiZ behoefte aan inzicht in de wijze waarop deze ketens worden bekostigd. ActiZ heeft bureau HHM gevraagd dit inzicht op te leveren. Onderzoeksvragen ActiZ gaf ons de volgende onderzoeksvragen mee: 1. Hoeveel ketens dementie zijn momenteel in Nederland operationeel? 2. Welke activiteiten of werkzaamheden worden door de ketens dementie uitgevoerd? 3. Wat zijn de kosten die gemoeid zijn met deze activiteiten en werkzaamheden? Met behulp van welke financieringsstromen en vanuit welke domeinen worden deze activiteiten en werkzaamheden betaald? Er is gericht gekeken naar de ketenorganisatie en het casemanagement. De aan de keten verwante activiteiten die in de andere domeinen vallen (zoals dagactiviteiten, huisartsenzorg, geheugenpoli etc.) zijn buiten beschouwing gelaten. Onderzoeksmethode Om gegevens te verzamelen voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen hebben we een vragenlijst opgesteld. Die vragenlijst hebben we uitgezet bij alle 84 ketens dementie die (op dat moment) bij Vilans bekend waren. Na het verwerken en analyseren van de respons hebben we met een groot aantal ketens telefonisch nog doorgesproken over hun antwoorden op het gebied van de financieringsbronnen en de kosten kan de keten. Daardoor hebben we de betrouwbaarheid van de resultaten substantieel vergroot. Verder hebben we de uitkomsten van het onderzoek gespiegeld aan die van de meting netwerkindicatoren dementie 2013 waar Vilans zeer recent over heeft gerapporteerd. Resultaten We hebben van 62 ketens een ingevulde vragenlijst ontvangen. Die 62 ketens dekken 65 van de 84 bij Vilans bekende ketens. Op grond van het aantal en de spreiding van de deelnemende ketens, hebben wij geen reden om te twijfelen aan de representativiteit van deze responsgroep. Dit beeld wordt bevestigd na het spiegelen van de resultaten aan de uitkomsten van de meting netwerkindicatoren dementie. Via de validatie van de gegevens over de financiering en de kosten van de ketens hebben we een betrouwbaar beeld verkregen van deze aspecten. De ketens variëren onderling over het algemeen sterk voor wat betreft de samenstelling van de ketenpartners, het aantal uren dat ketenregisseurs, secretariaat en casemanagers in dienst zijn, het aantal en de aard van projecten die (veelal door werkgroepen) worden uitgevoerd. Dit onderzoek heeft niet gekeken naar de oorzaken van deze verschillen, maar bekend is dat deze veelal liggen in regionale verschillen in de hulpvraag, verschillen in inkoopbeleid van de verzekeraars en verschillen in regionaal actieve zorgpartijen. PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 3 van 40

4 De functies (ketenregisseur, secretariaat, casemanagers, werkgroepen en projecten) binnen de keten voeren vrijwel alle van de in de zorgstandaard onderscheiden activiteiten uit. In voorkomende gevallen nemen ook de netwerkpartijen hierin een rol. De inkomsten van de ketens zijn voor 40% afkomstig uit opslagen op extramurale en intramurale zorg, 26% uit de beleidsregel Ketenzorg Dementie en 12% uit AIV-gelden. Het restant bestaat uit subsidies van gemeenten/provincies, bijdragen van netwerkpartners en overige inkomstenbronnen. De inventarisatie laat ook zien dat de absolute omvang van de bedragen en de verdeling over de financieringsbronnen sterk wisselen per keten. Casemanagement is met 82% de grootste kostenpost voor de ketens. De gemiddelde ketenkosten per fte casemanager kunnen daarom als voorspeller fungeren voor de totale kosten van de keten. De gemiddelde kosten per fte casemanager bedragen Uitgaande van gemiddeld 9,6 fte casemanager per keten en 84 ketens, kunnen we een globale inschatting maken van de totale kosten voor ketenzorg zoals deze nu functioneert. Die kosten bedragen (9,6 * 84 * =) 54,5 miljoen. Hierbij moet wel worden aangetekend dat dit een momentopname betreft. Ketens verkeren in verschillende stadia van hun ontwikkelingsproces en in sommige gebieden in Nederland is nog geen keten actief. Daarmee is dit bedrag dus geen indicator voor de totale kosten van ketenzorg Dementie wanneer in heel Nederland een dekkend netwerk zou zijn volgens de Leidraad. PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 4 van 40

5 1. Inleiding In het kader van de Hervorming Langdurige Zorg worden diverse onderdelen vanuit de AWBZ overgeheveld naar andere domeinen. De verpleging en verzorging zonder verblijf worden met ingang van 1 nuari 2015 onderdeel van de aanspraak wijkverpleging in de Zvw. Onderdeel van deze aanspraak vormt de ketenzorg dementie, die momenteel vanuit de volgende financieringsstromen wordt bekostigd: de NZa-beleidsregel CA Ketenzorg dementie en aanvullende middelen uit de Zvw, Wmo en AWBZ. Om de bestaande ketens dementie in 2015 te borgen heeft ActiZ behoefte aan inzicht in de wijze waarop deze ketens worden bekostigd. Actiz heeft bureau HHM gevraagd dit inzicht op te leveren. Onderzoeksvragen Met de volgende onderzoeksvragen willen we inzicht krijgen in de huidige financiering van de ketens dementie: 4. Hoeveel ketens dementie zijn momenteel in Nederland operationeel? 5. Welke activiteiten of werkzaamheden worden door de ketens dementie uitgevoerd? 6. Wat zijn de kosten die gemoeid zijn met deze activiteiten en werkzaamheden? Met behulp van welke financieringsstromen en vanuit welke domeinen worden deze activiteiten en werkzaamheden betaald? Definitie ketenzorg 1 Het samenhangend geheel van zorginspanningen dat door de verschillende zorgaanbieders onder een herkenbare regiefunctie wordt geleverd, waarbij het cliëntproces centraal staat. Dit blijkt uit geformaliseerde afspraken tussen betrokken zorgaanbieders over samenhang en continuïteit in de patiëntenzorg. De zorg in de keten kan variëren van eenvoudig en strikt volgtijdelijk tot (zeer) complex. 1 Bron: Zorgstandaard dementie. Alzheimer Nederland en Vilans PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 5 van 40

6 2. Aanpak Bruikbaarheid beschikbare informatie Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen zijn gegevens nodig over activiteiten en werkzaamheden van de verschillende ketens en over de bekostiging van die activiteiten en werkzaamheden. We zijn eerst nagagaan welke gegevens al beschikbaar zijn. Daartoe hebben we contact opgenomen met het Landelijk Netwerk Dementie. Via de stuurgroep van dit netwerk (Vilans, Alzheimer Nederland en ketenregisseurs) hebben we achterhaald welke informatie reeds beschikbaar is voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. In mei 2014 heeft Vilans de meting Netwerkindicatoren Dementie 2013 uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. De voorlopige resultaten zijn door Vilans tijdens een bijeenkomst op 1 juli gepresenteerd. Daarnaast hebben we eind september inzage gekregen in de rapportage van Vilans. In ons onderzoek richten we ons op de werkzaamheden en activiteiten die vanuit de netwerkorganisaties worden verricht met de middelen die deze organisaties tot hun beschikking hebben. We richten ons niet op het in beeld brengen van de totale dementiezorg bij alle zorgaanbieders en behandelaars die betrokken zijn bij cliënten met dementie (alle diagnoses, behandeling, begeleiding aan alle cliënten met een pgindicatie). Die laatste aspecten zijn onder andere uitgevraagd in de meting Netwerkindicatoren Dementie 2013 van Vilans. We hebben de door Vilans gebruikte vragenlijst doorgenomen om na te gaan of daarmee (een deel van) de onderzoeksvragen kan worden beantwoord. Dat bleek ten dele het geval. Om een aantal redenen hebben we er voor gekozen de benodigde gegevens voor dit onderzoek via een zelfstandige vragenlijst op te vragen. De uitvraag van de kosten en financieringsbronnen was onvoldoende specifiek in de vragenlijst van Vilans; door het moeten koppelen van beide databestanden zou de non-respons groep groter worden dan bij een zelfstandige uitvraag; op het moment dat voorliggend onderzoek moest worden uitgevoerd werden de gegevens van het onderzoek van Vilans nog geanalyseerd. Daardoor waren ze niet op tijd beschikbaar. Vragenlijst over de financiering In afstemming met ActiZ, Vilans en Alzheimer Nederland hebben we een concept vragenlijst opgesteld. Dit concept hebben wij voorgelegd aan enkele ketenregisseurs en op basis van hun reacties aangepast. Vervolgens is deze digitale vragenlijst verspreid onder alle netwerken met het verzoek om de benodigde gegevens aan te leveren. Voor het verspreiden hebben we gebruikgemaakt van het adressenbestand van ActiZ; dat bestand bevat de contactpersonen van alle op dat moment bij Vilans bekende (84) ketens. De contactpersonen hebben vier weken de tijd gehad de vragenlijst in te vullen. Na twee weken hebben we een belronde gehouden onder de contactpersonen die nog niet hadden gereageerd. Na ontvangst en een eerste analyse van de gegevens hebben we met elk netwerk dat gegevens had aangeleverd telefonisch contact opgenomen. Deze gesprekken bleken zinvol om de financieringsbronnen en de kosten van de keten met elkaar in balans te brengen en inzicht te krijgen in verklaringen voor eventuele verschillen hiertussen. PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 6 van 40

7 De vragenlijst is ingedeeld naar de verschillende actoren binnen het ketennetwerk: de ketenregisseur, de casemanagers, het secretariaat, eventuele werkgroepen/ overleggen en de ketenpartijen zelf. Per actor hebben wij opgevraagd welke werkzaamheden zij uitvoeren, hoe die werkzaamheden worden gefinancierd en wat de kosten zijn van het uitvoeren van de werkzaamheden. Daarnaast hebben we nog een aantal vragen gesteld over de bekostiging op het niveau van de gehele keten. Het peilar is De vragenlijst is opgenomen in bijlage 2. PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 7 van 40

8 3. Resultaten We hebben van 62 ketens een ingevulde vragenlijst ontvangen. Die 62 ketens dekken 65 van de 84 bij Vilans bekende ketens. Sommige door Vilans onderscheiden ketens betreffen subketens; de overkoepelende keten heeft dan namens de subketens deelgenomen aan dit onderzoek. Daarnaast hebben twee ketens geparticipeerd die niet in het overzicht van Vilans voorkwamen. Representativiteit In onderstaande figuur is weergegeven welke ketens hebben deelgenomen aan het onderzoek. Op grond van het aantal en de spreiding van de deelnemende ketens, hebben wij geen reden om te twijfelen aan de representativiteit van de resultaten. Betrouwbaarheid Er bestaat grote diversiteit in samenstelling, omvang, vormgeving en bekostiging van de ketens dementie. Die diversiteit bemoeilijkt het opvragen van gegevens via een grotendeels gestructureerde vragenlijst. Terwijl het werken met een gestructureerde vragenlijst juist weer noodzakelijk is om binnen een korte doorlooptijd een inventarisatie uit te kunnen voeren. Bij het opstellen van de vragenlijst hebben we PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 8 van 40

9 gezocht naar een vorm die enerzijds oog heeft voor de diversiteit en anderzijds een snelle inventarisatie en analyse mogelijk maakt. Uit de opmerkingen van een aantal contactpersonen bleek dat de gestandaardiseerde antwoordcategorieën in de vragenlijst hen soms voor interpretatievraagstukken stelde. Ook werd gemeld dat men niet altijd voldoende zicht had op de financieringsbronnen en de kosten. Een eerste analyse van de antwoorden op de vragen over financieringsbronnen en de kosten van de keten, bevestigde de signalen dat men moeite had met het beantwoorden van de vragen over deze onderwerpen. In overleg met ActiZ is daarop besloten via een belronde deze gegevens te valideren. Daartoe hebben we alle ketens de door hun gegeven antwoorden over de financieringsbronnen en de kosten posten van de keten g d, en vervolgens telefonisch met hen doorgenomen. Op deze manier hebben we de betrouwbaarheid van de gegevens substantieel kunnen verbeteren. Meting Netwerkindicatoren dementie 2013 Verder hebben we de resultaten van ons onderzoek naar de financiering van de ketens dementie vergeleken met de uitkomsten van de meting Netwerkindicatoren dementie 2013; uitgevoerd door Vilans. De rapportage over de meting is eind september opgeleverd en bevat de gegevens van 68 ketens. In de meting Netwerkindicatoren dementie 2013 zijn op enkele aspecten vergelijkbare vragen gesteld. Het betreft de caseload en het aantal fte casemanagers en de omvang van de aanstelling van de ketenregisseur. Bij de weergave van de resultaten (in de navolgende paragrafen van hoofdstuk drie) vergelijken we de uitkomsten van onderhavig onderzoek met die uit de meting Netwerkindicatoren dementie. Omdat de uitkomsten van beide onderzoeken op deze aspecten nagenoeg overeenkomen, kunnen we aannemen dat de responsgroep van het onderzoek naar de financiering van de ketens dementie een representatief beeld geeft van alle ketens dementie in Nederland. In de meting Netwerkindicatoren dementie zijn ook vragen gesteld over de financiering van het casemanagement en de financiering van de keten. Daar is de vraag gesteld welk procentueel deel van de financiering afkomstig is uit de AWBZ, de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Wij hebben de absolute omvang van de verschillende financieringsbronnen in kaart gebracht. Omdat de absolute omvang van de financieringsbronnen ontbreekt in het onderzoek van Vilans, kunnen we de resultaten op dit punt niet goed te vergelijken. 3.1 Samenstelling keten De keten dementie bestaat in de regel uit een netwerk van een aantal zorgaanbieders die de zorg rondom een patiënt op elkaar afstemmen. Zie tabel 1 voor de samenstelling van de aan het onderzoek deelnemende ketens. PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 9 van 40

10 Organisatie (N = 60) Totaal aantal % verdeling totaal Maximum per keten Gemiddeld per keten VVT-zorgaanbieders % 37 7,1 GGZ-zorgaanbieders 73 4% 3 1,2 Eerstelijnsaanbieders % ,9 Gemeenten % 15 3,4 Welzijnsorganisaties 127 8% 8 2,1 Anders 141 9% 7 2,4 Totaal % 27,6 Tabel 1. Samenstelling aangesloten partijen bij ketens Gemiddeld bestaat een keten uit 27,6 partijen; het daadwerkelijke aantal partijen per keten varieert van 7 tot 143. Het aandeel eerstelijnsaanbieders is het grootst, gevolgd door de VVT aanbieders. In een keten is een aantal functies te onderscheiden. De deelnemende ketens beschikken in 2014 over de volgende functies. Totaal Ja Nee Onbekend Ketenregisseur Secretariaat Casemanagers Werkgroepen Overlegvormen Tabel 2. Onderscheiden functies Tabel 3 laat zien dat een keten voor gemiddeld 16 uur per week een ketenregisseur heeft aangesteld 2, 13 uur secretariaat en 350 uur casemanagers. Zoals ook hierboven aangegeven varieert de omvang van de aanstelling sterk per keten. Het gemiddeld aantal fte casemanagers in de keten is 9,7 3. In de meting Netwerkindicatoren dementie kwam men uit op 9,4 fte (op basis van de antwoorden van 61 ketens). Omvang aanstelling Ketenregisseur Secretariaat Casemanagers N = 59 N = 30 N = 58 Totaal (uren/week) Gemiddeld (uren/week) Modus (uren/week) Minimum (uren/week) Het onderzoek van Vilans kwam tot dezelfde uitkomst, gebaseerd op de antwoorden van 59 ketens. 3 Dit is als volgt berekend: 350 uur casemanagers gedeeld door 36 uur per week. PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 10 van 40

11 Omvang aanstelling Ketenregisseur Secretariaat Casemanagers Maximum (uren/week) Tabel 3. Omvang aanstelling De ketenregisseur en het secretariaat zijn meestal bij de netwerkorganisatie of een VVT-aanbieder in dienst. Casemanagers werken veelal bij een VVT-aanbieder (zie tabel 4). Werkgever Ketenregisseur (N =59) Secretariaat (N = 30) Casemanagers (N = 58) Aantal % aantal % Aantal % Netwerkorganisatie 27 35% 15 38% 8 8% VVT-zorgaanbieder 28 36% 12 31% 53 50% GGZ-zorgaanbieder 5 6% 5 13% 13 12% Eerstelijnsaanbieders 3 4% 2 5% 11 10% Gemeente 0 0% 0 0% 2 2% Andere organisaties 14 18% 5 13% 18 17% 4 Totaal % % % Tabel 4. Werkgevers van de ketenregisseurs, secretariaat en casemanagers Uit tabel 5 blijkt dat het aantal casemanagers sterk wisselt per keten, gemiddeld zijn het er 15, het meest voorkomende aantal (modus) casemanagers is 9 per keten. Aantal casemanagers (N=58) Totaal aantal casemanagers 874 Gemiddeld aantal casemanagers 15 Modus aantal casemanagers 9 Minimum aantal casemanagers 1 Maximum aantal casemanagers 77 Tabel 5. Aantal casemanagers per keten De overlegvormen die voorkomen binnen de ketens bestaan in de regel uit stuurgroepen, projectgroepen, werkgroepen en casemanagers-overleg. De inhoud van de werkgroepen is heel divers. Uit de door de respondenten gegeven toelichting bij de werkgroepen blijkt een sterke relatie met de door de netwerken georganiseerde projecten. Veel projecten worden door een werkgroep uitgevoerd. Vaak genoemde werkgroepen hebben betrekking op ICT, digitaal dossier, protocol casemanagement en de zorgstandaard. 4 Andere organisaties bij casemanagers zijn voornamelijk welzijnsorganisaties en ziekenhuizen. 5 Bij 17 ketens is de regisseur bij meer dan één organisatie in dienst. 6 Bij 6 ketens is het secretariaat bij meer dan één organisatie in dienst. 7 Bij 31 ketens zijn de casemanagers bij meer dan één organisatiecategorie in dienst. PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 11 van 40

12 Projecten (N= 57) Gemiddeld aantal projecten per keten 4 Tabel 6. Aantal projecten per keten De projecten zijn divers van aard. De meeste projecten hebben betrekking op informatievoorziening, deskundigheidsbevordering/kennisuitwisseling, mantelzorgondersteuning en lotgenotengroep. Uit de beschrijving van de projecten wordt niet altijd duidelijk of het om een in de tijd begrensde activiteit gaat of dat het een doorlopend project is. 3.2 Werkzaamheden verricht door de keten Ketenregisseur Takenpakket ketenregisseur (N=57) Ja Nee Gemiddeld % van de tijd Geeft leiding aan casemanagers 53% 47% 14% Draagt zorg voor deskundigheidsbevordering van professionals 76% 24% 7% Brengt de diverse ketenpartners bijeen 98% 2% 15% Informeert de ketenpartijen 98% 2% 12% Coördineert de regionale samenwerking 98% 2% 16% Zorgt voor innovatie in de keten 93% 7% 13% Onderhoudt contacten met zorgkantoor, zorgverzekeraar en gemeenten 97% 3% 8% Houdt registratie van de doelgroep bij 59% 41% 5% Actualiseert de sociale kaart 48% 52% 3% Verzorgt de Public Relations 86% 14% 7% Totaal 100 Tabel 7. Takenpakket ketenregisseur De kerntaken van de ketenregisseur: het bijeenbrengen van de diverse ketenpartners, het informeren van de ketenpartijen, het coördineren van de regionale samenwerking, het zorgen voor innovatie in de keten, het leiding geven aan casemanagers en het onderhouden van contacten met zorgkantoor, zorgverzekeraar en gemeenten. Hieraan besteedt de regisseur circa 70% van zijn tijd. Casemanagers Caseload casemanagers (N = 58) Gemiddeld aantal cliënten per fte 56,7 Modus 55 Minimum 7 Maximum 113 Tabel 8. Caseload casemanagers PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 12 van 40

13 De gemiddelde caseload van de casemanagers bedraagt circa 57 patiënten per fte. Uit de modus blijkt dat 55 patiënten per casemanager het meest voorkomt. Daarnaast laten het maximum en het minimum zien dat er in de praktijk wel grote verschillen voorkomen. De gemiddelde caseload uit het onderzoek van Vilans is 60 cliënten per casemanagers, variërend van cliënten. In dat onderzoek gaven de meeste ketens aan dat casemanagers gemiddeld 50 à 55 cliënten onder hun hoede hebben per fte. Tabel 9 geeft een beeld van het takenpakket van de casemanagers. Takenpakket casemanagers (N = 58) Niet Nauwelijks Vaak Altijd Onbekend totaal Eerste aanspreekpunt zijn voor cliënt en mantelzorgers Begeleiding rond een nietpluisgevoel 0% 0% 26% 72% 2% 100% 3% 12% 47% 36% 2% 100% Zorgdiagnostiek 0% 0% 41% 55% 3% 100% Bemoeizorg 3% 29% 50% 12% 5% 100% Psycho-educatie individueel en in groepsverband Zorgbemiddeling voor mensen met dementie en hun naasten Therapeutische interventies uitvoeren (zoals psychosociale systeembegeleiding, familiegesprekken) Gesprekken met bredere kring rondom cliëntsysteem 0% 7% 64% 28% 2% 100% 0% 2% 48% 48% 2% 100% 12% 29% 34% 17% 7% 100% 0% 3% 57% 36% 3% 100% Zorgcoördinatie 0% 2% 33% 64% 2% 100% Praktische hulp (zoals huisvesting, huishouding, vervoer, financiën) Emotionele ondersteuning van cliënt en mantelzorger 7% 22% 53% 16% 2% 100% 0% 0% 21% 78% 2% 100% Hulp bij behoud van een zinvol leven 2% 3% 48% 45% 2% 100% Begeleiding bij opstellen wilsverklaringen en regelen wettelijke vertegenwoordiging Actieve betrokkenheid bij complexe situaties (zorgweigering, gevaar, overbelasting, comorbiditeit) Zorgen dat er adequate hulp komt in crisissituaties Begeleiding bij transities van de cliënt 2% 33% 52% 5% 9% 100% 0% 5% 48% 45% 2% 100% 0% 2% 47% 50% 2% 100% 0% 3% 59% 36% 2% 100% PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 13 van 40

14 Takenpakket casemanagers (N = 58) Niet Nauwelijks Vaak Altijd Onbekend totaal Begeleiding bij tijdelijke opname 0% 5% 48% 41% 5% 100% Begeleiding bij permanente opname 9% 5% 40% 41% 5% 100% Nazorg aan mantelzorg na opname of overlijden van de cliënt Tabel 9. Activiteiten casemanagers 2% 16% 38% 40% 5% 100% Casemanagers voeren alle in de zorgstandaard genoemde taken uit. Taken die meer in beperkte mate worden uitgevoerd zijn: bemoeizorg, het uitvoeren van therapeutische interventies, praktische hulp en het begeleiden bij wilsverklaringen. Ketenpartijen Naast de ketenregisseurs en casemanagers zijn er diverse andere partijen die een bijdrage leveren aan de ketenzorg dementie. De volgende tabel geeft en beeld van de werkzaamheden die de andere ketenpartijen uitvoeren. Werkzaamheden door ketenpartijen (excl. Ketenregisseurs en casemanagers) N = 58 Informatievoorziening gericht op mensen met dementie en naasten, vrijwilligers en (aankomende) professionals Ja Nee Onbekend totaal 93% 7% 0% 100% Toegang tot zelftesten en telefonische hulplijnen 45% 21% 34% 100% Preventief huisbezoek 84% 9% 7% 100% Bemoeizorg 74% 14% 12% 100% Meten overbelasting van mantelzorgers 60% 24% 16% 100% Deskundigheidsbevordering en kennisuitwisseling voor zorg- en hulpverleners/vrijwilligers 86% 10% 3% 100% Ziektediagnostiek 95% 5% 0% 100% Zorgdiagnostiek 90% 9% 2% 100% Afgestemde multidisciplinaire behandeling, begeleiding en steun gericht op chronische gevolgen van de ziekte Informatie, advies en psycho-educatie voor mensen met dementie en hun mantelzorgers 79% 14% 7% 100% 83% 16% 2% 100% Meldpunt ouderenmishandeling 90% 5% 5% 100% Huishoudelijke hulp 97% 2% 2% 100% ADL 98% 2% 0% 100% Dagverzorging, dagbehandeling, ontmoetingscentra 100% 0% 0% 100% Cursus omgaan met dementie 67% 21% 12% 100% Lotgenotengroep 78% 16% 7% 100% PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 14 van 40

15 Werkzaamheden door ketenpartijen (excl. Ketenregisseurs en casemanagers) N = 58 Ja Nee Onbekend totaal Mantelzorgondersteuning 95% 2% 3% 100% Noodbedden (noodopname voor mensen met indicatie) 84% 12% 3% 100% Crisisbedden 88% 10% 2% 100% Crisisinterventie 86% 14% 0% 100% Revalidatie bij dementie na ziekenhuisopname 78% 12% 10% 100% Telefooncirkel 28% 26% 47% 100% Respijtzorg 97% 3% 0% 100% Woonservicezone 74% 5% 21% 100% Woningaanpassingen/domotica 88% 5% 7% 100% Specifieke woonvormen voor mensen met dementie 95% 2% 3% 100% Vervoer 88% 5% 7% 100% Diensten in en rond huis 97% 2% 2% 100% Tabel 10. Werkzaamheden door ketenpartijen 3.3 Kosten en financiering keten Naast gegevens over de samenstelling en werkzaamheden van de ketens hebben we ook financiële gegevens verzameld. Zoals eerder aangegeven hebben we de antwoorden over de kosten en financiering van de keten in een telefonisch interview gevalideerd. 58 van de 62 deelnemende ketens hadden antwoord gegeven op de vragen over de financiering en kosten van de keten. Deze 58 ketens hebben wij een gestuurd met de door hen gegeven antwoorden. Met 48 ketens hebben wij telefonisch de antwoorden doorgenomen en waar nodig gecorrigeerd. 8 Vier ketens hebben aangegeven onvoldoende zicht te hebben op deze materie om een betrouwbaar beeld te kunnen schetsen. Onderstaande gegevens zijn daarom gebaseerd op 44 ketens; dat wil zeggen ruim de helft van het totale aantal ketens in Nederland. Het gemiddeld aantal casemanagers bij deze 44 ketens is 13 per keten, het totaal aantal fte casemanagers 402 fte en het gemiddeld aantal fte casemanagers per keten is 9,6. In de gehele responsgroep waren deze uitkomsten respectievelijk 564, 15 en 9,7 en het onderzoek van Vilans kwam uit op gemiddeld 9,4 fte casemanagers per keten. Hieruit leiden we af dat de 44 ketens waarmee we een beeld geven van de kosten en financiering van de keten een representatieve steekproef uit alle ketens is. De ketens worden uit verschillende bronnen bekostigd. 8 Met 10 ketens hebben wij geen telefonisch interview kunnen afnemen in de beschikbare onderzoeksperiode. PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 15 van 40

16 Financieringsbron (N = 44) Bedrag % Aantal maal genoemd AWBZ opslag op functies PV, VP en BG voor cliënten met indicatie ( ) % 19 AWBZ opslag op zorgprestaties met verblijf (ZZP's) ( ) % 10 AWBZ AIV-gelden ( ) % 24 NZa-Beleidsregel ketenzorg dementie ( ) % 33 Zvw (GGZ DBC delirium, dementie en overig) ( ) % 2 Subsidie gemeente / Wmo financiering ( ) % 10 Subsidie provincie ( ) % 2 Bijdrage netwerkpartners in geld ( ) % 21 Overig ( ) % 11 Bijdrage netwerkpartners in uren per week 312 uur per week 29 Totaal % Tabel 11. Financieringsbronnen ketens Zowel de omvang als de verdeling van de bronnen waaruit de financiering stamt varieert sterk onder de respondenten. Gemiddeld komen de ketens uit op circa ,- aan inkomstenbronnen; het loopt echter uiteen van tot 3,5 miljoen. Het aantal genoemde bronnen per keten varieert van 1 tot 7. In vrijwel elke keten leveren de netwerkpartners een financiële en/of personele bijdrage. 40% van de inkomsten is afkomstig uit opslagen op extramurale en intramurale zorg, 26% uit de beleidsregel Ketenzorg Dementie en 12% uit AIV-gelden. Bij een deel van de ketens is de bijdrage vanuit de beleidsregel bedoeld voor het organiseren van de keten; bij andere ketens wordt vanuit de beleidsregel ketenzorg ook casemanagement gefinancierd (en wordt de ketenorganisatie bekostigd uit bijdragen van de netwerkpartners). De contracteerruimte Ketenzorg Dementie bedraagt landelijk 15,5 miljoen (NZa beleidsregel CA : Contracteerruimte 2014). Navraag bij de NZa leert dat de contracteerruimte arlijks ook vrijwel geheel wordt besteed. Over 2013 zijn er voor 14,6 miljoen aanvragen ingediend door 83 initiatieven; de contracteerruimte in 2013 was 15 ½ miljoen euro. De 44 responderende ketens worden in 2014 voor ruim 7 miljoen uit de beleidsregel Ketenzorg dementie bekostigd. Zij vertegenwoordigen ruim de helft van het totale aantal initiatieven (84) in Nederland. De verschillen in de omvang van de inkomsten hangen samen met (de kosten van) het aantal casemanagers dat in dienst is bij de keten. Casemanagers vormen namelijk de grootste kostenpost van de keten (zie tabel 12). Begrote kosten van de keten, peilar 2014 (personele kosten (inclusief werkgeverslasten), materiële kosten en kapitaallasten). PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 16 van 40

17 Kosten (N=44) Bedrag Percentage Aantal maal genoemd Ketenregisseur % 42 Administratie % 25 Werkgroepen % 24 Overlegvormen % 18 Projecten % 28 Casemanagers % 40 Totaal % 44 Tabel 12. Begrote kosten 2014 De inzet van casemanagers is de belangrijkste kostenpost voor de ketens. Bij vier van de 44 ketens waar we de gegevens hebben gevalideerd, zijn de casemanagers in dienst bij (één van) de netwerkpartners. De contactpersonen van deze ketens gaven aan geen zicht te hebben op de kosten van de inzet van casemanagers, noch op de financieringsbronnen van hen. Wanneer we de totale kosten van deze 40 ketens delen door het aantal fte casemanagers bij deze ketens, komen we uit op een bedrag van per fte casemanager. Verschillen tussen kosten en financiering De inventarisatie laat een klein verschil zien tussen de inkomsten (financieringsbronnen) en de uitgaven (kosten). De begrote kosten liggen ruim hoger dan de inkomsten uit de financieringsbronnen; het verschil is 2,8% van de begrote kosten. Een deel van dit verschil kan worden verklaard vanuit de inzet van netwerkpartners in uren. 9 Daarnaast heeft een aantal ketens nog verzoeken om aanvullende financiering uitstaan bij zorgkantoren. Verder konden niet alle respondenten het verschil tussen de inkomstenbronnen en de begrote kosten precies verklaren. Bij veel ketens verloopt de declaratie namelijk via de deelnemende netwerkpartners, de exacte kosten zijn dan bij de ketenregisseur niet bekend. Een laatste verklaring voor het verschil is dat de werkelijke kosten veelal enigszins afwijken van de begrote kosten. In tabel 13 hebben we de financieringsbronnen uitgesplist naar personeel, werkgroepen, overleggen en projectgroepen. In de tabel is in percentages aangegeven hoe vaak een bron is genoemd (niet het relatieve aandeel van het bedrag). 9 Dit bedrag kunnen we globaal begroten op (312 uur * 46 weken * 50 per uur =) ,- PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 17 van 40

18 Ketenregisseur (N = 58) Secretariaat (N = 58) Casemanagers (N = 58) Werkgroepen (N = 58) Diverse overleggen (N = 58) Projecten (N = 56) AWBZ opslag op zorgprestaties zonder verblijf (PV, VP en BG) AWBZ opslag op zorgprestaties met verblijf (ZZP s) 8% 7% 22% 8% 7% 9% 5% 7% n.b. 5% 4% 4% AWBZ AIV-gelden 7% 5% 22% 1% 1% 5% NZa-Beleidsregel ketenzorg dementie 27% 21% 26% 17% 15% 22% Zvw (GGZ DBC delirium, dementie en overig) 0% 0% 4% 1% 0% 1% Subsidie gemeente/wmo financiering 1% 2% 2% 5% 3% 2% Subsidie provincie 0% 0% 0% 1% 0% 1% Bijdrage netwerkpartners in geld 29% 23% 7% 6% 9% 12% Bijdrage netwerkpartners in uren per week 12% 21% 5% 41% 49% 30% Overig 11% 15% 12% 14% 12% 14% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 13. Financieringsbronnen in relatie tot de onderscheiden ketenfuncties Uit de tabel blijkt dat casemanagers met name worden bekostigd op basis van AWBZopslagen en AIV-gelden. De overige medewerkers, de werkgroepen en de projecten worden met name bekostigd op basis van de NZa-beleidsregel ketenzorg en bijdragen (in geld en/of uren) van netwerkpartners. In de categorie overig is genoemd dat casemanagers soms deels worden gefinancierd via de reguliere AWBZ-prestaties (BG, VP of PV) en niet via een opslag; andere respondenten hebben overig ingevuld waar het de opslag per cliënt betreft (in feite is dit de opslag op de functies). Tabel 14 geeft op het niveau van ketenwerkzaamheden (excl. casemanagers, secretariaat en ketenregisseurs) inzicht in de financiering. In de tabel is in percentages aangegeven hoe vaak een bron is genoemd (niet het relatieve aandeel van het bedrag). PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 18 van 40

19 N = 58 AWBZ Zvw Provinciale subsidie Gemeentelijke subsidie/ Wmo Overig Onbekend totaal Informatievoorziening gericht op mensen met dementie en naasten, vrijwilligers en (aankomende) professionals Toegang tot zelftesten en telefonische hulplijnen 24% 3% 0% 31% 10% 31% 100% 5% 2% 0% 2% 22% 69% 100% Preventief huisbezoek 5% 7% 0% 53% 9% 26% 100% Bemoeizorg 21% 21% 0% 19% 5% 34% 100% Meten overbelasting van mantelzorgers 16% 17% 0% 22% 9% 36% 100% Deskundigheidsbevordering en kennisuitwisseling voor zorg- en hulpverleners/vrijwilligers 28% 7% 0% 12% 26% 28% 100% Ziektediagnostiek 10% 69% 0% 0% 3% 17% 100% Zorgdiagnostiek 64% 16% 0% 0% 3% 17% 100% Afgestemde multidisciplinaire behandeling, begeleiding en steun gericht op chronische gevolgen van de ziekte Informatie, advies en psycho-educatie voor mensen met dementie en hun mantelzorgers 40% 29% 0% 0% 7% 24% 100% 52% 5% 0% 12% 9% 22% 100% Meldpunt ouderenmishandeling 3% 0% 7% 29% 12% 48% 100% Huishoudelijke hulp 9% 0% 2% 71% 3% 16% 100% ADL 67% 2% 0% 5% 7% 19% 100% Dagverzorging, dagbehandeling, ontmoetingscentra 72% 0% 0% 3% 9% 16% 100% Cursus omgaan met dementie 17% 5% 0% 19% 22% 36% 100% Lotgenotengroep 22% 5% 2% 24% 19% 28% 100% Mantelzorgondersteuning 21% 5% 2% 40% 10% 22% 100% Noodbedden (noodopname voor mensen met indicatie) 69% 5% 0% 0% 5% 21% 100% Crisisbedden 71% 9% 0% 0% 3% 17% 100% Crisisinterventie 36% 38% 0% 0% 3% 22% 100% Revalidatie bij dementie na ziekenhuisopname 50% 19% 0% 0% 5% 26% 100% Telefooncirkel 2% 0% 0% 14% 12% 72% 100% Respijtzorg 47% 2% 0% 19% 9% 24% 100% Woonservicezone 21% 0% 2% 21% 12% 45% 100% PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 19 van 40

20 N = 58 AWBZ Zvw Provinciale subsidie Gemeentelijke subsidie/ Wmo Overig Onbekend totaal Woningaanpassingen/domotica 0% 3% 2% 52% 10% 33% 100% Specifieke woonvormen voor mensen met dementie 67% 0% 0% 3% 9% 21% 100% Vervoer 24% 2% 0% 43% 5% 26% 100% Diensten in en rond huis 7% 0% 0% 29% 33% 31% 100% Tabel 14. Financiering werkzaamheden ketens Wanneer de categorie overig is aangegeven gaat het veelal over eigen middelen van de ketenpartners, en is onbekend of niet te achterhalen uit welke financieringsbron die eigen middelen weer afkomstig zijn. Een aantal respondenten heeft onbekend aangevinkt wanneer de werkzaamheden uit verschillende bronnen tegelijk worden bekostigd. PB/14/1739/fkd 6 oktober 2014 bureau HHM Pagina 20 van 40

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag 12345 Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur en commissies JA 12348 Aalten 4. Invulling vacatures

Nadere informatie

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64 A Aalten-Bredevoort 7461 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Almere 8200 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Alphen aan den Rijn 1000 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amersfoort 3900 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amstelveen 1000 304 mhz 6875

Nadere informatie

Bijlage 1 Gemeenten die (nog) niet deelnemen aan LAA peildatum: mei 2017

Bijlage 1 Gemeenten die (nog) niet deelnemen aan LAA peildatum: mei 2017 Bijlage 1 Gemeenten die (nog) niet deelnemen aan LAA peildatum: mei 2017 Gemeentenaam Inwoners Provincie Deelname in voorbereiding 1 Gemeente Aa en Hunze 25.243 Drenthe 2 Gemeente Aalburg 13.038 Noord-Brabant

Nadere informatie

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling A2 Gemeenten Gemeente

Nadere informatie

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Rijn Gemeente Amersfoort Gemeente Amstelveen Gemeente

Nadere informatie

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht Gemeente Achtkarspelen

Nadere informatie

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen Sommige gemeenten brengen leges in rekening

Nadere informatie

Aantal ontvangen klachten per gemeente

Aantal ontvangen klachten per gemeente -0-0 0 0 0 Aa en Hunze Aalsmeer Aalten Achtkarspelen Alblasserdam Albrandswaard 0 Alkmaar 0 Alle n Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam Ameland Amersfoort Amstelveen Apeldoorn Appingedam Arnhem Baarle-Nassau

Nadere informatie

Arrangementen afdelingen voortgezet onderwijs 1 september 2015

Arrangementen afdelingen voortgezet onderwijs 1 september 2015 Onderwijssoort (Meerdere items) Aantal van Arrangement Kolomlabels Drenthe 77 5 82 Aa en Hunze 1 1 Assen 12 12 Borger-Odoorn 3 3 Coevorden 6 2 8 Emmen 19 1 20 Hoogeveen 8 2 10 Meppel 16 16 Midden-Drenthe

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24261 11 augustus 2015 Wijziging Besluit werkgebieden UWV 2015 in verband met inwerkingtreding Wwz per 1 juli 2015 Het

Nadere informatie

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 onderwijssoort (Meerdere items) onderwijssoort (Meerdere items) Aantal van arrangement2012 Kolomlabels

Nadere informatie

Agenda Item voor tegen 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6.

Agenda Item voor tegen 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6. 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6. VNG Agenda 2014 72 0 Almelo 6. VNG Agenda 2014 75 0 Almere 6. VNG Agenda 2014 72 0 Alphen

Nadere informatie

Gemeente Krimpen aan den IJssel 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Krimpenerwaard 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Laarbeek 07.

Gemeente Krimpen aan den IJssel 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Krimpenerwaard 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Laarbeek 07. Gemeente Agendapunt Voor Tegen Gemeente Aa en Hunze 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Aalburg 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Aalsmeer 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Achtkarspelen

Nadere informatie

nrv Gemeente Soort Achtervang Einddatum A 517 Gemeente Alphen aan den Rijn Ongelimiteerd Gemeente Achtkarspelen Limiet op bedrag en naam - 473

nrv Gemeente Soort Achtervang Einddatum A 517 Gemeente Alphen aan den Rijn Ongelimiteerd Gemeente Achtkarspelen Limiet op bedrag en naam - 473 nrv Gemeente Soort Achtervang Einddatum A 517 Gemeente Alphen aan den Rijn Ongelimiteerd - 473 Gemeente Achtkarspelen Limiet op bedrag en naam - 473 Gemeente Achtkarspelen Limiet op naam - 478 Gemeente

Nadere informatie

Almelo 0,00 Ook in 2017 zijn de leges 0,00.

Almelo 0,00 Ook in 2017 zijn de leges 0,00. Gemeente Aa en Hunze 0,00 Aalten 0,00 Albrandswaard 275,00 Alkmaar 0,00 Leges aanvraag registratie Bijzonderheden gastouderopvang Almelo 0,00 Ook in 2017 zijn de leges 0,00. Almere 348,75 Alphen 0,00 Alphen

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Bijlage 3. Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 DECEMBERCIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2011

Bijlage 3. Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 DECEMBERCIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2011 Bijlage 3 Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 20 Aa en Hunze 3e 60% 43.560 Aalburg 4e 100% 43.800 Aalsmeer 3e 100% 73.400 Achtkarspelen 3e 100% 87.400 Alblasserdam 4e

Nadere informatie

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4 Puntensysteem voor : - huurovereenkomsten voor een woning met een energielabel (ongeacht wanneer de uurovereenkomst is ingegaan) - en voor alle huurovereenkomsten die op of na 1 januari 2008 zijn ingegaan

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.368 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014)

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Ranglijst rioolheffing Gemeente Rioolheffing Meerpersoons 2014 Rioolheffing Meerpersoons 2015 Verandering Rioolheffing

Nadere informatie

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm NR Gemeentenaam Inwoners Prov Count Geslacht Partij Reden Jaar 1 Aa en Hunze 25322 D 1 m PvdA wethouder eigen gemeente 1998 1 Aa en Hunze 25322 D 2 m PvdA wethouder eigen gemeente 2006 1 Aa en Hunze 25322

Nadere informatie

Amsterdam, 30 januari 2015

Amsterdam, 30 januari 2015 Amsterdam, 30 januari 2015 NSGK-collecte 2014, opbrengst per gemeente In deze lijst wordt de opbrengst van de NSGK-collecte per gemeente weergegeven. In totaal is in ruim 320 gemeenten gecollecteerd. Hoewel

Nadere informatie

Overall Ranking #dagen vertraagd Overall Ranking %prompt geen

Overall Ranking #dagen vertraagd Overall Ranking %prompt geen Gemeente Provincie Type gemeente Klein: 3000 bedrijven Lid G36 % prompt Dagen vertraagd #dagen vertraagd 2012 %prompt 2012 Overall Ranking 2012 Overall

Nadere informatie

ontwikkeling bijstand Gemiddelde ontwikkeling in: 2010 alle Nederlandse gemeenten 9%

ontwikkeling bijstand Gemiddelde ontwikkeling in: 2010 alle Nederlandse gemeenten 9% alle Nederlandse gemeenten 9% gemeenten groter dan 60.000 inwoners 9% gemeenten met 30.000-60.000 inwoners 11% gemeenten kleiner dan 30.000 inwoners 11% gemeenten kleiner dan 30.000 inwoners (Alleen gemeenten

Nadere informatie

Referentielijst ontwikkeltrajecten

Referentielijst ontwikkeltrajecten Referentielijst ontwikkeltrajecten Up-to-date scan Bestuursdienst Amsterdam DCMR Rotterdam Gemeente Aa en Hunze Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Gemeente

Nadere informatie

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard 28-02-15 Alkmaar 28-02-15 Almelo 28-02-15 Almere 28-02-15

Nadere informatie

Aalburg 16 0 Aalsmeer Aalten 98 5 Alblasserdam Albrandswaard 8 3 Alkmaar Almelo Almere Alphen aan den

Aalburg 16 0 Aalsmeer Aalten 98 5 Alblasserdam Albrandswaard 8 3 Alkmaar Almelo Almere Alphen aan den Gemeente Parkeren Overlast Aalburg 16 0 Aalsmeer 1.245 12 Aalten 98 5 Alblasserdam 400 3 Albrandswaard 8 3 Alkmaar 3.286 193 Almelo 2.286 1043 Almere 2.417 578 Alphen aan den Rijn 725 22 Alphen-Chaam 10

Nadere informatie

OverheidslaCBS-coce Naam

OverheidslaCBS-coce Naam OverheidslaCBS-coce Naam Status (IV=plausibel) 06 0018 Gemeente Hoogezand-Sappemeer lv 06 0024 Gemeente Loppersum lv 06 0052 Gemeente Winschoten lv 06 0058 Gemeente Dongeradeel lv 06 0063 Gemeente Het

Nadere informatie

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 man vrouw totaal Ned in % van landelijk totaal (excl. niet geregistreerd) Geen Nederlandse postcode geregistreerd,

Nadere informatie

GESCAND OP. 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan. Datum if B JUL 2014 Betreft Beveiiiging Suwinet door gemeenten

GESCAND OP. 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan. Datum if B JUL 2014 Betreft Beveiiiging Suwinet door gemeenten GESCAND OP 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier

Nadere informatie

Totale woonlasten meerpersoons hh 2015. Afvalstoffen heffing meerpersoons hh 2014

Totale woonlasten meerpersoons hh 2015. Afvalstoffen heffing meerpersoons hh 2014 GEMEENTE OZB OZB Aa en Hunze 250,43 240,30 4,2% 223,15 232,70 190,00 192,00 217.575 225.000 663,58 665,00-0,2% Aalburg 293,46 287,10 2,2% 244,50 236,50 174,35 173,00 241.530 249.000 712,31 696,60 2,3%

Nadere informatie

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 )

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Bijlage: beschikbare middelen voor de huishoudelijke hulp toelage per gemeente Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Appingedam 93.227 Bedum 50.350 Bellingwedde 60.587 De Marne 64.264 Deifziji 173.796 Eemsmond

Nadere informatie

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: 01-09-2015

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: 01-09-2015 Overzicht gemeenten van provincie Drenthe Aa en Hunze -1 21 8 12 23 35 10 0 0 0 0 0 10 25 25 Assen 22 56 51 27 59 86 0 8 0 0 0 0 8 78 78 Borger-Odoorn 0 21 11 10 23 33 0 0 0 0 0 0 0 33 33 Coevorden 5 30

Nadere informatie

Definitieve budgetten 2015 BBZ Bbz 2004

Definitieve budgetten 2015 BBZ Bbz 2004 Definitieve budgetten 2015 BBZ Bbz 2004 Code Gemeente 3 Appingedam 3.330 5 Bedum 4.205 7 Bellingwedde 5.804 9 Ten Boer 6.180 10 Delfzijl 5.087 14 Groningen 247.136 15 Grootegast 27.343 17 Haren 10.640

Nadere informatie

Puntensysteem voor huurovereenkomsten die vóór 1 januari 2008 zijn ingegaan en waarvan de woning nog geen energielabel heeft (oud puntensysteem)

Puntensysteem voor huurovereenkomsten die vóór 1 januari 2008 zijn ingegaan en waarvan de woning nog geen energielabel heeft (oud puntensysteem) Puntensysteem voor huurovereenkomsten die vóór 1 januari 2008 zijn ingegaan en waarvan de woning nog geen energielabel heeft (oud puntensysteem) Onderdeel 1 Oppervlakte van vertrekken (kamers, keuken,

Nadere informatie

Gemeente Aa en Hunze 24 Gemeente Aalburg 17 Gemeente Aalsmeer 15 Gemeente Aalten 20 Gemeente Achtkarspelen 18 Gemeente Alblasserdam 17 Gemeente

Gemeente Aa en Hunze 24 Gemeente Aalburg 17 Gemeente Aalsmeer 15 Gemeente Aalten 20 Gemeente Achtkarspelen 18 Gemeente Alblasserdam 17 Gemeente Gemeente Aantal brochures Gemeente Aa en Hunze 24 Gemeente Aalburg 17 Gemeente Aalsmeer 15 Gemeente Aalten 20 Gemeente Achtkarspelen 18 Gemeente Alblasserdam 17 Gemeente Albrandswaard 20 Gemeente Alkmaar

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst VECOZO ondertekend

Bewerkersovereenkomst VECOZO ondertekend Bewerkersovereenkomst VECOZO ondertekend Gemeente Gemeentecode Aa en Hunze 1680 Aalburg 0738 Aalsmeer 0358 Aalten 0197 Achtkarspelen 0059 Alblasserdam 0482 Albrandswaard 0613 Alkmaar 0361 Almelo 0141 Almere

Nadere informatie

Code Gemeentenaam Nader voorlopig budget Correctie Nader voorlopig budget 2015 plus bedrag correctie

Code Gemeentenaam Nader voorlopig budget Correctie Nader voorlopig budget 2015 plus bedrag correctie Code Gemeentenaam Nader voorlopig budget 2015 Correctie Nader voorlopig budget 2015 plus bedrag correctie Alleen de positieve correcties zijn in dit bedrag verwerkt omdat geen geld zal worden teruggevorderd

Nadere informatie

2012 In welke gemeente wordt een bepaald delict (relatief) het meest gepleegd?

2012 In welke gemeente wordt een bepaald delict (relatief) het meest gepleegd? Gerekend per 10.000 inwoners vinden in Tiel de meeste inbraken in/diefstal uit en plaats; nl 87,2. 2012 1. Tiel 87,2 Zundert 30,6 Muiden 162,4 Amsterdam 109,2 Pekela 56,7 Terschelling 67,4 Muiden 6,2 Ouder-Amstel

Nadere informatie

AANTAL AANDELEN AANDEELHOUDERS

AANTAL AANDELEN AANDEELHOUDERS Aa en Hunze 52.728 30.054,96 Aalburg 17.550 10.003,50 Aalsmeer 25.857 14.738,49 Aalten 19.305 11.003,85 Achtkarspelen 87.711 49.995,27 Alblasserdam 9.477 5.401,89 Albrandswaard 3.510 2.000,70 Alkmaar 189.930

Nadere informatie

, l ll ļ, l l,, l, l,l /BW/RAAD

, l ll ļ, l l,, l, l,l /BW/RAAD NR. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 'GEMEENTE LANGECIJK 1 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier (adresgegevens) ING.

Nadere informatie

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum:

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: Overzicht gemeenten van provincie Drenthe Aa en Hunze 11 30 41 1 6 0 7 34 34 Assen 13 79 92 14 15 12 41 51 51 Borger-Odoorn 17 30 47 2 11 3 16 31 31 Coevorden 15 42 57 21 7 7 35 22 22 De Wolden 10 28 38

Nadere informatie

In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten

In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten 3 Titel brochure hier invullen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Gemeenten in eerste ring rondom kerncentrale Personen tot en met

Nadere informatie

AANDEELHOUDERS AANTAL AANDELEN UIT TE KEREN DIVIDEND A Aa en Hunze 52.728 53.782,56 Aalburg 17.550 17.901,00 Aalsmeer 25.857 26.374,14 Aalten 19.

AANDEELHOUDERS AANTAL AANDELEN UIT TE KEREN DIVIDEND A Aa en Hunze 52.728 53.782,56 Aalburg 17.550 17.901,00 Aalsmeer 25.857 26.374,14 Aalten 19. A Aa en Hunze 52.728 53.782,56 Aalburg 17.550 17.901,00 Aalsmeer 25.857 26.374,14 Aalten 19.305 19.691,10 Achtkarspelen 87.711 89.465,22 Alblasserdam 9.477 9.666,54 Albrandswaard 3.510 3.580,20 Alkmaar

Nadere informatie

14+netnummer Gemeente 14 0592 Aa en Hunze 14 0416 Aalburg 14 0297 Aalsmeer 14 0543 Aalten 14 0511 Achtkarspelen 14 078 Alblasserdam 14 010

14+netnummer Gemeente 14 0592 Aa en Hunze 14 0416 Aalburg 14 0297 Aalsmeer 14 0543 Aalten 14 0511 Achtkarspelen 14 078 Alblasserdam 14 010 14+netnummer Gemeente 14 0592 Aa en Hunze 14 0416 Aalburg 14 0297 Aalsmeer 14 0543 Aalten 14 0511 Achtkarspelen 14 078 Alblasserdam 14 010 Albrandswaard 14 072 Alkmaar 14 0546 Almelo 14 036 Almere 14 0172

Nadere informatie

Aantal van Arrangement 1 sep 2015 Kolomlabels Rijlabels Basis Zeer zwak Zwak Eindtotaal Drenthe Flevoland Friesland

Aantal van Arrangement 1 sep 2015 Kolomlabels Rijlabels Basis Zeer zwak Zwak Eindtotaal Drenthe Flevoland Friesland Aantal van Arrangement 1 sep 2015 Kolomlabels Drenthe 259 1 13 273 Aa en Hunze 13 2 15 Assen 25 1 26 Borger-Odoorn 14 1 15 Coevorden 28 28 De Wolden 14 1 15 Emmen 58 3 61 Hoogeveen 28 1 3 32 Meppel 14

Nadere informatie

Gemiddelde WOZ-waarde 2014 (opgave gemeente)

Gemiddelde WOZ-waarde 2014 (opgave gemeente) Vereniging Eigen Huis onderzoek en. Volledig onderzoek (datum 21 maart ) ( ) (opgave h effing en Aa en Hunze 233,01 241,37 8,36 3,59% 248.142 226.000 232,70-4,77% 192,00 0,00% 666,07-0,5% Aalburg 279,49

Nadere informatie

Aantal huishoudens met zonnepanelen per jaar Gemeente 2011 2012 2013 2014 H1 2015 Zwolle 680 2.359 3.218 3.788 4.236 Hardenberg 809 1.600 2.893 3.

Aantal huishoudens met zonnepanelen per jaar Gemeente 2011 2012 2013 2014 H1 2015 Zwolle 680 2.359 3.218 3.788 4.236 Hardenberg 809 1.600 2.893 3. Aantal huishoudens met zonnepanelen per jaar Gemeente 2011 2012 2013 2014 H1 2015 Zwolle 680 2.359 3.218 3.788 4.236 Hardenberg 809 1.600 2.893 3.653 3.724 Sudwest-Fryslan 559 1.192 1.885 2.248 3.714 Amsterdam

Nadere informatie

In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten

In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten 3 Titel brochure hier invullen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Gemeenten in eerste ring rondom kerncentrale Personen tot en met

Nadere informatie

Gemeente Aa en Hunze. Gemeente Achtkarspelen. Gemeente Albrandswaard. Gemeente Almere. Gemeente Amersfoort. Gemeente Bernisse. Gemeente Barendrecht

Gemeente Aa en Hunze. Gemeente Achtkarspelen. Gemeente Albrandswaard. Gemeente Almere. Gemeente Amersfoort. Gemeente Bernisse. Gemeente Barendrecht Gemeente Gemeente Aa en Hunze Gemeente Aalburg Gemeente Aalsmeer Gemeente Aalten Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alblasserdam Gemeente Albrandswaard Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente

Nadere informatie

Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011:

Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011: Gem.code Gemeentenaam Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011: 1680 Aa en Hunze 1 3.181,06 738 Aalburg 19 60.440,17 358 Aalsmeer 41 130.423,52 197 Aalten 45 143.147,76 59 Achtkarspelen 41 130.423,52

Nadere informatie

Referentielijst ontwikkeltrajecten

Referentielijst ontwikkeltrajecten Referentielijst ontwikkeltrajecten Up-to-date scan Bestuursdienst Amsterdam DCMR Rotterdam Gemeente Aa en Hunze Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Gemeente

Nadere informatie

Overzicht aandeelhouders en dividend 2013

Overzicht aandeelhouders en dividend 2013 Overzicht aandeelhouders en dividend 2013 Aandeelhouder Aantal aandelen Bedrag in euro's Aa en Hunze 52.728 66.964,56 Aalburg 17.550 22.288,50 Aalsmeer 25.857 32.838,39 Aalten 19.305 24.517,35 Achtkarspelen

Nadere informatie

GMCODE GMNAAM GPK GM1651 Eemsmond 1 GM0088 Schiermonnikoog 1 GM0060 Ameland 1 GM0058 Dongeradeel 1 GM0093 Terschelling 1 GM0010 Delfzijl 1 GM1663 De

GMCODE GMNAAM GPK GM1651 Eemsmond 1 GM0088 Schiermonnikoog 1 GM0060 Ameland 1 GM0058 Dongeradeel 1 GM0093 Terschelling 1 GM0010 Delfzijl 1 GM1663 De GMCODE GMNAAM GPK GM1651 Eemsmond 1 GM0088 Schiermonnikoog 1 GM0060 Ameland 1 GM0058 Dongeradeel 1 GM0093 Terschelling 1 GM0010 Delfzijl 1 GM1663 De Marne GM0053 Winsum 1 GM0024 Loppersum 1 GM1722 Ferwerderadiel

Nadere informatie

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Wmo: Financiële gevolgen meicirculaire 2015 (bedragen in ) gemeente Budget per inwoner 2015 voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Ouder-Amstel 7-80 Schiermonnikoog 12-109 Oostzaan 57-10 Lansingerland

Nadere informatie

Naam gemeente Waardering mantelzorgers 2016

Naam gemeente Waardering mantelzorgers 2016 Naam gemeente Waardering mantelzorgers 2016 Aa en Hunze 165.222 Aalburg 65.903 Aalsmeer 140.848 Aalten 188.829 Achtkarspelen 194.082 Alblasserdam 126.785 Albrandswaard 95.522 Alkmaar 619.334 Almelo 535.529

Nadere informatie

Zeeland-West-Brabant - mediadesk Oost

Zeeland-West-Brabant - mediadesk Oost Gemeente Aa en Hunze Aalburg Aalsmeer Aalten Achtkarspelen Alblasserdam Albrandswaard Alkmaar Almelo Almere Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam Ameland Amersfoort Amstelveen Apeldoorn Appingedam Arnhem Assen

Nadere informatie

Groningen tarief rang tarief rang

Groningen tarief rang tarief rang Bouwleges 2016 en plaats op nationale ranglijst Omgevingsvergunning 10.000,- excl. btw, incl. welstand Omgevingsvergunning 130.000,- excl. btw, incl. welstand Groningen tarief rang tarief rang 1 Appingedam

Nadere informatie

Totaal Nederland 3,4 3,1

Totaal Nederland 3,4 3,1 Friesland Groningen Drenthe De Friese Meren 11,3-12,1- Appingedam 7,3-3,4 Emmen 2,7-2,3 Ooststellingwerf 10,5-1,2- Winsum 2,1-3,6 Hoogeveen 1,7 2,3 Vlieland 1,5-4,8 Loppersum 0,9-0,6 Midden-Drenthe 2,7

Nadere informatie

Woningmarktcijfers.nl, bron: het Kadaster

Woningmarktcijfers.nl, bron: het Kadaster De gemiddelde is gebaseerd op alle door het Kadaster geregistreerde verkochte koopwoningen. De uitspraak 'de duurste 1 Bloemendaal 597.694 8,6% 347 20,9% Noord Holland 2 Laren 559.259 3,7% 165 12,2% Noord

Nadere informatie

Klantnaam Optie Objecten Omzet Bijzonderheden Gemeente Aa en Hunze Gemeente Aalburg Gemeente Aalsmeer Gemeente Aalten Gemeente Alblasserdam Gemeente

Klantnaam Optie Objecten Omzet Bijzonderheden Gemeente Aa en Hunze Gemeente Aalburg Gemeente Aalsmeer Gemeente Aalten Gemeente Alblasserdam Gemeente Klantnaam Optie Objecten Omzet Bijzonderheden Gemeente Aa en Hunze Gemeente Aalburg Gemeente Aalsmeer Gemeente Aalten Gemeente Alblasserdam Gemeente Albrandswaard Gemeente Alkmaar Gemeente Almere Gemeente

Nadere informatie

Bijlage 2: verdeling macrobudget Wmo 2015 verdeling per (centrum) gemeente

Bijlage 2: verdeling macrobudget Wmo 2015 verdeling per (centrum) gemeente Bijlage 2: verdeling macrobudget Wmo 2015 verdeling per (centrum) gemeente 1. Budget nieuwe 2. Budget centrum- 3. Budget centrumtaken voor alle gemeenten taak gemeenten AWBZgemeenten beschermd wonen budget

Nadere informatie

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op alfabet, heel 2015

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op alfabet, heel 2015 Geen Nederlandse postcode geregistreerd, d.w.z: woonachtig in buitenland, zonder vaste w.o.v.pl of onb. 7.805 461 8.266 Aa en Hunze 10 1 11 Aalburg 6 2 8 Aalsmeer 13 0 13 Aalten 4 0 4 Achtkarspelen 12

Nadere informatie

2005 Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen

2005 Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen Procentueel sterkst gestegen grafkosten in de provincie Drenthe Drenthe 1 Dr Aa & Hunze 998 78,58% Periode 30 jaar 2 Dr De Wolden 704 58,86% 3 Dr Borger-Odoorn 433 52,80% Gemeenten met de hoogste grafkosten

Nadere informatie

Concept. Wedstrijdprogramma. Wijzigingen voorbehouden

Concept. Wedstrijdprogramma. Wijzigingen voorbehouden Concept Wedstrijdprogramma 2015 Wijzigingen voorbehouden 28 Maart 2015 Amerongen Tijd Junioren LD Aspiranten LD 8:30 - - 9:00 Geldermalsen Veenendaal 9:30 Giessenlanden Neder-Betuwe 10:15 Veenendaal Gorinchem

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse Amsterdam Dienst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 548 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij

Nadere informatie

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum:

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: Overzicht gemeenten van provincie Drenthe Aa en Hunze -1 21 20 0 5 5 15 15 Assen 22 56 78 11 9 20 58 58 Borger-Odoorn 0 21 21 0 0 0 21 21 Coevorden 5 30 35 0 2 2 33 33 De Wolden 8 20 28 0 10 10 18 18 Emmen

Nadere informatie

Tarieven voor huishoudelijke hulp

Tarieven voor huishoudelijke hulp Tarieven voor huishoudelijke hulp Gegevens uit de Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg, een FNV-onderzoek onder bijna 200 gemeenten Februari 2010 Het onderzoek Elke twee jaar verricht de FNV een vergelijkend

Nadere informatie

Gemeenten Online Balie Aa en Hunze 0,00 7,50 Aalburg 5,00 5,00 Aalsmeer niet mogelijk 9,25 Aalten 6,20 6,20 Achtkarspelen 2,60 7,80 Alblasserdam 7,85

Gemeenten Online Balie Aa en Hunze 0,00 7,50 Aalburg 5,00 5,00 Aalsmeer niet mogelijk 9,25 Aalten 6,20 6,20 Achtkarspelen 2,60 7,80 Alblasserdam 7,85 Gemeenten Online Balie Aa en Hunze 0,00 7,50 Aalburg 5,00 5,00 Aalsmeer niet mogelijk 9,25 Aalten 6,20 6,20 Achtkarspelen 2,60 7,80 Alblasserdam 7,85 7,85 Albrandswaard 14,00 14,00 Alkmaar 8,35 8,35 Almelo

Nadere informatie

Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215.

Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215. Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215.772 1157 186,49 (ligt aan lage inwonertal) Gemeente Amsterdam (NH)

Nadere informatie

Tabel 1: Aantal toegewezen woningen van corporaties in 2013

Tabel 1: Aantal toegewezen woningen van corporaties in 2013 Aa en Hunze 2076 163 Aalburg 977 56 Aalsmeer 3059 163 Aalten 2344 132 Achtkarspelen 3637 273 Alblasserdam 2796 231 Albrandswaard 2625 126 Alkmaar 14445 1120 Almelo 11829 1018 Almere 21809 2088 Alphen aan

Nadere informatie

Referentielijst - Pagina 1

Referentielijst - Pagina 1 Up-to-date scan Bestuursdienst Amsterdam DCMR Rotterdam Gemeente Aa en Hunze Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Gemeente Beek Gemeente Bellingwedde Gemeente

Nadere informatie

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum:

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: Overzicht gemeenten van provincie Drenthe Aa en Hunze -1 21 8 12 23 35 10 0 0 0 8 6 24 11 11 Assen 22 56 51 27 59 86 0 8 13 14 24 14 73 13 13 Borger-Odoorn 0 21 11 10 23 33 0 0 3 2 0 11 16 17 17 Coevorden

Nadere informatie

Wmo-budget 2015* volgens het objectieve verdeelmodel

Wmo-budget 2015* volgens het objectieve verdeelmodel Wmo-budget 2015* volgens het objectieve verdeelmodel wijzigingen t.o.v. het historische verdeelmodel, per inwoner budget bij toegekend verschil in gemeente objectieve budget euro's verdeling verschil in

Nadere informatie

Bijlage: beschikbare middelen voor de huishoudelijke hulp toelage per gemeente

Bijlage: beschikbare middelen voor de huishoudelijke hulp toelage per gemeente Bijlage: beschikbare middelen voor de huishoudelijke hulp toelage per gemeente Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Appingedam 93.227 Bedum 50.350 Bellingwedde 60.587 De Marne 64.264 Delfzijl 173.796 Eemsmond

Nadere informatie

GESCAND OP. 2 h JULI 20H. Gemeente Wormerland. Datum K 8 JUL 20Ï4 Betreft Beveiliging Suwinet door gemeenten

GESCAND OP. 2 h JULI 20H. Gemeente Wormerland. Datum K 8 JUL 20Ï4 Betreft Beveiliging Suwinet door gemeenten Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier (adresgegevens) I GESCAND OP Postbus 90801 2509

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar ( ) Datum 5 oktober 2015 Nieuw verdeelmodel bijstand: top 10 grootste winnaars en verliezers Bijlage

Van Martin Heekelaar ( ) Datum 5 oktober 2015 Nieuw verdeelmodel bijstand: top 10 grootste winnaars en verliezers Bijlage Van Martin Heekelaar (06-23152767) Datum 5 oktober 2015 Betreft Nieuw verdeelmodel bijstand: top 10 grootste winnaars en verliezers Bijlage Bijstandsbudget en herverdeeleffect per gemeente Het ministerie

Nadere informatie

AANTAL AANDEELHOUDERS

AANTAL AANDEELHOUDERS A Aa en Hunze 52.728 86.473,92 Aalburg 17.550 28.782,00 Aalsmeer 25.857 42.405,48 Aalten 19.305 31.660,20 Achtkarspelen 87.711 143.846,04 Alblasserdam 9.477 15.542,28 Albrandswaard 3.510 5.756,40 Alkmaar

Nadere informatie

Betalingsgedrag gemeenten 2012

Betalingsgedrag gemeenten 2012 DUN & BRADSTREET / MKB-NEDERLAND Betalingsgedrag gemeenten 2012 Totaal ranking 09-07-2012 Gemeente naam Provincie / Paydex Aantal Ervaringen Aantal op tijd %prompt Dagen vertraagd ranking paydex ranking

Nadere informatie

Mensen met dementie per gemeente

Mensen met dementie per gemeente Mensen met dementie per gemeente datum: 25-01-2016 www.alzheimer-nederland.nl In deze factsheet vindt u cijfers over het aantal mensen met dementie in Nederland, de provincies en de gemeenten. De cijfers

Nadere informatie

CBS-nr 2014 Gemeente 2014 Taakstelling 2014

CBS-nr 2014 Gemeente 2014 Taakstelling 2014 CBS-nr 2014 Gemeente 2014 Taakstelling 2014 Uitkering 2014 3 Appingedam 207,98 5.408.212 5 Bedum 60,79 1.580.754 7 Bellingwedde 127,75 3.321.950 9 Ten Boer 27,87 724.718 10 Delfzijl 238,09 6.191.178 14

Nadere informatie

CBScode. Gemeente

CBScode. Gemeente CBScode Gemeente 2017 2018 1680 Aa en Hunze 2 4 738 Aalburg 2 4 358 Aalsmeer 2 4 197 Aalten 2 4 59 Achtkarspelen 3 6 482 Alblasserdam 2 4 613 Albrandswaard 5 9 361 Alkmaar 23 41 141 Almelo 21 38 34 Almere

Nadere informatie

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum:

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: Overzicht gemeenten van provincie Drenthe Aa en Hunze 11 30 41 1 6 7 34 34 Assen 13 79 92 14 15 29 63 63 Borger-Odoorn 17 30 47 2 11 13 34 34 Coevorden 15 42 57 21 7 28 29 29 De Wolden 10 28 38 4 1 5 33

Nadere informatie

Overzicht financiën gemeentelijk sociaal domein 2015; bedragen in Gemeente Verdeelmodel Gemeentefonds Realisaties volgens Iv3-open data Verschil

Overzicht financiën gemeentelijk sociaal domein 2015; bedragen in Gemeente Verdeelmodel Gemeentefonds Realisaties volgens Iv3-open data Verschil Overzicht financiën gemeentelijk sociaal domein 2015; bedragen in 1000 Gemeente Verdeelmodel Gemeentefonds Realisaties volgens Iv3-open data Verschil Appingedam 18.314 8.070 10.244 17.271 8.294 8.977 1.043-224

Nadere informatie

'iľii ll "ll"ih'i l ľl'i'hľ''il"ll"ll

'iľii ll llih'i l ľl'i'hľ''illlll Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 'iľii ll "ll"ih'i l ľl'i'hľ''il"ll"ll Postbus 90801

Nadere informatie

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC Almere-Buiten Barendrecht Beek Bergen op Zoom Beverwijk Den Helder Ede Emmen Heerlen Helmond Hengelo Hilversum Hoogeveen Hoorn Leidschendam Lelystad Middelburg Muiden Oosterhout Oss Purmerend Roosendaal

Nadere informatie

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op alfabet, totaal 2016

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op alfabet, totaal 2016 Geen Nederlandse postcode geregistreerd, d.w.z: woonachtig in buitenland, zonder vaste w.o.v.pl of onb. 6.750 441 7.191 Aa en Hunze 8 0 8 Aalburg 5 0 5 Aalsmeer 8 2 10 Aalten 3 1 4 Achtkarspelen 12 3 15

Nadere informatie

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS Groningen Appingedam 12.003 17 Bedum 10.430 15 Bellingwedde 9.145 13 De Marne 10.158 14 Delfzijl 25.440 35 Eemsmond 15.778 22 Groningen 200.453 272 Grootegast 12.122 17 Haren 18.913 26 Hoogezand-Sappemeer

Nadere informatie

Gemeente Kieskring District

Gemeente Kieskring District Kieskringen verkiezingen KNVB Ledenraad Gemeente Kieskring District Aa en Hunze 4 Noord Aalburg 18 Zuid I Aalsmeer 27 West I Aalten 9 Oost Achtkarspelen 2 Noord Alblasserdam 18 Zuid I Albrandswaard 21

Nadere informatie

Alblasserdam Alkmaar Almere Amsterdam Arnhem 2017 Assen Barendrecht geen grondprijs gevonden. Bergen (NH.

Alblasserdam Alkmaar Almere Amsterdam Arnhem 2017 Assen Barendrecht geen grondprijs gevonden. Bergen (NH. Gemeente Prijspeil Aa en Hunze Aalburg Aalsmeer Aalten Achtkarspelen Alblasserdam 2015 Albrandswaard Alkmaar 2017 Almelo Almere 2015 Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam Ameland Amersfoort Amstelveen Amsterdam

Nadere informatie

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS Bijlage A Gemeente 1) Inwoners Huisvestings- 1-1-2015 2) 1e helft 2016 Groningen Appingedam 12.003 15 Bedum 10.430 13 Bellingwedde 9.145 11 De Marne 10.158 12

Nadere informatie

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict In Den Haag zijn er 50,5 inbraken per 10.000 inwoners. 1. 40. 37. 9. 26. 44. 35. 10. 30. 43. 13. 18. 17. 5. 33. 8. 14. 24. 4. 12 25. 16. 45. 2. 34. 41. 39. 15. 27. 42. 23. 29. 19. 21. 7. 36. 31. 28. 22.

Nadere informatie

Beuningen 90% 17 Beverwijk 90% 27 Binnenmaas 81% 29 Bladel 90% 28 Blaricum 88% 25 Bloemendaal 66% 32 Bodegraven-Reeuwijk 85% 28 Boekel 87% 27

Beuningen 90% 17 Beverwijk 90% 27 Binnenmaas 81% 29 Bladel 90% 28 Blaricum 88% 25 Bloemendaal 66% 32 Bodegraven-Reeuwijk 85% 28 Boekel 87% 27 In 2016 zijn er 390 gemeenten in Nederland. 309 gemeenten hebben zelf informatie over hun betaaltermijnen aangeleverd (wit). Voor 78 gemeenten zijn de gegevens van D&B gebruikt (blauw). Van 3 gemeenten

Nadere informatie

Arrangementen po 1 september 2014

Arrangementen po 1 september 2014 2014 Kolomlabels Rijlabels BASIS ZEER ZWAK ZWAK Eindtotaal Drenthe 276 2 6 284 AA EN HUNZE 17 17 ASSEN 26 26 BORGER-ODOORN 15 1 2 18 COEVORDEN 29 29 DE WOLDEN 14 1 15 EMMEN 63 63 HOOGEVEEN 32 1 33 MEPPEL

Nadere informatie

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Amsterdam-Amstelland

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Amsterdam-Amstelland Gemeente WMO-regio's Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferland Oost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk Giessenlanden Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Leerdam Molenwaard Zederik Aalsmeer Amstelveen

Nadere informatie

Aantallen beschut werk per gemeente ultimo 2018 (conform de ministeriële regeling) en de zeer voorlopige aantallen ultimo 2019.

Aantallen beschut werk per gemeente ultimo 2018 (conform de ministeriële regeling) en de zeer voorlopige aantallen ultimo 2019. Aantallen beschut werk per gemeente ultimo 2018 (conform de ministeriële regeling) en de zeer voorlopige aantallen ultimo 2019. CBS-code Gemeente Ultimo 2018 Ultimo 2019 1680 Aa en Hunze 4 5 738 Aalburg

Nadere informatie

Aantallen beschut werkplekken per gemeente 2018 en 2019 bekend

Aantallen beschut werkplekken per gemeente 2018 en 2019 bekend Aantallen beschut werkplekken per gemeente 2018 en 2019 bekend Nieuwsbericht 29-11-2017 Zie toelichting op https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/aantallen-beschut-werkplekkengemeente-2018-en-2019-bekend

Nadere informatie

Deze voorlichtingspublicatie geeft een overzicht van de contactgemeenten die in 2016 in aanmerking komen voor een specifieke uitkering Educatie.

Deze voorlichtingspublicatie geeft een overzicht van de contactgemeenten die in 2016 in aanmerking komen voor een specifieke uitkering Educatie. Educatie 2016: Deze voorlichtingspublicatie geeft een overzicht van de contactgemeenten die in 2016 in aanmerking komen voor een specifieke uitkering Educatie. De gemeentelijke herindeling per 1 januari

Nadere informatie