Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Cluster Natuur en Milieu Bureau Bodem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Cluster Natuur en Milieu Bureau Bodem"

Transcriptie

1 Inspectie van een depot puingranulaat (afkomstig uit deelgebied 2) middels een partijkeuring op het terrein van Chemie-Pack (Vlasweg 6) in Moerdijk Rapport , 13 november 2013 Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Cluster Natuur en Milieu Bureau Bodem Uitvoering Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Afdeling Industriële Omgeving, Team Metingen en Onderzoek Ondertekening: J.W. van Zon Projectverantwoordelijke H.J. Perebolte Senior technisch adviseur Functiescheiding: Het veldwerk is uitgevoerd onafhankelijk van de opdrachtgever en conform de eisen van AS SIKB 1000 en BRL SIKB 1000 en de daarbij behorende protocollen of NEN-normen. medewerker protocol Erkend monsternemer (ja/nee) B. van Boxtel 1002 Ja J.W. van Zon 1002 Ja Rapport: Pagina 1 van 6

2 1 Inleiding Soort onderzoek Onderzoeksnorm/strategie Tenzij anders vermeld is (zijn) de Partijkeuring niet-vormgegeven bouwstof (puingranulaat) Protocol 1002 genoemde norm(en) onderdeel van de geaccrediteerde verrichtingen van Team Metingen en Onderzoek Aanleiding onderzoek Doel onderzoek Erkenning veldwerkzaamheden Vaststellen van de kwaliteit van puingranulaat in verband met acceptatie reiniger/vaststellen toepassingsmogelijkheden binnen saneringsgeval Chemie-Pack. Bepalen van de kwaliteit van het depot puingranulaat in relatie tot het Besluit bodemkwaliteit. De monsterneming is uitgevoerd door de heren B. van Boxtel en J.W. van Zon, werkzaam bij het Team Metingen en Onderzoek van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het Team Metingen en Onderzoek is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie conform NEN-EN-ISO/IEC (registratienummer I 073) en door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aangewezen als erkende instantie voor het uitvoeren van partijkeuringen (AS 1000). Opgemerkt wordt dat op verzoek van de opdrachtgever slechts 1 mengmonster van het materiaal is samengesteld en is geanalyseerd. Ook is geen uitloogonderzoek op het materiaal is verricht. De partijkeuring valt derhalve niet onder de erkenningsregeling van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Uitbestede analysewerkzaamheden Zie voor meer informatie bijlage H. Omegam laboratoria te Amsterdam (laboratoriumonderzoek) Tenzij anders vermeld maakt dit laboratorium gebruik van geaccrediteerde methoden die conform of gelijkwaardig zijn aan die, welke in de eisen zijn voorgeschreven. Indien hiervan wordt afgeweken wordt dit op het bijgevoegde analysecertificaat aangegeven. 2 Situatiebeschrijving Situering partijen Zie bijlage A en B. De partij is ingemeten met dgps. De plaatsbepaling met behulp van de dgps heeft een nauwkeurigheid van < 1 m. Puingranulaat De partij puingranulaat is vrijgekomen op het terrein van Wärtsilä bij de sanering van deelgebied 2 tijdens uitvoering van Plan Noord medio Het puingranulaat was ter plaatse als funderingslaag toegepast en bevond zich onder de bedrijfsplaten en een laagje zand. Op dit terreindeel heeft tijdens en na de brand bij Chemie-Pack verontreinigd bluswater gestaan. Ter plaatse zijn in de grond direct onder de bedrijfsplaten gehalten groter dan de Gebiedsspecifieke Richtwaarde voor Herstel (GRH) aangetoond. De partij puingranulaat heeft een omvang van ca. 119 m3. Monsternemingsstrategie Van de partij zijn op 12 gestratificeerd aselect gekozen plaatsen grepen genomen. Hierbij is gebruik gemaakt van een hydraulische graafmachine. De grepen zijn separaat verpakt. Het monsternemingsplan is opgenomen in bijlage D. Rapport: Pagina 2 van 5

3 3 Veldwerkzaamheden, laboratoriumonderzoek en resultaten Datum veldwerkzaamheden 16 september 2013 Protocol(len) Protocol 1002 Zie bijlage G Uitgevoerde werkzaamheden Van de partij zijn 12 grepen genomen. De genomen grepen zijn separaat verpakt en in het laboratorium en aantal grepen samengevoegd tot 1 mengmonster van 12 grepen. Relevante veldgegevens De monsternemingsformulieren zijn opgenomen in bijlage D. Aard / textuur partij: puingranulaat (0-40 mm) Relevante zintuiglijke waarnemingen: er zijn geen bijzonderheden waargenomen tijdens de veldwerkzaamheden. Analysewerkzaamheden De analyses zijn uitgevoerd door Omegam Laboratoria te Amsterdam. Het monstermateriaal is geanalyseerd op het AP04-standaardpakket voor bouwstoffen (minerale olie, PAK en PCB), EHNverbindingen, KRW-fenolen, vluchtige koolwaterstoffen (uitgebreid pakket). Analyseresultaten Zie analysecertificaten bijlage E. De toetsingstabellen zijn opgenomen in bijlage F. Normering Conform de toetsingsregels uit de Regeling bodemkwaliteit (zie bijlage G). Toetsing resultaten Zie bijlage G en onderstaande tabellen. In de onderstaande tabel zijn de resultaten getoetst aan de maximale samenstellingswaarden bouwstoffen (MSB) uit de Regeling bodemkwaliteit. Rapport: Pagina 3 van 5

4 Resultaten samenstellingsonderzoek Parameter Gem. gehalte (mg/kg ds) MSB NT PAK (som 10) 12 X - PCB s (som 7) 0,08 X - Minerale olie (GC) 76 X - Benzeen 0,035 X - Tolueen 0,07 X - Ethylbenzeen 0,035 X - Xylenen 0,1 X - Fenol 0,7 X - MSB: gehalte samenstellingswaarde bouwstoffen; NT: gehalte > maximale samenstellingswaarde bouwstoffen (niet toepasbaar) NV: gemiddelde emissie maximale emissiewaarde bouwstoffen; IBC: gemiddelde emissie > maximale emissiewaarde bouwstoffen en maximale emissiewaarde IBC-bouwstoffen; NT: gemiddelde emissie > maximale emissiewaarde IBC-bouwstoffen (niet toepasbaar). Geen van de genormeerde parameters overschrijdt de maximale samenstellingswaarde bouwstoffen uit het Besluit bodemkwaliteit. De volgende niet genormeerde stoffen zijn in verhoogde gehalten aangetroffen: 1,3,5- trimethylbenzeen (0,17 mg/kg ds), 2- ethylhexylnitraat (2,9 mg/kg ds) en 4-para-nonylfenol (0,9 mg/kg ds). De overige stoffen die niet genormeerd zijn in de Regeling bodemkwaliteit zijn niet verhoogd aangetoond boven de betreffende rapportagegrenzen. 4 Conclusie Conclusie onderzoek Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat op basis van de genormeerde parameters de onderzochte partij puingranulaat qua samenstelling voldoet aan de toepassingseisen voor niet-vormgegeven bouwstoffen. Van de onderzochte niet genormeerde parameters zijn verhoogde gehalten aan 1,3,5- trimethylbenzeen, 2-ethylhexylnitraat en 4-para-nonylfenol aangetoond. Een bouwstof kan op grond van het Besluit bodemkwaliteit niet worden afgekeurd op basis van samenstelling of uitloging van een parameter die niet in bijlage A van de Regeling Besluit bodemkwaliteit is opgenomen. Opgemerkt wordt dat op verzoek van de opdrachtgever slechts 1 mengmonster van het materiaal is samengesteld en is geanalyseerd. Ook is geen uitloogonderzoek op het materiaal verricht. De partijkeuring valt derhalve niet onder de erkenningsregeling van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Rapport: Pagina 4 van 5

5 5 Bijlagen A B C D E F G Ligging onderzoekslocatie Situatietekening met ligging partij Meetplan Monsternemingsformulieren Analysecertificaten Toetsingstabellen Betrouwbaarheid, kwaliteit, normen en normering Rapport: Pagina 5 van 5

6 Bijlage A. Ligging onderzoekslocatie Deze bijlage bestaat uit 2 pagina s inclusief voorliggende Rapport:

7 Chemiepack Moerdijk Overzichtstekening onderzoekslocatie Legenda Zaaknr: Bijlage: A PV: JWvZ 800 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Afdeling Industriële omgeving Team Metingen en Onderzoek Postbus AB Tilburg internet: Meters ± Schaal 1: formaat A4

8 Bijlage B. Situatietekening Deze bijlage bestaat uit 2 pagina s inclusief voorliggende Rapport:

9 Chemiepack Moerdijk Situatietekening Depot 6 Legenda Partijkeuring gebroken puin Meters Zaaknr: Bijlage: PV: B ± JWvZ Schaal 1:1.000 formaat A3 Vlasweg Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Afdeling Industriële omgeving Team Metingen en Onderzoek Postbus AB Tilburg internet:

10 Bijlage C. Meetplan Deze bijlage bestaat uit 2 pagina s inclusief voorliggende Rapport:

11 Formulier meetplan bouwstoffen Algemene informatie projectnummer projectleider projectomschrijving datum onderzoek 16 september 2013 JW van Zon plaats onderzoek Vlasweg 5 Moerdijk Partijkeuring depot 6 gebroken puin afkomstig uit deelgebied 2 Wartsila naam opdrachtgever tel. nr. opdrachtgever doel onderzoek Materiaal NEN 7301 niet vormgegeven NEN 7302 niet vormgegeven NEN 7303 vormgegeven Protocol Grond 1001 Niet vormgegeven bouwstof 1002 Vormgegeven bouwstof 1003 Materiaal aard van het materiaal wijze van opslag partijgrootte historische informatie Monsterneming Uitvoerende organisatie bemonsteringsmethode verdeling grepen enkelvoudig aselect gestratificeerd aselect systematisch anders monsters en grepen aantal grepen totaal aantal monsters soortelijk massa [kg/m3] bulkdichtheid [kg/m3] max. korrelgrootte D95 [mm] factor p factor g variatiecoëfficiënt korrelgroote bepalen ja/nee bulkdichtheid bepalen ja/nee Monsternemingsmethode statische partij transportsysteem gekozen plaatsen verplaatsen hele partij verplaatsen deel v.d. partij stilstaande band stortstroom minimaal effecttief grepen apart verpakken ja/nee Monstergrootte [kg] 15,08 18,66 monsters of grepen Greepgrootte [kg] 3,11 3,11 verzegelen ja/nee Omstandigheden Verpakking Codering monsters/grepen emmers 10liter 1 emmers 5 liter 2 glazen potten 1 liter 3 glazen potten 210 ml 4 Transport 5 gekoeld 6 niet gekoeld 7 donker 8 Opslag 9 gekoeld 10 niet gekoeld 11 donker 12 Veiligheid 1) wegafzetting vestje klicmelding beschermende kleding gehoorbescherming bril adembescherming anders Hannie Boudewijns (Provincie Noord-Brabant) Vaststellen kwaliteit partij puin in relatie tot Besluit bodemkwaliteit gebroken puin depot ca m3 Grond waarschijnlijk verontreinigd met stoffen Chemie Pack Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant, Team metingen en onderzoek Op 12 gestratificeerd aselect gekozen plaatsen worden mbv een kraan grepen genomen 12 2 Analyses Samenstelling NEN-pakket grond PAK, minerale olie, EOX anders Uitloging volledig pakket bouwstoffen anders Opmerkingen 1) Voor het handhaven van de veiligheid bij de voorbereiding en uitvoering van dit meetproject dienen de instructies gevolgd te worden die beschreven zijn in het arbo-managementsysteem van Bureau Milieumetingen: Veilig werken en persoonlijke bescherming. ja nee ,1 0,25 0,1 nee nee stoffen chemie Pack Op aangeven van de opdfrachtgever zal 1 mengmonster van het materiaal worden samengesteld en worden geanalyseerd. Accoord Senior Technisch Adviseur bodem datum versie 4.0 geldig vanaf 1 juli 2013

12 Bijlage D. Monsternemingsformulieren en foto s partij Deze bijlage bestaat uit 5 pagina s inclusief voorliggende Rapport:

13 Formulier verslag monsterneming versie 2.0 geldig vanaf 2 januari 2013 Projectnummer Projectomschrijving Projectleider Type onderzoek Type erkenning Uitvoering conform meetplan Partijkeuring depot 6 gebroken puin J.W. van Zon Partijkeuring bouwstoffen AS 1000 protocol 1002 Ja - Afwijkingen op meetplan Ondergetekenden verklaren: dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van AS SIKB 1000/2000 en de daarin genoemde protocollen, waarbij gebruik is gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt. N.v.t Datum paraaf naam uitgevoerde werkzaamheden Partijkeuring partij gebroken puin B. van Boxtel meetplan gelezen J/N Ja erkend J/N Ja J.W. van Zon Partijkeuring partij gebroken puin Ja Ja Gebruikte apparatuur Datum bepaling (code apparaat) dgps 2 (MK-BO , 06) PID (MK-BO )

14 Formulier monsterneming bouwstoffen Algemene informatie Uitvoerende organisatie projectnummer projectleider projectomschrijving Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant, Team Specialisten Industrieel datum onderzoek 16 september 2013 JW van Zon plaats onderzoek Vlasweg 5 Moerdijk Partijkeuring depot 6 gebroken puin afkomstig uit deelgebied 2 Wartsila 0 projectmedewerkers Aantal bijgevoegde foto's Monsterneming Gebruikte apparatuur verdeling grepen enkelvoudig aselect gestratificeerd aselect systematisch willekeurig B. van Boxtel 3 Hydraulische graafmachine en monsterschep Monsternemingsmethode statische partij transportsysteem gekozen plaatsen verplaatsen hele partij anders verplaatsen deel v.d. partij partijgrootte ca. 119 m3 stilstaande band stortstroom Afwijkingen op meetplan Omstandigheden Verpakking Transport emmers 10 liter gekoeld (temperatuur) emmers 5 liter niet gekoeld glazen potten 1 liter donker glazen potten 210 ml Opslag Controle weegschaal nr. MK-BO gekoeld Nr controlegewicht 200 gr 200 gram (+/- 1%) MK-BO ,2 niet gekoeld Nr controlegewicht 2000 gr MK-BO ,8 2 kg (+/-1%) donker Codering grepen Codering massa [gram] zegelnummer Statistiek grepen gemiddelde standaardafwijking relatieve standaardafwijking 4674,00 207,372 4,4% Codering monsters Codering massa [kg] zegelnummer MM 1 56,088 zegelnummer voldoet (ja/nee) ja zegelnummer Statistiek monsters gemiddelde (hoogste-gem)/gem*100% (gem-laagste)/gem*100% voldoet (ja/nee) 56,09 zintuiglijke waarnemingen De partij betreft gebroken puin (fractie 0-40 mm) Opmerkingen Op verzoek van de opdrachtgever is in het laboratorium 1 mengmonster samengesteld van 12 grepen (1 t/m 12). Gecontroleerd door medewerker: datum versie 4.0 geldig vanaf 1 juli 2013

15

16

17 Bijlage E. Analysecertificaten Deze bijlage bestaat uit 9 pagina s inclusief voorliggende Rapport:

18 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Afdeling Industriële Omgeving T.a.v. de heer J.W.M. van Zon Postbus AB TILBURG Uw kenmerk : Puin uit deelgebied 2 Ons kenmerk : Project (betreft gewijzigd rapport) Validatieref. : _certificaat_v6 Opdrachtverificatiecode : AXOU-CROA-GLHS-EWXI Wijziging : Uit dit certificaat zijn de onterechte opmerkingen verwijderd. Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n) (factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie) Resultaten vkw uitgebreid Amsterdam, 29 oktober 2013 Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften. Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice. Hoogachtend, namens Omegam Laboratoria, drs. R.R. Otten Directeur Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. postbus T ABN AMRO bank GR Amsterdam F BTW nr. NL B01 HJE Wenckebachweg 120 Kvk AR Amsterdam

19 Tabel 1 van 4 ANALYSECERTIFICAAT Project code : Project omschrijving : Puin uit deelgebied 2 Opdrachtgever : Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Monsterreferenties = DEPOT 6 PUIN UIT DEELGEBIED 2: Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/09/2013 Ontvangstdatum opdracht : 18/09/2013 Startdatum : 19/09/2013 Monstercode : Matrix : AP04 AP04 : Monstervoorbewerking aangeleverd monsterhoeveelheid g A aantal grepen (<= 6 grepen) uitgevoerd A voorverkleinen tot < 4 cm gemalen A voorverkleinen tot < 4 mm gemalen AP04 : Algemeen onderzoek - fysisch A droogrest % 92,2 AP04 : Organisch onderzoek - niet aromatisch A minerale olie mg/kg ds 76 AP04 : Organisch onderzoek - aromatisch Polycyclische koolwaterstoffen: A naftaleen mg/kg ds 0,08 A fenantreen mg/kg ds 1,6 A anthraceen mg/kg ds 0,40 A fluoranteen mg/kg ds 2,7 A benzo(a)antraceen mg/kg ds 1,7 A chryseen mg/kg ds 1,4 A benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,69 A benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,5 A benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 1,1 A indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 1,2 A som PAK (10) mg/kg ds 12 Vluchtige aromaten: benzeen mg/kg ds < 0,05 tolueen mg/kg ds < 0,1 ethylbenzeen mg/kg ds < 0,05 xyleen (ortho) mg/kg ds < 0,1 xyleen (som m+p) mg/kg ds < 0,1 naftaleen mg/kg ds *** som xylenen mg/kg ds 0,1 fenol mg/kg ds <1 AP04 : Organisch onderzoek - gehalogeneerd Polychloorbifenylen: A PCB -28 mg/kg ds < 0,001 A PCB -52 mg/kg ds < 0,001 A PCB -101 mg/kg ds 0,001 A PCB -118 mg/kg ds < 0,001 A PCB -138 mg/kg ds 0,002 A PCB -153 mg/kg ds 0,002 A PCB -180 mg/kg ds 0,001 A som PCBs (7) mg/kg ds 0,008 Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. - De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). - De met een 'A' gemerkte analyses zijn op basis van AP04 geaccrediteerd. Opdrachtverificatiecode: AXOU-CROA-GLHS-EWXI Ref.: _certificaat_v6

20 Tabel 2 van 4 ANALYSECERTIFICAAT Project code : Project omschrijving : Puin uit deelgebied 2 Opdrachtgever : Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Monsterreferenties = DEPOT 6 PUIN UIT DEELGEBIED 2 Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/09/2013 Ontvangstdatum opdracht : 18/09/2013 Startdatum : 19/09/2013 Monstercode : Matrix : Puin Monstervoorbewerking homog. met kaakbreker voorverkleining gemalen uitgevoerd Algemeen onderzoek - fysisch droogrest % 92,3 Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. - De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). - De met een 'A' gemerkte analyses zijn op basis van AP04 geaccrediteerd. Opdrachtverificatiecode: AXOU-CROA-GLHS-EWXI Ref.: _certificaat_v6

21 Tabel 3 van 4 ANALYSECERTIFICAAT Project code : Project omschrijving : Puin uit deelgebied 2 Opdrachtgever : Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Monsterreferenties = DEPOT 6 PUIN UIT DEELGEBIED 2 Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/09/2013 Ontvangstdatum opdracht : 18/09/2013 Startdatum : 19/09/2013 Monstercode : Matrix : Puin Bijzonder onderzoek volgens onderzoeksplan bijzonder onderzoek volgens onderzoeksplan uitgevoerd Specialistisch onderzoek indaan [ ] mg/kg <0,1 para-tert-octylfenol [ ] mg/kg <0,3 VKW uitgebreid bijlage 2-ethylhexanal [ ] mg/kg <0,1 2-ethylhexanol [ ] mg/kg <0,1 2-ethylhexyl nitraat [ ] mg/kg 2,9 2-tert-butylfenol [ ] mg/kg <0,1 2,4-di-tert-butylfenol [ ] mg/kg <0,1 2,4,6-tri-tert-butylfenol [ ] mg/kg <0,1 2,6-di-tert-butylfenol [ ] mg/kg <0,1 3-ethyl-5-methylfenol [ ] mg/kg <0,5 4-n-nonylfenol [ ] mg/kg <0,3 4-para-nonylfenol [ ] mg/kg 0,9 4-tert-butylfenol [ ] mg/kg <0,5 Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. - De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). - De met een 'A' gemerkte analyses zijn op basis van AP04 geaccrediteerd. Opdrachtverificatiecode: AXOU-CROA-GLHS-EWXI Ref.: _certificaat_v6

22 Tabel 4 van 4 ANALYSECERTIFICAAT Project code : Project omschrijving : Puin uit deelgebied 2 Opdrachtgever : Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Opmerkingen m.b.t. analyses Opmerking(en) algemeen * * * Betekent dat de verbinding met twee verschillende methoden is geanalyseerd. Ten aanzien van deze verbinding is een voorkeursrapportage ingesteld. Het gerapporteerde resultaat heeft de voorkeur boven het van * * * voorziene resultaat. Specialistisch onderzoek Het specialistisch onderzoek is uitgevoerd volgens onderzoeksplan. Aangeleverde monsterhoeveelheid Aangeleverd monstermateriaal is inclusief aangeboden monsterverpakking(en). Sommatie van concentraties voor groepsparameters De sommatie is uitgevoerd volgens AP04-A paragraaf A 1.9 Rapportage (versie 5). Uw referentie : DEPOT 6 PUIN UIT DEELGEBIED 2: Monstercode : Opmerking bij het monster: - Monster bevat stenen / puindelen Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Opdrachtverificatiecode: AXOU-CROA-GLHS-EWXI Ref.: _certificaat_v6

23 Oliechromatogram 1 van 1 OLIE-ONDERZOEK Monstercode : Project omschrijving : Puin uit deelgebied 2 Uw referentie : DEPOT 6 PUIN UIT DEELGEBIED 2: Methode : minerale olie OLIECHROMATOGRAM OLIEFRACTIEVERDELING 1) fractie > C10 - C19 12 % 2) fractie C19 - C29 27 % 3) fractie C29 - C35 31 % 4) fractie C35 -< C40 30 % minerale olie gehalte: 76 mg/kg ds oliefractieverdeling ANALYSEMETHODE Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO , incl. florisil clean-up. Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract. De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. (Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven. Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Opdrachtverificatiecode: AXOU-CROA-GLHS-EWXI Ref.: _certificaat_v6

24 Bijlage 1 van 1 ANALYSECERTIFICAAT Project code : Project omschrijving : Puin uit deelgebied 2 Opdrachtgever : Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Analysemethoden in AP04 AP04 (grond- en/of bouwstoffen) In dit analysecertificaat zijn de met 'A' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen (AP04)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV. Aantal grepen (<= 6 grepen) : Conform AP04-V Voorverkleinen tot < 4 cm : Conform AP04-V Voorverkleinen tot < 4 mm : Conform AP04-V Droogrest : Conform AP04 en NEN-ISO Minerale olie : Conform AP04SG-XI en NEN 6970; 6972; 6975 en 6978 PAKs : Conform AP04-SG-IX en NEN 6977 PCBs : Conform AP04SG en NEN 6980 Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Opdrachtverificatiecode: AXOU-CROA-GLHS-EWXI Ref.: _certificaat_v6

25 EEN BETROUWBARE WAARDE VKW pakket uitgebreid conc. eenheid chlooretheen <0.05 mg/kg ds o-xyleen <0.05 mg/kg ds 11-dichlooretheen <0.1 mg/kg ds styreen <0.1 mg/kg ds dichloormethaan <0.05 mg/kg ds tribroommethaan <0.1 mg/kg ds e-1,2-dichlooretheen <0.1 mg/kg ds cumeen <0.1 mg/kg ds M.T.B.E. <0.1 mg/kg ds 1122-tetrachl.eth. <0.1 mg/kg ds 11-dichloorethaan <0.1 mg/kg ds 123-trichl.propaan <0.1 mg/kg ds E.T.B.E. <0.3 mg/kg ds n-propylbenzeen <0.1 mg/kg ds z-1,2-dichlooretheen <0.1 mg/kg ds 3/4-ethyltolueen <0.2 mg/kg ds br.chl.methaan <0.1 mg/kg ds 135-trimethylbenzeen 0.17 mg/kg ds trichloormethaan <0.05 mg/kg ds 124-trimethylbenzeen <0.1 mg/kg ds 111-trichl.ethaan <0.05 mg/kg ds 2-ethyltolueen <0.1 mg/kg ds tetrachloormethaan <0.05 mg/kg ds 13-dichl.benzeen <0.2 mg/kg ds benzeen <0.05 mg/kg ds p-cymeen <0.2 mg/kg ds 12-dichloorethaan <0.1 mg/kg ds 14-dichl.benzeen <0.2 mg/kg ds trichlooretheen <0.05 mg/kg ds 123-trimethylbenzeen <0.1 mg/kg ds 12-dichl.propaan <0.05 mg/kg ds indaan <0.1 mg/kg ds dibr.methaan <0.1 mg/kg ds 13-diethylbenzeen <0.05 mg/kg ds br.dichl.methaan <0.1 mg/kg ds 14-diethylbenzeen <0.05 mg/kg ds z-13-dichl.propeen <0.1 mg/kg ds 12-dichl.benzeen <0.2 mg/kg ds tolueen <0.05 mg/kg ds n-butylbenzeen <0.1 mg/kg ds e-13-dichl.propeen <0.1 mg/kg ds 12-diethylbenzeen <0.05 mg/kg ds 112-trichl.ethaan <0.05 mg/kg ds hexachl.ethaan <0.1 mg/kg ds tetrachlooretheen <0.05 mg/kg ds tetramethylbenzeen <0.05 mg/kg ds 13-dichl.propaan <0.05 mg/kg ds 135-trichl.benzeen <1 mg/kg ds dibr.chl.methaan <0.1 mg/kg ds 124-trichl.benzeen <1 mg/kg ds monochl.benzeen <0.04 mg/kg ds hexachl.butadieen <1 mg/kg ds ethylbenzeen <0.05 mg/kg ds naftaleen <0.05 mg/kg ds m/p-xyleen <0.1 mg/kg ds 123-trichl.benzeen <1 mg/kg ds 1

26 Bijlage F. Toetsingstabellen Deze bijlage bestaat uit 2 pagina s inclusief voorliggende Rapport:

27 Toetsingstabel partijkeuringen bouwstoffen (samenstelling) Besluit Bodemkwaliteit versie 1.1 geldig vanaf 1 juli 2008 Projectnummer: Partij: depot 6, puin uit deelgebied 2 AF: Afkeurfactor (handhaving 1,4 gebruiker 1,0) 1,0 Bouwstof: overige bouwstoffen parameter Monster 1 Monster 2 gemiddeld/af maximale waarde toets aromatische stoffen [mg/kg ds] benzeen 0,035 0,035 0,035 1,00 - ethylbenzeen 0,035 0,035 0,035 1,25 - tolueen 0,07 0,07 0,070 1,25 - xylenen (som ortho-, meta- en paraxyleen) 0,1 0,1 0,100 1,25 - fenol 0,7 0,7 0,700 1,25 - polycylische aromatische koolwaterstoffen (PAK) [mg/kg ds] naftaleen 0,08 0,08 0, fenanthreen 1,6 1,6 1, antraceen 0,4 0,4 0, fluorantheen 2,7 2,7 2, chryeen 1,4 1,4 1, benzo(a)antraceen 1,7 1,7 1, benzo(a)pyreen 1,5 1,5 1, benzo(k)fluoranteen 0,69 0,69 0, indeno(1,2,3cd)pyreen 1,2 1,2 1, benzo(ghi)peryleen 1,1 1,1 1, PAK (som 10) , overige parameters [mg/kg ds] PCB's (som 7) 0,008 0,008 0,008 0,5 - minerale olie , asbest Eindoordeel samenstelling bouwstof voldoet - maximale waarde + > maximale waarde

28 Bijlage G. Kwaliteit, normen en normering Deze bijlage bestaat uit 2 pagina s inclusief voorliggende Rapport:

29 Kwaliteitsaspecten De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform het kwaliteitssysteem van het Team Metingen en Onderzoek van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Dit kwaliteitssysteem voldoet aan de norm NEN-EN- ISO/IEC en is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer I 073. Team Metingen en Onderzoek is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aangewezen als erkende instantie voor het uitvoeren van monsternemingen bij partijkeuringen (AS SIKB 1000). De naleving van de kwaliteitseisen en -procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en externe auditors van de Raad voor Accreditatie. De uitgevoerde uitgevoerde analyses zijn verricht door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. De analyses zijn uitgevoerd volgens de analysemethode beschreven in het accreditatieprogramma voor de keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen (AP-04). Regelgeving en protocollen - Besluit Bodemkwaliteit, Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem, Staatsblad 2007, 469; - Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 13 december 2007, nr. 247 en onderliggende wijzigingen op deze regeling; - Protocol 1003, Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen, 17 juni Het SIKB-protocol 1003 is onderdeel van de geaccrediteerde verrichtingen van Team Metingen en Onderzoek. Normering De resultaten van het onderzoek zijn conform de toetsingsregels uit de Regeling Bodemkwaliteit getoetst aan de achtergrondwaarden (AW), de maximale waarden kwaliteitsklasse wonen (KW) en de maximale waarden kwaliteitsklasse industrie (KI) uit de Regeling Bodemkwaliteit (Staatscourant 13 december 2007, nr. 247) en onderliggende wijzigingen op deze regeling. De partij wordt afgekeurd indien de gemiddelde waarneming de betreffende toetsingswaarde met minimaal een factor 1,4 overschrijdt. Bij de berekening van de gemiddelde gehaltes zijn waarnemingen kleiner dan de detectiegrens omgerekend naar een rekenwaarde (0,7 x detectiegrens). Indien de individuele waarnemingen kleiner zijn dan de detectiegrens en de detectiegrens voldoet aan de eisen uit de Regeling Bodemkwaliteit mag worden gesteld dat de kwaliteit voldoet aan de achtergrondwaarde. Rapport:

Evaluatierapportage. : Kampstraat 1a te Heesch Opdrachtgever : Gemeente Bernheze Projectnummer : 259461.4 Datum : 16 juli 2013

Evaluatierapportage. : Kampstraat 1a te Heesch Opdrachtgever : Gemeente Bernheze Projectnummer : 259461.4 Datum : 16 juli 2013 Bijlage 2 Evaluatierapportage Locatie : Kampstraat 1a te Heesch Opdrachtgever : Gemeente Bernheze Projectnummer : 259461.4 Datum : 16 juli 2013 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek evaluatie sanering Doelstelling

Nadere informatie

Rapportage VERKE.NNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK OP HET TERREIN AAN DE VAN HEEMSTRAWEG 2A TE BEUNINGEN. Projectnummer: 06.04.

Rapportage VERKE.NNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK OP HET TERREIN AAN DE VAN HEEMSTRAWEG 2A TE BEUNINGEN. Projectnummer: 06.04. kantooradres telefoon telefax e-mail adres internet adres k.v.k. Rotterdam abn-amro bank btw nummer : Einsteinweg 13 6662 PWEIst : 0481-365340 : 0481-372296 : info@udm.nl : www.udm.nl : 24385492 : 48.85.92.887

Nadere informatie

Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem. VKB-protocol 2018

Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem. VKB-protocol 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem VKB-protocol 2018 Dit protocol, versie 3, is op 10 mei 2007 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer, ondergebracht

Nadere informatie

Stichting Circuit van Drenthe

Stichting Circuit van Drenthe Circuit van Drentha Aanvraag vergunning Wet milieubeheer CIRCUIT ASSEN Stichting Circuit van Drenthe 20 maart 2001 BMDAdvies ftnlb.. -...,,,,... BMD Advies Drenthe CIRCUIT ASSEN VERGUNNINGAANVRAAG Wet

Nadere informatie

PRAKTIJKPROEF THERMISCHE VERWERKING VAN BAGGERSPECIE UIT DE PETROLEUMHAVEN AMSTERDAM

PRAKTIJKPROEF THERMISCHE VERWERKING VAN BAGGERSPECIE UIT DE PETROLEUMHAVEN AMSTERDAM Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems (POSW) Fase N (1992-1996) projectleiding en secretariaat: Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) Postbus 17,8200

Nadere informatie

april 2003 Validatie ringonderzoek VGK en VAK in afvalwater

april 2003 Validatie ringonderzoek VGK en VAK in afvalwater april 2003 Validatie ringonderzoek VGK en VAK in afvalwater April 2003 Validatie ringonderzoek VGK en VAK in afvalwater 2002 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Van afvalstof tot meststof of bodemverbeterend middel

Van afvalstof tot meststof of bodemverbeterend middel Van afvalstof tot meststof of bodemverbeterend middel Van afvalstof tot meststof of bodemverbeterend middel Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Van afvalstof tot meststof of bodemverbeterend middel

Nadere informatie

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Inleiding Dagelijks worden in Nederland kilometers aan kabels en leidingen in de grond gelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van technieken

Nadere informatie

Handleiding voor gecertificeerd ISO 9001:2000 laboratoria bij uitvoering van bioassays.

Handleiding voor gecertificeerd ISO 9001:2000 laboratoria bij uitvoering van bioassays. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ Handleiding voor gecertificeerd ISO 9001:2000 laboratoria bij uitvoering van bioassays. Algemene

Nadere informatie

BACK TO BASICS surveysoftware

BACK TO BASICS surveysoftware SMART-Office 2.3 SMART-Field 1.5 HANDLEIDING SMART 2 Juni 2013 1 Inhoud 0. Inleiding... 3 1. Samenvatting... 4 2. Installatie... 8 3. Gebruikershandleiding SMART-field... 11 3.1. Individuele monsters met

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN NOTA VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel van dit besluit 1.2 Hoofdlijnen van de Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen 1.3 Hoofdlijnen van dit besluit 1.4 Belangrijkste

Nadere informatie

Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 1. RISA-Schema PED

Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 1. RISA-Schema PED Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 1 RISA-Schema PED Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema voor de Richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 mei 1997 inzake de onderlinge

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Langezaal Afvalverwerking B.V. Aangevraagde activiteiten : wijziging luchtbehandeling, wijziging sorteerproces,

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie BIJLAGE 1 Bijlage IIIa behorend bij Artikel 4.27 Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie Certificatieschema voor de inventarisatie van aanwezige asbest, asbesthoudende

Nadere informatie

BUITENGRENS INSPECTIEPOSTEN

BUITENGRENS INSPECTIEPOSTEN code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: 26-01-2015 pag. 1 van 52 BUITENGRENS INSPECTIEPOSTEN WERKHANDBOEK code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: 26-01-2015 pag. 2 van 52 versie datum toelichting 15 30-01-2012

Nadere informatie

Acceptatieprotocol. Asbesthoudend staalschroot. Nedstaal B.V. Datum: 15 juli 2013. Status: versie 2.0

Acceptatieprotocol. Asbesthoudend staalschroot. Nedstaal B.V. Datum: 15 juli 2013. Status: versie 2.0 Acceptatieprotocol Asbesthoudend staalschroot Nedstaal B.V. Datum: 15 juli 2013 Status: versie 2.0 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Status en doel van het acceptatieprotocol... 1

Nadere informatie

CERTIFICATIESCHEMA MILIEUKEUR BRANDBLUSMIDDELEN

CERTIFICATIESCHEMA MILIEUKEUR BRANDBLUSMIDDELEN CERTIFICATIESCHEMA MILIEUKEUR BRANDBLUSMIDDELEN Datum van ingang: 1 juni 2014 Herziening per: 1 juni 2017 Vastgesteld door: Code: Volgnummer: SMK BBM.8 MK.64 Publicatie van dit schema onder voorbehoud

Nadere informatie

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN 4 2011$ TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN Plan: `Molenweg 17 Stramproy Behoort bij besluit van de raad van Weert van 25 september 2013, nummer RAD-000857 De griffier Plan IDN: NL.IMRO.0988.BPMolenweg17-VG01!

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA Pagina 1/48 CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Blusmiddelen () Publicatiedatum : 30 maart 2012 Ingangsdatum : 1 juli 2012 Pagina 2/48 VOORWOORD Het certificatieschema is gericht op het certificeren van de

Nadere informatie

Acceptatievoorwaarden Afval Energie Bedrijf (versie 6 d.d. 1 februari 2007)

Acceptatievoorwaarden Afval Energie Bedrijf (versie 6 d.d. 1 februari 2007) Bezoekadres Australiëhavenweg 21 1045 BA Amsterdam Postbus 58292 1040 HG Amsterdam Telefoon 020 587 62 Fax 020 587 6270 depot@afvalenergiebedrijf.nl www.depot.afvalenergiebedrijf.nl Acceptatievoorwaarden

Nadere informatie

Financiën (Financiële) voortgangsrapportage projecten. Kennis te nemen van de (financiële) voortgangsrapportage projecten

Financiën (Financiële) voortgangsrapportage projecten. Kennis te nemen van de (financiële) voortgangsrapportage projecten Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 3 januari 211 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze (n.v.t.) kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid

Nadere informatie

jbl ~A~,~~~oo~o~ na~4~c{ad4v~ SANERINGSPLAN ~~ r` ~ NAF-TERREIN ALPHEN AID RIJN 72.065.---...~. ~ Opdrachtgever: Advies:

jbl ~A~,~~~oo~o~ na~4~c{ad4v~ SANERINGSPLAN ~~ r` ~ NAF-TERREIN ALPHEN AID RIJN 72.065.---...~. ~ Opdrachtgever: Advies: . jbl A,ooo na4c{ad4v SANERINGSPLAN r` NAF-TERREIN ALPHEN AID RIJN 72.065.---... BEHO::;i ;i ti;......-3.. i Advies: Opdrachtgever: NBM Milieu BV Dr. van Stratenweg 5 Postbus 007 4200 CA GORINCHEM Gemeente

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Voorwoord. The future is not in the hands of fate, it s in our own

Voorwoord. The future is not in the hands of fate, it s in our own v 2012, 2013, 2014 Voorwoord The future is not in the hands of fate, it s in our own Dit oud chinees gezegde zegt dat de wereld is wat wij ervan maken. En deze wereld maken we niet alleen voor onszelf

Nadere informatie

SBK Nationale Milieudatabase

SBK Nationale Milieudatabase SBK Nationale Milieudatabase Betreft : SBK-TOETSINGSPROTOCOL OPNAME DATA IN DE NATIONALE MILIEUDATABASE Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : 1 juli 2011 Stichting Bouwkwaliteit (SBK) Visseringlaan

Nadere informatie

(in toepassing van het KB van 5 december 2011) Commissie voor Pathologische Anatomie. Versie: 1. Datum goedkeuring: 22 januari 2014

(in toepassing van het KB van 5 december 2011) Commissie voor Pathologische Anatomie. Versie: 1. Datum goedkeuring: 22 januari 2014 Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitssysteem in de erkende laboratoria voor pathologische anatomie werkzaam binnen het kader van het Erkenningsbesluit (in toepassing van het KB van 5 december

Nadere informatie

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01 Pagina 1 van 11 Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene (Wabo) bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de verbouwing

Nadere informatie

Biogas uit bermmaaisel. Duurzaam en haalbaar? Meer informatie: www.alterra.wur.nl. Phillip Ehlert, Kor Zwart en Joop Spijker

Biogas uit bermmaaisel. Duurzaam en haalbaar? Meer informatie: www.alterra.wur.nl. Phillip Ehlert, Kor Zwart en Joop Spijker Alterra is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). De missie is To explore the potential of nature to improve the quality of life. Binnen Wageningen

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie