Onderzoek Huidige Identiteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek Huidige Identiteit"

Transcriptie

1 Identiteit & Branding Overtoomse Veld Onderzoek Huidige Identiteit Fase I- Deel A 1 februari 2006

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Stedelijke identiteit / Identiteit en Branding Overtoomse Veld 4 Onderzoeksmethode 5 Onderzoek huidige identiteit 6 Gebiedsthema s 7 Beschrijving gebiedsthema s 8 Rubrieken 21 Foto s 22 Harde Kaarten 26 Data 33 Observaties 39 Zachte kaarten 41 Interviews 44 Literatuur 48 Colofon 49 2

3 Inleiding De wijk Overtoomse Veld ligt in de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam, tussen het ringspoor en de A10. Drie consortia werken samen met bureau Parkstad aan de vernieuwingsopgave. Far West is een belangrijke ontwikkelaar in het gebied Overtoomse Veld en achtte een nadere bepaling van de toekomstige identiteit van het gebied van belang voor de verdere ontwikkeling van de uitwerkingsplannen. Farwest heeft bureau WSA gevraagd hoe de ervaring met het werken vanuit identiteit en branding van gebieden van waarde kan zijn in het karakteriseren en positioneren van het toekomstige Overtoomse Veld. Het merk Overtoomse Veld zal sturend moeten werken in de nadere bepaling en afstemming van lopende uitwerkingsplannen voor het gebied. In het onderzoeksvoorstel Identiteit & Branding Overtoomse Veld (WSA, ) is een eerste aanzet tot vraagstelling, opgave en concept aanpak gegeven. Op basis hiervan is een processchema opgesteld, waarin de gehele aanpak van het project is weergegeven. In een Plan van Aanpak is het processchema per fase nader uitgewerkt. Het project verloopt in vier fasen; onderzoek huidige identiteit (1), marktanalyse (2), branding (3) en gebiedsvisie (4). Op 10 januari 2005 is het project in een startbijeenkomst gepresenteerd aan betrokken personen bij het stadsdeel en corporaties als partijen in de wijkvernieuwing. Het proces van communicatie over het project met vertegenwoordigers in de wijk is eveneens gestart. Deze rapportage is deel A van de eerste fase van het project; het onderzoek naar de huidige identiteit met als resultaat centrale gebiedsthema s. In deel B is een analyse lopende deelplannen opgenomen. 3

4 Stedelijke identiteit Identiteit & Branding Overtoomse Veld Stedelijkheid laat zich eenvoudig verbeelden, maar komt niet vanzelfsprekend tot stand. Het ontwikkelingsproces van de stad of een wijk wordt deels bepaald door autonome processen, die niet luisteren naar de logica van planvorming, beleidsvoornemens of publieke opinie. Een stedelijk leefmilieu ontwikkelt zich met de tijd onder invloed van vele factoren. Het is niet slechts afhankelijk van geplande fysieke vernieuwing; stedelijkheid ligt in de intensiteit van gebruik van de stad, de stedelingen zelf, hun gedrag en waardepatronen. Al deze aspecten zijn in onderlinge wisselwerking de dragers van de identiteit van een gebied. Identiteit is wat je bent, imago of reputatie wat je lijkt te zijn. Het collectief beeld van een stedelijk gebied is van grote invloed op de ontwikkeling van een werkelijke identiteit. Een gewenste identiteit verhoudt zich daarbij altijd tot de huidige. Identiteitsverandering gaat vooraf aan de opbouw van een nieuwe reputatie. Identiteit en Branding van gebieden is een innovatieve methode voor het opstellen van een ontwikkelingsstrategie op basis van de specifieke identiteit en kernwaarden van een gebied. Het bepalen van identiteit of branding van een gebied heeft als doel het ontwikkelen van een gedragen toekomstvisie en herkenbaar merk voor het gebied op basis van interpretatie van de huidige identiteit. Deze identiteit ligt besloten in de hardware (fysieke en ruimtelijke eigenschappen) en software (bevolking en leefstijlenbenadering). Deze methode is in het proces van gebiedsontwikkeling van waarde voor de verbetering van het imago, het aanspreken van specifieke doelgroepen en de positionering van het gebied binnen een grotere stedelijke regio en context. Naast de positionering van (een nieuwe identiteit van) het gebied speelt de merkidentiteit echter ook een rol in de interne clustering van betrokkenen bij de wijk zelf. Als doelstellingen van het project zijn benoemd de bepaling van: - de huidige identiteit van het gebied als medebepalend uitgangspunt voor de toekomst; - de toekomstige identiteit van het gebied Overtoomse Veld (mede op basis van projecten in het vernieuwingsplan); - hierin geïnteresseerde doelgroepen, hun leefstijlen en marktomvang; - bij de doelgroepen passende programma s en woonproducten (naar type, prijs en aantal); - het merk Overtoomse Veld als herkenbare identiteit en leefmilieu binnen de Westelijke Tuinsteden; - afstemming van (lopende) projecten binnen de ontwikkelingsstrategie op de gevonden merkidentiteit Een gemeenschappelijk gedragen toekomstidee kan zowel huidige als nieuwe bewoners en ondernemers aan het gebied binden. Dit kan alleen door een geloofwaardig en inspirerend toekomstbeeld van Overtoomse Veld neer te zetten. Het project I&B Overtoomse Veld verloopt in vier fasen: Onderzoek huidige identiteit In deze voorbereidende onderzoeksfase worden twee delen uitgevoerd: - onderzoek huidige identiteit - onderzoek lopende uitwerkingsplannen Marktanalyse In deze voorbereidende onderzoeksfase worden twee delen uitgevoerd: - Kwantitatief onderzoek naar waardering onderdelen plannen - Kwalitatief onderzoek / paneldiscussies Branding Bepaling merkidentiteit van Overtoomse Veld in de toekomst Gebiedsvisie Uitwerking resultaten in gebiedsvisie en communicatiestrategie 4

5 Samenhang onderzoeksvelden Onderzoeksmethode In het project is sprake van een combinatie van verschillende onderzoeken. Hierbinnen liggen verschillende relaties tussen onderdelen van de huidige identiteit, de lopende planvorming, marktwaarderingen van producten en bestaande en nieuwe doelgroepen. In het schema heden-toekomst, leefmilieu-fysiek milieu is aangegeven hoe deze onderzoeksvelden zich tot elkaar verhouden. Het onderzoek naar de huidige identiteit resulteert in centrale gebiedsthema s als de kernachtige uitkomst. De aangrijpingspunten voor de identiteit in de toekomst liggen hierin besloten. In een beschouwing van de gebiedsthema s tezamen met de planvorming wordt een hypothese ontwikkeld voor de merkidentiteit van de toekomst. De gebiedsthema s spelen zo een rol in de doorvertaling van de huidige situatie naar een mogelijke identiteit van het Overtoomse Veld van de toekomst. In de fase van Branding van het project kan deze toekomsthypothese in een brandingsessie met gebiedsbetrokkenen worden getoetst en gevalideerd. De kernwaarden en thema s, die tot brede herkenning leiden bij de deelnemers aan de branding vormen de basis voor de merkidentiteit van het Overtoomse Veld van de toekomst. Als de planvorming en verschillende, sectorale projecten aansluiten op de gevonden merkidentiteit, dan is er een belangrijke onderlinge versterking, die zal bijdragen aan een breed gedragen ontwikkeling naar een herkenbaar profiel van het woonmilieu in Overtoomse Veld. De onderdelen van het project leveren de volgende resultaten: Onderzoek huidige identiteit > gebiedsthema s Onderzoek lopende uitvoeringsplannen > analyse planvorming Marktonderzoek plandelen > marktwaardering Formulering hypothesen toekomst > perspectief identiteit Branding > merkidentiteit toekomst Uitwerking kernwaarden > afstemming gebiedsontwikkeling 5

6 Onderzoek huidige identiteit Het onderzoek naar de huidige identiteit van Overtoomse Veld is gebeurd op basis van een inventarisatie van feitelijke omstandigheden, zoals de fysieke en ruimtelijke situatie en data van bevolking e.d. Naast analyse van de fysiekruimtelijke aspecten is het gebied ook doorgelicht op de economische, sociale, culturele en bestuurlijke situatie. Er is een inventarisatie van bestaande gegevens. Inzicht in de historische ontwikkelingslijn vormt de basis voor een verklaring van de samenhang tussen deze verschillende aspecten en een verklarende analyse voor de huidige situatie. De zichtbare identiteit brengt tevens aspecten als gedrag, symboliek en waarderingspatronen van huidige bewonersgroeperingen in beeld. De centrale vraag is: welke karakteristieken zijn kenmerkend voor het huidige leefmilieu van Overtoomse Veld? (PvA I&B Overtoomse Veld, WSA, okt 2004) De volgende instrumenten van analyse zijn in het onderzoek gebruikt: - Brononderzoek; relevante literatuur met betrekking op meerdere facetten van de situatie en ontwikkelinggen in het gebied - Interviews; gericht op inzicht in de individuele percepties van het gebied vanuit diverse achtergronden - Excursies; gericht op eigen indrukken - Beeldrapportage; gericht op karakteristieke aspecten van locaties en (gebruik van) openbare ruimten - Data; feiten en cijfers in beeld tot grafieken verwerkte wijkgegevens gericht op overzicht op feitelijke omstandigheden en onderzoeksresultaten - Kaarten van het gebied; onderverdeeld naar harde en zachte karakteristieken Het directe resultaat hiervan is opgenomen onder Rubrieken. Het belangrijkste resultaat van het onderzoek naar de huidige identiteit van Overtoomse Veld vormt de beschrijving van een aantal centrale gebiedsthema s. Deze zijn op basis van meerdere, samenhangende eigenschappen van verschillende aard als kenmerkend gezien voor het gebied. Met elkaar vormen de thema s de specifieke omkadering van wat beschouwd kan worden als de huidige identiteit van het gebied. De beschrijving bij de thema s is gebaseerd op het onderliggend materiaal in de rubrieken. Door incidentele verwijzingen hiernaar worden de belangrijkste beweringen gerelateerd aan de bron van herkomst. (Lit nr.) vormt een verwijzing naar de literatuurlijst en (int.) vormt een (anonieme) verwijzing naar een citaat uit gehouden interviews. Hiermee ontstaat de relatie tussen bronmateriaal en interpretatie. Alle planvorming en mogelijke toekomstige situaties blijven hier buiten beschouwing. Dit komt aan de orde in het onderdeel perspectief, waar de hypothesen van de identiteit van het toekomstige Overtoomse Veld. 6

7 Gebiedsthema s Grensgebied Enclave Bufferzone Ruim anoniem Versleten Idealen Wachtruimte Spanningsveld Confrontatie Besloten culturen Mondiale ruimte 7

8 Grensgebied De wijk Overtoomse Veld ligt in de stedelijke zone tussen ring West van Amsterdam (A10) en het ringspoor ingeklemd tussen twee dijklichamen. Het gebied kan worden beschouwd als de rand van Amsterdam-West; vanuit het zwaartepunt van de westelijke tuinsteden vormt deze ringspoorzone het overgangsgebied naar de stad Amsterdam. In de mentale perceptie van Amsterdammers vormt de ringweg daarbij de psychologische grens. Binnen de ring woon je in Amsterdam; daarbuiten niet. (int) Ten noorden (Ziekenhuiscluster) en ten zuiden (World Fashion Centre) liggen gebieden, die zijn ingericht en functies hebben in directe relatie met de stedelijke ringcultuur. Ze zijn verbonden met het grootschaliger, stedelijk netwerk in de Noordvleugel van de Randstad. Het stedelijk programma op deze ringlocaties benut de merkidentiteit van Amsterdam als mondiaal bekende stad (30). De functies vormen een nieuwe centraliteit in het stedelijk netwerk met alleen een betekenisrelatie en historische link met het stadscentrum, dat deze omvangrijke functies zelf nooit zou kunnen herbergen. De huidige A10 zone accomodeert daarmee vooral stedelijk programma, dat vanuit de logica van mobiliteit en eisen van bereikbaarheid hier gepland is. Er bestaan geen herkenbare, functionerende relaties van Overtoomse Veld met de omliggende gebieden. Vooral via onderdoorgangen komt men in het gebied. Programmatisch noch ruimtelijk zijn er relaties met het ziekenhuis, het zakelijk en modecentrum of het mooie, rustige Rembrandtpark, dat echter wel deel uitmaakt van de wijk. De omliggende gebieden zijn niet van betekenis voor of van invloed op het karakter van Overtoomse Veld. Dit maakt Overtoomse Veld tot een ambivalente tussen- of overgangszone. Het gebied heeft een eigen karakteristiek, die minder evident is dan die van de aangrenzende gebieden met een eenduidige functie of sterk programma. Overtoomse Veld is een grensgebied. Overtoomse Veld is een gebied in de A10 strook waar geen stedelijke functies liggen, die direct op deze ringcultuur aansluiten. In het AUP is het gebied echter reeds als overloopgebied van Amsterdam gezien en bestemd, wat zich vooral toont in de aanwezige scholen met een bovenwijkse functie. Het zijn ook nu nog alleen deze scholenclusters in het gebied, die de relatie met een groter stedelijk verband belichamen en waar de centrale ligging van het gebied tot uitdrukking komt. 8

9 gemiddelde kostprijs naar buurtniveau Grensgebied Relatie/Invloeden van het buitengebied Het is een enclave door de A10, ziekenhuis, business gebied, spoor en dijk. Het gebied staat vol met verschillende begrenzingen (hekken, maar ook prikkeldraad, camera s ijzeren driehoeken etc.) [Observaties] Ligging van de Westelijke Tuinsteden wordt steeds centraler in de regio Huidige identiteit van O.V. is nu vleesch noch vis Er zijn weinig vergelijkbare nieuwbouwprojecten binnen de ring (voorkeur van woningzoekenden) en de prijzen liggen daar ruim hoger [Interviews] Het contrast van de ringcultuur met de herkenbare aspecten van de oorspronkelijke tuinstadidee in Overtoomse Veld zijn groot. De markante rode daken van wooncomplexen liggen op een zichtlocatie 1 min rijden na de billboards van het World Fashion Centre. (30, p6) Het gebied ligt als een begrensde enclave in de oksel van de stad en is zelf niet primair aangetakt aan het stedelijk netwerk. Het ligt zowel aan de buitenkant van de ring als aan de rand van de stadsuitbreidingen van de vorige eeuw. De grenzen van het grensgebied zelf zijn zuiver en scherp. Het ligt bij, maar niet ààn de ring. Je zit zo op de ring en je bent zo de stad uit. (int) Er heerst een algemene waardering voor deze snelle en goede bereikbaarheid, die echter ook zijn schaduwkant kent. Criminele jeugd, deels afkomstig van buiten het gebied, ziet dit als goede conditie voor snelle roofdiefstal. Overtoomse Veld is geen Amsterdam en geen Westelijke Tuinstad, maar kan hooguit leunen op de identiteiten van beide. Ligging van O.V. tussen de Sloterplas en de historische binnenstad 9

10 Bufferzone De conditie van Overtoomse Veld als grensgebied bracht zowel stagnatie als versnelling met zich mee. Hier heeft zich een stedelijke dynamiek voltrokken, die niet bepaald werd vanuit de sterke eigenschappen van het gebied zelf, maar vanuit ontwikkelingen in de maatschappelijke context en haar stedelijke omgeving. Overtoomse Veld is met name aantrekkelijk voor grote gezinnen, er zijn veel voorzieningen in de buurt en de huizen zijn relatief groot en goedkoop. (int) De tuinstad als vestigingsmilieu voor het gezin van de geschoolde, blanke arbeider en middenstanders is herkenbaar in de principes van het Nieuwe Bouwen; open bouwblokconfiguraties en een continue, openbare ruimte. De realisatie van de stadsuitbreiding (vanaf 1955) vormde tijdens de wederopbouw en woningnood van toen echter vooral een doelmatig functionele variant op het oorspronkelijk ideaal van de tuinstad uit de dertiger jaren. De zuivere idee is onder invloed van de sociaal-democratische wens tot brede toegankelijkheid van de welvaart gerealiseerd als efficiënt kwantitatieve oplossing voor de opgave van de massawoningbouw. (21) In de periode van rond 1975 is een clustering van bewonersgroepen met beperkte mogelijkheden op de lokale woningmarkt van de wijk ontstaan. De woningvoorraad met vooral portiek-etageflats in vier woonlagen op een plint en woningen met veel kamers, maar weinig oppervlak spelen hierin een centrale rol. Het gebied ging steeds sterker functioneren als enig mogelijke toewijzingsplaats voor mensen zonder keuzevrijheid. Overtoomse Veld werd de bufferzone van de Amsterdamse woningmarkt. Het huidige, hoge percentage corporatiebezit en allochtone bewoners in de wijk zijn indicatief voor het achterliggend mechanisme van het nu voltrokken proces. Er heeft zich een herkenbaar, grootstedelijk proces van voorspelbare concentratie afgetekend, die in omvang bepaald wordt door het achterland van de stad Amsterdam en het gereguleerd functioneren van de woningmarkt. Het gebied is een goedkoopte-eiland geworden. (int) Dit is nu haar zwakte, maar mogelijk ook haar kans en in ieder geval een onderscheidend vermogen in de context van Amsterdamse woonmilieudifferentiatie. 10

11 Overtoomse Veld Amsterdam Eigendomsverhouding Woninggrootte Voor de doorstroming van de huidige bewoners zullen onrendabele investeringen moeten worden gedaan. Er is binnen de huidige woningmarkt van Amsterdam geen vrije keuze door beperkt aanbod. Toekomstbeeld? Een diverse wijk, meer stad. Ik hoop dat problemen hiermee naar andere gebieden verschuiven. [Interviews] Verkoopbrochure Hof van Hoytema Bufferzone In de wijk heb je voornamelijk lage inkomens, met name geldt dat voor de allochtone gezinnen. (int) Het absorptievermogen van het bestaande leefklimaat in de wijk bleek voor deze eenzijdige en snelle instroom te beperkt. De logische, groeiende concentratie van bevolkingsgroepen met beperkte keuzevrijheid door laag inkomen, opleiding, cultuurachterstand of gezinsgrootte was mede de aanleiding tot vertrek van anderen. Er is wel degelijk armoede in de wijk. Soms komen kinderen met verkeerde schoenen naar de sportactiviteiten. Kinderen hebben dan maar één paar schoenen. (int) De armoede is groter dan je denkt, de achterstand, het wonen in een achterstandswijk, het niet spreken van de taal en het niet hebben van werk. Daarom moet er niet alleen worden geïnvesteerd in steen, maar ook in mensen. (int) Een gebrek aan herkenning met het ontstane leefklimaat lijkt bepalend voor de keuze tot vertrek van autochtonen. Niet zozeer de differentiatie in leefstijlen is genoemd als obstakel, alswel de omvang en snelheid van de verandering, die heeft geleid tot verlies aan sociale verbanden. (28, p 26 28, bijl 4) Vooral oudere autochtonen bleven achter. Belangrijke aanleiding hiervoor was ook het gebrek aan mogelijkheden tot doorstroming naar koopwoningen in de wijk. De versnelling van dit proces van concentratie is als een dubbele spiraal. Verschillende groepen in het gebied ondervinden hiervan de nadelen. Alle etnische groepen hebben onderling weinig contact, terwijl de behoefte onder allochtonen tot contact met autochtonen wel bestaat. Zij zien de noodzaak van integratie en emancipatie voor vooral hun kinderen het sterkst en deze kans wordt hen door de ontwikkelingen juist ontnomen. (27, p 50) Voor recente nieuwkomers met enige keuzemogelijkheid vormt het gebied vooral een pragmatische keuze. Woningzoekenden met interesse voor nieuwbouw blijken overwegend autochtone tweeverdieners, zowel ouderen als jongeren. Het zijn de huidige beperkingen in het aanbod op de regionale woningmarkt in combinatie met een gehandhaafd wensenpakket in prijskwaliteit, die hen voor het gebied Overtoomse Veld doen kiezen. (48) Deze fragiele voorkeur voor het gebied blijkt ook uit de interesse voor (tijdelijke) huur versus koop onder hen. 11

12 Versleten idealen Kenmerkend is het nog aanwezige bewustzijn van het ooit als kwalitatieve uitbreidingslocatie ontwikkelde gebied. Het karakter van de wijk is [nog steeds] dat het een groene wijk is met veel ruimte. (int) Het is juist de betekenis van het gebied die verschoven is. Met de verschuivende bewonersgroepen en afname van voorzieningenpeil, de veroudering van de complexen zelf en een algemeen veranderende cultuur heeft dit geleid tot een heel ander sociaalcultureel leven in de tuinstad dan destijds voorzien. Er is sprake van een versleten ideaal van het prettig alternatief van wonen in de stadsrand. Stedelijke lasten, geen suburbane lusten. De impressie die de meeste wooncomplexen geven is niet langer die van de zelfbewuste eenvoud, ooit met individuele ijverigheid en zorg onderhouden, passend in het idee van de wijkgedachte. (28, bijl 4) Het huidige beeld van de oudere complexen vertoont een armoedige achterstalligheid en berusting of desinteresse van gebruikers. De woningen zijn slecht, ze zijn vochtig, gehorig en niet meer van deze tijd. Met name de badkamers en de keukens zijn armoedig. (int) Dit maakt het gebied tot een verouderde enclave binnen een recente vernieuwing van de ringcultuur en andere stadsuitbreidingen. De ligging en bereikbaarheid vormen de belangrijkste troef om de stedelijke concurrentie met andere (nieuwere) wijken aan te gaan. Ruimtelijke identificatie vindt alleen plaats door de functies van gebouwen en ruimtes, niet langer door de impliciete betekenis van de tuinstad als ideaal woonmilieu. Er zijn bijna geen markante plekken in de buurt, behalve de Lidl. De Lidl is een ontmoetingsruimte, moeders ontmoeten elkaar bij de kassa. (int) Het schoolplein is het domein van de moeders en de kinderen. De mannen zijn op straat, op het AAplein, bij de Buurtvaders en bij de moskee. De jongeren zijn alleen maar op straat. (int) De ruimtelijke omgeving wordt op dit moment primair gewaardeerd als open ruimtelijke omgeving, omdat die in het dagelijks leven de mogelijkheid biedt tot ontlopen van confrontaties met anderen en het houden van overzicht. Je hebt hier geen opgepropt gevoel, er is altijd wel een stukje groen als je op straat loopt en je kunt overal door kijken, je hebt overzicht. (int) In een vergelijking met Overtoomse Veld wordt over jeugdproblematiek in de Baarsjes 12

13 Versleten idealen Weinig horeca in de wijk, maar wel thee drinken bij de Turkse bakker Binnenterreinen vaak ongebruikt en vervuild...er kan vaak nét niet gevoetbald kan worden. [Observaties] Huidige karakter wordt omschreven als: verouderd, eenzijdig en saai [Interviews] gezegd: De straten zijn smaller en dat werkt als een vergrootglas. Men zit er dan eerder bovenop. (int) Deze dichtheid kan echter ook juist tot escalatie leiden. Er is minder rivaliteit tussen de jongeren in een open ruimte zoals hier dan in sommige dichte delen van de Baarsjes. Daarom is de wijk qua ruimte wel geschikt, (vooral) de jongeren hebben veel ruimte buiten. (int) De huidige openbare ruimte is voorzien van universeel straatmeubilair, die aangeeft dat het hier gewoon een wijk van Amsterdam betreft. Sporen van vernieling en verschroeide bomen, geven echter aan dat dit gemiddeld Amsterdams peil niet zonder moeite te handhaven is. Daar waar eerste vernieuwing te zien is (Lidl supermarkt, Hof van Hoytema) staan deze geïsoleerd in de overheersende ruimte van Overtoomse Veld. Het gekleurde gevelbeeld van de Lidl is van een ongebreidelde vrolijkheid, die op deze plek opmerkelijk juichend aandoet. De hof van Hoytema is echter juist van een gangbaar architectonische verschijning, die overal in Amsterdam had kunnen staan. Vernieuwing in vorm of gebruik ligt nu ook het eerst voor de hand bij de leegstaande gebouwen (8). Het ondernemerschap in de wijk ervaart logischerwijs de effecten van een veranderende bevolkingssamenstelling. De mensen hebben weinig geld te besteden. (int) Het bestaand winkel- en productaanbod richt zich steeds sterker op de vraag van de sterk lokaal georiënteerde bevolking met een specifiek bestedingspatroon en productkeuze. Afnemende koopkracht en een ander koopgedrag van de bevolking leidt tot een ander aanbod afgestemd op het publiek. De lokale criminaliteit is regelmatig benoemd als oorzaak van vele problemen voor bevolking en de middenstand. (27, 28) Bewoners met andere wensen vertrekken uit de wijk vanwege deze verandering van productaanbod in de nabijheid van de woning en de toenemende reistijd voor boodschappen. Het veranderd aanbod in de wijk aan horeca of winkels oefent echter (nog) weinig aantrekkingskracht uit op andere groepen van buiten de wijk. Een buitenstaander komt hier hooguit met een gericht doel. De wijk staat ook hierdoor vooral op zichzelf. 13

14 Versleten idealen Het versleten ideaal is ook van toepassing op het verwachtingspatroon van zowel de eerste generatie immigranten als de vroege autochtone bewoners. Allen zien hier een op zich mogelijk goede leefomgeving kwalitatief teruglopen, terwijl zij er zelf geen doorslaggevende invloed op kunnen uitoefenen. Betrokkenen komen hiermee in een ongewenste positie en dreigen te worden gemarginaliseerd. Het moeilijk stuitbaar proces van stedelijke segregatie vormt voor alle groepen uiteindelijk een achteruitgang. Tegen de toekomst wordt, getuigen de tegenstrijdige berichten, verschillend aangekeken. Toch handhaven de blijvers zich binnen de wijk, waar zij niet weg zouden willen en waarvan zij zeggen de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. (28, p39) De toekomst wordt niet met veel vertrouwen tegemoet gezien: Veel gezinnen leven in armoede en zullen dus kiezen voor een beperkte opknapbeurt om de huurprijs niet te (ver te) laten stijgen. (int) de blanke arbeidersgezin en de middenstand een afhankelijkheid van publieke organisaties hadden, zijn het nu zowel de allochtone bewoners als oudere autochtonen, die geen directe invloed op het grootschalige vernieuwingsproces (kunnen) uitoefenen. In de traditie van Overtoomse Veld bepaalt ook hier de omgeving welke toekomst in het verschiet ligt. Toch zijn er meerdere mensen dagelijks en intensief bezig met de verbetering van het directe leefklimaat en organisatie van activiteiten in de wijk. Door het langlopende planningsproces, scepsis over de aandacht van de woningcorporaties op het schaalniveau van de Tuinsteden en recente, maatschappelijke gebeurtenissen ontbreekt een gezamenlijk gedragen beeld onder de verschillende gebiedsbetrokkenen op een werkelijk mogelijke toekomst van de wijk. Sloop (grijs) Handhaving (wit) volgens vernieuwingsplan Algemeen oordeel leefbaarheid (leefbaarheidsmonintor Slotervaart/Overtoomse Veld 2003) Het gebied vormt een omvangrijke wachtruimte voor de voorziene grootschalige fysieke vernieuwing. De grootschalige vernieuwing komt van buiten. Zoals in de ontstaansperiode, waar 14

15 Spanningsveld Het functioneren als stedelijke bufferzone heeft ertoe geleid dat er een concentratie is ontstaan van etnische groepen, die (ongewild) weinig contact onderling of met autochtonen hebben. Ik vind het zo apart dat u hier bent, zei het zusje van een van de leerlingen. Er komt nooit een Nederlander bij ons thuis (54) Hierdoor ontstaat wederzijds onbegrip en wantrouwen en wordt het voor de jeugd uit deze groepen extra moeilijk hun entree in de beroepspraktijk te maken. Over twee Marokkaanse rechtenstudentes wordt gezegd: Deze meiden konden geen stageplek vinden. Ze voelden zich gediscrimineerd op basis van hun etniciteit. Dit is een van de dingen die de jongeren op dit moment bezig houden Deze meiden staan voor een hele grote groep jongeren die wel willen maar geen gelijke kansen hebben in vergelijking met hun blanke studiegenoten. (int) Andere jongeren hebben te maken met het feit dat ze weinig toekomstperspectief hebben door een lage opleiding of omdat ze geen werk kunnen vinden. Het hebben van weinig inkomen en ook geen beter toekomstperspectief daarop, laat veel jongeren in de valkuil vallen van het snelle geld. Ook willen deze jongeren allemaal de nieuwste mobiel hebben. de jongerenhulp heeft direct te maken met de armoede waar sommige jongeren in leven. (int) Expressie van eigen identiteit van jongeren vindt plaats in de openbare ruimte als podium. Jongeren zonder dagelijks thema gaan, bij gebrek aan ruimte in de woning, vaak de straat op. Hun groepsgedrag is bepalend voor de identiteit van het gebied en (zeker bij uitvergroting ervan door de media) ook het imago. Dominantie van een minderheid bepaalt nog steeds de dagelijkse sfeer van de leefomgeving. (int) Geen werk, weinig geld, veel tijd zijn hierin bepalend, vooral onder hen die niet naar werk zoeken en bij wie de verveling toeslaat. (47, p265) Er is wel het buurthuis Oportuna, maar dat is niet genoeg als je bedenkt hoeveel jongeren er in deze wijk wonen. (1 trappenhuis, 10 gezinnen, ieder gezin gemiddeld 5 kinderen, 50 kinderen in één trappenhuis, in de huizen is veel te weinig ruimte voor de kinderen).(int) Dit legt ook een claim op de inrichting en beschikbare openbare ruimte. OV is geen aantrekkelijke plek voor de jongeren om in te wonen. Ze kunnen hier niet echt hun ei kwijt, er is hier niks voor ze, geen uitgaansgelegenheden, geen bios. (int) Alle pleinen zijn van asfalt, er is geen groen waar iets op te doen is. Het park wordt gezien als probleemgebied, er wordt wel gejogd, maar niet gevoetbald. (int) 15

16 Verschillende begrenzingen binnen het gebied Spanningsveld Begrenzingen binnen het gebied (schoolterreinen) AA-plein: Straatmeubilair is kapot gemaakt Ingangen van wooncomplexen worden gebruikt om te hangen Ingangen nieuwe complexen hebben andere uitstraling: gesloten complex in de wijk. [Observaties] Initiatief Huijgenslocatie is positief, men verwacht echter weinig uitstraling op het omliggend milieu [Interviews] De contrasterende leefstijlen binnen een complex en gedrag op straat geven spanning en overlast. Binnen het gebied hebben zich hierdoor nieuwe grenzen afgetekend, die niet langer samenvallen met oorspronkelijke of direct vanzelfsprekende. Het resultaat hiervan is dat het gebied volstaat met allerlei opgelegde fysieke begrenzingen. De overgangen van openbaar gebied naar semi privéterrein worden hard gemarkeerd met vele hekken. Vooral de scholenclusters binnen het gebied staan defensief in hun omgeving. De regionale scholen brengen geen grootstedelijkheid binnen het gebied, zij geven geen expressie aan Overtoomse Veld als deel van Amsterdam. Bezoekers ervan komen en gaan zonder interactie met het gebied en de juf staat bij het hek om deze uitwisseling te begeleiden. Bewoners hebben de psychologische grens van eigendom en invloed van het privé-gebied verlegd. De grens van het private ligt niet op de kavelgrens maar aan de gevel. De tuininrichting geeft geen blijk van individuele betrokkenheid of enige investering. De privé-tuin is veelal opgegeven aan het publiek domein, waar potentiële diefstal het handelen regeert. Ook de auto is niet strict privédomein getuige het glas op straat en de vriendelijk informatieve, gele memos aan potentiele daders achter de voorruiten. Met de berichtgeving in de media over het incident op het August Allebéplein in 1998 waarbij Marokkaanse jongeren slaags raakten met de politie werd voor vele bewoners het slechte imago van de wijk door de uitvergroting ervan alleen maar bevestigd. (39, p 38) Ook het feit, dat de verdachte van de moord op cineast Van Gogh in de wijk woonde en zelfs actief was in het wijkleven, bracht de wijk opnieuw zijdelings en negatief in het nieuws. Zowel Samir A als Mohammed B komen uit Overtoomse Veld. De hele rompslomp (invallen in de woning etc.) en het negatieve stigma rond deze jongens heeft duidelijke negatieve invloed gehad op de buurt. (int) De vraag voor wie de buurt Overtoomse Veld aantrekkelijk is wordt echter door een geïnterviewde beantwoord met: Voor iedereen. De identiteit van Overtoomse Veld is: kleurrijk. Maar het imago van de wijk is slecht. De buurt komt altijd negatief in het nieuws, goede dingen worden niet of nauwelijks genoemd in de media. Ook is het er volgens anderen zeer onveilig in de wijk. Dit is stigmatisering. Samen met het allochtone imago draagt dit nog meer bij aan 16

Stadsdeelmonitor De Baarsjes 2004

Stadsdeelmonitor De Baarsjes 2004 Stadsdeelmonitor De Baarsjes 2004 Signalen uit de samenleving Project 4067 In opdracht van stadsdeel De Baarsjes drs. Lieselotte Bicknese drs. Simone Crok drs. Jeroen Slot Weesperstraat 79 Postbus 658

Nadere informatie

HATERT ONDER DE PANNEN

HATERT ONDER DE PANNEN HATERT ONDER DE PANNEN Toekomstplan voor Hatert Oktober 2001 Directie Wijkaanpak en Leefbaarheid Gemeente Nijmegen 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Waarom dit rapport? 3 1.2 Hoe is het rapport gemaakt?

Nadere informatie

Verdrag van de Schilderswijk Wijkactieplan

Verdrag van de Schilderswijk Wijkactieplan Gemeente Den Haag Verdrag van de Schilderswijk Wijkactieplan Het Verdrag van de Schilderswijk is geschreven door de gemeente Den Haag ism Haag Wonen. Vele partners hebben bijgedragen aan het totstandkomen

Nadere informatie

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van

Nadere informatie

Integratie door participatie?!

Integratie door participatie?! Integratie door participatie?! Integratie door participatie?! Een onderzoek naar de recreatieve participatie en de integratieproblematiek van niet-westerse allochtonen in Veldhuizen A te Ede. Radboud

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Smaken verschillen: Multicultureel bouwen en wonen. Advies 032

Smaken verschillen: Multicultureel bouwen en wonen. Advies 032 Smaken verschillen: Multicultureel bouwen en wonen Advies 032 De Raad voor de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieubeheer (VROM-raad) is ingesteld bij Wet van 10 oktober 1996 (Stb. 551).

Nadere informatie

RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8

RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8 RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8 RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 DECEMBER 2008 .samenvatting Ridderkerk ondergaat op dit moment een metamorfose. De afgelopen jaren is een koerswijziging

Nadere informatie

Samenleven met verschillen in Nieuw-West

Samenleven met verschillen in Nieuw-West Samenleven met verschillen in Nieuw-West Spanningen en vertrouwen in Slotervaart, Osdorp Midden en Slotermeer-Zuidwest Ron van Wonderen Jolijn Broekhuizen m.m.v. Josca Boers, Ellen Lindeman, Nienke Laan,

Nadere informatie

Essay 2. Lessen over buurtontwikkeling en buurtverval

Essay 2. Lessen over buurtontwikkeling en buurtverval Essay 2 Lessen over buurtontwikkeling en buurtverval Gerco de Ruijter (1961) experimenteert op bijzondere wijze met het oog van de camera. Hij fotografeert landschappen door zijn camera aan een vlieger

Nadere informatie

Stad en wijk verweven

Stad en wijk verweven Schakelen, verbinden, verankeren in de stad Advies 074 Stad en wijk verweven De VROM-raad adviseert regering en parlement over beleid voor een duurzame leefomgeving, in het bijzonder op het gebied van

Nadere informatie

'&! " #( " # * +, % # $ "+ " - '#. / $

'&!  #(  # * +, % # $ +  - '#. / $ ' 5 $ % ( 6 & $, 754 % 5$ 55 m.val@dordrecht.nl! " # $ % & ' '&! " #( " # # #! " # * +, % # $ "+ " - '#. / $ # / # ( % & " " # / % & & # ( % & ' 0#1 2 0 #3 /4 #4 # pagina 2, agendapunt # # # - 8 9 #. "

Nadere informatie

DENKAGENDA ALMERE 2014-2019

DENKAGENDA ALMERE 2014-2019 DENKAGENDA ALMERE 2014-2019 1 Inleiding Het nieuwe pionieren in een veranderende stad Ontwikkelen en meedoen Taakverschuiving en rolneming Investeringscapaciteit Slot Bijlage: Kenmerken van Almere 2 Inleiding

Nadere informatie

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Concept 30 juni 2015 (consultatieversie) Voorwoord Voor u ligt de consultatieversie van de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, aanpak tot 2020 (concept

Nadere informatie

KANSEN VOOR KALSDONK! Kansen voor de Philipsbuurt

KANSEN VOOR KALSDONK! Kansen voor de Philipsbuurt KANSEN VOOR KALSDONK! Kansen voor de Philipsbuurt Subsidieaanvraag Roosendaal in het kader van de 40+ regeling VROM 26 februari 2010. 1 Voorwoord VROM wil via de zogeheten 40+ subsidieregeling een impuls

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

Leefbaarheid in kleine kernen

Leefbaarheid in kleine kernen Kennispunt Sociale Wetenschappen Leefbaarheid in kleine kernen Onderzoek naar de leefbaarheid van kleine kernen in de Provincie Utrecht Op welke wijze en met welke middelen en methoden kan de Utrechtse

Nadere informatie

Diversiteitsbeleid, Doen!

Diversiteitsbeleid, Doen! Diversiteitsbeleid, Doen! I n h o u d s o p g a v e 1. Inleiding 1 1.1. Wat vindt u in de brochure 1 2. Diversiteit, wat is het en waarom zouden we? 2 2.1. Wat is het? 2 2.2. Wat zijn de resultaten na

Nadere informatie

Wijkatlas. IJsselstein-Noord IJSSELSTEIN-NOORD

Wijkatlas. IJsselstein-Noord IJSSELSTEIN-NOORD Wijkatlas IJsselstein-Noord IJSSELSTEIN-NOORD Maak van uw idee een succesvolle activiteit Voor het stappenplan ga naar Onsijsselstein.nl 1 4 Draagvlak en samenwerking Buurtbewoners informeren en enthousiasmeren

Nadere informatie

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers CAB Groningen Jan Dirk Gardenier Rik Lukey Cees Verhagen Hans van Rijn Groningen,

Nadere informatie

Nee, ik voel me nooit onveilig

Nee, ik voel me nooit onveilig Nee, ik voel me nooit onveilig Determinanten van sociale veiligheidsgevoelens Henk Elffers en Wiebe de Jong Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

Tussen flaneren en schofferen

Tussen flaneren en schofferen Tussen flaneren en schofferen Tussen flaneren en schofferen Een constructieve aanpak van het fenomeen hangjongeren Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Tussen flaneren en schofferen Een constructieve

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Investeren in het Nederlandse Landschap

Investeren in het Nederlandse Landschap Investeren in het Nederlandse Landschap Opbrengst: geluk en euro s Samenstellers: LNV P.J. Braaksma en A.E. Bos Met bijdragen van: Milieu- Natuurplanbureau: L. Braat en J. Dirkx Sociaal en Cultureel Planbureau:

Nadere informatie

Samenleven met verschillen in Zuid

Samenleven met verschillen in Zuid Samenleven met verschillen in Zuid Spanningen en vertrouwen in de Marathonbuurt, Diamantbuurt en Buitenveldert Ron van Wonderen Jolijn Broekhuizen m.m.v. Josca Boer Merel van der Wouden Ellen Lindeman

Nadere informatie

Sociaal uitgesloten in de grote stad

Sociaal uitgesloten in de grote stad Sociaal uitgesloten in de grote stad Cijfers, ervaringen en adviezen uit het veld Sociale uitsluiting is zowel een oorzaak als een gevolg van een slechtere gezondheid. De Gemeente Utrecht en de Academische

Nadere informatie

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland Afstudeeronderzoek Arnoud van der Kolk (9809643) TCW- corporate communication In opdracht van de gemeente Zaanstad Afstudeercommissie: M.D.T. de Jong

Nadere informatie

Pionieren in je eigen stad. Onderzoek naar woontevredenheid en verhuisgeneigdheid van middeninkomens in oude stadswijken

Pionieren in je eigen stad. Onderzoek naar woontevredenheid en verhuisgeneigdheid van middeninkomens in oude stadswijken Pionieren in je eigen stad Onderzoek naar woontevredenheid en verhuisgeneigdheid van middeninkomens in oude stadswijken Gerben in t Hout november 2014 Beeld voorzijde: gebiedspromotie Katendrecht en Spangen

Nadere informatie

De publieke waarde van pleinen

De publieke waarde van pleinen De publieke waarde van pleinen De ontwikkeling en toepassing van een sterrensysteem voor Rotterdamse pleinen Nanne Boonstra Niels Hermens Inge Bakker Met medewerking van: Erik Jan Nap Juni 2010 2 Inhoud

Nadere informatie