Onderzoek Huidige Identiteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek Huidige Identiteit"

Transcriptie

1 Identiteit & Branding Overtoomse Veld Onderzoek Huidige Identiteit Fase I- Deel A 1 februari 2006

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Stedelijke identiteit / Identiteit en Branding Overtoomse Veld 4 Onderzoeksmethode 5 Onderzoek huidige identiteit 6 Gebiedsthema s 7 Beschrijving gebiedsthema s 8 Rubrieken 21 Foto s 22 Harde Kaarten 26 Data 33 Observaties 39 Zachte kaarten 41 Interviews 44 Literatuur 48 Colofon 49 2

3 Inleiding De wijk Overtoomse Veld ligt in de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam, tussen het ringspoor en de A10. Drie consortia werken samen met bureau Parkstad aan de vernieuwingsopgave. Far West is een belangrijke ontwikkelaar in het gebied Overtoomse Veld en achtte een nadere bepaling van de toekomstige identiteit van het gebied van belang voor de verdere ontwikkeling van de uitwerkingsplannen. Farwest heeft bureau WSA gevraagd hoe de ervaring met het werken vanuit identiteit en branding van gebieden van waarde kan zijn in het karakteriseren en positioneren van het toekomstige Overtoomse Veld. Het merk Overtoomse Veld zal sturend moeten werken in de nadere bepaling en afstemming van lopende uitwerkingsplannen voor het gebied. In het onderzoeksvoorstel Identiteit & Branding Overtoomse Veld (WSA, ) is een eerste aanzet tot vraagstelling, opgave en concept aanpak gegeven. Op basis hiervan is een processchema opgesteld, waarin de gehele aanpak van het project is weergegeven. In een Plan van Aanpak is het processchema per fase nader uitgewerkt. Het project verloopt in vier fasen; onderzoek huidige identiteit (1), marktanalyse (2), branding (3) en gebiedsvisie (4). Op 10 januari 2005 is het project in een startbijeenkomst gepresenteerd aan betrokken personen bij het stadsdeel en corporaties als partijen in de wijkvernieuwing. Het proces van communicatie over het project met vertegenwoordigers in de wijk is eveneens gestart. Deze rapportage is deel A van de eerste fase van het project; het onderzoek naar de huidige identiteit met als resultaat centrale gebiedsthema s. In deel B is een analyse lopende deelplannen opgenomen. 3

4 Stedelijke identiteit Identiteit & Branding Overtoomse Veld Stedelijkheid laat zich eenvoudig verbeelden, maar komt niet vanzelfsprekend tot stand. Het ontwikkelingsproces van de stad of een wijk wordt deels bepaald door autonome processen, die niet luisteren naar de logica van planvorming, beleidsvoornemens of publieke opinie. Een stedelijk leefmilieu ontwikkelt zich met de tijd onder invloed van vele factoren. Het is niet slechts afhankelijk van geplande fysieke vernieuwing; stedelijkheid ligt in de intensiteit van gebruik van de stad, de stedelingen zelf, hun gedrag en waardepatronen. Al deze aspecten zijn in onderlinge wisselwerking de dragers van de identiteit van een gebied. Identiteit is wat je bent, imago of reputatie wat je lijkt te zijn. Het collectief beeld van een stedelijk gebied is van grote invloed op de ontwikkeling van een werkelijke identiteit. Een gewenste identiteit verhoudt zich daarbij altijd tot de huidige. Identiteitsverandering gaat vooraf aan de opbouw van een nieuwe reputatie. Identiteit en Branding van gebieden is een innovatieve methode voor het opstellen van een ontwikkelingsstrategie op basis van de specifieke identiteit en kernwaarden van een gebied. Het bepalen van identiteit of branding van een gebied heeft als doel het ontwikkelen van een gedragen toekomstvisie en herkenbaar merk voor het gebied op basis van interpretatie van de huidige identiteit. Deze identiteit ligt besloten in de hardware (fysieke en ruimtelijke eigenschappen) en software (bevolking en leefstijlenbenadering). Deze methode is in het proces van gebiedsontwikkeling van waarde voor de verbetering van het imago, het aanspreken van specifieke doelgroepen en de positionering van het gebied binnen een grotere stedelijke regio en context. Naast de positionering van (een nieuwe identiteit van) het gebied speelt de merkidentiteit echter ook een rol in de interne clustering van betrokkenen bij de wijk zelf. Als doelstellingen van het project zijn benoemd de bepaling van: - de huidige identiteit van het gebied als medebepalend uitgangspunt voor de toekomst; - de toekomstige identiteit van het gebied Overtoomse Veld (mede op basis van projecten in het vernieuwingsplan); - hierin geïnteresseerde doelgroepen, hun leefstijlen en marktomvang; - bij de doelgroepen passende programma s en woonproducten (naar type, prijs en aantal); - het merk Overtoomse Veld als herkenbare identiteit en leefmilieu binnen de Westelijke Tuinsteden; - afstemming van (lopende) projecten binnen de ontwikkelingsstrategie op de gevonden merkidentiteit Een gemeenschappelijk gedragen toekomstidee kan zowel huidige als nieuwe bewoners en ondernemers aan het gebied binden. Dit kan alleen door een geloofwaardig en inspirerend toekomstbeeld van Overtoomse Veld neer te zetten. Het project I&B Overtoomse Veld verloopt in vier fasen: Onderzoek huidige identiteit In deze voorbereidende onderzoeksfase worden twee delen uitgevoerd: - onderzoek huidige identiteit - onderzoek lopende uitwerkingsplannen Marktanalyse In deze voorbereidende onderzoeksfase worden twee delen uitgevoerd: - Kwantitatief onderzoek naar waardering onderdelen plannen - Kwalitatief onderzoek / paneldiscussies Branding Bepaling merkidentiteit van Overtoomse Veld in de toekomst Gebiedsvisie Uitwerking resultaten in gebiedsvisie en communicatiestrategie 4

5 Samenhang onderzoeksvelden Onderzoeksmethode In het project is sprake van een combinatie van verschillende onderzoeken. Hierbinnen liggen verschillende relaties tussen onderdelen van de huidige identiteit, de lopende planvorming, marktwaarderingen van producten en bestaande en nieuwe doelgroepen. In het schema heden-toekomst, leefmilieu-fysiek milieu is aangegeven hoe deze onderzoeksvelden zich tot elkaar verhouden. Het onderzoek naar de huidige identiteit resulteert in centrale gebiedsthema s als de kernachtige uitkomst. De aangrijpingspunten voor de identiteit in de toekomst liggen hierin besloten. In een beschouwing van de gebiedsthema s tezamen met de planvorming wordt een hypothese ontwikkeld voor de merkidentiteit van de toekomst. De gebiedsthema s spelen zo een rol in de doorvertaling van de huidige situatie naar een mogelijke identiteit van het Overtoomse Veld van de toekomst. In de fase van Branding van het project kan deze toekomsthypothese in een brandingsessie met gebiedsbetrokkenen worden getoetst en gevalideerd. De kernwaarden en thema s, die tot brede herkenning leiden bij de deelnemers aan de branding vormen de basis voor de merkidentiteit van het Overtoomse Veld van de toekomst. Als de planvorming en verschillende, sectorale projecten aansluiten op de gevonden merkidentiteit, dan is er een belangrijke onderlinge versterking, die zal bijdragen aan een breed gedragen ontwikkeling naar een herkenbaar profiel van het woonmilieu in Overtoomse Veld. De onderdelen van het project leveren de volgende resultaten: Onderzoek huidige identiteit > gebiedsthema s Onderzoek lopende uitvoeringsplannen > analyse planvorming Marktonderzoek plandelen > marktwaardering Formulering hypothesen toekomst > perspectief identiteit Branding > merkidentiteit toekomst Uitwerking kernwaarden > afstemming gebiedsontwikkeling 5

6 Onderzoek huidige identiteit Het onderzoek naar de huidige identiteit van Overtoomse Veld is gebeurd op basis van een inventarisatie van feitelijke omstandigheden, zoals de fysieke en ruimtelijke situatie en data van bevolking e.d. Naast analyse van de fysiekruimtelijke aspecten is het gebied ook doorgelicht op de economische, sociale, culturele en bestuurlijke situatie. Er is een inventarisatie van bestaande gegevens. Inzicht in de historische ontwikkelingslijn vormt de basis voor een verklaring van de samenhang tussen deze verschillende aspecten en een verklarende analyse voor de huidige situatie. De zichtbare identiteit brengt tevens aspecten als gedrag, symboliek en waarderingspatronen van huidige bewonersgroeperingen in beeld. De centrale vraag is: welke karakteristieken zijn kenmerkend voor het huidige leefmilieu van Overtoomse Veld? (PvA I&B Overtoomse Veld, WSA, okt 2004) De volgende instrumenten van analyse zijn in het onderzoek gebruikt: - Brononderzoek; relevante literatuur met betrekking op meerdere facetten van de situatie en ontwikkelinggen in het gebied - Interviews; gericht op inzicht in de individuele percepties van het gebied vanuit diverse achtergronden - Excursies; gericht op eigen indrukken - Beeldrapportage; gericht op karakteristieke aspecten van locaties en (gebruik van) openbare ruimten - Data; feiten en cijfers in beeld tot grafieken verwerkte wijkgegevens gericht op overzicht op feitelijke omstandigheden en onderzoeksresultaten - Kaarten van het gebied; onderverdeeld naar harde en zachte karakteristieken Het directe resultaat hiervan is opgenomen onder Rubrieken. Het belangrijkste resultaat van het onderzoek naar de huidige identiteit van Overtoomse Veld vormt de beschrijving van een aantal centrale gebiedsthema s. Deze zijn op basis van meerdere, samenhangende eigenschappen van verschillende aard als kenmerkend gezien voor het gebied. Met elkaar vormen de thema s de specifieke omkadering van wat beschouwd kan worden als de huidige identiteit van het gebied. De beschrijving bij de thema s is gebaseerd op het onderliggend materiaal in de rubrieken. Door incidentele verwijzingen hiernaar worden de belangrijkste beweringen gerelateerd aan de bron van herkomst. (Lit nr.) vormt een verwijzing naar de literatuurlijst en (int.) vormt een (anonieme) verwijzing naar een citaat uit gehouden interviews. Hiermee ontstaat de relatie tussen bronmateriaal en interpretatie. Alle planvorming en mogelijke toekomstige situaties blijven hier buiten beschouwing. Dit komt aan de orde in het onderdeel perspectief, waar de hypothesen van de identiteit van het toekomstige Overtoomse Veld. 6

7 Gebiedsthema s Grensgebied Enclave Bufferzone Ruim anoniem Versleten Idealen Wachtruimte Spanningsveld Confrontatie Besloten culturen Mondiale ruimte 7

8 Grensgebied De wijk Overtoomse Veld ligt in de stedelijke zone tussen ring West van Amsterdam (A10) en het ringspoor ingeklemd tussen twee dijklichamen. Het gebied kan worden beschouwd als de rand van Amsterdam-West; vanuit het zwaartepunt van de westelijke tuinsteden vormt deze ringspoorzone het overgangsgebied naar de stad Amsterdam. In de mentale perceptie van Amsterdammers vormt de ringweg daarbij de psychologische grens. Binnen de ring woon je in Amsterdam; daarbuiten niet. (int) Ten noorden (Ziekenhuiscluster) en ten zuiden (World Fashion Centre) liggen gebieden, die zijn ingericht en functies hebben in directe relatie met de stedelijke ringcultuur. Ze zijn verbonden met het grootschaliger, stedelijk netwerk in de Noordvleugel van de Randstad. Het stedelijk programma op deze ringlocaties benut de merkidentiteit van Amsterdam als mondiaal bekende stad (30). De functies vormen een nieuwe centraliteit in het stedelijk netwerk met alleen een betekenisrelatie en historische link met het stadscentrum, dat deze omvangrijke functies zelf nooit zou kunnen herbergen. De huidige A10 zone accomodeert daarmee vooral stedelijk programma, dat vanuit de logica van mobiliteit en eisen van bereikbaarheid hier gepland is. Er bestaan geen herkenbare, functionerende relaties van Overtoomse Veld met de omliggende gebieden. Vooral via onderdoorgangen komt men in het gebied. Programmatisch noch ruimtelijk zijn er relaties met het ziekenhuis, het zakelijk en modecentrum of het mooie, rustige Rembrandtpark, dat echter wel deel uitmaakt van de wijk. De omliggende gebieden zijn niet van betekenis voor of van invloed op het karakter van Overtoomse Veld. Dit maakt Overtoomse Veld tot een ambivalente tussen- of overgangszone. Het gebied heeft een eigen karakteristiek, die minder evident is dan die van de aangrenzende gebieden met een eenduidige functie of sterk programma. Overtoomse Veld is een grensgebied. Overtoomse Veld is een gebied in de A10 strook waar geen stedelijke functies liggen, die direct op deze ringcultuur aansluiten. In het AUP is het gebied echter reeds als overloopgebied van Amsterdam gezien en bestemd, wat zich vooral toont in de aanwezige scholen met een bovenwijkse functie. Het zijn ook nu nog alleen deze scholenclusters in het gebied, die de relatie met een groter stedelijk verband belichamen en waar de centrale ligging van het gebied tot uitdrukking komt. 8

9 gemiddelde kostprijs naar buurtniveau Grensgebied Relatie/Invloeden van het buitengebied Het is een enclave door de A10, ziekenhuis, business gebied, spoor en dijk. Het gebied staat vol met verschillende begrenzingen (hekken, maar ook prikkeldraad, camera s ijzeren driehoeken etc.) [Observaties] Ligging van de Westelijke Tuinsteden wordt steeds centraler in de regio Huidige identiteit van O.V. is nu vleesch noch vis Er zijn weinig vergelijkbare nieuwbouwprojecten binnen de ring (voorkeur van woningzoekenden) en de prijzen liggen daar ruim hoger [Interviews] Het contrast van de ringcultuur met de herkenbare aspecten van de oorspronkelijke tuinstadidee in Overtoomse Veld zijn groot. De markante rode daken van wooncomplexen liggen op een zichtlocatie 1 min rijden na de billboards van het World Fashion Centre. (30, p6) Het gebied ligt als een begrensde enclave in de oksel van de stad en is zelf niet primair aangetakt aan het stedelijk netwerk. Het ligt zowel aan de buitenkant van de ring als aan de rand van de stadsuitbreidingen van de vorige eeuw. De grenzen van het grensgebied zelf zijn zuiver en scherp. Het ligt bij, maar niet ààn de ring. Je zit zo op de ring en je bent zo de stad uit. (int) Er heerst een algemene waardering voor deze snelle en goede bereikbaarheid, die echter ook zijn schaduwkant kent. Criminele jeugd, deels afkomstig van buiten het gebied, ziet dit als goede conditie voor snelle roofdiefstal. Overtoomse Veld is geen Amsterdam en geen Westelijke Tuinstad, maar kan hooguit leunen op de identiteiten van beide. Ligging van O.V. tussen de Sloterplas en de historische binnenstad 9

10 Bufferzone De conditie van Overtoomse Veld als grensgebied bracht zowel stagnatie als versnelling met zich mee. Hier heeft zich een stedelijke dynamiek voltrokken, die niet bepaald werd vanuit de sterke eigenschappen van het gebied zelf, maar vanuit ontwikkelingen in de maatschappelijke context en haar stedelijke omgeving. Overtoomse Veld is met name aantrekkelijk voor grote gezinnen, er zijn veel voorzieningen in de buurt en de huizen zijn relatief groot en goedkoop. (int) De tuinstad als vestigingsmilieu voor het gezin van de geschoolde, blanke arbeider en middenstanders is herkenbaar in de principes van het Nieuwe Bouwen; open bouwblokconfiguraties en een continue, openbare ruimte. De realisatie van de stadsuitbreiding (vanaf 1955) vormde tijdens de wederopbouw en woningnood van toen echter vooral een doelmatig functionele variant op het oorspronkelijk ideaal van de tuinstad uit de dertiger jaren. De zuivere idee is onder invloed van de sociaal-democratische wens tot brede toegankelijkheid van de welvaart gerealiseerd als efficiënt kwantitatieve oplossing voor de opgave van de massawoningbouw. (21) In de periode van rond 1975 is een clustering van bewonersgroepen met beperkte mogelijkheden op de lokale woningmarkt van de wijk ontstaan. De woningvoorraad met vooral portiek-etageflats in vier woonlagen op een plint en woningen met veel kamers, maar weinig oppervlak spelen hierin een centrale rol. Het gebied ging steeds sterker functioneren als enig mogelijke toewijzingsplaats voor mensen zonder keuzevrijheid. Overtoomse Veld werd de bufferzone van de Amsterdamse woningmarkt. Het huidige, hoge percentage corporatiebezit en allochtone bewoners in de wijk zijn indicatief voor het achterliggend mechanisme van het nu voltrokken proces. Er heeft zich een herkenbaar, grootstedelijk proces van voorspelbare concentratie afgetekend, die in omvang bepaald wordt door het achterland van de stad Amsterdam en het gereguleerd functioneren van de woningmarkt. Het gebied is een goedkoopte-eiland geworden. (int) Dit is nu haar zwakte, maar mogelijk ook haar kans en in ieder geval een onderscheidend vermogen in de context van Amsterdamse woonmilieudifferentiatie. 10

11 Overtoomse Veld Amsterdam Eigendomsverhouding Woninggrootte Voor de doorstroming van de huidige bewoners zullen onrendabele investeringen moeten worden gedaan. Er is binnen de huidige woningmarkt van Amsterdam geen vrije keuze door beperkt aanbod. Toekomstbeeld? Een diverse wijk, meer stad. Ik hoop dat problemen hiermee naar andere gebieden verschuiven. [Interviews] Verkoopbrochure Hof van Hoytema Bufferzone In de wijk heb je voornamelijk lage inkomens, met name geldt dat voor de allochtone gezinnen. (int) Het absorptievermogen van het bestaande leefklimaat in de wijk bleek voor deze eenzijdige en snelle instroom te beperkt. De logische, groeiende concentratie van bevolkingsgroepen met beperkte keuzevrijheid door laag inkomen, opleiding, cultuurachterstand of gezinsgrootte was mede de aanleiding tot vertrek van anderen. Er is wel degelijk armoede in de wijk. Soms komen kinderen met verkeerde schoenen naar de sportactiviteiten. Kinderen hebben dan maar één paar schoenen. (int) De armoede is groter dan je denkt, de achterstand, het wonen in een achterstandswijk, het niet spreken van de taal en het niet hebben van werk. Daarom moet er niet alleen worden geïnvesteerd in steen, maar ook in mensen. (int) Een gebrek aan herkenning met het ontstane leefklimaat lijkt bepalend voor de keuze tot vertrek van autochtonen. Niet zozeer de differentiatie in leefstijlen is genoemd als obstakel, alswel de omvang en snelheid van de verandering, die heeft geleid tot verlies aan sociale verbanden. (28, p 26 28, bijl 4) Vooral oudere autochtonen bleven achter. Belangrijke aanleiding hiervoor was ook het gebrek aan mogelijkheden tot doorstroming naar koopwoningen in de wijk. De versnelling van dit proces van concentratie is als een dubbele spiraal. Verschillende groepen in het gebied ondervinden hiervan de nadelen. Alle etnische groepen hebben onderling weinig contact, terwijl de behoefte onder allochtonen tot contact met autochtonen wel bestaat. Zij zien de noodzaak van integratie en emancipatie voor vooral hun kinderen het sterkst en deze kans wordt hen door de ontwikkelingen juist ontnomen. (27, p 50) Voor recente nieuwkomers met enige keuzemogelijkheid vormt het gebied vooral een pragmatische keuze. Woningzoekenden met interesse voor nieuwbouw blijken overwegend autochtone tweeverdieners, zowel ouderen als jongeren. Het zijn de huidige beperkingen in het aanbod op de regionale woningmarkt in combinatie met een gehandhaafd wensenpakket in prijskwaliteit, die hen voor het gebied Overtoomse Veld doen kiezen. (48) Deze fragiele voorkeur voor het gebied blijkt ook uit de interesse voor (tijdelijke) huur versus koop onder hen. 11

12 Versleten idealen Kenmerkend is het nog aanwezige bewustzijn van het ooit als kwalitatieve uitbreidingslocatie ontwikkelde gebied. Het karakter van de wijk is [nog steeds] dat het een groene wijk is met veel ruimte. (int) Het is juist de betekenis van het gebied die verschoven is. Met de verschuivende bewonersgroepen en afname van voorzieningenpeil, de veroudering van de complexen zelf en een algemeen veranderende cultuur heeft dit geleid tot een heel ander sociaalcultureel leven in de tuinstad dan destijds voorzien. Er is sprake van een versleten ideaal van het prettig alternatief van wonen in de stadsrand. Stedelijke lasten, geen suburbane lusten. De impressie die de meeste wooncomplexen geven is niet langer die van de zelfbewuste eenvoud, ooit met individuele ijverigheid en zorg onderhouden, passend in het idee van de wijkgedachte. (28, bijl 4) Het huidige beeld van de oudere complexen vertoont een armoedige achterstalligheid en berusting of desinteresse van gebruikers. De woningen zijn slecht, ze zijn vochtig, gehorig en niet meer van deze tijd. Met name de badkamers en de keukens zijn armoedig. (int) Dit maakt het gebied tot een verouderde enclave binnen een recente vernieuwing van de ringcultuur en andere stadsuitbreidingen. De ligging en bereikbaarheid vormen de belangrijkste troef om de stedelijke concurrentie met andere (nieuwere) wijken aan te gaan. Ruimtelijke identificatie vindt alleen plaats door de functies van gebouwen en ruimtes, niet langer door de impliciete betekenis van de tuinstad als ideaal woonmilieu. Er zijn bijna geen markante plekken in de buurt, behalve de Lidl. De Lidl is een ontmoetingsruimte, moeders ontmoeten elkaar bij de kassa. (int) Het schoolplein is het domein van de moeders en de kinderen. De mannen zijn op straat, op het AAplein, bij de Buurtvaders en bij de moskee. De jongeren zijn alleen maar op straat. (int) De ruimtelijke omgeving wordt op dit moment primair gewaardeerd als open ruimtelijke omgeving, omdat die in het dagelijks leven de mogelijkheid biedt tot ontlopen van confrontaties met anderen en het houden van overzicht. Je hebt hier geen opgepropt gevoel, er is altijd wel een stukje groen als je op straat loopt en je kunt overal door kijken, je hebt overzicht. (int) In een vergelijking met Overtoomse Veld wordt over jeugdproblematiek in de Baarsjes 12

13 Versleten idealen Weinig horeca in de wijk, maar wel thee drinken bij de Turkse bakker Binnenterreinen vaak ongebruikt en vervuild...er kan vaak nét niet gevoetbald kan worden. [Observaties] Huidige karakter wordt omschreven als: verouderd, eenzijdig en saai [Interviews] gezegd: De straten zijn smaller en dat werkt als een vergrootglas. Men zit er dan eerder bovenop. (int) Deze dichtheid kan echter ook juist tot escalatie leiden. Er is minder rivaliteit tussen de jongeren in een open ruimte zoals hier dan in sommige dichte delen van de Baarsjes. Daarom is de wijk qua ruimte wel geschikt, (vooral) de jongeren hebben veel ruimte buiten. (int) De huidige openbare ruimte is voorzien van universeel straatmeubilair, die aangeeft dat het hier gewoon een wijk van Amsterdam betreft. Sporen van vernieling en verschroeide bomen, geven echter aan dat dit gemiddeld Amsterdams peil niet zonder moeite te handhaven is. Daar waar eerste vernieuwing te zien is (Lidl supermarkt, Hof van Hoytema) staan deze geïsoleerd in de overheersende ruimte van Overtoomse Veld. Het gekleurde gevelbeeld van de Lidl is van een ongebreidelde vrolijkheid, die op deze plek opmerkelijk juichend aandoet. De hof van Hoytema is echter juist van een gangbaar architectonische verschijning, die overal in Amsterdam had kunnen staan. Vernieuwing in vorm of gebruik ligt nu ook het eerst voor de hand bij de leegstaande gebouwen (8). Het ondernemerschap in de wijk ervaart logischerwijs de effecten van een veranderende bevolkingssamenstelling. De mensen hebben weinig geld te besteden. (int) Het bestaand winkel- en productaanbod richt zich steeds sterker op de vraag van de sterk lokaal georiënteerde bevolking met een specifiek bestedingspatroon en productkeuze. Afnemende koopkracht en een ander koopgedrag van de bevolking leidt tot een ander aanbod afgestemd op het publiek. De lokale criminaliteit is regelmatig benoemd als oorzaak van vele problemen voor bevolking en de middenstand. (27, 28) Bewoners met andere wensen vertrekken uit de wijk vanwege deze verandering van productaanbod in de nabijheid van de woning en de toenemende reistijd voor boodschappen. Het veranderd aanbod in de wijk aan horeca of winkels oefent echter (nog) weinig aantrekkingskracht uit op andere groepen van buiten de wijk. Een buitenstaander komt hier hooguit met een gericht doel. De wijk staat ook hierdoor vooral op zichzelf. 13

14 Versleten idealen Het versleten ideaal is ook van toepassing op het verwachtingspatroon van zowel de eerste generatie immigranten als de vroege autochtone bewoners. Allen zien hier een op zich mogelijk goede leefomgeving kwalitatief teruglopen, terwijl zij er zelf geen doorslaggevende invloed op kunnen uitoefenen. Betrokkenen komen hiermee in een ongewenste positie en dreigen te worden gemarginaliseerd. Het moeilijk stuitbaar proces van stedelijke segregatie vormt voor alle groepen uiteindelijk een achteruitgang. Tegen de toekomst wordt, getuigen de tegenstrijdige berichten, verschillend aangekeken. Toch handhaven de blijvers zich binnen de wijk, waar zij niet weg zouden willen en waarvan zij zeggen de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. (28, p39) De toekomst wordt niet met veel vertrouwen tegemoet gezien: Veel gezinnen leven in armoede en zullen dus kiezen voor een beperkte opknapbeurt om de huurprijs niet te (ver te) laten stijgen. (int) de blanke arbeidersgezin en de middenstand een afhankelijkheid van publieke organisaties hadden, zijn het nu zowel de allochtone bewoners als oudere autochtonen, die geen directe invloed op het grootschalige vernieuwingsproces (kunnen) uitoefenen. In de traditie van Overtoomse Veld bepaalt ook hier de omgeving welke toekomst in het verschiet ligt. Toch zijn er meerdere mensen dagelijks en intensief bezig met de verbetering van het directe leefklimaat en organisatie van activiteiten in de wijk. Door het langlopende planningsproces, scepsis over de aandacht van de woningcorporaties op het schaalniveau van de Tuinsteden en recente, maatschappelijke gebeurtenissen ontbreekt een gezamenlijk gedragen beeld onder de verschillende gebiedsbetrokkenen op een werkelijk mogelijke toekomst van de wijk. Sloop (grijs) Handhaving (wit) volgens vernieuwingsplan Algemeen oordeel leefbaarheid (leefbaarheidsmonintor Slotervaart/Overtoomse Veld 2003) Het gebied vormt een omvangrijke wachtruimte voor de voorziene grootschalige fysieke vernieuwing. De grootschalige vernieuwing komt van buiten. Zoals in de ontstaansperiode, waar 14

15 Spanningsveld Het functioneren als stedelijke bufferzone heeft ertoe geleid dat er een concentratie is ontstaan van etnische groepen, die (ongewild) weinig contact onderling of met autochtonen hebben. Ik vind het zo apart dat u hier bent, zei het zusje van een van de leerlingen. Er komt nooit een Nederlander bij ons thuis (54) Hierdoor ontstaat wederzijds onbegrip en wantrouwen en wordt het voor de jeugd uit deze groepen extra moeilijk hun entree in de beroepspraktijk te maken. Over twee Marokkaanse rechtenstudentes wordt gezegd: Deze meiden konden geen stageplek vinden. Ze voelden zich gediscrimineerd op basis van hun etniciteit. Dit is een van de dingen die de jongeren op dit moment bezig houden Deze meiden staan voor een hele grote groep jongeren die wel willen maar geen gelijke kansen hebben in vergelijking met hun blanke studiegenoten. (int) Andere jongeren hebben te maken met het feit dat ze weinig toekomstperspectief hebben door een lage opleiding of omdat ze geen werk kunnen vinden. Het hebben van weinig inkomen en ook geen beter toekomstperspectief daarop, laat veel jongeren in de valkuil vallen van het snelle geld. Ook willen deze jongeren allemaal de nieuwste mobiel hebben. de jongerenhulp heeft direct te maken met de armoede waar sommige jongeren in leven. (int) Expressie van eigen identiteit van jongeren vindt plaats in de openbare ruimte als podium. Jongeren zonder dagelijks thema gaan, bij gebrek aan ruimte in de woning, vaak de straat op. Hun groepsgedrag is bepalend voor de identiteit van het gebied en (zeker bij uitvergroting ervan door de media) ook het imago. Dominantie van een minderheid bepaalt nog steeds de dagelijkse sfeer van de leefomgeving. (int) Geen werk, weinig geld, veel tijd zijn hierin bepalend, vooral onder hen die niet naar werk zoeken en bij wie de verveling toeslaat. (47, p265) Er is wel het buurthuis Oportuna, maar dat is niet genoeg als je bedenkt hoeveel jongeren er in deze wijk wonen. (1 trappenhuis, 10 gezinnen, ieder gezin gemiddeld 5 kinderen, 50 kinderen in één trappenhuis, in de huizen is veel te weinig ruimte voor de kinderen).(int) Dit legt ook een claim op de inrichting en beschikbare openbare ruimte. OV is geen aantrekkelijke plek voor de jongeren om in te wonen. Ze kunnen hier niet echt hun ei kwijt, er is hier niks voor ze, geen uitgaansgelegenheden, geen bios. (int) Alle pleinen zijn van asfalt, er is geen groen waar iets op te doen is. Het park wordt gezien als probleemgebied, er wordt wel gejogd, maar niet gevoetbald. (int) 15

16 Verschillende begrenzingen binnen het gebied Spanningsveld Begrenzingen binnen het gebied (schoolterreinen) AA-plein: Straatmeubilair is kapot gemaakt Ingangen van wooncomplexen worden gebruikt om te hangen Ingangen nieuwe complexen hebben andere uitstraling: gesloten complex in de wijk. [Observaties] Initiatief Huijgenslocatie is positief, men verwacht echter weinig uitstraling op het omliggend milieu [Interviews] De contrasterende leefstijlen binnen een complex en gedrag op straat geven spanning en overlast. Binnen het gebied hebben zich hierdoor nieuwe grenzen afgetekend, die niet langer samenvallen met oorspronkelijke of direct vanzelfsprekende. Het resultaat hiervan is dat het gebied volstaat met allerlei opgelegde fysieke begrenzingen. De overgangen van openbaar gebied naar semi privéterrein worden hard gemarkeerd met vele hekken. Vooral de scholenclusters binnen het gebied staan defensief in hun omgeving. De regionale scholen brengen geen grootstedelijkheid binnen het gebied, zij geven geen expressie aan Overtoomse Veld als deel van Amsterdam. Bezoekers ervan komen en gaan zonder interactie met het gebied en de juf staat bij het hek om deze uitwisseling te begeleiden. Bewoners hebben de psychologische grens van eigendom en invloed van het privé-gebied verlegd. De grens van het private ligt niet op de kavelgrens maar aan de gevel. De tuininrichting geeft geen blijk van individuele betrokkenheid of enige investering. De privé-tuin is veelal opgegeven aan het publiek domein, waar potentiële diefstal het handelen regeert. Ook de auto is niet strict privédomein getuige het glas op straat en de vriendelijk informatieve, gele memos aan potentiele daders achter de voorruiten. Met de berichtgeving in de media over het incident op het August Allebéplein in 1998 waarbij Marokkaanse jongeren slaags raakten met de politie werd voor vele bewoners het slechte imago van de wijk door de uitvergroting ervan alleen maar bevestigd. (39, p 38) Ook het feit, dat de verdachte van de moord op cineast Van Gogh in de wijk woonde en zelfs actief was in het wijkleven, bracht de wijk opnieuw zijdelings en negatief in het nieuws. Zowel Samir A als Mohammed B komen uit Overtoomse Veld. De hele rompslomp (invallen in de woning etc.) en het negatieve stigma rond deze jongens heeft duidelijke negatieve invloed gehad op de buurt. (int) De vraag voor wie de buurt Overtoomse Veld aantrekkelijk is wordt echter door een geïnterviewde beantwoord met: Voor iedereen. De identiteit van Overtoomse Veld is: kleurrijk. Maar het imago van de wijk is slecht. De buurt komt altijd negatief in het nieuws, goede dingen worden niet of nauwelijks genoemd in de media. Ook is het er volgens anderen zeer onveilig in de wijk. Dit is stigmatisering. Samen met het allochtone imago draagt dit nog meer bij aan 16

17 Spanningsveld het negatieve imago van de wijk. (int) Een ander zegt: Het imago is erg slecht. Men denkt: Daar zitten de Marokkanen. (int) Ik zeg dan, ik woon in die beroemde wijk, je weet wel. (int) Uiteindelijk zijn deze aspecten doorslaggevend voor het imago van de hele wijk. Het uitvergroten van de problemen die in de wijk spelen door de media werkt als een stigma. Dit stigma brengt extra problemen voor bewoners met zich mee: Ze kijken naar je postcode en dan moet je extra betalen om te verzekeren. (int) De jongeren in de buurt hebben heel sterk te maken met de negatieve stempel die op hen drukt, puur en alleen vanwege de plek waar ze wonen. (int) Het begrip getto is juist door Marokkaanse bewoners gebruikt, die de negatieve effecten ervaren van stigmatisering en aangeven daarom de voorkeur te hebben voor een meer gemengde buurt (9). Over het zoeken naar een nieuwe woning zegt een Turks gezin: Alles wat ze ons aanbieden is hier [in deze wijk] De regering wil dat we ons aanpassen zegt zijn vrouw bitter maar hoe kan dat als ze ons hier laten? (54, p 34). De ruimtelijke omgeving is kleurloos, haar bewoners zijn dat niet. Overtoomse Veld is het spanningsveld tussen het handhaven van een algemene openbare orde en het kunnen gedogen of respecteren van subculturen, die eigen omgang en handelingsvormen kennen. (39) De toezichthouder van de supermarkt is de personificatie en een zuiver symbool van dit spanningsveld. Hij belichaamt de overgang van een onzichtbare lokale cultuur met ongeschreven regels en de waarden van de privaat beheerde, maar collectieve ruimte van een doodgewone winkel. Vooral de jongeren zitten tussen verschillende culturen in. Jongeren voelen zich vaak onbegrepen, ze willen dat de wijk voor ze zorgt. (int) In de wijk wordt een indeling van jongeren aangehouden op basis van de mate van overlast die zij veroorzaken. Marokkaanse buurtvaders zijn gaan optreden op eigen initiatief en uit een gevoel van schaamte voor leden van de eigen etnische groep. Bijna elk Marokkaans kind in Nederland leidt een dubbelleven: thuis en op straat. Zelf hebben Marokkaanse jongens het over drie levens. Het saaie leven thuis, het drukke leven op school en het spannende leven op straat. Bij een aantal Marokkaanse jongens liggen die verschillende levens niet meer in elkaars verlengde ze zijn compleet verschillend. (53 pg 85). Dit geeft zelfs mogelijk voeding aan een identiteitscrisis, die kan leiden tot overgave en beantwoording aan het verwachtingspatroon dat in het stigma van de wijk besloten ligt. Ik weet niet wie ik ben of waar ik hoor. Daar komt wel degelijk woede uit voort. Dit leidt soms tot bevestiging van de stigmatisering in het gedrag van de jongeren, met name de jongens. Oké, dan doe ik het maar, dan wordt ik het maar. (int) 17

18 Besloten culturen De huidige allochtone en oudere autochtone bewoners hebben vooral een oriëntatie op de directe leefomgeving en dagelijkse voorzieningen in de buurt. In dat opzicht is er sprake van een dorpse cultuur, zonder de binding met de plek, die een conventionele dorpscultuur kenmerkt. Vooral tijdens de zomervakantie, dan is het hier heel stil op straat want dan zit iedereen in Marokko. (int) Soms denk ik wel eens, het is hier net Al Hoceima! (int) Het is hier net een klein dorp. (int) Het dagelijks leven heeft voor vele buurtbewoners een beperkte actieradius. Er zijn mensen hier in de buurt die echt alleen hun eigen straat kennen (int) Het is een loop cultuur. Dit levert een druk en levendig straatbeeld op met vele informele ontmoetingen. Vooral rond het Allebéplein, de bibliotheek, de moskee of in de Lidl vinden mensen elkaar voor een gesprek. De wijk leeft. Het grote percentage kinderen in de wijk draagt hieraan bij. Vooral veel kinderen zijn permanent op straat te vinden. De niet te stuiten behoefte aan voetballen kan echter slechts op enkele ruimer ingerichte plaatsen. Deze oriëntatie op de directe omgeving staat haaks op de mate van betrokkenheid bij beheer en onderhoud. (28, p25) De inrichting van binnenterreinen is niet afgestemd op mogelijk gebruik door bewoners. Het anonieme kijkgroen levert vooral hardnekkig zwerfafval op. De privé-tuinen van begane grondwoningen zijn onder invloed van de kleine criminaliteit door de bewoners opgegeven aan het publiek domein. De openbare ruimte wordt beschouwd als anonieme, publieke ruimte waar onder andere afval wordt gedumpt of vernieling aangericht. Ratten komen af op het cultureel bepaald, maar helaas overmatig aanbod van broodresten. Er heerst een gebrek aan weerspiegeling van bestaande identiteiten in de fysieke vorm en eigendomssituatie in het gebied. Er is voor bewoners geen werkelijke identificatie mogelijk met de omgeving. De instromende allochtonen zijn amper in staat geweest betekenisvolle relaties te vinden tussen vormen van culturele expressie en de huidige fysieke ruimte. De tekenen van culturele oriëntatie openbaren zich in de meest in het oog springende cultuurexpressie van de hele wijk: de gevels behangen met schotelantennes. De schotel als symbool van de werkelijke identiteit en roots van de huidige bevolkingsmeerderheid. (lit 47, p.100) Overal waar 18

19 Besloten culturen Etniciteit Overtoomse Veld Amsterdam Druk straatleven (ondanks maandag en regen) De meeste mensen ontmoeten elkaar rond het AA-plein [Observaties] Motivatie van keuze bewoners voor O.V. ligt in het wonen nabij etnische soortgenoten. Beeld van de wijk gebaseerd op eenzijdige bevolkingsgroep, hangjongeren en religieuze verbanden als enige binding tussen bewoners. [Interviews] ik over de vloer kom, staat de televisie aan. Vaak als schemerlamp, alleen wel met bewegende beelden. Iedereen bekijkt de zenders uit zijn eigen land. Terwijl ik met de ouders sprak trokken er Turkse, Marokkaanse of Indiase talentenjachten aan ons voorbij (54 pg 169). De concentratie van schotels is nu een sterk beeldmerk van de huidige situatie, maar wordt door de buitenstaander vooral gezien als kenmerk van een concentratie van allochtone bewoners. Het beeld is niet zozeer specifiek voor Overtoomse Veld, maar weerspiegelt eerder een generieke grensoverschrijdende cultuuroriëntatie. De bewoners horen tot de zwakste groepen in de samenleving. Ze hebben het heel moeilijk, ze voelen zich niet opgenomen of willen dat niet worden. Ze zien in hun lotgenoten bondgenoten waardoor ze niet integreren. (int) De omgangsvormen in de buurt zijn anoniem en er heerst een lage sociale controle. De ouders zijn moe van de problemen met hun kinderen, dus bemoeien ze zich niet meer met ze. (int) De sociale controle is zeer sterk afgenomen in de afgelopen tijd. De hele sociale controle zit op die bankjes (op het AA-plein). (int) Etnische groepen hebben onderling geen wezenlijk contact.(28) Het contact tussen de bewoners in een complex is matig tot zeer matig. (int) Over de wijkcultuur wordt gezegd: Deze is er nauwelijks, hoogstens alleen binnen sommige groepen. (int) Desondanks wordt het een beetje een familiegevoel genoemd. Ook al kennen ze elkaar niet, ze groeten elkaar wel. Je ziet wel de oudere vrouwen met elkaar optrekken. (int) De jongeren lijken deze verbondenheid minder te voelen: Zij hebben meer een houding van: Wat moet je in mijn wijk. Zij uiten dit doordat zij als het ware doen aan domeinafbakening. (int) Het karakter van de jongeren is dat ze moeilijk aanspreekbaar zijn. (int) De groepen jongeren van Antilliaanse of Surinaamse afkomst integreren niet echt met groepen Turkse of Marokkaanse jongeren. (int) De belangrijkste religieuze groep is de Islamitische groep, maar dit is een hele diverse groep met weinig onderling contact: Dit is alleen niet echt een groep, er zijn grote sociale en economische verschillen binnen de groep. (int.) De ervaring van een gemeenschap wordt wel gevoeld onder Marokkaanse bewoners, die veel contact hebben met hun etnische buurtgenoten 19

20 Besloten culturen en met familieleden, dit wordt door hen als positief aspect van het wonen in de wijk gezien: Daarnaast woont er toch wel vaak familie in de buurt, dit is ook positief. (int) Binnen de groepen bestaat juist een hoge mate van sociale controle. Het was de foto, zegt hij. Die had nooit in Vrij Nederland mogen worden afgedrukt. Oma had wel haar hoofddoek om, maar moeder niet. Daar was ze door haar omgeving op aangesproken. (54, pg 46) Hoewel uit de statistische gegevens blijkt dat slechts 32% van de inwoners van Overtoomse veld van Marokkaanse afkomst is heerst vooral de impressie dat er een Marokkaanse monocultuur heerst. Deze monocultuur vormt echt een eigen wereldje... een wij-zij cultuur. (int) Met name de dominantie van deze groep in het straatleven is van invloed op deze beleving. Naast een aantal kleinschalige activiteiten is geen werkelijk verenigingsleven in de wijk aanwezig. Bewonerscommissies zijn niet echt bekend; er is een lage organisatiegraad in de wijk. De huidige wijkvereniging is vooral optimistisch over de deelname aan projecten door enkele allochtone vrouwen. (42) Er is wel veel initiatief vanuit verschillende personen; maar geen platform in de wijk. Wel is het zo dat er steeds minder mensen zijn te motiveren voor de bewonersvereniging. De bewonersvereniging organiseert veel activiteiten. Vooral allochtonen zijn niet erg actief op dit vlak. (int) Ook binnen de bewonerscommissie is het moeilijk mensen actief te maken. We moeten er echt aan trekken (int) Het neemt niet weg, dat in een een-op-een benadering achter de voordeur gewoon gewerkt wordt aan de verbetering van de positie van mensen in de wijk. (9) Bij georganiseerde buurtgesprekken is individuele inbreng echter groot. Er is wel persoonlijke interesse, maar het ontbreekt de individuele bewoners en ondernemers aan vormen van collectiviteit om een werkelijk stabiel samenlevingsverband te vormen. Als het gebied wordt belicht, dan gebeurt dat door buitenstaanders. Er is geen neutraal en zuiver geluid uit Overtoomse Veld, dat de buitenwereld ongestoord bereikt. Het krachtige signaal van de agressie door minderheden overstemd daarbuiten nog steeds elk ander geluid uit het gebied. 20

Fact sheet. Concentraties van allochtone ouderen en jongeren,

Fact sheet. Concentraties van allochtone ouderen en jongeren, Fact sheet nummer 1 maart 2004 Concentraties van allochtone ouderen en jongeren, 1994-2003 Waar in Amsterdam wonen allochtone jongeren en ouderen? Allochtonen wonen vaker dan autochtonen in gezinsverband

Nadere informatie

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST 3 EEN NIEUWE TOEKOMST Opgave en toekomstperspectief De aandacht die er binnen het huidige politieke en bestuurlijke klimaat is voor de verbetering van wijken als Transvaal, is een kans die met beide handen

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

1 Amsterdam, de opbouw van een stad

1 Amsterdam, de opbouw van een stad 1 Amsterdam, de opbouw van een stad 1 2 a Met de handel in specerijen in Oost-Indië. b Er waren nog geen moderne vervoermiddelen dus moesten de arbeiders naar de fabriek lopen. c Er kwamen regels voor

Nadere informatie

Reputaties op drift. Corpovenista 18 oktober 2005. Willem Sulsters

Reputaties op drift. Corpovenista 18 oktober 2005. Willem Sulsters Reputaties op drift Corpovenista 18 oktober 2005 Willem Sulsters WSA werkt in opdracht van Staedion en Woonbron aan het project Identiteit en branding van gebieden. Via vier pilots worden de mogelijkheden

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

De Amsterdamse Burgermonitor 2005

De Amsterdamse Burgermonitor 2005 De Amsterdamse Burgermonitor 2005 november 2005 Samenvatting van de resultaten Een grotere maatschappelijke en politieke betrokkenheid, maar ook een toenemend gevoel van discriminatie op grond van etnische

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

kolenkitbuurt bos en lommer new kit in town 13 december 2005 attika architekten amsterdam

kolenkitbuurt bos en lommer new kit in town 13 december 2005 attika architekten amsterdam kolenkitbuurt bos en lommer new kit in town 13 december 2005 attika architekten amsterdam kolenkitbuurt buurt uit de jaren 50 De Kolenkitbuurt telde in 1999 5619 bewoners. 80% van hen is van niet- Nederlandse

Nadere informatie

Homoseksuelen in Amsterdam

Homoseksuelen in Amsterdam Homoseksuelen in Amsterdam Projectnummer 9150 In opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Marlon Nieuwenhuis drs. Marcel Janssen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012

Nadere informatie

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Gemeente Inhoud : Oppervlakte en Bodemgebruik Bevolking naar geslacht Bevolking naar leeftijd Bevolking naar etnische groepen Huishoudens Bevolkingsontwikkeling Woningvoorraad

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied

05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied 05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied In dit hoofdstuk wordt de structuurvisie verdiept: wat betekent deze visie voor de kernen en het buitengebied? Het wordt in dit hoofdstuk allemaal

Nadere informatie

De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005. Willem Sulsters (WSA)

De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005. Willem Sulsters (WSA) De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005 Geert Ten Hertog (Staedion) ontwikkeligsmanager uitvoeringsfase Willem Sulsters (WSA) procesmanager wijkplan Inhoud Dichtbij de stad en het Zuiderpark Transvaal Wijkplan

Nadere informatie

GEBIEDEN. 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5

GEBIEDEN. 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5 GEBIEDEN 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5 Probleemwijken Groot aandeel sociale huurwoningen Slechte kwaliteit woonomgeving Afname aantal voorzieningen Toename asociaal gedrag Sociale en etnische spanningen

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners?

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners? Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun? Martijn Souren en Harry Bierings Autochtonen voelen zich veel meer thuis bij de mensen in een autochtone buurt dan in een buurt met 5 procent of meer niet-westerse

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL NIEUW-WEST. Nota van beantwoording zienswijzen. behorend bij het. bestemmingsplan Metrostationslocatie Overtoomse Veld

GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL NIEUW-WEST. Nota van beantwoording zienswijzen. behorend bij het. bestemmingsplan Metrostationslocatie Overtoomse Veld GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL NIEUW-WEST Nota van beantwoording zienswijzen behorend bij het bestemmingsplan Metrostationslocatie Overtoomse Veld Januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Zienswijzen Indieners

Nadere informatie

Omgevingscondities: Evaluatieoordelen: Uiteindelijke score:

Omgevingscondities: Evaluatieoordelen: Uiteindelijke score: Analyse van de wijk Grote Waal Noord De Leefbaarometer is in opdracht van het Rijk ontwikkeld en is tot stand gebracht door bureau RIGO en Stichting Atlas voor Gemeenten ontwikkelt. (Voor gegevens zie

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN

TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN 22 oktober Sinds 2011 meet Bureau O+S met een signaleringsinstrument de spanningen tussen bevolkingsgroepen in Amsterdamse buurten. De

Nadere informatie

Bijstand in Amsterdam: weinig concentraties, relatief grote spreiding

Bijstand in Amsterdam: weinig concentraties, relatief grote spreiding Landelijk beeld: afname Steeds minder mensen in Nederland doen een beroep op de bijstand. Het aantal bijstandsontvangers van 15-64 jaar nam tussen en af van 489.170 tot 334.990, een afname van 31,5%. De

Nadere informatie

3. Minder tevreden over het wonen

3. Minder tevreden over het wonen 3. Minder tevreden over het wonen zijn minder tevreden over hun woning en hun woonomgeving dan autochtonen. Zij wonen in kwalitatief minder goede woningen en moeten met meer mensen de beschikbare ruimte

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Amsterdam - Staalmanpleinbuurt. Stedenbouwkundig ontwerp voor herstructurering naoorlogse woonwijk.

Amsterdam - Staalmanpleinbuurt. Stedenbouwkundig ontwerp voor herstructurering naoorlogse woonwijk. Amsterdam - Staalmanpleinbuurt Stedenbouwkundig ontwerp voor herstructurering naoorlogse woonwijk. Amsterdam - Staalmanpleinbuurt Stedenbouwkundig ontwerp voor herstructurering naoorlogse woonwijk. De

Nadere informatie

Gemeente Houten. Factsheets. Bijlage. 28 maart 2012 - 1 -

Gemeente Houten. Factsheets. Bijlage. 28 maart 2012 - 1 - Factsheets Gemeente Houten Bijlage 28 maart 2012-1 - Leeswijzer De factsheets zijn opgedeeld in 6 blokken. Van linksboven naar rechtsonder zijn deze als volgt: 1. Overzichtskaart van de locatie. In het

Nadere informatie

16 april 2007. Schetsdag Zwarte Hond Kristal project Loevesteinlaan II

16 april 2007. Schetsdag Zwarte Hond Kristal project Loevesteinlaan II 16 april 2007 Schetsdag Zwarte Hond Kristal project Loevesteinlaan II ? het stedenbouwkundig model dat integraal antwoord is op WONEN AAN HET ZUIDERPARK op basis van uitgangspunten van KRISTAL !? Ontwerp

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Marco Pastors 11 maart 2015

Uitvoeringsplan Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Marco Pastors 11 maart 2015 Uitvoeringsplan Nationaal Programma Rotterdam Zuid Marco Pastors 11 maart 2015 1 1 Werkgebied 2 2 2 Rotterdam Zuid 2014 Nederland Totaal G4 Rotterdam Zuid 7 Focus wijken %huishoudens met WWB-AO-of WWuitkering

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Jong spreekt Jong. Lectoraat grootstedelijke ontwikkeling Dick Lammers, Wouter Reith, Vincent Smit

Jong spreekt Jong. Lectoraat grootstedelijke ontwikkeling Dick Lammers, Wouter Reith, Vincent Smit Jong spreekt Jong Lectoraat grootstedelijke ontwikkeling Dick Lammers, Wouter Reith, Vincent Smit Programma 13.00 uur Inleiding; Vincent Smit 13.10 uur Jong spreekt jong; Dick Lammers en Wouter Reith Korte

Nadere informatie

Openbare ruimte en groen

Openbare ruimte en groen Ruimtegebruik 245 Openbare ruimte en groen..2 Ruimtegebruik Woonomgeving Amsterdam in cijfers 203 246 Openbare ruimte en groen Stad wordt steeds drukker Amsterdam heeft een oppervlakte van 2.933 hectare.

Nadere informatie

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel Resultaten LHBT-Veiligheidsmonitor 2015: Kwart maakte afgelopen jaar een onveilige situatie mee; veiligheidsgevoel onder transgenders blijft iets achter. De resultaten van het jaarlijkse buurtveiligheidsonderzoek

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden.

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden. Stedelijke rapportage Algemeen stad De stedelijke rapportage begint met een vijftal vragen uit het buurt voor buurt onderzoek, die betrekking hebben op het oordeel over de stad Zwolle als geheel. De stad

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u graag een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6 Schildersbuurt D. Sociale binding Maatschappelijke index 6 4 2 A. Capaciteiten wijk 2012 wijk 2014 stadsdeel 2012 stadsdeel 2014 stad 2014 3,7 3,9 4,8 4,7 6,0 Maatschappelijke index 3,7 4,5 4,9 4,8 6,0

Nadere informatie

Draagvlakmeting vernieuwingsoperatie Parkstad

Draagvlakmeting vernieuwingsoperatie Parkstad Draagvlakmeting vernieuwingsoperatie Parkstad Project: 5083 In opdracht van: Bureau Parkstad dr. W. Bosveld drs. S. Crok drs. K. Klein Wolt drs. D. Ponsen drs. J. Slot L. Wiewel Weesperstraat 79 Postbus

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Migratie in Utrecht. Renée Langedijk,Natalie Bakker, Wouter Smit en Boy Trip 3D

Migratie in Utrecht. Renée Langedijk,Natalie Bakker, Wouter Smit en Boy Trip 3D Migratie in Utrecht Renée Langedijk,Natalie Bakker, Wouter Smit en Boy Trip 3D Inhoudsopgave - Inhoudsopgaven - Inleiding - Welke etnische groepen zijn er in utrecht? - Hoe kun je bepaalde etnische groepen

Nadere informatie

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen Groningen, 1 maart 2011 Persbericht nr. 34 Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen SPECIALE AANDACHT VOOR KRIMPGEBIEDEN EN VOOR JEUGD De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt steeds: een hoger cijfer

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Fact sheet. Autochtonen in Amsterdam. Helft Amsterdammers is autochtoon. nummer 2 maart 2007

Fact sheet. Autochtonen in Amsterdam. Helft Amsterdammers is autochtoon. nummer 2 maart 2007 Fact sheet nummer 2 maart 2007 Autochtonen in Amsterdam De samenstelling van de Amsterdamse bevolking is de laatste jaren sterk veranderd. Het percentage autochtonen neemt af; het percentage allochtonen

Nadere informatie

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen)

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen) In opdracht van de Gemeente Amsterdam (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) Als ik mijn vader had gehad vanaf mijn jeugd, dan zou ik misschien anders zijn in het leven. (...) Wat ik allemaal wel niet

Nadere informatie

buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom

buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom bevolking De buurten De Pol en Gelderse Blom tellen samen 3.805 inwoners; dat is 6% van de Veenendaalse bevolking. Omdat er in beide buurten vooral gezinnen wonen,

Nadere informatie

Woningvoorraad en woningbehoefte in Nederland

Woningvoorraad en woningbehoefte in Nederland Wonen in Hilversum Woningvoorraad en woningbehoefte in Nederland De Nederlandse woningmarkt staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling. Deze aandacht heeft vooral betrekking op de ordening

Nadere informatie

Marktonderzoek Waterrijk

Marktonderzoek Waterrijk Marktonderzoek Waterrijk Almelo Amersfoort, 30 juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek 2 1.2 Onderzoeksvraag 2 1.3 Methode 2 2 Beoordeling plan Waterrijk 3 2.1 Waterrijk

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda

Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Samenvatting Regionaal Woningbehoefteonderzoek 2015 Gemeente Culemborg

Samenvatting Regionaal Woningbehoefteonderzoek 2015 Gemeente Culemborg Samenvatting Regionaal Woningbehoefteonderzoek 2015 Gemeente Culemborg Inleiding Op 12 mei 2015 is het regionale Woningbehoefteonderzoek (WBO) vrij gegeven. Dit WBO biedt input voor de lokale woonvisie.

Nadere informatie

Onderzochte factoren in MAU toets 2013

Onderzochte factoren in MAU toets 2013 Onderzochte factoren in MAU toets 2013 Tabel 1 toont de door APE onderzochte factoren in de MAU toets van 2013. Het betreffen hier zowel factoren waarvan is aangetoond dat deze samenhangen met de bijstandsuitgaven

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht 2016 De Monitor Sociale Kracht: 7 pijlers Participatie De Monitor Sociale Kracht gaat uit van de beredeneerde veronderstelling dat de sociale kracht van

Nadere informatie

Samen Bouwen in Geldermalsen De Plantage. De Buitenplaats

Samen Bouwen in Geldermalsen De Plantage. De Buitenplaats Samen Bouwen in Geldermalsen De Plantage De Buitenplaats Welkom in Geldermalsen Wonen in de Betuwe Nieuwbouwproject De Plantage, dé plek voor heerlijk wonen, lekker leven. Jonge stellen, gezinnen met kinderen

Nadere informatie

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe is de eerste naoorlogse uitbreidingswijk van Cuijk, een dorp aan de Maas. De wijk vormt de noordoostzijde van het huidige dorp, op de grens met het buitengebied.

Nadere informatie

Fact sheet. dat de segregatie in het voortgezet onderwijs

Fact sheet. dat de segregatie in het voortgezet onderwijs Fact sheet nummer 4 juni 2010 Segregatie in het voortgezet onderwijs In Amsterdam worden de zwarte middelbare scholen steeds zwarter en de witte steeds witter. Hoe komt dat? Niet alleen doordat allochtone

Nadere informatie

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal Betreft: Advies voorgenomen verkoop woningen Krayenhofflaan (complex 1062) en de Gildekamp (complex 1176) Nijmegen, 27

Nadere informatie

Zaandam. In opdracht van ZVH. Vernieuwing E-flats Poelenburg

Zaandam. In opdracht van ZVH. Vernieuwing E-flats Poelenburg Vernieuwing E-flats Poelenburg, Zaandam In opdracht van ZVH M3H heeft in opdracht van woningcorporatie ZVH het bewonersparticipatie traject begeleid voor de E-flats in de wijk Poelenburg in Zaandam. De

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Bijlage 6 Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Samenvatting en reacties uit "Moskee-project" Consultatie inwoners de Gagel via interviews, de Surinaamse Anwar-e-Quba moskee en de Omar

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Kethelvaart Gemeente Schiedam 1. FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN KETHELVAART,

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - I

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - I BEOORDELINGSMODEL Vraag Antwoord Scores Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING 1 A 2 D 3 C 4 D 5 maximumscore 2 Voorbeelden van

Nadere informatie

Openbare ruimte en groen

Openbare ruimte en groen Ruimtegebruik 259 Openbare ruimte en groen. Ruimtegebruik.2 Woonomgeving Amsterdam in cijfers 200 260 Openbare ruimte en groen Woningdichtheid per hectare bebouwd terrein, 200 veel meer dan gemiddeld (>

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Herstructurering van de Schepenbuurt en omgeving Maarten Seerden Inleiding Schepenbuurt en omgeving Bouwperiode: jaren 40-50 van de 20e eeuw Wijk is verouderd behoefte

Nadere informatie

Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Nieuw Mathenesse, Gemeente Schiedam A. Inleiding Deze factsheet

Nadere informatie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie INHOUD 1 Samenvatting... 3 2 De Statistische gegevens... 5 2.1. De Bevolkingsontwikkeling en -opbouw... 5 2.1.1. De bevolkingsontwikkeling... 5 2.1.2. De migratie... 5 2.1.3.

Nadere informatie

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010 Wonen in Dordrecht De crisis voorbij?; trends en verwachtingen 30 november 2010 Inhoudsopgave 1. Wat willen we? Beleid en welke afspraken zijn er voor Dordrecht? 2. Hoe staan we er voor? Stand van zaken

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Nieuwbouw Zernike College Locatie Helperbrink

Nieuwbouw Zernike College Locatie Helperbrink Nieuwbouw ernike College Locatie Helperbrink ienswijze en reactie bewoners Brinklaan op het voorlopig Bouwontwerp maandag 25 november 2013 Agenda 1. Algemene reactie huidige situatie 2. Reactie op het

Nadere informatie

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025 Lekker Wonen in Losser Losser op weg naar 2025 Als ik eens te laat ben, stuur ik de buurvrouw een berichtje en neemt zij mijn kinderen mee uit school. Dat is hier heel normaal. Losser: ingetogen dorp in

Nadere informatie

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Koningin Wilhelminalaan 2 Leidschendam Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon 14 070 Fax (070) 320 13 02 www.leidschendam-voorburg.nl info@leidschendam-voorburg.nl

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

buurtprofiel Schrijverswijk

buurtprofiel Schrijverswijk buurtprofiel Schrijverswijk bevolking De buurt Schrijverswijk in de wijk Veenendaal-Noordwest telde in 2016 1.420 inwoners; dat is ruim 2% van de Veenendaalse bevolking. Jongeren zijn oververtegenwoordigd:

Nadere informatie

score 4,53 Antwoorden: Vraag 1 Kan ik me gemakkelijk verplaatsen via voet- en fietspaden van goede kwaliteit?

score 4,53 Antwoorden: Vraag 1 Kan ik me gemakkelijk verplaatsen via voet- en fietspaden van goede kwaliteit? score 4,53 Antwoorden: Vraag 1 Kan ik me gemakkelijk verplaatsen via voet- en fietspaden van goede kwaliteit? Voetpaden liggen niet altijd vlak en worden niet goed onderhouden. Fietspaden worden met name

Nadere informatie

Inhoud. - De bewoners centraal. - Kralingen Crooswijk. - Houding ten aanzien van. Het BSR-model (leefstijlen) als denkkader

Inhoud. - De bewoners centraal. - Kralingen Crooswijk. - Houding ten aanzien van. Het BSR-model (leefstijlen) als denkkader januari 2010 Inhoud - De bewoners centraal Het BSR-model (leefstijlen) als denkkader - Kralingen Crooswijk - Houding ten aanzien van De bewoners als centrale focus De bewoner als centrale focus! NAAM Demografie

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam Wijkvisie Dubbeldam Dordrecht december 2014 1 Inleiding Missie Trivire Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. We zorgen voor goed onderhouden woningen in schone,

Nadere informatie

GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL NIEUW-WEST. Nota van beantwoording zienswijzen. behorend bij het. bestemmingsplan Blok 1 August Allebéplein

GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL NIEUW-WEST. Nota van beantwoording zienswijzen. behorend bij het. bestemmingsplan Blok 1 August Allebéplein GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL NIEUW-WEST Nota van beantwoording zienswijzen behorend bij het bestemmingsplan Blok 1 August Allebéplein Januari 2014 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Zienswijzen Adressant

Nadere informatie

Coffeeshops, bezoekersstromen, motieven voor bezoek en spreiding in Amsterdam ~ Samenvatting en conclusie

Coffeeshops, bezoekersstromen, motieven voor bezoek en spreiding in Amsterdam ~ Samenvatting en conclusie Coffeeshops, bezoekersstromen, motieven voor bezoek en spreiding in Amsterdam ~ Samenvatting en conclusie In dit rapport ligt de focus op de vraagzijde van de Amsterdamse coffeeshopmarkt. Tussen eind april

Nadere informatie

HOOGKERK VEILIGE WIJK, ONDANKS VERNIELINGEN. Zonder meer. veilig. Gezinnen: 35% private partijen. Samenwerking publieke en. Kring bljift nodig

HOOGKERK VEILIGE WIJK, ONDANKS VERNIELINGEN. Zonder meer. veilig. Gezinnen: 35% private partijen. Samenwerking publieke en. Kring bljift nodig HOOGKERK VEILIGE WIJK, ONDANKS VERNIELINGEN Sinds 1969 bij gemeente Groningen Kwaliteit woningvoorraad Uitwonende studenten: 58 Specifieke aandacht voor de 18-24 jarigen: 305 verbeterd Kring bljift nodig

Nadere informatie

inspiratieboek Raalte

inspiratieboek Raalte inspiratieboek Raalte centrum Inhoud Inspiratie Wat leeft er? Het centrum Inpiratiebeelden Inspiratiebeeld Grote Markt Colofon Inspiratie Raalte is gastvrij. Raalte is kleinschalig. In Raalte kun je voor

Nadere informatie