Van mainport tot metropool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van mainport tot metropool"

Transcriptie

1 Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio Van mainport tot metropool Bestuursforum Schiphol Van mainport tot metropool 40

2 Bestuursforum Schiphol Onder de vlag van Metropoolregio Amsterdam werken de regionale en lokale overheden in het noordelijke deel van de Randstad met elkaar samen om afspraken te maken over woningbouw, werkgelegenheid, infrastructuur en landschap. Daarmee bundelen zij hun krachten om de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam te behouden en te versterken. Een voorbeeld hiervan is Plabeka, het Platform Bedrijventerreinen en Kantoorlocaties. Het Bestuursforum Schiphol bestaat uit bestuurders van de gemeente Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland. Schiphol is gekwalificeerd adviseur voor het Bestuursforum en SADC toehoorder. Het Bestuursforum wil de regie voeren op de ruimtelijkeconomische ontwikkeling van de Schipholregio. Hiervoor is een ontwikkelingsstrategie geformuleerd die jaarlijks wordt gemonitord. Schiphol Group is een exploitant van luchthavens en ontwikkelt AirportCities. Schiphol Area Development Company N.V. (SADC) is opgericht door het Bestuursforum Schiphol en ontwikkelt diverse bedrijven- en kantorenlocaties in de metropoolregio met als doel de internationale concurrentiepositie van de regio te versterken. Gebiedsontwikkeling Metropoolregio Amsterdam Bestuursforum Schiphol Provincie Noord-Holland Gemeente Haarlemmermeer Gemeente Amsterdam Schiphol Group Schiphol Area Development Company 42 Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio

3 Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio Van mainport tot metropool Inhoud 3 Voorwoord 6 Van mainport tot metropool 12 Richting geven aan de toekomst 18 Focus op ontwikkelingsassen 26 Kiezen voor clusters 36 Van visie naar uitvoering Binnenzijde omslag Kaart REVS Langetermijnvisie Van mainport tot metropool 1

4 Voorwoord De eerste Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio (REVS) van het Bestuursforum Schiphol stamt al weer uit Dat is ver voor mijn tijd als gedeputeerde, want zoals u waarschijnlijk weet, zijn we deze zomer begonnen met een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Toch heb ik al wel kunnen vaststellen dat er met deze eerste visie veel in beweging is gezet, bijvoorbeeld op het terrein van locatieontwikkeling en strategische reserveringen. Op die punten is veel bereikt en mede daardoor is de concurrentiepositie van onze regio sterker geworden. Om die positie te behouden en te versterken, moeten we blijvend alert zijn. Daarom was er volop aanleiding de bestaande visie te actualiseren. Met een nieuwe visie kunnen we ons als regio sterker positioneren in het internationale krachtenveld. En dus ligt de samenvattende versie van de REVS nu voor u, waarin we ons hebben gebogen over de voor de Schipholregio gewenste ruimtelijk-economische ontwikkelingen. Het is een wezenlijk andere visie dan die van Bekeken we voorheen de ontwikkelingen vooral vanuit het perspectief van de luchthaven en luchtvaart, nu richten we ons meer op een optimale inpassing van de luchthaven en van de luchthavengerelateerde economie in de metropool. We willen een optimaal stedelijk milieu scheppen, waarin wonen, werken en ontspannen veel sterker vervlochten zijn. Ofwel: de oude mainportstrategie is verbreed naar een metropolitane strategie. Vandaar ook de titel van deze visie Van mainport tot metropool. In het mondiale krachtenveld moet je je als regio sterk manifesteren. De Metropoolregio Amsterdam want daar hebben we het over heeft al een sterke internationale concurrentiepositie, en die willen we behouden en waar mogelijk uitbouwen. 2 Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio

5 Wat daarbij past, is de verdere ontwikkeling van onze Y. Twee assen vormen de letter Y in ons gebied: een kennis- en dienstenas van Schiphol naar de Zuidas (Amsterdam Airport Corridor), en een logistieke as van Schiphol en Aalsmeer naar het Westelijk Havengebied (Airport Seaport Greenport Corridor). We zetten vooral in op het versterken van de Amsterdam Airport Corridor. Een ander kernbegrip in de nieuwe visie is de clusterstrategie. Hiermee focussen we meer op de marktvraag en de kwaliteit van locatieontwikkeling. De huidige generatie van kantoorlocaties in de regio Schiphol is wat ons betreft onvoldoende onderscheidend. Om dit te verbeteren, is een andere benadering van de markt nodig, meer vraaggericht en meer gericht op netwerken rond bedrijven. De dynamiek rond economische clusters willen we optimaal bedienen. Uiteraard hoort bij dat streven ook aandacht voor groen, wonen, duurzaamheid en klimaat. Amsterdam Connecting Trade (ACT) is van dat laatste punt het beste voorbeeld. Daar kiezen we bij de uitwerking voor de zogenaamde cradle-to-cradle duurzaamheidprincipes als voornaamste denkrichting. De toekomst van Schiphol en haar omgeving is gebaat bij een heldere visie en slagvaardig handelen. De publieke en private investeringen die de komende decennia in de regio Schiphol zullen worden gedaan, bieden de regio volop nieuwe ontwikkelingskansen. Wij menen dat we met de REVS een uitstekende basis hebben voor een sterke en concurrerende Metropoolregio Amsterdam. Laila Driessen-Jansen, Voorzitter Bestuursforum Schiphol, Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Schipholzaken Provincie Noord-Holland Van mainport tot metropool 3

6 Van mainport tot metropool 1 Internationale ontwikkelingen Sinds 2001 zijn de internationalisering en globalisering van de wereldeconomie voortgeschreden. Er is een mondiale netwerkeconomie ontstaan, met metropolitane regio s als dragers die elkaar in toenemende mate beconcurreren bij het aantrekken en vasthouden van internationale bedrijven en activiteiten. Verder is de economie steeds meer een kennis- en diensteneconomie geworden. Kennisintensieve bedrijven zoeken vestigingsmilieus die ruimte bieden voor uitwisseling van kennis, onderzoek en innovatie, en ontmoeting, beleving en creativiteit. Veel meer dan in 2001 is duurzaamheid onderkend als een van de meest urgente maatschappelijke thema s; het thema staat hoog op de politieke agenda. De transitie naar een duurzame en klimaatneutrale economie is een enorme uitdaging. Sinds een jaar hebben we te maken met een mondiale economische crisis die begon met de kredietcrisis. De verwachting is dat de crisis de komende twee tot drie jaar zal leiden tot een neergang in de reële economie en een vertraging in de ontwikkeling van projecten in de Schipholregio. Deze vertraging betekent echter niet dat de regio haar ambities voor de komende jaren zal verlagen. Veeleer noodzaakt de huidige situatie ons om onze concurrentiepositie te versterken voor de periode van economisch herstel die daarna volgt. Metropoolregio Amsterdam De gemeenten in de Noordvleugel van de Randstad werken steeds nauwer samen in de Metropoolregio Amsterdam (fig. 1). De afgelopen jaren zijn zij tot het inzicht gekomen dat onderlinge concurrentie ondergeschikt is aan mondiale concurrentie tussen de zogenaamde global city regions. Samenwerking op basis van gezamenlijke kracht is noodzakelijk om niet het onderspit te delven. De Metropoolregio Amsterdam neemt mondiaal een positie in als subtopper en onderscheidt zich van andere regio s op de volgende punten: Leefbaarheid; een metropool op menselijke maat met veel historie, cultuur en een veelkleurige bevolkingssamenstelling. Excellent netwerk van internationale luchtvaartverbindingen (Schiphol en Skyteam). Een sterk agrologistiek cluster rondom de Bloemenveiling Aalsmeer. Een eigen zeehaven en Mainport Rotterdam nabij. 4 Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio

7 Mede daardoor heeft zich in de regio een aantal krachtige internationale clusters ontwikkeld, zoals logistiek & distributie, ICT, hotels, toerisme & leisure en congresactiviteiten. Ook de creatieve industrie en nieuwe media ontwikkelen zich sterk. De financiële dienstverlening heeft als vanouds een stevige positie, maar behoeft bijzondere aandacht, mede in het licht van de kredietcrisis. De huidige, sterke internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam is dan ook niet vanzelfsprekend. Concurrerende regio s investeren slagvaardiger in infrastructurele en ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Uitdagingen voor de toekomst De knooppuntfunctie van Mainport Schiphol is voor de Metropoolregio Amsterdam een zeer belangrijke vestigingsplaatsfactor. De luchthaven en luchtvaartgerelateerde bedrijvigheid op en rond Schiphol zijn aanjagers van de regionale en nationale economie. Er zijn echter ook nadelige effecten, zoals geluidshinder en beperkingen in het grondgebruik door de geluiszones rond de luchthaven. Een belangrijke opgave van de nieuwe Ruimtelijk Economische Visie is dan ook een nieuwe balans te vinden tussen de belangen van de economie en leefkwaliteit in de regio. Beide punten zijn noodzakelijk om onze concurrentiepositie te behouden en te versterken. Kaart DRO gemeente Amsterdam Figuur 5

8 De Zuidas is met directe arbeidsplaatsen het hart van de Amsterdam Airport Corridor en toplocatie voor het internationale bedrijfsleven in de Randstad. De nabijheid en bereikbaarheid van Schiphol vormen de succesvoorwaarden. 6 Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio

9 In de visie uit 2001 is een aantal ambities voor de Schipholregio geformuleerd, die deels wel en deels niet zijn gerealiseerd: Het netwerk van rechtstreekse verbindingen vanaf Schiphol is sterk uitgebreid zonder toename van hinder van het luchtverkeer. De groeiende vraag naar luchthavengebonden bedrijfs- en kantoorlocaties is uitstekend opgevangen dankzij een aanzienlijke reservering van locaties en een ontwikkelingsprogramma. Overaanbod aan kantoren wordt tegengegaan door samenwerking in Plabeka. De gewenste differentiatie van vestigingsmilieus voor bedrijven is echter niet goed uit de verf gekomen. Om de bereikbaarheid te verbeteren zijn er grote investeringen gedaan. Zo is het openbaar vervoer sterk verbeterd, maar nog niet op het niveau dat je van een metropoolregio mag verwachten. Ook voor het verkeer en vervoer op de weg zijn de problemen nog lang niet opgelost. Op het gebied van wonen zijn er nog steeds grote tekorten. Ook is er sprake van onvoldoende differentiatie in woningtypen (duur/goedkoop, koop/huur) en woonmilieus (stedelijk, suburbaan) om te voorzien in de vraag van de eigen bevolking en buitenlandse werknemers. Groenprojecten hebben recentelijk meer bestuurlijke aandacht gekregen; de ambities van de REVS 2001 zijn echter nauwelijks gerealiseerd. Arthur van Dijk, wethouder gemeente Haarlemmermeer en voorzitter Platform Bedrijventerreinen en Kantoorlocaties (Plabeka) Onderscheidend vermogen steeds belangrijker Arthur van Dijk is als wethouder van de gemeente Haarlemmermeer lid van het Bestuursforum Schiphol, dat de Ruimtelijk Economische Visie ontwikkelde. Van Dijk: De gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer heeft de visie ook vastgesteld. Het is nu de taak om deze in het beleid van onze gemeente te verankeren. De visie is daarbij richtinggevend voor ontwikkelingen in de gemeente, met als ultieme legitimatie het vertalen van de plannen in bestemmingsplannen en structuurvisies. De Ruimtelijk Economische Visie biedt volgens Van Dijk verschillende aanknopingspunten om er als metropoolregio sterker uit te komen: Het wordt steeds belangrijker je te onderscheiden van de concurrentie. Zeker in economisch mindere tijden, waarin een verschuiving optreedt van een aanbodgerichte, naar een vraaggestuurde markt. Binnen het Platform Bedrijventerreinen en Kantoorlocaties (Plabeka), waarvan Van Dijk voorzitter is, zijn afspraken gemaakt om beter in te spelen op de wensen van het internationale bedrijfsleven. Van Dijk: Niet alleen in kwantitatief opzicht, ook het creëren van hoogstaande clusters dragen hieraan bij. In de Ruimtelijk Economische Visie zetten we hierop in. Er zijn tien kansrijke clusters benoemd, van gevestigde clusters als logistiek en fashion tot opkomende clusters als life sciences, die we de komende tijd met elkaar gaan versterken. Amsterdam Connecting Trade, het duurzame logistieke knooppunt tussen Schiphol en Hoofddorp, is op dit moment één van de ontwikkelingen die in dat kader steeds meer vorm krijgt. Van mainport tot metropool 7

10 Modecluster sterke groeier De creatieve industrie in Amsterdam groeit met 4,2% harder dan de rest van de Nederlandse economie. Amsterdam is vooral een interessante vestigingslocatie voor bedrijven in fashion en lifestyle. Het modecluster is dan ook één van de tien sterke clusters in de REVS In en rond Amsterdam hebben zich de afgelopen tien jaar veel binnen- en buitenlandse bedrijven gevestigd. De situering en onderlinge structuur van deze bedrijven zijn in kaart gebracht. Nader onderzoek moet aangeven hoe de regio beter in kan spelen op de behoeften van modebedrijven. In totaal zijn er buiten de detailhandel 117 modebedrijven gevestigd in de Metropoolregio Amsterdam. Deze bedrijven houden zich bezig met het ontwerp, styling, inkoop, distributie en marketing en sales van modeartikelen. Hoe werkt het modecluster? De modebedrijven in de stad en nabij de luchthaven versterken elkaar in het cluster. De ontwerpafdelingen van modebedrijven zijn veelal gevestigd in de Amsterdamse binnenstad (13 grotere bedrijven). De modeproductie vindt grotendeels plaats in het buitenland. De trendgevoeligste mode wordt ingevlogen via Schiphol en komt tijdelijk op Airport Business Park Lijnden. Daar houden 24 bedrijven zich bezig met distributie en marketing. Manager No Excess, gevestigd op ABP Lijnden: De industriële uitstraling van het park is mooi. Een goed park leidt tot optimale service en niets is zo duur als het geduld van een klant. Klanten uit buitenland, die de showroom komen bekijken, vliegen vaak in via Schiphol. Verder maken wij gebruik van Schiphol voor producten die op zeer korte termijn zijn besteld. De logistieke as voor mode loopt door tot het havengebied, waar 15 bedrijven zich richten op distributie en raakvlakken hebben met de creatieve sector in Amsterdam-Noord. Showrooms en verkoopkantoren zijn belangrijke representatieve onderdelen van modebedrijven en dit is sterk geconcentreerd in en rond het World Fashion Centre. Voor deze activiteiten is de creatieve en stimulerende Locaties modebedrijven in de Metropoolregio Amsterdam met minimaal vijf werknemers. 1 Kaart AAA Bron SADC IJMUIDEN HAARLEM 15 PORT OF AMSTERDAM LELYSTAD (25 km) ALMERE ANDVOORT 2 16 AMSTERDAM CITY CENTER 3 AMSTERDAM AIRPORT SCHIPHOL HOOFDDORP AMSTELVEEN 11 ZEEWOLDE AALSMEER 8 Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio

11 omgeving nodig van de Amsterdamse binnenstad. In Amsterdam-Zuid is de spin-off van het World Fashion Centre zichtbaar door de concentratie van in totaal 23 bedrijven rond de A4 en A10, op goed bereikbare locaties vanaf de luchthaven. In de regio zijn Hilversum en Almere van belang voor de mode. Almere pioniert met het World Fashion Centre (BrandBoxx) voor beginnende bedrijven en bedrijven in het lagere modesegment. Hilversum kent twee grote modebedrijven (Nike en Hunkemöller) met gezamenlijk meer dan arbeidsplaatsen. Van mainport tot metropool 9

12 Richting geven aan de toekomst 2 Schipholregio in nieuw perspectief Vanaf de jaren tachtig gold voor Schiphol de mainportstrategie. Kern daarvan was een focus op de verdere ontwikkeling van de luchtvaart en het netwerk van verbindingen. Schiphol werd vooral gezien als een verkeers- en vervoersknooppunt dat min of meer los stond van zijn omgeving. De Ruimtelijk Economische Visie op de Schipholregio van 2001 (REVS 2001) markeerde al een omslag in denken. Deze visie ging niet meer alleen over het luchthavencomplex, maar ook over de luchthavengebonden bedrijvigheid en de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de Schipholregio in brede zin. De uitwerking van deze strategie kreeg onder meer vorm in de reservering van ruimte voor luchthavengebonden bedrijvigheid, een globale profilering van bedrijfslocaties en een prioritering bij de ontwikkeling van nieuwe locaties. In samenwerking met Plabeka is een dreigend overaanbod aan kantoren voorkomen. In de nieuwe Ruimtelijk Economische Visie wordt de mainportstrategie onderdeel van de metropolitane strategie. Centraal staat de wisselwerking tussen Schiphol, de Schipholregio en de stedelijke omgeving. Dit met als doel optimaal gebruik te maken van de schaal, samenhang en diversiteit van economische activiteiten. Het gaat dus niet meer alleen om de kwaliteit van de luchthaven en het netwerk van verbindingen, maar ook en vooral om de kwaliteit van de totale omgeving met goed bereikbare en gedifferentieerde vestigingsmilieus. De strategie richt zich op de inbedding van Schiphol en directe omgeving in de Metropoolregio Amsterdam. Zo kan in de internationale concurrentiestrijd tussen regio s optimaal geprofiteerd worden van de economische potentie van de luchthaven en stad samen. Zes concepten als leidraad De Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio gaat uit van zes concepten die richting moeten geven aan de toekomstige ontwikkeling. Deze concepten vormen de leidraad voor de uitwerking van de zogenaamde Amsterdam Airport Corridor en Airport Seaport Greenport Corridor waar ontwikkelingen worden geconcentreerd, en van de verschillende vestigingsmilieus (zie volgende hoofdstuk). 10 Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio

13 1. Innovatie De Metropoolregio Amsterdam moet innoveren om te kunnen blijven concurreren. Daarbij gaat het niet alleen om harde voorwaarden, zoals de beschikbaarheid van bedrijventerreinen en voldoende geschikte woningen, maar ook om zachte voorwaarden, zoals de kwaliteit van de leefomgeving, het niveau van het onderwijs of het aanbod aan voorzieningen op het gebied van cultuur, recreatie en uitgaan. Op economisch vlak richt de innovatie richt zich met name op de logistieke sector, de zakelijkeen financiële dienstverlening en op de wisselwerking tussen beide sectoren. De Metropoolregio Amsterdam heeft een sterke uitgangspositie door de rijkdom aan historie, voorzieningen en ruimtelijke kwaliteit. Het investeringsmilieu is bovendien gunstig door de relatief lage kosten van bedrijfsvestiging en de nog steeds groeiende beroepsbevolking. 2. Duurzaamheid Transitie naar een duurzame economie is onvermijdelijk vanwege de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen en vanwege klimaatveranderingen. Duurzaamheid wordt een belangrijke concurrentiefactor tussen metropoolregio s. Zaak is om het containerbegrip duurzaamheid de komende jaren concreet handen en voeten te geven in termen van: ruimtegebruik (intensief, hergebruik, herstructurering), leefkwaliteit (lucht, geluidhinder, externe veiligheid, waterveiligheid), energievoorziening (zelfvoorzienend, CO 2 -neutraal), mobiliteit (fijnmazig, frequent, duurzame brandstoffen) en klimaat (neerslag, droogte, stijging zeespiegel). 3. Policentrisch netwerk De Metropool Amsterdam ontwikkelt zich als netwerkregio met Amsterdam als kernstad en andere gemeenten met ieder hun eigen, specifieke kenmerken, kwaliteiten en kansen. Verbetering van de verbindingen tussen de kernstad Amsterdam en centra als Almere, Amsterdam-Zuidoost, Zuidas, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft hoge prioriteit. Ook moet het onderscheidend vermogen van de woon- en werkmilieus in verschillende gemeenten worden versterkt. Specialisatie en differentiatie zijn het parool. 4. Transformatie De bundeling en concentratie van verstedelijking maken het nodig dat de kwaliteit van binnenstedelijke woon- en werkgebieden wordt versterkt. Herstructurering en transformatie zijn sleutelbegrippen. Woonwijken en bedrijventerreinen dienen beter te worden afgestemd op de huidige en toekomstige vraag van bewoners en bedrijven. De ontwikkeling van nieuwe, gemengde werklocaties kan hand in hand gaan met de transformatie van aangrenzende stadsdelen (vooral naoorlogse wijken) en de herontwikkeling van bestaande werklocaties. De focus op herstructurering betekent ook dat er geen nieuwe locaties voor bedrijventerreinen worden aangewezen. Dit sluit aan bij het concept duurzaamheid, waarbij zuinig met de schaarse ruimte wordt omgesprongen. Van mainport tot metropool 11

14 De Amsterdam Airport Corridor waaiert uit naar de Amsterdamse binnenstad. De Zuidelijke IJoever is bij uitstek een multifunctioneel woon-, werk- en uitgaansmilieu waar stedelijk georiënteerde bewoners en bedrijven zich thuis voelen. 12 Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio

15 5. Vervlechting Het concept vervlechting heeft te maken met een betere ruimtelijke en maatschappelijke inbedding van Schiphol en de economische bedrijvigheid in de omgeving. Voorbeelden zijn de vervlechting van de Amsterdam Airport Corridor en de Airport Seaport Greenport Corridor met de groene vingers van Amsterdam ( lobbenstad ) en de ruimtelijke integratie van wonen, werken en voorzieningen. Integrale gebiedsontwikkeling versterkt de kans om de totale ruimtelijke kwaliteit en leefkwaliteit te verhogen. Voorbeeld: de integrale ontwikkeling van gebieden langs de A4-A10 waardoor bedrijventerreinen en wijken in Amsterdam-West beter worden verbonden met de Oeverlanden/Nieuwe Meer en het Amsterdamse Bos. 6. Selectiviteit In het samenspel tussen markt en overheid dient de bedrijvigheid op de juiste plek terecht te komen. De overheid moet in samenwerking met marktpartijen anticiperen op de vraag en tijdig geschikte, gevarieerde vestigingsmilieus aanbieden. Dit om ruimte te bieden voor de acquisitie van bedrijven en de uitbouw van bestaande clusters van activiteiten. Daardoor wordt de schaarse ruimte en beschikbare infrastructuur beter benut. Ben Radstaak, directeur Air Cargo Nederland Niet teveel duwen en trekken Als directeur van Air Cargo Nederland, belangenorganisatie voor de luchtvrachtindustrie, is Ben Radstaak nauw betrokken bij de uitwerking van de Ruimtelijk Economische Visie in beleid. Radstaak: Het moet niet bij een gedragen visie blijven. De vertaalslag naar de praktijk is minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker. De uitvoeringsagenda biedt hiervoor voldoende aanknopingspunten. Naast harde eisen als bereikbaarheid, krijgen hierin ook zachte factoren als groenstructuren en gemengde stedelijke milieus steeds meer aandacht. Radstaak heeft veel vertrouwen in de ontwikkeling en versterking van economische clusters, maar wil waken voor te veel regeldrift. Met teveel duwen en trekken verlies je meer, dan je ermee wint. Wel is het belangrijk een aanbod te ontwikkelen dat inspeelt op wat de markt vraagt. Je moet echter niet strenger willen zijn dan de wereld om je heen. We willen natuurlijk allemaal voorkomen dat bedrijven zich bij de buitenlandse concurrenten gaan vestigen. Initiatieven als de Smart Gate op Schiphol Zuidoost, eventueel via een speciale truckterminal, zijn daarvan goede marktvoorbeelden die de doorlooptijd en congestie kunnen verminderen. Voor de luchtvrachtsector vormen de bereikbaarheid van de regio en ruimte voor logistieke bedrijvigheid de belangrijkste pijlers. Radstaak: Niet alleen de regio profiteert van de luchtvrachtsector, ook voor het achterland is de sector van grote waarde. Wat de REVS op lange termijn voor de luchtvrachtsector betekent, vindt Radstaak lastig te zeggen: Dat blijft toch koffiedik kijken. De wereld om ons heen verandert snel. Door eens in de vijf jaar de visie gezamenlijk tegen het licht te houden, kan beter worden geanticipeerd op de situatie op dat moment. Van mainport tot metropool 13

16 Life Sciences-cluster sterk in opkomst Life Sciences wordt gezien als één van dé sectoren van de en food-gerelateerde Life Sciences in de Zaanstreek. Een groot toekomst, vanwege de aandacht voor innovatie en productont- deel van de Life Sciences-bedrijven die zich met R&D-activitei- wikkeling. Het is een relatief jonge sector, maar liefst 58% van ten bezig houden zijn geclusterd rondom universiteiten en de Life Sciences-bedrijven is na 2000 opgericht. Uit een voor- science parks. Zoals het AMC-terrein (18%), Amsterdam- lopige data-analyse blijkt dat de meest Life Sciences-bedrijven Centrum (13%) en Amsterdam-Zuid (11%). Het gaat hier in zich bevinden in Amsterdam-Centrum (38), Amsterdam-Zuid veel gevallen om spin-offs van de Amsterdamse universiteiten (26) en in de directe omgeving van het AMC (19). Concen- en kennisinstellingen. Grote multinationals als MSD en Solvay traties zijn ook te vinden op Hoofddorp-Beukenhorst (16), Pharmaceuticals zijn verspreid over meerdere locaties in de Amsterdam Sciencepark (14) en Amsterdam-Haven (13). regio, zoals Weesp en Haarlem. In Amsterdam heeft de Life Sciences een sterke biomedische Naast de kraamkamerfunctie in stedelijke milieus en op univer- focus. Dit blijkt uit de aanwezigheid van UvA, VU, AMC en siteitscampussen heeft de Metropoolregio Amsterdam ook een VUmc en verschillende gerenommeerde kennisinstellingen belangrijke gatewayfunctie voor Life Sciences. Dit blijkt uit het zoals NKI, NIN en Sanquin Blood Supply Foundation. Deze feit dat veel bedrijven in de regio zich bezig houden met acti- instellingen maken dat Amsterdam de grootste concentratie viteiten als marketing & sales, logistiek en service. Hoofddorp- van onderzoek en onderwijs op medisch gebied in Nederland Beukenhorst lijkt bij uitstek de locatie voor marketing & sales, heeft. De meeste Life Sciences-bedrijven in de regio houden maar liefst 16% van de Life Sciences-bedrijven vestigt zich op zich bezig met health-gerelateerde activiteiten. Een uitzonde- deze locatie voor dergelijke activiteiten. Daarna zijn Almere ring is de concentratie van veterinaire bedrijven in Lelystad (11%), Lelystad (10%) en Amsterdam-Centrum en Amsterdam- Kaart AAA Bron SADC Locaties Life Sciences-gerelateerde bedrijven 1 I J M U I D E N HAARLEM L E LY S TA D 11 (25 km) PO R T O F AM ST E R D AM 9 ALMERE 9 38 ZA N D V OORT AMSTERDAM CI TY C E NTE R 14 4 AM ST E R D AM AI R PO R T SC H I PH O L HOOFDDORP A M S T E LV E E N 4 ZEEWOLDE AALSMEER Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio

17 Haven (beide 9%) hiervoor een geliefde locatie. Lelystad huisvest verreweg de grootste concentratie van Life Sciencesbedrijven met distributieactiviteiten (22%). Ook Schiphol en Almere zijn hierin sterk (13%). Onderzocht wordt in hoeverre Life Sciences-bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam binding hebben met en tevreden zijn over hun vestigingslocaties. Met behulp van interviews met de bepalende spelers, verhuizende bedrijven en innovatieve nieuwkomers worden hun behoeften geïnventariseerd. Met deze kennis kunnen vervolgens product-marktcombinaties worden opgesteld. Van mainport tot metropool 15

18 Focus op ontwikkelingsassen 3 Wildgroei voorkomen Op veel plaatsen in de wereld vindt er een sterke groei plaats van economische en stedelijke activiteiten in het gebied tussen luchthaven en stad. Meestal zijn deze airport corridors min of meer spontane ontwikkelingen die niet of nauwelijks zijn afgestemd op de omgeving. Het Bestuursforum Schiphol wil voorkomen dat er in de Metropoolregio Amsterdam ook zo n wildgroei plaatsvindt. Bestaande wildgroei moet worden gerepareerd. De REVS gaat dan ook nadrukkelijk uit van een geïntegreerde, selectieve ontwikkeling in plaats van geïsoleerde en ongebreidelde corridorontwikkeling. Figuur 2 De zes richtinggevende concepten (vorige hoofdstuk) vormen de leidraad voor een lange termijnvisie voor de twee assen die samen het centrum vormen van de bedrijvigheid in de Schipholregio: de kennis- en dienstenas en de logistieke as. In de REVS 2001 werden deze twee assen voor het eerst benoemd. Samen vormen ze als het ware de letter Y. De linkerpoot van de Y betreft vooral de goedereneconomie (logistiek), de rechterpoot de kennis- en diensteneconomie (zakelijke dienstverlening en hoofdkantoren). De opgave is om de locaties, infrastructuur en ruimtelijke investeringen langs deze twee assen in de toekomst optimaal te ontwikkelen. Hieronder wordt de visie voor beide assen nader toegelicht (fig. 2). Zee Haven Amsterdam Centrum Amsterdam A5 A10 Zuidas Amsterdam ACT Schiphol A9/A2 A4/HST Greenport Aalsmeer 16 Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio

19 Amsterdam Airport Corridor: kennis- en dienstenas De rechterpoot van de Y strekt zich uit vanaf Schiphol Centrum en Hoofddorp/Beukenhorst tot en met de Zuidas, met uitwaaieringen naar de Amsterdamse binnenstad en de IJoevers. Deze as heeft zich de afgelopen decennia sterk ontwikkeld (huidige arbeidsplaatsen Zuidas , Riekerpolder 5.000, Beukenhorst-Zuid en RID-park 2.500). Over het algemeen is er sprake van monofunctionele kantorenmilieus van verschillende kwaliteit, met als uitzondering de Zuidas waar wordt gestreefd naar een menging van stedelijke functies. In de REVS wordt ingezet op een metropolitane strategie. Het gaat minder over het ontwikkelen van kantoorlocaties op zich, maar meer over transformatie en vervlechting van werkgebieden met de stedelijke omgeving. De kennis- en dienstenas wordt daarmee een Amsterdam Airport Corridor. De REVS kiest voor een selectieve en geïntegreerde aanpak (zie kaart binnenkant omslag). Maarten de Groof, commercieel directeur Schiphol Group Ook in economisch opzicht streven naar duurzaamheid Als één van de initiatiefnemers is Schiphol Group vanaf het eerste uur betrokken bij de ontwikkeling van de Ruimtelijk Economische Visie (REVS). Maarten de Groof, commercieel directeur van Schiphol Group: Ons blikveld is breder gericht dan op de luchthaven alleen. Schiphol is meer dan een vliegveld, dat Nederland verbindt met ruim 260 internationale bestemmingen. Voor de Metropoolregio Amsterdam is de aanwezigheid van Schiphol en het bijbehorende netwerk van verbindingen van doorslaggevend belang om internationaal opererende bedrijven en kenniswerkers een aantrekkelijk vestigingsklimaat te bieden. De Groof is een groot voorstander van de inzet op clusters en PMC s als één van de pijlers van de Ruimtelijk Economische Visie. De Groof: Ook in de visie van de Schiphol Group is de clusterstrategie één van de speerpunten. Er wordt niet alleen gekeken naar de belangen van individuele bedrijven, maar vooral naar samenhang tussen clusters van bedrijven en waar zij elkaar kunnen versterken om attractief, innovatief en concurrerend te zijn en te blijven. Uiteindelijk doel is bedrijven beter te laten wortelen in hun omgeving. En zo te streven naar duurzaamheid in economische zin. Als je bedrijven langdurig kunt vasthouden, creëer je een enorme economische kracht. Voor de Metropoolregio Amsterdam is dat van groot belang om te kunnen blijven concurreren met bestaande en opkomende metropoolregio s. Om de concurrentiepositie van de metropoolregio te versterken, verdienen goede fasering en optimale afstemming tussen vraag en aanbod volgens De Groof nog volop de aandacht: Internationale bedrijven kiezen niet alleen tussen Amsterdam, Almere of Eindhoven. Ze hebben de keuze uit Amsterdam, Londen, München en andere sterke regio s. Het inspelen op de wensen van deze bedrijven gaat verder dan het aanbieden van vierkante meters. Gedifferentieerde vestigingmilieus en aantrekkelijk leefmilieus in combinatie met goede internationale verbindingen zijn noodzakelijk om je te kunnen blijven onderscheiden in een snel veranderend internationaal concurrentieveld. Van mainport tot metropool 17

20 Dit betekent op hoofdlijnen: Werken aan een hogere verblijfskwaliteit in de regio, waardoor het meer wordt dan een doorgangsgebied. Betere benutting van landschappelijke en recreatieve potenties (Oeverlanden/Nieuwe Meer). Voortzetten van het milieu Oeverlanden/Nieuwe Meer tot aan het luchthaventerrein (Golfbaan Elzenhof/Schiphol Noord). Betere tangentiële verbindingen met Amsterdam-West, Badhoevedorp en Hoofddorp. Uitstekende OV-verbindingen, onder meer door de Noord-Zuidlijn door te trekken van de Zuidas naar Schiphol en Hoofddorp ten noorden van de A4 en hoogwaardig openbaar vervoer ten zuiden van de A4-A9. Integreren van de twee groene concepten (Groene Carré en Groene As) in de ontwikkeling van de Driehoek A4-A5-A9 in de vorm van een robuuste groenstructuur op metropolitaan niveau. Uitstekende kansen voor transformatie en vervlechting liggen er door de gebieden Schiphol Noordwest/Badhoevedorp-Zuid en de zuidkant van Amsterdam-West te verbinden met de Oeverlanden/Nieuwe Meer en daar groen/blauwgebieden te ontwikkelen. De mogelijkheden van het gebied van de Oeverlanden/Nieuwe Meer zullen in de Structuurvisie Amsterdam worden uitgewerkt. Park 21, Groene As en de verbinding Nieuwe Meer worden uitgewerkt in de Structuurvisie Haarlemmermeer. Freek Ossel, wethouder Lucht- en Zeehaven gemeente Amsterdam Geen voorwendsel om investeringen uit te stellen Freek Ossel is als wethouder Zee- en Luchthaven De accentverschuiving van aanbod- naar van de gemeente Amsterdam bestuurlijk vraaggericht is volgens Ossel vanzelfsprekend: opdrachtgever van het Bestuursforum Schiphol. De tijd van Ford, waarin je kon zeggen Met de ontwikkeling van de Ruimtelijk you can have any colour for your car, as Economische Visie ligt er een basis van waaruit long as it is black, is echt voorbij. De vraag gewerkt kan worden aan de concurrentiekracht bepaalt het aanbod. We zullen buitenlandse en groei van de werkgelegenheid, aldus investeerders en bedrijven moeten overtuigen Ossel. Een volgende stap is de uitvoering. Een om zich hier te vestigen en niet in Hamburg, gezamenlijk gevoel van urgentie in de regio en Zürich of Parijs. Zaken als optimale regionale bij het Rijk ontbreekt echter nog. De komende bereikbaarheid zijn dan ook onmisbaar. Alleen jaren is het erop of eronder. En daar hebben we goede basisinfrastructurele voorzieningen het Rijk hard bij nodig. De huidige economische zijn niet voldoende. Met de clusterstrategie situatie mag in geen geval een voorwendsel zijn richten we ons op netwerken rond bedrijven, om belangrijke investeringen ter versterking van om de dynamiek rondom economische clusters de concurrentiepositie van de Schipholregio en te versterken. Op deze manier hebben we werkgelegenheid uit te stellen. economisch sterke clusters meer te bieden. 18 Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio Foto amsterdam.nl

28-05-2009 1 Meegeven van een richting OPLEGNOTITIE. Onderwerp: Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio 2009-2030

28-05-2009 1 Meegeven van een richting OPLEGNOTITIE. Onderwerp: Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio 2009-2030 OPLEGNOTITIE Onderwerp: Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio 2009-2030 stellen gemeentelijke structuurvisie. 2. De lijn van het advies van de Commissie Selectief Vestigingsbeleid Schipholregio te

Nadere informatie

25 jaar bewegen rond de luchthaven

25 jaar bewegen rond de luchthaven 25 jaar bewegen rond de luchthaven Peter Joustra Senior Projectleider 13 november 2015 @peter_joustra #SADC_NL Outline 1. SADC : organisatie en scope. 2. Van 1987 tot heden: de ontwikkeling van luchthaven

Nadere informatie

Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio 2009-2030

Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio 2009-2030 Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio 2009-2030 Bestuursforum Schiphol Bestuursforum Schiphol Provincie Noord-Holland Gemeente Amsterdam Gemeente Haarlemmermeer Februari 2009 In samenwerking met:

Nadere informatie

Rotterdam Stadshavens

Rotterdam Stadshavens Rotterdam Stadshavens Nota Ruimte budget 31 miljoen euro Planoppervlak 1000 hectare (1600 hectare inclusief wateroppervlak) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie Structuurvisie Noord-Holland Achtergrondinformatie Structuurvisie: waarom en wat? - Inwerkingtreding Wro 1 juli 2008 - elke overheidslaag stelt eigen structuurvisie op (thema of gebied) - structuurvisies

Nadere informatie

DUURZAME INFRASTRUCTUUR

DUURZAME INFRASTRUCTUUR DUURZAME INFRASTRUCTUUR wisselwerking van stad, spoor, snelweg en fietspad TON VENHOEVEN VENHOEVENCS architecture+urbanism Krimp werkgelegenheid Percentage 65+ Woon-werkverkeer Grondprijzen 2007, Toegevoegde

Nadere informatie

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, innovatie en productiviteit en dragen daarmee bij aan de welvaart en welzijn

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Hoofdrapport 4 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en context pagina 3 3. Geografische afbakening pagina 4 4. Ontwikkeling

Nadere informatie

Nederlandse economie terug aan kop door ruimte voor slimme logistiek

Nederlandse economie terug aan kop door ruimte voor slimme logistiek Nederlandse economie terug aan kop door ruimte voor slimme logistiek Gezamenlijke ontwikkeling Werkstad A4 biedt unieke kans De Nederlandse economie heeft ingeboet aan kracht. De afgelopen jaren zijn we

Nadere informatie

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein Flevokust Lelystad Nieuwe bedrijvigheid Flevokust spoorverbinding Filevrij Lelystad synergie unieke multimodale situering groen milieucategorie 5 transportmodaliteiten Bereikbaarheid flexibiliteit in kavelgrootte

Nadere informatie

Economische scenario s West-Friesland

Economische scenario s West-Friesland Economische scenario s West-Friesland 24 april 2014 Opzet presentatie 1. Economische ontwikkeling West-Friesland 2. SWOT economie 3. Trends en ontwikkelingen 4. Prognose economische ontwikkeling 5. Scenario

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werkgroep Logistiek Netwerk. Partnerforum Gent 18 oktober 2016

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werkgroep Logistiek Netwerk. Partnerforum Gent 18 oktober 2016 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werkgroep Logistiek Netwerk Partnerforum Gent 18 oktober 2016 Ruimtebeslag in Vlaanderen 33% Prognose VITO: kan oplopen tot 50% in 2050 Ruimtebeslag = Ruimte ingenomen door

Nadere informatie

HavenCollege Amsterdam De kunst van het verbinden.

HavenCollege Amsterdam De kunst van het verbinden. PAO HavenCollege Amsterdam De kunst van het verbinden. (i.s.m Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs PAO) Presentatie voor Airport/Seaport Ontbijt, 18/12/08. Freek Ossel, Wethouder Amsterdam voor Haven, Luchthaven,

Nadere informatie

ACT, Amsterdam Connecting Trade, wordt het meest innovatieve en duurzame logistieke knooppunt van Europa.

ACT, Amsterdam Connecting Trade, wordt het meest innovatieve en duurzame logistieke knooppunt van Europa. Q&A en Factsheet Versie juli 2010 Inhoudsopgave 1. ACT: DE FEITEN... 2 1.1. WAT IS ACT?... 2 1.2. WIE NEMEN ER DEEL AAN ACT?... 2 1.3. WELKE KOSTEN ZIJN ER GEMOEID MET DE REALISATIE VAN ACT?... 2 1.4.

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR PublicSpirit Aarnt Lantinga senior consultant November 2014 Organisatie & context SADC ontwikkelt binnen de Metropool Regio Amsterdam een samenhangende portfolio van hoogwaardige

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

DUURZAME VERSTEDELIJKING & AGGLOMERATIEKRACHT

DUURZAME VERSTEDELIJKING & AGGLOMERATIEKRACHT Vereniging Deltametropool i.s.m. College van Rijksadviseurs DUURZAME VERSTEDELIJKING & AGGLOMERATIEKRACHT 14.10.2014 Metropolen zijn de krachtbronnen van de wereldeconomie De economische ontwikkeling concentreert

Nadere informatie

Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag Aanleiding voor Metropoolregio RDH [1] Randstad 2040 (Structuurvisie Rijk, 2008/09) Herwaardering belang steden voor economie Randstad geen samenhangende metropool

Nadere informatie

Concept-GS-besluit: Voortgaande groei luchtvaart alléén binnen harde randvoorwaarden

Concept-GS-besluit: Voortgaande groei luchtvaart alléén binnen harde randvoorwaarden 15 mei 1997 97-000635 strategische luchtvaartontwikkeling Concept-GS-besluit: Voortgaande groei luchtvaart alléén binnen harde randvoorwaarden Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) stellen harde randvoorwaarden

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 16 september 2013 Betreft Rijksprogramma SMASH

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 16 september 2013 Betreft Rijksprogramma SMASH > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Nota van B&W. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp Convenant Selectief Vestigingsbeleid Schipholregio

Nota van B&W. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp Convenant Selectief Vestigingsbeleid Schipholregio gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Convenant Selectief Vestigingsbeleid Schipholregio Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk en J.J. Nobel Collegevergadering 22 november 2011 Inlichtingen

Nadere informatie

Stec Groep - Logica in locatiepatronen: hoe kiezen bedrijven?

Stec Groep - Logica in locatiepatronen: hoe kiezen bedrijven? Stec Groep - Logica in locatiepatronen: hoe kiezen bedrijven? Samenvatting belangrijkste feiten en conclusies 2000-2010 o.b.v. Database Bovenregionale Locatiebeslissingen (DLN) uitgangspunten van het onderzoek:

Nadere informatie

KRUISBESTUIVINGEN TUSSEN LUCHT EN ZEEHAVEN

KRUISBESTUIVINGEN TUSSEN LUCHT EN ZEEHAVEN KRUISBESTUIVINGEN TUSSEN LUCHT EN ZEEHAVEN Dick van Damme Lector Logistiek Hogeschool van Amsterdam Terneuzen 3 september 2015 AGENDA 1. Ontwikkelingen lucht- en zeehaven 2. Uitdagingen en strategierichtingen

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015

Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015 Circulaire gebiedsontwikkeling Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015 SADC 9/23/2015 titel SADC 9/23/2015 titel SADC 9/23/2015 Circulaire werkmilieus

Nadere informatie

Noord-Nederland en OP EFRO

Noord-Nederland en OP EFRO N o o r d - N e d e r l a n d Noord-Nederland en OP EFRO versterking van de noordelijke economie O P E F R O De afgelopen jaren heeft Noord-Nederland hard gewerkt aan de versterking van haar sociaal economische

Nadere informatie

Westflank Haarlemmermeer

Westflank Haarlemmermeer Nota Ruimte budget 48 miljoen euro Planoppervlak 1500 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Westflank Haarlemmermeer Westflank Haarlemmermeer is een Randstad Urgent - project.

Nadere informatie

Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma. Victor / Klaas

Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma. Victor / Klaas Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma Victor / Klaas Ondertussen in de regio Roadmap Next Economy Oeso-rapport Investeringsprogramma / Tordoir Real Life Testing Ground NOA / NOVI REOS Monitor

Nadere informatie

Ruimte voor de Economie van morgen

Ruimte voor de Economie van morgen Algemeen Ruimte voor de Economie van morgen Reactie van het Amsterdamse bedrijfsleven Juli 2017 Het is verheugend dat de gemeente een visie heeft ontwikkeld op de ruimtelijk economische toekomst van stad

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

Almere Weerwaterzone 45

Almere Weerwaterzone 45 Almere Weerwaterzone 45 Nota Ruimte budget 88,6 miljoen euro Planoppervlak hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Schaalsprong Almere, waar Almere Weerwaterzone

Nadere informatie

brief van Kamer van Koophandel, 7 dec. 04. (N.B. De rubrieken 1 t/m 4 altijd in deze volgorde uitwerken)

brief van Kamer van Koophandel, 7 dec. 04. (N.B. De rubrieken 1 t/m 4 altijd in deze volgorde uitwerken) Nota PS-commissie Vergaderdatum : 24 januari 2005 Commissie voor : ELE Agendapunt nr. : 9 Commissienr. : 2005-166 Onderwerp : Pieken in de Noordvleugel; OPERA; Gaan voor Goud. Opsteller/telefoon/e-mail-adres

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR REGIONALE RAADSAVOND 5 april 2017 AGENDA Oogst van de ronde door de regio Lezing van de regio Het Omgevingsbeeld voor de regio Alkmaar 2 OMGEVINGSBEELD

Nadere informatie

Samenvatting ... 7 Samenvatting

Samenvatting ... 7 Samenvatting Samenvatting... In rapporten en beleidsnotities wordt veelvuldig genoemd dat de aanwezigheid van een grote luchthaven én een grote zeehaven in één land of regio, voor de economie een bijzondere meerwaarde

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Janine van Oosten, directeur CNB en rijkshavenmeester Februari 2013 Havenclub Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam De havens van

Nadere informatie

The Netherlands of

The Netherlands of The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam

Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam De metropoolregio Amsterdam heeft alles in huis Een krachtige economische regio. Daarvoor

Nadere informatie

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit provincie Zuid-Holland Nieuwe visie op mobiliteit? Waarom? Nieuwe impulsen: Hoofdlijnenakkoord 2011-2015: versterking economie in combinatie

Nadere informatie

Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug. Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere

Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug. Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere Pagina 1 Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere Milieufederatie Flevoland Milieufederatie Noord- Holland

Nadere informatie

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl Metropoolregio Rotterdam Den Haag Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl 2 3 Metropoolregio by night feb 2012 4 Aanleiding voor Metropoolregio RDH [1] Randstad

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de metropool

Regionale Samenwerking in de metropool Regionale Samenwerking in de metropool Deelregio Zaanstreek - Waterland Datum: 20 april 2016 Inhoud 1. Inleiding Wat is de regio? 2. Concept voorstel Metropoolregio Amsterdam Hoe organiseren we het netwerk

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

Brabant 6. Visie Hoofdopgaven Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang Overige gebiedsopgaven Kaarten Project- en programmabladen

Brabant 6. Visie Hoofdopgaven Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang Overige gebiedsopgaven Kaarten Project- en programmabladen Brabant 6 Visie Hoofdopgaven Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang Overige gebiedsopgaven Kaarten Project- en programmabladen Visie Het MIRT-gebied Brabant omvat de provincie Noord-Brabant.

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE 2010-2020 POSITIONERING DELTALANDSCHAP 2010 BESTAANDE TOEKOMST DELTALANDSCHAP 2010-2020 STRUCTUURBEELD DELTALANDSCHAP 2020 POSITIONERING STEDELIJKE DELTA 2010

Nadere informatie

Ondernemen in. Moerdijk

Ondernemen in. Moerdijk Ondernemen in Moerdijk Colofon Gemaakt in opdracht van gemeente Moerdijk, d.d. maart 2009 Tekst: gemeente Moerdijk Ontwerp, opmaak en lay-out: afdeling Informatievoorziening en Facilitair, cluster Repro,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/322

Raadsvoorstel 2004/322 Raadsvoorstel 2004/322 Onderwerp Portefeuillehouder Commissie Raadsvergadering Ontwerp mr. A.Th.H. van Dijk Ruimte en Economie Datum 28 september 2004/27319 Samenvatting In de ontwerp reactiebrief op het

Nadere informatie

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Werklandschap Meerpaal Sport en werk centraal in Nederland Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Werklandschap Directe aansluiting op A27 Gebiedsoppervlak van 10 ha Flexibele kavelgrootte

Nadere informatie

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen worden genomen.

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen worden genomen. Amsterdam Connecting Trade (Werkstad A4) DOEL Op 29 oktober 2007 is het project Werkstad A4 opgenomen in het Programma Randstad Urgent. Inmiddels is het project omgedoopt tot Amsterdam Connecting Trade

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2014 vrijwel gelijk gebleven. Het aantal werkzame personen nam af met 238; een daling van 0,2%. Het totaal komt hiermee op 117.550 full-time arbeidsplaatsen.

Nadere informatie

HINDERNISSEN bedrijfsleven Zuidvleugel. Presentatie Bert Mooren, directeur VNO-NCW West Economische Programmaraad Zuidvleugel 24 februari 2014

HINDERNISSEN bedrijfsleven Zuidvleugel. Presentatie Bert Mooren, directeur VNO-NCW West Economische Programmaraad Zuidvleugel 24 februari 2014 Presentatie Bert Mooren, directeur VNO-NCW West Economische Programmaraad Zuidvleugel 24 februari 2014 Fundamentals Onvoldoende innovatiekracht MKB Zuidvleugel Triple helix samenwerking op bestuurlijk

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

Regionaal Programma Werklocaties. Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen

Regionaal Programma Werklocaties. Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen Regionaal Programma Werklocaties Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen Doel en opzet presentatie Doel presentatie: Raadsleden informeren over ontwikkeling Regionaal Programma Werklocaties

Nadere informatie

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Bedrijventerrein Meerpaal Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Meerpaal Directe aansluiting op A27 Goede infrastructuur op het terrein Hoogwaardige

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad

Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad De stad als bevolkingsmagneet Koos van Dijken functie 29 januari 2013 1 Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad Wat maakt de stad aantrekkelijk

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

De kracht van Midden-Holland. Koersnotitie Midden-Holland

De kracht van Midden-Holland. Koersnotitie Midden-Holland De kracht van Midden-Holland Koersnotitie Midden-Holland Oktober 2013 Positie Midden-Holland in zuidelijke Randstad In deze koersnotitie wordt weergegeven waar Midden-Holland voor staat, welke koers Midden-Holland

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. ALV ELC, Venlo 30 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME14-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME14 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT220919 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Beleidscommissie Strategische raadsagenda Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Opdracht strategische raadsagenda Wat willen we bereiken: Visie op de positionering van Harderwijk in de context

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

BOUWNETWERK. Kiezen en uitblinken. Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving

BOUWNETWERK. Kiezen en uitblinken. Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving BOUWNETWERK Kiezen en uitblinken Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving Kiezen en uitblinken Aan mevrouw Schultz van Haegen, minister van infrastructuur en milieu,

Nadere informatie

Stabiliteit in een dynamische wereld

Stabiliteit in een dynamische wereld Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN Autogroupage Chemicals global parcel services health care logistics Special Services warehousing Alles in één Het meer dan 100 jaar oude Nederlandse familiebedrijf

Nadere informatie

Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland

Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland TNO, Kees Verweij, Teamleider Logistiek TLN Top-100 bijeenkomst, 8 april 2010 Logistieke kosten stijgen als % omzet bedrijfsleven

Nadere informatie

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323.

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323. Maastricht Maastricht 120.000 inwoners, stabilisatie Centrum van de regio (600.000-550.000) Universiteit Meer dan 20 miljoen bezoekers waarvan 2/3 uit Nederland, winkelen belangrijkste bezoekmotief Compacte

Nadere informatie

Kader Stedelijke Ontwikkeling

Kader Stedelijke Ontwikkeling Presentatie Hans Beekman MCD Open College Gemeenten Kader Stedelijke Ontwikkeling De prospectus van de stad 11 juni 2013 Aanleiding Eerdere opdracht nieuwe nota Grondbeleid (rekenkamerrapport Grond voor

Nadere informatie

Persbericht. Delta, VolkerWessels en Reggeborgh willen eerste full service Cradle to Cradle kantorenpark van Nederland bouwen in Haarlemmermeer

Persbericht. Delta, VolkerWessels en Reggeborgh willen eerste full service Cradle to Cradle kantorenpark van Nederland bouwen in Haarlemmermeer Persbericht Datum Nummer Onderwerp Dit is een gezamenlijk persbericht van Delta Development Group, VolkerWessels, Reggeborgh Groep en de Gemeente Haarlemmermeer. 11 oktober 2007 Pb xxx 2007 Team CMO Postbus

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nota Ruimte budget 25 miljoen euro Planoppervlak 33 hectare Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Synergie tussen stad en water De directe ligging

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen?

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Presentatie Ruimtelijke plannen voormalig Stadsregio Omgevingsvisie Gelderland Huidige situatie na opheffen stadsregio Doelstellingen Omgevingswet

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/08.0029483. Datum uw brief

Ons kenmerk L110/08.0029483. Datum uw brief Ingekomen stuk D3 (PA 17 december 2008) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Werken aan een nieuwe Regionale Agenda voor de periode

Werken aan een nieuwe Regionale Agenda voor de periode Werken aan een nieuwe Regionale Agenda voor de periode 2010-2014 Troeven van de Stadsregio Amsterdam De Stadsregio werkt aan taken die voortkomen uit gemeentelijke opgaven en dit schaalniveau overstijgen.

Nadere informatie

CHALLENGE LANDSCHAP Kwaliteit door ontwikkelen

CHALLENGE LANDSCHAP Kwaliteit door ontwikkelen CHALLENGE LANDSCHAP 2070 Kwaliteit door ontwikkelen 54 JAAR TERUG, 54 JAAR VOORUIT landschap in transitie - 1962 1962 54 JAAR TERUG, 54 JAAR VOORUIT landschap in transitie - 2016 2016 LANDSCHAP IN 2070

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN VOORNE-PUTTEN Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur INHOUD Inleiding 5 De kracht van Voorne-Putten 6 Thema 1: duurzame en bereikbare

Nadere informatie

MRA-agenda van de IJmond IJMOND

MRA-agenda van de IJmond IJMOND MRA-agenda van de IJmond IJMOND MRA-agenda van de IJmond IJMOND Inleiding De IJmond is een veelzijdige aantrekkelijke regio met veel potentie. Binnen de Metropoolregio Amsterdam heeft de IJmond een eigen

Nadere informatie

Geo Promotion congres 2009: Bedrijventerreinen 1

Geo Promotion congres 2009: Bedrijventerreinen 1 Zorgvuldige bedrijfsvestiging winst voor burgers, bedrijven en bestuur Oss in cijfers 77.100 inwoners 7e stad van Brabant, 39e van Nederland 10.000 ha groot 17 kernen 31.000 woningen Jacques Luijpen, 6

Nadere informatie

Maastricht Airport Aviation Valley

Maastricht Airport Aviation Valley FIRST CLASS BUSINESS Wat is Aviation Valley? In het zuiden van Nederland spreidt Aviation Valley zijn vleugels. Binnen een dynamisch werkgebied, waarin economische activiteiten volledig in balans zijn

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Luchthaven in ontwikkeling

Luchthaven in ontwikkeling PowerPoint presentatie Luchthaven Lelystad in ontwikkeling Jop Fackeldey Werkbezoek gemeenteraad 9 december 2016 Taken en rollen gemeente Lobby Publiekrechtelijke taken Economische versterking Lobby Taken

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Ruimtelijk economische dynamiek metroregio R dam-den Haag positie en kansen Plaspoelpolder

Ruimtelijk economische dynamiek metroregio R dam-den Haag positie en kansen Plaspoelpolder Ruimtelijk economische dynamiek metroregio R dam-den Haag positie en kansen Plaspoelpolder Presentatie, bijeenkomst VNO-NCW West 10-02-2016 Prof dr Pieter Tordoir GPIO, Universiteit van Amsterdam Telos,

Nadere informatie