Van Werkstad A4 naar Schiphol Trade Park Logistiek pijler van nieuwe economie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van Werkstad A4 naar Schiphol Trade Park Logistiek pijler van nieuwe economie"

Transcriptie

1 Van Werkstad A4 naar Schiphol Trade Park Logistiek pijler van nieuwe economie Dit voorjaar stopt Amsterdam Connecting Trade (ACT), een programma voor de integrale ontwikkeling van drie innovatieve, duurzame logistieke bedrijventerreinen en nieuwe vastgoedconcepten aan de zuidkant van Schiphol. ACT vormde de opmaat voor een brede samenwerking van publieke en private partijen op de Westas van de Metropoolregio Amsterdam. En voor een nieuwe visie op de rol van de logistiek in de regio met Schiphol Trade Park als paradepaardje voor de circulaire economie. Een terugblik met de directie van SADC op tien jaar Amsterdam Connecting Trade. Met de economische stagnatie eind jaren tachtig brak het inzicht door dat de Rotterdamse haven en luchthaven Schiphol de motor vormden van de nationale economie en werkgelegenheid. Tegen die achtergrond initieerde het Rijk in de 5 e Nota Ruimtelijke Ordening het Mainportbeleid. Doel: beide mainports meer ruimte geven om te groeien en de achterlandverbindingen verbeteren, onder meer door de aanleg van de Betuwelijn en hogesnelheidslijnen naar het Oosten en Zuiden van Europa. Door de voortgaande economische groei in de jaren negentig en de moeizame procedures rond de infrastructurele verbindingen zakte de belangstelling voor de mainports in de loop der jaren echter geleidelijk in. Focus bij het ruimtelijk-economische beleid lag minder op de economie, de internationale concurrentiepositie en de relatie met de rest van Europa, maar meer op de regionale ontwikkeling en de woningbouwopgave (Vinex). Integrale benadering Anno 2005 presenteerden SADC, provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer, Schiphol en ontwikkelaar AM met stedenbouwkundige Riek Bakker het Manifest Werkstad A4. Een steen in de vijver van een zelfgenoegzaam, nationaal ruimtelijk-economisch beleid, aldus Ruud Bergh die met het Manifest zijn visitekaartje afgaf als kersverse algemeen directeur van SADC. Het Manifest was een stevig signaal om opnieuw aandacht te vragen voor de noodzaak van een samenhangende en meer gecoördineerde ontwikkeling rond de mainport Schiphol.' In het economische klimaat rond 2005 werd het politiek onacceptabel om nog meer ruimte te gebruiken voor bedrijventerreinen die geen relatie met de omgeving hadden. Het thema leefbaarheid kwam centraal te staan. Ook kwam in die periode de bereikbaarheid van Schiphol in het geding vanwege de economische groei. Economische ontwikkeling, leefbaarheid en bereikbaarheid werden echter op verschillende tafels besproken. Het gevolg was een impasse op alle fronten; nieuwe initiatieven kwamen niet of onvoldoende van de grond. SADC wilde met het Manifest deze impasse doorbreken en presenteerde een plan voor de integrale ontwikkeling van een groot innovatief, logistiek bedrijventerrein langs de A4 in de Haarlemmermeer van 140 ha netto (350 ha bruto), de A4 Zone West (A4ZW). Dit in samenhang met het behoud van de leefbaarheid van de Schipholregio en de bereikbaarheid van de luchthaven en nog te ontwikkelen bedrijventerreinen. Paul Jansen, commercieel directeur SADC: Het Manifest bood daarmee ook en vooral een nieuwe visie op gebiedsontwikkeling. SADC, net als andere ontwikkelaars van bedrijventerreinen, was in voorafgaande decennia teveel een kavelfabriek geworden. Van kavel naar klant In Manifest Werkstad A4 verschoof het accent van aanbod naar vraag c.q. van kavels naar klant en context: hoe het logistiek bedrijfsleven in een snel veranderende markt een optimale omgeving bieden om nationaal en internationaal te kunnen concurreren? Jansen: En inspelen op actuele maatschappelijke opgaven. De nadruk op leefbaarheid vertaalde zich in de inzet op een duurzame ontwikkeling. De aandacht voor bereikbaarheid leidde tot initiatieven voor een meer multimodale logistiek: naast gebruik van lucht en weg ook aandacht voor spoor en water. Integrale gebiedsontwikkeling was ons motto; niet alleen investeren in de hardware (gebouwen en infrastructuur) maar ook in de software (hoogwaardige services en een aantrekkelijke omgeving). Het Manifest werd voor het eerst gepresenteerd op het Schipholdiner van De ondertekenaars vroegen vervolgens Riek Bakker om een aanzet te geven voor een nieuwe stedenbouwkundige visie op het gebied aan de zuidkant van Schiphol: de Visie Werkstad A4 zag het licht op het volgende Schipholdiner een jaar later. Belangrijke ingrediënten in de Visie Werkstad A4 vormden maatregelen gericht op de verbindingen binnen het gebied: een ongestoord logistieke verbinding (OLV) van Werkstad A4 met het luchthavenplatform, de aansluiting van vrachtvervoer op de hogesnelheidslijn inclusief een ongestoord logistieke verbinding naar Aalsmeer en ruimte voor

2 truckparkeren. Er werd gepleit voor betere achterlandverbindingen met een binnenvaartterminal aan de Ringvaart en een sneller spoorverbinding op het traditionele spoor voor vracht vanuit Haarlemmermeer richting Duitsland en Italië. De inzet op leefbaarheid leidde in de Visie tot zowel aandacht voor de verduurzaming van logistieke activiteiten op de bedrijventerreinen als op de versterking van de landschappelijke kwaliteiten door een zorgvuldige inpassing in de omgeving. Bij dat laatste speelden twee andere plannen een grote rol; de ontwikkeling van Park 21 en het behoud van een deel van de Stelling van Amsterdam via de aanleg van het Geniepark. De Visie werd door alle betrokken partijen positief ontvangen. De vraag was de Visie ook in een daadwerkelijk uitvoerbare strategie om te zetten. Parallel aan deze plannen werkten Rijk, provincie en gemeente de plannen voor de nieuwe N201, de parallelstructuur A4 en de Westrandweg tussen Schiphol en Haven uit. SADC realiseerde het sluitstuk van de interne ontsluiting rond Schiphol met het laatste deel van de Beech Avenue. ACT: duurzaam en multimodaal Bij het omzetten van de Visie naar een Masterplan voor de zuidkant van Schiphol kwam al snel naar voren dat een nieuwe aanpak alleen mogelijk was in combinatie met een actieve rol van de logistieke partijen, met name de verladers. Dit paste ook goed bij het nieuwe Rijksbeleid in de nota Pieken in de Delta (2004). Inzet van de nota was om niet alleen de mainports maar meerdere sterke regio s in het land sterker te maken door een extra impuls te geven aan publiek-private samenwerking. Voortbordurend op de ambities van Werkstad A4 sloeg dit in 2007 neer in Amsterdam Connecting Trade (ACT), een samenwerkingsverband van dezelfde partijen als van het Manifest. Inzet: een programma gericht op drie pijlers: duurzaamheid, multimodaliteit en 'beyond logistics' voor het gehele gebied aan de zuidkant van Schiphol met niet één maar drie innovatieve bedrijventerreinen: A4ZW, Schiphol-Zuidoost en Schiphol Logistics Park. Succesvoorwaarde was dat marktpartijen vertrouwen kregen in de aangeboden multimodale proposities. In nauwe samenwerking met marktpartijen en met cofinanciering vanuit Pieken in de Delta werden business cases ontwikkeld voor een hoge snelheidsvrachttrein, de ongestoord logistieke verbinding tussen zowel de A4ZW en Schiphol, als tussen de veiling in Aalsmeer en Schiphol, een waterterminal aan de Ringdijk en een Truckterminal bij Schiphol. Het Rijk stelde uiteindelijk 18 mln. Euro beschikbaar voor de projecten, de regionale partijen stelden een zelfde bedrag beschikbaar. De aanpak zorgde ook voor een breed draagvlak voor besluiten over de grote infrastructuurprojecten c.q. voor het besluit om sommige voorstellen niet of anders uit voeren. De belangrijkste punten betroffen: Met publieke en private partijen in België, Frankrijk en Groot-Brittannië werd een coalitie opgebouwd (CAREX) om te komen tot een hoge snelheidsvrachtnetwerk in Europa. Met de Stadsregio, Provincie Noord-Holland, FloraHolland, Schiphol en het ministerie van Economische Zaken werd besloten de verbinding tussen de veiling en Schiphol te verbeteren (OLV Greenport). Ook besloten deze partijen een TruckTerminal te realiseren. Het voorstel voor een Waterterminal was technisch niet haalbaar. Met de haven van Amsterdam op een kwartier rijden afstand dankzij de nieuwe Westrandweg viel de business case niet sluitend te maken en werd daarmee afgesloten. Het voorstel voor een vrachtverbinding over traditioneel spoor stuitte op de beperkingen van de Schipholtunnel. Ook bood een verbinding vanuit het havengebied meer perspectief. Verschillende initiatieven zullen de komende jaren verder uitgerold worden. Steeds duidelijker werd dat voor een multimodale ontsluiting een bredere scope nodig was, niet alleen voor de zuidkant van Schiphol. Voor een optimaal intermodaal systeem en goede achterlandverbindingen was nauwe samenwerking nodig op regionaal niveau. Deze benadering kreeg bestuurlijk steeds meer aandacht en droeg in belangrijke mate bij aan de oprichting van de Amsterdam Logistics Board, het platform waarop het logistiek bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen nu samenwerken. Hardware en software Ook het tweede thema Leefbaarheid kreeg in de jaren daarna dankzij de samenwerking met regionale partijen een andere invulling. Bergh: 'Het oorspronkelijke sterk logistieke profiel (hardware en software) werd nadrukkelijk verbonden met een meer duurzame economie. De A4ZW had inmiddels een nieuwe naam gekregen (Schiphol Trade Park) en moest niet alleen het meeste duurzame, logistieke bedrijventerrein worden van Europa - dus multimodaal, duurzaam en beyond

3 logistics -, maar ook een voorbeeldproject op het gebied van de circulaire en biobased economie. In nauwe samenwerking met het Hoogheemraadschap Rijnland werden de thematiek van duurzaam waterbeheer uitgewerkt. Samen met de Dutch Green Building Council kreeg het plan vanwege de vele duurzaamheidsmaatregelen het predikaat Breeam 4 voor gebiedsontwikkeling mee.' De nadruk op duurzaamheid betekende ook dat het plan om de Ongestoord Logistieke Verbinding te laten lopen via een nieuwe doorkruising van de Geniedijk zeer kritisch werd ontvangen. Daarom werd er gezocht naar andere oplossingen. Zo maakt gebruik van GPS-systemen in de logistiek het mogelijk om dezelfde effectiviteit en efficiency te bereiken met de reeds beschikbare infrastructuur. Realisatie van het Geniepark bleek mogelijk dankzij een gemeenschappelijk plan, maar met verschillende uitvoerenden. Bij zowel Schiphol Zuid-Oost als het nieuwe Schiphol Logistics Park (SLP) werd duurzaamheid integraal onderdeel van de vastgoedontwikkeling. Met de provinciale aankoop van een aantal tuindersbedrijven aan de zuidkant van SLP werd tegelijkertijd een bijdrage geleverd aan de herstructurering van de tuinbouw. Beyond logistics Jansen: Het derde thema Beyond Logistics kostte ons waarschijnlijk nog de meeste moeite om tot een goede invulling te komen. De verandering in logistieke netwerken heeft een zekere verschuiving tot gevolg van de grote distributiecentra naar het zuiden van het land op de lijn Rotterdam, Tilburg, Venlo. Met Beyond Logistics wilden we inspelen op trends in de markt, zoals clustering en ketenintegratie. Clustervorming is erop gericht een omgeving te creëren waar bedrijven uit economische clusters elkaar makkelijk kunnen vinden en ontmoeten. Amsterdam Connecting Trade richtte zich daarbij met name op kansrijke clusters die vanwege hun logistieke activiteiten de nabijheid van luchthaven Schiphol zoeken, zoals Aerospace (onderdelen, maintenance), Fashion (met name handel), Life Sciences (farma en biomedische goederen), ICT- Hightech en Perishables (groente, fruit, bloemen). Clustervorming vormde het uitgangspunt bij de positionering en inkleuring van de bedrijventerreinen van ACT. Schiphol-Zuidoost en Schiphol Logistics Park, die al in ontwikkeling waren, kregen vanuit die optiek een meer traditioneel logistiek profiel. A4 Zone West vormde het paradepaardje van ACT met een volstrekt nieuw profiel, programma en inrichting. Hardware (gebouwen en infrastructuur) werd gekoppeld aan nieuwe software in de vorm van voorzieningen voor werknemers (hotels, horeca, winkels e.d), showcases, opleidings- en trainingsfaciliteiten en dat alles in een aantrekkelijke stedenbouwkundige en landschappelijke setting en met gebouwen van een aansprekende beeldkwaliteit. Ketenintegratie heeft vooral te maken met toenemende aandacht voor kostenefficiency en tijdwinst. Goed voorbeeld is E-Link, een pilotproject dat is opgezet met middelen vanuit ACT en dat de kern vormt van een verdere digitalisering voor de afhandeling van 'outbound' goederen op Schiphol. Dit project is zo succesvol, dat binnenkort meer dan 50% van alle aangeboden vracht via dit systeem zal worden verwerkt. De verwachting is dat het al snel de standaard zal zijn voor alle vracht. Schiphol plaatst zich hiermee in de voorhoede van luchthavens met een efficiënte, lage kosten afhandeling. Jansen: Maar ketenintegratie is meer. Vanwege toenemende internationale concurrentie is de trend om opslag en administratieve functies meer met elkaar te vervlechten. Management van logistieke processen en creëren van toegevoegde waarde, ook wel de regiefunctie genoemd, worden steeds belangrijker. De Schipholregio biedt daarvoor bij uitstek kansen door de relatie met de zakelijke-financiële dienstverlening in de regio, zoals op de Zuidas. Dit in combinatie met uitstekende achterlandverbindingen en de unieke positie van de regio als synchromodaal knooppunt (lucht, water, spoor en weg). Westas pijler economie MRA De kracht van Werkstad A4 en ACT was niet alleen de omslag van een aanbod- naar vraaggerichte benadering en de vertaalslag in de vorm van een integrale gebiedsontwikkeling. Ook werden bedrijventerreinen in de Schipholregio in onderlinge samenhang gepositioneerd. Daardoor kon beter op de uiteenlopende behoeften en smaken van verschillende bedrijven en clusters worden ingespeeld. Deze integrale, gebiedsgerichte benadering vormde de opmaat voor een verdere opschaling van ACT naar het niveau van de hele Westkant van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Aansluitend op de Ruimtelijk-Economische Visie(s) voor de Schipholregio lanceerde SADC in 2011 het concept van de Logistieke Westas, het gebied aan de Westkant van Amsterdam tussen Noordzeekanaal, Schiphol en Aalsmeer. Bergh: Een gebied met drie grote logistieke knooppunten (Airport, Seaport, Greenport) die door hun onderlinge nabijheid en complementaire vervoersmodaliteiten een unieke

4 mix vormen. De introductie van het concept van de Logistieke Westas vormde bovendien een middel om het belang van de logistiek en handel voor de economie in de MRA met een toegevoegde waarde van ruim 16 mld (2012) scherp neer te zetten. Samen met de Zuidas als toplocatie voor de zakelijk-financiële dienstverlening vormt de Logistieke Westas een van de pijlers onder de economie en werkgelegenheid van de regio. De introductie van het concept van de Logistieke Westas leidde niet alleen tot hernieuwde aandacht en draagvlak voor de logistiek en de positie van de knooppunten in de regio maar ontketende ook veel nieuwe energie bij publieke en private partijen. Het concept vormde een belangrijke drager voor de Amsterdam Logistics Board (ALB), een van de clustertafels van de Amsterdam Economic Board die in het kader van het topsectorenbeleid werd opgericht. De ALB vormt sinds enkele jaren een krachtig platform waar logistiek bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen in de regio (Triple Helix) samenwerken om de concurrentiepositie van logistiek en handel in de toekomst te versterken. Van Logistiek naar circulaire economie In de toekomstvisie van de ALB en bijbehorende strategische agenda s heeft de Westas van de MRA een centrale plek. Er heeft binnen de ALB een verbreding plaatsgevonden van de definitie van logistiek in enge zin (opslag, overslag, transport) naar logistiek als organisator c.q. regisseur van stromen (mensen, goederen, grondstoffen, energie, water e.d.). Bovendien is er een relatie gelegd tussen de logistiek en de grote maatschappelijke opgave van de toekomst, d.w.z. de ontwikkeling van een duurzame circulaire en biobased economie. Ofwel een economie waarbij afval de grondstof vormt voor een breed palet van nieuwe, duurzame producten (circulair) en waarbij materialen en goederen zoveel mogelijk op basis van natuurlijke grondstoffen worden geproduceerd (biobased). Jansen: De kracht van de Westas is de nabijheid van grote logistieke knooppunten en de aanwezigheid van allerlei industriële en nutsbedrijven (energie, water, recycling). Westpoort en havengebied vormen de machinekamer van de regio. Die mix van verschillende soorten bedrijven en stromen (internationaal, nationaal, regionaal en lokaal) leveren de noodzakelijke schaal om circulaire processen rendabel te kunnen maken. De logistiek vormt een noodzakelijke schakel om circulaire en biobased stromen te faciliteren. Het netwerk van logistiek, industrie en nutsbedrijven vormt samen de drager onder de nieuwe economie in de Metropoolregio Amsterdam. Deze koppeling van Logistiek aan de circulaire en biobased economie heeft ook impact gehad op de ontwikkeling van Schiphol Trade Park. De actuele plannen voorzien in een zone met laboratoria voor innovatieve bedrijven op het vlak van de circulaire en biobased economie (zogenaamde materiaalhoeven) die verbonden zijn met een zone langs de A4 waarop gewassen voor de biobased economie worden geteeld. De hoeven vormen hightech-broedplaatsen waar bedrijven voor kortere of langere tijd ruimte kunnen huren en zich, al dan niet samen met startups en andere bedrijven, kunnen richten op de research en development van innovatieve producten en processen. Bij de ontwikkeling van Schiphol Trade Park wordt nauw samengewerkt met Delta Development, de ontwikkelaar van het aangrenzende Park 2020 in Hoofddorp, een kantoorlocatie die volgens de principes van Cradle tot Cradle is ontwikkeld. Jansen: Een formele ontwikkelingsovereenkomst tussen SADC en Delta Development staat op stapel. Contracten met toekomstige gebruikers voor twee nieuwe materiaalhoeven zijn vrijwel rond. Naar verwachting beginnen we dit jaar met de aanleg van de hoofdinfrastructuur op Schiphol Trade Park en het bouwrijp maken van de eerste deelgebieden. Afhankelijk van de marktvraag wordt het gebied gefaseerd verder ontwikkeld. Resultaten ACT De succesvolle planvorming en de uitgifte van de eerste deelgebieden van Schiphol Trade Park markeren het einde van Amsterdam Connecting Trade (ACT) in dit voorjaar. Wat heeft tien jaar ACT opgeleverd? Samenvattend: het programma en de samenwerking van partijen hebben geleid tot een scherpe focus op actuele en toekomstige ontwikkelingen in markt en maatschappij, een nieuwe visie op gebiedsontwikkeling op een hoger schaalniveau en de ontwikkeling van innovatieve logistieke vastgoedconcepten. Bergh: ACT vormde een belangrijke fase in het debat en de ontwikkeling van bedrijventerreinen waarbij de kavelgerichte benadering werd verbreed tot een meer integrale gebiedsgerichte aanpak die nu weer uitmondt in projectontwikkeling. Anno 2015 is de fase aangebroken van de realisatie van de ontwikkelde concepten en projecten. Daarbij horen andere spelers dan de (semi) publieke partijen die aan de oorsprong stonden van ACT en die ook in de afgelopen magere jaren hun geloof in het programma hebben behouden. De bestuurlijke en financiële ondersteuning van de provincie Noord-Holland mag daarbij niet onvermeld blijven.

5 Tot slot, ACT heeft niet alleen geleid tot een regionale benadering van gebiedsontwikkeling maar ook tot een koppeling van de ontwikkeling van logistieke bedrijventerreinen met brede stedelijke en maatschappelijke opgaven, zoals de biobased en circulaire economie. Dit heeft weer geleid tot verrassende initiatieven, innovatieve concepten en nieuwe samenwerkingen tussen partijen, soms uit hele andere werelden die in het verleden vaak niets met elkaar te maken hadden. Bergh: Belangrijkste is misschien wel dat de focus op een duurzame economie een enorme positieve bijdrage heeft geleverd aan het draagvlak bij de lokale politiek en overheden in de regio voor de logistiek en de ontwikkeling van bedrijventerreinen. De logistiek heeft in de regio niet langer het imago van laagwaardige op- en overslagactiviteiten en milieuvervuilend transport. Als regisseur van stromen vormt de logistieke sector een hoogwaardige, essentiële schakel en pijler van de economie van de Metropoolregio Amsterdam in de komende decennia. Producten ACT Integraal Ontwikkelingsplan Schiphol Trade Park Plan van Aanpak Geniepark Truckparkeren omgeving Schiphol: aanbesteding loopt OLV Greenport Aalsmeer. Aanleg binnenkort van start HST-Cargo. Opzetten samenwerkingsverband EuroCarex en Plan van Aanpak voor terminals CdG, Luik, Lyon, Amsterdam. Vergaande kennis over aanpassingen treinen, netwerk. Beschikbaarstelling gelden EZ (12 mln HST, 8 mln OLV-Greenport) Duurzaamheidsambitie Schiphol Logistics Park ingevuld Knelpunten aanpak N201Aanpak Schiphol Logistics Park Zuid

ACT, Amsterdam Connecting Trade, wordt het meest innovatieve en duurzame logistieke knooppunt van Europa.

ACT, Amsterdam Connecting Trade, wordt het meest innovatieve en duurzame logistieke knooppunt van Europa. Q&A en Factsheet Versie juli 2010 Inhoudsopgave 1. ACT: DE FEITEN... 2 1.1. WAT IS ACT?... 2 1.2. WIE NEMEN ER DEEL AAN ACT?... 2 1.3. WELKE KOSTEN ZIJN ER GEMOEID MET DE REALISATIE VAN ACT?... 2 1.4.

Nadere informatie

25 jaar bewegen rond de luchthaven

25 jaar bewegen rond de luchthaven 25 jaar bewegen rond de luchthaven Peter Joustra Senior Projectleider 13 november 2015 @peter_joustra #SADC_NL Outline 1. SADC : organisatie en scope. 2. Van 1987 tot heden: de ontwikkeling van luchthaven

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Amsterdam Connecting Trade. Brandpunt Logistieke Westas

Amsterdam Connecting Trade. Brandpunt Logistieke Westas Amsterdam Connecting Trade Brandpunt Logistieke Westas Amsterdam Connecting Trade Brandpunt Logistieke Westas Beyond logistics is het motto van Amsterdam Connecting Trade, een ambitieus en innovatief programma

Nadere informatie

Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015

Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015 Circulaire gebiedsontwikkeling Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015 SADC 9/23/2015 titel SADC 9/23/2015 titel SADC 9/23/2015 Circulaire werkmilieus

Nadere informatie

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen worden genomen.

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen worden genomen. Amsterdam Connecting Trade (Werkstad A4) DOEL Op 29 oktober 2007 is het project Werkstad A4 opgenomen in het Programma Randstad Urgent. Inmiddels is het project omgedoopt tot Amsterdam Connecting Trade

Nadere informatie

Nederlandse economie terug aan kop door ruimte voor slimme logistiek

Nederlandse economie terug aan kop door ruimte voor slimme logistiek Nederlandse economie terug aan kop door ruimte voor slimme logistiek Gezamenlijke ontwikkeling Werkstad A4 biedt unieke kans De Nederlandse economie heeft ingeboet aan kracht. De afgelopen jaren zijn we

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein Flevokust Lelystad Nieuwe bedrijvigheid Flevokust spoorverbinding Filevrij Lelystad synergie unieke multimodale situering groen milieucategorie 5 transportmodaliteiten Bereikbaarheid flexibiliteit in kavelgrootte

Nadere informatie

Jaarbericht 2013. PolanenPark Business Park Amsterdam Osdorp. De President. Schiphol Logistics Park. Schiphol Trade Park

Jaarbericht 2013. PolanenPark Business Park Amsterdam Osdorp. De President. Schiphol Logistics Park. Schiphol Trade Park Jaarbericht 2013 PolanenPark Business Park Amsterdam Osdorp De President Schiphol Trade Park Schiphol Logistics Park "Voor ons is samenwerking zoals SADC dat doet een voorbeeld voor de aanpak van een herontwikkeling.

Nadere informatie

De identiteit van de Westas. Auteur: Mark Noordzij

De identiteit van de Westas. Auteur: Mark Noordzij De identiteit van de Westas Auteur: Mark Noordzij 1 1. De Westas Wat en Waarom? Auteur: Mark Noordzij Wat is jouw identiteit? Een vraag die veelal synoniem staat aan de vraag: Wie ben je? Een complex,

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Griffie Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Datum commissievergadering : - Document nummer : 2833947 Behandelend ambtenaar : T. de Graaf Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/ Bureau Mobiliteitsbeleid

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

Persbericht. Delta, VolkerWessels en Reggeborgh willen eerste full service Cradle to Cradle kantorenpark van Nederland bouwen in Haarlemmermeer

Persbericht. Delta, VolkerWessels en Reggeborgh willen eerste full service Cradle to Cradle kantorenpark van Nederland bouwen in Haarlemmermeer Persbericht Datum Nummer Onderwerp Dit is een gezamenlijk persbericht van Delta Development Group, VolkerWessels, Reggeborgh Groep en de Gemeente Haarlemmermeer. 11 oktober 2007 Pb xxx 2007 Team CMO Postbus

Nadere informatie

Excursie Bestuurlijk Platform Peelnetwerk, Vrijdag 27 september 2013

Excursie Bestuurlijk Platform Peelnetwerk, Vrijdag 27 september 2013 Excursie Bestuurlijk Platform Peelnetwerk, Vrijdag 27 september 2013 Jean van Zeeland Senior beleidsadviseur Programmamanager j.vanzeeland@sre.nl 0652065753 Naar een gemeenschappelijk ruimtelijk beeld

Nadere informatie

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl Metropoolregio Rotterdam Den Haag Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl 2 3 Metropoolregio by night feb 2012 4 Aanleiding voor Metropoolregio RDH [1] Randstad

Nadere informatie

Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag Aanleiding voor Metropoolregio RDH [1] Randstad 2040 (Structuurvisie Rijk, 2008/09) Herwaardering belang steden voor economie Randstad geen samenhangende metropool

Nadere informatie

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE 2010-2020 POSITIONERING DELTALANDSCHAP 2010 BESTAANDE TOEKOMST DELTALANDSCHAP 2010-2020 STRUCTUURBEELD DELTALANDSCHAP 2020 POSITIONERING STEDELIJKE DELTA 2010

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City.

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Naar aanleiding van de Stuurgroep bijeenkomst van het Masterplan Havens Midden- Brabant heb ik gekeken naar de mogelijke

Nadere informatie

Maastricht Airport Aviation Valley

Maastricht Airport Aviation Valley FIRST CLASS BUSINESS Wat is Aviation Valley? In het zuiden van Nederland spreidt Aviation Valley zijn vleugels. Binnen een dynamisch werkgebied, waarin economische activiteiten volledig in balans zijn

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. ALV ELC, Venlo 30 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Glasvezel op Schiphol Trade Park. Dennis Meerburg 13 december 2016

Glasvezel op Schiphol Trade Park. Dennis Meerburg 13 december 2016 Glasvezel op Schiphol Trade Park Dennis Meerburg 13 december 2016 Locatie Schiphol Trade Park Ambities Schiphol Trade Park will be the most innovative and sustainable business site of Europe. BREEAM High-quality

Nadere informatie

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 David van Hasselt Projectbureau ViA15 t.b.v. Kennismiddag RO & bereikbaarheid LEF Futurcenter Rijkswaterstaat d.d. 22 oktober 2008 Problemen rond Arnhem

Nadere informatie

Wat is de reden om het voorstel voor te leggen aan Provinciale Staten?

Wat is de reden om het voorstel voor te leggen aan Provinciale Staten? Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 16 december 2014 Onderwerp: Truckparking Bijlagen: 2 1. Inleiding Wat is de reden om het voorstel voor te leggen aan Provinciale Staten? Aanleiding Provinciale

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Greenport Aalsmeer Verbinden en versterken

Greenport Aalsmeer Verbinden en versterken Greenport Aalsmeer Verbinden en versterken Marcel Claessen Vestigingsmanager FloraHolland Bestuurslid Greenport Aalsmeer Voorzitter Flower Mainport Aalsmeer Kaag en Braassem, 10 maart 2010 Voorstellen

Nadere informatie

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Jaarcongres Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, Venlo, 5 oktober 2012 Hans Smits, CEO Havenbedrijf Rotterdam N.V. 1 Haven Rotterdam in cijfers

Nadere informatie

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017 Ondernemersavond Economische Agenda en Recreatie & Toerisme 13 maart 2017 1 Programma 1. Welkom 2. Uitvoeringsprogramma EZ Agenda: resultaten 2016 3. Ondernemend 4. Uitvoeringsprogramma RT agenda: resultaten

Nadere informatie

Kader Stedelijke Ontwikkeling

Kader Stedelijke Ontwikkeling Presentatie Hans Beekman MCD Open College Gemeenten Kader Stedelijke Ontwikkeling De prospectus van de stad 11 juni 2013 Aanleiding Eerdere opdracht nieuwe nota Grondbeleid (rekenkamerrapport Grond voor

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

HavenCollege Amsterdam De kunst van het verbinden.

HavenCollege Amsterdam De kunst van het verbinden. PAO HavenCollege Amsterdam De kunst van het verbinden. (i.s.m Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs PAO) Presentatie voor Airport/Seaport Ontbijt, 18/12/08. Freek Ossel, Wethouder Amsterdam voor Haven, Luchthaven,

Nadere informatie

Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam

Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam De metropoolregio Amsterdam heeft alles in huis Een krachtige economische regio. Daarvoor

Nadere informatie

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen?

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Presentatie Ruimtelijke plannen voormalig Stadsregio Omgevingsvisie Gelderland Huidige situatie na opheffen stadsregio Doelstellingen Omgevingswet

Nadere informatie

28-05-2009 1 Meegeven van een richting OPLEGNOTITIE. Onderwerp: Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio 2009-2030

28-05-2009 1 Meegeven van een richting OPLEGNOTITIE. Onderwerp: Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio 2009-2030 OPLEGNOTITIE Onderwerp: Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio 2009-2030 stellen gemeentelijke structuurvisie. 2. De lijn van het advies van de Commissie Selectief Vestigingsbeleid Schipholregio te

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelstrategieën. Bouw- en Vastgoedbijeenkomst 26 september 2013 Peter Joustra en Rob Verhoeff

Nieuwe ontwikkelstrategieën. Bouw- en Vastgoedbijeenkomst 26 september 2013 Peter Joustra en Rob Verhoeff Nieuwe ontwikkelstrategieën Bouw- en Vastgoedbijeenkomst 26 september 2013 Peter Joustra en Rob Verhoeff SADC Locaties Facts We leven in een nieuwe economische werkelijkheid; Er is sprake van nieuwe verhoudingen;

Nadere informatie

Maintenance Innovatie in de Delta Regio, de strategie van Zuid Nederland tot 2020. Gerard Blom & Patrick Essers

Maintenance Innovatie in de Delta Regio, de strategie van Zuid Nederland tot 2020. Gerard Blom & Patrick Essers Maintenance Innovatie in de Delta Regio, de strategie van Zuid Nederland tot 2020 Gerard Blom & Patrick Essers Contents Koepelvisie Strategic Board Delta Region Strategische Innovatie Agenda Innovatiethema

Nadere informatie

WDO. Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever. Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009

WDO. Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever. Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009 WDO Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009 Opvang Bovenregionale vraag HW: Ridderster Westelijke Dordtse

Nadere informatie

Rotterdam Stadshavens

Rotterdam Stadshavens Rotterdam Stadshavens Nota Ruimte budget 31 miljoen euro Planoppervlak 1000 hectare (1600 hectare inclusief wateroppervlak) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek

Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek Presentatie ALV NDL 20/11/2014 Agenda 1. Topsector logistiek 2. Organisatie en uitgangspunten 3. Cross-overs 4. Logistiek Koffertje en lonkend perspectief

Nadere informatie

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN VOORNE-PUTTEN Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur INHOUD Inleiding 5 De kracht van Voorne-Putten 6 Thema 1: duurzame en bereikbare

Nadere informatie

Functieprofiel Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf VOC

Functieprofiel Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf VOC Functieprofiel Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf VOC VOC Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf Vakopleiding Carrosseriebedrijf (VOC) is het opleidingsinstituut voor de carrosseriebranche en

Nadere informatie

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Janine van Oosten, directeur CNB en rijkshavenmeester Februari 2013 Havenclub Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam De havens van

Nadere informatie

Opsteller Schiphol Area Development Company (SADC) Website www.actbeyondlogistics.nl

Opsteller Schiphol Area Development Company (SADC) Website www.actbeyondlogistics.nl Masterplan Colofon Organisatie Programmabureau ACT Opsteller Schiphol Area Development Company (SADC) conceptfase Gebiedspositionering, naamgeving & ontwerp: Total Identity en Buck Consultants International

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst initiatiefgroep HST Cargo Schiphol

Samenwerkingsovereenkomst initiatiefgroep HST Cargo Schiphol Samenwerkingsovereenkomst initiatiefgroep HST Cargo Schiphol Initiatiefgroep HST Cargo Schiphol De initiatiefgroep HST Cargo Schiphol bestaande uit de organisaties: Air Cargo Netherlands (ACN) KLM Cargo

Nadere informatie

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

Economie in de Zuid Westelijke Delta

Economie in de Zuid Westelijke Delta Economie in de Zuid Westelijke Delta Inhoud Toelichting op de economische staat van Zeeland Structuurversterkingsprogramma Zeeland in stroomversnelling Z4 steden Focus op de gemeente Terneuzen Huidige

Nadere informatie

Mainports ongehinderd verbonden

Mainports ongehinderd verbonden Mainports-ongehinderd verbonden Pleidooi voor onderzoek naar ongehinderde goederentransportsystemen Gert Dijkstra - Buisleiding Industrie Gilde (BIG) Johan Visser - International Society for Underground

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

DUURZAME INFRASTRUCTUUR

DUURZAME INFRASTRUCTUUR DUURZAME INFRASTRUCTUUR wisselwerking van stad, spoor, snelweg en fietspad TON VENHOEVEN VENHOEVENCS architecture+urbanism Krimp werkgelegenheid Percentage 65+ Woon-werkverkeer Grondprijzen 2007, Toegevoegde

Nadere informatie

brief van Kamer van Koophandel, 7 dec. 04. (N.B. De rubrieken 1 t/m 4 altijd in deze volgorde uitwerken)

brief van Kamer van Koophandel, 7 dec. 04. (N.B. De rubrieken 1 t/m 4 altijd in deze volgorde uitwerken) Nota PS-commissie Vergaderdatum : 24 januari 2005 Commissie voor : ELE Agendapunt nr. : 9 Commissienr. : 2005-166 Onderwerp : Pieken in de Noordvleugel; OPERA; Gaan voor Goud. Opsteller/telefoon/e-mail-adres

Nadere informatie

INTEGRAAL ONTWIKKELINGSPLAN A4 ZONE WEST

INTEGRAAL ONTWIKKELINGSPLAN A4 ZONE WEST INTEGRAAL ONTWIKKELINGSPLAN A4 ZONE WEST EXECUTIVE SUMMARY 4 VOORWOORD 6 I HOOFDSTUK 1 - DE AMBITIE 1. INLEIDING 10 2. PROCES EN UITGANGSPUNTEN 14 3. DRIE PIJLERS: 16 3.1 BEYOND LOGISTICS 18 3.2 DUURZAAMHEID

Nadere informatie

Economische visie. Gemeente Cranendonck

Economische visie. Gemeente Cranendonck Economische visie Gemeente Cranendonck Economische visie voor en door ondernemers Om in de toekomst de kansen en mogelijkheden op economisch gebied optimaal kunnen benutten, is een gezamenlijke koers en

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

Cockpit en Regiegroep ACT. Programmabureau ACT. Datum Januari 2012. Betreft Jaarrapportage 2011. 1. Management Samenvatting

Cockpit en Regiegroep ACT. Programmabureau ACT. Datum Januari 2012. Betreft Jaarrapportage 2011. 1. Management Samenvatting Aan Van Cockpit en Regiegroep ACT Programmabureau ACT Datum Januari 2012 Betreft Jaarrapportage 2011 1. Management Samenvatting Voor u ligt de jaarrapportage voor 2011. Een jaar waarin met name is ingezet

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR PublicSpirit Aarnt Lantinga senior consultant November 2014 Organisatie & context SADC ontwikkelt binnen de Metropool Regio Amsterdam een samenhangende portfolio van hoogwaardige

Nadere informatie

Meer met minder. Waterschaarste en grotere vraag naar voedsel. Laan van Staalduinen, Algemeen directeur LEI. 6 juni 2012

Meer met minder. Waterschaarste en grotere vraag naar voedsel. Laan van Staalduinen, Algemeen directeur LEI. 6 juni 2012 Meer met minder Waterschaarste en grotere vraag naar voedsel Laan van Staalduinen, Algemeen directeur LEI 6 juni 2012 Inhoud presentatie Mondiale trends die van invloed zijn op toekomstige watervraag Nationale

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

NIEUW TE ONTWIKKELEN LOGISTIEK BEDRIJFSGEBOUW

NIEUW TE ONTWIKKELEN LOGISTIEK BEDRIJFSGEBOUW VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE KOOP NIEUW TE ONTWIKKELEN LOGISTIEK BEDRIJFSGEBOUW TRADE PORT NOORD VENLO TE KOOP NIEUW TE REALISEREN LOGISTIEK GEBOUW TRADE PORT NOORD VENLO Bent u op zoek naar een

Nadere informatie

Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland

Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland Innovatiemanager De provincie Zuid-Holland is een bedrijvige, veelzijdige provincie met 3,5 miljoen inwoners op een gebied

Nadere informatie

High value businesspark

High value businesspark High value businesspark High value businesspark Gelegen op een strategische toplocatie, uitstekend bereikbaar en met flexibele kavels en eersteklas collectieve voorzieningen, biedt het moderne AviationValley

Nadere informatie

Samenvatting ... 7 Samenvatting

Samenvatting ... 7 Samenvatting Samenvatting... In rapporten en beleidsnotities wordt veelvuldig genoemd dat de aanwezigheid van een grote luchthaven én een grote zeehaven in één land of regio, voor de economie een bijzondere meerwaarde

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

Seamless Connections. Versnellen, verbinden en versterken. Projectvoorstel 29 September 2011

Seamless Connections. Versnellen, verbinden en versterken. Projectvoorstel 29 September 2011 Seamless Connections Versnellen, verbinden en versterken Projectvoorstel 29 September 2011 12 September 2011 2 1. Inleiding Seamless Connections, versnelt, verbindt en versterkt de interne en onderlinge

Nadere informatie

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Enschede, 26 januari 2012 Gido ten Dolle Programmadirecteur Ruimtelijk economische strategie en arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. Movares symposium 29 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

De toekomst van het fruitcluster in Rivierenland

De toekomst van het fruitcluster in Rivierenland De toekomst van het fruitcluster in Rivierenland Geef fruit de ruimte & innovatie Frank Engelbart 30 september 2015 Werkbezoek Provinciale Staten Provincie Gelderland Over Fruitpact Agenda 2020 Sinds 2007

Nadere informatie

DocksNLD fase 2 - bijeenkomst 22 februari Contour van het in aanbouw zijnde distributiecentrum van DSV op DocksNLD fase 1 met rechts het

DocksNLD fase 2 - bijeenkomst 22 februari Contour van het in aanbouw zijnde distributiecentrum van DSV op DocksNLD fase 1 met rechts het - bijeenkomst 22 februari 2017 Contour van het in aanbouw zijnde distributiecentrum van DSV op INFORMATIEBIJEENKOMST DocksNLD fase 1 30 JANUARI met rechts het 2017 beoogde plangebied van fase 2 - informatiebijeenkomst

Nadere informatie

Internationaal ondernemen in een regio met hoge kwaliteit van leven, wonen en werken.

Internationaal ondernemen in een regio met hoge kwaliteit van leven, wonen en werken. Internationaal ondernemen in een regio met hoge kwaliteit van leven, wonen en werken. PolanenPark De President Green Park Aalsmeer Schiphol Trade Park Schiphol Logistics Park Business Park Amsterdam Osdorp

Nadere informatie

Seamless Connections In 2012

Seamless Connections In 2012 Seamless Connections In 2012 Versnellen, verbinden en versterken Mei 2012 12 September 2011 1. Doel Seamless Connections, versnelt, verbindt en versterkt de interne en onderlinge logistiek van de Metropoolregio

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta BZW Bijeenkomst Middelburg, 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken

Nadere informatie

SADC ontwikkelt werklocaties voor (inter) nationale en regionale bedrijven rond Schiphol en de Logistieke Westas van de Metropoolregio Amsterdam.

SADC ontwikkelt werklocaties voor (inter) nationale en regionale bedrijven rond Schiphol en de Logistieke Westas van de Metropoolregio Amsterdam. Jaarverslag 2012 SADC ontwikkelt werklocaties voor (inter) nationale en regionale bedrijven rond Schiphol en de Logistieke Westas van de Metropoolregio Amsterdam. 01 SADC verbindt bedrijven, ontwikkelaars,

Nadere informatie

Brabant 6. Visie Hoofdopgaven Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang Overige gebiedsopgaven Kaarten Project- en programmabladen

Brabant 6. Visie Hoofdopgaven Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang Overige gebiedsopgaven Kaarten Project- en programmabladen Brabant 6 Visie Hoofdopgaven Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang Overige gebiedsopgaven Kaarten Project- en programmabladen Visie Het MIRT-gebied Brabant omvat de provincie Noord-Brabant.

Nadere informatie

Zorgvuldig ruimtegebruik Investeren in bestaand bebouwd gebied

Zorgvuldig ruimtegebruik Investeren in bestaand bebouwd gebied Zorgvuldig ruimtegebruik Investeren in bestaand bebouwd gebied Woondag Friesland Ellen Olde Bijvank innovatief in wonen, zorg en welzijn Introductie en doel Introductie Quintis Praktijkvoorbeelden Rolverdeling

Nadere informatie

Alleen indien de noodzaak daartoe is aangetoond wil de Provincie zeer selectief nog een nieuw bedrijventerrein aanleggen.

Alleen indien de noodzaak daartoe is aangetoond wil de Provincie zeer selectief nog een nieuw bedrijventerrein aanleggen. Wat is het doel van het provinciale bedrijventerreinbeleid? Wij willen bereiken dat er een excellent vestigingsklimaat in onze provincie voor bedrijven aanwezig is. Daarvoor is het nodig dat de bedrijventerreinen

Nadere informatie

Van strategische ligging naar strategische positie. Henk Rosman directeur REWIN West Brabant

Van strategische ligging naar strategische positie. Henk Rosman directeur REWIN West Brabant Van strategische ligging naar strategische positie 17 mei 2017 Henk Rosman directeur REWIN West Brabant Context: de uitdaging Globalisering = internationale concurrentieslag Sleutel: innovatie en vernieuwing

Nadere informatie

Van Regionale Ambitie naar succesvolle realisatie

Van Regionale Ambitie naar succesvolle realisatie Van Regionale Ambitie naar succesvolle realisatie Speerpunt Agribusiness Culemborg Buren Neder-Betuwe Geldermalsen Tiel Lingewaal Neerijnen West Maas en Waal Speerpunt Economie en Logistiek Zaltbommel

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Infrastructures & Mobility Delft Research Initiatives Delft Research Initiatives Energie, Gezondheid, Infrastructuren & Mobiliteit, en Leefomgeving

Nadere informatie

Evaluatie O&O-fonds. Algemeen Bestuur. Datum 9 december 2015 RWB/AB/AR/

Evaluatie O&O-fonds. Algemeen Bestuur. Datum 9 december 2015 RWB/AB/AR/ Evaluatie O&O-fonds Aan Algemeen Bestuur Datum 9 december 2015 Status Kenmerk Besluit RWB/AB/AR/2015-0674 INLEIDING Op 8 juli heeft het Algemeen Bestuur aangegeven om in haar overleg van 9 december 2015

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Hoofdrapport 4 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en context pagina 3 3. Geografische afbakening pagina 4 4. Ontwikkeling

Nadere informatie

Development Company Greenport Venlo. Stand van zaken. Leopold Hermans - Manager Business Development. www.dcgv.nl

Development Company Greenport Venlo. Stand van zaken. Leopold Hermans - Manager Business Development. www.dcgv.nl Development Company Greenport Venlo Stand van zaken Leopold Hermans - Manager Business Development www.dcgv.nl 1 Venlo in Europa 2 3 4 Opbouw presentatie Wat is DCGV? Het Klavertje 4 gebied Hoofddoelstellingen

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen

Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen Zuidwest-Nederland omvat de provincie Zeeland en het westen van de provincie Noord-Brabant. Als veelbelovende regio met ongeveer 100.000 bedrijven

Nadere informatie

Ronde tafel Havenvisie 2030

Ronde tafel Havenvisie 2030 Ronde tafel Havenvisie 2030 Strategische connectiviteit: nieuw Aanpak perspectief voor de waardering van de Amsterdamse scenarioworkshop haven Bart Kuipers Rotterdam stad+haven M.m.v. Dr. M. Nijdam, Prof.dr.

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Bijpraten Raadsleden Vlissingen, 10 april 2017 Agenda > Welkom: Harry van der Maas (voorzitter stuurgroep) > Stand

Nadere informatie

economische zin Jop Fackeldey Wethouder Lelystad symposium ACCRES 6 december 2016

economische zin Jop Fackeldey Wethouder Lelystad symposium ACCRES 6 december 2016 PowerPoint Duurzaamheid presentatie Lelystad in economische zin Jop Fackeldey Wethouder Lelystad symposium ACCRES 6 december 2016 Duurzaamheid is een belangrijk maatschappelijk thema - gemeente heeft uitvoeringsplan

Nadere informatie

Gorinchem, mei 2o16 Ingrid van Leeuwen/ Lilian Froitzheim-Leijs

Gorinchem, mei 2o16 Ingrid van Leeuwen/ Lilian Froitzheim-Leijs Gorinchem, mei 2o16 Ingrid van Leeuwen/ Lilian Froitzheim-Leijs Inzet transitie varen op LNG 2016 Eiger Nordwand LNG dualfuel Spoor 1: Retrofit LNG schepen Proof-of-concept retrofit 2 schepen Fondsvorming

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Ontwikkeling Brainport Innovatie Campus (BIC) te Eindhoven Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van de stand van zaken bij de ontwikkeling

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst prijsvraag Uitrol synchromodaal netwerk

Informatiebijeenkomst prijsvraag Uitrol synchromodaal netwerk Informatiebijeenkomst prijsvraag Uitrol synchromodaal netwerk Herman Wagter Topsector Logistiek / Connekt Topsectorenbeleid Topsector Logistiek: 2e plaats in de World Logistics 3e plaats in de Enabling

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst ACT en Intentieovereenkomst EuroCAREX. Portefeuillehouder mr. A.Th.H.

Nota van B&W. Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst ACT en Intentieovereenkomst EuroCAREX. Portefeuillehouder mr. A.Th.H. Nota van B&W Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst ACT en Intentieovereenkomst EuroCAREX Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk ~ami d Inlichtingen Rik Rolleman(023-567 4343)l Alexander Smal (023 567 68

Nadere informatie

Actualisatie bestemmingsplan Lutkemeerpolder

Actualisatie bestemmingsplan Lutkemeerpolder Actualisatie bestemmingsplan Lutkemeerpolder Presentatie ± 10 minuten Vragen & Discussie ± 20 minuten Ligging Ligging: Tussen de Ringvaart, de Wysentkade, de Osdorper Bovenpolder en de Ookmeerweg Historie

Nadere informatie

Behoefteraming bedrijventerreinen Zuid-Holland. Stec Groep Hub Ploem Bestuurlijk overleg Midden-Holland 2 oktober 2017

Behoefteraming bedrijventerreinen Zuid-Holland. Stec Groep Hub Ploem Bestuurlijk overleg Midden-Holland 2 oktober 2017 Behoefteraming bedrijventerreinen Zuid-Holland Stec Groep Hub Ploem Bestuurlijk overleg Midden-Holland 2 oktober 2017 Uitgifte blijft achter, aanbod blijft stijgen 1200 1000 800 600 400 200 0 2012 2013

Nadere informatie