Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 41 Er zijn k een aantal grengebieden gepland bij Zwaanshek, Vijfhuizen en Park Zwanenburg. Deze zullen een parkachtige structuur krijgen en zijn bedeld als recreatiegebied vr mensen uit de directe mgeving. De Grene Carré West is evenals de Grene Carré Zuid een smal langwerpige grene verbindingszne welke hier bestaat uit een fietspad met aan beide zijden bermen die nder een hilandbeheer vallen en waar in de vrjaar de kruidenrijke graslandvegetatie blemrijk van karakter is. Bij de Driemerenweg zijn k eclgische everznes aangelegd. Lkaal kmt hier de rietrchis vr (Vis, 2009). Tt zver de bestaande en recente plannen vr nieuwe parken in de Haarlemmermeer. Hier zal het niet bij blijven. Er kunnen ng meer grene gebieden wrden ntwikkeld. Hierna de natuurvisies van de stadeclg van Hfddrp (H. Nijenhuis) en de beheerder van de Heimanshf (F. van der Laan). Het F-mdel als eclgische structuur in de Haarlemmermeer Visie van pldereclg H. Nijenhuis Water en meras Een netwerk van verbindingen? De Haarlemmermeer wrdt mringd dr belangrijke en kansrijke natte natuur: het recreatiegebied Spaarnwude, de Nieuwe meer en mgeving, de Westeinderplas en mringende rietlanden en De Kagerplassen. Deze gebieden herbergen veel srten van water en meras, maar ze zijn eigenlijk niet grt geneg vr een levensgemeenschap p het hgste niveau, cmpleet met bevers, tters enzvrt. k zijn niet al deze gebieden afdende aan natte natuurgebieden elders gekppeld: De Nieuwe Meer ligt geïsleerd dr de bebuwing van Amsterdam en Amstelveen, het recreatiegebied Spaarnwude ligt slecht aangeslten aan het gebied bven het IJ dr het Nrdzeekanaal, en de Westeinderplas is wel gekppeld met de Kager plassen, maar die verbindingen zijn niet van hge kwaliteit en kwantiteit. Prvinciale psitinering De verbinding via de Haarlemmermeer vrmt de enige binnendijkse natte verbinding tussen Nrd- Hlland bven het IJ en het Hllands-Utrechtse Plassengebied! De enige andere verbinding lpt vanaf het Naardermeer via het pen water van het Markermeer naar waterland, maar deze verbinding kent zwakke plekken en is vanwege het grte pen water lang niet vr alle srten geschikt! De Ringvaart vrmt weliswaar een verbinding tussen al de mringende natte gebieden, maar die heeft als eclgische verbinding een aantal zwaktes: - Er varen vrij veel grte schepen drheen, die zware glfslag verrzaken. - Er greit geen rietgrdel langs, die nderdak kan bieden aan allerlei planten en dieren en de glfslag kan dempen. - De evers zijn grtendeels verhard en aan de kant van de Haarlemmermeer verticaal en nbeklimbaar. - Er ligt een weg vlak langs, samen met een intensief gemaaide berm. Dit maakt dat de Ringvaart als eclgische verbinding alleen dienst det vr grtere nderwaterdieren. Ok gezien de waterkwaliteit en het vrtdurend pwelen van bdemslib blijven er dan alleen srten ver als de meerval en karperachtigen als brasem en andere grndelende srten. Daarnaast kan hij fungeren als ferageergebied aan niet te hge eisen stellende vleermuizen die bven water jagen: laatvlieger en watervleermuis. Hiernder de kaart met het F-mdel (Brn: vr Structuurvisie Haarlemmermeer, auteur Henk Nijenhuis).

2 42 Kans Dr de bvengenemde gebieden via een stevige eclgische verbinding aan elkaar te kppelen kan hier natuur vr water en meras p het hgste niveau wrden gerealiseerd: vr bever en tter! En alle andere srten liften mee, zals nrdse welmuis en waterspitsmuis, libellen, zwaluwen, vleermuizen, vlinders enzvrt. De bidiversiteit wrdt dr deze kppeling maximaal gestimuleerd en meteen wrdt de recreatieve waarde sterk vergrt. Juist de meest cmplete ecsystemen ndersteunen k de grtere aaibare en beleefbare diersrten. Van belang is uiteraard een vldende rbuuste verbinding aan te leggen m recreatief medegebruik mgelijk te maken znder dat de natuurgebruikswaarde van de verbinding daardr afneemt. Dr een aangename variatie aan te brengen in breedte van de verbinding, gecmpleteerd met grtere stapstenen, kan een recreatieve zne wrden gemaakt met een heel eigen identiteit, die bezekers p allerlei plekken vr leuke verrassingen kan stellen. Enkele vrbeelden; - In het pen zuidelijk deel, zeker als de waterstand wrdt verhgd waardr het maaiveld 's winters veel vchtiger is, kunnen ievaars wnen en eten. - Overal p de verbindingsrutes kunnen bevers burchten buwen en bmen rien. - Mgelijk kunnen in grtere stapstenen tters verblijven, zeker in cmbinatie met vldende pen water van een behrlijke helderheid ( tters jagen p het zicht). - Veel merasvgels kunnen zich thuis velen in de brede rietstrken en grtere rietvelden: blauwbrst, karekiet, rietzangers, baardmannetjes, rallen en reigersrten als rerdmp, wudaapje en kwak. Misschien kmen hier k de lepelaars vedsel zeken en nestelen ( die zeken nu sms al de plder p m p stekelbaarsjes te vissen. 's zmers zullen er hele cncerten te beluisteren zijn. - Oeverzwaluwen en ijsvgels, die nu al p diverse plekken binnen de Haarlemmermeer nestelen, zullen explsief tenemen. - Het hele gebied kan een eldrad zijn vr amfibieën en ringslangen, en daarmee belangrijke impulsen geven aan de zieltgende klnies van de ringslang bij Amstelveen en mgelijk de Kager plassen. - Gezien de ervaringen met de bdem in de Haarlemmermeer kunnen met een ged beheer ware blemenzeeën ntstaan, met veel bijzndere srten als rchideeën maar k zmerklkje en mgelijk kievitsblemen. - Rugstreeppadden, een zwaar beschermde srt, kmen zwel in het westen van de Haarlemmermeer als in het sten, bij Burgerveen, vr. Via een gede inrichting kan deze ppulatie hier behuden blijven. Mgelijk in samenwerking met de buwers van tekmstige kassen, die baat hebben bij deze bilgische ngediertebestrijding. He meer gebieden aan elkaar geknpt kunnen wrden, he stabieler en rbuuster het ecsysteem wrdt, en p die manier wrden de kansen vr mie, interessante en bijzndere natuur steeds beter. He? Langs de hele Westrand van de gemeente wrdt binnendijks een in breedte variabele rute aangewezen/ntwikkeld, cmpleet met stapstenen van vldende frmaat. Als nderdeel van het plan vr de Westflank, maar k ten sten en nrden van Vijfhuizen tt en met De Liede. Dit is de hfdas! Een tweetal zijtakken: - een verbinding vanaf Zwanenburg nder langs Badhevedrp naar de Nieuwe Meer (en dat gebied is/wrdt weer gekppeld aan de Pel in Amstelveen en verder). Deze verbinding biedt met name kansen vr de ringslang. - Een verbinding vanaf Zwaanshek via Park 21 en Primaviera naar de Westeinder plas ( en daarachter naar het Utrechts plassengebied). Deze verbinding is zwel vr vissen ( meerval, bittervrn, rivierprik, rivierdnderpad, kleine mdderkruiper) als vr water- en merasvgels van grt belang. In ttaal ntstaat dan een zgeheten F-mdel. Daarnaast fungeren allerlei smallere waterverbindingen als ndersteuning, al zullen die dr een beperkter aantal diersrten wrden gebruikt. Veel is afhankelijk van de manier waarp de wateren en evers zijn ingericht en wrden beheerd.

3 43 2. Bssen en bmenrijen Een netwerk van verbindingen? Van udsher kent de Haarlemmermeer geen echte bssen, maar alleen rijen wegbegeleidende bmen. De enige udere verzamelingen bmen naast de begeleidende bmenrijen ( Geniedijk, ude wegenpatrn) vinden we in de zgeheten wandelbssen in Badhevedrp, Hfddrp en Nieuw-Vennep, en als bswal rndm het SEIN-gebied bij Cruquius. Reden m daar zuinig p te zijn. Maar allemaal kleine bspercelen van minder dan 5 hectare. De bmenrijen hebben eclgisch gezien daarm altijd de grtste rl gespeeld, vaak in cmbinatie met weg en water. Het zijn de trekwegen vr veel srten die gekppeld zijn aan bssen elders, zals vleermuizen en een aantal bsvgels. Daarnaast hebben ze altijd een rl gespeeld als uitkijkpsten vr rfvgels ver het mringende pen land. Op grnd daarvan met eclgisch gezien de verbindingsfunctie zveel mgelijk wrden ndersteund en verbeterd. De huidige bekende trekrichtingen zijn vrnamelijk west-st/st-west, en de nrdzuidverbindingen wrden minder gebruikt. Dat heeft zijn redenen: - Schiphl nderbreekt al heel lang de nrd-zuid rutes aan de stkant, - Hfddrp nderbreekt de rute langs de Hfdvaart - Tt de kmst van de vijfde baan waren de westelijke nrd-zuidrutes ng intact, maar nu dus k niet meer. Bij de nu in gang gezette veranderingen van grte gebieden van de Haarlemmermeer wrden ten beheve van recreatie k veel grtere bssen aangeplant. Maar vrdat deze een rijpheid zullen hebben bereikt waarin ze vlwaardig gaan meeden als kerngebieden vr bsplanten en bsdieren duurt afhankelijk van de grndsrt en bmen minimaal 50 tt 100 jaar. De verbindingen zijn nadrukkelijk k bedeld m deze greiende bssen in de tekmst te vrzien van de daar thuishrende planten en dieren. Prvinciale psitinering De bssen in de duinen en ude bssen aan de binnenduinrand vrmen de thuislcatie van veel srten: allerlei zgdieren (eekhrns, bmmarters, dassen, rsse welmuizen, vleermuizen) en bsvgels ( grte bnte specht, grene specht, wielewaal, allerlei kleine zangvgels, uilen enzvrt) en veel aan bs gebnden insecten. De gebieden ten nrden, zuiden en sten van de Haarlemmermeer daarentegen zijn vrnamelijk ude veenweidegebieden f stedelijk gebied. Vaak heel waterrijk, maar in de buitengebieden met weinig ude pstanden van bmen en bssen. Binnen de bebuwde kmmen zijn vaak wel ude bmen aanwezig, p begraafplaatsen, langs ude wegen, p ude erven enzvrt. niet zzeer bssen als wel veel ude bmen. Uitzndering is het Amsterdamse Bs. Dat maakt de bmenrijen en bssen binnen de Haarlemmermeer vral verbindingsbanen vr srten die fwel vanaf de duinbssen naar het pen weidelandschap vliegen (vleermuizen die jagen bven de slten van het pen weidegebied maar verdag in bssen schuilen), fwel vanaf de duinbssen naar het Amsterdamse Bs vliegen (echte bsvgels als appelvink en wielewaal, mgelijk eekhrns en bmmarters, maar k vlinders als eikenpage en misschien weerschijnvlinder) fwel srten die vanuit de duinbssen zich verspreiden ver bmen en bssen elders, maar alleen als vlwassen dieren ( veel srten bsvgels). En ze kunnen natuurlijk weer terug k! Kans Dr de bmenrijen ptimaal aaneengeslten te maken, en aan te vullen met kleinere en grtere bssen als stapstenen en kerngebieden wrden de kansen vr bvengenemde srten sterk vergrt. Ok kan, als het bs uder wrdt, er een verschuiving plaatsvinden, waarbij bijvrbeeld vleermuizen hier 's nachts blijven in plaats van helemaal terug te vliegen naar de duinen. Het te verwachten landschap met verbindingsbanen en stapstenen biedt k uitstekende kansen vr bijvrbeeld dassen. De gebruiksmgelijkheden nemen te, en nherrepelijk dus k de bidiversiteit. He? De van west naar st lpende bmenrijen langs Schiphlweg, Geniedijk, Bennebreker weg en Lisser weg meten zveel mgelijk wrden hersteld en aangevuld tt aaneengeslten rutes. liefst met al wat grtere bmen met veel eclgische ptenties. Z veden lindebmen veel meer insecten dan ppulieren, waardr er meer veding is vr langstrekkende vgels en vleermuizen. Daarbij kunnen grtere bssen wrden ntwikkeld, bijvrbeeld in de Westflank en in Park 21. Het Venneperhut zal k z'n stapsteen wrden. Grte gevarieerde bssen met pen plekken geven het meeste eclgische ptentieel.

4 44 Visie p Natuurntwikkeling en burgerbetrkkenheid dr F. van der Laan, beheerder Heimanshf Uitgangspunten: In de Haarlemmermeer zijn de afgelpen 30 jaar veel nieuwe grengebieden aangelegd ten beheve van de eigen burgers maar k vr die van mliggende gemeentes. En het einde van dat prces in ng niet in zicht. Naast de bestaande ca 900 ha gaan er wellicht ng 2000 ha nieuwe grenvrzieningen kmen. De meeste van deze jnge grengebieden kenmerken zich dr een zekere mate van eenvrmigheid en een beperkte eclgische variatie. Dit wrdt in de hand gewerkt dr het sturen p vral financiële indicatren bij aanleg en beheer. : Het verheersende idee bij inwners en prfessinele betrkkenen, binnen en buiten de plder is dat er een lage verwachting en een geringe kennis is van de natuurwaarden in de plder. In de samenleving is er steeds minder kennis ver en betrkkenheid met de leefmgeving. Dit uit zich.a. in aut- en cmputergebruik, cnsumentengedrag maar k in tuininrichting. Dit leidt tt allerlei nwenselijke gevlgen, waarvan afnemende burgerbetrkkenheid, tenemende zwaarlijvigheid en een klimaatcrisis er enkele zijn. Wat gebeurt er al? De Heimanshf wrdt nu 35 jaar beheerd als vrbeeld he mi en gevarieerd Haarlemmermeers gren kan zijn; een wekelijkse clumn in de plaatselijke krant sinds 2006 m de eclgische pareltjes in de hele plder te belichten; de aanleg van inmiddels 5-6 educatieve wandelpaden m burgers te attenderen p bezienswaardigheden; een natuurntwikkelingsprgramma met jaarlijks verdubbelende ppervlaktes en deelnemende vrijwilligers sinds In 2009 is dat inmiddels 12.5 ha gewrden met 1000 deelnemers. Behalve natuurwaarden ntdekken vrijwilligers gaandeweg k dat ze meer kunnen dan eerst gedacht. Deze aanpak is nlangs gewaardeerd met een prijs van het Ministerie van LNV als natinaal vrbeeldprject in het prgramma vr Landschap en burgerbetrkkenheid. Mgelijkheden vr een meer structurele aanpak: 1 Studie 1: Gemeentelijke Eclgische Hfdstructuur. Er ntbreekt ng een ttaalbeeld van: De eclgische variatie die in de plder aanwezig en haalbaar is; Heeft zijn vrijwilligersmdel (geprfessinaliseerd) de ptentie m inrichtings- en beheerksten te reduceren en tegelijkertijd de recreatief/eclgische kwaliteit te verhgen?. Welke recreatieve delgrepen er zijn in de plder en in welke mate die wrden bediend f zuden kunnen wrden bediend en welke cnsequenties dat zu meten hebben vr de bestaande en nieuwe recreatiegebieden; Wat zijn de eclgische barrières vr de belangrijkste delsrten en wat is de beste manier waarp deze kunnen wrden pgeheven in de bestaande greninfrastructuur en kunnen wrden vrkmen bij de aanleg van de nieuw aan te leggen grene infrastructuur. Een studie naar deze lacunes is gewenst. Kernwrden daarin zijn bewnersparticipatie, natuureducatie en eclgische hfdstructuur. 2 Beleidsmatig: inbedding van een prgramma vr: de aanleg en bekendmaking van een netwerk van thematische educatieve wandelpaden bij alle wnkernen (citymarketing naar binnen te) prfessinalisering van jaarlijkse natuurntwikkeling en beheer met inzet van vrijwilligers. Van de bestaande gebieden is de eclgische en recreatieve waarde laag (kwantitatief in tegenstelling tt kwalitatief gren) p enkele bijzndere plekken na. Verder wrden er slechts een beperkt aantal delgrepen bediend (zie studie 1) en het gebruik in aantal mensen/ha/week is erg laag. Met de natuurwerkprjecten wil dhr. van der Laan laten zien he de betrkkenheid van de burger vergrt kan wrden en tegelijkertijd de eclgische en recreatieve kwaliteit van de bestaande grengebieden verhgd kan wrden; Instellen van een grenkepel waarin grene rganisaties structureel meedenken in plannings- en beheer prcessen van penbaar gren en grengebieden ten beheve van burgerbetrkkenheid en gebruiksptimalisatie;

5 45 Zaad inharken met de vrijwilligers 3 Studie 2: Duurzame Streekprducten, berderij educatie en intensieve plattelandsrecreatie: Om het spectrum aan recreatieve mgelijkheden uit te breiden en m daarnaast k een aantal maatschappelijke nevendelen te bereiken, wrdt vrgesteld m van de nieuw aan te leggen grengebieden een significante ppervlakte te reserveren vr een stadsberderij. De achtergrnd daarvan is de tenemende spanning in de relatie tussen stad en platteland(resp. vedsel prductie en cnsumptie). Er is zwel greiende belangstelling als een maatschappelijk ndzaak m vedsel duurzamer te prduceren(verkrten en sluiten van lkale prductie- en cnsumptieketens). Maar de bestaande bestaande infrastructuur m dit cntact te leggen schiet echter schrmelijk te krt. De gedachte is m een f meer stukken tekmstig recreatiegebied p een heel andere, veel intensievere manier in te richten, bijvrbeeld als een stadsberderij. Deze aanpak (a la de Geitenberderij in het Amsterdamse Bs met bezekers per jaar) zu in een ambitieuze typisch Haarlemmermeerse pzet wellicht wel een miljen bezekers per jaar meten kunnen krijgen. Daarm graag een nderzek p welke manier: Een cmbinatie van een dergelijk uitgebreide vrm van een geitenberderij gecmbineerd met educatieve prgramma s en prductie van streekprducten t.b.v. streekprductie p supermarktniveau realiseerbaar is nder de randvrwaarde, dat deze stadsberderij mede functineert als aanjager en als lgistiek centrum van de prducten van andere lkale prducenten) He een dergelijke pzet bij kan dragen aan de duurzaamheid en aan het vergrten van de Haarlemmermeerse betrkkenheid en eigen identiteit.

6 46 delstellingen Zals blijkt uit vrgaande visies liggen er gede kansen vr nieuwe natuur in de Haarlemmermeer als aanvulling p de reeds geplande grengebieden als Grene Weelde, Bseilanden, het ng aan te leggen Park Zwanenburg en andere. Een delstelling vr de Haarlemmermeer is de realisatie van een eclgische hfdstructuur (F-mdel) met een gevarieerde natuur zwel in de vrm van lfbssen als merasznes. Zie de kaart p deze bladzijde. In deze grengebieden ruimte vr penluchtrecreatie zals wandel- en fietsrutes. Deze recreatievrmen gaan ged samen met natuurbeleving en natuurntwikkeling. Ok het idee van een grte stadsberderij met ruimte vr natuureducatie, het kweken van streekeigen prducten en schltuinen ingebed in meer kleinschalige natuur als hutwallen, amfibieënpelen is een aantrekkelijke ptie binnen deze Haarlemmermeerse eclgische hfdstructuur. In de grengebieden, inclusief de reeds aangelegde gebieden, ruimte vr het ntwikkelen van gevarieerde natuurlijke milieus. Dat betekent k de realisatie van eclgische randmilieus zals vergangen tussen grasland en bs en die tussen land en water. Deltypen zijn hier mantelvegetaties in de vrm van geleidelijke vegetatievergangen tussen grasland en bs en natuurvriendelijke evers. Het ntwikkelen van hiland- en ruigtevegetaties in de pen delen die niet direct bedeld zijn als speel- f ligweide. In de bspercelen het ntwikkelen van een rijke bsstructuur p basis van eclgisch bsbeheer met.a. grepsgewijze dunningen, extensieve bsbegrazing en, inclusief mantelvegetaties bestaande uit struiken en ruigtes. De Grene Weelde kan deel gaan uitmaken van de natte eclgische verbindingszne dr Spaarnwude via aantakking p de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Daarnaast geldt als delstelling de eclgische ntwikkeling van deze ringvaart met name het gedeelte tussen de Grene Weelde en de Veerplder maar k de everznes meer stwaarts richting de Tuinen van West.. Vr de Bseilanden geldt als aanvullende delstellingen de ntwikkeling van bredplaatsen vr bijzndere vgels als ijsvgel, visdief en everzwaluw. De mgelijkheden vr de ntwikkeling van natuurvriendelijke evers zijn hier ruim aanwezig. Ter vergrting van het draagvlak nder de bevlking is het aan te bevelen m bij het beheer van deze grengebieden de huidige aanpak met grepen vrijwilligers nder auspiciën van de beheerder van de Heimanshf vrt te zetten. beheer tt nu te Bermen en graslanden wrden in de regel gemaaid en het maaisel blijft liggen. Hutige gewassen langs wegen en paden wrden gesneid ten dienste van het verkeer. In bsstrken geldt veelal een beheer van nietsden. Onder leiding van de bilg F. van der Laan is een tenemend aantal vrijwilligers actief betrkken bij het eclgisch beheer in de nieuwe recreatiegebieden in de Haarlemmermeer. Dit werpt nu al zijn vruchten af zals blijkt uit de zich ntwikkelende vegetaties met grte aantallen rchideeën. cnclusies en aanbevelingen In het westelijke deel van de Haarlemmermeer zijn recent diverse nieuwe recreatiegebieden aangelegd f staan in de planning. Ze zijn bedeld als pvanggebieden vr wandelaars en fietsers. Er liggen ng meer mgelijkheden vr grengebieden in de Haarlemmermeer. Deze kunnen de ruggengraat vrmen vr een eclgische hfdstructuur in de vrm van den F. Deze hfdstructuur bestaat uit park- en bsgebieden en kent k een netwerk aan merasznes. In het deelgebied Grene Weelde is al enkele jaren een hge recreatieve druk. Dit gebied is het verst ntwikkeld en herbergt.a. dr een gede waterkwaliteit interessante milieus die de natuurlijke ptenties van de Haarlemmermeer ged weerspiegelen met btanische kwaliteiten en een interessante libellenfauna. Veel hangt daarbij af van het type inrichting en het geverde beheer. De Grene Weelde kan deel gaan uitmaken van de natte eclgische verbindingszne dr Spaarnwude via aantakking p de ringvaart van de Haarlemmermeer. Daarnaast geldt als delstelling de eclgische ntwikkeling van deze ringvaart met name het gedeelte tussen de Grene Weelde en de Veerplder. In het ng jnge deelgebied Bseilanden liggen vlp kansen vr interessante vergangsmilieus tussen grasland en bs en land en water. Ok zijn er kansen vr het realiseren van bredgelegenheden vr bijzndere vgelsrten. Natuurlijke ntwikkelingen kunnen k

7 47 plaatsvinden via extensief maaibeheer waardr hilanden en ruigtes kunnen ntstaan en via eclgisch bsbeheer. Het is raadzaam de natuur van eclgisch ingerichte en f beheerde znes via mnitring in de tijd te vlgen. De delstellingen van de nieuwe recreatiegebieden in Haarlemmermeer-West sluiten ged aan p de delstellingen die in 2000 zijn gefrmuleerd in de natuurvisie vr Spaarnwude (Kruijsen, 2000). Zie verder hfdstuk Natuurvisie Het beheer van graslanden kan daar waar geen speel- f ligweide is gepland een stuk extensiever dr een éénjaarlijkse maaibeurt in september en afver van het maaisel. Op veel plaatsen langs bsen struweelranden kan een strk één maal per 3 jaar wrden gemaaid waardr ruigtevegetaties langs de randen ntstaan znder dat hier het struweel f bs gelegenheid krijgt zich uit te breiden.. Vrts het tepassen van eclgisch bsbeheer via grepsgewijze dunningen in percelen waar de stammen dicht p elkaar staan ( stakenbs ). In bspercelen met hgpgaande ppulieren zals in het nrdelijke deel van de Grene Weelde kunnen gefaseerd ppulieren wrden gedund waarbij het hut zveel mgelijk in het bs blijft. Ok kan hier eclgisch bsrandbeheer wrden tegepast dr hgere bmen in de randznes van gemiddeld 10 f meer meter breed te kappen en in de randzne te laten liggen. Gericht p de realisatie van natuurvriendelijke evers kan herinrichting van bestaande steile evers plaatsvinden via de aanleg van taluds nder hellingshek van 1:7-10 f via de aanleg van terrassen. Daar waar pslag van elzen en wilgen langs wateren de verhand beginnen te krijgen is het verwijderen van deze pslag ndzakelijk. Het p smmige plaatsen laten ntwikkelen van wilgenstruweel is gunstig vr de natuurlijke variatie in het betreffende deelgebied. Grtere rietkragen en rietvelden kunnen wrden beheerd via een gedifferentieerd rietbeheer waarbij steeds 1/3 e deel wrdt gemaaid zdat na 3 jaren de betreffende rietvegetatie nder handen is genmen en er steeds drie stadia van rietgrei aanwezig zijn. Het schelpeneiland vr de visdiefjes dienen jaarlijks kaal gemaakt te wrden in de winterperide.

8 48 Het nieuwe recreatiegebied Tuinen van West beschrijving De Tuinen van West, in dit hfdstuk het recreatiegebied genemd, is een 316 hectare grt nieuw recreatiegebied in Amsterdam en ligt binnen de stadsdelen Geuzenveld en Osdrp. Het is een recreatiegebied nieuwe stijl : een verzameling van gebieden die verbnden zijn dr rutes, waarbij elk gebied na aanleg andere recreatiemgelijkheden biedt (Dienst Landelijk Gebied, 2009). Het recreatiegebied is een pen gebied tussen de westelijke tuinsteden van Amsterdam en de ringvaart van de Haarlemmermeer. Er zijn vier kleine plders met diverse functies als agrarische graslanden, akkers, vlkstuinenparken, sprtparken en een begraafplaats. De Osdrperweg betekent een verdichting van het pen landschap via een bebuwingslint met wnhuizen, bedrijven en kassen. Vanaf 2010 zal dr het gebied de Westrandweg wrden aangelegd, een autsnelweg die Schiphl met het Amsterdamse havengebied zal gaan verbinden (Gemeenteraad Amsterdam, 2008). In de Osdrper Binnenplder Nrd bevinden zich vlkstuincmplexen en akkers. Het gebied heeft betekenis vr bredvgels als zangvgels, de ransuil en de grene specht en jagende vleermuizen. Bij de IJsvgelplas bredt de ijsvgel. De Osdrper Binnenplder Zuid is een veenweidegebied met belangrijke weidevgelppulaties. De aanwezige plas dras lcaties zijn van betekenis vr pleisterende steltlpers tijdens de vgeltrekperides, vr amfibieën waarnder de rugstreeppad en vr zgdieren. De Osdrper Bvenplder ligt wat hger dan laatstgenemde plder maar is desndanks van betekenis vr weidevgels met.a. de rde lijstsrten zmertaling, patrijs, veldleeuwerik en graspieper. De Lutkemeerplder herbergt een begraafplaats, graslanden, akkers en enkele bedrijventerreinen. De begraafplaats is belangrijk vr bredende vgels, is leefgebied van zgdieren en jachtgebied van vleermuizen. Tussen ringvaart en fietspad ligt een meraszne, het leefgebied van merasvgels en jachtgebied van vleermuizen. In de Tuinen van West kmen ann rde lijstsrten vr. De Grene As De Grene AS verbindt grte en kleine natuurgebieden tussen Amstelland en Spaarnwude met elkaar. Hierdr ntstaat een eclgische verbindingszne, maar k een aantrekkelijk landschap dat nder meer geschikt is vr recreatie en leefgebied vr dieren. De Grene AS met een belangrijke schakel in de eclgische hfdstructuur van Nrd-Hlland wrden. In 1995 werd het ntwikkelingsplan 'De Grene AS' vastgesteld. Initiatiefnemers waren het ministerie van Landbuw, Natuur en Vedselkwaliteit, de prvincie Nrd-Hlland, de gemeentes Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam en Haarlemmermeer. En k het waterschap Grt-Haarlemmermeer en Hgheemraadschap Rijnland deden mee in dit grtscheepse prject. Het del is m de Grene AS in twintig jaar te realiseren. Het merendeel van de grene prjecten zijn in vlle gang en vrderen gestaag. In 2016 is de Grene AS z ged als af. Dan kan de natuur haar gang gaan. Brn: delstellingen In de Natuurvisie Tuinen van West wrdt een duidelijke kppeling gemaakt met de delen gefrmuleerd in het prject de Grene As (Weyer, 2009). Binnen dit prject fungeert het recreatiegebied als nderdeel vr de Grene As waarbij vr de natte natuur kerngebieden en eclgische verbindingsznes zijn gefrmuleerd (zie linker kaart vlgende bladzijde). Als verbindingszne is de ringvaart van de Haarlemmermeer de ruggengraat van de Grene As en daarmee de belangrijkste verbinding. De verbindingsznes in het recreatiegebied zijn minimaal 50 meter breed. De kerngebieden zijn de tekmstige leefgebieden vr de zgenaamde gidssrten. Dit zijn srten die gevelig zijn vr versnippering van hun leefgebieden en als meest kritische ambassadeurs van de Grene As fungeren. Het zijn de ringslang, waterspitsmuis, meervleermuis en nrdse welmuis en zijn alle vier srten gebnden aan pen water en merassen. Deze srten zijn recent niet in de Tuinen van West vastgesteld; vr het laatst zijn meervleermuis en ringslang zeven jaar geleden waargenmen. Naast de gidssrten zijn ruim 80 srten als delsrten in de natuurvisie van het recreatiegebied pgenmen (Weyer, 2009). Hiernder bevinden zich veel srten gebnden aan natte milieus, zals amfibieën, merasvgels en kleine zgdieren, vleermuizen die het gebied als jachtterrein gebruiken, een aantal bsvgels en libellen en dagvlinders van blemrijke graslanden. Gekppeld aan de delsrten zijn er natuurdeltypen gefrmuleerd: blemrijk- en natschraal grasland, agrarisch/ kassen, rietland en ruigte, inheemse/ uitheemse bscultuur, meras

9 49 brekbs, grasland, drge ruigte en struweel. Bij de ntwikkeling van de recreatieve infrastructuur en verbindingsznes vr de fauna zijn een aantal knelpunten gesignaleerd. Zie nderstaande kaarten met kerngebieden verbindingsznes en de ligging van de tekmstige natuurdeltypen (Brn: Weyer, 2009). het tekmstige beheer Het tekmstige beheer zal wrden vastgesteld in een ng p te stellen beheerplan. De natuurvisie Tuinen van West (Weyer, 2009) zal daarbij een belangrijke infrmatiebrn zijn. prjecten Het Prject Tuinen van West is gestart en zal de kmende jaren verder gestalte krijgen. ntwikkelingen Het recreatiegebied is in aanleg. In de Lutkemeerplder zijn al merasgebieden aangelegd. Aandachtspunten zijn hier de waterhuishuding en de zich snel uitbreidende wilgenstruwelen. In 2010 wrdt gestart met de aanleg van de Westrandweg. cnclusies en aanbevelingen De Tuinen van West is een nieuw recreatiegebied in ntwikkeling ten westen van Amsterdam. Het gebied vr een stadsrandgebied al interessante natuurwaarden waarnder een belangrijke weidevgelppulatie, jagende vleermuizen, leefgebied vr de rugstreeppad, een interessante bsvgelbevlking en heeft gede ptenties vr natuurntwikkeling. Het recreatiegebied maakt nderdeel uit van de rbuuste prvinciale verbindingszne de Grene As die Amstelland met Spaarnwude eclgisch met gaan verbinden en dat deels al det. Aanhakend p de delstellingen van de Grene As zijn er vr het recreatiegebieden natuurdelen vastgesteld. Deze sluiten ged aan p de delstellingen die reeds in 2000 zijn gefrmuleerd in de natuurvisie vr Spaarnwude (Kruijsen, 2000).

10 50 Natuurvisie 2010 Ann 2010 bestaat het recreatiegebied Spaarnwude uit een cmplex van deelgebieden gelegen tussen de steden Haarlem, Amsterdam en Hfddrp. Ingedeeld naar hfdtypen van milieus nderscheiden we parkachtige landschappen, agrarische graslanden, merassen, akkers en bssen. Open systemen veren de bventn. Bijgaande kaart geeft de verspreiding van deze milieutypen.

Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebouwen 2010-2015 consistent actief beheer

Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebouwen 2010-2015 consistent actief beheer Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebuwen 2010-2015 cnsistent actief beheer Hfdlijnen van beleid, delstellingen en randvrwaarden Vastgesteld p 11 december 2009 1. 1. Inleiding Het Beleidsplan

Nadere informatie

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING ZONNEPARK MIDDELBURG 14-07-2015

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING ZONNEPARK MIDDELBURG 14-07-2015 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING ZONNEPARK MIDDELBURG 14072015 ZONNEPARK TORENWEG GrenLeven is vrnemens m p de lcatie aan de Trenweg in de gemeente Middelburg een nieuw znnepark te realiseren ten beheve van

Nadere informatie

Bomen over Bomen. Bomen en de APV

Bomen over Bomen. Bomen en de APV Bmen ver Bmen Bmen en de APV Apeldrn, december 2007 Bmen en de APV Inhud Pagina Bmen en de APV...3 1. Inleiding...5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Del...5 1.3 Prduct...5 1.4 Plangebied...6 1.5 Status...6 1.6

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebouwen 2015-2020 innovatie en onderzoek

Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebouwen 2015-2020 innovatie en onderzoek Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebuwen 2015-2020 innvatie en nderzek Hfdlijnen van beleid, delstellingen en randvrwaarden Eindcncept maart 2015 1. Inleiding Het Beleidsplan Natuur, Landschap,

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Veranderingen in de agrarische bebouwing

Veranderingen in de agrarische bebouwing ONTHEFFINGEN De activiteiten met betrekking tt het buwen die in het bestemmingsplan nder een ntheffing zijn gebracht kunnen glbaal als vlgt wrden aangeduid: buwactiviteiten; veranderingen van de situering

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Meerjaren beleidsplan 2015-2020

Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Inhudspgave Visie 1 Missie 1 Uitvering 1 Meer bijen in Nederland 2 Franchisefrmule 2 Educatie 3 Oppervlak drachtplanten vergrten 3 Kansen vr mensen afstand tt de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

1. SW OFFICE (ALGEMEEN)

1. SW OFFICE (ALGEMEEN) 1. SW OFFICE (ALGEMEEN) SW Office is een belangrijk instrument, niet alleen m inzicht te krijgen, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan de klanten van WnenPlus. In verleg

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Chic, zo n gedragspatroongrafiek!

Chic, zo n gedragspatroongrafiek! Chic, z n gedragspatrngrafiek! Leerdelen: De leerlingen kunnen nder begeleiding de verwevenheid tussen ecnmische, sciale en eclgische aspecten in duurzaamheidsvraagstukken herkennen. De leerlingen krijgen

Nadere informatie

SPREEKBEURT PIJLGIFKIKKER

SPREEKBEURT PIJLGIFKIKKER SPREEKBEURT PIJLGIFKIKKER l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n AMFIBIEËN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE PIJLGIFKIKKER

Nadere informatie

Ruimtelijke toekomstvisie dorp (discussiestuk)

Ruimtelijke toekomstvisie dorp (discussiestuk) Ruimtelijke tekmstvisie drp (discussiestuk) Waarm dit vrstel De behefte aan een tekmstvisie vr de verdere ruimtelijke ntwikkeling van ns drp is ntstaan naar aanleiding van de bijeenkmsten met bewners ver

Nadere informatie

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld Bijlage 1 Weidegang stimuleren dr middel van subsidies Het is ged mgelijk m weidegang in de melkveehuderij te stimuleren met behulp van bestaande subsidies. Dit is een verzicht van de agr- en landbuwsubsidies

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet DB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : WM/MIW/SSl/8372 OPSTELLER : J.M.U. Geerse, 0522-276864

Nadere informatie

Samenvatting Biologie voor Jou VMBO 4a Ecologie. = studie over alle relaties tussen organismen en hun milieu

Samenvatting Biologie voor Jou VMBO 4a Ecologie. = studie over alle relaties tussen organismen en hun milieu Samenvatting Bilgie vr Ju VMBO 4a Eclgie 3.1 Eclgie = studie ver alle relaties tussen rganismen en hun milieu 2 grepen invleden uit milieu: Bitische factren: afkmstig van rganismen Abitische factren: invleden

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Teamtrainingen en teamdagen

Teamtrainingen en teamdagen Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Teamtrainingen en teamdagen Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77

Nadere informatie

SPREEKBEURT KERKUIL VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT KERKUIL VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KERKUIL l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE KERKUIL BIJ ELKAAR

Nadere informatie

SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE KALKOEN BIJ ELKAAR

Nadere informatie

SPREEKBEURT DWERGPAPEGAAI

SPREEKBEURT DWERGPAPEGAAI l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT DWERGPAPEGAAI VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE DWERGPAPEGAAI

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Vr u ligt het uitgewerkte plan van WijkZwemt. Dit plan is pgesteld dr de KNZB, 2521, gewn zwemmen en enthusiaste burgers/vrijwilligers vanuit belangengreperingen

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

5.2.3 Klimaatbestendigheid ontwikkelen

5.2.3 Klimaatbestendigheid ontwikkelen 5.2.3 Klimaatbestendigheid ntwikkelen Wat is het thema, waarm is het belangrijk? Bij duurzame sntwikkeling streven we naar een tekmstbestendige ntwikkeling. Dit betekent dat we bij de ntwikkeling van en

Nadere informatie

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost Verslag Platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg 20 Maart 2013 Regi Brabant Nrdst-st Op 20 maart vnd de platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg plaats. Ok deze platfrmbijeenkmst stnd geheel in het teken van de Transitie

Nadere informatie

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED / 14.01.2015

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED / 14.01.2015 VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED / 14.01.2015 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 INHOUDSOPGAVE Inhudspgave...pag. 1 1. Inleiding...pag. 2 1.1 Kernachtig cultuurbeleid.pag. 2 1.2

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Op naar Zorgeloos Wonen in 2015! Visie op een toekomstig Zeist-Oost

Op naar Zorgeloos Wonen in 2015! Visie op een toekomstig Zeist-Oost Bijlage 2 Op naar Zrgels Wnen in 2015! Visie p een tekmstig Zeist-Ost (plaats vr kaartje van de wijk) Zeist, 29 januari 2008 1 Inleiding De gemeente Zeist en de prvincie Utrecht hebben in 2005 samen beslten

Nadere informatie

SPREEKBEURT ZOETWATERGARNAAL

SPREEKBEURT ZOETWATERGARNAAL SPREEKBEURT ZOETWATERGARNAAL l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n ONGEWERVELDEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE ZOETWATERGARNAAL

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6)

PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6) REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND www.wapenbrederszuid.nl PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6) Inleiding Onder

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

SPREEKBEURT WANDELENDE TAK

SPREEKBEURT WANDELENDE TAK l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT WANDELENDE TAK ONGEWERVELDEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE WANDELENDE

Nadere informatie

Bomenlijst gemeente Purmerend: aanwijscriteria toelichting

Bomenlijst gemeente Purmerend: aanwijscriteria toelichting Bmenlijst gemeente Purmerend, aanwijscriteria en telichting september 2016 Bmenlijst gemeente Purmerend: aanwijscriteria telichting 1. Aanleiding De dr de gemeenteraad p 28 nvember 2014 vastgestelde nta

Nadere informatie

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning 1 Pieter Swager/ Js Fransen lectraat elearning Scenari: 1 e deel afstudeerfase (1 e semester): schrijven nderzeksplan (vrbeeldscenari/ blauwdruk van een leerpraktijk) Vraf Onderwijskundig kader waarbinnen

Nadere informatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie Samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en rganisatie Maart 2015 Algemeen Dit is de samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 van Stichting

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Verslag Deelsessie De Groene Legenda

Verslag Deelsessie De Groene Legenda Verslag Deelsessie De Grene Legenda Jaar van de Ruimte, 15-1-2015 Achtergrnd Na vijftig jaar van zrg vr het landschap p rijksniveau is er nu - na de decentralisatie van het ruimtelijk beleid - niet veel

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

Charter «Réseau Nature»

Charter «Réseau Nature» Charter «Réseau Nature» Kandidatuursdssier Oktber 2010 Wenst u van uw tuin f terrein een natuurparadijs te maken? Sluit dan aan bij Réseau Nature! Gefeliciteerd met deze eerste stap vr een actieve deelname

Nadere informatie

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform:

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform: Plan Samenvatting criteria arbeidsmarktplatfrm: 1. Cncreet prjectidee: het prject richt zich p het terugdringen van een veelheid van taken van persneelsleden p kleine schlen en p het inzetten van persneel

Nadere informatie

Spelling voor de bovenbouw

Spelling voor de bovenbouw Spelling vr de bvenbuw Het Muiswerkprgramma Spelling vr de bvenbuw is een prgramma vr het aanleren en efenen van meilijke wrden en van de spellingregels van het Nederlands, inclusief de werkwrdspelling.

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: Artikel 20 Wnen 20.1 Bestemmingsmschrijving De vr "Wnen" (W) aangewezen grnden zijn bestemd vr: a. het wnen in een wning; b. bijbehrende erven, terreinen en vrzieningen, zals ntsluitingswegen ten beheve

Nadere informatie

.1-4- gemeente Eindhouen

.1-4- gemeente Eindhouen .1-4- gemeente Eindhuen Inleiding 3 3 Vr u ligt het Jaarverslag Leerplicht en Straks.nu 2008-2009. Qua vrm en pmaakeen ander jaarverslag dan u gewend bent. De vrij uitgebreide weergave van allerlei zaken

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu [DATUM, ^TVANGST_. /ADVOOOR_Lf!:^ -! itkn/, \ Inspectie Leefmgeving en Transprt Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu > Returadres Pstbus 16191 2500 BD Den Haag Het cllege van burgemeester en wethuders

Nadere informatie

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven Visie p de webpresentatie gemeente Eindhven Inhud 1 Inleiding 3 2 Basisgedachte beheften ntvanger centraal 3 2.1 Onderscheidende kwaliteiten websites 3 2.2 Verbinding essentieel 4 2.2.1 Verbinding extern

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen.

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Inhudspgave 1. Inleiding 3 2. De eerste dagen na een ramp: riëntatie en besluitvrming 4 3. Een hulpkanaal kiezen 5 3.1 Hulpkanaal A: Ndhulp via de SHO 6 3.2 Hulpkanaal

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

1. Een wereld te winnen!

1. Een wereld te winnen! 1. Een wereld te winnen! We hebben als KWBN een wereld te winnen. Wandelen is znder twijfel een van de meest tegankelijke vrmen van bewegen en daarmee bereikbaar vr velen. Ruim 10 miljen mensen in Nederland

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015 Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie vrjaar 2015 1 Publicatie vrjaar 2015 Alterim presenteert de uitkmsten van nze peridieke Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 716 hg pgeleide financiële

Nadere informatie

Een bovenbouwproject van IVN Veldhoven Eindhoven Vessem voorjaar 2016

Een bovenbouwproject van IVN Veldhoven Eindhoven Vessem voorjaar 2016 Een bvenbuwprject van IVN Veldhven Eindhven Vessem vrjaar 2016 Reuzen en dwergen We gaan p zek naar Reuzen (grte bmen) en Dwergen( de zaailingen van de grte bmen). We prberen verschillen tussen de bmsrten

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

Uittreksel uit een vademecum met vaardigheden

Uittreksel uit een vademecum met vaardigheden Uittreksel uit een vademecum met vaardigheden Lezen en interpreteren van thematische kaarten Een thematische kaart is een kaart waarp kenmerken (grtheden) van één f meerdere thema's zijn afgebeeld. Vrbeelden

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Chapter VI. Samenvatting en conclusies. -9t-

Chapter VI. Samenvatting en conclusies. -9t- Chapter VI Samenvatting en cnclusies Schl is een cmmercieel belangrijke platvissrt die algemeen vrkmt in de Nrdzee en de daaraan grenzende gebieden. De paaigebieden van de schl bevinden zich p pen zee,

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Communicatieplan eindopdracht PD

Communicatieplan eindopdracht PD Cmmunicatieplan eindpdracht PD Een nieuwe identiteit Renée Krpraal, Patrick van Bxtel en Michel Janse INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina

Nadere informatie

Zienswijzenota. Behorend bij het. Inpassingsplan provincie Gelderland Aansluiting de Teuge en herbestemming bij de Baankstraat

Zienswijzenota. Behorend bij het. Inpassingsplan provincie Gelderland Aansluiting de Teuge en herbestemming bij de Baankstraat Zienswijzenta Behrend bij het Inpassingsplan prvincie Gelderland Aansluiting de Teuge en herbestemming bij de Baankstraat (gemeente Brummen en gemeente Zutphen) Inhudspgave 1. Inleiding... 2 1.1 Prcedure

Nadere informatie

OO: De sector van de verwerking van duurzame voeding ontwikkelen

OO: De sector van de verwerking van duurzame voeding ontwikkelen OO: De sectr van de verwerking van duurzame veding ntwikkelen Uitdagingen Op het vlak van milieu - Verwerkte duurzame vedingswaren aanbieden aan verbruikers: het aanbd vergrten m de milieu-impact van het

Nadere informatie

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws Beleidsplan Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws beleidsplan versie februari 2016 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal Fellws te Breda. Het verslag mvat

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengel Hengel, 4 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De Experimentwet Bedrijven Investerings Zne 3. Activiteiten van het BIZ 4. Waarm een BIZ 5. De

Nadere informatie

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken.

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken. 5.2.7 Energie Wat is het thema en waarm is het belangrijk? Het thema energie gaat ver het gebruik van energie in de gebuwde mgeving vr verwarming, keling, verlichting en industriële en agrarische prcessen.

Nadere informatie

SPREEKBEURT NETPYTHON

SPREEKBEURT NETPYTHON l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT NETPYTHON REPTIELEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE NETPYTHON BIJ

Nadere informatie