Deelproject: Stadsdeelhuis met ondergrondse werf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelproject: Stadsdeelhuis met ondergrondse werf"

Transcriptie

1 BLVC-plan De Hallen Nieuwbouw-Zuid Deelproject: Stadsdeelhuis met ondergrondse werf Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud-West Datum 10 maart 2008 Versie 2

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding Doel Opbouw BLVC-plan 4 2 Projectomschrijving Werkzaamheden Planning werkzaamheden: Nieuwe situatie Omgevingsscan 8 3 Huidige situatie Ligging 9 4 BLVC-uitgangspunten en randvoorwaarden Bereikbaarheid Leefbaarheid Veiligheid Communicatie en organisatie 17 Bijlagen: - Bijlage 1, Bouwplaatstekening BOT Bouw. - Bijlage 2, grote projecten in de omgeving en aan- en afvoerroute dd 10 maart Bijlage 3, Aan- en afvoerroutes tijdens Nieuwbouw Zuid

3 3 1 Inleiding 1.1. Aanleiding Het gebied tussen de Kinkerstraat, Bilderdijkkade, Bellamyplein en Ten Katestraat wordt herontwikkeld. Binnen het gebied ligt onder andere het rijksmonument de Hallen, een voormalige tramremise; deze wordt herontwikkeld door Stichting Culturele Hoofdstad Amsterdam (SCHA). Tussen de Tollensstraat en de Bilderdijkkade wordt door stadsdeel Oud-West het nieuwe stadsdeelkantoor gerealiseerd met een ondergrondse werf; op deze werf worden in een tweede fase door Rochdale woningen ontwikkeld. Daarnaast worden door Rochdale in samenwerking met SCHA in een 3 e fase woningen ontwikkeld ter plaatse van het huidige stadsdeelkantoor (dat wordt gesloopt) met daaronder een parkeergarage. Het gehele gebied wordt gekoppeld op een duurzame Centrale Energievoorziening die speciaal voor deze projecten wordt ontwikkeld door Burgfonds. In het gebied ligt de Tollensstraat die verlengd wordt. De gemeente zorgt voor de bestrating en inrichting van de openbare ruimte van de Tollensstraat en de dekken van de parkeergarage en werf. Rochdale zorgt voor de aanleg van niet openbare binnentuinen die in erfpacht worden uitgegeven. In het gebied zijn de volgende projecten te omschrijven, die deels na elkaar en deels tegelijkertijd worden gerealiseerd: 1. Nieuwbouw stadsdeelkantoor met daarnaast een ondergrondse werf. Een deel van het aan de parkeerplaats grenzende monument wordt geïntegreerd in het nieuwe stadsdeelkantoor. 2. Op de werf worden door Rochdale 3 woonblokken gerealiseerd. 1 blok van 12 lagen en 2 blokken van 6 lagen. 3. Naast de ondergrondse werf wordt een parkeerkelder gerealiseerd voor minimaal 450 plaatsen, waarop door Rochdale woningen worden gerealiseerd. Hiervoor wordt het huidige stadsdeelkantoor gesloopt en het terrein bouwrijp gemaakt. In totaal komen in het gehele gebied ca. 314 wooneenheden. 4. De Hallen worden gerenoveerd/gerestaureerd en hierin wordt door SCHA een cultureel centrum gerealiseerd 5. Er wordt een Centrale Energievoorziening gerealiseerd, die middels ondergrondse opslag zorgt voor koeling en verwarming voor alle bovengenoemde projecten. 6. Terreinafwerking dekken en Tollensstraat 7. Markant gebouwtje in de Tollensstraat 8. Herinrichting Bilderdijkkade 9. Herinrichting Kwakersstraat Gezien de zware ingreep in het gebied zullen de bouwwerkzaamheden een grote impact op de omgeving hebben. De wijze waarop tijdens de bouw de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie gegarandeerd worden, wordt opgenomen in het nu voorliggende BLVC-plan. Dit document heeft betrekking op de bouw van het stadsdeelkantoor en de werf (project 1 als hierboven omschreven). De overige projecten zijn nog niet zo ver uitgewerkt dat ze in dit plan kunnen worden opgenomen. Voordat één of meerdere van deze projecten gerealiseerd gaan worden, zal een nieuw BLVC-plan worden opgesteld. De opzet van het huidige plan zal worden voortgezet. Dit BLVC-plan is

4 4 een groeidocument dat steeds actueel gehouden zal worden door stadsdeel Oud West in overleg met de aannemer Doel Het doel van een BLVC-plan is het in een vroeg stadium onderzoeken, beschrijven en in kaart brengen van de maatregelen die nodig zijn om een goede balans te creëren tussen veilig en efficiënt bouwen en het handhaven van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de directe omgeving, en de communicatie daarover tussen de betrokkenen (bestuurders, belanghebbenden en geïnteresseerden). Het plan laat ook zien hoe de maatregelen zorgvuldig worden voorbereid en hoe de informatievoorziening is geregeld. Daarnaast heeft het een functie naar de aanbesteding, om de verschillende betrokken bedrijven en aannemers besteksvoorwaarden (dan wel uitgangspunten) mee te geven met betrekking tot BLVC. Daarom is het van belang een onderscheid te maken tussen de gemeente (Stadsdeel Oud West) als opdrachtgever van het stadsdeelkantoor met werf, en de gemeente (Stadsdeelwerken) als beheerder van het openbaar gebied. Het BLVC plan is bedoeld voor alle partijen en personen die te maken hebben of krijgen met de nieuwbouw van het stadsdeelkantoor en de werf. Het plan is ook bedoeld voor de aannemer, met als doel hem te verplichten zich aan de beschreven maatregelen te houden Opbouw BLVC-plan In hoofdstuk twee wordt beknopt ingegaan op de werkzaamheden en het project. In hoofdstuk drie wordt de bestaande situatie (ligging, verkeerssituatie) toegelicht. In hoofdstuk vier komen de randvoorwaarden en uitgangspunten met betrekking tot BLVC en organisatie en overleg aan de orde. In hoofdstuk vijf volgt tenslotte het faseringsplan. Als bijlage is een bouwplaatstekening toegevoegd. In dit BLVC-plan wordt alleen nog een beschrijving van de situatie vanaf voorjaar 2008 tot zomer 2009 gegeven, voor de bouwperiode van het stadsdeelkantoor en de ondergrondse werf.

5 5 2 Projectomschrijving Het project betreft de ontwikkeling van het nieuwe stadsdeelkantoor tussen de Tollensstraat en de Bilderdijkkade. Er wordt een kantoor gerealiseerd van 5 verdiepingen, een begane grond en een kelder. Het aangrenzende monument wordt geïntegreerd in het ontwerp. Tegelijk met de kelder wordt een ondergrondse werf gerealiseerd. De werf wordt afgebouwd tot en met het dek, waterdicht maar zonder afwerking. Programmaonderdeel Functie Omvang Monument en Kantoor m² BVO stadsdeelkantoor Ondergrondse werf gemeente werf m² BVO Woningen op werf <is een volgende fase> Stadsdeelkantoor Woningen op werf Woningen t.p.v. huidig stadsdeelkantoor.

6 Werkzaamheden Nieuwbouw stadhuis en ondergrondse werf (Stadsdeelkantoor): Het gehele nieuwbouwdeel van het project wordt onderkelderd. Bij de keuze van het definitieve type heipalen zal rekening gehouden worden met de geluidsoverlast en de funderingen van de panden in de nabije omgeving. Gezien de aard van de gebouwen worden waarschijnlijk verschillende paaltypen toegepast. Gestreefd zal worden naar een bouwmethode met geluids- en trillingsarme heistellingen. De aan- en afvoer van deze stellingen zal in goed overleg plaats vinden om verkeersoverlast en geluidsoverlast te beperken. Tijdens de graafwerkzaamheden zullen er gemiddeld 8 zandauto s per uur de bouwplaats verlaten. Zodra het kelderdek het toelaat zal de ruwbouw er bovenop gestart worden. De ruwbouw van het stadsdeelkantoor is een grote prefabconstructie van staal en beton. Door een efficiënte aanvoer van kant en klare prefab onderdelen wordt het aantal vrachtbewegingen sterk beperkt. In een relatief korte periode zullen circa 8 vrachtauto s per dag deze ruwbouw aanvoeren. Vervolgens wordt er gestart met de ruwe afbouw en de gevel. Na de gevel en ruwe afbouw wordt gestart met de fijne afbouw. De meeste afbouwwerkzaamheden vinden plaats ín het gebouw waardoor geluidsoverlast tot het minimum wordt beperkt. De fijne afbouwwerkzaamheden kenmerken zich door een grote variatie aan onderdelen, de aanvoer is eveneens gevarieerd. Grote leveringen zullen door de aannemer op elkaar moeten worden afgestemd, enerzijds om binnen het eigen bouwterrein de goederen goed te kunnen verwerken, anderzijds om de omgeving geen overlast te bezorgen van stilstaande, wachtende vrachtauto s. Dit soort leveringen zullen gemiddeld 4 maal per dag voorkomen gedurende de fijne afbouw. Kleine leveringen vragen om een snelle afhandeling. Deze vragen om een duidelijk afleverloket en manoeuvreerruimte op de bouwplaats. Het aantal kleine leveringen zal gemiddeld 10 maal per dag voorkomen tijdens de gehele bouw. De uit de kelder te verwijderen grond is verontreinigd en zal volgens het door de milieudienst goedgekeurde saneringsplan worden behandeld en afgevoerd. Tijdens de graafwerkzaamheden wordt gedurende een periode van 10 maanden bronbemaling toegepast. Het uitkomende water zal conform het door de milieudienst goedgekeurde saneringsplan worden geloosd op het rioolstelsel of het oppervlaktewater. Zodra de werf (naast het stadsdeelkantoor, ondergronds) gereed is, wordt deze in gebruik genomen en start de bouw van de woningen erboven. Dat is een volgende fase in het project De Hallen. Infrastructuur en openbare ruimte Direct na het gereedkomen van de bouw dient de bouwaannemer het omliggende werkterrein te ontruimen zodat de nutsbedrijven ondergrondse kabels en leidingen kunnen gaan aanleggen. Daarna zal de openbare ruimte rondom netjes worden aangestraat met tijdelijke goedkope verharding. Dit wordt gedaan omdat er een grote kans bestaat dat door bouwactiviteiten van de overige projectfasen schade ontstaat. Pas na het gereedkomen van nieuwbouw Noord zal het gehele gebied worden voorzien van de definitieve bestrating.

7 7 Alle openbare ruimte van het gebied wordt door stadsdeel Oud West ingericht. De binnentuinen worden door Delta-Forte ingericht. Nieuwbouw boven ondergrondse werf Bovenop de ondergrondse werf worden 3 woonblokken gebouwd. Als precies bekend is hoe de bouw hiervan afgestemd wordt met de bouw van het stadsdeelhuis zal er een nieuw of aanvullend BLVC-plan worden gemaakt Planning werkzaamheden Bouw stadsdeelkantoor en ondergrondse werf: Start bouw maart 2008 Bouwkuip (damwanden-heiwerk-grondwerk): april 2008 t/m zomer 2008 Betonwerk werf: zomer 2008 t/m eind 2008 Constructie stadsdeelhuis: najaar 2008 t/m voorjaar 2009 Gevel stadsdeelhuis: voorjaar 2009 Afbouw: zomer 2009 t/m voorjaar 2010 Oplevering zomer 2010 Voorafgaand aan de start van de bouw van het stadsdeelkantoor en de werf zal de planning bekend worden gemaakt. De planning voor de woningen bovenop de ondergrondse werf is nog niet precies bepaald, maar loopt zoveel mogelijk mee met het stadsdeelkantoor. 2.3 Nieuwe situatie Onderstaand ziet u een impressie van het nieuwe stadsdeelkantoor. Zie verder ook de situatietekening op pagina 5. artist impression, zonder werf en woningen

8 Omgevingsscan In de omgeving bevinden zich op enige afstand bedrijven en woningen. Zijde huidige stadsdeelkantoor met daarachter het Bellamyplein: De grootste overlast ondervinden de werf en het stadsdeelkantoor Oud-West. De toegankelijkheid van de werf dient steeds gewaarborgd te blijven. Zijde Bilderdijkkade: In het plan wordt rekening gehouden met het deels afsluiten van de Bilderdijkkade (zie bijlage 1 bouwplaatsinrichting). Er worden bouwketen op pontons in de gracht geplaatst. Aan het af te sluiten deel van de Bilderdijkkade bevinden zich 1 bedrijf en enkele woningen. Deze blijven bereikbaar vanaf de Kinkerstraat en Kwakersstraat. Voor het omliggende gebied is de afsluiting van de Bilderdijkkade geen ingrijpende maatregel: alternatieve routes zijn voorhanden. Zijde monument (en daarachter de Kinkerstraat): In de Tollensstraat, in het monument bevinden zich 2 woningen. De bereikbaarheid van deze woningen moet gewaarborgd blijven. Het gedeelte tussen de Tollensstraat en de bouwplaats is nu afgesloten met een hek met poort. Tijdens de bouw moet de poort geopend blijven ivm de bereikbaarheid van de woningen. Mocht er incidenteel bouwverkeer over deze weg noodzakelijk zijn (voor project 1 in principe niet toegestaan) dient dit vooraf met stadsdeel Oud-West te worden afgestemd, zodat bewoners en bedrijven vooraf geïnformeerd kunnen worden. Zijde Hallen: De Hallen maken deel uit van het totale project de Hallen. Totdat de verbouwingswerkzaamheden starten is het complex deels in gebruik. Er bevindt zich 1 vluchtweg grenzend aan het bouwterrein. Hiervoor wordt een strook van 1,8 meter vrijgehouden. Deze wordt door Stadsdeelwerken bestraat en dient tijdens de bouwwerkzaamheden voorzien te worden van een 2 meter hoog hek, voldoende vast aangebracht, zoals aangegeven op de tekening van de bouwplaatsinrichting.

9 9 3 Huidige situatie 3.1. Ligging De locatie wordt begrensd door het monument aan de Kinkerstraat, de Bilderdijkkade, de Tollensstraat en het huidige stadsdeelkantoor met werf.

10 10 4 BLVC-uitgangspunten en randvoorwaarden 4.1. Bereikbaarheid en parkeren Bilderdijkkade De Bilderdijkkade loopt langs het project. De aanvoer van materiaal en materieel voor de bouw zal altijd via het Kwakersplein en Bilderdijkkade plaatsvinden. De afvoer verloopt altijd via de route Bilderdijkkade en linksaf de Kinkerstraat in naar de Nassaukade. Bouwverkeer zal daarom te allen tijde de Bilderdijkkade moeten kunnen bereiken en verlaten. Gezien het te verwachten gedrag van fietsers is de kans groot dat dit tot onaanvaardbare veiligheidsrisico s leidt. De verkeerscommissie heeft geadviseerd om de Bilderdijkkade grenzend aan het bouwterrein af te sluiten voor doorgaand verkeer; dit is tussen de ingang van de werf en de grens van het bouwterrein richting de Kinkerstraat. De fietsers en voetgangers worden omgeleid naar de andere zijde van de Bilderdijkgracht. Overig verkeer moet ook omrijden. Stadsdeelwerken zorgt voor een goede bewegwijzering t.b.v. de omleiding voor fietsers en voetgangers naar de overzijde van de gracht. De weg wordt afgesloten middels bouwhekken van de aannemer. In verband met aanwezige leidingen in de Bilderdijkkade, mag deze niet gebruikt worden voor opslag, het plaatsen van containers of bouwketen. De leidingen moeten bereikbaar zijn in geval van calamiteiten. De bouwketen moeten op pontons in de gracht grenzend aan de Bilderdijkkade worden geplaatst. De aannemer dient er voor te zorgen dat de keten aan de vergunningen en wet- en regelgeving voldoen. De Kinkerstraat grenst niet aan het bouwterrein. Uitrijdend bouwverkeer (ook zwaar verkeer) komt via de Bilderdijkkade op de Kinkerstraat richting Nassaukade. Er zijn geen aanvullende verkeersmaatregelen noodzakelijk. Er zal worden uitgezocht of er op sommige momenten (bij bijzondere transporten) toezicht gehouden moet worden door verkeersregelaars bij het oprijden van de Kinkerstraat. De Tollensstraat is in de huidige situatie afgesloten ter hoogte van de grens met de bouwplaats. Dit blijft zo gedurende dit project (project 1). In de toekomst wordt de Tollensstraat doorgetrokken tot het Bellamyplein. Bereikbaarheid werf De bestaande werf functioneert tijdens de bouw gewoon door en dient goed bereikbaar te zijn. De toegangsweg tussen de damwand en het huidige stadsdeelkantoor wordt erg smal. Minimale beschikbare wegbreedte moet 4,16 m zijn. Het is voor de veiligheid wenselijk dat de fietsenstalling direct toegankelijk wordt vanaf de Bilderdijkkade, met ingang van de start bouw in maart 2008.

11 11 Toegankelijkheid Hallen Gezien de ligging van het project zijn geen extra voorzieningen noodzakelijk voor openbaar vervoer, hulpdiensten, gehandicapten en buurtverkeer. Het bouwterrein dient te allen tijde goed toegankelijk te zijn voor de ladderwagen van de brandweer en nood- en hulpdiensten. Het bezoekerscentrum, Bilderdijkkade 60 hs, dient te allen tijde bereikbaar te zijn. Parkeren De bouw veroorzaakt een verhoging van de parkeerdruk. Voor de bouw wordt ingeschat dat er tijdens de bouw van de bouwput, de werf en het stadsdeelkantoor over een periode van 28 maanden, tijdens werktijden, in rustige perioden circa 15 parkeerplekken nodig zijn en in de drukkere perioden circa 25. Als gevolg van het werkterrein voor de bouw op de Bilderdijkkade gaan ca. 50 parkeerplaatsen verloren. De parkeerdruk in Oud West is relatief groot, ook in de omgeving van De Hallen. Door het stadsdeel zal gezocht worden naar mogelijkheden om parkeerplaatsen te compenseren tijdens de bouw, mocht de parkeerdruk daadwerkelijk toenemen. Bewoners en ondernemers met een parkeervergunning in Oud-West kunnen naar verwachting rond de zomer ook gebruikmaken van de ondergrondse parkeergarage Furore aan de Eerste Constantijn Huygensstraat. De parkeerdruk in de omgeving is het hoogst in de avonduren en nacht, terwijl de bouw voornamelijk overdag voor parkeerdruk zorgt. Wellicht dat tussen 7.00 uur en 8.00 uur wel een overlap tussen deze perioden voorkomt. Uitgangspunt is dat de bouw gebruik maakt van het werkterrein en de (betaalde) openbare parkeerplaatsen in de omgeving.

12 12 Aan en afvoerroutes bouwverkeer Het bouwverkeer rijdt altijd verplicht via de aanvoerroute: Kwakersplein- Bilderdijkkade. De afvoerroute is verplicht Bilderdijkkade-Kinkerstraat naar links- Nassaukade. Wijkniveau Buurtniveau Bouw Nieuwbouw Stadsdeelkantoor Opmerking [S1]: De Clercqstraat wordt vanaf eind maart 2008 tot mei 2009 geherprofileerd!

13 Leefbaarheid Bouwhekken en begrenzing Het terrein wordt vanaf bouwrijp maken begrensd door deugdelijke bouwhekken. Deze dienen gekoppeld te worden zodat verplaatsen door onbevoegden niet mogelijk is. Na opleveren van het bouwrijpe terrein, zal de bouwkundige hoofdaannemer bouwhekken plaatsen. De overgang zal zodanig in de contractstukken worden opgenomen dat het terrein gedurende de gehele periode afgesloten blijft. Inrichting en gebruik bouwplaats Zie de bijgevoegde tekening van de bouwplaats (bijlage 1). Hierop is de afsluiting van het terrein aangegeven. Speciale aandacht vraagt de vluchtweg vanuit de hallen. Deze dient te allen tijde gebruikt te kunnen worden. Werktijden, geluidhinder, trillingshinder, stank en stof Er zal alleen op werkdagen tussen 7.00 en uur gewerkt worden. Gedurende de dag zal geluidsoverlast optreden met name bij het inslaan van damwanden en heipalen. In de contracten van aannemers dient vastgelegd te worden dat geluidproducerende werkzaamheden alleen tussen 7.00 uur en uur mogen plaatsvinden en in beginsel alleen op werkdagen; incidenteel zijn werkzaamheden op zaterdag toe te staan. Omwonenden worden hierover van tevoren geïnformeerd. Daarnaast is het van belang dat overlast door geluid en trillingen zo veel mogelijk beperkt worden door keuze van bouwwijzen. In de bestekken en opdrachten aan alle betrokkenen moet hiervoor bepalingen worden opgenomen. Hierbij valt te denken aan geluid en trillingsarme heimethoden, geluidsarme bronbemaling, verbod op luid spelende radio s en dergelijke. Bouwverkeer Het bouwverkeer rijdt zoveel mogelijk via hoofdwegen en dan via het Kwakersplein en Bilderdijkkade naar het bouwterrein. Afvoer vindt plaats via de Kinkerstraat en dan richting Nassaukade. Uiteraard vinden veel transportbewegingen plaats, met name bij afvoer van betonpuin, grond en aanvoer van te storten beton. Ter informatie is bij de projectbeschrijving onder 2.1 een inschatting weergegeven van de te verwachte transporten. Schoonhouden van de omgeving De aannemers dienen voor een nette bouwplaats te zorgen en voor tijdige afvoer van eigen afval. Tijdelijke opslag hiervan (containers) is alleen toegestaan binnen de bouwhekken. In de contracten dient meegenomen te worden dat het openbare terrein zo veel mogelijk schoon gehouden dient te worden. Uitgangspunt is dat de veiligheid in ieder geval niet in het geding mag komen en dat de situatie na afronding van een werkdag, weer als voor aanvang van de werkzaamheden is. Verlichten bouwplaats Wanneer er voor zonsopgang gestart wordt, is er tijdens de werkzaamheden verlichting aanwezig op het terrein. De aannemer dient de verlichting zo te plaatsen dat omwonenden er geen last van hebben en het verkeer geen hinder ondervindt.

14 14 Aanspreekpunt buurt en afhandeling klachten Bij stadsdeel Oud-West zal 1 meldpunt worden ingesteld, waar zowel omwonenden als de ondernemers terecht kunnen voor vragen, afspraken en overleg. Zie ook het hoofdstuk Communicatie. De aannemer(s) hebben direct contact met de projectleider/opzichter. De aannemers dienen eventuele bijzonderheden die overlast zouden kunnen veroorzaken vooraf (via de projectleider van het stadsdeel) aan het meldpunt door te geven, zodat bellers direct geïnformeerd kunnen worden over de aard van de werkzaamheden en wanneer deze afgerond zullen zijn. Bescherming economische belangen De economische belangen van bedrijven in de omgeving moeten zo veel mogelijk gerespecteerd worden. De verwachting is dat gezien de ligging van dit project hiervoor geen nadere maatregelen noodzakelijk zijn, anders dan elders in dit document zijn omschreven. Tot slot Hoewel hinder van werkzaamheden voor de omgeving niet geheel kan worden voorkomen, kan dit wel binnen aanvaardbare normen worden gehouden als hiervoor door zowel door de opdrachtgever, de uitvoerders als de wegbeheerder inspanningen worden verricht. Dit moet ertoe leiden dat de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie gewaarborgd blijven.

15 Veiligheid Persoonlijke veiligheid van omgeving Invloeden vanuit het werkterrein die de veiligheid beïnvloeden zijn beperkt, door het plaatsen van bouwhekken. De activiteiten zijn daardoor afgeschermd. Gevaren zijn: - Bouwverkeer, zie hiervoor het hoofdstuk verkeer en bereikbaarheid. - Bouwkranen die over openbaar gebied draaien. De aannemer dient hier de gebruikelijke eisen en voorschriften voor na te leven. Bouwveiligheid van uitvoering De aannemer wordt in de contracten en het bouwbesluit verplicht op veilige wijze te bouwen. Bouwtechnische veiligheid belendingen Zowel ontwerpende als uitvoerende partijen moeten extra aandacht hebben voor omliggende bebouwing, aangezien vrij dicht daarop activiteiten plaatsvinden. Dit wordt in contracten geregeld. Voor de hallen geldt dat er een vluchtweg in stand gehouden moet worden. Deze is op de bouwplaatstekening aangegeven (zie ook het hoofdstuk bereikbaarheid). Monitoring bestaande panden in de omgeving Voordat de bouwwerkzaamheden starten zal in opdracht van Oud-West een nulmeting en bouwkundig onderzoek worden gedaan. Hierbij worden alle belendende panden in- en uitwendig onderzocht, door een beëdigd expertisebureau. Alle visueel zichtbare bouwkundige gebreken worden beschreven en vastgelegd op foto s. Het onderzoeksrapport wordt bij de notaris gedeponeerd. De bewoners van de betreffende woningen worden per brief geïnformeerd over het onderzoek. Naast het bouwkundig onderzoek krijgt een aantal panden meetbouten om eventuele zakking te kunnen monitoren. Hiermee kan tijdens of na de werkzaamheden worden bepaald of er schade is ontstaan door bijvoorbeeld trillingen of verzakkingen. Indien uit deze rapportage blijkt dat zich kritische punten in de omgeving bevinden (gescheurde muren, zwakke fundatie, etc) dienen deze tijdens heiwerkzaamheden (van damwanden of heipalen) gecontroleerd te worden. Dit rapport wordt gemaakt voor de start van het bouwrijp maken. Voor de start van de bouw van het stadsdeelkantoor worden dit rapport geactualiseerd (de panden opnieuw nagelopen). Aandacht voor in- en uitrijdend bouwverkeer Zie hiervoor het hoofdstuk verkeer en bereikbaarheid. Sociale veiligheid van omgeving Er worden normale bouwhekken geplaatst waar doorheen gekeken kan worden, dus er ontstaan geen donkere hoeken of onveilige plekken. Verkeersveiligheid Zie hiervoor het hoofdstuk verkeer en bereikbaarheid. Begaanbare infrastructuur Zie hiervoor het hoofdstuk verkeer en bereikbaarheid. Duidelijke bewegwijzering Zie hiervoor het hoofdstuk verkeer en bereikbaarheid.

16 16 Handhaving verkeersregels en regels op het water Zie hiervoor het hoofdstuk verkeer en bereikbaarheid.

17 Communicatie Algemeen Het is van belang om de betrokken doelgroepen tijdig en juist te informeren over de werkzaamheden die voor hun deur of in hun omgeving uitgevoerd worden. Dit heeft tot gevolg dat zij eerder begrip op kunnen brengen voor (eventuele) overlast. Ook de wetenschap dat er vooraf goed is nagedacht over de werkzaamheden en over de bereikbaarheid-, leefbaarheid- en veiligheidsaspecten, draagt ertoe bij dat het bouwproces soepeler verloopt. Dit hoofdstuk geeft globaal aan op welke wijze en met welke middelen er met de diverse belanghebbenden gecommuniceerd wordt. Vertrekpunten In de voorafgaande fase zijn de bewoners van Oud-West via de stadsdeelkrant regelmatig geïnformeerd over de plannen rondom het stadsdeelhuis en de werf. Oorspronkelijk zou de uitvoering begin 2007 starten. Doordat de afronding van de Europese aanbesteding veel tijd in beslag heeft genomen is de start 1 jaar vertraagd. De uitvoering start in februari De vertraging en de reden daarvoor is gemeld in de stadsdeelkrant. Intern is er het afgelopen jaar te weinig aandacht besteed aan het nieuwe stadsdeelhuis. Het komend jaar zal de interne communicatie geïntensiveerd worden. Communicatiestrategie Met het project Stadsdeelhuis wil het stadsdeel de volgende beleidsdoelstellingen realiseren: Het realiseren van een nieuw stadsdeelhuis. Het realiseren van een nieuwe (ondergrondse) werf. Het verbeteren van de dienstverlening. Vanaf februari 2008 zal er sprake zijn van overlast van de bouwwerkzaamheden en het bouwverkeer. Door het verdwijnen van parkeerplaatsen zal de parkeerdruk toenemen. De bereikbaarheid van het gebied verslechtert omdat de Bilderdijkkade vanaf februari 2008 deels wordt afgesloten. Naast de negatieve aspecten zijn er natuurlijk ook positieve aspecten. De dienstverlening aan de bewoners verbetert omdat er een nieuwe publieksruimte komt die een goede dienstverlening optimaal faciliteert en waarin alle publiekscontacten zijn geconcentreerd. Het gebouw krijgt een centrale plek binnen het gebied van het project De Hallen. Hierdoor krijgt het stadsdeel een duidelijk en herkenbaar gezicht en komt haar dienstverlenende functie nog beter tot zijn recht. Voor de ambtenaren van het stadsdeel betekent de realisatie van het nieuwe stadsdeelhuis een prettige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden. Uitgaande van het bovenstaande worden in de communicatie over de uitvoering de volgende uitgangspunten gehanteerd: De doelgroepen worden tijdig en volledig geïnformeerd. De doelgroepen worden waar mogelijk betrokken bij de uitvoering (extern: instellen begeleidingsgroep/feestelijke activiteiten, intern: infobijeenkomsten/feestelijke activiteiten). In de boodschap komt de nadruk te liggen op het eindresultaat (betere dienstverlening, centrale plek, prettige werkomgeving). Communicatiedoelstellingen

18 18 Het uiteindelijke doel van de communicatie is dat de doelgroepen tijdig en afdoende op de hoogte zijn van de werkzaamheden, gevolgen, omleidingen en het eindresultaat, waardoor zij zo min mogelijk hinder ervaren. Uit het bovenstaande komen de volgende communicatiedoelstellingen naar voren: Het tijdig en volledig informeren van alle doelgroepen over de werkzaamheden. Inzicht geven over de wijze waarop doelgroepen worden betrokken en hoe zij invloed kunnen uitoefenen. Het betrekken van doelgroepen bij de uitvoering. Het creëren van begrip voor de overlast die doelgroepen hebben van de werkzaamheden. Het creëren van vertrouwen in de stadsdeelorganisatie. Bijdragen aan een positieve beeldvorming over het project De Hallen. Doelgroepen In het komende traject zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden: Interne doelgroepen: Dagelijks Bestuur Raadsleden Werknemers stadsdeel Directie Betrokken afdelingen (Projecten, DOOR, Vergunningen, Communicatie, Handhaving) Interne werkgroepen (kantoorconcept, organisatieontwikkeling) Externe doelgroepen: Omwonenden Overige bewoners en ondernemers (m.n. marktkooplieden) Overige gebruikers van de openbare ruimte (bewoners omliggende stadsdelen, booteigenaren) Nood- en hulpdiensten (Politie, Ambulance, Brandweer) Media De communicatiedoelstellingen per doelgroep verschillen al naar gelang de positie die de doelgroep inneemt ten aanzien van het project. Bij de ene doelgroep kan worden volstaan met het geven van algemene informatie, bij de andere doelgroep is exactere informatie noodzakelijk. Middelen Er zal een mix van middelen worden ingezet om de kans dat iedereen bereikt wordt te vergroten. Er wordt gebruik gemaakt van: advertentie Amsterdams Stadsblad, bewonersbrieven, bouw-/ omleidingsborden, buurtborrel, spreekuur, informatiebijeenkomsten, intranet, nieuwsbrieven, personeelsblad, persberichten, rondleiding, stadsdeelkrant, website De Hallen, website Oud-West en omliggende stadsdelen. Verder wordt er een servicenummer in het leven geroepen worden, waar bewoners terecht kunnen met vragen of klachten. Dit telefoonnummer is tijdens kantooruren te bereiken. Buiten kantoortijden kunnen bewoners het alarmnummer van de Politie bellen ( ). De politie krijgt informatie over het 24-uursnummer van de aannemer). De omgeving wordt zoveel mogelijk betrokken bij de uitvoering door het instellen van een begeleidingsgroep. De leden functioneren als aanspreekpunt voor de buurt. Richting de projectgroep en de aannemer hebben zij een signalerende functie. Ten slotte zullen de verschillende mijlpalen in het

19 19 bouwproces aangegrepen worden om feestelijke activiteiten te organiseren (bijvoorbeeld slaan 1e paal, hoogste punt bereikt, oplevering). Planning De voorbereidende werkzaamheden worden in maart afgerond. De daadwerkelijke bouw start in maart Voorafgaand aan de start zal een informatiebijeenkomst gehouden worden (gecombineerd met die over de start van de verbouwing van het monument). Belanghebbenden ontvangen per brief een uitnodiging. Ook ontvangen omwonenden (+ ondernemers in de omgeving) een nieuwskrant met daarin uitgebreide praktische informatie over de start van de bouw. Via de stadsdeeladvertentie in het Stadsblad en de website wordt ook informatie verstrekt. Nood- en hulpdiensten ontvangen per brief informatie. Organisatie van de communicatie Samenwerking Binnen het project de Hallen (waar het stadsdeelhuis onderdeel van uitmaakt) werkt stadsdeel Oud-West samen met een aantal externe partijen. Omdat het stadsdeel opdrachtgever is van dit onderdeel van het project (bouw stadsdeelhuis en werf) is zij in dit geval de afzender. Uitvoering Gedurende het project wordt op velerlei manieren gecommuniceerd, intern en extern, regulier en op ad hoc basis. De uitvoering van de communicatie is een zaak van allen die bij het project betrokken zijn. De interne werkgroep Communicatie adviseert over de communicatie, coördineert en geeft ondersteuning bij de uitvoering. Woordvoering Woordvoering namens het stadsdeel vindt plaats door de portefeuillehouder van het project Stadsdeelkantoor + werf, (Hans Weevers, bestuurlijk opdrachtgever). Als er sprake is van projectinhoudelijke vragen kan hij ondersteund worden door de ambtelijke opdrachtgever of door de projectleider Stadsdeelhuis cq de projectleider van de Hallen. De coördinatie van de woordvoering namens het stadsdeel ligt bij de strategisch communicatieadviseur.

20 20 Bijlage 1 Tekening

Feitenonderzoek De Boonacker

Feitenonderzoek De Boonacker Feitenonderzoek De Boonacker Gemeente Purmerend Rapport 20 november 2013 drs. R.J. Morée MBA mr. J.M. Hoek MRE WO-1311-0294-mdp Inhoudsopgave 1. Een feitenonderzoek naar De Boonacker 1 1.1 Inleiding 1

Nadere informatie

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Elk nummer correspondeert met een ingekomen reactie. Voor het openbare overzicht

Nadere informatie

Zo werken wij in Amsterdam Op straat

Zo werken wij in Amsterdam Op straat 1 Zo werken wij in Amsterdam Op straat Versie 2 2 George George Hendrik Hendrik Breitner Breitner (1857 (1857-1923) - 1923) Doorbraak Raadhuisstraat 3 Voorwoord Amsterdam is niet af en zal dat nooit zijn.

Nadere informatie

BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015

BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015 BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015 Basishandboek zelfbouw mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 5 2. BETROKKEN PARTIJEN... 6 2.1 DE KAVELWINKEL... 6 2.2 GRONDZAKEN... 6 2.3 AFDELING OMGEVINGSKWALITEIT...

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer

Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer Startnotitie Gemeente Lisse Afdeling: IBOR Auteur: E. Rodewijk Datum: 7 november 2011 Status: DEFINITIEF 2 1. INLEIDING EN ACHTERGROND... 4 2. PROJECTOPDRACHT...

Nadere informatie

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003 Masterplan Spoorzone Oktober 2003 1 2 1 Voorwoord Voor u ligt het masterplan dat de herontwikkeling van de Spoorzone in beeld brengt wanneer het bestaande spoorviaduct vervangen wordt door een spoortunnel.

Nadere informatie

NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG

NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG Februari 2007 Gemeente Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling, afdeling Ruimtelijke Ordening INHOUD NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG Pagina 1. INLEIDING

Nadere informatie

Evenementenbeleid. voor een evenwichtig vermaak. onder titel (optioneel)

Evenementenbeleid. voor een evenwichtig vermaak. onder titel (optioneel) Evenementenbeleid Titel document beleidsnota voor een evenwichtig vermaak onder titel (optioneel) 1 Gemeente Súdwest Fryslân Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Súdwest

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid Het Basishandboek Zelfbouw Kavels Thiendenland II - Zuid Versie 19 november 2014 Pagina 1 van 28 BASISHANDBOEK ZELFBOUW Inhoudsopgave Begrippenlijst 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 Betrokken partijen

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 Toelichting 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING George Hintzenweg 85 Postbus 8520 3009 AM Rotterdam +31 (0)10 443 36 66 Telefoon +31 (0)10 443 36

Nadere informatie

Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer

Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer Notitie Aan Dagelijks Bestuur Van Portefeuillehouder RO Onderwerp Resultaten haalbaarheidsonderzoek jongerenhuisvesting Klieverink Datum 10 december 2014 Aanleiding

Nadere informatie

Gemeente Veenendaal. Structuurvisie Externe Veiligheid Beleid t.a.v. de verantwoording van het groepsrisico

Gemeente Veenendaal. Structuurvisie Externe Veiligheid Beleid t.a.v. de verantwoording van het groepsrisico Gemeente Veenendaal Structuurvisie Externe Veiligheid Beleid t.a.v. de verantwoording van het groepsrisico Opdrachtgever: Provincie Utrecht / Dienst Water en Milieu / Sector Stad en Milieu Pilotstudie

Nadere informatie

Nota keetbeleid Regio de Vallei

Nota keetbeleid Regio de Vallei Nota keetbeleid Regio de Vallei Voorwoord Unaniem wordt de noodzaak onderschreven om als locale overheden te stimuleren dat er een verantwoord alcoholgebruik plaats vindt, zeker onder jongeren. Onderschreven

Nadere informatie

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe BVA Noordzeelaan 38a 8017 JW Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe 28 augustus 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1

I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad Burgemeester en wethoiiders I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 F010473 7021 W www.schiedam.nl UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDER\VERP

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM TWEEDE EDITIE JUNI INFORMATIEKRANT GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM Vanaf deze week liggen twee belangrijke documenten ter inzage: het Milieueffectrapport (MER) en het ontwerp-provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

BÜO. todd-w. Gemeei Gemeente Halderberge. apport I Startnotitie parkmanagement Bedrijventerrein Borchwerf II. pportage

BÜO. todd-w. Gemeei Gemeente Halderberge. apport I Startnotitie parkmanagement Bedrijventerrein Borchwerf II. pportage todd-w BÜO.idviseurs in tuimteli ke oidenmg economie en milieu Postbus 68 5260 AB Vught Taaistraat 36 Vught telefoon 073 658 90 40 fa» 073 656 16 65 email: infoobro.nl Gemeei Gemeente Halderberge nummer

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus

Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus ruimtelijke onderbouwing in het kader van het projectbesluit ex artikel 3.10 Wro voor locatie perceel van Achmea aan de Laan van Malkenschoten

Nadere informatie

Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone. Vastgesteld

Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone. Vastgesteld Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone Vastgesteld 's-hertogenbosch Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone Vastgesteld oktober 2009 2 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Toetsingskader Externe Veiligheid Spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht

Toetsingskader Externe Veiligheid Spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport R 2004/105

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Marketing/Communicatie Plan. ten behoeve van de promotie van. Leidschendam - Centrum

Marketing/Communicatie Plan. ten behoeve van de promotie van. Leidschendam - Centrum Marketing/Communicatie Plan ten behoeve van de promotie van Leidschendam - Centrum Door : Tekst en fotografie Preneurl. BV Aakwerf 2, 2725 CN Zoetermeer, T:079 3433996 E:info@preneurl.com Van : Ing. Datum

Nadere informatie

Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout

Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout Eindrapportage 1 oktober 2007 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...6

Nadere informatie

Van Klooster Dolphia naar Meeting Point Dolphia en Grand café In de Kapel

Van Klooster Dolphia naar Meeting Point Dolphia en Grand café In de Kapel Van Klooster Dolphia naar Meeting Point Dolphia en Grand café In de Kapel RAPPORT Conversie Dolphia Projectgroep 2 Opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie: Broekhuis, N. (Niels) Dam, M. (Marloes)

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007

Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007 Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007 Verantwoordelijk wethouder: J. van der Zee, wethouder ROM Ambtelijk opdrachtgever: L.J. van der Ree, directeur DSOB Auteur: DSOB Cluster Bouwen en

Nadere informatie