Deelproject: Stadsdeelhuis met ondergrondse werf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelproject: Stadsdeelhuis met ondergrondse werf"

Transcriptie

1 BLVC-plan De Hallen Nieuwbouw-Zuid Deelproject: Stadsdeelhuis met ondergrondse werf Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud-West Datum 10 maart 2008 Versie 2

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding Doel Opbouw BLVC-plan 4 2 Projectomschrijving Werkzaamheden Planning werkzaamheden: Nieuwe situatie Omgevingsscan 8 3 Huidige situatie Ligging 9 4 BLVC-uitgangspunten en randvoorwaarden Bereikbaarheid Leefbaarheid Veiligheid Communicatie en organisatie 17 Bijlagen: - Bijlage 1, Bouwplaatstekening BOT Bouw. - Bijlage 2, grote projecten in de omgeving en aan- en afvoerroute dd 10 maart Bijlage 3, Aan- en afvoerroutes tijdens Nieuwbouw Zuid

3 3 1 Inleiding 1.1. Aanleiding Het gebied tussen de Kinkerstraat, Bilderdijkkade, Bellamyplein en Ten Katestraat wordt herontwikkeld. Binnen het gebied ligt onder andere het rijksmonument de Hallen, een voormalige tramremise; deze wordt herontwikkeld door Stichting Culturele Hoofdstad Amsterdam (SCHA). Tussen de Tollensstraat en de Bilderdijkkade wordt door stadsdeel Oud-West het nieuwe stadsdeelkantoor gerealiseerd met een ondergrondse werf; op deze werf worden in een tweede fase door Rochdale woningen ontwikkeld. Daarnaast worden door Rochdale in samenwerking met SCHA in een 3 e fase woningen ontwikkeld ter plaatse van het huidige stadsdeelkantoor (dat wordt gesloopt) met daaronder een parkeergarage. Het gehele gebied wordt gekoppeld op een duurzame Centrale Energievoorziening die speciaal voor deze projecten wordt ontwikkeld door Burgfonds. In het gebied ligt de Tollensstraat die verlengd wordt. De gemeente zorgt voor de bestrating en inrichting van de openbare ruimte van de Tollensstraat en de dekken van de parkeergarage en werf. Rochdale zorgt voor de aanleg van niet openbare binnentuinen die in erfpacht worden uitgegeven. In het gebied zijn de volgende projecten te omschrijven, die deels na elkaar en deels tegelijkertijd worden gerealiseerd: 1. Nieuwbouw stadsdeelkantoor met daarnaast een ondergrondse werf. Een deel van het aan de parkeerplaats grenzende monument wordt geïntegreerd in het nieuwe stadsdeelkantoor. 2. Op de werf worden door Rochdale 3 woonblokken gerealiseerd. 1 blok van 12 lagen en 2 blokken van 6 lagen. 3. Naast de ondergrondse werf wordt een parkeerkelder gerealiseerd voor minimaal 450 plaatsen, waarop door Rochdale woningen worden gerealiseerd. Hiervoor wordt het huidige stadsdeelkantoor gesloopt en het terrein bouwrijp gemaakt. In totaal komen in het gehele gebied ca. 314 wooneenheden. 4. De Hallen worden gerenoveerd/gerestaureerd en hierin wordt door SCHA een cultureel centrum gerealiseerd 5. Er wordt een Centrale Energievoorziening gerealiseerd, die middels ondergrondse opslag zorgt voor koeling en verwarming voor alle bovengenoemde projecten. 6. Terreinafwerking dekken en Tollensstraat 7. Markant gebouwtje in de Tollensstraat 8. Herinrichting Bilderdijkkade 9. Herinrichting Kwakersstraat Gezien de zware ingreep in het gebied zullen de bouwwerkzaamheden een grote impact op de omgeving hebben. De wijze waarop tijdens de bouw de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie gegarandeerd worden, wordt opgenomen in het nu voorliggende BLVC-plan. Dit document heeft betrekking op de bouw van het stadsdeelkantoor en de werf (project 1 als hierboven omschreven). De overige projecten zijn nog niet zo ver uitgewerkt dat ze in dit plan kunnen worden opgenomen. Voordat één of meerdere van deze projecten gerealiseerd gaan worden, zal een nieuw BLVC-plan worden opgesteld. De opzet van het huidige plan zal worden voortgezet. Dit BLVC-plan is

4 4 een groeidocument dat steeds actueel gehouden zal worden door stadsdeel Oud West in overleg met de aannemer Doel Het doel van een BLVC-plan is het in een vroeg stadium onderzoeken, beschrijven en in kaart brengen van de maatregelen die nodig zijn om een goede balans te creëren tussen veilig en efficiënt bouwen en het handhaven van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de directe omgeving, en de communicatie daarover tussen de betrokkenen (bestuurders, belanghebbenden en geïnteresseerden). Het plan laat ook zien hoe de maatregelen zorgvuldig worden voorbereid en hoe de informatievoorziening is geregeld. Daarnaast heeft het een functie naar de aanbesteding, om de verschillende betrokken bedrijven en aannemers besteksvoorwaarden (dan wel uitgangspunten) mee te geven met betrekking tot BLVC. Daarom is het van belang een onderscheid te maken tussen de gemeente (Stadsdeel Oud West) als opdrachtgever van het stadsdeelkantoor met werf, en de gemeente (Stadsdeelwerken) als beheerder van het openbaar gebied. Het BLVC plan is bedoeld voor alle partijen en personen die te maken hebben of krijgen met de nieuwbouw van het stadsdeelkantoor en de werf. Het plan is ook bedoeld voor de aannemer, met als doel hem te verplichten zich aan de beschreven maatregelen te houden Opbouw BLVC-plan In hoofdstuk twee wordt beknopt ingegaan op de werkzaamheden en het project. In hoofdstuk drie wordt de bestaande situatie (ligging, verkeerssituatie) toegelicht. In hoofdstuk vier komen de randvoorwaarden en uitgangspunten met betrekking tot BLVC en organisatie en overleg aan de orde. In hoofdstuk vijf volgt tenslotte het faseringsplan. Als bijlage is een bouwplaatstekening toegevoegd. In dit BLVC-plan wordt alleen nog een beschrijving van de situatie vanaf voorjaar 2008 tot zomer 2009 gegeven, voor de bouwperiode van het stadsdeelkantoor en de ondergrondse werf.

5 5 2 Projectomschrijving Het project betreft de ontwikkeling van het nieuwe stadsdeelkantoor tussen de Tollensstraat en de Bilderdijkkade. Er wordt een kantoor gerealiseerd van 5 verdiepingen, een begane grond en een kelder. Het aangrenzende monument wordt geïntegreerd in het ontwerp. Tegelijk met de kelder wordt een ondergrondse werf gerealiseerd. De werf wordt afgebouwd tot en met het dek, waterdicht maar zonder afwerking. Programmaonderdeel Functie Omvang Monument en Kantoor m² BVO stadsdeelkantoor Ondergrondse werf gemeente werf m² BVO Woningen op werf <is een volgende fase> Stadsdeelkantoor Woningen op werf Woningen t.p.v. huidig stadsdeelkantoor.

6 Werkzaamheden Nieuwbouw stadhuis en ondergrondse werf (Stadsdeelkantoor): Het gehele nieuwbouwdeel van het project wordt onderkelderd. Bij de keuze van het definitieve type heipalen zal rekening gehouden worden met de geluidsoverlast en de funderingen van de panden in de nabije omgeving. Gezien de aard van de gebouwen worden waarschijnlijk verschillende paaltypen toegepast. Gestreefd zal worden naar een bouwmethode met geluids- en trillingsarme heistellingen. De aan- en afvoer van deze stellingen zal in goed overleg plaats vinden om verkeersoverlast en geluidsoverlast te beperken. Tijdens de graafwerkzaamheden zullen er gemiddeld 8 zandauto s per uur de bouwplaats verlaten. Zodra het kelderdek het toelaat zal de ruwbouw er bovenop gestart worden. De ruwbouw van het stadsdeelkantoor is een grote prefabconstructie van staal en beton. Door een efficiënte aanvoer van kant en klare prefab onderdelen wordt het aantal vrachtbewegingen sterk beperkt. In een relatief korte periode zullen circa 8 vrachtauto s per dag deze ruwbouw aanvoeren. Vervolgens wordt er gestart met de ruwe afbouw en de gevel. Na de gevel en ruwe afbouw wordt gestart met de fijne afbouw. De meeste afbouwwerkzaamheden vinden plaats ín het gebouw waardoor geluidsoverlast tot het minimum wordt beperkt. De fijne afbouwwerkzaamheden kenmerken zich door een grote variatie aan onderdelen, de aanvoer is eveneens gevarieerd. Grote leveringen zullen door de aannemer op elkaar moeten worden afgestemd, enerzijds om binnen het eigen bouwterrein de goederen goed te kunnen verwerken, anderzijds om de omgeving geen overlast te bezorgen van stilstaande, wachtende vrachtauto s. Dit soort leveringen zullen gemiddeld 4 maal per dag voorkomen gedurende de fijne afbouw. Kleine leveringen vragen om een snelle afhandeling. Deze vragen om een duidelijk afleverloket en manoeuvreerruimte op de bouwplaats. Het aantal kleine leveringen zal gemiddeld 10 maal per dag voorkomen tijdens de gehele bouw. De uit de kelder te verwijderen grond is verontreinigd en zal volgens het door de milieudienst goedgekeurde saneringsplan worden behandeld en afgevoerd. Tijdens de graafwerkzaamheden wordt gedurende een periode van 10 maanden bronbemaling toegepast. Het uitkomende water zal conform het door de milieudienst goedgekeurde saneringsplan worden geloosd op het rioolstelsel of het oppervlaktewater. Zodra de werf (naast het stadsdeelkantoor, ondergronds) gereed is, wordt deze in gebruik genomen en start de bouw van de woningen erboven. Dat is een volgende fase in het project De Hallen. Infrastructuur en openbare ruimte Direct na het gereedkomen van de bouw dient de bouwaannemer het omliggende werkterrein te ontruimen zodat de nutsbedrijven ondergrondse kabels en leidingen kunnen gaan aanleggen. Daarna zal de openbare ruimte rondom netjes worden aangestraat met tijdelijke goedkope verharding. Dit wordt gedaan omdat er een grote kans bestaat dat door bouwactiviteiten van de overige projectfasen schade ontstaat. Pas na het gereedkomen van nieuwbouw Noord zal het gehele gebied worden voorzien van de definitieve bestrating.

7 7 Alle openbare ruimte van het gebied wordt door stadsdeel Oud West ingericht. De binnentuinen worden door Delta-Forte ingericht. Nieuwbouw boven ondergrondse werf Bovenop de ondergrondse werf worden 3 woonblokken gebouwd. Als precies bekend is hoe de bouw hiervan afgestemd wordt met de bouw van het stadsdeelhuis zal er een nieuw of aanvullend BLVC-plan worden gemaakt Planning werkzaamheden Bouw stadsdeelkantoor en ondergrondse werf: Start bouw maart 2008 Bouwkuip (damwanden-heiwerk-grondwerk): april 2008 t/m zomer 2008 Betonwerk werf: zomer 2008 t/m eind 2008 Constructie stadsdeelhuis: najaar 2008 t/m voorjaar 2009 Gevel stadsdeelhuis: voorjaar 2009 Afbouw: zomer 2009 t/m voorjaar 2010 Oplevering zomer 2010 Voorafgaand aan de start van de bouw van het stadsdeelkantoor en de werf zal de planning bekend worden gemaakt. De planning voor de woningen bovenop de ondergrondse werf is nog niet precies bepaald, maar loopt zoveel mogelijk mee met het stadsdeelkantoor. 2.3 Nieuwe situatie Onderstaand ziet u een impressie van het nieuwe stadsdeelkantoor. Zie verder ook de situatietekening op pagina 5. artist impression, zonder werf en woningen

8 Omgevingsscan In de omgeving bevinden zich op enige afstand bedrijven en woningen. Zijde huidige stadsdeelkantoor met daarachter het Bellamyplein: De grootste overlast ondervinden de werf en het stadsdeelkantoor Oud-West. De toegankelijkheid van de werf dient steeds gewaarborgd te blijven. Zijde Bilderdijkkade: In het plan wordt rekening gehouden met het deels afsluiten van de Bilderdijkkade (zie bijlage 1 bouwplaatsinrichting). Er worden bouwketen op pontons in de gracht geplaatst. Aan het af te sluiten deel van de Bilderdijkkade bevinden zich 1 bedrijf en enkele woningen. Deze blijven bereikbaar vanaf de Kinkerstraat en Kwakersstraat. Voor het omliggende gebied is de afsluiting van de Bilderdijkkade geen ingrijpende maatregel: alternatieve routes zijn voorhanden. Zijde monument (en daarachter de Kinkerstraat): In de Tollensstraat, in het monument bevinden zich 2 woningen. De bereikbaarheid van deze woningen moet gewaarborgd blijven. Het gedeelte tussen de Tollensstraat en de bouwplaats is nu afgesloten met een hek met poort. Tijdens de bouw moet de poort geopend blijven ivm de bereikbaarheid van de woningen. Mocht er incidenteel bouwverkeer over deze weg noodzakelijk zijn (voor project 1 in principe niet toegestaan) dient dit vooraf met stadsdeel Oud-West te worden afgestemd, zodat bewoners en bedrijven vooraf geïnformeerd kunnen worden. Zijde Hallen: De Hallen maken deel uit van het totale project de Hallen. Totdat de verbouwingswerkzaamheden starten is het complex deels in gebruik. Er bevindt zich 1 vluchtweg grenzend aan het bouwterrein. Hiervoor wordt een strook van 1,8 meter vrijgehouden. Deze wordt door Stadsdeelwerken bestraat en dient tijdens de bouwwerkzaamheden voorzien te worden van een 2 meter hoog hek, voldoende vast aangebracht, zoals aangegeven op de tekening van de bouwplaatsinrichting.

9 9 3 Huidige situatie 3.1. Ligging De locatie wordt begrensd door het monument aan de Kinkerstraat, de Bilderdijkkade, de Tollensstraat en het huidige stadsdeelkantoor met werf.

10 10 4 BLVC-uitgangspunten en randvoorwaarden 4.1. Bereikbaarheid en parkeren Bilderdijkkade De Bilderdijkkade loopt langs het project. De aanvoer van materiaal en materieel voor de bouw zal altijd via het Kwakersplein en Bilderdijkkade plaatsvinden. De afvoer verloopt altijd via de route Bilderdijkkade en linksaf de Kinkerstraat in naar de Nassaukade. Bouwverkeer zal daarom te allen tijde de Bilderdijkkade moeten kunnen bereiken en verlaten. Gezien het te verwachten gedrag van fietsers is de kans groot dat dit tot onaanvaardbare veiligheidsrisico s leidt. De verkeerscommissie heeft geadviseerd om de Bilderdijkkade grenzend aan het bouwterrein af te sluiten voor doorgaand verkeer; dit is tussen de ingang van de werf en de grens van het bouwterrein richting de Kinkerstraat. De fietsers en voetgangers worden omgeleid naar de andere zijde van de Bilderdijkgracht. Overig verkeer moet ook omrijden. Stadsdeelwerken zorgt voor een goede bewegwijzering t.b.v. de omleiding voor fietsers en voetgangers naar de overzijde van de gracht. De weg wordt afgesloten middels bouwhekken van de aannemer. In verband met aanwezige leidingen in de Bilderdijkkade, mag deze niet gebruikt worden voor opslag, het plaatsen van containers of bouwketen. De leidingen moeten bereikbaar zijn in geval van calamiteiten. De bouwketen moeten op pontons in de gracht grenzend aan de Bilderdijkkade worden geplaatst. De aannemer dient er voor te zorgen dat de keten aan de vergunningen en wet- en regelgeving voldoen. De Kinkerstraat grenst niet aan het bouwterrein. Uitrijdend bouwverkeer (ook zwaar verkeer) komt via de Bilderdijkkade op de Kinkerstraat richting Nassaukade. Er zijn geen aanvullende verkeersmaatregelen noodzakelijk. Er zal worden uitgezocht of er op sommige momenten (bij bijzondere transporten) toezicht gehouden moet worden door verkeersregelaars bij het oprijden van de Kinkerstraat. De Tollensstraat is in de huidige situatie afgesloten ter hoogte van de grens met de bouwplaats. Dit blijft zo gedurende dit project (project 1). In de toekomst wordt de Tollensstraat doorgetrokken tot het Bellamyplein. Bereikbaarheid werf De bestaande werf functioneert tijdens de bouw gewoon door en dient goed bereikbaar te zijn. De toegangsweg tussen de damwand en het huidige stadsdeelkantoor wordt erg smal. Minimale beschikbare wegbreedte moet 4,16 m zijn. Het is voor de veiligheid wenselijk dat de fietsenstalling direct toegankelijk wordt vanaf de Bilderdijkkade, met ingang van de start bouw in maart 2008.

11 11 Toegankelijkheid Hallen Gezien de ligging van het project zijn geen extra voorzieningen noodzakelijk voor openbaar vervoer, hulpdiensten, gehandicapten en buurtverkeer. Het bouwterrein dient te allen tijde goed toegankelijk te zijn voor de ladderwagen van de brandweer en nood- en hulpdiensten. Het bezoekerscentrum, Bilderdijkkade 60 hs, dient te allen tijde bereikbaar te zijn. Parkeren De bouw veroorzaakt een verhoging van de parkeerdruk. Voor de bouw wordt ingeschat dat er tijdens de bouw van de bouwput, de werf en het stadsdeelkantoor over een periode van 28 maanden, tijdens werktijden, in rustige perioden circa 15 parkeerplekken nodig zijn en in de drukkere perioden circa 25. Als gevolg van het werkterrein voor de bouw op de Bilderdijkkade gaan ca. 50 parkeerplaatsen verloren. De parkeerdruk in Oud West is relatief groot, ook in de omgeving van De Hallen. Door het stadsdeel zal gezocht worden naar mogelijkheden om parkeerplaatsen te compenseren tijdens de bouw, mocht de parkeerdruk daadwerkelijk toenemen. Bewoners en ondernemers met een parkeervergunning in Oud-West kunnen naar verwachting rond de zomer ook gebruikmaken van de ondergrondse parkeergarage Furore aan de Eerste Constantijn Huygensstraat. De parkeerdruk in de omgeving is het hoogst in de avonduren en nacht, terwijl de bouw voornamelijk overdag voor parkeerdruk zorgt. Wellicht dat tussen 7.00 uur en 8.00 uur wel een overlap tussen deze perioden voorkomt. Uitgangspunt is dat de bouw gebruik maakt van het werkterrein en de (betaalde) openbare parkeerplaatsen in de omgeving.

12 12 Aan en afvoerroutes bouwverkeer Het bouwverkeer rijdt altijd verplicht via de aanvoerroute: Kwakersplein- Bilderdijkkade. De afvoerroute is verplicht Bilderdijkkade-Kinkerstraat naar links- Nassaukade. Wijkniveau Buurtniveau Bouw Nieuwbouw Stadsdeelkantoor Opmerking [S1]: De Clercqstraat wordt vanaf eind maart 2008 tot mei 2009 geherprofileerd!

13 Leefbaarheid Bouwhekken en begrenzing Het terrein wordt vanaf bouwrijp maken begrensd door deugdelijke bouwhekken. Deze dienen gekoppeld te worden zodat verplaatsen door onbevoegden niet mogelijk is. Na opleveren van het bouwrijpe terrein, zal de bouwkundige hoofdaannemer bouwhekken plaatsen. De overgang zal zodanig in de contractstukken worden opgenomen dat het terrein gedurende de gehele periode afgesloten blijft. Inrichting en gebruik bouwplaats Zie de bijgevoegde tekening van de bouwplaats (bijlage 1). Hierop is de afsluiting van het terrein aangegeven. Speciale aandacht vraagt de vluchtweg vanuit de hallen. Deze dient te allen tijde gebruikt te kunnen worden. Werktijden, geluidhinder, trillingshinder, stank en stof Er zal alleen op werkdagen tussen 7.00 en uur gewerkt worden. Gedurende de dag zal geluidsoverlast optreden met name bij het inslaan van damwanden en heipalen. In de contracten van aannemers dient vastgelegd te worden dat geluidproducerende werkzaamheden alleen tussen 7.00 uur en uur mogen plaatsvinden en in beginsel alleen op werkdagen; incidenteel zijn werkzaamheden op zaterdag toe te staan. Omwonenden worden hierover van tevoren geïnformeerd. Daarnaast is het van belang dat overlast door geluid en trillingen zo veel mogelijk beperkt worden door keuze van bouwwijzen. In de bestekken en opdrachten aan alle betrokkenen moet hiervoor bepalingen worden opgenomen. Hierbij valt te denken aan geluid en trillingsarme heimethoden, geluidsarme bronbemaling, verbod op luid spelende radio s en dergelijke. Bouwverkeer Het bouwverkeer rijdt zoveel mogelijk via hoofdwegen en dan via het Kwakersplein en Bilderdijkkade naar het bouwterrein. Afvoer vindt plaats via de Kinkerstraat en dan richting Nassaukade. Uiteraard vinden veel transportbewegingen plaats, met name bij afvoer van betonpuin, grond en aanvoer van te storten beton. Ter informatie is bij de projectbeschrijving onder 2.1 een inschatting weergegeven van de te verwachte transporten. Schoonhouden van de omgeving De aannemers dienen voor een nette bouwplaats te zorgen en voor tijdige afvoer van eigen afval. Tijdelijke opslag hiervan (containers) is alleen toegestaan binnen de bouwhekken. In de contracten dient meegenomen te worden dat het openbare terrein zo veel mogelijk schoon gehouden dient te worden. Uitgangspunt is dat de veiligheid in ieder geval niet in het geding mag komen en dat de situatie na afronding van een werkdag, weer als voor aanvang van de werkzaamheden is. Verlichten bouwplaats Wanneer er voor zonsopgang gestart wordt, is er tijdens de werkzaamheden verlichting aanwezig op het terrein. De aannemer dient de verlichting zo te plaatsen dat omwonenden er geen last van hebben en het verkeer geen hinder ondervindt.

14 14 Aanspreekpunt buurt en afhandeling klachten Bij stadsdeel Oud-West zal 1 meldpunt worden ingesteld, waar zowel omwonenden als de ondernemers terecht kunnen voor vragen, afspraken en overleg. Zie ook het hoofdstuk Communicatie. De aannemer(s) hebben direct contact met de projectleider/opzichter. De aannemers dienen eventuele bijzonderheden die overlast zouden kunnen veroorzaken vooraf (via de projectleider van het stadsdeel) aan het meldpunt door te geven, zodat bellers direct geïnformeerd kunnen worden over de aard van de werkzaamheden en wanneer deze afgerond zullen zijn. Bescherming economische belangen De economische belangen van bedrijven in de omgeving moeten zo veel mogelijk gerespecteerd worden. De verwachting is dat gezien de ligging van dit project hiervoor geen nadere maatregelen noodzakelijk zijn, anders dan elders in dit document zijn omschreven. Tot slot Hoewel hinder van werkzaamheden voor de omgeving niet geheel kan worden voorkomen, kan dit wel binnen aanvaardbare normen worden gehouden als hiervoor door zowel door de opdrachtgever, de uitvoerders als de wegbeheerder inspanningen worden verricht. Dit moet ertoe leiden dat de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie gewaarborgd blijven.

15 Veiligheid Persoonlijke veiligheid van omgeving Invloeden vanuit het werkterrein die de veiligheid beïnvloeden zijn beperkt, door het plaatsen van bouwhekken. De activiteiten zijn daardoor afgeschermd. Gevaren zijn: - Bouwverkeer, zie hiervoor het hoofdstuk verkeer en bereikbaarheid. - Bouwkranen die over openbaar gebied draaien. De aannemer dient hier de gebruikelijke eisen en voorschriften voor na te leven. Bouwveiligheid van uitvoering De aannemer wordt in de contracten en het bouwbesluit verplicht op veilige wijze te bouwen. Bouwtechnische veiligheid belendingen Zowel ontwerpende als uitvoerende partijen moeten extra aandacht hebben voor omliggende bebouwing, aangezien vrij dicht daarop activiteiten plaatsvinden. Dit wordt in contracten geregeld. Voor de hallen geldt dat er een vluchtweg in stand gehouden moet worden. Deze is op de bouwplaatstekening aangegeven (zie ook het hoofdstuk bereikbaarheid). Monitoring bestaande panden in de omgeving Voordat de bouwwerkzaamheden starten zal in opdracht van Oud-West een nulmeting en bouwkundig onderzoek worden gedaan. Hierbij worden alle belendende panden in- en uitwendig onderzocht, door een beëdigd expertisebureau. Alle visueel zichtbare bouwkundige gebreken worden beschreven en vastgelegd op foto s. Het onderzoeksrapport wordt bij de notaris gedeponeerd. De bewoners van de betreffende woningen worden per brief geïnformeerd over het onderzoek. Naast het bouwkundig onderzoek krijgt een aantal panden meetbouten om eventuele zakking te kunnen monitoren. Hiermee kan tijdens of na de werkzaamheden worden bepaald of er schade is ontstaan door bijvoorbeeld trillingen of verzakkingen. Indien uit deze rapportage blijkt dat zich kritische punten in de omgeving bevinden (gescheurde muren, zwakke fundatie, etc) dienen deze tijdens heiwerkzaamheden (van damwanden of heipalen) gecontroleerd te worden. Dit rapport wordt gemaakt voor de start van het bouwrijp maken. Voor de start van de bouw van het stadsdeelkantoor worden dit rapport geactualiseerd (de panden opnieuw nagelopen). Aandacht voor in- en uitrijdend bouwverkeer Zie hiervoor het hoofdstuk verkeer en bereikbaarheid. Sociale veiligheid van omgeving Er worden normale bouwhekken geplaatst waar doorheen gekeken kan worden, dus er ontstaan geen donkere hoeken of onveilige plekken. Verkeersveiligheid Zie hiervoor het hoofdstuk verkeer en bereikbaarheid. Begaanbare infrastructuur Zie hiervoor het hoofdstuk verkeer en bereikbaarheid. Duidelijke bewegwijzering Zie hiervoor het hoofdstuk verkeer en bereikbaarheid.

16 16 Handhaving verkeersregels en regels op het water Zie hiervoor het hoofdstuk verkeer en bereikbaarheid.

17 Communicatie Algemeen Het is van belang om de betrokken doelgroepen tijdig en juist te informeren over de werkzaamheden die voor hun deur of in hun omgeving uitgevoerd worden. Dit heeft tot gevolg dat zij eerder begrip op kunnen brengen voor (eventuele) overlast. Ook de wetenschap dat er vooraf goed is nagedacht over de werkzaamheden en over de bereikbaarheid-, leefbaarheid- en veiligheidsaspecten, draagt ertoe bij dat het bouwproces soepeler verloopt. Dit hoofdstuk geeft globaal aan op welke wijze en met welke middelen er met de diverse belanghebbenden gecommuniceerd wordt. Vertrekpunten In de voorafgaande fase zijn de bewoners van Oud-West via de stadsdeelkrant regelmatig geïnformeerd over de plannen rondom het stadsdeelhuis en de werf. Oorspronkelijk zou de uitvoering begin 2007 starten. Doordat de afronding van de Europese aanbesteding veel tijd in beslag heeft genomen is de start 1 jaar vertraagd. De uitvoering start in februari De vertraging en de reden daarvoor is gemeld in de stadsdeelkrant. Intern is er het afgelopen jaar te weinig aandacht besteed aan het nieuwe stadsdeelhuis. Het komend jaar zal de interne communicatie geïntensiveerd worden. Communicatiestrategie Met het project Stadsdeelhuis wil het stadsdeel de volgende beleidsdoelstellingen realiseren: Het realiseren van een nieuw stadsdeelhuis. Het realiseren van een nieuwe (ondergrondse) werf. Het verbeteren van de dienstverlening. Vanaf februari 2008 zal er sprake zijn van overlast van de bouwwerkzaamheden en het bouwverkeer. Door het verdwijnen van parkeerplaatsen zal de parkeerdruk toenemen. De bereikbaarheid van het gebied verslechtert omdat de Bilderdijkkade vanaf februari 2008 deels wordt afgesloten. Naast de negatieve aspecten zijn er natuurlijk ook positieve aspecten. De dienstverlening aan de bewoners verbetert omdat er een nieuwe publieksruimte komt die een goede dienstverlening optimaal faciliteert en waarin alle publiekscontacten zijn geconcentreerd. Het gebouw krijgt een centrale plek binnen het gebied van het project De Hallen. Hierdoor krijgt het stadsdeel een duidelijk en herkenbaar gezicht en komt haar dienstverlenende functie nog beter tot zijn recht. Voor de ambtenaren van het stadsdeel betekent de realisatie van het nieuwe stadsdeelhuis een prettige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden. Uitgaande van het bovenstaande worden in de communicatie over de uitvoering de volgende uitgangspunten gehanteerd: De doelgroepen worden tijdig en volledig geïnformeerd. De doelgroepen worden waar mogelijk betrokken bij de uitvoering (extern: instellen begeleidingsgroep/feestelijke activiteiten, intern: infobijeenkomsten/feestelijke activiteiten). In de boodschap komt de nadruk te liggen op het eindresultaat (betere dienstverlening, centrale plek, prettige werkomgeving). Communicatiedoelstellingen

18 18 Het uiteindelijke doel van de communicatie is dat de doelgroepen tijdig en afdoende op de hoogte zijn van de werkzaamheden, gevolgen, omleidingen en het eindresultaat, waardoor zij zo min mogelijk hinder ervaren. Uit het bovenstaande komen de volgende communicatiedoelstellingen naar voren: Het tijdig en volledig informeren van alle doelgroepen over de werkzaamheden. Inzicht geven over de wijze waarop doelgroepen worden betrokken en hoe zij invloed kunnen uitoefenen. Het betrekken van doelgroepen bij de uitvoering. Het creëren van begrip voor de overlast die doelgroepen hebben van de werkzaamheden. Het creëren van vertrouwen in de stadsdeelorganisatie. Bijdragen aan een positieve beeldvorming over het project De Hallen. Doelgroepen In het komende traject zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden: Interne doelgroepen: Dagelijks Bestuur Raadsleden Werknemers stadsdeel Directie Betrokken afdelingen (Projecten, DOOR, Vergunningen, Communicatie, Handhaving) Interne werkgroepen (kantoorconcept, organisatieontwikkeling) Externe doelgroepen: Omwonenden Overige bewoners en ondernemers (m.n. marktkooplieden) Overige gebruikers van de openbare ruimte (bewoners omliggende stadsdelen, booteigenaren) Nood- en hulpdiensten (Politie, Ambulance, Brandweer) Media De communicatiedoelstellingen per doelgroep verschillen al naar gelang de positie die de doelgroep inneemt ten aanzien van het project. Bij de ene doelgroep kan worden volstaan met het geven van algemene informatie, bij de andere doelgroep is exactere informatie noodzakelijk. Middelen Er zal een mix van middelen worden ingezet om de kans dat iedereen bereikt wordt te vergroten. Er wordt gebruik gemaakt van: advertentie Amsterdams Stadsblad, bewonersbrieven, bouw-/ omleidingsborden, buurtborrel, spreekuur, informatiebijeenkomsten, intranet, nieuwsbrieven, personeelsblad, persberichten, rondleiding, stadsdeelkrant, website De Hallen, website Oud-West en omliggende stadsdelen. Verder wordt er een servicenummer in het leven geroepen worden, waar bewoners terecht kunnen met vragen of klachten. Dit telefoonnummer is tijdens kantooruren te bereiken. Buiten kantoortijden kunnen bewoners het alarmnummer van de Politie bellen ( ). De politie krijgt informatie over het 24-uursnummer van de aannemer). De omgeving wordt zoveel mogelijk betrokken bij de uitvoering door het instellen van een begeleidingsgroep. De leden functioneren als aanspreekpunt voor de buurt. Richting de projectgroep en de aannemer hebben zij een signalerende functie. Ten slotte zullen de verschillende mijlpalen in het

19 19 bouwproces aangegrepen worden om feestelijke activiteiten te organiseren (bijvoorbeeld slaan 1e paal, hoogste punt bereikt, oplevering). Planning De voorbereidende werkzaamheden worden in maart afgerond. De daadwerkelijke bouw start in maart Voorafgaand aan de start zal een informatiebijeenkomst gehouden worden (gecombineerd met die over de start van de verbouwing van het monument). Belanghebbenden ontvangen per brief een uitnodiging. Ook ontvangen omwonenden (+ ondernemers in de omgeving) een nieuwskrant met daarin uitgebreide praktische informatie over de start van de bouw. Via de stadsdeeladvertentie in het Stadsblad en de website wordt ook informatie verstrekt. Nood- en hulpdiensten ontvangen per brief informatie. Organisatie van de communicatie Samenwerking Binnen het project de Hallen (waar het stadsdeelhuis onderdeel van uitmaakt) werkt stadsdeel Oud-West samen met een aantal externe partijen. Omdat het stadsdeel opdrachtgever is van dit onderdeel van het project (bouw stadsdeelhuis en werf) is zij in dit geval de afzender. Uitvoering Gedurende het project wordt op velerlei manieren gecommuniceerd, intern en extern, regulier en op ad hoc basis. De uitvoering van de communicatie is een zaak van allen die bij het project betrokken zijn. De interne werkgroep Communicatie adviseert over de communicatie, coördineert en geeft ondersteuning bij de uitvoering. Woordvoering Woordvoering namens het stadsdeel vindt plaats door de portefeuillehouder van het project Stadsdeelkantoor + werf, (Hans Weevers, bestuurlijk opdrachtgever). Als er sprake is van projectinhoudelijke vragen kan hij ondersteund worden door de ambtelijke opdrachtgever of door de projectleider Stadsdeelhuis cq de projectleider van de Hallen. De coördinatie van de woordvoering namens het stadsdeel ligt bij de strategisch communicatieadviseur.

20 20 Bijlage 1 Tekening

BLVC-uitvoeringsplan Nieuwbouw Vrijzinnig- Christelijk Lyceum

BLVC-uitvoeringsplan Nieuwbouw Vrijzinnig- Christelijk Lyceum Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie BLVC-uitvoeringsplan Nieuwbouw Vrijzinnig- Christelijk Lyceum Opdrachtgever HEVO B.V. Project nieuwbouw en renovatie VCL Den Haag Datum 17 juni

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Herstel Chassé Parking, versie 24 april 2015.

Vragen en antwoorden Herstel Chassé Parking, versie 24 april 2015. Vragen en antwoorden Herstel Chassé Parking, versie 24 april 2015. (naar aanleiding van informatieavond 22 april 2015) Inrichting plein: Het plein is nu een kale vlakte. Kan er groen op het plein komen?

Nadere informatie

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE 1 2 3 4 5 6 7 VRAGEN EN ANTWOORDEN Naar aanleiding van de presentatie is er een mogelijkheid voor

Nadere informatie

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013 Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind Datum: 16 januari 2013 Inleiding Dit is het uitvoeringsplan voor de reconstructie van het Moleneind te Drachten. Dit plan is bedoeld om inzicht te geven in de wijze

Nadere informatie

BLVC-plan Dijkverbetering s-gravelandse Boezem

BLVC-plan Dijkverbetering s-gravelandse Boezem Versie 3.1 juli 2010 Infrastructuur Stad BLVC-plan Dijkverbetering s-gravelandse Boezem Auteur K. Schouten Opdrachtgever Waternet Projectnummer 45339 Documentnummer: 45118 autorisatie naam paraaf datum

Nadere informatie

BIJLAGE 1A. Afspraken ten behoeve van de bouw van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en dergelijke in de gemeente Houten.

BIJLAGE 1A. Afspraken ten behoeve van de bouw van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en dergelijke in de gemeente Houten. BIJLAGE 1A Afspraken ten behoeve van de bouw van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en dergelijke in de gemeente Houten. Ter verzekering van de goede gang van zaken bij de realisatie van bouwwerken

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft 1. Werkzaamheden Wat gaat er gebeuren? De provincie Zuid-Holland voert vanaf het voorjaar van 2015 groot onderhoud uit aan de N473. De N473 loopt van de

Nadere informatie

Informatieavond Herinrichting straten kern Loon op Zand

Informatieavond Herinrichting straten kern Loon op Zand Informatieavond Herinrichting straten kern Loon op Zand Projectpartners Opdrachtgever: Projectleider: Projectleider: Directie UAV: Toezichthouder: Opdrachtnemer: Projectleider: Uitvoerder: Omgevingsmanager:

Nadere informatie

Houthavens 3B. Reval Eiland West (NESTOR Blok 3B) AMSTERDAM

Houthavens 3B. Reval Eiland West (NESTOR Blok 3B) AMSTERDAM Houthavens 3B Reval Eiland West (NESTOR Blok 3B) AMSTERDAM Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie plan Versie 1 Pagina 1 van 16 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 1.1 Projectlocatie 1.2 Korte

Nadere informatie

UITVOERING KADEHERSTEL EN HERINRICHTING LANGE HAVEN PIM VAN VEENENDAAL & IRENE VAN OUDENNIEL

UITVOERING KADEHERSTEL EN HERINRICHTING LANGE HAVEN PIM VAN VEENENDAAL & IRENE VAN OUDENNIEL UITVOERING KADEHERSTEL EN HERINRICHTING LANGE HAVEN PIM VAN VEENENDAAL & IRENE VAN OUDENNIEL 1 INDEX 01 HET PROJECT 02 WERKWIJZE 03 TECHNIEK & FASERING 04 LEEFBAARHEID 05 GELUID & TRILLINGEN 06 PARKEREN

Nadere informatie

Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12

Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12 Afzender Postbus 111, 2130 AC Hoofddorp, Nederland Aan de bewoners van dit adres Datum 7 februari 2014 Referentie 121027-02834 Bladnummer 1/6 Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12

Nadere informatie

publieks en bestuurscentrum verdilaan kantoorgebouw voor medewerkers laan van de glazen stad

publieks en bestuurscentrum verdilaan kantoorgebouw voor medewerkers laan van de glazen stad publieks en bestuurscentrum verdilaan kantoorgebouw voor medewerkers laan van de glazen stad Nieuw gemeentehuis Westland presentatie omwonenden Laan van de Glazen Stad dinsdag 19 april 2016 Welkomstwoord

Nadere informatie

VERVANGEN DRINKWATERLEIDING SONSBEEKSINGEL ARNHEM INFORMATIE BROCHURE

VERVANGEN DRINKWATERLEIDING SONSBEEKSINGEL ARNHEM INFORMATIE BROCHURE VERVANGEN DRINKWATERLEIDING SONSBEEKSINGEL ARNHEM INFORMATIE BROCHURE Vanaf eind maart 2015 tot half juli 2015 werkt Van Vulpen in opdracht van Vitens aan de aanleg van een nieuwe drinkwaterleiding in

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1313-AVR

Nadere informatie

2. Projectresultaat Realisatie van nieuw gemeentehuis inclusief ondergrondse parkeergarage

2. Projectresultaat Realisatie van nieuw gemeentehuis inclusief ondergrondse parkeergarage Voortgangsrapportage Gemeenteraad Projectnaam Bestemd Gemeenteraad Periode 6 april 2012 tot 11 mei 2012 voor Status Openbaar Datum 15 mei 2012 1. Organisatie a) bestuurlijk Gemeenteraad Weert opdrachtgever

Nadere informatie

Bouwperiode Isabellastraat en Willem III laan

Bouwperiode Isabellastraat en Willem III laan Bouwperiode Isabellastraat en Willem III laan (bouw) tijdelijk spoor aan westkant tijdelijke overweg Loonsebaan (fietsers en voetgangers) bouw onderdoorgang Loonsebaan bouw 4e spoor mogelijke locatie bouwdepots

Nadere informatie

ONS KENhERK 10UIT DOORKIESNUhíbIER

ONS KENhERK 10UIT DOORKIESNUhíbIER gemeente Schiedam M. Siìjee Wethouder voor Binnenstad, Monumenten, Economische Zaken, Werk en inkomen, Ondenvijs, Jeugdbeleid, Toerisme en Stadspromotie I Postbus 1501 Aan de gemeenteraad van Schiedam

Nadere informatie

Met deze gezamenlijke nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste stand van zaken.

Met deze gezamenlijke nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste stand van zaken. Nieuwsbrief Te Werve Februari 2013 Inleiding Vorig jaar hebben wij u voor het laatst geïnformeerd over de ontwikkelingen in de wijk Te Werve. Sinds die tijd zijn wij achter de schermen druk bezig geweest

Nadere informatie

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK /

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK / Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-0948-RBO

Nadere informatie

De nieuwe huisvesting van de provincie Noord-Holland

De nieuwe huisvesting van de provincie Noord-Holland De nieuwe huisvesting van de provincie Noord-Holland Verslag van de informatieavond voor omwonenden en belanghebbenden op 7 december 2010 over de uitvoerende werkzaamheden voor het gebouw Houtplein. Aanwezig

Nadere informatie

BLVC-uitvoeringsplan. GGZ Zoetermeer

BLVC-uitvoeringsplan. GGZ Zoetermeer BLVC-uitvoeringsplan GGZ Zoetermeer Opgesteld door: S. Damen en K. Extercatte Centrum: GGZ Zoetermeer Versie: 3.0 Datum: 10 januari 2008 Blad 2 I Projectbeschrijving 1.1 Achtergrondinformatie In 1998 is

Nadere informatie

Gemeente Utrecht Projectorganisatie Stationsgebied. Referentie faseringsplan Bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade

Gemeente Utrecht Projectorganisatie Stationsgebied. Referentie faseringsplan Bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade Gemeente Utrecht Projectorganisatie Stationsgebied Referentie faseringsplan Bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Raakvlakken 2 1.2. Doel rapportage 2 2. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Bouwwerkzaamheden in beeld. Kaarten met de bouwwerkzaamheden voor de Noordzone Zuidas

Bouwwerkzaamheden in beeld. Kaarten met de bouwwerkzaamheden voor de Noordzone Zuidas Bouwwerkzaamheden in beeld Kaarten met de bouwwerkzaamheden voor de Noordzone Zuidas Inhoudsopgave Toelichting bij de kaarten Legenda Kaarten per maand Disclaimer Bouwplanning Toelichting bij de kaarten

Nadere informatie

Nieuwsbrief. januari 2014

Nieuwsbrief. januari 2014 Woord vooraf Beste bewoner, voor u ligt de elfde nieuwsbrief met informatie over de renovatie van uw wooncomplex. In deze nieuwsbrief informeren wij u over onder andere de stand van zaken, de aannemer

Nadere informatie

NOTA ONDERGRONDSE CONTAINERS VALKENSWAARD Plan van aanpak Uitgangspunten Onderbouwing en visualisatie van de gekozen locaties.

NOTA ONDERGRONDSE CONTAINERS VALKENSWAARD Plan van aanpak Uitgangspunten Onderbouwing en visualisatie van de gekozen locaties. NOTA ONDERGRONDSE CONTAINERS VALKENSWAARD 2016-2017 Plan van aanpak Uitgangspunten Onderbouwing en visualisatie van de gekozen locaties. 1 PLAN VAN AANPAK Inleiding. De gemeente heeft een wettelijke taak

Nadere informatie

Informatiebulletin Reconstructie gedeelte Baarschotsestraat en Bouwrijp maken fase 1 Tuindorp Baarschot Dorst

Informatiebulletin Reconstructie gedeelte Baarschotsestraat en Bouwrijp maken fase 1 Tuindorp Baarschot Dorst Informatiebulletin Reconstructie gedeelte Baarschotsestraat en Bouwrijp maken fase 1 Tuindorp Baarschot Dorst Binnenkort starten de werkzaamheden in Dorst-west als voorbereiding op de bouw van de eerste

Nadere informatie

Welkomstwoord en toelichting programma

Welkomstwoord en toelichting programma Welkomstwoord en toelichting programma Gemeente Westland Maarten van Beek, gemeente secretaris / algemeen directeur De Groene Schakel Marcel Poolman, communicatiemanager Lars Roosken, projectmanager Arno

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, inclusief weekendafsluiting

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, inclusief weekendafsluiting Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-0949-RBO

Nadere informatie

Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis

Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis Initiatief Driestar BV is sinds 2011 eigenaar van het voormalige Ooglijdersgasthuis met bijbehorende gebouwen. Een deel van de gebouwen is rijksmonument. Het plan

Nadere informatie

Spooruitbreiding Amstelveenseweg Maart 2014

Spooruitbreiding Amstelveenseweg Maart 2014 Spooruitbreiding Amstelveenseweg Maart 2014 Spooruitbreiding Amstelveenseweg Maart 2014 Het traject Schiphol en Lelystad wordt een moderne spoorsnelweg met meer capaciteit. Dat is nodig omdat steeds meer

Nadere informatie

Résidence Wijngaerde Domburg Programma:

Résidence Wijngaerde Domburg Programma: Résidence Wijngaerde Domburg Programma: Opening en inleiding door Arcus/Motel t Groentje Presentatie Bouwgroep Peters Vragen en reacties Sluiting Résidence Wijngaerde Domburg Informatieavond omwonenden,

Nadere informatie

11-14 september Drachtsterweg en Drachtsterbrug afgesloten

11-14 september Drachtsterweg en Drachtsterbrug afgesloten drachtsterweg en omgeving DEZE NIEUWSBRIEF INFORMEERT U OVER DE ACTUELE ONTWIKKELINGEN VAN HET PROJECT. aug/sept 2015 WILT U MEER INFORMATIE? KIJK OP: WWW.VRIJ-BAAN.NL OF VIA TEL. 058 284 40 40 11-14 september

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG Registratienummer vergunning: OMV. 12.02.0001 Aan de vergunning voor het plaatsen van een bouwobject zijn de hieronder

Nadere informatie

Aankondiging werkzaamheden en afsluiting tunnel Kooiweg en tunnel Heuvelsesteeg en werkzaamheden ten behoeve van de verlegging van het Valleikanaal

Aankondiging werkzaamheden en afsluiting tunnel Kooiweg en tunnel Heuvelsesteeg en werkzaamheden ten behoeve van de verlegging van het Valleikanaal Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1208-RBO

Nadere informatie

VE02/RO/0707. stichting volkshuisvestinggroep wooncompagnie

VE02/RO/0707. stichting volkshuisvestinggroep wooncompagnie VE02/RO/0707 GEDRAGSCODE stichting volkshuisvestinggroep wooncompagnie Inhoudsopgave 1 algemeen kader 3 1.1 Toepassingsgebied 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 De voorbereidingsfase 4 2.1 Informatievoorziening

Nadere informatie

Stroomschema aanvraag gebruiksvergunning

Stroomschema aanvraag gebruiksvergunning Bijlage 4 Stroomschema aanvraag gebruiksvergunning Bijlage 5 Activiteiten samenhangende met slopen en bedreigingen Activiteit samenhangende met sloopproject Sloopmethode Beulen (slopen met behulp van slingeren,

Nadere informatie

Informatieavond Herinrichting straten kern Loon op Zand

Informatieavond Herinrichting straten kern Loon op Zand Informatieavond Herinrichting straten kern Loon op Zand Projectpartners Opdrachtgever: Projectleider: Directie UAV: Toezichthouder: Opdrachtnemer: Projectleider: Uitvoerder(s): Omgevingsmanager: Werkvoorbereider:

Nadere informatie

STADIONPLEIN. Olympische spelen 1928. Situatie na de spelen Stadion en Citroën zuidgarage lokatie noordgebouw onbebouwd

STADIONPLEIN. Olympische spelen 1928. Situatie na de spelen Stadion en Citroën zuidgarage lokatie noordgebouw onbebouwd STADIONPLEIN Olympische spelen 1928 1931 Situatie na de spelen Stadion en Citroën zuidgarage lokatie noordgebouw onbebouwd Citroën zuid Ontwerp Jan Wils 1928 1962 Citroën noord Ontwerp Jan Wils 1959 STADIONPLEIN

Nadere informatie

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten:

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Artikel 2:5 1. Burgemeester en wethouders van Gouda Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Gelet op het bepaalde in artikel 2:5 APV Gouda 2009 ten

Nadere informatie

Realisatie infrastructuur Vogelenzang fase 2

Realisatie infrastructuur Vogelenzang fase 2 Informatieavond: Realisatie infrastructuur Vogelenzang fase 2 (aansluiting J. v.d. Berghstraat, aansluiting Steenbergseweg en bouwrijp maken terrein Leeuwerik, Nachtegaal en Kievit ) Programma terugblik

Nadere informatie

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus 20 3980 CA BUNNIK info@poortvanbunnik.nl / www.poortvanbunnik.nl

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus 20 3980 CA BUNNIK info@poortvanbunnik.nl / www.poortvanbunnik.nl Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail Robert Bos info@poortvanbunnik.nl

Nadere informatie

12 maart Rioolvervanging Hoofdstraat en Poststraat te Amstenrade

12 maart Rioolvervanging Hoofdstraat en Poststraat te Amstenrade 12 maart 2014 Rioolvervanging Hoofdstraat en Poststraat te Amstenrade Agenda 1. Welkomstwoord 2. Wat is er tot nu toe gebeurd? 3. Globale planning en fasering 4. Verkeersmaatregelen tijdens uitvoering

Nadere informatie

Informatie over de sloopwerkzaamheden Stadhuiskwartier

Informatie over de sloopwerkzaamheden Stadhuiskwartier Informatie over de sloopwerkzaamheden Stadhuiskwartier 17 juli 2012 Agenda Voorstellen/doel van de bijeenkomst Waar wilt u het over hebben? Terugkoppeling stand van zaken Presentatie Sloopbestek door dhr.

Nadere informatie

Energiefabriek West. Brainstormsessie verbeteren slibtransport conform afspraak uit informatie bijeenkomst 7 november jl.

Energiefabriek West. Brainstormsessie verbeteren slibtransport conform afspraak uit informatie bijeenkomst 7 november jl. Energiefabriek West Brainstormsessie verbeteren slibtransport conform afspraak uit informatie bijeenkomst 7 november jl. 15 december 2016 Jacob Knoops, directeur Johan van IJmeren, projectmanager Inhoud

Nadere informatie

Nieuwbouw Zilverschoon

Nieuwbouw Zilverschoon Nieuwbouw Zilverschoon Nieuwsbrief nieuwbouw Streekverpleeghuis Zilverschoon Een uitgave van Beweging 3.0 Oktober 2011 / uitgave 1 Beweging 3.0 is er trots op om u, als omwonende van Streekverpleeghuis

Nadere informatie

Jaarhinderplanning 2014. Raadsinformatieavond 13-5-2014 Robert Hoenselaar, Mobiliteit

Jaarhinderplanning 2014. Raadsinformatieavond 13-5-2014 Robert Hoenselaar, Mobiliteit Jaarhinderplanning 2014 Raadsinformatieavond 13-5-2014 Robert Hoenselaar, Mobiliteit Overzicht van projecten in mei-juni-juli Soort activiteit Totaal Zeer grote hinder Grote hinder Matige hinder Kleine

Nadere informatie

IXAS-werkschema. Algemeen Afsluiting A9 Gaasperdammerweg. Rondom Knooppunt Holendrecht. 22 maart 2016

IXAS-werkschema. Algemeen Afsluiting A9 Gaasperdammerweg. Rondom Knooppunt Holendrecht. 22 maart 2016 22 maart 2016 IXAS-werkschema Omwonenden van het project A9 Gaasperdammerweg worden met bouwberichten geïnformeerd over de werkzaamheden die in hun omgeving hinder kunnen veroorzaken. Door bijvoorbeeld

Nadere informatie

E40 in Merelbeke: 2 nieuwe bruggen en geluidsschermen

E40 in Merelbeke: 2 nieuwe bruggen en geluidsschermen E40 in Merelbeke: 2 nieuwe bruggen en geluidsschermen Infovergadering 30 maart 2017 Stefan Heuninck Projectingenieur AWV Agentschap Wegen en Verkeer Wegbeheerder van +- 6900 km gewestwegen, waarvan 1500

Nadere informatie

Wooncompagnie. Gedragscode voor de uitvoering van werken. 1. Algemeen kader

Wooncompagnie. Gedragscode voor de uitvoering van werken. 1. Algemeen kader Wooncompagnie Gedragscode voor de uitvoering van werken 1. Algemeen kader 1.1 Toepassingsgebied a. Deze gedragscode is van toepassing op alle werkzaamheden op het gebied van onderhoud waarbij de uit te

Nadere informatie

Gemeenteraad Periode 11 mei 2012 tot 17 augustus Projectresultaat Realisatie van nieuw Gemeentehuis inclusief ondergrondse parkeergarage

Gemeenteraad Periode 11 mei 2012 tot 17 augustus Projectresultaat Realisatie van nieuw Gemeentehuis inclusief ondergrondse parkeergarage Voortgangsrapportage Gemeenteraad Projectnaam Bestemd voor Gemeenteraad Periode 11 mei 2012 tot 17 augustus 2012 Status Openbaar Datum 14 augustus 2012 1. Organisatie a) bestuurlijk Gemeenteraad Weert

Nadere informatie

Welke termijnen en data worden gehanteerd voor het indienen van zienswijzen, bezwaarschriften, etc? Zie hierboven.

Welke termijnen en data worden gehanteerd voor het indienen van zienswijzen, bezwaarschriften, etc? Zie hierboven. Vragen & antwoorden met betrekking tot het EMK terrein Datum: 7 december 2015 Op 12 oktober van dit jaar hebben bewoners die zitting hebben in de Klankbordgroep EMK terrein in een email een aantal vragen

Nadere informatie

Samenvatting informatie inloopavond Stadswerven Zuid 25 juni 2012

Samenvatting informatie inloopavond Stadswerven Zuid 25 juni 2012 Postadres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Projectmanagement Spuiboulevard 300 DORDRECHT www.dordrecht.nl Contactpersoon R. Domenie T 078-7704293 E rhcm.domenie@dordrecht.nl Datum 25 juni 2012 Ons kenmerk

Nadere informatie

Sloopwerkzaamheden en afsluiting viaduct Arnhemsebovenweg Werkzaamheden aan talud A12 en geluidsschermen langs de Drift

Sloopwerkzaamheden en afsluiting viaduct Arnhemsebovenweg Werkzaamheden aan talud A12 en geluidsschermen langs de Drift Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1169-RBO

Nadere informatie

EXTREME MAKE-OVER in winkelcentrum Amsterdamse Poort. Je moet er even doorheen kijken

EXTREME MAKE-OVER in winkelcentrum Amsterdamse Poort. Je moet er even doorheen kijken EXTREME MAKE-OVER in winkelcentrum Amsterdamse Poort Je moet er even doorheen kijken EXTREME MAKE-OVER in winkelcentrum Amsterdamse Poort Op 8 januari 2007 gaat de eerste schep in de grond. Dan wordt begonnen

Nadere informatie

BEWUST 1 Bewuste Bouwers communiceren proactief.

BEWUST 1 Bewuste Bouwers communiceren proactief. NORMKAART BEWUST 1 Bewuste Bouwers communiceren proactief. A De omgeving is voor aanvang van en tijdens de bouw over de bouwwerkzaamheden geïnformeerd. B Klachten en verzoeken worden snel en professioneel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

ZEVENAAR DERDE SPOOR INFORMATIEAVOND BABBERICH, 7 JUNI 2017

ZEVENAAR DERDE SPOOR INFORMATIEAVOND BABBERICH, 7 JUNI 2017 ZEVENAAR DERDE SPOOR INFORMATIEAVOND BABBERICH, 7 JUNI 2017 PRESENTATIE Even voorstellen Wat gaat er gebeuren? Voorbereidende werkzaamheden Planning Minimaliseren hinder Communicatie EVEN VOORSTELLEN Brug,

Nadere informatie

Vraag 4 Wordt er rekening gehouden met de omliggende woningen en is er een regeling voor ontstane schade tgv de bouwwerkzaamheden?

Vraag 4 Wordt er rekening gehouden met de omliggende woningen en is er een regeling voor ontstane schade tgv de bouwwerkzaamheden? Reactieformulieren informatieavond Dijsselbloem/turnhal A. Planning Vraag 1 Is er duidelijkheid in de planning te geven? Activiteit Planning Opstellen Programma van eisen Juli 2014 Augustus 2014 Aanbesteding

Nadere informatie

Nieuwsbrief nieuwbouw Overkerck

Nieuwsbrief nieuwbouw Overkerck Aan de omwonenden van Overkerck, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten rondom de nieuwbouwplannen van Overkerck. Tijdens de informatiebijeenkomst van 2 november 2015 hebben we het

Nadere informatie

Locatiematrix openbare ruimte Locatie: Onze Lieve Vrouwenwal (& De Boompjes)

Locatiematrix openbare ruimte Locatie: Onze Lieve Vrouwenwal (& De Boompjes) 8 Locatiematrix openbare ruimte Locatie: Onze Lieve Vrouwenwal (& De Boompjes) Kenmerken (zie ook de tekening op 5) In de 18de eeuw lag op het terrein van het latere stadspark aan de Maas een regelmatig

Nadere informatie

Herinrichting De Vergulde Hand:

Herinrichting De Vergulde Hand: Beste gebruiker/ bewoner van dit pand, Voor u ligt de derde maandelijkse informatiebrief over de werkzaamheden op het industrieterrein De Vergulde Hand. Op De vergulde hand wordt het komende jaar gewerkt

Nadere informatie

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: P. Schoemaker

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: P. Schoemaker Dunamis Holding BV Postbus 371 2400 AJ ALPHEN AAN DEN RIJN : Besluit in ontwerp - verlening Rietveld 33 A in Woerden Uw kenmerk: Uw brief van: Bezoekadres Blekerijlaan 14 3447 GR Woerden Postadres Postbus

Nadere informatie

Publieksveiligheid en het Veiligheidsplan

Publieksveiligheid en het Veiligheidsplan Publieksveiligheid en het Veiligheidsplan Inleiding 1. Verantwoordelijkheden, rol gemeente 2. Onderwerpen (sloop- en bouw-) veiligheidsplan 3. Vallende voorwerpen: inventarisatie, normen 4. Verkeersmaatregelen,

Nadere informatie

Tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen bij Oosterhout-Zuid Tijdens de werkzaamheden worden enkele rijstroken afgezet.

Tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen bij Oosterhout-Zuid Tijdens de werkzaamheden worden enkele rijstroken afgezet. Eind augustus werkzaamheden viaduct A27 Vijf Eiken Op zaterdag 27 en zondag 28 augustus vinden er van ca. 7.00 uur tot ongeveer 19.00 uur werkzaamheden plaats onder het viaduct Vijf Eiken bij de afrit

Nadere informatie

G, DE STASSARTSTRAAT, SCHOUTETSTRAAT EN SINT JANSTRAAT. bewoners 10 september 2015

G, DE STASSARTSTRAAT, SCHOUTETSTRAAT EN SINT JANSTRAAT. bewoners 10 september 2015 G, DE STASSARTSTRAAT, SCHOUTETSTRAAT EN SINT JANSTRAAT bewoners 10 september 2015 INLEIDING Tompy Hoedelmans Kobe Raeymaekers Wim Vermonden Frans Andy 2 INLEIDING ligging 3 INLEIDING context 4 Goswin De

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2015. Aanpak Hoeken, Oorden, Plaatsen, Zijden. Onderhoud en energiebesparende maatregelen 77 huurwoningen

Nieuwsbrief december 2015. Aanpak Hoeken, Oorden, Plaatsen, Zijden. Onderhoud en energiebesparende maatregelen 77 huurwoningen Nieuwsbrief december 2015 Aanpak Hoeken, Oorden, Plaatsen, Zijden Onderhoud en energiebesparende maatregelen 77 huurwoningen Brief voor: EIGENAREN IN Gemengde BLOKKEN Inhoud Inleiding Uitvoeringsplanning

Nadere informatie

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK /

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK / Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1286-RBO

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst reconstructie Leenderweg / John F. Kennedylaan

Informatiebijeenkomst reconstructie Leenderweg / John F. Kennedylaan Informatiebijeenkomst reconstructie Leenderweg / John F. Kennedylaan op 10 april van 19.30 tot 21.15 uur in de zaal Maenen te Valkenswaard Aanwezig: Wethouder M. Wijnen A. De Vries (projectleider gemeente)

Nadere informatie

Ontwikkelingen Houthaven en Blok 0 mei 2013 uitgave van Projectbureau Houthaven

Ontwikkelingen Houthaven en Blok 0 mei 2013 uitgave van Projectbureau Houthaven Ontwikkelingen Houthaven en Blok 0 mei 2013 uitgave van Projectbureau Houthaven Afbeelding: Impressie Blok 0 Inleiding Na een lange geschiedenis van industriële bedrijvigheid, ondergaat de Amsterdamse

Nadere informatie

Fietsstalling station Maastricht

Fietsstalling station Maastricht Omgeving Autoparkeren Om ruimte te maken voor de bouw van de ondergrondse fietsenstalling wordt de omgeving opnieuw ingedeeld. Parkeerplaatsen worden anders ingedeeld en deels opgeheven. - parkeerplaatsen

Nadere informatie

December Werk aan de stad in december Op deze kaart ziet u waar in december gewerkt wordt in de stad.

December Werk aan de stad in december Op deze kaart ziet u waar in december gewerkt wordt in de stad. December 2016 Via deze nieuwsbrief informeren wij u iedere maand over de werkzaamheden in Assen. Ook vertellen wij u meer over acties en regelingen die bijdragen aan de bereikbaarheid van de stad. Werk

Nadere informatie

Sloop en start bouw winkelcentrum s-gravenzande

Sloop en start bouw winkelcentrum s-gravenzande Sloop en start bouw winkelcentrum s-gravenzande 2 Programma 19.30 uur Inleiding en doel van de avond door Onno van der Kaaij, gemeente Westland 19.35 uur Stand van zaken sloop door Peter Immers, BPD 19.45

Nadere informatie

Francis Nauman Clusterleider TIOR en omgevingsmanager

Francis Nauman Clusterleider TIOR en omgevingsmanager WELKOM Francis Nauman Clusterleider TIOR en omgevingsmanager Opbouw van presentatie 1. Het Project: a. Wat gaan we bouwen; b. planning en wanden dak-methode; c. hoe zien deze werkzaamheden eruit; d. de

Nadere informatie

Heraanleg Bisschoppenhoflaan Antwerpen. Informatievergadering 9 februari 2017

Heraanleg Bisschoppenhoflaan Antwerpen. Informatievergadering 9 februari 2017 Heraanleg Bisschoppenhoflaan Antwerpen Informatievergadering 9 februari 2017 1 Inhoud Wie voert de werken uit? Wat, waar, waarom? Timing en fasering van de werken Hinder en bereikbaarheid Samenleven op

Nadere informatie

KURVERS BV WEGENBOUW / RECYCLING / TRANSPORT

KURVERS BV WEGENBOUW / RECYCLING / TRANSPORT Aan tafel Inleiding wethouder Anny Winthagen Uitvoeringsteam / Voorstelronde Werkzaamheden Werkzaamheden derden Fasering / Planning Bereikbaarheid Verkeersmaatregelen Communicatie Vragenronde Afsluiting

Nadere informatie

Informatieavond. Uitvoering. Singelring-Oost Roermond

Informatieavond. Uitvoering. Singelring-Oost Roermond Informatieavond Uitvoering Reconstructie Singelring-Oost Roermond Agenda 1. Bedrijfsinformatie Den Ouden Groep 2. Projectteam 3. Projectinformatie 4. Planning & Fasering 5. Verkeersmaatregelen 6. Communicatie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Welkomstwoord Paul van Schijndel Locatie Het uit te voeren werk is gelegen in de Zwembadweg, Molendijk-zuid en Aloysiusstraat tussen de Boschweg en de Structuurweg in de gemeente

Nadere informatie

Heraanleg N132 Beerse en Merksplas. Informatievergadering 28 augustus 2017

Heraanleg N132 Beerse en Merksplas. Informatievergadering 28 augustus 2017 Heraanleg N132 Beerse en Merksplas Informatievergadering 28 augustus 2017 1 Inhoud Wie voert de werken uit? Wat, waar en waarom? Timing en fasering van de werken Hinder en bereikbaarheid Samenleven op

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 1, oktober 2010

NIEUWSBRIEF nr. 1, oktober 2010 NIEUWSBRIEF nr. 1, oktober 2010 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief over nieuwbouwproject Rodeborg. Zoals we al eerder hebben aangekondigd, willen wij u door middel van nieuwsbrieven op de hoogte houden

Nadere informatie

Verbetering stationsomgeving Wezep

Verbetering stationsomgeving Wezep Verbetering stationsomgeving Wezep Startdocument Januari 2014 Intern projectnummer gemeente Oldebroek: E23 Kenmerk 164348 INHOUDSOPGAVE Inleiding. 3 Regiocontract. 3 Plangebied 3 Resultaat 4 Werkwijze.

Nadere informatie

CONCEPT Omgevingsvergunning volgens coordinatieregeling

CONCEPT Omgevingsvergunning volgens coordinatieregeling Retouradres: Postbus 9024, 6710 HM Ede Lidl Nederland GmbH De heer R. Hoeben Postbus 198 1270 AD HUIZEN Onderwerp CONCEPT Omgevingsvergunning volgens coordinatieregeling Besluitdatum: Verzenddatum: Geachte

Nadere informatie

De ingrijpende renovatie is afgerond

De ingrijpende renovatie is afgerond september 2012 PAGINA 1 In dit nummer De ingrijpende renovatie is afgerond. Start sloopwerk in oktober. Start inrichting openbare ruimte. Overlast voor bewoners. Leggen en verleggen kabels en leidingen.

Nadere informatie

1. Algemene omschrijving

1. Algemene omschrijving 1.1 Inleiding 1. Algemene omschrijving georganiseerd. Kort algemene informatie invullen over het evenement. In elk geval door wie het wordt 1.2 Ervaringen uit het verleden risico s Kort aangeven er op

Nadere informatie

WOLPUT. Nieuwsbrief 1

WOLPUT. Nieuwsbrief 1 WOLPUT Nieuwsbrief 1 Februari 2013 Via deze nieuwsbrief informeren wij u een aantal maal per jaar over de nieuwbouw van 25 huurappartementen aan de in Vlijmen. Nieuwbouw start eind februari 2013 Begin

Nadere informatie

Noorderwarmte. Project informatie. April 2015

Noorderwarmte. Project informatie. April 2015 Noorderwarmte Project informatie April 2015 Inhoud Overzicht tracé project Noorderwarmte Feiten en cijfers Werkzaamheden TT Vasumweg Vanaf Meteorenweg tot aan Hardwareweg Vanaf Toetsenbordweg tot aan Hardwareweg

Nadere informatie

Publiekscontacten. Geachte heer, mevrouw,

Publiekscontacten. Geachte heer, mevrouw, Datum: 26 juni 2017 Onderwerp: Start werkzaamheden Onderdoorgang Oostriklaan Eigenaar Telefoonnummer 0800-7767245 Directie Communicatie Bezoekadres De Inktpot Moreelsepark 3 3511 EP Utrecht Postadres Postbus

Nadere informatie

tfm Gemeente Delft Geachte heer/mevrouw,

tfm Gemeente Delft Geachte heer/mevrouw, ....... \): ' 0 -J.~_A ~... ; ~.\,._.. ; waterbedriif tfm Gemeente Delft Ruimte Ingenieursbureau Advies en databeheer Staalweg 1 2612 KK Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Internet

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/428785 Besluitnummer: 8 10.1 Onderwerp: Aanpassing infrastructuur Ringovenpark Advies: 1. 25 extra parkeerplaatsen aan

Nadere informatie

Artikel 06c gedrag bij in- en uitrijden werkvakken en tijdelijke uitritten en het laden en lossen

Artikel 06c gedrag bij in- en uitrijden werkvakken en tijdelijke uitritten en het laden en lossen Bron: Titel: CROW Artikel 06c gedrag bij in- en uitrijden werkvakken en tijdelijke ten en het laden en lossen Inhoud: 1. Inleiding In de artikelen 'Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken' en 'Maatregelen

Nadere informatie

Leidraad opstellen mobiliteitsplan. Voor evenementen in de gemeente Ermelo.

Leidraad opstellen mobiliteitsplan. Voor evenementen in de gemeente Ermelo. Leidraad opstellen mobiliteitsplan Voor evenementen in de gemeente Ermelo. Over dit document In de gemeente Ermelo worden regelmatig evenementen georganiseerd. Zowel de organisator als de gemeente Ermelo

Nadere informatie

Locatieprofiel Broekweg

Locatieprofiel Broekweg Locatieprofiel Broekweg Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt

Nadere informatie

Reconstructie Obbichterstraat Berg aan de Maas 25 maart 2015

Reconstructie Obbichterstraat Berg aan de Maas 25 maart 2015 PLANGROEP HEGGEN BV Reconstructie Obbichterstraat Berg aan de Maas 25 maart 2015 PLANGROEP HEGGEN BV Programma Welkomswoord door wethouder Danny Hendrix Keuze boomsoort door Plangroep Heggen Presentatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nieuwbouw Hofgebouw Kloostertuin Brakkenstein in Nijmegen 15 20 li ju nstein Terugblik periode maart juli 2015

Nieuwsbrief Nieuwbouw Hofgebouw Kloostertuin Brakkenstein in Nijmegen 15 20 li ju nstein Terugblik periode maart juli 2015 Nieuwbouw Hofgebouw kloostertuin Brakkenstein juli 2015 Nieuwbouw Hofgebouw Kloostertuin Brakkenstein in Nijmegen Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u de 3 e nieuwsbrief van het nieuwbouwproject Hofgebouw

Nadere informatie

Vraag en antwoord uitvoering Heerderweg. Planning op hoofdlijnen. Omleidingen

Vraag en antwoord uitvoering Heerderweg. Planning op hoofdlijnen. Omleidingen Vraag en antwoord uitvoering Heerderweg Oktober 2017 Deze vraag- en antwoordrubriek is gericht op de aan- en omwonenden (incl. bedrijven) van de Heerderweg.. Dit is een actuele rubriek. Heeft u vragen

Nadere informatie

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK /

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK / Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1270-RBO

Nadere informatie

Verslag Informatieavond

Verslag Informatieavond Verslag Informatieavond Voorlopig Ontwerp inrichting openbare ruimte, locatie Paardenplein Plaats Raadhuis te Hilversum Datum 25 november 2013 Tijd van 20.00 u tot ca. 21.15 u Agenda 1. Welkom 2. Stand

Nadere informatie

CSPE GL minitoets bij opdracht 3

CSPE GL minitoets bij opdracht 3 CSPE GL 2011 bouwtechniek - bouw-breed - metselen - schilderen - timmeren - fijnhoutbewerken minitoets bij opdracht 3 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord

Nadere informatie

Herinrichting Stationsplein Zandvoort.

Herinrichting Stationsplein Zandvoort. Herinrichting Stationsplein Zandvoort. Uitvoerende partij: Gebr. Van der Veekens BV Grote Tocht 42 1507 CG Zaandam Tel. 075 6160410 Email: TSchoen@gebrvanderveekens.nl Web: www.gebrvanderveekens.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Combinatie Dura Vermeer Ploegam. Aan de bewoners van dit adres. Geachte heer/mevrouw,

Combinatie Dura Vermeer Ploegam. Aan de bewoners van dit adres. Geachte heer/mevrouw, AFZENDER Postbus 20, 6663 ZG Lent Combinatie Dura Vermeer Ploegam Aan de bewoners van dit adres 1/6 ONDERWERP Voorbereidende werkzaamheden Ruimte voor de Waal Geachte heer/mevrouw, POSTADRES Postbus 20

Nadere informatie

Project De Kaap. Informatieavond bouwproces 28 oktober 2014

Project De Kaap. Informatieavond bouwproces 28 oktober 2014 Project De Kaap Informatieavond bouwproces 28 oktober 2014 Programma Welkom Gert Bolkesteijn, gemeentelijk initiator binnenstad Inleiding wethouder Anno Wietze Hiemstra Wat is project De Kaap? Wout Donker,

Nadere informatie