Ontwikkeling Jachthaven Schoteroog, Haarlem. Februari 2006 nummer 01 jaargang 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkeling Jachthaven Schoteroog, Haarlem. Februari 2006 nummer 01 jaargang 2"

Transcriptie

1 Februari 2006 nummer 01 jaargang 2 Voor u ligt de eerste uitgave van Opmerkelijk in 2006, de nieuwsbrief van Ballast Nedam Infra Noord West BV. Ook in dit nummer kunt u een aantal opmerkelijkheden lezen die vanuit ons kantoor plaatsvinden. Naast de uitvoering van infrastructurele werken die wij op traditionele wijze verwerven, onder meer vanuit publicatie in de Cobouw, zet ons bedrijf steeds vaker in op eigen ontwikkelingen. Dit vraagt van de organisatie een andere benadering van de projecten. Op deze manier kunnen wij de eigen expertise beter benutten, zeker in combinatie met onze specialistische (landelijk werkende) Ballast Nedam bedrijven en het eigen ingenieursbureau IC+E (INFRA Consult + Engineering). Ballast Nedam huis Zaandam In deze editie willen wij u naast andere Opmerkelijkheden trachten te overtuigen dat bovengenoemde expertise zeker geldt voor de projecten waar asfaltverhardingen een grote rol spelen. Voor informatie over het specifieke onderwerp kunt u bij de genoemde personen terecht. Wij wensen u veel leesplezier en uw op- en/of aanmerkingen zijn van harte welkom. Ontwikkeling Jachthaven Schoteroog, Haarlem Kop van de Waarderpolder Samen met Grontmij Noord Holland en Seijsener Rekreatietechniek uit Zaandam heeft Ballast Nedam Infra Noord West het exclusieve onderhandelingsrecht verworven voor de ontwikkeling van de Jachthaven Schoteroog in Haarlem. Deze jachthaven ligt op de Kop van de Waarderpolder, waar het Spaarne en de Mooie Nel samenkomen en zal onderdeel uitmaken van Waterrecreatiecentrum Mooie Nel. Voorontwerp Jachthaven Schoteroog Met 400 kwalitatief hoogwaardige ligplaatsen in een duurzaam ingerichte jachthaven; met overdekte ligplaatsen voor de luxe waterrecreant en een restaurant met magnifiek uitzicht over het Spaarne, de Mooie Nel en het natuurgebied Schoteroog, wordt dit dé trekpleister voor de toekomstige waterrecreant en vele zakelijke relaties uit de Waarderpolder en Haarlem.

2 Voor de winterperiode zal er een berging (zowel buiten als binnen) gerealiseerd worden met een grote afspuitplaats en een kraan om schepen uit het water te tillen. Op dit terrein zal ook een scheepsservice bedrijf en een kleine winkel voor scheepsonderdelen gevestigd worden. Het ontwerp sluit naadloos aan op de toekomstige inrichting van het recreatiegebied Schoteroog. Zo worden de heuvels in het jachthavenontwerp herhaald en wordt ook de oeverlijn van de Mooie Nel doorgezet. Een kwalitatief hoogwaardig ingericht recreatiegebied, dat de potentie heeft om uit te groeien tot een zeer populair en daarmee intensief te gebruiken recreatiegebied. Grensgebieden en functie Wilt u nader geïnformeerd worden over dit project, of wellicht over toekomstige planontwikkelingen, dan kunt u contact opnemen met Jeroen Kruithof; adres: telnr Wind Constructors International (WCI) gaat voor de wind WCI is een samenwerkingsverband tussen Ballast Nedam Infra Noord West en Wind Energie Nederland. In 2000 is WCI begonnen met de ontwikkeling van windturbineprojecten in Noord-Holland. Eerste paal t.b.v. fundatie WCI richt zich op het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van windturbineprojecten. De ontwikkeling van een windturbineproject vraagt veelal een lange doorlooptijd. Bij het zoeken van geschikte locaties moet de locatie zorgvuldig worden getoetst aan een groot aantal randvoorwaarden. Naast de medewerking van de grondeigenaar en gemeente zijn ook zaken als netinpassing, milieuaspecten (o.a. geluid), natuur en bereikbaarheid van belang. Verder wordt de financiële haalbaarheid van het project onderzocht. Eind 2004 heeft WCI bij de Gerrit Bolkade in Zaanstad de eerste 2 MW windturbine geplaatst. Deze turbine heeft een ashoogte van 78 meter en een rotordiameter van 80 meter. Ballast Nedam heeft de fundatie van de windturbine gemaakt. Opbouw windturbine Gerrit Bolkade Vanwege de nabijheid van de spoorwegtunnel is hierbij gebruik gemaakt van boorpalen. Daarna heeft Vestas, de windturbineleverancier, de windturbine geplaatst en Nuon de netinpassing gerealiseerd. Het totale plaatsingstraject had een doorlooptijd van 3 maanden. Dit is relatief kort in vergelijking met het ontwikkeltraject. De verwachte levensduur van de windturbine bedraagt circa 15 tot 20 jaar. Na deze periode kan afhankelijk van de gewenste situatie worden bekeken of de windturbine (deels) wordt vervangen of wordt verwijderd.

3 WCI heeft nog 5 andere projecten in ontwikkeling; een aantal is nog in de voorbereidingsfase en voor een aantal is reeds vergunning verleend. Daarnaast ontwikkelt WCI, in samenwerking met Nuon, een grootschalig project langs de Wieringermeerdijk in het IJsselmeer. Het is de bedoeling dat daar een project wordt gerealiseerd met een vermogen tussen de 80 en 100 MW. Bij dit project wordt nauw samengewerkt met de provincie Noord-Holland. Wilt u nader geïnformeerd worden over WCI en onze mogelijkheden wat betreft windenergie, dan kunt u contact opnemen met Jan Folkerts; adres: telnr WCI voor de wind... Zeehaven IJmuiden NV, samen werken in bouwteam Na de aanleg van de Derde Zeehaven, nu genaamd IJmondhaven, hebben we in opdracht van Zeehaven IJmuiden NV nog enige werken uitgevoerd in bouwteamverband. IJmondhaven in ontwikkeling Door te werken in een bouwteam wordt veel tijd gewonnen. Daarnaast speelt onze specifieke uitvoeringservaring een belangrijke rol. De stap van Definitief Ontwerp naar Bestek & Tekeningen wordt snel gemaakt, waarbij in het gehele proces de kosten worden beheerst. Immers bij elke (ontwerp)aanpassing wordt direct inzicht gegeven in de financiële consequenties. Een aanpak die onze opdrachtgever sterk aanspreekt. Reconstructie kruising Seinpostweg Strandweg Reconstructie Strandweg Eén van deze werken was de reconstructie van de kruising Seinpostweg Strandweg. In de eerste helft 2004 hebben we met onze opdrachtgever gebrainstormd over mogelijke oplossingsrichtingen om de gehele Strandweg te reconstrueren. Hieruit is een schetsontwerp ontstaan met bijbehorende raming. Met deze gegevens heeft Zeehaven IJmuiden gezocht naar de benodigde financieringsmogelijkheden. Toen dit gelukt was, is er samen met ons ingenieursbureau IC+E een volledig bestek met tekeningen gemaakt. Op 1 november 2005 is de uitvoering van de reconstructie Strandweg opgedragen aan BN Infra NW en de uitvoering van de werkzaamheden is inmiddels begonnen. Wilt u nader geïnformeerd worden over deze werken of het werken in bouwteamverband, dan kunt u contact opnemen met Fred Groot; adres: telnr

4 Meerjaren asfaltonderhoud gemeente Leiderdorp, win-win Zoals nagenoeg bij alle gemeenten vindt er in Leiderdorp jaarlijks groot onderhoud plaats aan de asfaltverhardingen. De meeste gemeenten hebben hiervoor een wegbeheersprogramma, die gevoed wordt met visuele inspectiegegevens. Het systeem draait jaarlijks de meerjarenbegrotingen uit. De gemeente Leiderdorp koos ervoor om dit meerjarig aan te besteden. De gedachte hierbij was: Onderhoud vraagt continuïteit niet ieder jaar opnieuw Bestek & Tekeningen opstellen en meervoudig aanbesteden; de kennis en kunde van de marktpartij veel intensiever gebruiken in het advies voor onderhoudsmaatregel en onderhoudseffect; uitgebreid raambestek waarborgt de prijsstelling voor de diverse asfaltmengsels; de marktpartij krijgt intensief contact met de diverse instanties, waardoor verkeersmaatregelen, afstemmingen met Kabel & Leiding bedrijven de (helaas) noodzakelijke hinder bij de uitvoering zoveel mogelijk beperken. Klein onderhoud wordt meegenomen In 2006 gaan we met de gemeente Leiderdorp het tweede onderhoudsjaar in. De te onderhouden wegen zijn door Ballast Nedam geïnventariseerd en verhardingsonderzoek heeft plaatsgevonden. Ons ingenieursbureau IC+E heeft opdracht gekregen om het bestek op te stellen. In het verlengde van het meerjarig asfaltonderhoud wordt door Ballast Nedam ook een meerjarenbegroting aangeboden voor de markeringen. Het klein onderhoud voor de asfaltverhardingen, zoals het vullen van gaten en sleuven en het aanbrengen van plaatselijke reparaties met Hotfix, wordt in de gemeente Leiderdorp tevens door Ballast Nedam uitgevoerd. Ballast Nedam is zeer enthousiast over deze wijze van samenwerken. Wilt u nader geïnformeerd worden over meerjaren - onderhoud, dan kunt u contact opnemen met Henk Brouwer; adres: telnr Spin off: Meerjarenonderhoud Markeringen

5 Zeer zwaar belaste terreinverhardingen; HKS Metals In de Amsterdamse Haven wordt dag en nacht gewerkt. Het is bij veel bedrijven een drukte van belang. Zware transporten, ingewikkelde logistiek, chemie, kolen, cacao, schroot, je komt er van alles tegen. Dergelijke activiteiten vragen veel van de verhardingen. Een autoweg ontwerpen is hierbij een koud kunstje. Hier rijden geen luxe auto s, hier staan langdurig zeer zware vrachtauto s stil. Het ontwerp is veelal niet afgestemd op het aantal aslast-herhalingen, maar veel meer op de specifieke ( punt ) belastingen. Naast de belasting van de vrachtauto s is er ook veel belasting door de opslag van materialen. In de Amsterdamse Haven geeft de opslag van producten als kolen, schroot of cacao een specifieke belasting aan de verharding. Ballast Nedam actief in Amsterdamse haven Ballast Nedam Infra verzorgt al enige jaren de inrichting van een bedrijfslocatie aan de Kwadrantweg in Amsterdam en hebben veel ervaring opgedaan wat betreft de eisen waaraan een dergelijke asfaltconstructie moet voldoen. Naast de specifieke eigenschappen van de deklaag is de fundering van groot belang. De grootste (schuif)spanningen in een asfaltconstructie komen vaak voor ca. 4 tot 8 cm onder de bovenkant van de verharding. Deze zone moet dus veel weerstand op kunnen nemen. De deklaag op het terrein is aangelegd in een pakket van 8cm Stabi-Top. Tijdens de verbouwing blijft de winkel open Deze constructie bestaat uit een open asfaltlaag, gevuld met een kunststofcementslurry, waardoor hoge belastingen mogelijk zijn. Tevens geeft deze deklaag weerstand tegen het (extreme) gebruik dat plaatsvindt op deze deklaag. Opslag van schroot en zware transporten stellen de deklaag zwaar op de proef. Met de specifieke ervaring van Ballast Nedam met dit terrein en haar asfaltkennis zijn we wederom gevraagd, in bouwteamverband, een volgende fase aan te leggen. Besteksvoorbereiding is in volle gang, waarbij de continuïteit van het productieproces een uitgangspunt is voor onze planning. Een prima industrievloer, klaar voor gebruik Ballast Nedam Infra heeft veel ervaring met bijzondere asfaltmengsels en deelt deze kennis graag met u. Wilt u hier nader over geïnformeerd worden, dan kunt u contact opnemen met Marco Molenaar; adres: telnr

6 IBOR; Ballast Nedam ontwikkelt de BeheerTIP Steeds meer aandacht voor de kwaliteit van de Openbare Ruimte De organisatie van het beheer van de Openbare Ruimte krijgt terecht steeds meer aandacht. Vooral door de opkomst van het integrale beheer, de prestatie-eisen en beeldbestekken is er al veel veranderd. Desondanks sluiten beleid en uitvoering veelal nog onvoldoende op elkaar aan. Hierdoor kunnen we de gebruiker(s) lang niet altijd de kwaliteit bieden die we graag zouden willen. Dit heeft voor Ballast Nedam Infra de aanleiding gevormd om een nieuw concept te ontwikkelen voor het Beheer van de Openbare Ruimte genaamd de BeheerTIP. TIP staat voor Tactisch, Integraal en Pragmatisch, deze geven de stadia in het concept weer. Door het uitvoeringsproces als leidend te beschouwen, wijkt het concept fundamenteel af van de reeds bestaande methodieken. Dit betekent dat het vormgeven van de kwaliteitsambities niet top down, maar bottom up plaatsvindt. Stroomschema BeheerTIP Door deze uitvoeringsgerichte aanpak krijgen we op korte termijn inzicht in de reële streefkwaliteit, de werkelijke onderhoudsbehoefte en het benodigde budget. Daarnaast krijgt het kwaliteitsniveau zichtbaar een eerste impuls, omdat we direct starten met het uitvoeren van de maatregelen. De beleidsmakers zullen de ambities bepalen voor het beleidsproces. Bij het definiëren van de ambities vervullen de resultaten van het uitvoeringsproces een leidende rol. Dit alles om te komen tot een beleidskader met een realistisch budget zodat we de gebruiker tot in de lengte der jaren een goed kwaliteitsniveau kunnen bieden. Met het concept hebben we inmiddels met succes proefgedraaid bij de Dienst Westpoortbeheer in Amsterdam. Ballast Nedam Infra wil de BeheerTIP dan ook verder ontwikkelen. Daarbij hechten wij veel waarde aan de opmerkingen vanuit het veld en zijn voornemens om binnenkort een (kleine) workshop te organiseren. In deze workshop wordt u nader geïnformeerd over de BeheerTIP en is er gelegenheid om informeel met elkaar ervaringen te delen. De BeheerTIP, een prima instrument Wilt u meedoen aan deze workshop of nader geïnformeerd worden, dan kunt u contact opnemen met Remco Pouwels; adres: telnr

7 Kwaliteit- en procesbeheersing; Ballast Nedam Infra maakt er werk van Ballast Nedam Infra Noord West stelt hoge eisen aan haar kwaliteit. Ons streven is om langdurige samenwerking te hebben met onze opdrachtgevers, waarbij de kwaliteit van het werk, naast een goede procesbeheersing, erg belangrijk is. Veiligheid neemt hierbij een zeer belangrijke plaats in, aangezien wij streven naar nul ongevallen! ISO 9001 certifi caat BN Infra NW Ballast Nedam Infra heeft voor haar procesbeheersing een Managementsysteem. Dit systeem is door Det Norske Veritas (DNV) gecertificeerd en met deze certificering voldoen wij aan de ISO 9001 (International Standards Organization) en VCA** (Veiligheids Checklist Aannemers) met branchegerichte toelichting Railinfrastructuur eisen. Wat betekent dit voor onze opdrachtgevers? In het digitale managementsysteem staan alle bedrijfsprocessen vastgelegd. Zodra wij een werk opstarten wordt per project een specifieker Kwaliteit-, Arbo- en Milieuplan (KAM-plan) opgesteld. In dit plan zijn alle items uit het managementsysteem, met betrekking tot de realisatie van het werken, voor onze opdrachtgevers toegelicht. Audit DNV; inspectie materieel op het werk In ons KAM-plan is altijd terug te vinden wie waarvoor verantwoordelijk is, wat de door ons geïnventariseerde risico s zijn en welke keuringen wij gaan doen om het proces optimaal te laten verlopen. Mocht er onverhoopt een andere uitvoerder op een project komen, dan kan hij/zij dankzij de uniforme opzet zonder moeite de belangrijkste afspraken en voorwaarden terugvinden. Toolbox kleine blusmiddelen Voor specifieke onderdelen kan er een deelkwaliteitsplan opgesteld worden. Het gaat hierbij dan om werkzaamheden die door de projectleider als risicovol beschouwd worden of voor werkzaamheden waarin onder/nevenaannemers afgestemd moeten worden. De specifieke kwaliteitsdoelstellingen en de bijbehorende prestatie-indicatoren worden jaarlijks in het regionale businessplan en in het management systeem vastgelegd. Wilt u nader geïnformeerd worden over onze Kwaliteit- en procesbeheersing, dan kunt u contact opnemen met Martijn de Man; adres: telnr

8 Uit / in het nieuws In deze rubriek zal een opmerkelijke zaak worden weergegeven, waarbij Ballast Nedam de (regionale) pers heeft gehaald. Zaandam krijgt eerste mecanoparkeergarage De eerste demontabele parkeergarage van Nederland komt in Zaandam luidt het artikel in het Noord-Hollands dagblad, editie Zaanstreek van 27 december jl.! In de krant Maquette Modulaire Parkeergarage Het stond er echt en het is echt waar. Voor een periode van ca. drie jaar huurt (!!) de gemeente Zaanstad een modulaire garage van Ballast Nedam voor 360 parkeerplaatsen. Ons specialistisch bedrijf Haitsma verzorgt de productie van de dubbele T-liggers. Binnen 3 maanden staat er een complete garage die geheel demontabel is. Na de huurperiode kan deze worden ingezet op een andere locatie in Zaanstad of naar een andere gemeente worden verplaatst. Overigens biedt dit concept zoveel mogelijkheden dat ook particulieren reeds interesse hebben getoond. De tweede modulaire garage is al aangeboden en komt te staan bij het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam. Op veel plaatsen in Noord-Holland is sprake van een tijdelijk parkeerprobleem. Herkent u dit en wilt u graag nader geïnformeerd worden, dan kunt u contact opnemen met Henk Brouwer; adres: telnr Dubbele T-ligger bij Haitsma

Ondergrondse mechanische parkeergarage Staringplein voor het Stadsdeel Oud West in Amsterdam. Oktober 2005 nummer 02

Ondergrondse mechanische parkeergarage Staringplein voor het Stadsdeel Oud West in Amsterdam. Oktober 2005 nummer 02 Oktober 2005 nummer 02 Voor u ligt de tweede uitgave van de nieuwsbrief van Ballast Nedam Infra Noord West. Ook in dit nummer kunt u een aantal recente opmerkelijkheden lezen die vanuit ons regiokantoor

Nadere informatie

Contractvormen op golfbanen en sportvelden

Contractvormen op golfbanen en sportvelden Contractvormen op golfbanen en sportvelden Bij de landelijke aannemers komen steeds vaker vragen binnen over de toepasbaarheid van verschillende contractvormen voor de realisatie en eventueel onderhoud

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015)

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Versie 12 april 2013 Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Definitief Directie Fysiek Domein Inhoud Inleiding 4 1 Herinrichtingsprojecten. 5 1.1 Planning.

Nadere informatie

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: 09-11-2016 Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept 1 INHOUD blz. 1. Inleiding... 3 2. Windturbine Krabbegors algemeen...

Nadere informatie

Procesbeschrijving milieuhygiënische bodemaspecten aanleg Windmolen Krabbegors te Dordrecht Inleiding

Procesbeschrijving milieuhygiënische bodemaspecten aanleg Windmolen Krabbegors te Dordrecht Inleiding Datum: 14 oktober 2016 Betreft: Procesbeschrijving milieuhygiënische bodemaspecten aanleg Windmolen Krabbegors te Dordrecht Kenmerk: BZ45, NOT20161013 Bestemd voor: HVC Ter attentie van: de heer P. Rozendaal

Nadere informatie

Op weg naar uw nieuwe tuin

Op weg naar uw nieuwe tuin Op weg naar uw nieuwe tuin U wilt een tuin die niet alleen bij u en uw budget past, maar ook bij uw woning en in zijn omgeving. Want uw tuin maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van uw woonplezier en

Nadere informatie

KAM Consultants. Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) Telefoon: Specialist in certificatiebegeleiding

KAM Consultants. Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) Telefoon: Specialist in certificatiebegeleiding KAM Consultants Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) 1 Brochurewijzer 1. 3. Welkom bij bij KAM KAM Consultants 2. 4. Werkwijze 3. 5. VCA VCA certificering 4. 6. VCA VCA certificatiebegeleiding

Nadere informatie

ERVARING MET BEST VALUE PROCUREMENT ALS OPDRACHTGEVER BIJ GEMEENTE SCHIEDAM

ERVARING MET BEST VALUE PROCUREMENT ALS OPDRACHTGEVER BIJ GEMEENTE SCHIEDAM ERVARING MET BEST VALUE PROCUREMENT ALS OPDRACHTGEVER BIJ GEMEENTE SCHIEDAM Even voorstellen 1. Jan Hendrik Bouman 2. Werkzaam bij Inter Project Management 3. Gedetacheerd als Algemeen projectleider bij

Nadere informatie

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING, BEHOREND BIJ DE AANGEVRAAGDE VERGUNNING OMG-12-181 Voor de inrichting en het gebruik van een evenemententerrein in deelgebied De Druppels, tegenover Wagenweg 22/24 te Oudkarspel

Nadere informatie

Ketenanalyse regionaal aanbesteden ingenieursdiensten door ProRail

Ketenanalyse regionaal aanbesteden ingenieursdiensten door ProRail Ketenanalyse regionaal aanbesteden ingenieursdiensten door ProRail De stand van zaken januari 2015 Definitieve rapportage Verantwoording Titel : Ketenanalyse regionaal aanbesteden ingenieursdiensten door

Nadere informatie

Uitvoering dijkverbetering. Kern Eemdijk-Zuid (KEZ) (Eemdijk ) 22 juni 2016

Uitvoering dijkverbetering. Kern Eemdijk-Zuid (KEZ) (Eemdijk ) 22 juni 2016 Uitvoering dijkverbetering Kern Eemdijk-Zuid (KEZ) (Eemdijk 98 128) 22 juni 2016 Programma 1. Aanleiding en contract 2. Introductie Tebezo, toelichting uitvoeringswijze en planning Walter de Vor Karst

Nadere informatie

Managementverslag Van Herwijnen Beheer b.v.

Managementverslag Van Herwijnen Beheer b.v. Managementverslag Van Herwijnen Beheer b.v. D.d. 15-02-2012 Opgesteld door A.J. van der Heul, besproken met M.J.L. van Herwijnen. Doorgenomen met deelnemers van het managementteam. Doelstelling en inleiding:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING MOGELIJKE OPLOSSINGEN. GEN...4 Drie opties Draagvlak voor keuze 3 UITWERKING VOORKEUROPTIE

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING MOGELIJKE OPLOSSINGEN. GEN...4 Drie opties Draagvlak voor keuze 3 UITWERKING VOORKEUROPTIE BRUG DE STUW INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 MOGELIJKE OPLOSSINGEN GEN...4 Drie opties Draagvlak voor keuze 3 UITWERKING VOORKEUROPTIE ROPTIE...7 Locatie Kostenraming Planning 4 FINANCIERING...8 2 1 INLEIDING

Nadere informatie

Spoorvervoer Lage Weide

Spoorvervoer Lage Weide Spoorvervoer Lage Weide Overzicht bestaande spoorlocaties Port of Utrecht Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Drs. D. Hoffmans, programmamanager Goederenvervoer Contact Logitech: Ir. J.A.M.

Nadere informatie

Beleidsregels Buitendijkse regionale waterkeringen

Beleidsregels Buitendijkse regionale waterkeringen Beleidsregels Buitendijkse regionale waterkeringen maart 204 Inhoud. Inleiding... 2. Beleidsregel algemeen... 2 3. Beleidsregel bebouwing... 3 4. Beleidsregel kabels en leidingen... 8 5. Beleidsregel buitengewoon

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief December 2013-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

koel- en vriestechniek airconditioning elektrotechniek Bewust verder

koel- en vriestechniek airconditioning elektrotechniek Bewust verder koel- en vriestechniek airconditioning elektrotechniek Bewust verder Dijksma Koudetechniek is specialist in het creëren van een optimaal bewaarklimaat voor producten in onder meer de agrarische sector

Nadere informatie

TIPS VOOR SUCCESVOL RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN

TIPS VOOR SUCCESVOL RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN TIPS VOOR SUCCESVOL RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN Bouwlokalen 2015 Remco Spiering September/oktober 2015 PROGRAMMA 1. Introductiefilm RGS 2. RGS in vogelvlucht 3. Beschikbare informatie/hulpmiddelen 4.

Nadere informatie

25 jaar windenergie in de Noordoostpolder

25 jaar windenergie in de Noordoostpolder 25 jaar windenergie in de Noordoostpolder Ir. Guido Bakema KIVI-Excursie 14 september 2015 RWE Innogy Windpower Netherlands B.V. 1 Agenda 1. de Noordoostpolder 2. Het windpark Westermeerdijk (1987 2015)

Nadere informatie

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar? Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z / INT Wegbeheer

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar? Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z / INT Wegbeheer Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z.05833 / INT.06437 Wegbeheer 2015-2019 SMART Aanleiding De Provincie heeft in haar verdiepingsonderzoek (juni 2013) vastgesteld dat op basis van de weginspectie

Nadere informatie

REGELS BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED HARDENBERG, WINDPARK DE VEENWIEKEN GEMEENTE HARDENBERG

REGELS BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED HARDENBERG, WINDPARK DE VEENWIEKEN GEMEENTE HARDENBERG 714068 3 juli 2015 REGELS BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED HARDENBERG, WINDPARK DE VEENWIEKEN GEMEENTE HARDENBERG De Wieken B.V. en Raedthuys Windenergie B.V. in opdracht van de provincie Overijssel en gemeente

Nadere informatie

SAMEN SUCCESVOL IN RAILINFRATECHNIEK

SAMEN SUCCESVOL IN RAILINFRATECHNIEK SAMEN SUCCESVOL IN RAILINFRATECHNIEK Imtech Infra Rail Snel, veilig en betrouwbaar Vervoer per spoor wint aan populariteit. Reizen per spoor zorgt voor een snelle, veilige en betrouwbare verbinding.

Nadere informatie

Noorderwarmte. Project informatie. April 2015

Noorderwarmte. Project informatie. April 2015 Noorderwarmte Project informatie April 2015 Inhoud Overzicht tracé project Noorderwarmte Feiten en cijfers Werkzaamheden TT Vasumweg Vanaf Meteorenweg tot aan Hardwareweg Vanaf Toetsenbordweg tot aan Hardwareweg

Nadere informatie

Herziening van de huidige definitie van de Maatregeltoets

Herziening van de huidige definitie van de Maatregeltoets Herziening van de huidige definitie van de Maatregeltoets ing. E.H.L. van Wissen Grontmij Nederland B.V. R. Gravesteijn Grontmij Nederland B.V. ir. L. van Hoogevest Grontmij Nederland B.V. Samenvatting

Nadere informatie

Bedenken & Maken. Van kennismaking tot oplevering

Bedenken & Maken. Van kennismaking tot oplevering Bedenken & Maken Van kennismaking tot oplevering LooHorst biedt het totaalpakket aan op het gebied van realisatie; grondwerk, techniek, waterbeheer en terreininrichting. Of dit nu onder de grond of boven

Nadere informatie

Ajaxstraat 3 b - Rotterdam Huurprijs 1.041,97 p.m.

Ajaxstraat 3 b - Rotterdam Huurprijs 1.041,97 p.m. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Ajaxstraat 3 b - Rotterdam Huurprijs 1.041,97 p.m. Omschrijving Ajaxstraat 3b te Rotterdam - 110-Morgen Modern 3-kamer appartement gelegen

Nadere informatie

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Plan van Aanpak POV Auteur: Datum: Versie: POV Macrostabiliteit Pagina 1 van 7 Definitief 1 Inleiding Op 16 november hebben wij van u

Nadere informatie

Vraagprijs ,- k.k.

Vraagprijs ,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Maart 2014-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits B.V. Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Voorlopig november 2012-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Verslag eerste marktconsultatie 3 april 2017

Verslag eerste marktconsultatie 3 april 2017 Verslag eerste marktconsultatie 3 april 2017 Hieronder volgt het verslag van de eerste marktconsultatie. De vragen die tijdens deze bijeenkomst zijn gesteld zijn in een overzicht onderaan dit verslag opgenomen.

Nadere informatie

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 0 T Inhoud 01 ouwmanagement 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 04 Initiatieffase bij nieuwbouw 05 Schetsfase bij verbouwing of nieuwbouw 06 Voorontwerp

Nadere informatie

Logistiek Park Moerdijk

Logistiek Park Moerdijk Logistiek Park Moerdijk Opname betreft raming sloopkosten woningen en bedrijven Definitief Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant, mede namens Gemeente Moerdijk en Het Rijk Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Programma. 19.00 uur: Gemeente (Pieter van Velp) Welkom Terugblik op problemen damwand Aanbesteding

Programma. 19.00 uur: Gemeente (Pieter van Velp) Welkom Terugblik op problemen damwand Aanbesteding INFO AVOND WAALKADE 2012- Vervangen westelijke damwand OPDRACHTGEVER: Gemeente Nijmegen OPDRACHTNEMER: Combinatie REEF Infra - Colijn Programma 19.00 uur: Gemeente (Pieter van Velp) Welkom Terugblik op

Nadere informatie

Contractering bij infra-projecten

Contractering bij infra-projecten Contractering bij infra-projecten Mooie voornemens en waarom het toch vaak misgaat Industrieel Management & Advies Roadmap Het contracteringsproces Organisatiemodellen/Contractmodellen 3 contractmodellen

Nadere informatie

3.C.2 COMMUNICATIEPLAN

3.C.2 COMMUNICATIEPLAN 3.C.2 COMMUNICATIEPLAN 1. INLEIDING Om het beleid van Brouwers Groenaannemers inzake CO2-reductie en duurzaam ondernemen op een effectieve wijze te realiseren is goede en effectieve communicatie nodig.

Nadere informatie

De gemeente is in alle fasen van elk project regiehouder en neemt initiatieven m.b.t. de regieactiviteiten. Projectfasering Activiteiten Actie door

De gemeente is in alle fasen van elk project regiehouder en neemt initiatieven m.b.t. de regieactiviteiten. Projectfasering Activiteiten Actie door 1. PROJECTFASERING EN ACTIVITEITEN Hieronder staan per projectfase de activiteiten beschreven die in het kader van proactieve regie afgestemd dienen te worden tussen de gemeente en netbeheerders. Daarnaast

Nadere informatie

AquaBASE b.v. Waarom?

AquaBASE b.v. Waarom? AquaBASE b.v. Waarom? Gemeenten in Nederland hebben de plicht bij een herinrichting van de openbare ruimte hun straten en wijken klimaatbestendig in te richten. Dit is vastgesteld in de Deltabeslissing

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE I: AANBESTEDENDE DIENST Werken I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Vlaardingen

Nadere informatie

Toepassing dunne deklagen op provinciale wegen: de do's & don ts

Toepassing dunne deklagen op provinciale wegen: de do's & don ts Toepassing dunne deklagen op provinciale wegen: de do's & don ts Wim van Keulen Carlo Schoonebeek provincie Noord-Holland Multatulistraat 5 Houtplein 33 5251 WV Vlijmen 2012 DE Haarlem 073-5114942 023-5143973

Nadere informatie

Dé bus. Voor onze klanten. Die bus van jullie kom je echt overal tegen. Wij horen het steeds vaker. En eerlijk gezegd kunnen

Dé bus. Voor onze klanten. Die bus van jullie kom je echt overal tegen. Wij horen het steeds vaker. En eerlijk gezegd kunnen Even voorstellen. Dé bus. Die bus van jullie kom je echt overal tegen. Wij horen het steeds vaker. En eerlijk gezegd kunnen we er geen genoeg van krijgen. Het onderstreept dat we doen wat we beloven en

Nadere informatie

Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam

Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam VRAAGSPECIFICATIE voor het ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK ROTTANOVA opsteller: T. Guiran (BOOR) datum: 17 juli 2014 status: DEFINITIEF 1. Inleiding De gemeente Rotterdam

Nadere informatie

Inspectierapport De Vlinderboom op school (BSO) Galjoenstraat 111B 1503AR Zaandam Registratienummer

Inspectierapport De Vlinderboom op school (BSO) Galjoenstraat 111B 1503AR Zaandam Registratienummer Inspectierapport De Vlinderboom op school (BSO) Galjoenstraat 111B 1503AR Zaandam Registratienummer 529730339 Toezichthouder: GGD Zaanstreek-Waterland In opdracht van gemeente: Zaanstad Datum inspectie:

Nadere informatie

Vraagprijs ,- k.k.

Vraagprijs ,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Informatie van de gemeente Ouderkerk over de voorbereiding van het werk in uw straat. Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR)

Informatie van de gemeente Ouderkerk over de voorbereiding van het werk in uw straat. Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) Informatie van de gemeente Ouderkerk over de voorbereiding van het werk in uw straat Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) 1 2 Ria Boere Wethouder Een impuls voor de leefbaarheid Omdat de gemeente

Nadere informatie

Certificering als gereedschap voor efficiënt organisatiemanagement

Certificering als gereedschap voor efficiënt organisatiemanagement Certification Certificering als gereedschap voor efficiënt organisatiemanagement Het nastreven en behalen van vooraf vastgestelde doelstellingen is de ultieme uitdaging voor iedere onderneming of instelling.

Nadere informatie

Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken

Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Vervroegd betrekken van de markt December 2011 Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Aanleiding Knooppunt Hoevelaken heeft een vaste plaats in de file top-25.

Nadere informatie

De brug naar waardecreatie

De brug naar waardecreatie 1 De brug naar waardecreatie 2 Mobiliteit heeft onze geschiedenis gekleurd... 3 Ruim 100 jaar hoogwaardige kennis en ervaring in grond-, weg- en waterbouw... In ons leven wonen, werken, recreëren en reizen

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules Kracht door samenwerking VDL Industrial Modules IN DE HIGH-TECH WERELD WAARIN U EN WIJ OPEREREN, DRAAIT ALLES OM EFFICIENCY: STREVEN NAAR REDUCTIE VAN KOSTEN EN UITBESTEDING VAN NIET KERNCOMPETENTIES.

Nadere informatie

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom 19 november 2015 1 Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Terugblik/voorgeschiedenis 3. Gemeentelijke ambitie vertaald naar

Nadere informatie

Uw persoonlijk adviseur. Copyright 2002 TIAB.

Uw persoonlijk adviseur. Copyright 2002 TIAB. TIAB Uw persoonlijk adviseur Maak kennis met TIAB TIAB Uw persoonlijk adviseur TIAB DETACHERING Wij zijn uw persoonlijk adviseur, waar u op terug kunt vallen, in iedere discipline TIAB OPLEIDINGEN TIAB

Nadere informatie

Voortgangsrapportage ketenstudies ZOAB en ML- TRAC Rasenberg Wegenbouw

Voortgangsrapportage ketenstudies ZOAB en ML- TRAC Rasenberg Wegenbouw Voortgangsrapportage ketenstudies ZOAB en ML- TRAC Rasenberg Wegenbouw tbv hercertificering niv. 5 op de CO2- Prestatieladder (2015) Deelrapport Rasenberg Wegenbouw B.V. maart 2015 Voortgangsrapportage

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 24 januari 2008 Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Beleidsnotitie Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Aanleiding De afgelopen periode is de interesse voor kleine windturbines in Nederland toegenomen. Verwacht wordt dat de komende jaren

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeente Appingedam. Raadsagenda d.d.: 14 maart 2012 Voorstel nummer : 11

Raadsvoorstel. Gemeente Appingedam. Raadsagenda d.d.: 14 maart 2012 Voorstel nummer : 11 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 14 maart 2012 Voorstel nummer : 11 Behandelend ambtenaar : H.Wessels Telefoonnummer : 0596 691171 E-mailadres : H.Wessels@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp: Noordelijke Randweg Voorhout: overeenkomst met ProRail voor Contractvoorbereidingsfase - Besluitvormend

Onderwerp: Noordelijke Randweg Voorhout: overeenkomst met ProRail voor Contractvoorbereidingsfase - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 30 augustus 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00664 Onderwerp: Noordelijke Randweg Voorhout: overeenkomst met ProRail voor Contractvoorbereidingsfase - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. The perfect match is our standard

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. The perfect match is our standard Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy The perfect match is our standard Burdock is de verbindende factor tussen opdrachtgevers en technische specialisten in de procesindustrie.

Nadere informatie

Toepassing stil asfalt gemeente Amersfoort

Toepassing stil asfalt gemeente Amersfoort Toepassing stil asfalt gemeente Amersfoort L. Dijkstra Royal HaskoningDHV E. Roelofsen Gemeente Amersfoort Samenvatting De gemeente Amersfoort past geluidsreducerend asfalt (ook wel stil asfalt genoemd)

Nadere informatie

RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE Adviescommissie 10 april 2012 agendapunt 12 Dagelijks bestuur 18 april 2012 Algemeen bestuur 16 mei 2012.

RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE Adviescommissie 10 april 2012 agendapunt 12 Dagelijks bestuur 18 april 2012 Algemeen bestuur 16 mei 2012. RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE Adviescommissie 10 april 2012 agendapunt 12 Dagelijks bestuur 18 april 2012 Algemeen bestuur 16 mei 2012 Aantal bijlagen Onderwerp Besluit Korte toelichting Geen Inrichting,

Nadere informatie

URSEM 3D MODULAIRE STUDENTENWONINGEN

URSEM 3D MODULAIRE STUDENTENWONINGEN URSEM 3D MODULAIRE STUDENTENWONINGEN 1 Hoge kwaliteit optimaal product en proces Scherpe integrale prijs op aanvraag Korte bouwtijd twee keer zo snel Gerealiseerde projecten Studentenwoningen Delft 186

Nadere informatie

Keurmerk Nederlandse Staalbouw JOHN OLLEFERS

Keurmerk Nederlandse Staalbouw JOHN OLLEFERS Keurmerk Nederlandse Staalbouw JOHN OLLEFERS Keurmerk Nederlandse Staalbouw Presentatie door John Ollefers, voorzitter van de Stichting Keurmerk Nederlandse Staalbouw Veiligheid Kwaliteit Betrouwbaarheid

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Rapport Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Datum: 10 september 2011 Rapportnummer: 2011/271 2 Klacht Verzoekster klaagt

Nadere informatie

Masterclass KIVI: Beter scoren op openbare aanbestedingen

Masterclass KIVI: Beter scoren op openbare aanbestedingen Masterclass KIVI: Beter scoren op openbare aanbestedingen 9 februari 2017 Wat is de toegevoegde waarde van een b-to-b marketeer? www.vanemdenmc.nl Programma 9.00 uur Inleiding Bart v Emden 9.15 uur Ontwikkelingen

Nadere informatie

Inleiding. Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management?

Inleiding. Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management? Inleiding Stand van zaken Nederland? Groeiende druk op de buitenruimte Veeleisende burgers Krimpende budgetten en Risico management Planmatig en weinig flexibiliteit en creativiteit; Beheer en onderhoud

Nadere informatie

Workshop gevonden worden door mijn doelgroep

Workshop gevonden worden door mijn doelgroep Workshop gevonden worden door mijn doelgroep Nooit meer koude acquisitie Kennismakingsbrochure Bloemen maken nectar die precies de gewenste doelgroep aantrekt Wat is jouw nectar? Inhoud 1. Voor wie is

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Kostenverrekenmodel Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Inleiding In september 2013 stemden de raden Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in met de door de colleges aan de hand van het rapport Innovatief

Nadere informatie

Visie Netontwerp en uitrolstrategie

Visie Netontwerp en uitrolstrategie Visie Netontwerp en uitrolstrategie Toekomstbestendige netoptimalisatie Publieksversie Inhoud Hoofdstuk 1: Netontwerp en uitrolstrategie Algemeen Hoofdstuk 2: Netontwerp en uitrolstrategie Technisch Appendix

Nadere informatie

11-9-2015. Informatieavond eigenaren Pluuthaven Zeewolde. 10 september 2015. Implementatie Zorgtaak Buitendijkse Gebieden. Welkom

11-9-2015. Informatieavond eigenaren Pluuthaven Zeewolde. 10 september 2015. Implementatie Zorgtaak Buitendijkse Gebieden. Welkom Informatieavond eigenaren Pluuthaven Zeewolde 10 september 2015 Implementatie Zorgtaak Buitendijkse Gebieden Welkom Implementatie Zorgtaak Buitendijkse Gebieden 1 Programma 19.45 uur 20.00 uur 20.10 uur

Nadere informatie

de Betuweroute karakteristieken van het infrastructuurproject

de Betuweroute karakteristieken van het infrastructuurproject de Betuweroute karakteristieken van het infrastructuurproject Ir. P.E.M. Buck directeur realisatie Betuweroute projectorganisatie Betuweroute - ProRail karakteristieken 160 km lange nieuwe spoorlijn speciaal

Nadere informatie

Op 28 januari 1997 heeft u ons gemachtigd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Op 28 januari 1997 heeft u ons gemachtigd tot het nemen van verkeersbesluiten. Raadsinformatiebrief Onderwerp Verkeersbesluiten Oude Grintweg Inleiding/aanleiding De reconstructie van de Oude Grintweg en de aanleg van het fietspad naar Boxtel naderen hun voltooiing. Ook het plaatsen

Nadere informatie

TKI Wind op Zee Workshop Financiering

TKI Wind op Zee Workshop Financiering TKI Wind op Zee Workshop Financiering Met welk support regime worden ambities offshore wind NL bereikt? 7 mei 2013 Amersfoort Marco Karremans Wind op Zee cruciaal voor 16% duurzame energie in 2020 Doelstelling:

Nadere informatie

Richtlijn Kraanopstelplaatsen bij windturbines. Joost Nelissen Themamanager Waterbouw SBRCURnet

Richtlijn Kraanopstelplaatsen bij windturbines. Joost Nelissen Themamanager Waterbouw SBRCURnet Richtlijn Kraanopstelplaatsen bij windturbines Joost Nelissen Themamanager Waterbouw SBRCURnet Waarom? veiligheid en betrouwbaarheid opstelplaats van groot belang (semi) permanent stabiliteit en vervorming

Nadere informatie

Project Management. De expertise om ambities waar te maken

Project Management. De expertise om ambities waar te maken Project De expertise om ambities waar te maken Topwind Betrek Topwind bij uw project en verzeker u ervan dat uw ambities waar worden. Topwind is een pragmatisch, servicegericht bedrijf met veel ervaring

Nadere informatie

BIJLAGE 1A. Afspraken ten behoeve van de bouw van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en dergelijke in de gemeente Houten.

BIJLAGE 1A. Afspraken ten behoeve van de bouw van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en dergelijke in de gemeente Houten. BIJLAGE 1A Afspraken ten behoeve van de bouw van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en dergelijke in de gemeente Houten. Ter verzekering van de goede gang van zaken bij de realisatie van bouwwerken

Nadere informatie

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard Profielschets Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woonwaard Datum: maart 2015 Inleiding Woonwaard is een klantgerichte en vernieuwende woningcorporatie,

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder Energiemanagement actieplan Invalshoek B: Reductie

CO2-Prestatieladder Energiemanagement actieplan Invalshoek B: Reductie Project: CO2-Prestatieladder Energiemanagement actieplan Rapport: CO2-2014/R-01;rev. 0;d.d. 27-07-2015 Auteur: J.A.C. van Dijk Verificateur: A.L.J. Timmermans Bredaseweg 43, 4844 CK Terheijden Postbus

Nadere informatie

r Omdat de gemeente Ouderkerk met

r Omdat de gemeente Ouderkerk met + o ~ -+ V) e --1 - Ria Boere Wethouder Een impuls voor de leefbaarheid van de kernen Door de uitvoering van het integraal beheerplan openbare ruimte wil het gemeentebestuur in de kernen Gouderak en Ouderkerk

Nadere informatie

NGEKOMEN 1 2 MEI 2010

NGEKOMEN 1 2 MEI 2010 provincie R o L L A N D NGEKOMEN 1 2 MEI 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling DBI Registratienummer PZH-2010-161628325 (DOS-2010-0001689) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Nota van toelichting

Nota van toelichting Nota van toelichting Nr.: 12Tl011. Kerkrade, 21 maart 2012 Onderwerp: Beëindiging van de grondexploitatie centrumplan en het voteren van een voorbereidingskrediet. Behorend bij ontwerpbesluit nr: 12Rb013.

Nadere informatie

Service. Feel the. power

Service. Feel the. power Service Feel the power Holmatro, opgericht in Nederland in 1967, handelde oorspronkelijk in hogedruk hydraulische gereedschappen voor de scheepsbouw. Tegenwoordig ontwikkelen, produceren en testen we hydraulische

Nadere informatie

Huurprijs 2.500,- p.m.

Huurprijs 2.500,- p.m. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Arguspad 16 - Rotterdam Huurprijs 906,19 p.m.

Arguspad 16 - Rotterdam Huurprijs 906,19 p.m. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Arguspad 16 - Rotterdam Huurprijs 906,19 p.m. Omschrijving Arguspad 16 te Rotterdam - 110-Morgen Moderne 3-kamer eengezinswoning (2-laags)

Nadere informatie

Groot onderhoud Gemeente Eindhoven. Roel den Dikken en Antoinet Grips PG & RBT Maart 2015

Groot onderhoud Gemeente Eindhoven. Roel den Dikken en Antoinet Grips PG & RBT Maart 2015 Groot onderhoud Gemeente Eindhoven Roel den Dikken en Antoinet Grips PG & RBT Maart 2015 Aanleiding Toezeggingen begrotingsbehandeling Brief Provincie Voorbereiding kadernota - 2 - Opbouw Werkwijze Doelstellingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Oirschot-Boxtel 150 kv. Inhoud. Nieuwe ondergrondse kabelverbinding van Oirschot naar Boxtel

Nieuwsbrief. Oirschot-Boxtel 150 kv. Inhoud. Nieuwe ondergrondse kabelverbinding van Oirschot naar Boxtel Jaargang 1 nummer 1 juli 2014 Nieuwsbrief Oirschot-Boxtel 150 kv Inhoud Voorwoord 02 Oog voor de omgeving tussen Boxtel en Oirschot 03 In kaart 04 Stappen van aanleg 05 Feiten & cijfers en planning 06

Nadere informatie

Vakwerk Onderhoud is behoud

Vakwerk Onderhoud is behoud Vakwerk Onderhoud is behoud jorritsmabouw.nl Sinds 1880 de bouw meester Jorritsma Bouw is al vijf generaties een modern, vooruitstrevend familiebedrijf. De historie van ons bedrijf gaat terug tot 1880,

Nadere informatie

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn Ambitieverklaring Samenwerken aan groen-recreatieve ontwikkeling in de Leidse regio 9/12/2009 Ambitieverklaring 1 Ambitieverklaring Partijen 1. De gemeente Kaag en Braassem, vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

Resultaatgericht Samenwerken bij Investeren en Onderhouden Optimaal Renoveren. Oktober/November 2013 SBRCURnet

Resultaatgericht Samenwerken bij Investeren en Onderhouden Optimaal Renoveren. Oktober/November 2013 SBRCURnet Resultaatgericht Samenwerken bij Investeren en Onderhouden Optimaal Renoveren Oktober/November 2013 SBRCURnet Programma inleider SBRCURnet/spreker Betrokken partijen en aanleiding RGS in vogelvlucht Het

Nadere informatie

Alles in huis voor een schone bodem

Alles in huis voor een schone bodem BAM Milieu Alles in huis voor een schone bodem BAM Milieu, onderdeel van BAM Wegen, is dé specialist op het gebied van preventie en sanering van bodemverontreiniging. Onze sterke focus op kwaliteit en

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Finding the optimal solution is An our open standard mind comes standard... Burdock is de verbindende schakel tussen opdrachtgevers

Nadere informatie

DENC ALGEMEEN DENC TILBURG BOSSCHEWEG 57 POSTBUS 122, 5056 ZL BERKEL ENSCHOT TEL: FAX: DESIGN ENGINEERING CONTRACTING

DENC ALGEMEEN DENC TILBURG BOSSCHEWEG 57 POSTBUS 122, 5056 ZL BERKEL ENSCHOT TEL: FAX: DESIGN ENGINEERING CONTRACTING DESIGN ENGINEERING CONTRACTING WWW.DENC.NL DENC BUSSUM SLOCHTERENLAAN 12 POSTBUS 381 1400 AJ BUSSUM TEL: 035 69 930 99 FAX: 035 69 930 92 DENC TILBURG BOSSCHEWEG 57 POSTBUS 122, 5056 ZL BERKEL ENSCHOT

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 2015 gemeente Scherpenzeel

Beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 2015 gemeente Scherpenzeel Beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 2015 1. Doel De beleidsregel is bedoeld als afwegingskader ter beoordeling van aanvragen van oplaadpunten voor elektrisch vervoer

Nadere informatie

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Janine van Oosten, directeur CNB en rijkshavenmeester Februari 2013 Havenclub Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam De havens van

Nadere informatie

SERVICE IN NEDERLAND

SERVICE IN NEDERLAND SERVICE IN NEDERLAND Continuïteit gegarandeerd Alle kennis, ervaring en middelen gebruiken wij om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en uw apparatuur in optimale conditie te houden. De basis van het

Nadere informatie

EEN MAATWERK CONCEPT VAN FACILITY PORTAL VOOR DE OPTIMALE (BRAND)VEILIGHEID

EEN MAATWERK CONCEPT VAN FACILITY PORTAL VOOR DE OPTIMALE (BRAND)VEILIGHEID EEN MAATWERK CONCEPT VAN FACILITY PORTAL VOOR DE OPTIMALE (BRAND)VEILIGHEID Brandveiligheid is tegenwoordig een hot item. Vele droevige gebeurtenissen hebben hiertoe geleid en nog steeds blijkt de brandveiligheid,

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OOPWVE04. Herstructurering (vitalisering) bedrijventerrein Nieuwkuijk

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OOPWVE04. Herstructurering (vitalisering) bedrijventerrein Nieuwkuijk Collegevoorstel Inleiding Op 21 april 2009 (V200900195) heeft uw college besloten om in vijf stappen de vitalisering van bedrijventerreinen en de invoering van parkmanagement ter hand te nemen. Onderdeel

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. knowledge comes is our standard...

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. knowledge comes is our standard... Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Delivering An expert open mind knowledge comes is our standard... Burdock biedt project management, recruitment en consultancy in

Nadere informatie