Ontwikkeling Jachthaven Schoteroog, Haarlem. Februari 2006 nummer 01 jaargang 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkeling Jachthaven Schoteroog, Haarlem. Februari 2006 nummer 01 jaargang 2"

Transcriptie

1 Februari 2006 nummer 01 jaargang 2 Voor u ligt de eerste uitgave van Opmerkelijk in 2006, de nieuwsbrief van Ballast Nedam Infra Noord West BV. Ook in dit nummer kunt u een aantal opmerkelijkheden lezen die vanuit ons kantoor plaatsvinden. Naast de uitvoering van infrastructurele werken die wij op traditionele wijze verwerven, onder meer vanuit publicatie in de Cobouw, zet ons bedrijf steeds vaker in op eigen ontwikkelingen. Dit vraagt van de organisatie een andere benadering van de projecten. Op deze manier kunnen wij de eigen expertise beter benutten, zeker in combinatie met onze specialistische (landelijk werkende) Ballast Nedam bedrijven en het eigen ingenieursbureau IC+E (INFRA Consult + Engineering). Ballast Nedam huis Zaandam In deze editie willen wij u naast andere Opmerkelijkheden trachten te overtuigen dat bovengenoemde expertise zeker geldt voor de projecten waar asfaltverhardingen een grote rol spelen. Voor informatie over het specifieke onderwerp kunt u bij de genoemde personen terecht. Wij wensen u veel leesplezier en uw op- en/of aanmerkingen zijn van harte welkom. Ontwikkeling Jachthaven Schoteroog, Haarlem Kop van de Waarderpolder Samen met Grontmij Noord Holland en Seijsener Rekreatietechniek uit Zaandam heeft Ballast Nedam Infra Noord West het exclusieve onderhandelingsrecht verworven voor de ontwikkeling van de Jachthaven Schoteroog in Haarlem. Deze jachthaven ligt op de Kop van de Waarderpolder, waar het Spaarne en de Mooie Nel samenkomen en zal onderdeel uitmaken van Waterrecreatiecentrum Mooie Nel. Voorontwerp Jachthaven Schoteroog Met 400 kwalitatief hoogwaardige ligplaatsen in een duurzaam ingerichte jachthaven; met overdekte ligplaatsen voor de luxe waterrecreant en een restaurant met magnifiek uitzicht over het Spaarne, de Mooie Nel en het natuurgebied Schoteroog, wordt dit dé trekpleister voor de toekomstige waterrecreant en vele zakelijke relaties uit de Waarderpolder en Haarlem.

2 Voor de winterperiode zal er een berging (zowel buiten als binnen) gerealiseerd worden met een grote afspuitplaats en een kraan om schepen uit het water te tillen. Op dit terrein zal ook een scheepsservice bedrijf en een kleine winkel voor scheepsonderdelen gevestigd worden. Het ontwerp sluit naadloos aan op de toekomstige inrichting van het recreatiegebied Schoteroog. Zo worden de heuvels in het jachthavenontwerp herhaald en wordt ook de oeverlijn van de Mooie Nel doorgezet. Een kwalitatief hoogwaardig ingericht recreatiegebied, dat de potentie heeft om uit te groeien tot een zeer populair en daarmee intensief te gebruiken recreatiegebied. Grensgebieden en functie Wilt u nader geïnformeerd worden over dit project, of wellicht over toekomstige planontwikkelingen, dan kunt u contact opnemen met Jeroen Kruithof; adres: telnr Wind Constructors International (WCI) gaat voor de wind WCI is een samenwerkingsverband tussen Ballast Nedam Infra Noord West en Wind Energie Nederland. In 2000 is WCI begonnen met de ontwikkeling van windturbineprojecten in Noord-Holland. Eerste paal t.b.v. fundatie WCI richt zich op het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van windturbineprojecten. De ontwikkeling van een windturbineproject vraagt veelal een lange doorlooptijd. Bij het zoeken van geschikte locaties moet de locatie zorgvuldig worden getoetst aan een groot aantal randvoorwaarden. Naast de medewerking van de grondeigenaar en gemeente zijn ook zaken als netinpassing, milieuaspecten (o.a. geluid), natuur en bereikbaarheid van belang. Verder wordt de financiële haalbaarheid van het project onderzocht. Eind 2004 heeft WCI bij de Gerrit Bolkade in Zaanstad de eerste 2 MW windturbine geplaatst. Deze turbine heeft een ashoogte van 78 meter en een rotordiameter van 80 meter. Ballast Nedam heeft de fundatie van de windturbine gemaakt. Opbouw windturbine Gerrit Bolkade Vanwege de nabijheid van de spoorwegtunnel is hierbij gebruik gemaakt van boorpalen. Daarna heeft Vestas, de windturbineleverancier, de windturbine geplaatst en Nuon de netinpassing gerealiseerd. Het totale plaatsingstraject had een doorlooptijd van 3 maanden. Dit is relatief kort in vergelijking met het ontwikkeltraject. De verwachte levensduur van de windturbine bedraagt circa 15 tot 20 jaar. Na deze periode kan afhankelijk van de gewenste situatie worden bekeken of de windturbine (deels) wordt vervangen of wordt verwijderd.

3 WCI heeft nog 5 andere projecten in ontwikkeling; een aantal is nog in de voorbereidingsfase en voor een aantal is reeds vergunning verleend. Daarnaast ontwikkelt WCI, in samenwerking met Nuon, een grootschalig project langs de Wieringermeerdijk in het IJsselmeer. Het is de bedoeling dat daar een project wordt gerealiseerd met een vermogen tussen de 80 en 100 MW. Bij dit project wordt nauw samengewerkt met de provincie Noord-Holland. Wilt u nader geïnformeerd worden over WCI en onze mogelijkheden wat betreft windenergie, dan kunt u contact opnemen met Jan Folkerts; adres: telnr WCI voor de wind... Zeehaven IJmuiden NV, samen werken in bouwteam Na de aanleg van de Derde Zeehaven, nu genaamd IJmondhaven, hebben we in opdracht van Zeehaven IJmuiden NV nog enige werken uitgevoerd in bouwteamverband. IJmondhaven in ontwikkeling Door te werken in een bouwteam wordt veel tijd gewonnen. Daarnaast speelt onze specifieke uitvoeringservaring een belangrijke rol. De stap van Definitief Ontwerp naar Bestek & Tekeningen wordt snel gemaakt, waarbij in het gehele proces de kosten worden beheerst. Immers bij elke (ontwerp)aanpassing wordt direct inzicht gegeven in de financiële consequenties. Een aanpak die onze opdrachtgever sterk aanspreekt. Reconstructie kruising Seinpostweg Strandweg Reconstructie Strandweg Eén van deze werken was de reconstructie van de kruising Seinpostweg Strandweg. In de eerste helft 2004 hebben we met onze opdrachtgever gebrainstormd over mogelijke oplossingsrichtingen om de gehele Strandweg te reconstrueren. Hieruit is een schetsontwerp ontstaan met bijbehorende raming. Met deze gegevens heeft Zeehaven IJmuiden gezocht naar de benodigde financieringsmogelijkheden. Toen dit gelukt was, is er samen met ons ingenieursbureau IC+E een volledig bestek met tekeningen gemaakt. Op 1 november 2005 is de uitvoering van de reconstructie Strandweg opgedragen aan BN Infra NW en de uitvoering van de werkzaamheden is inmiddels begonnen. Wilt u nader geïnformeerd worden over deze werken of het werken in bouwteamverband, dan kunt u contact opnemen met Fred Groot; adres: telnr

4 Meerjaren asfaltonderhoud gemeente Leiderdorp, win-win Zoals nagenoeg bij alle gemeenten vindt er in Leiderdorp jaarlijks groot onderhoud plaats aan de asfaltverhardingen. De meeste gemeenten hebben hiervoor een wegbeheersprogramma, die gevoed wordt met visuele inspectiegegevens. Het systeem draait jaarlijks de meerjarenbegrotingen uit. De gemeente Leiderdorp koos ervoor om dit meerjarig aan te besteden. De gedachte hierbij was: Onderhoud vraagt continuïteit niet ieder jaar opnieuw Bestek & Tekeningen opstellen en meervoudig aanbesteden; de kennis en kunde van de marktpartij veel intensiever gebruiken in het advies voor onderhoudsmaatregel en onderhoudseffect; uitgebreid raambestek waarborgt de prijsstelling voor de diverse asfaltmengsels; de marktpartij krijgt intensief contact met de diverse instanties, waardoor verkeersmaatregelen, afstemmingen met Kabel & Leiding bedrijven de (helaas) noodzakelijke hinder bij de uitvoering zoveel mogelijk beperken. Klein onderhoud wordt meegenomen In 2006 gaan we met de gemeente Leiderdorp het tweede onderhoudsjaar in. De te onderhouden wegen zijn door Ballast Nedam geïnventariseerd en verhardingsonderzoek heeft plaatsgevonden. Ons ingenieursbureau IC+E heeft opdracht gekregen om het bestek op te stellen. In het verlengde van het meerjarig asfaltonderhoud wordt door Ballast Nedam ook een meerjarenbegroting aangeboden voor de markeringen. Het klein onderhoud voor de asfaltverhardingen, zoals het vullen van gaten en sleuven en het aanbrengen van plaatselijke reparaties met Hotfix, wordt in de gemeente Leiderdorp tevens door Ballast Nedam uitgevoerd. Ballast Nedam is zeer enthousiast over deze wijze van samenwerken. Wilt u nader geïnformeerd worden over meerjaren - onderhoud, dan kunt u contact opnemen met Henk Brouwer; adres: telnr Spin off: Meerjarenonderhoud Markeringen

5 Zeer zwaar belaste terreinverhardingen; HKS Metals In de Amsterdamse Haven wordt dag en nacht gewerkt. Het is bij veel bedrijven een drukte van belang. Zware transporten, ingewikkelde logistiek, chemie, kolen, cacao, schroot, je komt er van alles tegen. Dergelijke activiteiten vragen veel van de verhardingen. Een autoweg ontwerpen is hierbij een koud kunstje. Hier rijden geen luxe auto s, hier staan langdurig zeer zware vrachtauto s stil. Het ontwerp is veelal niet afgestemd op het aantal aslast-herhalingen, maar veel meer op de specifieke ( punt ) belastingen. Naast de belasting van de vrachtauto s is er ook veel belasting door de opslag van materialen. In de Amsterdamse Haven geeft de opslag van producten als kolen, schroot of cacao een specifieke belasting aan de verharding. Ballast Nedam actief in Amsterdamse haven Ballast Nedam Infra verzorgt al enige jaren de inrichting van een bedrijfslocatie aan de Kwadrantweg in Amsterdam en hebben veel ervaring opgedaan wat betreft de eisen waaraan een dergelijke asfaltconstructie moet voldoen. Naast de specifieke eigenschappen van de deklaag is de fundering van groot belang. De grootste (schuif)spanningen in een asfaltconstructie komen vaak voor ca. 4 tot 8 cm onder de bovenkant van de verharding. Deze zone moet dus veel weerstand op kunnen nemen. De deklaag op het terrein is aangelegd in een pakket van 8cm Stabi-Top. Tijdens de verbouwing blijft de winkel open Deze constructie bestaat uit een open asfaltlaag, gevuld met een kunststofcementslurry, waardoor hoge belastingen mogelijk zijn. Tevens geeft deze deklaag weerstand tegen het (extreme) gebruik dat plaatsvindt op deze deklaag. Opslag van schroot en zware transporten stellen de deklaag zwaar op de proef. Met de specifieke ervaring van Ballast Nedam met dit terrein en haar asfaltkennis zijn we wederom gevraagd, in bouwteamverband, een volgende fase aan te leggen. Besteksvoorbereiding is in volle gang, waarbij de continuïteit van het productieproces een uitgangspunt is voor onze planning. Een prima industrievloer, klaar voor gebruik Ballast Nedam Infra heeft veel ervaring met bijzondere asfaltmengsels en deelt deze kennis graag met u. Wilt u hier nader over geïnformeerd worden, dan kunt u contact opnemen met Marco Molenaar; adres: telnr

6 IBOR; Ballast Nedam ontwikkelt de BeheerTIP Steeds meer aandacht voor de kwaliteit van de Openbare Ruimte De organisatie van het beheer van de Openbare Ruimte krijgt terecht steeds meer aandacht. Vooral door de opkomst van het integrale beheer, de prestatie-eisen en beeldbestekken is er al veel veranderd. Desondanks sluiten beleid en uitvoering veelal nog onvoldoende op elkaar aan. Hierdoor kunnen we de gebruiker(s) lang niet altijd de kwaliteit bieden die we graag zouden willen. Dit heeft voor Ballast Nedam Infra de aanleiding gevormd om een nieuw concept te ontwikkelen voor het Beheer van de Openbare Ruimte genaamd de BeheerTIP. TIP staat voor Tactisch, Integraal en Pragmatisch, deze geven de stadia in het concept weer. Door het uitvoeringsproces als leidend te beschouwen, wijkt het concept fundamenteel af van de reeds bestaande methodieken. Dit betekent dat het vormgeven van de kwaliteitsambities niet top down, maar bottom up plaatsvindt. Stroomschema BeheerTIP Door deze uitvoeringsgerichte aanpak krijgen we op korte termijn inzicht in de reële streefkwaliteit, de werkelijke onderhoudsbehoefte en het benodigde budget. Daarnaast krijgt het kwaliteitsniveau zichtbaar een eerste impuls, omdat we direct starten met het uitvoeren van de maatregelen. De beleidsmakers zullen de ambities bepalen voor het beleidsproces. Bij het definiëren van de ambities vervullen de resultaten van het uitvoeringsproces een leidende rol. Dit alles om te komen tot een beleidskader met een realistisch budget zodat we de gebruiker tot in de lengte der jaren een goed kwaliteitsniveau kunnen bieden. Met het concept hebben we inmiddels met succes proefgedraaid bij de Dienst Westpoortbeheer in Amsterdam. Ballast Nedam Infra wil de BeheerTIP dan ook verder ontwikkelen. Daarbij hechten wij veel waarde aan de opmerkingen vanuit het veld en zijn voornemens om binnenkort een (kleine) workshop te organiseren. In deze workshop wordt u nader geïnformeerd over de BeheerTIP en is er gelegenheid om informeel met elkaar ervaringen te delen. De BeheerTIP, een prima instrument Wilt u meedoen aan deze workshop of nader geïnformeerd worden, dan kunt u contact opnemen met Remco Pouwels; adres: telnr

7 Kwaliteit- en procesbeheersing; Ballast Nedam Infra maakt er werk van Ballast Nedam Infra Noord West stelt hoge eisen aan haar kwaliteit. Ons streven is om langdurige samenwerking te hebben met onze opdrachtgevers, waarbij de kwaliteit van het werk, naast een goede procesbeheersing, erg belangrijk is. Veiligheid neemt hierbij een zeer belangrijke plaats in, aangezien wij streven naar nul ongevallen! ISO 9001 certifi caat BN Infra NW Ballast Nedam Infra heeft voor haar procesbeheersing een Managementsysteem. Dit systeem is door Det Norske Veritas (DNV) gecertificeerd en met deze certificering voldoen wij aan de ISO 9001 (International Standards Organization) en VCA** (Veiligheids Checklist Aannemers) met branchegerichte toelichting Railinfrastructuur eisen. Wat betekent dit voor onze opdrachtgevers? In het digitale managementsysteem staan alle bedrijfsprocessen vastgelegd. Zodra wij een werk opstarten wordt per project een specifieker Kwaliteit-, Arbo- en Milieuplan (KAM-plan) opgesteld. In dit plan zijn alle items uit het managementsysteem, met betrekking tot de realisatie van het werken, voor onze opdrachtgevers toegelicht. Audit DNV; inspectie materieel op het werk In ons KAM-plan is altijd terug te vinden wie waarvoor verantwoordelijk is, wat de door ons geïnventariseerde risico s zijn en welke keuringen wij gaan doen om het proces optimaal te laten verlopen. Mocht er onverhoopt een andere uitvoerder op een project komen, dan kan hij/zij dankzij de uniforme opzet zonder moeite de belangrijkste afspraken en voorwaarden terugvinden. Toolbox kleine blusmiddelen Voor specifieke onderdelen kan er een deelkwaliteitsplan opgesteld worden. Het gaat hierbij dan om werkzaamheden die door de projectleider als risicovol beschouwd worden of voor werkzaamheden waarin onder/nevenaannemers afgestemd moeten worden. De specifieke kwaliteitsdoelstellingen en de bijbehorende prestatie-indicatoren worden jaarlijks in het regionale businessplan en in het management systeem vastgelegd. Wilt u nader geïnformeerd worden over onze Kwaliteit- en procesbeheersing, dan kunt u contact opnemen met Martijn de Man; adres: telnr

8 Uit / in het nieuws In deze rubriek zal een opmerkelijke zaak worden weergegeven, waarbij Ballast Nedam de (regionale) pers heeft gehaald. Zaandam krijgt eerste mecanoparkeergarage De eerste demontabele parkeergarage van Nederland komt in Zaandam luidt het artikel in het Noord-Hollands dagblad, editie Zaanstreek van 27 december jl.! In de krant Maquette Modulaire Parkeergarage Het stond er echt en het is echt waar. Voor een periode van ca. drie jaar huurt (!!) de gemeente Zaanstad een modulaire garage van Ballast Nedam voor 360 parkeerplaatsen. Ons specialistisch bedrijf Haitsma verzorgt de productie van de dubbele T-liggers. Binnen 3 maanden staat er een complete garage die geheel demontabel is. Na de huurperiode kan deze worden ingezet op een andere locatie in Zaanstad of naar een andere gemeente worden verplaatst. Overigens biedt dit concept zoveel mogelijkheden dat ook particulieren reeds interesse hebben getoond. De tweede modulaire garage is al aangeboden en komt te staan bij het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam. Op veel plaatsen in Noord-Holland is sprake van een tijdelijk parkeerprobleem. Herkent u dit en wilt u graag nader geïnformeerd worden, dan kunt u contact opnemen met Henk Brouwer; adres: telnr Dubbele T-ligger bij Haitsma

HAVENSCHAP MOERDIJK. Kwartaalrapportage

HAVENSCHAP MOERDIJK. Kwartaalrapportage HAVENSCHAP MOERDIJK Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Programma Ruimtelijke ordening, Milieu & Duurzaamheid 2 - Ruimtelijke ordening 2 - Milieu 3 - Duurzaamheid 4 Programma

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

Grootschalige inkoopacties

Grootschalige inkoopacties Grootschalige inkoopacties Ervaringen en leerpunten Onderzoeksrapport SMZ2013001 Utrecht, 22 februari 2013 Stichting Monitoring Zonnestroom Grootschalige inkoopacties 1 Projecttitel Onderzoeksrapport Grootschalige

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011 & Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 (aanpak in het kader van de Green Deal Elektrisch vervoer in Fryslân) Vastgesteld door GS van de provincie Fryslân

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Vergunningverlening duurzame energie: van belemmeringen naar kansen!

Vergunningverlening duurzame energie: van belemmeringen naar kansen! Vergunningverlening duurzame energie: van belemmeringen naar kansen! Vergunningverlening duurzame energie: Datum 9 december 2014 Status Definitief Vergunningverlening duurzame energie: Colofon Uitgegeven

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding en hoofdlijnen 4. 2 Beleidsprioriteiten 2015 6

Inhoudsopgave. 1 Inleiding en hoofdlijnen 4. 2 Beleidsprioriteiten 2015 6 Beheerplan 2015 Beheerplan 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en hoofdlijnen 4 2 Beleidsprioriteiten 2015 6 2.1 Naar een betrouwbare operatie 6 2.2 Verbetering kwaliteit en beschikbaarheid infrastructuur

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Organisatievernieuwing bij een Facilitair Bedrijf

Organisatievernieuwing bij een Facilitair Bedrijf Panta Rhei is een uitgave van de ST-GROEP Mei 2001 jaargang 11 nummer 1 ISSN 1568-9344 Van de redactie Voor u ligt het eerste nummer van onze Panta Rhei van jaargang 11. Deze Panta Rhei staat bol van informatie

Nadere informatie

Draagvlak voor duurzame energie

Draagvlak voor duurzame energie Draagvlak voor duurzame energie Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente 2 Draagvlak voor duurzame energie Inhoud Introductie s Als het eerste idee ontstaat Verkenning of haalbaarheids Van

Nadere informatie

KWARTAAL RAPPORTAGE 1 e kwartaal 2015

KWARTAAL RAPPORTAGE 1 e kwartaal 2015 KWARTAAL RAPPORTAGE 1 e kwartaal HAVENSCHAP MOERDIJK Kwartaalrapportage 1 e kwartaal Inhoudsopgave VOORWOORD... 4 PROGRAMMA RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, MILIEU & DUURZAAMHEID... 5 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING...

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING. Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving. 21 juni 2010

INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING. Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving. 21 juni 2010 INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving 21 juni 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en relatie met andere projecten en ontwikkelingen...3 1.1

Nadere informatie

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van 18 juni 2003 Wegwijzer (klik op de gekleurde teksten) Inleiding Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 1 2 1 2 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 3 4 inhoud Voorwoord 7 1 Speerpunten Asset Managementproces Veiligheid Het

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE EN STIMULERINGSPROGRAMMA WARMTE- EN KOUDEOPSLAGSYSTEMEN (WKO S) IN FRYSLÂN

BELEIDSNOTITIE EN STIMULERINGSPROGRAMMA WARMTE- EN KOUDEOPSLAGSYSTEMEN (WKO S) IN FRYSLÂN BELEIDSNOTITIE EN STIMULERINGSPROGRAMMA WARMTE- EN KOUDEOPSLAGSYSTEMEN (WKO S) IN FRYSLÂN 2 Inhoud Pag. Leeswijzer 5 1. Warmte- en koudeopslag 7 2. Randvoorwaarden voor gebruik 7 3 Landelijke aanpak 8

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 SAMENVATTING 6 1 MISSIE, VISIE EN STRATEGIE 14 1.1 Strategieën 15 1.2 Stedin Intelligent Netbeheer 16 1.3 Bedrijfswaarden

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN. aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden

BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN. aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN Drechtsteden, 15 december 2006 Door de Netwerkdirectie Drechtsteden+ aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden INHOUD Blz. SAMENVATTING...

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Windmolens in Diemen

Windmolens in Diemen Windmolens in Diemen Onderzoek naar de haalbaarheid in het buitengebied Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 4 oktober 2011 CONCEPT Gemeente Diemen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Ruimtelijk Beleid/WG

Nadere informatie