WONEN EN WERKEN. Auteurs: Bilal Amajjoud & Marlot van Dijken. Jaar: De transformatie van bedrijventerreinen en kantorenparken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WONEN EN WERKEN. Auteurs: Bilal Amajjoud & Marlot van Dijken. Jaar: 2014. De transformatie van bedrijventerreinen en kantorenparken"

Transcriptie

1 WONEN EN WERKEN IN DE WESTAS Auteurs: Bilal Amajjoud & Marlot van Dijken Jaar: 2014 De transformatie van bedrijventerreinen en kantorenparken naar een stedelijk woon-werkmilieu 1

2 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. 1.INLEIDING FUNCTIEMENGING GESCHIEDENIS TYPES VOORDELEN TRENDS RUIMTELIJKE RANDVOORWAARDEN DE WESTAS LOGISTIEK NETWERK ONTWIKKELING WERKLOCATIES EN WOONGEBIEDEN BUSINESS PARK AMSTERDAM OSDORP: PROEFTUIN VAN DE ARRIVAL CITY BEUKENHORST-WEST: STATIONSLOCATIE AAN HET CENTRUM SLOTERDIJK-I: HOOGSTEDELIJK WONEN AAN HET CULTUURPARK STERKTE ZWAKTE ANALYSE TRENDS EN ONTWIKKELINGEN THE NEW ECONOMY CONCEPTUELE UITWERKING DOELGROEP Nieuw woon-werk milieu Generatie Young BUSINESS PARK AMSTERDAM OSDORP: PROEFTUIN VAN DE ARRIVAL CITY BEUKENHORST-WEST: STATIONSLOCATIE AAN HET CENTRUM Groene stationslocatie Voorzieningen

3 6.4 SLOTERDIJK-I: HOOGSTEDELIJK WONEN AAN HET CULTUURPARK Gemengd Stedelijk milieu Fysieke voorwaarden Voorzieningen BIBLIOGRAFIE Economische Visie Nieuw West (2012), Een agenda voor ondernemen in Nieuw-West, Stadsdeel Nieuw-West

4 1.INLEIDING Iedereen kent de Zuidas maar de Westas? Nog noot van gehoord, althans voordat we waren begonnen aan het kennislab. Inmiddels zijn de studenten van het kennislab één van de merkdragers van de Westas. Samen met de partners van het kennislab zijn de studenten op zoek gegaan naar de kansen en mogelijkheden van dit gebied zodat het een economisch een nog sterker en innovatiever gebied wordt. Want economisch sterk en innovatief is het zeker met vier ports waaronder luchthaven Schiphol, de haven van Amsterdam, greenport Aalsmeer en de nog relatief onbekende dataport. In dit onderzoek is er vooral gekeken naar de ruimtelijke en fysieke inrichting van de Westas. Specifieker gaat het in dit onderzoek om de mogelijkheden voor een nieuw type woonwerkmilieu. De woningmarkt, met name in Amsterdam zit op slot. Er is sprake van een zeer krappe markt en de vraag naar (goedkope) woningen. Tel daarbij de leegstaande werklocaties daarbij op en je zou kunnen zeggen er zijn mogelijkheden. Er zijn sprake van verloederde en leegstaande bedrijventerreinen en kantoorlocaties. Het ziet er niet meer uit. Ook de monofunctionele woonwijken zijn eigenlijk niet prettig om te wonen. Neem bijvoorbeeld de VINEX wijken, geen leuke plek om te wonen. De steden breiden uit en de omliggende terreinen komen onder druk te staan. Dus waarom zouden we niet op de werklocaties kunnen wonen of beter gezegd laten we functies gaan mengen met elkaar. Dat is nog een taboe in Nederland wegens bestemmingsplannen en al dat betutteling. Gelukkig bestaat het kennislab uit vooruitstrevende mensen die denken in een nieuwe stijl. Ook zij zien hier mogelijkheden in. De Westas kan gezien worden als een fruitmand, met een divers aanbod van verschillende werklocaties waarvan er een aantal geschikt zijn voor het implementeren van het aspect wonen. 4

5 2. FUNCTIEMENGING In de Westas zal er gekeken worden naar de mogelijkheden voor functiemenging, namelijk bedrijvigheid in de combinatie met wonen. Wat is functiemenging en waarom is dit nou een goed idee? 2.1 GESCHIEDENIS Stel, u maakt een wandeling door een middeleeuwse stad, wat ziet u? Juist, functiemenging in zeer hoge dichtheid. Op straat en in de huizen wordt hard gewerkt en feitelijk was de scheiding tussen wonen en werken niet aanwezig. Zowel ruimtelijk als sociaal liepen wonen en werken in elkaar over. Ruimtelijk was wonen en werken in een zodanige mate vermengd dat Vance (1966) ooit opmerkte dat de woonwerkafstand van een middeleeuwse boer nog langer was dan de woon-werkafstand van een stadsbewoner (Louw, 2004). Dit beeld bleef in stand tot de industriële revolutie, in die tijd kwam er een eind aan wat toen huisnijverheid genoemd werd. Vele ambachtslieden verloren hun zelfstandige bestaan en werden bijeen gezet in grote woon-werkkazernes. Met de introductie van de gemechaniseerde arbeid werd een flinke scheiding tussen wonen en werken een feit. Werken werd niet langer gedaan in de woning maar in groot opgezette fabrieksgebouwen. De schaal waarop goederen en diensten vanaf de 19e eeuw werden geproduceerd werd steeds groter. De woning was daarvoor te klein en werknemers werden massaal in de buurt van de fabrieken gehuisvest. Niet snel later werd door de opkomst van de tram en trein deze afstand nog vele malen groter (Louw, 2004). Na de Tweede Wereldoorlog werd functiescheiding als vanzelfsprekend ervaren. Via bestemmingsplannen, milieuhindercategorieën en zoneringen werd de functiescheiding geïnstitutionaliseerd. Er werden monofunctionele woonwijken gebouwd om in te wonen en bedrijventerreinen aangelegd om op te werken. Zelfs bedrijven die weinig hinder voor bewoning opleverden werden uit steden verbannen (Louw, 2004). Pas in de jaren tachtig van de 20e eeuw begonnen twijfels over de functiescheiding de kop op te steken. Vooral Jane Jacobs, de grand old lady van de economische geografie, heeft in Nederland veel invloed gehad. Ze propageerde vurig de noodzaak van diversiteit, gemengd gebruik, kleine bouwblokken, het behoud en gebruik van oude gebouwen, en de noodzaak van concentratie (Gadet, 28 april 2006). In 1934 verhuist Jane Jacobs naar New York waar ze in haar eerste jaren vooral werkt als stenograaf en freelance journalist die schreef over stedelijke onderwerpen. Als journalist ontwikkelt zij haar eerste onvrede met de gebruikelijke stedelijke ontwikkeling bestaande uit grote verkeersdoorbraken en de sloop van woongebouwen ten behoeve van kantoren. In haar ogen worden hierdoor onnodig de binnenstedelijke gemeenschappen vernietigd en ontstaan geïsoleerde, onnatuurlijke stedelijke ruimten. Het wordt uiteindelijk haar leidmotief: steden zijn er voor mensen (foot people) en niet voor auto s (Jane Jacobs). Jane Jacobs werd in 1961 in een klap wereldberoemd met haar boek The Death and Life of Great American Cities. Alle bestaande planningstechnieken en strategieën voor stedelijke ontwikkelingen verloren hun waarheidsgehalte. Voorheen werd de ontwikkeling van de stad en de stadswijk van binnenuit beschreven en werd de stad vanuit de bewoners en ondernemers bezien. Het duurde niet lang voordat de ontwikkeling van de stad vanuit Jacobs perspectief bekeken werd. Tenslotte is de dynamiek van een stad niet te danken aan de ontwerpers van de straten, gebouwen en pleinen, maar juist aan degenen die daar wonen, leven en werken. 5

6 Dat maakt dat juist in deze tijd van vernieuwende inzichten van ontwikkeling het gedachtegoed van Jane Jacobs weer actueel is (Wille, 2010). De initiatieven die in veel steden opgezet worden in het kader van functiemenging of multifunctioneel ruimtegebruik zijn terug te voeren op deze tegenactie van Jacobs. 2.2 TYPES Functiemenging bestaat in verschillende vormen en intensiteiten. In dit geval zal functiemenging op stedelijk niveau iets minder de aandacht krijgen dan functiemenging op projectniveau. Projectniveau kan in dit geval vergeleken worden met wijkniveau. Functiemenging kan in formele en informele functiemenging onderscheiden worden. Onder formele functiemenging wordt werken in de woonwijk en wonen op een bedrijventerrein verstaan. Onder informele functiemenging wordt betaald thuiswerken verstaan (TU, Seinpost Adviesbureau BV en Onderzoeksinstituut OTB, 2010). Formele functiemenging is menging in een openbare ruimte. De beoogde voordelen van de menging wonen en bedrijvigheid zal zijn uitwerking dan ook moeten hebben op deze openbare ruimte. Informele functiemenging vindt vooral plaats in de persoonlijke leefomgeving en brengt het openbare leven en het privé dichter bij elkaar. 2.3 VOORDELEN Functiemenging heeft zowel voordelen als nadelen. Het belangrijkste voordeel is dat functiemenging de leefbaarheid van een buurt, wijk of gebied vergroot. Met andere woorden, het kan zorgen voor een prettiger woon- en werkklimaat. Hierbij kan gedacht worden aan een schone, nette en veilige omgeving. Daarnaast zal er een daling van de verkeersmobiliteit plaatsvinden en is er sprake van een intensiever ruimtegebruik. Er kan functionele synergie ontstaan wanneer bewoners, werknemers en bezoekers van onder andere de recreatieve functies, gebruik kunnen maken van dezelfde voorzieningen en diensten. Er is dan eerder draagvlak voor bijvoorbeeld winkels en horeca. Daarnaast versterkt de bedrijvigheid de leefbaarheid van een gebied en vice versa. In een gemengd gebied zijn er op meer tijdstippen verspreid over de dag mensen aanwezig in de openbare ruimte, waardoor het toezicht toeneemt. Voor bedrijven is de kans op continuïteit groter doordat de diversiteit van gebouwen toe neemt. Dit stimuleert de mogelijkheid om maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen op te vangen. Een gevarieerd multifunctioneel gebied vermindert bijvoorbeeld de kans op leegstand omdat de bebouwing voor meerdere groepen gebruikers (functies) geschikt is (Pols, 2009). 2.4 TRENDS Het mengen van functies gebeurd steeds meer en vaker aan randen van steden. Hier zijn meerdere redenen voor. - Steden breiden uit. Als gevolg van de vroegere functiescheiding zijn werkgebieden vaak gelegen aan de randen van steden. Dit heeft als gevolg dat de beschikbare ruimte voor ontwikkeling onder druk komt en een menging op werk locaties noodzakelijk is. - In de jaren tachtig schoten de monofunctionele bedrijventerreinen uit de grond als paddenstoelen. Bereikbaarheid en mobiliteit kwamen alleen al snel onder druk te staan, zeker met de oplopende kosten van transport. De monofunctionaliteit betekende ook een weinig aantrekkelijke werkomgeving waarbij (sociale) veiligheid in het gedrang kwam. De binding van het bedrijf met de gemeenschap waaruit zij is voortgekomen verzwakte, en daarmee werd het steeds lastiger om 6

7 zowel werknemers als klanten te boeien. Met als gevolg dat men snel uit gekeken is op een bedrijventerrein, de houdbaarheid is dus kort waardoor er naar een meer gemengd milieu gezocht wordt. - Zoals ons van alle kanten toegeroepen wordt loopt de leegstand in Nederland de spuigaten uit. Landelijk staat meer dan 7,5 miljoen vierkante meter aan kantooroppervlak leeg. Ongeveer de helft hiervan staat zelfs structureel leeg wat mogelijkheden biedt voor het transformeren naar woonruimte waardoor een gemengd milieu ontstaat. Toch wordt het in Nederland nog niet heel vaak gedaan en is er maar een handvol aan voorbeelden van geslaagde transformatieprojecten. Dat het niet altijd mogelijk is wordt vooral veroorzaakt door het feit dat veel panden niet geschikt zijn voor transformatie. 7

8 3.RUIMTELIJKE RANDVOORWAARDEN Om een woon-werkmilieu op te zetten zal voldaan moeten worden aan een aantal randvoorwaarden om het tot een succes te brengen. Het Planbureau voor de leefomgeving heeft een onderzoek uitgevoerd naar de realiseerbaarheid van functiemenging. Aan de hand van zes referentieprojecten is er gekeken naar het ontstaan, de voorwaarden en de realisering van de menging. - Evenwicht wonen en werken: Een FMI van 0 betekent dat er alleen woningen aanwezig zijn en een FMI van 100 betekent een aanwezigheid van alleen bedrijvigheid. Een gemengd woonwerkmilieu is een gebied groter dan 50 x 50 meter waarbij de functiemengingsindex tussen de 25 en 75 ligt. - Combineerbaarheid wonen en werken: In evenwicht zijnde functies moeten combineerbaar zijn. Bedrijvigheid in categorie A kan aanpandig gemengd worden met wonen (milieucategorie 1). Categorie B ondernemingen zijn fysiek gescheiden van wonen, maar kunnen zich wel in dezelfde straat bevinden (milieucategorie 1-3,1). Bedrijven in de categorie C trekken meer verkeer en bevinden zich vaak langs ontsluitingswegen (milieucategorie 1 3,1). - De bedrijvigheid in categorie A, B en C moet aan de volgende randvoorwaarden voldoen: Het moet gaan om kleinschalige, meest ambachtelijke bedrijvigheid, de productie en laad- en loswerkzaamheden vinden alleen overdag plaats, de activiteiten (inclusief opslag) gebeuren in hoofdzaak inpandig, en activiteiten uit categorie C beschikken over een goede aansluiting op de hoofdinfrastructuur. Wanneer een bedrijf niet in een van deze functiemengingscategorieën valt, moet volgens de VNG afgezien worden van menging. - Locatie: Een gebied is in eerste instantie ideaal wanneer de ligging gunstig is ten opzichte van het centrum, er verschillende voorzieningen (winkels, afhaalrestaurants, crèches, stomerijen, cafés, speelplekken) aanwezig zijn en er een goede infrastructurele verbinding aanwezig is. Een gebied langs het water of aan de rand van de bebouwde kom vergroot de kans van slagen. - Inrichting: Groen, water, lanen en pleinen dienen aanwezig te zijn, net als karakteristieke panden in het gebied. Zo is het niet wenselijk wanneer blinde muren of betonnen wallen met garageboxen naar de openbare ruimte gekeerd zijn. - Voldoende faciliterende parkeergelegenheid. Hierbij moet wel gelet worden op de capaciteit. Bewoners willen in geen geval hinder ondervinden van de bezoekers van de bedrijven die voor lange tijd parkeren. - Stedenbouwkundige structuur: Op een gemengd terrein wordt gestreefd naar een hoogwaardigere inrichting dan de inrichting van een monofunctioneel bedrijventerrein. Om te voorzien in deze sterke stedenbouwkundige kwaliteit en uitstraling moet er worden gekozen om oude elementen in een gebied mee te nemen in de herstructurering of ontwikkeling en deze herbestemmen. - Het is van belang dat er een duidelijke ruimtelijke hiërarchie zichtbaar is in de bebouwingsstructuur. Dit houdt in dat de infrastructuur zo vormgegeven is dat er sprake is van 8

9 hoofdverkeerswegen, lanen en zijstraten. De hoofdverkeerswegen dienen er representatief uit te zien ten behoeve van de bedrijvigheid. - Infrastructuur: De aanwezigheid van een intercitystation. Een aanwezige ontsluiting door middel van een ringweg. Daar waar ondernemingen een goede ontsluiting op prijs stellen, stellen bewoners hele andere eisen aan de bereikbaarheid. Zij stellen verkeersluwte erg op prijs. - Bebouwing: Het verwerven van gronden is een stuk lastiger als er meerdere eigenaren zijn. Een niet al te complexe eigendomssituatie verdient de voorkeur. - De Hollandse bouwblokmaat is meestal een lang en smal bouwblok en deze vorm lijkt goed te faciliteren bij een functiemenging. - Verkaveling: Een belangrijke vestigingsfactor voor ondernemers is de mogelijkheid voor uitbreiden van de ruimte. Een locatie is flexibel wanneer er kavels zijn van verschillende formaten, met flexibele mogelijkheden om de kavels aan elkaar te schakelen. - Kavels met een woonfunctie zijn ongeveer 6 à 7 meter breed en 25 à 30 meter lang. Vrijstaande woningen staan op een iets bredere kavel. Kavels met een gemengde functie zijn gemiddeld dubbel breed (15x30 meter). - Proces: Afstemming tussen de verschillende betrokken gemeentelijke afdelingen voor wonen, economische zaken en grondzaken is noodzakelijk. Vervolgens moet een globaal of juist heel specifiek bestemmingsplan de menging van de functies ondersteunen. Ook een goede samenwerking met een projectontwikkelaar is van belang (Pols, 2009). 9

10 4. DE WESTAS Met De Westas wordt het gebied aangeduid dat grofweg ligt tussen Zaanstad, Amsterdam, Aalsmeer en Haarlem (figuur 1).Het ligt dus in de Amsterdamse metropoolregio. Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een samenwerkingsverband van lokale en provinciale overheden in de noordvleugel van de Randstad. De partners maken afspraken op het gebied van verkeer en vervoer, economie, verstedelijking, landschap en duurzaamheid. Voor de Amsterdamse metropoolregio is de Westas een belangrijk gebied. Niet alleen omdat Schiphol, de Amsterdamse Haven en Bloemenveiling Aalsmeer er liggen, maar ook omdat er honderden bedrijven zijn gevestigd en omdat er duizenden mensen werken. De Westas is daardoor een belangrijke economische motor voor de hele metropoolregio en de rest van Nederland. Een belangrijk kenmerk van het gebied zijn de belangrijke logistieke functies. 4.1 LOGISTIEK NETWERK GREENPORT Greenport Aalsmeer ligt in het zuiden van het Westasgebied. De greenport is onderdeel van Greenport Holland en binnen stichting Greenport Aalsmeer werken bedrijfsleven, onderwijs en overheden samen aan een vitale toekomst voor de bloemen- en plantensector. Binnen de Greenport werken dagelijks mensen fulltime bij teeltondernemers, de veiling, handelsondernemingen, exporteurs, tuinbouwleveranciers en veredelaars in bloemen en planten. De totale omzet van alle bedrijvigheid bedraagt drie miljoen euro per jaar SEAPORT Port of Amsterdam is de haven van Amsterdam. De haven ligt in het noordoosten van de Westas. Deze haven is de tweede grootste haven van Nederland. Er wordt voornamelijk natte en droge bulk overgeslagen in deze haven. Ook het faciliteren van cruiseschepen valt onder de taak van de Amsterdamse Haven. Het havenbedrijf ontwikkelt, exploiteert en beheert de Amsterdamse haven en de achterliggende haventerreinen. Hiernaast heeft het bedrijf als doel om economische bedrijvigheid en werkgelegenheid te stimuleren. De haven zorgt nu voor een werkgelegenheid van mensen. AIRPORT Schiphol Airport ligt in het zuidoosten van de Westas en is de vierde luchthaven van de wereld. De luchthaven heeft een bereik van 317 directe bestemmingen. Er worden niet alleen 51 miljoen passagiers per jaar vervoerd, maar er wordt ook nog eens 1,5 miljoen ton aan luchtcargo vervoerd vanaf Schiphol. Daarnaast beschikt Schiphol over tal van winkels en eetgelegenheden om wachtende bezoekers te vermaken. 10 Figuur 1: Het Westasgebied in de Metropoolregio Amsterdam

11 4.2 ONTWIKKELING WERKLOCATIES EN WOONGEBIEDEN Sinds de tweede wereldoorlog is functiescheiding in stedelijke gebieden vanzelfsprekend geworden. Via bestemmingsplannen, milieuhindercategorieën en zoneringen werd de functiescheiding geïnstitutionaliseerd. Er werden monofunctionele woonwijken gebouwd om in te wonen en bedrijventerreinen aangelegd aan de randen van de steden om op te werken. Zelfs bedrijven die weinig hinder voor bewoning opleverden werden uit steden verbannen (Louw, 2004). Ook in de steden rondom de Westas is deze ontwikkeling gaande geweest. Aan de westkant van Amsterdam (grensgebied Nieuw-West en Haarlemmermeer) zijn veel bedrijventerreinen te vinden. Ook steden als Hoofddorp hebben veel bedrijventerreinen ontwikkeld aan de rand van het centrum. Een nog belangrijker voorbeeld is de haven van Amsterdam met haar groots opgezette bedrijvengebied Westpoort. Door de grootstedelijke groei van steden in de Randstad en met name Amsterdam hangt er een enorme woningbouwopgave boven de Randstad. Tot 2040 zijn er ten minste circa nieuwe woningen nodig in de Randstad en er is kans dat de groei nog hoger uitvalt. Al met al moet voor tien tot twintig keer de omvang van Amersfoort ruimte worden gevonden binnen en buiten de bestaande bebouwingscontouren. aldus het kabinet (Ministerie van VROM, 2008). Er wordt gedacht dat deze kwalitatieve en kwantitatieve opgave op diverse manieren kan worden aangepakt en beantwoord. Allereerst door sterke verdichting en herstructurering van verouderde woon- 11

12 werklocaties in de steden en transformatie van in onbruik geraakte terreinen tot nieuwe stedelijke gebieden met een woon-/werkfunctie. Dit geldt ook voor de werklocaties aan de randen van de steden. Voor de Westas betekent deze ontwikkeling dat deze uitbreiding steeds meer neigt naar het hart van de Westas. Maar op welke locaties kan nu gemengd worden in de Westas? Gekeken naar de randvoorwaarden die gelden voor menging, kan hier wat over gezegd worden voor het Westasgebied. Een gebied is geschikt voor menging wanneer de locatie gelegen is nabij een stedelijk milieu en nabij de bijbehorende voorzieningen. Voor de Westas betekent dit dat er veel mogelijkheden zijn gezien het aantal aangrenzende steden. Voor Amsterdam en Haarlem geldt dat de werklocaties gelegen moeten zijn binnen de gemeente grenzen omdat hier de zachte factoren als imago en branding een grote rol spelen. Het liefst ligt de locatie binnen de ring waar mogelijk. Voor plekken als Hoofddorp, Zaandam en Aalsmeer spelen deze factoren geen tot een mindere rol, hier is het belangrijker om te mengen op een locatie op korte afstand van het centrum. Locaties grenzend aan de bebouwde kom of aan water hebben een nog grotere kans van slagen. Ook is een infrastructurele verbinding (station, ringwegen) een belangrijke factor. Locaties midden in de Haarlemmermeer die slecht ontsloten zijn zullen onaantrekkelijk zijn. Op de werklocaties zelf is het belangrijk dat de te mengen functies in evenwicht zijn en combineerbaar zijn. Werklocaties met bedrijvigheid buiten VNG-functiemengingsindex categorieën A, B of C (milieucategorieën tot en met 3.1) zullen niet geschikt zijn voor menging. Drie voorbeeld locaties grenzend aan stedelijke milieus en infrastructureel goed ontsloten zijn het Business Park Amsterdam Osdorp in Amsterdam, Beukenhorst-West in Hoofddorp en Sloterdijk-I in Amsterdam. Figuur 2: Stedelijke randlocaties in de Westas (bron: google maps) 12

13 4.3 BUSINESS PARK AMSTERDAM OSDORP: PROEFTUIN VAN DE ARRIVAL CITY Het Business Park Amsterdam Osdorp (BPAO) is een bedrijventerrein van 20 ha. in Amsterdam Nieuw-West. Het BPAO verbindt stadsdeel Nieuw-West met de rest van de Westas. Het terrein ligt in een inspirerende groene omgeving aan de rand van de stad Amsterdam, ook wel het Lutkemeerpolder genoemd. Dit gebied wordt ook getypeerd door mooie uitzichten, sloten, uitgestrekte weiden en veel rust en ruimte. De oorspronkelijke doelstelling was om het terrein puur voor luchthaven gebonden bedrijven te ontwikkelen. BPAO is een bedrijventerrein dat vanuit de toren van Schiphol is ontwikkeld (A. Hereijgers, Transforte). Maar de crisis heeft zijn weerslag gehad op de ontwikkeling van het terrein. De afzet van de kavels en gebouwen stagneerden met als gevolg lege panden en kavels. Vanwege de combinatie van de landelijke omgeving en de nabijheid van het centrum van Amsterdam, luchthaven Schiphol en de optimale bereikbaarheid van het park, is het gebied zeer aantrekkelijk. Het park is met de auto uitstekend bereikbaar door de nabijheid van de snelwegen A5, A9, A10 en A4. Ook met het openbaar vervoer is het park prima bereikbaar. De eindhalte van tram 1 ligt vlakbij het park en rijdt via station Lelylaan naar Amsterdam Centraal. Het gebied rondom het Business Park is op cultureel gebied weinig aantrekkelijk. Voor de gezellige horeca, grote theaters, musea, bioscopen en evenementen is de binnenstad van Amsterdam het meest aantrekkelijk. De binnenstad ligt op 45 minuten fietsen, 30 minuten met de auto of 35 minuten reisafstand met het openbaar vervoer Vanwege de groene omgeving streeft het BPAO om een duurzaam gebied te worden. Zo is het park voorzien van een collectief warmte-/koud opslagsysteem dat zorgt voor verwarming en koeling van de bedrijfspanden en warm water uit de kraan. 13

14 4.4 BEUKENHORST-WEST: STATIONSLOCATIE AAN HET CENTRUM Het terrein heeft een totale omvang van ca. 20 hectare en is grotendeels ontwikkeld tussen 1984 en Beukenhorst- West is een monofunctionele kantorenlocatie en is tegelijk met Beukenhorst-Noord ontwikkeld. In de jaren 80 is begonnen met bouwen en het laatste pand (de NS-toren) is opgeleverd in Vanaf toen is er niets meer nieuw gebouwd. De locatie kent ongeveer 40 relatief kleine kantoorpanden gekenmerkt door verschillende bouwstijlen. De leegstand is enorm, op dit moment staan 21 van de 40 panden leeg. De economische problemen in het gebied worden vooral veroorzaakt door de diversiteit aan architectuur, de onzichtbare locatie, de verwaarloosde openbare ruimte en de panden zijn niet meer van nu. De locatie kent een unieke bereikbaarheid zowel met het openbaar vervoer als met de auto. Beukenhorst- West is een stationslocatie. Vanaf het NS station Hoofddorp sta je binnen een minuut in Beukenhorst. Het NS station kent directe verbindingen met Schiphol, Amsterdam Centraal en Leiden. Ook heeft Beukenhorst directe verbindingen met de snelwegen A5, A9, A10 en A4. Stedenbouwkundig zijn er een aantal problemen op te merken in het centrumgebied tussen het centrum en het station in Hoofddorp. De route van het station naar het centrum is slecht gecoördineerd. Vanaf het station dien je via het kantorenpark Beukenhorst-West, via het wandelbos, langs de fruittuinen het stadscentrum te vinden. Ja, vooral op zondagochtend moet je eens proberen om vanaf het station naar het centrum te lopen. Grote kans dat je het niet gaat vinden of een paar kilometers te veel loopt. (Hoop, 2014). Ondanks de barrière die nu gevormd wordt door het wandelbos en de fruittuinen is het centrum van Hoofddorp op een steenworp afstand. Er is een enorm aanbod aan winkels (grotere ketens als Primark, H&M en V&D zijn hier gevestigd) en supermarkten. 14

15 4.5 SLOTERDIJK-I: HOOGSTEDELIJK WONEN AAN HET CULTUURPARK Sloterdijk I is van oudsher een standaard bedrijventerrein van 50 ha groot met een focus op kantoren. Het is opgezet in de jaren tachtig Invalid source specified.. Onlangs is de dynamiek van de afgelopen jaren op Sloterdijk-I geïnventariseerd. Want op valt is dat er steeds meer verschillende soorten bedrijvigheid vestigen. Er zit bijvoorbeeld een school, een college, onlangs zijn er hotels gekomen, horeca, fastfood, een moskee, kringloopwinkel, een uitvaartcentrum, kantoren langs de ring (A10), maar ook gewone kleine bedrijfjes, dus een hele bonte mix. Waar op Beukenhorst-West een grote sprake is van leegstand is dit op Sloterdijk-I nauwelijks het geval. De leegstand die er is zit in de kantoren langs de A10, er zijn geen lege kavels. Er is een grote dynamiek en leegstaande locaties worden snel opgevuld. De locatie kent een goede bereikbaarheid zowel met het openbaar vervoer als met de auto. Sloterdijk-I is een stationslocatie. Binnen 5 minuten ben je op intercitystation Sloterdijk. Het NS station kent directe verbindingen met Schiphol, Amsterdam Centraal, Zandvoort en Leiden. Vanaf station Sloterdijk rijden ook trams en metro s. Metro 51 rijdt van Gein naar de Isolatorweg (gelegen in Sloterdijk-I) en terug. De naam zegt het al: Isolatorweg. Het ligt vrij geïsoleerd en deze metro rijdt nu nog niet naar het stadscentrum. Het is een rare - aan het eind van de wereld- plek en het is totaal niet aangenaam om daar uit of in te stappen. (Vlaanderen, 2014). Naast deze metroverbinding zijn er een tal aan bus- en tramverbindingen in de omgeving, maar geen loopt door Sloterdijk-I. Wel gaan deze verbindingen naar het stadscentrum van Amsterdam vanaf Sloterdijk station. Sloterdijk-I heeft directe verbindingen met de A10, A5 en N200.De fysieke bereikbaarheid voor fiets en voet kan verbeterd worden. De verbinding naar de Spaarndammerbuurt via de Transformatorweg is zwak met een onaangename doorgang onder een viaduct. Tevens geldt ook voor de verbinding naar het zuidelijke deel dat de volkstuinen een vrij onneembare vesting is waar omheen gereden moet worden. Ook de kwaliteit van de routes laat te wensen over. Het gebied ligt verscholen achter het Westerpark en de volkstuinen. Het cultuurpark Westerpark gaat bijna aan zijn eigen succes ten onder mede door de organisatie van de vele evenementen en het intensieve gebruik. Er komen 5 miljoen bezoekers per jaar. Waarvan aan de Westergasfabriek. Dit houdt in dat er bezoekers per week komen (Hartog, 2014). Op dit moment wordt alleen de oostkant van het park zo intensief gebruikt en wordt er gekeken naar de mogelijkheden hoe dit succes verder uit te rollen is over de rest van het park. Het is echt een groen gebied, iedereen die eraan woont, maakt er gebruik van en daardoor is het fijn om er te wonen. (Vlaanderen, 2014). Daarnaast ligt Sloterdijk-I dicht bij het centrumstedelijk milieu, binnen een aantal minuten ben je midden in de bruisende Jordaan. 15

16 4.6 STERKTE ZWAKTE ANALYSE BUSINESS PARK AMSTERDAM OSDORP STERKTES Groene omgeving In Amsterdam Lege kavels, hogere flexibiliteit Goede bereikbaarheid per auto ZWAKTES Stedenbouwkundige barrière Onzichtbaar Voorzieningen niet in de directe omgeving BEUKENHORST-WEST SLOTERDIJK-I Op 1 kilometer afstand van het centrum Unieke stationslocatie Uitstekende bereikbaarheid, zowel auto als openbaar vervoer Wandelbos en fruittuinen In Amsterdam binnen de ring Veel recreatie mogelijkheden Hoog stedelijk milieu mogelijk Nabij intercitystation Geen verbinding met het centrum Verouderde panden Onzichtbaar Geen identiteit, slecht imago Infrastructurele barrière Onzichtbaar Slechte fysieke bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers 16

17 5. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN Trends Gevolg voor werklocaties Oplossing: functiemenging Gebieds analyse CONCEPT De mogelijkheden voor een nieuw type woonwerkmilieu worden in dit onderzoek uitgewerkt aan de hand van casussen. Hoe zijn we hierop gekomen? En wat is onze werkmethode? We hebben eerst gekeken naar de trends die van invloed kunnen zijn op het ruimtelijk gedrag van mensen en bedrijven. We noemen dit de new economy. Er is sprake van leegstand en verloedering van werklocaties. De oplossing hiervoor is functiemenging. Elk gebied heeft natuurlijk haar eigen DNA. Daarom voeren we bij elk gebied een gebiedsanalyse uit en hieruit komt het concept wat we kunnen implementeren. De drie locaties die als case gebruikt zullen worden zijn Business Park Amsterdam Osdorp nabij Amsterdam Nieuw-West, Beukenhorst West in Hoofddorp en Sloterdijk-I nabij station Sloterdijk in Amsterdam. Dit onderzoek vraagt niet om een stedenbouwkundige en architectonische benadering of haalbaarheidsstudie maar is meer een verkennende benadering van drie kleinschalige gebiedsontwikkelingsprojecten waarbij de focus ligt op het ideale woonwerkmilieu. We hebben te maken gehad met verschillende partners en dus ook verschillende belangen. Transforte, SADC, IMOSS en Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam zijn de partners die ons hebben geholpen met het onderzoek. Dit rapport is dan ook specifiek geschreven aan de eerder genoemde partners en geïnteresseerden in het creëren van een nieuw type woonwerkmilieu. 5.1 THE NEW ECONOMY Het mooie aan gebiedsontwikkeling is dat de denkbeelden over gebiedsontwikkeling en de inrichting van ons land met de tijd mee verandert. Ruimtelijke ontwikkelingen vormen vaak een afspiegeling van de trends en ontwikkelingen in de samenleving. Tijdens de Industriële Revolutie had je de trek naar de stad en werden er bijvoorbeeld arbeiderswoningen ontwikkeld dichtbij de fabriek waar ze werkten. Alle ruimtelijke ontwikkelingen, van de grachtengordel tot aan de VINEX-wijken, worden gekenmerkt door economische, sociale, demografische en ook digitale ontwikkelingen. 17

18 Nieuwe tijden vragen om nieuwe stijlen en strategieën op het gebied van gebiedsontwikkeling. Voordat er naar de nieuwe stijlen en strategieën wordt gekeken zullen eerst de trends en ontwikkelingen in kaart moeten worden gebracht. Het gaat om de huidige trends met oog op de toekomst. Met gebiedsontwikkeling wordt er ook geprobeerd om beetje in de toekomst te kijken. Deze trends hebben hun invloed op de ruimtelijke ontwikkelingen omdat het gedrag van mensen verandert. We leven in een tijdperk waarin de economie en het gedrag van mensen verandert. Deze tijd vraagt dan ook om anders te kunnen denken over ontwikkelingen in een gebied. Neem bijvoorbeeld de monofunctionele naoorlogse woonwijken of de leegstaande kantoorlocaties en bedrijventerreinen. Bedrijven en mensen stellen tegenwoordig andere ruimtelijke eisen aan hun omgeving. Men spreekt van een overgang van the old economy naar the new economy. Onder deze overkoepelende term zijn er meerdere trends te plaatsen die invloed heeft op de stedelijke economie. Een van de belangrijkste ontwikkelingen die invloed hebben op gebiedsontwikkeling is de verdere digitalisering, e-commerce en the new way of working. Door nieuwe technologische ontwikkelingen wordt het mogelijk om praktisch bijna achter je PC te leven. Thuis werken of werken in een verzamelgebouw is niet meer vreemd en bedrijven werken tegenwoordig samen met de overheid en kennisinstellingen aan smart cities. Deze trends hebben een impact op ons dagelijks leven en hoe we met ruimte dus omgaan. Door nieuwe technologische ontwikkelingen wordt de mensen flexibeler en mobieler. Men spreekt zelfs over slimme verstedelijking. Alleen de vraag is hoe gaan bij gebiedsontwikkeling hiermee om. Er moet nog meer ingezet worden op slimme toepassingen om de stad nog innovatiever en meer leefbaar te maken. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met E-commerce? Men koopt steeds meer spullen via het internet wat een bedreiging is voor onze mooie centra met veel retail in Nederland. Maar het kan ook gelijk een oplossing te zijn door de kansen te benutten. De bedrijven in E- commerce hebben ook ruimte nodig. Alleen moet de retail niet ten onder gaan. 18

19 Tegenwoordig werken ICT bedrijven en energiebedrijven samen aan slimme en duurzame oplossingen. Duurzaamheid en sustainability zijn termen die momenteel erg in trek zijn. Het streven ernaar zorgt voor veel dynamiek. De invalshoek van duurzaamheid brengt vanzelf een lange termijn perspectief met zich mee. En dit kan zorgen voor waardecreatie. Duurzaamheid zal de komende periode, nog meer dan nu, een stuwende kracht zijn voor innovatie. Duurzaamheid is een wereldwijde uitdaging en bestaat uit een brede waaier van onderwerpen. Zo zijn steeds ondernemers en bedrijven bezig met duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de Westas spreken we over de circulaire economie. De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Dit is anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die na verbruik worden vernietigd. Een populaire trend wat hierbij ook komt komen is sharing. Bezit wordt minder belangrijk en delen wordt steeds meer gebruik als een belangrijke factor voor the New Economy. Mede door de crisis is sharing in een versneld proces geraakt. Nieuwe concepten en bedrijven op basis van sharing schieten als paddenstoelen uit de grond. Woningen die worden omgetoverd tot hotel, auto s die je via een site kunt delen en ga zo maar door. Allerlei ontwikkelingen die ook kansen kunnen worden gezien bij het plannen van een gebied. De sharing economy is nu vooral C2C (consumers 2 concsumers) maar dit kan ook geïmplementeerd worden in b2b (business 2 business). Deze ontwikkeling is een kans waarmee in de Westas exclusief mee geëxperimenteerd kan worden. De technologische is er om dit te kunnen bereiken. Ook op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid is er sprake van verduurzaming. Zo heb je bijvoorbeeld de car2go s en de gogo-taxi in Amsterdam Nieuw-West. Dit zijn concepten waarbij duurzaamheid en flexibiliteit de uitgangspunten zijn. Men wordt steeds meer mobieler en flexibeler en ook de mobiliteit moet met de tijd meegaan. De globale trends hebben invloed op gebiedsontwikkeling en ook de manier waarop we naar gebiedsontwikkeling kijken. Er wordt zelfs gesproken over gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl. Een hele belangrijke trend hierin is, wat het kabinet Rutte 2 al heeft aangekondigd, dat onze samenleving steeds meer zal veranderen in een participatiemaatschappij. De rollen binnen gebiedsontwikkeling verandert. Van top-down verandert de samenleving steeds meer in een netwerksamenleving. Zo verandert ook de rol van de overheid. Bij de gemeenten spreekt men over faciliteren en loslaten. Zo was de gemeenten voorheen de belangrijkste stakeholder. Nu en in de toekomst zal de gemeente minder bepalend zijn en zich meer gedragen als één van de stakeholders in het netwerk. Hiermee verandert ook de rol van de private partijen. Zo verbreden projectontwikkelaars hun activiteiten en versterken zij de samenwerking met andere sectoren zoals data, telecom, energie, water en afval. Deze nieuwe partijen zien kansen in deze moderne tijd van gebiedsontwikkeling. Daarnaast is de focus steeds meer op bestaand vastgoed en minder op sloop en nieuwbouw projecten. In deze tijd zijn partners de drijvende kracht in gebiedsontwikkeling geworden. Die partners zijn allang niet meer alleen de grotere ontwikkelende partijen, maar het zijn ook particulieren, collectieven, (lokale) ondernemers en organisaties. Dit betekent dat overheden (bestuurders en ambtenaren) op andere netwerken dan voorheen moeten inspelen. Het maatschappelijk middenveld of coöperaties (burgers, ondernemers en instellingen) nemen steeds een grotere rol op zich in gebiedsontwikkeling. Er ontstaan communitys die bepaalde idealen delen en zich gaan verenigen. Deze coöperaties ontplooien initiatieven en verlenen diensten en denken mee over 19

20 gebiedsontwikkeling. Daarnaast zijn het potentiële gebruikers en het gebruik en de gebruikers van de grond of vastgoed staan voorop in gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl. Dit maatschappelijk middenveld kan zich ontwikkelen tot een belangrijk initiatiefnemer in gebiedsontwikkeling. Flexibelere en globalere regelgeving is van groot belang vanwege de snelheid en onvoorspelbaarheid van veranderingen. Deze coöperaties nemen sinds 2011 in rap tempo toe en ontplooien tijdelijke initiatieven, verlenen diensten en denken mee over gebiedsontwikkeling. De burgercoöperatie is één van de uitingsvormen van maatschappelijk initiatief. Ook crowdfunding, crowdsourcing en buurtondernemingen of wijkbedrijven zijn vormen van burgerinitiatieven met relevantie voor gebiedsontwikkeling (GONS, 2014). TRENDS We leven in een tijdperk waarin de economie waarin ondernemers maar ook bewoners opereren verandert. The new economy wordt het ook wel genoemd. Onder deze overkoepelende term kunnen meerdere trends geplaatst worden. Trend Circulaire economie -> Duurzaamheid / sharing Trend: Digitalisering -> e-commerce, new way of working Trend: deinstitutionalisering -> Verandering rollen publiek-privaat Trend: Stedelijke ontwikkeling Randstad -> Steden groeien, woningbouwopgave 6. CONCEPTUELE UITWERKING 6.1 DOELGROEP Nu de randvoorwaarden voor functiemenging zijn onderzocht en opgesteld en de trends en ontwikkelingen die invloed hebben op het ruimtelijk gedrag van mensen en bedrijven in kaart gebracht, kunnen we gaan kijken naar de doelgroep. Een grote waarneembare trend is de aantrekkingskracht van de Randstad, en met name Amsterdam, op de bevolking van Nederland. Deze magneetwerking zal ook betekenen dat de achtertuinen en voortuinen van Amsterdam in ontwikkeling moeten komen. De woningnood in Amsterdam is nu al een groot probleem. Steden breiden zich steeds verder uit naar de randen. De nieuwe generatie starters op zowel de woningmarkt als arbeidsmarkt willen graag in de stad wonen (Generatie Y). Inmiddels is de stad en vooral Amsterdam, the place to be. De plek waar alles gebeurt Nieuw woon-werk milieu Om een nieuw type woon-werkmilieu op een bedrijventerrein in de Westas te verwezenlijken zal eerst ingespeeld moeten worden op pioniers. Op een bedrijventerrein heb je nog weinig voorzieningen. Maar wat nog niet is, kan nog komen. Er zal geappelleerd moeten worden aan 20

Projectinformatie. Haarlemmerliede

Projectinformatie. Haarlemmerliede Projectinformatie Haarlemmerliede VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Object Te koop, kavels gelegen op het businesspark PolanenPark te Haarlemmerliede. PolanenPark is een representatief bedrijventerrein,

Nadere informatie

Beste van Nederland 5 x Sloterdijk Meer over Sloterdijk Centrum Mix van functies Meer lezen Colofon

Beste van Nederland 5 x Sloterdijk Meer over Sloterdijk Centrum Mix van functies Meer lezen Colofon Beste van Nederland 5 x Sloterdijk Meer over Sloterdijk Centrum Mix van functies Meer lezen Colofon 4 4 7 8 9 9 2. Westpoort, dat bestaat uit Sloterdijk en de Haven, is met 37 hectare (370 duizend m2)

Nadere informatie

JUDITH LEKKERKERKER 11 FEBRUARI 2016

JUDITH LEKKERKERKER 11 FEBRUARI 2016 JUDITH LEKKERKERKER 11 FEBRUARI 2016 Verdere verstedelijking Groei concentreert zich in grotere steden o omvang van de stad o ligging ten opzichte van het economisch kerngebied o aanwezigheid van hoger

Nadere informatie

Kernopgave 1: Verbinding Hoofddorp centrum station

Kernopgave 1: Verbinding Hoofddorp centrum station Kernopgave 1: Verbinding Hoofddorp centrum station 1 Fruittuinen en Wandelbos tot stadspark transformeren. Stadspark houdt in: Fruittuinen, Wandelbos (met volière en kinderboerderij) en tenniscomplex.

Nadere informatie

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Almere biedt ondernemers met ambitie in het centrum van Nederland alle ruimte zich te vestigen, te pionieren en te groeien. Ondernemen in Almere betekent ondernemen

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

LOCATIE OPTIES IN UTRECHT. www.metelkaar.com

LOCATIE OPTIES IN UTRECHT. www.metelkaar.com LOCATIE OPTIES IN UTRECHT www.metelkaar.com INLEIDING Waar zouden jullie met elkaar aan de slag willen gaan, maar vooral: waar zouden jullie met elkaar willen wonen? Een belangrijke stap in het waarmaken

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

Empowering your business in West.

Empowering your business in West. Empowering your business in West. HEMELS ZICHT UNIEKE VRIJE RUIMTE HOOGWAARDIGE VESTIGINGSPLAATS HORECA, WONEN EN RECREATIE CENTRAAL GELEGEN EN GOED BEREIKBAAR ARCHITECTUUR MEERDERE BESTEMMINGEN GROTE

Nadere informatie

Rotterdam Stadshavens

Rotterdam Stadshavens Rotterdam Stadshavens Nota Ruimte budget 31 miljoen euro Planoppervlak 1000 hectare (1600 hectare inclusief wateroppervlak) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Scriptie Vastgoed en Makelaardij Marlot van Dijken - augustus 2014

Scriptie Vastgoed en Makelaardij Marlot van Dijken - augustus 2014 Scriptie Vastgoed en Makelaardij Marlot van Dijken - augustus 2014 H OME SWEET HOME IN DE WESTAS Wonen als onderdeel van Business Park Amsterdam Osdorp, Beukenhorst- West en Sloterdijk-I Omslag: Transformatie

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

9 M 5 ore than to 275

9 M 5 ore than to 275 5 More than to 275 275 95 to schiphol rijk am en de boeing avenue Inspirerend zaken doen Boeing Avenue 275 In de uitdagende werkomgeving van het parkachtige Schiphol-Rijk ligt het moderne en multifunctionele

Nadere informatie

NS Poort en u. Stationsgebieden komen tot leven

NS Poort en u. Stationsgebieden komen tot leven NS Poort en u Stationsgebieden komen tot leven Welkom bij NS Poort NS Poort. Misschien is de naam voor u nieuw. Wij richten ons op de poort naar vele vormen van vervoer, de poort naar het stadscentrum,

Nadere informatie

Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nota Ruimte budget 25 miljoen euro Planoppervlak 33 hectare Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Synergie tussen stad en water De directe ligging

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein De Mient, gemeente Capelle a/d IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft

Nadere informatie

BRAINPARK/ UNIVERSITY DISTRCT

BRAINPARK/ UNIVERSITY DISTRCT BRAINPARK/ UNIVERSITY DISTRCT 1. Centrale ligging in regio Rotterdam dankzij A16 2. Overzichtelijke, ruime en parkachtige opzet 3. Goed bereikbaar per auto en metro 4. Veel kleinere bedrijven aanwezig

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Herstructurering van de Schepenbuurt en omgeving Maarten Seerden Inleiding Schepenbuurt en omgeving Bouwperiode: jaren 40-50 van de 20e eeuw Wijk is verouderd behoefte

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief

nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief EN wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Hoofdrapport 4 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en context pagina 3 3. Geografische afbakening pagina 4 4. Ontwikkeling

Nadere informatie

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Inleiding Het proces om tot een locatiekeuze voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) te komen is precair. In dit document wordt verder

Nadere informatie

Werkende bedrijventerreinen

Werkende bedrijventerreinen Werkende bedrijventerreinen Dr. Cees-Jan Pen, programmamanager Platform31/Lector Vastgoed Fontys 1 Mijn agenda Bedrijventerreinen hoger op de politieke agenda: banen, mkb, leefbaarheid, economisch belang

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 16 september 2013 Betreft Rijksprogramma SMASH

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 16 september 2013 Betreft Rijksprogramma SMASH > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven

Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven Uit: Bijlagenboek bij STEC rapportage Naar een sterke Eindhovense kantorenmarkt d.d. juni 2011 KANTOORLOCATIES

Nadere informatie

De identiteit van de Westas. Auteur: Mark Noordzij

De identiteit van de Westas. Auteur: Mark Noordzij De identiteit van de Westas Auteur: Mark Noordzij 1 1. De Westas Wat en Waarom? Auteur: Mark Noordzij Wat is jouw identiteit? Een vraag die veelal synoniem staat aan de vraag: Wie ben je? Een complex,

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, innovatie en productiviteit en dragen daarmee bij aan de welvaart en welzijn

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR In 2012 stond het eerste drieluik Van Eesterengesprekken, met bijbehorende excursies, in het teken van openbaar groen,

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kapelpolder, gemeente Maassluis A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht

Nadere informatie

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323.

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323. Maastricht Maastricht 120.000 inwoners, stabilisatie Centrum van de regio (600.000-550.000) Universiteit Meer dan 20 miljoen bezoekers waarvan 2/3 uit Nederland, winkelen belangrijkste bezoekmotief Compacte

Nadere informatie

beschrijving plankaart.

beschrijving plankaart. 06. plan. "Op en langs het voormalige tracé van de A9 wordt de vrijkomende ruimte gebruikt om nieuwe hoogwaardige woongebieden te realiseren binnen de bebouwde kom van Badhoevedorp. Deze gebieden krijgen

Nadere informatie

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025"

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie Wernhout 2025 Reactienota Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025" 1. Inleiding De ontwerp structuurvisie "Wernhout 2025" is op dinsdag 22 oktober 2013 gepresenteerd aan de bewoners en de Dorpsraad van Wernhout.

Nadere informatie

ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan

ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan 2 schiereiland de Hemmes (Wijde Zaan) Unieke locaties aan de oever van de Zaan De Metropoolregio Amsterdam heeft een grote aantrekkingskracht op mensen

Nadere informatie

KANSENKAART. Kansenkaart 2020 Mogelijkheden voor bouwen in Leiden Inhoudsopgave Meer informatie. Toelichting. Meer info. Voorwoord.

KANSENKAART. Kansenkaart 2020 Mogelijkheden voor bouwen in Leiden Inhoudsopgave Meer informatie. Toelichting. Meer info. Voorwoord. Toelichting Kansenkaart Meer info Toelichting Meer info Voorwoord Toelichting Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord Kansenkaart Meer info Toelichting Voorwoord Kansenkaart 2020 Mogelijkheden

Nadere informatie

memo : Martine de Groene (HVBM Vastgoed) : Peter Blokland (Corning) : Wiandy Balster (Mobycon) : Parkeernorm nieuwbouw Fogostraat

memo : Martine de Groene (HVBM Vastgoed) : Peter Blokland (Corning) : Wiandy Balster (Mobycon) : Parkeernorm nieuwbouw Fogostraat Hooikade 13 Postbus 2873 2601 CW Delft tel. 015 2147899 memo Aan C.c. Van Betreft : Martine de Groene (HVBM Vastgoed) : Peter Blokland (Corning) : Wiandy Balster (Mobycon) : Parkeernorm nieuwbouw Fogostraat

Nadere informatie

Visie bedrijventerrein Kranenburg. Groningen VISIE KRANENBURG GRONINGEN 1

Visie bedrijventerrein Kranenburg. Groningen VISIE KRANENBURG GRONINGEN 1 Visie bedrijventerrein Kranenburg Groningen Dracht kranenburg - 1904-2016 VISIE KRANENBURG GRONINGEN 1 COLOFON Opdrachtgever: VBGW Groningen Door: Donkergroen Ontwerp & Advies Postbus 145 8600 AC Sneek

Nadere informatie

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Bedrijventerrein Meerpaal Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Meerpaal Directe aansluiting op A27 Goede infrastructuur op het terrein Hoogwaardige

Nadere informatie

wonen en werken in het bedrijvenpark

wonen en werken in het bedrijvenpark G wonen en werken in het bedrijvenpark N advies ontwerplab Nagele - 2 - zicht op bedrijventerrein vanuit winkelstrook wonen en werken in het bedrijvenpark inhoudsopgave 4 inleiding 6 project 27 van bedrijventerrein

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Een toekomst voor Stratum

Een toekomst voor Stratum Een toekomst voor Stratum 27 januari 2016 Presentatie Wat is een gebiedsprogramma Stratum in haar geheel Kanaalzone en de Groene Gordel Het Woonhart In gesprek 1 Gebiedsprogramma Wat is een gebiedsprogramma?

Nadere informatie

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad 2017-2022 Inleiding Zwolle heeft de ambitie om de meest aantrekkelijke binnenstad van Noordoost-Nederland te worden en te blijven. Daarvoor moeten

Nadere informatie

rhenen schets-museumkwartier deel 1

rhenen schets-museumkwartier deel 1 rhenen schets-museumkwartier deel 1 Opdrachtgever: Gemeente Rhenen Stedenbouwkundig ontwerp: Aad Trompert, Amersfoort Architectuur: Van Leeuwen Architecten, Veenendaal 2 mei 2011 rhenen museumkwartier

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

CAMPUS-park Delft TU Noord

CAMPUS-park Delft TU Noord TU Noord klimaatadaptatie & gebiedsontwikkeling - Kanaalweg 2 SCHIE DUWO Botanische Tuin OPGAVE KLIMAATADAPTATIE In het kader van het project Klimaatadaptatie Delft is een studie verricht naar de gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 2 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 pakjeruimte.nl zelfbouw@rotterdam.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Programma zelfbouw rotterdam 2015-2018

Nadere informatie

TERUGKOPPELING PUBLIEKSLAB. 23 juni 2015, Zoetermeer

TERUGKOPPELING PUBLIEKSLAB. 23 juni 2015, Zoetermeer TERUGKOPPELING PUBLIEKSLAB 23 juni 2015, Zoetermeer Stadscentrum De gemeente Zoetermeer wil samen met vele andere betrokkenen de Entree van Zoetermeer langs de A12 en rondom Station Zoetermeer verbeteren.

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

Toelichting op planuitwerking Fase 3

Toelichting op planuitwerking Fase 3 Toelichting op planuitwerking Fase 3 Martijn den Braven FASE 3 WATERFRONT WAT & HOE Aanleiding Huidige stedenbouwkundige opzet stamt uit 2010 Ontwikkeling fase 3 vanaf 2018 Inspelen op actuele

Nadere informatie

WERKEN 3.0. Voordelen van werken 3.0

WERKEN 3.0. Voordelen van werken 3.0 WERKEN 3.0 Het Nieuwe Werken Aangeboden door HKA Voordelen van werken 3.0 Werken van 09:00 tot 17:00 doen de meeste mensen al niet meer. We leven wereldwijd in een 24 uur economie die continu verandert.

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

PARK MAASHORST. Wonen op het mooiste plekje van Uden. Met natuurgebied De Maashorst als achtertuin. PARKMAASHORST.NL

PARK MAASHORST. Wonen op het mooiste plekje van Uden. Met natuurgebied De Maashorst als achtertuin. PARKMAASHORST.NL PARK MAASHORST Wonen op het mooiste plekje van Uden. Met natuurgebied De Maashorst als achtertuin. PARKMAASHORST.NL Een gebied met ongekende mogelijkheden In het Noorden van Uden, aan de rand van één van

Nadere informatie

Stad en landschap verbonden

Stad en landschap verbonden Afstudeerpresentatie - 19 april 2013 Stad en landschap verbonden Het inpassen van het bedrijventerrein van Haarlem in de omliggende structuren voor het recreatieve langzaam verkeer Jenny Nauta - 1303163

Nadere informatie

Ontwikkelingsvisie. Noordereiland & Burgemeester Drijbersingel, Zwolle. DeZwarteHond.

Ontwikkelingsvisie. Noordereiland & Burgemeester Drijbersingel, Zwolle. DeZwarteHond. Ontwikkelingsvisie Noordereiland & Burgemeester Drijbersingel, Zwolle DeZwarteHond. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige situatie 3. Uitgangspunten 4. Ontwikkelingsvisie 4.1 Verbindingen 4.2 Parkeren

Nadere informatie

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum 1 Kethelvaart Het bedrijventerrein Kethelvaart is gelegen in Schiedam Noord in de wijk Kethel, omgeven door de nieuwbouwwijken Tuindorp, Woudhoek en Spaland. Het bedrijventerrein ligt naast de dorpskern

Nadere informatie

GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL NIEUW-WEST. Nota van beantwoording zienswijzen. behorend bij het. bestemmingsplan Metrostationslocatie Overtoomse Veld

GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL NIEUW-WEST. Nota van beantwoording zienswijzen. behorend bij het. bestemmingsplan Metrostationslocatie Overtoomse Veld GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL NIEUW-WEST Nota van beantwoording zienswijzen behorend bij het bestemmingsplan Metrostationslocatie Overtoomse Veld Januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Zienswijzen Indieners

Nadere informatie

Duurzame Stedebouw voor dagelijks gebruik

Duurzame Stedebouw voor dagelijks gebruik Duurzame Stedebouw voor dagelijks gebruik A.Sluijter 120609 paper A.Sluijter O6 AvB 120609 A. Sluijter Amsterdam 120609 tbv Ruimteconferentie paper O6 AvB Amsterdam paper O6 AvB Amsterdam 031109 tbv Ruimteconferentie

Nadere informatie

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Een aantrekkelijk gebied, met een uitgebreid aanbod aan werkgelegenheid Onder de noemer Arnhem Centraal ondergaan station Arnhem en zijn directe omgeving

Nadere informatie

Tijdelijk Anders Gebruiken

Tijdelijk Anders Gebruiken Tijdelijk Anders Gebruiken van terreinen en gebouwen Ingrid van de Vossenberg Projectleider T.A.G. / Stedenbouwkundige / Gemeente Nijmegen Wat is TAG? De ontwikkelaar: sloopt niet, maar stelt gebouw

Nadere informatie

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST 3 EEN NIEUWE TOEKOMST Opgave en toekomstperspectief De aandacht die er binnen het huidige politieke en bestuurlijke klimaat is voor de verbetering van wijken als Transvaal, is een kans die met beide handen

Nadere informatie

e werkende wijk Een studie naar de effecten die kleinschalige bedrijvigheid op de leefbaarheid in een wijk kan hebben.

e werkende wijk Een studie naar de effecten die kleinschalige bedrijvigheid op de leefbaarheid in een wijk kan hebben. e werkende wijk Een studie naar de effecten die kleinschalige bedrijvigheid op de leefbaarheid in een wijk kan hebben. P5 presentatie - Marloes Stokvis - 1353284 - studio Urban Regeneration - 27 juni 2013

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Koningin Wilhelminalaan 2 Leidschendam Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon 14 070 Fax (070) 320 13 02 www.leidschendam-voorburg.nl info@leidschendam-voorburg.nl

Nadere informatie

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR REGIONALE RAADSAVOND 5 april 2017 AGENDA Oogst van de ronde door de regio Lezing van de regio Het Omgevingsbeeld voor de regio Alkmaar 2 OMGEVINGSBEELD

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

BOUWNETWERK. Kiezen en uitblinken. Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving

BOUWNETWERK. Kiezen en uitblinken. Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving BOUWNETWERK Kiezen en uitblinken Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving Kiezen en uitblinken Aan mevrouw Schultz van Haegen, minister van infrastructuur en milieu,

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2015 aanzienlijk gestegen. Het aantal werkzame personen is toegenomen met 1,4% (1.700). Het totaal komt hiermee op ruim 119.000 arbeidsplaatsen (voltijds)

Nadere informatie

Marktonderzoek Waterrijk

Marktonderzoek Waterrijk Marktonderzoek Waterrijk Almelo Amersfoort, 30 juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek 2 1.2 Onderzoeksvraag 2 1.3 Methode 2 2 Beoordeling plan Waterrijk 3 2.1 Waterrijk

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Masterplan Grote Markt en omgeving

Masterplan Grote Markt en omgeving Masterplan Grote Markt en omgeving Tweede participatiemoment 2 april 2015 Grontmij HOSPER Uforce Verloop van deze avond 1. Welkom 2. Stand van zaken: wat is er gebeurd sinds het eerste participatiemoment

Nadere informatie

BORGSTEDE EN OMGEVING

BORGSTEDE EN OMGEVING UITSNEDE STRUCTUURKAART 56 UITSNEDE VOORBEELDUITWERKING BORGSTEDE EN OMGEVING STEDENBOUWKUNDIGE STRUCTUUR Uitgangspunt voor de stedenbouwkundige structuur voor het deelgebied Borgstede e.o. is de bestaande

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Versie definitief Datum 19 november 2009 1 (17) Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Auteur Tineke Brouwers Het tweede onderzoek Op 12 oktober 2009 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

Het sprookje van. Wonen. op het mooiste plekje van. Uden

Het sprookje van. Wonen. op het mooiste plekje van. Uden Het sprookje van Wonen op het mooiste plekje van Uden park maashorst parkmaashorst.nl P ark M aashorst 1 Uden Noord, grenzend aan Maashorst, is het ideale gebied voor een bijzondere ontwikkeling. Op de

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

MRA-agenda van de IJmond IJMOND

MRA-agenda van de IJmond IJMOND MRA-agenda van de IJmond IJMOND MRA-agenda van de IJmond IJMOND Inleiding De IJmond is een veelzijdige aantrekkelijke regio met veel potentie. Binnen de Metropoolregio Amsterdam heeft de IJmond een eigen

Nadere informatie

GEBIEDEN. 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5

GEBIEDEN. 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5 GEBIEDEN 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5 Probleemwijken Groot aandeel sociale huurwoningen Slechte kwaliteit woonomgeving Afname aantal voorzieningen Toename asociaal gedrag Sociale en etnische spanningen

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK

OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK PROJECT UITGELICHT: HET GROOT ZIEKENGASTHUIS IN S-HERTOGENBOSCH OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK Maakt werk van leegstand Hoofdkantoor Dr. Kuyperstraat 9 2514 BA Den Haag T: 070 335 20 30 F: 070 347 07 77 3 Oud

Nadere informatie

Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Nieuw Mathenesse, Gemeente Schiedam A. Inleiding Deze factsheet

Nadere informatie

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking 1 2 Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking Medio 2019 moet Nieuw-Mathenesse een modern, gemengd bedrijventerrein zijn waarmee de gemeente

Nadere informatie

Europoint torens Rotterdam Studie

Europoint torens Rotterdam Studie Europoint torens Rotterdam Studie Maria Haag architectuur Ir. Maria Haag Laan op Zuid 73 3072 DB Rotterdam tel. 010 4738030 info@mariahaag.nl www.mariahaag.nl Met dank aan: Ir. Yannick Boidin, architect

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Rustig, toch centraal gelegen. Prima woning voor starters. Alle voorzieningen in de buurt

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Rustig, toch centraal gelegen. Prima woning voor starters. Alle voorzieningen in de buurt Huizen van Hoekstra & van Eck Oogststraat 31, 1097 ZR Amsterdam Prima woning voor starters Alle voorzieningen in de buurt Woning met voor- en achtertuin. Rustig, toch centraal gelegen Karakteristieke Betondorp

Nadere informatie