!""#$%&'($")*'*++ ,(#$*#!-++'!$+.&(/*!.+0*$&*!*#!/**12(('0*&3!&#!45$)*'3(5!6&*789:*$)! "#$%&'()&*'(%%+')! ;-(!<*5$!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!""#$%&'($")*'*++ ,(#$*#!-++'!$+.&(/*!.+0*$&*!*#!/**12(('0*&3!&#!45$)*'3(5!6&*789:*$)! "#$%&'()&*'(%%+')! ;-(!<*5$!"

Transcriptie

1 "#$%&'()&*'(%%+') ""#$%&'($")*'*++,(#$*#-++'$+.&(/*.+0*$&**#/**12(('0*&3&#45$)*'3(56&*789:*$) ;-(<*5$

2 D&)'(%%+')&$&#+%3'(.0)-(#0*)E'+.*$F7'*(7-(#3*3&'*.)&*=)*3*/&GH*I#)8&HH*/&#J-(#0*) =)(3$3**/6&*789:*$)$(5*#J*$)*/33++'K ;-(<*5$ :&*2*L(#3*'L**# =)(3$3**/6&*789:*$) E/*&#MNB9MNO#'PC E+$)27$ABBQ CBBBR445$)*'3(5 :*2$&)*K ;5(&/K U*/*1++#K 888P#&*788*$)P(5$)*'3(5P#/S277')5+*$)7&#*# &#1+T#&*788*$)P(5$)*'3(5P#/ CN9BAB D&)'(%%+')2*++J)**#V+'*%'*$*#)()&*15+J*/&GH2**/3)*J*-*#-(#3*5+*$)7&#*#&#6&*789:*$)P L++'+#G7&$)0*3*#H7##*#8&GJ**#((#$%'(H*/&GH0*&3((#-(('3*#P4(#3*J*J*-*#$H7##*#J**# '*.0)*#8+'3*#+#)/**#)P :*2*3(#H*#&*3*'**#3&*0**1)5**J*8*'H)((#3*)+)$)(#3H+5&#J-(#3&)%'+G*.)P WABCC>?*5**#)*45$)*'3(5>=)(3$3**/6&*789:*$) 4//*'*.0)*#-++'2*0+73*#P 6&*)$7&)3*V*7&)J(-*5(J8+'3*#-*'-**/-+73&J3>+%J*$/(J*#&#**#J*(7)+5()&$**'3J*J*-*#$2*$)(#3*#S+1 +%*#2(('J*5((H)&#*#&J*-+'5+1+%*#&J*8&GV*>V+#3*'-++'(1J((#3*$.0'&1)*/&GH*)+*$)*55&#J-(#3* 7&)J*-*'P A

3 ""#$""#%&& "#"$%"&#'()*'"&+#,(-.%"''"/#(0#1()1("&"&#2".3(-4"&#"&#'"%"5$67".'$68#6"#"$%"&#3--.'#)(($".# )*7"&9# "#6&*789:*$)&$**#X5+*$)7&#*#)'*#3Y((#3*J(#JPI%-*'$.0&//*#3*%/*HH*#&#0*)$)(3$3**/ 8+'3*#3*J'($-*/3*#)7$$*#07&V*#2/+HH*#+5J*)+-*'3)+)**#J*V(5*#/&GH*3--.')("/'-$&P;*# )7&#&#3*8&GH8(('2*8+#*'$$(5*#J'+*#)*#*#1'7&)-*'2+78*#*#*/H(('+#)5+*)*#P Z*)'*(/&$*'*#-(#**#[)&G3*/&GH*\277')5+*$)7&#&$**#J+*3*5(#&*'+55*)2*8+#*'$0*) +%*#2(('J'+*##&*78/*-*#&#)*2/(V*#*#**#277')/**12((')*0+73*#)&G3*#$$)*3*/&GH* -*'#&*78&#JPZ*)&$5++&3()2*8+#*'$-((HV*/10*)&#&)&()&*1#*5*#-++'**#5+*$)7&#*#3*V*5*) 07/%-(#0*)$)(3$3**/+18+#&#J.+'%+'()&*((#/*JJ*#PD()5((H)5*#$*#*.0)2*)'+HH*#2&G07# 277')P;*#J*V(5*#/&GH*5+*$)7&#2'*#J)5*#$*#5*)-*'$.0&//*#3*.7/)7'*/*(.0)*'J'+#3*#$(5*# *#&$*37.()&*1P,&#3*'*#/*'*#*'+-*'#()77'>H/&5(()*#J*V+#3*)*#P"#**#5+*$)7&#H+5G*)+) '7$)*#G*2*#)&#3*27&)*#/7.0)&#2*8*J&#JP;#3*5+*$)7&#*#3'(J*#2&G((#0*)&5(J+-(#6&*789 :*$)(/$J'+*#*)7&#$)(3-(#45$)*'3(5P D&)&#$%&'()&*'(%%+')XF77')5+*$)7&#*#&#6&*789:*$)Y2*$.0'&G1)2*$)((#3**##&*78* 5+*$)7&#&#&)&()&*-*#&#6&*789:*$)*#J(()&#+%3*%+)*#)&*-(#277')5+*$)7&#*#+53* /**12(('0*&3*#$+.&(/*.+0*$&*&#0*)$)(3$3**/)*-*'J'+)*#P:(('/&JJ*#H(#$*#*#8()V&G# 7&)3(J&#J*#]D(('#(($)8+'3)((#3(.0)J*$.0+#H*#((#3*J*2&*3$+#)8&HH*/&#J*#&#3*XU7&#*#-(# :*$)YPZ+*H7##*#8**'-('&#J*#7&)3*5+*$)7&#*#J*2'7&H*#2&G3*+#)8&HH*/&#J*#-(# $)(3$/(#32+78&#3*U7&#*#-(#:*$)] ;'V&G#-*'$.0&//*#3*5+J*/&GH0*3*#+5**#5+*$)7&#)*'*(/&$*'*#*#+'J(#&$*'*#&#*#'+#3+50*) $)(3$3**/PD*-++'2**/3*#&#3&)'(%%+')/()*#3&)V&*#PD(('#(($)2&*3)3&)'(%%+')0(#3-())*#*# &#$%&'()&*+55*)X**)2(('J'+*#Y3*/**12(('0*&3-(#**#277')*#3*J*V+#30*&3-(#0((' 2*8+#*'$)*2*-+'3*'*#P I%*#2('*^7&5)**#?'+*#[?I^\>=)*3*/&GH*I#)8&HH*/&#J[=I\>:&GH*#>:+#*#>I#3*'8&G$*# :*/V&G#[:+:\*#3*%'+G*.)+'J(#&$()&*-(#3*U7&#*#-(#:*$)PD(('#(($)&$0*)'(%%+')'*/*-(#) -++'(#3*'*$)(3$3*/*#*#3&*#$)*#2&##*#3*J*5**#)*45$)*'3(5[??D>D&*#$)'7&5)*/&GH* +'J(#&$()&*$S&#3&-&37*#5*)&#)*'*$$*&#$+.&(/*.+0*$&*>&#'&.0)&#J-(#3*+%*#2('*'7&5)**#S+13* [$+.&(/*\*11*.)*#-(#-+*3$*/-*'2+78*#&#3*$)(3P :"0$&$'$"#3--.')("/'-$&;#;*#5+*$)7&#$&#8"#4$678(('2*8+#*'$S+58+#*#3*#$(5*#J'+*#)*#*#1'7&) -*'2+78*#*#*/H(('+#)5+*)*#P"#6&*789:*$)/&JJ*#277')5+*$)7&#*#-((H&#0*)J'+*#)7$$*#3* 07&V*#2/+HH*#PF*8+#*'$2*0*'*#3*)7&#V*/1*#2*)(/*#5**$)(/J**#+18*&#&J.+#)'&27)&*+1077'P Q

4 '()"*%+",-./0&& L++'8++'3 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQ CP "#/*&3&#JPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO,/*&#*J*$.0&*3*#&$-(#3*J'+*#*[5+*$\)7&#$)(3PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO?'+*#*#$+.&(/*.+0*$&* PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP_ =)(3$/(#32+78 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP` D*U7&#*#-(#:*$)K-(#277')5+*$)7&#)+)$)(3$/(#32+78 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP` L'((J$)*//&#J PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPa AP :*'H8&GV*PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPb QP F77')5+*$)7&#*#&#3*%'(H)&GH PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPCB F*$)((#3*277')5+*$)7&#*# PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPCB F77')5+*$)7&#*#&#((#/*J PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPAC U&G3*/&GH* 5+*$)7&#*#PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPA` NP <**'*'-('&#J*#7&)3*277')5+*$)7&#*# PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQC :()V&G#3*2*0+*1)*$-(#2*8+#*'$]PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQC Z+*5+*)**#277')5+*$)7&#*'7&)V&*#] PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQA :()V&G#5+J*/&GH*H#*/%7#)*#'+#3+5**#277')5+*$)7&#]PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQQ :()V&G#[5+J*/&GH*\*11*.)*#-(#**#277')5+*$)7&#]PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQN OP "#J'*3&c#)*#-++'$7..*$-+//*277')5+*$)7&#*#PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQa _P U7&#*#-(#:*$) PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPN_,(#$*#PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPN_ d&)3(j&#j*# PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPN` `P "#J'*3&c#)*#-++'$7..*$-+//*$)(3$/(#32+78&#3*U7&#*#-(#:*$)PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOB F&G/(J*# PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPON CP=)(3$/(#32+78+#)8&HH*/&#J*#U7&#*#-(#:*$) PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPON APL++'2**/307&$0+73*/&GH'*J/*5*#) PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOO QPL++'2**/3J*2'7&H$+-*'**#H+5$) PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOa NPL++'2**/3*#*#5**'&#$%&'()&* PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP_B OPI-*'V&.0)277')5+*$)7&#*#5*).+#)(.)%*'$+#*# PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP_A _P,((')XI%3*1&*)$3++';*)2(('6&*789:*$)YPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP_Q N

5 O 12 '(304%4(-&& 5304(0&-0+6)40%0(4+&/.(&%0&-#"0(0&78"0+9:*4(+:.%& =)(3$3**/6&*789:*$)>3*X:*$)*/&GH*U7&#$)*3*#YV&G#&#3*G('*#-&G1)&J*#V*$)&JJ*2+783(/$ 8*$)*/&GH*$)(3$7&)2'*&3&#J-(#45$)*'3(5-+/J*#$0*)4/J*5*#*d&)2'*&3&#J$%/(#[CbQO\[4dE\PD* 8&GH*#V&G#-+/J*#$%/(#-(#('.0&)*.)*#$)*3*#2+78H7#3&J*L(#;*$)*'*#+%J*V*)P^7&5>/&.0)*# 5*)-**/J'+*#)7$$*#3*2*2+78&#JP,*#5*'H*#3-++'0*))7&#$)(3+#)8*'%3++'L(#;*$)*'*#&$ 3*.+#)&#7e)*&)-(#3()J'+*#P?'($-*/3G*$>0+-*#>)7&#*#>J'+*#*$)'+H*#*#%('H*#/+%*#3++'3* 0*/*8&GH&#*/H(('+-*'PD*8+#&#J*#$)((#*.0)&#0*)J'+*#P C L(#;*$)*'*#8&/3*5(()$.0(%%*/&GH*%'+2/*5*#'7&5)*/&GH+%/+$$*#PZ&G/&*)3*-+'5S0*)+#)8*'% +#)$)((##(('((#/*&3&#J-(#0*)%'+2/**5S2*0+*1)*((#**#2*%((/3*17#.)&*PD*.*#)'(/*%/(()$&# 3*+#)8*'%*#*#%/(##*#-(#L(#;*$)*'*#8($37$8*JJ*/*J3-++'3*17#.)&+#(/&)*&)P,*#5*'H*#3 -++'3*M17#.)&+#*/*$)(3M&$3*'7&5)*/&GH*$.0*&3&#J)7$$*#8+#*#>8*'H*#>'*.'*()&**#-*'H**'PF&G 3*2+78-(#3*8+#&#J*#&#3*:*$)*/&GH*U7&#$)*3*#$)+#3*#3*17#.)&*$8+#*#*#'*.'*()&*.*#)'((/P?'+*#>/&.0)*#'7&5)*8('*#0&*'2&G2*/(#J'&GH>8(#)5*#$*#0(33*#V+#/&.0)>1'&$$*/7.0) *#-**/'7&5)*#+3&J+5J+*3)*H7##*#17#.)&+#*'*#P A ^7&5*#J'+*#&$6&*789:*$)(##+ABCC #+J$)**3$PZ*/(($17#.)&+#**')0*)J'+*# &#6&*789:*$)#&*)0*/*5((/V+(/$L(# ;*$)*'*#0*)-++'+J*#0(3PZ*)J'+*# )7$$*#3*07&V*#2/+HH*#&$-((H -*'8(('/++$33++'J*2'*H((#J*/3-++' J+*32*0**'+1&$(1J*$/+)*#3++'0*HH*# -(#8+#&#J2+78.+'%+'()&*$PZ*)&$ XH&GHJ'+*#Y&#%/(()$-(#XJ*2'7&H$J'+*#YP Z*)J'+*#/&GH)#&*)J+*3((#J*%($)((# **#-*'(#3*'*#3*2*-+/H&#J*#**# -*'(#3*'*#3J*2'7&HPU+.02&*3)0*) J'+*##+J$)**3$**#J'+)*H8(/&)*&)*# H(#$*#PZ+*2*#7))*#8*3*V*H(#$*# -(#0*)J'+*#] :*//&.0)V&G#277')5+*$)7&#*#**#5(#&*'+50*)J'+*#&#6&*789:*$)#&*78/*-*#&#)*2/(V*#P D*V*5+*$)7&#*#&#3*8&GH8(('2*8+#*'$$(5*#J'+*#)*#*#1'7&)-*'2+78*#*#*/H((' +#)5+*)*#37&H*#+%$)**3$5**'%/*HH*#+%2&##*#0*)$)(3$3**/P,*'#2*J'&%%*#(/$/&.0)>/7.0)*# '7&5)*3&*J*/3*#-++'6&*789:*$)V&G#&55*'$++H&3*(/*-++'8(('3*#+5)*)7&#&*'*#PU7&#&*'*# &#0*)J'+*#)7$$*#3*07&V*#2/+HH*#&$**#-+'5-(#'*.'*()&*3&.0)2&G07&$8(('2&G2*8+#*'$ C 888P('.0&)*.)77'(5$)*'3(5P#/S.+#)*#)S#&*7898*$) A 888P-(#**$)*'*#57$*75P#/ J*5**#)*45$)*'3(5>((#0*)8*'HPI%3*H((')J(1L(#;*$)*'*# 8*//&.0)((#8*/H*J*2&*3*#*#%/*HH*#2*$)*53V&G#-++'8+#*#> 8*'H*#>'*.'*()&**#-*'H**'[F'+#K888P-(#**$)*'*#57$*75P#/\

6 2*)'+HH*#8+'3*#2&G07#/**1+5J*-&#JPF77')5+*$)7&#*#%($$*#V+2&##*#0*)J*3(.0)*J+*3-(# 3"%."1"&B<[d&)3*&#(7J7'*/*'*3*-(#L(#;*$)*'*#>CbNa\# ;#"0(&0(&+"64.30&6")0+40&& F77')5+*$)7&#*#H7##*#V+'J*#-++'2*)*'J*2'7&H*#2*0**'-(#0*)J'+*#&#6&*789:*$)P;# 3(('5**2&G3'(J*#((#0*)-*'J'+)*#-(#$+.&(/*.+0*$&**#/**12(('0*&3&#3*277')Pd&)**#/+%*#3 8*)*#$.0(%%*/&GH+#3*'V+*H)++#)#(5*/&GH((#3()**#J'+*#*+5J*-&#JJ+*3&$-++'3* J*V+#30*&3-(#5*#$*#P?'+*#8+'3)++HJ*V&*#(/$**#2*/(#J'&GH*'(#3-++'8(('3*-++'3* /**12(('0*&3*#&#'&.0)&#J-(#3*+%*#2('*'7&5)*P?'+*#&#3*277')/&GH)#(5*/&GH**#%+$&)&*1*11*.) )*0*22*#+%3*$+.&(/*.+0*$&*&#**#$)(3P=+.&(/*.+0*$&*+#)$)(()8(##**'5*#$*#V&.0 -*'2+#3*#-+*/*#5*)*/H(('*#V&.0$(5*#-*'(#)8++'3*/&GH-+*/*#-++'07#/**1+5J*-&#JPL&(3* )+*J*#+5*#$+.&(/*.+0*$&*3'((J)J'+*#2&G((#5**'-*&/&J0*&3*#5&#3*'-*'/+*3*'&#J&#3* 277') Q N O P D*V*%+$&)&*-**11*.)*#-(#J'+*#J((#*.0)*'#&*)V+#3*'5**'+%-++'6&*789:*$)P6&*789:*$)&$ **#0**/J'+*#$)(3$3**/>)+.0$.++')0*)$)(3$3**//((J+%0*)J*2&*3-(#J*V+#30*&3*# _ /**12(('0*&3PZ*)%*'.*#)(J*+-*'J*8&.0)&$2&G-++'2**/3'*/()&*10++J>*-*#(/$.'&5&#(/&)*&).&G1*'$ P Z*)/&GH)37$3()J'+*#+%V&.0V*/137$#&*)J*#+*J&$>2*/(#J'&GH&$3()0*)J'+*#++H3((38*'H*/&GH J*2'7&H)8+'3)*#+#)5+*)&#J*#7&)/+H)[X$+.&((/J'+*#Y\PF77')5+*$)7&#*#H7##*#**#J*$.0&H)* $+.&(/*&#-7//&#J-(#0*)J'+*#V&G#P C$"-4DE"/'#'"5'#FGHBFII#$&4(&"./B#:*'#$/#3$6&*#FIJ#2*&#8"#'('*5"#3"2(57$&%#2*&# K)/'".8*)B#=&#2".%"5$67$&%#'('#8"#K)/'".8*)/"#%")$88"58"&+#4(&"&#".#$&#C$"-4D E"/'#."5*'$"0#2""5#6(&%"."&#'('#"&#)"'#FI#6**.#"&#2""5#(-8"."&#3(2"&#8"#LH#6**.B# M&%"2"".#8"#A"50'#NOP+FJQ2*&#8"#3"2(57$&%#$&#C$"-4DE"/'#$/#2*&#&$"'D4"/'"./"# *55(,A'(&"&#*07()/'B#RF+SJ#2*&#8"#3".("1/3"2(57$&%#$/#C$"-4DE"/'#$/#4".75((/B# Q I#3*'V+*H4/)*''(ABCC>6&*)2&G'++3(//**#K277')J'+*#*#$+.&(/*.+0*$&*>?*%72/&.**'3KC`9C9ABCC>47)*7'K L'*H*>fP>"P;P=(/-*'3(ghP<(#J*'$>4/)*''(>888P(/)*'#(P87'P#/ N 888PJ'+*#*#3*$)(3P#/S7%/+(3S%72/&.()&*$S3+.75*#)*#SD*iAB8(('3*iAB-(#iAB?'+*#P%31 O 888PJ'+*#*#3*$)(3P#/S7%/+(3S%72/&.()&*$S3+.75*#)*#S;.+#+5&*SJ'+*#-&$&*j$/+)*'-((')ABB`jABABP%31 _ I#3*'V+*H*#$)()&$)&*H>ABCB>?*5**#)*45$)*'3(5>888P+$P(5$)*'3(5P#/ _

7 <:.%+3.(%="*$&& 6(($)**#$+.&(/*17#.)&*0*22*#5+*$)7&#*#**#-+*3$*/%'+37.*'*#3*17#.)&*PF77')5+*$)7&#*# V&G#**#-+'5-(#$)(3$/(#32+78k0*)%'+37.*'*#-(#-+*3$*/*#3(('((#J*'*/()**'3*3&*#$)*#&#> +5*#-++'3*$)(3PF&G3&*#$)*#J(()0*)+52&G-++'2**/3+#3*'8&G$>V+'J>0+'*.(+1J'+*#2*0**'` P L+*3$*/-*'2+78*#&#*#'+#3+53*$)(3&$#&*)#&*78PD*((#8*V&J0*&3-(#-+*3$*/%'+37.)&*&#3* 3&'*.)*#(2&G0*&3-(#45$)*'3(58*'3&#3*)&G3-(#L(#;*$)*'*#-(#J'++)2*/(#JJ*(.0)-++'3* $)*3*/&GH*-++'V&*#&#J-(#-*'$*J'+*#)*#PL+*3$*/%'+37.)&*0(3++H&#0*)4dE**#%/*HP U7&#3*'&G*#&#3*4H*'%+/3*'*#3*I$3+'%*'2+-*#%+/3*'[#7+#3*'3**/-(#3*XU7&#*#-(#:*$)Y\ 5+*$)*#2*0+73*#2/&G-*#*#5+.0)*##&*)2* '3*#P;*#J'++)((#**#J*$/+)*#J*2&*3-(#.(OBB0(&#3*=/+)*'5**'%+/3*'*#**#.+5%/*l&#3*I$3+'%*'2&##*#%+/3*'8*'3*#((#J*8*V*# (/$/(#32+78J'+#3*#PE($5*)3*0*'2*$)*55&#J-(#3*/(()$)*)7&#2+78J'+#3*#[Cba_\'((H)* /(#32+787&)2**/3*#5+*$)-+*3$*/%'+37.)&*%/(()$5(H*#-++'8+#&#J*#>2*3'&G-*#*#'*.'*()&*P D(('8+'3)(##+ABCC8**'(#3*'$)*J*#((#J*H*H*#PL+*3$*/%'+37.)&*&#3*$)(3/&GH)8**')*'7J )*H+5*#P<+H((/-+*3$*/-*'2+78*#&$**#)'*#3PD&)2/&GH)7&)3*%+%7/('&)*&)-(#5+*$)7&#*#&#3* U7&#*#-(#:*$)H'&GJ)$)(3$/(#32+78+%#&*78**#'+/P"#.+52&#()&*5*)V+'J>*37.()&*> +#)$%(##&#J*#2*0+73-(#/(#3$.0(%*##()77'PF*$.0'&G-&#J-(#3*$)(3$/(#32+78%/(##*#V&G#)* -&#3*#&#F&G/(J*CP D*U7&#*#-(#:*$)5+*)0*)J'+*#*'*.'*()&*J*2&*3-(#45$)*'3(58+'3*#8(('G*H(#J*#&*)*# -(#3*'7&5)*>0*)/(#3$.0(%>3*/7.0)*#0*)8()*'PI+H3&)%($)8**'2&G3*&3**c#-(#L(# ;*$)*'*#kj'+*#$)'+h*#>%/(#)$+*#*#>%('h*#*#-+/h$)7&#*#&#3*277')5+*$)*#g*(/$0*)8('* +#J*5*'H)-(#(1G*07&$/*&3*##(('3*27&)*#3*$)(3J*/*J*#$%+'))*''*&#*#>#()77'J*2&*3*#*# %+/3*'$PZ*)&$**#J'+*#J*2&*3>8(('G*H(#1&*)$*#3++'3*%+/3*'$*#3*%'+37.)&*-(#J'+*#)*#> 1'7&)>V7&-*/*#0+#&#J-(#3&.0)2&GH7#)*'-('*#PZ*)J*2&*3&$-+/+%&#+#)8&HH*/&#J a P &(8$%"#(&'/1*&&$&%/)(%"5$67A"8"&#'"#3$"8"&#"&#A**.#)"'#15*&'#"&#8$".#$&#&*-4"."#**&.*7$&%#'"#3."&%"&B<#NX$'# 8"#$&*-%-."5"#."8"#2*&#W"/'"."&+#FPOIQ# F*/(#J'&GH3+*/2&##*#3*V*+#)8&HH*/&#J*#&$3()3*U7&#*#-(#:*$)**#['*.'*()&*-*\17#.)&*-++' 3*2*8+#*'$-(#6&*789:*$)H'&GJ)PF*8+#*'$7&)3&)$)(3$3**/8+#*#&55*'$+53*0+*H>5((' V&G#-((H#&*)2*H*#35*)0*)J*2&*3PZ+*H7##*#8*V+'J*#3()2*8+#*'$2*)'+HH*#'(H*#*# 2&#3&#J+#)$)(())7$$*#3*277')[6&*789:*$)\*#3*U7&#*#-(#:*$)]F*/(#J'&GH&$3()8+'3) -++'V&*#&#3*2*0+*1)*$-(#3*277')P ;*#-(#3*2*0+*1)*$&$0*)-*'2+78*#-(#-+*3$*/ b 3(('+53*17#.)&*X$)(3$/(#32+78Y[2&G/(J*-++'**#2*$.0'&G-&#J-(#3*%/(##*#-++'0*)J*2&*3\P `888P87'P#/S6<S+#3*'V+*HS^*$*('.0F/+JSABCCSBQSBNS=)(3$/(#32+78j**#j0m%*j5*)j%*'$%*.)&*1jP0)5 a 0))%KSS888P#&*788*$)P(5$)*'3(5P#/S-'&G*j)&G3j*#j$%+')SJ'+*#j*#j8()*'S)7&#*#j-(#j8*$)S b E/(#-(#;&$*#>U7&#*#-(#:*$)>ABBa `

8 Z*)$7..*$-(#$)(3$/(#32+78&$+P(P(10(#H*/&GH-(#3*2*)'+HH*#0*&3-(#3*2*8+#*'$*#(#3*'* $)(H*0+/3*'$2&G0*)J*2&*3PZ+*H(#3*V*2*)'+HH*#0*&3+#)$)((#]Z*)/&GH)/+J&$.0+5-(#7&)0*) 2*$)((#3*5+*$)7&##*)8*'H**#-*'2&#3&#J)*/*JJ*#)7$$*#3*U7&#*#-(#:*$)*#6&*789:*$)P :*//&.0)8&//*#2*8+#*'$3&*#7**#5+*$)7&#0*22*#&#3*277')8*/3++'J'+*&*##(('**# 5+*$)7&#&#3*U7&#*#-(#:*$)P,&'($")*-.##)/#'+%.0'*+)*+1)'"234'($ =+55&J*2*8+#*'$H'&GJ*#0&*'3*$5((H-(#0*))7&#&*'*#*.0))*%(HH*#Pn+70*)3(##&*)5++&V&G#(/$0*) 5+J*/&GH&$+53++')*J'+*&*##(('**##+J8()J'+)*'*)7&#+5J'+*#)*#*#1'7&))*-*'2+78*#P?**# -+/H$)7&#>5(('**#$)7HG*J'+#3&#3*U7&#*#-(#:*$)8(('G*3*'7$)*#'7&5)*0*2)+5J'+*#)*#*#1'7&))* -*'2+78*#PP3()V+7)+.05++&V&G#o+ & #..-+:0334(-& F77')5+*$)7&#*#37&H*#$)**3$5**'+%&#$)(3$3**/6&*789:*$)>5(('+-*'V&.0)*#&#V&.0)&# H(#$*#-(#3*V*5+*$)7&#*#+#)2'**H)PD&)'(%%+')&$**#-*'$/(J-(#3*-*'H*##&#J-(#3* 277')5+*$)7&#*#&#6&*789:*$)PD*-+/J*#3*-'(J*#$)((#3(('2&G.*#)'((/K CP :()V&G#3*-*'0(/*#X(.0)*'Y3*277')5+*$)7&#*#] AP :()V&G#$7..*$1(.)+'*#*#/**'%7#)*#2&G3*+#)8&HH*/&#J*#2*0**'-(#277')5+*$)7&#*#] QP :*/H*H(#$*#2&*3*#277')5+*$)7&#*#-++'6&*789:*$)] NP Z+*H7##*#8*3**'-('&#J*#7&)3*277')5+*$)7&#*#J*2'7&H*#2&G5+J*/&GH*+#)8&HH*/&#J -(#$)(3$/(#32+78&#3*U7&#*#-(#:*$)] a

9 D&)&#$%&'()&*'(%%+')&$+%J*$)*/3&#0*)H(3*'-(#0*)%'+G*.)XF77')5+*$)7&#*#-(#6&*789:*$)Y 7&)J*-+*'3)7$$*#+H)+2*'ABCB*#1*2'7('&ABCC3++';-(<*5$[)'(&#**?*5**#)*45$)*'3(5\&# +%3'(.0)-(#:&*2*-(#3*'L**#[D&'*.)&*=)*3*/&GH*I#)8&HH*/&#J>E'+.*$F7'*(7>=)(3$3**/6&*789 :*$)\*#4'G(6+2*/[%'+G*.))*(5U7&#*#-(#:*$)\P Z*)'(%%+')&$J*2($**'3+%2*/*&3$$)7HH*#>/&)*'()77'*#J*$%'*HH*#5*)-*'$.0&//*#3* $)(H*0+/3*'$P?*$%'*HH*#V&G#J*-+*'35*)2*8+#*'$Y)7&#3*'$-(#277')5+*$)7&#*#[3*D+-*#*)*/> :&G$J*'*#277')>F77')2++5J(('3*#3*^*&5*'$8((/)7&#*#\>U7'H$*-'+78*#-(#277').*#)'75 I-*')++5$*L*/3[;&J*#Z(('3\PD(('#(($)V&G#J*J*-*#$J*2'7&H)7&)J'+*%$J*$%'*HH*#7&)0*) +#3*'V+*H-(#,('/&G#,('$)*#[ABCB\ CB L*'3*'V&G#(52)*#('*#-(#$)(3$3**/6&*789:*$)[(13*/&#J*#:&GHV(H*#>:+#*#I#3*'8&G$:*/V&G#>?'+*#>=)*3*/&GH*L*'#&*78&#J\*#5*3*8*'H*'$-(#8+#&#J.+'%+'()&*$p5*'*>3*,*m>^+.03(*/> ;&J*#Z(('3*#3*45$)*'3(5$*h*3*'()&*-(#:+#&#JR+'%+'()&*$[4h:R\J*'((3%/**J3PU+)$/+)&$ J*$%'+H*#5*)(#3*'**l%*')$*#+'J(#&$()&*$+%0*)J*2&*3-(#$)(3$/(#32+78*# J*2&*3$+#)8&HH*/&#JK=U"EI[$)*3*/&GH*-*'#&*78&#J\>6*)8*'HXI#3*')7$$*#Y[)&G3*/&GH0*&3 '7&5)*J*2'7&H&#45$)*'3(5\>F+*'*#$)(38*#$>E'+*1)7&#45$)*'3(5>45$)*'3(5$=)*7#%7#) h('5&#j)0*r&)mp 277')5+*$)7&#**#1(.)$0**)+%J*$)*/3>8(('-(#3*2*/(#J'&GH$)*2*-&#3&#J*#&#3&)'(%%+'))*'7J)* -&#3*#V&G#P F*0(/-*+-*'3*277')5+*$)7&#*#&$5*)$)(H*0+/3*'$J*$%'+H*#+-*'3*U7&#*#-(#:*$)P?*-'((J3 #(('3*2*H*#30*&35*)0*)J*2&*3PL*'-+/J*#$8*'3H+')7&)/*JJ*J*-*#*#J*-'((J3#(('5*#&#J +-*'5+J*/&GH*X$)(3$/(#32+78+#)8&HH*/&#J*#Y&#0*)J*2&*3 CC P# U0*$&$+#E+/&.m4#(/m$&$(#3;#)'*%'*#*7'$0&%&#Z*(/)0(#3<&1*=.&*#.*$>L'&G*d#&-*'$&)*&)45$)*'3(5&#+%3'(.0)-(# D&*#$)'7&5)*/&GH*I'3*#&#J>?*5**#)*45$)*'3(5P CC D*%+/&)&*H**#1&#(#.&c/*+#V*H*'0*3*#+-*'3*+#)8&HH*/&#J*#&#3*U7&#*#-(#:*$)V&G#27&)*# 2*$.0+78&#JJ*0+73*#>+53()0*)$/*.0)$+5**#-*'H*##&#J-(#5+J*/&GH0*3*#J&#JP b

10 F2 G**#:8"0+:*4(0(&4(&%0&,#.C:4DC&& D&)0++13$)7H2*$.0'&G1)2*$)((#3**#&#((#/*JV&G#3*277')5+*$)7&#&#&)&()&*-*#*#)&G3*/&GH* 5+*$)7&#*#+%2'((H/&JJ*#3)*''*&#&#6&*789:*$)CAP6(($)%'(H)&GH*'-('&#J*#*#(/J*5*#* &#1+'5()&*8+'3)&#J*J((#+%$7..*$1(.)+'*#*#((#3(.0)$%7#)*#SH#*/%7#)*#P;*#+-*'V&.0)-(#3* )7&#*#&#./7$&*1.+#)(.)%*'$+#*#&$)*-&#3*#&#3*F&G/(J*P G0+:..(%0&=**#:8"0+:*4(0(&& H"0+:*4(&I0480#+$..3=**#:&1& & D*^*&5*'$8((/277')&$**#$)*3*/&GH-*'#&*78&#J$J*2&*38(('3*H+5*#3*G('*#-**/J*$/++%)*# #&*78J* '3)PU&G3*#$**#277')+-*'/*J2/**H*'2*0+*1)*((#**#+#)5+*)&#J$%/*HPZ*) /**H2*8+#*'$/*7H+5**#%/*H)*0*22*#8(('V**&J*#J'+*#)*#*#1'7&)H7##*#-*'2+78*#*# 8(('V*H&#3*'*#H7##*#/*'*#+-*'5&/&*7*#J*V+#3*-+*3&#JPD++'0*)F77')F*0**'2*3'&G1 6&*78*^*&5*'$8((/[FF6^\>45$)*'3(5$=)*7#%7#):+#*#[4=:\*#Z+-*#&*',++)*'&$ -*'-+/J*#$5*)2*8+#*'$**#5+*$)7&#((#J*/*J3P;*#)7&#.+55&$$&*&$$(5*#J*$)*/3*#'*J*/)V*/1 0*)2*0**'PD*V**'2*)'+HH*#07&$[)7&#\5**$)*'-(#p5*'*+#3*'$)*7#)3*.+55&$$&*#7#+J>5((' +%)*'5&G#5+*)3*)7&#J'+*%-+//*3&JV*/1$)(#3&J3'((&*#PD*)7&#&$$/*.0)$(1J*$/+)*#3++'**#/((J 0*HG*>)+.0H+5)3&*1$)(/(5%*'-++'PF*8+#*'$0+73*#-(#7&)07#8+#&#J)+*V&.0)+%3*)7&#3&* /*))*'/&GH+#3*'07#2(/H+#/&J)PX"HH*#$/*.0)$qq#-*'0((/-(#**#J*$)+/*#.+7'J*))*Y>(/37$3* 07&$[)7&#\5**$)*'PD*)7&#)G*$V&G#%+%7/(&'2&G+58+#*#3*#>&#5&33*/$&$*'V*/1$**#8(.0)/&G$)P E**.;## # # L&-*%+')*#$)'(()SI$3+'%*'2(# =&$'$*'$"0;## # p5*'**#2*8+#*'$# Z$&*&,$".$&%;## # p5*'**#2*8+#*'$&#&)&()&*1[:&gh((#%(h\## U'*.'8*'-);## # L++'G(('ABBa## :--.;# # [.(&8"$%"&8();## T"'.(77"&#1*.'$6"&;## p5*'*# p5*'*>ff6^>4=:[2&g+%$)('))'(g*.)\>=)(3$3**/6&*789:*$) :("5;## D*/**12(('0*&3&#0*)J*2&*3)*2*8(H*#*#3*5*#$*#2*)'+HH*#2&G07# /**1+5J*-&#J0+73*#)&G3*#$-*'#&*78&#J# =&.$,A'$&%;# Ca'*.0)0+*H&J)7&#*#[.&'.(CB5A\>%&.H#&.H2(#H>)7&#07&$G*-++'+%$/(J J*'**3$.0(%-(#FF6^>)+#-++''*J*#8()*'>/((J0*H[Y$#(.0)$+%$/+)\ K,'$2$'"$'"&;# # F77')2('2*.7*>E'+G*.)X$)73*#)*#&#3*8&GHY0*/%*#$+5$ U-,,"/1-&'"&;# '(H*#5*)*/H(('((#3*%'(()(/$V*3(('V&G#B#L($)((#$%'**H%7#)[-(# p5*'*\-++'2*8+#*'$-++'(//*'0(#3*-'(j*#*#(3-&*v*#*#2*j*/*&3&#j CA n+(/$2*h*#3(##+5((')abcc CB

11 -(#)7&#.+55&$$&*PD*/+.()&*3&.0)-(#3*)7&#>3&.0)2&G0*)H(#)++'FF6^*# 277')$)*7#%7#)&$%'(H)&$.0P K*&8*,A'/1-&'"&;# U7&#.+55&$$&*17#.)&+#**')#+J#&*)V+#3*'2*J*/*&3&#J*#$+55&J*)7&#*# 8+'3*##&*)(//*5((/J+*3+#3*'0+73*#P;'8+'3)&#3*%'(H)&GH#&*)-((H $(5*#J*8*'H)>+53()&*3*'**#+%(#3*'*)&G3*#2*V&J&$*#-*'$.0&//*#3* #()&+#(/&)*&)*#V+*H*#*/H(('+%P ^*&5*'$8((/)7&#C>V+5*'ABCB>1+)+KD*##&$=.0+5(H*'$ & H"0+:*4(&I0480#+$..3=**#:&B& & 6(0*)$7..*$-(#3***'$)*)7&#&#3*^*&5*'$8((/277')&$*'&#ABBb**#)8**3*)7&#((#J*/*J3P 41J*/+%*#G(('8*'3*'1/&#HJ*++J$)K.+7'J*))*>%(%'&H(>%+5%+*#>%'*&>(('3(%%*/$>H'7&3*#*# 2*8++#$)*'PD*)7&#H(5%)#+J8*/5*)H&#3*'V&*H)*#PD*)7&#.+55&$$&*17#.)&+#**')#+J#&*) V*/1$)(#3&J*#3*J*5**#$.0(%%*/&GH*%(3*#8+'3*##&*)J+*3+#3*'0+73*#P;*#)7&#0**1)CA 5((#3*#%*'G(('-*'V+'J&#J#+3&J*#3()2*$*1)#&*)&*3*'**#3&*((#**#)7&#2*J&#)-+/J*#$ 07&$[)7&#\5**$)*'-(#p5*'*PZ*)/&GH)5+*&/&GH-++'5*#$*#+5*/H(('((#)*$%'*H*#+% -*'(#)8++'3*/&GH0*3*#P E**.;## # # =((1&#J*#$)'(()SI$3+'%*'2(# =&$'$*'$"0;## # p5*'**#2*8+#*'$# Z$&*&,$".$&%;## # p5*'**#2*8+#*'$&#&)&()&*1[:&gh((#%(hj*/3\## CC

12 U'*.'8*'-);## # L++'G(('ABBb## :--.;# # [.(&8"$%"&8();## T"'.(77"&#1*.'$6"&;## p5*'*# p5*'*>ff6^>4=:[2&g+%$)('))'(g*.)\>=)(3$3**/6&*789:*$) :("5;## D*/**12(('0*&3&#0*)J*2&*3)*2*8(H*#*#3*5*#$*#2*)'+HH*#2&G07# /**1+5J*-&#J0+73*#)&G3*#$-*'#&*78&#J# =&.$,A'$&%;# Ca/+$$*)7&#*#-(#CB5A&#$%**/$*-+'5>5*)0+7)(1J*2(H*#3*#+5'&#J) 3++'**#$.0*/%*#%((3G*>8()*'%+5%>/((J0*H K,'$2$'"$'"&;# # F77')2('2*.7*>$)(')3(J U-,,"/1-&'"&;# K*&8*,A'/1-&'"&;# ;#)0+7$&($)*$)(')>(.)&*-*)7&#3*'$V&G#2/&G5*)07#)7&#>H&#3*'*#-&#3*#0*) /*7H*#-'+78*#+#)5+*)*#*/H(('PD*/+.()&*&$3&.0)2&GH(#)++'FF6^*# 277')$)*7#%7#)>2*J*/*&3&#J-(#p5*'*2&G)7&#.+55&$$&*P,*##&$7&)8&$$*/&#J 5*))7&#CP# ;'V&G#)*8*&#&J2*8+#*'$3&*&#3*)7&#.+55&$$&*8&//*#P=+55&J*)7&#*# 8+'3*##&*)J+*3-*'V+'J3*#3*J*5**#$.0(%%*/&GH*J'+#38+'3)#&*)J+*3 +#3*'0+73*#P<(J*+%H+5$)2*8+#*'$S)7&#(-+#3*#>5*#$*#$%'*H*#*/H((' #&*)((#+%-*'(#)8++'3*/&GH0*3*#PF*8+#*'$-&#3*#3*)7&#*##&*) %'(H)&$.0-(#8*J*3*$%**/$*-+'5*#$.0*/%*#%((3G*$P ^*&5*'$8((/)7&#A>8&#)*'ABCC>1+)+K;-(<*5$ CA

13 & D*5+*$)7&#&#3*:&G$J*'*#277')&$5&$$.0&*#8*/3*2*'+*53$)*5+*$)7&#-(#6&*789:*$)P :+#&#J.+'%+'()&*p5*'*-+#30*)V+#3*3()*'5*)0*)J'+*#&#3*:&G$J*'*#277')8*&#&J J*2*7'3*Pn&G#(53(('+50*)&#&)&()&*1)+)0*)+%'&.0)*#-(#**#)7&#J'+*%PD**/#*5*'$-(#3* )7&#J'+*%8('*#**#5*3*8*'H*'-(#p5*'*>**#5*3*8*'H*'-(#0*)$)(3$3**/*#3* 277')'*J&$$*7'PD*)7&#J'+*%$)*/3*-++'**#5+*$)7&#+%)*'&.0)*#PD()8*'3+#3*'(#3*'* &#J*J*-*#3++'**#&//*J(/*>J*3++J3*)7&#3&*3(('(/)8&#)&JG(('8($[V&*+#3*'$)((#3*1+)+\PD*V* )7&#8($-(#**#U7'H$*5*-'+78*#8($((#0(('+-*'J*3'(J*#3++'3*-+'&J*2*8+#*'-(#0((' 07&$P F*8+#*'$8('*#*#)0+7$&($)+-*'0*)5+*$)7&#&3***#$(5*#5*)0*#&$**#+#)8*'%J*5((H)P "#5&33*/$&$*'**#8(.0)/&G$)*#8+'3*#%/(##*#J*5((H)-++'5**'5+*$)7&#*#&#3*V*/13*277')P =&#3$3*)7&#*'&$0*22*#2*8+#*'$5**'.+#)(.)5*)*/H(('>V*H*##*#*/H(('X7&)3*)7&#YPXZ*)&$ **#5++&*5(#&*'+527&)*#)*V&G#*#**#'*3*#+5#(('27&)*#)*J((#rYV+-*')*/)**#-(#3* )7&#3*'$PX6(**#3(J8*'H*#(.0)*'3*.+5%7)*'&$0*)/*7H+5Y$(-+#3$*.0)&*)$5*)G*0(#3*#)* %'+5+)&*+#3*'V+*H#(('3*$+.&(/**11*.)*#-(#-+*3$*/%'+37.)&*&#3*$)(3 CQ P E**.;## # # # E('5*#&3*$$)'(()# =&$'$*'$"0;## # # p5*'* Z$&*&,$".$&%;## # # p5*'*>2*8+#*'$&#&)&()&*1[:&gh((#%(h\# U'*.'8*'-);## # # ABBb# :--.;# # # # E*'5(#*#)# [.(&8#"$%"&8();## # p5*'*# CQ :(J*#&#J*#d#&-*'$&)*&)>;$)0*'L**# CQ

14 T"'.(77"&#1*.'$6"&;## 45$)*'3(5$=)*7#%7#):+#*#[2*J*/*&3&#J$)('))'(G*.)\>=)&.0)&#J F7&)*#H(#$[+#)8*'%\>p5*'*[((#$%'**H%7#)\>=)(3$3**/6&*789 :*$)# :("5;## =+.&((/.+#)(.))7$$*#5*#$*#>1&G#*8++#+5J*-&#J.'*c'*#>J'+*# J*2'7&H*## K,'$2$'"$'"&;# U-,,"/1-&'"&;## CA)7&#*#>%&.H#&.H2(#H*#>8()*'%+5%#?*V(5*#/&GH*)7&#8*'H3(J*#>277')1**$)G*$>H+11&*S)0**3'&#H*# U'".7"#(.%*&$/*'$"B#;'&$**#J*2'7&H$+-*'**#H+5$)+%J*$)*/3*#0*) 07&$0+73*/&GH'*J/*5*#)[V&*2&G/(J*A\&$5*)2*8+#*'$+%J*$)*/3*# 8+'3)(1*#)+*J*s%3()*)5*)#&*78*'*J*/$PD*5+*$)7&#J'+*% H*#)**#$)*'H2*$)77'2*$)((#3*7&)**#-++'V&))*'>$*.'*)('&$*# %*##&#J5**$)*'Pn&GV&G#((#$%'**H%7#)#(('2*8+#*'$*##((' 2&G-++'2**/3p5*'**#5*3&(PD'&*%*'$+#*#V&G##+3&JV+3()V* */H(('H7##*#(18&$$*/*#P^*J*/$8+'3*##(J*/**13PR+#)'&27)&* 2*3'((J)CO*7'+%*'G(('*#8+'3)2*0**'33++'%*##&#J5**$)*'P;' &$**#-($)((#$%'**H%7#)2&Gp5*'*P \(&'*,'#"&#-$'.(5#&**.#8"#4$67B#;'&$5**'+#3*'/&#J.+#)(.)+#)$)((#> ++H27&)*#3*)7&#+5PI+H5*#$*#V+#3*')7&#)G*H*##*#3*)7&#*# 2*8+#*'$*#V&G#2*)'+HH*#2&G(.)&-&)*&)*#P=+55&J*5*#$*#0*22*# 07#*&J*#)7&#3&*J'*#$)((#3*5+*$)7&#+%J*H#(%)P M%"&#(1#8"#'-$&B#I#3(#H$0*)+#)2'*H*#-(#**#0*H>8+'3)*' #(78*/&GH$&*)$J*$)+/*#[X8*/**#$**#.+7'J*))*Y\Pn*/1$J*'**3$.0(% 8()+#2*0**'3(.0)*'2/&G1)>-*'38&G#)#&*)P?**#/($)-(# 0(#JG+#J*'*#P K*&8*,A'/1-&'"&;## ]".2-$5$&%#%.(&8B#Z*)&$+#V*H*'+13*)7&#J*$(#**'35+*)8+'3*#P M&8".5$&%B#"#0*)2*J&#8($0*)V+*H*#-++'G7&$)*2(/(#$)7$$*# '*J*/$*#/+$/()*#P;'+#)$)+#3*#-*'$.0&//*#&##(/*-*#*# &#)*'%'*)*'*#-(#'*J*/$PF&G-++'2**/3>V&G#$)+HH*#.+#$)'7.)&*$8*/ +1#&*)((#-(('32(('PD&)2+)$)*8*/**#$)7$$*#0*)2*$)77'*# (#3*'*)7&#3*'$PZ*)2*$)77'2*$)(()#77&)3'&*6*3*'/(#3*'$>*'&$ J**#%(')&.&%()&*-(#(#3*'*#()&+#(/&)*&)*#&#0*)2*$)77'P=+5$8($ 0*)5+*&/&GH+5*/H(('((#)*$%'*H*#+%+#J*8*#$)J*3'(JP E*,A'5$6/'B#W'V&G#5(('CA)7&#)G*$>$+55&J*+58+#*#3*#2(/*# *'-(#3()V*J**#)7&#0*22*#P T--.'KF77')&$#&*)(/)&G3*#)0+7$&($)P;*#2*8+#*'0**1)**# $.07))&#JJ*%/(()$)&#0((')7&#3&*((#3*5+*$)7&#J'*#$)P;*# *#H*/*2*8+#*'-&#3)0*)G(55*'3()0&GV&G#0+#3#&*)5**'+%0*) -*/3G*H(#7&)/()*#P CN

15 67'*)*8+,&'($")*+4)9(8'#'*:""#$;+<&$&=+>")*8#&'7+4)9(8'#'*:""#$+ & & +53()0&G0*)2*/(#J'&GH-+#3+5&*)$)*3+*#-++'V&G#277')*#-+*3$*/%'+37.)&*V&.0)2((')* 5(H*#&#3*$)(3P"#V&G#J('(J*H+#3*#)7&#3*'$07#J&*)*'$-7//*#>0&GJ&#J/(#J$3*3*7'*#+53* G(('/&GH$*.+#)'&27)&*+%)*0(/*#*#0&*/3(/)&G3**#++JG*&#0*)V*&/PU+*#f(#+-*'/**3*#3*'*J&* -*'(#)8++'3*/&GH*#*'8($J**#+-*'V&.0)5**'8&***#)7&#)G*0(3P=&#3$3&)G(('V&)*'3(#HV&G8() 2*J*/*&3&#J-(#3*8&GH.+t'3&#()+'-(#0*)=)(3$3**/8**'*#*'J&*&#3*)7&#PI+H&$0*) 8&GH$)*7#%7#)-(#;&J*#Z(('32*)'+HH*#PU8**)7&#)G*$V&G#-++'3*H&#3*'*#7&)3*277')>V*H'&GJ*# 0&*'/*$-(#**#)7&#5(#*#-*'2+78*#J'+*#)*#P E**.;## # # # f+0(#455(#0+1## =&$'$*'$"0;## # # F*8+#*'# Z$&*&,$".$&%#**&5"%;## 6&*)2*H*#3PZ*)$)(3$3**/0**1)'*.*#)*/&GHJ*e#-*$)**'3&#3* 8()*'%+5%# U'*.'8*'-);## # # CbaO :--.;## # # # 410(#H*/&GH-(#%/(##&#J-*'#&*78&#JS$/++%=dZ49277') [.(&8#"$%"&8();## # =)(3$3**/6&*789:*$) CO

16 T"'.(77"&#1*.'$6"&;## =)(3$3**/6&*789:*$)>;&J*#Z(('3>"5%7/$[&#.&3*#)*/*2*J*/*&3&#J )7&#.+55&$$&*\P#E/(#&$+5.+#)(.))*/*JJ*#5*)#:*//(#).+//*J*> =.0++/)7&#*#>#()77')7&#3*:&*3&GH*#5+*$)7&#^*&5*'$8((/P# :("5;## 41#*5*#$+.&((/&$+/*5*#)*#-*'5&#3*'*#$%(##&#J*#3++' -*'#&*78&#J-(#)&G3*/&GH*2*8+#*'$*#2*8+#*'$3&**'(//(#J*' 2*)'+HH*#0*&35*)3*277')P;#5**'-*'(#)8++'3*/&GH0*&3-(# 2*8+#*'$-++'3**&J*#/**1+5J*-&#JP K,'$2$'"$'"&;# U-,,"/1-&'"&;## K*&8*,A'/1-&'"&;## AB)7&#)G*$>CJ*5**#$.0(%%*/&GH*H'7&3*#)7&#>2(#HG*$>(1J*$/+)*# 5*)0*HV+#3*'$/+)>8()*'%+5%PD*)7&#&$J*/*J*##(($)**# $%**/)7&#P U7&#&*'/*$3++'0+-*#&*'-++'H&#3.+55&$$&**#)7&#&*'8+'H$0+% )7&#*#H*##*#*/H(('7&)3*)7&#PU7&#V+'J)-++'$+.&(/*9(.)&-()&*> 2*)'+HH*#)7&#3*'$%(')&.&%*'*##72&G5**'3*'*277')%'+G*.)*#*# 2&G-++'2**/3-*'J(3*'&#J*#5*)0*)$)(3$3**/Pf*V&*)0*) V*/1-*')'+78*#-(#5*#$*#J'+*&*#P U7&#0**1)+#3*'0+73$2*7')#+3&JPR+#)'&27)&*&$(1J*$.0(1)>8(('#( 3*H/(3&#3*+'J(#&$()&*'+#3+5)7&#&$J*H+5*#>+53().+55&)5*#)*#**#G(('/&GH$5+5*#)-(#.+#)(.)+#)2'**H)P L(#8*J*$)(3$-*'#&*78&#JV&G#5*#$*#-*'07&$3>8(('3++'#&*) */H(('#&*)(//*5((/5**'>0*)X+#$9H*#)9+#$YJ*-+*/-*'38**#PZ*)&$ #7/($)&J*'+5/(#J$3*3*7')*J((#(/$*'&*)$J*'*J*/35+*) 8+'3*#P;#0*)5((H)0*)/($)&J*'+55*#$*#((#)*$%'*H*#+%07# -*'(#)8++'3*/&GH0*&3PZ*)H+5)#72&G-++'2**/3-++'3()5*#$*# 07#H&#3*'*#5**#*5*#>3&*-*'-+/J*#$'7$)&J%(HG*$3'&#H*# (.0)*'/()*#P L*'$.0&//*#3*+%-())&#J*#$)(3$3**/*#2*8+#*'$+-*'8*/+1#&*) %/(()$*#-(##&*78*%&.H#&.H2(#H*#P=)(3$3**/8&/J'((J %&.H#&.H2(#HG*$#**'V*))*#&#3*)7&#>5(('2*8+#*'$V&G#0&*'1*/+% )*J*#7&)(#J$)-++'(1-(/*#+-*'/($)*#3*)7&#&$+5)*-*'2+78*#P+ C_

17 D*D+-*#*)*/8&#)*'ABCCPh+)+K;-(<*5$ 5"CJ&%0&5$0C0#J&E4D(&#"*$&0(&)*(&G**#8.(& & 277')5+*$)7&#*#9H*7H*#XD*H+H>3*H8*H*'V&G#-'+78*#07#277'5(#Y[,,LF\2*J+##*#P F*8+#*'$-(#F77')OH7##*#-++')8**;7'+%*'$*&V+*#+**#)7&#)G*07'*#PI+H2*8+#*'$V&G# )&G3*#$3*+%*#&#J$)&G3*#8*/H+5+5**#H+%H+11&*+1)0**)*H+5*#3'&#H*#+15**)*3+*#((# H++H(.)&-&)*&)*#PI%)*'5&G#5+*),,LF**#277')07&$H(5*'8+'3*#8(('&*3*'**#9G+#J*#+739 V&.0)07&$-+*/)PZ*)(1J*/+%*#G(('0*22*#**#((#)(/&#.&3*#)*#%/(()$J*-+#3*#>+#3*'(#3*'*.+#1/&.)*#5*)2*8+#*'$*#0*)-*'38&G#*#-(#$%7//*#*#8($+#37&3*/&GH0+**#S+10*)%'+G*.)**# 3++'$)(')V+75(H*#PF*J&#ABCC&$2*$/+)*#3++')*J((#5*)0*)%'+G*.)>*'&$**##&*782*$)77' -(#2*8+#*'$J*-+'53*#8+#&#J2+78.+'%+'()&*^+.03(*/J(()0*)%'+G*.)1&#(#.&*'*#P# E**.;### # # <+3*8&GH-(#D*m$$*/$)'(()_C+ =&$'$*'$"0;## # # =)*3*/&GH57$*75# Z$&*&,$".$&%#**&5"%;## # =)*3*/&GH57$*75>$)(3$3**/*#^+.03(*/# U'*.'8*'-);## # # ABBb# :--.;## # # # F*J&#ABCC8+'3)J*$%'+H*#+-*'3++'$)(')-(#0*)%'+G*.) T"'.(77"&#1*.'$6"&;## # ^+.03(*/# C`

huishoudelijk reglement.

huishoudelijk reglement. huishoudelijk reglement. A.T.V. "de Wrotterspôlle ". Nijlân 55 8401 XA Gorredijk. Algemene bepalingen. Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement is samengesteld overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

Nadere informatie

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR STATUTEN VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam : VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR.

Nadere informatie

E H B O vereniging Elst (Gld)

E H B O vereniging Elst (Gld) E H B O vereniging Elst (Gld) Statuten Huishoudelijk Regelement Opleidingsreglement STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam EHBO-vereniging Elst (Gld). 2. De vereniging is

Nadere informatie

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: TVR Car Club Holland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011.

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. 1 Algemeen Artikel 1.1 Huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement regelt

Nadere informatie

V.T.V. "DE ZANDWEG" STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OPGERICHT, 6 NOVEMBER 1959 KROMME ZANDWEG 66 A 3084 ND ROTTERDAM TELEFOON 4816668

V.T.V. DE ZANDWEG STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OPGERICHT, 6 NOVEMBER 1959 KROMME ZANDWEG 66 A 3084 ND ROTTERDAM TELEFOON 4816668 V.T.V. "DE ZANDWEG" STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OPGERICHT, 6 NOVEMBER 1959 KROMME ZANDWEG 66 A 3084 ND ROTTERDAM TELEFOON 4816668 Blz STATUTEN Naam en zetel Doel en m iddelen Oprichting Verenigingsjaar

Nadere informatie

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgericht 13 juni 1999 Aangepast op 21 september 2014 Pagina 1 ARTIKEL 1. Toelating van leden 1. Zij die als lid van de vereniging willen toetreden, vermelden bij hun schriftelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement KC Geleen e.o.

Huishoudelijk Reglement KC Geleen e.o. Huishoudelijk Reglement KC Geleen e.o. Artikel 1 Bestuursverkiezing Elk jaar treedt een of treden twee bestuursleden af volgens een vooraf gemaakt rooster. De aftredende zijn per direct herkiesbaar. Bij

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten 10-12-2007 Huishoudelijk Reglement Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive te Houten Inhoudsopgave Het Bestuur 2 1.1 Leden. 3 1.2 Toelating tot de vereniging. 3 1.3 Verenigingsjaar en Contributie. 3 1.4

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement BESTUUR Artikel 1. Algemeen 1. Het bestuur behartigt en bevordert het statutaire doel van de VVE en behartigt de belangen van de VVE en de gemeenschappelijke belangen van haar leden.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement vzw AVT Maaseik

Huishoudelijk Reglement vzw AVT Maaseik Huishoudelijk Reglement vzw AVT Maaseik Artikel 1 Algemene bepalingen 1. De vereniging genaamd vzw AVT Maaseik (hierna: de vereniging ) is opgericht op 21 maart 2010 en is gevestigd te 3680 Maaseik, Hoevenstraat

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Versie 1.0 17 januari 2010 Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In het huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: a) De vereniging: De vereniging genaamd

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst woonruimte

Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst woonruimte Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

STATUTEN COÖPERATIEVE BOUWVERENIGING ONS BELANG B.A. GEVESTIGD TE MAASTRICHT

STATUTEN COÖPERATIEVE BOUWVERENIGING ONS BELANG B.A. GEVESTIGD TE MAASTRICHT STATUTEN COÖPERATIEVE BOUWVERENIGING ONS BELANG B.A. GEVESTIGD TE MAASTRICHT Heden, vierentwintig augustus tweeduizend tien verscheen voor mij, mr. Johanna Hélène Maria Visser, kandidaat-notaris, als waarnemer

Nadere informatie

Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom:

Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom: Statutenwijziging Zaaknummer: Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom: 1. de heer Johannes Petrus Maria van Elzakker,

Nadere informatie

Artikel 2. 1. De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris of de ledenadministratie op te geven.

Artikel 2. 1. De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris of de ledenadministratie op te geven. HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN Artikel 1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het op het tennispark geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo Algemene huurvoorwaarden huurdersinfo 2 3 Definities 4 Toepasselijkheid en wijziging algemene huurvoorwaarden 4 Gezamenlijke huur (indien meerdere huurders) 5 Terbeschikkingstelling en aanvaarding 5 Wijziging

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet: de

Nadere informatie