!""#$%&'($")*'*++ ,(#$*#!-++'!$+.&(/*!.+0*$&*!*#!/**12(('0*&3!&#!45$)*'3(5!6&*789:*$)! "#$%&'()&*'(%%+')! ;-(!<*5$!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!""#$%&'($")*'*++ ,(#$*#!-++'!$+.&(/*!.+0*$&*!*#!/**12(('0*&3!&#!45$)*'3(5!6&*789:*$)! "#$%&'()&*'(%%+')! ;-(!<*5$!"

Transcriptie

1 "#$%&'()&*'(%%+') ""#$%&'($")*'*++,(#$*#-++'$+.&(/*.+0*$&**#/**12(('0*&3&#45$)*'3(56&*789:*$) ;-(<*5$

2 D&)'(%%+')&$&#+%3'(.0)-(#0*)E'+.*$F7'*(7-(#3*3&'*.)&*=)*3*/&GH*I#)8&HH*/&#J-(#0*) =)(3$3**/6&*789:*$)$(5*#J*$)*/33++'K ;-(<*5$ :&*2*L(#3*'L**# =)(3$3**/6&*789:*$) E/*&#MNB9MNO#'PC E+$)27$ABBQ CBBBR445$)*'3(5 :*2$&)*K ;5(&/K U*/*1++#K 888P#&*788*$)P(5$)*'3(5P#/S277')5+*$)7&#*# &#1+T#&*788*$)P(5$)*'3(5P#/ CN9BAB D&)'(%%+')2*++J)**#V+'*%'*$*#)()&*15+J*/&GH2**/3)*J*-*#-(#3*5+*$)7&#*#&#6&*789:*$)P L++'+#G7&$)0*3*#H7##*#8&GJ**#((#$%'(H*/&GH0*&3((#-(('3*#P4(#3*J*J*-*#$H7##*#J**# '*.0)*#8+'3*#+#)/**#)P :*2*3(#H*#&*3*'**#3&*0**1)5**J*8*'H)((#3*)+)$)(#3H+5&#J-(#3&)%'+G*.)P WABCC>?*5**#)*45$)*'3(5>=)(3$3**/6&*789:*$) 4//*'*.0)*#-++'2*0+73*#P 6&*)$7&)3*V*7&)J(-*5(J8+'3*#-*'-**/-+73&J3>+%J*$/(J*#&#**#J*(7)+5()&$**'3J*J*-*#$2*$)(#3*#S+1 +%*#2(('J*5((H)&#*#&J*-+'5+1+%*#&J*8&GV*>V+#3*'-++'(1J((#3*$.0'&1)*/&GH*)+*$)*55&#J-(#3* 7&)J*-*'P A

3 ""#$""#%&& "#"$%"&#'()*'"&+#,(-.%"''"/#(0#1()1("&"&#2".3(-4"&#"&#'"%"5$67".'$68#6"#"$%"&#3--.'#)(($".# )*7"&9# "#6&*789:*$)&$**#X5+*$)7&#*#)'*#3Y((#3*J(#JPI%-*'$.0&//*#3*%/*HH*#&#0*)$)(3$3**/ 8+'3*#3*J'($-*/3*#)7$$*#07&V*#2/+HH*#+5J*)+-*'3)+)**#J*V(5*#/&GH*3--.')("/'-$&P;*# )7&#&#3*8&GH8(('2*8+#*'$$(5*#J'+*#)*#*#1'7&)-*'2+78*#*#*/H(('+#)5+*)*#P Z*)'*(/&$*'*#-(#**#[)&G3*/&GH*\277')5+*$)7&#&$**#J+*3*5(#&*'+55*)2*8+#*'$0*) +%*#2(('J'+*##&*78/*-*#&#)*2/(V*#*#**#277')/**12((')*0+73*#)&G3*#$$)*3*/&GH* -*'#&*78&#JPZ*)&$5++&3()2*8+#*'$-((HV*/10*)&#&)&()&*1#*5*#-++'**#5+*$)7&#*#3*V*5*) 07/%-(#0*)$)(3$3**/+18+#&#J.+'%+'()&*((#/*JJ*#PD()5((H)5*#$*#*.0)2*)'+HH*#2&G07# 277')P;*#J*V(5*#/&GH*5+*$)7&#2'*#J)5*#$*#5*)-*'$.0&//*#3*.7/)7'*/*(.0)*'J'+#3*#$(5*# *#&$*37.()&*1P,&#3*'*#/*'*#*'+-*'#()77'>H/&5(()*#J*V+#3*)*#P"#**#5+*$)7&#H+5G*)+) '7$)*#G*2*#)&#3*27&)*#/7.0)&#2*8*J&#JP;#3*5+*$)7&#*#3'(J*#2&G((#0*)&5(J+-(#6&*789 :*$)(/$J'+*#*)7&#$)(3-(#45$)*'3(5P D&)&#$%&'()&*'(%%+')XF77')5+*$)7&#*#&#6&*789:*$)Y2*$.0'&G1)2*$)((#3**##&*78* 5+*$)7&#&#&)&()&*-*#&#6&*789:*$)*#J(()&#+%3*%+)*#)&*-(#277')5+*$)7&#*#+53* /**12(('0*&3*#$+.&(/*.+0*$&*&#0*)$)(3$3**/)*-*'J'+)*#P:(('/&JJ*#H(#$*#*#8()V&G# 7&)3(J&#J*#]D(('#(($)8+'3)((#3(.0)J*$.0+#H*#((#3*J*2&*3$+#)8&HH*/&#J*#&#3*XU7&#*#-(# :*$)YPZ+*H7##*#8**'-('&#J*#7&)3*5+*$)7&#*#J*2'7&H*#2&G3*+#)8&HH*/&#J*#-(# $)(3$/(#32+78&#3*U7&#*#-(#:*$)] ;'V&G#-*'$.0&//*#3*5+J*/&GH0*3*#+5**#5+*$)7&#)*'*(/&$*'*#*#+'J(#&$*'*#&#*#'+#3+50*) $)(3$3**/PD*-++'2**/3*#&#3&)'(%%+')/()*#3&)V&*#PD(('#(($)2&*3)3&)'(%%+')0(#3-())*#*# &#$%&'()&*+55*)X**)2(('J'+*#Y3*/**12(('0*&3-(#**#277')*#3*J*V+#30*&3-(#0((' 2*8+#*'$)*2*-+'3*'*#P I%*#2('*^7&5)**#?'+*#[?I^\>=)*3*/&GH*I#)8&HH*/&#J[=I\>:&GH*#>:+#*#>I#3*'8&G$*# :*/V&G#[:+:\*#3*%'+G*.)+'J(#&$()&*-(#3*U7&#*#-(#:*$)PD(('#(($)&$0*)'(%%+')'*/*-(#) -++'(#3*'*$)(3$3*/*#*#3&*#$)*#2&##*#3*J*5**#)*45$)*'3(5[??D>D&*#$)'7&5)*/&GH* +'J(#&$()&*$S&#3&-&37*#5*)&#)*'*$$*&#$+.&(/*.+0*$&*>&#'&.0)&#J-(#3*+%*#2('*'7&5)**#S+13* [$+.&(/*\*11*.)*#-(#-+*3$*/-*'2+78*#&#3*$)(3P :"0$&$'$"#3--.')("/'-$&;#;*#5+*$)7&#$&#8"#4$678(('2*8+#*'$S+58+#*#3*#$(5*#J'+*#)*#*#1'7&) -*'2+78*#*#*/H(('+#)5+*)*#P"#6&*789:*$)/&JJ*#277')5+*$)7&#*#-((H&#0*)J'+*#)7$$*#3* 07&V*#2/+HH*#PF*8+#*'$2*0*'*#3*)7&#V*/1*#2*)(/*#5**$)(/J**#+18*&#&J.+#)'&27)&*+1077'P Q

4 '()"*%+",-./0&& L++'8++'3 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQ CP "#/*&3&#JPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO,/*&#*J*$.0&*3*#&$-(#3*J'+*#*[5+*$\)7&#$)(3PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO?'+*#*#$+.&(/*.+0*$&* PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP_ =)(3$/(#32+78 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP` D*U7&#*#-(#:*$)K-(#277')5+*$)7&#)+)$)(3$/(#32+78 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP` L'((J$)*//&#J PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPa AP :*'H8&GV*PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPb QP F77')5+*$)7&#*#&#3*%'(H)&GH PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPCB F*$)((#3*277')5+*$)7&#*# PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPCB F77')5+*$)7&#*#&#((#/*J PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPAC U&G3*/&GH* 5+*$)7&#*#PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPA` NP <**'*'-('&#J*#7&)3*277')5+*$)7&#*# PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQC :()V&G#3*2*0+*1)*$-(#2*8+#*'$]PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQC Z+*5+*)**#277')5+*$)7&#*'7&)V&*#] PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQA :()V&G#5+J*/&GH*H#*/%7#)*#'+#3+5**#277')5+*$)7&#]PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQQ :()V&G#[5+J*/&GH*\*11*.)*#-(#**#277')5+*$)7&#]PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQN OP "#J'*3&c#)*#-++'$7..*$-+//*277')5+*$)7&#*#PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQa _P U7&#*#-(#:*$) PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPN_,(#$*#PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPN_ d&)3(j&#j*# PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPN` `P "#J'*3&c#)*#-++'$7..*$-+//*$)(3$/(#32+78&#3*U7&#*#-(#:*$)PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOB F&G/(J*# PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPON CP=)(3$/(#32+78+#)8&HH*/&#J*#U7&#*#-(#:*$) PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPON APL++'2**/307&$0+73*/&GH'*J/*5*#) PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOO QPL++'2**/3J*2'7&H$+-*'**#H+5$) PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOa NPL++'2**/3*#*#5**'&#$%&'()&* PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP_B OPI-*'V&.0)277')5+*$)7&#*#5*).+#)(.)%*'$+#*# PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP_A _P,((')XI%3*1&*)$3++';*)2(('6&*789:*$)YPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP_Q N

5 O 12 '(304%4(-&& 5304(0&-0+6)40%0(4+&/.(&%0&-#"0(0&78"0+9:*4(+:.%& =)(3$3**/6&*789:*$)>3*X:*$)*/&GH*U7&#$)*3*#YV&G#&#3*G('*#-&G1)&J*#V*$)&JJ*2+783(/$ 8*$)*/&GH*$)(3$7&)2'*&3&#J-(#45$)*'3(5-+/J*#$0*)4/J*5*#*d&)2'*&3&#J$%/(#[CbQO\[4dE\PD* 8&GH*#V&G#-+/J*#$%/(#-(#('.0&)*.)*#$)*3*#2+78H7#3&J*L(#;*$)*'*#+%J*V*)P^7&5>/&.0)*# 5*)-**/J'+*#)7$$*#3*2*2+78&#JP,*#5*'H*#3-++'0*))7&#$)(3+#)8*'%3++'L(#;*$)*'*#&$ 3*.+#)&#7e)*&)-(#3()J'+*#P?'($-*/3G*$>0+-*#>)7&#*#>J'+*#*$)'+H*#*#%('H*#/+%*#3++'3* 0*/*8&GH&#*/H(('+-*'PD*8+#&#J*#$)((#*.0)&#0*)J'+*#P C L(#;*$)*'*#8&/3*5(()$.0(%%*/&GH*%'+2/*5*#'7&5)*/&GH+%/+$$*#PZ&G/&*)3*-+'5S0*)+#)8*'% +#)$)((##(('((#/*&3&#J-(#0*)%'+2/**5S2*0+*1)*((#**#2*%((/3*17#.)&*PD*.*#)'(/*%/(()$&# 3*+#)8*'%*#*#%/(##*#-(#L(#;*$)*'*#8($37$8*JJ*/*J3-++'3*17#.)&+#(/&)*&)P,*#5*'H*#3 -++'3*M17#.)&+#*/*$)(3M&$3*'7&5)*/&GH*$.0*&3&#J)7$$*#8+#*#>8*'H*#>'*.'*()&**#-*'H**'PF&G 3*2+78-(#3*8+#&#J*#&#3*:*$)*/&GH*U7&#$)*3*#$)+#3*#3*17#.)&*$8+#*#*#'*.'*()&*.*#)'((/P?'+*#>/&.0)*#'7&5)*8('*#0&*'2&G2*/(#J'&GH>8(#)5*#$*#0(33*#V+#/&.0)>1'&$$*/7.0) *#-**/'7&5)*#+3&J+5J+*3)*H7##*#17#.)&+#*'*#P A ^7&5*#J'+*#&$6&*789:*$)(##+ABCC #+J$)**3$PZ*/(($17#.)&+#**')0*)J'+*# &#6&*789:*$)#&*)0*/*5((/V+(/$L(# ;*$)*'*#0*)-++'+J*#0(3PZ*)J'+*# )7$$*#3*07&V*#2/+HH*#&$-((H -*'8(('/++$33++'J*2'*H((#J*/3-++' J+*32*0**'+1&$(1J*$/+)*#3++'0*HH*# -(#8+#&#J2+78.+'%+'()&*$PZ*)&$ XH&GHJ'+*#Y&#%/(()$-(#XJ*2'7&H$J'+*#YP Z*)J'+*#/&GH)#&*)J+*3((#J*%($)((# **#-*'(#3*'*#3*2*-+/H&#J*#**# -*'(#3*'*#3J*2'7&HPU+.02&*3)0*) J'+*##+J$)**3$**#J'+)*H8(/&)*&)*# H(#$*#PZ+*2*#7))*#8*3*V*H(#$*# -(#0*)J'+*#] :*//&.0)V&G#277')5+*$)7&#*#**#5(#&*'+50*)J'+*#&#6&*789:*$)#&*78/*-*#&#)*2/(V*#P D*V*5+*$)7&#*#&#3*8&GH8(('2*8+#*'$$(5*#J'+*#)*#*#1'7&)-*'2+78*#*#*/H((' +#)5+*)*#37&H*#+%$)**3$5**'%/*HH*#+%2&##*#0*)$)(3$3**/P,*'#2*J'&%%*#(/$/&.0)>/7.0)*# '7&5)*3&*J*/3*#-++'6&*789:*$)V&G#&55*'$++H&3*(/*-++'8(('3*#+5)*)7&#&*'*#PU7&#&*'*# &#0*)J'+*#)7$$*#3*07&V*#2/+HH*#&$**#-+'5-(#'*.'*()&*3&.0)2&G07&$8(('2&G2*8+#*'$ C 888P('.0&)*.)77'(5$)*'3(5P#/S.+#)*#)S#&*7898*$) A 888P-(#**$)*'*#57$*75P#/ J*5**#)*45$)*'3(5>((#0*)8*'HPI%3*H((')J(1L(#;*$)*'*# 8*//&.0)((#8*/H*J*2&*3*#*#%/*HH*#2*$)*53V&G#-++'8+#*#> 8*'H*#>'*.'*()&**#-*'H**'[F'+#K888P-(#**$)*'*#57$*75P#/\

6 2*)'+HH*#8+'3*#2&G07#/**1+5J*-&#JPF77')5+*$)7&#*#%($$*#V+2&##*#0*)J*3(.0)*J+*3-(# 3"%."1"&B<[d&)3*&#(7J7'*/*'*3*-(#L(#;*$)*'*#>CbNa\# ;#"0(&0(&+"64.30&6")0+40&& F77')5+*$)7&#*#H7##*#V+'J*#-++'2*)*'J*2'7&H*#2*0**'-(#0*)J'+*#&#6&*789:*$)P;# 3(('5**2&G3'(J*#((#0*)-*'J'+)*#-(#$+.&(/*.+0*$&**#/**12(('0*&3&#3*277')Pd&)**#/+%*#3 8*)*#$.0(%%*/&GH+#3*'V+*H)++#)#(5*/&GH((#3()**#J'+*#*+5J*-&#JJ+*3&$-++'3* J*V+#30*&3-(#5*#$*#P?'+*#8+'3)++HJ*V&*#(/$**#2*/(#J'&GH*'(#3-++'8(('3*-++'3* /**12(('0*&3*#&#'&.0)&#J-(#3*+%*#2('*'7&5)*P?'+*#&#3*277')/&GH)#(5*/&GH**#%+$&)&*1*11*.) )*0*22*#+%3*$+.&(/*.+0*$&*&#**#$)(3P=+.&(/*.+0*$&*+#)$)(()8(##**'5*#$*#V&.0 -*'2+#3*#-+*/*#5*)*/H(('*#V&.0$(5*#-*'(#)8++'3*/&GH-+*/*#-++'07#/**1+5J*-&#JPL&(3* )+*J*#+5*#$+.&(/*.+0*$&*3'((J)J'+*#2&G((#5**'-*&/&J0*&3*#5&#3*'-*'/+*3*'&#J&#3* 277') Q N O P D*V*%+$&)&*-**11*.)*#-(#J'+*#J((#*.0)*'#&*)V+#3*'5**'+%-++'6&*789:*$)P6&*789:*$)&$ **#0**/J'+*#$)(3$3**/>)+.0$.++')0*)$)(3$3**//((J+%0*)J*2&*3-(#J*V+#30*&3*# _ /**12(('0*&3PZ*)%*'.*#)(J*+-*'J*8&.0)&$2&G-++'2**/3'*/()&*10++J>*-*#(/$.'&5&#(/&)*&).&G1*'$ P Z*)/&GH)37$3()J'+*#+%V&.0V*/137$#&*)J*#+*J&$>2*/(#J'&GH&$3()0*)J'+*#++H3((38*'H*/&GH J*2'7&H)8+'3)*#+#)5+*)&#J*#7&)/+H)[X$+.&((/J'+*#Y\PF77')5+*$)7&#*#H7##*#**#J*$.0&H)* $+.&(/*&#-7//&#J-(#0*)J'+*#V&G#P C$"-4DE"/'#'"5'#FGHBFII#$&4(&"./B#:*'#$/#3$6&*#FIJ#2*&#8"#'('*5"#3"2(57$&%#2*&# K)/'".8*)B#=&#2".%"5$67$&%#'('#8"#K)/'".8*)/"#%")$88"58"&+#4(&"&#".#$&#C$"-4D E"/'#."5*'$"0#2""5#6(&%"."&#'('#"&#)"'#FI#6**.#"&#2""5#(-8"."&#3(2"&#8"#LH#6**.B# M&%"2"".#8"#A"50'#NOP+FJQ2*&#8"#3"2(57$&%#$&#C$"-4DE"/'#$/#2*&#&$"'D4"/'"./"# *55(,A'(&"&#*07()/'B#RF+SJ#2*&#8"#3".("1/3"2(57$&%#$/#C$"-4DE"/'#$/#4".75((/B# Q I#3*'V+*H4/)*''(ABCC>6&*)2&G'++3(//**#K277')J'+*#*#$+.&(/*.+0*$&*>?*%72/&.**'3KC`9C9ABCC>47)*7'K L'*H*>fP>"P;P=(/-*'3(ghP<(#J*'$>4/)*''(>888P(/)*'#(P87'P#/ N 888PJ'+*#*#3*$)(3P#/S7%/+(3S%72/&.()&*$S3+.75*#)*#SD*iAB8(('3*iAB-(#iAB?'+*#P%31 O 888PJ'+*#*#3*$)(3P#/S7%/+(3S%72/&.()&*$S3+.75*#)*#S;.+#+5&*SJ'+*#-&$&*j$/+)*'-((')ABB`jABABP%31 _ I#3*'V+*H*#$)()&$)&*H>ABCB>?*5**#)*45$)*'3(5>888P+$P(5$)*'3(5P#/ _

7 <:.%+3.(%="*$&& 6(($)**#$+.&(/*17#.)&*0*22*#5+*$)7&#*#**#-+*3$*/%'+37.*'*#3*17#.)&*PF77')5+*$)7&#*# V&G#**#-+'5-(#$)(3$/(#32+78k0*)%'+37.*'*#-(#-+*3$*/*#3(('((#J*'*/()**'3*3&*#$)*#&#> +5*#-++'3*$)(3PF&G3&*#$)*#J(()0*)+52&G-++'2**/3+#3*'8&G$>V+'J>0+'*.(+1J'+*#2*0**'` P L+*3$*/-*'2+78*#&#*#'+#3+53*$)(3&$#&*)#&*78PD*((#8*V&J0*&3-(#-+*3$*/%'+37.)&*&#3* 3&'*.)*#(2&G0*&3-(#45$)*'3(58*'3&#3*)&G3-(#L(#;*$)*'*#-(#J'++)2*/(#JJ*(.0)-++'3* $)*3*/&GH*-++'V&*#&#J-(#-*'$*J'+*#)*#PL+*3$*/%'+37.)&*0(3++H&#0*)4dE**#%/*HP U7&#3*'&G*#&#3*4H*'%+/3*'*#3*I$3+'%*'2+-*#%+/3*'[#7+#3*'3**/-(#3*XU7&#*#-(#:*$)Y\ 5+*$)*#2*0+73*#2/&G-*#*#5+.0)*##&*)2* '3*#P;*#J'++)((#**#J*$/+)*#J*2&*3-(#.(OBB0(&#3*=/+)*'5**'%+/3*'*#**#.+5%/*l&#3*I$3+'%*'2&##*#%+/3*'8*'3*#((#J*8*V*# (/$/(#32+78J'+#3*#PE($5*)3*0*'2*$)*55&#J-(#3*/(()$)*)7&#2+78J'+#3*#[Cba_\'((H)* /(#32+787&)2**/3*#5+*$)-+*3$*/%'+37.)&*%/(()$5(H*#-++'8+#&#J*#>2*3'&G-*#*#'*.'*()&*P D(('8+'3)(##+ABCC8**'(#3*'$)*J*#((#J*H*H*#PL+*3$*/%'+37.)&*&#3*$)(3/&GH)8**')*'7J )*H+5*#P<+H((/-+*3$*/-*'2+78*#&$**#)'*#3PD&)2/&GH)7&)3*%+%7/('&)*&)-(#5+*$)7&#*#&#3* U7&#*#-(#:*$)H'&GJ)$)(3$/(#32+78+%#&*78**#'+/P"#.+52&#()&*5*)V+'J>*37.()&*> +#)$%(##&#J*#2*0+73-(#/(#3$.0(%*##()77'PF*$.0'&G-&#J-(#3*$)(3$/(#32+78%/(##*#V&G#)* -&#3*#&#F&G/(J*CP D*U7&#*#-(#:*$)5+*)0*)J'+*#*'*.'*()&*J*2&*3-(#45$)*'3(58+'3*#8(('G*H(#J*#&*)*# -(#3*'7&5)*>0*)/(#3$.0(%>3*/7.0)*#0*)8()*'PI+H3&)%($)8**'2&G3*&3**c#-(#L(# ;*$)*'*#kj'+*#$)'+h*#>%/(#)$+*#*#>%('h*#*#-+/h$)7&#*#&#3*277')5+*$)*#g*(/$0*)8('* +#J*5*'H)-(#(1G*07&$/*&3*##(('3*27&)*#3*$)(3J*/*J*#$%+'))*''*&#*#>#()77'J*2&*3*#*# %+/3*'$PZ*)&$**#J'+*#J*2&*3>8(('G*H(#1&*)$*#3++'3*%+/3*'$*#3*%'+37.)&*-(#J'+*#)*#> 1'7&)>V7&-*/*#0+#&#J-(#3&.0)2&GH7#)*'-('*#PZ*)J*2&*3&$-+/+%&#+#)8&HH*/&#J a P &(8$%"#(&'/1*&&$&%/)(%"5$67A"8"&#'"#3$"8"&#"&#A**.#)"'#15*&'#"&#8$".#$&#&*-4"."#**&.*7$&%#'"#3."&%"&B<#NX$'# 8"#$&*-%-."5"#."8"#2*&#W"/'"."&+#FPOIQ# F*/(#J'&GH3+*/2&##*#3*V*+#)8&HH*/&#J*#&$3()3*U7&#*#-(#:*$)**#['*.'*()&*-*\17#.)&*-++' 3*2*8+#*'$-(#6&*789:*$)H'&GJ)PF*8+#*'$7&)3&)$)(3$3**/8+#*#&55*'$+53*0+*H>5((' V&G#-((H#&*)2*H*#35*)0*)J*2&*3PZ+*H7##*#8*V+'J*#3()2*8+#*'$2*)'+HH*#'(H*#*# 2&#3&#J+#)$)(())7$$*#3*277')[6&*789:*$)\*#3*U7&#*#-(#:*$)]F*/(#J'&GH&$3()8+'3) -++'V&*#&#3*2*0+*1)*$-(#3*277')P ;*#-(#3*2*0+*1)*$&$0*)-*'2+78*#-(#-+*3$*/ b 3(('+53*17#.)&*X$)(3$/(#32+78Y[2&G/(J*-++'**#2*$.0'&G-&#J-(#3*%/(##*#-++'0*)J*2&*3\P `888P87'P#/S6<S+#3*'V+*HS^*$*('.0F/+JSABCCSBQSBNS=)(3$/(#32+78j**#j0m%*j5*)j%*'$%*.)&*1jP0)5 a 0))%KSS888P#&*788*$)P(5$)*'3(5P#/S-'&G*j)&G3j*#j$%+')SJ'+*#j*#j8()*'S)7&#*#j-(#j8*$)S b E/(#-(#;&$*#>U7&#*#-(#:*$)>ABBa `

8 Z*)$7..*$-(#$)(3$/(#32+78&$+P(P(10(#H*/&GH-(#3*2*)'+HH*#0*&3-(#3*2*8+#*'$*#(#3*'* $)(H*0+/3*'$2&G0*)J*2&*3PZ+*H(#3*V*2*)'+HH*#0*&3+#)$)((#]Z*)/&GH)/+J&$.0+5-(#7&)0*) 2*$)((#3*5+*$)7&##*)8*'H**#-*'2&#3&#J)*/*JJ*#)7$$*#3*U7&#*#-(#:*$)*#6&*789:*$)P :*//&.0)8&//*#2*8+#*'$3&*#7**#5+*$)7&#0*22*#&#3*277')8*/3++'J'+*&*##(('**# 5+*$)7&#&#3*U7&#*#-(#:*$)P,&'($")*-.##)/#'+%.0'*+)*+1)'"234'($ =+55&J*2*8+#*'$H'&GJ*#0&*'3*$5((H-(#0*))7&#&*'*#*.0))*%(HH*#Pn+70*)3(##&*)5++&V&G#(/$0*) 5+J*/&GH&$+53++')*J'+*&*##(('**##+J8()J'+)*'*)7&#+5J'+*#)*#*#1'7&))*-*'2+78*#P?**# -+/H$)7&#>5(('**#$)7HG*J'+#3&#3*U7&#*#-(#:*$)8(('G*3*'7$)*#'7&5)*0*2)+5J'+*#)*#*#1'7&))* -*'2+78*#PP3()V+7)+.05++&V&G#o+ & #..-+:0334(-& F77')5+*$)7&#*#37&H*#$)**3$5**'+%&#$)(3$3**/6&*789:*$)>5(('+-*'V&.0)*#&#V&.0)&# H(#$*#-(#3*V*5+*$)7&#*#+#)2'**H)PD&)'(%%+')&$**#-*'$/(J-(#3*-*'H*##&#J-(#3* 277')5+*$)7&#*#&#6&*789:*$)PD*-+/J*#3*-'(J*#$)((#3(('2&G.*#)'((/K CP :()V&G#3*-*'0(/*#X(.0)*'Y3*277')5+*$)7&#*#] AP :()V&G#$7..*$1(.)+'*#*#/**'%7#)*#2&G3*+#)8&HH*/&#J*#2*0**'-(#277')5+*$)7&#*#] QP :*/H*H(#$*#2&*3*#277')5+*$)7&#*#-++'6&*789:*$)] NP Z+*H7##*#8*3**'-('&#J*#7&)3*277')5+*$)7&#*#J*2'7&H*#2&G5+J*/&GH*+#)8&HH*/&#J -(#$)(3$/(#32+78&#3*U7&#*#-(#:*$)] a

9 D&)&#$%&'()&*'(%%+')&$+%J*$)*/3&#0*)H(3*'-(#0*)%'+G*.)XF77')5+*$)7&#*#-(#6&*789:*$)Y 7&)J*-+*'3)7$$*#+H)+2*'ABCB*#1*2'7('&ABCC3++';-(<*5$[)'(&#**?*5**#)*45$)*'3(5\&# +%3'(.0)-(#:&*2*-(#3*'L**#[D&'*.)&*=)*3*/&GH*I#)8&HH*/&#J>E'+.*$F7'*(7>=)(3$3**/6&*789 :*$)\*#4'G(6+2*/[%'+G*.))*(5U7&#*#-(#:*$)\P Z*)'(%%+')&$J*2($**'3+%2*/*&3$$)7HH*#>/&)*'()77'*#J*$%'*HH*#5*)-*'$.0&//*#3* $)(H*0+/3*'$P?*$%'*HH*#V&G#J*-+*'35*)2*8+#*'$Y)7&#3*'$-(#277')5+*$)7&#*#[3*D+-*#*)*/> :&G$J*'*#277')>F77')2++5J(('3*#3*^*&5*'$8((/)7&#*#\>U7'H$*-'+78*#-(#277').*#)'75 I-*')++5$*L*/3[;&J*#Z(('3\PD(('#(($)V&G#J*J*-*#$J*2'7&H)7&)J'+*%$J*$%'*HH*#7&)0*) +#3*'V+*H-(#,('/&G#,('$)*#[ABCB\ CB L*'3*'V&G#(52)*#('*#-(#$)(3$3**/6&*789:*$)[(13*/&#J*#:&GHV(H*#>:+#*#I#3*'8&G$:*/V&G#>?'+*#>=)*3*/&GH*L*'#&*78&#J\*#5*3*8*'H*'$-(#8+#&#J.+'%+'()&*$p5*'*>3*,*m>^+.03(*/> ;&J*#Z(('3*#3*45$)*'3(5$*h*3*'()&*-(#:+#&#JR+'%+'()&*$[4h:R\J*'((3%/**J3PU+)$/+)&$ J*$%'+H*#5*)(#3*'**l%*')$*#+'J(#&$()&*$+%0*)J*2&*3-(#$)(3$/(#32+78*# J*2&*3$+#)8&HH*/&#JK=U"EI[$)*3*/&GH*-*'#&*78&#J\>6*)8*'HXI#3*')7$$*#Y[)&G3*/&GH0*&3 '7&5)*J*2'7&H&#45$)*'3(5\>F+*'*#$)(38*#$>E'+*1)7&#45$)*'3(5>45$)*'3(5$=)*7#%7#) h('5&#j)0*r&)mp 277')5+*$)7&#**#1(.)$0**)+%J*$)*/3>8(('-(#3*2*/(#J'&GH$)*2*-&#3&#J*#&#3&)'(%%+'))*'7J)* -&#3*#V&G#P F*0(/-*+-*'3*277')5+*$)7&#*#&$5*)$)(H*0+/3*'$J*$%'+H*#+-*'3*U7&#*#-(#:*$)P?*-'((J3 #(('3*2*H*#30*&35*)0*)J*2&*3PL*'-+/J*#$8*'3H+')7&)/*JJ*J*-*#*#J*-'((J3#(('5*#&#J +-*'5+J*/&GH*X$)(3$/(#32+78+#)8&HH*/&#J*#Y&#0*)J*2&*3 CC P# U0*$&$+#E+/&.m4#(/m$&$(#3;#)'*%'*#*7'$0&%&#Z*(/)0(#3<&1*=.&*#.*$>L'&G*d#&-*'$&)*&)45$)*'3(5&#+%3'(.0)-(# D&*#$)'7&5)*/&GH*I'3*#&#J>?*5**#)*45$)*'3(5P CC D*%+/&)&*H**#1&#(#.&c/*+#V*H*'0*3*#+-*'3*+#)8&HH*/&#J*#&#3*U7&#*#-(#:*$)V&G#27&)*# 2*$.0+78&#JJ*0+73*#>+53()0*)$/*.0)$+5**#-*'H*##&#J-(#5+J*/&GH0*3*#J&#JP b

10 F2 G**#:8"0+:*4(0(&4(&%0&,#.C:4DC&& D&)0++13$)7H2*$.0'&G1)2*$)((#3**#&#((#/*JV&G#3*277')5+*$)7&#&#&)&()&*-*#*#)&G3*/&GH* 5+*$)7&#*#+%2'((H/&JJ*#3)*''*&#&#6&*789:*$)CAP6(($)%'(H)&GH*'-('&#J*#*#(/J*5*#* &#1+'5()&*8+'3)&#J*J((#+%$7..*$1(.)+'*#*#((#3(.0)$%7#)*#SH#*/%7#)*#P;*#+-*'V&.0)-(#3* )7&#*#&#./7$&*1.+#)(.)%*'$+#*#&$)*-&#3*#&#3*F&G/(J*P G0+:..(%0&=**#:8"0+:*4(0(&& H"0+:*4(&I0480#+$..3=**#:&1& & D*^*&5*'$8((/277')&$**#$)*3*/&GH-*'#&*78&#J$J*2&*38(('3*H+5*#3*G('*#-**/J*$/++%)*# #&*78J* '3)PU&G3*#$**#277')+-*'/*J2/**H*'2*0+*1)*((#**#+#)5+*)&#J$%/*HPZ*) /**H2*8+#*'$/*7H+5**#%/*H)*0*22*#8(('V**&J*#J'+*#)*#*#1'7&)H7##*#-*'2+78*#*# 8(('V*H&#3*'*#H7##*#/*'*#+-*'5&/&*7*#J*V+#3*-+*3&#JPD++'0*)F77')F*0**'2*3'&G1 6&*78*^*&5*'$8((/[FF6^\>45$)*'3(5$=)*7#%7#):+#*#[4=:\*#Z+-*#&*',++)*'&$ -*'-+/J*#$5*)2*8+#*'$**#5+*$)7&#((#J*/*J3P;*#)7&#.+55&$$&*&$$(5*#J*$)*/3*#'*J*/)V*/1 0*)2*0**'PD*V**'2*)'+HH*#07&$[)7&#\5**$)*'-(#p5*'*+#3*'$)*7#)3*.+55&$$&*#7#+J>5((' +%)*'5&G#5+*)3*)7&#J'+*%-+//*3&JV*/1$)(#3&J3'((&*#PD*)7&#&$$/*.0)$(1J*$/+)*#3++'**#/((J 0*HG*>)+.0H+5)3&*1$)(/(5%*'-++'PF*8+#*'$0+73*#-(#7&)07#8+#&#J)+*V&.0)+%3*)7&#3&* /*))*'/&GH+#3*'07#2(/H+#/&J)PX"HH*#$/*.0)$qq#-*'0((/-(#**#J*$)+/*#.+7'J*))*Y>(/37$3* 07&$[)7&#\5**$)*'PD*)7&#)G*$V&G#%+%7/(&'2&G+58+#*#3*#>&#5&33*/$&$*'V*/1$**#8(.0)/&G$)P E**.;## # # L&-*%+')*#$)'(()SI$3+'%*'2(# =&$'$*'$"0;## # p5*'**#2*8+#*'$# Z$&*&,$".$&%;## # p5*'**#2*8+#*'$&#&)&()&*1[:&gh((#%(h\## U'*.'8*'-);## # L++'G(('ABBa## :--.;# # [.(&8"$%"&8();## T"'.(77"&#1*.'$6"&;## p5*'*# p5*'*>ff6^>4=:[2&g+%$)('))'(g*.)\>=)(3$3**/6&*789:*$) :("5;## D*/**12(('0*&3&#0*)J*2&*3)*2*8(H*#*#3*5*#$*#2*)'+HH*#2&G07# /**1+5J*-&#J0+73*#)&G3*#$-*'#&*78&#J# =&.$,A'$&%;# Ca'*.0)0+*H&J)7&#*#[.&'.(CB5A\>%&.H#&.H2(#H>)7&#07&$G*-++'+%$/(J J*'**3$.0(%-(#FF6^>)+#-++''*J*#8()*'>/((J0*H[Y$#(.0)$+%$/+)\ K,'$2$'"$'"&;# # F77')2('2*.7*>E'+G*.)X$)73*#)*#&#3*8&GHY0*/%*#$+5$ U-,,"/1-&'"&;# '(H*#5*)*/H(('((#3*%'(()(/$V*3(('V&G#B#L($)((#$%'**H%7#)[-(# p5*'*\-++'2*8+#*'$-++'(//*'0(#3*-'(j*#*#(3-&*v*#*#2*j*/*&3&#j CA n+(/$2*h*#3(##+5((')abcc CB

11 -(#)7&#.+55&$$&*PD*/+.()&*3&.0)-(#3*)7&#>3&.0)2&G0*)H(#)++'FF6^*# 277')$)*7#%7#)&$%'(H)&$.0P K*&8*,A'/1-&'"&;# U7&#.+55&$$&*17#.)&+#**')#+J#&*)V+#3*'2*J*/*&3&#J*#$+55&J*)7&#*# 8+'3*##&*)(//*5((/J+*3+#3*'0+73*#P;'8+'3)&#3*%'(H)&GH#&*)-((H $(5*#J*8*'H)>+53()&*3*'**#+%(#3*'*)&G3*#2*V&J&$*#-*'$.0&//*#3* #()&+#(/&)*&)*#V+*H*#*/H(('+%P ^*&5*'$8((/)7&#C>V+5*'ABCB>1+)+KD*##&$=.0+5(H*'$ & H"0+:*4(&I0480#+$..3=**#:&B& & 6(0*)$7..*$-(#3***'$)*)7&#&#3*^*&5*'$8((/277')&$*'&#ABBb**#)8**3*)7&#((#J*/*J3P 41J*/+%*#G(('8*'3*'1/&#HJ*++J$)K.+7'J*))*>%(%'&H(>%+5%+*#>%'*&>(('3(%%*/$>H'7&3*#*# 2*8++#$)*'PD*)7&#H(5%)#+J8*/5*)H&#3*'V&*H)*#PD*)7&#.+55&$$&*17#.)&+#**')#+J#&*) V*/1$)(#3&J*#3*J*5**#$.0(%%*/&GH*%(3*#8+'3*##&*)J+*3+#3*'0+73*#P;*#)7&#0**1)CA 5((#3*#%*'G(('-*'V+'J&#J#+3&J*#3()2*$*1)#&*)&*3*'**#3&*((#**#)7&#2*J&#)-+/J*#$ 07&$[)7&#\5**$)*'-(#p5*'*PZ*)/&GH)5+*&/&GH-++'5*#$*#+5*/H(('((#)*$%'*H*#+% -*'(#)8++'3*/&GH0*3*#P E**.;## # # =((1&#J*#$)'(()SI$3+'%*'2(# =&$'$*'$"0;## # p5*'**#2*8+#*'$# Z$&*&,$".$&%;## # p5*'**#2*8+#*'$&#&)&()&*1[:&gh((#%(hj*/3\## CC

12 U'*.'8*'-);## # L++'G(('ABBb## :--.;# # [.(&8"$%"&8();## T"'.(77"&#1*.'$6"&;## p5*'*# p5*'*>ff6^>4=:[2&g+%$)('))'(g*.)\>=)(3$3**/6&*789:*$) :("5;## D*/**12(('0*&3&#0*)J*2&*3)*2*8(H*#*#3*5*#$*#2*)'+HH*#2&G07# /**1+5J*-&#J0+73*#)&G3*#$-*'#&*78&#J# =&.$,A'$&%;# Ca/+$$*)7&#*#-(#CB5A&#$%**/$*-+'5>5*)0+7)(1J*2(H*#3*#+5'&#J) 3++'**#$.0*/%*#%((3G*>8()*'%+5%>/((J0*H K,'$2$'"$'"&;# # F77')2('2*.7*>$)(')3(J U-,,"/1-&'"&;# K*&8*,A'/1-&'"&;# ;#)0+7$&($)*$)(')>(.)&*-*)7&#3*'$V&G#2/&G5*)07#)7&#>H&#3*'*#-&#3*#0*) /*7H*#-'+78*#+#)5+*)*#*/H(('PD*/+.()&*&$3&.0)2&GH(#)++'FF6^*# 277')$)*7#%7#)>2*J*/*&3&#J-(#p5*'*2&G)7&#.+55&$$&*P,*##&$7&)8&$$*/&#J 5*))7&#CP# ;'V&G#)*8*&#&J2*8+#*'$3&*&#3*)7&#.+55&$$&*8&//*#P=+55&J*)7&#*# 8+'3*##&*)J+*3-*'V+'J3*#3*J*5**#$.0(%%*/&GH*J'+#38+'3)#&*)J+*3 +#3*'0+73*#P<(J*+%H+5$)2*8+#*'$S)7&#(-+#3*#>5*#$*#$%'*H*#*/H((' #&*)((#+%-*'(#)8++'3*/&GH0*3*#PF*8+#*'$-&#3*#3*)7&#*##&*) %'(H)&$.0-(#8*J*3*$%**/$*-+'5*#$.0*/%*#%((3G*$P ^*&5*'$8((/)7&#A>8&#)*'ABCC>1+)+K;-(<*5$ CA

13 & D*5+*$)7&#&#3*:&G$J*'*#277')&$5&$$.0&*#8*/3*2*'+*53$)*5+*$)7&#-(#6&*789:*$)P :+#&#J.+'%+'()&*p5*'*-+#30*)V+#3*3()*'5*)0*)J'+*#&#3*:&G$J*'*#277')8*&#&J J*2*7'3*Pn&G#(53(('+50*)&#&)&()&*1)+)0*)+%'&.0)*#-(#**#)7&#J'+*%PD**/#*5*'$-(#3* )7&#J'+*%8('*#**#5*3*8*'H*'-(#p5*'*>**#5*3*8*'H*'-(#0*)$)(3$3**/*#3* 277')'*J&$$*7'PD*)7&#J'+*%$)*/3*-++'**#5+*$)7&#+%)*'&.0)*#PD()8*'3+#3*'(#3*'* &#J*J*-*#3++'**#&//*J(/*>J*3++J3*)7&#3&*3(('(/)8&#)&JG(('8($[V&*+#3*'$)((#3*1+)+\PD*V* )7&#8($-(#**#U7'H$*5*-'+78*#8($((#0(('+-*'J*3'(J*#3++'3*-+'&J*2*8+#*'-(#0((' 07&$P F*8+#*'$8('*#*#)0+7$&($)+-*'0*)5+*$)7&#&3***#$(5*#5*)0*#&$**#+#)8*'%J*5((H)P "#5&33*/$&$*'**#8(.0)/&G$)*#8+'3*#%/(##*#J*5((H)-++'5**'5+*$)7&#*#&#3*V*/13*277')P =&#3$3*)7&#*'&$0*22*#2*8+#*'$5**'.+#)(.)5*)*/H(('>V*H*##*#*/H(('X7&)3*)7&#YPXZ*)&$ **#5++&*5(#&*'+527&)*#)*V&G#*#**#'*3*#+5#(('27&)*#)*J((#rYV+-*')*/)**#-(#3* )7&#3*'$PX6(**#3(J8*'H*#(.0)*'3*.+5%7)*'&$0*)/*7H+5Y$(-+#3$*.0)&*)$5*)G*0(#3*#)* %'+5+)&*+#3*'V+*H#(('3*$+.&(/**11*.)*#-(#-+*3$*/%'+37.)&*&#3*$)(3 CQ P E**.;## # # # E('5*#&3*$$)'(()# =&$'$*'$"0;## # # p5*'* Z$&*&,$".$&%;## # # p5*'*>2*8+#*'$&#&)&()&*1[:&gh((#%(h\# U'*.'8*'-);## # # ABBb# :--.;# # # # E*'5(#*#)# [.(&8#"$%"&8();## # p5*'*# CQ :(J*#&#J*#d#&-*'$&)*&)>;$)0*'L**# CQ

14 T"'.(77"&#1*.'$6"&;## 45$)*'3(5$=)*7#%7#):+#*#[2*J*/*&3&#J$)('))'(G*.)\>=)&.0)&#J F7&)*#H(#$[+#)8*'%\>p5*'*[((#$%'**H%7#)\>=)(3$3**/6&*789 :*$)# :("5;## =+.&((/.+#)(.))7$$*#5*#$*#>1&G#*8++#+5J*-&#J.'*c'*#>J'+*# J*2'7&H*## K,'$2$'"$'"&;# U-,,"/1-&'"&;## CA)7&#*#>%&.H#&.H2(#H*#>8()*'%+5%#?*V(5*#/&GH*)7&#8*'H3(J*#>277')1**$)G*$>H+11&*S)0**3'&#H*# U'".7"#(.%*&$/*'$"B#;'&$**#J*2'7&H$+-*'**#H+5$)+%J*$)*/3*#0*) 07&$0+73*/&GH'*J/*5*#)[V&*2&G/(J*A\&$5*)2*8+#*'$+%J*$)*/3*# 8+'3)(1*#)+*J*s%3()*)5*)#&*78*'*J*/$PD*5+*$)7&#J'+*% H*#)**#$)*'H2*$)77'2*$)((#3*7&)**#-++'V&))*'>$*.'*)('&$*# %*##&#J5**$)*'Pn&GV&G#((#$%'**H%7#)#(('2*8+#*'$*##((' 2&G-++'2**/3p5*'**#5*3&(PD'&*%*'$+#*#V&G##+3&JV+3()V* */H(('H7##*#(18&$$*/*#P^*J*/$8+'3*##(J*/**13PR+#)'&27)&* 2*3'((J)CO*7'+%*'G(('*#8+'3)2*0**'33++'%*##&#J5**$)*'P;' &$**#-($)((#$%'**H%7#)2&Gp5*'*P \(&'*,'#"&#-$'.(5#&**.#8"#4$67B#;'&$5**'+#3*'/&#J.+#)(.)+#)$)((#> ++H27&)*#3*)7&#+5PI+H5*#$*#V+#3*')7&#)G*H*##*#3*)7&#*# 2*8+#*'$*#V&G#2*)'+HH*#2&G(.)&-&)*&)*#P=+55&J*5*#$*#0*22*# 07#*&J*#)7&#3&*J'*#$)((#3*5+*$)7&#+%J*H#(%)P M%"&#(1#8"#'-$&B#I#3(#H$0*)+#)2'*H*#-(#**#0*H>8+'3)*' #(78*/&GH$&*)$J*$)+/*#[X8*/**#$**#.+7'J*))*Y\Pn*/1$J*'**3$.0(% 8()+#2*0**'3(.0)*'2/&G1)>-*'38&G#)#&*)P?**#/($)-(# 0(#JG+#J*'*#P K*&8*,A'/1-&'"&;## ]".2-$5$&%#%.(&8B#Z*)&$+#V*H*'+13*)7&#J*$(#**'35+*)8+'3*#P M&8".5$&%B#"#0*)2*J&#8($0*)V+*H*#-++'G7&$)*2(/(#$)7$$*# '*J*/$*#/+$/()*#P;'+#)$)+#3*#-*'$.0&//*#&##(/*-*#*# &#)*'%'*)*'*#-(#'*J*/$PF&G-++'2**/3>V&G#$)+HH*#.+#$)'7.)&*$8*/ +1#&*)((#-(('32(('PD&)2+)$)*8*/**#$)7$$*#0*)2*$)77'*# (#3*'*)7&#3*'$PZ*)2*$)77'2*$)(()#77&)3'&*6*3*'/(#3*'$>*'&$ J**#%(')&.&%()&*-(#(#3*'*#()&+#(/&)*&)*#&#0*)2*$)77'P=+5$8($ 0*)5+*&/&GH+5*/H(('((#)*$%'*H*#+%+#J*8*#$)J*3'(JP E*,A'5$6/'B#W'V&G#5(('CA)7&#)G*$>$+55&J*+58+#*#3*#2(/*# *'-(#3()V*J**#)7&#0*22*#P T--.'KF77')&$#&*)(/)&G3*#)0+7$&($)P;*#2*8+#*'0**1)**# $.07))&#JJ*%/(()$)&#0((')7&#3&*((#3*5+*$)7&#J'*#$)P;*# *#H*/*2*8+#*'-&#3)0*)G(55*'3()0&GV&G#0+#3#&*)5**'+%0*) -*/3G*H(#7&)/()*#P CN

15 67'*)*8+,&'($")*+4)9(8'#'*:""#$;+<&$&=+>")*8#&'7+4)9(8'#'*:""#$+ & & +53()0&G0*)2*/(#J'&GH-+#3+5&*)$)*3+*#-++'V&G#277')*#-+*3$*/%'+37.)&*V&.0)2((')* 5(H*#&#3*$)(3P"#V&G#J('(J*H+#3*#)7&#3*'$07#J&*)*'$-7//*#>0&GJ&#J/(#J$3*3*7'*#+53* G(('/&GH$*.+#)'&27)&*+%)*0(/*#*#0&*/3(/)&G3**#++JG*&#0*)V*&/PU+*#f(#+-*'/**3*#3*'*J&* -*'(#)8++'3*/&GH*#*'8($J**#+-*'V&.0)5**'8&***#)7&#)G*0(3P=&#3$3&)G(('V&)*'3(#HV&G8() 2*J*/*&3&#J-(#3*8&GH.+t'3&#()+'-(#0*)=)(3$3**/8**'*#*'J&*&#3*)7&#PI+H&$0*) 8&GH$)*7#%7#)-(#;&J*#Z(('32*)'+HH*#PU8**)7&#)G*$V&G#-++'3*H&#3*'*#7&)3*277')>V*H'&GJ*# 0&*'/*$-(#**#)7&#5(#*#-*'2+78*#J'+*#)*#P E**.;## # # # f+0(#455(#0+1## =&$'$*'$"0;## # # F*8+#*'# Z$&*&,$".$&%#**&5"%;## 6&*)2*H*#3PZ*)$)(3$3**/0**1)'*.*#)*/&GHJ*e#-*$)**'3&#3* 8()*'%+5%# U'*.'8*'-);## # # CbaO :--.;## # # # 410(#H*/&GH-(#%/(##&#J-*'#&*78&#JS$/++%=dZ49277') [.(&8#"$%"&8();## # =)(3$3**/6&*789:*$) CO

16 T"'.(77"&#1*.'$6"&;## =)(3$3**/6&*789:*$)>;&J*#Z(('3>"5%7/$[&#.&3*#)*/*2*J*/*&3&#J )7&#.+55&$$&*\P#E/(#&$+5.+#)(.))*/*JJ*#5*)#:*//(#).+//*J*> =.0++/)7&#*#>#()77')7&#3*:&*3&GH*#5+*$)7&#^*&5*'$8((/P# :("5;## 41#*5*#$+.&((/&$+/*5*#)*#-*'5&#3*'*#$%(##&#J*#3++' -*'#&*78&#J-(#)&G3*/&GH*2*8+#*'$*#2*8+#*'$3&**'(//(#J*' 2*)'+HH*#0*&35*)3*277')P;#5**'-*'(#)8++'3*/&GH0*&3-(# 2*8+#*'$-++'3**&J*#/**1+5J*-&#JP K,'$2$'"$'"&;# U-,,"/1-&'"&;## K*&8*,A'/1-&'"&;## AB)7&#)G*$>CJ*5**#$.0(%%*/&GH*H'7&3*#)7&#>2(#HG*$>(1J*$/+)*# 5*)0*HV+#3*'$/+)>8()*'%+5%PD*)7&#&$J*/*J*##(($)**# $%**/)7&#P U7&#&*'/*$3++'0+-*#&*'-++'H&#3.+55&$$&**#)7&#&*'8+'H$0+% )7&#*#H*##*#*/H(('7&)3*)7&#PU7&#V+'J)-++'$+.&(/*9(.)&-()&*> 2*)'+HH*#)7&#3*'$%(')&.&%*'*##72&G5**'3*'*277')%'+G*.)*#*# 2&G-++'2**/3-*'J(3*'&#J*#5*)0*)$)(3$3**/Pf*V&*)0*) V*/1-*')'+78*#-(#5*#$*#J'+*&*#P U7&#0**1)+#3*'0+73$2*7')#+3&JPR+#)'&27)&*&$(1J*$.0(1)>8(('#( 3*H/(3&#3*+'J(#&$()&*'+#3+5)7&#&$J*H+5*#>+53().+55&)5*#)*#**#G(('/&GH$5+5*#)-(#.+#)(.)+#)2'**H)P L(#8*J*$)(3$-*'#&*78&#JV&G#5*#$*#-*'07&$3>8(('3++'#&*) */H(('#&*)(//*5((/5**'>0*)X+#$9H*#)9+#$YJ*-+*/-*'38**#PZ*)&$ #7/($)&J*'+5/(#J$3*3*7')*J((#(/$*'&*)$J*'*J*/35+*) 8+'3*#P;#0*)5((H)0*)/($)&J*'+55*#$*#((#)*$%'*H*#+%07# -*'(#)8++'3*/&GH0*&3PZ*)H+5)#72&G-++'2**/3-++'3()5*#$*# 07#H&#3*'*#5**#*5*#>3&*-*'-+/J*#$'7$)&J%(HG*$3'&#H*# (.0)*'/()*#P L*'$.0&//*#3*+%-())&#J*#$)(3$3**/*#2*8+#*'$+-*'8*/+1#&*) %/(()$*#-(##&*78*%&.H#&.H2(#H*#P=)(3$3**/8&/J'((J %&.H#&.H2(#HG*$#**'V*))*#&#3*)7&#>5(('2*8+#*'$V&G#0&*'1*/+% )*J*#7&)(#J$)-++'(1-(/*#+-*'/($)*#3*)7&#&$+5)*-*'2+78*#P+ C_

17 D*D+-*#*)*/8&#)*'ABCCPh+)+K;-(<*5$ 5"CJ&%0&5$0C0#J&E4D(&#"*$&0(&)*(&G**#8.(& & 277')5+*$)7&#*#9H*7H*#XD*H+H>3*H8*H*'V&G#-'+78*#07#277'5(#Y[,,LF\2*J+##*#P F*8+#*'$-(#F77')OH7##*#-++')8**;7'+%*'$*&V+*#+**#)7&#)G*07'*#PI+H2*8+#*'$V&G# )&G3*#$3*+%*#&#J$)&G3*#8*/H+5+5**#H+%H+11&*+1)0**)*H+5*#3'&#H*#+15**)*3+*#((# H++H(.)&-&)*&)*#PI%)*'5&G#5+*),,LF**#277')07&$H(5*'8+'3*#8(('&*3*'**#9G+#J*#+739 V&.0)07&$-+*/)PZ*)(1J*/+%*#G(('0*22*#**#((#)(/&#.&3*#)*#%/(()$J*-+#3*#>+#3*'(#3*'*.+#1/&.)*#5*)2*8+#*'$*#0*)-*'38&G#*#-(#$%7//*#*#8($+#37&3*/&GH0+**#S+10*)%'+G*.)**# 3++'$)(')V+75(H*#PF*J&#ABCC&$2*$/+)*#3++')*J((#5*)0*)%'+G*.)>*'&$**##&*782*$)77' -(#2*8+#*'$J*-+'53*#8+#&#J2+78.+'%+'()&*^+.03(*/J(()0*)%'+G*.)1&#(#.&*'*#P# E**.;### # # <+3*8&GH-(#D*m$$*/$)'(()_C+ =&$'$*'$"0;## # # =)*3*/&GH57$*75# Z$&*&,$".$&%#**&5"%;## # =)*3*/&GH57$*75>$)(3$3**/*#^+.03(*/# U'*.'8*'-);## # # ABBb# :--.;## # # # F*J&#ABCC8+'3)J*$%'+H*#+-*'3++'$)(')-(#0*)%'+G*.) T"'.(77"&#1*.'$6"&;## # ^+.03(*/# C`

=========================================================

========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Opmaak: 14 april 2009 Vastgesteld per ALV besluit op: 19-04-2009 Algemeen Artikel 1. Te Groningen bestaat een vereniging genaamd Beachsport Groningen. Zij

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T VAN DE TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM OPGERICHT 10 MEI 1990 Herzien 16 maart 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Algemene Bepalingen. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Watersportvereniging De Kievit. Zij is gevestigd te Dordrecht. Artikel 2. Het verenigingsjaar loopt van

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten 10-12-2007 Huishoudelijk Reglement Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive te Houten Inhoudsopgave Het Bestuur 2 1.1 Leden. 3 1.2 Toelating tot de vereniging. 3 1.3 Verenigingsjaar en Contributie. 3 1.4

Nadere informatie

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur.

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur. Statuten Spoorweg Sportvereniging Venlo (Notarieel bekrachtigd op 9 juni 1999) (artikel 01 t/m 19) 1 e wijziging art. 11 met ingang van 25 maart 2011. 2 e wijziging art. 5+6+7 met ingang van 30 maart 2012.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem).

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). pagina 1 Statuten Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). Artikel 2. De vereniging heeft ten doel: Het doen beoefenen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort ALGEMEEN Artikel 1 1. Het Huishoudelijk Reglement geldt naast hetgeen in de statuten van Lopersgroep Brandevoort is opgenomen. 2. De algemene vergadering

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Statuten Datum: 1993-08-24 Gewijzigd op: 2013-10-04. Secretariaat: Schweizerlaan 17 5644 DK Eindhoven KvK: 55249124 Bank: NL82 RABO 0356 7146 24

Statuten Datum: 1993-08-24 Gewijzigd op: 2013-10-04. Secretariaat: Schweizerlaan 17 5644 DK Eindhoven KvK: 55249124 Bank: NL82 RABO 0356 7146 24 STATUTEN VAN DE BRIDGECLUB WAALRE 1. Naam, zetel en verenigingsjaar 1.1 De Vereniging draagt de naam Bridgeclub Waalre (hierna te noemen de Vereniging). 1.2 De Vereniging is opgericht op één september

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS

INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS 1 STATUTEN INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS Statuten November 2010 versie 1.3 2 NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. ICTAS draagt de naam INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE

Nadere informatie

LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT INLEIDING Onze vereniging maakt deel uit van een samenwerkingsverband die tot doel heeft om op

Nadere informatie

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen.

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen. Opgericht 28 augustus 1974 Secretariaat : postbus 111, 7730 AC Ommen. Bankrekeningnr. : ING 69212648 Gironr. : 4218270 KvK nr. : 40059418 S T A T U T E N NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de

Nadere informatie

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT. Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht.

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT. Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht. STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht. Artikel 2 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd,

Nadere informatie

Huishoudelijk Regelement Actualisering 12 mei 2009

Huishoudelijk Regelement Actualisering 12 mei 2009 Huishoudelijk Regelement Actualisering 12 mei 2009 Kandidaatleden Artikel 1 1.1 Een ieder kan, als vertegenwoordiger van het huishouden waartoe hij behoort, kandidaatlid van de vereniging worden door het

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING SURINAAMSE ZAALVOETBALBOND, AFGEKORT S.Z.V.B.

STATUTEN VAN DE VERENIGING SURINAAMSE ZAALVOETBALBOND, AFGEKORT S.Z.V.B. VAN DE VERENIGING SURINAAMSE ZAALVOETBALBOND, AFGEKORT S.Z.V.B. NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam Surinaamse Zaalvoetbalbond, afgekort S.Z.V.B., in deze Statuten verder aangeduid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. ArtikeM.NAAMENZETEL De vereniging draagt de naam sportclub Olympus. Zij is gevestigd te Tilburg. De kleuren van de vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten ALGEMEEN Artikel 1: Algemeen Dit reglement is opgesteld conform artikel 11.2 van de statuten van de vereniging. Artikel 2: Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG)

Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG) Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG) Dit Huishoudelijk Reglement is opgesteld in overeenstemming met en in aansluiting op de statuten van Energiecoöperatie Gaasterland (ECG). Definities

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WERKGROEP VOOR TERTIAIRE EN KWARTAIRE GEOLOGIE, VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING, 13 MAART 1998

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WERKGROEP VOOR TERTIAIRE EN KWARTAIRE GEOLOGIE, VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING, 13 MAART 1998 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WERKGROEP VOOR TERTIAIRE EN KWARTAIRE GEOLOGIE, VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING, 13 MAART 1998 A: Naam Artikel l De vereniging draagt de naam van: 'Werkgroep voor

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE".

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING DE VESTE. 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE". ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het huishoudelijk reglement heeft de bedoeling, nadere richtlijnen te geven ten aanzien van het bestuur van de Huurdersvereniging

Nadere informatie

Lidmaatschap. Van het bestuur. Huishoudelijk reglement. Certified Media Professionals; gevestigd te IJsselstein, Hugo Poortmanstraat 12, 3404AK.

Lidmaatschap. Van het bestuur. Huishoudelijk reglement. Certified Media Professionals; gevestigd te IJsselstein, Hugo Poortmanstraat 12, 3404AK. Certified Media Professionals; gevestigd te IJsselstein, Hugo Poortmanstraat 12, 3404AK. Lidmaatschap Artikel 1 - Lid worden Wijze van toetreding als lid van de vereniging geschiedt met inachtname van

Nadere informatie

Statuten. Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP)

Statuten. Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP) Statuten Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP) Status: definitief Datum: 06 november 2010 Pagina 1/8 STATUTEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: "NBLP -

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK"

HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITVAARTVERENIGING SPIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK" Art. 1 De vereniging draagt de naam: "UITVAARTVERENIGING SPIJK" en is gevestigd te Spijk, gemeente Delfzijl. Art. 2 De doelstelling van de vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK NA STATUTENWIJZIGING DE DATO 13 MEI 2009 BIJ AKTE VERLEDEN VOOR MR. G.G.W. DE VRIES, NOTARIS TE LEEK NAAM EN ZETEL. Artikel 1. De vereniging

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen Artikel 1 De vereniging wordt geregeerd door de bepalingen van haar statuten en dit reglement. Artikel 2 De kleuren van het Nijmeegs

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder a Vereniging: IJsvereniging Doetinchem 96 b bestuur: het bestuur van de Vereniging; c statuten: de statuten van de Vereniging;

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Dit Huishoudelijk Reglement is ingesteld krachtens artikel 23 van de statuten. 2. In dit reglement

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING DE DOLFIJN. Naam Artikel 1. De Vereniging draagt de naam De Dolfijn en is gevestigd in het Distrikt Paramaribo.

STATUTEN VAN DE VERENIGING DE DOLFIJN. Naam Artikel 1. De Vereniging draagt de naam De Dolfijn en is gevestigd in het Distrikt Paramaribo. STATUTEN VAN DE VERENIGING DE DOLFIJN Naam Artikel 1 De Vereniging draagt de naam De Dolfijn en is gevestigd in het Distrikt Paramaribo. Artikel 2 Het verenigingsjaar, tevens boekjaar begint op de eerste

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1. Het lidmaatschap verkrijgt men door indiening van een volledig ingevuld inschrijfformulier bij het secretariaat van de vereniging en betaling van het inschrijfgeld

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 Aanvragen/toekennen lidmaatschap Artikel 1 verzoek tot lidmaatschap Een verzoek om lidmaatschap van de vereniging wordt ingediend bij het secretariaat van de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER NIJMEEGSE STUDENTEN LAWN TENNISCLUB SLOW

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER NIJMEEGSE STUDENTEN LAWN TENNISCLUB SLOW HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER NIJMEEGSE STUDENTEN LAWN ALGEMENE BEPALINGEN TENNISCLUB SLOW Artikel 1 1. De vereniging genaamd Nijmeegse Studenten Lawn Tennisclub Slow, hierna te noemen "de vereniging" is

Nadere informatie

Statuten artikel 3 De Statuten van de vereniging zijn gedeponeerd op 21 juli 1989 ten kantore van notaris Berntsen te Katwijk aan de Rijn.

Statuten artikel 3 De Statuten van de vereniging zijn gedeponeerd op 21 juli 1989 ten kantore van notaris Berntsen te Katwijk aan de Rijn. Huishoudelijk Reglement Artikel 0 Het Huishoudelijk Reglement heeft slechts ten doel zeden en gebruiken van het Kano Branding Team "Katwijk" vast te leggen. Aan het Reglement kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: Dutch Corporate Finance Association, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Whiskyclub Groningen

Huishoudelijk reglement Whiskyclub Groningen Huishoudelijk Reglement Whiskyclub Groningen Algemeen Doelstelling van de Whiskyclub Groningen is: Het bevorderen van het (verantwoord) genieten van whisky, alsmede het verzamelen en verspreiden van kennis

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DER LEDEN VERGADERINGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DER LEDEN VERGADERINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DER LEDEN Artikel 1 De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van volleybalvereniging ViP te Purmerend

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van volleybalvereniging ViP te Purmerend 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van volleybalvereniging ViP te Purmerend Artikel 1: Naam en zetel 1. De vereniging draagt de naam ViP (Volleybal in Purmerend) en is gevestigd te Purmerend. 2. De vereniging ViP

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Voorbeeld afschrift Notaris statuten van de bewonersvereniging

Voorbeeld afschrift Notaris statuten van de bewonersvereniging Voorbeeld afschrift Notaris statuten van de bewonersvereniging Kantoor van Mr. L.J.A. Simons Notaris Tilburg Afschrift der akte van oprichting van de vereniging Bewonersvereniging Puccinihof gevestigd

Nadere informatie

1. De vereniging draagt de naam Fotoclub Spijkenisse, hierna kortweg te noemen: FCS. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Spijkenisse.

1. De vereniging draagt de naam Fotoclub Spijkenisse, hierna kortweg te noemen: FCS. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Spijkenisse. STATUTEN van FOTOCLUB SPIJKENISSE HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Naam en zetel 1. De vereniging draagt de naam Fotoclub Spijkenisse, hierna kortweg te noemen: FCS. 2. Zij is gevestigd in de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht.

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht. Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht. VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement OSVV 040

Huishoudelijk Reglement OSVV 040 Versie 4.0 dd. 02 april 2014 Artikel 1. Algemene bepaling 1.1. De vereniging draagt de naam OSVV 040, hierna te noemen de vereniging. De vereniging is gevestigd te Eindhoven. 1.2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING DOEL NAAM - de - de negentienhonderdzevenenvijftig, zich legitimerend met een rijbewijs met nummer: 4123097403, Heden, acht april tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Rose Marie Claire Appel,

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging van Katholieke Basisschool Pancratius Enkhuizen

Statuten Oudervereniging van Katholieke Basisschool Pancratius Enkhuizen Statuten Oudervereniging van Katholieke Basisschool Pancratius Enkhuizen Begripsbepalingen Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vereniging: de in artikel 2 genoemde vereniging; b. de

Nadere informatie

REGISTERREGLEMENT van de Stichting Certificering FFP

REGISTERREGLEMENT van de Stichting Certificering FFP REGISTERREGLEMENT van de Stichting Certificering FFP DEEL A: ALGEMEEN Artikel A.1 Begrippen Aspirant-gecertificeerde Bestuur Commissie van Toezicht FFP'er FFP Nieuws Gecertificeerde Gedragscode Raad van

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald.

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald. Huishoudelijk reglement LEDEN EN DONATEURS Artikel 1 Lid is een ieder die beantwoordt aan de omschrijving, gegeven in de statuten. De vereniging kent donateurs, deze zijn geen lid. Donateurs hebben toegang

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DE EEMKRUISERS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DE EEMKRUISERS HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DE EEMKRUISERS Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Het bestuur stelt voor de pleziervaartuigen van leden en gasten een ligplaatsenplan vast. De ligplaatsen

Nadere informatie

Ouderenvereniging [naam]

Ouderenvereniging [naam] Model Statuten NBvON Ouderenvereniging [naam] MODEL statuten 1 versie 1.0/30-09-2012 Inhoudsopgave Inhoud Pag. 1. Begripsomschrijvingen 3 2. Naam, zetel en duur 3 3. Grondslag 3 4. Doel en aansluiting

Nadere informatie

STATUTEN der Vrijwillige Brandweervereniging Diemen In Aller Belang Opgericht 14 februari 1928 te Diemen Naam en Zetel Doel Leden Lidmaatschap

STATUTEN der Vrijwillige Brandweervereniging Diemen In Aller Belang Opgericht 14 februari 1928 te Diemen Naam en Zetel Doel Leden Lidmaatschap STATUTEN der Vrijwillige Brandweervereniging Diemen In Aller Belang Opgericht 14 februari 1928 te Diemen ------------------------------------------------ Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging is gevestigd

Nadere informatie

Reglement. (theater-)koor-onomatopee. Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam

Reglement. (theater-)koor-onomatopee. Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam (theater-)koor-onomatopee Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A.

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Oosterhout en opgericht

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

STATUTEN 04 10 04 / MW

STATUTEN 04 10 04 / MW 1 Doorlopende tekst voor de vereniging: Vereniging Overleg van Certificatie- Instellingen, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, laatstelijk gewijzigd bij akte de dato zevenentwintig september tweeduizend

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging

Huishoudelijk reglement Oudervereniging A DEFINITIES Huishoudelijk reglement Oudervereniging Artikel 1 Ouders :de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan de school zijn ingeschreven. Oudervereniging :de vereniging, gevormd door

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Huurderbelangenvereniging De Sleutel

Huishoudelijk Reglement van de Huurderbelangenvereniging De Sleutel Huishoudelijk Reglement van de Huurderbelangenvereniging De Sleutel Artikel 1 Doelstelling huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement regelt de nadere uitvoering van de statuten van de vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE R.K. UITVAARTVERENIGING "ST. JOZEF" TE 'T VELD opgericht 3 maart 1954, gewijzigd bij besluiten van de algemene ledenvergaderingen d.d. 15 maart 1963, 6 april 1978, 27 april

Nadere informatie