Vrijwillig Natuurbeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijwillig Natuurbeheer"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Vrijwillig Natuurbeheer Natuur dichtbij! Actief in je eigen groene omgeving Spannende ontwikkelingen komen op ons af. Wijkbewoners, vrijwilligers en jongeren voelen zich meer betrokken bij hun groene leefomgeving. We zien steeds meer groene initiatieven in stedelijke omgeving, waar bewoners op zoek gaan naar natuur, ontspanning, saamhorigheid en gezondheid. Ook produceren meer mensen hun eigen voedsel. Landschap Noord-Holland ondersteunt de vele mensen die zich enthousiast inzetten voor natuur- en groenbeheer. Niet alleen omdat wij hun bijdrage aan beheer en behoud van het kleinschalige cultuurlandschap in Noord-Holland enorm waarderen, maar ook omdat we deze maatschappelijke verbinding belangrijk vinden. In 2012 hadden wij veel aandacht voor de begeleiding van buitenschoolse opvang en scholen. Daarnaast was het betrekken van jongeren een speerpunt. Geheel in eigen sfeer staken groepen jongeren de handen uit de mouwen en werkten samen met Landschap Noord-Holland aan natuurbehoud en vergroening. We ondernamen allerlei innovatieve projecten om ons traditionele werkgebied van natuurbeheer verder te verbreden, zoals Pimp it Green in stedelijk gebied. Woningbouwcorporaties, zorginstellingen en gemeenten betrekken mensen graag bij hun leefomgeving. In 2013 zullen we deze samenwerking intensiveren. Kleinschalig groen brengt meer variatie in het stedelijk gebied èn zorgt voor een betere overgang naar het buitengebied. Al deze ontwikkelingen leidden tot een groeiend aantal vrijwilligers. Veel mensen werkten bijna elke week in het landschap! In totaal waren mensen actief. Samen verzetten zij maar liefst uur werk (195 voltijdbanen). Ook de Provincie Noord-Holland vindt de betrokkenheid van mensen bij hun groene omgeving onmisbaar. In haar nota Licht op Groen wordt de ondersteuning van vrijwilligersactiviteiten door Landschap Noord-Holland geborgd. In 2013 wordt als vervolg op deze nota een gezamenlijk programma Draagvlak voor groen opgesteld, in samenspraak met andere groene partijen. We zijn ontzettend blij met alle mensen die zich dag in, dag uit inspannen voor natuurbeheer, weidevogelbeheer en soortenbeheer. Daarom spannen wij ons maximaal in om onze vrijwilligers te blijven steunen. Nu en in de toekomst! Ernest Briët directeur Landschap Noord-Holland Ernest Briët foto: Richard Rood

2 Burgers zetten zich in voor hun Belang van cijfers Vrijwilligers investeren jaarlijks enorm veel uren in natuurbeheer. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête, waarin wij vrijwilligers vragen om gegevens over hun werkzaamheden in natuur, landschap en cultuurhistorie te delen. Dit jaarverslag vertaalt deze resultaten en geeft een mooie weerspiegeling van de vele verschillende activiteiten. Afgelopen jaar verzetten vrijwilligers opnieuw meer werk. In totaal hebben mensen uur gewerkt. Omgerekend verzetten de vrijwilligers het werk van 195 voltijdbanen (figuur 1). Dat is een groei van bijna 6,7 procent t.o.v Toenemende inzet Er zijn 147 zelfstandige vrijwilligersgroepen aangesloten bij Landschap Noord-Holland. Tien nieuwe vrijwilligersgroepen sloten zich bij ons aan. Daarmee krijgen ze toegang tot adviezen, cursussen en uitleen van gereedschappen. Nieuw is bijvoorbeeld VCB De Kwakel. Zij zorgt voor ecologisch terreinbeheer bij de Vuurlinie aan de rand van Uithoorn. Nieuw zijn ook de vrijwilligers van Het Landje van Gruijters bij Spaarndam. Zij maaiden het riet om de plas open te houden voor grutto s. In Amsterdam legden vrijwilligers van Natuurlijk Drieburg oevers, poelen en takkenrillen aan op een sportveld. Met Stichting Groen Muiderberg zetten actieve bewoners zich in voor de prachtige natuur in Muiderberg. Ook op Landgoed Oud Naarden, Kasteel Nederhorst en het Huis te Manpad in Heemstede, hielpen nieuwe vrijwilligersgroepen met het beheer van bos, hei, hooiland en stinzenplanten. De kinderen van de Kors Breijerschool in Weesp adopteerden Fort Uitermeer met hulp van Landschap Noord-Holland. Op Het Projecten Burgerparticipatie Terreinen LNH 2012 Vrijwilligersgroepen Weidevogels Communicatie Onderzoek en advies Totaal Aantal vrijwilligers Aantal gewerkte uren Omgerekend naar voltijdbanen 130,5 8,6 17,0 31,6 4,9 2,4 195,0 Figuur 1. Overzicht van de inzet van vrijwilligers, uitgedrukt in aantal gewerkte uren en omgerekend naar voltijdbanen Overzicht aard werkzaamheden Beheer gericht op specifieke flora Biotoop verbeteren voor insecten / vlinders / libellen Biotoop verbeteren voor amfibieën / reptielen Beheer gericht op specifieke zoogdieren Beheer gericht op specifieke vogels Bomen vellen / lieren Oeverbeheer / rietland Knotten Takkenrillen Opslag verwijderen Aanplanten Snoeien Maaien en afvoeren Type beheer Aantal groepen Figuur 2. Overzicht aard van de werkzaamheden (absolute aantallen) Werkdag in het Landschap 2012 foto: Peter Mol

3 groene omgeving Domijn in Weesp zorgden kunstenaars voor een stukje wilde natuur rond het cultureel bedrijventerrein. Als laatste noemen we de bewoners van de Zijpe, die de kenmerkende houtwallen een opknapbeurt gaven. Financiële ondersteuning Landschap Noord-Holland krijgt jaarlijks subsidie van de Provincie Noord-Holland voor het ondersteunen van vrijwillig landschapsbeheer en weidevogelbescherming. Voor het realiseren van projecten burgerbetrokkenheid ontvingen wij financiële bijdragen van de Nationale Postcode Loterij, Grundtvig, het Aeolusfonds, de Stavos Niachos Foundation, Beschermers van het Landschap, gemeenten en woningbouwcorporaties. Zaklampvissen foto: archief LNH Burgerbetrokkenheid Het Landschap ondersteunt de vrijwilligersgroepen op allerlei manieren, door de uitleen van gereedschappen, ecologische adviezen of het opstellen van beheerplannen. Dankzij de samenwerking met de werkgroepen vragen meer gemeenten adviezen en ondersteuning om bewoners bij hun groene leefomgeving te betrekken. Ook vragen ze adviezen over het ecologische versterken van het groen in woonwijken. In 2012 zijn drie projecten gestart met woningbouwcorporaties en gemeenten. Op Youtube kunt u hierover het filmpje Landschap Noord-Holland: Rush bekijken. Vrijwilligers als initiatiefnemer Steeds vaker nemen vrijwilligers zelf het initiatief om te komen tot beter beheer van groen. Zo pleitten vogelwerkgroepen uit Zuid- Kennemerland en de Meerwijkplas in Haarlem voor een beter beheer van het aangrenzende Poelbroekpark. In de toekomst krijgt het park een eigen vrijwilligersgroep. Landgoed Hageveld kreeg dankzij vrijwilligers een goed beheerplan, gemaakt door Landschap Noord-Holland. Vrijwilligers van het Gierzwaluwplatform Noord-Holland hebben een inventarisatie project opgezet. Dankzij hun kennis en ervaring lukte het om de ontwikkeling van de populatie gierzwaluwen zichtbaar te maken. Ruim 40 vrijwilligers hebben in 10 dorpen en steden in de lucht verzamelende gierzwaluwen geteld. De tellingen worden nog vier jaar herhaald; in 2017 verschijnt het eindverslag. Een lezers actie van het Landschap droeg bij aan de financiering. Soortenbescherming & Onderzoek Zoogdieronderzoek Samen met de Kerkuilenwerkgroep Noord-Holland en de landelijke Zoogdiervereniging onderzoeken we sinds 2011 de verspreiding van kleine zoogdieren. Kerkuilen zijn honkvast en jagen dichtbij hun nestkast. Hun braakballen verraden dus welke kleine zoogdieren in hun territorium voorkomen. De pluisavonden van de Kerkuilenwerkgroep trokken maar liefst 900 vrijwilligers. Vleermuizen wie kent ze niet! Om vleermuizen te zoeken gingen vrijwilligers s nachts 300 uur op stap met een batdetector. Daarmee kun je de specifieke geluiden van de diverse vleermuizen onderscheiden. Meer kennis over hun verblijfplaatsen en gebruik van het landschap is nodig voor een betere bescherming. Actief visstandbeheer In het Ilperveld werkten 12 vrijwilligers samen 480 uur aan visstandbeheer. Ze vingen het teveel aan bodemwoelende vissoorten zoals brasem en karper weg om kansen te scheppen voor vissen van helder water met veel waterplanten, zoals ruisvoorn en snoek. Google struiner flecqworld ilperveld voor een verslag van een van de vissers. Vissenatlas 30 vrijwilligers waren vele uren met hun schepnet op pad voor de nieuwe Vissenatlas. Enkele liefhebbers gingen ook zaklampvissen. Ze liepen vele stenenoevers af op zoek naar rivierdonderpad, zwartbekgrondel, baars en pos.

4 Jeugd & jongeren Landschap Noord-Holland werkt met diverse organisaties samen om jeugd en jongeren bij hun groene leefomgeving te betrekken. Pimp it green Pleinen in stedelijke omgeving bestaan voornamelijk uit straatstenen en beton. In het project Pimp it Green lieten we zien hoe je speelpleinen kunt omtoveren tot een groene speeloase. Samen met basisschool St. Augustinus uit Landsmeer werd een plein in Amsterdam-West aangepakt. Ook leerlingen van de Geert Groote school en Europaschool uit Amsterdam- Zuid vroegen met hun Pimp aandacht voor een groenere inrichting van hun schoolplein. Scholen Kinderen van de basisschool St. Augustinus te Lands meer legden zelf een knuppelpad aan in het natuur gebiedje achter hun schoolplein. In Weesp hebben kinderen van de basisschool Kors Breijer wilgen geknot, bollen geplant en broeihopen aangelegd op Fort Uitermeer. We hielpen verder de kinderen van de Buitenschoolse opvang in Beverwijk. Zij vormden hun buitenspeelplein om tot een meer natuurlijk, groen speelplein. Maar liefst leerlingen van de middelbare school deden een maatschappelijke stage in natuur en landschap. Zij werden begeleid door de vrijwillige mentoren van Landschap Noord-Holland hours Samen met festivalorganisator ID&T hielden we opnieuw vrijwilligersdagen voor jonge festivalbezoekers. Ruim 400 enthousiaste jarigen snoeiden, maakten takkenrillen en prikten vuil op recreatieterrein t Twiske en het Haarlemmermeerse Bos. Door deze beheerwerkzaamheden hebben zij hun kaartje verdiend voor het festival Welcome to the Future of Mysteryland. Samen met ID&T hebben we de ambitie uitgesproken om met de jongeren tienduizend uur vrijwilligerswerk uit te voeren en dat is ook inderdaad gelukt! Kijk op Weidevogels Weidevogelbescherming in Noord-Holland vrijwilligers, verdeeld over 25 weidevogelbeschermingsgroepen, beschermden in totaal legsels van weidevogels. Zij werkten daarbij samen met 933 boeren op hectare grasland. De meeste legsels werden gemarkeerd zodat ze bij het maaien gespaard bleven. Landschap Noord-Holland werft vrijwilligers en ondersteunt vrijwilligers en boeren met materialen, cursussen en informatieavonden. Inventariseren en alarmtellen Niet alleen de nesten, maar ook de kuikens hebben bescherming nodig. Dit begint met inzicht in het broedsucces van de weidevogels. Daarom werd dit jaar een cursus inventariseren en alarmtellen gehouden. Zo n 20 enthousiaste vrijwilligers deden hier actief aan mee en leerden hoe territoria te inventariseren aan de hand van weidevogelgedrag. Vervolgens werd er tijdens een alarmtelling gekeken hoeveel weidevogels er nog met kuikens rondliepen. Inzicht in het voortplantingssucces van de verschillende weidevogelsoorten kan sturend zijn voor het weidevogelbeheer. Als meer vrijwilligers leren alarmtellen, kunnen zij bijdragen aan de evaluatie en het verbeteren van het weidevogelbeheer. Weidevogelbescherming foto: archief LNH Scholieren St. Augustinus onderzoeken amfibieënpoel foto: Adèle Poelmans

5 Onze natuurgebieden Maar liefst 385 vrijwilligers hielpen met excursies en onderhoud op de terreinen van het Landschap. Meestal is dat op wekelijkse basis. In de Noordkop onderhielden vrijwilligers twee eendenkooien en de duingebieden. Van een rommelige schuur maakten zij een ontvangstruimte in Wildrijk. Bij de Tuintjesweg, het Refugium en het Kruiszwin in Den Helder werden omwonenden uitgenodigd om mee te denken èn mee te werken bij het beheer. Vrijwilligers maaiden riet en verwijderden boomopslag in de Eilandspolder en het Ilperveld. Ook hielden zij greppels open en beschermden weidevogels in het broedseizoen. Op de buitenplaatsen rond Heemstede hielpen vrijwilligers bij het onderhoud van de oude bossen. Op de Overplaats plantten zij bollen. Zij onderhielden het hakhout in het Bennebroekbos. In het Naaldenveld bij Aerdenhout zijn werkochtenden gehouden waarbij hondenbezitters die het terrein gebruiken, esdoorns hebben omgezaagd en takkenrillen gemaakt. De vrijwilligers die het Fort bij Krommeniedijk onderhouden, zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van plannen voor een nieuw bezoekerscentrum in het fort. Bezoekerscentrum & Communicatie 78 vrijwilligers zetten zich in om bezoekers te laten genieten van het prachtige natuurgebied Ilperveld. Ze zorgden voor een gastvrij bezoekerscentrum en beheerden de wandelpaden bij uitstapplaatsen in het veld. Ze hielpen bij 145 schoolexcursies en 28 zondagmiddagexcursies en er werden vele bedrijven en andere groepen ontvangen. De Jeugdclub de Waterratten telt 15 tot 20 actieve kinderen die samen waterdiertjes komen vangen of vogels zoeken onder begeleiding van vrijwilligers. Twintig deelnemers van ons nieuwe Wandelteam vergrootten de zichtbaarheid van Landschap Noord-Holland tijdens de Alkmaarse Wandel4daagse en vier andere wandelingen van het Noord-Hollands Dagblad. Ze waren zichtbaar voor duizenden mensen! Vijftien promotieteam vrijwilligers wierven Beschermers op 26 open dagen en vertelden over de natuur. Promotieteam actief bij Fort bij Krommeniedijk foto: archief LNH Werkgroep Historische fruittuinen zuid-kennemerland foto: Peter Mol

6 Landschap Noord-Holland voor vrijwilligers Vrijwilligers slatuinen en het Landschap werken samen tijdens Natuurwerkdag foto: archief LNH Werkdagen De Landelijke Natuurwerkdag vestigde in Noord-Holland opnieuw een record. Vrijwilligers en maatschappelijke organisaties stelden maar liefst 63 locaties open voor 1300 mensen die een dagje wilden helpen in de natuur. Vrijwilligersgroep Zon en Leven Starnmeer was gastheer van de jaarlijkse Werkdag in het Landschap. Tachtig vrijwilligers uit heel Noord-Holland genoten hier van excursies en een middag werken op het groene terrein. Gereedschappen, cursussen, advies en beheerondersteuning Landschap Noord-Holland ondersteunt vrijwilligersgroepen op vele manieren. Vooral het uitlenen van gereedschappen wordt door de vrijwilligersgroepen hoog gewaardeerd. Afgelopen jaar leenden we maar liefst verschillende soorten gereedschappen uit. In totaal gebruikten vrijwilligers gereedschapsstukken. Machines worden niet zonder meer uitgeleend; vrijwilligers moeten daarvoor eerst een cursus hebben gevolgd. Landschap Noord-Holland heeft 20 technische cursussen aangeboden aan 160 vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen ook terecht voor beheeradvies en kennisverbreding, van korte ecologische adviezen tot beheerplannen, van Arboplannen tot uitleg over veiligheid tijdens werkdagen. De maaimachines en kettingzagen van de Groenploegen hielpen vrijwilligersgroepen in o.a. Landsmeer, de Kennemerduinen, Venhuizen en Hilversum. Vrijwilligers coördinatoren kregen als dank voor hun inzet een fleecevest. Het team vrijwilligerswerk en burgerparticipatie werd versterkt met vrijwilliger Gerrit Reilink. Na een lange carrière aan het hoofd van het groen- en wijkbeheer van de gemeente Huizen, wilde hij zijn kwaliteiten inzetten voor het landschap. Sindsdien bezoekt hij vrijwilligersgroepen om het contact te intensiveren en advies te geven over natuurbeheer. Wilt u ook uw talenten inzetten voor het landschap van Noord-Holland? Kijk op de Talentenbank: vrijwilligers/talentenbank Internationaal Europese samenwerking Acht Noord-Hollandse vrijwilligersgroepen deden mee aan het internationale Big Green Weekend in oktober. In dit weekend werd in elf Europese landen op 65 locaties natuurwerk uitgevoerd. Landschap Noord-Holland werkt samen met vergelijkbare organisaties in Engeland en Frankrijk aan een uitwisselingsprogramma Long Life Learning. De organisaties willen meer te weten komen over informeel leren: leren door te doen, zonder boeken of cursus. Dit is een belangrijk onderwerp, aangezien steeds meer mensen vrijwilligerswerk gaan doen om iets te leren of verder te komen in hun carrière. Twee Engelse en een Franse vrijwilliger kwamen een week in het Nederlandse landschap werken. Drie Nederlandse vrijwilligers werkten in Frankrijk of Engeland een week lang in de natuur. Hun ervaringen zijn van grote waarde voor het onderzoek naar informeel leren. Meer informatie over vrijwilligerswerk, vacatures, uitleen van materialen, cursussen en ondersteuning in het veld, vindt u op onze website coverfoto Pimp it green in stedelijk gebied, Foto: archief LNH eindredactie Marion de Boo Vormgeving OPZET, Santpoort-Zuid Gerrit Reilink foto: archief LNH Rechte Hondsbosschelaan 24a 1851 HM Heiloo Postbus AE Heiloo Tel Fax

Vrijwillig Natuurbeheer

Vrijwillig Natuurbeheer Jaarverslag 2013 Studenten in het Ilperveld Aico Lind Vrijwillig Natuurbeheer Natuur dichtbij! Samen maken we Noord-Holland mooier! Zo organiseerden we een Landelijke Natuurwerkdag, maatschappelijke stages

Nadere informatie

Bedrijfsuitjes in de natuur

Bedrijfsuitjes in de natuur Postzegel hoeft niet, mag wel Landschap Noord-Holland Antwoordnummer 263 1900 VB Castricum Ontdek de natuur in Noord-Holland Bedrijfsuitjes in de natuur Landschap Noord-Holland Antwoordnummer 263 1900

Nadere informatie

Rol van intermediairs bij zelforganisatie

Rol van intermediairs bij zelforganisatie Rol van intermediairs bij zelforganisatie Mentoren als begeleiders van werkdagen in het groen Studiedag Zelforganisatie is beter voor de natuur, Wageningen 21 maart 2013 Maurice Kruk, Landschapsbeheer

Nadere informatie

Landschap. Noord-Holland Rechte Hondsbosschelaan 24a 1851 HM Heiloo. Uw partner voor natuur- en landschapsbeheer

Landschap. Noord-Holland Rechte Hondsbosschelaan 24a 1851 HM Heiloo. Uw partner voor natuur- en landschapsbeheer Landschap Noord-Holland Rechte Hondsbosschelaan 24a 1851 HM Heiloo Tel. 088-006 44 00 Fax 088-006 44 01 www.landschapnoordholland.nl advies@landschapnoordholland.nl Uw partner voor natuur- en landschapsbeheer

Nadere informatie

Oogst van twee jaar natuur midden in de samenleving

Oogst van twee jaar natuur midden in de samenleving Oogst van twee jaar natuur midden in de samenleving De oogst van twee jaar Groen en Doen Van oudsher steken vele duizenden vrijwilligers de handen uit de mouwen om onze natuur en ons landschap te beschermen

Nadere informatie

Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl. Een nieuw merk voor de zakelijke diensten

Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl. Een nieuw merk voor de zakelijke diensten Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl Een nieuw merk voor de zakelijke diensten Even voorstellen Wat is Natuurlijke Zaken? Een nieuw merk voor de zakelijke diensten van Landschap Noord-Holland Samenvoeging

Nadere informatie

Bureauonderzoek natuurwaarden wijzigingsplan Boekenrode

Bureauonderzoek natuurwaarden wijzigingsplan Boekenrode Bureauonderzoek natuurwaarden wijzigingsplan Boekenrode Natuurwaardenkaart Voor het inventariseren van de natuurwaarden van Heemstede zijn in het rapport Natuurwaardenkaart van Heemstede Waardering van

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jaar van de Patrijs in Zeeland

Nieuwsbrief Jaar van de Patrijs in Zeeland Nieuwsbrief Jaar van de Patrijs in Zeeland 2013 is door Vogelbescherming Nederland en Sovon uitgeroepen tot het Jaar van de Patrijs. Deze fraaie vogel is de laatste decennia sterk afgenomen (-95%).Ten

Nadere informatie

Projecten overzicht. Water, Land & Dijken. Landschap Noord-Holland. Postadres: Postbus 257, 1900 AG Castricum. Bezoek en postadres:

Projecten overzicht. Water, Land & Dijken. Landschap Noord-Holland. Postadres: Postbus 257, 1900 AG Castricum. Bezoek en postadres: Water, Land & Dijken Landschap Noord-Holland Bezoek en postadres: Postadres: Postbus 257, 1900 AG Castricum Koemarkt 53 1hoog 1441 DB Purmerend Bezoekadres: Dorpsstraat 72C, 1901 EM Castricum Telefoon

Nadere informatie

Vrijwilligersmap. Vrijwilligers in natuur- en landschapsbeheer. versie mei 2013

Vrijwilligersmap. Vrijwilligers in natuur- en landschapsbeheer. versie mei 2013 Vrijwilligersmap Vrijwilligers in natuur- en landschapsbeheer versie mei 2013 Beknopte samenvatting Landschap Noord-Holland stelt zich ten doel om samen met vrijwilligers, natuur en landschap van de provincie

Nadere informatie

Aanpak Vlindertuin Groene Voet, IVN Noord-Kennemerland

Aanpak Vlindertuin Groene Voet, IVN Noord-Kennemerland Aanpak Vlindertuin Groene Voet, IVN Noord-Kennemerland Een gemeentelijk materialendepot werd opgeheven. De nabijgelegen sportvelden wilden wel uitbreiden, maar KNNV regio Alkmaar diende een plan in voor

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich daar voor inzetten:

Nadere informatie

Peter in de polder, week 20.

Peter in de polder, week 20. Peter in de polder, week 20. Vissen blijft toch vissen, en niet altijd vangen. Hemelvaartsdag was het prachtig weer, en dus gingen de Peters met een bootje naar het Overdie. Overal was brasem te zien,

Nadere informatie

De ringslang een bijzondere bewoner van Gouda

De ringslang een bijzondere bewoner van Gouda De ringslang een bijzondere bewoner van Gouda Uit de serie Natuur in Gouda 10 2 colofon tekst: Cyclus, gemeente Gouda en RAVON lay-out: Steenbergen Ontwerp Studio foto s: André van Kleinwee en Richard

Nadere informatie

AMSTERDAM OPEN AIR FESTIVAL GAASPERPLAS

AMSTERDAM OPEN AIR FESTIVAL GAASPERPLAS NATUURBELEVEN AMSTERDAM OPEN AIR FESTIVAL GAASPERPLAS QUICKSCAN FLORA- EN FAUNAWET NatuurBeleven b.v. dr. M. Kuiper Oostermeerkade 6 1184 TV Amstelveen 020/4720777 mark@natuurbeleven.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Natuur op Eerde uniek in Nederland

Natuur op Eerde uniek in Nederland Natuur op Eerde uniek in Nederland Eerde is méér dan mooi. Tijdens een wandeling met boswachter Jos Schouten van Natuurmonumenten wordt pas echt duidelijk hoe bijzonder de natuur op het historische landgoed

Nadere informatie

de winst van vrijwilligerswerk in landschapsbeheer

de winst van vrijwilligerswerk in landschapsbeheer de winst van vrijwilligerswerk in landschapsbeheer Vrijwilligers voor landschapsbeheer Nederland scoort heel hoog in Europa als het gaat om inzet van vrijwilligers. Ruim 5,5 miljoen Nederlanders steken

Nadere informatie

Routing Delft - Delftse Hout Delft

Routing Delft - Delftse Hout Delft Routing Delft - Delftse Hout Delft Drie routes verbinden centrum en buitengebied A13 stedelijke as 1:10.000 natuuras Delftse Hout educatieve as Werkboek Buro Lubbers 1304 Delftse Hout Drie assen tussen

Nadere informatie

Presentatie Themabijeenkomst gemeenteraad Nuth

Presentatie Themabijeenkomst gemeenteraad Nuth Presentatie Themabijeenkomst gemeenteraad Nuth 17-01-2012 Léon Jongen, Gebiedscoördinator Zuid-Limburg www.ikl-limburg.nl Opbouw presentatie Belang natuur, landschap en erfgoed Wie is IKL? hoe en met wie

Nadere informatie

Monitoring bij Natuurboeren. 31 maart 2015

Monitoring bij Natuurboeren. 31 maart 2015 Monitoring bij Natuurboeren 31 maart 2015 problematiek Afname Plant- en dieren leven in het buitengebied Intensivering grondgebruik, verdroging Monitoring bij natuurboeren 2 Monitoring bij natuurboeren

Nadere informatie

Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk. Jan Stronks

Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk. Jan Stronks Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk Jan Stronks Stand van zaken huidig landschap Bos en natuur in de plus! Agrarisch cultuurlandschap sterk in de min: Natuurwaarde holt achteruit

Nadere informatie

Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap.

Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap. NATUURVERBINDING HOORNEBOEG GOOIS NATUURRESERVAAT Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap. PRODUCTIEBOS MAAKT PLAATS VOOR OORSPRONKELIJK HEIDELANDSCHAP TEN ZUIDEN VAN HILVERSUM LIGGEN

Nadere informatie

Wandeling rond Tanthof

Wandeling rond Tanthof Wandeling rond Tanthof Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging KNNV afdeling Delfland Postbus 133 2600 AC DELFT afdelingdelfland@knnv.nl www.knnv.nl/afdelingdelfland http://twitter.com/#!/knnvafddelfland

Nadere informatie

Werk mee aan het herstel van biodiversiteit en cultuurhistorie in uw eigen streek. Start uw eigen project voor de terugkeer van de vlechtheg.

Werk mee aan het herstel van biodiversiteit en cultuurhistorie in uw eigen streek. Start uw eigen project voor de terugkeer van de vlechtheg. Werk mee aan het herstel van biodiversiteit en cultuurhistorie in uw eigen streek. Start uw eigen project voor de terugkeer van de vlechtheg. Rond 1900 lag er rond akkers en weilanden in Oost- en Zuid-Nederland

Nadere informatie

JAARVERSLAG WEIDEVOGELBESCHERMING IN AMSTELLAND. Werkgroep Weidevogelbescherming IVN Amstelveen Vogelwerkgroep Ouderkerk ANV De Amstel

JAARVERSLAG WEIDEVOGELBESCHERMING IN AMSTELLAND. Werkgroep Weidevogelbescherming IVN Amstelveen Vogelwerkgroep Ouderkerk ANV De Amstel JAARVERSLAG WEIDEVOGELBESCHERMING IN AMSTELLAND 2012 Werkgroep Weidevogelbescherming IVN Amstelveen Vogelwerkgroep Ouderkerk ANV De Amstel 0 1 1. Weersverloop voorjaar 2012 Het voorjaar van 2012 was zacht

Nadere informatie

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi!

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi! De Stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel De stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel is opgericht door Landschap Overijssel en Natuurlijk Platteland Oost (de koepelorganisatie van Agrarische

Nadere informatie

Notitie flora en fauna

Notitie flora en fauna Notitie flora en fauna Titel/locatie Projectnummer: 6306 Datum: 11-6-2013 Opgesteld: Rosalie Heins Gemeente Baarn is voornemens om op de locatie van de huidige gemeentewerf een nieuwe brede school ontwikkelen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk 4 e jaargang 2014 editie gierzwaluw 1 Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk een samenwerkingsverband tussen vogelwerkgroep IVN Oisterwijk en vogelwerkgroep Midden-Brabant.

Nadere informatie

Bevordering van natuurbeleving in Moerenburg

Bevordering van natuurbeleving in Moerenburg Bevordering van natuurbeleving in Moerenburg Bakkers, S. & Bloemberg, M.S., s-hertogenbosch, 26 juni 2015 Eindrapportage afstudeeropdracht, opleiding Toegepast Biologie Bee-o-topen Moerenburg-Piushaven

Nadere informatie

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10 Quickscan natuuronderzoek ivm bestemmingsplan en ontwikkelingen Bellersweg 13 Hengelo Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 9 juli 2013 Rapportnummer 0128 Projectnummer 018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Betreft: Aanvullende informative quickscan Flora & Fauna Locatie: Wijbosscheweg 107, Schijndel Kenmerk: Tm2011.099QFF BRF Datum: 19 11 2012

Betreft: Aanvullende informative quickscan Flora & Fauna Locatie: Wijbosscheweg 107, Schijndel Kenmerk: Tm2011.099QFF BRF Datum: 19 11 2012 Betreft: Aanvullende informative quickscan Flora & Fauna Locatie: Wijbosscheweg 107, Schijndel Kenmerk: Tm2011.099QFF BRF Datum: 19 11 2012 Built By Brekel T.a.v. Dhr. G. van den Brekel Sweelinckplein

Nadere informatie

Word ook actief voor onze zoogdieren!

Word ook actief voor onze zoogdieren! ZOOGDIERVERENIGING ZOEKT VRIJWILLIGERS Word ook actief voor onze zoogdieren! Gezocht: haas, konijn, ree, vos, egel en eekhoorn, bijzondere muizen zoals de hazelmuizen, bevers, bunzingen en boommarters

Nadere informatie

Draag bij aan een fraaie Vechtstreek! Steun het Landschapsfonds Vechtvallei

Draag bij aan een fraaie Vechtstreek! Steun het Landschapsfonds Vechtvallei Draag bij aan een fraaie Vechtstreek! Steun het Landschapsfonds Vechtvallei LANDSCHAPSFONDS VECHTVALLEI Draag bij aan een fraaie Vechtstreek! De Vechtstreek is een uniek gebied in de dicht bevolkte Randstad,

Nadere informatie

Dossiernummer: 23-10-2013 Projectnummer:

Dossiernummer: 23-10-2013 Projectnummer: Bijlagen bij verordening subsidies natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen 2014: 1. Inrichtingseisen natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen; 2. Richtlijnen voor natuurvriendelijk onderhoud.

Nadere informatie

Wat kunt u doen... Biodiversiteit in de Stad

Wat kunt u doen... Biodiversiteit in de Stad Kansen voor Biodiversiteit in de Stad Klik op de stadskaart voor meer info per onderdeel van de stad Biodiversiteit in de Stad Biodiversiteit gaat wereldwijd achteruit. Steden kunnen een bijdrage leveren

Nadere informatie

Vogelwerkgroep ZuJd-Kennemerland

Vogelwerkgroep ZuJd-Kennemerland - 9 SEP, 2010 Vogelwerkgroep ZuJd-Kennemerland Gemeente Heemstede College van Burgemeester en Wethouders Raadhuisplein 1 2101 HA Heemstede Betreft: Subsidie aanvraag Huismussenproject Haarlem, 6 september

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer De breedte van het speelveld Betaald beheer (SNL): 179.000 ha, 64 mln. (excl. ganzen) 13.500 bedrijven = 27% van grondgebonden

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

Stichting OVERTUIN Bisdom van Vliet Jaarbericht 2 e helft 2015

Stichting OVERTUIN Bisdom van Vliet Jaarbericht 2 e helft 2015 Na de jaarmarkt op 30 mei is er regelmatig gewerkt in de tuin. In de zomer periode is elke maandagavond met name onkruid verwijderd. Onze groep vrijwilligers heeft in wisselende samenstelling veel werk

Nadere informatie

Aan de slag met Tijdelijke Natuur. Van braakliggend terrein naar impuls voor de leefomgeving

Aan de slag met Tijdelijke Natuur. Van braakliggend terrein naar impuls voor de leefomgeving Aan de slag met Tijdelijke Natuur Van braakliggend terrein naar impuls voor de leefomgeving Inhoudsopgave Waarom tijdelijke natuur?...4 De voordelen voor mens en natuur...6 Resultaten tijdelijke natuur...8

Nadere informatie

Overzicht cursusaanbod Groen en Doen

Overzicht cursusaanbod Groen en Doen Overzicht cursusaanbod Groen en Doen Veilig werken als basis voor vrijwilligerswerk (1 module) 1 Maaien met de zeis (3 modules) 1 Leren zeisen 2 Leren haren 3 Zeistechnieken voor gevorderden Snoeien fruitbomen

Nadere informatie

Weidevogelbescherming ~ jaarverslag 2012. Staphorsterveld

Weidevogelbescherming ~ jaarverslag 2012. Staphorsterveld Weidevogelbescherming ~ jaarverslag 2012 Staphorsterveld 1 Contactgegevens Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten Postweg 2, 7951 KT Staphorst T: 06-55556812 E: info@anvhorstenmaten.nl I: www.anvhorstenmaten.nl

Nadere informatie

Soortenbescherming. Buitenevenementen

Soortenbescherming. Buitenevenementen Soortenbescherming en Buitenevenementen Bron www.drloket.nl Flora en faunawet en buitenevenementen Bron www.drloket.nl Pagina 1 Buitenevenementen Wilt u een evenement in de buitenlucht organiseren? Dan

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten. Jaarverslag 2014

Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten. Jaarverslag 2014 Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten Jaarverslag 2014 Jaarverslag uitvoeringsprogramma 2014 Stichting SAAP Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inleiding... 7 Uilenkasten... 9 Scholenpriject...

Nadere informatie

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT vzw Een onafhankelijke organisatie gedragen door vrijwilligers grootste natuurbeschermingsorganisate in Vlaanderen eind 2001 opgericht

Nadere informatie

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Pina Dekker Gemeente Ooststellingwerf, beleidsmedewerker en ondersteunend lid van de werkgroep Es van Tronde. Deze notitie

Nadere informatie

Provincie kiest voor natuur,

Provincie kiest voor natuur, Noordstra, lepie Van: Verzonden: Onderwerp: IVN Gelderland [gelderland ivn.nl] woensdag 12september2012 13:54 IVN-nieuws no. 8-2012 Inshtuut voor natuur educ,tie & duurzairnheid IVN Gelderland 12109 In

Nadere informatie

De kern ligt bij plasdras

De kern ligt bij plasdras 7-3-2014 Inleiding presentatie Weidevogelbeheer Vereniging Noardlike Fryske Wâlden Weidevogelaantallen 2009-2012 Plasdras voor meer weidevogels Netwerken voor vitale populaties De kern ligt bij plasdras

Nadere informatie

Op pad met... Arno Willems bij Langbroek

Op pad met... Arno Willems bij Langbroek Op pad met... Arno Willems bij Langbroek CV Ir. A.J.H. Willems 1977-1984 Landbouwuniversiteit Wageningen, afstudeerrichting Bosbouw 1984-1985 Themagroep Regionale Ontwikkeling, Landbouwuniversiteit, bureauhoofd

Nadere informatie

Omgevingscheck De Del te Rozendaal. categorie 5 nesten: koolmees, pimpelmees, grauwe vliegenvanger, boomklever, boomkruiper en grote bonte specht

Omgevingscheck De Del te Rozendaal. categorie 5 nesten: koolmees, pimpelmees, grauwe vliegenvanger, boomklever, boomkruiper en grote bonte specht Omgevingscheck De Del te Rozendaal categorie 5 nesten: koolmees, pimpelmees, grauwe vliegenvanger, boomklever, boomkruiper en grote bonte specht Omgevingscheck De Del te Rozendaal categorie 5 nesten: koolmees,

Nadere informatie

Bewonersvereniging Noordwest

Bewonersvereniging Noordwest Bewonersvereniging Noordwest Centrum Publieksparticipatie Natura 2000 T.a.v. 65 Postbus 30316 2500 GH Den Haag Betreft: Zienswijze van de Bewonersvereniging Noordwest (Wageningen) op aanwijzing van Het

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING

SAMENVATTING SAMENVATTING SAMENVATTING Hoe waardeert en beleeft de Nederlandse bevolking de ruimtelijke kwaliteit van haar leefomgeving? Deze nulmeting van de Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte beschrijft hoe aantrekkelijk Nederlanders

Nadere informatie

Enquête Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Enquête Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland Samenvatting en conclusies Respons Op 4 maart 2014 is een digitale enquête verstuurd naar 342 leden van de VWG Zuid- Kennemerland. Alleen de leden waarvan het e-mailadres bekend is bij de VWG, jeugd en

Nadere informatie

Leerlingen van het Gemini College Lekkerkerk met de boswachter van ZHL bij de broeihoop.

Leerlingen van het Gemini College Lekkerkerk met de boswachter van ZHL bij de broeihoop. BROEIHOPEN AANLEGGEN EN ANDERE ACTIVITEITEN Inleiding De werkgroep ringslang Zuid Holland heeft de afgelopen 2 jaar diverse activiteiten georganiseerd, waaronder het aanleggen van broeihopen. De aanleg

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

Quickscan DWL-De esch

Quickscan DWL-De esch Quickscan DWL-De esch Implementatie Flora- en faunawet, Verkenning ecologische waarden Datum 17 augustus 2006 Versie definitief Opdrachtgever ing. Hugo de Groot Paraaf Opdrachtgever: Opsteller M. Kaptein

Nadere informatie

gebruikswaarde belevingswaarde toekomstwaarde er moet iets komen wat door elke groep (jong/oud) wordt gebruikt rendabel (zie Tom Bade)

gebruikswaarde belevingswaarde toekomstwaarde er moet iets komen wat door elke groep (jong/oud) wordt gebruikt rendabel (zie Tom Bade) Werkgroep Elisabeth Economisch profiel Duurzaam bouwen Score belangrijkheid (oranje ronde stickers): 8 wonen / recreatie --> gec. ruimte gebied met goede woonkwaliteit grond voor onze kinderen er moet

Nadere informatie

Steenuilenwerkgroep Noord-Holland

Steenuilenwerkgroep Noord-Holland Steenuilenwerkgroep Noord-Holland Bescherm de steenuil met behulp van de steenuilenwerkgroep Noord-Holland De steenuil is een kleine bruine uil met een wit vlekkenpatroon. Zoals op de foto te zien is,

Nadere informatie

Monitoring met vrijwilligers

Monitoring met vrijwilligers Monitoring met vrijwilligers Samen voor meer biodiversiteit Michel Brands Bert Lemmens Aanleiding Bestuurlijk de behoefte om effecten van natuur- en landschapsbeleid meetbaar te maken. Middelen hiervoor

Nadere informatie

Beleidsplan natuur- en milieueducatie

Beleidsplan natuur- en milieueducatie Beleidsplan natuur- en milieueducatie gemeente Houten maart 2007 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Beleidskader... 3 1.4 Leeswijzer... 3 Hoofdstuk 2 Visie,

Nadere informatie

Gedragscode Flora- en faunawet voor de Waterschappen

Gedragscode Flora- en faunawet voor de Waterschappen Gedragscode Flora- en faunawet voor de Waterschappen Werkprotocollen Definitief Waterschap Zuiderzeeland Grontmij Nederland bv Lelystad, 28 november 2007 Verantwoording Titel : Gedragscode Flora- en faunawet

Nadere informatie

Hier zien jullie alweer de een uitgave van ons jeugdblad. Nieuwsgierig wat de Oele nu weer heeft te vertellen. Lees maar gauw.

Hier zien jullie alweer de een uitgave van ons jeugdblad. Nieuwsgierig wat de Oele nu weer heeft te vertellen. Lees maar gauw. Hier zien jullie alweer de een uitgave van ons jeugdblad. Nieuwsgierig wat de Oele nu weer heeft te vertellen. Lees maar gauw. De Specht Er zijn verschillende soorten spechten: de groene, de zwarte en

Nadere informatie

Vogels in Berkelland

Vogels in Berkelland Speciale uitgave Vogels in Berkelland van de Vogelwerkgroep Verslag over Zwaluwen, Uilen en Weidevogels in Borculo - Ruurlo - Eibergen - Neede Huiszwaluw Steenuil met jong Kievit De broedresultaten van

Nadere informatie

NATUUR TERUG IN DE STRATEN VAN GEMEENTE OSS

NATUUR TERUG IN DE STRATEN VAN GEMEENTE OSS INITIATIEFVOORSTEL NATUUR TERUG IN DE STRATEN VAN GEMEENTE OSS Beter luisteren naar inwoners van al onze kernen. Aanleiding voor deze notitie is de uitwerking van de groenomvorming die in de gemeente Oss

Nadere informatie

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES De provincies willen waardevolle landbouwgebieden en natuurterreinen verder ontwikkelen. Staring Advies kan eigenaren van agrarische bedrijven en

Nadere informatie

ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016

ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016 FLEVOLAND R U I M T E VOOR OPLOSSINGEN ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016 ANTWOORDNOTA ONTWERP NATUURBEHEERPLAN FLEVOLAND 2016 Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 16 december

Nadere informatie

Heerlijk wonen, werken, leven en recreëren? In Luchen, waar anders.

Heerlijk wonen, werken, leven en recreëren? In Luchen, waar anders. Heerlijk wonen, werken, leven en recreëren? In Luchen, waar anders. www.luchenwaaranders.nl Lekker leven. Het kan, gewoon hier! Als u straks door Luchen fietst, ziet u een mooie, groene wijk. Ruim opgezet.

Nadere informatie

Weidevogels monitoring Polderpark Oostpolder 2014-2016. verslag, conclusies en aanbevelingen 2014

Weidevogels monitoring Polderpark Oostpolder 2014-2016. verslag, conclusies en aanbevelingen 2014 Broedende weidevogels in de Oostpolder van Gouda nu en in de toekomst Weidevogels monitoring Polderpark Oostpolder 2014-2016 verslag, conclusies en aanbevelingen 2014 Komen er wel broedende weidevogels

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 21 Mei 2014 Rapportnummer 031 Projectnummer 012 opdrachtgever Fam. Ten Dam Kolenbranderweg

Nadere informatie

Het wordt mooier als u meedoet! Voorbeeld van samenwerking : Een Landschapscoördinator, (hoe) werkt dat???

Het wordt mooier als u meedoet! Voorbeeld van samenwerking : Een Landschapscoördinator, (hoe) werkt dat??? Het wordt mooier als u meedoet! Voorbeeld van samenwerking : Een Landschapscoördinator, (hoe) werkt dat??? Gemeente Houten 14 december 2010 Koen Helling Afdeling RBL Werk in uitvoering De Landschapscoördinator

Nadere informatie

Notitie Quickscan Gasthuisweg 1 te Herwijnen

Notitie Quickscan Gasthuisweg 1 te Herwijnen Toetsing Natuur Beschermingswet en Flora- en faunawet In opdracht van Martin van Baalen Gasthuisweg 1 4171 KH Herwijnen COLOFON Tekst, foto s en samenstelling Ronald van Os Status rapport concept Datum

Nadere informatie

Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde.

Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde. Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde. Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde. Status Definitief Datum 7 april 2015 Handtekening Matthijs

Nadere informatie

Groene kaart Utrecht. Start Sluiten Vorige Volgende Zoek Print. Informatie

Groene kaart Utrecht. Start Sluiten Vorige Volgende Zoek Print. Informatie - Utrecht is met recht trots op haar parken en groengebieden die de stad omlijsten. Het oude Wilhelminapark of het moderne Maximapark. De hoogste (en oudste) bomen van Nederland vind je op slechts 10 minuten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 van RAVON Afdeling Utrecht Maart 2015

Nieuwsbrief 18 van RAVON Afdeling Utrecht Maart 2015 Nieuwsbrief 18 van RAVON Afdeling Utrecht Maart 2015 Contactpersoon RAVON Utrecht Wim de Wild wim.de.wild@ziggo.nl tel. 030-6963771 RAVON Utrecht verstuurt onregelmatig een nieuwsbrief naar de RAVON waarnemers

Nadere informatie

Uitleenmaterialen. Overzicht van uitleenmaterialen voor vrijwilligers

Uitleenmaterialen. Overzicht van uitleenmaterialen voor vrijwilligers Uitleenmaterialen Overzicht van uitleenmaterialen voor vrijwilligers Versie: november 2015 Inhoud Inleiding P 3 Banners P 4 Veldpanelen akkervogels P 9 Infoborden P 11 Fototentoonstelling P 14 Preparaten

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2007

Nieuwsbrief december 2007 Vereniging voor verbrede landbouw De Frisse Wind Secretariaat: Westfriesedijk 164, 1767 CV Kolhorn Telefoon: 0224-531304 Email: info@defrissewind.nl Website: www.defrissewind.nl Nieuwsbrief december 2007

Nadere informatie

Nieuwsbrief 8 van RAVON Afdeling Utrecht juli 2012

Nieuwsbrief 8 van RAVON Afdeling Utrecht juli 2012 Nieuwsbrief 8 van RAVON Afdeling Utrecht juli 2012 Contactpersoon RAVON Utrecht Wim de Wild Couwenhoven 7221 3703 HW Zeist wim.de.wild@ziggo.nl tel. 030-6963771 RAVON Utrecht verstuurt onregelmatig een

Nadere informatie

Monitoring op natuurboerenerven. Uitleg over de systematiek van het monitoren

Monitoring op natuurboerenerven. Uitleg over de systematiek van het monitoren Monitoring op natuurboerenerven Uitleg over de systematiek van het monitoren Inleiding Boerenzwaluwen op het erf, korenbloemen in de akkers, fladderende citroenvlinders tussen de schuren. Al dat pracht

Nadere informatie

Er gebeurt hartstikke veel. En de ontmoetingen tijdens deze bijeenkomst vind ik heel waardevol! Lisette (bewoner / vrijwilliger)

Er gebeurt hartstikke veel. En de ontmoetingen tijdens deze bijeenkomst vind ik heel waardevol! Lisette (bewoner / vrijwilliger) Op 23 juni organiseerde Vooruit een bijeenkomst in Fort Luna, waarbij bewoners, vrijwilligers en professionals uit de wijk elkaar konden ontmoeten. Het doel van deze ochtend was het bedenken van activiteiten

Nadere informatie

B i j l a g e : I n v e n t a r i s a t i e H u i s m u s e n v l e e r m u i z e n i n h e t k a d e r v a n d e F l o r a - e n fau n a w e t

B i j l a g e : I n v e n t a r i s a t i e H u i s m u s e n v l e e r m u i z e n i n h e t k a d e r v a n d e F l o r a - e n fau n a w e t B i j l a g e : I n v e n t a r i s a t i e H u i s m u s e n v l e e r m u i z e n i n h e t k a d e r v a n d e F l o r a - e n fau n a w e t Rijperweg 44a in Sint Maarten Inventarisatie Huismus en vleermuizen

Nadere informatie

Park De Veldpost Badhoevedorp

Park De Veldpost Badhoevedorp Park De Veldpost Badhoevedorp Beeldverslag inbreng herkend-avond 1 april 2015 Introductie Dit beeldverslag doet verslag van de 2 e participatie avond die op 1 april 2015 is georganiseerd voor het toekomstige

Nadere informatie

zorg voor ons landschap

zorg voor ons landschap Rosendael 2a 6891 DA Rozendaal www.landschapsbeheergelderland.nl zorg voor ons landschap Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG): Stichting met ideële doelstelling. Missie: Zorg voor een vitaal, beleefbaar

Nadere informatie

Bijlage 1 Onderzoek ecologie

Bijlage 1 Onderzoek ecologie Bijlage 1 Onderzoek ecologie In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan

Nadere informatie

Enquête groenbeleidsplan (zomer 2013)

Enquête groenbeleidsplan (zomer 2013) Enquête groenbeleidsplan (zomer 2013) De gemeente Heemstede betrekt u, als inwoner van de gemeente, graag bij de inrichting van het groen in de gemeente. Met de algemene term groen worden de planten, de

Nadere informatie

Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort

Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort Voor U ligt de laatste nieuwsbrief van het 8 ste jaargang. Waarin U kunt zien wat er in de maanden oktober, november en december gebeurd

Nadere informatie

Flora- en faunawet. Gedragscode Bestendig beheer groenvoorziening

Flora- en faunawet. Gedragscode Bestendig beheer groenvoorziening Flora- en faunawet De Flora- en faunawet (Ffwet) is in april 2002 in werking getreden. De wet beschermt alle in het wild levende flora en fauna in Nederland. Bij het uitvoeren van werkzaamheden moet altijd

Nadere informatie

Onderzoek flora en fauna

Onderzoek flora en fauna Onderzoek flora en fauna 1. Ecologie In deze bijlage is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan

Nadere informatie

Bezoekeffecten en nestbescherming bij weidevogels. Paul Goedhart Wolf Teunissen Hans Schekkerman Maja Roodbergen

Bezoekeffecten en nestbescherming bij weidevogels. Paul Goedhart Wolf Teunissen Hans Schekkerman Maja Roodbergen Bezoekeffecten en nestbescherming bij weidevogels Paul Goedhart Wolf Teunissen Hans Schekkerman Maja Roodbergen Aantalveranderingen 200 180 160 140 Index 120 100 80 60 40 20 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Enschede 2 December 2010 Rapportnummer 0123 Projectnummer

Nadere informatie

Activiteiten bij De Helderse Vallei - maart 2016

Activiteiten bij De Helderse Vallei - maart 2016 dinsdag 1 maart en donderdag 3 maart: Aan de slag op de kinderboerderij 14.30-16.00 uur Kom kijken welke dieren er allemaal op de kinderboerderij leven! Je ontdekt hoe de dieren heten, wat ze eten, welk

Nadere informatie

WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD.

WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD. WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD. In onderstaande werkprotocollen geeft de tabel aan waneer de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. In de tabel wordt

Nadere informatie

De Leemvallei, ga je mee op onderzoek?

De Leemvallei, ga je mee op onderzoek? De Leemvallei, ga je mee op onderzoek? Hallo allemaal, welkom in dit waanzinnige park voor jong en oud! Vandaag krijgen jullie de kans om dit park in het echt te openen met elkaar. Dit gaan we doen op

Nadere informatie

POEL BOUWKUNDE BERLAGEWEG 1

POEL BOUWKUNDE BERLAGEWEG 1 POEL BOUWKUNDE BERLAGEWEG 1 Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft Stichting Commissie Natuur en Milieu Delft KNNV afd. Regio Delft i Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging KNNV afd. Regio

Nadere informatie

Doel Met de antwoorden kan de gemeente Wageningen een algemeen beeld formuleren van de groenbeleving door de bewoners van Wageningen Hoog.

Doel Met de antwoorden kan de gemeente Wageningen een algemeen beeld formuleren van de groenbeleving door de bewoners van Wageningen Hoog. Enquête Wageningen Hoog. U vindt hier het overzicht van de resultaten uit de bewonersenquête voor de wijk Wageningen Hoog. De enquête kon zowel digitaal als schriftelijk worden ingevuld tot 9 december

Nadere informatie

GPS wandeling over landgoed Rhijnauwen, lengte ongeveer 4 kilometer.

GPS wandeling over landgoed Rhijnauwen, lengte ongeveer 4 kilometer. GPS wandeling over landgoed Rhijnauwen, lengte ongeveer 4 kilometer. 1. Start bij de Veldkeuken, Koningslaan 1, 3981 HD Bunnik Coördinaten: N 52.04.052 E 005.10.224 De Veldkeuken: Puur, ambachtelijk &

Nadere informatie

Economisch profiel. Werkgroep Park, beek en Vosheuvel

Economisch profiel. Werkgroep Park, beek en Vosheuvel Werkgroep Park, beek en Vosheuvel Economisch profiel Geld verdienen met "leuke dingen" Score belangrijkheid (oranje ronde stickers): 5 Score kwetsbaarheid (groene ronde stickers): 2 gecombineerd ruimtegebruik

Nadere informatie

Witteveen+Bos B.V. t.a.v. R. ter Harmsel MSc Ecologie Postbus 233 7400 AE Deventer

Witteveen+Bos B.V. t.a.v. R. ter Harmsel MSc Ecologie Postbus 233 7400 AE Deventer Witteveen+Bos B.V. t.a.v. R. ter Harmsel MSc Ecologie Postbus 233 7400 AE Deventer Uw kenmerk: ****** Ons kenmerk: WBMU1310 Datum: 03-12-2013 Projectgebied: Gemaallocatie Monnickendam Onderwerp: Inventarisatie

Nadere informatie