Vrijwillig Natuurbeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijwillig Natuurbeheer"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Vrijwillig Natuurbeheer Natuur dichtbij! Actief in je eigen groene omgeving Spannende ontwikkelingen komen op ons af. Wijkbewoners, vrijwilligers en jongeren voelen zich meer betrokken bij hun groene leefomgeving. We zien steeds meer groene initiatieven in stedelijke omgeving, waar bewoners op zoek gaan naar natuur, ontspanning, saamhorigheid en gezondheid. Ook produceren meer mensen hun eigen voedsel. Landschap Noord-Holland ondersteunt de vele mensen die zich enthousiast inzetten voor natuur- en groenbeheer. Niet alleen omdat wij hun bijdrage aan beheer en behoud van het kleinschalige cultuurlandschap in Noord-Holland enorm waarderen, maar ook omdat we deze maatschappelijke verbinding belangrijk vinden. In 2012 hadden wij veel aandacht voor de begeleiding van buitenschoolse opvang en scholen. Daarnaast was het betrekken van jongeren een speerpunt. Geheel in eigen sfeer staken groepen jongeren de handen uit de mouwen en werkten samen met Landschap Noord-Holland aan natuurbehoud en vergroening. We ondernamen allerlei innovatieve projecten om ons traditionele werkgebied van natuurbeheer verder te verbreden, zoals Pimp it Green in stedelijk gebied. Woningbouwcorporaties, zorginstellingen en gemeenten betrekken mensen graag bij hun leefomgeving. In 2013 zullen we deze samenwerking intensiveren. Kleinschalig groen brengt meer variatie in het stedelijk gebied èn zorgt voor een betere overgang naar het buitengebied. Al deze ontwikkelingen leidden tot een groeiend aantal vrijwilligers. Veel mensen werkten bijna elke week in het landschap! In totaal waren mensen actief. Samen verzetten zij maar liefst uur werk (195 voltijdbanen). Ook de Provincie Noord-Holland vindt de betrokkenheid van mensen bij hun groene omgeving onmisbaar. In haar nota Licht op Groen wordt de ondersteuning van vrijwilligersactiviteiten door Landschap Noord-Holland geborgd. In 2013 wordt als vervolg op deze nota een gezamenlijk programma Draagvlak voor groen opgesteld, in samenspraak met andere groene partijen. We zijn ontzettend blij met alle mensen die zich dag in, dag uit inspannen voor natuurbeheer, weidevogelbeheer en soortenbeheer. Daarom spannen wij ons maximaal in om onze vrijwilligers te blijven steunen. Nu en in de toekomst! Ernest Briët directeur Landschap Noord-Holland Ernest Briët foto: Richard Rood

2 Burgers zetten zich in voor hun Belang van cijfers Vrijwilligers investeren jaarlijks enorm veel uren in natuurbeheer. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête, waarin wij vrijwilligers vragen om gegevens over hun werkzaamheden in natuur, landschap en cultuurhistorie te delen. Dit jaarverslag vertaalt deze resultaten en geeft een mooie weerspiegeling van de vele verschillende activiteiten. Afgelopen jaar verzetten vrijwilligers opnieuw meer werk. In totaal hebben mensen uur gewerkt. Omgerekend verzetten de vrijwilligers het werk van 195 voltijdbanen (figuur 1). Dat is een groei van bijna 6,7 procent t.o.v Toenemende inzet Er zijn 147 zelfstandige vrijwilligersgroepen aangesloten bij Landschap Noord-Holland. Tien nieuwe vrijwilligersgroepen sloten zich bij ons aan. Daarmee krijgen ze toegang tot adviezen, cursussen en uitleen van gereedschappen. Nieuw is bijvoorbeeld VCB De Kwakel. Zij zorgt voor ecologisch terreinbeheer bij de Vuurlinie aan de rand van Uithoorn. Nieuw zijn ook de vrijwilligers van Het Landje van Gruijters bij Spaarndam. Zij maaiden het riet om de plas open te houden voor grutto s. In Amsterdam legden vrijwilligers van Natuurlijk Drieburg oevers, poelen en takkenrillen aan op een sportveld. Met Stichting Groen Muiderberg zetten actieve bewoners zich in voor de prachtige natuur in Muiderberg. Ook op Landgoed Oud Naarden, Kasteel Nederhorst en het Huis te Manpad in Heemstede, hielpen nieuwe vrijwilligersgroepen met het beheer van bos, hei, hooiland en stinzenplanten. De kinderen van de Kors Breijerschool in Weesp adopteerden Fort Uitermeer met hulp van Landschap Noord-Holland. Op Het Projecten Burgerparticipatie Terreinen LNH 2012 Vrijwilligersgroepen Weidevogels Communicatie Onderzoek en advies Totaal Aantal vrijwilligers Aantal gewerkte uren Omgerekend naar voltijdbanen 130,5 8,6 17,0 31,6 4,9 2,4 195,0 Figuur 1. Overzicht van de inzet van vrijwilligers, uitgedrukt in aantal gewerkte uren en omgerekend naar voltijdbanen Overzicht aard werkzaamheden Beheer gericht op specifieke flora Biotoop verbeteren voor insecten / vlinders / libellen Biotoop verbeteren voor amfibieën / reptielen Beheer gericht op specifieke zoogdieren Beheer gericht op specifieke vogels Bomen vellen / lieren Oeverbeheer / rietland Knotten Takkenrillen Opslag verwijderen Aanplanten Snoeien Maaien en afvoeren Type beheer Aantal groepen Figuur 2. Overzicht aard van de werkzaamheden (absolute aantallen) Werkdag in het Landschap 2012 foto: Peter Mol

3 groene omgeving Domijn in Weesp zorgden kunstenaars voor een stukje wilde natuur rond het cultureel bedrijventerrein. Als laatste noemen we de bewoners van de Zijpe, die de kenmerkende houtwallen een opknapbeurt gaven. Financiële ondersteuning Landschap Noord-Holland krijgt jaarlijks subsidie van de Provincie Noord-Holland voor het ondersteunen van vrijwillig landschapsbeheer en weidevogelbescherming. Voor het realiseren van projecten burgerbetrokkenheid ontvingen wij financiële bijdragen van de Nationale Postcode Loterij, Grundtvig, het Aeolusfonds, de Stavos Niachos Foundation, Beschermers van het Landschap, gemeenten en woningbouwcorporaties. Zaklampvissen foto: archief LNH Burgerbetrokkenheid Het Landschap ondersteunt de vrijwilligersgroepen op allerlei manieren, door de uitleen van gereedschappen, ecologische adviezen of het opstellen van beheerplannen. Dankzij de samenwerking met de werkgroepen vragen meer gemeenten adviezen en ondersteuning om bewoners bij hun groene leefomgeving te betrekken. Ook vragen ze adviezen over het ecologische versterken van het groen in woonwijken. In 2012 zijn drie projecten gestart met woningbouwcorporaties en gemeenten. Op Youtube kunt u hierover het filmpje Landschap Noord-Holland: Rush bekijken. Vrijwilligers als initiatiefnemer Steeds vaker nemen vrijwilligers zelf het initiatief om te komen tot beter beheer van groen. Zo pleitten vogelwerkgroepen uit Zuid- Kennemerland en de Meerwijkplas in Haarlem voor een beter beheer van het aangrenzende Poelbroekpark. In de toekomst krijgt het park een eigen vrijwilligersgroep. Landgoed Hageveld kreeg dankzij vrijwilligers een goed beheerplan, gemaakt door Landschap Noord-Holland. Vrijwilligers van het Gierzwaluwplatform Noord-Holland hebben een inventarisatie project opgezet. Dankzij hun kennis en ervaring lukte het om de ontwikkeling van de populatie gierzwaluwen zichtbaar te maken. Ruim 40 vrijwilligers hebben in 10 dorpen en steden in de lucht verzamelende gierzwaluwen geteld. De tellingen worden nog vier jaar herhaald; in 2017 verschijnt het eindverslag. Een lezers actie van het Landschap droeg bij aan de financiering. Soortenbescherming & Onderzoek Zoogdieronderzoek Samen met de Kerkuilenwerkgroep Noord-Holland en de landelijke Zoogdiervereniging onderzoeken we sinds 2011 de verspreiding van kleine zoogdieren. Kerkuilen zijn honkvast en jagen dichtbij hun nestkast. Hun braakballen verraden dus welke kleine zoogdieren in hun territorium voorkomen. De pluisavonden van de Kerkuilenwerkgroep trokken maar liefst 900 vrijwilligers. Vleermuizen wie kent ze niet! Om vleermuizen te zoeken gingen vrijwilligers s nachts 300 uur op stap met een batdetector. Daarmee kun je de specifieke geluiden van de diverse vleermuizen onderscheiden. Meer kennis over hun verblijfplaatsen en gebruik van het landschap is nodig voor een betere bescherming. Actief visstandbeheer In het Ilperveld werkten 12 vrijwilligers samen 480 uur aan visstandbeheer. Ze vingen het teveel aan bodemwoelende vissoorten zoals brasem en karper weg om kansen te scheppen voor vissen van helder water met veel waterplanten, zoals ruisvoorn en snoek. Google struiner flecqworld ilperveld voor een verslag van een van de vissers. Vissenatlas 30 vrijwilligers waren vele uren met hun schepnet op pad voor de nieuwe Vissenatlas. Enkele liefhebbers gingen ook zaklampvissen. Ze liepen vele stenenoevers af op zoek naar rivierdonderpad, zwartbekgrondel, baars en pos.

4 Jeugd & jongeren Landschap Noord-Holland werkt met diverse organisaties samen om jeugd en jongeren bij hun groene leefomgeving te betrekken. Pimp it green Pleinen in stedelijke omgeving bestaan voornamelijk uit straatstenen en beton. In het project Pimp it Green lieten we zien hoe je speelpleinen kunt omtoveren tot een groene speeloase. Samen met basisschool St. Augustinus uit Landsmeer werd een plein in Amsterdam-West aangepakt. Ook leerlingen van de Geert Groote school en Europaschool uit Amsterdam- Zuid vroegen met hun Pimp aandacht voor een groenere inrichting van hun schoolplein. Scholen Kinderen van de basisschool St. Augustinus te Lands meer legden zelf een knuppelpad aan in het natuur gebiedje achter hun schoolplein. In Weesp hebben kinderen van de basisschool Kors Breijer wilgen geknot, bollen geplant en broeihopen aangelegd op Fort Uitermeer. We hielpen verder de kinderen van de Buitenschoolse opvang in Beverwijk. Zij vormden hun buitenspeelplein om tot een meer natuurlijk, groen speelplein. Maar liefst leerlingen van de middelbare school deden een maatschappelijke stage in natuur en landschap. Zij werden begeleid door de vrijwillige mentoren van Landschap Noord-Holland hours Samen met festivalorganisator ID&T hielden we opnieuw vrijwilligersdagen voor jonge festivalbezoekers. Ruim 400 enthousiaste jarigen snoeiden, maakten takkenrillen en prikten vuil op recreatieterrein t Twiske en het Haarlemmermeerse Bos. Door deze beheerwerkzaamheden hebben zij hun kaartje verdiend voor het festival Welcome to the Future of Mysteryland. Samen met ID&T hebben we de ambitie uitgesproken om met de jongeren tienduizend uur vrijwilligerswerk uit te voeren en dat is ook inderdaad gelukt! Kijk op Weidevogels Weidevogelbescherming in Noord-Holland vrijwilligers, verdeeld over 25 weidevogelbeschermingsgroepen, beschermden in totaal legsels van weidevogels. Zij werkten daarbij samen met 933 boeren op hectare grasland. De meeste legsels werden gemarkeerd zodat ze bij het maaien gespaard bleven. Landschap Noord-Holland werft vrijwilligers en ondersteunt vrijwilligers en boeren met materialen, cursussen en informatieavonden. Inventariseren en alarmtellen Niet alleen de nesten, maar ook de kuikens hebben bescherming nodig. Dit begint met inzicht in het broedsucces van de weidevogels. Daarom werd dit jaar een cursus inventariseren en alarmtellen gehouden. Zo n 20 enthousiaste vrijwilligers deden hier actief aan mee en leerden hoe territoria te inventariseren aan de hand van weidevogelgedrag. Vervolgens werd er tijdens een alarmtelling gekeken hoeveel weidevogels er nog met kuikens rondliepen. Inzicht in het voortplantingssucces van de verschillende weidevogelsoorten kan sturend zijn voor het weidevogelbeheer. Als meer vrijwilligers leren alarmtellen, kunnen zij bijdragen aan de evaluatie en het verbeteren van het weidevogelbeheer. Weidevogelbescherming foto: archief LNH Scholieren St. Augustinus onderzoeken amfibieënpoel foto: Adèle Poelmans

5 Onze natuurgebieden Maar liefst 385 vrijwilligers hielpen met excursies en onderhoud op de terreinen van het Landschap. Meestal is dat op wekelijkse basis. In de Noordkop onderhielden vrijwilligers twee eendenkooien en de duingebieden. Van een rommelige schuur maakten zij een ontvangstruimte in Wildrijk. Bij de Tuintjesweg, het Refugium en het Kruiszwin in Den Helder werden omwonenden uitgenodigd om mee te denken èn mee te werken bij het beheer. Vrijwilligers maaiden riet en verwijderden boomopslag in de Eilandspolder en het Ilperveld. Ook hielden zij greppels open en beschermden weidevogels in het broedseizoen. Op de buitenplaatsen rond Heemstede hielpen vrijwilligers bij het onderhoud van de oude bossen. Op de Overplaats plantten zij bollen. Zij onderhielden het hakhout in het Bennebroekbos. In het Naaldenveld bij Aerdenhout zijn werkochtenden gehouden waarbij hondenbezitters die het terrein gebruiken, esdoorns hebben omgezaagd en takkenrillen gemaakt. De vrijwilligers die het Fort bij Krommeniedijk onderhouden, zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van plannen voor een nieuw bezoekerscentrum in het fort. Bezoekerscentrum & Communicatie 78 vrijwilligers zetten zich in om bezoekers te laten genieten van het prachtige natuurgebied Ilperveld. Ze zorgden voor een gastvrij bezoekerscentrum en beheerden de wandelpaden bij uitstapplaatsen in het veld. Ze hielpen bij 145 schoolexcursies en 28 zondagmiddagexcursies en er werden vele bedrijven en andere groepen ontvangen. De Jeugdclub de Waterratten telt 15 tot 20 actieve kinderen die samen waterdiertjes komen vangen of vogels zoeken onder begeleiding van vrijwilligers. Twintig deelnemers van ons nieuwe Wandelteam vergrootten de zichtbaarheid van Landschap Noord-Holland tijdens de Alkmaarse Wandel4daagse en vier andere wandelingen van het Noord-Hollands Dagblad. Ze waren zichtbaar voor duizenden mensen! Vijftien promotieteam vrijwilligers wierven Beschermers op 26 open dagen en vertelden over de natuur. Promotieteam actief bij Fort bij Krommeniedijk foto: archief LNH Werkgroep Historische fruittuinen zuid-kennemerland foto: Peter Mol

6 Landschap Noord-Holland voor vrijwilligers Vrijwilligers slatuinen en het Landschap werken samen tijdens Natuurwerkdag foto: archief LNH Werkdagen De Landelijke Natuurwerkdag vestigde in Noord-Holland opnieuw een record. Vrijwilligers en maatschappelijke organisaties stelden maar liefst 63 locaties open voor 1300 mensen die een dagje wilden helpen in de natuur. Vrijwilligersgroep Zon en Leven Starnmeer was gastheer van de jaarlijkse Werkdag in het Landschap. Tachtig vrijwilligers uit heel Noord-Holland genoten hier van excursies en een middag werken op het groene terrein. Gereedschappen, cursussen, advies en beheerondersteuning Landschap Noord-Holland ondersteunt vrijwilligersgroepen op vele manieren. Vooral het uitlenen van gereedschappen wordt door de vrijwilligersgroepen hoog gewaardeerd. Afgelopen jaar leenden we maar liefst verschillende soorten gereedschappen uit. In totaal gebruikten vrijwilligers gereedschapsstukken. Machines worden niet zonder meer uitgeleend; vrijwilligers moeten daarvoor eerst een cursus hebben gevolgd. Landschap Noord-Holland heeft 20 technische cursussen aangeboden aan 160 vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen ook terecht voor beheeradvies en kennisverbreding, van korte ecologische adviezen tot beheerplannen, van Arboplannen tot uitleg over veiligheid tijdens werkdagen. De maaimachines en kettingzagen van de Groenploegen hielpen vrijwilligersgroepen in o.a. Landsmeer, de Kennemerduinen, Venhuizen en Hilversum. Vrijwilligers coördinatoren kregen als dank voor hun inzet een fleecevest. Het team vrijwilligerswerk en burgerparticipatie werd versterkt met vrijwilliger Gerrit Reilink. Na een lange carrière aan het hoofd van het groen- en wijkbeheer van de gemeente Huizen, wilde hij zijn kwaliteiten inzetten voor het landschap. Sindsdien bezoekt hij vrijwilligersgroepen om het contact te intensiveren en advies te geven over natuurbeheer. Wilt u ook uw talenten inzetten voor het landschap van Noord-Holland? Kijk op de Talentenbank: vrijwilligers/talentenbank Internationaal Europese samenwerking Acht Noord-Hollandse vrijwilligersgroepen deden mee aan het internationale Big Green Weekend in oktober. In dit weekend werd in elf Europese landen op 65 locaties natuurwerk uitgevoerd. Landschap Noord-Holland werkt samen met vergelijkbare organisaties in Engeland en Frankrijk aan een uitwisselingsprogramma Long Life Learning. De organisaties willen meer te weten komen over informeel leren: leren door te doen, zonder boeken of cursus. Dit is een belangrijk onderwerp, aangezien steeds meer mensen vrijwilligerswerk gaan doen om iets te leren of verder te komen in hun carrière. Twee Engelse en een Franse vrijwilliger kwamen een week in het Nederlandse landschap werken. Drie Nederlandse vrijwilligers werkten in Frankrijk of Engeland een week lang in de natuur. Hun ervaringen zijn van grote waarde voor het onderzoek naar informeel leren. Meer informatie over vrijwilligerswerk, vacatures, uitleen van materialen, cursussen en ondersteuning in het veld, vindt u op onze website coverfoto Pimp it green in stedelijk gebied, Foto: archief LNH eindredactie Marion de Boo Vormgeving OPZET, Santpoort-Zuid Gerrit Reilink foto: archief LNH Rechte Hondsbosschelaan 24a 1851 HM Heiloo Postbus AE Heiloo Tel Fax

hoe zien we de toekomst

hoe zien we de toekomst Stichting Lingewaard Natuurlijk. Wat we doen hoe zien we de toekomst www.lingewaardnatuurlijk.nl 1. INLEIDING... 3 2. WAT WIJ WILLEN BEREIKEN?... 4 3. WAT WE DOEN IN HET LANDSCHAP?... 7 Knotten, planten,

Nadere informatie

Colofon. uitgave Hoekschewaards Landschap Oud-Beijerland, maart 2015 www.hwl.nl secretariaat@hwl.nl. vormgeving Bob Wiggers foto voorblad Marjon Kunst

Colofon. uitgave Hoekschewaards Landschap Oud-Beijerland, maart 2015 www.hwl.nl secretariaat@hwl.nl. vormgeving Bob Wiggers foto voorblad Marjon Kunst 14 Colofon uitgave Hoekschewaards Landschap Oud-Beijerland, maart 2015 www.hwl.nl secretariaat@hwl.nl vormgeving Bob Wiggers foto voorblad Marjon Kunst 2015 Hoekschewaards Landschap 1 Voorwoord Voor u

Nadere informatie

Geef jongeren de groene ruimte!

Geef jongeren de groene ruimte! Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Geef jongeren de groene ruimte! Een handreiking voor groene organisaties Geef jongeren de groene ruimte! Een handreiking voor groene organisaties

Nadere informatie

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners Een natuurlijke speelplek in de woonwijk biedt kinderen de kans om dichtbij huis en school heerlijk buiten te spelen. Boompje klimmen, vlotje varen, bloemen plukken, verstoppertje spelen in de struiken;

Nadere informatie

Oogst van twee jaar natuur midden in de samenleving

Oogst van twee jaar natuur midden in de samenleving Oogst van twee jaar natuur midden in de samenleving De oogst van twee jaar Groen en Doen Van oudsher steken vele duizenden vrijwilligers de handen uit de mouwen om onze natuur en ons landschap te beschermen

Nadere informatie

142 - De grote kleine-kansen atlas

142 - De grote kleine-kansen atlas 142 - De grote kleine-kansen atlas De grote kleine-kansen atlas / Coöperatieve windenergie vereniging Kennemerwind - 143 Coöperatieve windenergie vereniging Kennemerwind Jeroen Flamman Introductie Zon

Nadere informatie

Eigen Kracht! Eigen Kracht. neem gratis mee. Investeer in jezelf met dit programma op maat! projectkrant. .. die zich verder willen ontwikkelen

Eigen Kracht! Eigen Kracht. neem gratis mee. Investeer in jezelf met dit programma op maat! projectkrant. .. die zich verder willen ontwikkelen neem gratis mee projectkrant Eigen Kracht Eigen Kracht!.. die zich verder willen ontwikkelen.. die hun weg willen vinden.. van alle culturen.. die hun kansen op werk willen vergroten Investeer in jezelf

Nadere informatie

Landschapsbeheer Groningen

Landschapsbeheer Groningen Landschapsbeheer Groningen Jaarverslag 2010 1 JV10pix.p65 1 Inhoud Voorwoord 3 Gezamenlijk en route 4 Particuliere erven versterken landschapsbeleving 6 Natuur op onze culturele agenda 8 Vertellers souffleren

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Natuurbescherming in Nederland

Natuurbescherming in Nederland Natuurbescherming in Nederland Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Natura 2000 4 2. Ecologische Hoofdstructuur 6 3. Nationale Parken 8 4. Nationale Landschappen 10 5. Soortenbescherming 12 6. Natuurwetgeving

Nadere informatie

Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust

Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust Het aantrekkelijke van een stichting als Het Drentse Landschap is de combinatie van een overzichtelijke provincie en een

Nadere informatie

A Rocha Nederland Jaarverslag 2014

A Rocha Nederland Jaarverslag 2014 A Rocha Nederland Jaarverslag 2014 Voorjaar 2014: genieten van kievitsbloemen. A Rocha Zwolle op pad met kinderen. 1 Inleiding Wat is belangrijker? Boompjes planten in een natuurgebied om de hoek om een

Nadere informatie

Ik wil dit blijven doen!

Ik wil dit blijven doen! Ik wil dit blijven doen! Steeds meer vrijwilligers zetten zich in voor landschap en natuur. Gelukkig maar, want behoud van een groene leefomgeving is belangrijk voor mens, dier, milieu en economie. Iedereen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Vogelbescherming Nederland

Jaarverslag 2013. Vogelbescherming Nederland Jaarverslag 2013 Vogelbescherming Nederland Jaarverslag 2013 Vogelbescherming Nederland Inhoudsopgave Vooraf 5 1. Samenvatting: Vogelbescherming in 2013 6 1.1 Impuls voor campagnes... 6 1.2 Wereldcongres

Nadere informatie

REESTINFO. Informatiebulletin Natuurwerkgroep De Reest. Jaargang 17, nummer 1. Maart 2012

REESTINFO. Informatiebulletin Natuurwerkgroep De Reest. Jaargang 17, nummer 1. Maart 2012 Jaargang 17, nummer 1 REESTINFO Maart 2012 Informatiebulletin Natuurwerkgroep De Reest IN DIT NUMMER: Van het bestuur 2 Ledenvergadering 3 Tjiftjaf 5 Herbora 6 Natuurfotografie 7 Klaas en Henny 8 Zwarte

Nadere informatie

Nieuwe energie! jaarverslag

Nieuwe energie! jaarverslag Nieuwe energie! 1 jaarverslag 2012 inhoud Voorwoord 3 Natuurmonumenten in feiten & cijfers 4 1 Beheren 1.1 Inleiding 6 1.2 Nieuwe hectares natuur verwerven 10 1.3 Nieuwe en bestaande natuur inrichten 12

Nadere informatie

Inhoud. Vormgeving, tekst en opmaak: Terp 10 Communicatie, www.terp10.nl

Inhoud. Vormgeving, tekst en opmaak: Terp 10 Communicatie, www.terp10.nl VluchtelingenWerk Noord-Nederland Jaarverslag 2008 Inhoud Projectoverzicht 4 Gezinshereniging 5 Als familie 6 Asiel 8 Verrijking voor Vluchtelingen 10 Medebewoners 11 Netwerkproject 12 The Match 13 Perspectief

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Utrechts Landschap 2013-2017. Utrechts Landschap, verrassend dichtbij

Meerjarenbeleidsplan Utrechts Landschap 2013-2017. Utrechts Landschap, verrassend dichtbij Meerjarenbeleidsplan Utrechts Landschap 2013-2017 Utrechts Landschap, verrassend dichtbij Inleiding In 2012 bestond Utrechts Landschap 85 jaar. Gedurende deze periode heeft het zo n 5000 ha natuurgebied

Nadere informatie

Vijf jaar De Zwerfkei

Vijf jaar De Zwerfkei Nieuwsbrief juli 2009 Duurzaam Rivierenland Vijf jaar De Zwerfkei De stichting Duurzaam Rivierenland (SDR) is vanaf mei dit jaar vijf jaar actief vanuit het NME-centrum de Zwerfkei. De naam Zwerfkei is

Nadere informatie

Natuur.ruimte Bruin blauwtje, contradictie of niet?

Natuur.ruimte Bruin blauwtje, contradictie of niet? DRIEMAANDELIJKS VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT ANTWERPEN NOORD VZW - JUNI - AUGUSTUS 2010 - JAARGANG 17 - NUMMER 2 Natuur.ruimte Bruin blauwtje, contradictie of niet? t Asbroek, een kleinood verscholen

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Vrij spel voor het speelbos. Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum

Vrij spel voor het speelbos. Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum Vrij spel voor het speelbos Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum Inhoud Voorwoord 5 Samenspel 7 Inleiding Het spel 11 Wat is een speelbos? De spelregels 15 Het maken van een speelbos Het speelbord

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Jaar van de historische buitenplaats 2012

Jaar van de historische buitenplaats 2012 Jaar van de historische buitenplaats 2012 Eindverslag www.buitenplaatsen2012.nl Ten geleide Aan het einde van het Themajaar Historische Buitenplaats 2012 Huis ten Bosch, Maarssen Met de uitgave van dit

Nadere informatie

handboek Diaconaction 2010

handboek Diaconaction 2010 handboek Diaconaction 2010 19 20 21 november www.diaconaction.nl www.jongkatholiek.nl INHOUDSOPGAVE Onderwerp Bladzijde Deel 1: achtergrond 2 DiaconAction 3 Geschiedenis van DiaconAction 3 Wat is DiaconAction?

Nadere informatie

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk!

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! jaarverslag 2014 Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! in t kort 12 Intern opgeleide coachvrijwilligers Introductie vijftigpluspunt Minder medewerkers in loondienst 500 Vrijwilligers

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein 1 (33) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 18 december kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1.081 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

STREEK. > Europees plattelandsbeleid: amalgaam van doelen > Collectief vergroenen

STREEK. > Europees plattelandsbeleid: amalgaam van doelen > Collectief vergroenen > Europees plattelandsbeleid: amalgaam van doelen > Collectief vergroenen in Salland > Passie Op het Platteland > Achterhoek: samenwerken nieuwe stijl > Appels, peren en POP in Fruitpark Ochten > Streekoesters

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

IVN afdeling Alphen aan den Rijn en omstreken

IVN afdeling Alphen aan den Rijn en omstreken Jaargang 34 nummer 3 2013 BONT ALLERLEI IVN afdeling Alphen aan den Rijn en omstreken IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Secretariaat: Valeriusplein 358, 2402 TW Alphen aan den Rijn Op gezonde

Nadere informatie