Onderzoeksprojecten ( van 897)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (450-500 van 897)"

Transcriptie

1 - 3 Sep :37:04 Onderzoeksprojecten ( van 897) Zoekfilter: Classificaties: Economie, econometrie, economische theorie, economische systemen, economische politiek Doel- en waardencongruentie tussen organisatie en hun formele netwerken en de implicaties voor "unieke middelen en competenties" en "performantie" binnen sociale tewerkingsinitiatieven in Vlaanderen Hogeschool Gent Abstract: Abstract nog niet beschikbaar Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde Vakgroep Management en Organisatie Vakgroep Bestuur en beleid Bram Verschuere Daan Creupelandt Nathalie Moray Adelien Decramer Fondsenwerving binnen België: een analyse Hogeschool Gent Abstract: De groei van de non-profit sector en de daaruit volgende concurrentie binnen deze sector hebben nieuwe uitdagingen gecreëerd voor organisaties om voldoende fondsen aan te trekken en te overleven. Daarom is het voor non-profit organisaties van groot belang om een duidelijke en professionele fondsenwervingstrategie te ontwikkelen en te gebruiken. Echter, de meeste onderzoeken die in België hieromtrent werden verricht (en nog verricht worden) gebeuren vanuit beleidsoverwegingen binnen de sector en vooral vanuit het standpunt van de schenkers (hoe kan de transparantie voor de schenker vergroot worden? Hoeveel schenkt men, waarom en waarvoor?). Vanuit een marketingstandpunt is er echter ook nood aan onderzoek dat organisaties kan helpen hun fondsenwerving te professionaliseren. Dergelijk onderzoek dat specifiek gericht is op de effectiviteit en efficiëntie van de marketing en fondsenwervinginspanningen van (Belgische) organisaties is eerder schaars. Met dit project willen wij dan ook meer de organisatiezijde van fondsenwerving belichten. Een aantal specifieke onderzoeksvragen die we willen beantwoorden met dit project zijn: Welke non-profit organisaties doen actief aan fondsenwerving? Hoeveel halen ze hiermee op? In welke mate zijn non-profit organisaties bewust/strategisch/pro-actief bezig met hun fondsenwerving? Welke (marketing)technieken gebruiken zij hiervoor, en welke technieken zijn in welke mate succesvol? Welke verschillen zijn er naargelang sectoren met betrekking tot gebruikte marketingtechnieken? In welke mate zijn fondsenwervers voldoende opgeleid voor deze taak binnen de organisatie? Hoe kan de Hogeschool Gent het onderwijsaanbod afstemmen op de noden van de non-profit sector? Met dit project willen we in de eerste plaats een gedetailleerd inzicht krijgen in de inkomsten en uitgaven met betrekking tot fondsenwerving van verschillende Belgische organisaties. Hiervoor zullen we een database aanmaken met de beschikbare data over deze inkomsten en uitgaven, aangevuld met informatie uit kwalitatieve en kwantitatieve bevragingen bij non-profit organisaties. De doelstelling van dit project is dat we, op basis van deze gegevens, algemene conclusies kunnen trekken over hoe fondsenwerving in België gebeurt. Nog belangrijker is dat we non-profit organisaties kunnen helpen om hun fondsenwerving efficiënter en professioneler aan te pakken. Hiervoor zullen de conclusies van dit onderzoek teruggekoppeld worden aan de literatuur en de expertise die vooral afkomstig is van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, drie landen waar de professionalisering van fondsenwerving zich in een verder gevorderd stadium bevindt. Knelpunten uit de Belgische non-profit wereld zullen ontdekt worden en oplossingen en aanbevelingen zullen aangereikt worden voor een strategische en professionele fondsenwerving. Departement Bedrijfsmanagement Mercator Departement Bedrijfskunde Aalst Departement Sociaal-agogisch werk Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde Vakgroep Toegepaste Economie Vakgroep Orthopedagogiek Vakgroep Marketing Joke Persyn Ruth DeVreese Petra Couck Het gebruik van milieu-economische waarderingstechnieken bij complexe interacties tussen bedrijven en hun omgeving Hogeschool-Universiteit Brussel Abstract: Betrouwbare ramingen van de economische waarde van milieu-externaliteiten zijn een onontbeerlijke input in kosten-batenanalyses en openbare besluitvorming. De huidige praktijk in waarderingsstudies om elke externaliteit afzonderlijk te bestuderen is een bron van vertekening die de geldigheid van de geschatte bereidheid tot betalen kan ondermijnen. Dit onderzoekproject wil op consistente wijze de mogelijke interacties tussen meerdere externaliteiten integreren in de milieu-economische waarderingsmethoden. Het project zal zich concentreren op het theoretisch onderbouwen van de consumentenwaardering van goederen die door veelvoudige attributen gekenmerkt worden en niet op markten worden verhandeld. Het nieuwe theoretische kader dat tijdens dit project wordt ontwikkeld, zal getest worden voor een gevalstudie van de interactie van geur- en geluidshinder in Vlaanderen. HUBrussel - Centrum Economie en Management JOHAN EYCKMANS SANDRA ROUSSEAU Exclusieve contracten en marktafscherming in de auto-industrie.

2 Abstract: Economisten en beleidsmakers worden sinds jaren geconfronteerd met de vraag of verticale contracten de economische welvaart ten goede komen of schaden. Hoewel economische theorie recent nieuwe inzichten gebracht heeft in deze materie, zijn er nog geen ondubbelzinnige conclusies. Door devraag empirisch te beantwoorden, willen we deze lacune in de literatuurdichten. Concreet onderzoeken we het effect van exclusiviteitscontracten in de distributie van auto's. Exclusieve contracten kunnen nieuwe autoproducenten hinderen bij het zoeken naar distributeurs, waardoor de toetredingskosten stijgen en de contracten dienen als toetredingsbarrière. Een ander probleem ontstaat als toetreders een zeker aantal dealers nodighebben om hun vaste kosten te recupereren. In dit geval kunnen exclusieve contracten gebruik maken van dealers' gebrek aan coördinatie om toetreding te verhinderen. Deze marktsafschermingstrategieën kunnen ook dienen als handelsbelemmering door gevestigde binnenlandse bedrijven. And OG Econometrie Leuven Frank Verboven Laura Nurski Individueel aangepaste online keuze-experimenten. OG ORSTAT Leuven Martina Vandebroek Network aspecten van de productiviteit van onderzoekers en onderzoeksgroepen. Abstract: We bekijken bestaande vraagstukken omtrent de productiviteit van onderzoekers vanuit het perspectief van de sociale netwerk analyse. Het doel hierbij is om een empirische analyse uit te voeren van de netwerk determinanten van de productiviteit van individuele onderzoekers en van onderzoeksgroepen binnen de universiteit, gebaseerd op een literatuuroverzicht van deze thema's.ten eerste analyseren we het bestaan van zogenaamde 'ster' onverzoekers op het gebied van productiviteit en centraliteit in het netwerk. Ten tweede bekijken we de relatie tussen het sociaal kapitaal en de productiviteit van individuele onderzoekers, waarbij we ons vooral richten op de richting van de causaliteit. We meten sociaal kapitaal aan de hand van een onderzoekers' positie binnen het netwerk van een hele onderzoeksgroep op de gecombineerde productiviteit van de leden. We definiëren het netwerk van de onderzoeksgroep zowel aan de hand vande interne als van de externe connecties van de onderzoeksgroep. Reinhilde Veugelers Nelleke Hannah van der Deijl Open Innovation: The Interaction between Legal Architectures InnStrategies Abstract: Innovatie is cruciaal voor het creëren van een competitief voordeel voor ondernemingen en voor het genereren van groei en welvaart in de nationale, Europese en globale economie. Voor veel ondernemingenis het niet evident om het innovatieproces succesvol te organiseren. Enerzijds is innovatie in toenemende mate afhankelijk van de combinatie van nieuwe ideeën en uitvindingen. Ondernemingen kunnen hun inspanningen niet langer beperken tot intern onderzoek en ontwikkeling en werken meer en meer vanuit het zogenaamde open innovatie paradigma. Anderzijds moeten ondernemingen hun waardevolleintellectuele eigendom (IE) zorgvuldig beheren. De open innovatie trend draagt ertoe bij dat het niet langer voldoende is om eigen IE te beheren en om voorzichtig te manoeuvreren door een zeer complex landschap van IE, maar ook om tot overeenkomsten te komen met partners betreffende de creatie en exploitatie vanie dietot voordeel strekken van alle betrokken partners. Het ontwikkelen en implementeren van OE_CIR Bruno Cassiman Bart Van Looy Geert Van Overwalle Dirk Czarnitzki Het uitbreiden van een geavanceerd wachtlijnmodel voor het oplossen vannetwerk design en voorraad trade-off problemen in de context van wisselstuk remanufacturing. Abstract: Het voorgestelde project gaat over het ontwerpen van duurzame strategieën voor wisselstuk remanufacturing en past binnen het nieuwe onderzoeksdomein dat bekend staat als servitisatie of product-service systemen.dit opent vele belangrijke en nieuwe logistieke onderzoeksvraagstukken,maar wij concentreren ons op de trade-off beslissingen met betrekking tot de structuur van het remanufacturing netwerk en de voorraadallocatie in een multi-item, multi-level netwerk waarvoor een maximale winst en optimale levertijden naar de klant moeten worden bepaald. De eerste vraag is centralisatie versus decentralisatie van vestigingen voor remanufacturing. Hier dienen kosten en baten verbonden aan overhead, arbeid, voorraad, processtandaardisatie en prijsverschillen afgewogen te worden tegen de effecten van transport en doorlooptijd. De tweede vraag is de keuze tussen re-make-to-order en re-make-to-stock. Hier dienen voorraadkosten afgewogen te worden tegen klantenservice. De derde vraag is hetb OG Productie en Logistiek Leuven Marc Lambrecht Kris Lieckens Essays on growth and technological change induced by small, young innovators. Dirk Czarnitzki Julie Delanote

3 Development of rule-based classification models using profit maximization. OG LIRIS Leuven Bart Baesens De rol van persoonlijke motivaties in de carrièrebeslissingen van doctoraatshouders. Reinhilde Veugelers Stijn Kelchtermans Bedrijfsomvattend proces georiënteerd operationeel risicobeheer. OG LIRIS Leuven Jan Vanthienen Filip Caron Kennispostioneringsysteem (KPS). Abstract: Het KPS-project wil bedrijven en organisaties begeleiden in het uitbouwen van een strategisch en proactief kennisbeleid dat rekening houdt met de noden van het individu in alle levens- en loopbaanfasen. Het project bundelt een verzameling van methodes en instrumenten waaruit organisaties, HR-verantwoordelijken en kennisverantwoordelijken inspiratie kunnen putten om de kennisstrategie in hun organisatie vorm te geven, uit te bouwen en te ondersteunen. Management Paul Matthyssens Uitwerken commerciële strategie en instrumentarium ten behoeve van de vermarkting van wetenschapspark Universiteit Antwerpen en incubator Darwin. Abstract: POM Antwerpen en UA bekijken momenteel met wie en op welke wijze ook inhoudelijke ondersteuning kan worden geboden aan bedrijven die zich op het terrein wensen te huisvesten. Het is echter eveneens noodzakelijk een heldere marketing- en vastgoedstrategie uit te tekenen. De commerciële strategie tot dusver was in handen van een private partner die een eerder generieke handelswijze hanteerde (weinig sectorfocus) op basis van klassieke vastgoedformules. Het aantrekken van innovatieve groeibedrijven vergt ons inziens een specifieker en flexibeler aanpak. Deze uitwerken is de doelstelling van dit onderzoek. Management Paul Matthyssens Johanna Vanderstraeten Een onderzoek naar het belang van winkelpaden voor marketing informatie systemen Universiteit Gent Abstract: Dit onderzoeksprojecy heeft als doel de beweging van klanten in een winkelinrichting te bestuderen (bvb. Shopping-centra). Pad-data bevat waardevolle informatie voor markonderzoekers omdat deze weergeven hoe consumenten interageren met hun omgeving. Het doel van dit project is om methodes te ontwikkelen voor descriptieve en meer geavanceerde analysemes teneinde relevante inzichten te genereren voor het management. Vakgroep Marketing Dirk Van den Poel Netwerken als katalysator voor innovatie in de land- en tuinbouwsector Universiteit Gent Abstract: Dit is een IWT-project waarin Universiteit Gent en Instituut voor landbouw- en visserijonderzoek (ILVO) samenwerken en waarin gestreefd wordt naar de realisatie van een betere afstemming tussen de behoefte van land- en tuinbouwers aan netwerking en het aanbod aan netwerken, wat moet resulteren in een verbeterde valorisatie van kennis in innovatieve toepassingen. Dit gebeurt aan de hand van kwalitatief onderzoek. Vakgroep Landbouweconomie Xavier Gellynck Een search and matching benadering van tussenhandel in landbouwproducten in ontwikkelingslanden Universiteit Gent Abstract: Dit project ontwikkelt een search and matching model voor het bestuderen van de dynamiek van tussenhandelaars in landbouwproducten in ontwikkelingslanden. Het model zal worden gebruikt voor het voorspellen van de implicaties van een beleid van regionale specialisatie, investeringen in transport en communicatie, en handelsbeleid voor landbouwontwikkeling. De modellen worden empirisch getest door het

4 vergelijken van de effecten van het sterk verschillend landbouwbeleid in Burundi en Rwanda. Vakgroep Landbouweconomie Guido Van Huylenbroeck Marijke D'Haese De economische crisis en de gender loonkloof Universiteit Gent Abstract: Een beter begrip van de wijze waarop de huidige economische crisis mannen en vrouwen heeft beïnvloed is belangrijk voor het ontwerpen van een effectief gendergelijkheidsbeleid. Dit project onderzoekt hoe de huidige economische crisis de gender loonkloof in Europa beïnvloedt. De verandering in deze loonkloof wordt ontleed in gender verschillen in de verdeling van individuele kenmerken en van de beloningen voor deze kenmerken. Vakgroep Sociale economie Gerdie Everaert Economische en duurzaamheidsanalyse van nieuwe generatie zonnetechnologie Abstract: Economische activiteiten gaan steeds gepaard met negatieve externe kosten zoals de uitstoot van broeikasgassen of afvalproductie. Om de druk op onze leefomgeving te verminderen en te minimaliseren, is de ontwikkeling en toepassing van propere technologieën (Cleantech) noodzakelijk. Immers, onze energieconsumptie blijkt toenemen terwijl duurzame energieproductie nog steeds maar slechts een klein onderdeel vormt van de totale energieproductie. Om CO2-emissies te beperken, is de ontwikkeling van innovatieve technologieën voor hernieuwbare energieproductie dan ook van belang. In deze context kunnen nanotechnologie, en meer specifiek organische halfgeleidende materialen, een belangrijke rol spelen. Organische zonnecellen blijken verschillende voordelen te bevatten ten opzichte van klassieke fotovoltaïsche zonnecellen van kristallijn silicium, maar een gedetailleerde en diepgaande analyse is raadzaam om de verdere technologische ontwikkeling te versterken. In andere woorden, naast de wetenschappelijke ontwikkeling van nieuwe generatie zonnetechnologie, is er ook nood aan economische en duurzaamheidsanalyses. Deze kennis kan wetenschappers leiden naar nieuwe winstgevende toepassingen en beleidsmakers naar effectieve ondersteuningsmaatregelen. Daarom is de doelstelling van dit onderzoeksvoorstel om een methodologisch kader te ontwikkeling en toe te passen voor een integrale beoordeling van nieuw generatie zonnetechnologie, rekening houdende met zowel economische als milieu aspecten. Meer specifiek, zal er in een eerste stap een gedetailleerde marktanalyse uitgevoerd worden om te leren van historische ontwikkelingen, dit in combinatie met een verkenning van nieuwe generatie zonnetechnologie. In een tweede stap zal er een economisch analyse-model gebouwd worden om de sleutel determinanten te identificeren voor succesvolle (nieuwe) toepassingen. In een derde stap, zal er een duurzaamheidsanalyse-model ontwikkeld worden voor een integrale beoordeling van economische en ecologische prestaties van organische zonnecellen. In een laatste stap, zullen op basis van de marktanalyse en de marktvoorspellingen, scenarios opgebouwd worden om de prestaties (economische en ecologische) in te schatten en toekomstige valorisatie van organische zonnecellen te stimuleren. Milieueconomie Centrum voor Milieukunde Theo THEWYS Steven VAN PASSEL Het verbeteren van reistijdschatting in het kader van de congestieproblematiek door het in rekening brengen van menselijk beslissingsgedrag en netwerkdynamiek Abstract: Files zijn een groot probleem in België. Ze veroorzaken een jaarlijks economisch verlies van ongeveer 114 miljoen euro. Het schatten van een betrouwbare reistijd kan problematisch zijn, zowel voor eindgebruikers als voor beleidsmakers. Een van de redenen hiervoor is dat huidige reistijdschattingen het menselijke beslissingsgedrag in geval van congestie onvoldoende in rekening brengen, hoewel het een duidelijke impact heeft. Een tweede reden is dat congestie niet statisch is aangezien het wegennet een dynamisch en stochastisch systeem is. Als een methodologie kan worden ontwikkeld die in staat is beide aspecten in rekening te brengen en de reistijd op een meer betrouwbare manier te voorspellen, is het mogelijk om zowel structurele als incidentele filelocaties te bepalen en hun overeenkomstige tijdverliesprofielen te kwantificeren, hetgeen voordelig is voor zowel eindgebruikers als beleidsmakers. Een geschikte manier om systemen in staat van congestie te beschrijven is het gebruik van microsimulatiemodellen die het gedrag van individuele beslissers en de interactie tussen het systeemniveau en het individu schetsen. Het model is in staat bepaalde eenvoudige vormen van beslissingsgedrag in rekening te brengen, maar het is momenteel zeker nog niet in staat rekening te houden met gedragsaanpassingen in geval van congestie. Verplaatsingsgedrag Davy JANSSENS Definiëren en valideren van verbanden tussen surrogaat veiligheidsindicatoren en verkeersongevallen Abstract: Verkeersongevallen veroorzaken een enorm economisch verlies voor de samenleving. De geschatte jaarlijkse kostprijs voor België bedraagt 12,5 miljard euro, oftewel 4,6% van het BNP. Traditioneel wordt verkeersveiligheid bestudeerd met behulp van ongevalsgegevens. Deze methoden heeft echter vele nadelen, zoals de random variatie gerelateerd aan de zeldzame aard van ongevallen, underrapportering en een ethisch probleem. Daarom is er nood aan surrogaat- of aanvullende methodes die gebruik maken van informatie over ernstige conflicten en normaal interactief verkeersgedrag. Deze methoden lijden momenteel echter nog onder betrouwbaarheids- en validiteitsproblemen omwille van het gebruik van subjectieve en supoptimale indicatoren. Mijn onderzoek bestaat uit 3 belangrijke stappen. Eerst worden verschillende types conflicten gedefinieerd, kwantitatieve continue maatstaven geïmplementeerd voor elk van deze types en verbanden met omgevingskenmerken worden onderzocht. In de tweede stap wordt een kader ontwikkeld om rijgedrag onder te verdelen op basis van taxonomische analyse om de kritieke subgedragingen te identificeren die leiden tot gevaarlijke situaties. In de derde stap worden vereisten van een veilige wegomgeving gecombineerd met dit kader en met een model voor menselijke informatieverwerking, wat de analyse en validatie toelaat van de verbanden tussen de drie niveaus van verkeerssituaties (ongevallen, ernstige conflicten en interactief gedrag).

5 Verkeersveiligheid Elke HERMANS Onderzoek naar een beter begrip van ongevallen in het perspectief van een verkeersveiligheidscontinuum. Abstract: Traditionele analysemethoden in het domein van verkeersveiligheid vertrouwen sterk op ongevallen als meeteenheden. Maar er zijn belangrijke beperkingen in verband met het gebruik van de ongevallendata. Het optreden van ongevallen is een relatief zeldzame gebeurtenis, wat betekent dat geregistreerd variaties in ongevallen aantallen (doorheen de tijd, tussen locaties,...) ten minste gedeeltelijk aan toeval te wijten zijn. Bovendien worden ongevallen niet altijd correct gerapporteerd en - nog belangrijker - is er te weinig bekend over de factoren en mechanismen die aan ongevallen vooraf gaan. Het belangrijkste doel van dit onderzoek is beter inzicht krijgen in het voorkomen van ongevallen door relaties te definiëren tussen deze ongevallen, de events die hieraan vooraf gaan en de omstandigheden van hogere orde die het voorkomen van deze events beïnvloeden. Een betere kennis hiervan zou bijdragen aan de totstandkoming van conceptuele, wet-achtige relaties tussen variabelen die kenmerken van het verkeerssysteem beschrijven (weg, voertuigen en menselijke (inter)acties) en het niveau van de verkeersveiligheid. Dit onderzoek zal bestaan uit vier delen, elk deel gerelateerd aan bepaalde onderzoeksvragen omtrent (1) classificatie van niet-ongeval gebeurtenissen en de ontwikkeling van indicatoren, (2) validatie van de relatie tussen niet-ongevallen en ongevallen, (3) het beoordelen van de vorm van deze realtie en (4) een onderzoek naar de relatie tussen niet-ongeval events en events en gedragingen die veel vaker voorkomen. Verkeersveiligheid Tom BRIJS Stijn DANIELS Tim DE CEUNYNCK Het modelleren van ladingsconsolidatie vanuit het standpunt van vervoerders Abstract: Ten gevolge van de steeds toenemende concurrentiële en globale druk om efficiënt te werken, zijn transportbedrijven verplicht hun interne focus te vervangen door een collaboratieve visie. Gedurende de afgelopen decennia werden reeds verscheidene types van coöperatieve supply chain relaties bestudeerd en dit zowel in professionele als academische literatuur. Onderzoek naar horizontale samenwerking in de logistieke sector blijft echter schaars en verspreid over verschillende onderzoeksdomeinen. Bedrijven die actief zijn op hetzelfde niveau van de supply chain en gelijkaardige logistieke diensten aanbieden, kunnen horizontaal gaan samenwerken om hun productiviteit te verhogen, hun service level te verbeteren en hun marktpositie te verstevigen. Het doel van mijn doctoraatsonderzoek is het bestuderen van logistieke samenwerking vanuit het standpunt van vervoerders en dit door een uitgebreid onderzoek te voeren naar de operationele planning van horizontale collaboratieverbanden tussen die vervoerders. In een eerste fase wordt de gezamenlijke route planning van meerdere vervoerders geformuleerd als een statisch en dynamisch rittenplanningsprobleem, overeenkomstig met de coöperatie techniek waarbij klantenorders worden gedeeld. Bovendien worden in deze fase geschikte heuristieken ontwikkeld om kwaliteitsvolle oplossingen te genereren op korte termijn. De tweede fase van mijn onderzoek focust vervolgens op de ontwikkeling van oplossingstechnieken voor het optimaal delen van capaciteit als alternatief voor het delen van orders in horizontale samenwerkingsverbanden. Tenslotte, in een derde fase, wordt de aandacht gevestigd op het verdelen van gezamenlijke kosten en baten in een vervoerder coöperatie. Allocatie mechanismen gebaseerd op ideeën van speltheorie worden gecreëerd en toegepast om individueel en collectief wenselijke oplossingen te bekomen die noodzakelijk zijn om de continuïteit van het samenwerkingsproject te garanderen. Logistiek Gerrit JANSSENS V-pad - Veilig op pad met De Lijn Abstract: Veilig op Pad beoogt sociale innovatie en inclusie voor mensen met verstandelijke beperkingen. Door inschakeling en ondersteuning van ICT hulpmiddelen kunnen zij zelfstandig het openbaar vervoer gebruiken. Zij worden hierbij vanop afstand ondersteund door hun coaches of ouders door gebruik van mobiele technologie. Dit project loopt in samenwerking met Thomas More Kempen en het Instituut voor Mobiliteit van de universiteit Hasselt. Verplaatsingsgedrag Gerhard WETS Tom BELLEMANS Vergelijken van de verkeersveiligheidsprestatie in China en Europa Abstract: De Onderzoeksraad heeft de aanvraag voor een kort verblijf aan Beijing Institute of Technology, China goedgekeurd ten laste van het BOF-programma "Korte Verblijven - uitgaande mobiliteit". Gedurende dit verblijf zal dr. Yongjun Shen onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. dr. Wuhong Wang. Het verblijf zal plaatsvinden in juli, augustus en september Verkeersveiligheid Elke HERMANS Strategische framing en principaal-agent theorie met verborgen handelingen. Vrije Universiteit Brussel Abstract: Deze huidige onderzoek onderzoekt in hoeverre de opdrachtgever frame aspecten van de principal-agent-relatie tot zijn of haar voordeel (strategische framing) kan maken. Een standaard voorbeeld is hoe de opdrachtgever een netto inkomen kan opsplitsten in een vaste loon en een bonus / boete. Micro-economie voor Profit en Non-Profit Sector

6 MARC JEGERS Learning from organisations about innovation. Koenraad Debackere Wouter Broekaert Tourism forecasting. OG ORSTAT Leuven Marnik Dekimpe Christophe Croux Steffi Frison Surgery planning for elective patients: Problems, formulations and algorithms. OG Productie en Logistiek Leuven Erik Demeulemeester Mihály Samudra Robust lasso. OG ORSTAT Leuven Christophe Croux Timmie Smet Online marketing research surveys. OG ORSTAT Leuven Martina Vandebroek Chang Wang The economic and social impact of formalizing property rights - Evidence from India. OG Ontwikkelingseconomie Leuven Johan Swinnen Olivia Riera Food and agricultural policy in Eastern European region. OG Ontwikkelingseconomie Leuven Johan Swinnen Astrid Sneyers An economic analysis of environmental policy in the European car market. OG Econometrie Leuven Frank Verboven Mathias Reynaert Essays on multinational investments.

7 Rene Belderbos Filip De Beule Dieter Somers Dispute settlement in international trade: an economic analysis of the WTO DSU. Jan Wouters Christophe Crombez Sven Van Kerckhoven Endogenous market structures and the regulation of retail markets. Christophe Crombez Adriaan Luyten Essays on information and competition. OG Monetaire & Informatie-econ. Leuven Patrick Van Cayseele Maarten Goos Simon Miegielsen Personnel scheduling for aircraft line maintenance-solution methods for the tactical and operational decision level. Abstract: In de ontwikkelde landen is de kost voor arbeid één van de belangrijkste kostenfactoren voor bedrijven. De laatste jaren hebben hierdoor veel bedrijven hun productie verhuisd naar lage loonlanden. Diensten worden echter op locatie geleverd, waardoor de dienstenbedrijven niet ontsnappen aan de druk van de hoge loonkosten. Daarom is het voor deze bedrijven erg belangrijk om goede personeelsroosters op te stellen en zo overcapaciteit te vermijden. Het personeelsplanningsprobleem dat we in deze thesis bestuderen vind haar oorsprong bij de lijnafdeling van een bedrijf bedreven in vliegtuigonderhoud. Lijnonderhoud bestaat uit de korte inspectiesvan vliegtuigen en gebeurt op de tarmac tussen hun aankomst en vertrek.de werklast die ontstaat uit de taken tijdens deze inspecties is vrij stabiel, daar waar de onzekerheid in dit probleem vervat zit in de start van de onderhoudstaken door mogelijke vertragingen van de vluchten. Dezevertragingen kunnen gevolgvertragingen zijn (door vertragingen van Onderzoeksgroep KBPRO Brussel Erik Demeulemeester Jeroen Belien Jorne Van den Bergh Indirect taxes in microsimulation models. OG Economie en Overheid Leuven André Decoster Kevin Spiritus Protection as insurance: Production subsidies in an uncertain world with risk-averse consumers. OG Internationale Economie Leuven Gerald Willmann Toni Glaser Walking the tightrope of talent management: differential employee reactions and justice perceptions. Abstract: / OG Personeel en Organisatie Leuven Nicky Dries Jolyn Gelens

8 Participation in preventive care programs: individual determinants, social interactions and program design. Abstract: In nagenoeg alle ontwikkelde landen en een ruime groep van ontwikkelingslanden, heeft men stelsels van sociale zekerheid en sociale bijstand ontwikkeld om behoeftige personen te ondersteunen. Het niet opnemen van sociale bijstandsuitkeringen door gerechtigden ondermijnt echter het doel van deze programma's. Empirisch onderzoek uit OESO landen wijst uit dat het niet opnemen van uitkeringen problematisch kan zijn, met non-take-upratio's tussen 20% en 60%.Economische modellen verklaren non-take-up gedrag door te verwijzen naar impliciete en expliciete kosten gelinkt aan de aanvraagprocedure. Deze kosten omvatten financiële, niet-financiële, sociale en psychologische kosten en zijn gerelateerd aande individuele eigenschappen van de gerechtigde. Slechts een beperkte aandacht gaat uit naar enerzijds het effect van de omgeving via sociale interactie en anderzijds de invloed van de concrete uitwerking en realisatie van een programme door de overheid, zoals bijvoorbeeld de administratieve verei OG Economie en Overheid Leuven Erik Schokkaert Nicolas Bouckaert Essays on private intermediation in matching markets. With applications to listing services and real estate brokerage. Abstract: In de voorbije twee tot drie decades heeft er zich een nieuwe vorm van intermediatie in de arbeidsmarkt ontwikkeld: private entiteiten die zichtussen de werkgever en de werknemer plaatsen en gespecialiseerde diensten aanbieden om zo hun eigen winstbejag te optimaliseren. Voorbeelden hiervan zijn interimkantoren en online dienstverleners die zich specialiseren in het verbinden van werkgevers en werknemers. Het ontstaan en de sterke groei van deze private entiteiten heeft natuurlijk de aandacht getrokken van vele academici. De focus van het bestaand onderzoek ligt op deontstaansredenen en de effecten op de werknemers en werkgevers. Deze studies behandelen allen het probleem vanuit het oogpunt van de werknemer,de werkgever of een regulator die de marktwerking in goede banen wil leiden. Een opmerkelijk hiaat in deze literatuur is het bestuderen van deze nieuwe markt vanuit het oogpunt van de intermediairen zelf. Het doel van dit project is om de focus te leggen op de drijvende mechanismen OG Monetaire & Informatie-econ. Leuven Patrick Van Cayseele Maarten Goos Bert Willekens Nieuwe perspectieven op het endowment effect: De rol van materialisme, verliesaversie en onzekerheid. Abstract: Standaard economische theorieën veronderstellen dat mensen rationeel zijn in hun voorkeuren. Toch vinden tal van studies dat mensen een productmeer waarderen zodra ze het in hun bezit krijgen. Bijgevolg wil men eenproduct over het algemeen aan een hogere prijs verkopen dan de prijs die men ervoor wil betalen (willingness to pay (WTP)-willingness to accept (WTA) discrepantie). Dit zogenaamde Endowment Effect (EE) wordt verondersteld een gevolg te zijn van verliesaversie (m.a.w., een verlies doet meer psychologische pijn dan dat een winst van gelijke grootte plezier doet). Uit mijn voorgaand onderzoek bleek al dat een zeker niveau vanmaterialisme (gehechtheid aan materiële dingen) moet aanwezig zijn in een individu alvorens hij/zij een EE vertoont. Ondanks dat het EE goed gedocumenteerd is, blijven er enkele belangrijke vragen over die in dit project beantwoord worden. 1) Kunnen we een meting van WTA (verkoopprijzen voor bezittingen) valideren als een meting van temporeel materialisme? 2 OG Marketing Leuven Siegfried Dewitte Inge Lens De uitwerking en verdieping van onderzoek dat zich richt op de LNG-bunkermarkt, in het bijzonder in de context van het Antwerpse havengebied. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. UA levert aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Transport en ruimtelijke economie Thierry Vanelslander Hilde Meersman Christa Sys Studie inzake financiering van KMO's. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds UNIZO. UA levert aan UNIZO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Accountancy en financiering Eddy Laveren The analysis of (s,s) inventory replenishment policies in production/inventory systems. OG Productie en Logistiek Leuven Marc Lambrecht Robert Boute Ann Noblesse

9 Haalbaarheidsstudie Antwerpen als een 'world leading maritime service center' op vlak van 'finance, Insurance en legal'. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. ITMMA Theo Notteboom Wouter Anton Anne Jacobs Essays on international trade. Onderzoekseenheid CES Leuven Filip Abraham Erik Buyst Yingting Yi

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

Economie, innovatie en duurzaamheid zijn van

Economie, innovatie en duurzaamheid zijn van Inter-Steunpunten Transitieplatform Economie, innovatie en duurzaamheid zijn van belang in transport Hilde Meersman, Cathy Macharis, a Christa Sys, Eddy Van de Voorde, Thierry Vanelslander, Ann Verhetsel

Nadere informatie

De uitdaging van een duurzaam mobiliteitsbeleid

De uitdaging van een duurzaam mobiliteitsbeleid De uitdaging van een duurzaam mobiliteitsbeleid Economische groei Meer economische activiteit Hoger inkomen Meer consumptie veroorzaakt Vraag naar vervoer Woon-werkverkeer Goederenvervoer Consumptief vervoer

Nadere informatie

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97 Wanneer gebruiken we kwalitatieve interviews? Kwalitatief interview = mogelijke methode om gegevens te verzamelen voor een reeks soorten van kwalitatief onderzoek Kwalitatief interview versus natuurlijk

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/32003 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Yuanyuan Zhao Title: Modelling the dynamics of the innovation process : a data-driven

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Samenvatting. Beginselen van Productie. en Logistiek Management

Samenvatting. Beginselen van Productie. en Logistiek Management Samenvatting Beginselen van Productie en Logistiek Management Pieter-Jan Smets 5 maart 2015 Inhoudsopgave I Voorraadbeheer 4 1 Inleiding 4 1.1 Globalisering........................................... 4

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (summary in Dutch)

Nederlandse samenvatting (summary in Dutch) Nederlandse samenvatting (summary in Dutch) Relatiemarketing is gericht op het ontwikkelen van winstgevende, lange termijn relaties met klanten in plaats van het realiseren van korte termijn transacties.

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

The Netherlands of

The Netherlands of The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE Studie in opdracht van Fevia Inhoudstafel Algemene context transport voeding Enquête voedingsindustrie Directe

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste tabellen (Analyserapport) D. Janssens, S. Reumers, K. Declercq, G. Wets Contact: Prof. dr. Davy

Nadere informatie

Uittocht uit de industrie onstuitbaar? Prof. Dr. J. Konings VIVES - KULeuven

Uittocht uit de industrie onstuitbaar? Prof. Dr. J. Konings VIVES - KULeuven Uittocht uit de industrie onstuitbaar? Prof. Dr. J. Konings VIVES - KULeuven Overzicht Stylized Facts Theoretisch kader Sterke en zwakke sectoren in Vlaanderen? De supersterren van de Vlaamse economie

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

Praten over palliatieve zorg in een oncologische context in Vlaanderen

Praten over palliatieve zorg in een oncologische context in Vlaanderen Praten over palliatieve zorg in een oncologische context in Vlaanderen Melissa Horlait, PhD CHI-Congres 11 december 2017 Mechelen Palliatieve zorg Palliatieve zorg Vroege palliatieve zorg Overlijden Model

Nadere informatie

Loopbaanbeleid in Belgische organisaties: op weg naar duurzame loopbanen? Prof. dr. Ans De Vos

Loopbaanbeleid in Belgische organisaties: op weg naar duurzame loopbanen? Prof. dr. Ans De Vos Loopbaanbeleid in Belgische organisaties: op weg naar duurzame loopbanen? Prof. dr. Ans De Vos Wat als...? Loopbanen verantwoord organiseren? Loslaten Binden Loopbanen: it takes two to tango... maar wat

Nadere informatie

Integrated decision making. Op de ORTEC Plandag Donderdag 3 oktober, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandag

Integrated decision making. Op de ORTEC Plandag Donderdag 3 oktober, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandag Integrated decision making Op de ORTEC Plandag Donderdag 3 oktober, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandag Integrated decision making 12-11-2013 2 Operatie Tactiek Strategie Integrated decision making Integrated

Nadere informatie

Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen

Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen RESEARCH SUMMARY ONDERZOEK I.K.V. VIONA STEUNPUNT WSE Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen Richtlijnen voor auteurs - De hoofdindeling ligt vast en bestaat uit volgende rubrieken:

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

Management van retour-logistieke ketens

Management van retour-logistieke ketens Management van retour-logistieke ketens Erwin van der Laan RSM Erasmus Universiteit EVO dag 30 mei 2006 Duurzame Supply Chains Meet the needs of the present without compromising the ability of future generations

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Wereldwijd zijn meer dan 3 miljard mensen afhankelijk van biomassa brandstoffen zoals hout en houtskool om in hun dagelijkse energie behoefte te voorzien. Het gebruik van deze

Nadere informatie

Van transactie naar interactie

Van transactie naar interactie De Invloed van opkomende technologieën op trade marketing in de retail: Van transactie naar interactie Jeroen van Dinther Marc Flederus De Context I Welke technologieën komen nu opzetten? II Welke kansen

Nadere informatie

Globalisering, technologische verandering en de polarisatie van de arbeidsmarkt

Globalisering, technologische verandering en de polarisatie van de arbeidsmarkt VIVES BRIEFING 207/04 Globalisering, technologische verandering en de polarisatie van de arbeidsmarkt Koen Breemersch KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, VIVES Met dank aan Cathy Lecocq

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Linking the Customer Purchase Process to E-commerce

Linking the Customer Purchase Process to E-commerce Samenvatting Elektronische handel verandert fundamenteel de manier waarop consumenten goederen en diensten kopen. E-commerce is het kopen en verkopen van producten of diensten via elektronische systemen

Nadere informatie

The Netherlands of 2040 en de Olympische Spelen George Gelauff Hogeschool Amsterdam 1 februari 2012

The Netherlands of 2040 en de Olympische Spelen George Gelauff Hogeschool Amsterdam 1 februari 2012 The Netherlands of 2040 en de Olympische Spelen George Gelauff Hogeschool Amsterdam 1 februari 2012 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Scenariostudies Lange termijn vraagstukken Grote

Nadere informatie

Cleantech Markt Nederland 2008

Cleantech Markt Nederland 2008 Cleantech Markt Nederland 2008 Baken Adviesgroep November 2008 Laurens van Graafeiland 06 285 65 175 1 Definitie en drivers van cleantech 1.1. Inleiding Cleantech is een nieuwe markt. Sinds 2000 heeft

Nadere informatie

Smart Belgium Consulting Services

Smart Belgium Consulting Services Smart Belgium Consulting Services Steven Benoit CEO Smart Belgium Consulting Smart Belgium uitdagingen & opportuniteiten Duurzame ontwikkeling Gezondheidszorg Veroudering Infrastructuur Innovaties Smart

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33081 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33081 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/33081 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Stettina, Christoph Johann Title: Governance of innovation project management

Nadere informatie

Introductie netwerk en analytisch kader groene groei Prof. dr. Marjan Hofkes en Prof. dr. Harmen Verbruggen

Introductie netwerk en analytisch kader groene groei Prof. dr. Marjan Hofkes en Prof. dr. Harmen Verbruggen Introductie netwerk en analytisch kader groene groei Prof. dr. Marjan Hofkes en Prof. dr. Harmen Verbruggen Vrije Universiteit Seminar Netwerk Groene Groei 8 september 2015, Den Haag Netwerk Groene Groei

Nadere informatie

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612789 RICHES Renewal, Innovation

Nadere informatie

Goederen- en personenvervoer met Ruimte Hilde Meersman, Evy Onghena, Christa Sys, Eddy Van de Voorde, Thierry Vanelslander, Ann Verhetsel

Goederen- en personenvervoer met Ruimte Hilde Meersman, Evy Onghena, Christa Sys, Eddy Van de Voorde, Thierry Vanelslander, Ann Verhetsel Goederen- en personenvervoer met Ruimte Hilde Meersman, Evy Onghena, Christa Sys, Eddy Van de Voorde, Thierry Vanelslander, Ann Verhetsel 12/6/2015 Steunpunt Goederen- en personenvervoer MOBILO 2 Steunpunt

Nadere informatie

Experience Tracker is de eerste praktische tool op dit vlak in Vlaanderen en vermoedelijk ook in Europa. Deze tool zal zorgen dat:

Experience Tracker is de eerste praktische tool op dit vlak in Vlaanderen en vermoedelijk ook in Europa. Deze tool zal zorgen dat: De opportuniteit In de huidige productmaatschappij hebben consumenten doorgaans de keuze uit een ruim assortiment producten om een bepaalde behoefte te bevredigen. Bijgevolg is het product op zich niet

Nadere informatie

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model Ketenbesturing Meten is weten The concept of SCM requires measuring the overall supply chain performance rather then only the performance of the individual chain members. Handfield 1991 K. Melaerts - KHLeuven,

Nadere informatie

Demonstratieproject Planning Services. Ontwikkeling van een Spare Parts Planning Control Tower

Demonstratieproject Planning Services. Ontwikkeling van een Spare Parts Planning Control Tower Demonstratieproject Planning Services Ontwikkeling van een Spare Parts Planning Control Tower 4 november 2011 Agenda Voorstellen Gordian Uiteenzetting van het idee: Planning Services Het demonstratieproject

Nadere informatie

Toekomst van pijnrevalidatie vanuit het managementperspectief Efficiënter selecteren voor pijnrevalidatie. Leo D. Roorda 24 oktober 2014

Toekomst van pijnrevalidatie vanuit het managementperspectief Efficiënter selecteren voor pijnrevalidatie. Leo D. Roorda 24 oktober 2014 Toekomst van pijnrevalidatie vanuit het managementperspectief Efficiënter selecteren voor pijnrevalidatie Leo D. Roorda 24 oktober 2014 Voorstellen Leo D. Roorda Reade Achtergrond Revalidatiearts, fysiotherapeut

Nadere informatie

onderzoek in transitie?

onderzoek in transitie? Transitieonderzoek: onderzoek in transitie? Erik Paredis (UGent) Yves De Weerdt (VITO) Frank Nevens (VITO) Opstartworkshop INTRAP 31 mei 2012, Leuven www.steunpunttrado.be Opbouw 1. De uitdagingen waarvoor

Nadere informatie

De manager als consument: de vereisten 162 De managementomgeving opbouwen 163 Verscheidenheid van managers erkennen 165

De manager als consument: de vereisten 162 De managementomgeving opbouwen 163 Verscheidenheid van managers erkennen 165 Inhoud Voorwoord 8 1 Gezamenlijk waarde creëren 13 De veranderende rol van de consument 14 Interactie tussen consument en bedrijf: gezamenlijk waarde creëren is de realiteit die zich aandient 17 Gezamenlijk

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (600-650 van 897)

Onderzoeksprojecten (600-650 van 897) www.researchportal.be - 4 Sep 2015 12:58:38 Onderzoeksprojecten (600-650 van 897) Zoekfilter: Classificaties: Economie, econometrie, economische theorie, economische systemen, economische politiek Erasmus-

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

De Employability Scan Arbeidsmarktcongres 2013: Organisaties en inzetbaarheid

De Employability Scan Arbeidsmarktcongres 2013: Organisaties en inzetbaarheid De Employability Scan Arbeidsmarktcongres 2013: Organisaties en inzetbaarheid Jill Nelissen Doctoranda Onderzoeksgroep Personeel en Organisatie, KU Leuven Doctoraatsproject over het thema Employability

Nadere informatie

Winnaars en verliezers

Winnaars en verliezers Winnaars en verliezers Regionaal economische concurrentie in Nederland en Vlaanderen Mark Thissen & Frank van Oort Project: Napoleon, platform 31 & PBL RSA Nederland Voorjaarsdag 2014: Mobiliteit en Infrastructuur

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Het voornaamste doel van dit proefschrift is nieuwe methoden te ontwikkelen en te valideren om de effectiviteit van customization te kunnen bepalen en hoe dataverzameling kan worden verbeterd. Om deze

Nadere informatie

Organisatienetwerken. Studienamiddag nieuwe zorgorganisatiemodellen In4care 3 september 2015

Organisatienetwerken. Studienamiddag nieuwe zorgorganisatiemodellen In4care 3 september 2015 Organisatienetwerken Studienamiddag nieuwe zorgorganisatiemodellen In4care 3 september 2015 Prof. Dr. Patrick Kenis Academic Dean Antwerp Management School Overzicht Vormen van samenwerken tussen organisaties

Nadere informatie

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen BSc Tourism René van der Duim en Martijn van Santen waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers meer dan een miljard internationale toeristische aankomsten wereldwijd Toerisme in cijfers

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts and complex relationships. Heidi Knipprath & Katleen De Rick

CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts and complex relationships. Heidi Knipprath & Katleen De Rick CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts and complex relationships Heidi Knipprath & Katleen De Rick CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts

Nadere informatie

Langetermijnvisie Schelde-estuarium. Second opinion economisch onderzoek

Langetermijnvisie Schelde-estuarium. Second opinion economisch onderzoek Langetermijnvisie Schelde-estuarium oktober 2000 RA/00-434 Langetermijnvisie Schelde-estuarium oktober 2000 RA/00-434 Projectbureau LTV Postbus 2814 2601 CV Delft Tel. +31 15 2191566 Fax. +31 15 2124892

Nadere informatie

Het schier onmogelijke mogelijk maken

Het schier onmogelijke mogelijk maken Improof, ondernemen met visie Improof is opgericht door Hans Savalle en Tom Touber. Ervaren ondernemers en bestuurders bij grote ondernemingen. Nu helpen zij collega ondernemers hun ambities waar te maken.

Nadere informatie

De evaluatie van overheidsprogramma s

De evaluatie van overheidsprogramma s De evaluatie van overheidsprogramma s STORE korte termijnopdrachten 2012 2014 Dr. Jo Reynaerts VIVES en STORE Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen KU Leuven jo.reynaerts@kuleuven.be STORE Workshop

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesaanvraag

Samenvatting. Adviesaanvraag Samenvatting Adviesaanvraag De afgelopen decennia is de omvang en het maatschappelijk belang van toezicht op de gezondheidszorg gegroeid. De introductie van marktwerking, de privatisering en de toenemende

Nadere informatie

Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen

Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen RESEARCH SUMMARY ONDERZOEK I.K.V. VIONA STEUNPUNT WSE Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen TITEL: FLEXIBLE JOB SEARCH BEHAVIOR AMONG UNEMPLOYED JOBSEEKERS: ANTECEDENTS AND OUTCOMES

Nadere informatie

DaVinc 3 i. Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability

DaVinc 3 i. Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability DaVinc 3 i Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability Prof dr ir Jack van der Vorst, Wageningen University Kenmerken

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Werknemers en innovatie

Werknemers en innovatie Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Werknemers en innovatie VIGOR slotevent Stan De Spiegelaere Guy Van Gyes Innovatie STI Science Technology Innovation DUI Doing Using Interacting De kenniswerker

Nadere informatie

Een aardbeving is een voorbeeld van een eenmalig-permanente en continue schok en de tijdelijke uitval van elektriciteit is bijvoorbeeld een eenmalige

Een aardbeving is een voorbeeld van een eenmalig-permanente en continue schok en de tijdelijke uitval van elektriciteit is bijvoorbeeld een eenmalige Samenvatting Een economische schok is een drastische verandering in het evenwicht of de continuïteit van een systeem. De wereld wordt gekenmerkt door een veelheid van schokken. En elke schok lijkt de economie

Nadere informatie

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen Kevin Lyen Senior consultant, Rebelgroup Advisory Belgium www.oostwestpoort.eu 1 Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke

Nadere informatie

Ketenregisseur: hoe managet u het. schaap met de vijf poten? Technology meets Business. dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos

Ketenregisseur: hoe managet u het. schaap met de vijf poten? Technology meets Business. dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos Ketenregisseur: hoe managet u het schaap met de vijf poten? Technology meets Business dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos Inhoud Grote resultaten middels een unieke aanpak Bewezen resultaten in de industriële praktijk

Nadere informatie

LOGISTIEK MANAGEMENT COLLEGEREEKS. Verhoog uw kennis en strategische invloed. Collegereeks met de onderwerpen: Start

LOGISTIEK MANAGEMENT COLLEGEREEKS.  Verhoog uw kennis en strategische invloed. Collegereeks met de onderwerpen: Start LOGISTIEK MANAGEMENT Verhoog uw kennis en strategische invloed Gemid 27 09 17 Collegereeks met de onderwerpen: Supply Chain Management Financieel Management Planning & Forecasting Duurzame Logistiek Inkoop

Nadere informatie

Slim innoveren in de landbouw: Hoe netwerken?

Slim innoveren in de landbouw: Hoe netwerken? Slim innoveren in de landbouw: Hoe netwerken? Evelien Lambrecht, Universiteit Gent Hoe organiseer ik de afzet van mijn miscanthus? 15 december 2015 Blauwe Stap - Herent 1 Deel I: Toelichting IWT-project

Nadere informatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie Feike Sijbesma, CEO Royal DSM In de loop der tijd is het effect van bedrijven op de maatschappij enorm veranderd. Vijftig tot honderd

Nadere informatie

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten Projectkenmerken SPATIALIST SPATIALIST-onderzoeksresultaten onderzoeksresultaten: Huidige Stand van Zaken in Vlaanderen Geert Bouckaert Website: www.spatialist.be Ontwikkeling Voor: Organisaties met Databanken

Nadere informatie

'Welk type van onderwijsmismatch is het meest nadelig voor schoolverlaters?' Inhoudsopgave

'Welk type van onderwijsmismatch is het meest nadelig voor schoolverlaters?' Inhoudsopgave 'Welk type van onderwijsmismatch is het meest nadelig voor schoolverlaters?' Sana Sellami (KU Leuven-HUB, UA) Dieter Verhaest (KU Leuven-HUB) Walter Nonneman (UA) Walter Van Trier (UGent, KU Leuven-HIVA)

Nadere informatie

Vaardigheden voor de toekomst: een economisch perspectief

Vaardigheden voor de toekomst: een economisch perspectief Vaardigheden voor de toekomst: een economisch perspectief Prof. Maarten Goos Universiteit Utrecht & KU Leuven VLOR Startdag, 17 september 2015 Het economische belang van vaardigheden 1. Vaardigheden en

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

ICT & Logistiek 2017 ishare, noodzakelijk voor de succesvolle supply chain van de toekomst. UC Group

ICT & Logistiek 2017 ishare, noodzakelijk voor de succesvolle supply chain van de toekomst. UC Group ICT & Logistiek 2017 ishare, noodzakelijk voor de succesvolle supply chain van de toekomst UC Group Supply chain management als filosofie Hoeveel bedrijven zien supply chain management als onderdeel van

Nadere informatie

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry.

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. 1 Binnen WP4 hebben wij gewerkt rond de monitoring van ruimtelijk

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Docenten in het hoger onderwijs zijn experts in wát zij doceren, maar niet noodzakelijk in hóe zij dit zouden moeten doen. Dit komt omdat zij vaak weinig tot geen training hebben gehad in het lesgeven.

Nadere informatie

Workshop 3 GIS-toepassingen Organisatie van de dienstverlening Hoe bepaal je de impact van een evenement? En kan dat ook voor het plaatsvindt?

Workshop 3 GIS-toepassingen Organisatie van de dienstverlening Hoe bepaal je de impact van een evenement? En kan dat ook voor het plaatsvindt? Workshop 3 GIS-toepassingen Organisatie van de dienstverlening Hoe bepaal je de impact van een evenement? En kan dat ook voor het plaatsvindt? (Antwerpen) 15 december Hoe de impact van een toekomstig publieksevenement

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Balanced Scorecard fvv Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Het CAF Model FACTOREN RESULTATEN 1. Leiderschap 3. Human Resources Management 2. Strategie & Planning

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Project Transumo A15 Van Maasvlakte naar Achterland Innovatie input TU Delft

Project Transumo A15 Van Maasvlakte naar Achterland Innovatie input TU Delft Project Transumo A15 Van Maasvlakte naar Achterland Innovatie input TU Delft Satish K. Beella, René van Someren september 2008 Inhoudsopgave Introductie 3 Schematisch overzicht transportpreventie (goederen)

Nadere informatie

Duiden, verbinden en vakmanschap

Duiden, verbinden en vakmanschap Effectieve managementstrategieën: Duiden, verbinden en vakmanschap www.divosa.nl Effectieve managementstrategieën: Duiden, verbinden en vakmanschap dr. Duco Bannink, Chris Goosen Het management van sociale

Nadere informatie

Technologieontwikkeling in de wegenbouw

Technologieontwikkeling in de wegenbouw Technologieontwikkeling in de wegenbouw - Hoe de rollen van de overheid het projectresultaat beïnvloeden - NL- Samenvatting van promotieonderzoek dr.ir JC Caerteling Deze dissertatie levert een bijdrage

Nadere informatie

JOBDISABILI. Sociale Onderneming Informatiefiche (ITALIË) A. SOCIALE VERANDERING. Opgericht in 2011. Bedrijf met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)

JOBDISABILI. Sociale Onderneming Informatiefiche (ITALIË) A. SOCIALE VERANDERING. Opgericht in 2011. Bedrijf met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche JOBDISABILI (ITALIË) Opgericht in 2011 Rechtsvorm Bedrijf met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) Sector Werkgebied Diensten aan bedrijven Lokaal, Europa

Nadere informatie

Circulair ontwerpen. Opportuniteiten & uitdagingen. Patrick Van den Bossche Studiedag SERV/MINA raad 13 september 2016

Circulair ontwerpen. Opportuniteiten & uitdagingen. Patrick Van den Bossche Studiedag SERV/MINA raad 13 september 2016 Circulair ontwerpen Opportuniteiten & uitdagingen Patrick Van den Bossche Studiedag SERV/MINA raad 13 september 2016 Agoria is de grootste sectorfederatie 1700 lidbedrijven in 10 activiteitsdomeinen Aeronautics,

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Workshop Afstemmen van ruimte en mobiliteit 23/11/15. Technologische innovatie

Workshop Afstemmen van ruimte en mobiliteit 23/11/15. Technologische innovatie Workshop Afstemmen van ruimte en mobiliteit 23/11/15 Technologische innovatie Strategische visie BRV over Technologische innovatie 20/11/2015 2 Technologische innovatie, een kans Meer te doen met minder

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek team.xx Methodologie Representatieve steekproef België: 550 werknemers 200 HR managers Duitsland: 529 werknemers 200 HR managers Kwantitatieve peiling naar

Nadere informatie

In de afgelopen decennia heeft ongehuwd samenwonen overal in Europa. toegenomen populariteit van het ongehuwd samenwonen is onderdeel van

In de afgelopen decennia heeft ongehuwd samenwonen overal in Europa. toegenomen populariteit van het ongehuwd samenwonen is onderdeel van Nederlandse samenvatting (summary in Dutch) De verschillende betekenissen van ongehuwd samenwonen in Europa: Een studie naar verschillen tussen samenwoners in hun opvattingen, plannen en gedrag. In de

Nadere informatie

Centre of expertise. voor samenwerking. B&C Bout&Co. structuur in samenwerking

Centre of expertise. voor samenwerking. B&C Bout&Co. structuur in samenwerking B&C Bout&Co structuur in samenwerking Centre of expertise voor samenwerking Centre of expertise Bout & Co vergroot de performance door verbetering van de structuur in samenwerking tussen ondernemingen,

Nadere informatie

HET SUCCES VAN DE VERGRIJZING

HET SUCCES VAN DE VERGRIJZING HET SUCCES VAN DE VERGRIJZING E EN VIS IE O P DE TO E KOMS T VA N W ER K, Z OR G, WO NE N EN VO O RZ IEN I N GEN HET D EN H A AG C EN TRU M VO O R S T R AT E G I S CHE S T UDI E S EN TN O HET SUCCES VAN

Nadere informatie

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS to ANALYTICS Voordelen Voor de Business professional Vanaf dag 1 heb je waardevolle inzichten die voor een jumpstart van uw business intelligence

Nadere informatie

Persoonlijke Competentie Ontwikkeling in Leernetwerken

Persoonlijke Competentie Ontwikkeling in Leernetwerken Persoonlijke Competentie Ontwikkeling in Leernetwerken Prof. dr. Rob Koper Onderwijstechnologisch Expertise Centrum Conferentie Onderwijsinnovatie Het Boek Voorbij, Hogeschool Zuyd, Heerlen 30-5-200-7

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

Nieuwe Samenwerkingsvormen: Garantie voor meer kwaliteit?

Nieuwe Samenwerkingsvormen: Garantie voor meer kwaliteit? Wie maakt nu eigenlijk de stad? Nieuwe Samenwerkingsvormen: Garantie voor meer kwaliteit? Prof.dr. Jack A.A. van der Veen Professor of Supply Chain Optimization Universiteit van Amsterdam Woonstaddebat

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 4: FYSIEKE EN SOCIALE OMGEVING Rana Charafeddine, Stefaan Demarest (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance

Nadere informatie

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: een netwerk van sterke partners Groep T, KHLeuven en KHLim bereiden een fusie voor Facts & figures 4% % 45% 49% 95.000

Nadere informatie

Belgisch Biodiversiteits Platforum

Belgisch Biodiversiteits Platforum Belgisch Biodiversiteits Platforum Sonia Vanderhoeven Etienne Branquart [HET HARMONIA INFORMATIESYSTEEM EN HET ISEIA PROTOCOL] Verklarend document voor het Life + Project AlterIAS Oktober 2010 Algemene

Nadere informatie

SBOV B-project. 18 januari SBOV II Instituut voor de Overheid KUL B-project «Slagkrachtige Overheid» 1

SBOV B-project. 18 januari SBOV II Instituut voor de Overheid KUL B-project «Slagkrachtige Overheid» 1 SBOV B-project Slagkrachtige Overheid 18 januari 2011 Projectcoördinator: Projectuitvoering: Prof. Dr. Geert Bouckaert Jesse Stroobants SBOV II Instituut voor de Overheid KUL B-project «Slagkrachtige Overheid»

Nadere informatie

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013 Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst Brussel, 27 februari 2013 Inhoud 1. Health & Care fonds zorgt voor kritische massa en multiplicatoreffect (Urbain Vandeurzen)

Nadere informatie

Examenprogramma economie havo/vwo

Examenprogramma economie havo/vwo Examenprogramma economie havo/vwo Havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein

Nadere informatie