Onderzoeksprojecten ( van 897)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (450-500 van 897)"

Transcriptie

1 - 3 Sep :37:04 Onderzoeksprojecten ( van 897) Zoekfilter: Classificaties: Economie, econometrie, economische theorie, economische systemen, economische politiek Doel- en waardencongruentie tussen organisatie en hun formele netwerken en de implicaties voor "unieke middelen en competenties" en "performantie" binnen sociale tewerkingsinitiatieven in Vlaanderen Hogeschool Gent Abstract: Abstract nog niet beschikbaar Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde Vakgroep Management en Organisatie Vakgroep Bestuur en beleid Bram Verschuere Daan Creupelandt Nathalie Moray Adelien Decramer Fondsenwerving binnen België: een analyse Hogeschool Gent Abstract: De groei van de non-profit sector en de daaruit volgende concurrentie binnen deze sector hebben nieuwe uitdagingen gecreëerd voor organisaties om voldoende fondsen aan te trekken en te overleven. Daarom is het voor non-profit organisaties van groot belang om een duidelijke en professionele fondsenwervingstrategie te ontwikkelen en te gebruiken. Echter, de meeste onderzoeken die in België hieromtrent werden verricht (en nog verricht worden) gebeuren vanuit beleidsoverwegingen binnen de sector en vooral vanuit het standpunt van de schenkers (hoe kan de transparantie voor de schenker vergroot worden? Hoeveel schenkt men, waarom en waarvoor?). Vanuit een marketingstandpunt is er echter ook nood aan onderzoek dat organisaties kan helpen hun fondsenwerving te professionaliseren. Dergelijk onderzoek dat specifiek gericht is op de effectiviteit en efficiëntie van de marketing en fondsenwervinginspanningen van (Belgische) organisaties is eerder schaars. Met dit project willen wij dan ook meer de organisatiezijde van fondsenwerving belichten. Een aantal specifieke onderzoeksvragen die we willen beantwoorden met dit project zijn: Welke non-profit organisaties doen actief aan fondsenwerving? Hoeveel halen ze hiermee op? In welke mate zijn non-profit organisaties bewust/strategisch/pro-actief bezig met hun fondsenwerving? Welke (marketing)technieken gebruiken zij hiervoor, en welke technieken zijn in welke mate succesvol? Welke verschillen zijn er naargelang sectoren met betrekking tot gebruikte marketingtechnieken? In welke mate zijn fondsenwervers voldoende opgeleid voor deze taak binnen de organisatie? Hoe kan de Hogeschool Gent het onderwijsaanbod afstemmen op de noden van de non-profit sector? Met dit project willen we in de eerste plaats een gedetailleerd inzicht krijgen in de inkomsten en uitgaven met betrekking tot fondsenwerving van verschillende Belgische organisaties. Hiervoor zullen we een database aanmaken met de beschikbare data over deze inkomsten en uitgaven, aangevuld met informatie uit kwalitatieve en kwantitatieve bevragingen bij non-profit organisaties. De doelstelling van dit project is dat we, op basis van deze gegevens, algemene conclusies kunnen trekken over hoe fondsenwerving in België gebeurt. Nog belangrijker is dat we non-profit organisaties kunnen helpen om hun fondsenwerving efficiënter en professioneler aan te pakken. Hiervoor zullen de conclusies van dit onderzoek teruggekoppeld worden aan de literatuur en de expertise die vooral afkomstig is van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, drie landen waar de professionalisering van fondsenwerving zich in een verder gevorderd stadium bevindt. Knelpunten uit de Belgische non-profit wereld zullen ontdekt worden en oplossingen en aanbevelingen zullen aangereikt worden voor een strategische en professionele fondsenwerving. Departement Bedrijfsmanagement Mercator Departement Bedrijfskunde Aalst Departement Sociaal-agogisch werk Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde Vakgroep Toegepaste Economie Vakgroep Orthopedagogiek Vakgroep Marketing Joke Persyn Ruth DeVreese Petra Couck Het gebruik van milieu-economische waarderingstechnieken bij complexe interacties tussen bedrijven en hun omgeving Hogeschool-Universiteit Brussel Abstract: Betrouwbare ramingen van de economische waarde van milieu-externaliteiten zijn een onontbeerlijke input in kosten-batenanalyses en openbare besluitvorming. De huidige praktijk in waarderingsstudies om elke externaliteit afzonderlijk te bestuderen is een bron van vertekening die de geldigheid van de geschatte bereidheid tot betalen kan ondermijnen. Dit onderzoekproject wil op consistente wijze de mogelijke interacties tussen meerdere externaliteiten integreren in de milieu-economische waarderingsmethoden. Het project zal zich concentreren op het theoretisch onderbouwen van de consumentenwaardering van goederen die door veelvoudige attributen gekenmerkt worden en niet op markten worden verhandeld. Het nieuwe theoretische kader dat tijdens dit project wordt ontwikkeld, zal getest worden voor een gevalstudie van de interactie van geur- en geluidshinder in Vlaanderen. HUBrussel - Centrum Economie en Management JOHAN EYCKMANS SANDRA ROUSSEAU Exclusieve contracten en marktafscherming in de auto-industrie.

2 Abstract: Economisten en beleidsmakers worden sinds jaren geconfronteerd met de vraag of verticale contracten de economische welvaart ten goede komen of schaden. Hoewel economische theorie recent nieuwe inzichten gebracht heeft in deze materie, zijn er nog geen ondubbelzinnige conclusies. Door devraag empirisch te beantwoorden, willen we deze lacune in de literatuurdichten. Concreet onderzoeken we het effect van exclusiviteitscontracten in de distributie van auto's. Exclusieve contracten kunnen nieuwe autoproducenten hinderen bij het zoeken naar distributeurs, waardoor de toetredingskosten stijgen en de contracten dienen als toetredingsbarrière. Een ander probleem ontstaat als toetreders een zeker aantal dealers nodighebben om hun vaste kosten te recupereren. In dit geval kunnen exclusieve contracten gebruik maken van dealers' gebrek aan coördinatie om toetreding te verhinderen. Deze marktsafschermingstrategieën kunnen ook dienen als handelsbelemmering door gevestigde binnenlandse bedrijven. And OG Econometrie Leuven Frank Verboven Laura Nurski Individueel aangepaste online keuze-experimenten. OG ORSTAT Leuven Martina Vandebroek Network aspecten van de productiviteit van onderzoekers en onderzoeksgroepen. Abstract: We bekijken bestaande vraagstukken omtrent de productiviteit van onderzoekers vanuit het perspectief van de sociale netwerk analyse. Het doel hierbij is om een empirische analyse uit te voeren van de netwerk determinanten van de productiviteit van individuele onderzoekers en van onderzoeksgroepen binnen de universiteit, gebaseerd op een literatuuroverzicht van deze thema's.ten eerste analyseren we het bestaan van zogenaamde 'ster' onverzoekers op het gebied van productiviteit en centraliteit in het netwerk. Ten tweede bekijken we de relatie tussen het sociaal kapitaal en de productiviteit van individuele onderzoekers, waarbij we ons vooral richten op de richting van de causaliteit. We meten sociaal kapitaal aan de hand van een onderzoekers' positie binnen het netwerk van een hele onderzoeksgroep op de gecombineerde productiviteit van de leden. We definiëren het netwerk van de onderzoeksgroep zowel aan de hand vande interne als van de externe connecties van de onderzoeksgroep. Reinhilde Veugelers Nelleke Hannah van der Deijl Open Innovation: The Interaction between Legal Architectures InnStrategies Abstract: Innovatie is cruciaal voor het creëren van een competitief voordeel voor ondernemingen en voor het genereren van groei en welvaart in de nationale, Europese en globale economie. Voor veel ondernemingenis het niet evident om het innovatieproces succesvol te organiseren. Enerzijds is innovatie in toenemende mate afhankelijk van de combinatie van nieuwe ideeën en uitvindingen. Ondernemingen kunnen hun inspanningen niet langer beperken tot intern onderzoek en ontwikkeling en werken meer en meer vanuit het zogenaamde open innovatie paradigma. Anderzijds moeten ondernemingen hun waardevolleintellectuele eigendom (IE) zorgvuldig beheren. De open innovatie trend draagt ertoe bij dat het niet langer voldoende is om eigen IE te beheren en om voorzichtig te manoeuvreren door een zeer complex landschap van IE, maar ook om tot overeenkomsten te komen met partners betreffende de creatie en exploitatie vanie dietot voordeel strekken van alle betrokken partners. Het ontwikkelen en implementeren van OE_CIR Bruno Cassiman Bart Van Looy Geert Van Overwalle Dirk Czarnitzki Het uitbreiden van een geavanceerd wachtlijnmodel voor het oplossen vannetwerk design en voorraad trade-off problemen in de context van wisselstuk remanufacturing. Abstract: Het voorgestelde project gaat over het ontwerpen van duurzame strategieën voor wisselstuk remanufacturing en past binnen het nieuwe onderzoeksdomein dat bekend staat als servitisatie of product-service systemen.dit opent vele belangrijke en nieuwe logistieke onderzoeksvraagstukken,maar wij concentreren ons op de trade-off beslissingen met betrekking tot de structuur van het remanufacturing netwerk en de voorraadallocatie in een multi-item, multi-level netwerk waarvoor een maximale winst en optimale levertijden naar de klant moeten worden bepaald. De eerste vraag is centralisatie versus decentralisatie van vestigingen voor remanufacturing. Hier dienen kosten en baten verbonden aan overhead, arbeid, voorraad, processtandaardisatie en prijsverschillen afgewogen te worden tegen de effecten van transport en doorlooptijd. De tweede vraag is de keuze tussen re-make-to-order en re-make-to-stock. Hier dienen voorraadkosten afgewogen te worden tegen klantenservice. De derde vraag is hetb OG Productie en Logistiek Leuven Marc Lambrecht Kris Lieckens Essays on growth and technological change induced by small, young innovators. Dirk Czarnitzki Julie Delanote

3 Development of rule-based classification models using profit maximization. OG LIRIS Leuven Bart Baesens De rol van persoonlijke motivaties in de carrièrebeslissingen van doctoraatshouders. Reinhilde Veugelers Stijn Kelchtermans Bedrijfsomvattend proces georiënteerd operationeel risicobeheer. OG LIRIS Leuven Jan Vanthienen Filip Caron Kennispostioneringsysteem (KPS). Abstract: Het KPS-project wil bedrijven en organisaties begeleiden in het uitbouwen van een strategisch en proactief kennisbeleid dat rekening houdt met de noden van het individu in alle levens- en loopbaanfasen. Het project bundelt een verzameling van methodes en instrumenten waaruit organisaties, HR-verantwoordelijken en kennisverantwoordelijken inspiratie kunnen putten om de kennisstrategie in hun organisatie vorm te geven, uit te bouwen en te ondersteunen. Management Paul Matthyssens Uitwerken commerciële strategie en instrumentarium ten behoeve van de vermarkting van wetenschapspark Universiteit Antwerpen en incubator Darwin. Abstract: POM Antwerpen en UA bekijken momenteel met wie en op welke wijze ook inhoudelijke ondersteuning kan worden geboden aan bedrijven die zich op het terrein wensen te huisvesten. Het is echter eveneens noodzakelijk een heldere marketing- en vastgoedstrategie uit te tekenen. De commerciële strategie tot dusver was in handen van een private partner die een eerder generieke handelswijze hanteerde (weinig sectorfocus) op basis van klassieke vastgoedformules. Het aantrekken van innovatieve groeibedrijven vergt ons inziens een specifieker en flexibeler aanpak. Deze uitwerken is de doelstelling van dit onderzoek. Management Paul Matthyssens Johanna Vanderstraeten Een onderzoek naar het belang van winkelpaden voor marketing informatie systemen Universiteit Gent Abstract: Dit onderzoeksprojecy heeft als doel de beweging van klanten in een winkelinrichting te bestuderen (bvb. Shopping-centra). Pad-data bevat waardevolle informatie voor markonderzoekers omdat deze weergeven hoe consumenten interageren met hun omgeving. Het doel van dit project is om methodes te ontwikkelen voor descriptieve en meer geavanceerde analysemes teneinde relevante inzichten te genereren voor het management. Vakgroep Marketing Dirk Van den Poel Netwerken als katalysator voor innovatie in de land- en tuinbouwsector Universiteit Gent Abstract: Dit is een IWT-project waarin Universiteit Gent en Instituut voor landbouw- en visserijonderzoek (ILVO) samenwerken en waarin gestreefd wordt naar de realisatie van een betere afstemming tussen de behoefte van land- en tuinbouwers aan netwerking en het aanbod aan netwerken, wat moet resulteren in een verbeterde valorisatie van kennis in innovatieve toepassingen. Dit gebeurt aan de hand van kwalitatief onderzoek. Vakgroep Landbouweconomie Xavier Gellynck Een search and matching benadering van tussenhandel in landbouwproducten in ontwikkelingslanden Universiteit Gent Abstract: Dit project ontwikkelt een search and matching model voor het bestuderen van de dynamiek van tussenhandelaars in landbouwproducten in ontwikkelingslanden. Het model zal worden gebruikt voor het voorspellen van de implicaties van een beleid van regionale specialisatie, investeringen in transport en communicatie, en handelsbeleid voor landbouwontwikkeling. De modellen worden empirisch getest door het

4 vergelijken van de effecten van het sterk verschillend landbouwbeleid in Burundi en Rwanda. Vakgroep Landbouweconomie Guido Van Huylenbroeck Marijke D'Haese De economische crisis en de gender loonkloof Universiteit Gent Abstract: Een beter begrip van de wijze waarop de huidige economische crisis mannen en vrouwen heeft beïnvloed is belangrijk voor het ontwerpen van een effectief gendergelijkheidsbeleid. Dit project onderzoekt hoe de huidige economische crisis de gender loonkloof in Europa beïnvloedt. De verandering in deze loonkloof wordt ontleed in gender verschillen in de verdeling van individuele kenmerken en van de beloningen voor deze kenmerken. Vakgroep Sociale economie Gerdie Everaert Economische en duurzaamheidsanalyse van nieuwe generatie zonnetechnologie Abstract: Economische activiteiten gaan steeds gepaard met negatieve externe kosten zoals de uitstoot van broeikasgassen of afvalproductie. Om de druk op onze leefomgeving te verminderen en te minimaliseren, is de ontwikkeling en toepassing van propere technologieën (Cleantech) noodzakelijk. Immers, onze energieconsumptie blijkt toenemen terwijl duurzame energieproductie nog steeds maar slechts een klein onderdeel vormt van de totale energieproductie. Om CO2-emissies te beperken, is de ontwikkeling van innovatieve technologieën voor hernieuwbare energieproductie dan ook van belang. In deze context kunnen nanotechnologie, en meer specifiek organische halfgeleidende materialen, een belangrijke rol spelen. Organische zonnecellen blijken verschillende voordelen te bevatten ten opzichte van klassieke fotovoltaïsche zonnecellen van kristallijn silicium, maar een gedetailleerde en diepgaande analyse is raadzaam om de verdere technologische ontwikkeling te versterken. In andere woorden, naast de wetenschappelijke ontwikkeling van nieuwe generatie zonnetechnologie, is er ook nood aan economische en duurzaamheidsanalyses. Deze kennis kan wetenschappers leiden naar nieuwe winstgevende toepassingen en beleidsmakers naar effectieve ondersteuningsmaatregelen. Daarom is de doelstelling van dit onderzoeksvoorstel om een methodologisch kader te ontwikkeling en toe te passen voor een integrale beoordeling van nieuw generatie zonnetechnologie, rekening houdende met zowel economische als milieu aspecten. Meer specifiek, zal er in een eerste stap een gedetailleerde marktanalyse uitgevoerd worden om te leren van historische ontwikkelingen, dit in combinatie met een verkenning van nieuwe generatie zonnetechnologie. In een tweede stap zal er een economisch analyse-model gebouwd worden om de sleutel determinanten te identificeren voor succesvolle (nieuwe) toepassingen. In een derde stap, zal er een duurzaamheidsanalyse-model ontwikkeld worden voor een integrale beoordeling van economische en ecologische prestaties van organische zonnecellen. In een laatste stap, zullen op basis van de marktanalyse en de marktvoorspellingen, scenarios opgebouwd worden om de prestaties (economische en ecologische) in te schatten en toekomstige valorisatie van organische zonnecellen te stimuleren. Milieueconomie Centrum voor Milieukunde Theo THEWYS Steven VAN PASSEL Het verbeteren van reistijdschatting in het kader van de congestieproblematiek door het in rekening brengen van menselijk beslissingsgedrag en netwerkdynamiek Abstract: Files zijn een groot probleem in België. Ze veroorzaken een jaarlijks economisch verlies van ongeveer 114 miljoen euro. Het schatten van een betrouwbare reistijd kan problematisch zijn, zowel voor eindgebruikers als voor beleidsmakers. Een van de redenen hiervoor is dat huidige reistijdschattingen het menselijke beslissingsgedrag in geval van congestie onvoldoende in rekening brengen, hoewel het een duidelijke impact heeft. Een tweede reden is dat congestie niet statisch is aangezien het wegennet een dynamisch en stochastisch systeem is. Als een methodologie kan worden ontwikkeld die in staat is beide aspecten in rekening te brengen en de reistijd op een meer betrouwbare manier te voorspellen, is het mogelijk om zowel structurele als incidentele filelocaties te bepalen en hun overeenkomstige tijdverliesprofielen te kwantificeren, hetgeen voordelig is voor zowel eindgebruikers als beleidsmakers. Een geschikte manier om systemen in staat van congestie te beschrijven is het gebruik van microsimulatiemodellen die het gedrag van individuele beslissers en de interactie tussen het systeemniveau en het individu schetsen. Het model is in staat bepaalde eenvoudige vormen van beslissingsgedrag in rekening te brengen, maar het is momenteel zeker nog niet in staat rekening te houden met gedragsaanpassingen in geval van congestie. Verplaatsingsgedrag Davy JANSSENS Definiëren en valideren van verbanden tussen surrogaat veiligheidsindicatoren en verkeersongevallen Abstract: Verkeersongevallen veroorzaken een enorm economisch verlies voor de samenleving. De geschatte jaarlijkse kostprijs voor België bedraagt 12,5 miljard euro, oftewel 4,6% van het BNP. Traditioneel wordt verkeersveiligheid bestudeerd met behulp van ongevalsgegevens. Deze methoden heeft echter vele nadelen, zoals de random variatie gerelateerd aan de zeldzame aard van ongevallen, underrapportering en een ethisch probleem. Daarom is er nood aan surrogaat- of aanvullende methodes die gebruik maken van informatie over ernstige conflicten en normaal interactief verkeersgedrag. Deze methoden lijden momenteel echter nog onder betrouwbaarheids- en validiteitsproblemen omwille van het gebruik van subjectieve en supoptimale indicatoren. Mijn onderzoek bestaat uit 3 belangrijke stappen. Eerst worden verschillende types conflicten gedefinieerd, kwantitatieve continue maatstaven geïmplementeerd voor elk van deze types en verbanden met omgevingskenmerken worden onderzocht. In de tweede stap wordt een kader ontwikkeld om rijgedrag onder te verdelen op basis van taxonomische analyse om de kritieke subgedragingen te identificeren die leiden tot gevaarlijke situaties. In de derde stap worden vereisten van een veilige wegomgeving gecombineerd met dit kader en met een model voor menselijke informatieverwerking, wat de analyse en validatie toelaat van de verbanden tussen de drie niveaus van verkeerssituaties (ongevallen, ernstige conflicten en interactief gedrag).

5 Verkeersveiligheid Elke HERMANS Onderzoek naar een beter begrip van ongevallen in het perspectief van een verkeersveiligheidscontinuum. Abstract: Traditionele analysemethoden in het domein van verkeersveiligheid vertrouwen sterk op ongevallen als meeteenheden. Maar er zijn belangrijke beperkingen in verband met het gebruik van de ongevallendata. Het optreden van ongevallen is een relatief zeldzame gebeurtenis, wat betekent dat geregistreerd variaties in ongevallen aantallen (doorheen de tijd, tussen locaties,...) ten minste gedeeltelijk aan toeval te wijten zijn. Bovendien worden ongevallen niet altijd correct gerapporteerd en - nog belangrijker - is er te weinig bekend over de factoren en mechanismen die aan ongevallen vooraf gaan. Het belangrijkste doel van dit onderzoek is beter inzicht krijgen in het voorkomen van ongevallen door relaties te definiëren tussen deze ongevallen, de events die hieraan vooraf gaan en de omstandigheden van hogere orde die het voorkomen van deze events beïnvloeden. Een betere kennis hiervan zou bijdragen aan de totstandkoming van conceptuele, wet-achtige relaties tussen variabelen die kenmerken van het verkeerssysteem beschrijven (weg, voertuigen en menselijke (inter)acties) en het niveau van de verkeersveiligheid. Dit onderzoek zal bestaan uit vier delen, elk deel gerelateerd aan bepaalde onderzoeksvragen omtrent (1) classificatie van niet-ongeval gebeurtenissen en de ontwikkeling van indicatoren, (2) validatie van de relatie tussen niet-ongevallen en ongevallen, (3) het beoordelen van de vorm van deze realtie en (4) een onderzoek naar de relatie tussen niet-ongeval events en events en gedragingen die veel vaker voorkomen. Verkeersveiligheid Tom BRIJS Stijn DANIELS Tim DE CEUNYNCK Het modelleren van ladingsconsolidatie vanuit het standpunt van vervoerders Abstract: Ten gevolge van de steeds toenemende concurrentiële en globale druk om efficiënt te werken, zijn transportbedrijven verplicht hun interne focus te vervangen door een collaboratieve visie. Gedurende de afgelopen decennia werden reeds verscheidene types van coöperatieve supply chain relaties bestudeerd en dit zowel in professionele als academische literatuur. Onderzoek naar horizontale samenwerking in de logistieke sector blijft echter schaars en verspreid over verschillende onderzoeksdomeinen. Bedrijven die actief zijn op hetzelfde niveau van de supply chain en gelijkaardige logistieke diensten aanbieden, kunnen horizontaal gaan samenwerken om hun productiviteit te verhogen, hun service level te verbeteren en hun marktpositie te verstevigen. Het doel van mijn doctoraatsonderzoek is het bestuderen van logistieke samenwerking vanuit het standpunt van vervoerders en dit door een uitgebreid onderzoek te voeren naar de operationele planning van horizontale collaboratieverbanden tussen die vervoerders. In een eerste fase wordt de gezamenlijke route planning van meerdere vervoerders geformuleerd als een statisch en dynamisch rittenplanningsprobleem, overeenkomstig met de coöperatie techniek waarbij klantenorders worden gedeeld. Bovendien worden in deze fase geschikte heuristieken ontwikkeld om kwaliteitsvolle oplossingen te genereren op korte termijn. De tweede fase van mijn onderzoek focust vervolgens op de ontwikkeling van oplossingstechnieken voor het optimaal delen van capaciteit als alternatief voor het delen van orders in horizontale samenwerkingsverbanden. Tenslotte, in een derde fase, wordt de aandacht gevestigd op het verdelen van gezamenlijke kosten en baten in een vervoerder coöperatie. Allocatie mechanismen gebaseerd op ideeën van speltheorie worden gecreëerd en toegepast om individueel en collectief wenselijke oplossingen te bekomen die noodzakelijk zijn om de continuïteit van het samenwerkingsproject te garanderen. Logistiek Gerrit JANSSENS V-pad - Veilig op pad met De Lijn Abstract: Veilig op Pad beoogt sociale innovatie en inclusie voor mensen met verstandelijke beperkingen. Door inschakeling en ondersteuning van ICT hulpmiddelen kunnen zij zelfstandig het openbaar vervoer gebruiken. Zij worden hierbij vanop afstand ondersteund door hun coaches of ouders door gebruik van mobiele technologie. Dit project loopt in samenwerking met Thomas More Kempen en het Instituut voor Mobiliteit van de universiteit Hasselt. Verplaatsingsgedrag Gerhard WETS Tom BELLEMANS Vergelijken van de verkeersveiligheidsprestatie in China en Europa Abstract: De Onderzoeksraad heeft de aanvraag voor een kort verblijf aan Beijing Institute of Technology, China goedgekeurd ten laste van het BOF-programma "Korte Verblijven - uitgaande mobiliteit". Gedurende dit verblijf zal dr. Yongjun Shen onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. dr. Wuhong Wang. Het verblijf zal plaatsvinden in juli, augustus en september Verkeersveiligheid Elke HERMANS Strategische framing en principaal-agent theorie met verborgen handelingen. Vrije Universiteit Brussel Abstract: Deze huidige onderzoek onderzoekt in hoeverre de opdrachtgever frame aspecten van de principal-agent-relatie tot zijn of haar voordeel (strategische framing) kan maken. Een standaard voorbeeld is hoe de opdrachtgever een netto inkomen kan opsplitsten in een vaste loon en een bonus / boete. Micro-economie voor Profit en Non-Profit Sector

6 MARC JEGERS Learning from organisations about innovation. Koenraad Debackere Wouter Broekaert Tourism forecasting. OG ORSTAT Leuven Marnik Dekimpe Christophe Croux Steffi Frison Surgery planning for elective patients: Problems, formulations and algorithms. OG Productie en Logistiek Leuven Erik Demeulemeester Mihály Samudra Robust lasso. OG ORSTAT Leuven Christophe Croux Timmie Smet Online marketing research surveys. OG ORSTAT Leuven Martina Vandebroek Chang Wang The economic and social impact of formalizing property rights - Evidence from India. OG Ontwikkelingseconomie Leuven Johan Swinnen Olivia Riera Food and agricultural policy in Eastern European region. OG Ontwikkelingseconomie Leuven Johan Swinnen Astrid Sneyers An economic analysis of environmental policy in the European car market. OG Econometrie Leuven Frank Verboven Mathias Reynaert Essays on multinational investments.

7 Rene Belderbos Filip De Beule Dieter Somers Dispute settlement in international trade: an economic analysis of the WTO DSU. Jan Wouters Christophe Crombez Sven Van Kerckhoven Endogenous market structures and the regulation of retail markets. Christophe Crombez Adriaan Luyten Essays on information and competition. OG Monetaire & Informatie-econ. Leuven Patrick Van Cayseele Maarten Goos Simon Miegielsen Personnel scheduling for aircraft line maintenance-solution methods for the tactical and operational decision level. Abstract: In de ontwikkelde landen is de kost voor arbeid één van de belangrijkste kostenfactoren voor bedrijven. De laatste jaren hebben hierdoor veel bedrijven hun productie verhuisd naar lage loonlanden. Diensten worden echter op locatie geleverd, waardoor de dienstenbedrijven niet ontsnappen aan de druk van de hoge loonkosten. Daarom is het voor deze bedrijven erg belangrijk om goede personeelsroosters op te stellen en zo overcapaciteit te vermijden. Het personeelsplanningsprobleem dat we in deze thesis bestuderen vind haar oorsprong bij de lijnafdeling van een bedrijf bedreven in vliegtuigonderhoud. Lijnonderhoud bestaat uit de korte inspectiesvan vliegtuigen en gebeurt op de tarmac tussen hun aankomst en vertrek.de werklast die ontstaat uit de taken tijdens deze inspecties is vrij stabiel, daar waar de onzekerheid in dit probleem vervat zit in de start van de onderhoudstaken door mogelijke vertragingen van de vluchten. Dezevertragingen kunnen gevolgvertragingen zijn (door vertragingen van Onderzoeksgroep KBPRO Brussel Erik Demeulemeester Jeroen Belien Jorne Van den Bergh Indirect taxes in microsimulation models. OG Economie en Overheid Leuven André Decoster Kevin Spiritus Protection as insurance: Production subsidies in an uncertain world with risk-averse consumers. OG Internationale Economie Leuven Gerald Willmann Toni Glaser Walking the tightrope of talent management: differential employee reactions and justice perceptions. Abstract: / OG Personeel en Organisatie Leuven Nicky Dries Jolyn Gelens

8 Participation in preventive care programs: individual determinants, social interactions and program design. Abstract: In nagenoeg alle ontwikkelde landen en een ruime groep van ontwikkelingslanden, heeft men stelsels van sociale zekerheid en sociale bijstand ontwikkeld om behoeftige personen te ondersteunen. Het niet opnemen van sociale bijstandsuitkeringen door gerechtigden ondermijnt echter het doel van deze programma's. Empirisch onderzoek uit OESO landen wijst uit dat het niet opnemen van uitkeringen problematisch kan zijn, met non-take-upratio's tussen 20% en 60%.Economische modellen verklaren non-take-up gedrag door te verwijzen naar impliciete en expliciete kosten gelinkt aan de aanvraagprocedure. Deze kosten omvatten financiële, niet-financiële, sociale en psychologische kosten en zijn gerelateerd aande individuele eigenschappen van de gerechtigde. Slechts een beperkte aandacht gaat uit naar enerzijds het effect van de omgeving via sociale interactie en anderzijds de invloed van de concrete uitwerking en realisatie van een programme door de overheid, zoals bijvoorbeeld de administratieve verei OG Economie en Overheid Leuven Erik Schokkaert Nicolas Bouckaert Essays on private intermediation in matching markets. With applications to listing services and real estate brokerage. Abstract: In de voorbije twee tot drie decades heeft er zich een nieuwe vorm van intermediatie in de arbeidsmarkt ontwikkeld: private entiteiten die zichtussen de werkgever en de werknemer plaatsen en gespecialiseerde diensten aanbieden om zo hun eigen winstbejag te optimaliseren. Voorbeelden hiervan zijn interimkantoren en online dienstverleners die zich specialiseren in het verbinden van werkgevers en werknemers. Het ontstaan en de sterke groei van deze private entiteiten heeft natuurlijk de aandacht getrokken van vele academici. De focus van het bestaand onderzoek ligt op deontstaansredenen en de effecten op de werknemers en werkgevers. Deze studies behandelen allen het probleem vanuit het oogpunt van de werknemer,de werkgever of een regulator die de marktwerking in goede banen wil leiden. Een opmerkelijk hiaat in deze literatuur is het bestuderen van deze nieuwe markt vanuit het oogpunt van de intermediairen zelf. Het doel van dit project is om de focus te leggen op de drijvende mechanismen OG Monetaire & Informatie-econ. Leuven Patrick Van Cayseele Maarten Goos Bert Willekens Nieuwe perspectieven op het endowment effect: De rol van materialisme, verliesaversie en onzekerheid. Abstract: Standaard economische theorieën veronderstellen dat mensen rationeel zijn in hun voorkeuren. Toch vinden tal van studies dat mensen een productmeer waarderen zodra ze het in hun bezit krijgen. Bijgevolg wil men eenproduct over het algemeen aan een hogere prijs verkopen dan de prijs die men ervoor wil betalen (willingness to pay (WTP)-willingness to accept (WTA) discrepantie). Dit zogenaamde Endowment Effect (EE) wordt verondersteld een gevolg te zijn van verliesaversie (m.a.w., een verlies doet meer psychologische pijn dan dat een winst van gelijke grootte plezier doet). Uit mijn voorgaand onderzoek bleek al dat een zeker niveau vanmaterialisme (gehechtheid aan materiële dingen) moet aanwezig zijn in een individu alvorens hij/zij een EE vertoont. Ondanks dat het EE goed gedocumenteerd is, blijven er enkele belangrijke vragen over die in dit project beantwoord worden. 1) Kunnen we een meting van WTA (verkoopprijzen voor bezittingen) valideren als een meting van temporeel materialisme? 2 OG Marketing Leuven Siegfried Dewitte Inge Lens De uitwerking en verdieping van onderzoek dat zich richt op de LNG-bunkermarkt, in het bijzonder in de context van het Antwerpse havengebied. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. UA levert aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Transport en ruimtelijke economie Thierry Vanelslander Hilde Meersman Christa Sys Studie inzake financiering van KMO's. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds UNIZO. UA levert aan UNIZO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Accountancy en financiering Eddy Laveren The analysis of (s,s) inventory replenishment policies in production/inventory systems. OG Productie en Logistiek Leuven Marc Lambrecht Robert Boute Ann Noblesse

9 Haalbaarheidsstudie Antwerpen als een 'world leading maritime service center' op vlak van 'finance, Insurance en legal'. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. ITMMA Theo Notteboom Wouter Anton Anne Jacobs Essays on international trade. Onderzoekseenheid CES Leuven Filip Abraham Erik Buyst Yingting Yi

Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686)

Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686) www.researchportal.be - 24 Aug 2015 05:11:45 Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Betaalbaar wonen en de impact van woonsubsidies in Vlaanderen.

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336)

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 05:48:00 Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) Zoekfilter: Classificaties: Bedrijfsbeleid ZAP-startkrediet 2013 Abstract: Startkrediet toegekend aan nieuw lid ZAP kader

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336)

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 05:47:59 Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) Zoekfilter: Classificaties: Bedrijfsbeleid ZAP-startkrediet 2013 Abstract: Startkrediet toegekend aan nieuw lid ZAP kader

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) www.researchportal.be - 23 Aug 2015 18:23:47 Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Handelsrecht, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Onderzoeksovereenkomst VUB - ICCI

Nadere informatie

béå=âêáíáëåüé=~å~äóëé=î~å=~öéåííéåüåçäçöáé=~äë= çåçéêëíéìåáåö=îççê=äçöáëíáéâé=åéíïéêâéå

béå=âêáíáëåüé=~å~äóëé=î~å=~öéåííéåüåçäçöáé=~äë= çåçéêëíéìåáåö=îççê=äçöáëíáéâé=åéíïéêâéå béå=âêáíáëåüé=~å~äóëé=î~å=~öéåííéåüåçäçöáé=~äë= çåçéêëíéìåáåö=îççê=äçöáëíáéâé=åéíïéêâéå j~êáç=^boqp éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=déêêáí=g^kppbkp ÅçJéêçãçíçê=W mêçñk=çêk=hçéå=s^kellc báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=

Nadere informatie

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 SUPPLY CHAIN ORGANISATIESTRUCTUREN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

Fondsen werven door Belgische non-profitorganisaties

Fondsen werven door Belgische non-profitorganisaties Fondsen werven door Belgische non-profitorganisaties PWO Onderzoeksresultaten in de praktijk Eef Scheerlinck Ann-Sophie Bouckaert Joke Persyn Tine Faseur Ilja De Coster Fundra sers alliance belgium Colofon

Nadere informatie

De arbeidsmarkt 2020:

De arbeidsmarkt 2020: De arbeidsmarkt 2020: Welke rol voor HR-dienstverleners? Concept eindrapport september 2014 In opdracht van Federgon Tour & Taxis Havenlaan 86c (bus 302) 1000 Brussel Deze studie werd uitgevoerd door:

Nadere informatie

Logistiek en Locatie 2: enkele relevante elementen voor een ruimtelijk economisch beleid met betrekking tot de logistiek

Logistiek en Locatie 2: enkele relevante elementen voor een ruimtelijk economisch beleid met betrekking tot de logistiek STEUNPUNT ONDERNEMEN EN REGIONALE ECONOMIE NAAMSESTRAAT 61 BUS 3550 BE-3000 LEUVEN TEL + 32 16 32 66 61 FAX + 32 16 37 35 11 store@kuleuven.be www.steunpuntore.be Beleidsrapport STORE-B-13-010 Logistiek

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) wwwresearchportalbe - 26 Aug 2015 05:39:23 Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Materiaaltechnologie, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Abstract: Nguyen Van Tam Departement

Nadere informatie

Ontwikkelingen inzake IT-Outsourcing in België

Ontwikkelingen inzake IT-Outsourcing in België UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Ontwikkelingen inzake IT-Outsourcing in België Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste

Nadere informatie

Verankering van Financiële en Geografische Clusters: de case van de Biotech in België

Verankering van Financiële en Geografische Clusters: de case van de Biotech in België STEUNPUNT ONDERNEMEN EN REGIONALE ECONOMIE NAAMSESTRAAT 61 BUS 3550 BE-3000 LEUVEN TEL + 32 16 32 66 61 FAX + 32 16 37 35 11 store@kuleuven.be www.steunpuntore.be Beleidsrapport STORE-B 13-005 Verankering

Nadere informatie

OPPORTUNITEITEN EN KNELPUNTEN BIJ DE TOEPASSING VAN

OPPORTUNITEITEN EN KNELPUNTEN BIJ DE TOEPASSING VAN FACULTEIT ECONOMISCHE EN TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN VAKGROEP BELEIDSINFORMATIE, OPERATIONEEL BEHEER EN TECHNOLOGIEBELEID Academiejaar 2003-2004 OPPORTUNITEITEN EN KNELPUNTEN BIJ DE TOEPASSING

Nadere informatie

let op: wakken in het ijs!

let op: wakken in het ijs! CONFLICT MANAGEMENT toegepast op Het Nieuwe Werken. (een onderzoek naar verwachte en onverwachte knelpunten en conflictissues). let op: wakken in het ijs! Door: In kader van: Thesisbegeleider: Joost van

Nadere informatie

www.goededoelenmonitor.nl

www.goededoelenmonitor.nl www.goededoelenmonitor.nl Performance Prediction Scan (PPS) Succesfactoren voor maatschappelijke prestatie Onderzoeksrapport Abstract: Dit rapport geeft inzicht in de ontwikkeling van de nieuwe webtool

Nadere informatie

Nederland vooruit. Vakreferenten: Dr. C. Dieperink & Dr. E. Papies Liberal Arts & Sciences 11 April 2014

Nederland vooruit. Vakreferenten: Dr. C. Dieperink & Dr. E. Papies Liberal Arts & Sciences 11 April 2014 Nederland vooruit Een interdisciplinair onderzoek naar het huidige transitiebeleid in Nederland vanuit milieu-maatschappijwetenschappelijk en sociaal-psychologisch perspectief Maaike D. Homan 3855457 Renée

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-168 van 168)

Onderzoeksprojecten (1-168 van 168) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 03:29:24 Onderzoeksprojecten (1-168 van 168) Zoekfilter: Classificaties: Stedebouw en ruimtelijke ordening Zwart Water - Grijze NederzettingenHuishoudelijk afvalwaterbeheer

Nadere informatie

MASTER THESIS. Coördinatie van alliantieportfolio s in het Midden en Kleinbedrijf. De rol van sociale netwerken

MASTER THESIS. Coördinatie van alliantieportfolio s in het Midden en Kleinbedrijf. De rol van sociale netwerken MASTER THESIS Coördinatie van alliantieportfolio s in het Midden en Kleinbedrijf De rol van sociale netwerken Jeroen Haak Capelle a d IJssel Scriptiebegeleiding door Dr Raymond van Wijk Meelezer Ir Maarten

Nadere informatie

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN Sofie Jacobs, Marlies Demol, Walter van Andel en Annick Schramme MAART 2013 KENNISPARTNER AMBIDEXTROUS INNOVATION BEHAVIOUR IN SERVICE

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 HET GEBRUIK VAN INTERIM MANAGEMENT ALS MANAGEMENTINSTRUMENT: THEORETISCH- EN EMPIRISCH ONDERZOEK Scriptie voorgedragen tot het

Nadere informatie

BELOFTE OF DWAALSPOOR?

BELOFTE OF DWAALSPOOR? Van bedrijfsprocessen in de ouderenzorg: BELOFTE OF DWAALSPOOR? April 2010 MBA-H, CMDZ Peter J. Dijkstra Frans H. Ploegstra Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.0 Aanleiding 1 1.1 Vraagstelling 2 1.2

Nadere informatie

PRIORITEREN VAN egovernment

PRIORITEREN VAN egovernment Spoor egovernment PRIORITEREN VAN egovernment Davy JANSSEN Sabine ROTTHIER Kris SNIJKERS Rapport D/2004/10106/020 januari 2004 Algemeen secretariaat - Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek BESTUURLIJKE ORGANISATIE

Nadere informatie

Spoor Human Resource Management en veranderingsmanagement INZETBAARHEID VAN JONG EN OUD NATIONALE EN INTERNATIONALE ERVARINGEN.

Spoor Human Resource Management en veranderingsmanagement INZETBAARHEID VAN JONG EN OUD NATIONALE EN INTERNATIONALE ERVARINGEN. Spoor Human Resource Management en veranderingsmanagement INZETBAARHEID VAN JONG EN OUD NATIONALE EN INTERNATIONALE ERVARINGEN Inhoudsopgave AFKORTINGEN 3 INLEIDING 5 1 FINLAND 7 1.1 Demografische context

Nadere informatie

Toegang van Annemagreet Kuiper. Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ Maart 2007. Lisette Schipper Anthonie Maranus

Toegang van Annemagreet Kuiper. Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ Maart 2007. Lisette Schipper Anthonie Maranus Goed geregeld?! Toegang tot zorg- en dienstverlening voor klanten van concerns voor zorg en welzijn Toegang van Annemagreet Kuiper Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ

Nadere informatie

Onderzoek naar de juridische en rechtskundige dienstverlening

Onderzoek naar de juridische en rechtskundige dienstverlening Onderzoek naar de juridische en rechtskundige dienstverlening Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken Rotterdam, 28 november 2014 Onderzoek naar de juridische en rechtskundige dienstverlening

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs Dit hoofdstuk is onderdeel van de publicatie Filantropie in Nederland, onder redactie van Lucas Meijs, een

Nadere informatie

Actief arbeidsmarktbeleid voor de Europa 2020 -strategie Ways to move forward

Actief arbeidsmarktbeleid voor de Europa 2020 -strategie Ways to move forward Actief arbeidsmarktbeleid voor de Europa 2020 -strategie Ways to move forward Vlaamse Overheid, Departement Werk en Sociale Economie i.s.m. het Steunpunt Werk en Sociale Economie, de Europese Commissie

Nadere informatie

DE zorgmarkt IN 2020 Samenwerken richting een onzekere toekomst

DE zorgmarkt IN 2020 Samenwerken richting een onzekere toekomst S E E I N G T H I N G S D I F F E R E N T LY DE zorgmarkt IN 2020 Samenwerken richting een onzekere toekomst Scenario Planning inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Scenario Planning 5 De Zorgmarkt anno 2010

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit der

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 HET GEBRUIK VAN BOOTSTRAP FINANCIERING IN DE ICT- EN BIOTECHNOLOGIESECTOR Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad

Nadere informatie