Advies Kleinschalige innovaties MKB en leefbaarheid landelijk gebied; sturen op dynamiek vanuit het midden!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies Kleinschalige innovaties MKB en leefbaarheid landelijk gebied; sturen op dynamiek vanuit het midden!"

Transcriptie

1 Advies Kleinschalige innovaties MKB en leefbaarheid landelijk gebied; sturen op dynamiek vanuit het midden! september

2 Inhoudsopgave Samenvatting pag Adviesaanvraag GS pag Aanpak SER pag Leren van de IDOP s pag Leren van de stedelijke aanpak pag Hoofdboodschap: mental shift en focus op het middenveld pag Versterk autonome ontwikkelingen pag Basis op orde (ruimte, regels, breedband) pag Innovatieve financieringsaanpak pag Conclusies en aanbevelingen pag. 11 Bijlage: overzicht deelnemers expertmeeting 4 juli 2012 pag. 13 2

3 Samenvatting Met de IDOP-aanpak (integrale dorpsontwikkelingsplannen) heeft provincie de opmaat gegeven voor een vernieuwende aanpak van de leefbaarheid in het landelijk gebied. De SER adviseert die aanpak de komende jaren een vervolg te geven en te intensiveren (IDOP 2.0), hetgeen zeer goed aansluit bij de nieuwe provinciale koers van Stad en Platteland. Gemeenschappelijk uitgangspunt is dat er meer ruimte wordt geboden voor ondernemerschap en voor private initiatieven. Om het platteland leefbaar te houden is economische activiteit noodzakelijk, bedrijven zijn actoren voor vernieuwing en houden de sociale cohesie mede in stand. De vervolgaanpak vraagt echter wel een bredere scope om MKB-gedragen innovaties te stimuleren. Het vraagt in het algemeen een sterker interdisciplinaire aanpak met meer gerichte aandacht voor de economische en ruimtelijke aspecten. Rode draad door dit advies is dat de tijdgeest om een fundamenteel andere aanpak vraagt. Veel minder aanbodgestuurd en vanuit zware structuren, zoals in het reconstructieproces, veel meer vanuit een hybride, lichtvoetige aanpak met slimme verbindingen in de lokale gemeenschap. Op dat punt kan worden geleerd van de aanpak in de steden, als voorbeeld wordt verwezen naar het starterscentrum West-Brabant. Het vizier wordt daarmee gericht op de kracht van het maatschappelijk middenveld. Daar zit veel potentiële dynamiek, uit recent onderzoek blijkt dat Brabant relatief goed scoort ten aanzien van nieuw ondernemerschap. Interessant is ook het autonoom ontstaan van nieuwe coöperatieve bedrijvigheid in het landelijk gebied, bijvoorbeeld in de zorg- of energiesector. Het uitlokken van initiatieven begint echter wel met een heldere en uitnodigende gemeentelijke visie waar potentiële ondernemers (vaak ook zzp ers) brood in zien. Gezien de schaalgrootte van de gemeenten in het landelijk gebied verdient het aanbeveling om dit als gezamenlijke gemeenten in regionaal verband uit te werken. De nieuwe aanpak vraagt een mental shift, niet alleen bij de provincie maar zeker bij de in het algemeen kleinere gemeenten en ook bij ondernemers. Juist ook daarom is het zeer gewenst dat de provincie dit vernieuwingsproces de komende jaren langs diverse lijnen blijft ondersteunen. Het verdient aanbeveling daar ondernemingsorganisaties en partijen als de Vereniging Kleine Kernen bij te betrekken en medeverantwoordelijkheid te geven. De aanbevelingen in dit advies zijn divers van karakter, ze variëren van het ondersteunen van oliemannetjes tot het toestaan van de mogelijkheid van experimenteerruimte in de provinciale Verordening Ruimte, bijvoorbeeld door een vrijstellingsbevoegdheid voor colleges van B&W. Last but not least blijft het van belang dat de provincie het proces ook financieel aanjaagt door middel van het participatief en vooral ook innovatief inzetten van de beschikbare 10 mln. Hier maakt het SER-advies onderscheid tussen de financiering van (startende) bedrijfjes en het steunen van overige initiatieven. Voorgesteld wordt een provinciale verdubbelaar in te zetten voor het stimuleren van MKB-gedragen innovaties vanuit het maatschappelijke midden. 3

4 1. Adviesvraag GS De provincie vernieuwt de komende jaren haar inzet t.a.v. het stimuleren van de leefbaarheid van het landelijk gebeid. Richtinggevend is het koersdocument De transitie van stad en platteland; een nieuwe koers. Voor de bestuursperiode is een budget beschikbaar van 10 miljoen. 1 De nieuwe koers leefbaarheid bevat drie beleidsrichtingen: 1. Uitvoering IDOP s (integrale dorpsontwikkelingsplannen) tot een succes maken 2. Regionale aanpak leefbaarheid opstarten 3. Burgerparticipatie en leefbaarheid een plek geven in de provinciale kernopgaven In de adviesaanvraag wordt gevraagd onze visie te geven op de voorgenomen aanpak. Daarbij in het bijzonder de vraag hoe, door het MKB er sterker bij te betrekken, extra kansen kunnen worden benut. Het gaat dan niet zozeer om grootschalige initiatieven, maar om de vraag hoe binnen de context van leefbaarheid initiatieven van ondernemers gericht op kleinschalige economische innovatie meer en beter gestimuleerd kunnen worden. Afgeleide vraag is hoe het MKB betrokken kan worden bij behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit, in het bijzonder tegen de achtergrond van de afname van het aantal agrarische bedrijven. 2. Aanpak SER Bij het opstellen van dit advies hebben wij gekozen voor de weg van consultatie en interactie met het bredere netwerk van het bedrijfsleven. Dat is als volgt gebeurd: Gestart is met het inwinnen van advies van deskundigen van de Kamer van Koophandel. De Kamer is immers via diverse invalshoeken betrokken bij het stimuleren van economische vitaliteit, uiteraard ook in het landelijk gebied. Denk daarbij aan de inbreng voor gemeentelijke ruimtelijke plannen, de inzet van instrumenten als de ruimteverkenner en het opzetten van centrummanagement. Als tweede stap is samen met MKB Brabant op 4 juli 2012 een expertmeeting georganiseerd met deelnemers uit het brede veld van ondernemers, politiek, banken en intermediaire organisaties. Voor een overzicht van de deelnemers aan deze expertmeeting verwijzen wij naar de bijlage. Het na deze interacties opgestelde concept-ser advies is op 30 augustus jl. ter advisering voorgelegd aan onze themacommissie Economie & Innovatie. Dat gaf aanleiding tot verdere aanscherping op onderdelen. 1 Ter vergelijking: in de vorige periode heeft de provincie ca. 50 mln. geïnvesteerd, volgens berekening is daarmee meer dan 300 mln. aan investeringen gegenereerd 4

5 Alvorens onze visie stapsgewijs uiteen te zetten, nu eerst enkele algemene opmerkingen. Ten eerste willen wij wijzen op het belang van een goede analyse en definiëring. De provincie wordt geadviseerd helder aan te geven wat moet worden verstaan onder landelijk gebied en wat het beeld is van kleinschalige innovaties. Gaat het bijvoorbeeld alleen over de kernen of ook over het echte buitengebied? Wij gaan in het kader van dit advies uit van de eerste lezing i.c. de kernen. Voorts is het goed dat we ons realiseren dat het landelijk gebied economisch betekenisvol is. Het zou verkeerd zijn het beeld op te roepen van een krimpend restgebied, want grofweg gaat het om ca. 30% van het Bruto Regionaal Product. Het betreft met andere woorden een niet te verwaarlozen deel van de bedrijvigheid in de provincie en, zoals dat voor de gehele Brabantse economie geldt, gaat het om een grote diversiteit aan bedrijvigheid. En dat neemt de komende jaren alleen maar verder toe, bijvoorbeeld als gevolg van het nieuwe werken en de ontwikkelingen rond zzp ers. Ergo, ook in het landelijk gebied moet worden ingespeeld op nieuwe economische verschijningsvormen en dat biedt nieuwe kansen voor vitaliteit en leefbaarheid. 3. Leren van de IDOP s Er kan veel worden geleerd van de provinciale aanpak via de IDOP s (integrale dorpsontwikkelingsplannen). Dit wordt bevestigd door actuele analyses van EIM/Panteia 2 met de pakkende ondertitel Krachtig krimpen. Zowel over de effectiviteit als over de doelmatigheid van de aanpak worden positieve conclusies getrokken. Daarnaast kunnen voor de vervolgaanpak lessen worden getrokken uit een aantal kanttekeningen van de onderzoekers. Dit bevestigt onze visie dat de IDOP s als een opmaat moeten worden gezien voor een sterk vernieuwende aanpak in het landelijk gebied, een ambitie die wij ook terugzien in het koersdocument Stad en Platteland. Hieronder zetten wij de leermomenten kort op een rij. Effectiviteit De formule van de IDOP s kenmerkt zich door het mobiliseren van burgers bij hun omgeving. Dat blijkt erg goed te werken, want 81% van de gemeenten heeft plannen ingediend en de deelname door burgers was opvallend groot. Kennelijk werkt het als de ownership wordt overgeheveld van overheid naar particulieren. Hier speelde uiteraard ook mee dat er een zak provinciaal geld op de plank lag, en geld blijft van belang om zaken in beweging te krijgen. Ook is de samenwerking tussen provincie en gemeenten door de IDOP s verbeterd en overall is het effect op de leefbaarheid gestegen van 6,3 naar 7,3. Maar er zijn ook minpunten te noteren: het integrale karakter van de plannen laat vaak te wensen over, de economische aspecten komen veelal niet aan bod en ook tussen de IDOP s is niet of nauwelijks samenwerking. Efficiency Het multipliereffect van de provinciale impuls is relatief groot en het werken met cofinanciering blijkt een succesformule. Met een plafond van per IDOP konden veel kernen worden gestimuleerd. Daar staat tegenover dat er tot dusver weinig gebruik van is gemaakt door ondernemers of hun netwerken. 2 EIM/Panteia Krachtig krimpen,

6 Fundamentele conclusie naar aanleiding van het onderzoek van Panteia/EIM is dat de aanpak in het landelijk gebied niet alleen gekenmerkt zou moeten worden door het bestrijden van effecten, bijvoorbeeld van de bevolkingskrimp, maar dat het er vooral om dient te gaan gaat dat er economisch perspectief wordt geboden aan burgers en bedrijven. Wij onderstrepen de relevantie van deze conclusie. Ook in het landelijk gebied moet door (samenwerkende) gemeenten meer worden gestuurd op economisch perspectief. Voor de vervolgaanpak van de IDOP s houdt dat in dat moet worden nagedacht over de economische structuur c.q. de economische inkleuring van een gebied. Wezenlijk is het om een visie te hebben waar bedrijven en burgers een goed gevoel bij hebben, waar men zich door uitgedaagd voelt. En die visie ontwikkel je samen, de overheid is dus niet meer alleen probleemeigenaar. Overigens houdt dit wat ons betreft niet in dat iedere gemeente of kern nu een eigen sociaaleconomische visie moet gaan ontwikkelen. Vaak is het slimmer om dat als samenwerkende gemeenten of regionaal te doen. Bovendien voorkomt het dat het proces tevoren volledig dichtgetimmerd wordt. En dit sluit aan bij een andere wezenlijke conclusie, namelijk dat burgers en bedrijven zich kennelijk meer aangetrokken voelen door een open en flexibele IDOP-aanpak dan door een zware en ingewikkelde planontwikkelingsprocessen als de reconstructieaanpak. Essentieel is ook hier een gedeelde ownership : burgers en bedrijven willen samen met de overheid probleemeigenaar zijn. Kijk daarom samen wat je met een gebied wilt, betrek ondernemers concreet bij de gebiedsontwikkeling en biedt ondernemingsruimte. Dat is voor ons de lering uit de IDOP s. 4. Leren van de stedelijke aanpak De aanpak in het landelijk gebied kan een vliegende start maken door zoveel mogelijk gebruik te maken van de ervaringen in de stedelijke gebieden. Het wiel is daar soms al uitgevonden, bijvoorbeeld als het gaat om het scheppen van de juiste voorwaarden voor startende of doorstartende bedrijven. Als good practice verwijzen wij naar de aanpak in West-Brabant. Starters Centrum West-Brabant i.o. In dit kader is in Roosendaal en Bergen op Zoom gestart met een lichte en laagdrempelige aanpak, die snel weerklank heeft gevonden in West-Brabant en daarbuiten. Einde 2012 is er een heel lichtvoetig Starters Centrum West-Brabant. Jonge starters worden geholpen met advisering, er worden thema-avonden en bedrijfsbezoeken georganiseerd en er worden door de woningbouwcorporaties (Aramis/Allée Wonen) huisvestingsmogelijkheden gecreëerd in leegstaande panden tegen bijzondere voorwaarden. Ook het onderwijs (ROC s) is betrokken en jongeren worden ingeschakeld bij het opknappen van die panden (leerervaringsplaatsen), de deels opgeknapte panden worden vervolgens voor een zeer lage prijs 50 per vierkante meter/jaar) verhuurd. Ook wordt aan iedere starter een ondernemer als (gratis) coach gekoppeld. Deze laagdrempelige aanpak werkt, want in een tijdsbestek van enkele weken zijn wel 20 ruimtes aan bijna evenveel nieuwe bedrijfjes verhuurd. Binnenkort wordt gestart met een derde pand waar weer 10 starters beginnen. Inmiddels zijn er diverse particuliere partijen die zich hebben aangemeld om mee te doen of mogelijk zelfs de aanpak willen overnemen. Dus de inktvlekwerking is groot. 6

7 Wat leert deze aanpak nu vooral volgens de oorspronkelijke initiatiefnemers? Het vraagt wat hen betreft vooral om om-denken : niet meer denken vanuit de overheid als enige probleemeigenaar, maar vanuit (ook hier weer!) gedeelde ownership. Wacht dus niet op initiatief van de overheid, maar pak als burgers en bedrijven de eigen verantwoordelijkheid en kom met concrete plannen, heb ook geloof en vertrouwen in elkaar. Zet geen zware structuur op en zorg goed voor de communicatie, laat positieve reuring ontstaan. Wat zijn de overige lessen van de stedelijke aanpak: - probeer te bundelen en ga slim verbinden ( anders denken ) - kies focus voor een gebied, probeer niet overal alles - zorg dat je ondernemers en burgers mobiliseert, bind je aan partijen - doe het vooral ook als gemeenten samen en leer van elkaar - zet geen zware structuur op - zorg voor actieve communicatie, laat positieve reuring ontstaan 5. Hoofdboodschap: mental shift en focus op middenveld Uit voorgaande paragrafen is een heldere boodschap te destilleren, namelijk dat de tijdgeest vraagt om een fundamenteel andere aanpak dan in het verleden. Er wordt een mental shift gevraagd. Bij de oude aanpak was de overheid per definitie aan zet, niet alleen in de ontwerpfase maar ook in de uitvoering. Soms ook gebaseerd op ingewikkelde structuren, zoals in het reconstructieproces. De nieuwe aanpak, die meer bij deze tijd past, zal veelkleuriger zijn, zowel in de aard van de initiatieven als in de verdeling van verantwoordelijkheden. Hier kan aansluiting worden gevonden bij de bekende driehoek van Wim van de Donk, hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde en uiteraard ook commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. Dit denkmodel met de dynamiek in het centrale middengebied - had weliswaar betrekking op de positie van maatschappelijke organisaties, maar in de kern ging het om eenzelfde type van vernieuwd positioneren: 7

8 Het vizier moet dus op de kracht en dynamiek in het maatschappelijke midden, daar zit veel potentieel ondernemerschap. Brabanders zijn overigens van oudsher al ondernemend, zeker in het landelijk gebied. Het platteland is in het verleden de kraamkamer geweest van innovatieve ontwikkelingen, het meest sprekende voorbeeld daarvan is wel het ontstaan van DAF in Deurne. Daar ontwikkelde de dorpssmid zich tot een internationaal bedrijf dat zich in Eindhoven vestigde voor de verdere ontwikkeling van zijn bestaan. Maar ook op het platteland zelf ontwikkelden zich belangrijke bedrijven, zoals Bavaria in Lieshout. En dat Brabanders een ondernemend volk zijn wordt onderstreept door actueel onderzoek, bijvoorbeeld van het EIM 3, dat ondernemerschap in Zuidoost-Brabant heeft vergeleken met de rest van Nederland. Het aandeel mensen dat pas is gestart of bezig is met de start van een bedrijf blijkt relatief hoog te zijn. Ook de houding van de bevolking ten opzichte van ondernemerschap scoort positiever dan in de rest van het land. Het kenmerk van die ondernemers is bovendien dat men zich in het algemeen zeer betrokken voelt bij het eigen gebied en dat is naar onze mening de gouden formule voor het tot een succes maken van de provinciale vervolgaanpak leefbaarheid landelijk gebied. Dat onderstreept onze stelling dat voor het stimuleren van kleinschalige innovaties in het landelijk gebied de kracht en dynamiek van het maatschappelijke midden moet worden aangeboord. Eerst en vooral vraagt dit om om-denken en een conceptuele aanpak die gekenmerkt wordt door gedeelde ownershnip. Daarnaast moet uiteraard de basis op orde zijn en dienen de juiste generieke randvoorwaarden te worden geschapen. Zo vraagt het een veel meer uitnodigend beleid, gebaseerd op vertrouwen in plaats van wantrouwen. Provincie en gemeenten staan samen aan de lat bij het doorvoeren van deze mental shift in het beleid (zie verder par. 6). Voorts is hulp bij het starten van het bedrijf een welkom en ook noodzakelijk onderdeel van een ondernemersvriendelijke aanpak. Dat kan door gebruik te maken van de afgeleide structuur van de reconstructie, waarbij in een aantal regio s onafhankelijke streekmanagers zijn aangesteld om bedrijven te ondersteunen bij nieuwe initiatieven. Deze oliemannetjes zijn cruciaal onderdeel van de door ons bepleite, hybride aanpak, zij moeten zorgen voor slimme verbindingen. Provincie en gemeenten doen er goed aan het mogelijk te maken dat zij de komende jaren deze rol kunnen blijven spelen bij het sturen op economisch perspectief vanuit het maatschappelijke midden. 5.1 Versterk autonome ontwikkelingen In het landelijke gebied tekent zich autonoom, al dan niet als gevolg van de bevolkingskrimp, een aantal nieuwe ontwikkelingen en initiatieven af die perspectiefrijk zijn voor het versnelt doorvoeren van de nieuwe aanpak zoals hiervoor bepleit. Interessant is dat het gaat om bewegingen die bottomup, vanuit burgers of maatschappelijke organisaties, worden geïnitieerd. Vanwege dit gegeven beveelt de SER aan om in het nieuwe provinciale beleid bij voorrang in te spelen op juist deze autonome bewegingen vanuit het middenveld. Wij belichten hieronder enkele interessante voorbeelden. 3 EIM/Panteia, Ondernemerschap in Zuidoost-Brabant in perspectief, februari

9 Een zeer interessante ontwikkeling is dat er in Brabant in snel tempo nieuwe bedrijvigheid in coöperatief verband ontstaat op economisch-maatschappelijke gebieden als de zorg & welzijn, IT, energie en leisure. Vooral in het landelijk gebied is dat het geval, alleen al in Zuidoost-Brabant is bijvoorbeeld al een 16-tal zorgcoöperaties actief. Ook in West-Brabant wordt het thema zorg en leefbaarheid opgepakt, ondermeer de 16 Rabobanken zetten er in West-Brabant en Zeeland hun schouders onder. Voorts vragen wij aandacht voor het nieuwe denken bij een belangrijke maatschappelijke partij als de ZLTO, die sterk vernieuwend wil inzetten op de communicatie en samenwerking tussen agrariërs en hun maatschappelijke omgeving. Men wil in dat kader contracten afsluiten. Behalve over het aanpakken van hinderproblemen kan deze aanpak ook interessant zijn voor het ontwikkelen van nieuwe economische dragers voor vrijkomende agrarische gebouwen. Zoals bekend gaat de bedrijfsbeëindiging de komende jaren door en daarmee ook de verdere schaalvergroting in de landbouwsector. 6. Basis op orde (ruimte, regels, breedband) Naast de filosofie van het om-denken moet ook aan een aantal meer traditionele voorwaarden worden voldoen om kleinschalige innovaties en ondernemerschap uit te lokken. Kort gezegd dienen gemeenten ervoor te zorgen dat de basis op orde is. Daarbij denken wij vooral aan het scheppen van de juiste voorwaarden op gebieden als de ruimtelijke ordening, regelgeving en voorzieningen op het gebied van breedband (glasvezel). De provincie kan op die terreinen een belangrijke faciliterende rol spelen, actueel voorbeeld is de Digitale Agenda voor Brabant die ook voor de vitaliteit van het landelijk gebied van grote betekenis zal zijn. Cruciaal is helderheid over de regelgeving. Belangrijk signaal in dit verband: ondernemers hebben in het algemeen niet zoveel moeite met regels, maar ze hebben vooral behoefte aan duidelijkheid over wat in de visie van de gemeente wel/niet mogelijk is. Daar ontbreekt het dikwijls aan, gemeenten verschuilen zich nogal eens achter de provincie en dat is vaak zeer ten onrechte. Die onduidelijkheid is fnuikend voor ondernemerschapinitiatieven. Rigide bepalingen in bestemmingsplannen (kernrand en buitengebied) verhinderen bovendien vaak innovatieve ontwikkelingen. Nieuwe bedrijven, vooral starters, lopen tegen allerlei regels en wetten aan die een enorme vertraging opleveren. Wat nu vooral nodig is, is het maken van bestemmingsplannen op maat en het bieden van experimenteerruimte om ondernemers de kans te geven snel te kunnen starten met bedrijvigheid, in plaats van allerlei dure onderzoeken en onderbouwingen te moeten aanleveren. Bij de Provincie zou moeten worden nagegaan of in de Verordening Ruimte de mogelijkheid van experimenteerruimte kan worden toegestaan, bijvoorbeeld door vrijstellingsbevoegdheid te geven aan colleges van B&W om snel te kunnen schakelen. Belangrijk is dus dat gemeenten een heldere en uitnodigende visie hebben op de ruimte voor ondernemerschap. Aan (potentiële) ondernemers moet meteen duidelijk kunnen worden gemaakt wat/waar mogelijk is, maar daar ontbreekt het vaak aan. Ook vragen nieuwe ondernemingsvormen, zoals bijvoorbeeld zzp ers om een inventiever opererende overheid (beleid op maat). 9

10 Ook hier kan de provincie mogelijk een waardevolle faciliterende rol spelen. Als good practice voor een sterk ondernemersgerichte aanpak kan worden verwezen naar de aanpak in de gemeente Laarbeek, waar wordt gewerkt met een locatietoets. Met deze aanpak kan de gemeente aan (potentiële) ondernemers de gewenste duidelijkheid geven over wat op de desbetreffende locatie mogelijk is. 7. Innovatieve financieringsaanpak Tot slot besteden we in dit advies kort aandacht aan de gewenste financieringsaanpak. Want naast al die andere hiervoor beschreven randvoorwaarden blijft de beschikbaarheid van (provinciaal) aanjaaggeld van wezenlijke betekenis voor het uitlokken van initiatieven. Maar ook hier is innovatie van beleid geboden, want zowel aan overheidszijde (afschaffing subsidies) als in de markt (ketens, netwerken) is een nieuwe werkelijkheid ontstaan. Voordat we dit verder uitwerken in aanbevelingen voor de provinciale financiering, willen we er op wijzen dat onderscheid gemaakt zou moeten worden tussen de financiering van (startende) bedrijfjes en de financiering van overige initiatieven. Bij de strikte bedrijfs- of startersfinanciering zou naar ons oordeel zoveel mogelijk aansluiting moeten worden gezocht bij reeds in de markt beschikbare financieringsmogelijkheden. Bijzondere aandacht vragen wij hierbij voor het door BOM en Provincie aangekondigde Brabantbrede ontwikkelfonds voor innovatieve projecten, waar ook in het landelijk gebied op kan worden ingespeeld. Ook in het SRE-gebied is een soortgelijk fonds beschikbaar. Heel wezenlijk is het om bij de financieringsaanpak te denken in termen van ketens en netwerken. Want anno 2012 is de economie georganiseerd als een netwerkeconomie, de situatie in het landelijk gebied werkt daar niet echt van af. Naast de grotere Brabantse clusters, zoals bijvoorbeeld agrofood, high tech systems of logistiek, kan het ook gaan om netwerken op een kleinere regionale schaal. Ook in het landelijk gebied is dat clusterdenken herkenbaar voor ondernemersinitiatieven. Hier zou de provinciale financiering op moeten worden ingericht. Wij voelen ons daarbij gesterkt door opvattingen van Rabobank Nederland, die aangeeft dat de financiering nadrukkelijker in een keten zou moeten worden georganiseerd, waarmee beter kan worden ingespeeld op de verschillende fases van bedrijfsontwikkeling (preseed, seed, herfinanciering). Het provinciale IDOP-aanjaaggeld zou zeer goed kunnen worden ingezet op het stimuleren van publiek-private initiatieven vanuit het maatschappelijk midden in het landelijk gebied. Denk ter vergelijking aan netwerkachtige ondernemersinitiatieven zoals in het kader van de startersaanpak in West-Brabant. Voor het ondersteunen van dergelijke intitiatieven in het landelijk gebied zou als stimulans een provinciale verdubbelaar kunnen worden ingezet, dus als cofinanciering van lokaal geld. Het is wel van wezenlijk belang dat dit op een zeer laagdrempelige manier gebeurt, zonder ingewikkelde regels en bepalingen. De gemeenten kunnen toezien op het juist besteden van het geld en uiteraard wordt door de uitvoerende partij achteraf gerapporteerd over de besteding van de middelen. 10

11 8. Conclusies en aanbevelingen Met IDOP-aanpak heeft provincie de opmaat gegeven voor een vernieuwende aanpak van de leefbaarheid in het landelijk gebied. De SER adviseert die aanpak de komende jaren een vervolg te geven en te intensiveren (IDOP 2.0). Dat sluit ook erg goed aan bij de provinciale ambities als Stad en Platteland, met als uitgangspunt dat er meer ruimte wordt geboden voor ondernemerschap en private initiatieven. De vervolgaanpak vraagt wel een bredere scope. Met name de economische aspecten moeten meer expliciet aandacht krijgen om kleinschalige innovaties vanuit het MKB uit te lokken, het vraagt ook een sterker interdisciplinaire aanpak vanuit het Provinciehuis dan tot dusverre. Voorts komen wij in dit advies tot de conclusie dat de tijdgeest vraagt om een heel andere aanpak dan in het verleden. Veel minder overheidsgestuurd vanuit zware structuren (zoals in het reconstructieproces), veel meer op basis van lichtvoetige constructies en slimme verbindingen met het initiatief aan andere partijen dan de overheid. Op dat punt kan worden geleerd van de aanpak in de steden, als voorbeeld is verwezen naar het starterscentrum West-Brabant. De nieuwe aanpak vraagt een mental shift, niet alleen bij de provincie maar zeker bij de in het algemeen kleinere gemeenten en ook bij ondernemers. Juist ook daarom is het zeer gewenst dat de provincie dit vernieuwingsproces de komende jaren stevig blijft ondersteunen, met aandacht voor zowel sociale als economische en ruimtelijke faciliteiten. Gezien de lading van dit vernieuwingsproces zouden wij willen spreken van een Brabantse taskforce. Het verdient aanbeveling daar onderne-mersorganisaties en partijen als de Vereniging Kleine Kernen bij te betrekken en medeverantwoor-delijkheid te geven. Tot slot blijft het van belang dat de provincie het proces ook financieel faciliteert en ook daarbij kiest voor een innovatieve, op ketens en netwerken gerichte aanpak (inzet provinciale verdubbelaar). Belangrijkste aanbevelingen 1. De provincie trekt de IDOP-aanpak door, met een sterker accent op de economische en ruimtelijke aspecten om succesvol kleinschalige innovaties (MKB) uit te lokken. Het vraagt een sterker interdisciplinaire aanpak vanuit het provinciehuis dan voorheen. 2. Samen met de gemeenten stelt de provincie een Brabantse taskforce in, gericht op het ontwikkelen en uitdragen van de nieuwe koers leefbaarheid landelijk gebied en gekenmerkt door meer (experimenteer)ruimte en verantwoordelijkheid voor burgers en bedrijven. Er wordt gestuurd op sociaal-economische dynamiek vanuit het midden. 3. In plaats van een aanbod- en structuurgestuurde aanpak wordt gekozen voor een hybride, lichtvoetige aanpak. Ondernemersorganisaties, banken en partijen als de Vereniging Kleine Kernen worden actief betrokken bij de operationalisering. Het goede uit de reconstructie blijft behouden, door streekmanagers in staat te stellen te functioneren als oliemannetjes en streekhuizen te positioneren als broedplaatsen voor innovatieve concepten. 11

12 4. De provincie bevordert dat bij de gemeenten de basis op orde is (ruimte, regels, breedband). Essentieel is dat er overal in Brabant een heldere en vooral ook uitnodigende (inter) gemeentelijke visie is op ruimte voor kleinschalige MKB-gedragen innovaties. Op ruimtelijk terrein wordt vertragende regelgeving aangepakt. Naast bestemmingsplannen op maat wordt in de Verordening Ruimte de mogelijkheid geboden voor het bieden van experimenteerruimte, door Colleges van B&W vrijstellingsbevoegdheid te geven. 5. Het beschikbare provinciale budget van 10 mln. wordt innovatief ingezet. Er wordt een provinciale verdubbelaar ingezet als aanjaaggeld voor MKB-gedragen, netwerkachtige initiatieven in het landelijk gebied. Dit wordt een praktisch instrument waaraan zo weinig mogelijk regels zijn verbonden, zodat het echt als een versneller gaat werken. Voor strikte bedrijfsfinanciering wordt zoveel mogelijk aangesloten bij reeds bestaand financieringsmogelijkheden in de markt of bij het aangekondigde, Brabantbrede ontwikkelfonds voor innovatieve projecten. s-hertogenbosch, 13 september

13 Bijlage: overzicht deelnemers expertmeeting 4 juli Naam: de heer P. Feijtel, dagvoorzitter De heer P. Apeldoorn mevrouw L. Beduwé mevrouw A. de Brouwer de heer W. Donkers de heer A. Dominicus de heer G. Bosch De heer B. van Boxmeer de heer L. Dubbeldam de heer J. van der Dussen Mevrouw S. van Eenbergen de heer G. Enning de heer J. Franken de heer J. Gijsbers de heer K. van Heesbeen de heer M. van Hooff mevrouw C. Koolhout de heer W. Kraanen de heer H. van der Loo de heer H. Markus de heer P. Princen mevrouw W. van Rijt de heer M. de Rooij de heer F. van Rooij mevrouw V. Slegers mevrouw L. Smit de heer J. Smeekens de heer G.J. Swinkels de heer P. van der Tol Mevrouw A. van Uytrecht de heer J. Verschoor de heer E. van Vuuren Inleiders: Lia Smit / Wilma van Rijt Gijs Bosch Jan Smeekens Cindy Koolhout Organisatie: MKB Brabant Provincie Noord-Brabant, directie E&M MKB Brabant ZLTO Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant VMK Kamer van Koophandel Brabant Gemeente SER Brabant SOB Provincie Noord-Brabant, directie SCO Koninklijke Metaalunie Zuidoost-Nederland Please personeelsadm. en Streekproducten Croy Roba ZLTO Vertegenwoordiger MKB Peelnetwerk F&A Rabobank NL Recron Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant OVO NV Rewin West-Brabant Panteia / EIM AWVN Horeca Nederland Lid Provinciale Staten Brabant Panteia / EIM ex dir. NV REDE/ Starters Centrum West-Brabant SER Brabant Streekplatform De Peel Provincie Noord-Brabant Golfpark Almkreek Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland Panteia / EIM Kamer van Koophandel Brabant Starters Centrum West-Brabant, vh. Directeur NV Rede Rabobank NL 13

Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant

Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant 2012-2015 Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant 10655 Omslag Leefbaarheid.indd 2 18-02-13 15:17 Inhoudsopgave 1 Context en uitgangspunten 3 2 Perspectief (stip

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

ADVIES Naar een toekomstbestendige detailhandelsstructuur; regie en sturing in een snel veranderend winkellandschap!

ADVIES Naar een toekomstbestendige detailhandelsstructuur; regie en sturing in een snel veranderend winkellandschap! ADVIES Naar een toekomstbestendige detailhandelsstructuur; regie en sturing in een snel veranderend winkellandschap! Juni 2013 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Provinciale discussienota, observaties 2.1

Nadere informatie

SMAL PAD, BREED PERSPECTIEF

SMAL PAD, BREED PERSPECTIEF april 2013 SMAL PAD, BREED PERSPECTIEF Over de publieke sector tijdens de regeerperiode 2012 2016 en de bijdragen van BMC intergemeentelijke samenwerking duurzame schoolontwikkeling zorg dichtbij woonmarkt/vastgoed

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

De Regio Centraal. Advies over afstemming en samenwerking op regionale arbeidsmarkten

De Regio Centraal. Advies over afstemming en samenwerking op regionale arbeidsmarkten De Regio Centraal Advies over afstemming en samenwerking op regionale arbeidsmarkten Raad voor Werk en Inkomen juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Advies 5 A. Advies aan de staatssecretaris van SZW

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

STICHTING SER-ZEELAND. Naar een Energieakkoord voor duurzame groei. - bruggen slaan tussen rijk en regio! -

STICHTING SER-ZEELAND. Naar een Energieakkoord voor duurzame groei. - bruggen slaan tussen rijk en regio! - STICHTING SER-ZEELAND Naar een Energieakkoord voor duurzame groei - bruggen slaan tussen rijk en regio! - Januari 2013 Samenvattend De inventarisatie in deze gezamenlijke nota onderstreept nadrukkelijk

Nadere informatie

De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte

De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte Een nieuwe visie en strategie op de werklocaties in Groningen Visie Werklocaties, maart 2014 Inhoudsopgave Publiekssamenvatting 3 1. Inleiding 5 2. Visie

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg

Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg Een bijdrage van Ronduit Open aan de discussie over en versterking

Nadere informatie

Oplossingsrichtingen bij het begeleiden van bevolkingsdaling

Oplossingsrichtingen bij het begeleiden van bevolkingsdaling Oplossingsrichtingen bij het begeleiden van bevolkingsdaling Nirov BMC Ministerie van Binnenlandse Zaken: Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking Programma Bevolkingsdaling P-10 Stimuleringsfonds

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven

Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) November 2013

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie

(N)iets doen is hard werken

(N)iets doen is hard werken Investeren in netwerken: (N)iets doen is hard werken Essay Bergen op Zoom 11-10-2014 Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Prof. Dr. Mark van Twist Jorgen Schram MSc Daphne Bressers MSc Dr. Martijn

Nadere informatie

advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda

advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda s-hertogenbosch, mei 2008 SER Brabant SER Brabant adviseert het provinciaal bestuur over de

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Bouwen aan samenwerking. Maasmeanders in beweging door professionalisering en ondernemersinitiatief

Bouwen aan samenwerking. Maasmeanders in beweging door professionalisering en ondernemersinitiatief Maasmeanders in beweging door professionalisering en ondernemersinitiatief Maasmeanders in beweging door professionalisering en ondernemersinitiatief Colofon In opdracht van: Opgesteld door: Interactive

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie