Mededelingen voor Algemene Ledenvergadering ZWS d.d. 22 september 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mededelingen voor Algemene Ledenvergadering ZWS d.d. 22 september 2011"

Transcriptie

1 Mededelingen voor Algemene Ledenvergadering ZWS d.d. 22 september 2011 (Mirande Bonenkamp en Nicoline Adèr) Onderwerpen: - Voortgang SBB implementatie - Programmamanagement MBO 15 - Themabijeenkomst 30 september de marsroute - Vervolgtraject examenprofiel - Bestuurlijk overleg BoZ inzake examenprofielen - 30 plus arrangement - BPV-monitor - NLQF-EQF - Talen en rekenen - Associate Degree-aanvragen - Professionaliseren in Welzijn - Wet Big en Verpleegkundige, Verzorgende - Project Diversiteit; voortgang - Servicedocumenten in kader van BoZ convenant - Voortgang project Dementie. En dan? - Voortgang implementatie nieuwe btg-structuur - Uit de nieuwsbrief examenprofielen Voortgang SBB implementatie: De SBB i.o. krijgt zijn verdere vormgeving en structuur. Op 16 september a.s. valt het definitieve besluit over de structuur en vormgeving van de SBB i.o. In het definitieve conceptvoorstel is er sprake van gedeelde bestuurlijke verantwoordelijkheid binnen het bestuur van de SBB op een aantal thema s, waarvoor 3 thema-adviescommissies paritair worden ingericht, die landelijke kaders en richtlijnen maken (voor te leggen en over te nemen door het bestuur van de SBB en in die advieslijn ook aan de minister) die verder binnen de kenniscentra nieuwe stijl paritair sectoraal worden uitgewerkt. De kwantiteit in het bestuur en paritaire commissie als ook hun rol en taak van de onderwijsvertegenwoordiging zal de komende tijd aandacht vragen. Profielbeschrijvingen zijn gereed. Voor de kerngroep en de btg de uitdaging om de last en ruggespraak van onderwijsvertegenwoordigers binnen het kenniscentrum goed te organiseren. In NAD/194616/2011

2 de komende maanden zal duidelijk worden wat de nieuwe structuur gaat betekenen voor de rolinvulling van kenniscentra als ook btg s. Programmamanagement MBO 15: De minister heeft per brief d.d. 5 juli jl. aan alle CvB s laten weten dat ze binnen het nieuwe programmamanagement 2 lijnen instelt, namelijk programmalijn Kwaliteit, waar Hans van Nieuwkerk voor is aangesteld. Binnen deze lijn worden CvB s gevraagd om voor half oktober 2011 een plan van aanpak voor invoering van het actieplan met een jaarlijkse voortgangsrapportage aan te leveren op basis waarvan Hans van Nieuwkerk met CvB leden in gesprek zal gaan om tevens een evt. ondersteuningsaanbod te bieden. Daarnaast is Hans Corstjens ((Platform Betatechniek) aangezocht voor de programmalijn Macrodoelmatigheid. Hij zal in een aantal regio s (R dam, Noord Nederland, Brabant, Limbug en Twente) een pilot uitvoeren, waarbij er gekeken wordt naar een aanpak om te komen tot een professioneel portfoliobeleid bij het onderlinge regionale overleg tussen instellingen en het bedrijfsleven over hun opleidingenaanbod. Zowel OCW als VNO/NCW-MKB verwachten veel van een doelmatiger opleidingenaanbod. Inspelend op de doelmatigheid heeft Colo zeer recent de kwantiteit en aantallen opleidingen in kaart gebracht en uitgegeven. Deze uitgaven bieden een goed overzicht van het aantal opleidingen, geografisch verspreid met aantallen studenten (op basis van DUO-gegevens). Op de website zijn de uitkomsten te zien en de uitgaven te downloaden. Themabijeenkomst 30 september de marsroute : Op 30 september a.s. zal er een themabijeenkomst zijn met sociale partners, MBO Raad Btg ZWS en Calibris. In het ochtenddeel wordt er gestreefd naar een strategische agenda van onderwerpen die we het komende jaar met elkaar willen bespreken in ZWS verband. In het middagdeel staat het thema samenwerken in examinering op de agenda. Inmiddels hebben de kerngroepleden een vooraankondiging ontvangen. Wat betreft de inhoud van het programma zijn vanuit de kerngroep Theo Blom, Cor Dijks en Nicoline Adèr betrokken. Vervolgtraject examenprofiel: (bron: o.a. mail van Frida Hengeveld) Er zijn voor alle mbo-sectoren inmiddels 24 sectorale examenprofielen, één procesarchitectuur examinering, 5 functieprofielen voor examineringdeskundigen, één begrippenkader rondom examinering en één kostenmodel. (zie voor de producten: Afspraken zijn gemaakt en serviceproducten zijn opgeleverd, de invoering kan beginnen. Eind juni heeft de Landelijke Regiegroep Examinering het project Examenprofielen officieel overgedragen aan de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven i.o. (SBB). De landelijke Regiegroep Examinering heeft daartoe alle opgeleverde profielen bekeken en vastgesteld. In de SBB zijn sociale partners, VNO-NCW, MKB-Nederland, Colo en MBO Raad verenigd. De stichting wordt het wettelijk aanspreekpunt voor de minister van OCW voor de thema s: kwalificeren, examineren, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid opleidingenaanbod. Met ingang van het studiejaar start de invoeringsperiode van de examenprofielen. Onderwijsinstellingen zullen (samen met het regionale bedrijfsleven) de sectorale examenprofielen verder dienen te implementeren. De minister van OCW heeft de kwalificatiedossiers vastgesteld tot Het ligt in de bedoeling dat de NAD/192352/2011 2/8

3 sectorale examenprofielen daarna worden opgenomen in de dossiers. Het komend jaar wordt gebruikt om (onder andere met beoogde inzet vanuit de btg) de resultaten en serviceproducten te communiceren naar de (btg-)leden, het gebruik ervan te stimuleren, regionaal overleg te stimuleren, onderlinge vergelijking van examenprofielen, eventuele gewenste verbeteringen te inventariseren en waar mogelijk in samenspraak met sociale partners door te voeren in de sectorale examenprofielen van de toekomst. Voor de sector Zorg, Welzijn en Sport is er binnen de paritaire commissie geen unaniem positief advies verkregen op de inleidende tekst van het examenprofiel, maar heeft de landelijke regiegroep examenprofielen het examenprofiel ZWS wel vastgesteld. Bestuurlijk overleg BoZ inzake examenprofielen: (agendapunt 6 en 7) Op 23 juni jl. heeft er bestuurlijk overleg plaats gevonden met Jan van Zijl, Anky Veldman, Bert Fintelman, Nicoline Adèr met BoZ vertegenwoordigers. Aanleiding was de impasse die is ontstaan rond het examenprofiel. In het overleg is de constatering gedaan dat het inhoudelijke gedeelte geen aanleiding is tot de impasse en dat het invoeringstraject doorgang kan hebben. Gezien de actuele, landelijke ontwikkelingen is er nu een zogenaamde road-map in ontwikkeling, waarin partijen op een aantal thema s aangeven wat ze kunnen en willen. Deze roadmap zal de basis zijn voor de verdere besprekingen en afspraken tussen BoZ en MBO Raad Btg ZWS. Naar verwachting is er begin oktober een volgend bestuurlijk overleg om de roadmap te bespreken. 30 plus arrangement: Op 20 juni en 4 juli jl. is er overleg geweest met OCW (Regina Kleingeld), VWS (Ellen Leistra) en Hans Timmerman en Ben Hoogendam (sociale partners) en Erwin Pierik/Nicoline Adèr (MBO Raad). Dit overleg heeft geresulteerd in een voorstel vanuit OCW (met input vanuit MBO Raad en onze Btg) om te komen tot het instellen van een werkgroep vanuit onderwijs en sociale partners met OCW en VWS waarbij het 30 plus arrangement nader wordt uitgewerkt om te komen tot landelijke sectorale afspraken (zoals afspraken m.b.t. EVC en/of landelijk in te zetten assessment-instrumentarium) om succesvolle bbl-trajecten mogelijk te maken. Vanuit de Btg wordt e.e.a. besproken in de taskforce 30 plus, waar Bert Fintelman (voorzitter), Annette van de Berg, Theo Blom, Marion Brun en Nicoline Adèr zitting in hebben. Tevens zal de Btg ZWS enkele werkgroepleden dienen aan te leveren om deze landelijke werkgroep 30 plus van expertise te voorzien vanuit examencommissies Z&W, ervaren met verzilvering van EVC en de knelpunten die zich daarbij voordoen, en goede voorbeelden inbrengend van verkorte maatwerktrajecten op basis van verzilverde EVC s. Tevens is vanuit OCW bericht dat de bekostigingsregeling voor de 30 plus arrangementen helder is. Ook dit zal meegenomen worden in de verdere besprekingen met sociale partners, btg-leden e.d. In de BiB van september is onderstaand bericht worden opgenomen: Btg ZWS stelt taskforce 30 plus in De kerngroep van de Bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport (Btg ZWS) heeft de taskforce 30-plus ingesteld. Dit naar aanleiding van de intensieve gesprekken die er op dit moment worden gevoerd tussen het ministerie van OCW, het ministerie van VWS, de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en de MBO Raad Btg ZWS over het 30-plusarrangement voor de zorgsector. De inzet van EVC (Erkenning Verworven Competenties) is hierbij een belangrijk gespreksonderwerp. NAD/192352/2011 3/8

4 De taskforce 30-plus voert namens de btg het overleg met de verschillende partijen en stroomlijnt alle informatie rondom het traject voor haar leden. Daarnaast inventariseert de taskforce practices en kansrijke voorbeelden van 30-plustrajecten gebaseerd op EVC en houdt hierover contact met alle belanghebbenden. Binnenkort wordt relevante informatie via een digitaal interactief platform met elkaar gedeeld. Via dit platform kunnen er ook vragen worden uitgewisseld. BPV-monitor: Op 18 augustus jl. was er een expertsessie bpv-monitor, waarbij de uitkomsten van de eerste monitor werden geduid en voorzien van procesmatige en inhoudelijke adviezen. De uitkomsten geven aanleiding om ook als btg meer aan informatievoorziening te doen over de afspraken in het bpvprotocol en het regionale overleg binnen de onderwijsinstellingen en regionaal met meerdere roc s en bedrijfsleven te stimuleren. Kijkend naar de uitkomsten zijn er vooral in de voorbereiding van de bpv nog verbeterslagen te maken, naast de begeleiding tijdens de bpv. Zo blijkt uit de monitor dat er lang niet altijd sprake is van een startgesprek voor aanvang van de bpv in de driehoek student-bpv begeleider-praktijkopleider om over en weer verwachtingen en doelstellingen af te spreken. Ook de tussenevaluatie en het eindgesprek vinden lang niet altijd plaats. Binnen het expertpanel werd vanuit bedrijfsleven en kenniscentra de behoefte uitgesproken aan een landelijk bpv-handboek qua systematiek van begeleiden/beoordelen. Een verslag met verdere aanbevelingen vanuit het expertpanel en de bpv-begeleidingscommissie zal op kortere termijn volgen. NLQF-EQF: Op 8 juli jl. heeft de minister haar beleidsreactie gegeven op het advies van de commissie NLQF-EQF. Kern van het advies en de beleidsreactie is dat in principe alle mbo-kwalificatiedossiers generiek ingeschaald gaan worden in NLQF-EQF 1,2,3 of 4, vergelijkbaar met de mbo-niveaus. Een 1 e vergelijking van het coördinatiepunt op basis van de descriptoren en vergelijking met het buitenland geeft aan dat dat voor circa 95% van de mbo-kwalificaties zal kloppen. Er zal een National Coördination Point worden ingericht (vooralsnog bij kenniscentrum EVC) die wijzigingsverzoeken (alleen via kenniscentra binnen 1 jaar kosteloos mogelijk) voor andere inschaling van mbokwalificaties en aanvragen (van non-formele opleiders tegen betaling) zal gaan beoordelen middels onafhankelijke expertcommissies. Voor ZWS betekent dit dat binnen het kenniscentrum zo spoedig mogelijk bekeken dient te worden of er wijzigingsverzoeken nodig zijn voor de mbo-kwalificaties. NB: Dit geldt niet alleen voor niveau 4 opleidingen die men wil laten inschalen in niveau 5, maar zeker ook voor andere niveaus. Binnen ZWS is een 1 e verkenning uitgevoerd en zijn een aantal kwalificaties benoemd die om een nadere beschouwing vragen. Via de contacten met Calibris en in de paritaire commissie zal dit op kortere termijn aan de orde komen. Talen en rekenen: De internetconsultatie van de exameneisen taal en rekenen is inmiddels afgesloten. Naast dat de invoering van de centrale examinering grote gevolgen heeft voor het onderwijs, zijn ook de organisatorische en ICT-gevolgen voor instellingen erg groot. Een goede voorbereiding hierop is gewenst, omdat er nogal wat komt kijken bij de invoering. N.a.v. een conferentie over Examinering Taal en Rekenen zijn de vragen die er leven bij onderwijsinstellingen en werkveld door College van Examens, sambo-ict en kennisnet beantwoordt in het in maart 2011 NAD/192352/2011 4/8

5 verschenen boekje: Hoe?Zo! Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Een aanrader en makkelijk te downloaden via de site van kennisnet. Voor de ALV zal ik trachten deze op folio uit te reiken. Onderzoek taal en rekenen Onderwijsassistenten Amsterdam: In juli stonden er in de pers nogal wat verhalen over het uitgevoerde onderzoek bij Amsterdamse onderwijsassistenten en het onvoldoende niveau t.a.v. talen en rekenen. Op basis van deze publicaties zijn er Kamervragen gesteld. Binnen de MBO Raad is e.e.a. nader uitgezocht en contact gezocht met OCW over de beantwoording van de vragen. Uitgangspunt in de reactie vanuit de MBO Raad is de vraag of de onderzochte onderwijsassistenten wel allemaal gekwalificeerd zijn op niveau 4; daarnaast wijzen we op de verantwoordelijkheid van werkgevers in de bevoegdheid en bekwaamheid van onderwijsassistenten die zij aannemen en het onderhoud van het taal- en rekenniveau. Associate Degree-aanvragen: In juli jl. heeft het ministerie aangekondigd dat de aanvraag en uitvoering van AD-trajecten verruimd gaan worden. Dit betekent in de praktijk dat er een gedeeltelijke uitvoering (maximaal de helft) van een AD-traject op een mbo plaats kan vinden met als beoogd doel dat door de intensievere samenwerking tussen mbo en hbo positieve effecten zal hebben op het studiesucces en de doorstroming van mbo naar hbo. De uitgangspunten en aanvraagprocedure voor de reeds toegekende pilots deelronde 4B zijn dus verruimd wat mogelijkheden biedt tot omvorming van bestaande pilots en er komt naar alle waarschijnlijkheid ook een nieuwe aanvraagronde. Ergens rond november a.s. zullen de aanvragen ingediend moeten worden. Via een separate mail naar onze instellingsvertegenwoordigers stel ik hen op de hoogte van deze ontwikkeling. Professionaliseren in Welzijn: Anky Veldman heeft namens de MBO Raad Btg ZWS in mei jl. de intentieverklaring ondertekend als een van de partners in het traject Professionaliseren in Welzijn op initiatief van de MO-Groep W&MD. De gewenste VWS subsidie is nog niet toegezegd. In afwachting daarvan vinden wel verdere voorbereidende activiteiten plaats. De MOgroep, FCB, AbvaKabo FNV en MOVISIE lanceren binnenkort de nieuwe site: De website ambieert een totaaloverzicht van het professionaliseringsaanbod in zorg en welzijn (van overheidsprogramma s en activiteiten van hogescholen en onderwijskundigen tot diensten van diverse adviesbureaus). biedt met name een overzicht van lopende trajecten op het gebied van professionalisering. Zowel werkgevers als beroepskrachten in welzijn en maatschappelijke dienstverlening kunnen op de site terecht voor informatie. Het doel van de site is werkgevers en beroepskrachten een overzicht bieden in de mogelijkheden die er zijn op het gebied van professionaliseren. Wet Big en Verpleegkundige, Verzorgende: Met de plannen van het kabinet om over te gaan tot duurverkorting van de niveau 4 opleidingen zijn er signalen dat bij V&VN, VWS en HBO Raad de (on)wenselijkheid van Verpleegkundige niveau 4 in het wet Big register, ter discussie te stellen. Er is overleg gaande van Helma Hoebink en Jenny Drost met VWS en V&VN omtrent dit onderwerp. Ook met sociale partners zal dit onderwerp van gesprek zijn/worden, waarbij de inzet is om de voorgenomen duurverkorting van VP NAD/192352/2011 5/8

6 ongedaan te maken en het wet Big register voor Verpleegkundige niveau 4 te behouden. Met OCW komt de duurverkorting ook ter sprake, omdat een integrale duurverkorting voor alle niveau 4 opleidingen naar de mening van de MBO Raad ongewenst is. Project Diversiteit; voortgang: Als één van de drie programmalijnen uit het ZonMW-programma Diversiteit in het Jeugdbeleid staan in dit project de interculturele competenties en scholing van professionals binnen opleidingen mbo Welzijn voor de jeugdhulpverlening centraal. Doel is concreet materiaal te ontwikkelen en in te zetten in de betreffende MBO opleidingen. Tijdens de bijeenkomst van de stuurgroep op 17 juni jongstleden is de voortgang van het project besproken. Conform planning zijn er een aantal acties uitgevoerd en resultaten geboekt. Er ligt er een servicedocument ten behoeve van de scholen. Pilots in de scholen kunnen volgens planning worden opgestart. Resultaten worden in aanbevelingen meegenomen. Er zijn diverse ideeën over de concrete vormgeving van het projectresultaat. Haalbaarheid daarvan wordt nader onderzocht. Ernaast is een onderzoekslijn opgestart met behulp van een afstudeerder om toegevoegde waarde van projectresultaten aan te kunnen geven. De betrokken projectgroep is nog steeds bijzonder enthousiast bezig met de uitwerking van dit project. Servicedocumenten in kader van BoZ convenant: (bron: Calibris; Ramon van de Berg) Het in kaart brengen van de benodigde branchespecifieke vakkennis en vaardigheden in de Zorg is één van de afspraken in het convenant Naar volwaardig partnerschap in het beroepsonderwijs in de Zorg. Calibris heeft in samenwerking met de branche en het onderwijs servicedocumenten ontwikkeld. Specifiek ten behoeve van de gehandicaptenzorg hebben Calibris, VGN en Vilans het Kader Kritische Vakkennis Gehandicaptenzorg ontwikkeld. Calibris had al servicedocumenten ontwikkeld voor mbo-verpleegkundige GGZ en de Kraamzorg. In het verlengde van het convenant heeft Calibris dit aanbod compleet gemaakt met de servicedocumenten mbo-verpleegkundige in het Ziekenhuis en mbo-verpleegkundige/verzorgende- IG in de VVT. De servicedocumenten bevatten informatie met een adviserend en ondersteunend karakter ten behoeve van het onderwijs en de beroepspraktijkvorming. Op staan de volgende servicedocumenten: Kraamzorg mbo-verpleegkundige GGZ mbo-verpleegkundige in het ziekenhuis mbo-verpleegkundige/verzorgende-ig VVT Kader Kritische Vakkennis Gehandicaptenzorg Calibris, VGN en Vilans hebben het Kader Kritische Vakkennis ontwikkeld. Dit Kader geeft de kennisgebieden aan die een aankomend medewerker nodig heeft in de Gehandicaptenzorg. Het Kader Kritische Vakkennis Gehandicaptenzorg is te vinden op Op de website van Calibris is meer achtergrondinformatie te lezen over het kader: Ook voor andere sectoren Calibris biedt ook servicedocumenten aan voor kwalificaties in andere sectoren dan de Zorg: Apothekersassistent, Maatschappelijke zorg en Pedagogisch werk, NAD/192352/2011 6/8

7 Kleinschalig wonen in de ouderenzorg en Wellness- en Sportmasseur. Ook deze servicedocumenten staan op Voortgang Dementie. En dan? Voor de zomer (16 juni 2011) heeft een bijeenkomst met alle betrokken partijen ( MBO Raad, Verenso, HBO raad, Vakcollege zorg, kaderopleiding huisartsen) en programmamaakster Ireen van Ditshuyzen (St. Beeldkracht/IDTV docs) plaatsgevonden. Er wordt een documentaire gemaakt waarin gedurende twee jaar vijf mensen in verschillende vormen van dementie en met verschillende achtergronden worden gevolgd. Daarbij richt de film zich op mogelijkheden en innovaties. Met behulp van de input via aangeleverde notities en bijeenkomsten als deze, wordt een vertaalslag gemaakt van film naar lesbrieven/e-clips, te gebruiken in de hele beroepskolom. Een vervolgbijeenkomst staat in het voorjaar van 2012 op de rol; mede afhankelijk van progressie filmmateriaal. Voortgang implementatie nieuwe btg-structuur: Per 01 september 2011 verandert de BTG GDW in de BTG ZW & S conform het beleidsstuk Een versterkt BTG huis. Het bijbehorende communicatie- en activiteitenplan ondersteunt de communicatie intern en extern over deze naam en structuurwijziging. Dit loopt conform planning. Daarnaast is aandacht nodig voor de inhoudelijke programmering op kerngroep- en brancheniveau, de rolinvulling van de leden van kerngroep, branchecommissies en regiovertegenwoordigers. Tijdens de kerngroep en beleidsdag 08 september 2011 zal er aandacht zijn voor deze nieuwe wijze van werken, het concept activiteitenplan ZW&S 2012 en de concept begroting ZW &S Uit de nieuwsbrief Examenprofiel: Afronding project Examenprofiel en Map Examenprofiel De Landelijke Regiegroep Examinering heeft eind juni het project Examenprofiel afgerond en overgedragen aan de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven i.o. (SBB). Lees verder... SBB wettelijk aanspreekpunt voor examinering De Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven i.o. (SBB) wordt het wettelijk aanspreekpunt voor de minister van OCW voor de thema s: kwalificeren, examineren, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid opleidingenaanbod. Vanuit deze verantwoording heeft de SBB de projectgroep Examenprofiel gevraagd een invoeringsplan voor examenprofielen te schrijven. Lees verder... Tien tips voor regionale invoering examenprofielen Vanaf studiejaar zijn de scholen en bedrijven in de regio aan zet. Samen maken ze afspraken over de examinering in hun regio. Lees verder... NAD/192352/2011 7/8

8 NAD/192352/2011 8/8

Activiteitenplan Branche Welzijn (inclusief onderwijsberoepen) 2012

Activiteitenplan Branche Welzijn (inclusief onderwijsberoepen) 2012 Activiteitenplan (inclusief onderwijsberoepen) 2012 In dit activiteitenplan van de branche wordt een vertaalslag gemaakt van het overkoepelende activiteitenplan Btg Zorg, en Sport 2012, vastgesteld ALV

Nadere informatie

Mededelingen; actueel nieuws t.b.v. de Algemene Ledenvergadering Btg ZWS d.d. 24 november

Mededelingen; actueel nieuws t.b.v. de Algemene Ledenvergadering Btg ZWS d.d. 24 november Mededelingen; actueel nieuws t.b.v. de Algemene Ledenvergadering Btg ZWS d.d. 24 november Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (uit: actuele onderwijsthema s voor de AV van de MBO Raad)

Nadere informatie

gezamenlijke aanpak bpv

gezamenlijke aanpak bpv BPVprotocol gezamenlijke aanpak bpv In de Verbeteragenda bpv van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven met de bpv: Beroepspraktijkvorming in

Nadere informatie

Conceptverslag. Agenda:

Conceptverslag. Agenda: Conceptverslag Vergadering : Algemene GDW ledenvergadering Datum : 23 september 2010 Aanwezig : Instellingsvertegenwoordigers en/of waarnemers van ROC Nova College,ROC Aventus, ROC A12, Deltion College,

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

De kracht van vakmanschap

De kracht van vakmanschap De kracht van vakmanschap Presentatie Anky Veldman, voorzitter Btg ZWS Kennisdelingsconferentie 29 maart 2012 Vers van de Pers A. V&VN voorstel beroepsniveau s B. Actieplan Focus op Vakmanschap C. Kenmerken

Nadere informatie

Pilot Examenprofiel ZWS 2011-2012

Pilot Examenprofiel ZWS 2011-2012 Pilot Examenprofiel ZWS 2011-2012 Inleiding In het schooljaar 2011-2012 heeft een aantal opleidingen met hun omringend beroepenveld in een pilot gewerkt met het examenprofiel ZWS. De resultaten uit deze

Nadere informatie

HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL

HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL Handleiding bij Meldformulier keuzedeel bestemd voor onderwijsinstellingen, brancheorganisaties, HBO-instellingen, werkgevers en andere partijen ten behoeve van het

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

GDW Kennisdelingsconferentie 31 maart 2011

GDW Kennisdelingsconferentie 31 maart 2011 GDW Kennisdelingsconferentie 31 maart 2011 GDW wordt Zorg, Welzijn en Sport Impressies van geslaagde kennisdeling Boeiend en spraakmakend, dat was de kennisdelingsconferentie op 31 maart, georganiseerd

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2014. Activiteitenplan 2012. 'Versterkt naar binnen en buiten. Btg Zorg, Welzijn en Sport

Beleidsplan 2010-2014. Activiteitenplan 2012. 'Versterkt naar binnen en buiten. Btg Zorg, Welzijn en Sport Beleidsplan 2010-2014 Activiteitenplan 2012 'Versterkt naar binnen en buiten Btg Zorg, Welzijn en Sport : Versterkt naar binnen en buiten Titel Beleids- en activiteitenplan Btg Zorg, Welzijn en Sport Auteur(s)

Nadere informatie

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013 Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen Kenniscentrum EVC, januari 2013 1 Aanleiding Sociale partners in Zorg en Welzijn stelden in het voorjaar

Nadere informatie

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzc vbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiop Concept eamenprofiel 3.0 C&M asdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwert

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

Stuurgroep Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Stuurgroep Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Tweede Kamer der Staten-Generaal Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Betreft: Actieplan mbo 2011-2015 Focus op vakmanschap Zoetermeer, 12 april 2011 Kenmerk:

Nadere informatie

Keuzedelen een plus op het mbo-diploma. Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt

Keuzedelen een plus op het mbo-diploma. Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt Keuzedelen een plus op het mbo-diploma Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt Nieuwe kwalificatiedossiers én keuzedelen Keuze a Keuze b Keuze c Keuze d Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Het mbo

Nadere informatie

Handreiking. Samen aan de slag met kennisbundels

Handreiking. Samen aan de slag met kennisbundels Handreiking Samen aan de slag met kennisbundels Opdrachtgever: Calibris Plaats: Bunnik Datum: 17 december 2013 Auteur: Annelies Bannink Calibris, 2013 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet VWS-subsidies; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19100 10 juli 2015 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2015, kenmerk 784038-138239-MEVA,

Nadere informatie

Mededelingen voor Algemene Ledenvergadering Btg ZWS d.d. 26 januari

Mededelingen voor Algemene Ledenvergadering Btg ZWS d.d. 26 januari Mededelingen voor Algemene Ledenvergadering Btg ZWS d.d. 26 januari Onderwerpen: (Mirande Bonenkamp, Ap te Winkel en Nicoline Adèr) Kwaliteit van het mbo onderwijs (28 november 2011) Samenvatting brief

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Handel en MITT

Examenprofiel mbo Handel en MITT 16 november2014 Examenprofiel mbo Handel en MITT Sector: Handel en MITT Vastgesteld door: PCBB Handel en MITT Vaststellingsdatum: 25 november 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.10 1 Inleiding Doel en functie

Nadere informatie

Communicatieplan btg Zorg, Welzijn en Sport. Nieuwe koers, structuur en naam Zorg, Welzijn en Sport

Communicatieplan btg Zorg, Welzijn en Sport. Nieuwe koers, structuur en naam Zorg, Welzijn en Sport Communicatieplan btg Zorg, Welzijn en Sport Nieuwe koers, structuur en naam Zorg, Welzijn en Sport Titel : Communicatieplan btg Zorg, Welzijn en Sport Project/Werkgroep : Auteur(s) : Tanja Krieger Illustraties

Nadere informatie

PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV

PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV Professionalisering examinering Projectnummer 33501001 BTG Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid Samensteller(s) Leontine Derks 15-02-2016 Projectplan Examinering

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

FNV EN BEROEPSONDERWIJS

FNV EN BEROEPSONDERWIJS FNV EN BEROEPSONDERWIJS SANDRA TER MAAT WAAROM IS ONDERWIJS BELANGRIJK VOOR FNV? Jongeren moeten vaardigheden en kennis kunnen opdoen voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt Onderwijs heeft ook een

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

Sectoraal Examenprofiel. Zorg, Welzijn en Sport

Sectoraal Examenprofiel. Zorg, Welzijn en Sport Sectoraal Eamenprofiel Zorg, Welzijn en Sport Sector: GDW(S) Status: Vastgesteld Vaststellingsdatum: 30 mei 2011 Het onderstaande sectorale eamenprofiel is geldig voor de volgende crebonummers/kwalificatiedossiers:

Nadere informatie

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding roc ter aa realiseert beroepsonderwijs in zeven mbo-colleges: bouw & design college business college dienstverlening college ict college onderwijs & kinderopvang

Nadere informatie

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs Notitie Datum 12 januari 2017 Aan Deelnemers Ledencongres Van Ben Francooy Status Ter bespreking Onderwerp Inzet en betrokkenheid van vakbonden bij MBO/1701010/BF/CdK Inzet en betrokkenheid van de vakbonden

Nadere informatie

Invoering Herziening Kwalificatiestructuur. Netwerk Ambassadeurs

Invoering Herziening Kwalificatiestructuur. Netwerk Ambassadeurs Invoering Herziening Kwalificatiestructuur Netwerk Ambassadeurs Rini Romme 17 maart 2015 Agenda Actueel Servicepunt IHKS (Ilona de Bruijne) Projecten rondom examinering HKS van de btg s Digitale Procesarchitectuur

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

* de context en stand van zaken * urgentie en intentieverklaring. ALV BTG MEI 23-4-2010 Toine Huijsmans, projectleider Examenprofiel

* de context en stand van zaken * urgentie en intentieverklaring. ALV BTG MEI 23-4-2010 Toine Huijsmans, projectleider Examenprofiel ExamenprofielExamenprofiel in de 2 e fase * de context en stand van zaken * urgentie en intentieverklaring ALV BTG MEI 23-4-2010 Toine Huijsmans, projectleider Examenprofiel Examenprofiel stand van zaken

Nadere informatie

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College,

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Secretaris generaal Dir. Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) Team FIO Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst tussen ROC Koning Willem I College, ROC De Leijgraaf, Baanderherencollege, Bossche Vakschool, Cambium College,

Nadere informatie

Samen kiezen voor verrijking

Samen kiezen voor verrijking Samen kiezen voor verrijking Hans Timmerman Senior Beleidsmedewerker VGN Gusta van der Zanden Sectordirecteur Deltion College Marjan Emck Onderwijskundige Summa College Wat gaat er veranderen Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarverslag adviescommissie examinering SH&M 2012

Jaarverslag adviescommissie examinering SH&M 2012 Jaarverslag adviescommissie examinering SH&M 2012 Algemeen De Adviescommissie Examinering Hout en Meubel is samengesteld uit vertegenwoordigers van het Samenwerkingsoverleg Onderwijsinstellingen, vertegenwoordigers

Nadere informatie

2O1O MBO. competentiegericht onderwijs dat werkt MBO Kern van de aanpak

2O1O MBO. competentiegericht onderwijs dat werkt MBO Kern van de aanpak MBO 2O1O MBO 2010 Kern van de aanpak competentiegericht onderwijs dat werkt 1 MBO 2010 - Kern van de aanpak 1 Augustus 2010 Op 1 augustus 2010 moeten we met een gerust hart kunnen overgaan tot de verplichte

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Kinderopvang Peuterspeelzalen en Onderwijs: Competentiegericht opleiden in de Kinderopvang regio IJssel-Vecht Samenwerkingsovereenkomst Datum 18 november 2009 De partijen Namens de organisaties voor kinderopvang

Nadere informatie

Deel wat je weet en weet wat je deelt! Thema Integratie van drievoudige kwalificering; speelveld, spelers, spelregels en speelruimte

Deel wat je weet en weet wat je deelt! Thema Integratie van drievoudige kwalificering; speelveld, spelers, spelregels en speelruimte Deel wat je weet en weet wat je deelt! Uitnodiging voor de zevende GDW kennisdelingsconferentie op donderdag 16 april 2009 in de Eenhoorn in Amersfoort Thema Integratie van drievoudige kwalificering; speelveld,

Nadere informatie

1. Keuzedelen. 2. Uitrol van de Associate degree, omdat. 3. Regionale Associate Colleges. 4. Flexibilisering

1. Keuzedelen. 2. Uitrol van de Associate degree, omdat. 3. Regionale Associate Colleges. 4. Flexibilisering Hans Daale Leido 1. Keuzedelen 2. Uitrol van de Associate degree, omdat 3. Regionale Associate Colleges 4. Flexibilisering Keuzedelen vanaf 2016 Mogelijkheden voor keuzedelen gericht op het hbo Keuzedelen:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Ontwikkelen examens keuzedelen Specialistisch Vakmanschap

Ontwikkelen examens keuzedelen Specialistisch Vakmanschap Projecten examinering en MBO Raad januari 2016 Aanvragen vanuit de derde ronde 1 december 2015 - Ontwikkelen examens keuzedelen Specialistisch Vakmanschap - Completeren, onderhoud en kwaliteitsborging

Nadere informatie

FLEXIBILISERING, MAAR DAN METEEN GOED

FLEXIBILISERING, MAAR DAN METEEN GOED FLEXIBILISERING, MAAR DAN METEEN GOED en met de Associate degree Hans Daale - Leido opzet Invoering van de associate degree als opleiding Flexibilisering, verticaal en horizontaal, van de beroepskolom

Nadere informatie

In februari 2014 stelt de minister de nieuwe dossiers vast. Vanaf cohort 2014-2015 kunnen leerlingen ingeschreven worden op de nieuwe dossiers.

In februari 2014 stelt de minister de nieuwe dossiers vast. Vanaf cohort 2014-2015 kunnen leerlingen ingeschreven worden op de nieuwe dossiers. Doel van het memo De paritaire commissie wil haar achterban graag op een heldere en eenduidige manier informeren. Daarom zal er na elke PC vergadering, als de besluitvorming daarom vraagt, een memo opgesteld

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011

Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011 Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011 Vraag Antwoord Vragen over het kwalificatiedossier Waarom is het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sectoraal Eamenprofiel Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sector: ESB&I Status: Vastgesteld Vaststellingsdatum: 21 juni 2011 Het onderstaande sectorale

Nadere informatie

Een integrale aanpak voor: -verbeterplan ROC -kwaliteitsplan bestuursakkoord bij ROC van Twente

Een integrale aanpak voor: -verbeterplan ROC -kwaliteitsplan bestuursakkoord bij ROC van Twente Een integrale aanpak voor: -verbeterplan ROC -kwaliteitsplan bestuursakkoord bij ROC van Twente Strategisch Beraad 4 november CvB 10 november 2014 Teammanagers 11 november 2014 RvT 15 december 2014 Plantafel

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Start HBO Hoogeveen

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Start HBO Hoogeveen Onderwerp: Start HBO Hoogeveen Voorgesteld besluit: 1. t.b.v. voorbereiding opleiding CE Cultuurmanagement (start: studiejaar 2007-2008) 20.000,- beschikbaar stellen aan Hogeschool Drenthe. Genomen besluit

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in Gelderland

Competentiegericht opleiden in de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in Gelderland Competentiegericht opleiden in de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in Gelderland Afstemming tussen het werkveld en het beroepsonderwijs Nieuwsbrief Februari 2010 Deze nieuwsbrief is een eerste berichtgeving.

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem Astrum College is onderdeel van ROC A12 Inhoud Welkom bij het Astrum College 3 Professionalisering in de praktijk 4 BBL,

Nadere informatie

Leeswijzer bij de matrix van het Nederlands nationaal kwalificatiekader voor levenlang leren, het NLQF

Leeswijzer bij de matrix van het Nederlands nationaal kwalificatiekader voor levenlang leren, het NLQF Leeswijzer bij de matrix van het Nederlands nationaal kwalificatiekader voor levenlang leren, het NLQF Inhoud Toelichting... 2 Het European Qualification Framework for Lifelong learning EQF.. 2 Het Nederlands

Nadere informatie

TOETSINGSKADER KWALIFICATIESTRUCTUUR MBO

TOETSINGSKADER KWALIFICATIESTRUCTUUR MBO TOETSINGSKADER KWALIFICATIESTRUCTUUR MBO Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 01-11-2013 Pagina 1 van 9 1. Inleiding 1.1. Formele kaders In de WEB zijn bepalingen opgenomen over de ontwikkeling en

Nadere informatie

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroepsonderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Uw brief van. 31 maart 2008

Uw brief van. 31 maart 2008 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 13 juni 2008 BVE/I&I/21221 Uw brief van 31 maart 2008 Uw kenmerk 2070815960 Onderwerp Vragen

Nadere informatie

Keuzedelen taal en het portfolio. Leontine Derks en Annette Thijs Conferentie Servicepunt Examinering 6 november 2015

Keuzedelen taal en het portfolio. Leontine Derks en Annette Thijs Conferentie Servicepunt Examinering 6 november 2015 Keuzedelen taal en het portfolio Leontine Derks en Annette Thijs Conferentie Servicepunt Examinering 6 november 2015 Inleiding Doelen: 1. U bent geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de totstandkoming

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Betreft: Startbijeenkomst landelijke examinering Laboratoriumtechniek en Opbouw curriculum

Betreft: Startbijeenkomst landelijke examinering Laboratoriumtechniek en Opbouw curriculum Betreft: Startbijeenkomst landelijke examinering Laboratoriumtechniek en Opbouw curriculum Amersfoort, januari 2016 Geachte relatie, Op woensdag 09 maart as. vindt de startbijeenkomst plaats voor de Landelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie 31 497 Passend onderwijs Nr. 309 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

Verbinden van de oevers door gedeelde verantwoordelijkheid in het middelbaar beroepsonderwijs

Verbinden van de oevers door gedeelde verantwoordelijkheid in het middelbaar beroepsonderwijs Verbinden van de oevers door gedeelde verantwoordelijkheid in het middelbaar beroepsonderwijs Gemeenschappelijke intentieverklaring van georganiseerd bedrijfsleven, onderwijs en kenniscentra 10 maart 2010

Nadere informatie

Drechtsteden Alliantie. De laatste stand van zaken Juli 2016

Drechtsteden Alliantie. De laatste stand van zaken Juli 2016 Drechtsteden Alliantie De laatste stand van zaken Juli 2016 Visie en doel Voor en met de inwoners van de Drechtsteden werken we van 2016 tot 2020 samen aan het realiseren van de volgende doelstellingen:

Nadere informatie

De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap

De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap Kwaliteitscentrum Examinering (KCE) Het Kwaliteitscentrum Examinering beoordeelt de kwaliteit van de examens van alle beroepsopleidingen

Nadere informatie

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen SSI/247189/2015 1/18 Titel : Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider

Nadere informatie

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College,

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Secretaris generaal Dir. Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) Team FIO Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie Instructie en informatie voor de begeleider installatie Masterplan Dit is een product van het project Masterplan Zuid- Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda College,

Nadere informatie

directeurenoverleg november 2016

directeurenoverleg november 2016 directeurenoverleg november 2016 2 Dossiers Zorg & Welzijn o o o o o o o o o o o Dienstverlening Verzorgende-IG Mbo-Verpleegkundige Pedagogisch Werk Sociaal Werk Maatschappelijke Zorg Apothekersassistent

Nadere informatie

Wettelijke en branchevereisten & examinering

Wettelijke en branchevereisten & examinering Wettelijke en branchevereisten & examinering Een publicatie naar aanleiding van de leg-uit-bijeenkomst op 28 januari 2014 van het Servicepunt examinering mbo in samenwerking met het ministerie van OCW

Nadere informatie

14 april 2008 PO/B&B/2008/9198

14 april 2008 PO/B&B/2008/9198 Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 14 april 2008 PO/B&B/2008/9198 Onderwerp verlichting leergang bewegingsonderwijs Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 012 Leven Lang Leren Nr. 30 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING Cursusjaar 2009 2010 ROC Zeeland Cluster Welzijn Versie 1.0 Vastgesteld in Examencommisie Welzijn d.d. 16-06-2011 Kwaliteitsjaarverslag Examinering ROC Zeeland, cluster

Nadere informatie

Regionaal Investeringsfonds mbo

Regionaal Investeringsfonds mbo Regionaal Investeringsfonds mbo Concept Subsidieregeling voor publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs Amsterdam, 23 januari 2014 Jonne Groot Iris Binken Nb. Aan deze tekst kunnen geen rechten

Nadere informatie

De leukste plek om te. leren. Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling. Verbetering van de communicatie werkt!

De leukste plek om te. leren. Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling. Verbetering van de communicatie werkt! De leukste plek om te leren Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling Verbetering van de communicatie werkt! Aanleiding In opdracht van het ROC Midden Nederland (ROC MN)

Nadere informatie

Zoetermeer, 28 februari 2012

Zoetermeer, 28 februari 2012 Ministerie van OCW Mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ DEN HAAG Zoetermeer, 28 februari 2012 Betreft: Advies in hoofdlijnen over (macro-)doelmatigheid in het mbo Kenmerk: br12-0293mr/tacdo

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Op 14 maart jl. hebben ROB en Utrechtzorg, in het kader van de aftrap van de Week van Zorg en Welzijn, een thema bijeenkomst georganiseerd over

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie

Vragen waar deze maar ook de andere Zeeuwse onderwijsinstellingen onder meer voor staan zijn:

Vragen waar deze maar ook de andere Zeeuwse onderwijsinstellingen onder meer voor staan zijn: bericht op brief van: uw kenmerk: Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland p/a Statengriffier ons kenmerk: 09027445 afdeling: Welzijn bijlage(n): 1 behandeld door: Mevr. M.J.H.M. van Groeningen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding Versie 2012

Nieuwe. Handleiding Versie 2012 Nieuwe Handleiding Versie 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Doel van de Nieuwe Praktijkwijzer... 5 3. Uitgangspunten voor de (Nieuwe) Praktijkwijzer... 5 4. Instrumenten van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 7 93 Werken in het onderwijs Nr. 44 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

8 JUNI Het wijzigingsbesluit is opgebouwd uit artikelen (I t/m VI), een algemene toelichting en een artikelsgewijze

8 JUNI Het wijzigingsbesluit is opgebouwd uit artikelen (I t/m VI), een algemene toelichting en een artikelsgewijze Wijziging van o.a. het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB vanwege o.a. examinering referentieniveaus mbo-2 en mbo-3 en herziening inrichting kwalificatiestructuur Dit is een servicedocument

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

Memo. FAQ n.a.v. Inventarisatie gebruik nieuwe OOK. Auteur: Henk-Jan van Ginkel Versie: 1.1 Datum: 27 maart 2013. Inleiding

Memo. FAQ n.a.v. Inventarisatie gebruik nieuwe OOK. Auteur: Henk-Jan van Ginkel Versie: 1.1 Datum: 27 maart 2013. Inleiding Memo FAQ n.a.v. Inventarisatie gebruik nieuwe OOK Auteur: Henk-Jan van Ginkel Versie: 1.1 Datum: 27 maart 2013 Inleiding In juni 2012 heeft een door sambo-ict gecoördineerde werkgroep het Adviesrapport

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Masterplan Instructie en informatie over: - Begeleiden en Beoordelen - Startgesprek (BOL / BBL) Logo s weghalen is niet netjes - Ontwikkelingsgericht

Nadere informatie

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken,

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken, BESTUURSAKKOORD MBO 214 In het Bestuursakkoord mbo 214 leggen de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de publiek bekostigde instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs, zoals vertegenwoordigd

Nadere informatie

Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo

Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 1. Inleiding 1.1. Formele kaders In de WEB zijn bepalingen opgenomen over de ontwikkeling en toetsing van kwalificatiedossiers voor het middelbaar beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Adviseert de sub-paritaire commissie de paritaire commissie om de volgende zin te vermelden in keuzedelen waaraan BPV gekoppeld zou moeten worden:

Adviseert de sub-paritaire commissie de paritaire commissie om de volgende zin te vermelden in keuzedelen waaraan BPV gekoppeld zou moeten worden: Bijlage 2 Vraag en stand van zaken keuzedelen Status: ter besluitvorming en ter informatie Vraag: Adviseert de sub-paritaire commissie de paritaire commissie om de volgende zin te vermelden in keuzedelen

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Bedrijfstakgroep zorg, welzijn en sport. Btg ZWS. Een Btg nieuwe stijl

Activiteitenplan 2015 Bedrijfstakgroep zorg, welzijn en sport. Btg ZWS. Een Btg nieuwe stijl Activiteitenplan 2015 Bedrijfstakgroep zorg, welzijn en sport Btg ZWS Een Btg nieuwe stijl Auteur(s) Han Dahlmans Karin Lukassen MBO Raad Houttuinlaan 6 Postbus 2051 3440 DB Woerden T: 0348-75 35 00 E:

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

Diplomawaardering en Onderwijsvergelijking. Stan Plijnaar-Siedsma Manager afdeling D &O Utrecht, 19 juni 2014

Diplomawaardering en Onderwijsvergelijking. Stan Plijnaar-Siedsma Manager afdeling D &O Utrecht, 19 juni 2014 Diplomawaardering en Onderwijsvergelijking Stan Plijnaar-Siedsma Manager afdeling D &O Utrecht, 19 juni 2014 SBB en Afdeling Diplomawaardering en Onderwijsvergelijking (D&O) SBB stichting Samenwerking

Nadere informatie

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd Onderwijs voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Gebaseerd op Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke (niveau 3) van 2011-2012 Een belangrijke ontwikkeling in de ouderenzorg is kleinschalig

Nadere informatie

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Datum. Geachte voorzitters,

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Datum. Geachte voorzitters, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 380017

Nadere informatie

Vitaal werknemerschap in kwalificatiedossiers?

Vitaal werknemerschap in kwalificatiedossiers? Vitaal werknemerschap in kwalificatiedossiers? Verslag interviews Karen Hitters Robby Aldenkamp Pieter Iedema Adviseur NISB Adviseur NISB Adviseur MBO-raad Datum: 07/02/2012 Versie 2.0 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Mbo & Stages. Nieuwegein, 10 februari 2015

Mbo & Stages. Nieuwegein, 10 februari 2015 Mbo & Stages Nieuwegein, 10 februari 2015 Doel bijeenkomst Informeren over ontwikkelingen in mbo onderwijs Inventariseren gebruik stagiaires (niveau en soort) Inventariseren wensen ten aanzien van stagiaires

Nadere informatie

Regionale sectorplannen zorg voorlopige eindrapportage

Regionale sectorplannen zorg voorlopige eindrapportage Regionale sectorplannen zorg voorlopige eindrapportage maart 2017 Inhoudsopgave VOORWOORD... 2 1 REALISATIES... 3 1.1 De 7 maatregelen van de regionale sectorplannen zorg... 3 1.2 Realisatie... 4 2 KENMERKEN

Nadere informatie

Leergang bve 2015. Programma

Leergang bve 2015. Programma Leergang bve 2015 Programma Dinsdag 21 april 2015, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2015 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

Secretaris: Tanja Groenendaal (TG) Afwezig mk:

Secretaris: Tanja Groenendaal (TG) Afwezig mk: Landelijke Werkgroep HBO Wiskunde Voorzitter: Christiaan Boudri (CB) Overige deelnemers: Jaap Grasmeijer (JG) Michel van Glabbeek (MvG) Nicole de Kleijn (NdK) Secretaris: Tanja Groenendaal (TG) Afwezig

Nadere informatie