TOEGANGSNUMMERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOEGANGSNUMMERS 358-361"

Transcriptie

1 TOEGANGSNUMMERS G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN GROENE KRUIS AFDELING KETHEL EN OMSTREKEN VEREENIGING TOT VERZEKERING TEGEN DE GELDELIJKE GEVOLGEN VAN ZIEKENHUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS AFDELING KETHEL EN OMSTREKEN COMMISSIE SAMENWERKENDE KRUISVERENIGINGEN (ook bekend als Overkoepelingscommissie Groene- en Wit-Gele Kruis) DOOR F.M. VERHEIJEN SCHIEDAM 1992

2

3 TOEGANGSNUMMERS INHOUDSOPGAVE INLEIDING Groene Kruis, afdeling Kethel en omstreken Vereeniging tot verzekering tegen de geldelijke gevolgen van Ziekenhuisverpleging Wit-Gele Kruis Commissie Samenwerkende Kruisverenigingen Wijze van citeren... 7 INVENTARISSEN Groene Kruis, afdeling Kethel e.o., I. Stukken van algemene aard... 8 II. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Jubilea Organisatie algemeen ledenadministratie Taken uitlening verplegingsartikelen gezinszorg t.b.c.-bestrijding wijkverpleging Eigendommen Financiën Documentatie III. Archief van voorzitter J. Korpel als lid van diverse commissies Vereniging tot verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ziekenhuisverpleging, I. Stukken van algemene aard II. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Wit-Gele Kruis, I. Stukken van algemene aard II. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Organisatie algemeen ledenadministratie Taken Eigendommen Financiën Documentatie... 15

4 TOEGANGSNUMMERS Commissie Samenwerkende Kruisverenigingen, I. Stukken van algemene aard II. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen CONCORDANS OP DE TOEGANGSNUMMERS... 17

5 TOEGANGSNUMMERS INLEIDING 1. Groene Kruis, afdeling Kethel en omstreken De oprichting van het Groene Kruis, afdeling Kethel en omstreken, vond plaats in een vergadering van de Commissie tot huldiging van Dr. Sauer. Met het oprichten van de vereniging wilde men de taak van de aanstaande zilveren jubilaris verlichten. Dr. Sauer was zeer verheugd met dit cadeau en de eerste officiële vergadering werd gehouden in 1921 in het R.K.-verenigingsgebouw. Tijdens de eerste vergadering gaven zesennegentig personen zich op als lid. De ledencontributie werd naar inkomen vastgesteld. Het bestuur bestond uit zes leden waarvan de helft katholiek. De leden van het bestuur hadden zitting voor drie jaar, traden af volgens een rooster en waren terstond herkiesbaar. Men besloot ook tot aansluiting bij de Zuid-Hollandse Vereniging Het Groene Kruis. Het doel van de vereniging was het verstrekken van hulp bij verschillende ziektegevallen door; het in leen geven van ziekenverplegingsartikelen, het zenden van verplegers of verpleegsters, het nemen van maatregelen ter voorkoming van ziekten en het bevorderen van de algemene gezondheidstoestand. In 1924 werd een cursus voor kraamvrouwenverpleging gegeven. Hieraan werd bekendheid gegeven via Kethelse meisjesverenigingen. De eerste cursus werd bijgewoond door achtenveertig vrouwen. De cursus was een eerste begin van de kraamzorg in Kethel. Alles moest nog opgezet worden ten behoeve van de zorg voor kraamvrouwen. Zo stelde de cursusleidster (tevens propagandiste van het Groene Kruiswerk) voor om in de cursus een kleedkast te maken waar bedden- en ondergoed kon worden opgeborgen. De meisjesverenigingen stelden zich beschikbaar om het nodige linnengoed te vervaardigen. Ditzelfde jaar werd tevens de eerste huisverzorgster aangesteld, wed. A. van Buijtenen. Zij ontving een salaris van f 12 per week, (buiten dienst f 5 per week). Na de oorlog startte de gezinsverzorging met een gezinsverzorgster in vaste dienst. Dr. Van der Kuij richtte in 1940 het Consultatie Bureau voor Zuigelingen op. Bij zijn werk op dit bureau werd hij geassisteerd door zijn vrouw die de benodigde materialen gratis meebracht. Het loon dat de dokter ontving voor zijn werk op het zuigelingenbureau stortte hij in de verenigingskas. Door verbouwing van het pand Schiedamseweg 31 kreeg het Kethelse Groene Kruis in 1950 de beschikking over een wijkgebouw. De activiteiten van de vereniging waren toen wijkverpleging, t.b.c.-bestrijding, kraamzorg, gezinsverzorging en het in bruikleen geven van gratis verplegingsartikelen. In 1969 fuseert het Groene Kruis met het Wit-Gele Kruis. Vóór de fusie hadden de afzonderlijke verenigingen respectievelijk 580 en 330 Kethelse leden. Ná fusie betekende dit dus een gezamenlijk ledental van meer dan 900, op een bevolking van 1100 inwoners. De nieuwe naam van de vereniging wordt Vereniging voor Gezondheidszorg Kethel e.o. 2. Vereeniging tot verzekering tegen de geldelijke gevolgen van Ziekenhuisverpleging Van 1927 tot 1954 had het Groene Kruis te Kethel als onderafdeling de Vereeniging tot verzekering tegen de geldelijke gevolgen van Ziekenhuisverpleging. Het bestuur bestond uit zes leden waarvan er drie aangewezen werden door en uit het bestuur van het Kethelse Groene Kruis 5

6 plus drie leden. Het bestuur werd bijgestaan door een medisch adviseur. TOEGANGSNUMMERS In 1930 waren duizend personen verzekerd. Van hen ontvingen eenentwintig personen een vergoeding zoals omschreven in het reglement. De gemiddelde kosten per persoon bedroegen f 75, de gemiddelde operatiekosten bedroegen f 39. Het totale aantal ligdagen van deze eenentwintig patiënten was 295. Dit komt neer op gemiddeld veertien dagen per patiënt. In 1931 werd tot aansluiting bij de landelijke federatie besloten en enkele jaren later sloot men zich ook aan bij het streekverband Het Westland. De plaatselijke armbesturen steunden de vereniging jaarlijks zodat aan minder gegoeden een contributieverlaging kon worden toegestaan. In 1954 werd de vereniging opgeheven in verband met de achteruitgang van het ledenaantal als gevolg van de invoering van het Ziekenfondsbesluit en verschillende loongrensverhogingen. 3. Wit-Gele Kruis Het Wit-Gele Kruis, afdeling Kethel e.o. werd opgericht in 1932 op advies van de bisschop. Het doel, zoals verwoord in de statuten van 1948, was behartiging van de maatschappelijke gezondheidszorg in de ruimste zin van het woord volgens de katholieke beginselen. Dit doel wilde men bereiken door: - behartiging algemene gezondheidsbelangen; - thuisverpleging van zieken; - zorg voor moeder en kind door middel van kraamzorg en diverse consultatiebureaus; - bestrijding van t.b.c., geslachtsziekten, reuma en kanker; - zorg voor geestelijke volksgezondheid en voor gehandicapten; - organisatie EHBO. Het bestuur, bestaande uit vijf leden, werd terzijde gestaan door een medisch en een geestelijk adviseur. Laatstgenoemde werd benoemd door de Bisschop van Haarlem. In 1959 werd besloten tot uitbreiding van het bestuur naar zeven leden en tot formatie van een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Zoals gezegd in paragraaf 1 fuseren het Groene Kruis en het Wit-Gele Kruis in 1969 tot de nieuwe Vereniging voor Gezondheidszorg Kethel e.o. met een gezamenlijk ledental van Commissie Samenwerkende Kruisverenigingen Samenwerking tussen beide kruisverenigingen is er, zij het in verschillende vormen, steeds geweest. Er werd echter een afzonderlijke commissie in het leven geroepen voor de organisatie van de wijkverpleging, de bestrijding van t.b.c. en het houden van collectes. Dit was de Commissie Samenwerkende Kruisverenigingen, ook wel genaamd de Overkoepelingcommissie Groene- en Wit-Gele Kruis. In 1961 opende de Commissie Samenwerkende Kruisverenigingen een eigen wijkgebouw aan de Kerkweg. Ook werd een eigen wijkverpleegster aangesteld. Later ging de commissie nog een samenwerkingsverband aan met de Gereformeerde Vereniging voor Ziekenzorg. De commissie bleef in stand tot de fusie van de beide afzonderlijke kruisverenigingen in

7 TOEGANGSNUMMERS Wijze van citeren Verwijzing naar archiefstukken uit de archieven geschiedt door - bijvoorbeeld - (eerste maal altijd volledig): Gemeentearchief Schiedam, Archief van het Groene Kruis, afdeling Kethel en omstreken, , inv.nr... Of verkort: GA Schiedam, Groene Kruis afd. Kethel e.o., inv.nr... 7

8 TOEGANGSNUMMER 358 INVENTARISSEN 358 GROENE KRUIS, AFDELING KETHEL E.O., I. Stukken van algemene aard 1-3. Notulen van de leden- en bestuursvergaderingen, delen Met bijlagen. 4. Notulen van bestuursvergaderingen, 1921, Presentielijsten, agenda s en jaarverslagen van de algemene ledenvergaderingen, , Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, pakken , , II. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 1. Jubilea 10. Receptiealbum, lijst van aanwezigen bij de viering van het 25-jarig bestaan en bij de ingebruikneming van het wijkgebouw, 1947, deel 11. Stukken betreffende de viering van het 25-, 35- en 40-jarig bestaan van de vereniging, 1947, 1956, Organisatie 2.1 algemeen 12. Statuten en huishoudelijke reglementen, met goedkeuring bij KB en wijzigingen, 1921, 1938, , 1953, Met bijlagen. 13. Besluit van de burgemeester om het Groene Kruis, afdeling Kethel te vermelden op de lijst instellingen van weldadigheid, Met vragenlijst [1940/41]. 2 stukken 8

9 TOEGANGSNUMMER Stukken betreffende de opzegging van de regelingen inzake de samenwerking tussen het Groene Kruis Kethel en de Gereformeerde vereniging voor Ziekenzorg te Schiedam vanwege de uitbreiding van activiteiten in Kethel van de Gereformeerde vereniging, , Vragenlijsten, ingevuld ten behoeve van het Centraal Bureau voor de Statistiek, , Vragenlijsten, ingevuld ten behoeve van het landelijk bureau van het Groene Kruis, , , Enquêteformulier, opgemaakt voor de overkoepelende landelijke vereniging, Duplicaat, met begeleidend schrijven. 18. Stukken betreffende de fusie tussen het Groene Kruis en het Wit-Gele Kruis te Kethel, ledenadministratie Contributie- en ledenregisters, , Met bijlagen. 1 deel en Taken 3.1 uitlening verplegingsartikelen 21. Instructie voor de magazijnmeester, Met aanbiedingsbrief. 2 stukken 3.2 gezinszorg 22. Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, 1947, , 1967, pak 23. Conceptreglement en richtlijnen van de Commissie voor de Huiszorg, stukken 24. Verklaring van aanstelling van kraamverzorgster C. van Eyken als huiszorg, stuk 9

10 TOEGANGSNUMMER Stukken betreffende aanstelling, taakuitoefening, verzekeringen en ontslag van gezinsverzorgsters, Vragenlijsten, ingevuld ten behoeve van de Centrale Raad voor Gezinsverzorging, 1953, Begrotingen over 1948, 1951, 1954, en jaarrekeningen met bijlagen, , 1960, 1964, Stukken betreffende tariefwijzigingen van de gezinszorg, , 1959, t.b.c.-bestrijding N.B.: Zie het archief Commissie Samenwerkende Kruisverenigingen. 3.4 wijkverpleging N.B.: Zie ook het archief Commissie Samenwerkende Kruisverenigingen voor stukken van vóór Stukken betreffende de wijkverpleging, Eigendommen 30. Inventarislijsten van de magazijnvoorraad, , 1927, , Stukken betreffende de verbouwing van een woonhuis tot wijkgebouw en de in gebruikneming ervan, Met een plan voor de bouw van een bergruimte in Stukken betreffende de verhuur van ruimte in het wijkgebouw, , 1960, 1964, Financiën Tabellarische kasboeken, delen mei Giroboek, Met aantekeningen en bijlagen. 1 deel 10

11 36. Kas-, bank- en giroboek, Met voorin diverse posten. 1 deel TOEGANGSNUMMER Begrotingen, , Met een lijst uit 1923 van uitgeleende verplegingsartikelen. 38. Financieel jaarverslag over 1921 en rekening en verantwoording over de jaren , Met bijlagen. 39. Financiële jaaroverzichten, 1941, 1951, , De jaren , in tweevoud. 40. Rekening van baten en lasten, In drievoud, met bijlagen. 41. Akte van schuldbekentenis van het Groene Kruis te Kethel aan de Vereniging tot verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ziekenhuisverpleging van f 2.500, 1947, afgelost in Met getekende doorslag. 2 stukken 42. Stukken betreffende Rijks- en plaatselijke subsidies , 1964, 1967, Verklaring van de kascontrolecommissie over 1964 en 1965 en een verklaring van een regeling inzake de splitsing van de financiën van het Groene Kruis Kethel en de afdeling Gezinszorg, Accountantsrapporten, De jaren 1967, 1968 in tweevoud. 6. Documentatie 45. Kranten en krantenknipsels, , , Bidprentje ter herinnering aan wijkverpleegster A.G.M. Groenendaal, stuk III. Archief van voorzitter J. Korpel als lid van diverse commissies 47. Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie van Advies inzake Uitbreiding Groene Kruiswerk in Zuid-Holland, Stukken betreffende de werkzaamheden van de Stichting Tuberova te Schiedam, 11

12 TOEGANGSNUMMER Stukken betreffende de werkzaamheden van het Kraamcentrum te Schiedam, Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie ter Bestudering van Taak en Outillage der Z.H.V. Het Groene Kruis, , pak 51. Stukken van de Ledenbladcommissie betreffende de uitgave van een Ledenorgaan ten behoeve van propaganda voor het Groene Kruis en voorlichting aan de leden,

13 TOEGANGSNUMMER VERENIGING TOT VERZEKERING TEGEN DE GELDELIJKE GEVOLGEN VAN ZIEKENHUISVERPLEGING, I. Stukken van algemene aard Notulen, delen Agenda s voor de ledenvergaderingen, , Met een ledencirculaire. 55. Jaarverslagen, II. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 56. Huishoudelijk reglement, Met wijzigingen van 1937, 1941 en Ledenlijst, [1950]. 1 stuk 58. Financiële overzichten, ,

14 TOEGANGSNUMMER WIT-GELE KRUIS, I. Stukken van algemene aard 59. Notulen met bijlagen van ledenvergaderingen, , en jaarverslagen over Notulen van bestuursvergaderingen, Met convocaties van Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, omslagen II. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 1. Organisatie 1.1 algemeen 65. Statuten, met goedkeuring bij KB en begeleidend schrijven, Conceptovereenkomst van de afdelingen van het Wit-Gele Kruis en het Groene Kruis te Kethel betreffende de instelling van een Commissie van Samenwerking der Kruisverenigingen, z.d. 1 stuk 67. Vragenlijsten, ingevuld voor het provinciale bureau van de vereniging, Stukken betreffende de fusie tussen het Groene Kruis en het Wit-Gele Kruis te Kethel, ledenadministratie 69. Ledenlijsten met contributiebetalingen, , Taken 70. Instructie voor de wijkverpleegster-huisbezoekster, In tweevoud. 14

15 TOEGANGSNUMMER Arbeidsovereenkomst voor wijkverpleegsters, , Het jaar 1960 in tweevoud, met modelovereenkomsten uit 1959 en Stukken betreffende benoeming, ontslag, salaris en sociale voorzieningen voor wijkverpleegsters, Stukken betreffende de pensioenbetalingen voor de wijkverpleging, Jaarverslagen van de consultatiebureaus voor prenatale zorg, zuigelingen en kleuters, Eigendommen 75. Inventarislijsten van de magazijnvoorraad van verplegingsartikelen, stukken 4. Financiën Kasboeken, Met bijlagen. 2 delen Met aantekeningen juli Jaarrekeningen en balans, De jaren 1964, 1967, 1969 in tweevoud, 1963, 1966, 1968 in drievoud. 1 pak 79. Bijlagen van de rekening, Exploitatieoverzichten opgemaakt ten behoeve van het landelijk bureau, Met bijlagen. 81. Stukken betreffende Rijks- en Gemeentelijke subsidies, 1941, Accountantsrapporten, , Documentatie 83. Parochieweekblad De Klok, 1966 nr. 5 en 1967 nr katernen 15

16 TOEGANGSNUMMER COMMISSIE SAMENWERKENDE KRUISVERENIGINGEN, I. Stukken van algemene aard 84. Notulen, Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, II. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 86. Arbeidsovereenkomst tussen het Groene Kruis, afdeling Kethel en A.G.M. Groenendaal, wijkverpleegster, Doorslag, met modelovereenkomst. 2 stukken 87. Instructie voor de wijkverpleegster-huisbezoekster, Doorslag. 1 stuk 88. Stukken betreffende de salariëring van wijkverpleegsters, , Tabellarisch kasboek, deel 90. Rekeningen van baten en lasten en balansen, , De jaren in drievoud. 91. Bijlagen van de rekening, , Stukken betreffende de kascontrole door de Accountantsdienst te Schiedam, Stukken betreffende de t.b.c.-bestrijding en de jaarlijkse Emmabloemcollecte, , Stukken betreffende de kruiscollecten, ,

17 CONCORDANS OP DE TOEGANGSNUMMERS TOEGANGSNUMMER Oud Nieuw

E H B O vereniging Elst (Gld)

E H B O vereniging Elst (Gld) E H B O vereniging Elst (Gld) Statuten Huishoudelijk Regelement Opleidingsreglement STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam EHBO-vereniging Elst (Gld). 2. De vereniging is

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht Inhoud: 1 Algemeen 8 De voorzitter 2 De stichting 9 De secretaris 3 Het bestuur 10 De penningmeester 4 Het adviesorgaan 11 Overige bestuursleden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Wijkraad Herten

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Wijkraad Herten HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Wijkraad Herten Artikel 1 Algemeen 1.1 In elk voorkomend geval zijn steeds alle daarop betrekking hebbende artikelen uit de statuten en huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992

Inventaris van het archief van de. Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992 T00312 Inventaris van het archief van de Provinciale Utrechtse Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992 Archiefburo Voorzee Juni, 2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 1. Geschiedenis 2 2. Verantwoording van de inventarisatie

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.150. Auteur: M. Baertl, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.19.150. Auteur: M. Baertl, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.19.150 Inventaris van de archieven van de Federatie Vormingscentra, 1951-1985, Vereniging van Volkshogescholen en Vormingscentra, 1985-1992, Katholieke Federatie voor Volksontwikkelingswerk,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY V2.00 Algemeen Artikel 1. 1.1 Het huishoudelijk reglement beoogt een aanvulling te zijn op de statuten; ieder artikel hieruit, en, per extenso, ieder

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000

Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000 Nummer archiefinventaris: 2.18.29 Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000 Auteur: J. Schilt, M. van der Velden Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: (c) This

Nadere informatie

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011.

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. 1 Algemeen Artikel 1.1 Huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement regelt

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 1 STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: "Stichting RK Voorlichting en Priesteropleidingen". 2. Zij is gevestigd in de gemeente Oegstgeest. Doel en middelen Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

Voorwoord... 2. Solidamentum... 3. Logo Solidamentum... 4. Statuten... 5. Huishoudelijk reglement... 19

Voorwoord... 2. Solidamentum... 3. Logo Solidamentum... 4. Statuten... 5. Huishoudelijk reglement... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Solidamentum... 3 Logo Solidamentum... 4 Statuten... 5 Huishoudelijk reglement... 19 Huishoudelijk reglement met betrekking tot de kringen... 23 Huishoudelijk reglement Fundamenteel...

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1.De vereniging heeft ten

Nadere informatie

Groninger Kano Vereniging

Groninger Kano Vereniging statuten en reglementen 2013 inleiding Dit document bevat de GKV Statuten en de GKV Reglementen. Elk onderdeel draagt de naam van het onderdeel aangevuld met het jaar dat dit onderdeel is goedgekeurd.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De Jonge Athleet te Zundert 2014

Huishoudelijk reglement De Jonge Athleet te Zundert 2014 ART. 1 OVERKOEPELENDE ORGANEN De vereniging erkent de Atletiek Unie en andere landelijke bonden ten behoeve van de recreatieve sporten, waar haar leden zijn aangemeld. ART. 2 CLUBTENUE Het clubtenue bestaat

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. De vereniging of Land Cruiser Club: de vereniging Land Cruiser Club Nederland, gevestigd te Culemborg,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Chinese Evangelische Kerk Geloof, Hoop en Liefde te s Gravenhage

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Chinese Evangelische Kerk Geloof, Hoop en Liefde te s Gravenhage HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Chinese Evangelische Kerk Geloof, Hoop en Liefde te s Gravenhage ALGEMEEN Artikel 1 De Gemeente en haar orde 1.1. De gemeente is een door God gegeven gemeenschap van gelovigen.

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 Zitting 1972-11 835 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN Nr. 3 (De vroegere stukken zijn gedrukt in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie

De penningmeester en de statuten van ANBO

De penningmeester en de statuten van ANBO De penningmeester en de statuten van ANBO scholing voor penningmeesters besproken op regionale bijeenkomsten met penningmeesters van ANBO in het kader van het project POL penningmeesters online mei, juni

Nadere informatie

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven LSA / Henk Cornelissen & Kristel Jeuring Januari 2014 Inhoudsopgave Deelnemersrichtlijnen Experiment BewonersBedrijven... 2 De principes... 2 De rechtsvorm...

Nadere informatie

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemene Indeling. 1. Algemeen. blz. 2 2. Bestuur. blz. 3-5 3. Commissies. blz. 6-8 4. Gedragsregels. blz. 9 5. Contributieregeling. blz. 10-11 6. Slotbepalingen. blz. 12 7. Organogram

Nadere informatie