Eindrapportage. Versie 2, 9 mei Schonen van prestatie-indicatoren Kraamzorg, Verslagjaar MediQuest B.V. Auteurs Ron Keulen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindrapportage. Versie 2, 9 mei 2011. Schonen van prestatie-indicatoren Kraamzorg, Verslagjaar 2010. MediQuest B.V. Auteurs Ron Keulen."

Transcriptie

1 Eindrapportage Versie 2, 9 mei 2011 Schonen van prestatie-indicatoren Kraamzorg, Verslagjaar 2010 MediQuest B.V. Auteurs Ron Keulen Dayline Coffie

2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Data-aanlevering en schoningsproces... 6 Onderdelen van het schoningsproces... 6 Hiërarchie binnen het schoningsproces... 7 Analyse volledigheid van data-aanlevering... 9 Aantal zorgaanbieders dat gegevens heeft aangeleverd/ (her)bevestigd/geautoriseerd... 9 Volledigheid van aanlevering per achtergrondgegeven en (sub)indicator Volledigheid van aanlevering per aanbieder Aard en frequentie van controleverzoeken Achtergrondgegeven 1. Aanleverniveau Achtergrondgegeven 2a. Indien bemiddelingsbureau: Aantal ZZP ers waarvoor wordt aangeleverd Achtergrondgegeven 2b. Indien bemiddelingsbureau: Landelijk of regionaal werkzaam Achtergrondgegeven 3a. Aantal volledige kraambedden Achtergrondgegeven 3b. Aantal gedeeltelijke kraambedden Achtergrondgegeven 5a. Contractueel bepaalde zorgplicht Achtergrondgegeven 5b. Beperkte inschrijving/inschrijfstop Achtergrondgegeven 6. Percentage thuisbevallingen Achtergrondgegeven 7. Aantal 24-uurs verzorgingen Indicator 1. Tijdige intake Indicator 2. Tijdige partusassistentie Indicator 3. Adequaat opgeleide kraamverzorgenden Indicator 4a. Bijgeschoolde kraamverzorgenden: Aantal uren gevolgde bij- en nascholing per kraamverzorgende Indicator 4d. Bijgeschoolde kraamverzorgenden vroegsignalering Indicator 5. Beschikbaarheid actuele zorginhoudelijke protocollen Indicator 6. Continuïteit in persoon Indicator 7a. Noodzakelijke zorg: Percentage cliënten dat minder zorg wil ontvangen dan met het LIP na de bevalling (laatste herindicatie) is geïndiceerd Indicator 7b. Noodzakelijke zorg: Percentage cliënten dat aan het einde van het kraambed minder zorg heeft ontvangen dan met het LIP na de bevalling (laatste herindicatie) is geïndiceerd Indicator 18. Geslaagde borstvoeding Indicator 19. Ketenzorg werkafspraken

3 Beschrijvende statistiek van de uitkomsten Achtergrondgegeven 1. Aanleverniveau Achtergrondgegeven 2a. Indien bemiddelingsbureau: Aantal ZZP ers waarvoor wordt aangeleverd Achtergrondgegeven 2b. Indien bemiddelingsbureau: Landelijk of regionaal werkzaam Achtergrondgegeven 3a. Aantal volledige kraambedden Achtergrondgegeven 3b. Aantal gedeeltelijke kraambedden Achtergrondgegeven 4. Gemiddelde verzorgingsduur Achtergrondgegeven 5a. Contractueel bepaalde zorgplicht Achtergrondgegeven 5b. Beperkte inschrijving/inschrijfstop Achtergrondgegeven 6. Percentage thuisbevallingen Achtergrondgegeven 7. Aantal 24-uurs verzorgingen Indicator 1. Tijdige intake Indicator 2. Tijdige partusassistentie Indicator 3. Adequaat opgeleide kraamverzorgenden Indicator 4a. Bijgeschoolde kraamverzorgenden: Aantal uren gevolgde bij- en nascholing per kraamverzorgende Indicator 4b. Bijgeschoolde kraamverzorgenden: Percentage kraamverzorgenden dat gedurende de meetperiode is bijgeschoold Indicator 4d. Bijgeschoolde kraamverzorgenden vroegsignalering Indicator 5. Beschikbaarheid actuele zorginhoudelijke protocollen Indicator 6. Continuïteit in persoon Indicator 7a. Noodzakelijke zorg: Percentage cliënten dat minder zorg wil ontvangen dan met het LIP na de bevalling (laatste herindicatie) is geïndiceerd Indicator 7b. Noodzakelijke zorg: Percentage cliënten dat aan het einde van het kraambed minder zorg heeft ontvangen dan met het LIP na de bevalling (laatste herindicatie) is geïndiceerd Indicator 18. Geslaagde borstvoeding Indicator 19. Ketenzorg werkafspraken Een aantal opvallendheden Conclusies en aanbevelingen ten aanzien van het schoningsproces Verloop van het schoningsproces Optimaliseren van het schoningsproces Vereenvoudigen vragenlijst Uitbreiden handboek Identificeren van inhoudelijk en/of statistisch onwaarschijnlijke gegevens Monitoren status controleverzoeken

4 Wijzigen van reeds aangeleverde gegevens waar geen controleverzoek voor is gecommuniceerd Voorstel voor uitbreiding technische gegevensvalidatie Routering in de vragenlijst Onmogelijke waarden Bijlage 1. Volledigheid van aanlevering per achtergrondgegeven en (sub)indicator, als functie van type kraamzorgaanbieder Bijlage 2. Statistische grootheden t.a.v. het aantal achtergrondgegevens c.q. (sub)indicatoren dat per zorgaanbieder aangeleverd had moeten worden, het aantal achtergrondgegevens c.q. (sub)indicatoren dat daadwerkelijk is aangeleverd, en het aanleverpercentage wat daaruit voortkomt

5 Inleiding Onder leiding van de stuurgroep Zichtbare Zorg Kraamzorg is een set kwaliteitsindicatoren ontwikkeld. De ontwikkelde kwaliteitsindicatoren kunnen worden ingedeeld naar cliëntervaringen en zorginhoudelijke indicatoren. Cliëntervaringsindicatoren betreffen de door cliënten ervaren kwaliteit van de zorg. De cliëntervaringsindicatoren worden gemeten met de CQ-index. De zorginhoudelijke indicatoren worden bij de kraamzorgaanbieders uitgevraagd en betreffen de zorginhoud, de randvoorwaarden voor verantwoorde zorg en het effect van zorg. De set kwaliteitsindicatoren zijn in 2009 landelijke geïmplementeerd op basis van vrijwilligheid. Over verslagjaar 2010 zijn kraamzorgaanbieders voor het eerst verplicht om de kwaliteitsindicatoren aan te leveren voor het Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording. Gedurende de maanden juni tot en met november 2010 worden door zorgaanbieders gegevens verzameld voor de aanlevering van de kwaliteitsindicatoren. Zichtbare Zorg hecht veel waarde aan de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van de gegevens. Een stap naar meer betrouwbare gegevens is het schonen van de door zorgaanbieders aangeleverde data. Tijdens het schonen wordt de aangeleverde data gecontroleerd op onwaarschijnlijkheden. De aangeleverde gegevens worden bijvoorbeeld getest op: plausibiliteit, consistentie met eerdere periodes, uitbijters en volledigheid. De vragen over de data die uit de controle naar voren komen, worden teruggekoppeld aan een zorgaanbieder. Deze zorgaanbieder kan de gegevens zelf aanpassen, waarna de geschoonde data met toestemming van de zorgaanbieder wordt doorgeleverd. Een geschoonde dataset is derhalve een dataset die is aangepast door zorgaanbieders zelf op basis van vragen die voortkomen uit de controle van de oorspronkelijk aangeleverde dataset. Zichtbare Zorg heeft MediQuest voornoemde opdracht gegund. Voorliggende eindrapportage behoort samen met de geschoonde dataset en de op 19 januari 2011 opgeleverde rapportage Dataaanlevering en schoningsproces tot de eindproducten van de opdracht. In deze eindrapportage komen de volgende aspecten aan bod: Een samenvatting van de rapportage ten aanzien van de timing en wijze van dataaanlevering, het schoningsproces en de daaraan ten grondslag liggende overwegingen; Analyse volledigheid van data-aanlevering: Per (sub)indicator en achtergrondgegeven een overzicht van de aard en frequentie van de gecommuniceerde controleverzoeken c.q. schoningsvoorstellen en de wijze waarop de betreffende zorgaanbieders hiernaar hebben gehandeld; Beschrijvende statistiek van de uitkomsten op basis van het databestand na (eventuele) aanpassing van de gegevens door de zorgaanbieders; Conclusies en aanbevelingen ten aanzien van het schoningsproces; Voorstel voor uitbreiding technische gegevensvalidatie. 5

6 Data-aanlevering en schoningsproces In de op 19 januari 2011 opgeleverde rapportage Data-aanlevering en schoningsproces zijn de timing en wijze van data-aanlevering door de databeheerder vastgelegd, en zijn het schoningsproces en de daaraan ten grondslag liggende overwegingen in detail besproken. Om de leesbaarheid van het vervolg van voorliggende rapportage te bevorderen zullen hierna de belangrijkste aspecten uit voornoemde rapportage, namelijk de onderdelen van en hiërarchie binnen het schoningsproces, voor zover mogelijk worden samengevat dan wel integraal overgenomen. Onderdelen van het schoningsproces Het schoningsproces omvatte de volgende onderdelen (voor gedetailleerde criteria per onderdeel verwijzen we u graag naar voornoemde rapportage Data-aanlevering en schoningsproces ): Herberekenen uitkomstmaten. Voorafgaand aan het uitvoeren van de checks en analyses ten behoeve van de terugkoppeling aan de zorgaanbieders zijn alle uitkomstmaten waar een teller en noemer aan ten grondslag ligt herberekend. De checks en analyses ten behoeve van de terugkoppeling aan de zorgaanbieders zijn uitgevoerd op het bestand met de herberekende uitkomstmaten. Inventariseren volledigheid van gegevensaanlevering. In principe dienen de zorgaanbieders alle gegevens aan te leveren c.q. vragen te beantwoorden. Indien bepaalde gegevens ontbreken c.q. vragen niet zijn beantwoord is dit aan hen gecommuniceerd met het verzoek deze indien mogelijk alsnog aan te leveren c.q. te beantwoorden. Voor een aantal achtergrondgegevens en indicatoren, of onderdelen daarvan, geldt echter dat deze niet voor alle zorgaanbieders van toepassing zijn. Het ontbreken van gegevens leidde in die gevallen niet tot een verzoek om nalevering. Criteria voor inhoudelijke plausibiliteit van de aangeleverde gegevens. Indien er voor bepaalde indicatoren objectieve grenzen voor onwaarschijnlijke waarden bekend zijn (op basis van normen, best practices of expert opinion) zijn de daarvan afwijkende waarden aan de meeteenheden gecommuniceerd met het verzoek dit te verifiëren en te corrigeren. Criteria voor statistische plausibiliteit van de aangeleverde gegevens. Indien een waarde van een kwantitatieve uitkomstmaat (i.e. getal, percentage of verhouding) meer dan 2 standaarddeviaties is verwijderd van het gemiddelde van de spiegelgroep (i.e., kraamzorgaanbieders worden vergeleken met kraamzorgaanbieders, ZZP ers met ZZP ers), dan is deze waarde als uitbijter gekwalificeerd. Dit is aan de meeteenheden als zodanig gecommuniceerd met het verzoek dit te verifiëren en indien nodig te corrigeren. De standaarddeviatie en het gemiddelde zijn bepaald op de dataset waaruit eventuele onmogelijke, inhoudelijk niet-plausibele, onwaarschijnlijke en ten onrechte aangeleverde gegevens zijn verwijderd. Consistentie van de aangeleverde gegevens. Het betreft hier het toetsen of de voor een bepaald(e) achtergrondgegeven of indicator aangeleverde waarde plausibel is in het licht van de voor (een) 6

7 ander(e) achtergrondgegeven(s) of indicator(en) aangeleverde waarde(s). Indien er sprake is van inconsistenties is dit aan de meeteenheden gecommuniceerd met het verzoek deze te verifiëren en indien nodig te corrigeren. 0% en 100%. Voor een aantal, doch niet alle, achtergrondgegevens en indicatoren geldt dat een waarde van 0% en /of 100% in theorie wel mogelijk is, maar in de praktijk vaak zeer onwaarschijnlijk. Hierop is alleen specifiek op checken indien deze uiterste waarde nog niet gedekt is door de criteria voor inhoudelijke plausibiliteit. Criteria voor onmogelijke waarden. Het betreft hier gegevens c.q. antwoorden die zowel theoretisch als praktisch onmogelijk zijn (bijvoorbeeld tellers grote dan noemers). Indien er sprake is van dergelijke onmogelijke waarden is dit aan de meeteenheden gecommuniceerd met het verzoek dit te verifiëren en indien nodig te corrigeren. Criteria voor onwaarschijnlijke waarden. Het betreft hier gegevens die zowel aan de criteria voor inhoudelijke plausibiliteit voldoen alsook de criteria voor statistische plausibiliteit. Indien dat het geval is is dit aan de meeteenheden gecommuniceerd met het verzoek dit te verifiëren en indien nodig te corrigeren. Hiërarchie binnen het schoningsproces Ten aanzien van de terugkoppeling van de bevindingen uit het schoningsproces naar de zorgaanbieders is het noodzakelijk om hier een hiërarchie in aan te brengen aangezien het niet wenselijk is dat een zorgaanbieder voor een bepaalde indicator meerdere schoningsvoorstellen ontvangt. Gedacht kan worden aan de situatie waarin de aangeleverde waarde inhoudelijk nietplausibel is en er tegelijkertijd sprake is van een inconsistentie met andere gegevens. MediQuest heeft in de terugkoppeling van de bevindingen uit het schoningsproces de volgende hiërarchie (van hoog naar laag) aangehouden: 1. Indien bepaalde gegevens ontbreken c.q. vragen niet zijn beantwoord terwijl deze voor desbetreffende zorgaanbieder wel van toepassing zijn is dit aan haar gecommuniceerd met het verzoek deze indien mogelijk alsnog aan te leveren c.q. te beantwoorden. 2. Indien er sprake is van (onder andere) een inconsistentie met andere gegevens is dit aan de meeteenheden gecommuniceerd met het verzoek dit te verifiëren en indien nodig te corrigeren. 3. Indien een waarde of antwoord op een vraag (onder andere) als onmogelijk is gekwalificeerd is dit aan de meeteenheden gecommuniceerd met het verzoek dit te verifiëren en indien nodig te corrigeren. 4. Indien een waarde (onder andere) als inhoudelijk niet-plausibel is gekwalificeerd is dit aan de meeteenheden gecommuniceerd met het verzoek dit te verifiëren en indien nodig te corrigeren. 5. Indien er sprake is van (onder andere) een waarde van 0% of 100% die in theorie wel mogelijk is, maar in de praktijk vaak zeer onwaarschijnlijk is, is dit aan de meeteenheden gecommuniceerd met het verzoek dit te verifiëren en indien nodig te corrigeren. 7

8 6. Indien een waarde (onder andere) als statistisch niet-plausibel is gekwalificeerd is dit aan de meeteenheden gecommuniceerd met het verzoek dit te verifiëren en indien nodig te corrigeren. 8

9 Analyse volledigheid van data-aanlevering In dit hoofdstuk komt de analyse van volledigheid van data-aanlevering aan de orde. Het betreft hier de volgende maten van volledigheid: 1. Hoeveel zorgaanbieders hebben gegevens aangeleverd en geaccordeerd/geautoriseerd; 2. Per (sub)indicator en achtergrondgegeven de volledigheid van aanlevering (i.e., hoeveel aanbieders hadden een bepaald gegeven moeten aanleveren en hoeveel hebben dit daadwerkelijk aangeleverd?) 3. Per aanbieder de volledigheid van aanlevering (i.e., hoeveel achtergrondgegevens en (sub)indicatoren had een individuele aanbieder moeten aanleveren en hoeveel heeft deze er daadwerkelijk aangeleverd?) Voor de volledigheid van aanlevering per zorgaanbieder en per achtergrondgegeven c.q. (sub)indicator is per zorgaanbieder in kaart gebracht welke achtergrondgegevens en (sub)indicatoren deze moest aanleveren en welke ook daadwerkelijk zijn aangeleverd. Achtergrondgegevens en (sub)indicatoren welke niet van toepassing of verplicht waren voor een bepaald(e) (type) zorgaanbieder zijn hier buiten beschouwing gelaten. Het gaat daarbij om de volgende specifieke situaties: Achtergrondgegeven 2 is uitsluitend van toepassing/verplicht voor bemiddelingsbureaus; Indicator 5 is uitsluitend van toepassing/verplicht voor kraamzorgaanbieders (exclusief bemiddelingsbureaus en ZZP ers) die niet hebben aangegeven HKZ-gecertificeerd te zijn; Indicator 19 is niet van toepassing/verplicht voor bemiddelingsbureaus Verder zijn ZZP ers met minder dan 20 kraambedden gedurende de meetperiode (juni t/m november 2010) buiten beschouwing gelaten, en zijn statistisch/inhoudelijk onmogelijke waarden uit het databestand verwijderd. Het betrof hier alleen een percentage van 176% bij Indicator 6. Aantal zorgaanbieders dat gegevens heeft aangeleverd/ (her)bevestigd/geautoriseerd De initiële datalevering door Desan aan MediQuest d.d. 18 januari 2011 bevatte de gegevens van 108 informatie-eenheden (IE s). Het betrof hier 8 bemiddelingsbureaus, 14 concerndelen, 69 concerns en 17 ZZP ers. Daarnaast waren er nog 15 IE s (type IE onbekend) die hun (eventuele) gegevensaanlevering niet hadden bevestigd. De gegevens van deze IE s zijn derhalve niet voor analyse en schoning aan MediQuest ter beschikking gesteld. Na het doorlopen van de diverse stappen in het schoningsproces, zoals beschreven in het hoofdstuk Data-aanlevering en schoningsproces, hebben op 21 februari 2011 alle IE s per het verzoek ontvangen om: vanwege een fout in de vragenlijst, Achtergrondgegeven 4 (Gemiddelde verzorgingsduur) en Indicator 4b (Bijgeschoolde kraamverzorgenden: Percentage kraamverzorgenden dat gedurende de meetperiode is bijgeschoold) opnieuw aan te leveren; en 9

10 hun gegevens op bepaalde punten te controleren, eventueel te corrigeren of aan te vullen, en vervolgens te herbevestigen en te autoriseren. De punten waarop de gegevens dienden te worden gecontroleerd zijn in de vorm van controleverzoeken per achtergrondgegeven c.q. (sub)indicator aan de IE s gecommuniceerd. Het aantal controleverzoeken varieerde per IE. In theorie kon een IE maximaal 20 controleverzoeken krijgen (1 voor elk van de achtergrondgegevens c.q. (sub)indicatoren, met uitzondering van Achtergrondgegeven 4 en Indicator 4b). In de praktijk ontvingen 80 van de 108 IE s 1 of meerdere controleverzoeken, en het maximum aantal controleverzoeken per IE bedroeg 10. In totaal zijn er 240 controleverzoeken aan 80 IE s gecommuniceerd, gemiddeld dus 3 per IE. De IE s hadden vervolgens tot en met 29 maart 2011 de gelegenheid om hun gegevens te controleren, eventueel te corrigeren of aan te vullen, en vervolgens te herbevestigen. Met inachtneming van een coulanceperiode, is per 6 april 2011 de portal gesloten. De definitieve datalevering door Desan aan MediQuest d.d. 11 april 2011 bevatte de gegevens van 105 informatie-eenheden (IE s). Het betrof hier 8 bemiddelingsbureaus, 13 concerndelen, 70 concerns en 14 ZZP ers. 3 ZZP ers uit de initiële datalevering hadden hun gegevensaanlevering niet geautoriseerd. De gegevens van deze IE s zijn derhalve niet ten behoeve van het opstellen van voorliggende rapportage aan MediQuest ter beschikking gesteld. Verder heeft 1 IE het aanleverniveau gewijzigd van concerndeel naar concern. Volledigheid van aanlevering per achtergrondgegeven en (sub)indicator In Bijlage 1 is een overzicht opgenomen met per achtergrondgegeven en (sub)indicator het aantal aanbieders dat desbetreffend gegeven had moeten aanleveren, het aantal aanbieders dat het gegeven daadwerkelijk heeft aangeleverd, en het aanleverpercentage wat daaruit voortkomt. De volgende drie typen kraamzorgaanbieders zijn voor het overzicht gegroepeerd, namelijk de bemiddelingsbureaus, concerndelen en concerns. Deze groep is afgezet tegen de ZZP ers. Hierna worden de belangrijkste bevindingen kort samengevat per type aanbieder. Alle kraamzorgaanbieders excl. De achtergrondgegevens en (sub)indicatoren zijn, gemiddeld over alle achtergrondgegevens en (sub)indicatoren, door 97% van de aanbieders die deze moesten aanleveren, aangeleverd. Voor de volgende gegevens bedraagt het aanleverpercentage 100%; met andere woorden, deze zijn door alle aanbieders die desbetreffende gegevens moesten aanleveren, ook daadwerkelijk aangeleverd: Achtergrondgegeven 1. Aanleverniveau Achtergrondgegeven 2a. Indien bemiddelingsbureau: Aantal ZZP ers waarvoor wordt aangeleverd Achtergrondgegeven 2b. Indien bemiddelingsbureau: Landelijk of regionaal werkzaam Achtergrondgegeven 3a. Aantal volledige kraambedden Achtergrondgegeven 3b. Aantal gedeeltelijke kraambedden Achtergrondgegeven 5a. Contractueel bepaalde zorgplicht Achtergrondgegeven 5b. Beperkte inschrijving/inschrijfstop 10

11 Achtergrondgegeven 7. Aantal 24-uurs verzorgingen Het minst volledig aangeleverd is Indicator 4a (Bijgeschoolde kraamverzorgenden: Aantal uren gevolgde bij- en nascholing per kraamverzorgende); deze is echter nog steeds door maar liefst 90% van de aanbieders aangeleverd. ZZP ers De achtergrondgegevens en (sub)indicatoren zijn, gemiddeld over alle achtergrondgegevens en (sub)indicatoren, door 92% van de ZZP ers die deze moesten aanleveren, aangeleverd. Voor de volgende gegevens bedraagt het aanleverpercentage 100%; met andere woorden, deze zijn door alle ZZP ers die desbetreffende gegevens moesten aanleveren, ook daadwerkelijk aangeleverd: Achtergrondgegeven 1. Aanleverniveau Achtergrondgegeven 3a. Aantal volledige kraambedden Achtergrondgegeven 3b. Aantal gedeeltelijke kraambedden Achtergrondgegeven 5a. Contractueel bepaalde zorgplicht Achtergrondgegeven 5b. Beperkte inschrijving/inschrijfstop Achtergrondgegeven 6. Percentage thuisbevallingen Achtergrondgegeven 7. Aantal 24-uurs verzorgingen Indicator 3. Adequaat opgeleide kraamverzorgenden Indicator 4b. Bijgeschoolde kraamverzorgenden: Percentage kraamverzorgenden dat gedurende de meetperiode is bijgeschoold Indicator 4d. Bijgeschoolde kraamverzorgenden vroegsignalering Indicator 7a. Noodzakelijke zorg: Percentage cliënten dat minder zorg wil ontvangen dan met het LIP na de bevalling (laatste herindicatie) is geïndiceerd Indicator 7b. Noodzakelijke zorg: Percentage cliënten dat aan het einde van het kraambed minder zorg heeft ontvangen dan met het LIP na de bevalling (laatste herindicatie) is geïndiceerd Indicator 18. Geslaagde borstvoeding Het minst volledig aangeleverd is Indicator 19 (Ketenzorg werkafspraken); deze is door slechts 42% van de ZZP ers aangeleverd. Tenslotte, ongeacht type kraamzorgaanbieder is Achtergrondgegeven 4 (Gemiddelde verzorgingsduur) met 88% het minst volledig aangeleverd. Volledigheid van aanlevering per aanbieder In Bijlage 2 is een overzicht opgenomen met per type aanbieder een aantal statistische grootheden t.a.v. het aantal achtergrondgegevens c.q. (sub)indicatoren dat per zorgaanbieder aangeleverd had moeten worden, het aantal achtergrondgegevens c.q. (sub)indicatoren dat daadwerkelijk is aangeleverd, en het aanleverpercentage wat daaruit voortkomt. Hierna worden de belangrijkste bevindingen kort samengevat per type aanbieder. 11

12 Alle kraamzorgaanbieders excl. Gemiddeld over alle 91 kraamzorgaanbieders excl. is ruim 97% van de aan te leveren gegevens ook daadwerkelijk aangeleverd. Het laagste aanleverpercentage bedroeg 50%; daarentegen hadden maar liefst 75 van de 91 kraamzorgaanbieders excl. alle gegevens die zij moesten aanleveren, ook daadwerkelijk aangeleverd (aanleverpercentage 100%). Gemiddeld over alle 12 is ruim 92% van de aan te leveren gegevens ook daadwerkelijk aangeleverd. Het laagste aanleverpercentage bedroeg 50%; voor 2 ZZP ers gold dit aanleverpercentage. Slechts 1 van de 12 heeft alle gegevens die zij moest aanleveren, ook daadwerkelijk aangeleverd (aanleverpercentage 100%). Tenslotte, ongeacht type kraamzorgaanbieder is een kleine 97% van de aan te leveren gegevens ook daadwerkelijk aangeleverd. 12

13 Aard en frequentie van controleverzoeken In dit hoofdstuk wordt per achtergrondgegeven c.q. (sub)indicator in tabelvorm weergegeven hoe vaak een specifiek controleverzoek is gecommuniceerd aan de kraamzorgaanbieders. Onder elke tabel is vervolgens per controleverzoek aangegeven hoe de kraamzorgaanbieders met desbetreffend controleverzoek zijn omgegaan 1. M.a.w., hebben zij naar aanleiding van het controleverzoek hun gegevens gecorrigeerd dan wel nageleverd? Achtergrondgegeven 1. Aanleverniveau Controleverzoek Alle kraamzorgaanbieders excl. Alle kraamzorgaanbieders Geen controle nodig Achtergrondgegeven 2a. Indien bemiddelingsbureau: Aantal ZZP ers waarvoor wordt aangeleverd Controleverzoek De noemer van Indicator 3 (i.e., totaal aantal medewerkers die zorg verlenen in de kraamgezinnen) dient gelijk te zijn aan het antwoord op vraag a van Achtergrondgegeven 2 (i.e., Voor hoeveel levert u deze keer aan?). Gelieve dit te verifiëren en indien nodig te corrigeren. Alle kraamzorgaanbieders excl. Alle kraamzorgaanbieders Geen controle nodig De noemer van Indicator 3 (i.e., totaal aantal medewerkers die zorg verlenen in de kraamgezinnen) dient gelijk te zijn aan het antwoord op vraag a van Achtergrondgegeven 2 (i.e., Voor hoeveel levert u deze keer aan?). Gelieve dit te verifiëren en indien nodig te corrigeren. 1 kraamzorgaanbieder heeft de gegevens naar aanleiding van het controleverzoek weliswaar gecorrigeerd, doch zonder dat daardoor de discrepantie tussen de noemer van Indicator 3 en Achtergrondgegeven 2 werd opgeheven; 1 kraamzorgaanbieder heeft Indicator 3 gecorrigeerd waardoor de discrepantie tussen de noemer van Indicator 3 en Achtergrondgegeven 2 is opgeheven. 1 Aangezien 3 ZZP ers hun gegevensaanlevering niet hebben geautoriseerd (en MediQuest dus niet over hun definitieve gegevens kon beschikken) kan er een discrepantie bestaan tussen het aantal ZZP dat volgens de tabel een bepaald controleverzoek heeft ontvangen, en het aantal ZZP ers van wie bekend is hoe zij met desbetreffend controleverzoek zijn omgegaan. 13

14 Achtergrondgegeven 2b. Indien bemiddelingsbureau: Landelijk of regionaal werkzaam Controleverzoek Alle kraamzorgaanbieders excl. Alle kraamzorgaanbieders Geen controle nodig Achtergrondgegeven 3a. Aantal volledige kraambedden Controleverzoek Alle kraamzorgaanbieders excl. Alle kraamzorgaanbieders Geen controle nodig Achtergrondgegeven 3b. Aantal gedeeltelijke kraambedden Controleverzoek Alle kraamzorgaanbieders excl. Alle kraamzorgaanbieders Geen controle nodig Achtergrondgegeven 5a. Contractueel bepaalde zorgplicht Controleverzoek Alle kraamzorgaanbieders excl. Alle kraamzorgaanbieders Geen controle nodig Achtergrondgegeven 5b. Beperkte inschrijving/inschrijfstop Controleverzoek Alle kraamzorgaanbieders excl. Alle kraamzorgaanbieders Geen controle nodig

15 Achtergrondgegeven 6. Percentage thuisbevallingen Controleverzoek De uitkomst van dit achtergrondgegeven wijkt sterk af van het gemiddelde; gelieve dit te controleren en zo nodig te corrigeren. Een waarde van 0% is in theorie wel mogelijk, maar in de praktijk vaak zeer onwaarschijnlijk. Gelieve dit te verifiëren en indien nodig te corrigeren. U heeft dit achtergrondgegeven niet aangeleverd; gelieve dit, indien mogelijk, alsnog aan te leveren. Alle kraamzorgaanbieders excl. Alle kraamzorgaanbieders Geen controle nodig De uitkomst van dit achtergrondgegeven wijkt sterk af van het gemiddelde; gelieve dit te controleren en zo nodig te corrigeren. 4 van de 6 kraamzorgaanbieders die dit controleverzoek hebben ontvangen hebben naar aanleiding van dit controleverzoek de gegevens voor dit achtergrondgegeven niet gecorrigeerd; 2 van de 6 kraamzorgaanbieders die dit controleverzoek hebben ontvangen hebben naar aanleiding van dit controleverzoek de gegevens voor dit achtergrondgegeven dusdanig gecorrigeerd dat deze minder sterk afwijken van het gemiddelde. Een waarde van 0% is in theorie wel mogelijk, maar in de praktijk vaak zeer onwaarschijnlijk. Gelieve dit te verifiëren en indien nodig te corrigeren. Geen van de kraamzorgaanbieders en ZZP ers die dit controleverzoek hebben ontvangen heeft naar aanleiding hiervan de gegevens voor dit achtergrondgegeven gecorrigeerd. U heeft dit achtergrondgegeven niet aangeleverd; gelieve dit, indien mogelijk, alsnog aan te leveren. De kraamzorgaanbieder die dit achtergrondgegeven niet had aangeleverd, heeft dit naar aanleiding van het controleverzoek niet alsnog aangeleverd. Achtergrondgegeven 7. Aantal 24-uurs verzorgingen Controleverzoek Alle kraamzorgaanbieders excl. Alle kraamzorgaanbieders Geen controle nodig

16 Indicator 1. Tijdige intake Controleverzoek 100% is onwaarschijnlijk vanwege (bijvoorbeeld) late aanmelding of cliënten die geen huisbezoek wensen. Gelieve dit te verifiëren en indien nodig te corrigeren. De uitkomst van deze indicator wijkt sterk af van het gemiddelde; gelieve deze te controleren en zo nodig te corrigeren. U heeft deze indicator niet aangeleverd; gelieve deze, indien mogelijk, alsnog aan te leveren. Alle kraamzorgaanbieders excl. Alle kraamzorgaanbieders Geen controle nodig % is onwaarschijnlijk vanwege (bijvoorbeeld) late aanmelding of cliënten die geen huisbezoek wensen. Gelieve dit te verifiëren en indien nodig te corrigeren. 1 ZZP er heeft naar aanleiding van dit controleverzoek de gegevens voor Indicator 1 verwijderd; 10 kraamzorgaanbieders en 4 ZZP ers hebben naar aanleiding van dit controleverzoek de gegevens voor Indicator 1 niet gecorrigeerd ( N.b. 1 kraamzorgaanbieder heeft wel de teller en de noemer aangepast zonder dat daardoor de daadwerkelijke uitkomst van deze indicator veranderde); 4 kraamzorgaanbieders hebben naar aanleiding van dit controleverzoek de gegevens voor Indicator 1 gecorrigeerd. De uitkomst van deze indicator wijkt sterk af van het gemiddelde; gelieve deze te controleren en zo nodig te corrigeren. De 2 kraamzorgaanbieders die dit controleverzoek hebben ontvangen hebben naar aanleiding van dit controleverzoek de gegevens voor deze indicator niet gecorrigeerd. U heeft deze indicator niet aangeleverd; gelieve deze, indien mogelijk, alsnog aan te leveren. 3 kraamzorgaanbieders en 2 ZZP ers die deze indicator niet hadden aangeleverd, hebben deze naar aanleiding van het controleverzoek niet alsnog aangeleverd; 1 ZZP er die deze indicator niet had aangeleverd, heeft deze naar aanleiding van het controleverzoek alsnog aangeleverd. 16

17 Indicator 2. Tijdige partusassistentie Controleverzoek 100% is onwaarschijnlijk vanwege (bijvoorbeeld) oponthoud onderweg, grote afstanden, of piek in het aantal bevallingen. Gelieve dit te verifiëren en indien nodig te corrigeren. De uitkomst van deze indicator wijkt sterk af van het gemiddelde; gelieve deze te controleren en zo nodig te corrigeren. U heeft deze indicator niet aangeleverd; gelieve deze, indien mogelijk, alsnog aan te leveren. Alle kraamzorgaanbieders excl. Alle kraamzorgaanbieders Geen controle nodig % is onwaarschijnlijk vanwege (bijvoorbeeld) oponthoud onderweg, grote afstanden, of piek in het aantal bevallingen. Gelieve dit te verifiëren en indien nodig te corrigeren. 22 kraamzorgaanbieders en 9 ZZP ers hebben naar aanleiding van dit controleverzoek de gegevens voor Indicator 2 niet gecorrigeerd ( N.b. 1 ZZP er heeft wel de teller en de noemer aangepast zonder dat daardoor de daadwerkelijke uitkomst van deze indicator veranderde); 1 kraamzorgaanbieder heeft naar aanleiding van dit controleverzoek de gegevens voor Indicator 2 gecorrigeerd. De uitkomst van deze indicator wijkt sterk af van het gemiddelde; gelieve deze te controleren en zo nodig te corrigeren. De kraamzorgaanbieder die dit controleverzoek heeft ontvangen heeft naar aanleiding van dit controleverzoek de gegevens voor dit achtergrondgegeven dusdanig gecorrigeerd dat deze minder sterk afwijkt van het gemiddelde. U heeft deze indicator niet aangeleverd; gelieve deze, indien mogelijk, alsnog aan te leveren. De 4 kraamzorgaanbieders en 3 ZZP ers die deze indicator niet hadden aangeleverd, hebben deze naar aanleiding van het controleverzoek niet alsnog aangeleverd. 17

18 Indicator 3. Adequaat opgeleide kraamverzorgenden Controleverzoek De noemer van Indicator 3 (i.e., totaal aantal medewerkers die zorg verlenen in de kraamgezinnen) dient gelijk te zijn aan de noemer van Indicator 4, onderdelen a, b en d (i.e., totaal aantal kraamverzorgenden). Gelieve dit te verifiëren en indien nodig te corrigeren. De noemer van Indicator 3 (i.e., totaal aantal medewerkers die zorg verlenen in de kraamgezinnen) dient gelijk te zijn aan het antwoord op vraag a van Achtergrondgegeven 2 (i.e., Voor hoeveel levert u deze keer aan?). Gelieve dit te verifiëren en indien nodig te corrigeren. De uitkomst van deze indicator wijkt sterk af van het gemiddelde; gelieve deze te controleren en zo nodig te corrigeren. U heeft deze indicator niet aangeleverd; gelieve deze, indien mogelijk, alsnog aan te leveren. Alle kraamzorgaanbieders excl. Alle kraamzorgaanbieders Geen controle nodig De noemer van Indicator 3 (i.e., totaal aantal medewerkers die zorg verlenen in de kraamgezinnen) dient gelijk te zijn aan de noemer van Indicator 4, onderdelen a, b en d (i.e., totaal aantal kraamverzorgenden). Gelieve dit te verifiëren en indien nodig te corrigeren. 1 kraamzorgaanbieder heeft de gegevens naar aanleiding van het controleverzoek niet gecorrigeerd; 9 kraamzorgaanbieders hebben de gegevens naar aanleiding van het controleverzoek dusdanig gecorrigeerd dat de discrepantie tussen de noemers van Indicatoren 3, 4a, 4b en 4d is opgeheven; 4 kraamzorgaanbieders hebben de gegevens naar aanleiding van het controleverzoek weliswaar gecorrigeerd, doch zonder dat de discrepantie tussen de noemers van Indicatoren 3, 4a, 4b en 4d hierdoor werd opgeheven. De noemer van Indicator 3 (i.e., totaal aantal medewerkers die zorg verlenen in de kraamgezinnen) dient gelijk te zijn aan het antwoord op vraag a van Achtergrondgegeven 2 (i.e., Voor hoeveel levert u deze keer aan?). Gelieve dit te verifiëren en indien nodig te corrigeren. 18

19 De kraamzorgaanbieder die dit controleverzoek heeft gekregen heeft de gegevens naar aanleiding van het controleverzoek weliswaar gecorrigeerd, doch zonder dat daardoor de discrepantie tussen de noemer van Indicator 3 en Achtergrondgegeven 2 werd opgeheven. De uitkomst van deze indicator wijkt sterk af van het gemiddelde; gelieve deze te controleren en zo nodig te corrigeren. 1 kraamzorgaanbieder die dit controleverzoek heeft ontvangen heeft naar aanleiding van dit controleverzoek de gegevens voor deze indicator niet gecorrigeerd; 1 kraamzorgaanbieder die dit controleverzoek heeft ontvangen heeft naar aanleiding van dit controleverzoek de gegevens voor deze indicator dusdanig gecorrigeerd dat deze minder sterk afwijkt van het gemiddelde. U heeft deze indicator niet aangeleverd; gelieve deze, indien mogelijk, alsnog aan te leveren. De kraamzorgaanbieder die deze indicator niet had aangeleverd, heeft deze naar aanleiding van het controleverzoek niet alsnog aangeleverd. Indicator 4a. Bijgeschoolde kraamverzorgenden: Aantal uren gevolgde bij- en nascholing per kraamverzorgende Controleverzoek De noemer van Indicator 3 (i.e., totaal aantal medewerkers die zorg verlenen in de kraamgezinnen) dient gelijk te zijn aan de noemer van Indicator 4, onderdelen a, b en d (i.e., totaal aantal kraamverzorgenden). Gelieve dit te verifiëren en indien nodig te corrigeren. Meer dan 10 uur scholing in de meetperiode kan als onwaarschijnlijk veel worden beschouwd. Gelieve dit te verifiëren en indien nodig te corrigeren. Minder dan 2 uur is onwaarschijnlijk. Zelfs als er in de meetperiode geen scholing is geweest mag er wel 1 maal per 3 maanden werkoverleg worden verwacht. Gelieve dit te verifiëren en indien nodig te corrigeren. U heeft deze indicator niet aangeleverd; gelieve deze, indien mogelijk, alsnog aan te leveren. Alle kraamzorgaanbieders excl. Alle kraamzorgaanbieders Geen controle nodig

20 De noemer van Indicator 3 (i.e., totaal aantal medewerkers die zorg verlenen in de kraamgezinnen) dient gelijk te zijn aan de noemer van Indicator 4, onderdelen a, b en d (i.e., totaal aantal kraamverzorgenden). Gelieve dit te verifiëren en indien nodig te corrigeren. 2 kraamzorgaanbieders hebben naar aanleiding van dit controleverzoek de gegevens voor Indicator 4a verwijderd; 2 kraamzorgaanbieder hebben de gegevens naar aanleiding van het controleverzoek niet gecorrigeerd; 9 kraamzorgaanbieders hebben de gegevens naar aanleiding van het controleverzoek dusdanig gecorrigeerd dat de discrepantie tussen de noemers van Indicatoren 3 en 4a, is opgeheven; 1 kraamzorgaanbieder heeft de gegevens naar aanleiding van het controleverzoek weliswaar gecorrigeerd, doch zonder dat de discrepantie tussen de noemers van Indicatoren 3 en 4a hierdoor werd opgeheven. Meer dan 10 uur scholing in de meetperiode kan als onwaarschijnlijk veel worden beschouwd. Gelieve dit te verifiëren en indien nodig te corrigeren. 1 kraamzorgaanbieder en 1 ZZP er hebben naar aanleiding van dit controleverzoek de gegevens voor Indicator 4a verwijderd; 5 kraamzorgaanbieders en 4 ZZP ers hebben naar aanleiding van dit controleverzoek de gegevens voor Indicator 4a niet gecorrigeerd; 21 kraamzorgaanbieders en 3 ZZP ers hebben naar aanleiding van dit controleverzoek de gegevens voor Indicator 4a gecorrigeerd. Voor 11 kraamzorgaanbieders en 1 ZZP er was het aantal uren scholing in de meetperiode echter nog steeds meer dan 10 uur. Minder dan 2 uur is onwaarschijnlijk. Zelfs als er in de meetperiode geen scholing is geweest mag er wel 1 maal per 3 maanden werkoverleg worden verwacht. Gelieve dit te verifiëren en indien nodig te corrigeren. 2 kraamzorgaanbieders hebben naar aanleiding van dit controleverzoek de gegevens voor Indicator 4a verwijderd; 1 kraamzorgaanbieder heeft naar aanleiding van dit controleverzoek de gegevens voor Indicator 4a niet gecorrigeerd; 5 hebben naar aanleiding van dit controleverzoek de gegevens voor Indicator 4a gecorrigeerd. Voor 1 kraamzorgaanbieder was het aantal uren scholing in de meetperiode echter nog steeds minder dan 2 uur. U heeft deze indicator niet aangeleverd; gelieve deze, indien mogelijk, alsnog aan te leveren. 1 kraamzorgaanbieder en 1 ZZP er die deze indicator niet hadden aangeleverd, hebben deze naar aanleiding van het controleverzoek niet alsnog aangeleverd; 1 kraamzorgaanbieder en 1 ZZP er die deze indicator niet hadden aangeleverd, hebben deze naar aanleiding van het controleverzoek alsnog aangeleverd. 20

Handboek voor kraamzorgaanbieders

Handboek voor kraamzorgaanbieders Handboek voor kraamzorgaanbieders Toelichting op de kwaliteitsindicatoren en meetinstructie verslagjaar 2015 Oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Het doel van het handboek 3 1.2 Wijzigingen ten

Nadere informatie

Handboek voor kraamzorgaanbieders

Handboek voor kraamzorgaanbieders Handboek voor kraamzorgaanbieders Toelichting op de kwaliteitsindicatoren en meetinstructie verslagjaar 2012 November 2012 versie november 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Het doel van dit handboek

Nadere informatie

Kwaliteits indicatoren

Kwaliteits indicatoren Kwaliteits indicatoren KRAAMZORG Verslagjaar 2012 7 november 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Gebruikershandleiding 5 3. Samenvatting indicatoren 6 4. Kwaliteitsindicatoren 8 1 Tijdige intake 8 2

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg Naam: Sandra van Beek / Corina Munts Organisatie: ActiZ / BTN Email: s.van.beek@actiz.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg Kraamzorg JoNa BV Uitgevoerd door Kraamzorg Prestatie Monitor (Qualizorg B.V.) Periode: Van 01 01 2013 t/m 31 12 2013 Geaccrediteerd door : Inleiding In

Nadere informatie

Eindrapportage Gehandicaptenzorg. Verslagjaar Eindrapportage Gehandicaptenzorg

Eindrapportage Gehandicaptenzorg. Verslagjaar Eindrapportage Gehandicaptenzorg Eindrapportage Gehandicaptenzorg Verslagjaar Eindrapportage Gehandicaptenzorg Inhoud Inleiding eindrapportage Gehandicaptenzorg... 3 Leeswijzer... 5 Eindrapportage Verstandelijk Gehandicapten... 7 Domein

Nadere informatie

Kwaliteits indicatoren 2011

Kwaliteits indicatoren 2011 Kwaliteits indicatoren 2011 K R A A Z M O - R G Kwaliteits indicatoren 2011 Kraamzorg Colofon www.zichtbarezorg.nl info@zichtbarezorg.nl In het project Zichtbare Zorg Kraamzorg werken de volgende partijen

Nadere informatie

Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici. Inleiding. Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren

Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici. Inleiding. Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren Inleiding Zichtbare Mondzorg In de mondzorg wordt hard gewerkt aan het inzichtelijk en transparant

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI JGZ bedoeld? De CQI Jeugdgezondheidzorg (CQI JGZ) is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de jeugdgezondheidzorg te meten vanuit het perspectief

Nadere informatie

Handboek voor zorgaanbieders van wijkverpleging. Toelichting op de kwaliteitsindicatoren en meetinstructie meetjaar 2017 april 2017

Handboek voor zorgaanbieders van wijkverpleging. Toelichting op de kwaliteitsindicatoren en meetinstructie meetjaar 2017 april 2017 Handboek voor zorgaanbieders van wijkverpleging Toelichting op de kwaliteitsindicatoren en meetinstructie meetjaar 2017 april 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Het doel van dit handboek 3 1.2 Helpdesk

Nadere informatie

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden GGZ verslagjaar 2014 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl GGZ Barneveld,

Nadere informatie

Dataprotocol 2.0 Kwaliteitsindicatoren farmacie

Dataprotocol 2.0 Kwaliteitsindicatoren farmacie Dataprotocol 2.0 Kwaliteitsindicatoren farmacie 1. Inleiding Doel dataprotocol De KNMP, NVZA, AHA LHV en de NVPF hebben in juli 2012 de Stichting Kwaliteitsindicatoren Farmacie opgericht. SKIF heeft als

Nadere informatie

1. Aanlevering databestanden CQI Farmacie 2016

1. Aanlevering databestanden CQI Farmacie 2016 Memo Aan Meetbureaus die willen gaan meten met de CQI Farmacie voor de landelijke benchmark 2016 Afzender dr. ir. M.H. (Maarten) Batterink Datum Barneveld, 11 november 2015 Significant Thorbeckelaan 91

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Proeftuinplan: Meten is weten!

Proeftuinplan: Meten is weten! Proeftuinplan: Meten is weten! Toetsen: hoog, laag, vooraf, achteraf? Werkt het nu wel? Middels een wetenschappelijk onderzoek willen we onderzoeken wat de effecten zijn van het verhogen cq. verlagen van

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ)

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ) 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ) Naam: Monique Strijdonck Organisatie: GGZ Nederland Email: MStrijdonck@ggznederland.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 316 Vragen van het lid

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg. Kraam Inzicht. december 2012 februari 2013

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg. Kraam Inzicht. december 2012 februari 2013 Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg Kraam Inzicht december februari 2013 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST KRAAMZORG KwaliteitZorg

ZORGOVEREENKOMST KRAAMZORG KwaliteitZorg ZORGOVEREENKOMST KRAAMZORG 2018 - KwaliteitZorg Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) 20151105 Indicatorgids Cataract verslagjaar 2015 ZIN besluit

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) 20151105 Indicatorgids Cataract verslagjaar 2015 ZIN besluit Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier toetst Zorginstituut Nederland of het kwaliteitsproduct voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële rol

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Audiciens

Werkinstructies voor de CQI Audiciens Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg bij audiciens te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort)

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort) CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort) Uitkomsten voor Centrum Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Buitenpost Resultaten CQi Kortdurende ambulante geestelijke

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Kraamzorg 2016 1 Coöperatie VGZ u.a.

Zorginkoopbeleid. Kraamzorg 2016 1 Coöperatie VGZ u.a. Zorginkoopbeleid Kraamzorg 2016 1 Coöperatie VGZ u.a. 1 Er heeft een vertaalslag plaats gevonden van dit Zorginkoopbeleid Kraamzorg 2016 naar de Zorgovereenkomst Kraamzorg 2016. Rechten kunnen uitsluitend

Nadere informatie

Overeenkomst Kraamzorg 2015

Overeenkomst Kraamzorg 2015 Overeenkomst Kraamzorg 2015 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg Zowel

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Kraamzorg

Werkinstructies voor de CQI Kraamzorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) Kraamzorg is bedoeld om de kwaliteit van kraamzorg geleverd door kraamzorgorganisaties te

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Audiologische centra

Werkinstructies voor de CQI Audiologische centra Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg in een audiologisch centrum rond te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst kan

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg op een huisartsenpost (HAP) te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

Dataprotocol Kwaliteitsuitvraag Wijkverpleging 2017

Dataprotocol Kwaliteitsuitvraag Wijkverpleging 2017 Dataprotocol Kwaliteitsuitvraag Wijkverpleging 2017 Versie: 1.1 Datum: 24 april 2017 Beheer: ActiZ/BTN 1. Doelstelling Kwaliteitsuitvraag Wijkverpleging 2017 ActiZ en BTN organiseren voor meetjaar 2017

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD

Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Astma en COPD bedoeld? De CQI Astma en COPD is bedoeld om de kwaliteit van de zorg voor astma en COPD te meten vanuit het

Nadere informatie

CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Uitkomsten voor De Hoop Resultaten CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Inleiding In deze rapportage staan uw scores

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg De Drechtstromen juni - maart 2014 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK CLIËNTERVARINGSONDERZOEK Huishoudelijke Hulp Gemeente Loppersum Wmo Support Datum: 15 maart 2017 Versie: Definitief 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 2.1 Waarom huisbezoeken?... 3 2.2 Leeswijzer... 3 3

Nadere informatie

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Uitkomsten voor Raphaëlstichting LPGGz Terugkoppeling resultaten Resultaten CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Spataderen

Werkinstructies voor de CQI Spataderen Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond spataderen te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen Werkinstructies voor de Volwassenen en Ouders 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg in revalidatiecentra te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst

Nadere informatie

Statistische controle

Statistische controle 11 april 2013 Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten Poolbesluit controlejaar 2012 11 april 2013 Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten Poolbesluit

Nadere informatie

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel]

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel] 1 Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek 2009 Versie 2

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek 2009 Versie 2 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie sociale en regionale statistieken (SRS) Sector statistische analyse voorburg (SAV) Postbus 24500 2490 HA Den Haag Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie Eindrapportage verslagjaar 2012 1 Inhoud Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Eindrapportage... 3 Leeswijzer... 4 Informatie indicator... 4 Grafiek met uitkomsten...

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van reumazorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag CZ-CB-U-2774940 17 juli 2007

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag CZ-CB-U-2774940 17 juli 2007 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 17 juli 2007 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Schriftelijke vragenronde

Nadere informatie

Vraag en antwoord Landelijk

Vraag en antwoord Landelijk Vraag en antwoord Landelijk 1. Kwaliteit: Zorgkantoren hebben met elkaar afgesproken, via ZN, een uniforme norm te hanteren bij de beoordeling van de kwaliteit bij de zorginkoop 2015. De normering is op

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Hamrikheem Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Werkinstructie Qualizorg GGz-portal

Werkinstructie Qualizorg GGz-portal Werkinstructie Qualizorg GGz-portal versie 1.1 Zorgaanbieder 5 mei 2015 Inhoudsopgave Inloggen... 3 Rapportages inzien... 4 Account wijzigen... 7 Inloggen Heeft uw GGZ-instelling CQI-gegevens laten aanleveren

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Heupprothese

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Heupprothese 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Heupprothese Naam: Mevrouw S. de Vries Organisatie: Zorgverzekeraars Nederland Email: s.de.vries@zn.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling

Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling Doel: In het verleden zijn er te weinig concrete afspraken gemaakt over de tijdstippen waarop de aan NCDR deelnemende centra hun data aanleveren en op welke

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Mammacare

Werkinstructies voor de CQI Mammacare Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van zorg rondom het onderzoek en/of behandeling van een goedaardige of kwaadaardige borstafwijking

Nadere informatie

Rapportage landelijk onderzoek zorggebruik j-ggz. Rotterdam 20 mei 2015 P.F. Oosterbaan J. van de Ketterij B. den Outer

Rapportage landelijk onderzoek zorggebruik j-ggz. Rotterdam 20 mei 2015 P.F. Oosterbaan J. van de Ketterij B. den Outer Rapportage landelijk onderzoek zorggebruik j-ggz Rotterdam 20 mei 2015 P.F. Oosterbaan J. van de Ketterij B. den Outer Colofon tekst: JB Lorenz vormgeving: de Beeldsmederij mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Verstandelijk Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Verstandelijk Gehandicapten Werkinstructies voor de CQI voor verstandelijk gehandicapten In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI maakt geen deel uit van een

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 maart 2013. Rapportnummer: 2013/024

Rapport. Datum: 22 maart 2013. Rapportnummer: 2013/024 Rapport Rapport over een klacht over UVIT Zorgkantoor te Eindhoven. UVIT zorgkantoor is per 1 januari 2012 verder gegaan onder de naam VGZ Zorgkantoor. Bestuursorgaan: de Raad van Bestuur van Coöperatie

Nadere informatie

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Naasten op de IC bedoeld? De CQI Naasten op de IC is bedoeld is bedoeld om de kwaliteit van de begeleiding en opvang van

Nadere informatie

Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling

Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling Versie: 2.0 Datum: 15-09-2013 Code: WIS 06.01 Eigenaar: KI 1. Inleiding In deze werkinstructie staan de richtlijnen

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Deelname CQ-Index Fysiotherapie

Deelname CQ-Index Fysiotherapie Deelname CQ-Index Fysiotherapie De CQ-Index Fysiotherapie: wat is het? De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index en is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting CQI Oncologie Generiek 2014 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl Stichting Miletus Barneveld, 18 juni

Nadere informatie

gemeente Tiel 2 8 JULI 2016 (ta-

gemeente Tiel 2 8 JULI 2016 (ta- Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland gemeente Tiel Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl 2 8 JULI 2016 (ta- 116.006927 Aan de gemeenteraad en

Nadere informatie

Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave

Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave REGELING Gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave Gelet op de artikelen 61, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren Werkinstructies voor de Kinderen en Jongeren 1. De vragenlijsten Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond revalidatie te meten vanuit het perspectief van de jonge patiënt. Het

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2013

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2013 Risico-indicatoren 2014 Basisset Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg Utrecht, december 2013 Inleiding INLEIDING Voor u ligt de basissetrisico-indicatoren Geestelijke Gezondheidszorg,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Da Costalaan 87 2281 SE Rijswijk T. 06 36 33 23 77 info@kraamzorgpuckenco.n l www.kraamzorgpuckenco.nl NL 43 KNAB 0721 8952 47 KVK 62409832 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1: DEFINITIES Basiskwaliteitseisen

Nadere informatie

terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren en patiëntervaringsindicatoren

terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren en patiëntervaringsindicatoren Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandartspraktijken terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren en patiëntervaringsindicatoren Inleiding Zichtbare Mondzorg In de mondzorg wordt hard gewerkt

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0

Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0 Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Parkinson bedoeld? De CQI Parkinson is bedoeld om de kwaliteit van de zorg voor te meten vanuit het perspectief van

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Rikkers-Lubbers Groningen Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten...

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

BABVI/U Lbr. 12/109

BABVI/U Lbr. 12/109 Ingekomen stuk, nummer: Raadsvergadering datum: Besluit: v.k.a. De griffier van de Gemeente Teylingen, BFT10 07-02-2013 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373

Nadere informatie

De rol van Perined Indicatorenset integrale geboortezorg

De rol van Perined Indicatorenset integrale geboortezorg De rol van Perined Indicatorenset integrale geboortezorg Antwoorden op gestelde vragen tijdens het webinar Implementatie indicatorenset integrale geboortezorg 25 september 2017 www.kennisnetgeboortezorg.nl

Nadere informatie

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden GGZ 2013 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl LPGGz Utrecht, 28 januari

Nadere informatie

Aanlever- en validatiespecificaties CQ-bestanden Kraamzorg (KZ)

Aanlever- en validatiespecificaties CQ-bestanden Kraamzorg (KZ) Aanlever- en validatiespecificaties CQ-bestanden Kraamzorg (KZ) t.b.v. aanlevering technische databaseversie 1.2 30-1-2014 Harmen van Oene Inhoud Inhoud... 2 1 Documenthistorie... 3 2 Inleiding... 4 2.1

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

3. Wat is het moment waarop een herziene versie van het meetinstrument wordt aangeboden aan het Register?

3. Wat is het moment waarop een herziene versie van het meetinstrument wordt aangeboden aan het Register? 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Indicatorgids Maligne lymfoom Aanbiedingsbrief indicatorensets medische specialistische zorg Naam: Mevrouw (Marilou)

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Staaroperatie

Werkinstructies voor de CQI Staaroperatie Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond staaroperaties te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren en patiëntervaringsindicatoren

terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren en patiëntervaringsindicatoren Indicatoren Zichtbare Mondzorg Mondhygiënisten terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren en patiëntervaringsindicatoren Inleiding Zichtbare Mondzorg In de mondzorg wordt hard gewerkt

Nadere informatie

Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg

Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg Enschede, 13 juli 2004 WD/04/1774/ebt ir. G. Vernhout drs. W. Dragt Inhoudsopgave

Nadere informatie

Overeenkomst Kraamzorg 2017

Overeenkomst Kraamzorg 2017 Overeenkomst Kraamzorg 2017 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg Zowel

Nadere informatie

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars September 2015 Utrecht 1 Handreiking zorgvraagzwaarte-indicator GGZ; Voor GGZinstellingen en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2014

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2014 Risico-indicatoren 2014 Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg Utrecht, december 2014 2 Inspectie voor de Gezondheidszorg Inleiding INLEIDING Voor u ligt de basisset

Nadere informatie

12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur

12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur 12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur De Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) is een deels gecorrigeerde maat voor ziekenhuissterfte bij 50 diagnosegroepen (de zogenoemde

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OEC. BASISSCHOOL 'DE LADDER'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OEC. BASISSCHOOL 'DE LADDER' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OEC. BASISSCHOOL 'DE LADDER' School : Oec. basisschool 'De Ladder' Plaats : Maarn BRIN-nummer : 09IP Onderzoeksnummer : 73257 Datum schoolbezoek : 13 april 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Informatie over het thema-onderzoek Letselschadebehandeling en Kwaliteitscode rechtsbijstand Stichting toetsing verzekeraars

Informatie over het thema-onderzoek Letselschadebehandeling en Kwaliteitscode rechtsbijstand Stichting toetsing verzekeraars Informatie over het thema-onderzoek Letselschadebehandeling en Kwaliteitscode rechtsbijstand Stichting toetsing verzekeraars Start derde thematische beoordeling Binnenkort starten wij met de derde thematische

Nadere informatie

Impressie Benchmark Medische Technologie 2013

Impressie Benchmark Medische Technologie 2013 Impressie Benchmark Medische Technologie 2013 Impressie Benchmark Medische Technologie 2013 Inzicht in prestaties door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie met andere ziekenhuizen.

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters

Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters GT - 120429 4 april 2013 Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters Poolbesluit controlejaar 2012 Aanvullingen controlejaar 2011 4 april 2013 Statistische controle Balgengasmeters en

Nadere informatie

Taakgebied Bepalen huidige bedrijfsprocessen

Taakgebied Bepalen huidige bedrijfsprocessen Weten wat je doet, maar ook hoe je het doet, is de basis voor elke toekomst. Hoofdstuk 22 Taakgebied Bepalen huidige bedrijfsprocessen V1.1 / 01 september 2015 MCTL v1.1 Hoofdstuk 22... 3 Plaats in het

Nadere informatie

Hoe ziet de kraamzorg er uit in 2020?

Hoe ziet de kraamzorg er uit in 2020? Hoe ziet de kraamzorg er uit in 2020? Hierbij de vragenlijst met de gegeven antwoorden als input voor het visiedocument van de Denktank Kraamverzorgende van de toekomst Zorg en cliënten in de toekomst:

Nadere informatie

1.1 Controles DNB voert verschillende controles uit wanneer een rapportage in het DLR is ingediend. Deze zijn in onderstaand schema aangegeven:

1.1 Controles DNB voert verschillende controles uit wanneer een rapportage in het DLR is ingediend. Deze zijn in onderstaand schema aangegeven: Onderwerp: CRD-IV Alert XBRL Special Februari 2016 Divisie Statistiek Afdeling Bancaire Toezichtstatistieken In deze editie van de CRD-IV Alert XBRL Special gaan we verder in op het verwerkingsproces van

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Groningen Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken

Nadere informatie

Opbouw webinar. Uitleg nieuwe indicatoren en verschil met de oude. Waarom deze indicatoren? Hoe te gebruiken voor de verbetering van kwaliteit?

Opbouw webinar. Uitleg nieuwe indicatoren en verschil met de oude. Waarom deze indicatoren? Hoe te gebruiken voor de verbetering van kwaliteit? Opbouw webinar Uitleg nieuwe indicatoren en verschil met de oude. Waarom deze indicatoren? Hoe te gebruiken voor de verbetering van kwaliteit? Tips voor de toekomst. Uitgangspunten VWS over Kwaliteit en

Nadere informatie

Planmatige aanpak contracteren en evalueren. Menzis, AnderZorg en Azivo

Planmatige aanpak contracteren en evalueren. Menzis, AnderZorg en Azivo Planmatige aanpak contracteren en evalueren Menzis, AnderZorg en Azivo Versie definitief 05 oktober 2012 Ook in 2013 en 2014 wil Menzis gerichter en frequenter monitoren in hoeverre de doelstellingen,

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân Steekproef en werving van een representatief internetpanel Fries Sociaal Planbureau 2017 Versie 1.0 Datum: Juni 2017 Auteur: Miranda Visser en Henk Fernee Voor aanvullende

Nadere informatie