Regio Raak Westelijke Mijnstreek. Jaarverslag 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regio Raak Westelijke Mijnstreek. Jaarverslag 2005"

Transcriptie

1 Regio Raak Westelijke Mijnstreek Jaarverslag 2005 Judith Aerdts Jos Mevis Geleen, maart 2006

2 1. Inleiding Na vele voorbereidende inspanningen in 2004 stond 2005 voornamelijk in het teken van de realisatie. Vele plannen en ideeën konden worden omgezet in concrete actie. In dit, beknopte, jaarverslag wordt de voortgang beschreven van de activiteiten in het kader van Regio Raak Westelijke Mijnstreek. De aanpak binnen Regio RAAK Westelijke Mijnstreek is gericht op het hele zorgcontinuüm; van primaire preventie en vroegsignalering tot een effectieve aanpak bij geconstateerde mishandeling. De speerpunten: - een opvoedingsondersteunend aanbod voor ouders dat leidt tot een effectieve preventie van kindermishandeling; - een adequaat aanbod bij signalen van beginnende opvoedingsproblemen; - het implementeren van een meldcode kindermishandeling; bevorderen van kennis en vaardigheden bij beroepskrachten in het signaleren, bespreken en handelen bij vermoedens van kindermishandeling. 2. Voortgang activiteiten plan van aanpak 2.1 Populatiegerichte preventie Groepsconsultatiebureau In het kader van Regio Raak is op het consultatiebureau in Born in februari 2005 een groepsconsultatiebureau gestart. Gezien de vereiste randvoorwaarden bleef alleen het CB in Born over als geschikte locatie. De overige locaties in de Westelijke Mijnstreek bleken hiervoor (vooralsnog) niet geschikt. In februari 2005 is gestart met de werving van de ouders tijdens postnataal huisbezoek door de verpleegkundige JGZ. Het resultaat van deze werving bleek teleurstellend. Van de eerste groep nieuwe zuigelingen (18) wilden 3 ouders deelnemen, bij de 3 volgende groepen bleek niemand geïnteresseerd. Resultaat werving : Groep 1: 18 N[ieuwe] Z[uigelingen]: 3 ouders willen meedoen Groep 2: 9 NZ [2 tweelingen]: 0 geinteresseerden Groep 3: 3 NZ: 0 geïnteresseerden Groep 4:.. NZ: 0 geïnteresseerden Redenen waarom ouders niet deelnemen: - dagdeel [ouders werken] - geen interesse - te tijdrovend In april 2005 is gestart met de eerste groep van drie ouders. Ervaringen met deze kleine groep zijn positief, zowel van de ouders als verpleegkundige. Echter vanwege de geringe belangstelling en beperkte mogelijkheden om het groepscb op een andere locatie aan te bieden wordt overwogen het aanbod stop te zetten. Bekeken wordt hoe ouders op een andere manier de mogelijkheid geboden kan worden ervaringen uit te wisselen, wellicht als onderdeel van het totale voorlichtingsaanbod -9 maanden - 4 jaar. In Born is inmiddels als alternatief een inloopspreekuur voor ouders van start gegaan. Een definitieve beslissing over de voortgang van het groepsconsultatiebureau volgt in Voorlichtingsaanbod -9 maanden tot 4 jaar Het huidige voorlichtingsaanbod vanaf de zwangerschap wordt onder de loep genomen en er wordt gewerkt aan een nieuwe opzet (in samenwerking met verloskundigen, kraamzorg, zwangerschapstherapeuten en JGZ). In 2005 is door een multi-disciplinaire werkgroep gewerkt aan de voorbereidingen van de cursus 'van zwangerschap tot ouderschap'. Deze aanstaande oudercursus is een combinatie van informatie en zwangerschapsgymnastiek. In het eerste uur wordt informatie gegeven door diverse deskundigen over o.a. gezonde voeding tijdens de zwangerschap, de bevalling, de kraamzorg, de uitzet, de voeding van de baby, het consultatiebureau en allerlei onderwerpen die de deelnemers zelf inbrengen. In het tweede uur worden oefeningen gedaan onder leiding van een fysiotherapeute: gymnastiek-, ademhalings- en ontspanningsoefeningen. 2

3 Aanbod wordt in 2006 in uitvoering genomen. In aansluiting op dit prenatale aanbod wordt mogelijkheden onderzocht voor uitbreiding van het aanbod vanaf de geboorte tot 4 jaar. Ouder-Kind-Centra Het kabinet heeft extra middelen gereserveerd voor opvoed- en gezinsondersteuning op lokaal niveau. Doel van deze impuls is o.a. het vergroten van het bereik van risicogezinnen en jeugdigen. Op basis van deze doelstelling wil de gemeente Sittard-Geleen in 2006 drie ouder-kind-centra (OKC) 0-19 jaar realiseren in drie kanswijken, te weten Limbrichterveld, Sanderbout en Lindenheuvel. Een ouder-kind-centrum kan gezien worden als een centraal inlooppunt voor alle vragen op het gebied van opgroeien en opvoeden De intentie van de gemeente wordt toegespitst op de 5 gemeentelijke taken waarvoor zij vanaf 1 januari 2005 formeel verantwoordelijk is. 2.2 Selectieve preventie Project 'Ho, tot hier en niet verder' Het project 'Ho, tot hier en niet verder' bestaat uit 2 deelprojecten, namelijk: een schoolproject (gericht op vergroten psychosociale weerbaarheid) en een huiskamerproject (informatie en steun bij opvoeding). Schoolproject is op één school met succes geïmplementeerd en afhankelijk van financiële middelen kan het project uitgebreid worden naar andere scholen. Subsidieverzoeken bij het Oranjefonds en de Provincie hebben nog geen resultaat opgeleverd. Huiskamerbijeenkomsten Door Partners in Welzijn worden zogenoemde huiskamerbijeenkomsten georganiseerd. Een medewerker geeft tijdens een bijeenkomst bij de gastvrouw/heer thuis voorlichting over opvoeding, bevorderen weerbaarheid, signaleren van problemen en informatie over het hulpaanbod. Het accent ligt op overbrengen van informatie en uitwisselen van ervaringen. De oorspronkelijke doelstelling van het aantal afgesproken bijeenkomsten is ruimschoots gehaald. Daarnaast ontstaat er een sneeuwbaleffect van nieuwe deelnemers die nieuwe bijeenkomsten organiseren. De huidige (beperkte) investering wordt voor een deel vanuit RAAK-gelden gefinancierd. Om continuïteit van deze laagdrempelige activiteit te waarborgen is structurele financiering van gemeenten nodig. 2.3 Geïndiceerde preventie Preventieve huisbezoeken In aansluiting op de signaleringsinstrumenten binnen de JGZ is er een aanbod voor risicogezinnen. Dit aanbod bestaat uit zes extra preventieve huisbezoeken vanaf de geboorte. Dit aanbod is in uitvoering in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein. In totaal zijn 28 risicogezinnen bezocht. Het aantal huisbezoeken dat per gezin is afgelegd varieert van 1 tot 7. De huisbezoeken worden door zowel ouders als verpleegkundigen als zinvol ervaren. De verschillende aspecten van de huisbezoeken zoals de (persoonlijke) ondersteuning, tijd, aandacht, de directe aansluiting op de gezinssituatie en de ontvangen informatie/adviezen scoren gemiddeld een 9 (schriftelijke evaluatie onder ouders, n=4). Dit aanbod is onderdeel van het maatwerkdeel van de JGZ en dus afhankelijk van keuzes van gemeenten om dit product ' in te kopen'. Elk jaar zal hierover opnieuw onderhandeld moeten worden met gemeenten. Het aanbod is dus nog niet structureel verankerd. 2.4 Preventie bij vroege signalen Video-home-training door JGZ Twee verpleegkundigen van de JGZ volgen een gerichte opleiding tot video-home-trainer. De methodiek passen zij gelijktijdig toe bij daartoe geïndiceerde gezinnen. Voor 2005 betaalt de gemeente deze methode voor een aantal gezinnen. Vanuit de RAAK gelden is ingezet op extra investering in apparatuur en scholing. Resultaten zijn, mede op basis van ervaringen in andere regio s, positief. Ook hier geldt dat structurele middelen nog niet gerealiseerd zijn (maatwerkdeel JGZ) hetgeen de continuïteit in gevaar brengt. 3

4 2.5 Interventies na kindermishandeling Invoeren regionale meldcode kindermishandeling Een breed samengestelde werkgroep is erin geslaagd een fraaie en handzame meldcode kindermishandeling op te stellen (op basis van de landelijke meldcode van het NIZW). Deze meldcode werd gepresenteerd en aan wethouders van betrokken gemeenten overhandigd tijdens een symposium in april Inmiddels is met vrijwel alle instellingen in de regio gesproken/contact gelegd over de aanpak van kindermishandeling, het opstellen van een instellingsprotocol en de inzet van benodigde deskundigheidsbevordering. Het invoeren van een meldcode brengt een bewustzijn op gang bij de betrokken instellingen. De meldcode is een gemeenschappelijk kader voor alle instellingen in de Westelijke Mijnstreek, op basis waarvan een op maat gesneden instellingsprotocol wordt opgesteld. Bij diverse instellingen wordt dit protocol in overleg met (één van de) Raakcoördinatoren opgesteld. Deskundigheidsbevordering professionals in signaleren, melden en gespreksvoering Als onderdeel van de implementatie van de meldcode maken vele instellingen gebruik van het aanbod van deskundigheidsbevordering (voorlichting en training op maat). In 2005 hebben de volgende voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen plaatsgevonden: Instelling voorlichting (1 dagdeel) o.a. meldcode training (2 dagdelen) Jeugdgezondheidszorg 0-19 (GGD en Thuiszorg) 50 personen 52 personen Prins Claus Centrum (GGZ) 30 volgt in 2006 Kring Verloskundigen Westelijke Mijnstreek 10 personen 10 personen Nascita Kraamzorg 2 (leidinggevenden) Kraamzorg TCL maart 2006 Partners in Welzijn 60 personen Gepland in 2006 Xonar 75 personen Gepland in 2006 MEE 20 personen Gepland in 2006 Back-office huiselijk geweld 10 personen Gepland in 2006 Kraamzorg Westelijke Mijnstreek 60 personen Gepland in 2006 Kraamzorg Midden Limburg 100 personen Sensis 15 personen Gepland in 2006 Aristacura, particuliere thuiszorg 25 personen Stichting Spelenderwijs (13 peuterspeelzalen) 2006 Stichting Kleine Burcht (13 peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, NSO) Triade (schoolbestuur, 10 basisscholen) 20 personen Stichting Prooses (schoolbestuur, 12 openbare 20 personen basisscholen) Stichting Focus (schoolbestuur, 35 basisscholen) 120 personen 2006: per school Peuterspeelzalen Schinnen 2006 Totaal ± 650 personen 62 personen Onderzoek zorgaanbod na kindermishandeling Eén actiepunt uit het plan van aanpak Westelijke Mijnstreek was een inventarisatie van het hulpaanbod voor kindermishandeling in de regio. Dit moet leiden tot vernieuwing van de interventies. Het NIZW is hiermee in het voorjaar van 2005 aan de slag gegaan. Op basis van de geconstateerde knelpunten is met zorg- en hulpaanbieders in de regio gesproken over versterking c.q. betere afstemming van het huidige aanbod. Deelnemende instellingen toonden grote belangstelling voor verbeterpunten waardoor inmiddels enkele concrete samenwerkingsafspraken tot stand zijn gekomen (MEE-BJZ; Politie-BJZ; Xonar-BJZ). Uit een analyse van het zorgaanbod blijkt dat er niet zozeer een hiaat zit in de kwaliteit van het aanbod maar wel in de kwantiteit (de beschikbare capaciteit). 4

5 3. Overlegstructuren Om de verbinding mogelijk te maken tussen de plannen van Regio Raak en de bestaande initiatieven en structuren in de regio vindt vertegenwoordiging van Regio Raak plaats in diverse overlegsituaties: - Projectgroep Regio Raak (5x): toelichten stand van zaken en meedenken over voortgang activiteiten. Ook eventuele knelpunten worden besproken. - Bestuurlijk OOGO (1x) (gemeenten en provincie): presentatie plannen en voortgang - Regionale Ambtelijke Werkgroep (2x): toelichting plannen en stand van zaken. - Regionaal Preventie Platform Jeugd = klankbordgroep (2x): toelichting stand van zaken plannen en adviezen over onderdelen plannen. - Stuurgroep Huiselijk geweld (5x): aandacht vragen voor kinderen die getuige of slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Plannen Regio Raak zijn opgenomen in regionale plan van aanpak huiselijk geweld. - O3-overleg (4x) - Bilateriaal overleg projectleiders/landelijk procesmanager (per mail, telefonisch of op locatie): bespreken voortgang en ontwikkelingen in de regio, voorbereiden projectgroepvergadering. - Landelijk coördinatorenoverleg (4x): uitwisseling voortgang projecten en uitdieping thema's, met daarnaast sociaal programma. - Met het oog op borging wordt deelgenomen aan een intergemeentelijk overleg (in het kader van de OGGZ-structuur) met als doel het realiseren van een adequate ketenaanpak. In 2005 kwam deze werkgroep 4x bij elkaar. Eerste adviserende notitie volgt vóór het zomer van Deelname in provinciale Werkgroep Kwetsbare Jonge Moeders; waarin gepoogd wordt een integrale aanpak te realiseren voor deze doelgroep (4 bijeenkomsten in 2005). Naast deze structurele overlegvormen is er veelvuldig bilateraal overleg met instellingen en gemeenten in de regio, o.a. over meldcode, deskundigheidsbevordering en borging van de Raak-activiteiten. 4. Communicatie en PR In 2005 heeft het project Regio Raak weer de nodige aandacht gekregen in diverse bijeenkomsten en vergaderingen in de regio (zie onder 3). Tevens zijn er op eigen initiatief verschillende bijeenkomsten georganiseerd en/of bijgewoond. De belangrijkste in 2005: Westelijke Mijnstreek / Zuid Limburg 21 april 2005: symposium 'Iets te melden over kindermishandeling' dat werd bezocht door 130 personen/vertegenwoordigers van instellingen uit de regio. 22 november: presentatie Meldcode en visie op aanpak Kindermishandeling tijdens PAOG avond, JGZ artsen/verpleegkundigen Limburg over problematische gezinssituaties. Landelijk: 14 november 2005: workshop tijdens landelijk congres Platform Jeugdgezondheidszorg 13 december 2005: landelijke conferentie Tussenstand van de Regio s Raak Schriftelijk: Meldcode kindermishandeling nieuwsbrief nr. 2, februari 2005 nieuwsbrief nr. 3, juni 2005 nieuwsbrief nr. 4, november 2005 krantenberichten n.a.v. symposium 5. Projectmanagement De ingezette formatie over 2005 zag er als volgt uit : J. Aerdts: 0,4 fte J. Mevis: 0,5 fte Verder wordt het project inhoudelijk ondersteund door een verpleegkundige van de Thuiszorg Westelijke Mijnstreek. Hiervoor is 0,2 fte beschikbaar gesteld. De kosten hiervoor worden op declaratiebasis vergoed (zie kostenoverzicht 'verrichtingen door derden'). De trainingen die aangeboden worden in het kader van de implementatie van de meldcode worden voor het project Regio RAAK verzorgd door het AMK, op declaratiebasis. Tenslotte wordt een deel van de uren van Partners in Welzijn vergoed voor de inzet bij de huiskamerbijeenkomsten door RAAK gefinancierd. 5

6 6. Kostenoverzicht Coördinatie ,00 Verrichtingen door derden ,17 Kopieerkosten 756,00 Abonnementen/dokumentatie 139,17 Drukwerk 5.261,70 Representatiekosten 2.530,95 Vergaderkosten 917,00 Reis-en verblijfskosten 407,54 Studiekosten 6.020,00 Voorlichting / PR 2.266,91 BTW 1.809,84 Totaal: ,28 Geleen, maart 2006 Judith Aerdts, Jos Mevis, projectleiders Regio RAAK Westelijke Mijnstreek 6

Een andere aanpak van kindermishandeling. Tussenverslag Regio s Raak. Periode 1 juli 2003 1 februari 2005

Een andere aanpak van kindermishandeling. Tussenverslag Regio s Raak. Periode 1 juli 2003 1 februari 2005 Een andere aanpak van kindermishandeling Tussenverslag Regio s Raak Periode 1 juli 2003 1 februari 2005 Jo Hermanns Myra ter Meulen Woerden/Amsterdam, 29 maart 2005 Inhoud 1. De Regio s Raak: voorgeschiedenis

Nadere informatie

Halfjaarlijkse rapportage RAAK Amsterdam-Noord juli 2004- december 2004

Halfjaarlijkse rapportage RAAK Amsterdam-Noord juli 2004- december 2004 Halfjaarlijkse rapportage RAAK Amsterdam-Noord juli 2004- december 2004 In het plan van aanpak Pats, Boem Raak (maart 2004) hebben we een 3-tal speerpunten benoemd. Deze half-jaarrapportage laat zien hoe

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN Van papier naar werkelijkheid Datum: 21 mei 2014 Advies: KOM/004/2014 Gemeentelijke preventie van kindermishandeling van papier naar werkelijkheid De Kinderombudsman

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Plan van Aanpak(ken) Jeugd en Veiligheid gemeente Voorst

Plan van Aanpak(ken) Jeugd en Veiligheid gemeente Voorst Plan van Aanpak(ken) Jeugd en Veiligheid gemeente Voorst Juni 2006 Gemeente Voorst Mariko van Vemde Mari van Helvoort (Spectrum) 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten 1.1. Visie op jeugdbeleid 1.2.

Nadere informatie

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland. Jaarverslag 2011

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland. Jaarverslag 2011 j Jeugdgezondheidszorg Kennemerland Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave 1.0 Voorwoord 3 1.1 Jeugdgezondheidszorg Kennemerland 4 1.2 Kwaliteit 6 1.3 Centra voor Jeugd en Gezin en ketenzorg 9 1.4 Opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT. 9300 Kc Class.nr. mmx^t^oom&n^_

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT. 9300 Kc Class.nr. mmx^t^oom&n^_ 112.02807 IIIIIIMMIIIin mi MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT Centraal kantoor: Groen van Prinstererlaan 127 Postbus 53-9400 AB ASSEN Tel.: (0592) 343243 Fax: (0592) 370950 E-mail: info@noordermaat.nl ING

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Monitor Kwetsbare Meiden

Monitor Kwetsbare Meiden Monitor Kwetsbare Meiden Een onderzoek naar de kwaliteit en de effectiviteit van het Expertisecentrum Kwetsbare Meiden Flevoland en van de behoefte van jongeren aan informatie over kwetsbare meiden. 1

Nadere informatie

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Missie en strategie...4 1.1 Doelstelling en doelgroep...4 1.2 Uitgangspunten...4 1.3 Ontwerp...5 1.4 Wat maakt ons uniek...8 1.5

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering...

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering... INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.3. Eerstelijnszorgverleners

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Rotterdams Programma 2011-2014 Inhouds opgave Woord vooraf 3 1. Ieder kind wint 4 1.1 Wat we tot nu toe hebben bereikt 4 1.2 Visie: ouders eerst, professionals dichtbij

Nadere informatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie Voor een gezond Bussum Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 Kerngegevens Projectleider Afdeling Gert-Jan Vreeke Samenlevingszaken 3 Datum november 2011 3 Behandeling Planstatus Projectnummer Opdrachtgever

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs

Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Directie S&B Maart 2012 1 INHOUD 0. Samenvatting Overzicht 1: doelen, resultaten en acties DEEL A: Visie en beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik 1 Monitor mei 2014 Actieplan Kinderen Veilig en Acties Rijk Samson Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Monitor Actieplan Kinderen veilig 20122016 en Acties Rijk Samson Mei 2014 Taskforce

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. GGD Hart voor Brabant

Jaarrekening 2010. GGD Hart voor Brabant Jaarrekening GGD Hart voor Brabant Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemeen... 4 Verslag van de directie... 4 Besluitvorming... 6 1. Gezondheidsbevordering... 7 1.1 Wat zijn de ontwikkelingen?... 7 1.2 Wat

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Plan van aanpak Wijkgerichte Inburgering Ossenkoppelerhoek November 2008

Plan van aanpak Wijkgerichte Inburgering Ossenkoppelerhoek November 2008 Plan van aanpak Wijkgerichte Inburgering Ossenkoppelerhoek November 2008 Inleiding De minister van VROM/ WWI heeft in een Deltaplan Inburgering haar voornemens geformuleerd om te komen tot betere resultaten

Nadere informatie

Eindrapportage. Monitoring scenario s flexibilisering van contactmomenten

Eindrapportage. Monitoring scenario s flexibilisering van contactmomenten Eindrapportage Monitoring scenario s flexibilisering van contactmomenten Titel Monitoring scenario s flexibilisering van contactmomenten Auteurs Jaap Toet, Marga Beckers Informatie Marga Beckers 030-760

Nadere informatie