Nummer 2.1 Onderwerp Vaststellen besluitenlijst d.d. 11 december 2018 Gewijzigd vastgesteld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer 2.1 Onderwerp Vaststellen besluitenlijst d.d. 11 december 2018 Gewijzigd vastgesteld"

Transcriptie

1 enlijst B&W-vergadering 18 december 2018 Locatie: B&W-kamer Aanwezig: L.J. Gebben (voorzitter), G. Hoekstra-Mozes, R. Dijk, A.G.A. Bouwman, H.M. van Gils (secretaris/alg. directeur), B. Koopmans (bestuurssecretaris) 1. Opening en vaststelling agenda 2. enlijst Nummer 2.1 Vaststellen besluitenlijst d.d. 11 december 2018 Gewijzigd vastgesteld Bespreekpunten: 3. Openbaar: Nummer 3.1 Registratienummer S WM-Toezicht Handhaving Veiligheid, eenheid Veiligheid Kaderbrief Veiligheidsregio Fryslân Het raadsvoorstel en de stukken van de Veiligheidsregio voorleggen aan de gemeenteraad en voorstellen een zienswijze in te dienen waarbij de zorg wordt uitgesproken over de jaarlijkse financiële stijgingen. Nummer 3.2 Registratienummer S Beheer Herinrichting publiekshal en raadzaal Het college stemt in met het raadsvoorstel tot herinrichting van de publiekshal en raadzaal Portefeuillehouder G. Hoekstra Nummer 3.3 Registratienummer S Startdocument bestemmingsplan Burgum, De Warren In aanvulling op het besluit van 6 november jl. instemmen met het startdocument dat naar aanleiding van de raadsvergadering van 22 november jl. is aangepast; 2. Instemmen met het raadsvoorstel waarin het startdocument en het memo traject Woonvisie wordt aangeboden voor de vergadering van 20 december Portefeuillehouder heeft het mandaat om enkele aanpassingen in het raadsvoorstel aan te brengen. 1

2 Nummer 3.4 Registratienummer S Proeftuin Aardgasvrij Garyp De portefeuillehouder krijgt het mandaat om aanpassingen aan te brengen. Voor de rest zijn de besluitpunten als volgt: 1. in te stemmen met de organisatiestructuur conform het organogram en de toelichting; 2. akkoord met voorgestelde aanpassingen op het uitvoeringsplan Aardgasvrij Garyp : 3. akkoord met uitbreiding uren projectleider met ondersteuning voor 5 jaar, 4. akkoord met energiescan verbreden naar een woningverbeterplan 5. akkoord met het naar voren halen van de gereserveerde budgetten ten behoeve van inrichting Enerzjyhûs. Nummer 3.5 Registratienummer S WM-Sociaal Domein, Verstrekkingen en Voorzieningen Subsidieaanvragen voor activiteiten in de jeugdteams in Tytsjerksteradiel voor het jaar 2019 Het college heeft besloten om: 1) In te stemmen met de subsidieverlening voor het jaar 2019 aan onderstaande organisaties, voor het uitvoeren van activiteiten in de jeugdteams in Tytsjerksteradiel: a) Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân (SMWF), jeugdteams ; b) Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (RBV), jeugdteams c) MEE Friesland, jeugdteams ,-; Totaal subsidiebedrag van ,- 2) Indien van toepassing op grond van artikel 18 Hardheidsclausule van de Algemene Subsidie verordening Tytsjerksteradiel 2016 (ASV), af te wijken van het bepaalde in artikel 5. 3) De aanvraag van SMWF voor het toekennen van 1 fte extra voor inzet in de jeugdteams in het kader van de doorontwikkeling van de teams af te wijzen. 4) De subsidie middels bevoorschotting gedurende 2019 beschikbaar te stellen aan de organisaties, zolang de activiteiten worden uitgevoerd. 2

3 /R. Dijk Nummer 3.6 Registratienummer S WM-Sociaal Domein, Verstrekkingen en Voorzieningen Subsidieaanvragen Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân, Cultuurcentrum De Wâldsang en Stichting SCW Burgum voor het jaar 2019 Het college heeft besloten om: 1) In te stemmen met onderstaande subsidieverlening voor het jaar 2019: a. Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân een subsidiebedrag ,- b. Cultuurcentrum De Wâldsang een subsidiebedrag van ,- c. Stichting Sociaal Cultureel Werk (SCW) Burgum een subsidiebedrag van ,- 2) De subsidies middels bevoorschotting gedurende het jaar 2019 beschikbaar te stellen aan de subsidieontvangers. Nummer 3.7 Registratienummer S Huurovereenkomst Kinderwoud Peuterspeelzalen B.V. Het college heeft besloten om in te stemmen met de huurovereenkomst tussen de gemeente Tytsjerksteradiel en Kinderwoud Peuterspeelzalen B.V. Akkoordstukken: Nummer 3.8 Registratienummer S WM-Toezicht Handhaving en Veiligheid, eenheid Toez. en Handhav. Aanwijzingsbesluit Wetterskip Fryslân Het college heeft besloten om in te stemmen met de aanwijzing van alle, huidige en toekomstige buitengewone opsporingsambtenaren/toezichthouders van Wetterskip Fryslân als toezichthouder. Nummer 3.9 Registratienummer S WM-Interne diensten Benoeming loco-secretarissen Het college besluit om 6 personen aan te wijzen als vervanging van de gemeentesecretaris bij diens afwezigheid 3

4 Nummer 3.10 Registratienummer S WM-Advies en Control eenheid HRM Advies Verlengen contract arbodienst Het college heeft besloten om het contract met arbodienst Zorg van de Zaak met ingang van 1 januari 2019 te verlengen met 2 jaren tot 1 januari 2021 Nummer 3.11 Registratienummer S WM-Advies en Control eenheid HRM Advies Zwangerschapsbeleid Het college heeft besloten om het zwangerschapsbeleid vast te stellen. Portefeuillehouder G. Hoekstra Nummer 3.12 Registratienummer S Verzoek realisatie extra woning op het zuidelijke deel van het perceel Nieuwlandsweg 8 te Ryptsjerk Het college heeft besloten om geen medewerking te verlenen aan het verzoek vanwege strijd met het bestemmingsplan en het gemeentelijk beleid. Portefeuillehouder G. Hoekstra Nummer 3.13 Registratienummer S Verzoek vestiging B&B voor 10 tot 12 slaapplaatsen met een oppervlakte van 100m2 op het perceel Daniël Bouweswei 1 te Suwâld Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het verzoek, vanwege strijd met het bestemmingsplan en het gemeentelijke beleid. Nummer 3.14 Registratienummer S Beheer Oanlis RWA (reinwetter) rioel Burgemeester Steenhuisenlaan Burgum It kolleezje hat besletten: 1. akkoart te gean mei de oanlis fan in RWA rioel yn de Burgemeester Steenhuisenlaan yn Burgum 2. de kapitaalslesten fan de ynfestearring troucn it wurk fan de oanlis fan it RWA rioel ta leste te bringenfan de yn de begrutting opnommen romte foar kapitaalslesten 4

5 Nummer 3.15 Registratienummer S Aanleg stuw Blijenhof Burgum Het college heeft besloten om de benodigde kosten voor de aanleg van een stuw nabij Blijenhof te Burgum ten laste te laten komen van de jaarschijf Waterplan 2010 (deel ). Nummer 3.16 Registratienummer S WM-Toezicht Handhaving en Veiligheid, eenheid Toez. en Handhav. Onderzoek plustaken FUMO 1. Het uitvoeren van de huidige plustaak ook na 2019 bij de FUMO te beleggen; 2. Het aantal af te nemen plusuren te verminderen van 535 naar 350 uren per 1 januari 2019 en dit middels een brief aan de FUMO mee te delen; 3. Dit het DB van de FUMO mee te delen en te vragen naar de eventuele consequenties. Nummer 3.17 Registratienummer S Odensehuis Burgum Pilotjaar 2019 Het college heeft besloten om: 1. in te stemmen met het voortzetten van de pilot Odensehuis Burgum met een tweede pilotjaar in 2019 en; 2. de kosten (maximaal ,") van de pilot ten laste te laten komen van het in de begroting gereserveerde budget voor innovatie binnen het Sociaal Domein ( ,"). Portefeuillehouder Nummer 3.18 Registratienummer Vervallen 5

6 Nummer 3.19 Registratienummer S Subsidie peuteropvang 2019 Te besluiten om voor 2019: 1. Een bedrag van in totaal ,- beschikbaar te stellen aan Kinderwoud, Kinderopvang Burgum en Kinderopvang Garyp voor het aanbieden van peuteropvang en voorschoolse educatie; 2. Een bedrag van ,- beschikbaar te stellen voor de inzet van VVE-zorgcoördinatoren; 3. Een bedrag van ,- beschikbaar te stellen voor een verhoging van het aantal uren voorschoolse educatie van 14 naar 16 uur per week voor de periode september t/m december 2019; 4. Een bedrag van ,- beschikbaar te stellen voor het eventueel inhuren van ondersteuning van een extern deskundige bij de ontwikkeling van nieuw beleid, waar mogelijk in samenspraak met de gemeente Achtkarspelen; 5. Een bedrag van ,- beschikbaar te houden voor de uitwerking en invoering van het nieuwe beleid onderwijsachterstanden en voorschoolse educatie vanaf De beleidsregels peuteropvang 2019 vast te stellen. 6