Artikel 1 Algemeen. Artikel 3 Totstandkoming zorgtoewijzing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 1 Algemeen. Artikel 3 Totstandkoming zorgtoewijzing"

Transcriptie

1 Artikel 1 Algemeen 1.1 Begripsomschrijvingen Dienstverlening: Onder dienstverlening wordt onder meer verstaan: het leveren van diensten op het terrein van verpleging en verzorging thuis en op locatie, hulp bij het huishouden II+III, (psycho-sociale) begeleiding, advisering, instructie en voorlichting, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, voedingsvoorlichting, dieetadvisering, voorziening van verpleegartikelen, cursussen, maaltijdenservice en personenalarmering, verhuur en bruikleen. Zorgaanbieder: De Stichting, gevestigd te Roosendaal en ingeschreven in het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer , alsmede de Stichting Thuiszorgwinkels en Facilitair Bedrijf West-Brabant gevestigd te Roosendaal en ingeschreven in het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer (her)indicatie: Het (wettelijk) vereiste advies door of namens een indicatie-orgaan over de aard, de inhoud en de omvang en tijdsduur van de zorgbehoefte(n) van de cliënt en de wijze waarop in deze behoefte(n) kan worden voorzien. 1.2 Toepassing algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van dienstverlening, als hiervoor bedoeld, van de zorgaanbieder. Voor bepaalde vormen van dienstverlening zijn aanvullende voorwaarden opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn geldig totdat nieuwe voorwaarden heeft vastgesteld en haar cliënten op de hoogte heeft gebracht van de daarvoor geldende ingangsdatum. 1.3 Uitzondering Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op het product Hulp bij het huishouden I (voorheen Alphadienstverlening). 1.4 Afschrift De zorgaanbieder verstrekt cliënten voor het aangaan van de overeenkomst een afschrift van de algemene voorwaarden en informeert cliënten tijdig over eventuele wijzigingen. Ook liggen zij ter inzage ten kantore van de zorgaanbieder. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk met de zorgaanbieder overeengekomen te worden. Artikel 2 Grondslag voor dienstverlening Veel diensten van de zorgaanbieder worden verleend op grond van wettelijke regelingen. Zorgaanbieder hanteert deze wettelijke voorschriften indien en voor zover van toepassing bij de bepaling van de aard en de omvang van de dienstverlening, alsmede van de eigen bijdrage van de cliënt. Artikel 3 Totstandkoming zorgtoewijzing 3.1 Indicatie Voor veel diensten van de zorgaanbieder is een indicatie vereist waaruit de zorgbehoefte van de cliënt blijkt. De gemeente draagt zorg voor de indicatiestelling. De indicaties voor verpleging en verzorging en (psycho-sociale) begeleiding, worden vastgesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De indicatie van het aantal uren kraamzorg, wordt vastgesteld conform het landelijk indicatieprotocol. Dieetadvisering: De indicatie voor dieetadvisering wordt gesteld middels een verwijsbrief van een arts. 3.2 Zorgaanbod Zorgaanbieder doet op basis van de in lid 1 van dit artikel uitgevoerde indicatiestelling een aanbod om in de zorgbehoefte van de cliënt te voorzien. 3.3 Zorgovereenkomst Een zorgovereenkomst met de cliënt komt tot stand door aanvaarding van het aanbod met betrekking tot de te leveren diensten, de inhoud en de omvang daarvan en de daaraan verbonden kosten en overige (wederzijdse) verplichtingen.

2 3.4 Minimale tijdsduur Verpleging en Verzorging, Hulp bij het huishouden II en III, Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering: De minimale tijdsduur die geregistreerd wordt per geleverde dienst is 15 minuten per keer. Artikel 4 Wijziging en beëindiging dienstverlening 4.1 Herindicatie Als blijkt dat de zorgbehoefte van de cliënt tijdens de zorgaanbieding zodanig ingrijpend verandert, dat binnen de bestaande afspraken niet langer de noodzakelijke zorg geleverd kan worden, zal in overleg met de cliënt zorggedragen worden voor herindicatie door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Als blijkt dat de zorgbehoefte van de cliënt tijdens de zorgaanbieding zodanig ingrijpend verandert, dat binnen de bestaande afspraken niet langer de noodzakelijke zorg geleverd kan worden, zal in overleg met de cliënt zorggedragen worden voor herindicatie door de gemeente waar de cliënt woonachtig is. Herindicatie van het aantal meer of minder uren kraamzorg na de bevalling vindt plaats conform het landelijk indicatieprotocol. 4.2 Zorgovereenkomst Op grond van de herindicatie zal overleg plaatsvinden over aanpassing van de zorgverlening en zal de zorgovereenkomst zonodig dienovereenkomstig worden aangepast. 4.3 Beëindiging van dienstverlening De dienstverlening eindigt in de navolgende gevallen: (a) Cliënt komt te overlijden. (b) Cliënt zegt de dienstverlening op. De opzegtermijn bedraagt minimaal 24 uur voorafgaand aan het afgesproken tijdstip van dienstverlening. (c) Zorgaanbieder zegt de dienstverlening op. (d) Bij einde van de overeengekomen duur. (e) Bij verhuizing (buiten het werkgebeid van zorgaanbieder). Kraamzorg: Bij kraamzorg wordt de zorg overgedragen aan een collega-instelling in de betreffende regio. (f) Kraamzorg: Kraamzorg wordt beëindigd wanneer moeder en kind op basis van een medische indicatie in het ziekenhuis zijn opgenomen. Indien alleen moeder of kind op basis van een medische indicatie in het ziekenhuis wordt opgenomen, wordt de kraamzorg voortgezet. (g) Verpleging en Verzorging: Bij afloop van de indicatietermijn, tenzij een herindicatie is aangevraagd bij het CIZ. Artikel 5 Uitvoering van dienstverlening 5.1 Richtlijnen veiligheid, hygiëne, milieu en lichamelijke belasting De cliënt stelt de zorgverlener in de gelegenheid om volgens de door de zorgaanbieder vast te stellen richtlijnen op het gebied van veiligheid, hygiëne, milieu en lichamelijke belasting haar taken te kunnen uitvoeren. De richtlijnen zijn in te zien op het hoofdkantoor Belder 2-4 te Roosendaal. 5.2 Materialen en hulpmiddelen De cliënt is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deugdelijke materialen en hulpmiddelen, een en ander uitsluitend ter beoordeling van de zorgaanbieder. Indien voor de bevalling geen bedverhogers aanwezig zijn, zal de kraamverzorgende (of verloskundige) zorgaanbieder opdracht geven deze materialen met spoed te bezorgen. De kosten hiervan komen voor rekening van de cliënt 5.3 Omgangsvormen De cliënt dient algemeen aanvaardbare omgangsvormen te hanteren en geweld, agressie, discriminatie of (seksuele) intimidatie achterwege te laten. Indien de zorgaanbieder hiermee op welke wijze dan ook wordt geconfronteerd, kan dit een reden zijn voor onmiddellijke beëindiging van de dienstverlening. 5.4 Adreswijziging De cliënt is verplicht om een adreswijziging of andere voor de dienstverlening relevante persoonlijke omstandigheden, tijdig schriftelijk te melden aan de zorgaanbieder.

3 5.5 Rookvrije werkplek De cliënt zorgt ervoor dat de medewerker de werkzaamheden op een rookvrije werkplek kan verrichten. De cliënt of derden zullen niet roken in aanwezigheid van de medewerker, tenzij de medewerker daarvoor toestemming heeft gegeven. Het is de medewerker niet toegestaan te roken tijdens het verrichten van de werkzaamheden bij de cliënt. 5.6 Niet-nakoming Niet-nakoming van de verplichtingen, zoals genoemd in de leden 1 t/m 5 van dit artikel levert een gewichtige reden op, waardoor de dienstverlening met onmiddellijke ingang kan worden beëindigd. 5.7 Afzeggen van afspraken Afspraken betreffende verpleging, verzorging en/of hulp bij het huishouden, dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang te worden afgemeld. Indien afspraken niet tijdig binnen de gestelde termijn worden afgezegd, wordt de voor cliënt geplande tijd door de zorgaanbieder in rekening gebracht. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het maken van afspraken over de continuering van de dienstverlening. Voedingsvoorlichting, Dieetadvisering en Jeugdgezondheidszorg: Afspraken met betrekking tot voedingsvoorlichting, dieetadvisering en jeugdgezondheidszorg dienen minimaal één hele werkdag voorafgaand aan het consult te worden afgezegd. Indien afspraken niet tijdig binnen de gestelde termijn worden afgezegd, zal de afgesproken, maar niet uitgevoerde dienst bij de cliënt in rekening worden gebracht. De kraamzorg kan afwijken van de zorgovereenkomst op basis van het landelijk indicatieprotocol. Afwijkingen van zorg om andere redenen worden door de zorgaanbieder in rekening gebracht tot een maximum van 24 uur. De minimale zorg die de zorgaanbieder verplicht is te leveren volgens de basiskwaliteitseisen kraamzorg is 24 uur over 8 aaneengesloten dagen. Dit is exclusief de uren assistentie bij de bevalling. 5.8 Giften Het is niet toegestaan om de medewerker giften in natura, geld of geschenken aan te bieden anders dan een symbolisch gebaar van dank. Artikel 6 Uitvoering zorgtoewijzing 6.1 Zorgtoewijzing De capaciteit van de dienstverlening door zorgaanbieder wordt grotendeels bepaald door jaarlijks vooraf vastgestelde productieafspraken of budget. De toewijzing van diensten kan hierdoor worden begrensd. De toewijzing van diensten kan ook worden begrensd door de (her)indicaties en personele bezetting van de zorgaanbieder. Het aantal uren kraamzorg wordt vastgesteld op basis van het landelijk indicatieprotocol. 6.2 Bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst Voor de uitvoering van verpleging, verzorging en kraamzorg garandeert zorgaanbieder, met inachtneming van het gestelde in artikel 6 lid 1, een 24-uurs bereikbaar- en beschikbaarheid gedurende zeven dagen per week. 6.3 Indicatiestelling De indicatiestelling vindt tijdens werkdagen plaats. In dringende gevallen start de zorg direct en vindt indicatiestelling achteraf plaats. De indicatiestelling vindt tijdens werkdagen plaats. 6.4 Levering Hulp bij het huishouden II+III Hulp bij het huishouden wordt, met inachtneming van het gestelde in artikel 6 lid 1, zoveel mogelijk binnen één week na aanmelding geleverd, tenzij blijkens de indicatiestelling deze zorgverlening zeer urgent is. 6.5 Levering Verpleging en Verzorging thuis Bij verpleging en verzorging thuis wordt, met inachtneming van het gestelde in artikel 6 lid 1, zoveel mogelijk binnen 48 uur na indicatiestelling zorg verleend en in acute situaties zoveel mogelijk binnen 24 uur. In crisissituaties zoveel mogelijk binnen één uur. 6.6 Assistentie bij bevalling Het streven is dat uiterlijk één uur na de ontvangen melding een kraamverzorgende aanwezig is bij een bevalling voor assistentie van verloskundige/huisarts.

4 Artikel 7 Kwaliteit 7.1 Kwalificatie medewerkers De uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden wordt verricht door medewerkers die voldoen aan de vereiste kwalificaties. 7.2 Persoonscontinuïteit De zorgaanbieder streeft ernaar dat de cliënt te maken krijgt met een zo klein mogelijk aantal vaste medewerkers. De cliënt krijgt een vaste contactpersoon voor zijn vragen. Gestreefd wordt naar de verzorging door één kraamverzorgende voor het gehele zorgtraject (exclusief assistentie bij de bevalling). Artikel 8 Tarieven 8.1 Vergoeding Dit artikel is van toepassing in alle gevallen waar (in het kader van bestaande of toekomstige regelgeving van overheids- of verzekeringswege) enige vergoeding rechtstreeks is verschuldigd door de cliënt aan de zorgaanbieder. 8.2 Tarief De door de cliënt aan zorgaanbieder verschuldigde vergoeding voor de te leveren dienst wordt bepaald door het geldende tarief. 8.3 Tariefswijziging Overeengekomen tarieven kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen en worden minimaal 1 maand voor ingangsdatum van het gewijzigde tarief schriftelijk medegedeeld aan de cliënt, doch niet binnen de eerste twee maanden van het sluiten van de overeenkomst. Artikel 9 Betaling en in gebreke zijn 9.1 Betaling Declaraties dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de door de zorgaanbieder aangegeven wijze. 9.2 Niet tijdige betaling Bij niet tijdige betaling is de cliënt een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, waarbij elk gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Indien een betalingsherinnering verstuurd moet worden, wordt per factuur 10,00 aan administratiekosten in rekening gebracht. 9.3 Kosten Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, bij niet-tijdige betaling, zijn voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden daarbij vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 50,00. Artikel 10 Aansprakelijkheid 10.1 Goed hulpverlener De hulpverlener zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen en daarbij handelen in overeenstemming met op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard Schade Voor schadegevallen, welke zijn veroorzaakt door een van de medewerkers van de zorgaanbieder, geldt een eigen risico van 50,00 per schadegeval, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld van de medewerker. In het kader van eventuele aansprakelijkheid van de zorgaanbieder, strekt haar vergoedingsplicht nimmer verder dan tot het maximale bedrag waarvoor de aansprakelijkheidspolis van de zorgaanbieder per gebeurtenis dekking biedt. Melding en afhandeling van schadegevallen vinden plaats volgens een vastgestelde procedure Contant geld en betaalpassen Het is de cliënt nimmer toegestaan om aan de medewerker bankpassen, pinpassen, creditcards of cheques ter hand te stellen. Het is de cliënt slechts toegestaan om aan de medewerker ten behoeve van het doen van boodschappen contant en gepast geld te verstrekken tot een maximumbedrag van

5 50,00. Het is de cliënt niet toegestaan om de medewerker geld te laten pinnen of anderszins te laten opnemen. Indien de cliënt in strijd met deze bepaling handelt, is de zorgaanbieder niet aansprakelijk voor eventuele ten gevolge daarvan direct of indirect veroorzaakte schade, hoe ook genaamd. De cliënt is in dat geval gehouden de zorgaanbieder te vrijwaren voor aanspraken van de werknemer of derden met betrekking tot dergelijke schade Gebruik (motor)voertuigen Het is de cliënt niet toegestaan om de medewerker bij de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden ten behoeve van de cliënt gebruik te laten maken van (motor)voertuigen van cliënt of derden, waaronder in ieder geval begrepen moet worden auto, motor-, brom- en snorfiets. Indien de cliënt in strijd met deze bepaling handelt, is de zorgaanbieder niet aansprakelijk voor eventuele ten gevolge van het gebruik van (motor)voertuigen van de cliënt of derden direct of indirect veroorzaakte schade, hoe ook genaamd. De cliënt is in dat geval gehouden de zorgaanbieder te vrijwaren voor aanspraken van de medewerker of derden met betrekking tot dergelijke schade In bewaring geven van (huis)sleutels Het is de cliënt niet toegestaan om aan de medewerker van de zorgaanbieder (huis)sleutels in bewaring te geven of anderszins ter beschikking te stellen. Dit verbod geldt niet voor cliënten die intensieve zorg ontvangen (ongeplande 24-uurs zorg). In bewaring nemen van sleutels vindt plaats volgens een vastgestelde procedure. De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoegenaamd ook, aan de cliënt of derden als gevolg van het gebruik en/of misbruik van de ondanks bovenstaand verbod toch in bewaring gegeven of anderszins ter beschikking gestelde (huis)sleutels. Artikel 11 Klachtenregeling 11.1 Klachten Zorgaanbieder streeft een zorgvuldige uitvoering na van de zorg- en dienstverlening. Ondanks de beoogde zorgvuldigheid kan de cliënt een klacht hebben over de zorg- en dienstverlening Klachtenreglement Op de zorg- en dienstverlening is een klachtenreglement van toepassing, dat voldoet aan de Wet Klachten Gezondheidszorg. Bij klachten wendt de cliënt zich in eerste instantie tot de medewerker en in tweede instantie tot de verantwoordelijk manager. De cliënt kan zich in derde instantie, als de klacht niet tot tevredenheid is opgelost, wenden tot de Klachtencommissie van zorgaanbieder. Mocht ook hierna de klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kan de cliënt zich wenden tot de Klachtencommissie van Zorg Informatiebrochure De hoofdlijnen van het klachtenreglement staan vermeld in een informatiebrochure. Het klachtenreglement is bij het hoofdkantoor Belder 2-4 te Roosendaal van de zorgaanbieder op te vragen. Artikel 12 Privacy-reglement 12.1 Privacy-reglement Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de cliënt hanteert de zorgaanbieder een privacy-reglement dat aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens voldoet. Het privacy-reglement kan worden ingezien op het hoofdkantoor van de zorgaanbieder, Belder 2-4 te Roosendaal, of tegen kostprijs per post thuis worden ontvangen. Artikel 13 Geschillen 13.1 Nederlands recht is van toepassing Eventuele geschillen zullen, voor zover zij tot de competentie van de rechtbank Breda horen, worden voorgelegd aan de rechtbank Breda. Geschillen die behoren tot de competentie van de sector kanton van enige rechtbank, worden voorgelegd aan de sector kanton, die volgens de wet bevoegd is van die geschillen kennis te nemen. De ingangsdatum is 1 januari 2008

(her)indicatie : Het (wettelijk) vereiste advies door of namens een indicatieorgaan/verzekeraar/gemeente

(her)indicatie : Het (wettelijk) vereiste advies door of namens een indicatieorgaan/verzekeraar/gemeente Dienstverlening : Onder dienstverlening wordt onder meer verstaan: het leveren van diensten op het terrein van verpleging en verzorging thuis en op locatie, huishoudelijke verzorging, (psychosociale) begeleiding,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen 1.1 Begripsomschrijvingen Dienstverlening en Zorgaanbod: Onder dienstverlening wordt onder meer verstaan: het leveren van diensten op het terrein van Individuele

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Grondslag voor dienstverlening. Artikel 3 Totstandkoming zorgtoewijzing. versie 1.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Grondslag voor dienstverlening. Artikel 3 Totstandkoming zorgtoewijzing. versie 1. ALGEMENE VOORWAARDEN versie 1.4 Artikel 1 Algemeen 1.1 Begripsomschrijvingen Dienstverlening en Zorgaanbod: Onder dienstverlening wordt onder meer verstaan: het leveren van diensten op het terrein van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (WZCO)

Algemene voorwaarden (WZCO) Algemene voorwaarden (WZCO) Inhoudsopgave Artikel 1 Algemeen...2 Artikel 2 Grondslag voor dienstverlening...2 Artikel 3 Totstandkoming zorgtoewijzing...3 Artikel 4 Wijziging en beëindiging dienstverlening...3

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Grondslag voor dienstverlening. Artikel 3 Totstandkoming zorgtoewijzing

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Grondslag voor dienstverlening. Artikel 3 Totstandkoming zorgtoewijzing ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen 1.1 Begripsomschrijvingen Dienstverlening en Zorgaanbod: Onder dienstverlening wordt onder meer verstaan: het leveren van diensten op het terrein van Individuele

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Begripsomschrijvingen Dienstverlening en Zorgaanbod: Onder dienstverlening wordt onder meer verstaan: het leveren van diensten op het terrein van Individuele

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Allround zorg, Te Veenendaal. Januari 2012

Algemene Leveringsvoorwaarden van Allround zorg, Te Veenendaal. Januari 2012 Algemene Leveringsvoorwaarden van Allround zorg, Te Veenendaal Januari 2012 Artikel 1 definities A.W.B.Z.: Algemene Wet Bijzondere ziektekosten; Cliënt: Persoon aan wie zorg wordt verleend; C.A.K: Centraal

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden HO & Begeleiding

Leveringsvoorwaarden HO & Begeleiding Artikel 1. Begripsomschrijving Algemene voorwaarden = de voorwaarden van Groenoord Zorgt voor de levering van zorg- en dienstverlening, die integraal deel uitmaakt van de bevestiging zorgafspraken. Klant

Nadere informatie

1. BEGRIPSOMSCHRIJVING GELDING ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TOTSTANDKOMING BEVESTIGING ZORGAFSPRAKEN - 2 -

1. BEGRIPSOMSCHRIJVING GELDING ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TOTSTANDKOMING BEVESTIGING ZORGAFSPRAKEN - 2 - Inhoudsopgave 1. BEGRIPSOMSCHRIJVING - 2-2. GELDING ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - 2-3. TOTSTANDKOMING BEVESTIGING ZORGAFSPRAKEN - 2-4. DUUR, WIJZIGING, EN BEËINDIGING VAN DE ZORGAFSPRAKEN - 3-5. KWALITEIT

Nadere informatie

Zorgkantoor: Instelling die in overeenstemming met wettelijke bepalingen verantwoordelijk is voor de zorgtoewijzing.

Zorgkantoor: Instelling die in overeenstemming met wettelijke bepalingen verantwoordelijk is voor de zorgtoewijzing. ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding Hierbij treft u de algemene voorwaarden aan van Breederzorg Thuiszorg. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Breederzorg alsmede de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Frédérique Babyzorg

Algemene voorwaarden Frédérique Babyzorg Algemene voorwaarden Frédérique Babyzorg Deze algemene voorwaarden geven de rechten en plichten weer van Frédérique Babyzorg (FB) en de cliënt. Alle zorg die geleverd wordt door Frédérique Babyzorg wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Juzt

Algemene voorwaarden Juzt Algemene voorwaarden Juzt Preambule Juzt biedt hulp- en dienstverlening aan ouders, jeugdigen en volwassenen (hierna cliënten) en aan personen / instellingen in het netwerk van de cliënten. Hulp aan cliënten

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Careyn. Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering

Algemene Leveringsvoorwaarden Careyn. Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering Algemene Leveringsvoorwaarden Careyn Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering Naam Document : Algemene leveringsvoorwaarden Careyn Afdeling Voedingsvoorlichtting en Dieetadvisering Eigenaar document : Manager

Nadere informatie

Zorgovereenkomst (no. 3)

Zorgovereenkomst (no. 3) Zorgovereenkomst (no. 3) voor een zorgarrangement 1 zonder verblijf Stichting Ouderenzorg Wilgaerden, verder te noemen Wilgaerden, gevestigd te Hoorn, bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van ZorgBedrijf

Algemene Voorwaarden van ZorgBedrijf Algemene Voorwaarden van ZorgBedrijf 1 Inleiding ZorgBedrijf bestaat momenteel uit Stichting ZorgBedrijf Noord-Holland, Stichting ZorgBedrijf Zuid-Holland en eventuele toekomstige stichtingen. Alle vestigingen

Nadere informatie

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning, locatie... gevestigd te..., bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door mevrouw M.A.C. van der Valk, hierna te noemen de zorgaanbieder en mevrouw/de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf blz. 1. Algemeen 1 2. Overeenkomst 1 3. Betaling 3 4. Zorgplan 3 5. Meerdere medewerkenden 3 6. Wijziging/beëindiging van de zorgverlening 3 7. Privacy 4

Nadere informatie

de bevalling indien van toepassing: de parkeerkosten voor Mi Caas ten tijde van het verlenen van kraamzorg annuleringskosten

de bevalling indien van toepassing: de parkeerkosten voor Mi Caas ten tijde van het verlenen van kraamzorg annuleringskosten Leveringsvoorwaarden Mi Caas Kraamzorg Artikel 1 Inleidende bepaling 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mi Caas Kraamzorg en Babymassage gesloten zorgovereenkomsten. 1.2. Inschrijving

Nadere informatie

Logo. Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging

Logo. Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Logo Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Versie maart 2014 Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Pag. 2 v. 9 De R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Inhoudsopgave Artikel - 1 Algemeen:... 3 Artikel - 2 Rechten en plichten kraamzorg Mijn Baby:... 3 Artikel - 3 Rechten en plichten medewerkers van kraamzorg Mijn Baby:... 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Artikel 1: toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Stichting Jade Zorg (hierna: de Zorgaanbieder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van CURA XL

Algemene Voorwaarden van CURA XL Algemene Voorwaarden van CURA XL 1 Inleiding CURA XL bestaat uit CURA XL B.V. en de door haar opgerichte werkmaatschappijen. Alle vestigingen van CURA XL conformeren zich aan de hierna volgende Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ACCURATE ZORG MORSELT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ACCURATE ZORG MORSELT Accurate Zorg Morselt Oude Postweg 130 3711 AL Austerlitz Telefoon: 06-10458821 e-mail: info@accuratezorg.nl K.v.K. nr: 30236940 te Amersfoort Btw nr: 137754917 Rabobank: 13.02.25.177 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Mijn Baby Vsnr Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Mijn Baby

Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Mijn Baby Vsnr Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Mijn Baby -2016-1 Waarvoor dienen deze algemene voorwaarden? Het belangrijk om te weten wat u precies kan en mag verwachten van Kraamzorg Mijn Baby. Daarom hebben een aantal algemene afspraken vastgelegd die gelden

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama Zorgleveringsovereenkomst Stichting Kalorama Versie: 7 maart 2016 Datum vaststelling door bestuurder Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ondergetekenden komen overeen etc. 4 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de zorgovereenkomst en bijbehorend zorgplan tussen de zorgaanbieder en de cliënt.

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de zorgovereenkomst en bijbehorend zorgplan tussen de zorgaanbieder en de cliënt. ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding Hierbij treft u de algemene voorwaarden aan van Breederzorg Thuiszorg. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Breederzorg alsmede de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Wat Wel (hierna: Zorgaanbieder) en Zorgvrager. In deze voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Roebia Zorg Almere BV

Algemene voorwaarden Roebia Zorg Almere BV Algemene voorwaarden Roebia Zorg Almere BV Artikel 1 1.1 Roebia Zorg is een particuliere organisatie voor thuiszorg en verpleging, gevestigd aan de Edvard Munchweg 10 te Almere Cliënt: elke natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Wmo Schoonmaakbedrijf Beets B.V.

Algemene Voorwaarden Wmo Schoonmaakbedrijf Beets B.V. Algemene Voorwaarden Wmo Schoonmaakbedrijf Beets B.V. 1. DEFINITIES 1.1. Algemene Voorwaarden: de gegeven Algemene Voorwaarden Wmo van Schoonmaakbedrijf Beets B.V. 1.2. AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

ZvM Huishoudelijke Hulp BV

ZvM Huishoudelijke Hulp BV ZvM Huishoudelijke Hulp BV Algemene leveringsvoorwaarden Hulp bij de Huishouding Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden hebben tot doel om de rechten en plichten vast te stellen van zowel ZvM Huishoudelijke

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ZORG IN NATURA

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ZORG IN NATURA Inhoud 1. Algemeen... 2 2 Informatie... 3 3. Organisatie... 4 4. Het zorgleefplan... 4 5 Privacy... 6 6 Kwaliteit en klachten... 6 1. Algemeen Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

WMO algemene voorwaarden Versie 07-17

WMO algemene voorwaarden Versie 07-17 1 1. Wijziging en einde overeenkomst De overeenkomst kan worden gewijzigd indien beide partijen daarmee instemmen. Wij kunnen de overeenkomst eenzijdig wijzigen indien wijzigingen in wetgeving of regelgeving,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden: Onder cliënt wordt verstaan een ieder die van de begeleiding van TBA gebruik wenst te maken of maakt, dan wel enige overeenkomst van dien aard met haar wenst af te sluiten. Onder

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN Wij! Maatschappelijke ondersteuning

LEVERINGSVOORWAARDEN Wij! Maatschappelijke ondersteuning LEVERINGSVOORWAARDEN Wij! Maatschappelijke ondersteuning LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING INLEIDING In dit document zijn de voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op de

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Mijn Baby

Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Mijn Baby Waarvoor dienen deze algemene voorwaarden? Als je zorg krijgt of andere diensten afneemt, is het belangrijk om te weten wat je precies kan en mag verwachten van Kraamzorg Mijn Baby. Wij hebben een aantal

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden Inhoud 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijving en reikwijdte 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ondersteuning: Professionele ondersteuning Ondersteuning mantelzorg: informatie en advies, begeleiding,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden So Vie

Algemene voorwaarden So Vie Algemene voorwaarden So Vie Artikel 1 Definities 1. So Vie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Regenboog 31, 3824ED te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer:

Nadere informatie

U of uw (wettelijk) vertegenwoordiger en Sint Annaklooster verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

U of uw (wettelijk) vertegenwoordiger en Sint Annaklooster verklaren het volgende te zijn overeengekomen: Aan Eindhoven, 26 januari 2017 Zorgovereenkomst Sint Annaklooster Geachte, Dit is een zorgovereenkomst die u samen met ons invult. Sint Annaklooster biedt huishoudelijke zorg uitgaande van de Algemene

Nadere informatie

Overeenkomst hulp bij het huishouden. Voorbeeld

Overeenkomst hulp bij het huishouden. Voorbeeld Overeenkomst hulp bij het huishouden Stichting BrabantZorg, bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door Naam: Functie: hierna te noemen Aanbieder en Mevrouw/de heer: Geboortedatum: hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst voor een zorgarrangement zonder verblijf (thuiszorg)

Zorgleveringsovereenkomst voor een zorgarrangement zonder verblijf (thuiszorg) Zorgleveringsovereenkomst voor een zorgarrangement zonder verblijf (thuiszorg) Naam: Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, statutair gevestigd te Emmeloord bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Zorgaanbieder: de rechtspersoon die een of meer instellingen

Nadere informatie

1. Cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder.

1. Cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder. Algemene voorwaarden DeMenz begeleiding ARTIKEL 1 Algemeen 1. Cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder. 2. Zorgaanbieder: rechtspersoon die zorg verleent, via de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WMO

Algemene Voorwaarden WMO Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de modelovereenkomst maatschappelijke ondersteuning van Actiz mei 2016 Centraal Bureau Zorgcoördinator Postbus 534 7000 AM Doetinchem Ir. Visstraat 9 7001 CR

Nadere informatie

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten. Algemene voorwaarden IMenz BV (Versie 2007-02) 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a) Edu-life: opdrachtnemer; b) Opdrachtgever: de zorg vragende natuurlijke persoon alsmede diens wettelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Diatia 2014

Algemene voorwaarden Diatia 2014 Algemene voorwaarden Diatia 2014 Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen de diëtist en cliënt inzake behandeling en/of levering van diensten. a. Diëtist:

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorg zonder Verblijf

Zorgovereenkomst Zorg zonder Verblijf Zorgovereenkomst Zorg zonder Verblijf Bestemd voor Dagverzorging vanuit een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz). Bestemd voor Zorg thuis vanuit de indicatie Wlz., locatie... gevestigd te..., bij het aangaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PARTICULIERE THUISZORG CRISTAL CARE. CRISTAL CARE Rodenburgstraat 35, 3043 TS Rotterdam

Algemene Voorwaarden PARTICULIERE THUISZORG CRISTAL CARE. CRISTAL CARE Rodenburgstraat 35, 3043 TS Rotterdam 2016 Algemene Voorwaarden PARTICULIERE THUISZORG CRISTAL CARE CRISTAL CARE Rodenburgstraat 35, 3043 TS Rotterdam Inleiding Cristal Care Thuiszorg verleent zorg bij mensen thuis. Wij bieden die zorg graag

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Blij met taal

Algemene Voorwaarden Blij met taal Algemene Voorwaarden Blij met taal Liselot van der Sluis Waterpoort 33 5662 VK Geldrop Kvk nummer: 35368519 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 1 september 2016. Inhoud Artikel 1 Artikel 2

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ZORG IN NATURA

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ZORG IN NATURA Inhoud 1. Algemeen... 2 2 Informatie... 3 3. Organisatie... 4 4. Het zorgleefplan... 4 5 Privacy... 6 6 Kwaliteit en klachten... 6 1. Algemeen Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KION GASTOUDERBUREAU BV. Januari 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN KION GASTOUDERBUREAU BV. Januari 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN KION GASTOUDERBUREAU BV Januari 2014 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de vraagouder en de gastouder met KION Gastouderbureau BV, verder ook

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tabitha Ruiter

Algemene Voorwaarden Tabitha Ruiter Algemene Voorwaarden Tabitha Ruiter Artikel 1 Definities 1. Tabitha Ruiter : de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Rading 37 1213 RL te Hilversum,ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klachtenportaal Zorg Per

Algemene voorwaarden Klachtenportaal Zorg Per Algemene voorwaarden Klachtenportaal Zorg Per 01-01-2017 Artikel 1: Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. aangesloten zorgaanbieder: zorgaanbieder waarmee op grond van artikel

Nadere informatie

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van praktijk Andersopvoeden. Versie: 17-10-2013

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van praktijk Andersopvoeden. Versie: 17-10-2013 Algemene Voorwaarden Dit zijn de Algemene Voorwaarden van praktijk Andersopvoeden. Versie: 17-10-2013 Artikel 1: Definities Andersopvoeden: De onderneming Praktijk Andersopvoeden zoals dat is ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Artikel 1: Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Artikel 1: Definities ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING Artikel 1: Definities a. KV: KV Juridische Dienstverlening gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen. b. Cliënt: contractspartij van KV; iedere natuurlijke

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal AWBZ Locatie

Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal AWBZ Locatie Logo Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal AWBZ Locatie Versie februari 2014 Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal AWBZ Pag. 2 v. 10 De R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden, waartoe behoren: Zorgcentrum

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

Gedeponeerd op 18 mei 2011 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam

Gedeponeerd op 18 mei 2011 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden van Oogziekenhuis Focuskliniek B.V.[1] Gedeponeerd op 18 mei 2011 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam Toelichting Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden meesterstudent.nl Versie 2 11 2012 Dit document bestaat uit 6 pagina s en 10 hoofdstukken.

Algemene voorwaarden meesterstudent.nl Versie 2 11 2012 Dit document bestaat uit 6 pagina s en 10 hoofdstukken. Algemene voorwaarden meesterstudent.nl Versie 2 11 2012 Dit document bestaat uit 6 pagina s en 10 hoofdstukken. 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 In deze algemene voorwaarden van Meesterstudent.nl,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gastouderbureau De Knapzak

Algemene voorwaarden Gastouderbureau De Knapzak Algemene voorwaarden Gastouderbureau De Knapzak Definities In de algemene voorwaarden verstaan we onder: Gastouderbureau: Gastouderbureau De Knapzak/ Gob De Knapzak Vraagouder: ouder/verzorger die een

Nadere informatie

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten.

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten. Algemene voorwaarden Improve Training & Coaching Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op elke met Improve Training & Coaching, hierna

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer.

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer. Algemene voorwaarden Sapphire-mediation 1. Algemeen: a. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten van opdracht die ten doel hebben het verlenen van diensten door Sapphire

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Thuis zonder Zorgen

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Thuis zonder Zorgen Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Thuis zonder Zorgen Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69021120 Artikel 1 Definities Thuis zonder Zorgen Cliënt Zorgprofessional Website

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN RIVAS ZORGGROEP GEVESTIGD TE GORINCHEM

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN RIVAS ZORGGROEP GEVESTIGD TE GORINCHEM ALGEMENE VOORWAARDEN VAN RIVAS ZORGGROEP GEVESTIGD TE GORINCHEM Algemene Voorwaarden van de stichting Rivas Zorggroep te Gorinchem, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Dordrecht

Nadere informatie

2.2 SOT: Second Opinion Tandartsen. Hieronder vallen BIG-geregistreerde tandartsen die de aanvragen via de website behandelen.

2.2 SOT: Second Opinion Tandartsen. Hieronder vallen BIG-geregistreerde tandartsen die de aanvragen via de website behandelen. Algemene Voorwaarden Second Opinion Tandartsen is onderdeel van Dentpro gevestigd te Amsterdam. Deze algemene voorwaarden staan vermeld op www.secondopiniontandartsen.nl en zijn gedeponeerd bij de Kamer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kenmerk 65495861. Artikel 1 Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: ViaVida die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten. Opdrachtgever:

Nadere informatie

REGISTRATIEVERKLARING GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN

REGISTRATIEVERKLARING GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN REGISTRATIEVERKLARING GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN Tussen de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (hierna te noemen Stichting) en de zorgaanbieder, is door de zorgaanbieder het volgende

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN ALGEMENE VOORWAARDEN Bianca Moolman - Personal Organiser Den Haag, 1 oktober 2015 1. TOEPASSING Deze algemene voorwaarden, zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Adelante

Algemene voorwaarden Adelante Zandbergsweg 111 6432 CC HOENSBROEK Postbus 88 6430 AB HOENSBROEK t 045-528 28 28 f 045-528 20 00 www.adelante-zorggroep.nl Algemene voorwaarden Adelante Artikel 1 Definities a. Adelante: Stichting Adelante

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden GSG plus

Algemene Voorwaarden GSG plus Algemene Voorwaarden GSG plus Dit zijn de Algemene Voorwaarden van GSGplus Artikel 1: Definities GSGplus De stichting GSGplus zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noord Nederland onder nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1

Algemene Voorwaarden 1 Algemene Voorwaarden 1 Algemene Voorwaarden osteopathische behandeling door Osteopathie Centrum Bennekom B.V. Op alle overeenkomsten tot osteopathische behandeling, diensten en/of levering van goederen

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van de maatschap Lawyal. Lawyal staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65538439. 1. Begrippen a. Lawyal: Lawyal is een samenwerking

Nadere informatie

Client: de Verzekerde Client dan wel de Particuliere Client.

Client: de Verzekerde Client dan wel de Particuliere Client. Algemene voorwaarden van de Stichting Braam Kliniek Assen A. Algemeen De Stichting Braam Kliniek Assen is een stichting met onder meer als doel: het uitoefenen van poliklinische chirurgische behandelingen,

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Het Experteam KPN FRANCHISE BV versie 1.3 Maart 2013

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Het Experteam KPN FRANCHISE BV versie 1.3 Maart 2013 Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Het Experteam KPN FRANCHISE BV versie 1.3 Maart 2013 I N H O U D ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 ARTIKEL 2 ALGEMEEN 4 ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Interne referentie OHB: BED-pro01/ BED-pro02/ BED-pro07/ BED-bel 06 Procesverantwoordelijke: Hoofd Bedrijfsvoering

pagina 1 van 5 Interne referentie OHB: BED-pro01/ BED-pro02/ BED-pro07/ BED-bel 06 Procesverantwoordelijke: Hoofd Bedrijfsvoering pagina 1 van 5 (geldig vanaf 1 november 2015) Van Kinderopvang Wageningen BV, gevestigd te Wageningen. Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van de praktijk voor orthomoleculaire therapie en Personal Training FoodFitness (hierna: FoodFitness), gevestigd te Veenendaal en geregistreerd bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Advocatenkantoor Spangesekade

Advocatenkantoor Spangesekade ALGEMENE VOORWAARDEN van Advocatenkantoor (januari 2017) Artikel 1 Advocatenkantoor 1.1 Advocatenkantoor, verder te noemen het kantoor is de handelsnaam van mr. M. ter Haar-Bas, die als eenmanszaak de

Nadere informatie

Versie Aanvullende Algemene voorwaarden Gastouderland Amsterdam

Versie Aanvullende Algemene voorwaarden Gastouderland Amsterdam Aanvullende Algemene voorwaarden Gastouderland Amsterdam Artikel 1 Definities - Gastouderland Amsterdam een geregistreerd Gastouderbureau in de zin van de Wet Kinderopvang; - Gastouderopvang: (kinderopvang)

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie