Artikel 1 Algemeen. Artikel 3 Totstandkoming zorgtoewijzing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 1 Algemeen. Artikel 3 Totstandkoming zorgtoewijzing"

Transcriptie

1 Artikel 1 Algemeen 1.1 Begripsomschrijvingen Dienstverlening: Onder dienstverlening wordt onder meer verstaan: het leveren van diensten op het terrein van verpleging en verzorging thuis en op locatie, hulp bij het huishouden II+III, (psycho-sociale) begeleiding, advisering, instructie en voorlichting, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, voedingsvoorlichting, dieetadvisering, voorziening van verpleegartikelen, cursussen, maaltijdenservice en personenalarmering, verhuur en bruikleen. Zorgaanbieder: De Stichting, gevestigd te Roosendaal en ingeschreven in het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer , alsmede de Stichting Thuiszorgwinkels en Facilitair Bedrijf West-Brabant gevestigd te Roosendaal en ingeschreven in het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer (her)indicatie: Het (wettelijk) vereiste advies door of namens een indicatie-orgaan over de aard, de inhoud en de omvang en tijdsduur van de zorgbehoefte(n) van de cliënt en de wijze waarop in deze behoefte(n) kan worden voorzien. 1.2 Toepassing algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van dienstverlening, als hiervoor bedoeld, van de zorgaanbieder. Voor bepaalde vormen van dienstverlening zijn aanvullende voorwaarden opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn geldig totdat nieuwe voorwaarden heeft vastgesteld en haar cliënten op de hoogte heeft gebracht van de daarvoor geldende ingangsdatum. 1.3 Uitzondering Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op het product Hulp bij het huishouden I (voorheen Alphadienstverlening). 1.4 Afschrift De zorgaanbieder verstrekt cliënten voor het aangaan van de overeenkomst een afschrift van de algemene voorwaarden en informeert cliënten tijdig over eventuele wijzigingen. Ook liggen zij ter inzage ten kantore van de zorgaanbieder. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk met de zorgaanbieder overeengekomen te worden. Artikel 2 Grondslag voor dienstverlening Veel diensten van de zorgaanbieder worden verleend op grond van wettelijke regelingen. Zorgaanbieder hanteert deze wettelijke voorschriften indien en voor zover van toepassing bij de bepaling van de aard en de omvang van de dienstverlening, alsmede van de eigen bijdrage van de cliënt. Artikel 3 Totstandkoming zorgtoewijzing 3.1 Indicatie Voor veel diensten van de zorgaanbieder is een indicatie vereist waaruit de zorgbehoefte van de cliënt blijkt. De gemeente draagt zorg voor de indicatiestelling. De indicaties voor verpleging en verzorging en (psycho-sociale) begeleiding, worden vastgesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De indicatie van het aantal uren kraamzorg, wordt vastgesteld conform het landelijk indicatieprotocol. Dieetadvisering: De indicatie voor dieetadvisering wordt gesteld middels een verwijsbrief van een arts. 3.2 Zorgaanbod Zorgaanbieder doet op basis van de in lid 1 van dit artikel uitgevoerde indicatiestelling een aanbod om in de zorgbehoefte van de cliënt te voorzien. 3.3 Zorgovereenkomst Een zorgovereenkomst met de cliënt komt tot stand door aanvaarding van het aanbod met betrekking tot de te leveren diensten, de inhoud en de omvang daarvan en de daaraan verbonden kosten en overige (wederzijdse) verplichtingen.

2 3.4 Minimale tijdsduur Verpleging en Verzorging, Hulp bij het huishouden II en III, Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering: De minimale tijdsduur die geregistreerd wordt per geleverde dienst is 15 minuten per keer. Artikel 4 Wijziging en beëindiging dienstverlening 4.1 Herindicatie Als blijkt dat de zorgbehoefte van de cliënt tijdens de zorgaanbieding zodanig ingrijpend verandert, dat binnen de bestaande afspraken niet langer de noodzakelijke zorg geleverd kan worden, zal in overleg met de cliënt zorggedragen worden voor herindicatie door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Als blijkt dat de zorgbehoefte van de cliënt tijdens de zorgaanbieding zodanig ingrijpend verandert, dat binnen de bestaande afspraken niet langer de noodzakelijke zorg geleverd kan worden, zal in overleg met de cliënt zorggedragen worden voor herindicatie door de gemeente waar de cliënt woonachtig is. Herindicatie van het aantal meer of minder uren kraamzorg na de bevalling vindt plaats conform het landelijk indicatieprotocol. 4.2 Zorgovereenkomst Op grond van de herindicatie zal overleg plaatsvinden over aanpassing van de zorgverlening en zal de zorgovereenkomst zonodig dienovereenkomstig worden aangepast. 4.3 Beëindiging van dienstverlening De dienstverlening eindigt in de navolgende gevallen: (a) Cliënt komt te overlijden. (b) Cliënt zegt de dienstverlening op. De opzegtermijn bedraagt minimaal 24 uur voorafgaand aan het afgesproken tijdstip van dienstverlening. (c) Zorgaanbieder zegt de dienstverlening op. (d) Bij einde van de overeengekomen duur. (e) Bij verhuizing (buiten het werkgebeid van zorgaanbieder). Kraamzorg: Bij kraamzorg wordt de zorg overgedragen aan een collega-instelling in de betreffende regio. (f) Kraamzorg: Kraamzorg wordt beëindigd wanneer moeder en kind op basis van een medische indicatie in het ziekenhuis zijn opgenomen. Indien alleen moeder of kind op basis van een medische indicatie in het ziekenhuis wordt opgenomen, wordt de kraamzorg voortgezet. (g) Verpleging en Verzorging: Bij afloop van de indicatietermijn, tenzij een herindicatie is aangevraagd bij het CIZ. Artikel 5 Uitvoering van dienstverlening 5.1 Richtlijnen veiligheid, hygiëne, milieu en lichamelijke belasting De cliënt stelt de zorgverlener in de gelegenheid om volgens de door de zorgaanbieder vast te stellen richtlijnen op het gebied van veiligheid, hygiëne, milieu en lichamelijke belasting haar taken te kunnen uitvoeren. De richtlijnen zijn in te zien op het hoofdkantoor Belder 2-4 te Roosendaal. 5.2 Materialen en hulpmiddelen De cliënt is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deugdelijke materialen en hulpmiddelen, een en ander uitsluitend ter beoordeling van de zorgaanbieder. Indien voor de bevalling geen bedverhogers aanwezig zijn, zal de kraamverzorgende (of verloskundige) zorgaanbieder opdracht geven deze materialen met spoed te bezorgen. De kosten hiervan komen voor rekening van de cliënt 5.3 Omgangsvormen De cliënt dient algemeen aanvaardbare omgangsvormen te hanteren en geweld, agressie, discriminatie of (seksuele) intimidatie achterwege te laten. Indien de zorgaanbieder hiermee op welke wijze dan ook wordt geconfronteerd, kan dit een reden zijn voor onmiddellijke beëindiging van de dienstverlening. 5.4 Adreswijziging De cliënt is verplicht om een adreswijziging of andere voor de dienstverlening relevante persoonlijke omstandigheden, tijdig schriftelijk te melden aan de zorgaanbieder.

3 5.5 Rookvrije werkplek De cliënt zorgt ervoor dat de medewerker de werkzaamheden op een rookvrije werkplek kan verrichten. De cliënt of derden zullen niet roken in aanwezigheid van de medewerker, tenzij de medewerker daarvoor toestemming heeft gegeven. Het is de medewerker niet toegestaan te roken tijdens het verrichten van de werkzaamheden bij de cliënt. 5.6 Niet-nakoming Niet-nakoming van de verplichtingen, zoals genoemd in de leden 1 t/m 5 van dit artikel levert een gewichtige reden op, waardoor de dienstverlening met onmiddellijke ingang kan worden beëindigd. 5.7 Afzeggen van afspraken Afspraken betreffende verpleging, verzorging en/of hulp bij het huishouden, dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang te worden afgemeld. Indien afspraken niet tijdig binnen de gestelde termijn worden afgezegd, wordt de voor cliënt geplande tijd door de zorgaanbieder in rekening gebracht. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het maken van afspraken over de continuering van de dienstverlening. Voedingsvoorlichting, Dieetadvisering en Jeugdgezondheidszorg: Afspraken met betrekking tot voedingsvoorlichting, dieetadvisering en jeugdgezondheidszorg dienen minimaal één hele werkdag voorafgaand aan het consult te worden afgezegd. Indien afspraken niet tijdig binnen de gestelde termijn worden afgezegd, zal de afgesproken, maar niet uitgevoerde dienst bij de cliënt in rekening worden gebracht. De kraamzorg kan afwijken van de zorgovereenkomst op basis van het landelijk indicatieprotocol. Afwijkingen van zorg om andere redenen worden door de zorgaanbieder in rekening gebracht tot een maximum van 24 uur. De minimale zorg die de zorgaanbieder verplicht is te leveren volgens de basiskwaliteitseisen kraamzorg is 24 uur over 8 aaneengesloten dagen. Dit is exclusief de uren assistentie bij de bevalling. 5.8 Giften Het is niet toegestaan om de medewerker giften in natura, geld of geschenken aan te bieden anders dan een symbolisch gebaar van dank. Artikel 6 Uitvoering zorgtoewijzing 6.1 Zorgtoewijzing De capaciteit van de dienstverlening door zorgaanbieder wordt grotendeels bepaald door jaarlijks vooraf vastgestelde productieafspraken of budget. De toewijzing van diensten kan hierdoor worden begrensd. De toewijzing van diensten kan ook worden begrensd door de (her)indicaties en personele bezetting van de zorgaanbieder. Het aantal uren kraamzorg wordt vastgesteld op basis van het landelijk indicatieprotocol. 6.2 Bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst Voor de uitvoering van verpleging, verzorging en kraamzorg garandeert zorgaanbieder, met inachtneming van het gestelde in artikel 6 lid 1, een 24-uurs bereikbaar- en beschikbaarheid gedurende zeven dagen per week. 6.3 Indicatiestelling De indicatiestelling vindt tijdens werkdagen plaats. In dringende gevallen start de zorg direct en vindt indicatiestelling achteraf plaats. De indicatiestelling vindt tijdens werkdagen plaats. 6.4 Levering Hulp bij het huishouden II+III Hulp bij het huishouden wordt, met inachtneming van het gestelde in artikel 6 lid 1, zoveel mogelijk binnen één week na aanmelding geleverd, tenzij blijkens de indicatiestelling deze zorgverlening zeer urgent is. 6.5 Levering Verpleging en Verzorging thuis Bij verpleging en verzorging thuis wordt, met inachtneming van het gestelde in artikel 6 lid 1, zoveel mogelijk binnen 48 uur na indicatiestelling zorg verleend en in acute situaties zoveel mogelijk binnen 24 uur. In crisissituaties zoveel mogelijk binnen één uur. 6.6 Assistentie bij bevalling Het streven is dat uiterlijk één uur na de ontvangen melding een kraamverzorgende aanwezig is bij een bevalling voor assistentie van verloskundige/huisarts.

4 Artikel 7 Kwaliteit 7.1 Kwalificatie medewerkers De uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden wordt verricht door medewerkers die voldoen aan de vereiste kwalificaties. 7.2 Persoonscontinuïteit De zorgaanbieder streeft ernaar dat de cliënt te maken krijgt met een zo klein mogelijk aantal vaste medewerkers. De cliënt krijgt een vaste contactpersoon voor zijn vragen. Gestreefd wordt naar de verzorging door één kraamverzorgende voor het gehele zorgtraject (exclusief assistentie bij de bevalling). Artikel 8 Tarieven 8.1 Vergoeding Dit artikel is van toepassing in alle gevallen waar (in het kader van bestaande of toekomstige regelgeving van overheids- of verzekeringswege) enige vergoeding rechtstreeks is verschuldigd door de cliënt aan de zorgaanbieder. 8.2 Tarief De door de cliënt aan zorgaanbieder verschuldigde vergoeding voor de te leveren dienst wordt bepaald door het geldende tarief. 8.3 Tariefswijziging Overeengekomen tarieven kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen en worden minimaal 1 maand voor ingangsdatum van het gewijzigde tarief schriftelijk medegedeeld aan de cliënt, doch niet binnen de eerste twee maanden van het sluiten van de overeenkomst. Artikel 9 Betaling en in gebreke zijn 9.1 Betaling Declaraties dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de door de zorgaanbieder aangegeven wijze. 9.2 Niet tijdige betaling Bij niet tijdige betaling is de cliënt een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, waarbij elk gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Indien een betalingsherinnering verstuurd moet worden, wordt per factuur 10,00 aan administratiekosten in rekening gebracht. 9.3 Kosten Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, bij niet-tijdige betaling, zijn voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden daarbij vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 50,00. Artikel 10 Aansprakelijkheid 10.1 Goed hulpverlener De hulpverlener zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen en daarbij handelen in overeenstemming met op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard Schade Voor schadegevallen, welke zijn veroorzaakt door een van de medewerkers van de zorgaanbieder, geldt een eigen risico van 50,00 per schadegeval, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld van de medewerker. In het kader van eventuele aansprakelijkheid van de zorgaanbieder, strekt haar vergoedingsplicht nimmer verder dan tot het maximale bedrag waarvoor de aansprakelijkheidspolis van de zorgaanbieder per gebeurtenis dekking biedt. Melding en afhandeling van schadegevallen vinden plaats volgens een vastgestelde procedure Contant geld en betaalpassen Het is de cliënt nimmer toegestaan om aan de medewerker bankpassen, pinpassen, creditcards of cheques ter hand te stellen. Het is de cliënt slechts toegestaan om aan de medewerker ten behoeve van het doen van boodschappen contant en gepast geld te verstrekken tot een maximumbedrag van

5 50,00. Het is de cliënt niet toegestaan om de medewerker geld te laten pinnen of anderszins te laten opnemen. Indien de cliënt in strijd met deze bepaling handelt, is de zorgaanbieder niet aansprakelijk voor eventuele ten gevolge daarvan direct of indirect veroorzaakte schade, hoe ook genaamd. De cliënt is in dat geval gehouden de zorgaanbieder te vrijwaren voor aanspraken van de werknemer of derden met betrekking tot dergelijke schade Gebruik (motor)voertuigen Het is de cliënt niet toegestaan om de medewerker bij de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden ten behoeve van de cliënt gebruik te laten maken van (motor)voertuigen van cliënt of derden, waaronder in ieder geval begrepen moet worden auto, motor-, brom- en snorfiets. Indien de cliënt in strijd met deze bepaling handelt, is de zorgaanbieder niet aansprakelijk voor eventuele ten gevolge van het gebruik van (motor)voertuigen van de cliënt of derden direct of indirect veroorzaakte schade, hoe ook genaamd. De cliënt is in dat geval gehouden de zorgaanbieder te vrijwaren voor aanspraken van de medewerker of derden met betrekking tot dergelijke schade In bewaring geven van (huis)sleutels Het is de cliënt niet toegestaan om aan de medewerker van de zorgaanbieder (huis)sleutels in bewaring te geven of anderszins ter beschikking te stellen. Dit verbod geldt niet voor cliënten die intensieve zorg ontvangen (ongeplande 24-uurs zorg). In bewaring nemen van sleutels vindt plaats volgens een vastgestelde procedure. De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoegenaamd ook, aan de cliënt of derden als gevolg van het gebruik en/of misbruik van de ondanks bovenstaand verbod toch in bewaring gegeven of anderszins ter beschikking gestelde (huis)sleutels. Artikel 11 Klachtenregeling 11.1 Klachten Zorgaanbieder streeft een zorgvuldige uitvoering na van de zorg- en dienstverlening. Ondanks de beoogde zorgvuldigheid kan de cliënt een klacht hebben over de zorg- en dienstverlening Klachtenreglement Op de zorg- en dienstverlening is een klachtenreglement van toepassing, dat voldoet aan de Wet Klachten Gezondheidszorg. Bij klachten wendt de cliënt zich in eerste instantie tot de medewerker en in tweede instantie tot de verantwoordelijk manager. De cliënt kan zich in derde instantie, als de klacht niet tot tevredenheid is opgelost, wenden tot de Klachtencommissie van zorgaanbieder. Mocht ook hierna de klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kan de cliënt zich wenden tot de Klachtencommissie van Zorg Informatiebrochure De hoofdlijnen van het klachtenreglement staan vermeld in een informatiebrochure. Het klachtenreglement is bij het hoofdkantoor Belder 2-4 te Roosendaal van de zorgaanbieder op te vragen. Artikel 12 Privacy-reglement 12.1 Privacy-reglement Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de cliënt hanteert de zorgaanbieder een privacy-reglement dat aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens voldoet. Het privacy-reglement kan worden ingezien op het hoofdkantoor van de zorgaanbieder, Belder 2-4 te Roosendaal, of tegen kostprijs per post thuis worden ontvangen. Artikel 13 Geschillen 13.1 Nederlands recht is van toepassing Eventuele geschillen zullen, voor zover zij tot de competentie van de rechtbank Breda horen, worden voorgelegd aan de rechtbank Breda. Geschillen die behoren tot de competentie van de sector kanton van enige rechtbank, worden voorgelegd aan de sector kanton, die volgens de wet bevoegd is van die geschillen kennis te nemen. De ingangsdatum is 1 januari 2008

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Kraamcentrum Assen e.o. biedt aan cliënten op het gebied van kraamzorg een breed pakket van diensten. Het belangrijkste beleidsuitgangspunt is dat onze diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Fener Zorg

Algemene voorwaarden Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoud 1. Begripsbepalingen 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 3. Totstandkoming, wijziging en beëindiging Zorgovereenkomst 4. Uitvoering Zorgovereenkomst 5. Verplichtingen van de Cliënt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KRAAMZORG BRAM versie 2 10-08-2014

ALGEMENE VOORWAARDEN KRAAMZORG BRAM versie 2 10-08-2014 ALGEMENE VOORWAARDEN KRAAMZORG BRAM versie 2 10-08-2014 INHOUD: 1. Algemeen 2. Informatie 3. Overeenkomst en nadere afspraken 4. Privacy 5. Kwaliteit en veiligheid 6. Verplichtingen van cliënte 7. Betaling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ZiNkraamzorg

Algemene Voorwaarden ZiNkraamzorg Algemene Voorwaarden ZiNkraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ZiNkraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. ARTIKEL 1 - Definities Cliënte:de natuurlijke persoon die kraamzorg afneemt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Distel Zorg kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Distel Zorg afgesloten zorgovereenkomsten.

Algemene voorwaarden Distel Zorg kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Distel Zorg afgesloten zorgovereenkomsten. Algemene voorwaarden Distel Zorg kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Distel Zorg afgesloten zorgovereenkomsten. ARTIKEL 1 - Definities Cliënte: de natuurlijke persoon die kraamzorg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pro Care kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pro Care kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten.

Algemene voorwaarden Pro Care kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pro Care kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. Algemene voorwaarden Pro Care kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pro Care kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. ARTIKEL 1 - Definities Cliënte: de natuurlijke persoon die kraamzorg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Frédérique Babyzorg

Algemene voorwaarden Frédérique Babyzorg Algemene voorwaarden Frédérique Babyzorg Deze algemene voorwaarden geven de rechten en plichten weer van Frédérique Babyzorg (FB) en de cliënt. Alle zorg die geleverd wordt door Frédérique Babyzorg wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken

Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken IN DE WIEG GELEGD VOOR ZORG INLEIDING 3 VOOR DE BEVALLING 4 Aanmelden en inschrijven 4 Themabijeenkomsten 4 Intakegesprek 5 Hoeveel uur kraamzorg krijg ik?

Nadere informatie

Groot en Klein Genieten

Groot en Klein Genieten Groot en Klein Genieten Je hebt voor het GeboorteHotel Maasstad gekozen. Goede keuze! Want in het GeboorteHotel kun je in alle rust bevallen en daarna lekker bijkomen en genieten van de kleine. Daarnaast

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Marqit [Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank s-gravenhage op 24 augustus 2006 onder nummer 65/2006]

Algemene voorwaarden van Marqit [Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank s-gravenhage op 24 augustus 2006 onder nummer 65/2006] Algemene voorwaarden MARQIT BV [v1-180806] 1 van 9 Algemene voorwaarden van Marqit [Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank s-gravenhage op 24 augustus 2006 onder nummer 65/2006] I. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Geboortecentrum Sophia

Geboortecentrum Sophia Geboortecentrum Sophia U moet nog een keuze maken of u heeft zojuist voor het Geboortecentrum Sophia gekozen. Een goede keuze! Want in het Geboortecentrum Sophia kunt u in alle rust bevallen en daarna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training

Algemene Voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training Algemene Voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training Gedeponeerd bij voorwaarden.net 1 Algemene voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Bij de dienstverleningovereenkomsten van de Stichting Fokus Exploitatie te Groningen Algemene voorwaarden van de Stichting Fokus Exploitatie te Groningen 1 Toepasselijkheid Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ik ben een regenboog, coaching & training Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 60126566

Algemene voorwaarden Ik ben een regenboog, coaching & training Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 60126566 Algemene voorwaarden Ik ben een regenboog, coaching & training Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 60126566 Artikel 1. Algemeen 1. In deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden)

Nadere informatie

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd Preambule LPGGz NPCF Consumentenbond GGZ Nederland 2012 Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PPN Software *

ALGEMENE VOORWAARDEN PPN Software * ALGEMENE VOORWAARDEN PPN Software * Artikel 1: definities 1.1 Abonnement: de tussen Klant en Pensioen & Planning Nederland (PPN) gesloten overeenkomst krachtens welke de door Klant bij PPN aangemelde Administrateur

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SBWU

Algemene Voorwaarden SBWU Algemene Voorwaarden SBWU Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een patiënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht op behandeling en/of begeleiding al dan niet in combinatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Estate Hosting B.V.

Algemene Voorwaarden Estate Hosting B.V. Algemene Voorwaarden Estate Hosting B.V. 3 e versie, November 2010 Inhoud INLEIDING...3 PRINCIPES VAN ESTATE HOSTING VOOR ACCEPTABEL GEBRUIK VAN INTERNET DOOR DE AFNEMER...3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...3 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. VNN: de rechtspersoon, die zorg verleent binnen het domein

Nadere informatie