Voorbeeld. Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen. Preview. certificatieschema. versie 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeld. Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen. Preview. certificatieschema. versie 2006"

Transcriptie

1 Voorbeeld Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen certificatieschema versie 2006

2 Voorbeeld

3 HKZ Certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen versie 2006 Voorbeeld HKZ Certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen versie 2006 Dit certificatieschema s bevat de volgende deelschema s: Verpleging en Verzorging Bemiddeling Alphahulpverlening Kraamzorg Jeugdgezondheidszorg 0-19 Voedingsvoorlichting en dieetadvisering Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen

4 HKZ Certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen versie 2006 Inhoudsopgave Voorwoord (volgt) 3 Hoofdstuk I Inleiding 4 Hoofdstuk II Gebiedsbeschrijving 7 1. Reikwijdte van het certificatieschema Verpleging en Verzorging 7 2. De sector 7 3. Brancheorganisaties en andere landelijke organisaties 10 Hoofdstuk III Kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbepalingen Kwaliteitsbepalingen vanuit het perspectief van de brancheorganisatie Kwaliteitsbepalingen vanuit het perspectief van de beroepsbeoefenaren Kwaliteitsbepalingen vanuit het perspectief van de zorgverzekeraar/ financier Kwaliteitsbepalingen vanuit het perspectief van de cliënt/consument Kwaliteitsbepalingen vanuit ketenpartners Wettelijke bepalingen 22 Kwaliteitsbepalingen vanuit het perspectief van de overheidsinstanties 26 Kwaliteitsbepalingen vanuit het perspectief van het Platform JGZ 27 Kwaliteitsbepalingen vanuit het perspectief van derden 28 Hoofdstuk IV Toelichting op de thema s en de normen 29 Het HKZ Harmonisatiemodel 29 Procesbenadering 30 Inleiding op de normen van beoordeling 34 Hoofdstuk V Wijze van beoordeling en auditeisen 35 Inleiding op de beoordeling 35 Wijze van beoordeling 35 Specifieke auditeisen 36 Frequentie van toetsing 36 Hoofdstuk VI Normen van Beoordeling Deelschema Verpleging en Verzorging (V&V) Deelschema Bemiddeling Deelschema Alphahulpverlening Deelschema Kraamzorg Deelschema Jeugdgezondheidszorg Deelschema Voedingsvoorlichting en dieetadvisering (VODI) 78 7.Deelschema Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen Rubrieken 4 tot en met 9 84 Hoofdstuk VII Toelichting op de normen van de verschillende deelschema s 126 Algemeen Deelschema V&V Deelschema bemiddeling Deelschema alphahulpverlening Deelschema kraamzorg Toelichting deelschema Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar Deelschema voedingsvoorlichting en dieetadvisering (vodi) Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen Toelichting Rubrieken 4 tot en met Hoofdstuk VIII Bijlagen 174 Bijlage 1 Definities 174 Bijlage 2: Samenstelling werkgroepen 179 Bijlage 3 Referentietabel ISO 9001:2000 vs. Certificatieschema voor thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen en verzorgingshuizen versie Bijlage 4 Overzicht Algemene Kwaliteitscriteria: De kwaliteit van de gezondheidszorg in cliëntenperspectief; overzicht en analyse van criteria, NPCF juni Voorbeeld Pagina 2 van

5 HKZ Certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen versie 2006 Voorwoord (volgt) Voorbeeld Pagina 3 van

6 HKZ Certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen versie 2006 Hoofdstuk I Inleiding Dit Certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen (T,V&V) is de tweede herziening van de Certificatieschema s Instellingen voor Thuiszorg en Verzorgingshuizen. Nieuw voor het schema TV&V is, dat het ook van toepassing is op verpleeghuizen en bemiddelingsbureaus. Dit brede schema waarin de intramurale en extramurale zorg geïntegreerd zijn is op verzoek van de brancheorganisatie Z-org 1 tot stand gekomen. Voorbeeld Brancheorganisatie Z-org verzocht HKZ in 2004 het Certificatieschema voor Instellingen voor Thuiszorg te herzien. In de eerste plaats een reguliere herziening na drie jaar, in de tweede plaats vroegen ontwikkelingen in de sector om een herziening. Organisaties in de sector krijgen steeds meer te maken met ontschotting. Door verbreding van het dienstenpakket (ofwel door fusie ofwel door uitbreiding van het zorgpakket) zijn er steeds minder organisaties uitsluitend met thuiszorg, verpleeghuiszorg of verzorgingshuiszorg verlenen. De leden van Z- org bestaan ook niet meer uitsluitend uit thuiszorgorganisaties. Z-org verzocht HKZ een breed schema te ontwikkelen waarin zowel de intra- als extramurale zorg een plek zouden hebben. Nader onderzoek vanuit HKZ toonde aan dat verpleeg- en verzorgingshuizen behoefte hebben aan een breder schema. Daarnaast verzocht Z-org HKZ de mogelijkheden te onderzoeken om de toegankelijkheid en detaillering van het schema, met name de rubrieken 4 tot en met 9 te verbeteren en de formulering van de normen in deze rubrieken aan te passen. Het gaat hier met name om ISO 9001-gerelateerde teksten. HKZ heeft voor verbetering van de vertaling van de ISO 9001 teksten een werkgroep ingericht. Het resultaat van deze werkgroep is in dit schema verwerkt. Deelschema Bemiddeling In november 2003 ontving HKZ een aanvraag voor het opstellen van een certificatieschema voor bemiddelingsbureaus in de thuiszorg. Deze aanvraag is gedaan door de brancheorganisaties BTN (Branchebelang Thuiszorg Nederland), TOP (Thuiszorg Ondernemers Particulier) en SPOT (Samenwerkende Particuliere Organisaties Thuiszorg). Hun leden waren bezig met het inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van de ISO-normering. Om aan te sluiten bij de reguliere thuiszorg wilde men ook een eigen HKZ- certificatieschema hebben. Totaal hebben de drie genoemde organisaties 40 leden die een bemiddelingsbureau in de thuiszorg of thuisverpleging hebben. Deelschema Jeugdgezondheidszorg 0-19 Per 1 januari 2003 zijn alle taken in het kader van de Wet Collectieve Preventie (WCPV) onder de Kwaliteitswet Zorginstellingen ondergebracht. Stichting HKZ ontwikkelt voor alle WCPV-taken certificatieschema s. De WCPV- taak jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar, wordt uigevoerd door thuiszorginstellingen en GGD en. Het deelschema Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar maakt dan ook deel uit van het certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties en het certificatieschema Organisaties voor Openbare Gezondheidszorg (voor GGD en) Het deelschema Jeugdgezondheidszorg 0-19 is reeds in een eerder stadium door het CCvD-Z vastgesteld en als addendum aan het schema voor instellingen in de thuiszorg versie 2001, toegevoegd. Dit addendum maakt vanaf heden onderdeel uit van het schema T, V&V versie De samenstelling van de werkgroep is in bijlage 2 opgenomen. De overgangsregeling zoals deze door het CCvD-Z is vastgesteld blijft voor het deelschema Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar van kracht. 1 Gedurende de ontwikkeling van het schema is de naam van de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT) gewijzigd in Z-org. In dit schema zal alleen de naam Z-org gebruikt worden. Pagina 4 van

7 HKZ Certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen versie 2006 Toepassingsgebied In het Certificatie schema T,V&V zijn de volgende deelschema s te onderscheiden: 1. Verpleging en Verzorging 2. Bemiddeling 3. Alphahulpverlening 4. Kraamzorg 5. Jeugdgezondheidszorg Voedingsvoorlichting en dieetadvisering 7. Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen 8. rubrieken 4 tot en met 9 (van toepassing op alle bovengenoemde deelschema s) Voorbeeld Het certificatieschema is van toepassing op organisaties die Algemene Thuiszorg en/of kraamzorg leveren, al dan niet aangevuld met JGZ 0-19 en/of VODI en/of Alphahulpverlening. Daarnaast is dit schema van toepassing op verpleeghuizen en verzorgingshuizen en bemiddelingsbureaus. Het deelschema V&V en de bijbehorende normen van de rubrieken 4 tot en met 9 omvatten het toetsingskader Norm Verantwoorde Zorg. Dit toetsingskader voor intramurale zorg zal na het overgangsjaar 2006 zonodig bijgesteld worden. In navolging zal zonodig ook het deelschema V&V en de rubrieken 4 tot en met 9 aangepast worden. Voor thuiszorg zal in de loop van 2006 een eigen toetsingskader Norm Verantwoorde Zorg ontwikkeld worden. Ook dit toetsingskader zal na vaststelling in het deelschema V&V opgenomen worden. Overgangsregeling Voor het schema T, V&V geldt de algemene overgangsregeling, zoals deze in het certificatiesysteem voor kwaliteitsmanagementsystemen is vastgelegd. De einddatum van deze overgangsregeling is vastgesteld op 3 jaar nadat het schema door het CCvD-Z is vrijgegeven. (Datum nog toevoegen). Voor de Jeugdgezondheidszorg 0-19 geldt de overgangsregeling zoals deze eerder door het CCvD-Z is vastgesteld en welke een einddatum heeft van 14 februari Werkgroep Voor de totstandkoming van dit certificatieschema heeft het CCvD-Z een werkgroep ingesteld bestaande uit deskundigen die zijn voorgedragen door koepel- of brancheorganisaties van de verschillende sectoren. Hierbij zijn de vragende en financierende partijen betrokken, alsmede die partijen die een rol spelen bij de zorg voor ketenkwaliteit. In de werkgroep Certificatieschema T, V&V zaten Deskundigen uit de kring van: (in alfabetische volgorde) Arcares AVVV BTN CIZ KNOV Nevep NPCF NVVA SPOT Sting TOP TOP VNG Z-org Zorgverzekeraars Nederland En adviseurs namens: IGZ Certificerende instellingen Voor de personele samenstelling wordt verwezen naar de bijlage. Pagina 5 van

8 HKZ Certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen versie 2006 Voorbeeld Pagina 6 van

9 HKZ Certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen versie 2006 Hoofdstuk II Gebiedsbeschrijving 1. Reikwijdte van het certificatieschema Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen or Vo Het certificatieschema Verpleging en Verzorging is van toepassing op Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen. Deze organisaties kunnen één of meer van de volgende functies en (zorg)diensten leveren: - Alfahulpverlening - Huishoudelijke zorg ( geïndiceerde huishoudelijke zorg, het gaat hierbij om zorg aan kwetsbare groepen) - Persoonlijke verzorging - Verpleging - Ondersteunende begeleiding - Activerende begeleiding - Verblijf (tijdelijk of permanent) - Behandeling - Kraamzorg - Voeding- en dieetadvisering - Bemiddeling - Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen - Jeugdgezondheidszorg (voor zover het het Basistakenpakket JGZ betreft) be Pr Omdat een deel van de bovengenoemde functies en (zorg)diensten verschillend van aard is, zijn deelschema s opgesteld voor het primaire proces (rubrieken 1 t/m 3). Voor de functies Huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, Ondersteunende begeleiding, Activerende begeleiding, Verblijf en Behandeling is het deelschema Verpleging en Verzorging van toepassing. Voor elk van de overige (zorg)diensten zijn aparte deelschema s opgesteld. De rubrieken 4 t/m 9 (ondersteunende processen) zijn voor alle functies en (zorg)diensten van toepassing. Normen die specifiek van toepassing zijn op één of een aantal deelschema s zijn als zodanig gemarkeerd. iew ev Andere dan de bovengenoemde functies en (zorg)diensten, zoals servicediensten of cursussen vallen niet onder de reikwijdte van dit certificatieschema. De functies en (zorg)diensten die vallen onder de reikwijdte van dit certificatieschema kunnen op verschillende wijzen gefinancierd worden (onder andere vanuit de AWBZ, zie ook paragraaf 2). De wijze van financiering is voor de toepassing van dit certificatieschema niet van belang. eld 2. De sector 2.1 Toegang tot de functies en (zorg)diensten Iedereen die een beroep doet op professionele zorg die vanuit de AWBZ gefinancierd wordt, dient een indicatiestelling aan te vragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De indicatie is nodig voor de functies huishoudelijke zorg (zie ook paragraaf ontwikkelingen), persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, verblijf en behandeling. Het CIZ beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor professionele zorg. Voor cliënten die met spoed in zorg moeten worden genomen, vindt de indicatiestelling door het CIZ op een later tijdstip plaats. Voor meer informatie: Met een indicatiebesluit gaat een cliënt naar het zorgkantoor. Het zorgkantoor regelt de zorg waarop de cliënt volgens het indicatiebesluit recht heeft of kent een persoonsgebonden budget (PGB) toe indien de cliënt dit wenst. Voor meer informatie: Het is ook mogelijk zelf (aanvullende) professionele zorg in te kopen en te financieren. De cliënt vraagt deze zorg dan rechtstreeks (of bijvoorbeeld via een bemiddelingsbureau) aan bij een zorgorganisatie. Ook voor producten waarvoor geen indicatiebesluit nodig is, zoals cursussen, meldt de cliënt zich rechtstreeks bij de organisatie aan. Pagina 7 van

10 HKZ Certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen versie 2006 Kraamzorg wordt vergoed vanuit de ziekenfondswet. Voor particulier verzekerden is eventuele vergoeding afhankelijk van het ingekochte verzekerde pakket en de polisvoorwaarden. De omvang van de kraamzorg is afhankelijk van de polisvoorwaarden in de ziektekostenverzekering van de cliënt en van de contractafspraken die tussen zorgverzekeraars en kraamzorgaanbieders zijn gemaakt in het kader van de Ziekenfondswet. Daarnaast kunnen cliënten en kraamzorgaanbieders aanvullende zorgafspraken maken, die voor eigen rekening van de cliënt komen. Voorbeeld In de 2005 wordt gewerkt aan de totstandkoming van een landelijk indicatieprotocol kraamzorg door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), Z-org, organisatie van zorgondernemers, de beroepsvereniging voor kraamverzorgenden (Sting) en de koepelorganisatie van zorgverzekeraars (Zorgverzekeraars Nederland). Het is bij het verschijnen van dit certificatieschema nog niet duidelijk of alle zorgverzekeraars kraamzorg volgens dit landelijke indicatieprotocol zullen indiceren. Volgens een algemeen aanvaarde standaard is de minimale omvang van de kraamzorg 24 uur (exclusief partusassistentie), verdeeld over 8 dagen. Voor dieetadvisering hebben cliënten een verwijzing nodig van bijvoorbeeld een arts of tandarts. Voor voedingsvoorlichting kunnen cliënten zich op eigen initiatief, zonder verwijzing bij de organisatie aanmelden. Daarnaast heeft VODI preventieve taken waarvoor de organisatie beleid formuleert. VODI wordt (beperkt, voor een aantal uren) vergoed door het Ziekenfonds. Bij particuliere zorgverzekeringen is vergoeding afhankelijk van de samenstelling van het verzekerd pakket. Het bemiddelingsbureau bemiddelt in verschillende vormen van zorg- en dienstverlening: verpleging, verzorging, kraamzorg, begeleiding en ondersteuning, huishoudelijke verzorging en uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen. Ook leveren zij diensten zoals het beheren van een Persoonsgebonden Budget, personenalarmering en opvolging en maaltijdservice. Bemiddelingsbureaus kunnen een AWBZtoelating aanvragen bij het College voor Zorgverzekeringen. Bemiddelingsbureaus die geen AWBZ-toelating hebben worden geheel gefinancierd uit particuliere middelen of via een Persoongebonden Budget. Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen is een zelfstandige aanspraak in de AWBZ. Het aanbod van de verpleegartikelen en hulpmiddelen is vastgelegd in de CTG beleidsregels voor de uitleen. Z-org en ZN hebben deze lijst van uitleenartikelen nader uitgewerkt en geconcretiseerd in het Basispakket Uitleen. De uitleentermijn ligt vast in het AWBZ-besluit Zorgaanspraken: maximaal 26 weken. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de financiering en voor het maken van productieafspraken met uitleenorganisaties. Cliënten kunnen bij "de uitleen" de verpleegartikelen en hulpmiddelen zonder tussenkomst van het CIZ lenen. Voor een aantal artikelen is een verpleegkundige indicatie nodig. VWS stelt deze vast en het is terug te vinden in het AWBZ Basispakket Uitleen Jeugdgezondheidszorg betreft preventieve gezondheidszorg voor 0 19 jarigen. Jeugdgezondheidszorg wordt geleverd door thuiszorgorganisaties (consultatiebureaus) en/of GGD en. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de financiering van de jeugdgezondheidszorg en hebben de regie. De inhoud van de jeugdgezondheidszorg is landelijk vastgelegd in het basistakenpakket JGZ. 2.2 Organisaties die de functies en (zorg)diensten leveren De functies huishoudelijke zorg (zie ook paragraaf ontwikkelingen), persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, verblijf en behandeling worden door diverse zorgaanbieders geleverd, bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties, verzorgingshuizen, verpleeghuizen, instellingen voor begeleid wonen of zelfstandige zorgverleners (zonder personeel). Organisaties die zorg willen verlenen voor rekening van de AWBZ, moeten daarvoor door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) worden toegelaten. Voor meer informatie zie Er is een toenemend aantal particuliere zorgorganisaties op de markt, zoals particuliere verzorgingshuizen of particuliere thuiszorgorganisaties. Zorg die bij deze (niet tot de AWBZ toegelaten) organisaties wordt ingekocht wordt door de cliënt zelf gefinancierd. Met een persoonsgebonden budget (PGB) kan een cliënt ook zorg bij een particuliere organisatie inkopen. Kraamzorg wordt geleverd door thuiszorgorganisaties en (particuliere) kraamzorgorganisaties. Of de kraamzorg vergoed wordt door de ziektekostenverzekeraar (ziekenfonds of particulier) is afhankelijk van de afspraken die deze heeft gemaakt met kraamzorgorganisaties. Voeding en dieetadvisering (VODI) wordt geleverd door thuiszorgorganisaties. Daarnaast zijn er particuliere organisaties voor VODI en zelfstandig werkende diëtisten. Ook hiervoor geldt dat eventuele vergoeding Pagina 8 van

11 HKZ Certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen versie 2006 afhankelijk is van de afspraken die de zorgverzekeraar heeft gemaakt met organisaties en zelfstandige diëtisten. Bemiddelingsbureaus zijn soms een onderdeel van een thuiszorgorganisatie. Daarnaast zijn er vele particuliere bemiddelingsbureaus, al dan niet met AWBZ-toelating. AWBZ-verpleegartikelen en hulpmiddelen worden uitgeleend door onder andere thuiszorgorganisaties. Jeugdgezondheidszorg wordt geleverd door thuiszorgorganisaties (consultatiebureaus) en/of GGD en. Vo 2.3 Ontwikkelingen in de sector In de sector zijn ontwikkelingen gaande, waarvan ten tijde van de totstandkoming van dit certificatieschema de implicaties nog niet helemaal duidelijk zijn. Eventuele gevolgen zullen in een herziening van het certificatieschema meegenomen worden. Het betreft onder andere de volgende ontwikkelingen. WMO en AWBZ: Op 1 juli 2006 treedt naar verwachting de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking. In de WMO worden de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten en delen uit de AWBZ opgenomen. Uit de AWBZ gaat voor wat betreft V&V de enkelvoudige huishoudelijke verzorging over naar de WMO. De bedoeling van de WMO is dat mensen zo veel mogelijk voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Als het iemand niet lukt om zelf ondersteuning te regelen, kunnen ze bij de gemeente terecht. De gemeente kan dan een vrijwilligersorganisatie of een professionele organisatie inschakelen voor de nodige ondersteuning. be iew ev Pr or De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is een volksverzekering voor zorg en begeleiding bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom. Om in aanmerking te komen voor voorzieningen uit de AWBZ is een indicatiebesluit nodig van een indicatieorgaan van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De AWBZ zal de komende jaren veranderen. De overheid is voornemens om de AWBZ te moderniseren door onder andere de volgende maatregelen door te voeren: - de cliënt dient centraal te staan bij de vraag naar zorg en cliënten dienen langer zorg thuis te kunnen ontvangen. Hiertoe moet er meer zorg op maat komen, waarbij cliënten zelf kunnen kiezen voor de zorgvoorziening of de zorgaanbieder. - meer marktwerking in de zorgmarkt, door uitbreiding van het aantal aanbieders, moet leiden tot meer concurrentie en meer keuze voor de cliënt. - de AWBZ wordt teruggebracht tot onverzekerbare zorg en zorgfuncties die bij mensen thuis geboden worden. Alle functies die niet direct met zorg te maken hebben verdwijnen op ten duur uit de AWBZ. Op deze wijze blijft de AWBZ volgens de overheid betaalbaar. Meer informatie: (dossier wmo-awbz) Een nieuwe zorgverzekering: Op 1 januari 2006 is het zorgstelsel veranderd. De huidige ziekenfonds- en particuliere zorgverzekeringen worden dan vervangen door één verplichte zorgverzekering voor iedereen. Alle informatie over de nieuwe zorgverzekering is te vinden op: eld Jaardocument maatschappelijke verantwoording: De brancheorganisaties Arcares en Z-org hebben in overleg met het ministerie van VWS en een aantal stakeholders een document voor de jaarverantwoording opgesteld, ook wel genoemd het jaardocument. Het eerste jaardocument had betrekking op de verantwoording over het jaar In 2004 heeft de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) zich bij het project aangesloten en heet het project Maatschappelijke Verantwoording Care. Inmiddels is ook een jaardocument 2004 ontwikkeld. Circa 200 instellingen in de verpleging, verzorging, thuiszorg en gehandicaptenzorg gebruiken inmiddels op vrijwillige basis het jaardocument. Op dit moment zijn in het jaardocument opgenomen de informatie uit het jaarverslag, de jaarrekening en circa dertig andere jaardocumenten. Het project Maatschappelijke Verantwoording Care wordt ook in 2005 voortgezet. De jaardocumenten zijn te raadplegen en te downloaden op Meer beleidsontwikkelingen: Recente beleidsontwikkelingen in de V&V zijn te vinden op Pagina 9 van

12 HKZ Certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen versie Brancheorganisaties en andere landelijke organisaties Op het terrein van de functies en (zorg)diensten die dit certificatieschema bestrijkt, zijn diverse brancheorganisaties actief. De belangrijkste worden in deze paragraaf kort beschreven. Z-org, organisatie van zorgondernemers (voorheen LVT) Z org is de brancheorganisatie van zorgondernemers die een breed scala aan zorg bieden, zoals verpleging en verzorging, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureaus), voedingsvoorlichting, preventie, uitleen van hulpmiddelen en welzijnsdiensten. Z org is de opvolger van de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg, LVT, maar beweegt zich op een breder terrein. Zij vertegenwoordigt ruim honderd thuiszorgorganisaties in Nederland, die samen een marktaandeel hebben van ruim 95% van de verpleging en verzorging thuis en 75% van de kraamzorg. Vo Voor de Z-org staat de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van aangesloten instellingen en hun cliënten centraal. Doelstelling is om voldoende en goede thuiszorg te kunnen leveren. Daartoe kent de Z-org een aantal taken: - belangenbehartiging en algemeen sectorbeleid - werkgeversfunctie - kwaliteitsbewaking - informatievoorziening Voor meer informatie: be Pr or Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) Branchebelang Thuiszorg Nederland is een organisatie waarvan zorgaanbieders in de thuis- en kraamzorg lid kunnen worden. In 1997 is BTN door het ministerie van VWS representatief verklaard. BTN zet zich voor z'n leden in op de volgende gebieden: - belangenbehartiging - werkgeversfunctie - ondersteuning van leden bij bedrijfsvoering - kwaliteitsbewaking (BTN-keurmerk) ev Voor meer informatie: iew Arcares Arcares is de brancheorganisatie voor de ouderenzorg. De vereniging telt 558 leden. In totaal vertegenwoordigen zij 1485 zorgorganisaties. Zij leveren zorg aan zo'n cliënten en hebben samen medewerkers in dienst. De meeste cliënten zijn ouderen. Een deel van de leden opereert als zelfstandige organisatie. Een ander deel heeft zich georganiseerd in een groter verband. Onder deze concerns vallen verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen, organisaties voor gehandicapten en/of woningcorporaties. Arcares behartigt de belangen van de aangesloten zorgorganisaties en treedt op als vertegenwoordiger van de branche. eld Voor meer informatie: NeVeP De NeVeP is een koepelorganisatie die de belangen behartigt van haar leden en hun cliënten. De leden exploiteren particuliere woon- en/of zorgvoorzieningen. Ook dynamische reguliere instellingen met doorgaans particuliere initiatieven kunnen lid worden. In de voorzieningen zijn wonen en zorg in principe van elkaar gescheiden. Cliënten kunnen op deze manier wonen in een door hun gekozen woonunit of appartement. De NeVeP heeft o.a. tot doel: - het beschermen en verdedigen van de belangen van de zorgvrager; - het bevorderen en verbeteren van de kwaliteit van de zorg verleend door haar leden; - het behartigen van de belangen van haar leden; - het profileren van het particulier initiatief in de zorgsector. Voor meer informatie: Pagina 10 van

13 HKZ Certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen versie 2006 Brancheorganisatie voor zelfstandige zorgverleners (BoZZ) BoZZ is de brancheorganisatie voor zelfstandig werkenden in de zorg. BoZZ behartigt hun belangen, organiseert trainingen en bijscholingen, heeft een landelijke klachtencommissie voor cliënten van BoZZleden, biedt kwaliteitsondersteuning (o.a. protocollen en kwaliteitshandboek) en een aantal verzekeringen ten behoeve van aangesloten leden. Ook kan BoZZ de administratie voor aangesloten leden verzorgen. BoZZ is aangesloten bij BTN. Voor meer informatie: Vo Samenwerkende Particuliere Organisaties Thuiszorg (SPOT) De leden van de brancheorganisatie SPOT zijn particuliere organisaties die thuiszorg of kraamzorg bieden of daarin bemiddelen. SPOT biedt haar leden diverse ondersteunende faciliteiten en heeft een privacyreglement en een klachtenreglement ontwikkeld. Voor meer informatie: or In de sector werken (verpleeghuis- en consulatiebureau)artsen, verplegenden, verzorgenden, helpenden, kraamverzorgenden, diëtisten en andere functionarissen. In de sector zijn vele organisaties van beroepsgroepen en beroepsverenigingen actief, zoals: - Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen (NVVA): - Algemene Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden (AVVV): na 1 augustus 2006: Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland/beroepsvereniging van zorgprofessionals (V&VN) - Landelijke Vereniging van Wijkverpleegkundigen (LVW): - Sting, beroepsvereniging van de verzorging: - Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD): - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV): - Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN): be ev Pr De financiers zijn ook vertegenwoordigd in landelijke organisaties: - Zorgverzekeraars Nederland (ZN; is de brancheorganisatie van de zorgverzekeraars. Bij ZN zijn alle ziekenfondsen en particuliere ziektekosten verzekeraars in Nederland aangesloten. - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG; vertegenwoordigt alle gemeenten in Nederland. iew De cliënten worden vertegenwoordigd door de volgende landelijke organisaties: - De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF; is een samenwerkingsverband van (koepels van) patiënten. - De Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC, ondersteunt en behartigt de belangen van alle cliëntenraden en cliënten in Nederland. - Per Saldo (www.persaldo.nl) is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (PGB). - Het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenzorgorganisaties (CSO, is het samenwerkingsverband van vier ouderenzorgorganisaties: ANBO, NVOG, PCOB en Unie KBO. - De LOREP (www.lorep.nl) is de landelijke organisatie van Regionale Patiënten Consumenten Platforms (RPCP s) - De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad, is de koepel van organisaties van mensen met een chronische ziekte of een handicap. eld Pagina 11 van

14 HKZ Certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen versie 2006 Hoofdstuk III Kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbepalingen Dit hoofdstuk biedt een overzicht van kwaliteitsbepalingen en standpunten van verschillende partijen, documenten die algemeen geaccepteerde landelijke eisen ten aanzien van kwaliteit van de zorgverlening bevatten en wetgeving. Deze documenten zijn gebruikt bij het formuleren van de normen. Het onderstaande overzicht is niet uitputtend. Vo 1. Kwaliteitsbepalingen vanuit het perspectief van de brancheorganisatie Lidmaatschapseisen LVT Z-org, organisatie van zorgondernemers (voorheen LVT) heeft haar lidmaatschapseisen in overeenstemming gebracht met het ondernemingsplan. De kwaliteitseisen en de eisen inzake het maatschappelijk ondernemerschap zijn vervallen in Uitvoering geven aan de Kwaliteitswet voor Zorginstellingen en aan de basiskwaliteitseisen kraamzorg is een verantwoordelijkheid van iedere bij Z-org aangesloten zorginstelling, dit past bij het zorgondernemerschap. Z-org vervult een faciliterende rol op dit terrein. be ev Pr or Verantwoorde Zorg Organisaties van aanbieders, beroepsgroepen en cliënten (Arcares, AVVV, NVVA, Sting en LOC) hebben met elkaar Normen voor verantwoorde Zorg (voor intramurale zorg) opgesteld. Dit is vastgelegd in een visiedocument. Regie over het eigen leven op basis van een zorgplan, communicatie en informatie en ondersteuning van de Kwaliteit van leven staan in deze norm centraal. Onder voorzitterschap van de IGZ is op basis van dit visiedocument het Toetsingskader voor Verantwoorde Zorg ontwikkeld, met als ondertitel een operationalisatie van het Visiedocument Normen voor Verantwoorde zorg in een indicatorenset en een sturingsmodel voor de V&V. Toetsing op de indicatoren vindt plaats door de IGZ via het formulier voor gelaagd en gefaseerd toezicht en door middel van een cliëntentoets. iew Het jaar 2006 is voor de Norm Verantwoorde Zorg aangemerkt als overgangsjaar. Dit jaar zal gebruikt worden om toepassing van het toetsingskader door organisaties verder te onderzoeken. Dit krijgt vorm in een pilot met 100 organisaties. Voor de thuiszorg worden eveneens Normen voor verantwoorde zorg opgesteld. Deze zijn momenteel nog in ontwikkeling. eld Het toetsingskader Norm Verantwoorde Zorg is geïntegreerd in de normen van het certificatieschema. Met name in het deelschema V&V en de rubrieken 4 tot en met 9. Deze normen zijn dusdanig gemarkeerd, dat organisaties kunnen herkennen aan welke normen nog niet voldaan hoeft te worden in Nadat de pilot is afgerond en het toetsingskader definitief is vastgesteld, zal ook het certificatieschema worden geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Arcares, AVVV, LOC, NVVA en Sting ontwikkelen de komende jaren samen instrumenten waarmee instellingen kunnen werken aan implementatie van de norm HKZ Certificatieschema voor thuiszorginstellingen 1997en 2002 Het eerste certificatieschema is op aanvraag van de LVT opgesteld door Stichting HKZ en uitgegeven in Dit document bevat normen die bij het beoordelen van het kwaliteitssysteem van een thuiszorginstelling van belang zijn. De normen zijn opgesteld door aanbieders van zorg, financiers, afnemers en ketnpartners. In 2002 is het schema geactualiseerd. Dit schema is opgegaan in het voorliggende schema. HKZ Certificatieschema voor verzorgingshuizen 1998 en 2003 Het eerste beoordelings-/certificatieschema voor verzorgingshuizen is aangevraagd door de toenmalige WZF (opgegaan in de branchevereniging Arcares). In 2003 is dit schema aangepast aan de ISO 9001:2000. Dit schema is opgegaan in het voorliggende schema. Pagina 12 van

15 HKZ Certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen versie 2006 Model intern kwaliteitssysteem voor verpleeghuizen (MIK-V) De Nederlandse Vereniging voor Verpleeghuiszorg (nu Arcares) ontwikkelde het MIK-V halverwege de jaren 90. Het model biedt verpleeghuizen ondersteuning bij het ontwikkelen en onderhouden van een intern kwaliteitssysteem. Voorbeeld BTN Keurmerk BTN kent het BTN-keurmerk. Leden van BTN krijgen dit keurmerk als zij een HKZ-ISO certificaat hebben en voldoen aan de BTN gedragscode. In deze gedragscode worden ondernemerschap, karakter van de lidinstelling en bedrijfsvoering nader geduid. Brochure Professionele verantwoordelijkheid en verantwoorde zorg (Arcares) In deze brochure van Arcares (mei 2004) worden de juridische kaders geschetst waarbinnen de verantwoordelijkheden van verschillende beroepsbeoefenaren en de zorgaanbieder verdeeld en vastgelegd moeten worden Beleidsregels CTG In de beleidsregels CTG zijn prestatieomschrijvingen voor de extramurale zorg opgenomen. Deze prestatieomschrijvingen zijn bedoeld als standaard ten behoeve van registratie en declaratie voor de hele thuiszorgsector. Deze regels komen in plaats van het productenboek Thuiszorg. Zorgleveringsovereenkomsten (2005) Arcares en de Landelijke Organisatie van Cliëntenraden hebben gezamenlijk de volgende voorbeeldzorgleveringsovereenkomsten ontwikkeld: 1. een zorgarrangement zonder verblijf (zorg thuis). 2. een zorgarrangement met verblijf (verzorgingshuis). 3. een zorgarrangement met verblijf en behandeling (verpleeghuis). 4. een zorgarrangement met verblijf en toepassing van de Wet BOPZ (verzorgingshuis met BOPZaangemerkte afdeling). 5. een zorgarrangement met verblijf en behandeling en de toepassing van de Wet BOPZ (verpleeghuis met BOPZ-aanmerking). 6. een zorgarrangement met verblijf in een appartement voor twee personen (verzorgingshuis met mogelijkheid voor partneropname). 7. een zorgarrangement zonder verblijf, geleverd op een locatie van de zorgaanbieder (dagverzorging en/of - behandeling). 8. een zorgarrangement prestatie Kortdurend Verblijf Multidisciplinaire richtlijn verantwoorde vocht- en voedselvoorziening voor verpleeghuisgeïndiceerden (update februari 2004) Deze richtlijn geeft handvatten voor het tot stand brengen van een beleid voor een verantwoorde vocht- en voedselvoorziening en voor het integreren hiervan in het kwaliteitsbeleid van de verpleeghuizen. Arcares heeft de richtlijn tot stand gebracht in een projectgroep met vertegenwoordigers van acht beroepsgroepen en het LOC. Tevens is in 2003 een handreiking voor implementatie van deze richtlijn opgesteld. Kwaliteitsrichtlijnen palliatieve terminale zorg in verzorgingshuizen en in en vanuit verpleeghuizen (2002) Deze nota s zijn in opdracht van Arcares ontwikkeld. In deze nota worden de in de terminale fase te onderscheiden doelen, subdoelen en voorwaarden genoemd voor goede en zorgvuldige palliatieve zorg aan bewoners, cliënten en hun naasten. De kwaliteitsrichtlijnen kunnen gebruikt worden om de kwaliteit van de palliatieve terminale zorg (verder) te ontwikkelen en om de kwaliteit van deze zorg te toetsen. Handreiking verantwoord gebruik van vrijheidsbeperkende interventies in het verpleeg- en verzorgingshuis (2004) Deze handreiking is in opdracht van Arcares ontwikkeld. De handreiking biedt informatie over praktijk, wetgeving en ethische uitgangspunten en geeft praktische handvatten bij het verzamelen van informatie en het afwegen ervan zodat op inzichtelijke wijze verantwoorde besluiten genomen kunnen worden. Goede zorg bij verzet van dementerende ouderen (juni 2005) Deze adviesnota, in opdracht van Arcares opgesteld, geeft handreikingen om met verzet van dementerende ouderen om te gaan en om beleid hierop te ontwikkelen. De nota is bedoeld voor de ouderenzorg in brede zin, maar zij is vooral geschreven voor de praktijk van het verpleeg- en verzorgingshuis. Blijf staan (2005) Pagina 13 van

16 Bestelformulier Stuur naar: NEN Uitgeverij t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer WB Delft Ja, ik bestel NEN Uitgeverij Postbus GB Delft Vlinderweg AX Delft T (015) F (015) ex. HKZ 114:2006 nl HKZ Certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via Stel uw vraag aan Klantenservice Gratis nieuwsbrieven Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen, normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze nieuwsbrieven. Gegevens Bedrijf / Instelling T.a.v. O M O V Klantnummer NEN Uw ordernummer BTW nummer Postbus / Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres) Postbus / Adres Postcode Plaats Datum Handtekening Retourneren Fax: (015) Post: NEN Uitgeverij, t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer 10214, 2600 WB Delft (geen postzegel nodig). Voorwaarden De prijzen zijn geldig tot 31 december 2015, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn excl. btw, verzend- en handelingskosten en onder voorbehoud bij o.m. ISO- en IEC-normen. Bestelt u via de normshop een pdf, dan betaalt u geen handeling en verzendkosten. Meer informatie: telefoon (015) , dagelijks van 8.30 tot uur. Wijzigingen en typefouten in teksten en prijsinformatie voorbehouden. U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op: Normalisatie: de wereld op één lijn. preview

Normen, wetten en de beroepscode

Normen, wetten en de beroepscode 13 Normen, wetten en de beroepscode Introductie Om met het zorgplan te kunnen werken, is het noodzakelijk dat je het (juridisch) kader kent waarbinnen het zorgplan valt. Om de zorg betaald ( bekostigd

Nadere informatie

Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie

Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ 08 03 Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ advies Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ Uitgebracht aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer

Nadere informatie

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Publicatienummer 09.108 Augustus 2009, Utrecht Zorgorganisaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 6. Kaderstellende eisen... 20

Inhoudsopgave. 6. Kaderstellende eisen... 20 Concept publicatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Introductie... 3 2. Totstandkoming van dit document... 7 3. Leeswijzer... 8 4. ECD grondtonen en ontwikkeling... 9 5. Het primaire proces, de basis

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Begrippenboek. Begeleiding in

Begrippenboek. Begeleiding in december 2011 Begrippenboek Begeleiding in de AWBZ TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Colofon Disclaimer: Dit begrippenboek is met zorgvuldigheid en met medewerking van diverse partijen samengesteld;

Nadere informatie

De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens...

De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens... De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens... Barry Popma Rob van de Ven MBA-Health 2010-2012 Erasmus CMDZ INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 6 HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ

Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de wet Algemene Wet problematiek door B Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Samen voor goede zorg

Samen voor goede zorg Samen voor goede zorg Addendum ZN inkoopgids Wijkverpleging 11 augustus 2014 1 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Wijkverpleging 4 3. De Segmenten 6 4. Inkoopprocedure en contracteisen 9 5. Inkoopeisen bijzondere

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg.

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon: (070) 3407911 Telefax: (070) 3405725 Internet: www.zichtbarezorg.nl K K A Z W A N O A D T R L E W G I

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument?

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Een onderzoek naar de rol van het zorgkantoor vóór aanvang zorg januari 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Een

Nadere informatie

Wet- en regelgeving in de zorg

Wet- en regelgeving in de zorg Wet- en regelgeving in de zorg 1 Een overzicht voor ICT en ehealth ISBN 978-90-820304-0-2 Inhoud Leeswijzer 4 Begrippen 5 Wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens 8 Wetten

Nadere informatie

Zorginkoopgids AWBZ 2012

Zorginkoopgids AWBZ 2012 Zorginkoopgids AWBZ 2012 Praktisch én vooruitstrevend maart 2011 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding...4 2. Achtergrond en politieke context (uitvoering) AWBZ... 7 3. Uitgangspunten voor goede zorg... 9

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden

Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden Kwaliteitsdocument onvoldoende gebruikt Den Haag, september 2010 Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden september 2010

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS

CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS Versie: 4.1 april 2011 CIZ Indicatiewijzer versie 4.1 Toelichting op de Beleidsregels

Nadere informatie

CIZ Indicatiewijzer. Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS. Versie: 7.

CIZ Indicatiewijzer. Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS. Versie: 7. CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS Versie: 7.1 juli 2014 Hoofdstuk 1 Voorwoord en Ten geleide 1 2 CIZ Indicatiewijzer

Nadere informatie

AWBZ-zorg in het buitenland

AWBZ-zorg in het buitenland AWBZ-zorg in het buitenland Hoe globaal is ons zorgstelsel Notitie betreffende AWBZ-zorg in het buitenland Den Haag, mei 2007 Inhoudsopgave Aanleiding.. 3 Hoofdstuk 1. Wie heeft aanspraak op AWBZ-zorg

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Zorgverzekeraars Nederland mei 2013

OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Zorgverzekeraars Nederland mei 2013 OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ Deel I.A: Algemene gegevens Zorgverzekeraars Nederland mei 2013 Overeenkomst AWBZ 2014 - Deel I: Instellingsgebonden deel Pagina 1 DEEL I: INSTELLINGSGEBONDEN

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie