Voorbeeld. Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen. Preview. certificatieschema. versie 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeld. Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen. Preview. certificatieschema. versie 2006"

Transcriptie

1 Voorbeeld Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen certificatieschema versie 2006

2 Voorbeeld

3 HKZ Certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen versie 2006 Voorbeeld HKZ Certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen versie 2006 Dit certificatieschema s bevat de volgende deelschema s: Verpleging en Verzorging Bemiddeling Alphahulpverlening Kraamzorg Jeugdgezondheidszorg 0-19 Voedingsvoorlichting en dieetadvisering Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen

4 HKZ Certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen versie 2006 Inhoudsopgave Voorwoord (volgt) 3 Hoofdstuk I Inleiding 4 Hoofdstuk II Gebiedsbeschrijving 7 1. Reikwijdte van het certificatieschema Verpleging en Verzorging 7 2. De sector 7 3. Brancheorganisaties en andere landelijke organisaties 10 Hoofdstuk III Kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbepalingen Kwaliteitsbepalingen vanuit het perspectief van de brancheorganisatie Kwaliteitsbepalingen vanuit het perspectief van de beroepsbeoefenaren Kwaliteitsbepalingen vanuit het perspectief van de zorgverzekeraar/ financier Kwaliteitsbepalingen vanuit het perspectief van de cliënt/consument Kwaliteitsbepalingen vanuit ketenpartners Wettelijke bepalingen 22 Kwaliteitsbepalingen vanuit het perspectief van de overheidsinstanties 26 Kwaliteitsbepalingen vanuit het perspectief van het Platform JGZ 27 Kwaliteitsbepalingen vanuit het perspectief van derden 28 Hoofdstuk IV Toelichting op de thema s en de normen 29 Het HKZ Harmonisatiemodel 29 Procesbenadering 30 Inleiding op de normen van beoordeling 34 Hoofdstuk V Wijze van beoordeling en auditeisen 35 Inleiding op de beoordeling 35 Wijze van beoordeling 35 Specifieke auditeisen 36 Frequentie van toetsing 36 Hoofdstuk VI Normen van Beoordeling Deelschema Verpleging en Verzorging (V&V) Deelschema Bemiddeling Deelschema Alphahulpverlening Deelschema Kraamzorg Deelschema Jeugdgezondheidszorg Deelschema Voedingsvoorlichting en dieetadvisering (VODI) 78 7.Deelschema Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen Rubrieken 4 tot en met 9 84 Hoofdstuk VII Toelichting op de normen van de verschillende deelschema s 126 Algemeen Deelschema V&V Deelschema bemiddeling Deelschema alphahulpverlening Deelschema kraamzorg Toelichting deelschema Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar Deelschema voedingsvoorlichting en dieetadvisering (vodi) Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen Toelichting Rubrieken 4 tot en met Hoofdstuk VIII Bijlagen 174 Bijlage 1 Definities 174 Bijlage 2: Samenstelling werkgroepen 179 Bijlage 3 Referentietabel ISO 9001:2000 vs. Certificatieschema voor thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen en verzorgingshuizen versie Bijlage 4 Overzicht Algemene Kwaliteitscriteria: De kwaliteit van de gezondheidszorg in cliëntenperspectief; overzicht en analyse van criteria, NPCF juni Voorbeeld Pagina 2 van

5 HKZ Certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen versie 2006 Voorwoord (volgt) Voorbeeld Pagina 3 van

6 HKZ Certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen versie 2006 Hoofdstuk I Inleiding Dit Certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen (T,V&V) is de tweede herziening van de Certificatieschema s Instellingen voor Thuiszorg en Verzorgingshuizen. Nieuw voor het schema TV&V is, dat het ook van toepassing is op verpleeghuizen en bemiddelingsbureaus. Dit brede schema waarin de intramurale en extramurale zorg geïntegreerd zijn is op verzoek van de brancheorganisatie Z-org 1 tot stand gekomen. Voorbeeld Brancheorganisatie Z-org verzocht HKZ in 2004 het Certificatieschema voor Instellingen voor Thuiszorg te herzien. In de eerste plaats een reguliere herziening na drie jaar, in de tweede plaats vroegen ontwikkelingen in de sector om een herziening. Organisaties in de sector krijgen steeds meer te maken met ontschotting. Door verbreding van het dienstenpakket (ofwel door fusie ofwel door uitbreiding van het zorgpakket) zijn er steeds minder organisaties uitsluitend met thuiszorg, verpleeghuiszorg of verzorgingshuiszorg verlenen. De leden van Z- org bestaan ook niet meer uitsluitend uit thuiszorgorganisaties. Z-org verzocht HKZ een breed schema te ontwikkelen waarin zowel de intra- als extramurale zorg een plek zouden hebben. Nader onderzoek vanuit HKZ toonde aan dat verpleeg- en verzorgingshuizen behoefte hebben aan een breder schema. Daarnaast verzocht Z-org HKZ de mogelijkheden te onderzoeken om de toegankelijkheid en detaillering van het schema, met name de rubrieken 4 tot en met 9 te verbeteren en de formulering van de normen in deze rubrieken aan te passen. Het gaat hier met name om ISO 9001-gerelateerde teksten. HKZ heeft voor verbetering van de vertaling van de ISO 9001 teksten een werkgroep ingericht. Het resultaat van deze werkgroep is in dit schema verwerkt. Deelschema Bemiddeling In november 2003 ontving HKZ een aanvraag voor het opstellen van een certificatieschema voor bemiddelingsbureaus in de thuiszorg. Deze aanvraag is gedaan door de brancheorganisaties BTN (Branchebelang Thuiszorg Nederland), TOP (Thuiszorg Ondernemers Particulier) en SPOT (Samenwerkende Particuliere Organisaties Thuiszorg). Hun leden waren bezig met het inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van de ISO-normering. Om aan te sluiten bij de reguliere thuiszorg wilde men ook een eigen HKZ- certificatieschema hebben. Totaal hebben de drie genoemde organisaties 40 leden die een bemiddelingsbureau in de thuiszorg of thuisverpleging hebben. Deelschema Jeugdgezondheidszorg 0-19 Per 1 januari 2003 zijn alle taken in het kader van de Wet Collectieve Preventie (WCPV) onder de Kwaliteitswet Zorginstellingen ondergebracht. Stichting HKZ ontwikkelt voor alle WCPV-taken certificatieschema s. De WCPV- taak jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar, wordt uigevoerd door thuiszorginstellingen en GGD en. Het deelschema Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar maakt dan ook deel uit van het certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties en het certificatieschema Organisaties voor Openbare Gezondheidszorg (voor GGD en) Het deelschema Jeugdgezondheidszorg 0-19 is reeds in een eerder stadium door het CCvD-Z vastgesteld en als addendum aan het schema voor instellingen in de thuiszorg versie 2001, toegevoegd. Dit addendum maakt vanaf heden onderdeel uit van het schema T, V&V versie De samenstelling van de werkgroep is in bijlage 2 opgenomen. De overgangsregeling zoals deze door het CCvD-Z is vastgesteld blijft voor het deelschema Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar van kracht. 1 Gedurende de ontwikkeling van het schema is de naam van de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT) gewijzigd in Z-org. In dit schema zal alleen de naam Z-org gebruikt worden. Pagina 4 van

7 HKZ Certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen versie 2006 Toepassingsgebied In het Certificatie schema T,V&V zijn de volgende deelschema s te onderscheiden: 1. Verpleging en Verzorging 2. Bemiddeling 3. Alphahulpverlening 4. Kraamzorg 5. Jeugdgezondheidszorg Voedingsvoorlichting en dieetadvisering 7. Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen 8. rubrieken 4 tot en met 9 (van toepassing op alle bovengenoemde deelschema s) Voorbeeld Het certificatieschema is van toepassing op organisaties die Algemene Thuiszorg en/of kraamzorg leveren, al dan niet aangevuld met JGZ 0-19 en/of VODI en/of Alphahulpverlening. Daarnaast is dit schema van toepassing op verpleeghuizen en verzorgingshuizen en bemiddelingsbureaus. Het deelschema V&V en de bijbehorende normen van de rubrieken 4 tot en met 9 omvatten het toetsingskader Norm Verantwoorde Zorg. Dit toetsingskader voor intramurale zorg zal na het overgangsjaar 2006 zonodig bijgesteld worden. In navolging zal zonodig ook het deelschema V&V en de rubrieken 4 tot en met 9 aangepast worden. Voor thuiszorg zal in de loop van 2006 een eigen toetsingskader Norm Verantwoorde Zorg ontwikkeld worden. Ook dit toetsingskader zal na vaststelling in het deelschema V&V opgenomen worden. Overgangsregeling Voor het schema T, V&V geldt de algemene overgangsregeling, zoals deze in het certificatiesysteem voor kwaliteitsmanagementsystemen is vastgelegd. De einddatum van deze overgangsregeling is vastgesteld op 3 jaar nadat het schema door het CCvD-Z is vrijgegeven. (Datum nog toevoegen). Voor de Jeugdgezondheidszorg 0-19 geldt de overgangsregeling zoals deze eerder door het CCvD-Z is vastgesteld en welke een einddatum heeft van 14 februari Werkgroep Voor de totstandkoming van dit certificatieschema heeft het CCvD-Z een werkgroep ingesteld bestaande uit deskundigen die zijn voorgedragen door koepel- of brancheorganisaties van de verschillende sectoren. Hierbij zijn de vragende en financierende partijen betrokken, alsmede die partijen die een rol spelen bij de zorg voor ketenkwaliteit. In de werkgroep Certificatieschema T, V&V zaten Deskundigen uit de kring van: (in alfabetische volgorde) Arcares AVVV BTN CIZ KNOV Nevep NPCF NVVA SPOT Sting TOP TOP VNG Z-org Zorgverzekeraars Nederland En adviseurs namens: IGZ Certificerende instellingen Voor de personele samenstelling wordt verwezen naar de bijlage. Pagina 5 van

8 HKZ Certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen versie 2006 Voorbeeld Pagina 6 van

9 HKZ Certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen versie 2006 Hoofdstuk II Gebiedsbeschrijving 1. Reikwijdte van het certificatieschema Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen or Vo Het certificatieschema Verpleging en Verzorging is van toepassing op Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen. Deze organisaties kunnen één of meer van de volgende functies en (zorg)diensten leveren: - Alfahulpverlening - Huishoudelijke zorg ( geïndiceerde huishoudelijke zorg, het gaat hierbij om zorg aan kwetsbare groepen) - Persoonlijke verzorging - Verpleging - Ondersteunende begeleiding - Activerende begeleiding - Verblijf (tijdelijk of permanent) - Behandeling - Kraamzorg - Voeding- en dieetadvisering - Bemiddeling - Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen - Jeugdgezondheidszorg (voor zover het het Basistakenpakket JGZ betreft) be Pr Omdat een deel van de bovengenoemde functies en (zorg)diensten verschillend van aard is, zijn deelschema s opgesteld voor het primaire proces (rubrieken 1 t/m 3). Voor de functies Huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, Ondersteunende begeleiding, Activerende begeleiding, Verblijf en Behandeling is het deelschema Verpleging en Verzorging van toepassing. Voor elk van de overige (zorg)diensten zijn aparte deelschema s opgesteld. De rubrieken 4 t/m 9 (ondersteunende processen) zijn voor alle functies en (zorg)diensten van toepassing. Normen die specifiek van toepassing zijn op één of een aantal deelschema s zijn als zodanig gemarkeerd. iew ev Andere dan de bovengenoemde functies en (zorg)diensten, zoals servicediensten of cursussen vallen niet onder de reikwijdte van dit certificatieschema. De functies en (zorg)diensten die vallen onder de reikwijdte van dit certificatieschema kunnen op verschillende wijzen gefinancierd worden (onder andere vanuit de AWBZ, zie ook paragraaf 2). De wijze van financiering is voor de toepassing van dit certificatieschema niet van belang. eld 2. De sector 2.1 Toegang tot de functies en (zorg)diensten Iedereen die een beroep doet op professionele zorg die vanuit de AWBZ gefinancierd wordt, dient een indicatiestelling aan te vragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De indicatie is nodig voor de functies huishoudelijke zorg (zie ook paragraaf ontwikkelingen), persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, verblijf en behandeling. Het CIZ beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor professionele zorg. Voor cliënten die met spoed in zorg moeten worden genomen, vindt de indicatiestelling door het CIZ op een later tijdstip plaats. Voor meer informatie: Met een indicatiebesluit gaat een cliënt naar het zorgkantoor. Het zorgkantoor regelt de zorg waarop de cliënt volgens het indicatiebesluit recht heeft of kent een persoonsgebonden budget (PGB) toe indien de cliënt dit wenst. Voor meer informatie: Het is ook mogelijk zelf (aanvullende) professionele zorg in te kopen en te financieren. De cliënt vraagt deze zorg dan rechtstreeks (of bijvoorbeeld via een bemiddelingsbureau) aan bij een zorgorganisatie. Ook voor producten waarvoor geen indicatiebesluit nodig is, zoals cursussen, meldt de cliënt zich rechtstreeks bij de organisatie aan. Pagina 7 van

10 HKZ Certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen versie 2006 Kraamzorg wordt vergoed vanuit de ziekenfondswet. Voor particulier verzekerden is eventuele vergoeding afhankelijk van het ingekochte verzekerde pakket en de polisvoorwaarden. De omvang van de kraamzorg is afhankelijk van de polisvoorwaarden in de ziektekostenverzekering van de cliënt en van de contractafspraken die tussen zorgverzekeraars en kraamzorgaanbieders zijn gemaakt in het kader van de Ziekenfondswet. Daarnaast kunnen cliënten en kraamzorgaanbieders aanvullende zorgafspraken maken, die voor eigen rekening van de cliënt komen. Voorbeeld In de 2005 wordt gewerkt aan de totstandkoming van een landelijk indicatieprotocol kraamzorg door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), Z-org, organisatie van zorgondernemers, de beroepsvereniging voor kraamverzorgenden (Sting) en de koepelorganisatie van zorgverzekeraars (Zorgverzekeraars Nederland). Het is bij het verschijnen van dit certificatieschema nog niet duidelijk of alle zorgverzekeraars kraamzorg volgens dit landelijke indicatieprotocol zullen indiceren. Volgens een algemeen aanvaarde standaard is de minimale omvang van de kraamzorg 24 uur (exclusief partusassistentie), verdeeld over 8 dagen. Voor dieetadvisering hebben cliënten een verwijzing nodig van bijvoorbeeld een arts of tandarts. Voor voedingsvoorlichting kunnen cliënten zich op eigen initiatief, zonder verwijzing bij de organisatie aanmelden. Daarnaast heeft VODI preventieve taken waarvoor de organisatie beleid formuleert. VODI wordt (beperkt, voor een aantal uren) vergoed door het Ziekenfonds. Bij particuliere zorgverzekeringen is vergoeding afhankelijk van de samenstelling van het verzekerd pakket. Het bemiddelingsbureau bemiddelt in verschillende vormen van zorg- en dienstverlening: verpleging, verzorging, kraamzorg, begeleiding en ondersteuning, huishoudelijke verzorging en uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen. Ook leveren zij diensten zoals het beheren van een Persoonsgebonden Budget, personenalarmering en opvolging en maaltijdservice. Bemiddelingsbureaus kunnen een AWBZtoelating aanvragen bij het College voor Zorgverzekeringen. Bemiddelingsbureaus die geen AWBZ-toelating hebben worden geheel gefinancierd uit particuliere middelen of via een Persoongebonden Budget. Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen is een zelfstandige aanspraak in de AWBZ. Het aanbod van de verpleegartikelen en hulpmiddelen is vastgelegd in de CTG beleidsregels voor de uitleen. Z-org en ZN hebben deze lijst van uitleenartikelen nader uitgewerkt en geconcretiseerd in het Basispakket Uitleen. De uitleentermijn ligt vast in het AWBZ-besluit Zorgaanspraken: maximaal 26 weken. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de financiering en voor het maken van productieafspraken met uitleenorganisaties. Cliënten kunnen bij "de uitleen" de verpleegartikelen en hulpmiddelen zonder tussenkomst van het CIZ lenen. Voor een aantal artikelen is een verpleegkundige indicatie nodig. VWS stelt deze vast en het is terug te vinden in het AWBZ Basispakket Uitleen Jeugdgezondheidszorg betreft preventieve gezondheidszorg voor 0 19 jarigen. Jeugdgezondheidszorg wordt geleverd door thuiszorgorganisaties (consultatiebureaus) en/of GGD en. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de financiering van de jeugdgezondheidszorg en hebben de regie. De inhoud van de jeugdgezondheidszorg is landelijk vastgelegd in het basistakenpakket JGZ. 2.2 Organisaties die de functies en (zorg)diensten leveren De functies huishoudelijke zorg (zie ook paragraaf ontwikkelingen), persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, verblijf en behandeling worden door diverse zorgaanbieders geleverd, bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties, verzorgingshuizen, verpleeghuizen, instellingen voor begeleid wonen of zelfstandige zorgverleners (zonder personeel). Organisaties die zorg willen verlenen voor rekening van de AWBZ, moeten daarvoor door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) worden toegelaten. Voor meer informatie zie Er is een toenemend aantal particuliere zorgorganisaties op de markt, zoals particuliere verzorgingshuizen of particuliere thuiszorgorganisaties. Zorg die bij deze (niet tot de AWBZ toegelaten) organisaties wordt ingekocht wordt door de cliënt zelf gefinancierd. Met een persoonsgebonden budget (PGB) kan een cliënt ook zorg bij een particuliere organisatie inkopen. Kraamzorg wordt geleverd door thuiszorgorganisaties en (particuliere) kraamzorgorganisaties. Of de kraamzorg vergoed wordt door de ziektekostenverzekeraar (ziekenfonds of particulier) is afhankelijk van de afspraken die deze heeft gemaakt met kraamzorgorganisaties. Voeding en dieetadvisering (VODI) wordt geleverd door thuiszorgorganisaties. Daarnaast zijn er particuliere organisaties voor VODI en zelfstandig werkende diëtisten. Ook hiervoor geldt dat eventuele vergoeding Pagina 8 van

11 HKZ Certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen versie 2006 afhankelijk is van de afspraken die de zorgverzekeraar heeft gemaakt met organisaties en zelfstandige diëtisten. Bemiddelingsbureaus zijn soms een onderdeel van een thuiszorgorganisatie. Daarnaast zijn er vele particuliere bemiddelingsbureaus, al dan niet met AWBZ-toelating. AWBZ-verpleegartikelen en hulpmiddelen worden uitgeleend door onder andere thuiszorgorganisaties. Jeugdgezondheidszorg wordt geleverd door thuiszorgorganisaties (consultatiebureaus) en/of GGD en. Vo 2.3 Ontwikkelingen in de sector In de sector zijn ontwikkelingen gaande, waarvan ten tijde van de totstandkoming van dit certificatieschema de implicaties nog niet helemaal duidelijk zijn. Eventuele gevolgen zullen in een herziening van het certificatieschema meegenomen worden. Het betreft onder andere de volgende ontwikkelingen. WMO en AWBZ: Op 1 juli 2006 treedt naar verwachting de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking. In de WMO worden de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten en delen uit de AWBZ opgenomen. Uit de AWBZ gaat voor wat betreft V&V de enkelvoudige huishoudelijke verzorging over naar de WMO. De bedoeling van de WMO is dat mensen zo veel mogelijk voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Als het iemand niet lukt om zelf ondersteuning te regelen, kunnen ze bij de gemeente terecht. De gemeente kan dan een vrijwilligersorganisatie of een professionele organisatie inschakelen voor de nodige ondersteuning. be iew ev Pr or De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is een volksverzekering voor zorg en begeleiding bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom. Om in aanmerking te komen voor voorzieningen uit de AWBZ is een indicatiebesluit nodig van een indicatieorgaan van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De AWBZ zal de komende jaren veranderen. De overheid is voornemens om de AWBZ te moderniseren door onder andere de volgende maatregelen door te voeren: - de cliënt dient centraal te staan bij de vraag naar zorg en cliënten dienen langer zorg thuis te kunnen ontvangen. Hiertoe moet er meer zorg op maat komen, waarbij cliënten zelf kunnen kiezen voor de zorgvoorziening of de zorgaanbieder. - meer marktwerking in de zorgmarkt, door uitbreiding van het aantal aanbieders, moet leiden tot meer concurrentie en meer keuze voor de cliënt. - de AWBZ wordt teruggebracht tot onverzekerbare zorg en zorgfuncties die bij mensen thuis geboden worden. Alle functies die niet direct met zorg te maken hebben verdwijnen op ten duur uit de AWBZ. Op deze wijze blijft de AWBZ volgens de overheid betaalbaar. Meer informatie: (dossier wmo-awbz) Een nieuwe zorgverzekering: Op 1 januari 2006 is het zorgstelsel veranderd. De huidige ziekenfonds- en particuliere zorgverzekeringen worden dan vervangen door één verplichte zorgverzekering voor iedereen. Alle informatie over de nieuwe zorgverzekering is te vinden op: eld Jaardocument maatschappelijke verantwoording: De brancheorganisaties Arcares en Z-org hebben in overleg met het ministerie van VWS en een aantal stakeholders een document voor de jaarverantwoording opgesteld, ook wel genoemd het jaardocument. Het eerste jaardocument had betrekking op de verantwoording over het jaar In 2004 heeft de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) zich bij het project aangesloten en heet het project Maatschappelijke Verantwoording Care. Inmiddels is ook een jaardocument 2004 ontwikkeld. Circa 200 instellingen in de verpleging, verzorging, thuiszorg en gehandicaptenzorg gebruiken inmiddels op vrijwillige basis het jaardocument. Op dit moment zijn in het jaardocument opgenomen de informatie uit het jaarverslag, de jaarrekening en circa dertig andere jaardocumenten. Het project Maatschappelijke Verantwoording Care wordt ook in 2005 voortgezet. De jaardocumenten zijn te raadplegen en te downloaden op Meer beleidsontwikkelingen: Recente beleidsontwikkelingen in de V&V zijn te vinden op Pagina 9 van

12 HKZ Certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen versie Brancheorganisaties en andere landelijke organisaties Op het terrein van de functies en (zorg)diensten die dit certificatieschema bestrijkt, zijn diverse brancheorganisaties actief. De belangrijkste worden in deze paragraaf kort beschreven. Z-org, organisatie van zorgondernemers (voorheen LVT) Z org is de brancheorganisatie van zorgondernemers die een breed scala aan zorg bieden, zoals verpleging en verzorging, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureaus), voedingsvoorlichting, preventie, uitleen van hulpmiddelen en welzijnsdiensten. Z org is de opvolger van de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg, LVT, maar beweegt zich op een breder terrein. Zij vertegenwoordigt ruim honderd thuiszorgorganisaties in Nederland, die samen een marktaandeel hebben van ruim 95% van de verpleging en verzorging thuis en 75% van de kraamzorg. Vo Voor de Z-org staat de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van aangesloten instellingen en hun cliënten centraal. Doelstelling is om voldoende en goede thuiszorg te kunnen leveren. Daartoe kent de Z-org een aantal taken: - belangenbehartiging en algemeen sectorbeleid - werkgeversfunctie - kwaliteitsbewaking - informatievoorziening Voor meer informatie: be Pr or Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) Branchebelang Thuiszorg Nederland is een organisatie waarvan zorgaanbieders in de thuis- en kraamzorg lid kunnen worden. In 1997 is BTN door het ministerie van VWS representatief verklaard. BTN zet zich voor z'n leden in op de volgende gebieden: - belangenbehartiging - werkgeversfunctie - ondersteuning van leden bij bedrijfsvoering - kwaliteitsbewaking (BTN-keurmerk) ev Voor meer informatie: iew Arcares Arcares is de brancheorganisatie voor de ouderenzorg. De vereniging telt 558 leden. In totaal vertegenwoordigen zij 1485 zorgorganisaties. Zij leveren zorg aan zo'n cliënten en hebben samen medewerkers in dienst. De meeste cliënten zijn ouderen. Een deel van de leden opereert als zelfstandige organisatie. Een ander deel heeft zich georganiseerd in een groter verband. Onder deze concerns vallen verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen, organisaties voor gehandicapten en/of woningcorporaties. Arcares behartigt de belangen van de aangesloten zorgorganisaties en treedt op als vertegenwoordiger van de branche. eld Voor meer informatie: NeVeP De NeVeP is een koepelorganisatie die de belangen behartigt van haar leden en hun cliënten. De leden exploiteren particuliere woon- en/of zorgvoorzieningen. Ook dynamische reguliere instellingen met doorgaans particuliere initiatieven kunnen lid worden. In de voorzieningen zijn wonen en zorg in principe van elkaar gescheiden. Cliënten kunnen op deze manier wonen in een door hun gekozen woonunit of appartement. De NeVeP heeft o.a. tot doel: - het beschermen en verdedigen van de belangen van de zorgvrager; - het bevorderen en verbeteren van de kwaliteit van de zorg verleend door haar leden; - het behartigen van de belangen van haar leden; - het profileren van het particulier initiatief in de zorgsector. Voor meer informatie: Pagina 10 van

13 HKZ Certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen versie 2006 Brancheorganisatie voor zelfstandige zorgverleners (BoZZ) BoZZ is de brancheorganisatie voor zelfstandig werkenden in de zorg. BoZZ behartigt hun belangen, organiseert trainingen en bijscholingen, heeft een landelijke klachtencommissie voor cliënten van BoZZleden, biedt kwaliteitsondersteuning (o.a. protocollen en kwaliteitshandboek) en een aantal verzekeringen ten behoeve van aangesloten leden. Ook kan BoZZ de administratie voor aangesloten leden verzorgen. BoZZ is aangesloten bij BTN. Voor meer informatie: Vo Samenwerkende Particuliere Organisaties Thuiszorg (SPOT) De leden van de brancheorganisatie SPOT zijn particuliere organisaties die thuiszorg of kraamzorg bieden of daarin bemiddelen. SPOT biedt haar leden diverse ondersteunende faciliteiten en heeft een privacyreglement en een klachtenreglement ontwikkeld. Voor meer informatie: or In de sector werken (verpleeghuis- en consulatiebureau)artsen, verplegenden, verzorgenden, helpenden, kraamverzorgenden, diëtisten en andere functionarissen. In de sector zijn vele organisaties van beroepsgroepen en beroepsverenigingen actief, zoals: - Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen (NVVA): - Algemene Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden (AVVV): na 1 augustus 2006: Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland/beroepsvereniging van zorgprofessionals (V&VN) - Landelijke Vereniging van Wijkverpleegkundigen (LVW): - Sting, beroepsvereniging van de verzorging: - Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD): - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV): - Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN): be ev Pr De financiers zijn ook vertegenwoordigd in landelijke organisaties: - Zorgverzekeraars Nederland (ZN; is de brancheorganisatie van de zorgverzekeraars. Bij ZN zijn alle ziekenfondsen en particuliere ziektekosten verzekeraars in Nederland aangesloten. - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG; vertegenwoordigt alle gemeenten in Nederland. iew De cliënten worden vertegenwoordigd door de volgende landelijke organisaties: - De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF; is een samenwerkingsverband van (koepels van) patiënten. - De Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC, ondersteunt en behartigt de belangen van alle cliëntenraden en cliënten in Nederland. - Per Saldo (www.persaldo.nl) is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (PGB). - Het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenzorgorganisaties (CSO, is het samenwerkingsverband van vier ouderenzorgorganisaties: ANBO, NVOG, PCOB en Unie KBO. - De LOREP (www.lorep.nl) is de landelijke organisatie van Regionale Patiënten Consumenten Platforms (RPCP s) - De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad, is de koepel van organisaties van mensen met een chronische ziekte of een handicap. eld Pagina 11 van

14 HKZ Certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen versie 2006 Hoofdstuk III Kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbepalingen Dit hoofdstuk biedt een overzicht van kwaliteitsbepalingen en standpunten van verschillende partijen, documenten die algemeen geaccepteerde landelijke eisen ten aanzien van kwaliteit van de zorgverlening bevatten en wetgeving. Deze documenten zijn gebruikt bij het formuleren van de normen. Het onderstaande overzicht is niet uitputtend. Vo 1. Kwaliteitsbepalingen vanuit het perspectief van de brancheorganisatie Lidmaatschapseisen LVT Z-org, organisatie van zorgondernemers (voorheen LVT) heeft haar lidmaatschapseisen in overeenstemming gebracht met het ondernemingsplan. De kwaliteitseisen en de eisen inzake het maatschappelijk ondernemerschap zijn vervallen in Uitvoering geven aan de Kwaliteitswet voor Zorginstellingen en aan de basiskwaliteitseisen kraamzorg is een verantwoordelijkheid van iedere bij Z-org aangesloten zorginstelling, dit past bij het zorgondernemerschap. Z-org vervult een faciliterende rol op dit terrein. be ev Pr or Verantwoorde Zorg Organisaties van aanbieders, beroepsgroepen en cliënten (Arcares, AVVV, NVVA, Sting en LOC) hebben met elkaar Normen voor verantwoorde Zorg (voor intramurale zorg) opgesteld. Dit is vastgelegd in een visiedocument. Regie over het eigen leven op basis van een zorgplan, communicatie en informatie en ondersteuning van de Kwaliteit van leven staan in deze norm centraal. Onder voorzitterschap van de IGZ is op basis van dit visiedocument het Toetsingskader voor Verantwoorde Zorg ontwikkeld, met als ondertitel een operationalisatie van het Visiedocument Normen voor Verantwoorde zorg in een indicatorenset en een sturingsmodel voor de V&V. Toetsing op de indicatoren vindt plaats door de IGZ via het formulier voor gelaagd en gefaseerd toezicht en door middel van een cliëntentoets. iew Het jaar 2006 is voor de Norm Verantwoorde Zorg aangemerkt als overgangsjaar. Dit jaar zal gebruikt worden om toepassing van het toetsingskader door organisaties verder te onderzoeken. Dit krijgt vorm in een pilot met 100 organisaties. Voor de thuiszorg worden eveneens Normen voor verantwoorde zorg opgesteld. Deze zijn momenteel nog in ontwikkeling. eld Het toetsingskader Norm Verantwoorde Zorg is geïntegreerd in de normen van het certificatieschema. Met name in het deelschema V&V en de rubrieken 4 tot en met 9. Deze normen zijn dusdanig gemarkeerd, dat organisaties kunnen herkennen aan welke normen nog niet voldaan hoeft te worden in Nadat de pilot is afgerond en het toetsingskader definitief is vastgesteld, zal ook het certificatieschema worden geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Arcares, AVVV, LOC, NVVA en Sting ontwikkelen de komende jaren samen instrumenten waarmee instellingen kunnen werken aan implementatie van de norm HKZ Certificatieschema voor thuiszorginstellingen 1997en 2002 Het eerste certificatieschema is op aanvraag van de LVT opgesteld door Stichting HKZ en uitgegeven in Dit document bevat normen die bij het beoordelen van het kwaliteitssysteem van een thuiszorginstelling van belang zijn. De normen zijn opgesteld door aanbieders van zorg, financiers, afnemers en ketnpartners. In 2002 is het schema geactualiseerd. Dit schema is opgegaan in het voorliggende schema. HKZ Certificatieschema voor verzorgingshuizen 1998 en 2003 Het eerste beoordelings-/certificatieschema voor verzorgingshuizen is aangevraagd door de toenmalige WZF (opgegaan in de branchevereniging Arcares). In 2003 is dit schema aangepast aan de ISO 9001:2000. Dit schema is opgegaan in het voorliggende schema. Pagina 12 van

15 HKZ Certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen versie 2006 Model intern kwaliteitssysteem voor verpleeghuizen (MIK-V) De Nederlandse Vereniging voor Verpleeghuiszorg (nu Arcares) ontwikkelde het MIK-V halverwege de jaren 90. Het model biedt verpleeghuizen ondersteuning bij het ontwikkelen en onderhouden van een intern kwaliteitssysteem. Voorbeeld BTN Keurmerk BTN kent het BTN-keurmerk. Leden van BTN krijgen dit keurmerk als zij een HKZ-ISO certificaat hebben en voldoen aan de BTN gedragscode. In deze gedragscode worden ondernemerschap, karakter van de lidinstelling en bedrijfsvoering nader geduid. Brochure Professionele verantwoordelijkheid en verantwoorde zorg (Arcares) In deze brochure van Arcares (mei 2004) worden de juridische kaders geschetst waarbinnen de verantwoordelijkheden van verschillende beroepsbeoefenaren en de zorgaanbieder verdeeld en vastgelegd moeten worden Beleidsregels CTG In de beleidsregels CTG zijn prestatieomschrijvingen voor de extramurale zorg opgenomen. Deze prestatieomschrijvingen zijn bedoeld als standaard ten behoeve van registratie en declaratie voor de hele thuiszorgsector. Deze regels komen in plaats van het productenboek Thuiszorg. Zorgleveringsovereenkomsten (2005) Arcares en de Landelijke Organisatie van Cliëntenraden hebben gezamenlijk de volgende voorbeeldzorgleveringsovereenkomsten ontwikkeld: 1. een zorgarrangement zonder verblijf (zorg thuis). 2. een zorgarrangement met verblijf (verzorgingshuis). 3. een zorgarrangement met verblijf en behandeling (verpleeghuis). 4. een zorgarrangement met verblijf en toepassing van de Wet BOPZ (verzorgingshuis met BOPZaangemerkte afdeling). 5. een zorgarrangement met verblijf en behandeling en de toepassing van de Wet BOPZ (verpleeghuis met BOPZ-aanmerking). 6. een zorgarrangement met verblijf in een appartement voor twee personen (verzorgingshuis met mogelijkheid voor partneropname). 7. een zorgarrangement zonder verblijf, geleverd op een locatie van de zorgaanbieder (dagverzorging en/of - behandeling). 8. een zorgarrangement prestatie Kortdurend Verblijf Multidisciplinaire richtlijn verantwoorde vocht- en voedselvoorziening voor verpleeghuisgeïndiceerden (update februari 2004) Deze richtlijn geeft handvatten voor het tot stand brengen van een beleid voor een verantwoorde vocht- en voedselvoorziening en voor het integreren hiervan in het kwaliteitsbeleid van de verpleeghuizen. Arcares heeft de richtlijn tot stand gebracht in een projectgroep met vertegenwoordigers van acht beroepsgroepen en het LOC. Tevens is in 2003 een handreiking voor implementatie van deze richtlijn opgesteld. Kwaliteitsrichtlijnen palliatieve terminale zorg in verzorgingshuizen en in en vanuit verpleeghuizen (2002) Deze nota s zijn in opdracht van Arcares ontwikkeld. In deze nota worden de in de terminale fase te onderscheiden doelen, subdoelen en voorwaarden genoemd voor goede en zorgvuldige palliatieve zorg aan bewoners, cliënten en hun naasten. De kwaliteitsrichtlijnen kunnen gebruikt worden om de kwaliteit van de palliatieve terminale zorg (verder) te ontwikkelen en om de kwaliteit van deze zorg te toetsen. Handreiking verantwoord gebruik van vrijheidsbeperkende interventies in het verpleeg- en verzorgingshuis (2004) Deze handreiking is in opdracht van Arcares ontwikkeld. De handreiking biedt informatie over praktijk, wetgeving en ethische uitgangspunten en geeft praktische handvatten bij het verzamelen van informatie en het afwegen ervan zodat op inzichtelijke wijze verantwoorde besluiten genomen kunnen worden. Goede zorg bij verzet van dementerende ouderen (juni 2005) Deze adviesnota, in opdracht van Arcares opgesteld, geeft handreikingen om met verzet van dementerende ouderen om te gaan en om beleid hierop te ontwikkelen. De nota is bedoeld voor de ouderenzorg in brede zin, maar zij is vooral geschreven voor de praktijk van het verpleeg- en verzorgingshuis. Blijf staan (2005) Pagina 13 van

16 Bestelformulier Stuur naar: NEN Uitgeverij t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer WB Delft Ja, ik bestel NEN Uitgeverij Postbus GB Delft Vlinderweg AX Delft T (015) F (015) ex. HKZ 114:2006 nl HKZ Certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via Stel uw vraag aan Klantenservice Gratis nieuwsbrieven Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen, normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze nieuwsbrieven. Gegevens Bedrijf / Instelling T.a.v. O M O V Klantnummer NEN Uw ordernummer BTW nummer Postbus / Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres) Postbus / Adres Postcode Plaats Datum Handtekening Retourneren Fax: (015) Post: NEN Uitgeverij, t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer 10214, 2600 WB Delft (geen postzegel nodig). Voorwaarden De prijzen zijn geldig tot 31 december 2015, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn excl. btw, verzend- en handelingskosten en onder voorbehoud bij o.m. ISO- en IEC-normen. Bestelt u via de normshop een pdf, dan betaalt u geen handeling en verzendkosten. Meer informatie: telefoon (015) , dagelijks van 8.30 tot uur. Wijzigingen en typefouten in teksten en prijsinformatie voorbehouden. U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op: Normalisatie: de wereld op één lijn. preview

Voorbeeld. Verpleging, Verzorging en Thuiszorg Onderdeel Kraamzorg. Preview. Certificatieschema > Versie 2012

Voorbeeld. Verpleging, Verzorging en Thuiszorg Onderdeel Kraamzorg. Preview. Certificatieschema > Versie 2012 Voorbeeld Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.

Nadere informatie

Voorbeeld. Onderdeel Sociaal Cultureel Werk/Welzijn ouderen. Preview. Certificatieschema Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening > Versie 2009

Voorbeeld. Onderdeel Sociaal Cultureel Werk/Welzijn ouderen. Preview. Certificatieschema Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening > Versie 2009 This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. Certificatieschema Welzijn

Nadere informatie

Veiligheidsmodule. HKZ-certificatieschema Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg > Versie 2011

Veiligheidsmodule. HKZ-certificatieschema Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg > Versie 2011 eld be iew ev Pr or Vo Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN

Nadere informatie

Voorbeeld. Zorgboerderijen. Preview. Opstapcertificatieschema > fase 1. Versie 2008

Voorbeeld. Zorgboerderijen. Preview. Opstapcertificatieschema > fase 1. Versie 2008 This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. Opstapcertificatieschema >

Nadere informatie

Instellingen voor geestelijke. gezondheidszorg. Certificatieschema > Versie 2009

Instellingen voor geestelijke. gezondheidszorg. Certificatieschema > Versie 2009 Instellingen voor geestelijke Versie 2009 gezondheidszorg eld be iew ev Pr or Vo Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een

Nadere informatie

Voorbeeld. Kleine Organisaties. Preview. Certificatieschema > Versie 2010. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Voorbeeld. Kleine Organisaties. Preview. Certificatieschema > Versie 2010. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties. Preview. Certificatieschema > Versie 2010

Voorbeeld. Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties. Preview. Certificatieschema > Versie 2010 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Onderdeel Dagopvang en buitenschoolse opvang. Preview. Certificatieschema > Kinderopvang. Versie 2009

Voorbeeld. Onderdeel Dagopvang en buitenschoolse opvang. Preview. Certificatieschema > Kinderopvang. Versie 2009 Voorbeeld Certificatieschema > Kinderopvang Onderdeel Dagopvang en buitenschoolse opvang Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan

Nadere informatie

Voorbeeld. Onderdeel Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening. Preview. Certificatieschema Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening > Versie 2009

Voorbeeld. Onderdeel Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening. Preview. Certificatieschema Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening > Versie 2009 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Openbare Apotheken. Preview. Certificatieschema > Versie 2009. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Voorbeeld. Openbare Apotheken. Preview. Certificatieschema > Versie 2009. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NTA 5727. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Voorbeeld. Preview NTA 5727. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

NEN. VERKLARINGEN Preview. bevat. het model van de overeenstemmingsverklaring. in het kader van de Laagspanningsrichtlijn

NEN. VERKLARINGEN Preview. bevat. het model van de overeenstemmingsverklaring. in het kader van de Laagspanningsrichtlijn Voorbeeld Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.

Nadere informatie

Voorbeeld. Informatiebladen voor technische produktinformatie. Preview NEN 3385 NEDERLANDS NORMALISATIE * INSTITUUT. Technical Information sheets

Voorbeeld. Informatiebladen voor technische produktinformatie. Preview NEN 3385 NEDERLANDS NORMALISATIE * INSTITUUT. Technical Information sheets UDC 659.24:650.6 Informatiebladen voor technische produktinformatie Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties NEN 1010-6. Inspectie ICS 91.140.50. december 1997

Voorbeeld. Preview. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties NEN 1010-6. Inspectie ICS 91.140.50. december 1997 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Samen met NEN-ISO 68-1:1999 vervangt deze norm NEN 81:1982. Nederlandse norm NEN-ISO 724

Samen met NEN-ISO 68-1:1999 vervangt deze norm NEN 81:1982. Nederlandse norm NEN-ISO 724 Samen met NEN-ISO 68-:999 vervangt deze norm NEN 8:982 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Toelichting op. NTA 8007 Brandgedrag van versieringsmaterialen. december 2007

Toelichting op. NTA 8007 Brandgedrag van versieringsmaterialen. december 2007 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

2.1.3 op/oden: Het langs een verticale lijn omhoog brengen vaneen meetpunt voor het uitzetten van horizontale maten.

2.1.3 op/oden: Het langs een verticale lijn omhoog brengen vaneen meetpunt voor het uitzetten van horizontale maten. UDC 744.4:624:69:003.62 Tekeningen in de bouw Aanduiding van meetgegevens op uitzettekeningen Construction drawings - Indication of measuring data on drawings for setting-out NEDERLANDSE NORM NEN 2572

Nadere informatie

behorende tot de groep bevestigingsartikelen 6. Kerfpennen 7. Klinknagels 8. Slagnagels 9. Splitnagels 10. Splitpennen

behorende tot de groep bevestigingsartikelen 6. Kerfpennen 7. Klinknagels 8. Slagnagels 9. Splitnagels 10. Splitpennen UDC 621.086:001.4 Benamingen van bussen, nagels en pennen behorende tot de groep bevestigingsartikelen NEDERLANDSE NORM NEN 5504 Nomenclature of bushes, nails, rivets and pins 1e"druk, mei 1969 Bussen,

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN 3374 1e druk, december 1971. Watervoerende armaturen. Brandweermaterieel

Voorbeeld. Preview. NEN 3374 1e druk, december 1971. Watervoerende armaturen. Brandweermaterieel UDC 64.843 Brandweermaterieel Watervoerende armaturen Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Voorbeeld. Tandartspraktijken. Preview. certificatieschema. versie 2005. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Voorbeeld. Tandartspraktijken. Preview. certificatieschema. versie 2005. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Voorbeeld Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.

Nadere informatie

Voorbeeld. Diabeteszorg. Preview. Ketencertificatieschema > Versie 2009. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Voorbeeld. Diabeteszorg. Preview. Ketencertificatieschema > Versie 2009. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Inleiding. NEN 2887 is eerder als praktijkrichtlijn (NPR 2887) in januari 1986 verschenen. Daarin was het hoofdstuk "Controlemetingen"

Inleiding. NEN 2887 is eerder als praktijkrichtlijn (NPR 2887) in januari 1986 verschenen. Daarin was het hoofdstuk Controlemetingen UDC 69.001.2 Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het uitzetten op de bouwplaats Maximum permissible dimensional deviations for setting-out on the building site NEDERLANDSE NORM NEN 2887 1e druk,

Nadere informatie

Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) Normcommissie NEC 20 "Draad en kabel voor elektrische sterkstroominstallaties"

Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) Normcommissie NEC 20 Draad en kabel voor elektrische sterkstroominstallaties Nederlandse voornorm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN

Nadere informatie

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl)

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

De norm is van toepassing op onroerend goed, te weten gebouwen en bijbehorende terreinen.

De norm is van toepassing op onroerend goed, te weten gebouwen en bijbehorende terreinen. UDC 001.4:657.47:69.003 Exploitatiekosten van gebouwen Begripsomschrijvingen en indeling NEDERLANDSE NORM NEN 2632 Working costs of buildings - Terminology and classification 1e druk, september 1980 1

Nadere informatie

Voorbeeld. Extramurale Fysiotherapiepraktijken. Preview. certificatieschema versie 2005

Voorbeeld. Extramurale Fysiotherapiepraktijken. Preview. certificatieschema versie 2005 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Staalkabels Parallelconstructies voor algemeen gebruik

Staalkabels Parallelconstructies voor algemeen gebruik UDC 679.73:621.86Л87 Staalkabels Parallelconstructies voor algemeen gebruik NEDERLANDSE NORM NEN 3231 Steel wire ropes- Equal lay for general purpose 4e druk, augustus 1989 1 Onderwerp en toepassingsgebied

Nadere informatie

Nederlandse NEN-EN 10204

Nederlandse NEN-EN 10204 Nederlandse NEN-EN 10204 Produkten van metaal. Soorten keuringsdocumenten Metallic products. Types of inspection documents 2e druk, oktober 1995 UDC 669:620.1(088) Dit document bevat de vertaling in het

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NEN 2731. Basis-tolerantieprincipes Omhullende- en onafhankelijkheidsprincipe NEDERLANDSE NORM. Technische tekeningen.

Voorbeeld. Preview NEN 2731. Basis-tolerantieprincipes Omhullende- en onafhankelijkheidsprincipe NEDERLANDSE NORM. Technische tekeningen. UDC 744.4:621.753.1 Technische tekeningen Basis-tolerantieprincipes Omhullende- en onafhankelijkheidsprincipe Technical drawings - Fundamental tolerancing principles Envelope requirement and principle

Nadere informatie

Deze norm bevat een vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN 28662-1, 9 oktober 1992.

Deze norm bevat een vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN 28662-1, 9 oktober 1992. Nederlandse Draagbaar mechanisch handgereedschap. Meting van trillingen aan het handvat. Deel 1: Algemeen NEN-ISO 8662-1 EN 28662-1 Hand-held portable power tools. Measurement of vibrations at the handle.

Nadere informatie

Vervangt NEN 2698:1990. Nederlandse norm. NEN 2698 (nl) Technische tekeningen Aanduiding van afsteekpunten aan gedraaide werkstukken Preview

Vervangt NEN 2698:1990. Nederlandse norm. NEN 2698 (nl) Technische tekeningen Aanduiding van afsteekpunten aan gedraaide werkstukken Preview Vervangt NEN 2698:1990 Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Stankafsluiters van thermoplastische kunststof NEN 7032. Stichting КОМО. Thermoplastics siphons

Voorbeeld. Preview. Stankafsluiters van thermoplastische kunststof NEN 7032. Stichting КОМО. Thermoplastics siphons UDC 621.643.42:696.129-036.6/.8 Stankafsluiters van thermoplastische kunststof Thermoplastics siphons Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.

Nadere informatie

KAM-management 5. ISO 9001 voor het MKB. Normalisatie: de wereld op één lijn

KAM-management 5. ISO 9001 voor het MKB. Normalisatie: de wereld op één lijn PRAKTIJKGIDS KAM-management 5 NPR 9006:2008 ISO 9001 voor het MKB Normalisatie: de wereld op één lijn ISO 9001 voor het MKB NPR 9006:2008 ISO 9001 voor het MKB Nederlands Normalisatie-instituut, Delft,

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NEN 2322. Symbolen voor warmte- en luchttechnische installaties. Technische tekeningen

Voorbeeld. Preview NEN 2322. Symbolen voor warmte- en luchttechnische installaties. Technische tekeningen UDC 744.4:697:003.62 Voorbeeld Technische tekeningen Symbolen voor warmte- en luchttechnische installaties Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is

Nadere informatie

De nieuwe ISO-normen

De nieuwe ISO-normen Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Preview. Bluswaterwinplaatsen en opstelplaatsen voor blusvoertuigen. Ontwerp NEN 6087

Preview. Bluswaterwinplaatsen en opstelplaatsen voor blusvoertuigen. Ontwerp NEN 6087 UDC: 614.843:699.81:721.051 PUBLIKATIE UITSLUITEND TER KRITIEK Bluswaterwinplaatsen en opstelplaatsen voor blusvoertuigen Supply points for fire extinguishing water and set-up places for fire engines Ontwerp

Nadere informatie

IEC System for Conformity Testing and Certification of Wind Turbines (IEC WT 1:2001,IDT) april 2002 ICS 27.180

IEC System for Conformity Testing and Certification of Wind Turbines (IEC WT 1:2001,IDT) april 2002 ICS 27.180 Nederlandse praktijkrichtlijn IEC-systeemn voor conformiteitsbeproeving en certificatie van windturbines (IEC WT 1:2001,IDT) NPR-IEC WT 1 (en) IEC System for Conformity Testing and Certification of Wind

Nadere informatie

Nederlandse technische afspraak. NTA 8007 (nl) Brandgedrag van versieringsmaterialen. Fire behaviour of decoration materials

Nederlandse technische afspraak. NTA 8007 (nl) Brandgedrag van versieringsmaterialen. Fire behaviour of decoration materials Nederlandse technische afspraak Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik

Nadere informatie

Sites voor de intramurale fysiotherapie

Sites voor de intramurale fysiotherapie Sites voor de intramurale fysiotherapie In bijgaand document een overzicht van sites waarop informatie is te vinden over onderwerpen die van belang kunnen zijn voor de intramuraal werkende fysiotherapeut.

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001. Nederlandse norm. NEN-EN 50288-3-2 (en)

Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001. Nederlandse norm. NEN-EN 50288-3-2 (en) Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001 Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen

Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen UDC 614.841.33:699.812:692.711 Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen Determination of the resistance against the initiation of fire in the vicinity of open fireplaces

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NEN 7057. Kolken, samengesteld uit onderdelen van kunststof en andere materialen. Eisen en beproevingsmethoden.

Voorbeeld. Preview NEN 7057. Kolken, samengesteld uit onderdelen van kunststof en andere materialen. Eisen en beproevingsmethoden. UDC 628.251 Kolken, samengesteld uit onderdelen van kunststof en andere materialen Eisen en beproevingsmethoden NEDERLANDSE NORM NEN 7057 Gullies, composed of plastics and other materials - Requirements

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN-IEC 61337-1-1:1998. Nederlandse norm. NEN-EN 171000 (en)

Vervangt NEN-EN-IEC 61337-1-1:1998. Nederlandse norm. NEN-EN 171000 (en) Vervangt NEN-EN-IEC 61337-1-1:1998 Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Onderwerp Deze norm beschrijft methoden voor röntgenonderzoek van stompe lasverbindingen in aluminium en magnesium en hun legeringen.

Onderwerp Deze norm beschrijft methoden voor röntgenonderzoek van stompe lasverbindingen in aluminium en magnesium en hun legeringen. UDC 621.791:620.179.1:669.715+669.721 Röntgenonderzoek van lasverbindingen in aluminium en magnesium en hun legeringen NEDERLANDSE NORM NEN2513 X-ray inspection of fusion welded joints in aluminium and

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 21500 (en) Guidance on project management (ISO 21500:2012,IDT) Preview. ICS 03.100.40 september 2012

Nederlandse norm. NEN-ISO 21500 (en) Guidance on project management (ISO 21500:2012,IDT) Preview. ICS 03.100.40 september 2012 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Verwijderen Vervangen door Toevoegen

Verwijderen Vervangen door Toevoegen Vlinderweg 6, Postbus 5059, 2600 GB Delft Telefoon (015) 2 690 390 Telefax (015) 2 690 190 Website http://www.nen.nl mei 2003 Aflevering 6 De bijgevoegde bladen kunt u als volgt verwerken: Verwijderen

Nadere informatie

Uniformering regeling waskosten AWBZ-instellingen

Uniformering regeling waskosten AWBZ-instellingen Uniformering regeling waskosten AWBZ-instellingen Op 8 oktober 2007 uitgebracht aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave Volgnummer Afdeling Auteur College

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Nederlandse technische afspraak. NTA 8028 (nl) Telemedicine (Medische informatica) Telemedicine (Health informatics) ICS 35.240.

Nederlandse technische afspraak. NTA 8028 (nl) Telemedicine (Medische informatica) Telemedicine (Health informatics) ICS 35.240. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NTA 8013 (nl) Procedure voor het controleren van PV-systemen Preview. Procedure for checking PV-systems. ICS 27.

Nederlandse norm. NTA 8013 (nl) Procedure voor het controleren van PV-systemen Preview. Procedure for checking PV-systems. ICS 27. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. praktijkgids Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN 2767-4-1 (nl) Conditiemeting - Deel 4: Infrastructuur - Deel 1: Methodiek Preview

Nederlandse norm. NEN 2767-4-1 (nl) Conditiemeting - Deel 4: Infrastructuur - Deel 1: Methodiek Preview Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Woordenlijst begrippen in de zorg

Woordenlijst begrippen in de zorg Woordenlijst begrippen in de zorg Aanvullende verzekering Een aanvullende verzekering kan kosten voor gezondheidszorg die niet in het basispakket zit vergoeden. Aanvullende verzekeringen kunnen per verzekeraar

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Geen zorgen over zorgplannen

Geen zorgen over zorgplannen Geen zorgen over zorgplannen Kennisdagen mei 2014 Kennisdagen mei 2014 Vigerende wet- en regelgeving Van groot naar klein Kwaliteitswet zorginstellingen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Besluit zorgplanbespreking

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Belangrijk! Dit formulier is digitaal invulbaar, maar moet wel ondertekend worden. Print hiervoor het formulier uit, nadat u het hebt

Nadere informatie

General tolerances - Part 1 : Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications. Inleiding

General tolerances - Part 1 : Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications. Inleiding UDC 21.75.1:744.4 Algeene toleranties Deel 1: Toleranties voor lineaire en hoekaten zonder azonderlijke tolerantieen General tolerances - Part 1 : Tolerances or linear and angular diensions without individual

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Fruit juices - Determination of reducing sugars content alter weak inversion

Fruit juices - Determination of reducing sugars content alter weak inversion UDC 663.813.014:547.45.062 Vruchtesappen Bepaling van het gehalte aan reducerende suikers na zwakke inversie NEDERLANDSE NORM Fruit juices - Determination of reducing sugars content alter weak inversion

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Electric are welding and allied processes Specific safety rules for the installation of equipment

Electric are welding and allied processes Specific safety rules for the installation of equipment UDC621.791.75+.947.5:621.316.1:614.825 Elektrisch booglassen en aanverwante technieken Bijzondere veiligheidsbepalingen voor de installatie van de uitrusting Electric are welding and allied processes Specific

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

ISO 21500 in de praktijk

ISO 21500 in de praktijk PRAKTIJKGIDS o Vo PRAKTIJKGIDS ISO 21500 is de eerste echt breed gedragen en overkoepelende richtlijn voor projectmanagement, die een gemeenschappelijk begrippenkader biedt en een procesnorm beschrijft.

Nadere informatie

Wegwijzer in zorgland. Wegwijzer in zorgland

Wegwijzer in zorgland. Wegwijzer in zorgland Wegwijzer in zorgland Is een en informatieve publicatie van Pagina 1 van 8 Ziekte in de familie geeft veel onrust en frustratie Soms voelt u zich als familie ongerust over de situatie rondom uw ouder(s).

Nadere informatie

Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ

Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ Onderzoeksrapport Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ Op 19 juni 2006 uitgebracht aan het hoofd van de afdeling Geschillen van het College voor zorgverzekeringen Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

ISO 26000: het wat en hoe van MVO. Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO)

ISO 26000: het wat en hoe van MVO. Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO) Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO) ISO 26000: het wat en hoe van MVO ISO 26000 Praktijkgidsen Trainingen Advies Erkenning Zelfverklaring Publicatieplatform NEN-ISO 26000 Richtlijn

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Belangenvereniging pensioengerechtigden Politie 21 november 2012 Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG. Belangenvereniging Pensioengerechtigden

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1.

Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel

Nadere informatie

nederiandse praktijkrichtlijn NPR 7058 1e druk, september 1982

nederiandse praktijkrichtlijn NPR 7058 1e druk, september 1982 UDC 69.08-067. nederiandse praktijkrichtlijn NPR 708 1e druk, september 198 Gevelvullingen met kozijnen, ramen en deuren vervaardigd uit ongeplasticeerd PVC - Richtlijnen voor de assemblage Window frames,

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

Goed energiemanagement volgens NEN-EN-ISO 50001 loont! www.nen.nl/energy. Normalisatie: de wereld op één lijn

Goed energiemanagement volgens NEN-EN-ISO 50001 loont! www.nen.nl/energy. Normalisatie: de wereld op één lijn Goed energiemanagement volgens NEN-EN-ISO 50001 loont! www.nen.nl/energy Normalisatie: de wereld op één lijn Goed energiemanagement volgens NEN-EN-ISO 50001 loont! Goed energiemanagement leidt tot hoge

Nadere informatie

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

WETTELIJKE EISEN BIJ DE BEROEPSUITOEFENING

WETTELIJKE EISEN BIJ DE BEROEPSUITOEFENING WETTELIJKE EISEN BIJ DE BEROEPSUITOEFENING Onderstaand wordt beknopt weergegeven met welke aspecten een logopedist rekening dient te houden uit hoofde van wetgeving. 1. Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Declaratiewijzer AWBZ Mondzorg

Declaratiewijzer AWBZ Mondzorg Declaratiewijzer AWBZ Mondzorg Declaratiewijzer AWBZ Mondzorg In samenwerking met: Inhoudsopgave Inleiding 5 Introductie 5 Doel 5 Doelgroepen 5 Totstandkoming 5 Aanspraak AWBZ mondzorg 6 Wie zijn AWBZ-verzekerd?

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1: verpleegkundig-deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar : 2. Aanvrager Voor wie wordt dit PGB aangevraagd? Achternaam : Voorletters

Nadere informatie

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis Transferbureau zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis U bent of wordt binnenkort opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Bij een geplande opname kunt u al rekening houden met de mogelijke beperkingen

Nadere informatie

ZORGZWAARTEPAKKETTEN. Informatie voor cliëntenraden en vrijwilligers van cliënten- en familieorganisaties

ZORGZWAARTEPAKKETTEN. Informatie voor cliëntenraden en vrijwilligers van cliënten- en familieorganisaties ZORGZWAARTEPAKKETTEN Informatie voor cliëntenraden en vrijwilligers van cliënten- en familieorganisaties ZORGZWAARTEPAKKETTEN Informatie voor cliëntenraden en vrijwilligers van cliënten- en familieorganisaties

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

- Bouwcentrum Rotterdam Dipl. phys. E. Barth. - Huls Troisdorf A.G., Troisdorf E. Bayens. - Solvic S.A., Brussel ir. S. Birkenfeld

- Bouwcentrum Rotterdam Dipl. phys. E. Barth. - Huls Troisdorf A.G., Troisdorf E. Bayens. - Solvic S.A., Brussel ir. S. Birkenfeld Nederlands Normalisatie-instituut Kalfjeslaan 2 Postbus 5059, 2600 G B Delft Telefoon (015) 690 390 Telefax (015) 690 190 Telex 38 144 nni nl juni 1990 Toelichting bij normontwerp NEN 7056 "Gevelvullingen

Nadere informatie

Toetsingskader. Voor de langdurige zorg. Van goede zorg verzekerd

Toetsingskader. Voor de langdurige zorg. Van goede zorg verzekerd Toetsingskader Voor de langdurige zorg Van goede zorg verzekerd 2 Het Toetsingskader voor de langdurige zorg Het Toetsingskader voor de langdurige zorg 3 Wat is het Toetsingskader? Het Toetsingskader is

Nadere informatie

UDC621.753.1/.2. ISO-passingstelsel. ISO system of limits and fits Part 1: Bases of tolerances, limit deviations and fits

UDC621.753.1/.2. ISO-passingstelsel. ISO system of limits and fits Part 1: Bases of tolerances, limit deviations and fits NEN-ISO 286-1 NEDERLANDSE NORM UDC621.753.1/.2 Voorbeeld Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26775 21 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, Z-3145524,

Nadere informatie