Bijlage 1 IMPLEMENTATIEPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1 IMPLEMENTATIEPLAN 2013-2015"

Transcriptie

1 Bijlage 1 IMPLEMENTATIEPLAN Gezamenlijk op weg in het geboortezorg landschap Datum Auteur Status Versie Bestand 3 april 2013 Hans van den Berg 1.0 Bijlage 1 Implementatieplan , Menzis. Alle rechten voorbehouden. Eigendomsrecht en geheimhouding Dit document is eigendom van Stichting Menzis Beheer (hierna te noemen: Menzis), bevat bedrijfsinformatie van Menzis en is vertrouwelijk. Het is niet toegestaan dit document of de daarin vervatte informatie te (laten) vermenigvuldigen en/of openbaar te (laten) maken, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Menzis. Ook voor onderdelen waarvan auteursrechten bij derden berusten geldt dat verdere vermenigvuldiging en/of openbaarmaking niet is toegestaan. Menzis behoudt zich alle (intellectuele eigendoms)rechten voor. De informatie mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld, waarbij in het bijzonder geldt dat het gebruik in relatie met branchegenoten uitdrukkelijk is uitgesloten.

2 Samenvatting De geboortezorg in Nederland heeft de laatste jaren met veel uitdagingen te maken, zoals een hoge perinatale sterfte bevolkingskrimp het wegvallen van de mogelijkheid om poliklinisch te bevallen het ontstaan van geboortecentra centralisering van ziekenhuizen verschil van inzicht over de geboortezorg concurrentie tussen de diverse zorgverleners. Er bestaat discussie over het centraliseren van ziekenhuiszorg (geboortezorg in het bijzonder) in combinatie met de gevolgen daarvan voor klanten. Bepalen ziekenhuizen zelf welke geboortezorg waar nog wordt geboden? Of trekken de zorgverleners, klantenorganisaties en zorgverzekeraars hierin samen op? De visie van Menzis is dat keuzes in concentratie en spreiding gemaakt moeten worden op basis van de behoeften van de klant. Uiteraard dient daarbij de kwaliteit en de doelmatigheid zo optimaal mogelijk te zijn. Mede naar aanleiding van ontwikkelingen in de provincie Groningen met het project Groningen Geboortezorg 1 pakt Menzis de regierol door een visie op te stellen op het toekomstig geboortezorg landschap en de inkoop van geboortezorg. We schetsen welke voorzieningen onze klanten belangrijk vinden en waarin we willen investeren. Deze visie en bijhorende agenda bespreekt Menzis met diverse stakeholders. Menzis zet in op de inkoop van zorg via een multidisciplinaire praktijkvoering, waar geïntegreerde geboortezorg deel van uit maakt. Er wordt niet meer gesproken over een 1 e en 2 e lijn. In 2015 dienen de eerste overeenkomsten met multidisciplinair werkende praktijken afgesloten te zijn. De geboortezorg dient kwalitatief hoogwaardig, veilig en betaalbaar te zijn. Doel is dat de klant tevreden terugkijkt op de geboortezorg die ze heeft ontvangen. Via geïntegreerde geboortezorg is en blijft de geboortezorg voor iedereen dichtbij beschikbaar. Dit kan niet zonder verregaande afspraken tussen de 1 e en 2 e lijn, zodat vanuit één praktijk klantgerichte zorg op alle niveaus (1 e en 2 e lijn) wordt aangeboden. Zorgverlening is hierbij doelmatig, efficiënt en effectief. Door continuïteit in de begeleiding van de klant is het aantal overdrachtsmomenten minimaal met als gevolg een kleiner risico op complicaties. 1 2/13

3 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Inhoudsopgave 3 Inleiding en opdracht 4 1 Ontwikkelingen in de geboortezorg Perinatale sterfte Grip op (geboorte)kosten Financiering geboortezorg Regionale verschillen 7 2 Visie Menzis op geboortezorg (landschap) Missie Menzis Klantparticipatie Welke zorgverleners 9 3 Inkoopstrategie Zorgvraag Experimenten Inkoopcriteria 10 4 Kalender 13 3/13

4 Inleiding In deze beleidsvisie wordt de inrichting van het zorglandschap voor geboortezorg beschreven. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de kernwerkgebieden van Menzis. In deze geboortezorg staat de klant (zwangere) centraal en is de efficiënte en doelmatige zorg afgestemd op de specifieke zorgvraag van de klant. Hierbij dient de zorg op de juiste plaats en tijd tegen een betaalbare prijs te worden geleverd. De visie van Menzis over de geboortezorg in 2015 kunt u lezen in het document Geboortezorg in De totstandkoming van deze visie en de implementatie van het traject kunt u nader lezen in dit document. De volgende onderdelen komen naar voren; - Belangrijke ontwikkelingen binnen de geboortezorg - De visie op geboortezorg met inkoopcriteria en uitkomsten van de inkoopstrategie, met onderdelen als klantparticipatie, substitutie 2 e naar 1 e lijn en een tijdspad - Jaarkalender Wilt u een gesprek met iemand van Menzis over dit onderwerp, dan kunt u dit aangeven via 4/13

5 1. Ontwikkelingen in de geboortezorg 1.1 Perinatale sterfte Nederland heeft nog steeds een uniek verloskundig systeem. Dit systeem is de laatste jaren flink in beroering gebracht doordat uit cijfers bleek dat de perinatale sterfte in Nederland hoger is dan in de omringende landen (2004). Van West Europa had Nederland de hoogste sterftecijfers van baby s in de eerste levensweek. 2 Er zat een groot kwaliteitsverschil van de verloskundige zorg in het ziekenhuis tijdens en buiten de kantooruren; de verschillende zorgprofessionals werken niet optimaal samen. 3 Een zwangere vrouw die tijdens de bevalling werd overgedragen door de verloskundige aan de gynaecoloog had een relatief hoog risico op een ongunstige bevalling. De diverse aanbevelingen van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte zijn aan de minister van VWS aangeboden om deze zorg rond zwangerschap en geboorte te verbeteren. Gelukkig blijkt uit recente cijfers dat de sterfte onder voldragen baby s is gedaald (zie hiervoor hoofdstuk 4.3). Via de adviesaanvraag aan de NZA wil de minister samenwerking en onderlinge gegevensoverdracht door professionals stimuleren door prikkels in de bekostiging te verbeteren. Babysterfte in Europa Mohangoo AD, Buitendijk SE, Hukkelhoven CWPM. Hoge perinatale sterfte in Nederland vergeleken met andere Europese landen: De Peristat-II studie. 3 Inspectie voor de Gezondheidszorg, september 2011 in samenwerking met RIVM en TNO. 5/13

6 1.2 Grip op (geboorte)zorgkosten Begin 2010 kwam de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte met haar alarmerende nota Een goed begin 4. De toen zittende Minister Klink, ontwikkelde het plan om verloskundige zorg te concentreren in een aantal ziekenhuizen. Minister Schippers heeft het advies van Klink overgenomen om een noodzakelijke verloskundige/gynaecologische behandeling binnen een kwartier te starten en werkt momenteel aan de uitwerking hiervan. Naast de concentratie van de verloskundige zorg bestaan er groeiende financiële onzekerheden. Dit maakt het noodzakelijk dat Menzis meer grip krijgt op de kosten en met name die van de ziekenhuiszorg - zodat we deze kosten beter kunnen inschatten en minder risico lopen. Tegelijkertijd is er een kanteling gaande naar een minder omvangrijke tweede lijn en naar een versterkte eerste lijn. Het betreft hier minder complexe zorg die in de 1 e lijn kan plaatsvinden. Geboortezorg maakt voor een gering gedeelte onderdeel uit van de totale zorgkosten. In 2007 werd landelijk circa 1,55 miljard besteed aan zwangerschap, bevalling en kraambed. Dat is 2,1% van de totale zorgkosten in Nederland 5. 4 Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte. Een goed begin. Veilig zorg rondom zwangerschap en geboorte. Utrecht, december De kosten worden getoond volgens perspectief vd zorgrekeningen van het CBS (brede definitie vd zorgkosten, waaronder alternatieve geneeswijzen, bedrijfsgezondheidszorg en betaalde kinderopvang) 6/13

7 1.3 Financiering geboortezorg Binnen de financiering van de geboortezorg in de huidige systematiek bestaan enkele perverse prikkels. De huidige financiering van de geboortezorg vindt plaats binnen verschillende budgettaire kaders. De bekostiging van de verloskundige is gebaseerd op tijdsklassen in perioden van weken gedurende de zwangerschap. Dit kan leiden tot een prikkel om over een tijdsgrens heen te gaan alvorens de zwangere door te verwijzen naar de tweedelijn. Deze prikkel is het sterkst rondom de bevalling. Soms wordt de zwangere onnodig in de 2 e lijn begeleid, terwijl hier medisch gezien geen aanleiding voor is. In de tweede lijn bestaat een prikkel voor extra productie. Deze wordt deels veroorzaakt door prestatiebekostiging. Omdat gynaecologen die niet in loondienst zijn voor hun inkomen volledig afhankelijk zijn van het honorariumdeel van DBC-zorgproducten, kan dit leiden tot een prikkel om de zwangere sneller over te nemen uit de eerste lijn. Deze prikkel is aanwezig totdat het tijdelijke omzetplafond voor medisch specialisten is bereikt en de behandeling dus niet tot (extra) inkomen leidt. 6 De NZa heeft in juni 2012 een advies over de bekostiging van de geboortezorg uitgebracht aan de minister van VWS. Eén van de adviezen betreft het experimenteren met integrale bekostiging, binnen de gehele keten van geboortezorg. Het meest ideale experiment vindt de NZa een samenwerkingsverband tussen verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden uit één regio, die zorg leveren voor 'hun zwangeren', waarbij per zwangere één totaalbedrag voor alle zorg wordt ontvangen. Dus vanaf de eerste intake tot en met de zorg tot 6 weken na de bevalling. Onderling bepalen de zorgverleners wie welk deel van het totaalbedrag ontvangt. Deze experimenten kunnen plaatsvinden binnen de beleidsregel innovatie voor nieuwe zorgprestaties. 7 Er is een aantal experimenten aangemeld bij de NZa. Dit biedt de zorgverleners kansen, maar levert ook spanningen in onderlinge verhoudingen op. Echter met visie, openheid, een slimme aanpak en de bereidheid om het belang van de klant uitgangspunt te laten zijn, is volgens Menzis een goede uitkomst mogelijk. 1.4 Regionale verschillen Landelijke ontwikkelingen kunnen op regionaal niveau een verschil in impact hebben. Bevolkingskrimp kan bijvoorbeeld zorgen voor centralisering van ziekenhuisfaciliteiten en tot het wegvallen van de mogelijkheid om poliklinisch te bevallen. Regionaal vindt er een andere invulling plaats van de geboortezorg die afhangt van de plaatselijke omstandigheden en de vraag van klanten. In het westen van Nederland bestaan al langere tijd geboortecentra, vanuit verschillende kanten gemanaged (vanuit de kraamzorg, verloskunde, ziekenhuis), terwijl in andere regio s bijvoorbeeld nog verloskundig actieve huisartsen actief zijn (vooral in Friesland). Centralisering van ziekenhuizen is een item dat overal speelt en de mate van concurrentie en samenwerking verschilt per regio. Bij de inrichting van de geboortezorg houdt Menzis rekening met deze lokale verschillen en bepalen de vereiste inzet. 6 Nederlandse Zorgautoriteit Knelpuntenanalyse Integrale verloskundige zorg, Nederlandse Zorgautoriteit. Advies bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte. Het stimuleren van samenwerking. 7/13

8 1. Visie Menzis op geboortezorg 2.1 Missie Menzis Menzis is een maatschappelijk betrokken zorgverzekeraar. Een organisatie zonder winstoogmerk. We garanderen kwalitatief goede, betaalbare en beschikbare zorg om zo het welzijn van onze klanten te bevorderen. Dit bewerkstelligen we door: - een sterke geïntegreerde eerste lijn. - beheerste en gematigde ontwikkeling van zorgkosten in de tweede lijn met behoud/verbetering van kwaliteit van zorg. - terugbrengen van de organisatiekosten Menzis concern. Op deze manier willen we de last van stijgende zorgkosten en strengere solvabiliteitseisen zo min mogelijk bij onze klanten neer leggen. Uitgangspunten - Een optimale geboortezorg vanuit de behoeften van de klant, met de best haalbare uitkomst voor moeder en kind. - Zorg die zo dicht mogelijk bij het huis van de klant is georganiseerd, met een onderscheid tussen planbare en acute zorg. - Keuzemogelijkheid voor geboortecentrum of thuisbevalling. - Een goede samenwerking en communicatie tussen de verschillende zorgverleners rond geboortezorg, op basis van regionale/lokale afspraken. - Een eenduidige informatievoorziening, waardoor iedere zwangere weet bij wie zij voor welke zorg terecht kan en hoe de inhoud van de geboortezorg er uit ziet. Voor de juiste zorginkoop binnen de 1 e en 2 e lijns geboortezorg verwacht Menzis vanuit het zorgveld een multidisciplinaire geïntegreerde praktijkvoering met snelle afstemming tussen alle relevante actoren binnen de geboortezorg (verloskunde (1 e en 2 e lijn) en kraamzorg). Deze praktijkvoering heeft als resultaat een samenhangend, geïntegreerd aanbod rond de klant, dat in staat is knelpunten te voorkomen of op te lossen. 2.2 Klantparticipatie Hoe moet het zorglandschap eruit zien? Om deze vraag te kunnen beantwoorden dient de (regionale) behoefte van de klant duidelijk te zijn en de ontwikkelingen die daarop invloed hebben. Er zijn veel ontwikkelingen binnen de geboortezorg, waarbij de vraag van de klant vaak onderbelicht is. In de inrichting dient het volgende worden overwogen: wil een klant in een geboortecentrum bevallen of kiest ze ten alle tijde voor een thuisbevalling? Deze behoefte en wensen van de klant zijn onder andere beschreven in de Deliver 8 studie en worden meegenomen in de voorliggende inkoopstrategie van Menzis. Uit de Deliver studie blijkt onder andere dat vrouwen meer begeleiding wensen van verloskundigen in én buiten het ziekenhuis. Om onze visie en strategie bij klanten te toetsen gaan we gebruik maken van cocreatie 9. Verder worden Regionale Zorgbelangorganisaties door Menzis betrokken bij de regionale invulling van het geboortezorglandschap. Tot slot wil Menzis een instrument ontwikkelen dat een continue terugkoppeling geeft van de klantervaring in de geboortezorg, zodat zij op basis hiervan de inkoop van geboortezorg aan kan 8 9 een online Menzisplatform waar aan de hand van stellingen de meningen van de klanten van Menzis gehoord worden 8/13

9 scherpen. Menzis gaat bij klanten deze uitvraag doen. Hierbij zet Menzis in op één instrument waarin alle disciplines (verloskundige, ziekenhuis en kraamzorg) geëvalueerd worden (integrale vragenlijst). Uitgangpunten - het bieden van keuzevrijheid voor de klant voor zorgverlener; - het bieden van keuzevrijheid voor de plaats van de bevalling (thuis, geboortecentrum, ziekenhuis); - een aanmeldingsprocedure voor de zwangere die helder en eenduidig is; bij voorkeur 1 loket; - informatievoorziening aan de klant die helder en eenduidig is, dusdanig dat de zwangere haar keuzes onderbouwd kan maken (dit betreft ook de vergoeding van de zorg); - er vindt structureel klantraadpleging plaats; - het bieden van continuïteit in persoon (1 aanspreekpunt). 2.3 Welke zorgverleners Menzis vindt dat zorgverleners de komende 3 jaar moeten toewerken naar een vergaande vorm van multidisciplinaire samenwerking, zodat Menzis in 2015 kan contracteren. Met diverse partijen wil Menzis hierover in 2013 al afspraken maken. De uiteindelijke implementatie in het inkoopbeleid kan dan in 2015 plaatsvinden. Uiteraard dienen ook uitkomsten van andere initiatieven in Nederland worden meegenomen. Die samenwerking moet in 2014 resulteren in een geïntegreerde praktijkvoering. Monodisciplinair werkende zorgverleners wil Menzis vanaf 2015 niet meer contracteren. Dit resulteert in integrale financieringsafspraken met multidisciplinaire praktijken in Een en ander dient in overleg met VwS en de NZa te worden afgestemd. 9/13

10 2. Inkoopstrategie 3.1 Zorgvraag Menzis werkt aan een toekomstbestendig zorglandschap in de regio. Hierbij is het van belang te kunnen inschatten hoe de regio zich ontwikkeld op diverse terreinen (bv infrastructuur en bevolkingsgroei of daling). Aan de hand van deze gegevens en de zorgvraag wordt de strategie aangepast. Ook hier geldt als uitgangspunt de juiste zorg op de juiste plaats, tegen een gewenste kwaliteit en doelmatigheid. In samenwerking met regioteams worden bestaande analyses uitgediept, opgemaakt en gebruikt voor de inkoop van geboortezorg. 3.2 Experimenten Menzis is in onderhandeling met zowel 1 e als 2 e lijns partijen over experimenten betreffende Integrale geboortezorg en bekostiging (o.a. Groningen, Arnhem, Tiel en Den Haag). Hierbij nemen we de uitgangspunten van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte 10 mee. De inzet is zorgverbetering, waarbij integrale bekostiging als middel wordt gebruikt. Hierbij maken we gebruik van de ervaring bij de inkoop van ketenzorg bij chronisch zieken. 3.3 Inkoopcriteria Verschillende karakteristieken van de geboortezorg vragen om een andere benadering en organisatie van zorg. Hieronder benoemen we een aantal aandachtspunten. Multidisciplinaire samenwerking Kan de zorg vanuit één expertisegebied geleverd worden of is een samenspel nodig van meerdere expertisegebieden binnen de geboortezorg? Daarnaast is relevant hoe intensief de samenwerking moet zijn. - Kan worden volstaan met een intercollegiaal consult op afroep? - Of moet er sprake zijn van een intensieve samenwerking waarbij het noodzakelijk is om gelijktijdig gedurende een langere periode de klant te begeleiden? Zorgpad en zorg Zorgverleners in de verloskundige keten moeten gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor goede samenhangende zorg. Zowel op basis van een zorgpad voor een ongecompliceerde bevalling begeleid door de verloskundige als op basis van een zorgpad voor een gecompliceerde bevalling, waarbij per indicatie wordt vastgesteld wie de zorg begeleid. Ook hier is het van belang dat deze samenwerking op basis van vertrouwen en respect plaatsvindt. Samenwerking kan hierbij de praktijk overstijgen. Dit kan mono-, maar zeker ook multidisciplinair plaatsvinden. Denk hierbij aan samenwerking tussen kraamcentra, een of meerdere verloskundigenpraktijken en een ziekenhuis. Menzis heeft de voorkeur voor één aanspreekpunt, die in goed overleg volgens gedeelde protocollen bepaalt wie de zorg verleent. Effectieve zorg De klant ontvangt zorg volgens de laatste stand van wetenschap. Bevoegde en bekwame zorgverleners op het gebied van het behandelen en begeleiden van de klant worden door Menzis gecontracteerd. Effectieve zorg bevordert dat de klant zorg op maat ontvangt en voorkomt onnodig gemaakte kosten. 10 Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte. Een goed begin. Veilig zorg rondom zwangerschap en geboorte. Utrecht, december /13

11 Toegankelijke zorg Menzis koopt geboortezorg in die 24 uur per dag beschikbaar en bereikbaar is. Hierbij is ook spreiding van de zorg van belang. In provincies met relatief weinig zorgverleners is minder keuze voor de klant. Die gebieden kunnen weer interessant zijn voor toetreders. Menzis houdt hier bij de inkoop van geboortezorg rekening mee. Vrije toegang zonder wachtlijsten is, vooral bij geboortezorg, van belang. Continuïteit van zorg Menzis zet in op continuïteit bij de bevalling. Uit literatuur blijkt dat continuïteit van zorg leidt tot een grotere tevredenheid van klanten Verwijzing tijdens de bevalling is een belangrijke reden van ontevredenheid 14. Dit geldt zowel voor overdracht binnen de 1 e lijn, als voor overdracht van de 1 e lijn naar de 2 e lijn 15. Menzis pleit derhalve voor één aanspreekpunt voor iedere klant. De aanwezigheid van de eigen eerstelijns zorgverlener bij de bevalling, al dan niet in combinatie met een andere zorgverlener, verhoogt de tevredenheid 16. Door continue begeleiding tijdens de bevalling vermindert het aantal vaginale kunstverlossingen, is minder vaak pijnbestrijding nodig en wordt de tevredenheid van de klant over de bevalling verder vergroot Tijdigheid van zorg Met betrekking tot het criterium tijdigheid is de bereikbaarheid van 2 e lijnszorg voor de klant van belang. Hoeveel tijd verstrijkt er tussen het moment waarop het besluit wordt genomen om per direct 2 e lijns zorg in te schakelen tot het moment waarop de 2 e lijnszorg voorziening is bereikt. Het beslismoment kan zijn: Acute medische situatie van een zwangere, die al onder begeleiding van een gynaecoloog is, waarbij het noodzakelijk is dat zij zo spoedig mogelijk een ziekenhuis met 2 e lijns acute verloskundige zorgvoorzieningen bereikt. Acute medische situatie van een zwangere, die onder begeleiding van een verloskundige is, waarbij het noodzakelijk is dat zij zo spoedig mogelijk een ziekenhuis met 2 e lijns acute verloskundige zorgvoorzieningen bereikt. Moment waarop de verloskundige bij een thuisbevalling besluit dat de acute verloskundige zorg moet worden overgenomen door de 2 e lijn. 11 Rijnders M, Interventions in midwife led care in the Netherlands to achieve optimal birth outcomes. Effects and women s experiences. Proefschrift Universiteit van Amsterdam, juni Fontein, Y. The comparison of birth outcomes and birth experiences of low-risk women in different sized midwifery practices in the Netherlands. Women Birth Sep;23(3): Epub 2010 Mar Wiegers, T.A. The quality of maternity care services as experienced by women in the Netherlands. BMC Pregnancy Childbirth May 9;9: Rijnders M, Interventions in midwife led care in the Netherlands to achieve optimal birth outcomes. Effects and women s experiences. Proefschrift Universiteit van Amsterdam, juni Fontein, Y. The comparison of birth outcomes and birth experiences of low-risk women in different sized midwifery practices in the Netherlands. Women Birth Sep;23(3): Epub 2010 Mar Klomp T., Spelten, E., Meijde, M van der. DELIVER: een studie naar de eerstelijns verloskundige zorg in Nederland. In: Tijdschrift voor Verloskundigen, 2008, 33(juli/augustus), p Bonsei GJ, Birnie E, Denktas S. Lijnen in de perinatale sterfte. Signalementstudie Zwangerschap en Geboorte Rotterdam: Erasmus MC, De Graaf JP, Ravelli AC. Increased adverse perinale outcome of hospital delivery at night. BJOG 2010;117: /13

12 Moment waarop een verloskundige bij een poliklinische bevalling of een bevalling in een geboortecentrum besluit dat de acute verloskundige zorg moet worden overgenomen door de 2 e lijn. Op dit moment geldt de aanrijdtijd van 45 minuten voor een ambulance 20. In de Zorgbalans wordt een normtijd gehanteerd van 30 minuten voor het bereiken van spoedeisende hulpdiensten met de auto. In meer dan 95% van de ritten naar een ziekenhuis wordt gebruikt gemaakt van eigen vervoer (schatting op basis van gegevens van het RIVM. 22 ) Met betrekking tot de 45 minuten norm is er recentelijk nog een uitspraak gedaan door de minister van VWS. Hierin geeft de minister aan dat de bereikbaarheidsnorm van 45 minuten niet mag worden overschreden.. Reistijd tot dichtstbijzijnde ziekenhuis (exclusief buitenpoliklinieken) 2011 (bron: RIVM, 2011c, AND, 2011) 20 Analyse van het effect van mogelijke sluiting van de spoedeisende hulpen in Oost-Groningen op de bereikbaarheid; RIVM; Zorgbalans 2010; de prestaties van de Nederlandse zorg: RIVM; Tijdsduren in de ambulancezorg; analyse van spoedinzetten in 2009; RIVM; /13

13 4. Kalender De toekomstvisie op het zorglandschap zal niet van vandaag op morgen gerealiseerd worden. Het is een proces dat stap voor stap wordt ingevuld. In samenspraak met zorgverleners en klanten en op basis van voortschrijdend inzicht zal de visie ook gaandeweg worden aangescherpt. Hieronder volgt de jaarkalender bij de inkoop van de geboortezorg in de komende drie jaren. De activiteiten in de jaarkalender worden hoofdzakelijk ingezet vanuit Menzis. Opstellen visie geboortezorg Inkoopstrategie Inkoop/outputcriteria/ KPI s vaststellen Klantstrategie Substitutie 2 e naar 1 e lijn Regiobeleid Communicatieplan Pilots Integrale Bekostiging Mei Inkoopstrategie 2014/2015 is in september 2013 bekend KPI s op/bijstellen en evalueren; Overleg met het veld Overleg inzet Zorgbelang Afspraken maken pilot Integrale bekostiging Analyse lopende projecten. Inspelen op inkoopstrategie Juni 2013 afgerond 1 e helft van het jaar per regio afspraken met mogelijke deelnemers. Mogelijk start met pilots begin Beleidsregel innovatie; overleg NZa KPI s op/bijstellen en evalueren Geïntegreerde praktijkvoering/ exploitatie Evalueren Starten pilots. Evalueren; samenstelling; verloop pilot. Financiële afspraken. 1 rechtspersoon KPI s op/bijstellen en evalueren Geïntegreerde praktijkvoering/ exploitatie Evalueren Invoering Integrale bekostiging. Contractpartij: Contacteren Multidisciplinair praktijk Onderzoek Kto klanten; tevredenheid Financiering; inventariseren dubbele bekostiging Presentatie veld Mei Afhankelijk van Regionale analyse 1 e helft van 2013 afgerond Kalender inkoop geboortezorg ontwikkelingen Analyse evalueren en aanpassen Kto klanten; tevredenheid tov Onderzoek uitkomsten kosten tov Afhankelijk van ontwikkelingen Analyse evalueren en aanpassen 13/13

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 11 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 11 Organisatie & Infrastructuur De organisatie en infrastructuur (O&I) van samenwerkingsverbanden worden bekostigd

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. 2017Geboortezorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. 2017Geboortezorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2017Geboortezorg Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid geboortezorg 2017 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eisen aan zorgaanbieders en zorgverlening 6 2.3 Inkoop

Nadere informatie

Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 2008

Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 2008 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 0018 00 EA Den Haag Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 008 Hierbij

Nadere informatie

Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 5 GEZ-module 2017 Via de GEZ-module worden de personele inzet, organisatie en infrastructuur van samenwerkingsverbanden bekostigd

Nadere informatie

Over de grenzen van de eigen praktijk 1 Hoe geeft de verloskundige cliëntgericht werken vorm met de hele keten?

Over de grenzen van de eigen praktijk 1 Hoe geeft de verloskundige cliëntgericht werken vorm met de hele keten? Over de grenzen van de eigen praktijk 1 Hoe geeft de verloskundige cliëntgericht werken vorm met de hele keten? De Inspectie voor de Gezondheidszorg spreekt in haar recente rapport (juni 2014) 2 haar waardering

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

Nieuwe balans in verloskundige zorg KNOV kiest voor een integraal zorgmodel op basis van gelijkwaardigheid

Nieuwe balans in verloskundige zorg KNOV kiest voor een integraal zorgmodel op basis van gelijkwaardigheid Nieuwe balans in verloskundige zorg KNOV kiest voor een integraal zorgmodel op basis van gelijkwaardigheid De verloskundigen, verenigd in de KNOV, zijn autoriteit op het gebied van verloskundige zorg en

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

The Lancet Midwifery Series

The Lancet Midwifery Series The Lancet Midwifery Series Een artikelenreeks over de invloed van verloskundigenzorg op vrouwen en hun pasgeborenen, gezinnen, families en gemeenschappen Joke Klinkert, verloskundige, MPH, directeur EVAA

Nadere informatie

Bijlage 2 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 2 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 2 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 2 POH-GGZ Menzis zet het inkoopbeleid POH-GGZ van de afgelopen jaren voort. Zo willen we gezamenlijk de beweging voortzetten

Nadere informatie

Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016

Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016 Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016 6 juli 2015 1. Beleid zorginkoop ZBC s 2016 1.1 Algemene lijn inkoop ZBC Voor het contracteringsproces 2016 gaan wij zowel nieuwe zorgaanbieders

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. 2017Geboortezorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. 2017Geboortezorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2017Geboortezorg Eno Zorgverzekeraar 2 Geboortezorg 2017 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid geboortezorg 2017 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eisen aan zorgaanbieders en zorgverlening

Nadere informatie

Visie op zorg: marktwerking anno nu

Visie op zorg: marktwerking anno nu Visie op zorg: marktwerking anno nu 5 juni 2014 Stelling: Zonder samenwerking geen verandering in de zorg Agenda Visie op ziekenhuiszorg Aanpak transitie Toekomst: innovatie en preventie 2 Visie op ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Bijlage 7 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 7 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 7 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 7 Resultaatbeloning Menzis indicatoren Menzis vindt praktijkaccreditatie een belangrijk instrument om de kwaliteit

Nadere informatie

UMC Kraamzorg. De zorgverzekering voor universitair medische centra

UMC Kraamzorg. De zorgverzekering voor universitair medische centra UMC Kraamzorg De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering voor universitair medische centra 3 Bij een speciale gebeurtenis hoort speciale zorg UMC Zorgverzekering feliciteert

Nadere informatie

Factsheet organisatiemodellen integrale zorg. oktober Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Factsheet organisatiemodellen integrale zorg. oktober Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen Factsheet organisatiemodellen integrale zorg oktober 2015 Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen Organisatiemodellen integrale zorg Organisatiemodellen zijn geen doel op zich maar wel een

Nadere informatie

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind!

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen verder, samen beter! Iedere vrouw heeft recht op professionele geboortezorg die haar en haar gezin in het proces van kinderwens, zwangerschap,

Nadere informatie

Hoe bevalt het met de Martini Geboorte Groep?

Hoe bevalt het met de Martini Geboorte Groep? Hoe bevalt het met de Martini Geboorte Groep? F. Korteweg, L. van Breda Vriesman, E. Vreugdenhil Symposium Martini ziekenhuis: samen voor de beste zorg 28 oktober 2016 Inhoud knelpunten in de verloskundige

Nadere informatie

Achmea & Geboortezorg. ketensamenwerking. 13 april Consortium Geboortezorg NW Anna Krüger

Achmea & Geboortezorg. ketensamenwerking. 13 april Consortium Geboortezorg NW Anna Krüger Achmea & Geboortezorg ketensamenwerking Consortium Geboortezorg NW Anna Krüger 13 april 2015 1 Uitgangspunt voor optimalisatie geboortezorg is het rapport Een goed begin Focus op samenwerking Goede samenwerking

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Verloskunde 2013 Coöperatie VGZ

Zorginkoopbeleid Verloskunde 2013 Coöperatie VGZ Zorginkoopbeleid Verloskunde 2013 Coöperatie VGZ D0187-201301 Zorginkoopbeleid Verloskunde 2013 Coöperatie VGZ 1. Algemene Inleiding Zwangerschap en geboorte zijn belangrijke gebeurtenissen in ons leven.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 december 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 december 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2017 Integrale Geboortezorg. Versie 6 juli 2016

Zorginkoopbeleid 2017 Integrale Geboortezorg. Versie 6 juli 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Integrale Geboortezorg 1 Voorwoord Met ingang van 2017 zal de (nog te verschijnen) Beleidsregel Integrale Geboortezorg van kracht worden, naast de huidige beleidsregels waarin monodisciplinaire

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 januari 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 januari 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over onnodige babysterfte (2009Z19436).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over onnodige babysterfte (2009Z19436). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Naar een patiëntvriendelijke zorgorganisatie Een discussienota van Zorgbelang Fryslân

Naar een patiëntvriendelijke zorgorganisatie Een discussienota van Zorgbelang Fryslân Naar een patiëntvriendelijke zorgorganisatie Een discussienota van Zorgbelang Fryslân De start van een discussie Vier redenen voor deze discussienota 1. Geen financiële groei meer 2. Patiënten weten meer

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015

Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015 Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015 Geboortezorg Consortium Midden-Nederland Auteur: Lianne Zondag, MSc Datum: 21.3.2016 1 Samenvatting Achtergrond Een van de doelstellingen van het GCMN is om de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Geboortezorg in beweging: DVP Rijnmond, Regionale Regie

Geboortezorg in beweging: DVP Rijnmond, Regionale Regie Geboortezorg in beweging: DVP Rijnmond, Regionale Regie Chiel Bos, Voorzitter CPZ www.collegepz.nl MISSIE CPZ Het stimuleren van e e n samenhangend netwerk rond gezondheidsbevordering, preventie en geboortezorg.

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Samengesteld op 30 maart Geboortezorg

Zorginkoopbeleid Samengesteld op 30 maart Geboortezorg Zorginkoopbeleid 2017 Samengesteld op 30 maart 2016 Geboortezorg Wat vindt u in het zorginkoopbeleid Geboortezorg 2017? 1 Zorginkoopbeleid... 2 1.1 Kwaliteitsbeleid... 2 1.2 Minimumeisen... 3 1.3 Innovatief

Nadere informatie

Bijlage 10 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 10 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 10 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 10 Praktijkmanagement 2017 Inleiding Menzis is van mening dat het structureel financieren en borgen van praktijkmanagement

Nadere informatie

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 11 POH- S module 2016-2018 Per 2016 zijn we gestart met een driejarig beleid. Met dit driejarig beleid, bieden we duidelijkheid

Nadere informatie

Healthy Pregnancy 4 All vroege start, lang profijt. Adja Waelput. 8 juni 2015, UMCG

Healthy Pregnancy 4 All vroege start, lang profijt. Adja Waelput. 8 juni 2015, UMCG Healthy Pregnancy 4 All vroege start, lang profijt Adja Waelput 8 juni 2015, UMCG Gezond ouder worden gebeurt in de baarmoeder en die verschillen zijn er al vanaf de geboorte Perinatale sterfte 2000-2008

Nadere informatie

HET GEBOORTECENTRUM. Een prima plek voor vrouwen die kiezen om niet thuis te bevallen

HET GEBOORTECENTRUM. Een prima plek voor vrouwen die kiezen om niet thuis te bevallen HET GEBOORTECENTRUM Een prima plek voor vrouwen die kiezen om niet thuis te bevallen EVALUATIE VAN DE GEBOORTECENTRA IN NEDERLAND In deze samenvatting vindt u de belangrijkste resultaten van het Onderzoek.

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

Concept checklist voor afspraken in de regio (VSV) versie 0.1

Concept checklist voor afspraken in de regio (VSV) versie 0.1 Concept checklist voor afspraken in de regio (VSV) versie 0.1 Naam regio/vsv: (onafhankelijk) Voorzitter van regio/vsv: (indien aanwezig) Leden van bestuur regio/vsv: Contactgegevens ((e-mail)adres en

Nadere informatie

Datum 28 juli 2016 Betreft Afschaffen eigen betaling bij poliklinische bevalling zonder indicatie

Datum 28 juli 2016 Betreft Afschaffen eigen betaling bij poliklinische bevalling zonder indicatie > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Mevrouw drs. E. Schippers, Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE 0530. Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320

Nadere informatie

Rik van Lente. Gezondheid = Holland =

Rik van Lente. Gezondheid = Holland = Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Verloskundige zorg en Kraamzorg 2014 Rik van Lente Gezondheid = Holland = 2 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen

Nadere informatie

Overeenkomst Verloskunde 2016

Overeenkomst Verloskunde 2016 Overeenkomst Verloskunde 2016 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg

Nadere informatie

Bijlage 1 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Versie 1 september 2016

Bijlage 1 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Versie 1 september 2016 Bijlage 1 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 1 POH-GGZ 2017 Inleiding Menzis vindt het van belang om ook voor 2017 afspraken over de inzet van de POH-GGZ te maken. Hiermee

Nadere informatie

Financiering integrale geboortezorg

Financiering integrale geboortezorg Financiering integrale geboortezorg Training Jan van Es Instituut Marja Appelman Agenda Integrale geboortezorg 1. Wat is het? Omschrijving Oorsprong / ervaringen Verschillende uitwerkingen mogelijk 2.

Nadere informatie

rapportage Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Minister van VWS Inspecteur-generaal

rapportage Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Minister van VWS Inspecteur-generaal Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2013-544992 rapportage Aan Van Vie Kopie Onderwerp Minister van VWS Inspecteur-generaal Verloskundige zorg regio Meppel

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over concentratie van verloskundige zorg (2012Z01806).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over concentratie van verloskundige zorg (2012Z01806). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2017 Mondzorg Versie 1 juli 2016

Zorginkoopbeleid 2017 Mondzorg Versie 1 juli 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Mondzorg 1 Voorwoord Voor u ligt het zorginkoopbeleid mondzorg 2017. Dit beleid vormt de basis voor de contractering 2017. Het zorginkoopbeleid van Menzis is er al een paar jaar op

Nadere informatie

hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2

hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 9 Samenvatting Samenvatting 176 In hoofdstuk 1 wordt een beeld geschetst hoe de huidige organisatie van de verloskundige zorg in Nederland aan het veranderen is. Net als in de rest van de gezondheidszorg,

Nadere informatie

Betreft: Samenwerking in de geboortezorg: positieve ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen

Betreft: Samenwerking in de geboortezorg: positieve ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v de Minister, de Weledelgeleerde Vrouwe Drs. E. I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Betreft: Samenwerking in de geboortezorg: positieve ontwikkelingen,

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2017 Mondzorg

Zorginkoopbeleid 2017 Mondzorg Zorginkoopbeleid 2017 Mondzorg 1 Voorwoord Voor u ligt het zorginkoopbeleid mondzorg 2017. Dit beleid vormt de basis voor de contractering 2017. Het zorginkoopbeleid van Menzis is er al een paar jaar op

Nadere informatie

Bregje Verwijmeren, 1 ste lijns verloskundige Desiree Blom, kraamverzorgende lowcare

Bregje Verwijmeren, 1 ste lijns verloskundige Desiree Blom, kraamverzorgende lowcare Bregje Verwijmeren, 1 ste lijns verloskundige Desiree Blom, kraamverzorgende lowcare Aanleiding Integrale verloskundige zorg van lijn naar cirkel? Aanloop 2009: samenwerking Thebe Kraamzorg, verloskundigen

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg en kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

De geboortezorgorganisatie. Organisatiemodellen integrale geboortezorg

De geboortezorgorganisatie. Organisatiemodellen integrale geboortezorg De geboortezorgorganisatie Organisatiemodellen integrale geboortezorg Presentatie Frederik Schutte 19 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Wat en waarom een geboortezorgorganisatie? 2. Stappenplan 3. De modellen

Nadere informatie

Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 5 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 5 Resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen Vanaf 2018 heeft Menzis in samenspraak met een vertegenwoordiging

Nadere informatie

Inkoopbeleid Geboortezorg 2018

Inkoopbeleid Geboortezorg 2018 Inkoopbeleid Geboortezorg 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt op als

Nadere informatie

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners.

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners. VSV s op koers 83% van de VSV s heeft een gezamenlijke visie opgesteld, waarbij moeder en kind centraal staan. Dat blijkt uit een inventarisatie die het CPZ samen met ActiZ heeft laten doen. Centrale vraagstelling

Nadere informatie

Integrale Geboortezorg in de praktijk

Integrale Geboortezorg in de praktijk Integrale Geboortezorg in de praktijk Stichting GeboorteKeten Johan Goudswaard 15 oktober 2015 Relatief hoge perinatale sterfte in Nederland Samen verantwoordelijk Waarom doen we aan integrale geboortezorg?

Nadere informatie

rapportage Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Minister van VWS Inspecteur-generaal

rapportage Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Minister van VWS Inspecteur-generaal Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2013-544992 rapportage Aan Van Vie Kopie Onderwerp Minister van VWS Inspecteur-generaal Verloskundige zorg regio Meppel

Nadere informatie

Eerstelijnsverblijf (ELV) Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Bijeenkomst Wijkverpleging. Eliane Schuurman - v/d Berg Productexpert ELV/GRZ

Eerstelijnsverblijf (ELV) Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Bijeenkomst Wijkverpleging. Eliane Schuurman - v/d Berg Productexpert ELV/GRZ Eerstelijnsverblijf (ELV) Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Bijeenkomst Wijkverpleging Eliane Schuurman - v/d Berg Productexpert ELV/GRZ Eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg 1. Achtergrond

Nadere informatie

Gezondheidszorg in 2020

Gezondheidszorg in 2020 Gezondheidszorg in 2020 Een transitieproces Ida Spelt huisarts in Wassenaar kwaliteitsfunctionaris bij ELZHA Leerdoelen Inzicht in de zorgkosten tussen nu en 2020 Inzicht in organisatie van zorg in het

Nadere informatie

Afschaffing eigen bijdrage bij bevallingen in het ziekenhuis - Initiatiefnota-

Afschaffing eigen bijdrage bij bevallingen in het ziekenhuis - Initiatiefnota- Afschaffing eigen bijdrage bij bevallingen in het ziekenhuis - Initiatiefnota- Partij van de Arbeid Oktober 2013 Voorwoord Ook al is de reputatie van de Nederlandse gezondheidszorg goed en werken veel

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Verloskundige zorg en Kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis.

Nadere informatie

Bianca Tuinder. Gezondheid = Holland =

Bianca Tuinder. Gezondheid = Holland = Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Verloskundige zorg en Kraamzorg 2013 Bianca Tuinder Gezondheid = Holland = 2 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Waarom een zorgpad voor zwangeren met sociale risicofactoren:

Waarom een zorgpad voor zwangeren met sociale risicofactoren: Inleiding Zorgpad In Hoogeveen hebben wij een relatief hoog percentage achterstandsgebieden, vergelijkbaar met Rotterdam (60%). Het verschil met Rotterdam is dat het in Hoogeveen gaat om een autochtone

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 juni 2014 Betreft Spreiding algemene ziekenhuizen

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 juni 2014 Betreft Spreiding algemene ziekenhuizen > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Kraamzorg 2016 1 Coöperatie VGZ u.a.

Zorginkoopbeleid. Kraamzorg 2016 1 Coöperatie VGZ u.a. Zorginkoopbeleid Kraamzorg 2016 1 Coöperatie VGZ u.a. 1 Er heeft een vertaalslag plaats gevonden van dit Zorginkoopbeleid Kraamzorg 2016 naar de Zorgovereenkomst Kraamzorg 2016. Rechten kunnen uitsluitend

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot het direct pauzeren van alle gesprekken aangaande integrale tarifering Geboortezorg

Betreft: Verzoek tot het direct pauzeren van alle gesprekken aangaande integrale tarifering Geboortezorg Aan: Minister mw. drs. E.I. Schippers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Baarn, 17 mei 2016 Betreft: Verzoek tot het direct pauzeren van alle gesprekken

Nadere informatie

1 ½ lijns geboortezorg;

1 ½ lijns geboortezorg; 1 ½ lijns geboortezorg; Evidentie in het Geboortecentrum Sophia Health and logistics congres 13 oktober 2011 Hanneke de Graaf Directeur Geboortecentrum Sophia en Onderzoeker Geboortezorg Erasmus MC 1 Wat

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het uitkleden van de ziekenhuiszorg in Noord-Holland. (2012Z14913).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het uitkleden van de ziekenhuiszorg in Noord-Holland. (2012Z14913). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente

Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente De eerste resultaten van de samenwerking tussen MST en ZGT zijn onder handbereik. In januari 2015 start het gezamenlijke initiatief om de best mogelijke geboortezorg

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg 2014

Verloskundige zorg en kraamzorg 2014 Verloskundige zorg en kraamzorg 2014 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Ambulancezorg in Nederland

Ambulancezorg in Nederland Koos Reumer, 2 februari 2015 Ambulancezorg algemeen Vereniging Ambulancezorg Nederland Ontwikkelingen binnen ambulancezorg Jonge sector Wet ambulancevervoer 1973 Tijdelijke wet ambulancezorg 2013 Vereniging

Nadere informatie

Verloskundige zorg en Kraamzorg 2010. Gefeliciteerd met uw zwangerschap!

Verloskundige zorg en Kraamzorg 2010. Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Verloskundige zorg en Kraamzorg 2010 Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor

Nadere informatie

Module integrale geboortezorg

Module integrale geboortezorg Module integrale geboortezorg Aanleiding De NZa introduceerde op 1 januari 2015 binnen de beleidsregel Verloskunde de Module integrale geboortezorg. Deze module is aanvullend op de huidige bekostiging.

Nadere informatie

Toelichting bij Leidraden College Perinatale Zorg

Toelichting bij Leidraden College Perinatale Zorg Toelichting bij Leidraden College Perinatale Zorg Het College Perinatale Zorg (CPZ) voert de aanbevelingen van het Advies van de Stuurgroep zwangerschap en geboorte uit 1, aangevuld met de meest recente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Format aanvraag Zorginkoop Integrale geboortezorg 2018 CZ groep

Format aanvraag Zorginkoop Integrale geboortezorg 2018 CZ groep Format aanvraag Zorginkoop Integrale geboortezorg 2018 CZ groep Door het invullen van dit format geeft u aan in aanmerking te willen komen voor de inkoop van integrale geboortezorg in 2018. U verklaart

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Materiële Controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 22 februari 2016 Martin Eising Definitief 1.0 Controleplan 2016 AO IC controle

Nadere informatie

2016D23541 LIJST VAN VRAGEN

2016D23541 LIJST VAN VRAGEN 2016D23541 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 31 mei 2016

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 mei 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 mei 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 9 februari 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 9 februari 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Een voorbeeld uit de huisartsenzorg: digitalisering van de huisartsenpraktijk tbv patiënten

Een voorbeeld uit de huisartsenzorg: digitalisering van de huisartsenpraktijk tbv patiënten Het Cappuccinomodel Lezing op vrijdag 31 oktober 2014 bij de boekpresentatie, door prof. Guus Schrijvers, gezondheidseconoom en oud-hoogleraar Public Health Het Cappuccinomodel Populatiegebonden bekostiging

Nadere informatie

Hulpmiddelenzorg, hoe werkt het? Harrie Bulder & Jolanda Schreuder Zorginkopers hulpmiddelen

Hulpmiddelenzorg, hoe werkt het? Harrie Bulder & Jolanda Schreuder Zorginkopers hulpmiddelen Hulpmiddelenzorg, hoe werkt het? Harrie Bulder & Jolanda Schreuder Zorginkopers hulpmiddelen Menzis contracteert ongeveer 60 soorten hulpmiddelen. Top 5: hoorhulpmiddelen, incontinentiemateriaal, verbandmateriaal,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2955 Vragen van het lid

Nadere informatie

Goede en betaalbare zorg, ook in de toekomst Een verdere verkenning van het toekomstige zorglandschap

Goede en betaalbare zorg, ook in de toekomst Een verdere verkenning van het toekomstige zorglandschap Goede en betaalbare zorg, ook in de toekomst Een verdere verkenning van het toekomstige zorglandschap Als maatschappelijk betrokken zorgverzekeraar zonder winstoogmerk, voelt Menzis de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7073

BELEIDSREGEL BR/CU-7073 BELEIDSREGEL Stoppen-met-rokenprogramma Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg 2015

Verloskundige zorg en kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2013 is de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar

Met ingang van 1 januari 2013 is de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar Inkoop Geriatrische Revalidatiezorg 2015 Inkoop GRZ 2015 Met ingang van 1 januari 2013 is de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar de Zvw. De afgelopen twee jaar is de zorg

Nadere informatie

Handreiking. Huisbezoek

Handreiking. Huisbezoek Handreiking Huisbezoek Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen 28 februari 2013 1 Inleiding Deze handreiking verschijnt in het kader van de door de KNOV uitgevoerde pilot over het 34 weken

Nadere informatie

1. Opening en voorstelronde De voorzitter, Josefien Kursten, heet iedereen van harte welkom. Er volgt een kennismakingsronde.

1. Opening en voorstelronde De voorzitter, Josefien Kursten, heet iedereen van harte welkom. Er volgt een kennismakingsronde. Verslag Consultatiebijeenkomst verloskunde Datum: 15 maart 2012 Tijd: 15.00-17.30 uur Locatie: NZa Aanwezig De heer Bos (CPZ), Mevrouw Wijsen (CPZ), De heer Becker Hoff (KNOV), De heer Buisman (KNOV),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 769 Initiatiefnota van het lid Wolbert over afschaffing van de eigen bijdrage bij bevallingen in het ziekenhuis Nr. 2 INITIATIEFNOTA Voorwoord

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

Healthy Pregnancy 4-All 2 Kraamzorg onderzoek

Healthy Pregnancy 4-All 2 Kraamzorg onderzoek Healthy Pregnancy 4-All 2 Kraamzorg onderzoek Dag van de kraamzorg 08-09-2015 drs. J Lagendijk, arts-onderzoeker Inhoud Sociale geneeskunde Het onderzoek Healthy Pregnancy 4 All 1 & 2 Het kraamzorg project

Nadere informatie

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij.

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij. Verbindt Verbetert Versterkt Jaarplan 2016 Samen de beweging maken Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij Inleiding De maatschappij verandert. We regelen steeds meer zelf. De zorgvraag neemt

Nadere informatie

AGENDA. Data Populatie ouderen Amsterdam nu en 2030 Veranderende rol van de verzekeraar - visie Agis - spelers - uitgangspunten Agis Vragen

AGENDA. Data Populatie ouderen Amsterdam nu en 2030 Veranderende rol van de verzekeraar - visie Agis - spelers - uitgangspunten Agis Vragen OUDERENZORG AGENDA Data Populatie ouderen Amsterdam nu en 2030 Veranderende rol van de verzekeraar - visie Agis - spelers - uitgangspunten Agis Vragen Zorggebruik op Agis data Het zorggebruik van 65+ Agis

Nadere informatie