Bijlage 1 IMPLEMENTATIEPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1 IMPLEMENTATIEPLAN 2013-2015"

Transcriptie

1 Bijlage 1 IMPLEMENTATIEPLAN Gezamenlijk op weg in het geboortezorg landschap Datum Auteur Status Versie Bestand 3 april 2013 Hans van den Berg 1.0 Bijlage 1 Implementatieplan , Menzis. Alle rechten voorbehouden. Eigendomsrecht en geheimhouding Dit document is eigendom van Stichting Menzis Beheer (hierna te noemen: Menzis), bevat bedrijfsinformatie van Menzis en is vertrouwelijk. Het is niet toegestaan dit document of de daarin vervatte informatie te (laten) vermenigvuldigen en/of openbaar te (laten) maken, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Menzis. Ook voor onderdelen waarvan auteursrechten bij derden berusten geldt dat verdere vermenigvuldiging en/of openbaarmaking niet is toegestaan. Menzis behoudt zich alle (intellectuele eigendoms)rechten voor. De informatie mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld, waarbij in het bijzonder geldt dat het gebruik in relatie met branchegenoten uitdrukkelijk is uitgesloten.

2 Samenvatting De geboortezorg in Nederland heeft de laatste jaren met veel uitdagingen te maken, zoals een hoge perinatale sterfte bevolkingskrimp het wegvallen van de mogelijkheid om poliklinisch te bevallen het ontstaan van geboortecentra centralisering van ziekenhuizen verschil van inzicht over de geboortezorg concurrentie tussen de diverse zorgverleners. Er bestaat discussie over het centraliseren van ziekenhuiszorg (geboortezorg in het bijzonder) in combinatie met de gevolgen daarvan voor klanten. Bepalen ziekenhuizen zelf welke geboortezorg waar nog wordt geboden? Of trekken de zorgverleners, klantenorganisaties en zorgverzekeraars hierin samen op? De visie van Menzis is dat keuzes in concentratie en spreiding gemaakt moeten worden op basis van de behoeften van de klant. Uiteraard dient daarbij de kwaliteit en de doelmatigheid zo optimaal mogelijk te zijn. Mede naar aanleiding van ontwikkelingen in de provincie Groningen met het project Groningen Geboortezorg 1 pakt Menzis de regierol door een visie op te stellen op het toekomstig geboortezorg landschap en de inkoop van geboortezorg. We schetsen welke voorzieningen onze klanten belangrijk vinden en waarin we willen investeren. Deze visie en bijhorende agenda bespreekt Menzis met diverse stakeholders. Menzis zet in op de inkoop van zorg via een multidisciplinaire praktijkvoering, waar geïntegreerde geboortezorg deel van uit maakt. Er wordt niet meer gesproken over een 1 e en 2 e lijn. In 2015 dienen de eerste overeenkomsten met multidisciplinair werkende praktijken afgesloten te zijn. De geboortezorg dient kwalitatief hoogwaardig, veilig en betaalbaar te zijn. Doel is dat de klant tevreden terugkijkt op de geboortezorg die ze heeft ontvangen. Via geïntegreerde geboortezorg is en blijft de geboortezorg voor iedereen dichtbij beschikbaar. Dit kan niet zonder verregaande afspraken tussen de 1 e en 2 e lijn, zodat vanuit één praktijk klantgerichte zorg op alle niveaus (1 e en 2 e lijn) wordt aangeboden. Zorgverlening is hierbij doelmatig, efficiënt en effectief. Door continuïteit in de begeleiding van de klant is het aantal overdrachtsmomenten minimaal met als gevolg een kleiner risico op complicaties. 1 2/13

3 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Inhoudsopgave 3 Inleiding en opdracht 4 1 Ontwikkelingen in de geboortezorg Perinatale sterfte Grip op (geboorte)kosten Financiering geboortezorg Regionale verschillen 7 2 Visie Menzis op geboortezorg (landschap) Missie Menzis Klantparticipatie Welke zorgverleners 9 3 Inkoopstrategie Zorgvraag Experimenten Inkoopcriteria 10 4 Kalender 13 3/13

4 Inleiding In deze beleidsvisie wordt de inrichting van het zorglandschap voor geboortezorg beschreven. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de kernwerkgebieden van Menzis. In deze geboortezorg staat de klant (zwangere) centraal en is de efficiënte en doelmatige zorg afgestemd op de specifieke zorgvraag van de klant. Hierbij dient de zorg op de juiste plaats en tijd tegen een betaalbare prijs te worden geleverd. De visie van Menzis over de geboortezorg in 2015 kunt u lezen in het document Geboortezorg in De totstandkoming van deze visie en de implementatie van het traject kunt u nader lezen in dit document. De volgende onderdelen komen naar voren; - Belangrijke ontwikkelingen binnen de geboortezorg - De visie op geboortezorg met inkoopcriteria en uitkomsten van de inkoopstrategie, met onderdelen als klantparticipatie, substitutie 2 e naar 1 e lijn en een tijdspad - Jaarkalender Wilt u een gesprek met iemand van Menzis over dit onderwerp, dan kunt u dit aangeven via 4/13

5 1. Ontwikkelingen in de geboortezorg 1.1 Perinatale sterfte Nederland heeft nog steeds een uniek verloskundig systeem. Dit systeem is de laatste jaren flink in beroering gebracht doordat uit cijfers bleek dat de perinatale sterfte in Nederland hoger is dan in de omringende landen (2004). Van West Europa had Nederland de hoogste sterftecijfers van baby s in de eerste levensweek. 2 Er zat een groot kwaliteitsverschil van de verloskundige zorg in het ziekenhuis tijdens en buiten de kantooruren; de verschillende zorgprofessionals werken niet optimaal samen. 3 Een zwangere vrouw die tijdens de bevalling werd overgedragen door de verloskundige aan de gynaecoloog had een relatief hoog risico op een ongunstige bevalling. De diverse aanbevelingen van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte zijn aan de minister van VWS aangeboden om deze zorg rond zwangerschap en geboorte te verbeteren. Gelukkig blijkt uit recente cijfers dat de sterfte onder voldragen baby s is gedaald (zie hiervoor hoofdstuk 4.3). Via de adviesaanvraag aan de NZA wil de minister samenwerking en onderlinge gegevensoverdracht door professionals stimuleren door prikkels in de bekostiging te verbeteren. Babysterfte in Europa Mohangoo AD, Buitendijk SE, Hukkelhoven CWPM. Hoge perinatale sterfte in Nederland vergeleken met andere Europese landen: De Peristat-II studie. 3 Inspectie voor de Gezondheidszorg, september 2011 in samenwerking met RIVM en TNO. 5/13

6 1.2 Grip op (geboorte)zorgkosten Begin 2010 kwam de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte met haar alarmerende nota Een goed begin 4. De toen zittende Minister Klink, ontwikkelde het plan om verloskundige zorg te concentreren in een aantal ziekenhuizen. Minister Schippers heeft het advies van Klink overgenomen om een noodzakelijke verloskundige/gynaecologische behandeling binnen een kwartier te starten en werkt momenteel aan de uitwerking hiervan. Naast de concentratie van de verloskundige zorg bestaan er groeiende financiële onzekerheden. Dit maakt het noodzakelijk dat Menzis meer grip krijgt op de kosten en met name die van de ziekenhuiszorg - zodat we deze kosten beter kunnen inschatten en minder risico lopen. Tegelijkertijd is er een kanteling gaande naar een minder omvangrijke tweede lijn en naar een versterkte eerste lijn. Het betreft hier minder complexe zorg die in de 1 e lijn kan plaatsvinden. Geboortezorg maakt voor een gering gedeelte onderdeel uit van de totale zorgkosten. In 2007 werd landelijk circa 1,55 miljard besteed aan zwangerschap, bevalling en kraambed. Dat is 2,1% van de totale zorgkosten in Nederland 5. 4 Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte. Een goed begin. Veilig zorg rondom zwangerschap en geboorte. Utrecht, december De kosten worden getoond volgens perspectief vd zorgrekeningen van het CBS (brede definitie vd zorgkosten, waaronder alternatieve geneeswijzen, bedrijfsgezondheidszorg en betaalde kinderopvang) 6/13

7 1.3 Financiering geboortezorg Binnen de financiering van de geboortezorg in de huidige systematiek bestaan enkele perverse prikkels. De huidige financiering van de geboortezorg vindt plaats binnen verschillende budgettaire kaders. De bekostiging van de verloskundige is gebaseerd op tijdsklassen in perioden van weken gedurende de zwangerschap. Dit kan leiden tot een prikkel om over een tijdsgrens heen te gaan alvorens de zwangere door te verwijzen naar de tweedelijn. Deze prikkel is het sterkst rondom de bevalling. Soms wordt de zwangere onnodig in de 2 e lijn begeleid, terwijl hier medisch gezien geen aanleiding voor is. In de tweede lijn bestaat een prikkel voor extra productie. Deze wordt deels veroorzaakt door prestatiebekostiging. Omdat gynaecologen die niet in loondienst zijn voor hun inkomen volledig afhankelijk zijn van het honorariumdeel van DBC-zorgproducten, kan dit leiden tot een prikkel om de zwangere sneller over te nemen uit de eerste lijn. Deze prikkel is aanwezig totdat het tijdelijke omzetplafond voor medisch specialisten is bereikt en de behandeling dus niet tot (extra) inkomen leidt. 6 De NZa heeft in juni 2012 een advies over de bekostiging van de geboortezorg uitgebracht aan de minister van VWS. Eén van de adviezen betreft het experimenteren met integrale bekostiging, binnen de gehele keten van geboortezorg. Het meest ideale experiment vindt de NZa een samenwerkingsverband tussen verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden uit één regio, die zorg leveren voor 'hun zwangeren', waarbij per zwangere één totaalbedrag voor alle zorg wordt ontvangen. Dus vanaf de eerste intake tot en met de zorg tot 6 weken na de bevalling. Onderling bepalen de zorgverleners wie welk deel van het totaalbedrag ontvangt. Deze experimenten kunnen plaatsvinden binnen de beleidsregel innovatie voor nieuwe zorgprestaties. 7 Er is een aantal experimenten aangemeld bij de NZa. Dit biedt de zorgverleners kansen, maar levert ook spanningen in onderlinge verhoudingen op. Echter met visie, openheid, een slimme aanpak en de bereidheid om het belang van de klant uitgangspunt te laten zijn, is volgens Menzis een goede uitkomst mogelijk. 1.4 Regionale verschillen Landelijke ontwikkelingen kunnen op regionaal niveau een verschil in impact hebben. Bevolkingskrimp kan bijvoorbeeld zorgen voor centralisering van ziekenhuisfaciliteiten en tot het wegvallen van de mogelijkheid om poliklinisch te bevallen. Regionaal vindt er een andere invulling plaats van de geboortezorg die afhangt van de plaatselijke omstandigheden en de vraag van klanten. In het westen van Nederland bestaan al langere tijd geboortecentra, vanuit verschillende kanten gemanaged (vanuit de kraamzorg, verloskunde, ziekenhuis), terwijl in andere regio s bijvoorbeeld nog verloskundig actieve huisartsen actief zijn (vooral in Friesland). Centralisering van ziekenhuizen is een item dat overal speelt en de mate van concurrentie en samenwerking verschilt per regio. Bij de inrichting van de geboortezorg houdt Menzis rekening met deze lokale verschillen en bepalen de vereiste inzet. 6 Nederlandse Zorgautoriteit Knelpuntenanalyse Integrale verloskundige zorg, Nederlandse Zorgautoriteit. Advies bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte. Het stimuleren van samenwerking. 7/13

8 1. Visie Menzis op geboortezorg 2.1 Missie Menzis Menzis is een maatschappelijk betrokken zorgverzekeraar. Een organisatie zonder winstoogmerk. We garanderen kwalitatief goede, betaalbare en beschikbare zorg om zo het welzijn van onze klanten te bevorderen. Dit bewerkstelligen we door: - een sterke geïntegreerde eerste lijn. - beheerste en gematigde ontwikkeling van zorgkosten in de tweede lijn met behoud/verbetering van kwaliteit van zorg. - terugbrengen van de organisatiekosten Menzis concern. Op deze manier willen we de last van stijgende zorgkosten en strengere solvabiliteitseisen zo min mogelijk bij onze klanten neer leggen. Uitgangspunten - Een optimale geboortezorg vanuit de behoeften van de klant, met de best haalbare uitkomst voor moeder en kind. - Zorg die zo dicht mogelijk bij het huis van de klant is georganiseerd, met een onderscheid tussen planbare en acute zorg. - Keuzemogelijkheid voor geboortecentrum of thuisbevalling. - Een goede samenwerking en communicatie tussen de verschillende zorgverleners rond geboortezorg, op basis van regionale/lokale afspraken. - Een eenduidige informatievoorziening, waardoor iedere zwangere weet bij wie zij voor welke zorg terecht kan en hoe de inhoud van de geboortezorg er uit ziet. Voor de juiste zorginkoop binnen de 1 e en 2 e lijns geboortezorg verwacht Menzis vanuit het zorgveld een multidisciplinaire geïntegreerde praktijkvoering met snelle afstemming tussen alle relevante actoren binnen de geboortezorg (verloskunde (1 e en 2 e lijn) en kraamzorg). Deze praktijkvoering heeft als resultaat een samenhangend, geïntegreerd aanbod rond de klant, dat in staat is knelpunten te voorkomen of op te lossen. 2.2 Klantparticipatie Hoe moet het zorglandschap eruit zien? Om deze vraag te kunnen beantwoorden dient de (regionale) behoefte van de klant duidelijk te zijn en de ontwikkelingen die daarop invloed hebben. Er zijn veel ontwikkelingen binnen de geboortezorg, waarbij de vraag van de klant vaak onderbelicht is. In de inrichting dient het volgende worden overwogen: wil een klant in een geboortecentrum bevallen of kiest ze ten alle tijde voor een thuisbevalling? Deze behoefte en wensen van de klant zijn onder andere beschreven in de Deliver 8 studie en worden meegenomen in de voorliggende inkoopstrategie van Menzis. Uit de Deliver studie blijkt onder andere dat vrouwen meer begeleiding wensen van verloskundigen in én buiten het ziekenhuis. Om onze visie en strategie bij klanten te toetsen gaan we gebruik maken van cocreatie 9. Verder worden Regionale Zorgbelangorganisaties door Menzis betrokken bij de regionale invulling van het geboortezorglandschap. Tot slot wil Menzis een instrument ontwikkelen dat een continue terugkoppeling geeft van de klantervaring in de geboortezorg, zodat zij op basis hiervan de inkoop van geboortezorg aan kan 8 9 een online Menzisplatform waar aan de hand van stellingen de meningen van de klanten van Menzis gehoord worden 8/13

9 scherpen. Menzis gaat bij klanten deze uitvraag doen. Hierbij zet Menzis in op één instrument waarin alle disciplines (verloskundige, ziekenhuis en kraamzorg) geëvalueerd worden (integrale vragenlijst). Uitgangpunten - het bieden van keuzevrijheid voor de klant voor zorgverlener; - het bieden van keuzevrijheid voor de plaats van de bevalling (thuis, geboortecentrum, ziekenhuis); - een aanmeldingsprocedure voor de zwangere die helder en eenduidig is; bij voorkeur 1 loket; - informatievoorziening aan de klant die helder en eenduidig is, dusdanig dat de zwangere haar keuzes onderbouwd kan maken (dit betreft ook de vergoeding van de zorg); - er vindt structureel klantraadpleging plaats; - het bieden van continuïteit in persoon (1 aanspreekpunt). 2.3 Welke zorgverleners Menzis vindt dat zorgverleners de komende 3 jaar moeten toewerken naar een vergaande vorm van multidisciplinaire samenwerking, zodat Menzis in 2015 kan contracteren. Met diverse partijen wil Menzis hierover in 2013 al afspraken maken. De uiteindelijke implementatie in het inkoopbeleid kan dan in 2015 plaatsvinden. Uiteraard dienen ook uitkomsten van andere initiatieven in Nederland worden meegenomen. Die samenwerking moet in 2014 resulteren in een geïntegreerde praktijkvoering. Monodisciplinair werkende zorgverleners wil Menzis vanaf 2015 niet meer contracteren. Dit resulteert in integrale financieringsafspraken met multidisciplinaire praktijken in Een en ander dient in overleg met VwS en de NZa te worden afgestemd. 9/13

10 2. Inkoopstrategie 3.1 Zorgvraag Menzis werkt aan een toekomstbestendig zorglandschap in de regio. Hierbij is het van belang te kunnen inschatten hoe de regio zich ontwikkeld op diverse terreinen (bv infrastructuur en bevolkingsgroei of daling). Aan de hand van deze gegevens en de zorgvraag wordt de strategie aangepast. Ook hier geldt als uitgangspunt de juiste zorg op de juiste plaats, tegen een gewenste kwaliteit en doelmatigheid. In samenwerking met regioteams worden bestaande analyses uitgediept, opgemaakt en gebruikt voor de inkoop van geboortezorg. 3.2 Experimenten Menzis is in onderhandeling met zowel 1 e als 2 e lijns partijen over experimenten betreffende Integrale geboortezorg en bekostiging (o.a. Groningen, Arnhem, Tiel en Den Haag). Hierbij nemen we de uitgangspunten van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte 10 mee. De inzet is zorgverbetering, waarbij integrale bekostiging als middel wordt gebruikt. Hierbij maken we gebruik van de ervaring bij de inkoop van ketenzorg bij chronisch zieken. 3.3 Inkoopcriteria Verschillende karakteristieken van de geboortezorg vragen om een andere benadering en organisatie van zorg. Hieronder benoemen we een aantal aandachtspunten. Multidisciplinaire samenwerking Kan de zorg vanuit één expertisegebied geleverd worden of is een samenspel nodig van meerdere expertisegebieden binnen de geboortezorg? Daarnaast is relevant hoe intensief de samenwerking moet zijn. - Kan worden volstaan met een intercollegiaal consult op afroep? - Of moet er sprake zijn van een intensieve samenwerking waarbij het noodzakelijk is om gelijktijdig gedurende een langere periode de klant te begeleiden? Zorgpad en zorg Zorgverleners in de verloskundige keten moeten gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor goede samenhangende zorg. Zowel op basis van een zorgpad voor een ongecompliceerde bevalling begeleid door de verloskundige als op basis van een zorgpad voor een gecompliceerde bevalling, waarbij per indicatie wordt vastgesteld wie de zorg begeleid. Ook hier is het van belang dat deze samenwerking op basis van vertrouwen en respect plaatsvindt. Samenwerking kan hierbij de praktijk overstijgen. Dit kan mono-, maar zeker ook multidisciplinair plaatsvinden. Denk hierbij aan samenwerking tussen kraamcentra, een of meerdere verloskundigenpraktijken en een ziekenhuis. Menzis heeft de voorkeur voor één aanspreekpunt, die in goed overleg volgens gedeelde protocollen bepaalt wie de zorg verleent. Effectieve zorg De klant ontvangt zorg volgens de laatste stand van wetenschap. Bevoegde en bekwame zorgverleners op het gebied van het behandelen en begeleiden van de klant worden door Menzis gecontracteerd. Effectieve zorg bevordert dat de klant zorg op maat ontvangt en voorkomt onnodig gemaakte kosten. 10 Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte. Een goed begin. Veilig zorg rondom zwangerschap en geboorte. Utrecht, december /13

11 Toegankelijke zorg Menzis koopt geboortezorg in die 24 uur per dag beschikbaar en bereikbaar is. Hierbij is ook spreiding van de zorg van belang. In provincies met relatief weinig zorgverleners is minder keuze voor de klant. Die gebieden kunnen weer interessant zijn voor toetreders. Menzis houdt hier bij de inkoop van geboortezorg rekening mee. Vrije toegang zonder wachtlijsten is, vooral bij geboortezorg, van belang. Continuïteit van zorg Menzis zet in op continuïteit bij de bevalling. Uit literatuur blijkt dat continuïteit van zorg leidt tot een grotere tevredenheid van klanten Verwijzing tijdens de bevalling is een belangrijke reden van ontevredenheid 14. Dit geldt zowel voor overdracht binnen de 1 e lijn, als voor overdracht van de 1 e lijn naar de 2 e lijn 15. Menzis pleit derhalve voor één aanspreekpunt voor iedere klant. De aanwezigheid van de eigen eerstelijns zorgverlener bij de bevalling, al dan niet in combinatie met een andere zorgverlener, verhoogt de tevredenheid 16. Door continue begeleiding tijdens de bevalling vermindert het aantal vaginale kunstverlossingen, is minder vaak pijnbestrijding nodig en wordt de tevredenheid van de klant over de bevalling verder vergroot Tijdigheid van zorg Met betrekking tot het criterium tijdigheid is de bereikbaarheid van 2 e lijnszorg voor de klant van belang. Hoeveel tijd verstrijkt er tussen het moment waarop het besluit wordt genomen om per direct 2 e lijns zorg in te schakelen tot het moment waarop de 2 e lijnszorg voorziening is bereikt. Het beslismoment kan zijn: Acute medische situatie van een zwangere, die al onder begeleiding van een gynaecoloog is, waarbij het noodzakelijk is dat zij zo spoedig mogelijk een ziekenhuis met 2 e lijns acute verloskundige zorgvoorzieningen bereikt. Acute medische situatie van een zwangere, die onder begeleiding van een verloskundige is, waarbij het noodzakelijk is dat zij zo spoedig mogelijk een ziekenhuis met 2 e lijns acute verloskundige zorgvoorzieningen bereikt. Moment waarop de verloskundige bij een thuisbevalling besluit dat de acute verloskundige zorg moet worden overgenomen door de 2 e lijn. 11 Rijnders M, Interventions in midwife led care in the Netherlands to achieve optimal birth outcomes. Effects and women s experiences. Proefschrift Universiteit van Amsterdam, juni Fontein, Y. The comparison of birth outcomes and birth experiences of low-risk women in different sized midwifery practices in the Netherlands. Women Birth Sep;23(3): Epub 2010 Mar Wiegers, T.A. The quality of maternity care services as experienced by women in the Netherlands. BMC Pregnancy Childbirth May 9;9: Rijnders M, Interventions in midwife led care in the Netherlands to achieve optimal birth outcomes. Effects and women s experiences. Proefschrift Universiteit van Amsterdam, juni Fontein, Y. The comparison of birth outcomes and birth experiences of low-risk women in different sized midwifery practices in the Netherlands. Women Birth Sep;23(3): Epub 2010 Mar Klomp T., Spelten, E., Meijde, M van der. DELIVER: een studie naar de eerstelijns verloskundige zorg in Nederland. In: Tijdschrift voor Verloskundigen, 2008, 33(juli/augustus), p Bonsei GJ, Birnie E, Denktas S. Lijnen in de perinatale sterfte. Signalementstudie Zwangerschap en Geboorte Rotterdam: Erasmus MC, De Graaf JP, Ravelli AC. Increased adverse perinale outcome of hospital delivery at night. BJOG 2010;117: /13

12 Moment waarop een verloskundige bij een poliklinische bevalling of een bevalling in een geboortecentrum besluit dat de acute verloskundige zorg moet worden overgenomen door de 2 e lijn. Op dit moment geldt de aanrijdtijd van 45 minuten voor een ambulance 20. In de Zorgbalans wordt een normtijd gehanteerd van 30 minuten voor het bereiken van spoedeisende hulpdiensten met de auto. In meer dan 95% van de ritten naar een ziekenhuis wordt gebruikt gemaakt van eigen vervoer (schatting op basis van gegevens van het RIVM. 22 ) Met betrekking tot de 45 minuten norm is er recentelijk nog een uitspraak gedaan door de minister van VWS. Hierin geeft de minister aan dat de bereikbaarheidsnorm van 45 minuten niet mag worden overschreden.. Reistijd tot dichtstbijzijnde ziekenhuis (exclusief buitenpoliklinieken) 2011 (bron: RIVM, 2011c, AND, 2011) 20 Analyse van het effect van mogelijke sluiting van de spoedeisende hulpen in Oost-Groningen op de bereikbaarheid; RIVM; Zorgbalans 2010; de prestaties van de Nederlandse zorg: RIVM; Tijdsduren in de ambulancezorg; analyse van spoedinzetten in 2009; RIVM; /13

13 4. Kalender De toekomstvisie op het zorglandschap zal niet van vandaag op morgen gerealiseerd worden. Het is een proces dat stap voor stap wordt ingevuld. In samenspraak met zorgverleners en klanten en op basis van voortschrijdend inzicht zal de visie ook gaandeweg worden aangescherpt. Hieronder volgt de jaarkalender bij de inkoop van de geboortezorg in de komende drie jaren. De activiteiten in de jaarkalender worden hoofdzakelijk ingezet vanuit Menzis. Opstellen visie geboortezorg Inkoopstrategie Inkoop/outputcriteria/ KPI s vaststellen Klantstrategie Substitutie 2 e naar 1 e lijn Regiobeleid Communicatieplan Pilots Integrale Bekostiging Mei Inkoopstrategie 2014/2015 is in september 2013 bekend KPI s op/bijstellen en evalueren; Overleg met het veld Overleg inzet Zorgbelang Afspraken maken pilot Integrale bekostiging Analyse lopende projecten. Inspelen op inkoopstrategie Juni 2013 afgerond 1 e helft van het jaar per regio afspraken met mogelijke deelnemers. Mogelijk start met pilots begin Beleidsregel innovatie; overleg NZa KPI s op/bijstellen en evalueren Geïntegreerde praktijkvoering/ exploitatie Evalueren Starten pilots. Evalueren; samenstelling; verloop pilot. Financiële afspraken. 1 rechtspersoon KPI s op/bijstellen en evalueren Geïntegreerde praktijkvoering/ exploitatie Evalueren Invoering Integrale bekostiging. Contractpartij: Contacteren Multidisciplinair praktijk Onderzoek Kto klanten; tevredenheid Financiering; inventariseren dubbele bekostiging Presentatie veld Mei Afhankelijk van Regionale analyse 1 e helft van 2013 afgerond Kalender inkoop geboortezorg ontwikkelingen Analyse evalueren en aanpassen Kto klanten; tevredenheid tov Onderzoek uitkomsten kosten tov Afhankelijk van ontwikkelingen Analyse evalueren en aanpassen 13/13

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. 2017Geboortezorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. 2017Geboortezorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2017Geboortezorg Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid geboortezorg 2017 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eisen aan zorgaanbieders en zorgverlening 6 2.3 Inkoop

Nadere informatie

Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 2008

Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 2008 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 0018 00 EA Den Haag Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 008 Hierbij

Nadere informatie

Nieuwe balans in verloskundige zorg KNOV kiest voor een integraal zorgmodel op basis van gelijkwaardigheid

Nieuwe balans in verloskundige zorg KNOV kiest voor een integraal zorgmodel op basis van gelijkwaardigheid Nieuwe balans in verloskundige zorg KNOV kiest voor een integraal zorgmodel op basis van gelijkwaardigheid De verloskundigen, verenigd in de KNOV, zijn autoriteit op het gebied van verloskundige zorg en

Nadere informatie

Over de grenzen van de eigen praktijk 1 Hoe geeft de verloskundige cliëntgericht werken vorm met de hele keten?

Over de grenzen van de eigen praktijk 1 Hoe geeft de verloskundige cliëntgericht werken vorm met de hele keten? Over de grenzen van de eigen praktijk 1 Hoe geeft de verloskundige cliëntgericht werken vorm met de hele keten? De Inspectie voor de Gezondheidszorg spreekt in haar recente rapport (juni 2014) 2 haar waardering

Nadere informatie

The Lancet Midwifery Series

The Lancet Midwifery Series The Lancet Midwifery Series Een artikelenreeks over de invloed van verloskundigenzorg op vrouwen en hun pasgeborenen, gezinnen, families en gemeenschappen Joke Klinkert, verloskundige, MPH, directeur EVAA

Nadere informatie

Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016

Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016 Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016 6 juli 2015 1. Beleid zorginkoop ZBC s 2016 1.1 Algemene lijn inkoop ZBC Voor het contracteringsproces 2016 gaan wij zowel nieuwe zorgaanbieders

Nadere informatie

Visie op zorg: marktwerking anno nu

Visie op zorg: marktwerking anno nu Visie op zorg: marktwerking anno nu 5 juni 2014 Stelling: Zonder samenwerking geen verandering in de zorg Agenda Visie op ziekenhuiszorg Aanpak transitie Toekomst: innovatie en preventie 2 Visie op ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind!

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen verder, samen beter! Iedere vrouw heeft recht op professionele geboortezorg die haar en haar gezin in het proces van kinderwens, zwangerschap,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Naar een patiëntvriendelijke zorgorganisatie Een discussienota van Zorgbelang Fryslân

Naar een patiëntvriendelijke zorgorganisatie Een discussienota van Zorgbelang Fryslân Naar een patiëntvriendelijke zorgorganisatie Een discussienota van Zorgbelang Fryslân De start van een discussie Vier redenen voor deze discussienota 1. Geen financiële groei meer 2. Patiënten weten meer

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Healthy Pregnancy 4 All vroege start, lang profijt. Adja Waelput. 8 juni 2015, UMCG

Healthy Pregnancy 4 All vroege start, lang profijt. Adja Waelput. 8 juni 2015, UMCG Healthy Pregnancy 4 All vroege start, lang profijt Adja Waelput 8 juni 2015, UMCG Gezond ouder worden gebeurt in de baarmoeder en die verschillen zijn er al vanaf de geboorte Perinatale sterfte 2000-2008

Nadere informatie

UMC Kraamzorg. De zorgverzekering voor universitair medische centra

UMC Kraamzorg. De zorgverzekering voor universitair medische centra UMC Kraamzorg De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering voor universitair medische centra 3 Bij een speciale gebeurtenis hoort speciale zorg UMC Zorgverzekering feliciteert

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Betreft: Samenwerking in de geboortezorg: positieve ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen

Betreft: Samenwerking in de geboortezorg: positieve ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v de Minister, de Weledelgeleerde Vrouwe Drs. E. I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Betreft: Samenwerking in de geboortezorg: positieve ontwikkelingen,

Nadere informatie

rapportage Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Minister van VWS Inspecteur-generaal

rapportage Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Minister van VWS Inspecteur-generaal Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2013-544992 rapportage Aan Van Vie Kopie Onderwerp Minister van VWS Inspecteur-generaal Verloskundige zorg regio Meppel

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot het direct pauzeren van alle gesprekken aangaande integrale tarifering Geboortezorg

Betreft: Verzoek tot het direct pauzeren van alle gesprekken aangaande integrale tarifering Geboortezorg Aan: Minister mw. drs. E.I. Schippers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Baarn, 17 mei 2016 Betreft: Verzoek tot het direct pauzeren van alle gesprekken

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Kraamzorg 2016 1 Coöperatie VGZ u.a.

Zorginkoopbeleid. Kraamzorg 2016 1 Coöperatie VGZ u.a. Zorginkoopbeleid Kraamzorg 2016 1 Coöperatie VGZ u.a. 1 Er heeft een vertaalslag plaats gevonden van dit Zorginkoopbeleid Kraamzorg 2016 naar de Zorgovereenkomst Kraamzorg 2016. Rechten kunnen uitsluitend

Nadere informatie

De geboortezorgorganisatie. Organisatiemodellen integrale geboortezorg

De geboortezorgorganisatie. Organisatiemodellen integrale geboortezorg De geboortezorgorganisatie Organisatiemodellen integrale geboortezorg Presentatie Frederik Schutte 19 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Wat en waarom een geboortezorgorganisatie? 2. Stappenplan 3. De modellen

Nadere informatie

Waarom een zorgpad voor zwangeren met sociale risicofactoren:

Waarom een zorgpad voor zwangeren met sociale risicofactoren: Inleiding Zorgpad In Hoogeveen hebben wij een relatief hoog percentage achterstandsgebieden, vergelijkbaar met Rotterdam (60%). Het verschil met Rotterdam is dat het in Hoogeveen gaat om een autochtone

Nadere informatie

Afschaffing eigen bijdrage bij bevallingen in het ziekenhuis - Initiatiefnota-

Afschaffing eigen bijdrage bij bevallingen in het ziekenhuis - Initiatiefnota- Afschaffing eigen bijdrage bij bevallingen in het ziekenhuis - Initiatiefnota- Partij van de Arbeid Oktober 2013 Voorwoord Ook al is de reputatie van de Nederlandse gezondheidszorg goed en werken veel

Nadere informatie

Rik van Lente. Gezondheid = Holland =

Rik van Lente. Gezondheid = Holland = Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Verloskundige zorg en Kraamzorg 2014 Rik van Lente Gezondheid = Holland = 2 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2013 is de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar

Met ingang van 1 januari 2013 is de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar Inkoop Geriatrische Revalidatiezorg 2015 Inkoop GRZ 2015 Met ingang van 1 januari 2013 is de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar de Zvw. De afgelopen twee jaar is de zorg

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Materiële Controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 22 februari 2016 Martin Eising Definitief 1.0 Controleplan 2016 AO IC controle

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2955 Vragen van het lid

Nadere informatie

Toelichting bij Leidraden College Perinatale Zorg

Toelichting bij Leidraden College Perinatale Zorg Toelichting bij Leidraden College Perinatale Zorg Het College Perinatale Zorg (CPZ) voert de aanbevelingen van het Advies van de Stuurgroep zwangerschap en geboorte uit 1, aangevuld met de meest recente

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het uitkleden van de ziekenhuiszorg in Noord-Holland. (2012Z14913).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het uitkleden van de ziekenhuiszorg in Noord-Holland. (2012Z14913). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Reactie NVOG op het consultatiedocument Eerstelijns verloskundige zorg (april 2009)

Reactie NVOG op het consultatiedocument Eerstelijns verloskundige zorg (april 2009) Reactie NVOG op het consultatiedocument Eerstelijns verloskundige zorg (april 2009) Consultatievraag1: ja. Wij willen graag het volgende aanvullen: Op bladzijde 12 wordt gesproken over de poortwachterfunctie

Nadere informatie

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners.

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners. VSV s op koers 83% van de VSV s heeft een gezamenlijke visie opgesteld, waarbij moeder en kind centraal staan. Dat blijkt uit een inventarisatie die het CPZ samen met ActiZ heeft laten doen. Centrale vraagstelling

Nadere informatie

Integrale Geboortezorg in de praktijk

Integrale Geboortezorg in de praktijk Integrale Geboortezorg in de praktijk Stichting GeboorteKeten Johan Goudswaard 15 oktober 2015 Relatief hoge perinatale sterfte in Nederland Samen verantwoordelijk Waarom doen we aan integrale geboortezorg?

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg en kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Goede en betaalbare zorg, ook in de toekomst Een verdere verkenning van het toekomstige zorglandschap

Goede en betaalbare zorg, ook in de toekomst Een verdere verkenning van het toekomstige zorglandschap Goede en betaalbare zorg, ook in de toekomst Een verdere verkenning van het toekomstige zorglandschap Als maatschappelijk betrokken zorgverzekeraar zonder winstoogmerk, voelt Menzis de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

1. Opening en voorstelronde De voorzitter, Josefien Kursten, heet iedereen van harte welkom. Er volgt een kennismakingsronde.

1. Opening en voorstelronde De voorzitter, Josefien Kursten, heet iedereen van harte welkom. Er volgt een kennismakingsronde. Verslag Consultatiebijeenkomst verloskunde Datum: 15 maart 2012 Tijd: 15.00-17.30 uur Locatie: NZa Aanwezig De heer Bos (CPZ), Mevrouw Wijsen (CPZ), De heer Becker Hoff (KNOV), De heer Buisman (KNOV),

Nadere informatie

Zorgpaden voor niet-medische risicofactoren in de verloskundige zorg

Zorgpaden voor niet-medische risicofactoren in de verloskundige zorg Zorgpaden voor niet-medische risicofactoren in de verloskundige zorg Preconception Care and Risk Assessment during pregnancy Amber A. Vos arts-onderzoeker afdeling Verloskunde en Gynaecologie Erasmus MC

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Een voorbeeld uit de huisartsenzorg: digitalisering van de huisartsenpraktijk tbv patiënten

Een voorbeeld uit de huisartsenzorg: digitalisering van de huisartsenpraktijk tbv patiënten Het Cappuccinomodel Lezing op vrijdag 31 oktober 2014 bij de boekpresentatie, door prof. Guus Schrijvers, gezondheidseconoom en oud-hoogleraar Public Health Het Cappuccinomodel Populatiegebonden bekostiging

Nadere informatie

2016D23541 LIJST VAN VRAGEN

2016D23541 LIJST VAN VRAGEN 2016D23541 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 31 mei 2016

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 253 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 9 februari 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 9 februari 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7073

BELEIDSREGEL BR/CU-7073 BELEIDSREGEL Stoppen-met-rokenprogramma Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Healthy Pregnancy 4-All 2 Kraamzorg onderzoek

Healthy Pregnancy 4-All 2 Kraamzorg onderzoek Healthy Pregnancy 4-All 2 Kraamzorg onderzoek Dag van de kraamzorg 08-09-2015 drs. J Lagendijk, arts-onderzoeker Inhoud Sociale geneeskunde Het onderzoek Healthy Pregnancy 4 All 1 & 2 Het kraamzorg project

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Verloskundige zorg en Kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis.

Nadere informatie

Verloskundige zorg op de kaart Uitgangspunten KNOV Utrecht, juni 2010

Verloskundige zorg op de kaart Uitgangspunten KNOV Utrecht, juni 2010 Verloskundige zorg op de kaart Uitgangspunten KNOV Utrecht, juni 2010 De geboortezorg is de afgelopen jaren stevig onderwerp van debat, onder meer als gevolg van de relatief hoge babysterfte. Het rapport

Nadere informatie

AGENDA. Data Populatie ouderen Amsterdam nu en 2030 Veranderende rol van de verzekeraar - visie Agis - spelers - uitgangspunten Agis Vragen

AGENDA. Data Populatie ouderen Amsterdam nu en 2030 Veranderende rol van de verzekeraar - visie Agis - spelers - uitgangspunten Agis Vragen OUDERENZORG AGENDA Data Populatie ouderen Amsterdam nu en 2030 Veranderende rol van de verzekeraar - visie Agis - spelers - uitgangspunten Agis Vragen Zorggebruik op Agis data Het zorggebruik van 65+ Agis

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente

Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente De eerste resultaten van de samenwerking tussen MST en ZGT zijn onder handbereik. In januari 2015 start het gezamenlijke initiatief om de best mogelijke geboortezorg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte Nr. 87 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 juni 2016 De vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Verloskundige zorg en Kraamzorg 2010. Gefeliciteerd met uw zwangerschap!

Verloskundige zorg en Kraamzorg 2010. Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Verloskundige zorg en Kraamzorg 2010 Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

Handleiding contracteerproces Huisartsenzorg 2015-2016

Handleiding contracteerproces Huisartsenzorg 2015-2016 Handleiding contracteerproces Huisartsenzorg 2015-2016 Door middel van deze handleiding nemen we u stapsgewijs mee in het vullen van uw digitale overeenkomst. Neem de handleiding goed door tijdens uw voorbereiding,

Nadere informatie

Convenant Vitaal Vechtdal

Convenant Vitaal Vechtdal Convenant Vitaal Vechtdal Partijen komen door gezamenlijke regionale inspanning tot een verbetering van de vitaliteit van de individuele burger door o.a. individuele gezondheidszorg te koppelen aan een

Nadere informatie

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie

Samenvatting. Keuze voor à terme sterfte. Hoe werkt perinatale audit in de praktijk?

Samenvatting. Keuze voor à terme sterfte. Hoe werkt perinatale audit in de praktijk? Samenvatting In 2003 blijkt uit de eerste Peristatstudie dat de perinatale sterfte in 1998 2000 in Nederland het hoogst is binnen de toenmalige Europese Unie. In 2004 is de sterfte in Nederland gedaald

Nadere informatie

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst 24 april 2013, Deventer Leendert Tissink Msc Fysiotherapeut Van Zuilichem / Partners Oud Gastel; Docent

Nadere informatie

Deze vragenlijst vul je in door aan te kruisen in welke mate je het eens bent met de uitspraken in de vragenlijst.

Deze vragenlijst vul je in door aan te kruisen in welke mate je het eens bent met de uitspraken in de vragenlijst. Wij, Verloskundigenpraktijk Baarn, hebben je begeleid tijdens je zwangerschap, bevalling en/of kraambed. Omdat wij graag kwalitatief goede zorg willen aanbieden, zijn wij zelf voortdurend aan het onderzoeken

Nadere informatie

Masterclass: Organisatie geïntegreerde verloskundige zorg

Masterclass: Organisatie geïntegreerde verloskundige zorg Masterclass: Organisatie geïntegreerde verloskundige zorg Start: april 2012 te Utrecht Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Medisch 2017specialistische zorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Medisch 2017specialistische zorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Medisch 2017specialistische zorg Eno Zorgverzekeraar 2 Medisch specialistische zorg 2017 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid MSZ 2017 6 2.1 Inkoop via MultiZorg VRZ 6 2.2 Visie

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg Knelpuntenanalyse Integrale verloskundige zorg Januari 2012 Inhoud Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 8 8 1.2 Doelstelling 8 1.3 Context 9 1.4 Aanpak 1.5 Afbakening 9 10 1.6 Leeswijzer

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg 2014

Verloskundige zorg en kraamzorg 2014 Verloskundige zorg en kraamzorg 2014 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Een ZBC: win-win situatie voor patiënt, zorgverzekeraar en zorgverlener. Eva Robertson, Emmy van Woerden gynaecologen en initiatiefnemers

Een ZBC: win-win situatie voor patiënt, zorgverzekeraar en zorgverlener. Eva Robertson, Emmy van Woerden gynaecologen en initiatiefnemers Een ZBC: win-win situatie voor patiënt, zorgverzekeraar en zorgverlener Eva Robertson, Emmy van Woerden gynaecologen en initiatiefnemers Wat willen patiënten toegankelijke zorg goede communicatie en informatie

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. Naar een optimale structuur en functioneren van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Leeuwarden e.o.

PLAN VAN AANPAK. Naar een optimale structuur en functioneren van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Leeuwarden e.o. PLAN VAN AANPAK Naar een optimale structuur en functioneren van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Leeuwarden e.o. Juli 2012, Jelle Stekelenburg, gynaecoloog MCL Relinde van der Stouwe, verloskundige

Nadere informatie

Momentopname van een veld in beweging

Momentopname van een veld in beweging Momentopname van een veld in beweging Inventarisatie van de implementatie van het advies Een goed begin van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte door de Inspectie voor de Gezondheidszorg november 2011

Nadere informatie

In- & Outputmanagment van verzenden naar interactie

In- & Outputmanagment van verzenden naar interactie In- & Outputmanagment van verzenden naar interactie Intro Menzis Aanleiding & Werkwijze Resultaten (2009 2012) Document Communicatie Strategie strategie solution rendement stand van zaken Waar naar toe

Nadere informatie

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer?

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Geert Groenenboom, senior manager zorginkoop eerste lijn Achmea Divisie Zorg & Gezondheid 14 juni

Nadere informatie

Verandering op komst: functionele, integrale bekostiging voor niet-complexe chronische zorgvormen. Wat betekent dit voor u!

Verandering op komst: functionele, integrale bekostiging voor niet-complexe chronische zorgvormen. Wat betekent dit voor u! Verandering op komst: functionele, integrale bekostiging voor niet-complexe chronische zorgvormen Wat betekent dit voor u! Agenda 1. Actuele ontwikkelingen in de bekostiging 2. Wat is functionele bekostiging

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Medisch 2017specialistische zorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Medisch 2017specialistische zorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Medisch 2017specialistische zorg Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid MSZ 2017 6 2.1 Inkoop via MultiZorg VRZ 6 2.2 Visie op de zorg 6 2.3 Eisen aan zorgaanbieders

Nadere informatie

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket DE HUISARTSENPOST Armslag voor een goed eerstelijns loket De acute zorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Gewerkt wordt aan het vormen van een effectieve en aaneengesloten keten voor acute zorg. Beschikbaarheid,

Nadere informatie

KNOV-Visie. Voeding van de pasgeborene. Utrecht 2015

KNOV-Visie. Voeding van de pasgeborene. Utrecht 2015 1 5 KNOV-Visie Voeding van de pasgeborene Utrecht 015 6 1 7 8 9 10 11 1 1 1 15 16 17 18 19 0 1 5 6 7 8 9 0 1 5 6 7 8 9 0 CLIËNTE De cliënte en haar partner maken een geïnformeerde keuze over de voeding

Nadere informatie

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen December 2012 1. Inleiding In de algemene programmatekst Kwaliteit van Zorg zijn drie programmalijnen

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis Strategisch beleidsplan 2010-2015 Slingeland Ziekenhuis Voorwoord Voor u ligt de verkorte uitgave van het Strategisch Beleidsplan 2010-2015 van ons ziekenhuis. Deze uitgave is speciaal voor u als medewerker

Nadere informatie

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld.

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. Discussie zorgverleners over ontwikkeling eerstelijns spoedzorg : De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. De inwoner van Noord-Nederland

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 28 augustus 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 28 augustus 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg 2015

Verloskundige zorg en kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Bijlage bij brief: CZ/EKZ-2907532. WERKPLAN externe Stuurgroep zwangerschap en geboorte

Bijlage bij brief: CZ/EKZ-2907532. WERKPLAN externe Stuurgroep zwangerschap en geboorte Bijlage bij brief: CZ/EKZ-2907532 WERKPLAN externe Stuurgroep zwangerschap en geboorte INHOUDSOPGAVE 1 PROJECTDEFINITIE...1 1.1 AANLEIDING...1 1.2 UITDAGING EN DOEL(EN)...1 1.3 AFBAKENING...1 1.4 RESULTAAT...2

Nadere informatie

Marktscan Zorg rondom zwangerschap en geboorte

Marktscan Zorg rondom zwangerschap en geboorte Marktscan Zorg rondom zwangerschap en geboorte Weergave van de markt 2007-2012 december 2012 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Totstandkoming marktscans 11

Nadere informatie

Inkoopbeleid Verloskunde 2015

Inkoopbeleid Verloskunde 2015 Inkoopbeleid Verloskunde 2015 Achmea hanteert als kwaliteitsuitgangspunt dat elke zwangere goede en veilige zorg moet krijgen: als het kan in de 1 e lijn, in de 2 e lijn als het noodzakelijk is. Uitgangspunt

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Spon

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Spon Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Spon > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Aan de Raden van Bestuur van de ziekenhuizen in Nederland Archief RvB & Directoraten

Nadere informatie

Hoe kies ik een verloskundige die bij mij past?

Hoe kies ik een verloskundige die bij mij past? Hoe kies ik een verloskundige die bij mij past? 1 Inhoud Inleiding...2 De verloskundige...2 Wat is een verloskundige?...2 Wat doet de verloskundige?...2 Met wie werkt de verloskundige samen?...2 Vanaf

Nadere informatie

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017, 3502 GA Utrecht Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Geachte dr. E.A.A.

Nadere informatie

Visie op langdurige zorg: 4 beloftes van Coöperatie VGZ

Visie op langdurige zorg: 4 beloftes van Coöperatie VGZ Visie op langdurige zorg: 4 beloftes van Coöperatie VGZ Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven. A. Einstein Visie op langdurige zorg De langdurige zorg

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014

Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014 Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014 DE STAP NAAR VOREN SEPTEMBER 2013 Stand van zaken: introductie Menzis Menzis garandeert de beschikbaarheid van kwalitatief goede en betaalbare zorg om zo de leefkracht van

Nadere informatie

GGZ Jeugd en Zorginkoop door Coöperatie VGZ Maeike van der Lei Senior zorginkoper regio Noord

GGZ Jeugd en Zorginkoop door Coöperatie VGZ Maeike van der Lei Senior zorginkoper regio Noord GGZ Jeugd en Zorginkoop door Coöperatie VGZ Maeike van der Lei Senior zorginkoper regio Noord m.vanderlei-brouwer@vgz.nl 06-30871235 14 juni 2014 Agenda Aanleiding Fasering VGZ en gezondheidszorg K&J Curatieve

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg en Kraamzorg 2016 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Contractvormen in de curatieve GGZ

Contractvormen in de curatieve GGZ 1 Contractvormen in de curatieve GGZ Drs. Marja Appelman Jan Sonneveld, MSc Drs. Johan Visser Mr. Mirjam de Bruin SiRM Strategies in Regulated Markets Nieuwe Uitleg 24 2514 BR Den Haag Den Haag, 26 februari

Nadere informatie

INTEGRALE GEBOORTEZORG LEIDEN

INTEGRALE GEBOORTEZORG LEIDEN INTEGRALE GEBOORTEZORG LEIDEN ( I N C A S - 2 P I L O T ) oktober2014 Jaargang 1, editie 2 nummer 1 De eerste stappen naar gezamenlijke voorlichting De werkgroep Voorlichting heeft de afgelopen periode

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010

KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010 KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010 1. Aanleiding De kwaliteit van verloskundige zorg in Nederland staat volop in de belangstelling en wordt nauwlettend gevolgd door overheid, verzekeraars, cliënten en

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2013

Nieuwsbrief juni 2013 Klik hier als de nieuwsbrief niet correct is weergegeven Nieuwsbrief juni 2013 juni 2013 nr.3 Zilveren Kruis en uitgestelde kraamzorg Minder complicaties bij thuisbevalling Bijscholing partusassistentie

Nadere informatie