Tabel kwaliteit, tijdigheid en bereikbaarheid van zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tabel kwaliteit, tijdigheid en bereikbaarheid van zorg"

Transcriptie

1 Tabel kwaliteit, tijdigheid en bereikbaarheid van zorg Huisartsenzorg In de polisvoorwaarden stellen wij als voorwaarde aan de huisartsen dat zij ingeschreven dienen te staan in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst dat is ingesteld door de HVRC (Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie). De huisarts is ingeschreven in het BIGregister (Beroepen Individuele Gezondheidszorg), de zorg wordt ook uitgevoerd conform professionele standaarden, zoals NHG standaard (Nederlands Huisartsen Genootschap). Een bereikbaarheid van zeven maal 24 uur dient geborgd te zijn. Deze afspraken zijn vastgelegd in de volgcontracten met de preferente zorgverzekeraar. Als norm is maximaal drie werkdagen en 80% in twee werkdagen opgenomen bij geen spoedzorg. Mondzorg Voor het verlenen van vergoeding van de prestatie mondzorg dient de zorgaanbieder aan een aantal eisen te voldoen. Deze eisen zijn de volgende: Kaakchirurg: ingeschreven in het specialistenregister van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. Orthodontist: ingeschreven in het specialistenregister voor dentomaxilliaire orthopedie van de Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Tandheelkunde. Tandarts: dient als zodanig geregistreerd te staan conform de voorwaarden

2 van artikel 3 van de Wet BIG. Tandprotheticus: dient opgeleid te zijn conform het Besluit 'Opleidingseisen en deskundigheidsgebied tandprotheticus'. Hierover zijn geen afspraken gemaakt, aangezien wij geen contracten hebben afgesloten met tandartsen. Als naturaverzekeraar mogen de verzekerden van BeterDichtbij zelf kiezen naar welke tandarts zij gaan. Farmaceutische zorg BeterDichtbij wil kwaliteit bij apotheken stimuleren. Daarom ontvangen apotheken een tegemoetkoming wanneer zij in het bezit zijn van een HKZ-certificaat (Harmonisatie sbeoordeling in de Zorgsector) en wanneer zij deelnemen aan Apotheken door Cliënten Bekeken. De zorgaanbieder verleent zorg overeenkomstig de Nederlandse Apotheek Norm (NAN), het Professioneel Statuut Openbaar Apotheker en Ziekenhuisapotheker van de KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie) alsmede de zorg die als goede Farmaceutische Patiëntenzorg (FPZ) redelijkerwijs van apotheken mag worden verwacht. De zorgaanbieder verplicht zich mee te werken aan informatievoorziening aan andere zorgaanbieders met betrekking tot het dossier van door de apotheek verstrekte farmaceutische zorg. Deze informatie dient bij voorkeur elektronisch beschikbaar te zijn en ook buiten openingsuren te raadplegen te zijn. De zorgaanbieder verleent zijn medewerking aan gespreksgroepen met de voorschrijvers over farmacotherapie (Farmacotherapie (Transmuraal) Overleg, FT(T)O. De zorgaanbieder spant zich in om: a. substitutie van geneesmiddelen te bevorderen en resubstitutie tegen te gaan b. een substitutiegraad van minimaal 88% te halen c. een HKZ-certificatie te verkrijgen en/of te behouden Maximaal één werkdag bij geen spoed. De zorgaanbieder zal buiten de reguliere openingstijden van de apotheek zorg dragen voor een voor een publiek kenbare dienstregeling voor spoedeisende farmaceutische zorg. Landelijke contracteringsgraad.

3 Verloskundige zorg Voor het verkrijgen van een overeenkomst dienen verloskundigen in het bezit te zijn van een registratie in het kader van de wet BIG. Daarnaast heeft BeterDichtbij willen aansluiten bij de kwaliteitsnormen, zoals de beroepsvereniging die heeft vastgesteld. Inschrijving in het sregister Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) is daarom een vereiste. Daarnaast hanteren verloskundigen het Verloskundig Vademecum, nemen zij deel aan de Perinatale Registratie Nederland en zijn zij ingeschreven in de specifieke registers van het KNOV die behoren bij het mogen uitvoeren van de prestaties algemene termijnen echo, specifieke diagnose echo en versie. Deelname aan het project Zichtbare Zorg. Zoals opgenomen in het kwaliteitsregister en het Verloskundig Vademecum. Landelijke contracteringsgraad. GGZ (2e lijns GGZ, vrijgevestigde GGZ-aanbieders) Met de contractering van vrijgevestigde 2e lijns GGZ zorgaanbieders sluit BeterDichtbij zoveel mogelijk aan bij de praktijk- en kwaliteitseisen, zoals die binnen de beroepsverenigingen gangbaar zijn. Voor wat betreft de kwaliteitsindicatoren sluit BeterDichtbij zoveel mogelijk aan bij afspraken in het kader van Zichtbare Zorg. Ook zijn vrijgevestigden verplicht om hun actuele wachttijden te publiceren. Voor de zorgaanbieder geldt dat deze een BIGregistratie dient te hebben. De zorgaanbieder voldoet aan de kwaliteitsvereisten, zoals deze zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en/of de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (NVVP) en/of het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). De zorgaanbieder staat ervoor in dat de praktijk voldoet aan de inrichtingseisen zoals die door de beroepsverenigingen NVvP en/of NVVP en/of NIP zijn opgesteld. En tot slot zorgt de zorgaanbieder bij overdracht van een patiënt aan een andere zorgaanbieder c.q. samenwerking met een andere zorgaanbieder bij de

4 behandeling van een patiënt de aanbevelingen van het rapport Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg. Zoals vastgesteld binnen de beroepsverenigingen. Zorgaanbieders zijn wel verplicht de wachttijden te publiceren op hun website. conform de normen die zijn vastgesteld door de beroepsvereniging. GGZ (2e lijns GGZ, niet-gebudgetteerde instellingen) In de contracten met niet-gebudgetteerde 2e lijns GGZ-instellingen is overeengekomen dat de zorgaanbieder er zorg voor draagt dat medewerkers door deelname aan deskundigheidsbevordering, opleiding en bijscholing blijven beschikken over de kennis en kunde die noodzakelijk is voor een goede verlening van de zorg. Daarnaast moeten zorgaanbieders gebruik maken van meetinstrumenten. Effectiviteitgegevens van tenminste 30% van de nieuwe cliënten dienen te worden aangeleverd bij de Stichting Benchmark GGZ. Tevens monitort de zorgaanbieder de kwaliteit van geleverde zorg middels de Basisset Prestatie-indicatoren geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Behandelplannen dienen binnen zes weken na start van de behandeling schriftelijk of elektronisch te worden vastgelegd. De instelling volgt bij overdracht van een patiënt aan een andere zorgaanbieder c.q. samenwerking met een andere zorgaanbieder bij de behandeling van een patiënt de aanbevelingen van het rapport Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg. De zorg dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de Treeknormen te worden verleend. Indien dit niet mogelijk is, neemt de zorgaanbieder maatregelen om verlening van zorg binnen de Treeknormen te bereiken. In 2012 was een tiental 2e lijns niet-gebudgetteerde instellingen gecontracteerd. Verder niet van toepassing.

5 GGZ (1e lijns GGZ) Eerstelijns psychologische zorg De volgende zorgaanbieders worden gecontracteerd: BIG-geregistreerd gezondheidszorg psycholoog, NIP-geregistreerd kinder- en jeugdpsycholoog, NIP geregistreerd eerstelijns psycholoog, NVO-geregistreerde orthopedagooggeneralist. Om de kwaliteit te verhogen, ontvangen praktijken die 100% NIPgeregistreerd zijn een hogere vergoeding per zitting. Verder dient de zorgaanbieder ten minste 12 cliëntcontacturen eerstelijnspsychologische zorg per week te leveren. De zorgaanbieder levert de zorg, indien nodig in samenhang met andere zorgaanbieders in de eerste lijn, met name de huisarts. Daarnaast vindt BeterDichtbij het belangrijk dat de zorgaanbieder deelneemt aan kwaliteitsbevorderende activiteiten, zoals intervisie en intercollegiale toetsing en dat de zorgaanbieder ervoor staat dat de praktijk voldoet aan de inrichtingseisen, zoals die door het NIP of de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen zijn opgesteld. Zoals vastgesteld binnen de beroepsverenigingen NIP en LVE. GGZ (Dyslexiezorg) Voordat de behandelingen dyslexie plaatsvinden, moeten alle stappen van het aan het basisonderwijs voorgeschreven Protocol leerproblemen en Protocol Dyslexie zijn doorlopen, in het kader van het Masterplan Dyslexie. Er worden alleen contracten aangeboden aan zorgaanbieders met een B-aansluiting bij het NRD (Nationaal Referentiecentrum Dyslexie) of een lidmaatschap Databank sinstituut Dyslexie bij het KD. De zorgaanbieder heeft een aantoonbaar volledige aansluiting (B-aansluiting) bij het Nationaal referentiecentrum Dyslexie(NRD) of een aantoonbaar volledige aansluiting (Lidmaatschap Databank sinstituut Dyslexie) bij het sinstituut Dyslexie(KD); In voorkomende gevallen kunnen instellingen met een A-status bij het NRD een tijdelijk contract krijgen. Voorwaarde daarbij is dat zij binnen een jaar beschikken over de B-status; Zorg dient conform het Masterplan Dyslexie te worden geleverd. De dyslexiezorg wordt uitgevoerd in multidisciplinair verband onder hoofdbehandelaarschap van ten minste één van de volgende zorgaanbieders: een BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog, een Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)-

6 geregistreerd kinder- en jeugdpsycholoog, of een Nederlandse vereniging van Pedagogen en Onderwijsdeskundigen (NVO)-geregistreerd orthopedagooggeneralist. Alleen zorgaanbieders die voorkomen op de beroepenlijst van het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de GGZ zijn volgens de spelregels van DBC GGZ bevoegd tijd te schrijven. Beroepsbeoefenaren binnen de praktijk of instelling nemen deel aan kwaliteitsbevorderende activiteiten, zoals intervisie en intercollegiale toetsing; De praktijk of instelling voldoet minimaal aan de inrichtingseisen, zoals deze door de beroepsverenigingen zijn opgesteld. Zoals vastgesteld binnen het NRD en KD. Landelijke contracteringsgraad. Medisch Specialistische Zorg De volgende kwaliteitscriteria zijn opgenomen in de overeenkomst met de ziekenhuizen: 1. De zorgaanbieder dient te beschikken over een vergunning op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). 2. De zorgaanbieder dient te beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 3. De zorgaanbieder dient, op verzoek, aan ons kenbaar te maken welke medisch specialisten werkzaam zijn bij de instelling. 4. De zorgaanbieder dient een schriftelijk vastgelegde samenwerkingsafspraak te hebben met een nabijgelegen ziekenhuis waarin de samenwerking van calamiteiten is vastgelegd. 5. De zorgaanbieder dient de waarneming van de behandelend medisch specialist bij ziekte en verlof te garanderen. 6. De zorgaanbieder garandeert bereikbaarheid en beschikbaarheid van de behandelend medisch specialist of zijn/haar waarnemer binnen en buiten kantooruren. 7. De zorgaanbieder dient schriftelijke informatie te verstekken aan patiënten op het gebeid van behandelingen, bijwerkingen, mogelijke complicaties en de te verwachten resultaten van de behandeling. 8. De zorgaanbieder dient te beschikken over een Meldingen Incidenten Patientenzorg commissie (MIP-commissie), klachtenreglement, AED en reanimatiekar. 9. Indien gebruik wordt gemaakt van patiëntgebonden medische apparatuur, wordt deze volgens de desbetreffende apparatuur geldende normen onderhouden.

7 10. De zorgaanbieder dient kwaliteitsindicatoren te registreren, te weten, ZN kwaliteitsindicatoren, Zichtbare Zorg indicatoren, IGZ-indicatoren en Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA). 11. De zorgaanbieder dient een complicatieregistratie bij te houden. 12. Specialisten dienen te werken conform de meest recente standaarden, protocollen en richtlijnen van de beroepsvereniging. 13. De zorgaanbieder houdt, indien er van implantaten gebruik wordt gemaakt, een implantaatregistratie bij. Bij orthopedische implantaten dient deze gebruik te maken van de landelijke implantaatregistratie. 14. Het ziekenhuis zorgt ervoor dat voor elke operatieve ingreep waarbij algehele anesthesie nodig is, ASA-classificatie preoperatieve screening op risicofactoren plaatsvindt. 15. De zorgaanbieder heeft een overeenkomst met een toezichthoudende apotheek (indien sprake is van een medicijnvoorraad binnen een ZBC). 16. De toezichthoudende apotheek controleert ten minste twee keer per jaar de medicijnvoorraad. 17. De zorgaanbieder voert jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit. 18. Het ziekenhuis volgt bij overdracht van een patiënt aan een andere zorgaanbieder aanbevelingen van het rapport 'Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in zorg'. De zorgaanbieder spant zich in om de toegangs- en wachttijden tot een minimum te beperken. In elk geval zal de zorgaanbieder zorg verlenen voor diagnostiek vijf werkdagen en behandeling 10 werkdagen. Indien de norm wordt overschreden dan dient de zorgaanbieder ons daarover te informeren en welke maatregelen hij daarop zal nemen. Alle (categorale) ziekenhuizen zijn gecontracteerd en ten aanzien van ZBC s geldt een landelijke contracteringsgraad.

8 Kraamzorg Contracten met kraamzorgbureaus worden afgesloten, indien zij voldoen aan het leveren van alle aspecten van kraamzorg, verlening volgens het LIP (Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg), Basiskwaliteitseisen Kraamzorg, WHO/Unicef Certificaat Borstvoeding, deelname aan Zichtbare Zorg. Maximaal 15% van de geaccepteerde aanvragen voor kraamzorg mogen door de zorgaanbieder uitbesteed worden aan derden. De zorgaanbieder dient de zorgaanvraag binnen vijf werkdagen schriftelijk aan de verzekerde te bevestigen. De zorgaanbieder dient de levering te garanderen van het aantal geïndiceerde uren kraamzorg binnen het werkgebied, indien de aanvraag hiervoor uiterlijk vier maanden voor de vermoedelijke bevaldatum is ontvangen. Na een telefonische oproep van de verloskundige voor partusassistentie dient de kraamverzorgende binnen 60 minuten op het opgegeven adres te zijn. Fysiotherapie Voor het contracteren van fysiotherapeuten gaan wij uit van de volgende kwaliteitseisen: fysiotherapeuten beschikken over een registratie in het kader van de wet BIG. Daarnaast gaan wij uit van registratie in CKR (Centraal sregister) van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten). Verbijzonderde fysiotherapeutische zorg wordt verleend door een speciaal daartoe gekwalificeerde en voor verbijzonderde fysiotherapeutische zorg in het deelregister van het CKR van het KNGF geregistreerde fysiotherapeut. Zoals afgesproken binnen KNGF.

9 Oefentherapie Oefentherapeuten dienen te voldoen aan de wettelijke bevoegdheidseisen uit het Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut bij de wet BIG. Zij dienen te zijn ingeschreven in het sregister Paramedici. Ook vinden wij dat oefentherapeuten aan dienen te sluiten bij de praktijkeisen, zoals de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck die hanteert. Zoals afgesproken binnen de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en het sregister Paramedici. Logopedie Logopedisten moeten voldoen aan de wettelijke bevoegdheidseisen uit het Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut bij de wet BIG. Om voor een overeenkomst in aanmerking te komen dienen zij ingeschreven te zijn in het sregister Paramedici. Voor verbijzonderde logopedie geldt dat deze uitsluitend kan worden verleend door een speciaal daartoe gekwalificeerde en voor verbijzonderde logopedische zorg geregistreerde logopedist, die opgenomen is in een door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en Zorgverzekeraars Nederland aangewezen register. Voor de inhoud van de overeenkomst sluiten wij aan bij de kwaliteitseisen van de NVLF. Zoals afgesproken binnen de NVLF. Streven moet zijn het eerste behandelcontact vijf werkdagen na aanmelding te laten plaatsvinden. Ergotherapie Ergotherapeuten moeten voldoen aan de wettelijke bevoegdheidseisen uit het Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut bij de wet BIG. Om voor een overeenkomst in aanmerking te komen, dienen zij ingeschreven te zijn in het sregister Paramedici. De ergotherapeut staat ervoor in dat de praktijk voldoet aan de inrichtingseisen zoals die door Ergotherapie Nederland zijn vastgesteld. Zoals afgesproken binnen de kwaliteitsnormen van Ergotherapie Nederland. Binnen vijf werkdagen dient het eerste behandelcontact na aanmelding plaats te vinden.

10 Dieetadvisering Diëtisten moeten voldoen aan de wettelijke bevoegdheidseisen uit het Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut bij de wet BIG. Tevens dienen zij ingeschreven te zijn in het sregister Paramedici. a.s.r. Ziektekosten volgt de praktijkeisen zoals de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) die hanteert. Geen afspraken over gemaakt. Hulpmiddelen BeterDichtbij koopt de volgende hulpmiddelengroepen in: elastische kousen, gehoorhulpmiddelen, pro- en orthesen, orthopedische schoenen, mammaprothesen, haarwerken, low vision hulpmiddelen en de hulpmiddelen die de apotheken en apotheekhoudend huisartsen leveren. Waar mogelijk worden alleen gecertificeerde leveranciers gecontracteerd. Dat zijn SEMHerkenning (Stichting Erkenningsregeling Leveranciers Medische Hulpmiddelen), StAr-registratie (Stichting Audicienregister), lidmaatschap NUVO (Nederlandse Unie van Optiekbedrijven). Voor leveranciers van haarwerken geldt dat naast de erkenningsregeling SEMH ook de erkenningsregeling THS (Top Haarwerk Specialist) wordt geaccepteerd. Voor elastische kousen, pro- en orthesen, gehoorhulpmiddelen en orthopedische schoenen geldt: Indien de zorgverzekeraar een machtiging heeft afgegeven, stelt de leverancier de verzekerde binnen vijf werkdagen na het ontvangen van de machtiging in kennis van de verwachte leverdatum. Mammaprothesen: voor hulpmiddelen die op maat worden vervaardigd, houdt de leverancier de verzekerde op de hoogte van de leveringstermijn. Haarwerken: confectie haarwerken worden uiterlijk, indien nodig voor de verzekerde, binnen twee werkdagen geleverd. Voor maatwerk haarwerken geldt een maximale levertijd van 12 weken. Hulpmiddelen geleverd door een apotheek of apotheekhoudend huisarts worden uiterlijk de volgende werkdag na aanvraag geleverd.

11 Vervoer BeterDichtbij heeft geen afzonderlijke contracten afgesloten met taxicentrales in het kader van zittend ziekenvervoer. BeterDichtbij heeft hiervoor een contract afgesloten met een vervoersregisseur. Met hen heeft BeterDichtbij afspraken gemaakt in het kader van kwaliteit. Daarnaast heeft de vervoersregisseur kwaliteitsafspraken gemaakt met de verschillende taxicentrales, waaronder dat de vervoerder beschikt over een TX-Keurmerk. Binnen de polisvoorwaarden worden geen aanvullende eisen gesteld aan taxivervoerders of ambulances. De vervoersregisseur dient 80% van de binnenkomende gesprekken binnen 20 seconden te beantwoorden. Voor de taxicentrale geldt dat de vervoersdiensten zeven dagen per week, 24 uur per dag worden uitgevoerd. De vervoersregisseur heeft een landelijk dekkend netwerk van taxicentrales.

Normen kwaliteit, tijdigheid en bereikbaarheid van zorg

Normen kwaliteit, tijdigheid en bereikbaarheid van zorg Normen kwaliteit, tijdigheid en bereikbaarheid van zorg Huisartsenzorg Kwaliteit In de polisvoorwaarden stellen wij als voorwaarde aan de huisartsen dat zij ingeschreven moeten staan in het register van

Nadere informatie

verenigingen BIG-registratie Andere of aanvullende registers Periode en kosten AC-HOP n.v.t. n.v.t. n.v.t. AVBZ (Artikel 34)

verenigingen BIG-registratie Andere of aanvullende registers Periode en kosten AC-HOP n.v.t. n.v.t. n.v.t. AVBZ (Artikel 34) Pagina 1 van 7 Overzicht kosten (her)registratie in (kwaliteits)registers en BIG-registers van de FBZ-verenigingen, 4 maart 2015 AC-HOP n.v.t. n.v.t. n.v.t. AVBZ - Optometrist en Orthoptist - Kwaliteitsregister

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie

geldend vanaf 1 januari 2011

geldend vanaf 1 januari 2011 1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2011 geldend vanaf 1 januari 2011 2 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ 2011 Inhoudsopgave Pagina

Nadere informatie

Kwaliteit, tijdigheid en bereikbaarheid van gecontracteerde zorg

Kwaliteit, tijdigheid en bereikbaarheid van gecontracteerde zorg , tijdigheid en bereikbaarheid van gecontracteerde zorg Huisartsenzorg In de polisvoorwaarden stellen wij als voorwaarde aan de huisartsen dat zij ingeschreven moeten staan in het register van erkende

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 Versie Juli Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie

Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen

Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen De wijzigingen per 1 januari 2014 in uw zorgverzekering voor u op een rij. Bewaar deze bij uw polisvoorwaarden. 1. Wijzigingen in de algemene

Nadere informatie

Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2018

Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2018 Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt

Nadere informatie

Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis

Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. 2017Paramedische Zorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. 2017Paramedische Zorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2017Paramedische Zorg Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid Paramedische Zorg 2017 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eisen aan zorgaanbieders en zorgverlenin 6

Nadere informatie

RESTITUTIE REGLEMENT PER 1 JANUARI 2008 behorende bij de Zorg-op-maatpolis

RESTITUTIE REGLEMENT PER 1 JANUARI 2008 behorende bij de Zorg-op-maatpolis 1. Inleiding RESTITUTIE REGLEMENT PER 1 JANUARI 2008 behorende bij de Zorg-op-maatpolis 1. Dit reglement maakt onderdeel uit van de modelovereenkomst zorgverzekering op basis van zorg in natura, de Zorg-op-maatpolis,

Nadere informatie

Inkoopbeleid Geboortezorg 2018

Inkoopbeleid Geboortezorg 2018 Inkoopbeleid Geboortezorg 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt op als

Nadere informatie

Het Register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het Register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het Register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport & De Wet BIG In wordt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren geregeld door de Wet op de beroepen

Nadere informatie

Overeenkomst 1 e lijns Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2014 AWBZ-instelling

Overeenkomst 1 e lijns Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2014 AWBZ-instelling Overeenkomst 1 e lijns Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2014 AWBZ-instelling Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Instelling ( Instellings AGB ) Adres Instelling

Nadere informatie

Keurmerken in de zorgsector. De zorgsector kent o.a. de volgende keurmerken, certificaten, registraties en erkenningsregelingen.

Keurmerken in de zorgsector. De zorgsector kent o.a. de volgende keurmerken, certificaten, registraties en erkenningsregelingen. HKZ-keurmerk De Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling (HKZ) stelt kwaliteitseisen op voor diverse deelgebieden van de sectoren zorg en welzijn (incl. kinderopvang). Deze worden in de vorm van certificatieschema's

Nadere informatie

BTW vrijstelling zorgsector

BTW vrijstelling zorgsector 2013 BTW vrijstelling zorgsector Johan Marrink Stichting ZZP Nederland 14-10-2013 Btw in de zorgsector De Belastingdienst liet vrijgestelde ZZP ers in de zorgsector begin dit jaar plotseling weten dat

Nadere informatie

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst eerstelijns

Nadere informatie

REGLEMENT REGISTRATIES BEROEPSBEOEFENAREN IN DE GEZONDHEIDSZORG. Vastgesteld bij Besluit van de directie van het NIVEL d.d.

REGLEMENT REGISTRATIES BEROEPSBEOEFENAREN IN DE GEZONDHEIDSZORG. Vastgesteld bij Besluit van de directie van het NIVEL d.d. versie 2005 1 REGLEMENT REGISTRATIES BEROEPSBEOEFENAREN IN DE GEZONDHEIDSZORG Vastgesteld bij Besluit van de directie van het NIVEL d.d. 17 november 2005 Doel van dit reglement Dit reglement heeft ten

Nadere informatie

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2018

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2018 Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq

Nadere informatie

Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014

Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014 Contractbeheer 030 68 69 177 AGB-code: Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014 Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst

Nadere informatie

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee wordt ook instelling

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Wijzigingen in uw Basisverzekering

Wijzigingen in uw Basisverzekering De wijzigingen in uw zorgverzekering voor 2014 Wijzigingen in uw Basisverzekering Eigen risico artikel 2 Verplicht eigen risico lid 1 350 360 Vrijwillig eigen risico Bij een vrijwillig eigen risico van

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Brons, Zilver en Goud Geldig vanaf 1 januari 2012 Zorgverzekering en de Aanvullende Verzekeringen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking

Nadere informatie

Maximaal 4 weken. Maximaal 6 weken

Maximaal 4 weken. Maximaal 6 weken komen overeen als volgt: Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a) CONO-beroepentabel: de beroepenstructuur van het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de GGZ (CONO) waarin die beroepen

Nadere informatie

komen overeen als volgt:

komen overeen als volgt: 3 komen overeen als volgt: Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a. Prestatie: een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) een overige deelprestatie een prestatie GBGGZ b. Prestatie GBGGZ: (één van) de

Nadere informatie

Overeenkomst Verloskunde 2016

Overeenkomst Verloskunde 2016 Overeenkomst Verloskunde 2016 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie 2015

Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen: Definities Artikel

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering

Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2008 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering Alle aandacht voor goede zorg 2 3 Inhoudsopgave I. TREFWOORDENREGISTER 4 II. ALGEMEEN GEDEELTE 8 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014 Geldig tot 1 januari 2014 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2013

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2013 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ Geldend vanaf 1 januari IZZ Zorg voor de zorg Lijst maximale vergoedingen

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid Op alle zorg zoals beschreven in deze overeenkomst zijn te allen tijde de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee wordt ook instelling

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. 2014 De wijzigingen in uw zorgverzekering Wijzigingen in uw Basisverzekering Eigen risico artikel 2 Verplicht eigen

Nadere informatie

Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016

Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016 Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer:

Nadere informatie

Vergoedingen in 2016. AV-Compact

Vergoedingen in 2016. AV-Compact Vergoedingen in 2016 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis aanvullend verzekerd, mits er wordt

Nadere informatie

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg ergotherapie

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg ergotherapie Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg ergotherapie 2018-2019 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht VvAA aanvullende verzekeringen 2016

Wijzigingsoverzicht VvAA aanvullende verzekeringen 2016 Wijzigingsoverzicht VvAA aanvullende verzekeringen 2016 Algemene bepalingen VvAA aanvullende verzekeringen (Deel A -2) Begripsomschrijvingen Artikel en lidnummer Artikel 2 Tekst 2015 Tekst 2016 Uitleg

Nadere informatie

Inkoopbeleid Paramedie 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

Inkoopbeleid Paramedie 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inkoopbeleid Paramedie 2016 Multizorg VRZ Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en visie Multizorg VRZ... 3 2. Kwaliteitsbeleid... 4 3. Inkoopwijze en

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Delta Lloyd Zorgverzekering (Zorgverzekering Restitutie) Geldig vanaf 1 januari 2010

Verzekeringsvoorwaarden Delta Lloyd Zorgverzekering (Zorgverzekering Restitutie) Geldig vanaf 1 januari 2010 Verzekeringsvoorwaarden Delta Lloyd Zorgverzekering (Zorgverzekering Restitutie) Geldig vanaf 1 januari 2010 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekering Restitutie geldig vanaf 1 januari 2010 De vorige Verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2013 2 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST KRAAMZORG KwaliteitZorg

ZORGOVEREENKOMST KRAAMZORG KwaliteitZorg ZORGOVEREENKOMST KRAAMZORG 2018 - KwaliteitZorg Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016 Compact AV Vergoedingenoverzicht 2016 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De Compact AV kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis aanvullend

Nadere informatie

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen [Naam zorgaanbieder/praktijk] [Adres/Postbus] [Postcode en WOONPLAATS] Postcodehuisnummer AGB-code: Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen

Nadere informatie

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom.

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom. Aanmeldingscriteria De regio West Brabant Oost (WBO) heeft de volgende eisen geformuleerd, waaraan een zorg aanbieder dient te voldoen om ambulante jeugdhulp te kunnen leveren aan jeugdigen uit de regio

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden SIZ Standaardverzekering 2009 variant Natura Ingangsdatum: 1 januari 2009 1 Inhoudsopgave I. TREFWOORDENREGISTER 3 II. ALGEMEEN GEDEELTE 6 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 6 Artikel

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2012

Polisvoorwaarden 2012 Polisvoorwaarden 2012 2 Inhoud Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Algemeen gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag van uw zorgverzekering 12 Artikel 3 Werkgebied

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam Geldig vanaf 1 januari 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam Geldig vanaf 1 januari 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering AV-Compact Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering 2 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De AV-Compact kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie 2016

Overeenkomst Fysiotherapie 2016 Overeenkomst Fysiotherapie 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverleners Select Zorg Plan 2014

Vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverleners Select Zorg Plan 2014 Wij zijn er voor ú Vergoeding bij niet-gecontracteerde s Select Zorg Plan 2014 Met het Select Zorg Plan neemt u zorg af bij s waarmee afspraken hebben gemaakt. Daardoor betaalt u een iets lagere premie.

Nadere informatie

Inbreng Nota naar aanleiding van nader verslag Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (nr. 32 402)

Inbreng Nota naar aanleiding van nader verslag Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (nr. 32 402) Eerste Kamer der Staten-Generaal Leden der Vaste Commissie van VWS T.a.v. de heer mr. W. de Boer Postbus 20017 2500 EA 'S-GRAVENHAGE LHV-bureau Utrecht Domus Medica Mercatorlaan 1200 Postbus 20056 3502

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2015?

Wat verandert er voor u in 2015? Wat verandert er voor u in 2015? 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 3 Aanvullende verzekeringen AV-Basis 8 AV-Top 9 AV-TopExtra 10 Zo werkt deze pdf In deze bladerbare pdf

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C te D en E te F Zaak : Geestelijke gezondheidszorg Zaaknummer : 2009.02144 Zittingsdatum : 23 juni 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER?

INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER? PRODUCTWIJZIGINGEN INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER? 3 1.1 Productwijzigingen Basisverzekering 3 1.2 Productwijzigingen aanvullende verzekeringen 5 1.3 Verandering in de algemene voorwaarden 5 1. WAT

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2013

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2013 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2013 2 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS ZEKUR 2013 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie

Overeenkomst Fysiotherapie Overeenkomst Fysiotherapie Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen:

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

komen overeen als volgt:

komen overeen als volgt: komen overeen als volgt: Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a. Prestatie GBGGZ: (één van) de prestaties als omschreven in de beleidsregel Generalistische basis GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Wijzigingen in uw Student

Wijzigingen in uw Student Wijzigingen in uw Student Generalistische Basis GGZ artikel 2 De hoofdbehandelaar is een BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsycholoog, BIG-geregistreerde klinisch psycholoog, NIP-geregistreerde kinder-

Nadere informatie

Overeenkomst Logopedie 2014

Overeenkomst Logopedie 2014 Overeenkomst Logopedie 2014 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht AV-Compact

Vergoedingenoverzicht AV-Compact Vergoedingenoverzicht 2018 Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2018 Een aantal vergoedingen is geactualiseerd. Er heeft een aantal tekstuele wijzigingen plaatsgevonden ter verduidelijking. 2 Algemene

Nadere informatie

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2015 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - fysiotherapie binnengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht SCVOCW 2012-2013

Wijzigingsoverzicht SCVOCW 2012-2013 Wijzigingsoverzicht SCVOCW 2012-2013 Wijzigingen in de basisverzekering Wijziging in eigen risico 2012 2013 Eigen risico 220 350 Wijzigingen in eigen bijdrage 2012 2013 Bevalling in het ziekenhuis - Zonder

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2011. (onder voorbehoud NZA) Vergoedingen in 2007 verder uitgebreid. Kijk voor details achterin deze brochure.

Polisvoorwaarden 2011. (onder voorbehoud NZA) Vergoedingen in 2007 verder uitgebreid. Kijk voor details achterin deze brochure. Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2011 (onder voorbehoud NZA) Vergoedingen in 2007 verder uitgebreid. Kijk voor details achterin deze brochure. Inhoudsopgave UW ZORGVERZEKERING:

Nadere informatie

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2017

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2017 Compact AV Vergoedingenoverzicht 2017 Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2017 Een aantal vergoedingen is geactualiseerd. Er heeft een aantal tekstuele wijzigingen plaatsgevonden ter verduidelijking.

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding 2 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag van uw zorgverzekering 13 Artikel 3 Werkgebied 13 Artikel 4 Begin

Nadere informatie

Compact AV. Vergoedingenoverzicht 2018

Compact AV. Vergoedingenoverzicht 2018 Compact AV Vergoedingenoverzicht 2018 Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2018 Een aantal vergoedingen is geactualiseerd. Er heeft een aantal tekstuele wijzigingen plaatsgevonden ter verduidelijking.

Nadere informatie

I. Algemeen gedeelte 3. Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3

I. Algemeen gedeelte 3. Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2014 Aanvullende verzekering

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2014 Aanvullende verzekering AV-Compact Vergoedingenoverzicht 2014 Aanvullende verzekering 2 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De AV-Compact kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht AV-Compact

Vergoedingenoverzicht AV-Compact Vergoedingenoverzicht 2017 Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2017 Een aantal vergoedingen is geactualiseerd. Er heeft een aantal tekstuele wijzigingen plaatsgevonden ter verduidelijking. 2 Algemene

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2015?

Wat verandert er voor u in 2015? Wat verandert er voor u in 2015? 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 3 Aanvullende verzekeringen AV WijkZorg-Basis 8 AV WijkZorg-Top 9 AV WijkZorg-TopExtra 10 Zo werkt deze

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden 2009 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Verzekeringsvoorwaarden VGZ Restitutieverzekering Alle aandacht voor goede zorg 2 VERZEKERINGSVOORWAARDEN VGZ RESTITUTIEVERZEKERING 2009 Inhoudsopgave I.

Nadere informatie

Compact aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht

Compact aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Compact aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Marcel Vermeule Holland = Gezondheid = 2 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling

Nadere informatie

Trias Natura Polis 2008 Modelovereenkomst als bedoeld in artikel 1i van de Zorgverzekeringswet

Trias Natura Polis 2008 Modelovereenkomst als bedoeld in artikel 1i van de Zorgverzekeringswet Trias Natura Polis 2008 Modelovereenkomst als bedoeld in artikel 1i van de Zorgverzekeringswet Trias Zorgverzekeraar N.V., Stadhuisplein 70, 4203 NS Gorinchem, Postbus 38, 4200 AA Gorinchem, www.trias.nl

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. 2017Geboortezorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. 2017Geboortezorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2017Geboortezorg Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid geboortezorg 2017 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eisen aan zorgaanbieders en zorgverlening 6 2.3 Inkoop

Nadere informatie

Agis helpt u met zorg

Agis helpt u met zorg H dig om goed te bewaren! Agis helpt u met zorg Basispolis Polisvoorwaarden 2013 Asn Polisvoorwaarden 2013 Basispolis Geachte verzekerde, Hierbij treft u de Algemene Voorwaarden aan, die van toepassing

Nadere informatie

1.1 Dienstverlener levert aan Jeugdigen de Jeugdhulp als opgenomen in de Bijlage producten en prijzen.

1.1 Dienstverlener levert aan Jeugdigen de Jeugdhulp als opgenomen in de Bijlage producten en prijzen. BIJLAGE IIA Jeugdhulp 2016 (individueel overeengekomen) 1. Jeugdhulp 1.1 Dienstverlener levert aan Jeugdigen de Jeugdhulp als opgenomen in de Bijlage producten en prijzen. 1.2 Dienstverlener levert de

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig tot 1 januari 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig tot 1 januari 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014 Geldig tot 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Oefentherapie Contractmanagement Locker 040 Postbus AK EINDHOVEN.

Zorgovereenkomst Oefentherapie Contractmanagement Locker 040 Postbus AK EINDHOVEN. <Naam> <postadres><nr> <postcode><plaats> Zorgovereenkomst Oefentherapie 2017 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ

Nadere informatie

Compact aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht

Compact aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Compact aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2015 Een aantal vergoedingen is verhoogd. Er heeft een

Nadere informatie

Basisverzekering. Bijlage 3 - Verzekeringsvoorwaarden inzake mondzorg 2014

Basisverzekering. Bijlage 3 - Verzekeringsvoorwaarden inzake mondzorg 2014 Bijlage 3 - Verzekeringsvoorwaarden inzake mondzorg 2014 Polisvormen Basisverzekering: o Alles Verzorgd Polis Dit is een naturapolis voor heel Nederland. o Online Verzorgd Polis Dit is een naturapolis

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

Jaarverslag Kwaliteitsregister Paramedici

Jaarverslag Kwaliteitsregister Paramedici Jaarverslag 2014 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitsregister Paramedici KP Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Wat doet de stichting Kwaliteitsregister Paramedici... 3 2.

Nadere informatie

Zorgovereenkomst VGZ Logopedie 2017

Zorgovereenkomst VGZ Logopedie 2017 Zorgovereenkomst VGZ Logopedie 2017 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden VGZ Restitutieverzekering

Verzekeringsvoorwaarden VGZ Restitutieverzekering 2008 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Verzekeringsvoorwaarden VGZ Restitutieverzekering Alle aandacht voor goede zorg 2 VERZEKERINGSVOORWAARDEN VGZ RESTITUTIEVERZEKERING 2008 Inhoudsopgave I.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2012 Pro Life Basispolis

Polisvoorwaarden 2012 Pro Life Basispolis Polisvoorwaarden 2012 Pro Life Basispolis Geachte verzekerde, Hierbij treft u de Algemene Voorwaarden aan, die van toepassing zjn op de Pro Life Basispolis. Pro Life is een merk (label) van Agis Zorgverzekeringen.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Basisverzekering Ditzo 2014. Geldend vanaf 1 januari 2014

Vergoedingenoverzicht Basisverzekering Ditzo 2014. Geldend vanaf 1 januari 2014 Vergoedingenoverzicht Basisverzekering Ditzo 2014 Geldend vanaf 1 januari 2014 Basisverzekering Anticonceptiva (de pil, koperhoudend spiraaltje en pessarium) Eigen risico Eigen bijdrage Vergoeding 100%

Nadere informatie

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg diëtetiek

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg diëtetiek Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg diëtetiek 2018-2019 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Inkoopbeleid Paramedie 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

Inkoopbeleid Paramedie 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inkoopbeleid Paramedie 2016 Multizorg VRZ Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en visie Multizorg VRZ... 3 2. Kwaliteitsbeleid... 5 3. Inkoopwijze en

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen nietgecontracteerde. zorgaanbieders Cares Gouda 2013. Geldig vanaf 1 januari 2013

Lijst maximale vergoedingen nietgecontracteerde. zorgaanbieders Cares Gouda 2013. Geldig vanaf 1 januari 2013 Lijst maximale vergoedingen nietgecontracteerde zorgaanbieders Cares Gouda 2013 Geldig vanaf 1 januari 2013 Inhoudsopgave I. Artikel 1. Algemeen gedeelte... 3 Algemeen... 3 Artikel 2. Wmg-tarieven... 3

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014

Polisvoorwaarden 2014 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2014 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

Modelovereenkomst als bedoeld in artikel 1i van de Zorgverzekeringswet

Modelovereenkomst als bedoeld in artikel 1i van de Zorgverzekeringswet Zorgverzekeraar Cares Gouda N.V. T (0800) 235 66 66 De Goudse Zorg Polis Natura 2008 Modelovereenkomst als bedoeld in artikel 1i van de Zorgverzekeringswet inhoud I. Algemeen deel Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie