Tabel kwaliteit, tijdigheid en bereikbaarheid van zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tabel kwaliteit, tijdigheid en bereikbaarheid van zorg"

Transcriptie

1 Tabel kwaliteit, tijdigheid en bereikbaarheid van zorg Huisartsenzorg In de polisvoorwaarden stellen wij als voorwaarde aan de huisartsen dat zij ingeschreven dienen te staan in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst dat is ingesteld door de HVRC (Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie). De huisarts is ingeschreven in het BIGregister (Beroepen Individuele Gezondheidszorg), de zorg wordt ook uitgevoerd conform professionele standaarden, zoals NHG standaard (Nederlands Huisartsen Genootschap). Een bereikbaarheid van zeven maal 24 uur dient geborgd te zijn. Deze afspraken zijn vastgelegd in de volgcontracten met de preferente zorgverzekeraar. Als norm is maximaal drie werkdagen en 80% in twee werkdagen opgenomen bij geen spoedzorg. Mondzorg Voor het verlenen van vergoeding van de prestatie mondzorg dient de zorgaanbieder aan een aantal eisen te voldoen. Deze eisen zijn de volgende: Kaakchirurg: ingeschreven in het specialistenregister van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. Orthodontist: ingeschreven in het specialistenregister voor dentomaxilliaire orthopedie van de Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Tandheelkunde. Tandarts: dient als zodanig geregistreerd te staan conform de voorwaarden

2 van artikel 3 van de Wet BIG. Tandprotheticus: dient opgeleid te zijn conform het Besluit 'Opleidingseisen en deskundigheidsgebied tandprotheticus'. Hierover zijn geen afspraken gemaakt, aangezien wij geen contracten hebben afgesloten met tandartsen. Als naturaverzekeraar mogen de verzekerden van BeterDichtbij zelf kiezen naar welke tandarts zij gaan. Farmaceutische zorg BeterDichtbij wil kwaliteit bij apotheken stimuleren. Daarom ontvangen apotheken een tegemoetkoming wanneer zij in het bezit zijn van een HKZ-certificaat (Harmonisatie sbeoordeling in de Zorgsector) en wanneer zij deelnemen aan Apotheken door Cliënten Bekeken. De zorgaanbieder verleent zorg overeenkomstig de Nederlandse Apotheek Norm (NAN), het Professioneel Statuut Openbaar Apotheker en Ziekenhuisapotheker van de KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie) alsmede de zorg die als goede Farmaceutische Patiëntenzorg (FPZ) redelijkerwijs van apotheken mag worden verwacht. De zorgaanbieder verplicht zich mee te werken aan informatievoorziening aan andere zorgaanbieders met betrekking tot het dossier van door de apotheek verstrekte farmaceutische zorg. Deze informatie dient bij voorkeur elektronisch beschikbaar te zijn en ook buiten openingsuren te raadplegen te zijn. De zorgaanbieder verleent zijn medewerking aan gespreksgroepen met de voorschrijvers over farmacotherapie (Farmacotherapie (Transmuraal) Overleg, FT(T)O. De zorgaanbieder spant zich in om: a. substitutie van geneesmiddelen te bevorderen en resubstitutie tegen te gaan b. een substitutiegraad van minimaal 88% te halen c. een HKZ-certificatie te verkrijgen en/of te behouden Maximaal één werkdag bij geen spoed. De zorgaanbieder zal buiten de reguliere openingstijden van de apotheek zorg dragen voor een voor een publiek kenbare dienstregeling voor spoedeisende farmaceutische zorg. Landelijke contracteringsgraad.

3 Verloskundige zorg Voor het verkrijgen van een overeenkomst dienen verloskundigen in het bezit te zijn van een registratie in het kader van de wet BIG. Daarnaast heeft BeterDichtbij willen aansluiten bij de kwaliteitsnormen, zoals de beroepsvereniging die heeft vastgesteld. Inschrijving in het sregister Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) is daarom een vereiste. Daarnaast hanteren verloskundigen het Verloskundig Vademecum, nemen zij deel aan de Perinatale Registratie Nederland en zijn zij ingeschreven in de specifieke registers van het KNOV die behoren bij het mogen uitvoeren van de prestaties algemene termijnen echo, specifieke diagnose echo en versie. Deelname aan het project Zichtbare Zorg. Zoals opgenomen in het kwaliteitsregister en het Verloskundig Vademecum. Landelijke contracteringsgraad. GGZ (2e lijns GGZ, vrijgevestigde GGZ-aanbieders) Met de contractering van vrijgevestigde 2e lijns GGZ zorgaanbieders sluit BeterDichtbij zoveel mogelijk aan bij de praktijk- en kwaliteitseisen, zoals die binnen de beroepsverenigingen gangbaar zijn. Voor wat betreft de kwaliteitsindicatoren sluit BeterDichtbij zoveel mogelijk aan bij afspraken in het kader van Zichtbare Zorg. Ook zijn vrijgevestigden verplicht om hun actuele wachttijden te publiceren. Voor de zorgaanbieder geldt dat deze een BIGregistratie dient te hebben. De zorgaanbieder voldoet aan de kwaliteitsvereisten, zoals deze zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en/of de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (NVVP) en/of het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). De zorgaanbieder staat ervoor in dat de praktijk voldoet aan de inrichtingseisen zoals die door de beroepsverenigingen NVvP en/of NVVP en/of NIP zijn opgesteld. En tot slot zorgt de zorgaanbieder bij overdracht van een patiënt aan een andere zorgaanbieder c.q. samenwerking met een andere zorgaanbieder bij de

4 behandeling van een patiënt de aanbevelingen van het rapport Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg. Zoals vastgesteld binnen de beroepsverenigingen. Zorgaanbieders zijn wel verplicht de wachttijden te publiceren op hun website. conform de normen die zijn vastgesteld door de beroepsvereniging. GGZ (2e lijns GGZ, niet-gebudgetteerde instellingen) In de contracten met niet-gebudgetteerde 2e lijns GGZ-instellingen is overeengekomen dat de zorgaanbieder er zorg voor draagt dat medewerkers door deelname aan deskundigheidsbevordering, opleiding en bijscholing blijven beschikken over de kennis en kunde die noodzakelijk is voor een goede verlening van de zorg. Daarnaast moeten zorgaanbieders gebruik maken van meetinstrumenten. Effectiviteitgegevens van tenminste 30% van de nieuwe cliënten dienen te worden aangeleverd bij de Stichting Benchmark GGZ. Tevens monitort de zorgaanbieder de kwaliteit van geleverde zorg middels de Basisset Prestatie-indicatoren geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Behandelplannen dienen binnen zes weken na start van de behandeling schriftelijk of elektronisch te worden vastgelegd. De instelling volgt bij overdracht van een patiënt aan een andere zorgaanbieder c.q. samenwerking met een andere zorgaanbieder bij de behandeling van een patiënt de aanbevelingen van het rapport Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg. De zorg dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de Treeknormen te worden verleend. Indien dit niet mogelijk is, neemt de zorgaanbieder maatregelen om verlening van zorg binnen de Treeknormen te bereiken. In 2012 was een tiental 2e lijns niet-gebudgetteerde instellingen gecontracteerd. Verder niet van toepassing.

5 GGZ (1e lijns GGZ) Eerstelijns psychologische zorg De volgende zorgaanbieders worden gecontracteerd: BIG-geregistreerd gezondheidszorg psycholoog, NIP-geregistreerd kinder- en jeugdpsycholoog, NIP geregistreerd eerstelijns psycholoog, NVO-geregistreerde orthopedagooggeneralist. Om de kwaliteit te verhogen, ontvangen praktijken die 100% NIPgeregistreerd zijn een hogere vergoeding per zitting. Verder dient de zorgaanbieder ten minste 12 cliëntcontacturen eerstelijnspsychologische zorg per week te leveren. De zorgaanbieder levert de zorg, indien nodig in samenhang met andere zorgaanbieders in de eerste lijn, met name de huisarts. Daarnaast vindt BeterDichtbij het belangrijk dat de zorgaanbieder deelneemt aan kwaliteitsbevorderende activiteiten, zoals intervisie en intercollegiale toetsing en dat de zorgaanbieder ervoor staat dat de praktijk voldoet aan de inrichtingseisen, zoals die door het NIP of de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen zijn opgesteld. Zoals vastgesteld binnen de beroepsverenigingen NIP en LVE. GGZ (Dyslexiezorg) Voordat de behandelingen dyslexie plaatsvinden, moeten alle stappen van het aan het basisonderwijs voorgeschreven Protocol leerproblemen en Protocol Dyslexie zijn doorlopen, in het kader van het Masterplan Dyslexie. Er worden alleen contracten aangeboden aan zorgaanbieders met een B-aansluiting bij het NRD (Nationaal Referentiecentrum Dyslexie) of een lidmaatschap Databank sinstituut Dyslexie bij het KD. De zorgaanbieder heeft een aantoonbaar volledige aansluiting (B-aansluiting) bij het Nationaal referentiecentrum Dyslexie(NRD) of een aantoonbaar volledige aansluiting (Lidmaatschap Databank sinstituut Dyslexie) bij het sinstituut Dyslexie(KD); In voorkomende gevallen kunnen instellingen met een A-status bij het NRD een tijdelijk contract krijgen. Voorwaarde daarbij is dat zij binnen een jaar beschikken over de B-status; Zorg dient conform het Masterplan Dyslexie te worden geleverd. De dyslexiezorg wordt uitgevoerd in multidisciplinair verband onder hoofdbehandelaarschap van ten minste één van de volgende zorgaanbieders: een BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog, een Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)-

6 geregistreerd kinder- en jeugdpsycholoog, of een Nederlandse vereniging van Pedagogen en Onderwijsdeskundigen (NVO)-geregistreerd orthopedagooggeneralist. Alleen zorgaanbieders die voorkomen op de beroepenlijst van het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de GGZ zijn volgens de spelregels van DBC GGZ bevoegd tijd te schrijven. Beroepsbeoefenaren binnen de praktijk of instelling nemen deel aan kwaliteitsbevorderende activiteiten, zoals intervisie en intercollegiale toetsing; De praktijk of instelling voldoet minimaal aan de inrichtingseisen, zoals deze door de beroepsverenigingen zijn opgesteld. Zoals vastgesteld binnen het NRD en KD. Landelijke contracteringsgraad. Medisch Specialistische Zorg De volgende kwaliteitscriteria zijn opgenomen in de overeenkomst met de ziekenhuizen: 1. De zorgaanbieder dient te beschikken over een vergunning op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). 2. De zorgaanbieder dient te beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 3. De zorgaanbieder dient, op verzoek, aan ons kenbaar te maken welke medisch specialisten werkzaam zijn bij de instelling. 4. De zorgaanbieder dient een schriftelijk vastgelegde samenwerkingsafspraak te hebben met een nabijgelegen ziekenhuis waarin de samenwerking van calamiteiten is vastgelegd. 5. De zorgaanbieder dient de waarneming van de behandelend medisch specialist bij ziekte en verlof te garanderen. 6. De zorgaanbieder garandeert bereikbaarheid en beschikbaarheid van de behandelend medisch specialist of zijn/haar waarnemer binnen en buiten kantooruren. 7. De zorgaanbieder dient schriftelijke informatie te verstekken aan patiënten op het gebeid van behandelingen, bijwerkingen, mogelijke complicaties en de te verwachten resultaten van de behandeling. 8. De zorgaanbieder dient te beschikken over een Meldingen Incidenten Patientenzorg commissie (MIP-commissie), klachtenreglement, AED en reanimatiekar. 9. Indien gebruik wordt gemaakt van patiëntgebonden medische apparatuur, wordt deze volgens de desbetreffende apparatuur geldende normen onderhouden.

7 10. De zorgaanbieder dient kwaliteitsindicatoren te registreren, te weten, ZN kwaliteitsindicatoren, Zichtbare Zorg indicatoren, IGZ-indicatoren en Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA). 11. De zorgaanbieder dient een complicatieregistratie bij te houden. 12. Specialisten dienen te werken conform de meest recente standaarden, protocollen en richtlijnen van de beroepsvereniging. 13. De zorgaanbieder houdt, indien er van implantaten gebruik wordt gemaakt, een implantaatregistratie bij. Bij orthopedische implantaten dient deze gebruik te maken van de landelijke implantaatregistratie. 14. Het ziekenhuis zorgt ervoor dat voor elke operatieve ingreep waarbij algehele anesthesie nodig is, ASA-classificatie preoperatieve screening op risicofactoren plaatsvindt. 15. De zorgaanbieder heeft een overeenkomst met een toezichthoudende apotheek (indien sprake is van een medicijnvoorraad binnen een ZBC). 16. De toezichthoudende apotheek controleert ten minste twee keer per jaar de medicijnvoorraad. 17. De zorgaanbieder voert jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit. 18. Het ziekenhuis volgt bij overdracht van een patiënt aan een andere zorgaanbieder aanbevelingen van het rapport 'Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in zorg'. De zorgaanbieder spant zich in om de toegangs- en wachttijden tot een minimum te beperken. In elk geval zal de zorgaanbieder zorg verlenen voor diagnostiek vijf werkdagen en behandeling 10 werkdagen. Indien de norm wordt overschreden dan dient de zorgaanbieder ons daarover te informeren en welke maatregelen hij daarop zal nemen. Alle (categorale) ziekenhuizen zijn gecontracteerd en ten aanzien van ZBC s geldt een landelijke contracteringsgraad.

8 Kraamzorg Contracten met kraamzorgbureaus worden afgesloten, indien zij voldoen aan het leveren van alle aspecten van kraamzorg, verlening volgens het LIP (Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg), Basiskwaliteitseisen Kraamzorg, WHO/Unicef Certificaat Borstvoeding, deelname aan Zichtbare Zorg. Maximaal 15% van de geaccepteerde aanvragen voor kraamzorg mogen door de zorgaanbieder uitbesteed worden aan derden. De zorgaanbieder dient de zorgaanvraag binnen vijf werkdagen schriftelijk aan de verzekerde te bevestigen. De zorgaanbieder dient de levering te garanderen van het aantal geïndiceerde uren kraamzorg binnen het werkgebied, indien de aanvraag hiervoor uiterlijk vier maanden voor de vermoedelijke bevaldatum is ontvangen. Na een telefonische oproep van de verloskundige voor partusassistentie dient de kraamverzorgende binnen 60 minuten op het opgegeven adres te zijn. Fysiotherapie Voor het contracteren van fysiotherapeuten gaan wij uit van de volgende kwaliteitseisen: fysiotherapeuten beschikken over een registratie in het kader van de wet BIG. Daarnaast gaan wij uit van registratie in CKR (Centraal sregister) van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten). Verbijzonderde fysiotherapeutische zorg wordt verleend door een speciaal daartoe gekwalificeerde en voor verbijzonderde fysiotherapeutische zorg in het deelregister van het CKR van het KNGF geregistreerde fysiotherapeut. Zoals afgesproken binnen KNGF.

9 Oefentherapie Oefentherapeuten dienen te voldoen aan de wettelijke bevoegdheidseisen uit het Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut bij de wet BIG. Zij dienen te zijn ingeschreven in het sregister Paramedici. Ook vinden wij dat oefentherapeuten aan dienen te sluiten bij de praktijkeisen, zoals de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck die hanteert. Zoals afgesproken binnen de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en het sregister Paramedici. Logopedie Logopedisten moeten voldoen aan de wettelijke bevoegdheidseisen uit het Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut bij de wet BIG. Om voor een overeenkomst in aanmerking te komen dienen zij ingeschreven te zijn in het sregister Paramedici. Voor verbijzonderde logopedie geldt dat deze uitsluitend kan worden verleend door een speciaal daartoe gekwalificeerde en voor verbijzonderde logopedische zorg geregistreerde logopedist, die opgenomen is in een door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en Zorgverzekeraars Nederland aangewezen register. Voor de inhoud van de overeenkomst sluiten wij aan bij de kwaliteitseisen van de NVLF. Zoals afgesproken binnen de NVLF. Streven moet zijn het eerste behandelcontact vijf werkdagen na aanmelding te laten plaatsvinden. Ergotherapie Ergotherapeuten moeten voldoen aan de wettelijke bevoegdheidseisen uit het Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut bij de wet BIG. Om voor een overeenkomst in aanmerking te komen, dienen zij ingeschreven te zijn in het sregister Paramedici. De ergotherapeut staat ervoor in dat de praktijk voldoet aan de inrichtingseisen zoals die door Ergotherapie Nederland zijn vastgesteld. Zoals afgesproken binnen de kwaliteitsnormen van Ergotherapie Nederland. Binnen vijf werkdagen dient het eerste behandelcontact na aanmelding plaats te vinden.

10 Dieetadvisering Diëtisten moeten voldoen aan de wettelijke bevoegdheidseisen uit het Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut bij de wet BIG. Tevens dienen zij ingeschreven te zijn in het sregister Paramedici. a.s.r. Ziektekosten volgt de praktijkeisen zoals de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) die hanteert. Geen afspraken over gemaakt. Hulpmiddelen BeterDichtbij koopt de volgende hulpmiddelengroepen in: elastische kousen, gehoorhulpmiddelen, pro- en orthesen, orthopedische schoenen, mammaprothesen, haarwerken, low vision hulpmiddelen en de hulpmiddelen die de apotheken en apotheekhoudend huisartsen leveren. Waar mogelijk worden alleen gecertificeerde leveranciers gecontracteerd. Dat zijn SEMHerkenning (Stichting Erkenningsregeling Leveranciers Medische Hulpmiddelen), StAr-registratie (Stichting Audicienregister), lidmaatschap NUVO (Nederlandse Unie van Optiekbedrijven). Voor leveranciers van haarwerken geldt dat naast de erkenningsregeling SEMH ook de erkenningsregeling THS (Top Haarwerk Specialist) wordt geaccepteerd. Voor elastische kousen, pro- en orthesen, gehoorhulpmiddelen en orthopedische schoenen geldt: Indien de zorgverzekeraar een machtiging heeft afgegeven, stelt de leverancier de verzekerde binnen vijf werkdagen na het ontvangen van de machtiging in kennis van de verwachte leverdatum. Mammaprothesen: voor hulpmiddelen die op maat worden vervaardigd, houdt de leverancier de verzekerde op de hoogte van de leveringstermijn. Haarwerken: confectie haarwerken worden uiterlijk, indien nodig voor de verzekerde, binnen twee werkdagen geleverd. Voor maatwerk haarwerken geldt een maximale levertijd van 12 weken. Hulpmiddelen geleverd door een apotheek of apotheekhoudend huisarts worden uiterlijk de volgende werkdag na aanvraag geleverd.

11 Vervoer BeterDichtbij heeft geen afzonderlijke contracten afgesloten met taxicentrales in het kader van zittend ziekenvervoer. BeterDichtbij heeft hiervoor een contract afgesloten met een vervoersregisseur. Met hen heeft BeterDichtbij afspraken gemaakt in het kader van kwaliteit. Daarnaast heeft de vervoersregisseur kwaliteitsafspraken gemaakt met de verschillende taxicentrales, waaronder dat de vervoerder beschikt over een TX-Keurmerk. Binnen de polisvoorwaarden worden geen aanvullende eisen gesteld aan taxivervoerders of ambulances. De vervoersregisseur dient 80% van de binnenkomende gesprekken binnen 20 seconden te beantwoorden. Voor de taxicentrale geldt dat de vervoersdiensten zeven dagen per week, 24 uur per dag worden uitgevoerd. De vervoersregisseur heeft een landelijk dekkend netwerk van taxicentrales.

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2013 2 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014

Polisvoorwaarden 2014 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2014 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

Polisvoorwaarden in 2015

Polisvoorwaarden in 2015 Polisvoorwaarden in 2015 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Algemeen Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag van uw zorgverzekering 13 Artikel

Nadere informatie

Select Zorg Plan Natura basisverzekering Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen

Select Zorg Plan Natura basisverzekering Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Postbus 1717 3800 BS Amersfoort T 0900-369 1234 Select Zorg Plan Natura basisverzekering, aanspraken en vergoedingen www.goedopgeleid.nl info@goedopgeleid.nl Ingangsdatum 1 januari 2013 Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

Zorg Plan. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Zorg Plan. Inhoudsopgave. Ingangsdatum 1 januari 2013

Zorg Plan. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Zorg Plan. Inhoudsopgave. Ingangsdatum 1 januari 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33, aanspraken en vergoedingen Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.youcare.nu info@aevitae.com Ingangsdatum 1 januari 2013 Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN BASISVERZEKERING 2012

POLISVOORWAARDEN BASISVERZEKERING 2012 POLISVOORWAARDEN BASISVERZEKERING 2012 Deze zorgverzekering is onder voorbehoud van goedkeuring van de NZa. De inhoud van de basisvoorwaarden is wettelijk bepaald. Vandaar dat de schrijfstijl nogal afwijkt

Nadere informatie

De voordelen van Zilveren Kruis: 7,5% korting op de basisverzekering 10% korting op de aanvullende verzekering 10% korting op de tandartsverzekering

De voordelen van Zilveren Kruis: 7,5% korting op de basisverzekering 10% korting op de aanvullende verzekering 10% korting op de tandartsverzekering De collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis Bio Science Park en Zilveren Kruis hebben goede afspraken gemaakt over de collectieve zorgverzekering. Dit contract geldt voor alle leden van Bio Science

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden. Modelovereenkomst Zorgzaam

Algemene verzekeringsvoorwaarden. Modelovereenkomst Zorgzaam Algemene verzekeringsvoorwaarden Univé 2013 Modelovereenkomst Zorgzaam N.V. Univé Zorg MODELOVEREENKOMST ZORGZAAM (ingaande 1 januari 2013) Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel

Nadere informatie

Voogd & Voogd zorgverz ekering Polisvoorwaarden 2014

Voogd & Voogd zorgverz ekering Polisvoorwaarden 2014 Voogd & Voogd zorgverzekering Polisvoorwaarden 2014 Budget ZorgVoordeelPolis BudgetPlus ZorgVoordeelPolis Comfort ZorgVoordeelPolis Royaal ZorgVoordeelPolis Compleet ZorgVoordeelPolis Postbus 2705 6401

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2012

Voorwaarden en vergoedingen Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2012 en vergoedingen Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2012 ingangsdatum 1 januari 2012 Voor u ligt het boekje voorwaarden en aanspraken (vergoedingen) Zorg Plan en de aanvullende verzekeringen.

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea IAK Zorgverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2015 IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea Welkom bij IAK In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Azivo Basisverzekering. www.azivo.nl

Verzekeringsvoorwaarden Azivo Basisverzekering. www.azivo.nl Verzekeringsvoorwaarden Azivo Basisverzekering Algemene bepalingen & Polisdekking Azivo Zorgverzekering Premiebijlage Reglement Restitutie Reglement Hulpmiddelen Reglement Farmaceutische zorg www.azivo.nl

Nadere informatie

Zorgverzekering Flexibel 2015

Zorgverzekering Flexibel 2015 Zorgverzekering Flexibel 2015 Polisvoorwaarden Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa alsmede onder voorbehoud van aanname door de eerste kamer van de wetswijzigingen betreffende

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2015

Polisvoorwaarden 2015 Polisvoorwaarden 2015 Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Begripsomschrijvingen Basisverzekering Zorg Zeker Polis 1 Rubriek A Grondslag van de verzekering

Nadere informatie

IAK Aanvullende Zorgverzekeringen

IAK Aanvullende Zorgverzekeringen IAK Aanvullende Zorgverzekeringen Verzekeringsvoorwaarden 2015 Jong Welkom bij IAK In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Aanvullende Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste informatie

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Beter Af Polis, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2009 Voor u ligt het boekje voorwaarden en aanspraken (vergoedingen) Beter Af Polis. In dit boekje zijn de voorwaarden en aanspraken gedetailleerd

Nadere informatie

Deel A - 1 Algemene bepalingen AEGON Zorgverzekering

Deel A - 1 Algemene bepalingen AEGON Zorgverzekering Deel A - 1 Algemene bepalingen AEGON Zorgverzekering INHOUDSOPGAVE - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 - GRONDSLAG VAN DE ZORGVERZEKERING Artikel 2 - VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel 3 - OVERIGE

Nadere informatie

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Collectief

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Collectief Beter Af Polis, aanspraken en vergoedingen Collectief Ingangsdatum 1 januari 2008 Voor u ligt het boekje voorwaarden en aanspraken (vergoedingen) Beter Af Polis. In dit boekje zijn de voorwaarden en aanspraken

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Geldig vanaf 1 januari 2010 Aanvullende zorgverzekeringen Omschrijving Aanvullende zorgverzekering Adressen Bezoekadres OHRA Zorgverzekeringen N.V. Rijksweg West 2, 6842 BD Arnhem

Nadere informatie

Vrije keuze in zorg bieden we graag iedereen.

Vrije keuze in zorg bieden we graag iedereen. Vrije keuze in zorg bieden we graag iedereen. Polisvoorwaarden VvAA zorgverzekering VvAA zorgverzekering Optimale keuzevrijheid, persoonlijke aandacht en service U hebt een goede keuze gemaakt met de VvAA

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015

Verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen geldig vanaf

Nadere informatie

Aanvulling TotaalZorg Extra 2013. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Aanvulling TotaalZorg Extra 2013. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Aanvulling TotaalZorg Extra 2013 Polisvoorwaarden Inhoud van de polis 1 Begripsomschrijvingen 2 Prestatiewijze en dekking 3 Omvang van de dekking Acnebehandeling 3.1 Allergeenvrije hoezen 3.2 Alternatieve

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2015. Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Gemeente

Polisvoorwaarden 2015. Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Gemeente Polisvoorwaarden 2015 Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Gemeente Vergoedingenoverzicht Begripsomschrijvingen Basisverzekering Zorg Zeker Polis 1 Rubriek A Grondslag van de

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie (Zorgverzekering Restitutie) en Aanvullende Verzekeringen Geldig vanaf 1 januari 2012 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende

Nadere informatie

De beste zorgverzekeraar van Nederland

De beste zorgverzekeraar van Nederland Vergoedingswijzer 2013 1 2 De beste zorgverzekeraar van Nederland PNOzorg is al meer dan 60 jaar de specialist in zorgverzekeringen voor de mediasector. We werken zonder winstoogmerk en vinden persoonlijke

Nadere informatie

Deel A Algemene bepalingen ONVZ Zorgverzekeraar

Deel A Algemene bepalingen ONVZ Zorgverzekeraar Deel A Algemene bepalingen ONVZ Zorgverzekeraar INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) (ZORG)VERZEKERING Artikel 2 VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel 3 OVERIGE

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Polisvoorwaarden Vrije Keuze Zorgplan 2014 Risicodraagster voor de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering is ONVZ Ziektekostenverzekeraar

Nadere informatie

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts Overeenkomst - vrijgevestigd huisarts 2015 Inhoudsopgave Toelichting bij de overeenkomst Vrijgevestigd huisarts 2015... 3 DEEL II ALGEMEEN DEEL OVEREENKOMST HUISARTSENZORG... 8 DEEL III VERLOSKUNDIGE HULP...

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen Geldig vanaf 1 januari 2014 De Politie Zorgpolis is ondergebracht bij CZ groep Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende

Nadere informatie