Werkplan Werkgroep Ketenpartners 1 e lijns Kindzorg. Werkgroep:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkplan 2013. Werkgroep Ketenpartners 1 e lijns Kindzorg. Werkgroep:"

Transcriptie

1 Werkplan 2013 Werkgroep Ketenpartners 1 e lijns Kindzorg Werkgroep: Kring Verloskundigen Den Haag Karen Bost, praktijk Femme Carola Keijsper, praktijk Anno Myriam van de Pas, praktijk OTIS Kraamschakel Danielle Kloosterman, ZINkraamzorg José Vincenten, Kraamzorg Wereld Wonder Jong Florence Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar Corinne van der Geest, Jong Florence Annemieke Hoonhout, Jong Florence

2 Inleiding Samen werken aan de kwaliteit binnen de (eerstelijns)keten Geboortezorg! Voor 2011 vond geen structureel overleg plaats tussen kraambureaus, verloskundigen én Jeugdgezondheidszorg. Er waren overlegstructuren tussen samenwerkingspartners, maar niet in deze samenstelling. Samenwerking tussen tweedelijnszorgverleners en Jeugdgezondheidszorg is evenmin gestructureerd. Lijn1 ziet in de ondersteuning van de werkgroep Ketenpartners 1 e lijns Kindzorg een belangrijk vehikel om inhoudelijke samenwerking tussen deze ketenpartners te intensiveren. In de discussie om de perinatale sterftecijfers te verminderen of de perinatale gezondheid te verbeteren, zijn al veel aanbevelingen gedaan (o.a. Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte, 2009). Ook in Den Haag en de randgemeenten zijn zorgverleners binnen de Geboortezorg iedere dag bezig met het leveren van goede zorg voor moeder & kind. Echter, het kan nog beter! De werkgroep ketenpartners 1 e lijns Kindzorg is gestart met de vertegenwoordiging van de eerstelijnsketen Geboortezorg in Den Haag. De bovengenoemde partners komen in de gezinnen thuis en hebben een belangrijke signalerende functie. Er zijn veel thema s (o.a. weegbeleid) waar eenduidige werkafspraken een mooie kwaliteitsslag zouden betekenen. Daarnaast is het zorgaanbod en bijbehorende werkwijze van de samenwerkingspartners niet bekend bij iedereen. Kortom, door te doen kunnen we verbeteren! Dit neemt niet weg dat samenwerking met gynaecologen, klinisch verloskundigen, kinderartsen, maar ook samenwerking met huisartsen, psychologen, (kinder)fysiotherapeuten en andere paramedici van groot belang is. Afstemming zal gerealiseerd worden met alle samenwerkingspartners die nodig zijn. Dit gebeurt binnen het District Verloskundig Platform, een ketenplatform dat Lijn1 organiseert en waar bovenstaande disciplines, samen met GGD Den Haag en de zorgverzekeraars CZ en Azivo/Menzis, in vertegenwoordigd zijn. Wat de werkgroep hoopt te realiseren, is door met elkaar in gesprek te gaan, binnen een vertegenwoordiging van partijen, te kunnen werken aan eenduidige werkafspraken. Afspraken over weegbeleid, vitamine K&D, flesvoeding en overdracht naar Jeugdgezondheidszorg hopen wij in de werkgroep te kunnen vaststellen, afgestemd binnen de eerstelijnsketenpartners. Vervolgens kunnen wij een eenduidige afspraak voorleggen aan de andere betrokken partners rond dit thema. Door het tekenen van de intentieverklaring hebben de ondertekenaars laten zien achter deze werkwijze te staan en te gaan voor het intensiveren van de samenwerking! Namens de werkgroep, Daphne Metaal, adviseur Ouder & Kindzorg Lijn1 april

3 Terugblik acties Begin 2011 heeft Lijn1 de ondersteuning van de werkgroep met kraambureaus en verloskundigen overgenomen van een verloskundige. Lijn1 heeft toen aangegeven graag de ondersteuning te willen bieden aan deze samenwerking. De werkgroep heeft de volgende stappen gerealiseerd in 2011: Met de huidige betrokkenen in de werkgroep, opnieuw een vertegenwoordiging vastgesteld die de ketenpartners gaat vertegenwoordigen. Inventariseren knelpunten met werkgroep, waarbij om feeling te krijgen met het probleem, protocollen rond 1 thema naast elkaar zijn gelegd (bijvoorbeeld weegbeleid). Organiseren van een missie- en visiebijeenkomst binnen de werkgroep om kaders te scheppen voor de reikwijdte van de samenwerking. Er is gewerkt aan het verhogen van commitment, draagvlak en enthousiasme werkgroep door: Kraambureaus Instellen vooroverleg kraambureaus Kring van verloskundigen Participatie van verloskundigen uitbreiden van 1 naar 3 verloskundigen. Samenwerking keten als vast agendapunt aan de orde laten komen bij kring. JGZ 0-4 Polsen animo voor participatie in werkgroep JGZ 0-4 betrekken bij uitkomsten werkgroep en uitnodigen voor aansluiten bij werkgroep (december 2011). Daarnaast wordt de werkgroep benoemd in overleggen met gemeente (o.a. Platform Perinatale Gezondheid van de GGD) en andere samenwerkingsverbanden. De werkgroep heeft de volgende stappen gerealiseerd in 2012: Van januari tot mei 2011 is gewerkt aan de profilering van de werkgroep. De werkgroep heeft een intentieverklaring opgesteld. Tevens hebben de kraambureaus een logo en website ontworpen en noemen zich vanaf nu de Kraamschakel. Vanaf mei 2011 zijn de voorbereidingen gestart om een bijeenkomst te organiseren omtrent het tekenen van de intentieverklaring op feestelijke wijze (en zo extra aandacht te schenken aan profilering en creëren van draagvlak bij de directies/besturen van de betrokken ketenpartners. De partijen die de intentieverklaring ondertekend hebben en zo vertegenwoordigd zijn in de werkgroep, zijn: Kring Verloskundigen Den Haag Florence, Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar BabyCare Kraamzorg Beschuit met Muisjes Kraamzorg Bureau Kraamzorg Extra Bureau Klasse Kraamzorg Careyn kraamzorg Florijntje kraamzorg GeboorteHotel Haga Geboortekliniek Den Haag Kraamzorg Anne Kraamzorg Wereld Wonder Nieuw Leven kraamzorg ZINkraamzorg 2

4 In de intentieverklaring hebben de partijen zich gecommitteerd aan het intensiveren van de samenwerking door eenduidige werkafspraken voor Den Haag (en hopelijk straks ook breder dan alleen Den Haag) te gaan realiseren. Korte lijnen zijn hierbij van belang. Eind 2012 heeft de werkgroep de thema s voor het werkplan 2013 geformuleerd. Dit is geen statisch document, maar zal ook de rode draad zijn voor de werkgroep in het proces. Indien nodig, wordt het werkplan aangevuld met relevante informatie. 3

5 Beschrijving werkgroep Leden: De vertegenwoordiging van de samenwerkingspartners bestaat uit 7 personen in de volgende samenstelling: Kring Verloskundigen Den Haag Karen Bost, praktijk Femme Carola Keijsper, praktijk Anno Myriam van de Pas, praktijk OTIS De Kraamschakel Danielle Kloosterman, ZINkraamzorg José Vincenten, Kraamzorg Wereld Wonder Jong Florence Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar Corinne van der Geest, Jong Florence Annemieke Hoonhout, Jong Florence Missie & visie In september 2011 is door Lijn1 een missie- en visiebijeenkomst georganiseerd en begeleid. De werkgroep heeft hierbij de volgende missie en bijgehorende visie opgesteld: Missie: De werkgroep Ketenpartners 1elijns Kindzorg zet zich in voor het realiseren van eenduidig beleid binnen de eerstelijnsketen geboortezorg in Den Haag. Het vormgeven van een intensieve samenwerking tussen verloskundigen, kraambureaus en Jong Florence, Jeugdgezondheidszorg 0-4, is hierbij het uitgangspunt. De drijfveer voor deze werkgroep is het optimaliseren van de kwaliteit van zorg in deze basisketen. Samen sta je sterker! Visie De werkgroep werkt aan het realiseren van eenduidig beleid door de huidige werkafspraken tussen bovengenoemde partners door te nemen en bestaande protocollen en richtlijnen waar nodig, aan te passen of te vernieuwen én te implementeren. De werkgroep springt in op ontwikkelingen door nieuwe inzichten en resultaten uit wetenschappelijk onderzoek, indien mogelijk en gewenst, te implementeren in de keten. De werkgroep maakt het mogelijk de samenwerking tussen ketenpartners te professionaliseren en optimaal gebruik te maken van de bestaande lijnen en contacten om zo kennis te delen en elkaar scherp te houden. Ondersteuning werkgroep De werkgroep wordt inhoudelijk en secretarieel ondersteund door Lijn1, de regionale ondersteuningsstructuur voor de eerste lijn (ROS). Lijn1 stelt hiervoor de grote vergaderruimte op de 2 e etage beschikbaar als vaste vergaderlocatie. Lijn1 bereidt in samenwerking met de werkgroep de agenda voor Lijn1 zorgt voor verslaglegging van de bijeenkomsten en actiepunten Lijn1 ondersteunt bij de implementatie van samenwerkingsafspraken 4

6 Frequentie overleg De werkgroep komt minimaal 6 keer per jaar samen. Taken werkgroep Bespreken landelijke en regionale ontwikkelingen. Bespreken knelpunten en formuleren van actiepunten. Monitoren van de implementatie c.q. het uitvoeren van verbeteracties in de praktijk. Uitkomsten van iedere werkgroep onder de aandacht brengen bij de eigen achterban (benoemen in overleggen) en betrokken ketenpartners. Zorg dragen dat verbetervoorstellen worden gepubliceerd op de daarvoor bestemde plaatsen (kringwebsite, enz.). Samenwerking zoeken met partners buiten de eigen achterban waar nodig om samenwerkingsafspraken te realiseren. Afspraken rond communicatie naar achterban 1. Ieder werkgroeplid heeft de taak zorg te dragen dat actiepunten uit de werkgroepoverleggen worden uitgevoerd c.q. worden besproken met de achterban. 2. Ieder werkgroeplid draagt zorg voor de verspreiding van documenten naar achterban (op de daarvoor bedoelde plaatsen: kring website, Intranet en website kraambureaus). 3. Notulen van de werkgroep kunnen doorgestuurd worden wanneer deze zijn vastgesteld in de werkgroep. Bijeenkomst tekenen intentieverklaring 27 september

7 Activiteiten 2013 Intentieverklaring Allereerst hebben de Ketenpartners 1 e lijns Kindzorg in 2012 gewerkt aan de organisatiestructuur en profilering naar de achterban en overige partners in Den Haag. Hiervoor is een intentieverklaring opgesteld en getekend door de directies c.q. besturen van de verschillende organisaties, benoemd in de intentieverklaring (zie bijlage 1). De partijen die de intentieverklaring ondertekend hebben en zo vertegenwoordigd zijn in de werkgroep, zijn: Kring Verloskundigen Den Haag Jong Florence, Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar BabyCare Kraamzorg Beschuit met Muisjes Kraamzorg Bureau Kraamzorg Extra Bureau Klasse Kraamzorg Careyn kraamzorg Florijntje kraamzorg GeboorteHotel Haga Geboortekliniek Den Haag Kraamzorg Anne Kraamzorg Wereld Wonder Nieuw Leven kraamzorg ZINkraamzorg In de intentieverklaring hebben de partijen zich gecommitteerd aan het intensiveren van de samenwerking door eenduidige werkafspraken voor Den Haag (en hopelijk straks ook breder dan alleen Den Haag) te gaan realiseren. Korte lijnen zijn hierbij van belang. De kraambureaus hebben zich verenigd in De Kraamschakel. Een samenwerking van (oktober 2012: 12 kraambureaus) die met elkaar de kwaliteit van kraamzorg en samenwerking met andere samenwerkingspartners (in ieder geval: verloskundigen en Jeugdgezondheidszorg), willen verbeteren. Zij hebben hiertoe een website opgezet waarop tevens belangrijke documenten (notulen, voorgestelde besluiten) zullen worden gepubliceerd: Thema s Uit de knelpuntenanalyse van juni 2011, zijn de volgende verbeterthema s benoemd: Borstvoedingsondersteuning en samenwerking (in relatie tot de werkgroep Ketenpartners Borstvoeding) Ontslagbeleid t.a.v. ziekenhuizen, Geboortekliniek en GeboorteHotel Haga Ophoogbeleid flesvoeding Prenataal Huisbezoek en Stevig Ouderschap Sectio nazorg Versnelde overdracht Vitamine K&D beleid Weegbeleid De werkgroep realiseert zich dat een prioritering aangebracht moet worden en verschillende thema s met andere samenwerkingspartners dan vertegenwoordigd in de werkgroep, uitgewerkt en besproken moeten worden. 6

8 Doelstellingen 2013 In dit hoofdstuk kunt u de thema s met bijbehorende doelstelling lezen die de Ketenpartners 1 e lijns Kindzorg hebben geformuleerd. Er is hierbij een prioritering aangebracht. Het thema Borstvoedingsondersteuning is ondergebracht bij de werkgroep Ketenpartners Borstvoeding, een bestaande werkgroep die zich bezig houdt met borstvoeding op de kaart zetten én houden in de regio Haaglanden. De werkgroep wordt tevens ondersteund door Lijn1. Het thema sectio nazorg is nog niet opgenomen als thema voor Thema 1: Weegbeleid Doelstelling: eenduidig weegbeleid formuleren en implementeren Onderbouwing: Multidisciplinaire Richtlijn Borstvoeding (2011) en ervaring Kraamschakel Eind 2013 werken de Ketenpartners 1 e lijns Kindzorg volgens een afgestemd weegbeleid samen. Thema 2: Vitamine K&D Doelstelling: realiseren eenduidige communicatie bij wijziging vitamine K & D Eind 2013 is vastgesteld welk orgaan wordt gevolgd wanneer wijzigingen in dosering zijn vastgesteld, op welke wijze de wijziging naar de ketenpartners wordt verspreid en wordt gemonitored door de werkgroep dat eenduidige adviezen worden gegeven. Thema 3: Prenataal Huisbezoek Doelstelling: verhogen van het aantal Prenatale Huisbezoeken Eind 2013 hebben verloskundigen en gynaecologen 150 meer Prenatale Huisbezoeken aangevraagd en zijn er 350 Prenatale huisbezoeken op jaarbasis verleend. Verloskundigen en gynaecologen ontvangen hiervan een terugkoppeling. De contactgegevenslijst wordt ieder kwartaal geüpdatet door Jong Florence en is verspreid naar de hiervoor aangestelde contactpersonen. Thema 4: Ontslagbeleid Doelstelling: realiseren eenduidige afspraken over ontslagbeleid Eind 2013 zijn door de werkgroep voor de drie Haagse ziekenhuisen en het GeboorteHotel Haga en de Geboortekliniek Den Haag verbeterpunten geïnventariseerd en zijn deze besproken met de betrokken samenwerkingspartners. Waar mogelijk kunnen in een bredere context, afspraken worden gemaakt over gewenst ontslagbeleid met de betrokken partners. 7

9 Thema 5: (Versnelde) overdracht en continuïteit van zorg Doelstelling: snel en eenduidig communiceren door verloskundigen, kraamzorg en de drie Haagse ziekenhuizen naar Jong Florence. Onderbouwing: Standpunt Gegevensoverdracht verloskunde en kraamzorg naar JGZ (in afwachting van de landelijke richtlijn). In 2013 zijn afspraken gemaakt over de (versnelde) overdracht vanuit het kraambed naar Jong Florence (door de verloskundige en/of gynaecoloog en kraamzorg) Thema 6: Ophoogbeleid flesvoeding Doelstelling: realiseren van eenduidige afspraken over het ophogen van de flesvoeding. Onderbouwing: Multidisciplinaire Richtlijn Borstvoeding (2011) Eind 2013 werken de Ketenpartners 1 e lijns Kindzorg volgens een afgestemd protocol rond ophoogbeleid. Hierbij zijn tevens de drie Haagse ziekenhuizen betrokken. Thema 7: Adviezen hygiëne flesvoeding Doelstelling: volgen van eenduidige adviezen Onderbouwing: Richtlijnen voedingscentrum Eind 2013 worden de landelijke richtlijnen van het Voedingscentrum t.a.v. het bereiden, bewaren en schoonmaken van flesjes door de Ketenpartners 1 e lijns Kindzorg gevolgd. Thema 8: Implementatie preventieve aanpak Shaken Baby Syndrome (SBS) Doelstelling: Implementeren van de preventie aanpak SBS Onderbouwing: Resultaten TNO, Preventieve aanpak Shaken Baby Syndrome Eind 2013 zijn op basis van een implementatiestrategie, alle zorgprofessionals in de pre-, peri- en postnatale periode getraind in de preventieve aanpak van het Shaken Baby Syndrome. 8

College Perinatale Zorg. Plan van aanpak

College Perinatale Zorg. Plan van aanpak College Perinatale Zorg Plan van aanpak Inhoud pagina 1. Aanleiding 1 2. Initiatief van alle betrokken partijen en het Ministerie 2 3. Missie en Visie 3 4. Doelstellingen 5 5. Wat betekent dit? 5 6. Werkorganisatie

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

DEFINITIEF PROJECTPLAN Verbeteren samenhang en samenwerking keten van acute zorg

DEFINITIEF PROJECTPLAN Verbeteren samenhang en samenwerking keten van acute zorg DEFINITIEF PROJECTPLAN Verbeteren samenhang en samenwerking keten van acute zorg Meer doelmatigheid en betere zorg door afstemming, samenhang en samenwerking in de keten van acute zorg, dat is het streven.

Nadere informatie

Zwangerschap en geboorte Een impressie van het kennisnetwerk geboortezorg en onderzoeksprojecten

Zwangerschap en geboorte Een impressie van het kennisnetwerk geboortezorg en onderzoeksprojecten Zwangerschap en geboorte Een impressie van het kennisnetwerk geboortezorg en onderzoeksprojecten Een gezonde moeder, een gezonde zwangerschap en een gezond kind Programma Zwangerschap en Geboorte Inleiding

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio's Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 50 F 026 351 50 51. info@nifv.nl

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio's Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 50 F 026 351 50 51. info@nifv.nl Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio's Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 50 F 026 351 50 51 info@nifv.nl Voorwoord namens het team van de Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio

Nadere informatie

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Missie en strategie...4 1.1 Doelstelling en doelgroep...4 1.2 Uitgangspunten...4 1.3 Ontwerp...5 1.4 Wat maakt ons uniek...8 1.5

Nadere informatie

Kennissynthese Kraamzorg

Kennissynthese Kraamzorg TNO-rapport TNO/CH 2013 R11093 Kennissynthese Kraamzorg Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Rotterdams Programma 2011-2014 Inhouds opgave Woord vooraf 3 1. Ieder kind wint 4 1.1 Wat we tot nu toe hebben bereikt 4 1.2 Visie: ouders eerst, professionals dichtbij

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

COÖRDINATIE VAN ZORG

COÖRDINATIE VAN ZORG COÖRDINATIE VAN ZORG Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Kader: Deze notitie is opgesteld in het kader van het Regiocontract 2008-2011. Provincie Gelderland en Regio de Vallei werken samen aan

Nadere informatie

Halfjaarlijkse rapportage RAAK Amsterdam-Noord juli 2004- december 2004

Halfjaarlijkse rapportage RAAK Amsterdam-Noord juli 2004- december 2004 Halfjaarlijkse rapportage RAAK Amsterdam-Noord juli 2004- december 2004 In het plan van aanpak Pats, Boem Raak (maart 2004) hebben we een 3-tal speerpunten benoemd. Deze half-jaarrapportage laat zien hoe

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout

Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout Eindrapportage 1 oktober 2007 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...6

Nadere informatie

Landelijk Beleidskader OTO

Landelijk Beleidskader OTO Landelijk Beleidskader OTO INHOUDSOPGAVE MANAGEMENTSAMENVATTING 0 Managementsamenvatting 0. MANAGEMENTSAMENVATTING 3 Het landelijk beleidskader OTO is op 19 juni 2012 door de OTO-Stuurgroep, het OTO-Platform

Nadere informatie

WERKPLAN KETENZORG NU BV

WERKPLAN KETENZORG NU BV WERKPLAN KETENZORG NU BV De Ketenzorg NU BV is onderdeel van de huisartsencoöperatie Zorg Nu in Noord-West Utrecht. Het bestuur van Zorg NU is tevens de Algemene Vereniging van Aandeelhouders (AVA). Dit

Nadere informatie

onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden

onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden gemeente Nota van B&W onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden Portefeuillehouder Collegevergadering

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik 1 Monitor mei 2014 Actieplan Kinderen Veilig en Acties Rijk Samson Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Monitor Actieplan Kinderen veilig 20122016 en Acties Rijk Samson Mei 2014 Taskforce

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering...

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering... INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.3. Eerstelijnszorgverleners

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Nagezien door. Opgesteld door. Marianne Gorselink. Mirjam Steenhuis

KWALITEITSHANDBOEK. Nagezien door. Opgesteld door. Marianne Gorselink. Mirjam Steenhuis Goedgekeurd M. M. INHOUDSOPGAVE DEEL A: ALGEMEEN... 7 H 1... 7 Algemeen... 7 1.1... 7 Inleiding... 7 H 2... 9 INFORMATIE OVER DE ONDERNEMING... 9 2.1... 9 Activiteiten van de onderneming... 9 2.2... 10

Nadere informatie

Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen e.o. Kwaliteitsjaarverslag 2007. Kwaliteitsjaarverslag 2007

Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen e.o. Kwaliteitsjaarverslag 2007. Kwaliteitsjaarverslag 2007 Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen e.o. Kwaliteitsjaarverslag 2007 Kwaliteitsjaarverslag 2007 Inhoud 1 Voorwoord... 5 2 Missie en visie... 7 2.1 Acute huisartsgeneeskundige zorg... 7 2.2 Kwaliteit...

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 De Kerngroep die dit Witboek aanbiedt wordt gevormd door: - Palliactief, dr. S. Teunissen - Prof.dr.K.Vissers, co-voorzitters - AHCH, mw. C. van Tol - VPTZ, mw. J. Fiouw

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. rijncoepel. Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

Jaarverslag 2012. rijncoepel. Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2012 Gezondheidscentrum Wantveld en de samenwerkingsverbanden Stevenshof, Stichting

Nadere informatie