Stap voor stap Landelijk Ondersteuningsplan Samenwerking Kraamzorg JGZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stap voor stap Landelijk Ondersteuningsplan Samenwerking Kraamzorg JGZ"

Transcriptie

1 1 Stap voor stap Landelijk Ondersteuningsplan Samenwerking Kraamzorg JGZ

2 2 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Werkwijze 3. Doel 4. Inleiding 5. Analyse IGZ rapport 6. Standpunt t.a.v. veldnormen in de praktijk 7. Plan van aanpak SMART verbeterpunten en acties 8. Tips en adviezen 9. Nawoord Bijlage 1: Checklist samenwerkingsafspraken Bijlage 2: Achtergrondinformatie Normen IGZ onderzoek Bijlage 3: Analyse IGZ rapport Bijlage 4: Betrokken organisaties

3 3 Landelijk Ondersteuningsplan Samenwerking Kraamzorg JGZ 1. Aanleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in het kader van het project Geboortezorg in 2013 een onderzoek uitgevoerd bij 109 kraamzorgorganisaties en 38 Jeugdgezondheid (JGZ )organisaties over de samenwerking tussen kraamzorg en de JGZ. De resultaten hiervan en de mogelijke vervolgactiviteiten zijn tijdens een Invitational Conference op 26 maart 2014 en een werkconferentie op 14 mei 2014 met de desbetreffende landelijke partijen besproken. Afgesproken is dat ActiZ (namens kraamzorg), KNOV (namens verloskundigen) en NCJ (namens JGZ) met input van de overige aanwezige organisaties een plan gaan opstellen om kraamzorg en JGZ organisaties te ondersteunen bij de uitvoering van verbeterplannen aansluitend op het onderzoek van de IGZ. De IGZ heeft aangegeven dat vroegsignalering en overdracht op de best mogelijke manier moet worden gedaan ten gunste van het pasgeboren kind. Het is voor de Inspectie niet zozeer van belang welke richtlijn er wordt gebruikt maar wel dat er een richtlijn is. Kortom alle kinderen worden veilig overgedragen met zo min mogelijk administratieve lasten voor professionals. Continuïteit van zorg en de overdracht van risicogezinnen is dan goed geborgd, het moet helpend zijn voor professionals in het veld waarbij ouders de regie hebben en houden. Gelukkig gaat al heel veel goed zoals ook blijkt uit de analyse van het rapport. Uiteraard is op sommige punten verbetering nodig, maar de sector is goed op weg. De resultaten van het IGZ onderzoek zijn op 17 juni jl. (www.igz.nl) gepubliceerd. ActiZ heeft zich, met instemming van de aanwezigen op de Invitational Conference van 14 mei jl., als voortrekker opgeworpen om, in samenwerking met de branche- en beroepsverenigingen in de kraamzorg, JGZ en verloskunde een Landelijk Ondersteuningsplan op te stellen. De KNOV heeft begin juli 2014 met de IGZ vastgesteld dat, aangezien verloskundigen in dit deelonderzoek niet zijn betrokken, de KNOV meer tijd nodig heeft en eerst intern zal moeten bekijken of en op welke wijze zij een bijdrage kan leveren aan het Ondersteuningsplan. De KNOV is niet betrokken geweest bij de definitieve opstelling van het Ondersteuningsplan. Uiteraard blijven partijen wel met elkaar in gesprek in het belang van kwalitatief goede zorg voor moeder en kind. Kraamzorg en JGZ zijn van mening dat de gezamenlijke verantwoordelijkheid van kraamzorg, verloskunde en JGZ uitgangspunt zou moeten zijn. De samenwerking met de KNOV bij het verder uitwerken van dit Ondersteuningsplan is essentieel om de verbeteringen in de sector te laten slagen. Kraamzorg en JGZ zullen dit Ondersteuningsplan voor het deel kraamzorg en JGZ conform planning aanleveren bij de Inspectie Gezondheidszorg. In het plan is in bijlage 3 cursief aangegeven welke informatie partijen van de KNOV nodig hebben. Partijen vinden dat het IGZ rapport over de geboortezorg aanleiding biedt voor aanscherping van verantwoordelijkheden van de stakeholders in de geboortezorg met als doel de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren. Elkaar kunnen vinden en weten waar ieders kracht ligt op beleidsmatig en uitvoerend niveau is noodzakelijk voor goede samenwerking. Het IGZ rapport is dan ook een aanleiding om de samenwerking tussen partijen te intensiveren. 2. Werkwijze Na analyse van het IGZ rapport door ActiZ en NCJ is een concept ondersteuningsplan gemaakt en conform afspraak met IGZ aan andere betrokken partijen voorgelegd (ActiZ Jeugd, GGD GHOR Nederland, KNOV, NBvK, AJN, V&VN fractie Jeugd, NVDA, SPOT en BTN). Hierbij is input gevraagd voor

4 4 het Ondersteuningsplan. Alle aanvullingen en opmerkingen (KNOV heeft geen input aangeleverd) zijn vervolgens verwerkt tot het definitieve Landelijk Ondersteuningsplan Samenwerking Kraamzorg JGZ wat nu voor u ligt. 3. Doel Het doel van het plan is het ondersteunen van kraamzorg- en JGZ organisaties bij het sluiten van de keten van zorg voor kinderen en gezinnen die aandacht nodig (blijven) hebben. Door de kraamzorg gesignaleerde risico s worden na afsluiting van de kraamzorg conform samenwerkingsafspraken (in de regio) overgedragen aan de JGZ. Toelichting: zijn er signalen dat er iets aan de hand is dat de gezonde ontwikkeling van het kind in de weg kan staan, dan is overdracht en samenwerking noodzaak. Dit is breder dan alleen kijken naar kindermishandeling en huiselijk geweld. Het kan ook gaan om ontwikkelingsproblemen van het kind of medische problematiek. Ook in stabiele gezinnen waar weinig aan de hand lijkt te zijn, dient kwalitatief goede zorg geboden te worden. 4. Inleiding Om kraamzorg- en JGZ organisaties optimaal te kunnen ondersteunen is in dit plan voor de volgende opzet gekozen: Analyse van de normen en resultaten van het IGZ onderzoek Standpunt t.a.v. veldnormen in de praktijk vanuit branche- en koepelorganisaties SMART geformuleerde acties en verbeterpunten op korte en middellange termijn Tips en adviezen Als eerste zal kort worden ingegaan op wat er uit de analyse van het IGZ onderzoek naar voren is gekomen. Vervolgens worden veldnormen in de praktijk besproken. In het plan van aanpak zijn daarna SMART geformuleerde acties en verbeterpunten in tabelvorm gepresenteerd, afgesloten met tips en adviezen die de kraamzorg en de JGZ kunnen gebruiken bij de verbeteracties. In bijlage 1 is een checklist opgenomen die gebruikt kan worden bij het opstellen van regionale samenwerkingsafspraken in afwachting van een nog te ontwikkelen landelijk format. In bijlage 2 is te lezen wat de besproken meningen zijn over de door IGZ gehanteerde normen. Tot slot is in bijlage 3 achtergrondinformatie terug te vinden over de analyse van het rapport. Voor het nazoeken van specifieke verbeteracties per norm is dit wellicht handig. 5. Analyse IGZ onderzoek Uit de analyse van het IGZ onderzoek komt naar voren dat een aantal zaken al heel goed gaat. Zo draagt 94% van de kraamzorgorganisaties (vaak in samenwerking met de verloskundige) over naar de JGZ. 94% van de kraamzorg besteedt aan alle moeder- en kindfactoren aandacht tijdens de intake, 84% van de kraamzorgorganisaties vraagt ondersteuning van de JGZ als daartoe aanleiding is op basis van de intake. 87% van de intakemedewerkers kraamzorg is goed geschoold. 89% van de kraamzorgorganisaties hanteert een stappenplan bij risicosignalering en overlegt hierbij met de verloskundige.

5 5 Bij 98% van de kraamzorg worden gesignaleerde risico s gedeeld met verloskundige en leidinggevende. Door 96% wordt de kraamtijd afgesloten met een gesprek. De verbeterpunten in het rapport liggen met name op het gebied van samenwerking en de wijze en verantwoordelijkheid van overdracht: samenwerkingsafspraken tussen kraamzorg, verloskunde en JGZ staan niet overal (duidelijk genoeg) op papier en periodieke evaluatiemomenten ontbreken. Daarbij kunnen de indicaties voor een huisbezoek-intake beter worden benut door kraamzorg. En blijkt het prenataal huisbezoek JGZ onvoldoende bekend bij kraamzorginstellingen. Ook de scholing van kraamverzorgenden over vroegsignalering verdient aandacht. Signalen in de prenatale fase komen niet altijd op tijd bij de kraamzorg terecht. De resultaten van de analyse zijn in paragraaf 7 (uitgebreid in bijlage 3) uitgewerkt met SMART geformuleerde doelen en acties op korte en middellange termijn. Wellicht ten overvloede wordt hierbij het volgende opgemerkt: Bij intake is door IGZ uitsluitend de intake tijdens de zwangerschap door de kraamzorg nagevraagd en niet de intake van de jeugdverpleegkundige na de kraamweek. In bijlage 3 is schematisch per norm uitgewerkt wat de resultaten zijn binnen de kraamzorg (kolom 2). In de volgende kolom is vanuit de branche- en koepelorganisaties een standpunt/aanvulling op de norm geformuleerd. In de laatste kolom worden per norm de acties en aanbevelingen weergegeven die nodig zijn om de samenwerking en overdracht in de geboortezorg te verbeteren. Dit schema kan door organisaties als naslagwerk gebruikt worden om per norm te bekijken wat de verbeteracties zijn. 6. Standpunt t.a.v. veldnormen in de praktijk Alle betrokkenen onderschrijven het belang om kinderen die risico lopen niet tussen de wal en het schip te laten vallen. Integrale- en kwalitatief hoogstaande zorg leveren van zwangerschap tot en met overdracht aan de JGZ is het streven. De bestaande instrumenten zoals die er nu liggen zijn nog niet allemaal werkbaar in de praktijk. In bijlage 2 is achtergrondinformatie over het standpunt vanuit branche- en koepelorganisaties t.a.v. veldnormen terug te vinden. In afwachting van landelijk vastgestelde en gedragen instrumenten is het zaak om (regionaal) met elkaar in gesprek te blijven hoe structurele afspraken vorm worden gegeven. Op landelijk niveau is het realiseren van randvoorwaarden voor het invoeren van een digitale set overdrachtsgegevens en vaststellen van gevalideerde instrumenten/richtlijnen voor risicosignalering noodzakelijk.

6 6 7. Plan van aanpak: SMART acties en verbeterpunten Onderwerp Korte termijn Middellange termijn Sector Eigenaar/opmerking Landelijke afspraken Verdeling uitwerking landelijke afspraken afstemmen Voor 1 oktober Kraamzorg, verloskunde en JGZ ActiZ/BTN/KNOV/NCJ Evt. verdelen met of input vragen overige stakeholders Landelijke afspraken uitwerken (zie hieronder) Inventariseren bestaande samenwerkingsafspraken kraamzorg - JGZ in regio s (uitwisselen best practices) Landelijk realiseren van randvoorwaarden voor digitale gegevensoverdracht kraamzorg/verloskunde aan JGZ op basis van Standpunt Gegevensoverdracht NCJ Landelijk vaststellen van gevalideerde instrumenten voor vroegsignalering Landelijke afspraken over inkoop door gemeenten van interventieaanbod JGZ organisaties vastleggen o.a. belang prenataal huisbezoek JGZ Landelijke afspraken over geïntegreerd huisbezoek kraamzorg en verloskunde evt. prenataal huisbezoek JGZ hierin meenemen - Voorjaar 2015 gereed Kraamzorg, verloskunde en JGZ juli Kraamzorg, verloskunde en JGZ Najaar 2014 bespreken en afstemmen Voorjaar 2015 gereed Kraamzorg, verloskunde en JGZ - Najaar 2014 Kraamzorg, verloskunde en JGZ - Voorjaar 2015 Kraamzorg, verloskunde en gemeenten, JGZ Najaar 2014 bespreken en afstemmen Voorjaar 2015 gereed Kraamzorg, verloskunde en JGZ ActiZ/BTN/KNOV/NCJ Evt. verdelen met of input vragen overige stakeholders ActiZ/BTN ActiZ/BTN/KNOV/NCJ samen met CPZ Evt. verdelen met of input vragen overige stakeholders ActiZ/BTN/KNOV/NCJ Evt. verdelen met of input vragen overige stakeholders. ActiZ/BTN/KNOV/NCJ Samen met VNG Evt. verdelen met of input vragen overige stakeholders ActiZ/BTN/KNOV/NCJ Evt. verdelen met of input vragen overige stakeholders. Zie ook Handreiking prenataal huisbezoek JGZ.

7 7 Landelijke afspraken over terugkoppeling van JGZ aan kraam en verloskunde na doorverwijzing van risico gezin Regionale afspraken Samenwerking Structureel overleg JGZ- Kraamzorg en Verloskunde organiseren. Leg aard, omvang, vorm, werkgebied en frequentie van het overleg vast. Mandaat vastleggen. Schriftelijk vastleggen van samenwerkingsafspraken en planning evaluatie Periodiek evalueren van samenwerkingsafspraken. Minimaal aantal evaluatiemomenten per x jaar afspreken Leg afspraken over wie wanneer de JGZ vraagt om een prenataal huisbezoek vast in samenwerkingsafspraken Lokaal of regionaal samenwerkingsafspraken maken met behulp van Handreiking Beter Samen (NCJ 2014) Afspraken met gemeenten maken over interventieaanbod JGZ zoals prenataal huisbezoek Intake door kraamzorg Scholing en bijscholing (nieuwe) intakemedewerkers structureel opnemen in scholingsbeleid Afspraken over huisbezoekintake vastleggen in samenwerkingsafspraken met Najaar 2014 bespreken en afstemmen Voorjaar 2015 gereed Kraamzorg, verloskunde en JGZ Voor 1 oktober Kraamzorg, JGZ, evt. in VSV verband Voor 1 oktober Kraamzorg, JGZ, evt. in VSV verband - Periodiek inplannen vanaf oktober 2014 Kraamzorg, JGZ, evt. in VSV verband - Najaar 2014 Kraamzorg, JGZ, evt. in VSV verband September - oktober 2014 November 2014 definitief ActiZ (namens kraamzorg) en KNOV, NCJ (namens JGZ) - Najaar 2014 Kraamzorg, JGZ, evt. in VSV verband Voor 1 oktober Kraamzorgorganisaties Voor 1 oktober Kraamzorg, JGZ, evt. in VSV verband en ActiZ/KNOV/NCJ Evt. verdelen met of input vragen overige stakeholders. Inclusief implicaties BDS (basis data set JGZ) Minimaal op managementniveau Zie checklist samenwerkingsafspraken Zie checklist samenwerkingsafspraken Denk om registratie in DD JGZ (zie Standpunt Gegevensoverdracht) Input overige stakeholders meenemen Alle intakes voor 32 e week afgerond vastleggen in afspraken

8 8 daarin opgenomen alle indicaties voor huisbezoek Maak afspraken over de vroegsignalen in de zwangerschap ten behoeve van intakers/kraamzorgconsulenten Leg afspraken vast om bij risico kinderen zo mogelijk intake gezamenlijk te doen van kraamzorg met verloskunde Overdracht Kraamzorg/VK - JGZ Regionaal bestaande overdrachtsformulieren kraamzorg en verloskundige software programma s op elkaar afstemmen en afspraken schriftelijk vastleggen over inhoud en wijze overdracht Warme overdracht van risico gezinnen vastleggen in samenwerkingsafspraken en stappenplan, terugkoppeling door JGZ aan kraamzorg meenemen Samenwerkingsafspraken t.a.v. schriftelijke overdracht en warme overdracht risicogezinnen periodiek evalueren Samenwerkingsafspraken met ziekenhuizen in de regio schriftelijk vastleggen t.a.v. overdracht naar JGZ bij kraambed in tweede lijn Vroegsignalering Zorg voor implementatie van een gevalideerd instrument voor in samenspraak met zorgverzekeraars Voor 1 oktober Kraamzorg, JGZ, evt. in VSV verband - Najaar 2014 Kraamzorg, JGZ, evt. in VSV verband Voor 1 oktober Kraamzorg, JGZ, evt. in VSV verband Voor 1 oktober Kraamzorg, JGZ, evt. in VSV verband - Vanaf 1 oktober 2014 inplannen Kraamzorg, JGZ, evt. in VSV verband - Najaar 2014 Kraamzorg, JGZ, EN in VSV verband Voor 1 oktober Kraamzorg, JGZ, Bij voorkeur gevalideerd instrument gebruiken zoals Vroegsignalerings instrument TNO Zie ook landelijke afspraken Zie ook standpunt KNOV nieuwsbrief juli Bij voorkeur gevalideerd instrument gebruiken zoals Vroegsignaleringsinstrument TNO Professionals bepalen (volledigheid) van de inhoud Frequentie regionaal vaststellen is afhankelijk van populatie Zie checklist samenwerkingsafspraken. En samenwerking en gegevensoverdracht tussen ziekenhuizen-jgz (NCJ 2012) Bij voorkeur gevalideerd instrument gebruiken

9 9 vroegsignalering en leg afspraken hierover vast in samenwerkingsafspraken. Hanteer in ieder geval de Meldcode Kindermishandeling Wijze en inhoud van deskundigheidsbevordering t.a.v. vroegsignalering vastleggen in scholingsplannen Bevoegdheid en bekwaamheid t.a.v. vroegsignalering door kraamverzorgenden periodiek toetsen Melden AMHK vastleggen in samenwerkingsafspraken evt. in VSV verband Voor 1 oktober Kraamzorg- en JGZ organisaties Kenniscentrum Kraamzorg - Vanaf 1 oktober 2014 Kraamzorgorganisaties en Kenniscentrum Kraamzorg Voor 1 oktober - Kraamzorg, JGZ, evt. in VSV verband zoals Vroegsignalerings instrument TNO. Zie ook app. meldcode of nextpage.nl Alle nieuwe medewerkers zijn binnen 1 jaar geschoold. Geaccrediteerde scholingen inzetten (Kenniscentrum Kraamzorg) Via herregistratie door Kenniscentrum Kraamzorg 8. Tips en adviezen voor kraam- en jeugdgezondheidszorgorganisaties: - Leden van de brancheorganisaties kunnen onderling modellen van samenwerkingsovereenkomsten van verloskunde/kraamzorg met JGZ als voorbeeld uitwisselen, bij voorkeur op centrale plek via de eigen brancheorganisatie; - Maak gebruik van vroegsignaleringsmethodieken die regionaal in gebruik zijn, sluit zo mogelijk aan bij regionale aanpak (RAAK) kindermishandeling, meldcode, nextpage KIMI protocol, gebruik zo mogelijk dezelfde vroegsignaleringsmethodiek, die ook door ziekenhuis wordt gebruikt; - Wanneer er VSV s zijn in de regio neem dan in de modelovereenkomsten op VSV niveau de onderwerpen uit het IGZ onderzoek DP8 mee in de samenwerkingsafspraken, voor zover deze nog niet zijn afgestemd; - Informeer uzelf over initiatieven die goed lopen, via brancheorganisaties, beroepsverenigingen en kennisinstituten; - Houd aandacht voor de onderlinge (verstand)houding over en weer en zoek aansluiting, volg actuele ontwikkelingen bij andere partijen rondom het (kraam)gezin zoals wijk- en buurtteams; - Houd eveneens aandacht voor de houding naar ouders/het gezin: ga MET ouders/gezin in gesprek en zorg voor input van de doelgroep op de samenwerkingsafspraken in de regio; - Bekijk resultaten van INCAS 2 studies (onderzoek naar samenwerking in de geboortezorg) die in netwerken en geboorteconsortia plaatsvinden om te leren van succesvolle samenwerkingsverbanden; - Neem aanbevelingen en verbeterpunten uit de perinatale audit (PAN) structureel mee in de samenwerkingsafspraken; - Neem samenwerking (regionaal) met MEE en andere relevante jeugdinstellingen rondom (jonge) gezinnen mee in afspraken;

10 10 - Streef daar waar het al kan naar digitale uitwisseling van gegevens, gebruik hierbij bij voorkeur het Standpunt Gegevensoverdracht (NCJ 2011); - Gebruik bestaande ondersteuningsmaterialen zoals leidraden CPZ, Handreiking Beter Samen (NCJ 2014), Standpunt gegevensoverdracht (NCJ 2011), Rapport Goed Begin (Stuurgroep Zwangerschap en geboorte 2010), Rapport met Zorg overdragen (NCJ 2013), Document Samenwerking en gegevens overdracht tussen ziekenhuis en JGZ (NCJ 2012), Handreiking prenataal huisbezoek JGZ (NCJ 2014). - NB. Bovenstaande tips en adviezen zijn ook van toepassing op kraamverzorgenden die zelfstandig werkzaam zijn. De NBvK ondersteunt en stimuleert netwerkvorming van deze groep kraamverzorgenden, waardoor het mogelijk is deze groep te informeren over en te betrekken bij dit onderwerp (bron: NBvK). 9. Nawoord Dit ondersteuningsplan is tot stand gekomen met de input van velen (bijlage 4). Waarvoor dank. De verwachting is dat dit plan een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van samenwerking en overdracht van kraamzorg naar JGZ. Om te komen tot landelijk gedragen samenwerkingsafspraken is meer tijd nodig, daarbij is de inbreng van de KNOV noodzakelijk. Veel kraamzorg- en JGZ-organisaties werken bovenregionaal en/of in gebieden die niet overeenkomen met werkgebieden van verloskundigen. Om samenwerkingsafspraken en verbeteracties snel en efficiënt vorm te geven kan een grote uitdaging zijn. Dit Ondersteuningsplan is een eerste aanzet daartoe. We wensen u allen veel succes bij het implementeren ervan. Juli 2014 ActiZ, NCJ, GGD GHOR Nederland, NBvK, AJN, V&VN fractie Jeugd, NVDA, SPOT en BTN

11 11 Bijlage 1 Checklist samenwerkingsafspraken Bij het vastleggen/opstellen van samenwerkingsafspraken moeten de volgende onderwerpen aan bod komen: Onderwerp Wie Inhoud Evaluatie Opmerking Structureel overleg Kraamzorg met JGZ Regionaal vastleggen Management X aantal keer per x aantal Uitvoerenden jaar Intake huisbezoek Prenataal huisbezoek JGZ Gegevensoverdracht in prenatale fase Vroegsignalering Warme overdracht (hoogrisico) Doorbreken beroepsgeheim Overdracht (laag risico) Kraamzorg. Bij risicokinderen afspraken maken over gezamenlijke intake met verloskundige VK en/of intaker-consulente vraagt aan bij JGZ Kraamzorg, JGZ en Verloskundige Kraamzorg, verloskunde en JGZ Kraamzorg en verloskunde aan JGZ Kraamzorg verloskunde en JGZ Kraamzorg verloskunde aan JGZ Regionaal vastleggen - Aard - Omvang - Werkgebied - Frequentie Voor 32 e week. Indicatie huisbezoek hanteren. Criteria vroegsignalen vastleggen Zie Handreiking Prenataal Huisbezoek NCJ Regionaal vastleggen Leg vast welk vroegsignaleringsinstrument wordt gebruikt. Leg taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij het signaleren van risico s vast in duidelijk stappenplan Criteria over wanneer warme overdracht noodzakelijk is Wettelijke regels hanteren (veiligheid of gezondheid kind in gevaar) Leg regionaal vast wat door wie overgedragen wordt. In ieder geval altijd door Criteria vastleggen voor aanvraag Regionaal vastleggen X aantal keer per x aantal jaar evalueren hoe warme overdracht verloopt; draagt het bij aan gezonde en veilige ontwikkeling kind? Regionaal vastleggen X aantal keer per x aantal jaar evalueren hoe warme overdracht verloopt; draagt het bij aan gezonde en veilige ontwikkeling kind? Verloskundigen/VSV waar het kan direct betrekken. Rol van ouders niet vergeten. Maak gebruik van Handreiking Beter Samen (NCJ 2014) Terugkoppeling JGZ naar kraamzorg en VK vastleggen. NB denk aan consequenties BDS. Wettelijke regels privacy hanteren Stap 1 Meldcode gebruiken Meldcode en wettelijke regels hanteren Meldcode en wettelijke regels hanteren Bij voorkeur digitaal. Altijd in overleg met gezin overdragen en gegevens

12 12 kraamzorg en verloskunde bij risico s gezamenlijk. eindverantwoordelijkheid vaststellen Ziekenhuis overdracht VSV, Verloskunde en JGZ Kraambed 2 e lijn overdracht afspreken Bereikbaarheid professionals Kraamzorg, verloskunde en JGZ Onderlinge bereikbaarheid vastleggen vastleggen in BDS. Zie samenwerking en gegevensoverdracht tussen ziekenhuizen-jgz (NCJ 2012) NB. Zie ook de Checklist en Handreiking Samenwerking JGZ Beter Samen (www.ncj.nl)

13 13 BIJLAGE 2: Achtergrondinformatie standpunt normering IGZ Normen De IGZ heeft ervoor gekozen om een selectie van richtlijnen in het onderzoek te toetsen als norm. Met name het Standpunt gegevensoverdracht (NCJ 2013) en Checklist Vroegsignalering in de kraamtijd (TNO 2007) zijn hierbij punt van discussie. Deze richtlijnen worden door de brancheorganisaties van verloskundigen, JGZ en kraamzorg niet als norm gehanteerd. Uit de pilots van het Standpunt Gegevensoverdracht, gemonitord door het NCJ, zijn vele praktische knelpunten en bezwaren naar voren gekomen (zie het rapport: Met zorg overgedragen NCJ). Dit is ook de reden om het standpunt nog niet verder te implementeren in het veld. Voorwaarde voor gebruik van het Standpunt Gegevensoverdracht is de beschikbaarheid van digitale systemen waarmee overgedragen kan worden, aangepaste software en getrainde professionals. Het Standpunt Gegevensoverdracht is bedoeld als na te streven doel (stip op de horizon) waar partijen gezamenlijk in investeren. Het hanteren als norm waarop getoetst kan worden is daarom prematuur. Tijdens het overleg van 14 mei is door o.a. ActiZ en KNOV aangegeven dat implementatie van het Standpunt geen onderdeel zal uitmaken van het plan van aanpak om bovengenoemde redenen. Dit Ondersteuningsplan richt zich op de ondersteuning van het veld bij de samenwerking en gegevensoverdracht, maar zal zich niet beperken tot implementatie van het standpunt van het NCJ en het Vroegsignaleringsinstrument van TNO. Uiteraard is de Meldcode Kindermishandeling wel leidend. De invoering van de handleiding vroegsignalering en het scholen van medewerkers is en blijft een punt van aandacht en wordt door de branche voortvarend aangepakt, zoals ook blijkt uit de uitkomsten van het IGZ onderzoek. In de uitwerking van het Ondersteuningsplan is dit uitgewerkt, zonder het TNO-instrument tot norm te verheffen. Uitgangspunt voor ActiZ, NCJ, BTN en NBvK is overigens wel om het Standpunt en Vroegsignaleringsinstrument indien mogelijk als basis te gebruiken om regionale samenwerkingsafspraken vorm te geven. Verder heeft de IGZ bij het onderzoek het LIP (2008) gehanteerd. Daarnaast zijn ook de Handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg (KNMG 2005) en Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg (KNMG 2010) tot norm verheven. Genoemde Handreikingen zijn niet als zodanig bekend bij kraamzorgorganisaties. Het Landelijk Indicatieprotocol, de Meldcode Kindermishandeling en de Algemene leveringsvoorwaarden kraamzorg (NPCF) en de WGBO zijn uiteraard wel leidend in hoe kraamzorg, verloskunde en JGZ met elkaar samenwerken.

14 14 BIJLAGE 3: analyse IGZ rapport Resultaten IGZ onderzoek Geboortezorg Deelproject 8 (DP8) Doel van het IGZ onderzoek: Door toezicht bevorderen dat de signalering, actie en overdracht tussen kraamzorg en JGZ op een verantwoorde wijze plaatsvindt. Vraagstelling: 1. In hoeverre voldoet de overdracht van de kraamzorg en JGZ aan de normen voor verantwoorde zorg in het algemeen. 2. In hoeverre voldoen kraamzorg en JGZ aan de normen voor signalering, actie en overdracht bij alle gezinnen met medische of sociale problematiek? Resultaten uit het onderzoek voor kraamzorg: A = voldoet niet aan de norm B = voldoet gedeeltelijk aan de norm maar er is nog verbetering nodig C = voldoet aan de norm D = voldoet aan de norm en meer dan de minimum eisen Gehanteerde normen Geel = Handreiking gegevens uitwisseling in de bemoeizorg (KNMG 2005) Rood = Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg (KNMG 2010) Groen = Standpunt gegevens overdracht( NCJ 2011) Blauw = Landelijk Indicatieprotocol LIP (2008) Lila = Preventie en vroegsignalering van risicogezinnen in de kraamperiode (TNO 2007)

15 15 Toelichting bij schema: In het volgende schematische overzicht is per getoetst item uit het IGZ rapport gekeken welk nummer uit het toetsingskader daarbij hoort. De K- nummers zijn normen voor de kraamzorg, de J-nummers zijn normen voorde JGZ. Deze nummers staan in de eerste kolom. Met een kleurcode is aangegeven welke bron de IGZ voor deze norm heeft gehanteerd. In de 2 e kolom staat de algemene informatie over de betreffende norm beschreven. In de 3 e kolom staat de score voor kraamzorg. Omdat betrokken partijen het niet met alle door de IGZ benoemde normstelling eens zijn, is in de 4 e kolom beschreven welke discussie in het werkveld over deze normstelling plaatsvindt. Op basis daarvan worden in de 5 e kolom de verbeteracties beschreven. De verbeterpunten/acties zijn in hoofdstuk 7 van dit ondersteuningsplan SMART uiteengezet in een actiehouder en tijdspad. Zoals benoemd in de aanleiding zal de KNOV nog bepalen op welke wijze zij een bijdrage kan leveren aan het Ondersteuningsplan. In onderstaande tabel is de KNOV (cursief) wel opgenomen. Nummer Norm Score kraamzorg Opmerking/aanbeveling Verbeterpunt/Actie Algemene informatie t.a.v. norm K-A5 J-A3 K-A6 K-A6.1 J-A2 J-A2.1 JA2.2 Structureel overleg met JGZ organisaties in regio (uitvoerend en bestuurlijk) Samenwerkingsafspraken JGZ zijn die er? En worden ze geëvalueerd? A. 23% geen overleg B. 48% of/of voldoet gedeeltelijk C. 29% doet beide A. 16% geen afspraken B. 25% mondeling C. 21% schriftelijk D. 38% schriftelijk en evaluatie Geen normvoordeel van kraamzorgachterban. Structureel bestuurlijk overleg noodzakelijk in deze tijd van transformatie? Leg verantwoording bij professionals en periodiek op managementniveau. Norm bestuurlijk overleg vertalen naar beleidsafspraken. Norm is niet bekend bij deel van de kraamzorgachterban. Aanbeveling pilot NCJ: Regionaal afspraken maken tussen partijen. Leg regionaal de aard, vorm, overlap/omvang van het werkgebied en frequentie van het structurele overleg tussen kraamzorg en JGZ organisaties vast Overleg in ieder geval periodiek managementniveau over de samenwerking. Samenwerkingsafspraken regionaal schriftelijk vastleggen Spreek af of en hoe VSV en/of verloskunde bij het vastleggen van de samenwerkingsafspraken betrokken worden. Evalueer gevoed door uitvoerenden van resp. kraamverzorgenden en jeugdverpleegkundigen op managementniveau periodiek de samenwerkingsafspraken. Betrek ook verloskundigen hierbij. Leg samenwerkingsafspraken vast wanneer wel of niet warme

16 16 Intake K-B5.2 Intake kraamzorg 32 e week A. 1% B. - C. 99% voldoet K-B5 K-B5.1 Indicaties voor kraamzorg huisbezoek gehanteerd A. 1% niet B. 37% bij deel van indicaties huisbezoek C. 63% alle indicaties huisbezoek K-B7 Scholing intaker A. 13% geen scholing B. C. 87% wel scholing overdracht van risicokinderen. Wissel daar waar het kan goede voorbeelden van regionale samenwerkingsafspraken uit met elkaar. Bijvoorbeeld via de eigen brancheorganisatie. Zorg dat professionals in de kraamzorg, verloskunde en JGZ elkaar kennen. Organiseer gezamenlijke activiteiten. inhoudelijke thema-avonden of scholingen. Blijven monitoren Alle intakes worden voor de 32 e week afgerond (conform Stuurgroep Advies) Indicaties onder aandacht Bij risicokinderen doet kraamzorg zo brengen bij achterban. mogelijk een intake samen met Informatie vooraf van vk en verloskunde. Vastleggen in ziekenhuis (bij geplande samenwerkingsafspraken bevallingen met medische indicatie) is voorwaarde. Periodiek worden intake KNOV afspraken t.a.v. functionarissen geschoold op intake gezamenlijk huisbezoek waarin indicaties voor huisbezoek zijn meegenomen Leg in samenwerkingsafspraken regionaal vast hoe (vroeg)signalen tijdens de zwangerschap en plaats bevalling worden uitgewisseld tussen betrokken professionals Scholing zou 100% moeten zijn. In ieder geval meer dan 95%. Leg inhoud en frequentie scholing van (nieuwe) intake functionarissen kraamzorg vast Alle intake functionarissen houden hun deskundigheid op peil met bijscholingen of intervisie.

17 17 K-B6 K-B10 K-B12 J-B8 JB1.2 K-B1 K-B1.2 Aandacht besteed aan omgeving-, moeder-, kindfactoren JGZ ondersteuning vragen n.a.v. intake JGZ vragen om prenataal huisbezoek Signalering en actie Gebruikt u een vroegsignaleringsinstrument? A. - B. 6% 1 of 2 factoren C. 94% alle factoren A. 16% nooit B. C. 84% wel A. 54% nooit B. - C. 46% wel A. 18% niet B. 38% niet altijd C. 44% altijd Factoren onder aandacht blijven houden is prima score! Vraag zou moeten zijn hoe vaak hebt u ondersteuning van de JGZ nodig gehad en hoe vaak is daarom gevraagd? Onduidelijk welke ondersteuning er hier bedoelt wordt? Prenataal huisbezoek? NB ondersteuning kraamzorg is overigens geen wettelijke taak van de JGZ Dit loopt veelal via verloskunde en niet via kraamzorg. Bij laag aantal verzorgingen is behoefte prenataal huisbezoek lager Er moet altijd een instrument zijn dat regionaal is afgestemd met partijen. Is er beleid wanneer Periodiek scholingsbeleid intake functionarissen evalueren Nieuwe intake functionarissen worden altijd geschoold op intake waarin aandacht voor factoren is meegenomen Zo vroeg mogelijk, liefst prenataal samenwerken met JGZ bij risicogezinnen. Leg samenwerkingsafspraken vast over de wijze en inhoud van gegevensuitwisseling in prenatale fase en terugkoppeling hierover. Let op aanmaak dossier kind bij JGZ in prenatale fase. Zie Standpunt Gegevensoverdracht (NCJ 2011) Ga na of de JGZ in het werkgebied de mogelijkheid biedt voor prenataal huisbezoek. Leg samenwerkingsafspraken vast dat verloskundige en intaker/consulent kraamzorg de JGZ kan/mag inschakelen voor prenataal huisbezoek Leg samenwerkingsafspraken vast over de wijze en inhoud van gegevensuitwisseling in prenatale fase en terugkoppeling hierover Let op aanmaak dossier kind bij JGZ in prenatale fase. Zie Standpunt Gegevensoverdracht (NCJ 2011) Kraamverzorgende moet in staan zijn om risico s te signaleren en haar niet-pluis-gevoelens te toetsen aan

18 18 K-B1.1 Kv geschoold A. 1% geen een kv B. 19% niet alle kv C. 71% alle kv K-B2 Stappenplan voor actie na signaleren van risico s met daarin overleg VK A. 8% geen stappenplan B. 3% wel plan geen overleg met vk opgenomen C. 89% stappenplan met kraamzorgorganisatie wel of niet een instrument gebruikt? (niet pluis wat doe je dan?) Instrument TNO is niet de norm! Wel dat er een instrument is afgesproken in de regio. Kunnen leerlingen of nieuwe kv zijn! Betere vraag zijn alle kv binnen 1 jaar na indiensttreding geschoold? een vroegsignaleringsmethodiek/ instrument. Alle professionals die met kinderen werken zijn verplicht de meldcode kindermishandeling te kennen en daar naar te handelen Gebruik altijd stap 1 van de meldcode KIMI als vroegsignaleringsinstrument. Uitgangspunt: signalen behelzen meer dan alleen risico s overdragen: Signaleren betekent verantwoordelijkheid hebben en dragen. Regionaal vastleggen in samenwerkingsafspraken Zorg dat alle medewerkers maximaal binnen 1 jaar na indiensttreden geschoold zijn op vroegsignalering d.m.v. een gecertificeerde scholing Leg afspraken over zo mogelijk gezamenlijke bijscholing van Kraamzorg, JGZ en Verloskunde vast in scholingsbeleid en regionale samenwerkingsafspraken Brancheorganisaties wijzen hun leden op de wettelijke verplichting van het gebruik van de meldcode kindermishandeling en de verplichting voor professionals om hun kennis en kunde op peil te houden. Zou >95% moeten zijn! Bij risicogezinnen is er een stappenplan aanwezig voor actie na signaleren risico s waarin taken en overleg met verloskundige zijn vastgelegd en informeren JGZ is

19 19 K-B3 K-B3.1 Delen gesignaleerde risico s met vk en leidinggevende overleg vk A. - B. 2% of/of vk-l.g. C. 98% met beiden K-B4 Risico s met gezin bespreken A. 1% nooit B. 70% niet altijd C. 29% altijd geborgd Stap 1 van de meldcode behelst het in kaart brengen van signalen. Leg in samenwerkingsafspraken vast hoe de onderlinge bereikbaarheid van professionals is geregeld. Zij dienen elkaar gemakkelijk te kunnen bereiken. Prima score. Streven >95% Conform stappenplan (hierboven) vindt bij risicogezinnen overleg plaats van de kraamverzorgende met de verloskundige. Evt. met hulp van coaching van hun leidinggevende of teamcoach. Afspraken voor overleg schriftelijk vastleggen in samenwerkingsafspraken Staat niet in LIP dat dit altijd Signalen van risico voor het kind moet. Norm zou moeten dienen, indien zinvol of van zijn: indien mogelijk toepassing, door kraamzorg bespreken met gezin. Gaat besproken te worden met in bepaalde gevallen de verloskundige en naar behoefte met bevoegdheid en competentie van niveau 3 verzorgende te l.g./teamcoach boven. Daarnaast zijn er Gesignaleerde risico s bespreken met situaties waarbij het niet gezin heeft de voorkeur maar als dit veilig is om te bespreken. Is niet mogelijk is wordt een andere wel wenselijk om signalen oplossing gezocht. Kraamzorg stemt met gezin te bespreken. hierover af met verloskundige BCP: signaleren en bespreken met Samenwerkingsafspraken vastleggen vk/doorgeven is taak kv! over het doorbreken van het Deskundigheid monitoren via beroepsgeheim (zonder toestemming register KCKZ. Toolkit klant doorgeven van signalen) alleen privacy kan hierbij leidend als de veiligheid van het kind in zijn. gevaar is, handelen conform de stappen van de meldcode. Wettelijke

20 20 K-B11 K-B8 J-B7 Bekendheid met interventieaanbod JGZ Signalen van JGZ voorafgaand aan kraam intake Bekend risicogezin bij nieuwe zwangerschap de kraamzorg informeren A. 7% niet op de hoogte B. C. 93% is op de hoogte A. 27% niet B. C. 60% wel Is afhankelijk van het gemeentelijke lokale jeugdbeleid. Het is alleen zinvol om van beleid in eigen werkgebied op de hoogte te zijn. Als er interventies worden gemist, kan het signaal neergelegd worden bij gemeenten. Zou nu wel norm moeten zijn. Ook gegevens van vk voorafgaand aan kraamintake zijn van belang. Met KNOV intake huisbezoek afstemmen Afspraken regionaal met JGZ vastleggen. Gezamenlijk in keten is het advies. Initiatief niet alleen bij kraamzorg. JGZ kan kraamzorg alleen informeren over nieuwe zwangerschap als ze daarvan op de hoogte is. Toestemming gezin vragen regels hierover hanteren. In (gecertificeerde) bijscholing vroegsignalering dient aandacht besteed te worden aan training van vaardigheden om risico s te bespreken met gezin. Informeer bij de JGZ naar de interventiemogelijkheden per gemeente van het werkgebied. Leg dat vast en houd bij als dat verandert. De meest gangbare interventies zijn: VoorZorg, Stevig Ouderschap prenataal of een prenataal huisbezoek. Leg regionaal afspraken met gemeenten vast over het inkoopbeleid JGZ interventies Maak afspraken voor geboortezorg over transities JGZ regio Brancheorganisaties bespreken met VNG inkoopbeleid JGZ interventies voor geboortezorg Leg in samenwerkingsafspraken regionaal vast hoe vroegsignalen tijdens de zwangerschap en kraambed worden uitgewisseld tussen betrokken professionals en bespreek dit tijdig met gezin. Zie ook KB3. Leg samenwerkingsafspraken vast wie de JGZ inschakelt voor prenataal huisbezoek Leg samenwerkingsafspraken vast over de wijze en inhoud van gegevensuitwisseling in prenatale

B. Voldoet deels aan de norm, maar verbetering nodig

B. Voldoet deels aan de norm, maar verbetering nodig 19 maart 2014 Isis Kraamzorg Friesland eoordeling kraamzorgorganisatie: Isis Kraamzorg Regio: Friesland eoordeling en Handhaving Inspectie voor de Gezondheidszorg beoordeelt de scores A en als een onvoldoende

Nadere informatie

B. Voldoet deels aan de norm, maar verbetering nodig

B. Voldoet deels aan de norm, maar verbetering nodig eoordeling kraamzorgorganisatie: Kraamzorg Rotterdam en omstreken Regio: Rotterdam en omstreken eoordeling en Handhaving Inspectie voor de Gezondheidszorg beoordeelt de scores A en als een onvoldoende

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 14 november 2014 aan Dé Provinciale Kraamzorg te Goes

Rapport van het inspectiebezoek op 14 november 2014 aan Dé Provinciale Kraamzorg te Goes Rapport van het inspectiebezoek op november aan Dé Provinciale Kraamzorg te Goes Utrecht, januari 2015 V1001342 Rapport van het inspectiebezoek aan Dé Provinciale Kraamzorg te Goes op november Inhoud 1

Nadere informatie

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind!

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen verder, samen beter! Iedere vrouw heeft recht op professionele geboortezorg die haar en haar gezin in het proces van kinderwens, zwangerschap,

Nadere informatie

Verbetering nodig in de samenwerking tussen kraamzorg en JGZ voor verantwoorde geboortezorg. Utrecht, juni 2014

Verbetering nodig in de samenwerking tussen kraamzorg en JGZ voor verantwoorde geboortezorg. Utrecht, juni 2014 Verbetering nodig in de samenwerking tussen kraamzorg en JGZ voor verantwoorde geboortezorg Utrecht, juni 2014 Verbetering nodig in de samenwerking tussen kraamzorg en JGZ voor verantwoorde geboortezorg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners.

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners. VSV s op koers 83% van de VSV s heeft een gezamenlijke visie opgesteld, waarbij moeder en kind centraal staan. Dat blijkt uit een inventarisatie die het CPZ samen met ActiZ heeft laten doen. Centrale vraagstelling

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

Kraamzorg: krachtige verbinder in de geboortezorg. Visie ActiZ op geboortezorg

Kraamzorg: krachtige verbinder in de geboortezorg. Visie ActiZ op geboortezorg Kraamzorg: krachtige verbinder in de geboortezorg Visie ActiZ op geboortezorg Inleiding Met deze visie nemen ActiZ-kraamzorgorganisaties stelling in de discussie rond de organisatie van de geboortezorg.

Nadere informatie

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Het zorglandschap verandert Patiënten met complexe zorgvraag blijven thuis wonen zorg, behandeling en ondersteuning rond de patiënt thuis georganiseerd

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde 9 januari 2017 Inleiding In dit document wordt gerapporteerd over de bevindingen en resultaten van het Programma Veilig Thuis de basis

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg. Zorggroep Almere. Datum bezoek: 19 december 2016

Toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg. Zorggroep Almere. Datum bezoek: 19 december 2016 Toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg Zorggroep Almere Datum bezoek: 19 december 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Ontwikkelingen, aanleiding en belang 4 1.2 Onderzoeksmethode, normen- en toetsingskader

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Door de inspectie Jeugdzorg en de Gezondheidszorg. Apeldoorn 26 april 2017 1 Aanleiding

Nadere informatie

Kenniscentrum Kraamzorg

Kenniscentrum Kraamzorg Kenniscentrum Kraamzorg Wat is het Kenniscentrum Kraamzorg? Activiteiten 2015 Wat is het Kenniscentrum Kraamzorg? 1. Hoe is het Kenniscentrum Kraamzorg ontstaan? 2. Waarom een Kenniscentrum Kraamzorg?

Nadere informatie

Een prenataal traject bestaande uit één tot vier huisbezoeken voor een selectieve groep zwangere vrouwen. Aantal uitgevoerde huisbezoeken.

Een prenataal traject bestaande uit één tot vier huisbezoeken voor een selectieve groep zwangere vrouwen. Aantal uitgevoerde huisbezoeken. 4.1. Aanbod voor aanstaande ouders Onze producten gericht op de prenatale periode bieden aanstaande ouders begeleiding en ondersteuning die start tijdens de zwangerschap. Het is ter voorbereiding op de

Nadere informatie

Rapportage. Met zorg overdragen. Bevindingen van de pilot gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde aan de jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Met zorg overdragen. Bevindingen van de pilot gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde aan de jeugdgezondheidszorg Rapportage Met zorg overdragen Bevindingen van de pilot gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde aan de jeugdgezondheidszorg Titel Met zorgoverdragen. Bevindingen van de pilot gegevensoverdracht

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

Workshop Privacy en Triage

Workshop Privacy en Triage Workshop Privacy en Triage Programma 1. Over de streep 2. Introductie Privacy & Triage 3. Triage in casus Privacy staat integraal werken in sociaal domein in de weg Gemeenten krijgen een grotere verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld Op de Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenzorg De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld is een complex thema. Omdat het gaat om een kwetsbare groep patiënten en ingewikkelde

Nadere informatie

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden T.a.v. directie Postbus 5364 6802 EJ Arnhem

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden T.a.v. directie Postbus 5364 6802 EJ Arnhem > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden T.a.v. directie Postbus 5364 6802 EJ Arnhem Datum 12 augustus 2014 Onderwerp vastgesteld rapport toezichtonderzoek

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

WORKSHOP. Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies

WORKSHOP. Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies WORKSHOP Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies Rudy Bonnet Stade Advies Sevgi Tunali STAP 14 februari 2011 PROGRAMMA Opening Doel workshop Cijfers

Nadere informatie

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Zorgen voor het bedreigde kind Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, november 2006 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Contactmoment 3 Evaluatie bevalling en vooruitblikken kraamperiode

Contactmoment 3 Evaluatie bevalling en vooruitblikken kraamperiode Bijlage 1 Checklist samenwerking kraamzorg en verloskundige Contactmoment 1 Tijdens zwangerschap Intake kraamzorg heeft plaatsgevonden op (datum): Bijzonderheden doorgegeven aan verloskundigenpraktijk

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde Samenvatting van de JGZ Richtlijn secundaire preventie kindermishandeling. Handelen bij een vermoeden van kindermishandeling Samenvatting voor het management Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen,

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling De deelnemers in deze groep kwamen uit zeer verschillende werksoorten en vanuit beide invalshoeken: huiselijk geweld en aanpak kindermishandeling.

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Per abuis is het vastgesteld rapport in de vorige brief niet meegezonden. Bijgaand ontvangt u het vastgesteld rapport voor GGD Zaanstreek Waterland.

Per abuis is het vastgesteld rapport in de vorige brief niet meegezonden. Bijgaand ontvangt u het vastgesteld rapport voor GGD Zaanstreek Waterland. > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam GGD Zaanstreek Waterland T.a.v. de directie Postbus 2056 1500 GB ZAANDAM Datum 31 juli 2014 Onderwerp vastgesteld rapport toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

In deze notitie wordt bovengenoemde concrete actie nader uitgewerkt.

In deze notitie wordt bovengenoemde concrete actie nader uitgewerkt. Notititie Interne Zorgstructuur Voorschool d.d. 2 mei 2006 Vastgesteld Adviesgroep GOA 0-6 d.d. 6 juni 2006 1. Inleiding In oktober 2005 heeft de gemeenteraad de nota Haagse Klasse, Beleidskader voor het

Nadere informatie

KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010

KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010 KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010 1. Aanleiding De kwaliteit van verloskundige zorg in Nederland staat volop in de belangstelling en wordt nauwlettend gevolgd door overheid, verzekeraars, cliënten en

Nadere informatie

Inkoopbeleid Geboortezorg 2018

Inkoopbeleid Geboortezorg 2018 Inkoopbeleid Geboortezorg 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt op als

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

Handreiking. Casemanagement 1

Handreiking. Casemanagement 1 Handreiking Casemanagement 1 Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen Juli 2013 1 In deze handreiking wordt de term casemanagement gebruikt. In plaats van casemanager kan ook de term Eerst

Nadere informatie

Model plan-van-aanpak voor verbetering van het borstvoedingsbeleid met als uitgangspunt de Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding

Model plan-van-aanpak voor verbetering van het borstvoedingsbeleid met als uitgangspunt de Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding Model plan-van-aanpak voor verbetering van het borstvoedingsbeleid met als uitgangspunt de Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding Zorg voor borstvoeding certificering Postbus 2047 2930

Nadere informatie

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Definitie - Taakverdeling - Opschaling - Combinatie van taken - Taken en prestaties - Randvoorwaarden Zorgcoördinatie

Nadere informatie

Integrale Geboortezorg in de praktijk

Integrale Geboortezorg in de praktijk Integrale Geboortezorg in de praktijk Stichting GeboorteKeten Johan Goudswaard 15 oktober 2015 Relatief hoge perinatale sterfte in Nederland Samen verantwoordelijk Waarom doen we aan integrale geboortezorg?

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Kraamzorg 2016 1 Coöperatie VGZ u.a.

Zorginkoopbeleid. Kraamzorg 2016 1 Coöperatie VGZ u.a. Zorginkoopbeleid Kraamzorg 2016 1 Coöperatie VGZ u.a. 1 Er heeft een vertaalslag plaats gevonden van dit Zorginkoopbeleid Kraamzorg 2016 naar de Zorgovereenkomst Kraamzorg 2016. Rechten kunnen uitsluitend

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

Per Veilig Thuis Gelderland Zuid T.a.v. Interim-directeur Veilig Thuis Postbus BC NIJMEGEN

Per   Veilig Thuis Gelderland Zuid T.a.v. Interim-directeur Veilig Thuis Postbus BC NIJMEGEN > Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht Per e-mail: GGDdirectie@ggdgelderlandzuid.nl Veilig Thuis Gelderland Zuid T.a.v. Interim-directeur Veilig Thuis Postbus 1120 6501 BC NIJMEGEN Bezoekadres: Stadsplateau

Nadere informatie

Richtlijn Kindermishandeling (2016)

Richtlijn Kindermishandeling (2016) Richtlijn Kindermishandeling (2016) Onderbouwing De informatie en aanbevelingen in dit thema zijn gebaseerd op het Standpunt Bereik van de Jeugdgezondheidszorg van het RIVM (Dunnink, 2010), aangevuld met

Nadere informatie

Stichting Thuiszorg Midden Gelderland T.a.v. de Raad van bestuur Postbus CD Arnhem

Stichting Thuiszorg Midden Gelderland T.a.v. de Raad van bestuur Postbus CD Arnhem > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Stichting Thuiszorg Midden Gelderland T.a.v. de Raad van bestuur Postbus 2188 6802 CD Arnhem Datum 14 augustus 2014 Onderwerp vastgesteld rapport Toezichtonderzoek

Nadere informatie

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving Aanpak: Multiprobleemgezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD

Nadere informatie

Bo Geboortezorg over de professionaliteit van kraamzorg in integrale geboortezorg

Bo Geboortezorg over de professionaliteit van kraamzorg in integrale geboortezorg Position paper kraamzorgorganisaties Ten behoeve van: de hoorzitting/het rondetafelgesprek Geboortezorg en kraamzorg in de Tweede Kamer Datum: maandag 20 juni 2016 Namens Bo Geboortezorg: Marlies Buurman

Nadere informatie

Geboortezorg in beweging: DVP Rijnmond, Regionale Regie

Geboortezorg in beweging: DVP Rijnmond, Regionale Regie Geboortezorg in beweging: DVP Rijnmond, Regionale Regie Chiel Bos, Voorzitter CPZ www.collegepz.nl MISSIE CPZ Het stimuleren van e e n samenhangend netwerk rond gezondheidsbevordering, preventie en geboortezorg.

Nadere informatie

MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina 1. Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina 1. Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina 1 Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Versie 1.0 voorjaar 2011 MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina

Nadere informatie

Werkplan 2013. Werkgroep Ketenpartners 1 e lijns Kindzorg. Werkgroep:

Werkplan 2013. Werkgroep Ketenpartners 1 e lijns Kindzorg. Werkgroep: Werkplan 2013 Werkgroep Ketenpartners 1 e lijns Kindzorg Werkgroep: Kring Verloskundigen Den Haag Karen Bost, praktijk Femme Carola Keijsper, praktijk Anno Myriam van de Pas, praktijk OTIS Kraamschakel

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gemeente Beesel Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Broek, N.M.C.A. Datum vergadering

Nadere informatie

Kindermishandeling en het onderwijs

Kindermishandeling en het onderwijs 0900-1231230 Kindermishandeling en het onderwijs Belangrijke vindplaats Tijdsfactor Mate van contact Mate van professionaliteit Belangrijke bron van steun (beschermende factor) Belangrijke bron van informatie

Nadere informatie

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB)

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) www.zat.nl Over dit instrument 1 Commissies voor de Begeleiding (CvB s) hebben de taak om er met het team voor te zorgen dat iedere leerling optimaal gebruik

Nadere informatie

Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel. 15 april 2014

Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel. 15 april 2014 Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel 15 april 2014 In deze presentatie neem ik u mee in: de beweging in het Sociaal Domein in Amersfoort de praktijk van het

Nadere informatie

TWB Thuiszorg met aandacht T.a.v. de Raad van bestuur Postbus BC Roosendaal

TWB Thuiszorg met aandacht T.a.v. de Raad van bestuur Postbus BC Roosendaal > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam TWB Thuiszorg met aandacht T.a.v. de Raad van bestuur Postbus 1116 4700 BC Roosendaal Programma Publieke gezondheid Kabelweg 79-81 Amsterdam Postbus 20584

Nadere informatie

Rapportage. Met zorg overdragen. Bevindingen van de pilot gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde aan de jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Met zorg overdragen. Bevindingen van de pilot gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde aan de jeugdgezondheidszorg Rapportage Met zorg overdragen Bevindingen van de pilot gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde aan de jeugdgezondheidszorg Titel Met zorgoverdragen. Bevindingen van de pilot gegevensoverdracht

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Zuidzorg en de Zorgboog

Zuidzorg en de Zorgboog Toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg Zuidzorg en de Zorgboog Datum bezoek: 28 november 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Ontwikkelingen, aanleiding en belang 4 1.2 Onderzoeksmethode, normen- en toetsingkader

Nadere informatie

GGD Amsterdam T.a.v. de directie Postbus CE Amsterdam

GGD Amsterdam T.a.v. de directie Postbus CE Amsterdam > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam GGD Amsterdam T.a.v. de directie Postbus 2200 1000 CE Amsterdam Programma Publieke gezondheid Kabelweg 79-81 Amsterdam Postbus 20584 1001 NN Amsterdam T 020

Nadere informatie

Datum 12 augustus 2014 Onderwerp vastgesteld rapport toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg

Datum 12 augustus 2014 Onderwerp vastgesteld rapport toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Zorggroep Almere T.a.v. de Raad van Bestuur Postbus 10136 1301 AC ALMERE Datum 12 augustus 2014 Onderwerp vastgesteld rapport toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Tea Hol Implementatieadviseur Rak 2011, namens het NJi Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Verplichte meldcode Nieuw is

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. 2017Geboortezorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. 2017Geboortezorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2017Geboortezorg Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid geboortezorg 2017 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eisen aan zorgaanbieders en zorgverlening 6 2.3 Inkoop

Nadere informatie

Toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg. GGD Regio Utrecht. 30 januari 2017

Toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg. GGD Regio Utrecht. 30 januari 2017 Toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg GGD Regio Utrecht 30 januari 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Ontwikkelingen, aanleiding en belang 4 1.2 Onderzoeksmethode, normen- en toetsingskader 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015

Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015 Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015 Geboortezorg Consortium Midden-Nederland Auteur: Lianne Zondag, MSc Datum: 21.3.2016 1 Samenvatting Achtergrond Een van de doelstellingen van het GCMN is om de

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling CvB/180717 Heerenveen, 18 juli 2017 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 1 Inleiding In het najaar van 2008 kondigden de staatsecretaris van VWS en de ministers van Justitie en voor Jeugd en

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over concentratie van verloskundige zorg (2012Z01806).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over concentratie van verloskundige zorg (2012Z01806). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Meandergroep Zuid Limburg T.a.v. de directie Postbus DD Heerlen

Meandergroep Zuid Limburg T.a.v. de directie Postbus DD Heerlen > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Meandergroep Zuid Limburg T.a.v. de directie Postbus 2690 6401 DD Heerlen Programma Publieke gezondheid Kabelweg 79-81 Amsterdam Postbus 20584 1001 NN Amsterdam

Nadere informatie

JGZ-richtlijn Begeleiding gezin bij overlijden kind

JGZ-richtlijn Begeleiding gezin bij overlijden kind E. van den Akker, A. Westmaas RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum Jeugdgezondheid Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl JGZ-richtlijn Begeleiding gezin bij overlijden kind Samenvatting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 316 Vragen van het lid

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2551 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Icare Jeugdgezondheidszorg T.a.v. de Raad van bestuur Blankenstein 400 Postbus KE Meppel

Icare Jeugdgezondheidszorg T.a.v. de Raad van bestuur Blankenstein 400 Postbus KE Meppel > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Icare Jeugdgezondheidszorg T.a.v. de Raad van bestuur Blankenstein 400 Postbus 900 7940 KE Meppel Programma Publieke gezondheid Kabelweg 79-81 Amsterdam Postbus

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014

SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014 SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014 Inleiding Sterke SHG s zijn een voorwaarde voor een toekomstbestendige ketenaanpak van

Nadere informatie

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Uitgave van het Centrum voor Jeugd en Gezin Opsterland. Bij het samenstellen van deze uitgave is gebruik gemaakt van Samenwerken in

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Kennisquiz: wat weet u al? U mag allemaal gaan staan Acht vragen Bij een fout antwoord mag u gaan zitten De winnaar ontvangt een grandioze prijs Vraag 1 De wet

Nadere informatie

Inleiding. Namens de werkgroep vroegsignalering Annemarieke Koops Gynaecoloog WZA Augustus 2011

Inleiding. Namens de werkgroep vroegsignalering Annemarieke Koops Gynaecoloog WZA Augustus 2011 Inleiding Voor u ligt het protocol vroegsignalering van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. De werkgroep vroegsignalering werkt aan verbetering van de ondersteuning die kwetsbare zwangeren in en rond Assen

Nadere informatie

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Utrecht Juli 2014 Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Inleiding Op 22 nuari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek gebracht

Nadere informatie

GGD Gelderland Zuid Nijmegen T.a.v. de/directie Postbus 1120 6501 BC Nijmegen

GGD Gelderland Zuid Nijmegen T.a.v. de/directie Postbus 1120 6501 BC Nijmegen > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam GGD Gelderland Zuid Nijmegen T.a.v. de/directie Postbus 1120 6501 BC Nijmegen Datum 7 augustus 2014 Onderwerp vastgesteld rapport toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

JGZ 3.0 De jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen

JGZ 3.0 De jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen JGZ 3.0 S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d De jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen Van project naar praktijk 2017 Vóóraan blijven Jos Rietveld, directeur Publieke Gezondheid 2 3 S a m e

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg en uw privacy

Jeugd gezond heids zorg en uw privacy Jeugd gezond heids zorg en uw privacy 5032 Hoe gaat Jeugdgezond heidszorg GGD Amsterdam met uw gegevens om? JGZ en uw privacy Hoe gaat Jeugdgezondheidszorg GGD Amsterdam met uw gegevens om? Bij de Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Hoe bevalt het met de Martini Geboorte Groep?

Hoe bevalt het met de Martini Geboorte Groep? Hoe bevalt het met de Martini Geboorte Groep? F. Korteweg, L. van Breda Vriesman, E. Vreugdenhil Symposium Martini ziekenhuis: samen voor de beste zorg 28 oktober 2016 Inhoud knelpunten in de verloskundige

Nadere informatie

Voortgangsrapportage klantentoets Technische Hygiënezorg (THZ) Kindercentra

Voortgangsrapportage klantentoets Technische Hygiënezorg (THZ) Kindercentra Voortgangsrapportage klantentoets Technische Hygiënezorg (THZ) Kindercentra Aanbeveling klantentoets Actie Ondernomen acties Wanneer gereed 1. In het onderzoeksrapport Resultaten Klantentoets Technische

Nadere informatie

Handreiking. Prenatale voorlichting, een nieuwe activiteit in opdracht van de gemeente

Handreiking. Prenatale voorlichting, een nieuwe activiteit in opdracht van de gemeente Handreiking Prenatale voorlichting, een nieuwe activiteit in opdracht van de gemeente Prenatale voorlichting, een nieuwe activiteit in opdracht van de gemeente Gemeenten hebben de opdracht een Centrum

Nadere informatie

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is Tea Bouma Wijkaanpak Leeuwarden Eerste frontlijnteam in 2008 In 2014 naar 7 wijkteams, 2 pilots jeugd- en gezinsteam, 1 scholenteam en 1 dorpenteam Doorontwikkeling

Nadere informatie

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling De meldcode en de aandachtsfunctionaris Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Verplichte meldcode Vanaf 1 juli 2013 is het een wettelijke verplichting tot

Nadere informatie

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis 8 juni 2015 1 ADVIES De Wmo2015 verplicht de Veilig Thuis organisaties (VT organisaties) om twee keer per jaar, in juli en januari) bij CBS

Nadere informatie

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus Protocol meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling OBS Prins Claus Linschoten januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Leerkrachten... 3 Intern begeleider/directrice... 3 Verwijsindex...

Nadere informatie

De geboortezorgorganisatie. Organisatiemodellen integrale geboortezorg

De geboortezorgorganisatie. Organisatiemodellen integrale geboortezorg De geboortezorgorganisatie Organisatiemodellen integrale geboortezorg Presentatie Frederik Schutte 19 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Wat en waarom een geboortezorgorganisatie? 2. Stappenplan 3. De modellen

Nadere informatie

Actieplan implementatie meldcode

Actieplan implementatie meldcode Fase 1 Voorbereidingsfase Besluit door het hoogste orgaan om het Basismodel Meldcode te gaan invoeren Opzetten van een implementatiestructuur Opstellen implementatieplan Reserveren van budget Vrijmaken

Nadere informatie

Ervaringen van een RAAK-regio

Ervaringen van een RAAK-regio Ervaringen van een RAAK-regio Zaanstreek Waterland Voorgeschiedenis In Zaanstreek Waterland: - een sterke traditie van samenwerking tussen welzijnsorganisaties, jeugdzorginstellingen, jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg. CJG Den Haag. 20 februari 2017

Toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg. CJG Den Haag. 20 februari 2017 Toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg CJG Den Haag 20 februari 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Ontwikkelingen, aanleiding en belang 4 1.2 Onderzoeksmethode, normen- en toetsingkader 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Taak-functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Taak-functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling Taak-functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

. Pilottraject Stand van zaken. Implementatie v.d. Rotterdamse Meldcode. De uitgangspunten Een actieve code Implementatieplan

. Pilottraject Stand van zaken. Implementatie v.d. Rotterdamse Meldcode. De uitgangspunten Een actieve code Implementatieplan Implementatie Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Kees-Jan Jacobs GGD Rotterdam-Rijnmond Implementatie vd Rotterdamse Meldcode De uitgangspunten Een actieve code Implementatieplan Pilottraject

Nadere informatie

GGD Drenthe T.a.v. de directie Postbus AC Assen. Datum 31 juli 2014 Onderwerp Vastgesteld rapport Toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg

GGD Drenthe T.a.v. de directie Postbus AC Assen. Datum 31 juli 2014 Onderwerp Vastgesteld rapport Toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam GGD Drenthe T.a.v. de directie Postbus 144 9400 AC Assen Datum 31 juli 2014 Onderwerp Vastgesteld rapport Toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg Geachte directie,

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.1. KraamzorgCompleet versie 4.1

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.1. KraamzorgCompleet versie 4.1 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.1 KraamzorgCompleet versie 4.1 Inhoudsopgave.0 Hoofdstuk 1 Cijfers over achterstandswijken...1 1.1 Cijfers over achterstandswijken...1 Hoofdstuk 2 Export

Nadere informatie