Beleggingen en fiscus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggingen en fiscus"

Transcriptie

1 Beleggingen en fiscus Anne Meyus Jurist & Belastingconsulent Vermogensadvies Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen tel fax

2 Verantwoordelijke uitgever : Hans Suijkerbuijk 2012 Wolters Kluwer Belgium NV Behoudens de uitdrukkelijke bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. Wettelijk depot: D/2012/2664/536 ISBN: BP/BELFIS-DO12001

3 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 DEEL I BASISPRINCIPES 15 I. Algemeen Beleggingsinkomsten Belastbare personen Vaststelling van het belastbaar roerend inkomen Belastbaar tijdstip Belastingheffing Niet-belastbare inkomsten 17 II. Roerende voorheffing Schuldenaars van de rv Belgische schuldenaar van het inkomen Vaste inrichtingen van buitenlandse ondernemingen Eerste in België gevestigde tussenpersoon Uitbetalende instantie Beheersvennootschap Genieter Ogenblik van het verschuldigd zijn van de rv Inkomsten van Belgische oorsprong Inkomsten van buitenlandse oorsprong Bepaling van de belastbare grondslag van de rv Inhouding/overhandiging van de rv Aangifte en betaling van de rv Tarief van de rv Aanslagvoet van 25 % Aanslagvoet van 21 % Aanslagvoet van 15 % Aanslagvoet van 10 % Aanslagvoet van 10, 15, 21 of 25 % Vrijstellingen van de rv De toekenningen uit definitief belaste reserves en uit ten name van de vennoten belaste reserves 30 3

4 Beleggingen en fiscus Kluwer 7.2. De liquidatie- en inkoopboni De inkomsten toegekend door een beleggingsfonds Verzakingen aan de inning van de rv Dividenden uitgekeerd door een bevak Dividenden uitgekeerd door een privak Geringe uitgiftepremies Hypothecaire schuldvorderingen Lijfrenten en tijdelijke renten Verrekening van de rv Rv en woonstaatheffing Algemeen Wsh: verrekenbaar én terugbetaalbaar Vereffeningsinstellingen het X/N-stelsel Algemeen Het effectenvereffeningsstelsel National Bank of Belgium Securities Settlement System (NBB SSS) Vergoedingen en inningen van de rv Rv en dubbelbelastingverdragen Algemeen België als woonstaat België als bronstaat Geen verdragssituatie 43 III. Bijkomende heffing op roerende inkomsten Principe Berekening van de grens van EUR Uitgesloten interesten en dividenden Interesten en dividenden die in aanmerking komen om te beoordelen of de grens overschreden wordt, maar die zelf niet aan de heffing onderworpen zijn Wijze van aanrekening Bepaling van de belastbare grondslag van de bh Inning van de bh Keuze van de belegger Mededelingsplicht vanwege de schuldenaars van de rv en/of de uitbetalende instanties Algemene aangifteplicht Aangifte en betaling van de bh Tarief van de bh 52 IV. Aangifte in de personenbelasting Aangifte van inkomsten van kapitalen en roerende goederen Regel: verplichte aangifte Uitzondering: geen verplichte aangifte 54 4

5 Kluwer Inhoudstafel 1.3. Aan te geven bedrag Taxatie Aangifte van diverse inkomsten van roerende aard Verplichte aangifte Aan te geven bedrag Taxatie Aangifte van andere diverse inkomsten Winsten of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen, speculaties of diensten Aan te geven bedrag Taxatie Aangifte van buitenlandse rekeningen Principe Meldingsplicht Voorleggingsplicht Aangifteplicht Laattijdige, geen, onregelmatige of ongeldige aangifte Aanslagtermijnen Sancties Regularisatie Spontane verbetering van de aangifte Fiscale regularisatie 68 V. Belastingvermindering belastingkrediet Algemeen Pensioensparen en individuele levensverzekeringen Stortingen voor het verwerven van nieuwe kapitaalaandelen van een in de Europese Economische Ruimte gevestigde vennootschap waarin de belastingplichtige werknemer is of waarvan zijn vennootschap- werkgeefster een (klein)dochter is Uitgave Voorwaarden Belastingvermindering Sanctie bij vroegtijdige vervreemding Nodige documenten In het kader van geregistreerde win-winleningen uitgeleende of ter beschikking gestelde bedragen Uitgave Voorwaarden Belastingvermindering Nodige documenten Obligaties van het Kringloopfonds Obligaties van het Startersfonds Uitgave 83 5

6 Beleggingen en fiscus Kluwer 6.2. Voorwaarden Belastingvermindering Sanctie bij vroegtijdige vervreemding Nodige documenten Obligaties van het Fonds ter reductie van de globale energiekost Uitgave Voorwaarden Sanctie bij vroegtijdige vervreemding Belastingvermindering Nodige documenten Ontwikkelingsfondsen Uitgave Voorwaarden Belastingvermindering Sanctie bij vroegtijdige vervreemding Nodige documenten Aandelen of obligaties van de Caisse d Investissement de Wallonie Uitgave Voorwaarden Belastingvermindering Sanctie bij vroegtijdige vervreemding Nodige documenten Belastingkrediet voor het verwerven van aandelen in het ARKimedes- Fonds Uitgave Voorwaarden Belastingkrediet Sanctie bij vroegtijdige vervreemding Nodige documenten 95 VI. Normaal beheer van het privévermogen diverse inkomsten Algemeen Normaal beheer van een privévermogen Algemeen Particuliere beleggingsmeerwaarden Day-trading Bewijslast van de administratie Taxatieregime Besluit Meerwaarden op aandelen Algemeen Speculatieve of abnormale meerwaarden op aandelen Meerwaarde op een belangrijke deelneming 103 6

7 Kluwer Inhoudstafel VII. Taks op de beursverrichtingen Algemeen Belastbare verrichtingen Belastbare basis Tarief Secundairemarktverrichtingen Beleggingsvennootschappen Gemeenschappelijke beleggingsfondsen Vrijstellingen 109 VIII. Dematerialisatie Algemeen Soorten effecten naar Belgisch recht Effecten op naam Effecten aan toonder Gedematerialiseerde effecten Opmerking: geïmmobiliseerde effecten Toepassingsgebied Effecten Emittent Verbod uitgifte nieuwe effecten aan toonder Verbod materiële aflevering effecten aan toonder Verplichte omzetting van de effecten aan toonder in nominatieve of gedematerialiseerde effecten Verplichte omzetting Dematerialisatie van rechtswege Omzetting in effecten op naam of gedematerialiseerde effecten Gevolgen van de omzetting Gevolgen verbonden aan de niet of niet-tijdige vrijwillige omzetting Fiscale aspecten 131 IX. Europese spaarrichtlijn Algemeen Eerste luik: de inhouding van de woonstaatheffing in België (opgeheven) Definitie Toepassingsgebied ratione loci Toepassingsgebied ratione materiae Tarief Grondslag Verzaking aan de wsh Geen dubbele belasting 139 7

8 Beleggingen en fiscus Kluwer 3. Tweede luik: de impact van een inhouding van de bronheffing buiten België Aangifte in de personenbelasting weerslag op de berekening Vrijstelling van de inhouding van de buitenlandse bronheffing Derde luik: de gegevensuitwisseling (sinds 1 januari 2010) Algemeen Uiteindelijk gerechtigde Uitbetalende instantie Interestbetaling Uit te wisselen informatie Identificatie van de uiteindelijk gerechtigde Door België verkregen gegevens Samenvatting De situatie van een Belgische fiscale resident bij een buitenlandse bank, gevestigd in de EU, in een derde land of in de afhankelijke of geassocieerde gebieden De situatie van een niet-belgische fiscale resident bij een Belgische bank 159 DEEL II BELEGGINGSINSTRUMENTEN 161 I. Aandelen Algemeen Definitie Soorten aandelen Coupons Fiscale behandeling bij de verwerving van aandelen Algemeen Belastingverminderingen belastingkrediet Financiële werknemersparticipatie Interesten betaald door bedrijfsleiders om aandelen te verwerven Fiscale behandeling van de inkomsten van aandelen Algemeen Dividenden van Belgische oorsprong Dividenden van buitenlandse oorsprong Fiscale behandeling bij de vervreemding van aandelen Directe belastingen Taks op de beursverrichtingen Certificatie van aandelen 226 8

9 Kluwer Inhoudstafel II. Gelddeposito s Algemeen Spaardeposito s Termijnrekeningen Oneigenlijke swaps 235 III. Inkomsten van leningen en andere schuldvorderingen Algemeen Obligaties Kasbons Vastgoedcertificaten Fiscale behandeling bij verwerving van leningen en andere schuldvorderingen Fiscale behandeling van de inkomsten van leningen en andere schuldvorderingen Algemeen Interesten van Belgische oorsprong Interesten van buitenlandse oorsprong Praktische toepassingen Fiscale behandeling bij de vervreemding van leningen en andere schuldvorderingen Andere belastbare interesten 295 IV. Lijfrenten en tijdelijke renten Lijfrenten of tijdelijke renten, pensioenen uitgezonderd, die ná 1 januari 1962 onder bezwarende titel zijn aangelegd ten laste van een rechtspersoon of onderneming Lijfrenten aangelegd tegen storting met afstand van kapitaal dat is gevormd in het kader van een groepsverzekering of in het kader van een aanvullend pensioen voor zelfstandigen 297 V. Instellingen voor collectieve belegging Algemeen Soorten icb s algemeen Icb s naar hun rechtsvorm Icb s naar de bestemming van hun inkomsten Icb s die een beroep doen op het spaarwezen Icb s naar hun beleggingsstrategie Soorten icb s bijzondere regimes Vastgoedbevak of bevaki Privak Private privak Instelling voor belegging in schuldvorderingen (ibs) Institutionele bevek en bevak 318 9

10 Beleggingen en fiscus Kluwer 4. Fiscale behandeling beleggingsvennootschappen Fiscale behandeling bij de verwerving van beleggingsvennootschappen Fiscale behandeling van de inkomsten van beleggingsvennootschappen Fiscale behandeling bij de vervreemding van beleggingsvennootschappen Fiscale behandeling gemeenschappelijke beleggingsfondsen Fiscale behandeling bij de verwerving van gemeenschappelijke beleggingsfondsen Fiscale behandeling van de inkomsten van gemeenschappelijke beleggingsfondsen Fiscale behandeling bij de vervreemding van gemeenschappelijke beleggingsfondsen Trackers 339 VI. Afgeleide financiële instrumenten Inleiding Afgeleide financiële instrumenten op munt Afgeleide financiële instrumenten op rente Opties Futures Warrants Reverse exchangeable notes (REN) Speeders of turbo s 357 VII. Levensverzekeringen beleggingsverzekeringen Levensverzekeringen Definitie Betaalde premies: belastingvermindering voor het langetermijnsparen Uitkeringen: taxatieregime Premietaks van 1,10 % Beleggingsverzekeringen Verzekeringsbons beleggingsverzekering tak Levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen beleggingsverzekering tak Beleggingsverzekering met formule van tijdelijke rente of lijfrente Multibranchebeleggingsverzekeringen Kapitalisatieverrichtingen tak

11 Kluwer Inhoudstafel VIII. Pensioensparen Algemeen Vormen Het pensioenspaarfonds of de collectieve spaarrekening De individuele spaarrekening De spaarverzekering Belastingvermindering Uitkeringen Algemeen Vrijgestelde bestanddelen Belastbare grondslag Taxatieregime 391 IX. Goud en edele metalen Algemeen De materiële aankoop van een goudstaaf of van goudstukken De opening van een goudrekening De indirecte verkrijging via de aankoop van aandelen die goudmijnen vertegenwoordigen De indirecte verkrijging via icb s of trackers Opties en futures op goud of goudmijnen Fiscaal stelsel 396 DEEL III STELSELS VAN WETTELIJKE BESCHERMING 399 I. Bankgeheim Principe Bankgeheim in België Principe Beperkingen Doorbraak van het bankgeheim Een getrapt systeem Het Centraal Aanspreekpunt (CAP) 406 II. MiFID Algemeen Know Your Customer Drie beleggerscategorieën Profieltest Inform Your Customer Organisatie in de bedrijfsvoering Best Execution in de financiële markten

12 Beleggingen en fiscus Kluwer III. De bescherming van deposito s, financiële instrumenten, levensverzekeringsovereenkomsten en het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen Algemeen De depositobescherming Draagwijdte van de beschermingsregeling voor deposito s Gewaarborgde deposito s Begunstigde van de waarborg Uitsluitingen Voor welke financiële instellingen geldt de waarborg? Berekening van de waarborg De bescherming voor financiële instrumenten Bescherming tegen niet-teruggave van in bewaring gegeven effecten Recht op rechtstreekse teruggave Strikte regelgeving inzake bewaarneming van effecten Maximale bescherming Geen bescherming tegen waardeverlies Beleggingsvennootschappen en gemeenschappelijke beleggingsfondsen op effectenrekening De bescherming voor tak 21-levensverzekeringsovereenkomsten De bescherming voor het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen 424 IV. De ongewilde buitenbezitstelling van titels aan toonder Principe Bescherming Begrip onvrijwillige buitenbezitstelling Toepassingsgebied ratione personae Toepassingsgebied ratione materiae Stelsels van wettelijke bescherming Verzet Vormvereisten van het verzet Gevolgen van het verzet Publicaties Procedure Inbeslagname van het effect Vervallenverklaring van het effect Handlichting Vernieling en vervalsing Strafbepalingen

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen

BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen WELKOM! Salons Cortina, Wevelgem dinsdag 1 Uiteenzetting thema-avond Inleiding door dhr. Van Wijnendaele, Hubrecht Deel1 : - Wijziging aangifte personenbelasting

Nadere informatie

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV)

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum ontgst de aangifte:... AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING INKOMSTEN VAN

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE Vennootschapsbelasting 7 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BIJ DE UITGAVE AANSLAGJAAR 2015 3 KORTE INHOUDSOPGAVE 5 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE 7 DEEL 1 INLEIDING 29 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Inkomensbelasting: Personenbelasting

Inkomensbelasting: Personenbelasting Inkomensbelasting: Personenbelasting Toepassingsgebied van personenbelasting Art. 3 WIB Rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting Art. 2, 1, 1 WIB Wie zijn rijksinwoners? - Bij de beoordeling

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw I. Inleiding De effectisering van schuldvorderingen kan gedefinieerd worden als de financiële operatie waarbij een

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online 1 Aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, BTW BE 462 920 226, RPR

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) KPMG Belastingconsulenten en Juridische KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs Agenda Financiering van ondernemingen Bedrijfswagens en andere voordelen

Nadere informatie

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers Inhoudopgave 1. Obligaties 1.1. Algemene kenmerken 1.2 Obligaties al naargelang de emittent 1.2.1. Kasbons 1.2.2. Lineaire obligaties (OLO's) 1.2.3. Staatsbons 1.2.4. Corporate bonds 1.2.5. Euro-obligaties

Nadere informatie

De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u?

De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u? De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u? 1. Wat houdt de Europese Spaarrichtlijn in? Algemeen In Europa is er vrij verkeer van kapitaal. Een goede zaak. Maar de keerzijde van de medaille is

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden -

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - Geregistreerd te Antwerpen op 17 maart 2014 op het 10de kantoor der registratie AXA Bank Europe NV Kredietinstelling naar Belgisch recht

Nadere informatie

Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen

Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen Samenvatting Deze informatiebrochure wordt ter beschikking gesteld van de aandeelhouders n.a.v. de oproeping van de buitengewone algemene

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten. Wij spreken uw taal.

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten. Wij spreken uw taal. Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Wij spreken uw taal. Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN In overeenstemming met de MiFID-richtlijn beoogt deze sectie u algemene inlichtingen te verstrekken over de kenmerken van de belangrijkste

Nadere informatie

jaarverslag DVB 2011 1/66

jaarverslag DVB 2011 1/66 FOD FINANCIËN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken JAARVERSLAG 2011 1/66 DEEL I : VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 1 INLEIDING Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER CONNECT GROUP naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Geleenlaan 5 3600 Genk Ondernemingsnummer 0448.332.911 (RPR Tongeren) (de Vennootschap of Emittent ) INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

PROSPECTUS CELEST 30/03/2015

PROSPECTUS CELEST 30/03/2015 PROSPECTUS van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Wetboek van Koophandel Wetboek van Koophandel (Uittreksel).... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen.............. 3 Wet houdende Titels I tot IV van het Wetboek

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen tak 21 en tak 23 Synthesenota

Beleggingsverzekeringen tak 21 en tak 23 Synthesenota Beleggingsverzekeringen tak 21 en tak 23 Synthesenota 4 maart 2013 (versie 1) Median NV - Steenwagenstraat 48-1820 Melsbroek - T. +32 (0)2 245 01 01 E. info@median.be - BTW BE 0476.765.787 - RPR Brussel

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

OPENBAAR BOD TOT INSCHRIJVING

OPENBAAR BOD TOT INSCHRIJVING OPENBAAR BOD TOT INSCHRIJVING van maximum 132.500 obligaties voorzien van 2 warrants met prioritaire toewijzing voor de bestaande aandeelhouders in de verhouding van één obligatie voorzien van twee warrants

Nadere informatie

MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten

MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten MiFID Informatie omtrent beleggingsinstrumenten MiFID 3 INLEIDING Aan ieder beleggers- of risicoprofiel hangen bepaalde financiële risico s vast, afhankelijk onder meer van de financiële activa die deel

Nadere informatie

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit.

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit. Nieuwsbrief DECEMBER 2005 Beste lezer, Hoe anticiperen op de notionele intrestaftrek? Interne meerwaarden op aandelen: rulingcommissie biedt uitweg Programmawet 2006: belasting op beleggingsfondsen Weer

Nadere informatie

Deel I. Handels- en economisch recht

Deel I. Handels- en economisch recht Deel I. Handels- en economisch recht Wetboek van Koophandel............... 3 Wetboek van Koophandel (Uittreksel)......... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen................. 3 Wet houdende Titels I tot

Nadere informatie