STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie"

Transcriptie

1 STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL logopedie

2 OPLEIDINGSPROFIEL logopedie sector : gezondheidszorg studiegebied : gezondheidszorg opleiding : logopedie en audiologie Werkgroep opleidingsprofielen van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/1997/6356/45 De leden van de werkgroep opleidingsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het opleidingsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 I NHOUD OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE INHOUD VOORWOORD 1 HOOFDRUBRIEK 1: INLEIDING Identificatie van het opleidingsprofiel Opdracht Opdrachtgever Opdracht Doelstelling Ontwikkelingsproces Legitimatie 3 HOOFDRUBRIEK 2: SITUERING VAN DE OPTIE C.Q. OPLEIDING Gegevens uit de beroepenwereld Beroepsstructuur Geraadpleegde beroepsprofielen Visie Gegevens uit de onderwijswereld Studiegebied, opleidingen en opties Aanverwante studiegebieden, opleidingen, opties Diploma s en getuigschriften Recente evoluties in het aantal uitgereikte diploma s voor de optie c.q. opleiding Aantal diploma s per provincie Aantal diploma s per onderwijsnet/inrichtende macht Aantal diploma s opgesplitst per geboortejaar en geslacht Aantal diploma s per hogeschool Gelijkaardige opleidingen en diploma s in het buitenland Geografische spreiding van de beroepsactiviteiten in Vlaanderen Geografische spreiding van het opleidingsaanbod in Vlaanderen Infrastructuur Kwantitatieve beschrijving van het totaal aantal studenten in de optie c.q. opleiding Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten van de optie c.q. opleiding volgens SO-vooropleiding Reële studieduur Inhoudelijke profilering van de opleiding in binnen- en buitenland Verantwoording van de optie c.q. opleiding 10 HOOFDRUBRIEK 3: HET OPLEIDINGSPROFIEL De exacte benaming van de optie c.q. opleiding De globale omschrijving van de optie c.q. opleiding Het beroepsgericht opleidingsprofiel Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen De concrete uitwerking van de vertaalslag Aanvullende gegevens met betrekking tot de optie c.q. opleiding Sleutelkwalificaties De kern van het opleidingsprofiel Karakteriseren van de optie/opleiding Eventuele verwantschappen met andere 25

4 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE 1 VOORWOORD H et decreet betreffende de hogescholen van de Vlaamse gemeenschap bepaalt in art. 12 par. 1: voor 1 mei 1998 worden de basisopleidingen en opties getoetst op hun (...) maatschappelijke relevantie, het beroepsprofiel en de inhoudelijke kwaliteit. Op basis van deze evaluatie kan de Vlaamse regering de opleidingen en opties herschikken vanaf 1 oktober In uitvoering van deze decretale bepaling heeft de minister van de Vlaamse onderwijsraad verzocht overleg te organiseren inzake beroepsprofielen, opleidingsprofielen en basiscompetenties (brief aan de voorzitter van de Vlor, 22 maart 1995). 1 Het opleidingsprofiel 2 - de tweede fase in het proces - is de vertaling van het beroepsprofiel door het onderwijs naar een aangepaste opleiding. In het hoger onderwijs komt een opleidingsprofiel in twee stappen tot stand: de overheid bepaalde reeds een kwalificatiestructuur, dit is het geheel van studiegebieden, opleidingen en opties, met de daaraan verbonden certificering. Deze kwalificatiestructuur wordt vervolgens door het onderwijsveld, meer bepaald de betrokken hogescholen, in gezamenlijk overleg per optie voorzien van basiscompetenties. De overheid legt de aldus geformuleerde basiscompetenties vast. Inhoudelijk is het aanbod gericht op de professionele vorming, de persoonsvorming en de maatschappelijke integratie. 3 De koepelcommissie opleidingsprofielen van de Vlaamse onderwijsraad werd ingeschakeld als coördinerend orgaan bij het opstellen van de opleidingsprofielen. De koepelcommissie heeft sectorcommissies opgericht, waaronder de sectorcommissie gezondheidszorg. Op haar beurt heeft de sectorcommissie gezondheidszorg experten aangesteld per opleiding/optie om de opleidingsprofielen concreet uit te schrijven. De sectorcommissie zal de aangemaakte opleidingsprofielen voorleggen aan de raad hoger onderwijs. Deze zorgt voor legitimering. Het gelegitimeerde opleidingsprofiel wordt als voorstel overgemaakt aan de overheid Handleiding voor het schrijven van opleidingsprofielen voor het hogeschoolonderwijs. Dienst voor Onderwijsontwikkeling. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs p. 17,7 en 18. Opleidingsprofiel is een generische term. Voor het Hoger Onderwijs verwijst hij naar het profiel voor de kleinste aangeboden entiteit waarvoor een diploma wordt uitgereikt. Dit kan een optie, een opleiding en in een zeldzaam geval een studiegebied zijn. Decreet betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, Memorie van toelichting, deel 2 basisconcept,2.1

5 2 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE Aan het uitschrijven van het opleidingsprofiel logopedie werkten mee: Chantrain H., Katholieke Vlaamse hogeschool, Antwerpen Corthals P., Hogeschool Gent, departement gezondheidszorg, Vesalius, Gent D hondt M., Vlaamse vereniging voor logopedisten Gillis M., Katholieke hogeschool voor gezondheidszorg Oost-Vlaanderen, Gent Goossens N., Katholieke Vlaamse hogeschool, Antwerpen (tekstverwerking) Lambers K., Katholieke Vlaamse hogeschool, Antwerpen (expert opleidingsprofiel logopedie) Peleman M., Katholieke hogeschool voor gezondheidszorg Oost-Vlaanderen, Gent Verstraete J., Katholieke hogeschool Brugge-Oostende, Brugge Dank aan alle medewerkers voor de goede samenwerking.

6 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE 3 HOOFDRUBRIEK 1 INLEIDING 1.1 Identificatie van het opleidingsprofiel Opleidingsprofiel : logopedie Sectorcommissie : gezondheidszorg 1.2 Opdracht Opdrachtgever Ministerie van onderwijs, de heer Van den Bossche Opdracht Opleidingsprofiel aanmaken voor de optie logopedie (opleiding logopedie en audiologie) Doelstelling Het ontwikkelen van basiscompetenties voor de optie logopedie. De kloof tussen het arbeidsveld en het onderwijsveld verkleinen door de beroepsactiviteiten te betrekken op vaardigheden. 1.3 Ontwikkelingsproces Het opleidingsprofiel werd aangemaakt volgens de DVO-handleiding en is derhalve consistent met de door de DVO gevraagde rubrieken. Vergaderingen: 1. Vergaderingen met de Vlor: 07/11/96-28/11/96-20/02/97 en 20/03/97 2. Vergaderingen met de verschillende opleidingen logopedie en audiologie en de beroepsvereniging (Vlaamse vereniging voor logopedie): 26/11/96-07/01/97 en 25/02/ Legitimatie Het opleidingsprofiel dient gelegitimeerd door de raad voor het hoger onderwijs.

7 4 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE HOOFDRUBRIEK 2 SITUERING VAN DE OPTIE C.Q. OPLEIDING 2.1 Gegevens uit de beroepenwereld Beroepsstructuur Bron Beroepsprofiel van de logopedist Decreet betreffende de hogescholen, 13 juli 1994, deel I, bijlage I Het beroep van logopedist kadert binnen het studiegebied gezondheidszorg basisopleidingen van één cyclus: fysische behandelingen ergotherapie - kinesitherapie - orthopedie - podologie logopedie en audiologie logopedie - audiologie laboratiorium- en voedingstechnologie: farmaceutische en biologische technieken- medische laboratoriumtechnologie - voedings- en dieetkunde verpleegkunde geriatrische verpleegkunde - kinderverpleegkunde - psychiatrische verpleegkunde - sociale verpleegkunde - ziekenhuisverpleegkunde vroedkunde Aanverwante beroepen Audioloog Geraadpleegde beroepsprofielen Het opleidingsprofiel werd aangemaakt op basis van één beroepsprofiel. Beroepsprofiel van de logopedist Beroepsprofiel van de audioloog werd ingezien Visie Bron Beroepsprofiel van de logopedist. Uit het beroepsprofiel van de logopedist kunnen de volgende elementen aangehaald worden: Logopedie is een toegepaste gedragswetenschap, die zich richt op het intermenselijk communicatiegedrag, gespecificeerd als volgt. Het is de taak van de logopedist om de communicatie te bevorderen en, waar nodig, te optimaliseren. Dit komt neer op het scheppen van goede basisvoorwaarden voor communicatiegedrag, het begeleiden en bijsturen ervan en het verbeteren of herstellen van afwijkende of gestoorde communicatieprocessen.

8 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE 5 Dit laatste heeft te maken met de preventie, de diagnostiek en de therapie van problemen op het vlak van de stem, de spraak, het gehoor en de taal (m.i.v. de vaardigheden lezen, schrijven en rekenen, voor zover deze hierop steunen). Deze problemen kunnen voorkomen bij kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Het logopedisch handelen impliceert eveneens de behandeling van orale dysfuncties en het zoeken naar vervangende en ondersteunde communicatie wanneer de voor de hand liggende communicatiekanalen uitgevallen zijn of inefficiënt geworden zijn. (Naar VVL, 05/03/90 en K.B. 20/10/94) Het beroep van logopedist situeert zich in de sector gezondheidszorg waarin de medische en paramedische beroepsbeoefenaars werkzaam zijn. Logopedie is een paramedisch beroep. Logopedisten zijn tewerkgesteld in verschillende sectoren of werkvelden. Dit gebeurt op basis van een bediendencontract en/of op zelfstandige basis. De belangrijkste tewerkstellingssectoren momenteel zijn: het gewoon en buitengewoon onderwijs, de centra voor ambulante revalidatie, de ziekenhuizen, de medisch pedagogische instituten (orthopedagogische centra), de rust- en verzorgingstehuizen, de vroeg- en thuisbegeleidingsdiensten en de zelfstandige praktijken. In elk van deze sectoren ontplooien logopedisten een grote verscheidenheid aan logopedische activiteiten. De hoofdactiviteit bestaat uit het verlenen van logopedische zorg door middel van het onderzoeken, behandelen en begeleiden van mensen met communicatiestoornissen. Het beroepsprofiel is fundamenteel stabiel, maar evolueert uiteraard mee met de veranderingen op het brede maatschappelijke vlak. Vandaar dat zich nu reeds trends aftekenen voor de toekomst. Meer en meer komen allochtone en geriatrische patiënten voor in het bestand van de logopedist. Kwaliteitscontrole van het logopedisch handelen krijgt meer aandacht. Tenslotte oefent de vooruitgang op het vlak van informatica en technologie, ook op het terrein van de logopedie, een belangrijke invloed uit. 2.2 Gegevens uit de onderwijswereld Studiegebied, opleidingen en opties Bron Decreet betreffende de hogescholen, 13 juli 1994, deel I, bijlage I Memorie decreet VII, 6 februari Studiegebied gezondheidszorg Basisopleiding van één cyclus: logopedie en audiologie Optie: logopedie, leidende tot het diploma van gegradueerde in de logopedie In Vlaanderen zijn er 2 inrichtende machten: autonome hogescholen en privaatrechterlijke hogescholen. Er zijn 4 scholen: Hogeschool Gent, departement gezondheidszorg (Vesalius), Keramiekstraat Gent Katholieke hogeschool Brugge - Oostende, Maagdenstraat Brugge Katholieke hogeschool voor gezondheidszorg Oost-Vlaanderen, St.-Lievenspoortstraat 143, 9000 Gent Katholieke Vlaamse hogeschool, Sint Andriesstraat Antwerpen

9 6 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE Aanverwante studiegebieden, opleidingen, opties Bron Decreet betreffende de hogescholen, 13 juli 1994, deel I, bijlage I Memorie decreet VII, 6 februari Studiegebied: gezondheidszorg Basisopleiding van één cyclus: logopedie en audiologie Optie: audiologie, leidende tot het diploma van gegradueerde in de audiologie Diploma's en getuigschriften Bron Decreet betreffende de hogescholen, 13 juli 1994, deel I, bijlage I K.B. 20/10/94 betreffende de toegang tot het beroep van logopedist In zoverre men hogeschoolonderwijs bedoelt wordt enkel het diploma van gegradueerde in de logopedie aanvaard door de beroepssector Recente evoluties in het aantal uitgereikte diploma's voor de optie c.q. opleiding Bron Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs , afdeling informatie en documentatie, Koningsstraat Brussel (tel.: 02/ ) Studiegebied: gezondheidszorg Basisopleiding van één cyclus: logopedie en audiologie Optie: logopedie Nota Per provincie De opleiding logopedie en audiologie kan gevolgd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen, doch niet in de provincies Brabant en Limburg. Per onderwijsnet De opleiding logopedie en audiologie kan gevolgd worden in één autonome hogeschool en in drie katholieke hogescholen.

10 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE Aantal diploma s per provincie Aantal diploma s per onderwijsnet/inrichtende macht Einde Autonome hogescholen Katholieke hogescholen Totaal academiejr. J M T J M T J M T Aantal diploma s opgesplitst per geboortejaar en geslacht Eind ac.jr Einde academiejr. Antwerpen West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Totaal J M T J M T J M T J M T en voor Totaal J M J M J M J M J M J M J M J M J M J M J M J M T

11 8 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE Aantal diploma s per hogeschool Einde acad.jr Katholieke Vlaamse hogeschool Antwerpen Katholieke hogeschool Brugge- Oostende Katholieke hogeschool voor gezondheidszorg Oost-Vlaanderen Hogeschool Gent departement gezondheidszorg (Vesalius) Totaal Gelijkaardige opleidingen en diploma's in het buitenland Land Titel Aantal jaar België Gegradueerde in de logopedie 3 jaar Hoger onderwijs buiten de universiteit (HOBU) Licentiaat logopedie en audiologie 4 jaar Universiteit Gegradueerde + licentiaat logopedie en audiologie jaar HOBU + universiteit Nederland Logopedist 4 jaar Hoger beroepsonderwijs (HBO) Spraak- en taaltherapeut 4 jaar Universiteit Duitsland Logopäden 3 jaar Lehranstalt für logopädie (Fachschule) Engeland Speech and language therapist 4 jaar University or college Frankrijk Orthophoniste 4 jaar Université (Faculté de médecine) Italië Logopedist 3 jaar Universiteit (medische faculteit) Ierland Speech therapist 4 jaar University Finland Speech therapist 5 jaar University Zweden Speech therapist 5 jaar University Malta Logopedist 4 jaar University Spanje Logopedist 3 jaar University (Faculté de médecine) U.S.A. Speech pathologist 6 jaar University Geografische spreiding van de beroepsactiviteiten in Vlaanderen Wij baseren ons hier op de gegevens uit de enquête die de Vlaamse vereniging voor logopedisten in 1996 onder haar leden hield. Van de 294 respondenten zijn er 35,4% woonachtig in de provincie Antwerpen. In Oost- en West-Vlaanderen wonen respectievelijk 22,1% en 17,3%. Van de logopedisten woont 12,2% in Vlaams-Brabant en 11,5% zijn afkomstig uit Limburg. Slecht 1% van de logopedisten is woonachtig in Brussel (0,3% woont buiten de Vlaamse regio). Bovendien wordt hier de woonplaats aangegeven. Deze is niet noodzakelijk de plaats waar het beroep van logopedist uitgeoefend wordt.

12 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE 9 Over de geografische spreiding van de beroepsactiviteiten in Vlaanderen zijn ons verder geen gegevens bekend Geografische spreiding van het opleidingsaanbod in Vlaanderen Provincie Antwerpen Brabant Limburg Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen één hogeschool geen hogeschool geen hogeschool twee hogescholen één hogeschool In het totaal zijn er dus 4 hogescholen met de opleiding logopedie en audiologie, optie logopedie Infrastructuur Goed uitgeruste les- en practicalokalen met audiovisuele ondersteuningsapparatuur. Het nodige materiaal om vaardigheden, nodig i.f.v. het beroep, te kunnen oefenen (testmateriaal, audiometers, computers,...). Bibliotheek met vakliteratuur (boeken en tijdschriften) Kwantitatieve beschrijving van het totaal aantal studenten in de optie c.q. opleiding (30 ste dag na openstelling) Academiejaar 1ste studiejaar 2de studiejaar 3de studiejaar Totaal J M T J M T J M T J M T Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten van de optie c.q. Opleiding volgens SO-vooropleiding, ervaring met HO, geslacht, leeftijd en studieresultaten Bron Inspectie HO, hogescholen Deze gegevens zijn ons op dit moment onbekend voor wat betreft de totaliteit van de hogescholen Reële studieduur Bron Inspectie HO, hogescholen Deze gegevens zijn ons op dit moment onbekend voor wat betreft de totaliteit van de hogescholen Inhoudelijke profilering van de opleiding in binnen- en buitenland Zie

13 10 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE 2.3 Verantwoording van de optie c.q. opleiding De opleiding logopedie en audiologie, optie logopedie is de enige opleiding die binnen het hogeschoolonderwijs leidt tot het beroep van logopedist. Dit beroep is wettelijk erkend bij K.B. van 20/10/94. Betreffende de wenselijkheid van de opties logopedie/audiologie kunnen de volgende feiten aangehaald worden: in het decreet betreffende de hogescholen, 13 juli 1994, deel I, bijlage I, zijn er geen opties logopedie en audiologie apart. Er wordt gesteld dat de opleiding logopedie en audiologie leidt tot het diploma van gegradueerde in de logopedie en audiologie. in memorie decreet VII van 6 februari 1996 wordt de opleiding logopedie en audiologie gesplitst in twee opties: Optie logopedie, leidend tot het diploma van gegradueerde in de logopedie; optie audiologie, leidend tot het diploma van gegradueerde in de audiologie. De fundamentele redenen hiervoor zijn ons onbekend.

14 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE 11 HOOFDRUBRIEK 3: HET OPLEIDINGSPROFIEL 3.1 De exacte benaming van de optie c.q. opleiding Studiegebied Optie : Gezondheidszorg Basisopleiding logopedie en audiologie : Logopedie 3.2 De globale omschrijving van de optie c.q. opleiding Het doel van deze opleiding kan als volgt worden geformuleerd: het geven van een algemene voorbereiding op het beroep van logopedist ten dienste van de onderscheiden terreinen van de logopedie. De opleiding dient de grondslag te leggen voor het zelfstandig vervullen van de logopedische taken en het vermogen te ontwikkelen om mede vorm te geven aan het beroep van logopedist. De hogeschoolopleiding richt zich op het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. 3.3 Het beroepsgericht opleidingsprofiel Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen Beroepsprofiel van de logopedist De concrete uitwerking van de vertaalslag Functioneel geheel Basiscompetentie Kennis Onderdeel Vaardigheid Attitude Contextgegevens A. Werkomstandigheden bureel en benodigdheden algemene communicatiemiddelen (telefoon, fax, antwoordapparaat) archief en dossierkasten computer en software audiovisuele middelen onderzoeksmateriaal therapiemateriaal B. Hulpmiddelen

15 12 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE Functioneel geheel 1. Advies en informatieverstrekking Onderdeel Basiscompetentie 1.1. Voorlichting 1.2. Screening Vaardigheid Kennis Attitude De student accuratesse kan voorlichting assertiviteit geven aan werkers contactbereidheid en studenten in de gezondheidszorg, imagobewustzijn welzijnszorg en onderwijs over logopedie in het algemeen en over ontstaan en instandhoudende factoren van stoornissen op logopedisch gebied, met als doel preventie en vroegtijdige onderkenning De student kan voorlichting geven over het gebruik en de functie van stem, spraak, taal en gehoor bij spreekberoepen De student kan voorlichting geven aan hulpvragers en hun omgeving over vraagstellingen ten aanzien van ontstaan en instandhoudende factoren van stoornissen op logopedisch gebied en mogelijkheden tot behandeling De student kan voorlichtingsmateriaal ontwikkelen voor specifieke doelgroepen De student kan mogelijke stoornissen op het vlak van stem, spraak, taal en gehoor vroegtijdig opsporen De student kan personen screenen die op eisen waaraan voorlichting op logopedisch gebied moet voldoen voorlichtingsmethoden, materialen en hulpmiddelen verschil tussen voorlichting en advies doel en functie van voorlichting aan individuele personen en/of groepen factoren waarmee rekening moet gehouden worden bij het formuleren van voorlichting structuren van de gezondheidszorg methodiek van het logopedisch handelen stoornissen binnen het logopedisch gebied psychologie pedagogiek orthopedagogiek wat screening is vroegtijdige opsporing van risicogroepen het proces van screenen van personen m.b.t. Stoornissen bin- accuratesse contactbereidheid resultaatgerichtheid Contextgegevens voorlichtingsmateriaal screeningsonderzoeken

16 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE 13 verzoek van ouders, leerkrachten, artsen of andere beroepsbeoefenaars worden aangemeld. nen het logopedische gebied observatietechnieken methodiek van het logopedisch handelen stoornissen binnen het logopedisch gebied testmethodes en observatiemethodes psychologie pedagogiek orthopedagogiek impact van de resultaten van een screening mogelijke behandelingsvisies mondeling en schriftelijk formuleren van adviezen op basis van gesignaleerde problemen verwijzingsprocedures in de gezondheidszorg 1.3. Advies en doorverwijzing De student kan de verwijzer en/of de gescreende personen en hun omgeving informeren omtrent het resultaat van de screening De student kan een advies formuleren voor verder onderzoek De student kan personen doorverwijzen naar een arts of andere hulpverlener De student kan preventieve maatregelen evalueren. procedures en criteria voor het evalueren van resultaten van preventieve maatregelen accuratesse beslissingsvermogen contactbereidheid dienstverlenende resultaatgerichtheid imagobewustzijn De student kan bovenstaande onderdelen uitvoeren met een verzorgde spraak en een aangepast taalgebruik. methodiek van het logopedisch handelen stoornissen binnen het logopedische gebied testmethodes en observatiemethodes psychologie pedagogiek orthopedagogiek aangepast gebruik van stem, spraak

17 14 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE en taal gesprekstechnieken gegevens die in een verwijzing naar een logopedist moeten worden vermeld procedures bij onduidelijke of onvolledige verwijzing naar de logopedist terminologie die door andere verwijzers wordt gebruikt 2. Diagnostiek 2.1. Analyse van de verwijzing De student kan de verwijzing van de behandelende arts, tandarts of andere verwijzende instanties analyseren De student kan contact opnemen met de verwijzer bij onduidelijke en/of onvolledige vraagstelling naar logopedische behandeling en/of onderzoek. beslissingsvermogen contactbereidheid van de gezondheidszorg medische wetenschappen: terminologie psychologie: terminologie procedures en technieken voor het afnemen van een anamnese factoren waarmee men rekening moet houden bij het afnemen van een anamnese ordening, interpretatie en beoordeling van relevante gegevens rapporteren van relevante gegevens methodiek van het logopedisch handelen: interview, observatietechnieken, gesprekstechnieken 2.2. Anamnese De student kan relevante anamnesegegevens ten behoeve van de in te stellen behandeling verzamelen De student kan relevante gegevens van andere hulpverleners omtrent de hulpvrager verzamelen De student kan relevante anamnesegegevens schriftelijk registreren. beslissingsvermogen contactbereidheid empathie imagobewustzijn resultaatgerichtheid vragenlijsten en observatielijsten i.f.v. anamnese basis onderzoeksmethodes psychologie

18 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE 15 pedagogiek soort meetinstrumenten die in het logopedisch onderzoek kunnen worden gebruikt 2.3. Onderzoek De student kan het onderzoeksinstrumentarium i.v.m. De stem, de spraak, de taal, het gehoor en de orale functies hanteren, teneinde gegevens te verzamelen die relevant zijn voor de voorwaarden, het gedrag en de stoornissen omtrent communicatie en oraal functioneren De student kan de verzamelde gegevens ordenen en interpreteren De student kan de verzamelde gegevens registreren en rapporteren. gegevens die door middel v/h hanteren van deze meetinstrumenten worden verzameld factoren waarmee men rekening moet houden bij het hanteren van deze meetinstrumenten principes die gebruikt kunnen worden voor het ordenen en interpreteren van de gegevens registreren en rapporteren van onderzoeksgegevens spraak-, taal- en gehoorstoornissen accuratesse beslissingsvermogen leergierigheid resultaatgerichtheid onderzoeksinstrumenten observatielijsten onderzoeksen testmateriaal ondersteunende softwaretoepassingen en randapparatuur testmethodes statistiek methodiek van het logopedisch handelen normale en afwijkende processen en functies binnen het logopedisch gebied procedures, technieken en criteria die gebruikt kunnen worden voor het analyseren, het interpreteren, het evalueren en het rapporteren van onderzoeksgegevens voor een logopedische 2.4. Diagnose De student kan een logopedische diagnose stellen en deze formuleren tegen de achtergrond van de hulpvraag De student kan de conclusies uit de diagnose schriftelijk en mondeling registreren en rapporteren. De student kan bovenstaande onderdelen uitvoeren met een verzorgde spraak en een aangepast accuratesse beslissingsvermogen contactbereidheid empathie imagobewustzijn onderzoeksinstrumenten observatielijsten onderzoeksen testmateriaal ondersteunende softwaretoepassingen en randapparatuur

19 16 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE taalgebruik. diagnose het kenmerkende van een logopedische differentiaaldiagnose elementen die moeten gerapporteerd worden Algemeen ondersteunde testmethodes informatica: tekstverwerking aangepast gebruik van stem, spraak en taal gesprekstechnieken procedures voor het bepalen van de mogelijkheden van de patiënt in relatie tot het te behalen resultaat factoren waarmee rekening moet gehouden worden bij het bepalen van de mogelijkheden tot gebruik van orale functies en tot communicatie van logopedische methoden en hulpmiddelen om orale dysfuncties en communicatiestoornissen te behandelen 3. Behandeling 3.1. Analyse van behandelingsmogelijkheden De student kan overwegen of de relevante voorwaarden aanwezig zijn tot het gebruik van orale functies en/of mogelijkheden tot communicatie De student kan overwegen welke biologische en psychosociale factoren van invloed zijn op de behandelingsmogelijkheden De student kan overwegen welke logopedische methoden en hulpmiddelen toegepast kunnen worden. accuratesse flexibiliteit factoren waarmee rekening gehouden moet worden bij het bepalen van de te kiezen hulpmiddelen en behandelingsmogelijkheden methodiek van het logopedisch handelen stoornissen binnen het logope-

20 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE 17 disch gebied medische wetenschappen psychologie (ortho)pedagogiek procedures en technieken voor het bepalen van het doel van de logopedische behandeling factoren waarmee rekening gehouden moet worden bij het bepalen van de doelen voor logopedische behandeling behandelingsdoelen vertalen in operationele termen rapportagetechnieken gesprekstechnieken van terminologie die door andere verwijzers wordt gebruikt weten met wie of welke instanties over het opgestelde behandelplan moet worden gecommuniceerd 3.2. Planning De student kan het hoofddoel en de subdoelstellingen van de behandeling bepalen De student kan over het behandelplan rapporteren en overleggen met de verwijzer De student kan het behandelplan overleggen met de hulpvrager en omgeving. accuratesse assertiviteit beslissingsvermogen contactbereidheid dienstverlenende empathie loyauteit resultaatgerichtheid zin voor samenwerking methodiek van het logopedisch handelen stoornissen binnen het logopedisch gebied medische wetenschappen exacte wetenschappen (toegepast) psychologie (ortho)pedagogiek behandelingsmethoden procedures voor 3.3. Behandeling De student kan de juiste methoden en hulpmiddelen kiezen en op systematische accuratesse assertiviteit beslissingsvermogen contactbereid- therapiemateriaal, aangepast aan de specifieke

21 18 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE wijze toepassen om de stoornis op logopedisch gebied te kunnen beïnvloeden De student kan informatie verstrekken omtrent het doel, methoden en hulpmiddelen, en het verloop van de behandeling De student kan instructies geven bij de uitvoering van de diverse aspecten / oefeningen van de gekozen methoden en i.v.m. het omgaan met hulpmiddelen De student kan nagaan of de hulpvrager en zijn omgeving de instructies opvolgen De student kan mogelijkheden verschaffen aan de hulpvrager en zijn omgeving om de transfer in de praktijk toe te passen De student kan de verwijzer en het behandelteam informeren omtrent het verloop van de behandeling. het toepassen van gekozen methoden voor het behandelen van stoornissen op logopedisch gebied procedures en technieken voor het geven van informatie in het kader van de toe te passen behandelingsmethoden procedures en toepassingen voor het geven van instructies in het kader van de toe te passen behandelingsmethoden gesprekstechnieken rapportagetechnieken procedures en technieken voor het bewaken van de manier waarop de hulpvrager en zijn omgeving de gegeven instructies op logopedisch gebied opvolgen procedures en technieken voor het regelen van de beëindiging van een logopedische behandeling van de ethische en deontologische code heid dienstverlenende doorzettingsvermogen empathie flexibiliteit imagobewustzijn loyauteit resultaatgerichtheid zelfstandigheid zin voor initiatief zin voor samenwerking stoornissen uit het logopedisch domein didactische hulpmiddelen technische hulpmiddelen specifieke therapieprogramma s therapeutische, didactische softwaretoepassingen en randapparatuur De student kan het behandelplan tijdens de uitvoeringsfase bijstellen indien nodig De student kan de systematische afbouw en nazorg integreren in de logopedische behandeling De student methodiek van het logopedische handelen stoornissen binnen het logopedisch gebied medische wetenschappen psychologie (orthopedagogiek linguïstiek

STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie

STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie sector : sociale zorg studiegebied : sociaal-agogisch werk opleiding : sociaal werk optie : assistent

Nadere informatie

STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL. scheepswerktuigkunde

STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL. scheepswerktuigkunde STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL scheepswerktuigkunde OPLEIDINGSPROFIEL scheepswerktuigkundige sector : metaal elektriciteit - kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding

Nadere informatie

STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL. Bedrijfscommunicatie

STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL. Bedrijfscommunicatie STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL Bedrijfscommunicatie OPLEIDINGSPROFIEL Bedrijfscommunicatie studiegebied : handelswetenschappen en opleiding optie sector bedrijfskunde : communicatiebeheer : bedrijfscommunicatie

Nadere informatie

STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN. vertaalkunde

STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN. vertaalkunde STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN vertaalkunde O PLEIDINGSPROFIEL LICENTIAAT-V ERTALER-T OLK WOORD VOORAF Voorafgaande toelichting bij de opleidingsprofielen licentiaat-vertaler en licentiaat-tolk Situering

Nadere informatie

De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden. Leerplan AFDELING. Tolk voor doven.

De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden. Leerplan AFDELING. Tolk voor doven. VSKO De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden. Leerplan AFDELING Tolk voor doven HOKTSP Modulair Categorie SOCIAAL Vervangt leerplannummer 04-05/1439/N

Nadere informatie

Studie 205. Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support

Studie 205. Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support Studie 205 Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support Studie 205 Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support Beroep: Studiegebied: Opleiding: Informatiemanager andelswetenschappen en bedrijfskunde

Nadere informatie

STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL. elektronica

STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL. elektronica STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL elektronica BEROEPSPROFIEL elektronica sector : metaal-elektriciteitkunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektriciteit optie : elektronica

Nadere informatie

STUDIE 61 BEROEPSPROFIEL. interieurarchitect (m/v)

STUDIE 61 BEROEPSPROFIEL. interieurarchitect (m/v) STUDIE 61 BEROEPSPROFIEL interieurarchitect (m/v) BEROEPSPROFIEL interieurarchitect (m/v) sector : architectuur studiegebied : architectuur opleiding : interieurarchitectuur beroep : interieurarchitect

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl16 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde: Psychiatrie en Geestelijke gezondheidszorg GZ003 (ontwerp)

Nadere informatie

VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS

VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS Inhoud 2 Inleiding...3 1 Ontwikkelingsdoelen in het buitengewoon onderwijs...4

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Orthopedagogie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Orthopedagogie, de bachelor- na bacheloropleiding Orthopedagogisch management

Nadere informatie

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg Leerplan OPLEIDING Zorgkundige Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2012/706/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Communicatief gedrag 40 Context van de zorgvrager 40 10 Begeleide intervisie

Nadere informatie

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL bedrijfsbeheer opties boekhouder-fiscalist technisch-commercieel medewerker marketeer deskundige milieuadministratie rechtsprakticus verantwoordelijke transport en logistiek transport

Nadere informatie

HERV I S I T A T I E

HERV I S I T A T I E HERV I S I T A T I E Communicatiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Communicatiemanagement aan de XIOS Hogeschool Limburg V l a a m s e H o g e s

Nadere informatie

STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Hoofdboekhouder

STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Hoofdboekhouder STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Hoofdboekhouder BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Hoofdboekhouder sector : handel - administratie subsector : administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel

Nadere informatie

postinitiële masteropleiding (herindiening van bestaand masterprogramma) Master in Materials engineering

postinitiële masteropleiding (herindiening van bestaand masterprogramma) Master in Materials engineering Formulier voor het indienen van voorstellen voor postinitiële masteropleidingen (aanpassing van een bestaande master) voor de Faculteit Toegepaste Wetenschappen Luik 1: Identificatiegegevens Titel en soort

Nadere informatie

Opleiding Logopedie en Audiologie. Opleidingsgebonden aanvullingen bij het onderwijs en examenreglement 2012-2013

Opleiding Logopedie en Audiologie. Opleidingsgebonden aanvullingen bij het onderwijs en examenreglement 2012-2013 Opleiding Logopedie en Audiologie Opleidingsgebonden aanvullingen bij het onderwijs en examenreglement 2012-2013 1 Opleidingsgebonden aanvullingen bij het onderwijs en examenreglement 2012-2013 Opleiding

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Handelsingenieur en Handelswetenschappen Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleidingen Handelsingenieur, de academische gerichte

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE RLLL/EXT/ADV/006bijl19 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Opleiding Bank, beurs en financiën BO HB 005 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 37 Inhoud Ministerie

Nadere informatie

GZvaktherapeut. Beroepscompetentieprofiel. Federatie Vaktherapeutische Beroepen

GZvaktherapeut. Beroepscompetentieprofiel. Federatie Vaktherapeutische Beroepen GZvaktherapeut Beroepscompetentieprofiel Federatie Vaktherapeutische Beroepen 1 GZvaktherapeut Hoofdstuk titel Beroepscompetentieprofiel Beroepscompetentieprofiel GZ-vaktherapeut 3 Psychomotorische therapie

Nadere informatie

STUDIE 20 BEROEPSPROFIEL. maatschappelijk adviseur (m/v)

STUDIE 20 BEROEPSPROFIEL. maatschappelijk adviseur (m/v) STUDIE 20 BEROEPSPROFIEL maatschappelijk adviseur (m/v) BEROEPSPROFIEL maatschappelijk adviseur (m/v) sector : sociale zorg studiegebied : sociaal-agogisch werk opleiding : sociaal werk beroep : maatschappelijk

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Milieu- en preventiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Milieu- en preventiemanagement aan de Vlaamse hogescholen

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Bestuurskunde en publiek management Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Bestuurskunde en publiek management aan de

Nadere informatie

Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg

Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg ONDERWIJSVISITATIE Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg Vlaamse Hogescholenraad 4 maart 2010 De onderwijsvisitatie Bouw

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Opleiding BO HB 005 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud 1 Opleiding... 5 1.1 Relatie opleiding Referentiekader... 5 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen

Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen O N D E R W I J S V I S I T A T I E Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen V l a a m s e H o g e s c

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 30 september 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

Opleidingsplan GZ-Psycholoog. Werkgroep Modernisering GZ-opleiding

Opleidingsplan GZ-Psycholoog. Werkgroep Modernisering GZ-opleiding Opleidingsplan GZ-Psycholoog Werkgroep Modernisering GZ-opleiding Versie maart 2014 Werkgroep Modernisering GZ-opleiding Drs. Anneke Bakker, Opleidingscoördinator, Amsterdam Prof. dr. Theo K. Bouman, Hoofdopleider

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie