STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie"

Transcriptie

1 STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL logopedie

2 OPLEIDINGSPROFIEL logopedie sector : gezondheidszorg studiegebied : gezondheidszorg opleiding : logopedie en audiologie Werkgroep opleidingsprofielen van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/1997/6356/45 De leden van de werkgroep opleidingsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het opleidingsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 I NHOUD OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE INHOUD VOORWOORD 1 HOOFDRUBRIEK 1: INLEIDING Identificatie van het opleidingsprofiel Opdracht Opdrachtgever Opdracht Doelstelling Ontwikkelingsproces Legitimatie 3 HOOFDRUBRIEK 2: SITUERING VAN DE OPTIE C.Q. OPLEIDING Gegevens uit de beroepenwereld Beroepsstructuur Geraadpleegde beroepsprofielen Visie Gegevens uit de onderwijswereld Studiegebied, opleidingen en opties Aanverwante studiegebieden, opleidingen, opties Diploma s en getuigschriften Recente evoluties in het aantal uitgereikte diploma s voor de optie c.q. opleiding Aantal diploma s per provincie Aantal diploma s per onderwijsnet/inrichtende macht Aantal diploma s opgesplitst per geboortejaar en geslacht Aantal diploma s per hogeschool Gelijkaardige opleidingen en diploma s in het buitenland Geografische spreiding van de beroepsactiviteiten in Vlaanderen Geografische spreiding van het opleidingsaanbod in Vlaanderen Infrastructuur Kwantitatieve beschrijving van het totaal aantal studenten in de optie c.q. opleiding Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten van de optie c.q. opleiding volgens SO-vooropleiding Reële studieduur Inhoudelijke profilering van de opleiding in binnen- en buitenland Verantwoording van de optie c.q. opleiding 10 HOOFDRUBRIEK 3: HET OPLEIDINGSPROFIEL De exacte benaming van de optie c.q. opleiding De globale omschrijving van de optie c.q. opleiding Het beroepsgericht opleidingsprofiel Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen De concrete uitwerking van de vertaalslag Aanvullende gegevens met betrekking tot de optie c.q. opleiding Sleutelkwalificaties De kern van het opleidingsprofiel Karakteriseren van de optie/opleiding Eventuele verwantschappen met andere 25

4 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE 1 VOORWOORD H et decreet betreffende de hogescholen van de Vlaamse gemeenschap bepaalt in art. 12 par. 1: voor 1 mei 1998 worden de basisopleidingen en opties getoetst op hun (...) maatschappelijke relevantie, het beroepsprofiel en de inhoudelijke kwaliteit. Op basis van deze evaluatie kan de Vlaamse regering de opleidingen en opties herschikken vanaf 1 oktober In uitvoering van deze decretale bepaling heeft de minister van de Vlaamse onderwijsraad verzocht overleg te organiseren inzake beroepsprofielen, opleidingsprofielen en basiscompetenties (brief aan de voorzitter van de Vlor, 22 maart 1995). 1 Het opleidingsprofiel 2 - de tweede fase in het proces - is de vertaling van het beroepsprofiel door het onderwijs naar een aangepaste opleiding. In het hoger onderwijs komt een opleidingsprofiel in twee stappen tot stand: de overheid bepaalde reeds een kwalificatiestructuur, dit is het geheel van studiegebieden, opleidingen en opties, met de daaraan verbonden certificering. Deze kwalificatiestructuur wordt vervolgens door het onderwijsveld, meer bepaald de betrokken hogescholen, in gezamenlijk overleg per optie voorzien van basiscompetenties. De overheid legt de aldus geformuleerde basiscompetenties vast. Inhoudelijk is het aanbod gericht op de professionele vorming, de persoonsvorming en de maatschappelijke integratie. 3 De koepelcommissie opleidingsprofielen van de Vlaamse onderwijsraad werd ingeschakeld als coördinerend orgaan bij het opstellen van de opleidingsprofielen. De koepelcommissie heeft sectorcommissies opgericht, waaronder de sectorcommissie gezondheidszorg. Op haar beurt heeft de sectorcommissie gezondheidszorg experten aangesteld per opleiding/optie om de opleidingsprofielen concreet uit te schrijven. De sectorcommissie zal de aangemaakte opleidingsprofielen voorleggen aan de raad hoger onderwijs. Deze zorgt voor legitimering. Het gelegitimeerde opleidingsprofiel wordt als voorstel overgemaakt aan de overheid Handleiding voor het schrijven van opleidingsprofielen voor het hogeschoolonderwijs. Dienst voor Onderwijsontwikkeling. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs p. 17,7 en 18. Opleidingsprofiel is een generische term. Voor het Hoger Onderwijs verwijst hij naar het profiel voor de kleinste aangeboden entiteit waarvoor een diploma wordt uitgereikt. Dit kan een optie, een opleiding en in een zeldzaam geval een studiegebied zijn. Decreet betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, Memorie van toelichting, deel 2 basisconcept,2.1

5 2 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE Aan het uitschrijven van het opleidingsprofiel logopedie werkten mee: Chantrain H., Katholieke Vlaamse hogeschool, Antwerpen Corthals P., Hogeschool Gent, departement gezondheidszorg, Vesalius, Gent D hondt M., Vlaamse vereniging voor logopedisten Gillis M., Katholieke hogeschool voor gezondheidszorg Oost-Vlaanderen, Gent Goossens N., Katholieke Vlaamse hogeschool, Antwerpen (tekstverwerking) Lambers K., Katholieke Vlaamse hogeschool, Antwerpen (expert opleidingsprofiel logopedie) Peleman M., Katholieke hogeschool voor gezondheidszorg Oost-Vlaanderen, Gent Verstraete J., Katholieke hogeschool Brugge-Oostende, Brugge Dank aan alle medewerkers voor de goede samenwerking.

6 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE 3 HOOFDRUBRIEK 1 INLEIDING 1.1 Identificatie van het opleidingsprofiel Opleidingsprofiel : logopedie Sectorcommissie : gezondheidszorg 1.2 Opdracht Opdrachtgever Ministerie van onderwijs, de heer Van den Bossche Opdracht Opleidingsprofiel aanmaken voor de optie logopedie (opleiding logopedie en audiologie) Doelstelling Het ontwikkelen van basiscompetenties voor de optie logopedie. De kloof tussen het arbeidsveld en het onderwijsveld verkleinen door de beroepsactiviteiten te betrekken op vaardigheden. 1.3 Ontwikkelingsproces Het opleidingsprofiel werd aangemaakt volgens de DVO-handleiding en is derhalve consistent met de door de DVO gevraagde rubrieken. Vergaderingen: 1. Vergaderingen met de Vlor: 07/11/96-28/11/96-20/02/97 en 20/03/97 2. Vergaderingen met de verschillende opleidingen logopedie en audiologie en de beroepsvereniging (Vlaamse vereniging voor logopedie): 26/11/96-07/01/97 en 25/02/ Legitimatie Het opleidingsprofiel dient gelegitimeerd door de raad voor het hoger onderwijs.

7 4 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE HOOFDRUBRIEK 2 SITUERING VAN DE OPTIE C.Q. OPLEIDING 2.1 Gegevens uit de beroepenwereld Beroepsstructuur Bron Beroepsprofiel van de logopedist Decreet betreffende de hogescholen, 13 juli 1994, deel I, bijlage I Het beroep van logopedist kadert binnen het studiegebied gezondheidszorg basisopleidingen van één cyclus: fysische behandelingen ergotherapie - kinesitherapie - orthopedie - podologie logopedie en audiologie logopedie - audiologie laboratiorium- en voedingstechnologie: farmaceutische en biologische technieken- medische laboratoriumtechnologie - voedings- en dieetkunde verpleegkunde geriatrische verpleegkunde - kinderverpleegkunde - psychiatrische verpleegkunde - sociale verpleegkunde - ziekenhuisverpleegkunde vroedkunde Aanverwante beroepen Audioloog Geraadpleegde beroepsprofielen Het opleidingsprofiel werd aangemaakt op basis van één beroepsprofiel. Beroepsprofiel van de logopedist Beroepsprofiel van de audioloog werd ingezien Visie Bron Beroepsprofiel van de logopedist. Uit het beroepsprofiel van de logopedist kunnen de volgende elementen aangehaald worden: Logopedie is een toegepaste gedragswetenschap, die zich richt op het intermenselijk communicatiegedrag, gespecificeerd als volgt. Het is de taak van de logopedist om de communicatie te bevorderen en, waar nodig, te optimaliseren. Dit komt neer op het scheppen van goede basisvoorwaarden voor communicatiegedrag, het begeleiden en bijsturen ervan en het verbeteren of herstellen van afwijkende of gestoorde communicatieprocessen.

8 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE 5 Dit laatste heeft te maken met de preventie, de diagnostiek en de therapie van problemen op het vlak van de stem, de spraak, het gehoor en de taal (m.i.v. de vaardigheden lezen, schrijven en rekenen, voor zover deze hierop steunen). Deze problemen kunnen voorkomen bij kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Het logopedisch handelen impliceert eveneens de behandeling van orale dysfuncties en het zoeken naar vervangende en ondersteunde communicatie wanneer de voor de hand liggende communicatiekanalen uitgevallen zijn of inefficiënt geworden zijn. (Naar VVL, 05/03/90 en K.B. 20/10/94) Het beroep van logopedist situeert zich in de sector gezondheidszorg waarin de medische en paramedische beroepsbeoefenaars werkzaam zijn. Logopedie is een paramedisch beroep. Logopedisten zijn tewerkgesteld in verschillende sectoren of werkvelden. Dit gebeurt op basis van een bediendencontract en/of op zelfstandige basis. De belangrijkste tewerkstellingssectoren momenteel zijn: het gewoon en buitengewoon onderwijs, de centra voor ambulante revalidatie, de ziekenhuizen, de medisch pedagogische instituten (orthopedagogische centra), de rust- en verzorgingstehuizen, de vroeg- en thuisbegeleidingsdiensten en de zelfstandige praktijken. In elk van deze sectoren ontplooien logopedisten een grote verscheidenheid aan logopedische activiteiten. De hoofdactiviteit bestaat uit het verlenen van logopedische zorg door middel van het onderzoeken, behandelen en begeleiden van mensen met communicatiestoornissen. Het beroepsprofiel is fundamenteel stabiel, maar evolueert uiteraard mee met de veranderingen op het brede maatschappelijke vlak. Vandaar dat zich nu reeds trends aftekenen voor de toekomst. Meer en meer komen allochtone en geriatrische patiënten voor in het bestand van de logopedist. Kwaliteitscontrole van het logopedisch handelen krijgt meer aandacht. Tenslotte oefent de vooruitgang op het vlak van informatica en technologie, ook op het terrein van de logopedie, een belangrijke invloed uit. 2.2 Gegevens uit de onderwijswereld Studiegebied, opleidingen en opties Bron Decreet betreffende de hogescholen, 13 juli 1994, deel I, bijlage I Memorie decreet VII, 6 februari Studiegebied gezondheidszorg Basisopleiding van één cyclus: logopedie en audiologie Optie: logopedie, leidende tot het diploma van gegradueerde in de logopedie In Vlaanderen zijn er 2 inrichtende machten: autonome hogescholen en privaatrechterlijke hogescholen. Er zijn 4 scholen: Hogeschool Gent, departement gezondheidszorg (Vesalius), Keramiekstraat Gent Katholieke hogeschool Brugge - Oostende, Maagdenstraat Brugge Katholieke hogeschool voor gezondheidszorg Oost-Vlaanderen, St.-Lievenspoortstraat 143, 9000 Gent Katholieke Vlaamse hogeschool, Sint Andriesstraat Antwerpen

9 6 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE Aanverwante studiegebieden, opleidingen, opties Bron Decreet betreffende de hogescholen, 13 juli 1994, deel I, bijlage I Memorie decreet VII, 6 februari Studiegebied: gezondheidszorg Basisopleiding van één cyclus: logopedie en audiologie Optie: audiologie, leidende tot het diploma van gegradueerde in de audiologie Diploma's en getuigschriften Bron Decreet betreffende de hogescholen, 13 juli 1994, deel I, bijlage I K.B. 20/10/94 betreffende de toegang tot het beroep van logopedist In zoverre men hogeschoolonderwijs bedoelt wordt enkel het diploma van gegradueerde in de logopedie aanvaard door de beroepssector Recente evoluties in het aantal uitgereikte diploma's voor de optie c.q. opleiding Bron Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs , afdeling informatie en documentatie, Koningsstraat Brussel (tel.: 02/ ) Studiegebied: gezondheidszorg Basisopleiding van één cyclus: logopedie en audiologie Optie: logopedie Nota Per provincie De opleiding logopedie en audiologie kan gevolgd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen, doch niet in de provincies Brabant en Limburg. Per onderwijsnet De opleiding logopedie en audiologie kan gevolgd worden in één autonome hogeschool en in drie katholieke hogescholen.

10 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE Aantal diploma s per provincie Aantal diploma s per onderwijsnet/inrichtende macht Einde Autonome hogescholen Katholieke hogescholen Totaal academiejr. J M T J M T J M T Aantal diploma s opgesplitst per geboortejaar en geslacht Eind ac.jr Einde academiejr. Antwerpen West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Totaal J M T J M T J M T J M T en voor Totaal J M J M J M J M J M J M J M J M J M J M J M J M T

11 8 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE Aantal diploma s per hogeschool Einde acad.jr Katholieke Vlaamse hogeschool Antwerpen Katholieke hogeschool Brugge- Oostende Katholieke hogeschool voor gezondheidszorg Oost-Vlaanderen Hogeschool Gent departement gezondheidszorg (Vesalius) Totaal Gelijkaardige opleidingen en diploma's in het buitenland Land Titel Aantal jaar België Gegradueerde in de logopedie 3 jaar Hoger onderwijs buiten de universiteit (HOBU) Licentiaat logopedie en audiologie 4 jaar Universiteit Gegradueerde + licentiaat logopedie en audiologie jaar HOBU + universiteit Nederland Logopedist 4 jaar Hoger beroepsonderwijs (HBO) Spraak- en taaltherapeut 4 jaar Universiteit Duitsland Logopäden 3 jaar Lehranstalt für logopädie (Fachschule) Engeland Speech and language therapist 4 jaar University or college Frankrijk Orthophoniste 4 jaar Université (Faculté de médecine) Italië Logopedist 3 jaar Universiteit (medische faculteit) Ierland Speech therapist 4 jaar University Finland Speech therapist 5 jaar University Zweden Speech therapist 5 jaar University Malta Logopedist 4 jaar University Spanje Logopedist 3 jaar University (Faculté de médecine) U.S.A. Speech pathologist 6 jaar University Geografische spreiding van de beroepsactiviteiten in Vlaanderen Wij baseren ons hier op de gegevens uit de enquête die de Vlaamse vereniging voor logopedisten in 1996 onder haar leden hield. Van de 294 respondenten zijn er 35,4% woonachtig in de provincie Antwerpen. In Oost- en West-Vlaanderen wonen respectievelijk 22,1% en 17,3%. Van de logopedisten woont 12,2% in Vlaams-Brabant en 11,5% zijn afkomstig uit Limburg. Slecht 1% van de logopedisten is woonachtig in Brussel (0,3% woont buiten de Vlaamse regio). Bovendien wordt hier de woonplaats aangegeven. Deze is niet noodzakelijk de plaats waar het beroep van logopedist uitgeoefend wordt.

12 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE 9 Over de geografische spreiding van de beroepsactiviteiten in Vlaanderen zijn ons verder geen gegevens bekend Geografische spreiding van het opleidingsaanbod in Vlaanderen Provincie Antwerpen Brabant Limburg Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen één hogeschool geen hogeschool geen hogeschool twee hogescholen één hogeschool In het totaal zijn er dus 4 hogescholen met de opleiding logopedie en audiologie, optie logopedie Infrastructuur Goed uitgeruste les- en practicalokalen met audiovisuele ondersteuningsapparatuur. Het nodige materiaal om vaardigheden, nodig i.f.v. het beroep, te kunnen oefenen (testmateriaal, audiometers, computers,...). Bibliotheek met vakliteratuur (boeken en tijdschriften) Kwantitatieve beschrijving van het totaal aantal studenten in de optie c.q. opleiding (30 ste dag na openstelling) Academiejaar 1ste studiejaar 2de studiejaar 3de studiejaar Totaal J M T J M T J M T J M T Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten van de optie c.q. Opleiding volgens SO-vooropleiding, ervaring met HO, geslacht, leeftijd en studieresultaten Bron Inspectie HO, hogescholen Deze gegevens zijn ons op dit moment onbekend voor wat betreft de totaliteit van de hogescholen Reële studieduur Bron Inspectie HO, hogescholen Deze gegevens zijn ons op dit moment onbekend voor wat betreft de totaliteit van de hogescholen Inhoudelijke profilering van de opleiding in binnen- en buitenland Zie

13 10 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE 2.3 Verantwoording van de optie c.q. opleiding De opleiding logopedie en audiologie, optie logopedie is de enige opleiding die binnen het hogeschoolonderwijs leidt tot het beroep van logopedist. Dit beroep is wettelijk erkend bij K.B. van 20/10/94. Betreffende de wenselijkheid van de opties logopedie/audiologie kunnen de volgende feiten aangehaald worden: in het decreet betreffende de hogescholen, 13 juli 1994, deel I, bijlage I, zijn er geen opties logopedie en audiologie apart. Er wordt gesteld dat de opleiding logopedie en audiologie leidt tot het diploma van gegradueerde in de logopedie en audiologie. in memorie decreet VII van 6 februari 1996 wordt de opleiding logopedie en audiologie gesplitst in twee opties: Optie logopedie, leidend tot het diploma van gegradueerde in de logopedie; optie audiologie, leidend tot het diploma van gegradueerde in de audiologie. De fundamentele redenen hiervoor zijn ons onbekend.

14 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE 11 HOOFDRUBRIEK 3: HET OPLEIDINGSPROFIEL 3.1 De exacte benaming van de optie c.q. opleiding Studiegebied Optie : Gezondheidszorg Basisopleiding logopedie en audiologie : Logopedie 3.2 De globale omschrijving van de optie c.q. opleiding Het doel van deze opleiding kan als volgt worden geformuleerd: het geven van een algemene voorbereiding op het beroep van logopedist ten dienste van de onderscheiden terreinen van de logopedie. De opleiding dient de grondslag te leggen voor het zelfstandig vervullen van de logopedische taken en het vermogen te ontwikkelen om mede vorm te geven aan het beroep van logopedist. De hogeschoolopleiding richt zich op het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. 3.3 Het beroepsgericht opleidingsprofiel Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen Beroepsprofiel van de logopedist De concrete uitwerking van de vertaalslag Functioneel geheel Basiscompetentie Kennis Onderdeel Vaardigheid Attitude Contextgegevens A. Werkomstandigheden bureel en benodigdheden algemene communicatiemiddelen (telefoon, fax, antwoordapparaat) archief en dossierkasten computer en software audiovisuele middelen onderzoeksmateriaal therapiemateriaal B. Hulpmiddelen

15 12 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE Functioneel geheel 1. Advies en informatieverstrekking Onderdeel Basiscompetentie 1.1. Voorlichting 1.2. Screening Vaardigheid Kennis Attitude De student accuratesse kan voorlichting assertiviteit geven aan werkers contactbereidheid en studenten in de gezondheidszorg, imagobewustzijn welzijnszorg en onderwijs over logopedie in het algemeen en over ontstaan en instandhoudende factoren van stoornissen op logopedisch gebied, met als doel preventie en vroegtijdige onderkenning De student kan voorlichting geven over het gebruik en de functie van stem, spraak, taal en gehoor bij spreekberoepen De student kan voorlichting geven aan hulpvragers en hun omgeving over vraagstellingen ten aanzien van ontstaan en instandhoudende factoren van stoornissen op logopedisch gebied en mogelijkheden tot behandeling De student kan voorlichtingsmateriaal ontwikkelen voor specifieke doelgroepen De student kan mogelijke stoornissen op het vlak van stem, spraak, taal en gehoor vroegtijdig opsporen De student kan personen screenen die op eisen waaraan voorlichting op logopedisch gebied moet voldoen voorlichtingsmethoden, materialen en hulpmiddelen verschil tussen voorlichting en advies doel en functie van voorlichting aan individuele personen en/of groepen factoren waarmee rekening moet gehouden worden bij het formuleren van voorlichting structuren van de gezondheidszorg methodiek van het logopedisch handelen stoornissen binnen het logopedisch gebied psychologie pedagogiek orthopedagogiek wat screening is vroegtijdige opsporing van risicogroepen het proces van screenen van personen m.b.t. Stoornissen bin- accuratesse contactbereidheid resultaatgerichtheid Contextgegevens voorlichtingsmateriaal screeningsonderzoeken

16 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE 13 verzoek van ouders, leerkrachten, artsen of andere beroepsbeoefenaars worden aangemeld. nen het logopedische gebied observatietechnieken methodiek van het logopedisch handelen stoornissen binnen het logopedisch gebied testmethodes en observatiemethodes psychologie pedagogiek orthopedagogiek impact van de resultaten van een screening mogelijke behandelingsvisies mondeling en schriftelijk formuleren van adviezen op basis van gesignaleerde problemen verwijzingsprocedures in de gezondheidszorg 1.3. Advies en doorverwijzing De student kan de verwijzer en/of de gescreende personen en hun omgeving informeren omtrent het resultaat van de screening De student kan een advies formuleren voor verder onderzoek De student kan personen doorverwijzen naar een arts of andere hulpverlener De student kan preventieve maatregelen evalueren. procedures en criteria voor het evalueren van resultaten van preventieve maatregelen accuratesse beslissingsvermogen contactbereidheid dienstverlenende resultaatgerichtheid imagobewustzijn De student kan bovenstaande onderdelen uitvoeren met een verzorgde spraak en een aangepast taalgebruik. methodiek van het logopedisch handelen stoornissen binnen het logopedische gebied testmethodes en observatiemethodes psychologie pedagogiek orthopedagogiek aangepast gebruik van stem, spraak

17 14 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE en taal gesprekstechnieken gegevens die in een verwijzing naar een logopedist moeten worden vermeld procedures bij onduidelijke of onvolledige verwijzing naar de logopedist terminologie die door andere verwijzers wordt gebruikt 2. Diagnostiek 2.1. Analyse van de verwijzing De student kan de verwijzing van de behandelende arts, tandarts of andere verwijzende instanties analyseren De student kan contact opnemen met de verwijzer bij onduidelijke en/of onvolledige vraagstelling naar logopedische behandeling en/of onderzoek. beslissingsvermogen contactbereidheid van de gezondheidszorg medische wetenschappen: terminologie psychologie: terminologie procedures en technieken voor het afnemen van een anamnese factoren waarmee men rekening moet houden bij het afnemen van een anamnese ordening, interpretatie en beoordeling van relevante gegevens rapporteren van relevante gegevens methodiek van het logopedisch handelen: interview, observatietechnieken, gesprekstechnieken 2.2. Anamnese De student kan relevante anamnesegegevens ten behoeve van de in te stellen behandeling verzamelen De student kan relevante gegevens van andere hulpverleners omtrent de hulpvrager verzamelen De student kan relevante anamnesegegevens schriftelijk registreren. beslissingsvermogen contactbereidheid empathie imagobewustzijn resultaatgerichtheid vragenlijsten en observatielijsten i.f.v. anamnese basis onderzoeksmethodes psychologie

18 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE 15 pedagogiek soort meetinstrumenten die in het logopedisch onderzoek kunnen worden gebruikt 2.3. Onderzoek De student kan het onderzoeksinstrumentarium i.v.m. De stem, de spraak, de taal, het gehoor en de orale functies hanteren, teneinde gegevens te verzamelen die relevant zijn voor de voorwaarden, het gedrag en de stoornissen omtrent communicatie en oraal functioneren De student kan de verzamelde gegevens ordenen en interpreteren De student kan de verzamelde gegevens registreren en rapporteren. gegevens die door middel v/h hanteren van deze meetinstrumenten worden verzameld factoren waarmee men rekening moet houden bij het hanteren van deze meetinstrumenten principes die gebruikt kunnen worden voor het ordenen en interpreteren van de gegevens registreren en rapporteren van onderzoeksgegevens spraak-, taal- en gehoorstoornissen accuratesse beslissingsvermogen leergierigheid resultaatgerichtheid onderzoeksinstrumenten observatielijsten onderzoeksen testmateriaal ondersteunende softwaretoepassingen en randapparatuur testmethodes statistiek methodiek van het logopedisch handelen normale en afwijkende processen en functies binnen het logopedisch gebied procedures, technieken en criteria die gebruikt kunnen worden voor het analyseren, het interpreteren, het evalueren en het rapporteren van onderzoeksgegevens voor een logopedische 2.4. Diagnose De student kan een logopedische diagnose stellen en deze formuleren tegen de achtergrond van de hulpvraag De student kan de conclusies uit de diagnose schriftelijk en mondeling registreren en rapporteren. De student kan bovenstaande onderdelen uitvoeren met een verzorgde spraak en een aangepast accuratesse beslissingsvermogen contactbereidheid empathie imagobewustzijn onderzoeksinstrumenten observatielijsten onderzoeksen testmateriaal ondersteunende softwaretoepassingen en randapparatuur

19 16 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE taalgebruik. diagnose het kenmerkende van een logopedische differentiaaldiagnose elementen die moeten gerapporteerd worden Algemeen ondersteunde testmethodes informatica: tekstverwerking aangepast gebruik van stem, spraak en taal gesprekstechnieken procedures voor het bepalen van de mogelijkheden van de patiënt in relatie tot het te behalen resultaat factoren waarmee rekening moet gehouden worden bij het bepalen van de mogelijkheden tot gebruik van orale functies en tot communicatie van logopedische methoden en hulpmiddelen om orale dysfuncties en communicatiestoornissen te behandelen 3. Behandeling 3.1. Analyse van behandelingsmogelijkheden De student kan overwegen of de relevante voorwaarden aanwezig zijn tot het gebruik van orale functies en/of mogelijkheden tot communicatie De student kan overwegen welke biologische en psychosociale factoren van invloed zijn op de behandelingsmogelijkheden De student kan overwegen welke logopedische methoden en hulpmiddelen toegepast kunnen worden. accuratesse flexibiliteit factoren waarmee rekening gehouden moet worden bij het bepalen van de te kiezen hulpmiddelen en behandelingsmogelijkheden methodiek van het logopedisch handelen stoornissen binnen het logope-

20 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE 17 disch gebied medische wetenschappen psychologie (ortho)pedagogiek procedures en technieken voor het bepalen van het doel van de logopedische behandeling factoren waarmee rekening gehouden moet worden bij het bepalen van de doelen voor logopedische behandeling behandelingsdoelen vertalen in operationele termen rapportagetechnieken gesprekstechnieken van terminologie die door andere verwijzers wordt gebruikt weten met wie of welke instanties over het opgestelde behandelplan moet worden gecommuniceerd 3.2. Planning De student kan het hoofddoel en de subdoelstellingen van de behandeling bepalen De student kan over het behandelplan rapporteren en overleggen met de verwijzer De student kan het behandelplan overleggen met de hulpvrager en omgeving. accuratesse assertiviteit beslissingsvermogen contactbereidheid dienstverlenende empathie loyauteit resultaatgerichtheid zin voor samenwerking methodiek van het logopedisch handelen stoornissen binnen het logopedisch gebied medische wetenschappen exacte wetenschappen (toegepast) psychologie (ortho)pedagogiek behandelingsmethoden procedures voor 3.3. Behandeling De student kan de juiste methoden en hulpmiddelen kiezen en op systematische accuratesse assertiviteit beslissingsvermogen contactbereid- therapiemateriaal, aangepast aan de specifieke

21 18 OPLEIDINGSPROFIEL LOGOPEDIE wijze toepassen om de stoornis op logopedisch gebied te kunnen beïnvloeden De student kan informatie verstrekken omtrent het doel, methoden en hulpmiddelen, en het verloop van de behandeling De student kan instructies geven bij de uitvoering van de diverse aspecten / oefeningen van de gekozen methoden en i.v.m. het omgaan met hulpmiddelen De student kan nagaan of de hulpvrager en zijn omgeving de instructies opvolgen De student kan mogelijkheden verschaffen aan de hulpvrager en zijn omgeving om de transfer in de praktijk toe te passen De student kan de verwijzer en het behandelteam informeren omtrent het verloop van de behandeling. het toepassen van gekozen methoden voor het behandelen van stoornissen op logopedisch gebied procedures en technieken voor het geven van informatie in het kader van de toe te passen behandelingsmethoden procedures en toepassingen voor het geven van instructies in het kader van de toe te passen behandelingsmethoden gesprekstechnieken rapportagetechnieken procedures en technieken voor het bewaken van de manier waarop de hulpvrager en zijn omgeving de gegeven instructies op logopedisch gebied opvolgen procedures en technieken voor het regelen van de beëindiging van een logopedische behandeling van de ethische en deontologische code heid dienstverlenende doorzettingsvermogen empathie flexibiliteit imagobewustzijn loyauteit resultaatgerichtheid zelfstandigheid zin voor initiatief zin voor samenwerking stoornissen uit het logopedisch domein didactische hulpmiddelen technische hulpmiddelen specifieke therapieprogramma s therapeutische, didactische softwaretoepassingen en randapparatuur De student kan het behandelplan tijdens de uitvoeringsfase bijstellen indien nodig De student kan de systematische afbouw en nazorg integreren in de logopedische behandeling De student methodiek van het logopedische handelen stoornissen binnen het logopedisch gebied medische wetenschappen psychologie (orthopedagogiek linguïstiek

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

STUDIE 14 BEROEPSPROFIEL. logopedist (m/v)

STUDIE 14 BEROEPSPROFIEL. logopedist (m/v) STUDIE 14 BEROEPSPROFIEL logopedist (m/v) BEROEPSPROFIEL logopedist sector : gezondheidszorg studiegebied : gezondheidszorg opleiding : logopedie en audiologie beroep : logopedist (m/v) Werkgroep beroepsprofielen

Nadere informatie

STUDIE 79 OPLEIDINGSPROFIEL. ergotherapie

STUDIE 79 OPLEIDINGSPROFIEL. ergotherapie STUDIE 79 OPLEIDINGSPROFIEL ergotherapie OPLEIDINGSPROFIEL ergotherapie studiegebied : gezondheidszorg opleiding : fysische behandelingen optie : ergotherapie sector : gezondheidszorg Werkgroep opleidingsprofielen

Nadere informatie

STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL. Automechanica

STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL. Automechanica STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL Automechanica OPLEIDINGSPROFIEL Automechanica studiegebied : industriële wetenschappen en opleiding optie sector technologie : mechanica : automechanica : metaal-elektriciteit-kunststoffen

Nadere informatie

STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL. nautische wetenschappen

STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL. nautische wetenschappen STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL nautische wetenschappen OPLEIDINGSPROFIEL nautische wetenschappen studiegebied : industriële wetenschappen & technologie basisopleiding : 1C nautische wetenschappen (opleiding

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie Uittreksel uit het visitatierapport biomedische laboratoriumtechnologie voedings- en dieetkunde, 15 december 2008 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische

Nadere informatie

STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie

STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie sector : sociale zorg studiegebied : sociaal-agogisch werk opleiding : sociaal werk optie : assistent

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing BO GZ 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

STUDIE 57 OPLEIDINGSPROFIEL. hout

STUDIE 57 OPLEIDINGSPROFIEL. hout STUDIE 57 OPLEIDINGSPROFIEL hout OPLEIDINGSPROFIEL hout sector : bouw-hout-decoratie studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : hout beroep : technisch manager hout Sectorcommissie

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl16 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde: Psychiatrie en Geestelijke gezondheidszorg GZ003 (ontwerp)

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl18 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde of Vroedkunde: Algemene Verzorgingsinstellingen GZ 001

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Logopedie en audiologie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Logopedie en audiologie Uittreksel uit het visitatierapport logopedie en audiologie, 4 september 2008 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Logopedie en audiologie 1.1 Inleiding Voor iedere

Nadere informatie

Master in de logopedische en audiologische wetenschappen

Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Faculteit Geneeskunde De masteropleiding logopedische en audiologische wetenschappen is vandaag meer dan ooit een noodzaak. Onze maatschappij is

Nadere informatie

STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL. Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit

STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL. Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit OPLEIDINGSPROFIEL elektriciteit studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektriciteit optie : elektricteit

Nadere informatie

Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402

Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402 Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402 Doel Voorlichten, adviseren, begeleiden, testen en trainen van studenten, alsmede waarborgen van de volledigheid, toegankelijkheid en actualiteit van

Nadere informatie

STUDIE 167 OPLEIDINGSPROFIEL

STUDIE 167 OPLEIDINGSPROFIEL STUDIE 167 OPLEIDINGSPROFIEL mechanica OPLEIDINGSPROFIEL mechanica sector : metaal-elektriciteitkunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : mechanica optie : mechanica

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie!

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Programma fase 1 Introductieweek voor werkstudenten Instructies opdracht OPO Professioneel Handelen 1 Vrijblijvend programma Inschrijven voor module statistiek

Nadere informatie

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie Programma WERKSTUDENTEN fase 1 Introductieweek september 2016

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie Programma WERKSTUDENTEN fase 1 Introductieweek september 2016 Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie Programma WERKSTUDENTEN fase 1 Introductieweek september 2016 Instructies opdracht OPO Professioneel Handelen 1 Instapmodules Inschrijven voor de instapmodules

Nadere informatie

STUDIE 94 OPLEIDINGSPROFIEL. farmaceutische & biologische technieken

STUDIE 94 OPLEIDINGSPROFIEL. farmaceutische & biologische technieken STUDIE 94 OPLEIDINGSPROFIEL farmaceutische & biologische technieken OPLEIDINGSPROFIEL farmaceutische & biologische technieken studiegebied : gezondheidszorg basisopleiding : laboratorium- en voedingstechnologie

Nadere informatie

STUDIE 96 OPLEIDINGSPROFIEL. medische laboratoriumtechnologie

STUDIE 96 OPLEIDINGSPROFIEL. medische laboratoriumtechnologie STUDIE 96 OPLEIDINGSPROFIEL medische laboratoriumtechnologie OPLEIDINGSPROFIEL medische laboratoriumtechnologie studiegebied : gezondheidszorg basisopleiding : laboratorium- en voedingstechnologie optie

Nadere informatie

BS 31/05/2002 in voege 01/06/2002. Gewijzigd door: MB 16/01/2006 BS 10/02/2006 MB 23/03/2007 BS 05/04/2007

BS 31/05/2002 in voege 01/06/2002. Gewijzigd door: MB 16/01/2006 BS 10/02/2006 MB 23/03/2007 BS 05/04/2007 29 MAART 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts BS 31/05/2002

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

De Klinisch Linguïst. Specialist in. Taalontwikkelingsstoornissen Verworven taalstoornissen

De Klinisch Linguïst. Specialist in. Taalontwikkelingsstoornissen Verworven taalstoornissen De Klinisch Linguïst Specialist in Taalontwikkelingsstoornissen Verworven taalstoornissen Copyright Vereniging voor Klinische Linguïstiek (VKL) April 2000 Secretariaat: Vereniging voor Klinische Linguïstiek

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie Programma fase 1 Introductieweek 12 tem 16 september 2016

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie Programma fase 1 Introductieweek 12 tem 16 september 2016 Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie Programma fase 1 Introductieweek 12 tem 16 september 2016 Instructies opdracht OPO Professioneel Handelen 1 Instapmodules Inschrijven voor de instapmodules

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl18 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Uitbreidingsmodules (Ontwerp)

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 13 JULI 2000. - Ministerieel besluit tot bepaling van de diploma's van een opleiding ruimtelijke ordening die voldoen om te kunnen worden aangesteld als ambtenaar

Nadere informatie

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Programma fase 1 Introductieweek 14 tem 18 september 2015

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Programma fase 1 Introductieweek 14 tem 18 september 2015 Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Programma fase 1 Introductieweek 14 tem 18 september 2015 Instructies opdracht OPO Professioneel Handelen 1 Vrijblijvend programma Inschrijven voor module

Nadere informatie

PROGRAMMA SPECIALISTISCHE OPLEIDING TOT KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG THEORETISCH ONDERWIJS. Algemene inleiding

PROGRAMMA SPECIALISTISCHE OPLEIDING TOT KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG THEORETISCH ONDERWIJS. Algemene inleiding PROGRAMMA SPECIALISTISCHE OPLEIDING TOT KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG THEORETISCH ONDERWIJS Algemene inleiding Hanna Swaab September 2012 1 Programma theoretisch onderwijs Specialistische opleiding tot Klinisch

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

STUDIE 46 OPLEIDINGSPROFIEL. elektromechanica algemeen

STUDIE 46 OPLEIDINGSPROFIEL. elektromechanica algemeen STUDIE 46 OPLEIDINGSPROFIEL elektromechanica algemeen bedrijfsmechanisatie elektromechanisatie klimatisatie medische instrumentatie meet- en regeltechniek onderhoudstechnieken OPLEIDINGSPROFIEL elektromechanica

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2007-2008 1. Aandachtspunten vanaf het schooljaar 2007-2008 1.1. Bachelor-Master-structuur (BaMa) Als gevolg van het invoeren van de BaMa-structuur in het hoger onderwijs worden

Nadere informatie

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven.

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven. HOOFDSTUK 1 Geestelijke gezondheidszorg-beroepen Afdeling 1 Wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78

Nadere informatie

Maatschappelijk werk. Specialisatie Audiologie. NVA maatschappelijk werk 2007 Mary van der Heijden

Maatschappelijk werk. Specialisatie Audiologie. NVA maatschappelijk werk 2007 Mary van der Heijden Maatschappelijk werk Specialisatie Audiologie Inhoud Wat is maatschappelijk werk Doelstelling maatschappelijk werk Kennis maatschappelijk werk Specialisatie Werkwijze maatschappelijk werk Welke technieken

Nadere informatie

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog Functiefamilie : Onderwijs Begeleiding & Zorg, reeks II Kenmerk : 2014/000496/CvB-P&O Versie : 1 Vastgesteld CvB d.d. : 20-05-2014 Datum : 20 mei 2014 Instemming PGMR d.d. : 16-05-2014 Opgesteld door :

Nadere informatie

Het diploma van de opleiding kan behaald worden tot en met 31 december 2015.

Het diploma van de opleiding kan behaald worden tot en met 31 december 2015. Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: MSc Logopediewetenschap Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Niet van toepassing NB: Sinds 1 september 2013 is instroom in de masteropleiding

Nadere informatie

Gezondheidszorg Competenties en Profielen

Gezondheidszorg Competenties en Profielen Gezondheidszorg Competenties en Profielen Reviews kent de volgende competenties en competentieprofielen voor de sector Gezondheidszorg. Apotheker Arbeid- en ergotherapeut Arts Assistent (tandarts, apotheek,

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers FUNCTIEBESCHRIJVING Afdeling/Dienst: Sociale zaken en rapporteert aan het afdelingshoofd personen Functietitel: Diensthoofd sociale zaken Hoofddoel: Coördineren van de activiteiten en projecten van de

Nadere informatie

N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S. over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT

N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S. over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT (bekrachtigd door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS.

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. 1. ALGEMENE GEGEVENS. 1. Naam van de functie: Maatschappelijk assistent(e) 2. Dienst en/of sectie: Sociale dienst 3. Code : 4. Datum : 13 januari 2009 5.

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl17 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Behoudsmedewerker

Nadere informatie

STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL. scheepswerktuigkunde

STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL. scheepswerktuigkunde STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL scheepswerktuigkunde OPLEIDINGSPROFIEL scheepswerktuigkundige sector : metaal elektriciteit - kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding

Nadere informatie

Bachelorcompetenties Mastercompetenties Afstudeerrichtingspecifieke mastercompetenties

Bachelorcompetenties Mastercompetenties Afstudeerrichtingspecifieke mastercompetenties Bachelorcompetenties Mastercompetenties Afstudeerrichtingspecifieke mastercompetenties Competentiegebied 1: Competenties in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie en aanverwante wetenschappen B.1.1

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

STUDIE 92 OPLEIDINGSPROFIEL. bedrijfsbeheer opties

STUDIE 92 OPLEIDINGSPROFIEL. bedrijfsbeheer opties STUDIE 92 OPLEIDINGSPROFIEL bedrijfsbeheer opties accountancy-fiscaliteit financie- & verzekeringswezen marketing milieuadministratie rechtspraktijk expeditie, transport & logistiek OPLEIDINGSPROFIEL accountancy-fiscaliteit

Nadere informatie

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde 24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige

Nadere informatie

ZELFSTANDIG PSYCHOLOOG/ TOEGEPASTE PSYCHOLOOG (M/V)

ZELFSTANDIG PSYCHOLOOG/ TOEGEPASTE PSYCHOLOOG (M/V) Meer info over Revalidatie Carpe Diem Terug naar alle zoekresultaten Deel Mail Print Revalidatie Carpe Diem in KALMTHOUT zoekt ZELFSTANDIG PSYCHOLOOG/ TOEGEPASTE PSYCHOLOOG (M/V) Zelfstandige activiteit

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

(Studie)loopbaanadviseur

(Studie)loopbaanadviseur (Studie)loopbaanadviseur Doel Voorlichten, adviseren, begeleiden, testen en trainen van studenten omtrent (studie)loopbaankeuzes, alsmede waarborgen van de volledigheid, toegankelijkheid en actualiteit

Nadere informatie

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1 Dit

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

STUDIE 67 OPLEIDINGSPROFIEL. landbouw en biotechnologie (1C)

STUDIE 67 OPLEIDINGSPROFIEL. landbouw en biotechnologie (1C) STUDIE 67 OPLEIDINGSPROFIEL landbouw en biotechnologie (1C) OPLEIDINGSPROFIEL landbouw & biotechnologie (1C) sector studiegebied opleiding beroep : land- en tuinbouw : biotechniek : kandidaat industrieel

Nadere informatie

Werktrajectbegeleider

Werktrajectbegeleider Werktrajectbegeleider Functiebeschrijving naar aanleiding van CAO-tekst Trajectbegeleider Vastgesteld door: Directeurbestuurder Datum: December 2005 Algemene kenmerken De werktrajectbegeleider richt zich

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

STUDIE 78 OPLEIDINGSPROFIEL. facilitaire dienstverlening

STUDIE 78 OPLEIDINGSPROFIEL. facilitaire dienstverlening STUDIE 78 OPLEIDINGSPROFIEL facilitaire dienstverlening OPLEIDINGSPROFIEL facilitaire dienstverlening sector : sociale zorg studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : facilitaire

Nadere informatie

De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de sociale dienst van het O.C.M.W. en werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werker.

De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de sociale dienst van het O.C.M.W. en werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werker. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SOCIALE DIENST SOCIALE DIENST Arbeidsbegeleid(st)er 1. Plaats in de organisatie De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Bij de intake de hulpvraag analyseren ; Regelmatige contacten (telefonisch en persoonlijk) met. De patiënt en zijn familie ervaart

Bij de intake de hulpvraag analyseren ; Regelmatige contacten (telefonisch en persoonlijk) met. De patiënt en zijn familie ervaart Kernresultaatgebied : 1. Optimaliseren van de levenskwaliteit van de palliatieve in zijn thuissituatie De ervaart de meest passende begeleiding op de meest passende plaats. Bij de intake de hulpvraag analyseren

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de dialyse

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL. Maatschappelijk Werker. 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE

FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL. Maatschappelijk Werker. 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL Maatschappelijk Werker. 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE De maatschappelijk werker heeft als opdracht de personen en gezinnen te helpen bij het opheffen of verbeteren

Nadere informatie

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal

Nadere informatie

Medewerker aan kwaliteitszorg. Sociaal communicator. bewaker. schriftelijk rapporteren naar het team of naar

Medewerker aan kwaliteitszorg. Sociaal communicator. bewaker. schriftelijk rapporteren naar het team of naar BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIES De pas afgestudeerde kan: 1.1 via dossierstudie en specifiek ergotherapeutisch assessment de mogelijkheden en de beperkingen van de cliënt en het cliëntsysteem exploreren

Nadere informatie

1.4. De kinderverpleegkundige organiseert en coördineert de verpleegkundige zorg rond het zieke kind.

1.4. De kinderverpleegkundige organiseert en coördineert de verpleegkundige zorg rond het zieke kind. De opleiding tot kinderverpleegkundige Eindtermen van de opleiding tot kinderverpleegkundige 1. Vakinhoudelijk handelen Verzamelen en interpreteren van gegevens 1.1. De kinderverpleegkundige verzamelt

Nadere informatie

Afstudeerrichting Geriatrische Revalidatie

Afstudeerrichting Geriatrische Revalidatie Prof. dr. Ivan BAUTMANS Afstudeerrichting Geriatrische Revalidatie I Bautmans http://www.who.int/ageing VERGRIJZING Levensverwachting in jaren op verschillende leeftijden, Vlaams Gewest, 2003. Mannen Vrouwen

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

EINDTERMEN VAN DE MASTEROPLEIDING REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE (NEDERLANDSTALIG)

EINDTERMEN VAN DE MASTEROPLEIDING REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE (NEDERLANDSTALIG) EINDTERMEN VAN DE MASTEROPLEIDING REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE (NEDERLANDSTALIG) 1. ACADEMISCHE COMPETENTIES: KRITISCH WETENSCHAPPELIJK DENKEN De student bezit de competenties nodig voor

Nadere informatie

OCMW Riemst werft aan in statutair verband

OCMW Riemst werft aan in statutair verband OCMW Riemst werft aan in statutair verband 1 Maatschappelijk assistent(e) voltijds B1-B3 1 Seniorenconsulent(e) voltijds B1-B3 Diploma : Bachelor maatschappelijk assistent. De schriftelijke kandidaturen

Nadere informatie

EQF Level 5 in Vlaanderen. dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen

EQF Level 5 in Vlaanderen. dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen EQF Level 5 in Vlaanderen dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen Wettelijk kader EQF level 5=HBO5 2009: Besluit Vlaamse kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking Doel van de functie Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking De medewerker pedagogische cel coördineert ook de EVC- en EVK-procedure en ziet toe op de correcte afhandeling van de aanvragen. Ook

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE MEDEWERKER MET ADMINISTRATIEVE OPDRACHT

EVALUATIE VAN DE MEDEWERKER MET ADMINISTRATIEVE OPDRACHT EVALUATIE VAN DE MEDEWERKER MET ADMINISTRATIEVE OPDRACHT Algemene en persoonlijke gegevens VOORNAAM NAAM Ambt Administratieve toestand Periode Datum / /20 1 ste evaluator 2 de evaluator De scores zijn

Nadere informatie

Gelet op artikel 8, tweede lid, onderdeel b, en zevende lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

Gelet op artikel 8, tweede lid, onderdeel b, en zevende lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg; (Tekst geldend op: 05-03-2012) Regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 maart 2009, MEVA/BO-2819721, houdende regels inzake de periodieke registratie op grond van de Wet op

Nadere informatie

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 24 mei 2005 RVOL/MDR/ADV/015

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 24 mei 2005 RVOL/MDR/ADV/015 ADVIES Raad Volwassenenonderwijs 24 mei 2005 RVOL/MDR/ADV/015 Advies over modulaire opleidingen in het studiegebied Boekbinden van het secundair OSP, in uitvoering van artikel 15 van het decreet volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/006bijl26 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding Openbare Werken IT 005 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie

Nadere informatie

Vertrouwen in een erkend psycholoog. Informatie voor cliënten of patiënten van psychologen werkzaam binnen de (geestelijke) gezondheidszorg

Vertrouwen in een erkend psycholoog. Informatie voor cliënten of patiënten van psychologen werkzaam binnen de (geestelijke) gezondheidszorg Psychologencommissie Vertrouwen in een erkend psycholoog Informatie voor cliënten of patiënten van psychologen werkzaam binnen de (geestelijke) gezondheidszorg Deze brochure is bestemd voor cliënten of

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 13. Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3.

Inhoud. Inleiding 13. Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3. Inhoud Inleiding 13 Hoofdstuk 1 Geschiedenis en ontwikkeling van het beroep 15 1. Logopedie 15 1.1 Ontstaan 15 1.2 West-Europa 15 1.2.1 Berlijnse School 15 1.2.2 Weense School 16 1.2.3 Nederlandse School

Nadere informatie

STUDIE 101 OPLEIDINGSPROFIEL. audiologie

STUDIE 101 OPLEIDINGSPROFIEL. audiologie STUDIE 101 OPLEIDINGSPROFIEL audiologie OPLEIDINGSPROFIEL audiologie studiegebied opleiding optie sector : gezondheidszorg : logopedie & audiologie : audiologie : gezondheidszorg Sectorcommissie hogeschoolonderwijs

Nadere informatie

11 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten

11 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten 11 JUNI 2001. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten BS 05/07/2001 in voege 01/06/2002 Gewijzigd door: MB 23/03/2007 BS

Nadere informatie

STUDIE 88 OPLEIDINGSPROFIEL. interieurarchitectuur

STUDIE 88 OPLEIDINGSPROFIEL. interieurarchitectuur STUDIE 88 OPLEIDINGSPROFIEL interieurarchitectuur OPLEIDINGSPROFIEL interieurarchitectuur studiegebied : architectuur opleiding : interieurarchitectuur sector : architectuur Sectorcommissie hogeschoolonderwijs

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie