SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO"

Transcriptie

1 SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO Juni 2014 (D/2014/7841/031 en D/2014/7841/036) Vlaams Verbnd van het Kathliek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

2 Inhud Inleiding 1 Pedaggisch kader p Christelijk pvedingsprject 1.2 Welke pedaggische principes f welke pedaggische visie ligt aan de basis van het leerplan p Relatie 2 de 3 de graad- specialisatiejaar p.8 2 Didactisch kader p Algemeen 2.2 Geïntegreerd werken p Stage p Geïntegreerde pref p Evalueren van de vakken Organisatiehulp en Organisatie-assistentie p Taalgericht vaknderwijs p Wenken bij de leerplandelstellingen Algemene wenken bij het leerplan Organisatiehulp p Wenken bij algemene mdule Organisatiehulp p Algemene wenken bij leerplan Organisatie-assistentie p Wenken bij algemene mdule Organisatie-assistentie p Wenken bij keuzemdule(s) Cmpetentie 1 p.134 Cmpetentie 2 p.156 Cmpetentie 3 p.173 Cmpetentie 4 p.184 Cmpetentie 5 p Organisatrisch kader 3.1 Organisatrisch kader Organisatiehulp p Organisatrisch kader Organisatie-assistentie p.215 Bijlage bij leerplan (ICF) p.217 Servicedcument bij leerplan 3 Organisatiehulp en Organisatie-assistentie

3 Inleiding In september 2014 starten we met de implementatie van een nieuw leerplan vr de 3 de graad Organisatieassistentie. In 2013 (ingang september 2014) werd het leerplan Organisatiehulp na verleg met de inspectie licht herwerkt. In het leerplan werden enkel de wettelijk verplichte nderdelen pgenmen. Vr de andere nderdelen schreven we - de pedaggische werkgrep Persnenzrg in samenwerking met de pedaggisch begeleiders dit servicedcument. We willen dit dcument beschuwen als een greidcument. Wanneer wijzigingen zinvl zijn, zal dit dcument f zullen delen van dit dcument wrden aangepast. U leest in dit dcument vanuit welk pedaggisch kader het leerplan werd geschreven (deel 1), in een tweede deel vindt u meer infrmatie mtrent het didactisch kader. In dit deel werden k de wenken, telichting bij de leerplandelstellingen pgenmen. Vervlgens vindt u in een derde deel meer infrmatie ver en suggesties vr de rganisatie van het berepsgericht gedeelte van de studierichting. Omdat een aantal delen in het kader van het begeleidingswerk f vr de teamwerking p de schl als lsstaande gehelen kunnen besprken wrden, wrden een aantal nderwerpen sms herhaald. 1 Pedaggisch kader 1.1 Christelijk pvedingsprject Ons nderwijs streeft de vrming van de ttale persn na waarbij het christelijk mensbeeld centraal staat. Onderstaande waarden zijn dan k steeds na te streven: respect vr de medemens; slidariteit; zrg vr milieu en leven; vanuit een eigen gelf respectvl mgaan met anders gelvigen en niet-gelvigen; vanuit een eigen spiritualiteit mgaan met ethische prblemen; respectvl mgaan met eigen lichaam (seksualiteit, gezndheid, sprt,.). He kunnen deze waarden van het pvedingsprject binnen de leerplannen OH en OA gecncretiseerd wrden? Binnen het studiegebied Persnenzrg wrdt er van de tekmstige berepsbeefenaars verwacht dat ze gebruikers (kinderen, uderen, cliënten, ) vanuit een ttaalvisie leren verzrgen, begeleiden, benaderen. In het leerplan staat het handelen vanuit een hlistische, dynamische en emancipatrische mensvisie dan k centraal (persnalistisch mensbeeld). Aandacht hebben vr de kwetsbaren in de samenleving (uderen, zieken, kinderen, ), zich naar hen tewenden en penstaan vr het appel (vragen, wensen, beheften, ) dat van hen uitgaat, je als mens, als lgistiek medewerker raken en ndersteuning en zrg bieden, sluit naadls aan bij het christelijk prject vanuit bijbels perspectief. We kunnen hierbij bv. denken aan het verhaal ver de barmhartige Samaritaan, de parabel van het verlren schaap, de verhalen waarin Jezus zieken geneest, dden pwekt, De mensvisie van waaruit we de leerplannen schreven, sluit m.a.w. aan bij het christelijk prject en bvenstaande waarden zijn hier dan k nlsmakelijk mee verbnden. Omdat we bij het schrijven van de leerplannen dit handelen vanuit een ttaalvisie p zrg centraal stellen, pteerden we er vr m het kwaliteitsbewust handelen als eerste algemene delstelling uit te werken. We beschuwen.a. respectvl handelen vr zichzelf en anderen (respect vr diversiteit, vr spiritualiteit en levensbeschuwing,.), milieubewust handelen (respect vr de schepping), het aandacht hebben vr het prject/missie van een rganisatie, het (ethisch) reflecteren,.als wezenlijke elementen van het Servicedcument bij leerplan 4 Organisatiehulp en Organisatie-assistentie

4 kwaliteitsbewust handelen. De eerste algemene delstelling Kwaliteitsbewust handelen vrmt dan k de basis vr alle andere algemene delstellingen. Kwaliteitsbewust handelen vrmt het fundament vr het cmmuniceren met gebruikers, vr het werken in team, binnen een rganisatie, vr het zrg dragen vr veding, vr kleinhuishuding, gezndheid en welzijn, vr het (ped)aggisch handelen, vr het zrg dragen vr interieur en linnen en vr het ndersteunen van gebruikers in zrginstellingen,. Wanneer we van leerlingen verwachten dat ze gebruikers ndersteunen vanuit een ttaalvisie, lijkt het ns dan k een vrwaarde dat we leerlingen uitdagen m niet alleen als tekmstig berepsbeefenaar, maar k als persn, in verbndenheid met de medemens en met Gd, p een verantwrdelijke wijze in het leven te staan. Hierbij is het belangrijk dat leerlingen zich tijdens dit greiprces mgen en kunnen spiegelen aan de leraren die met hen p weg gaan. Het gelven in een hlistische, dynamische en emancipatrische mensvisie vanuit het christelijk prject heeft vr de leraar/team dan k cnsequenties vr het hanteren van pedaggisch-didactische visies, kaders,. 1.1 Welke pedaggische principes f welke pedaggische visie ligt aan de basis van de leerplannen? Vanuit een emancipatrische, dynamische en hlistische mensvisie naar een visie p cmpetentientwikkelend leren Wanneer leerlingen later kiezen vr tewerkstelling in de indirecte zrg, zal het belangrijk zijn dat ze gebruikers benaderen vanuit een emancipatrische en dynamische mensvisie en dat ze zrg en ndersteuning bieden vanuit een ttaalvisie. Bvendien verwachten we van een berepsbeefenaar dat hij/zij in cncrete situaties cmpetent handelt. Dit wil zeggen dat hij/zij bij de uitvering van een taak niet alleen beschikt ver bepaalde vaardigheden en kennis, maar dat hij zelf k inschat welk geheel aan vaardigheden en kennis vr de uitvering van een welbepaalde taak van tepassing is. Bvendien met hij de wil en de mtivatie (attitude) hebben m een adequate plssing te bedenken en te te passen, m de gebruiker bij de uitvering van de taak te beluisteren en te betrekken, m indien ndig iemand te raadplegen,.krtm, cmpetent handelen gaat ver het functineren van de persn als geheel, ver zijn manier van den in (vaak cmplexe) situaties. Het gaat bij cmpetenties niet alleen m wat iemand gezien zijn kennis en vaardigheden in principe kan maar m wat hij/zij daadwerkelijk laat zien in reële, k enigszins vergelijkbare situaties. We verwachten dus van berepsbeefenaars dat zij hun kennis en vaardigheden vanuit een bepaalde attitude verankeren in hun handelen binnen welbepaalde situaties. Wanneer we van beginnende berepsbeefenaars (een verzrgende, een lgistiek assistent,.)verwachten dat zij ver bepaalde cmpetenties (kennis, vaardigheden, attitudes in samenhang) beschikken in punt 2.3 verduidelijken we welke cmpetenties dit zijn betekent dit vr het leren van de leerling dat we hen de kans meten bieden m deze cmpetenties tijdens hun pleiding te ntwikkelen. Grei, leren in samenhang en verbndenheid zijn dan k belangrijke uitgangspunten gewrden bij het uitschrijven van de leerplannen. Waarm? Wanneer we bijvrbeeld van een beginnend berepsbeefenaar verwachten dat hij/zij nder verwijderd tezicht in een zrginstelling lgistieke zrg verleent aan gebruikers betekent dit bv. dat hij/zij kennis, vaardigheden en attitudes m.b.t. het zrg dragen vr indirecte zrg, m.b.t. het kwaliteitsbewust handelen, m.b.t. het cmmuniceren, cmbineert én transfereert naar f tepast bij een cncrete gebruiker, in een cncrete situatie. En dit uit zich in zijn f haar handelen in die bepaalde situatie. We mgen en kunnen dit maar van leerlingen verwachten, wanneer zij vanaf het begin van de pleiding (te beginnen van in de 2 de graad) hebben gezien en geleerd wat de samenhang is tussen de verschillende algemene delstellingen van de studierichting. En dat ze hebben ervaren dat je m cncrete activiteiten en pdrachten te kunnen uitveren, je de kennis, vaardigheden en attitudes die werden aangeleerd binnen welbepaalde algemene delstellingen met cmbineren. Servicedcument bij leerplan 5 Organisatiehulp en Organisatie-assistentie

5 Algemene delstellingen Algemene delstellingen Cmpetenties Algemene delstellingen Cmpetenties Link met het leerplan Omwille van het belang van het leren in samenhang werd er vr gekzen m één leerplan uit te schrijven vr het berepsgericht gedeelte (= 20u Organisatiehulp f Organisatie-assistentie: 10u les + 10u stage). Het leerplan van de 3 de graad geeft aan waar de leerling in zijn cmpetentientwikkeling dient te staan aan het einde van de 3 de graad. Het leerplan OA det hetzelfde vr het specialisatiejaar. De cmpetenties en algemene delstellingen verwrden het handelen dat van elke leerling wrdt verwacht. Bij de cmpetenties en algemene delstellingen wrdt de cntext aangegeven waarbinnen deze dienen bereikt te wrden. Dr het beschrijven van de cntext bakenen we de 3 de graad af t.a.v. de 2 de graad en t.a.v. de specialisatiejaren. De leerplandelstellingen zijn een cncretisering van de algemene delstelling en de cmpetenties. Ze dienen dan k steeds in functie van het bereiken van de algemene delstelling te wrden gelezen. Bv. Wanneer leerlingen De begrippen gezndheid en welzijn verduidelijken en telichten (= kennisgericht), zien we dit in functie van het werken als lgistiek assistent in ziekenhuizen en/f zrg- en pvanginstellingen. De cmpetentie vrnderstelt immers een tepassen van kennis, vaardigheden en attitudes binnen een welmschreven pdracht. Bij het uitschrijven van de leerplandelstellingen geven we dr de wrdkeuze aan welke gedrag, welke handeling(en) we van de leerling verwachten: verduidelijken, telichten, aanwenden, zrg dragen vr, bereiden, begeleiden, cmmuniceren,. In het rubriekje samenhang met andere leerplandelstellingen wijzen we p de samenhang met andere leerplandelstellingen (= integratie) van het berepsgericht gedeelte. Een aantal leerplandelstellingen zijn maar te bereiken p vrwaarde dat je kennis, vaardigheden en attitudes van meerdere algemene delstellingen/leerplandelstellingen cmbineert binnen een welbepaalde activiteit/pdracht. Op deze wijze wrdt het leren in samenhang bewerkstelligd en begeleiden we de grei in cmpetentientwikkeling. Visuele synthese: Tweede graad 1 ste en 2 de leerjaar Derde graad 1 ste en 2 de leerjaar Derde graad 3 de leerjaar De leerling ntwikkelt cmpetenties en greit uit tt een beginnend berepsbeefenaar Servicedcument bij leerplan 6 Organisatiehulp en Organisatie-assistentie

6 1.1.2 Keuze vr theretische kaders vanuit een emancipatrische, dynamische en hlistische mensvisie Het is belangrijk dat het lerarenteam zwel bij de keuze van een methdiek en/f theretisch kader, als bij het werken met deze methdiek f vanuit dit kader, als k bij de keuze vr bepaalde rdeningskaders, de hlistische, emancipatrische en dynamische mensvisie als uitgangspunt neemt. Bvendien is het mwille van de cntinuïteit en cmpetentientwikkeling belangrijk dat men bij de keuzes de lerarenteams van de andere graden betrekt. In cncret: Reflecteren cmmuniceren en aggisch handelen in team werken De leraar is vrij m m.b.t. de algemene delstelling AD2 en 3 zelf een theretisch kader te kiezen in functie van het uitwerken van de leerplandelstellingen m.b.t. het situeren van gedrag/cmmunicatie: bv. Relatiewijzer, axenrs,. Ordeningskader/rganisatievrm Ok vr de implementatie van het ganse leerplan is het team vrij m in functie van de rganisatie p schl vr een bepaald rdeningskader te kiezen f een rdeningskader te ntwikkelen. (zie deel 4) Servicedcument bij leerplan 7 Organisatiehulp en Organisatie-assistentie

7 1.2 Relatie 2 de 3 de graad- specialisatiejaar We beschrijven hiernder het traject dat leerlingen drlpen van de 2 de graad Verzrging-veding, drheen Organisatiehulp tt Organisatie-assistentie. Tweede graad Verzrging- veding Derde graad Organisatiehulp Specialisatiejaar Organisatie-assistentie Cmpetenties C1 Als lgistiek assistent werken in ziekenhuizen en/f andere zrg- en pvanginstellingen (verplicht). C2 Als lgistiek medewerker in de directe zrg (kleinhuishuding). C3 Als lgistiek medewerker werken in de vedingsdienst. C4 Als lgistiek medewerker werken in de linnendienst. C5 Als lgistiek medewerker werken in de nderhudsdienst. Cmpetenties C1 Als lgistiek assistent werken in ziekenhuizen en/f andere zrg- en pvanginstellingen (verplicht vr zij-instrmers). (cmplexe situaties) C2 Als lgistiek medewerker in de directe zrg (kleinhuishuding). (cmplexe situaties) C3 Als lgistiek medewerker werken in de vedingsdienst. C4 Als lgistiek medewerker werken in de linnendienst. C5 Als lgistiek medewerker werken in de nderhudsdienst. Algemene delstellingen AD1 Binnen een welmschreven pdracht kwaliteitsbewust handelen Algemene delstellingen AD1 Binnen een welmschreven pdracht kwaliteitsbewust handelen AD1 Binnen een welmschreven pdracht kwaliteitsbewust handelen AD2 Binnen een welmschreven pdracht cmmuniceren in een 1-1 relatie AD2 Binnen een welmschreven pdracht mndeling (in een 1-1 relatie) en schriftelijk cmmuniceren AD2 Binnen een welmschreven pdracht aggisch handelen en mndeling en schriftelijk cmmuniceren Servicedcument bij leerplan 8 Organisatiehulp en Organisatie-assistentie

8 AD3 Binnen een welmschreven pdracht, binnen een klasgrep, in grep werken AD4 Binnen een welmschreven pdracht zrg dragen vr gezndheid en welzijn AD5 Binnen een welmschreven pdracht ndersteunen bij (ped)aggische activiteiten AD6 Binnen een welmschreven pdracht een maaltijd plannen, vrbereiden en bereiden AD7 Binnen een welmschreven pdracht zrg dragen vr lkalen, keuken en leefruimten AD8 Binnen een welmschreven pdracht zrg dragen vr linnen AD9 Oriënteren p berepen binnen de directe en indirecte zrg en studiekeuze AD3 Binnen een welmschreven pdracht in een rganisatie, in team werken AD4 Oriënteren p berepen en vrbereiden p verder studeren f werken. AD3 Binnen een welmschreven pdracht in een rganisatie, in team werken AD4 Oriënteren p berepen en vrbereiden p werken (f verder studeren) en levenslang leren. Cntext Delgrepen De leerlingen bereiken de algemene delstellingen bij vlgende delgrepen: medeleerlingen; geznde kinderen van 2,5 tt 10 jaar; geznde vlwassenen. Cntext: Eenvudige situaties Cntext: Eenvudige tt cmplexe situaties (C1 en C2) Eenvudige situaties (C3 tt C5) Servicedcument bij leerplan 9 Organisatiehulp en Organisatie-assistentie

9 In de situatie van kind en vlwassene zijn geen acute veranderingen en prblemen te verwachten. Opdrachten Om de algemene delstellingen te bereiken veren leerlingen pdrachten uit: met een lage meilijkheidsgraad; aan de hand van duidelijke instructies; nder directe begeleiding van de leraar. Opdrachten/handelingen: Om de cmpetenties/algemene delstellingen te bereiken, veren leerlingen pdrachten/handelingen uit: die eenvudig zijn en weinig risic met zich mee- brengen (tepassen van rutines en prcedures) vlgens duidelijke instructies. p basis van een dr anderen pgesteld werkplan. in een team, in een rganisatie. Mate van verantwrdelijkheid Om de cmpetenties/algemene delstellingen te bereiken, werken leerlingen nder verwijderd tezicht van een verantwrdelijke (grei van directe begeleiding naar verwijderd tezicht): hij/zij signaleert veranderingen en meldt deze aan de leidinggevende/verantwrdelijke; hij/zij weet wanneer hij/zij hulp met inrepen - bij prblemen f in gevallen van twijfel en vraagt m hulp; hij/zij rapprteert aan de leidinggevende ver de werkzaamheden en evaluaties. In meer cmplexe situaties werkt hij/zij nder de verantwrdelijkheid van een werknemer/mentr en assisteert hij/zij deze (= nder directe Opdrachten/handelingen: Om de cmpetenties/algemene delstellingen te bereiken veren leerlingen pdrachten/handelingen uit: die meervudig van aard zijn en weinig risic met zich meebrengen (tepassen van rutines en prcedures en cmbinaties ervan); vlgens duidelijke instructies; p basis van een dr anderen pgesteld werkplan; waarbij ze zelf een werkplan pstellen vr een kleine grep medewerkers (U); waarbij de zrg wrdt afgestemd p de gebruiker, p zijn sciale mgeving en p de situatie (belang van transfer); in een team, in een rganisatie Mate van verantwrdelijkheid Om de cmpetenties/algemene delstellingen te bereiken werken leerlingen nder verwijderd tezicht (grei van directe begeleiding naar verwijderd tezicht) van een verantwrdelijke: hij/zij signaleert veranderingen en meldt deze aan de leidinggevende/verantwrdelijke; hij/zij weet wanneer hij hulp met inrepen bij prblemen f in gevallen van twijfel en vraagt m hulp; hij/zij rapprteert aan de leidinggevende ver de gebruiker, de eigen werkzaamheden en evaluaties; Servicedcument bij leerplan 10 Organisatiehulp en Organisatie-assistentie

10 begeleiding) Settings: C1: ziekenhuizen, zrg- en pvanginstellingen C2: diensten vr gezinszrg, particulieren C3: instellingen (zrg-, pvang-, vrmings-, nderwijs) bedrijven, vakantiecentra, kleinhreca, vedingszaken, gelegenheidsnthaal, enz. C4: zrg- en pvanginstellingen, verblijfsinstellingen (interne linnendienst); bedrijven textielverzrging waarnder wasserijen enz, C5: instellingen (zrg-, pvang-, vrmings-, nderwijs-), bedrijven (interne diensten), schnmaakbedrijven (externe diensten). hij/zij cördineert een kleine grep medewerkers (U). Settings: C1: ziekenhuizen, zrg- en pvanginstellingen C2: diensten vr gezinszrg, particulieren C3: instellingen (zrg-, pvang-, vrmings-, nderwijs) bedrijven, vakantiecentra, kleinhreca, vedingszaken, gelegenheidsnthaal, enz. C4: zrg- en pvanginstellingen, verblijfsinstellingen (interne linnendienst); bedrijven textielverzrging waarnder wasserijen enz, C5: instellingen (zrg-, pvang-, vrmings-, nderwijs-), bedrijven (interne diensten), schnmaakbedrijven (externe diensten). Servicedcument bij leerplan 11 Organisatiehulp en Organisatie-assistentie

11 werken in de nderhudsdienst werken in de linnendienst C3 als lgistiek medewerker werken in de vedingsdienst C2 als lgistiek medewerker werken in de indirecte zrg C1 als lgistiek assistent werken in zie kenhuizen en/f andere zrg- en pvanginstellingen 2 Didactisch kader 2.1 Algemeen Cmpetenties 1 /algemene delstellingen 2 vr de 3 de graad Organisatiehulp We stellen hiernder p visuele wijze de samenhang vr tussen de cmpetenties en algemene delstellingen van het leerplan 3 de graad: De studierichting bestaat uit een verplichte Algemene mdule (Algemene delstellingen 1, 2, 3 en 4) en een verplichte specifieke mdule (lgistiek assistent in zrginstellingen) en een keuzemdule. Binnen de keuzemdule hebben de schlen de keuze tussen 8 pties. Een ptie mvat 1 f een cmbinatie van 2 cmpetenties. Visuele vrstelling: Verplichte specifieke mdule Keuzemdule 8 pties C4 als lgistiek medewerker C5 als lgistiek medewerker Keuzegedeelte AD4 Oriënteren p berepen en vrbereiden p verder studeren f werken. AD3 Binnen een welmschreven pdracht in een rganisatie, in team werken. Verplichte algemene mdule AD2 Binnen een welmschreven pdracht cmmuniceren. AD1 Binnen een welmschreven pdracht kwaliteitsbewust handelen. 1 Afgekrt: C 2 Afgekrt: AD Servicedcument bij leerplan 12 Organisatiehulp en Organisatie-assistentie

12 De acht pties binnen de keuzemdule zijn: Optie 1: cmpetentie 2 Optie 2: cmpetentie 3 Optie 3: cmpetentie 4 Optie 4: cmpetentie 5 Optie 5: cmpetentie 2 + cmpetentie 4 Optie 6: cmpetentie 2 + cmpetentie 5 Optie 7: cmpetentie 3 + cmpetentie 5 Optie 8: cmpetentie 4 + cmpetentie 5 Optie 5-8 zijn mgelijk mwille van inhudelijke samenhang tussen deze cmpetenties. Servicedcument bij leerplan 13 Organisatiehulp en Organisatie-assistentie

13 C5 als lgistiek medewerker werken in de nderhudsdienst C4 als lgistiek medewerker werken in de linnendienst C3 als lgistiek medewerker werken in de vedingsdienst C2 als lgistiek medewerker werken in de indirecte zrg C1 als lgistiek assistent werken in ziekenhuizen en/f andere zrg- en pvanginstellingen Cmpetenties/algemene delstellingen vr het specialisatiejaar OA De studierichting bestaat uit een verplichte Algemene mdule (Algemene delstellingen 1, 2, 3 en 4) en de keuzegedeelte. In het keuzegedeelte kiest de schl vr minstens 1 cmpetentie (les + stage). Visuele vrstelling: Verplichte specifieke mdule bij instrm buiten Organisatiehulp Keuzemdule 3 AD4 Oriënteren p berepen en vrbereiden p werken (f verder studeren) en levenslang leren. AD3 studeren) Binnen een en welmschreven levenslang leren. pdracht in een rganisatie, in team werken. AD2 Binnen een welmschreven pdracht aggisch handelen en Verplichte algemene mdule mndeling en schriftelijk cmmuniceren. AD1 Binnen een welmschreven pdracht kwaliteitsbewust handelen. Servicedcument bij leerplan 14 Organisatiehulp en Organisatie-assistentie

14 2.1.3 Leeswijzer leerplannen Algemene delstelling/cmpetentie Bij smmige algemene delstellingen mschrijven we k het tepassingsgebied. Cntext: Beschrijving van de cntext vr het bereiken van de algemene delstelling: delgrep, situatie, aard van de pdracht, mate van verantwrdelijkheid, setting... Telichting: Telichting bij de algemene delstelling Vlgende items wrden - indien van tepassing uitgewerkt: Beginsituatie van leerlingen binnen hun cmpetentientwikkeling: wat aan bd kwam in het leerplan 2de graad Verzrging-veding f 3de graad Organisatiehulp. Specialisatiejaren: aandachtspunten vr het leerplan van het specialisatiejaar Duiding: duiding bij de algemene delstelling Leerplandelstelling Onderliggende delen: Cncretisering van de delstelling in nderliggende delstellingen. Hier wrden de delen pgesmd die minimaal aan bd meten kmen bij het bereiken van de leerplandelstelling (basis). Het staat de leraar vrij de delstelling verder te verdiepen (V) en uit te breiden (U). De nderliggende delen zijn dus tussenstapjes bij het bereiken van de leerplandelstelling. Deze psmming kan een hulpmiddel zijn vr het frmuleren van evaluatiecriteria vr de te bereiken leerplandelstelling. Telichting: bij de leerplandelstelling (zelfde rubricering als bij de telichting van de algemene delstelling) Samenhang met andere leerplandelstellingen (specifiek gedeelte): In deze rubriek geven we aan he de leerplandelstelling in relatie staat met andere leerplandelstellingen van het leerplan Organisatiehulp / Organisatie-assistentie. Deze leerplandelstellingen meten fwel bereikt zijn alvrens de bvenstaande leerplandelstelling kan bereikt wrden f ze meten geïntegreerd verwezenlijkt wrden. Vr schlen die kiezen vr meer integratie, geeft het servicedcument bij het leerplan meer mgelijkheden aan. Ok deze psmming kan een hulpmiddel zijn vr het frmuleren van evaluatiecriteria vr het bereiken van de bvenstaande leerplandelstelling. Ter inf: * wrden met een asterisk wrden verklaard in een wrdenlijst achteraan in het leerplan. (H) herhaling : deze letter geeft aan dat de delstelling reeds als leerplandelstelling deel uitmaakte van het leerplan Verzrging veding (vr deel 3de graad Organisatiehulp) f uit het leerplan Organisatiehulp (Vr deel Organisatie-assistentie: AD1 4 + C1). Het is Servicedcument bij leerplan 15 Organisatiehulp en Organisatie-assistentie

15 gebruiker (U) aangewezen m leerlingen te appelleren p reeds verwrven kennis, vaardigheden en attitudes (beginsituatie tetsen) alvrens een vlgende stap in de leerlijn* te zetten. we verkiezen in dit leerplan de term gebruiker mdat binnen de verschillende settings verschillende benamingen wrden gebruikt vr de mensen vr wie men prfessineel zrg draagt f begeleidt. Bij de cncretisering van het leerplan (les en stage) kiest de leraar in de cmmunicatie naar leerlingen te best de term die van tepassing is binnen de setting waarver men het heeft (zie wrdenlijst achteraan). delstellingen die ptineel kunnen wrden aangebden indien de schl leerlingen wil vrbereiden p het functineren als cördinatr van een kleine grep medewerkers. (V) verdiepingsdelstellingen in het functie van het werken in cmplexe situaties in C1 en/f C Van cmpetenties, algemene delstellingen naar criteria Studierichtingsprfiel Cmpetentie Algemene delstellingen Leerplandelstellingen Delen handelingen criteria We werken in dit punt de cncretisering uit van Studierichtingsprfiel ver cmpetenties en delstellingen naar criteria. Binnen de visie p cmpetentientwikkeling wezen we k p het belang van leren in samenhang. Dit werken we uit in een vlgend punt Studierichtingsprfiel In het leerplan vindt u p p. 4 het studierichtingsprfiel van de studierichting. Belangrijk in dit prfiel is de situering van de studierichting, de cmpetenties en algemene delstellingen waar men in Organisatiehulp en Organisatie-assistentie rnd werkt en de cntext waarbinnen de leerlingen de cmpetenties en algemene delstellingen bereiken. In de 3 de graad Organisatiehulp bereiken de leerling de cmpetentie als lgistiek assistent werken in zrg en pvanginstellingen (C1). Daarnaast bereiken de leerlingen binnen de keuzemdule ng 1 f meerdere cmpetenties. In Organisatieassistentie bereiken leerlingen minstens 1 cmpetentie. Wanneer de schl zij-instrmers heeft, werkt men verplicht rnd C Cmpetentie algemene delstelling leerplandelstellingen Iedere cmpetentie/algemene delstelling geeft in algemene termen weer wat we van de leerlingen verwachten aan het einde van de 3 de graad OH f OA. In het leerplan vindt u een cncretisering van de algemene delstellingen in leerplandelstellingen. Z weet men wat men juist nder elke delstelling dient te verstaan. Het is daarm belangrijk m de leerplandelstellingen te lezen in functie van het bereiken van de algemene delstelling. Wanneer men vanuit bepaalde leerplandelstellingen een pdracht ntwikkelt, dienen de leerplandelstellingen in een vlgende fase ng verder gecncretiseerd te wrden in cncrete delen, handelingen en bijhrende evaluatiecriteria (Onderliggende) delen Leerplandelstellingen zijn weergegeven in algemene bewrdingen. Vervlgens leest u de nderliggende delen. Deze delen zijn een cncretisering van de leerplandelstellingen. Het zijn als het ware Servicedcument bij leerplan 16 Organisatiehulp en Organisatie-assistentie

16 tussenstapjes in het bereiken van de leerplandelstelling. U hebt als leraar de vrijheid m de leerplandelstellingen zelf te verdiepen en/f uit te breiden. Hierbij is het wel belangrijk m rekening te huden met de cncrete cntext waarbinnen de algemene delstelling dient te wrden bereikt Handelingen en evaluatiecriteria Eenzelfde del zal naargelang de cntext f de cncrete pdracht een andere inhudelijke invulling krijgen. Vrbeeld 1: van del naar handeling (vrbeeld van een cmbinatie van C1, VOET leren leren) C1: Als lgistiek assistent werken in ziekenhuizen en zrg en pvanginstellingen. Leerplandelstellingen (nummering OH): 1.4 De wensen, beheften, mgelijkheden van de gebruikers binnen de verschillende settings explreren. 1.5 Vanuit een visie p evenwichtige veding handelen. Del: De leerling zekt infrmatie ver aandachtspunten m vedselinname te ptimaliseren ter preventie en behandeling van nderveding bij uderen en krijgt een brnvermelding. Handeling: in een welbepaalde pdracht betekent dit bv. cncreet:. Je zekt infrmatie ver de aandachtspunten m de vedselinname ter preventie van nderveding bij uderen te ptimaliseren en je krijgt de brnvermelding van een artikel uit NICE. Werken vlgens het SMART-principe kan hier helpen: SMART staat vr: Specifiek duidelijk en cncreet Meetbaar wat is er als het af is? he meten? Acceptabel psitief gefrmuleerd, actiegericht Realistisch is het haalbaar vr dit individu/deze grep? Tijdsgebnden afbakenen in tijd: wanneer starten/wanneer klaar/wanneer is del bereikt? Bij het invullen van de cncrete handeling is het tevens belangrijk de evaluatiecriteria vast te leggen en deze vraf te cmmuniceren aan de leerlingen. Onder evaluatiecriteria verstaan we de nrmen die als lerarenteam gebruikt m de delstelling die je wil dat leerlingen bereiken en de manier waarp dit is gebeurd, wil berdelen Vrbeeld 2: Del, handelingen en evaluatiecriteria C2 Als lgistiek medewerker werken in de indirecte zrg (kleinhuishuding) Leerplandelstelling 2.8 Gerechten vr gebruikers/medeleerlingen bereiden en bewaren. Del: Je bereidt in 30 minuten een pudding vr 2 persnen vlgens de wens van de gebruiker. (= vrbeeld van frmulering van een del in leerlingentaal) Bij het vastleggen van cncrete handelingen is het tevens belangrijk de evaluatiecriteria vast te leggen en vraf te cmmuniceren naar de leerlingen. Onder evaluatiecriteria verstaan we de nrmen die je als lerarenteam gebruikt m de delstelling die je wil dat leerlingen bereiken en de manier waarp dit is gebeurd, wil berdelen. Mgelijke bijhrende evaluatiecriteria: De leerling bevraagt de gebruiker. De leerling past het recept aan de wens van de gebruiker aan. Servicedcument bij leerplan 17 Organisatiehulp en Organisatie-assistentie

17 De leerling werkt binnen de tijd. De leerling werkt vlgens de afgesprken nrmen inzake veiligheid en hygiëne (HACCP). De pudding heeft de gewenste textuur en mndgevel. De pudding bevat geen klnters. De pudding heeft de gevraagde smaak. Wanneer we leerlingen evalueren vr een bepaald del zullen we aan de hand van cncrete evaluatiecriteria meten nagaan in welke mate de vrpgestelde handelingen van dat welbepaalde del bereikt zijn. Samenvattend/schematisch Studierichtingsprfiel Cmpetentie/Algemene delstelling Leerplandelstelling Del 1 Del 2 del 3 Handeling1 Handeling2 EC1 EC2 EC= evaluatiecriterium In bvenstaand punt en schema gaan we uit van de cncretisering van 1 algemene delstelling naar 1 leerplandelstelling, naar 1 cncreet (nderliggend) del. Servicedcument bij leerplan 18 Organisatiehulp en Organisatie-assistentie

18 Binnen de visie van cmpetentientwikkeling gaan we uit van leren in samenhang. In vlgende punten werken we dit verder uit Van leerplandelstelling tt ntwikkelen van cmpetentie (leren in samenhang/integratie en grei) Leerplandelstelling Leerplandelstelling Leerplandelstelling Algemene delstelling Leerplandelstelling. Algemene delstelling Cmpetentie. Het schema geeft aan dat wanneer we leerlingen willen begeleiden in het bereiken van cmpetenties, het belangrijk is dat we leerlingen begeleiden in het zien en ervaren van de samenhang f samenspel tussen: kennis, vaardigheden en attitudes in functie van het bereiken van de leerplandelstelling; verschillende leerplandelstellingen in functie van het bereiken van de algemene delstelling; verschillende algemene delstellingen in functie van het bereiken van de cmpetentie. Leerlingen kunnen zwel tijdens de les als p stage werken rnd het zien en ervaren van de hierbven beschreven vrmen van samenhang. Merk p: in functie van het bereiken van de cmpetentie dien je als leraar k rekening te huden met de cntext waarbinnen deze dienen te wrden bereikt. (zie inleiding p het leerplan) De verschillende vrmen van samenhang vrnderstellen telkens een hger beheersingsniveau van de leerling. Bij de ntwikkeling van leerlijnen dient men hier dan k rekening mee te huden. Vr het team is de vlgende vraag dan k heel belangrijk: Op welk mment verwacht men van leerlingen welk leren in samenhang? We werken de verschillende vrmen van samenhang nu verder uit. Servicedcument bij leerplan 19 Organisatiehulp en Organisatie-assistentie

19 Samenhang tussen/integratie van kennis/vaardigheden/attitudes in functie van het bereiken van de leerplandelstelling We zeiden reeds dat we in functie van het ntwikkelen van cmpetenties van leerlingen verwachten dat zij leren m kennis en vaardigheden vanuit een bepaalde attitude te verankeren in hun handelen binnen welbepaalde situaties. Vanuit deze visie werden leerplandelstellingen handelingsgericht gefrmuleerd. Het is dan k belangrijk m aan de hand van het gebruikte werkwrd in de leerplandelstelling na te gaan welk handelen er van de leerling wrdt verwacht en welke kennis (K), vaardigheden (V) en attitudes (A) hij/zij hierbij met inzetten. De nderliggende delen geven aan welke kennis, vaardigheden en attitudes de leerling kan inzetten in functie van het bereiken van de leerplandelstelling. Deze nderliggende delen zijn dan k een hulpmiddel bij het frmuleren van evaluatiecriteria. In het kader van het belang van de samenhang tussen K,V en A in het cncrete handelen, adviseren we dan k nadrukkelijk m het evalueren van berepsgerichte attitudes mee te nemen in de evaluatie van leerplandelstellingen en ze niet apart te evalueren. De attitudes wrden dan beschuwd als evaluatiecriteria (als gedrag dat men verwacht bij het bereiken van de delstelling). Vrbeeld: zie Samenhang tussen/integratie van verschillende leerplandelstellingen in functie van het bereiken van de algemene delstelling We zeiden reeds dat een algemene delstelling wrdt uitgewerkt dr middel van cncrete nderliggende leerplandelstellingen. Het is belangrijk m leerlingen de samenhang tussen de verschillende delstelling te leren zien (leraar heeft hierte een belangrijke vrbeeldfunctie) en te laten ervaren (inefenen). Vrbeeld: zie Samenhang tussen/integratie van verschillende algemene delstellingen/leerlijnen Wanneer we lezen welke cmpetenties de leerling dient te bereiken aan het einde van de studierichting, vernderstelt cmpetent handelen dat de leerling kennis, vaardigheden en attitudes vanuit verschillende algemene delstellingen inzet naar de gebruiker te, in een cncrete situatie. In functie hiervan verduidelijkten we reeds het belang van samenhang tussen de leerlijnen van de AD s in functie van het bereiken van de cmpetentie. (punt 1.1) Het is dan k belangrijk dat leerlingen deze samenhang leren zien en ervaren, zwel in de les als p stage en dat ze hierte vldende efen- en greikansen krijgen. We illustreren aan de hand van een vrbeeld (// met 2.1.4) he leerlingen deze samenhang aan de hand van pdrachten f tijdens het uitveren van activiteiten kunnen leren zien en ervaren Synthese aan de hand van een vrbeeld (nummering OH) De leerling efent in het uitveren van de pdracht (handelen in een cncrete situaties) de samenhang tussen K,V,A van meerdere leerplandelstellingen, vanuit verschillende AD s: C1: leerplandelstelling 1.5: Vanuit een visie p evenwichtige veding handelen C1: leerplandelstelling 1.14: vr het maaltijdgebeuren zrgen: nderliggende del: gerechten, dranken inschenken, aanbieden, bedelen. C1: leerplandelstelling 1.15: Bij maaltijden hulp bieden. In samenhang met AD1: leerplandelstellingen 1.3: respectvl handelen, hygiënisch handelen, veilig handelen, ergnmisch handelen en AD2: leerplandelstelling 2.2: vlt en respectvl cmmuniceren. Opdracht: Bedeel kffie f thee en water bij de gebruikers van de afdeling waar je stage lpt. Servicedcument bij leerplan 20 Organisatiehulp en Organisatie-assistentie

20 Delen: 1) De leerling bedeelt de dranken. Handelingen: Fcus: 2) De leerling schenkt de dranken in. 3) De leerling biedt de gebruiker de dranken aan. 2) De leerling biedt hulp bij het drinken. 3) De leerling cmmuniceert respectvl met de gebruiker. 4) De leerling handelt kwaliteitsbewust. 1) Je bedeelt de gewenste dranken, je schenkt ze in en biedt ze aan. 2) Je vraagt de gebruiker f hij hulp wenst. Je biedt indien ndig hulp. Samenhang met andere AD s: 3) Je begret de gebruiker en vraagt testemming m de kamer te betreden. Je vraagt de gebruiker welke drank hij wenst. Je luistert naar de vragen/wensen van de gebruiker en geeft gepaste antwrden. Je vert een dagdagelijks gesprekje met de gebruiker. Je neemt afscheid bij het verlaten van de kamer. 4) Je klpt alvrens de kamer te betreden. Je bent beleefd. Je vermijdt mrsen. Je plaatst de kp/glas/beker binnen het bereik van de gebruiker. Je let p vr dranken met een te hge temperatuur. Mgelijke evaluatiecriteria: - De leerling bedeelt de gewenste drank, schenkt deze in en biedt ze aan. - De leerling biedt de gepaste hulp (gepaste hulpmiddelen, gepaste hulp). - De leerling stimuleert de gebruiker tt vchtinname (stimuleert tt drinken, zrgt spntaan vr aanwezigheid van vldende water p de kamer). - De leerling bserveert en signaleert veranderingen (niet drinken, ) - De leerling verwrdt zijn bservaties mndeling f schriftelijk. - De leerling verwrdt mndeling f schriftelijk zijn handelen. - De leerling drlpt de fasen van een gesprek: begret, vert gesprek, neemt afscheid - De leerling is gespreksvaardig p spntane wijze: De leerling luistert naar de gebruiker; De leerling vraagt testemming (m de kamer te betreden,.); De leerling stelt vragen en antwrdt; Servicedcument bij leerplan 21 Organisatiehulp en Organisatie-assistentie

SERVICEDOCUMENT BIJ HET LEERPLAN VERZORGING DERDE GRAAD BSO

SERVICEDOCUMENT BIJ HET LEERPLAN VERZORGING DERDE GRAAD BSO SERVICEDOCUMENT BIJ HET LEERPLAN VERZORGING DERDE GRAAD BSO Januari 2015 (D/2014/7841/033) Vlaams Verbnd van het Kathliek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhud Inleiding 1 Pedaggisch

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

Vernieuwing binnen het studiegebied personenzorg BSO

Vernieuwing binnen het studiegebied personenzorg BSO Vlaams Verbnd van het Kathliek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO Vernieuwing binnen het studiegebied persnenzrg BSO 1. Vrbereidend werk Stap 1 Om te kunnen nadenken ver nieuwe

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BIJ HET LEERPLAN KINDERZORG SPECIALISATIEJAAR BSO. Januari 2014 (D/2014/7841/035) Servicedocument bij leerplan 1 Kinderzorg

SERVICEDOCUMENT BIJ HET LEERPLAN KINDERZORG SPECIALISATIEJAAR BSO. Januari 2014 (D/2014/7841/035) Servicedocument bij leerplan 1 Kinderzorg SERVICEDOCUMENT BIJ HET LEERPLAN KINDERZORG SPECIALISATIEJAAR BSO Januari 2014 (D/2014/7841/035) Servicedcument bij leerplan 1 Inhud Inleiding 1 Pedaggisch kader p.4 1.1 Christelijk pvedingsprject 1.2

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Persoonsgecentreerd werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Persoonsgecentreerd werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Lestijden

Nadere informatie

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Kerntaken. Referentiekader. Opmerking. Verzorgende/zorgkundige

Kerntaken. Referentiekader. Opmerking. Verzorgende/zorgkundige DBSO-pleidingskaarten 9 september 2010 Verzrgende/zrgkundige Kerntaken De verzrgende/zrgkundige staat de verpleegkundige bij p het vlak van zrgverlening. Hij/zij werkt binnen een gestructureerde equipe

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Windekind Leuven Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven 2) Dmein van expertise: Cmmunicatie 3) Beschrijving expertise: Alle kindjes met EMB

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0)

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) hetergene grepen: kinderen uit diverse sciale milieus, een grte verscheidenheid aan rts. De schl gaat adequaat m met verschillen tussen leerlingen: gezien deze verschillen

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind Gastuderbureau Kindvriendelijk PEDAGOGISCH BELEID Inleiding Kinderpvang is een kwestie van vertruwen. Vraaguders vertruwen de gastuders en het gastuderbureau hun allerliefste bezit te. Zij meten de zekerheid

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Dactylografie/Toegepaste informatica 6KA/VK

Dactylografie/Toegepaste informatica 6KA/VK Dactylgrafie/Tegepaste infrmatica 6KA/VK Thierry Willekens, leerkracht Kninklijk Technisch Atheneum Ml 2007 WOORD VOORAF Alle leerlingen hebben in de 2 de graad en in het eerste leerjaar van de 3 de graad

Nadere informatie

Specifieke aspecten van de functiebeschrijving van de klasleerkracht basisonderwijs met godsdienst in de opdracht

Specifieke aspecten van de functiebeschrijving van de klasleerkracht basisonderwijs met godsdienst in de opdracht Specifieke aspecten van de functiebeschrijving van de klasleerkracht basisnderwijs met gdsdienst in de pdracht Situering Van alle persneelsleden die in een kathlieke schl tewerkgesteld zijn, verwacht de

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel GEMEENTE WINGENE Het Gemeentebestuur van Wingene wenst ver te gaan tt het aanwerven van een vltijds Stafmedewerker HRM en Beleid (m/v) in statutair verband. Functie- en cmpetentieprfiel Functie-benaming

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BIJ HET LEERPLAN ORGANISATIEHULP DERDE GRAAD BSO VERSIE MEI 2012 (D/2012/7841/031)

SERVICEDOCUMENT BIJ HET LEERPLAN ORGANISATIEHULP DERDE GRAAD BSO VERSIE MEI 2012 (D/2012/7841/031) SERVICEDOCUMENT BIJ HET LEERPLAN ORGANISATIEHULP DERDE GRAAD BSO VERSIE MEI 2012 (D/2012/7841/031) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Mei 2012 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

1 3 4 Analysefrmat Aandacht vr taal in het pleidingscurriculum Onderzek Nederlands in het berepsgericht nderwijs versie 4-07 12 12 A Algemene gegevens ver nderwijsinstelling

Nadere informatie

Godsdienstige stellingname collega

Godsdienstige stellingname collega Gdsdienstige stellingname cllega Je werkt p een penbare basisschl en hebt kinderen van verschillende natinaliteiten in je grep. Een van je cllega's draagt een hfddek. De kinderen uit haar grep scren ged

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: nthaalmedewerker Niveau/rang: administratief medewerker C 1-3 Plaats in het rgangram: de nthaalmedewerkers

Nadere informatie

(GEBREVETTEERD VERPLEEGKUNDIGE A2)

(GEBREVETTEERD VERPLEEGKUNDIGE A2) OPENSTAANDE FUNCTIE: GEGRADUEERD VERPLEEGKUNDIGE HBO5 (GEBREVETTEERD VERPLEEGKUNDIGE A2) Titel 1. Aanwervingsvrwaarden. A. Algemene telatingsvrwaarden: Om tegelaten te kunnen wrden tt de betrekking van

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Maatschappelijk werker als beroep. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Maatschappelijk werker als beroep. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Lestijden

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backffice Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: administratief medewerker backffice Niveau/rang: administratief medewerker

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1 Passend nderwijs Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 1 Opbuw presentatie Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 2 1. De Basis basis Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 3 Waarm passend nderwijs? Alle leerlingen

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN:

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: Pagina1 Cnceptkader Begeleiding in de pleidingsschl BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: 1. SCHOOLCULTUUR Lerende rganisatie Gezamenlijke verantwrdelijkheid

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Het Gielsbos. Adresgegevens: Vosselaarseweg 1 2275 Gierle

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Het Gielsbos. Adresgegevens: Vosselaarseweg 1 2275 Gierle EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Het Gielsbs Adresgegevens: Vsselaarseweg 1 2275 Gierle 2) Dmein van expertise: cmmunicatie/diagnstiek+behandeling 3) Beschrijving expertise: Bij

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

Standpunt Planningsdocumenten in het basisonderwijs Februari 2013

Standpunt Planningsdocumenten in het basisonderwijs Februari 2013 Planningsdcumenten in het basisnderwijs Februari 2013 GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Inhudspgave Inhudspgave Inhudspgave... 2 1 Situering... 3 1.1 Ndzaak standpunt...

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap.

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap. VISIE OP LEREN Opleiden en leren in het partnerschap Apeldrn Zutphen Vr het welslagen van de missie is het van het grtste belang dat binnen het partnerschap gewerkt wrdt vanuit een gemeenschappelijke visie

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BIJ HET LEERPLAN VERZORGING DERDE GRAAD BSO

SERVICEDOCUMENT BIJ HET LEERPLAN VERZORGING DERDE GRAAD BSO SERVICEDOCUMENT BIJ HET LEERPLAN VERZORGING DERDE GRAAD BSO Mei 2012 (D/2012/7841/034) Vlaams Verbnd van het Kathliek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhud Inleiding 1 Pedaggisch kader

Nadere informatie

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage >> Stappenplan vr stagebieders Wilt u als rganisatie aan de slag met MaS? Neem dan het stappenplan stapsgewijs dr, zdat u weet f u er echt klaar vr bent m met jngeren te werken en maatschappelijke stage

Nadere informatie

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen?

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen? Gedragsprtcl Samenwerkingsschl Balans Wat is het gedragsprtcl? Het gedragsprtcl vrmt de verklaring van het schlbestuur, de directie, de leerkrachten, de leerlingen en de uders waarin is vastgelegd dat

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Verantwoording Loopbaan en Burgerschap

Verantwoording Loopbaan en Burgerschap Verantwrding Lpbaan en Burgerschap Opleiding: Apthekersassistent BOL Chrt: 2013-2016 Creb: 91300 Waar gaat het m? Wat is daarvr ndig? Kennis elementen Peride en afrnding Activiteiten/begeleiding Betrkkenen

Nadere informatie

Spreken Aandacht voor een goede spreekhouding d.m.v. actieve deelname aan klasgesprekken.

Spreken Aandacht voor een goede spreekhouding d.m.v. actieve deelname aan klasgesprekken. Wat is het V-niveau? In het V-niveau f vrderingsniveau wrden kennis en vaardigheden verder ingeefend en uitgebreid. Hiervr steunt men p de verwrven basiskennis vanuit het initiatieniveau f de lagere schl.

Nadere informatie

VACATURE ADJUNCT-DIRECTEUR SINT-JOZEFSINSTITUUT-COLLEGE

VACATURE ADJUNCT-DIRECTEUR SINT-JOZEFSINSTITUUT-COLLEGE 27 jan 2015 VACATURE ADJUNCT-DIRECTEUR SINT-JOZEFSINSTITUUT-COLLEGE Taakmschrijving De adjunct-directeur (m./v.) maakt deel uit van het directieteam van de schlengrep Sint-Rembert en van de schlengemeenschap

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel. Intergemeentelijke Preventie-adviseur

Functie- en competentieprofiel. Intergemeentelijke Preventie-adviseur Functie- en cmpetentieprfiel Intergemeentelijke preventie-adviseur 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling - Dienst Niveau Graad Intergemeentelijke Preventie-adviseur In staf B B1-B3 2. Psitinering

Nadere informatie

Chic, zo n gedragspatroongrafiek!

Chic, zo n gedragspatroongrafiek! Chic, z n gedragspatrngrafiek! Leerdelen: De leerlingen kunnen nder begeleiding de verwevenheid tussen ecnmische, sciale en eclgische aspecten in duurzaamheidsvraagstukken herkennen. De leerlingen krijgen

Nadere informatie

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes Samengevat 2011 Guidea - Kenniscentrum vr Terisme en Hreca vzw Deze infrmatie werd met de grtste zrg samengesteld.

Nadere informatie

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle Zrg p K.S.T.S. Temse-Velle Beste uders, De zrgwerking p nze schl bestaat al heel wat jaren en is vrtdurend in beweging. Enerzijds mdat de wetgeving i.v.m. zrg verandert, anderzijds mdat leerlingzrg zelf

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: De Horizon Aalst. Adresgegevens: Molendreef 57 9300 Aalst

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: De Horizon Aalst. Adresgegevens: Molendreef 57 9300 Aalst EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: De Hrizn Aalst Adresgegevens: Mlendreef 57 9300 Aalst 2) Dmein van expertise: Lgpedie, cmmunicatie: begeleiding, behandeling & diagnstiek 3) Beschrijving

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving 1.1.1. Benaming (+ dienst): Hfd Grndgebiedzaken 1.1.2. Plaats in het rganigram: Hij/zij werkt nder het rechtstreeks gezag van de Gemeentesecretaris

Nadere informatie

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017 Bertrand Russell Cllege hav en vw Overstap vmb naar 4-hav infrmatie 2016-2017 Waarm drstrmen naar 4hav? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt gede resultaten, het ziet ernaar

Nadere informatie

Stage in de opleiding tot podoposturaal therapeut

Stage in de opleiding tot podoposturaal therapeut Stage in de pleiding tt pdpsturaal therapeut Stage in de pleiding tt pdpsturaal therapeut Pagina 1 van 9 Inhud Inleiding... 3 Del... 4 Kaders... 4 Oefening... 4 Berdeling... 4 Aanwezigheid... 5 Begeleiding...

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Voeding.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Voeding. Criteria en vragenlijst themacertificaat Veding Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Veding. De vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

Topsporter een beroep met toekomst een overheidsproject in samenwerking met de VUB

Topsporter een beroep met toekomst een overheidsproject in samenwerking met de VUB Tpsprter een berep met tekmst een verheidsprject in samenwerking met de VUB Verslag van een bijeenkmst p 24 mei waarbij het kabinet Sprt een nieuw initiatief vrstelde ter ndersteuning van tpsprters die

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3 FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN Niveau B1-B2-B3 Plaats in het rgangram De stafmedewerker persneelszaken rapprteert aan de secretaris en maakt deel uit van het managementteam. Je maakt

Nadere informatie

.1-4- gemeente Eindhouen

.1-4- gemeente Eindhouen .1-4- gemeente Eindhuen Inleiding 3 3 Vr u ligt het Jaarverslag Leerplicht en Straks.nu 2008-2009. Qua vrm en pmaakeen ander jaarverslag dan u gewend bent. De vrij uitgebreide weergave van allerlei zaken

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Erratum Studiegids Pedagogiek voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Pedagogiek voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Pedaggiek vltijd 20-2016 Dit erratum - behrende bij het Opleidingsstatuut Instituut vr Sciale en Pedaggische Studies (ISPS) - is per afznderlijk besluit vastgesteld dr de faculteitsdirectie

Nadere informatie

Teamtrainingen en teamdagen

Teamtrainingen en teamdagen Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Teamtrainingen en teamdagen Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77

Nadere informatie

Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar 2014-2015

Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar 2014-2015 Opbrengsten VSO Panta Rhei Cllege schljaar 2014-2015 Inleiding Iedere schl heeft tt taak nderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en hudingen verwerven. Uitgangspunt vr dat aanbd zijn

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal Uitwerking kerndel 2 Nederlandse taal Tussendelen en leerlijnen Nederlandse taal Primair nderwijs In samenwerking met het expertisecentrum Nederlands Enschede, 1 juni 2006 Nederlands kerndel 2 Stichting

Nadere informatie

Zorgplan. 1.Passend Onderwijs

Zorgplan. 1.Passend Onderwijs Zrgplan 1.Passend Onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling nderwijs krijgt dat het beste bij zijn f haar talenten en beperkingen past. Ok de leerlingen met een strnis, ernstige ziekte f

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum Cmpetentieprfiel hfdbegeleid(st)er dagcentrum 1. Hfddel en plaats van de functie Onder supervisie van de cördinatie/directie van het dagcentrum de dagelijkse dienstverlening naar nze gebruiker(s) binnen

Nadere informatie