EEN SAMENVATTENDE ANALYSE VAN POTENTIËLEN EN KOSTEN VAN BROEIKASGASREDUCTIE-OPTIES IN BINNEN- EN BUITENLAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN SAMENVATTENDE ANALYSE VAN POTENTIËLEN EN KOSTEN VAN BROEIKASGASREDUCTIE-OPTIES IN BINNEN- EN BUITENLAND"

Transcriptie

1 Januari 2000 ECN-C EEN SAMENVATTENDE ANALYSE VAN POTENTIËLEN EN KOSTEN VAN BROEIKASGASREDUCTIE-OPTIES IN BINNEN- EN BUITENLAND N.H. van der Linden J.R. Ybema M. Beeldman S.N.M. van Rooijen

2 Verantwoording Dit rapport is tot stand gekomen in het kader van een opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, DGIS. De begeleidingsgroep voor dit project bestond uit medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het project staat bij ECN geregistreerd onder projectnummer Abstract This report aims at comparing and combining the results of the following studies conducted by ECN on behalf of the Ministry of Economic Affairs, the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment and the Ministry of Foreign Affairs, DGIS: 1. JI study: Joint Implementation met Midden- en Oost-Europa; mogelijkheden en beperkingen bij de realisatie van de Nederlandse CO 2 -reductiedoelstellingen in de periode ; October 1997: 2. Optiedocument: Optiedocument voor emissiereductie van broeikasgassen; Inventarisatie in het kader van de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid; October 1998, 3. CDM study: Potential and Cost of Clean Development Mechanism options in the energy sector; Inventory of options in non-annex I countries to reduce GHG emissions; December The aim of the above studies was to assess the potential and costs of greenhouse gas reduction options in Central and Eastern Europe (JI study), in the Netherlands (Optiedocument) and in the non-annex I countries (CDM study). The total identified reduction potential in the year 2010, at a price of USD 50 per ton CO 2 or lower in Central and Eastern Europe and in the non-annex I countries, amounts to approximately 4.4 Gton CO 2 equivalent. This is more than enough to meet the total required reduction of OECD countries of 2.4 Gton CO 2 equivalent resulting from the Kyoto agreement. Roughly 36% of the identified potential in non-annex I countries and Central and Eastern Europe is projected to be achievable at negative or zero incremental costs (no regret options). The identified potential in the Netherlands in this price range is approximately 55 Mton CO 2 equivalent for all reduction options and approximately 40 Mton for the CO 2 related options. The price buyers may have to pay for obtaining reduction units abroad may differ from the costs to realise these units. The demand-supply analysis suggests that a full scale implementation of CDM and JI will result in a clearing price of a reduction unit of USD 4 per ton CO 2 if the no regret options (options which are profitable to a firm or a country as a whole) are included and of USD 15 per ton CO 2 if the no regret options are excluded (no decision has been taken yet on whether no regret options are eligible for consideration in the CDM or JI). However, these results are subject to some shortcomings and limitations and should therefore be interpreted cautiously. The most important limitations include: Transaction costs are excluded. Estimates based on AIJ projects in Eastern Europe indicate that project development costs are some 12% of investment costs and other transaction costs in the range of 1-8%. The costs for the creation of a fund to finance adaptation projects in the non-annex I countries have not been taken into account. The possibility of banking of reduction units in the non-annex I countries is not taken into account. If reduction units are banked from projects implemented during the period , the annual CDM reduction potential increases substantially. For the cost calculations in this analysis the entire project life has been taken into consideration. However, by definition of the Kyoto Protocol, only a maximum of 13 years for CDM and 5 years for JI of GHG reductions from a project would be eligible for consideration in the CDM or the JI. Many CDM and JI projects have an economic life in excess of 13 years and if the offset value of the project would have to be recovered in a period of 13 years this can have a significant impact on the average costs. 2 ECN-C

3 The results of the ECN-studies are based on the technology bottom-up approach. In addition to the bottom-up approach, macro-economic top-down models can provide useful insight into the indirect and secondary effects and into the interactions between the sectors and, at a global scale, between the various parties. Several top-down models have reviewed and it can be concluded that the results do not differ significantly from the results obtained from the bottom-up models. ECN-C

4 INHOUD INHOUD 4 1. ACHTERGROND 5 2. FINANCIËLE EN ECONOMISCHE EVALUATIE VAN REDUCTIEOPTIES 7 3. ECONOMISCHE REDUCTIEKOSTEN IN BINNEN- EN BUITENLAND 9 4. FINANCIËLE REDUCTIEKOSTEN IN HET BUITENLAND DE ALTERNATIEVE TOP-DOWN BENADERING OVERIGE ASPECTEN DIE DE EVENWICHTSPRIJS BEÏNVLOEDEN CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 21 REFERENTIES 23 4 ECN-C

5 1. ACHTERGROND In het kader van het internationale klimaatbeleid en als voorbereiding op de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid deel I (uitgebracht in juni 1999) en deel II (in voorbereiding) zijn door ECN drie studies uitgevoerd met een verschillende regionale focus: 1. JI-studie: Joint Implementation met Midden- en Oost-Europa; mogelijkheden en beperkingen bij de realisatie van de Nederlandse CO 2 -reductiedoelstellingen in de periode ; studie uitgevoerd door ECN en JIN in opdracht van de ministeries EZ en VROM; oktober Optiedocument: Optiedocument voor emissiereductie van broeikasgassen; Inventarisatie in het kader van de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid; studie uitgevoerd door ECN en RIVM in opdracht van het ministerie van VROM; oktober CDM-studie: Potential and cost of Clean Development Mechanism options in the energy sector; Inventory of options in non-annex I countries to reduce GHG emissions; studie uitgevoerd door ECN, SEI-B (USA) en AED (USA) in opdracht van het DGIS; december Dit rapport heeft tot doel de belangrijkste kwantitatieve resultaten van bovengenoemde studies daar waar mogelijk naast elkaar te zetten en vergelijkbaar te maken, om op die manier een bijdrage te leveren aan een consistente afweging tussen emissiereductiemogelijkheden in het binnenland en het buitenland. Het accent in dit rapport ligt op de beschikbare potentiëlen en bijbehorende kosten van reductieopties in binnen- en buitenland. Voor een goede evaluatie en interpretatie van de in dit rapport gepresenteerde analyse is het belangrijk vooraf de volgende uitgangspunten te benadrukken: 1. De kosten van reductiemaatregelen vormen slechts één aspect bij de uiteindelijke invulling van het beleid om te komen tot een reductie van broeikasgassen zoals afgesproken in het Kyoto Protocol. Aspecten die daarnaast een (wellicht grotere) rol spelen zijn bijvoorbeeld het investeringsklimaat in het buitenland, de implementeerbaarheid van reductieopties (lokale capaciteit), het strategisch gedrag van Annex I en niet-annex I landen en de verdeling van credits. Ook bestaat er nog grote onzekerheid over de specifieke modaliteiten van de flexibele instrumenten (additionaliteit, hot air, sinks, no regret) die evenwel van doorslaggevende aard kunnen zijn met betrekking tot het gebruik van de instrumenten. 2. De kwantitatieve informatie over kosten, potentiëlen en prijzen gepresenteerd in dit rapport is afkomstig van bovengenoemde studies. Deze informatie is in de meeste gevallen niet hard en omgeven met onzekerheid en onbetrouwbaarheid en is vaak ook gebaseerd op specifieke aannamen. De aard van de onzekerheid/onbetrouwbaarheid en de specifieke aannamen die gebruikt zijn worden uitvoerig beschreven in de betreffende studies. Om de leesbaarheid van dit rapport te verhogen zijn deze beperkingen niet altijd uitputtend overgenomen, maar is volstaan met het noemen van de belangrijkste beperkingen. 3. Het Kyoto Protocol noemt behalve CO 2 nog vijf andere broeikasgassen die meegenomen kunnen worden bij het behalen van de reductiedoelstelling 1. In het optiedocument zijn ook niet-co 2 opties geïdentificeerd en geëvalueerd. De JI-studie en de CDM-studie hebben uitsluitend gekeken naar CO 2 -emissies en vandaar dat in dit rapport de niet-co 2 gassen buiten beschouwing worden gelaten. 1 In 1995 bedroeg de uitstoot van alle zes broeikasgassen wereldwijd circa 29,5 Gton CO 2 -equivalent. Bijna 74% van dit totaal betrof CO 2. Bron: IEA, 1998, en RIVM, EDGAR database. ECN-C

6 4. In dit rapport wordt een globaal overzicht gegeven van de kostenaspecten die van belang zijn bij de afweging tussen reductieopties in het binnen- en buitenland. Het doel van dit rapport is vooral een bijdrage te leveren aan de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid deel II. Een meer gedetailleerde uitwerking van de verschillende methoden voor kostenberekening op projectniveau vindt momenteel plaats binnen een aantal nog lopende ECN-projecten. De analyse gepresenteerd in dit rapport bestaat uit de volgende onderdelen: allereerst wordt in Hoofdstuk 2 de definitie van de belangrijkste kostensoorten gegeven. Vervolgens worden in Hoofdstuk 3 de economische reductie kostencurven gepresenteerd en geëvalueerd voor Nederland, Midden- en Oost-Europa en de niet-annex I landen. In Hoofdstuk 4 wordt een meer theoretische analyse gegeven van wat de prijs per ton reductie wordt in het buitenland uitgaande van de aanname dat er een markt van volledige mededinging zal ontstaan. Deze prijs is uiteraard van belang voor de Nederlandse overheid omdat dit de kosten zijn die gemaakt moeten worden voor het aankopen van Certified Emission Reduction units (CERs) in niet-annex I landen en Emission Reduction Units (ERUs) in Midden- en Oost-Europa. In Hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe de technologisch georiënteerde bottom-up aanpak gebruikt in de drie ECN-studies zich verhoudt tot de economisch georiënteerde top-down aanpak zoals bijvoorbeeld gepresenteerd door het MIT. In Hoofdstuk 6 wordt kort ingegaan op de overige aspecten die de prijs van emissiereductie eenheden beïnvloeden. Tenslotte worden in Hoofdstuk 7 een aantal conclusies en aanbevelingen gedaan. 6 ECN-C

7 2. FINANCIËLE EN ECONOMISCHE EVALUATIE VAN REDUCTIEOPTIES In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de methode van kosten-baten analyse die gebruikt wordt voor een evaluatie van reductieopties en de verschillende kostensoorten die bij deze evaluatie van belang zijn. Een kosten-baten analyse omvat twee belangrijke deelanalyses, namelijk een financiële analyse en een economische analyse. De financiële analyse bekijkt het effect van een reductiemaatregel op een specifieke groep (de eindgebruiker, de investeerder, de overheid). Bij een financiële analyse wordt dus in kaart gebracht de werkelijke kosten waarmee een groep geconfronteerd wordt bij de implementatie van de maatregel. De prijzen waarmee gewerkt wordt in een financiële analyse zijn dus de werkelijke marktprijzen, ongeacht of in deze prijzen nu marktverstoringen zoals subsidies en of heffingen verwerkt zijn. De kosten voor de groep zijn dan ook de financiële kosten waarbij kosten dan gedefinieerd zijn als nettokosten, ofwel kosten van de maatregelen minus eventuele baten die de maatregel oplevert. De bepaling van financiële kosten is van belang om een indruk te krijgen van hoe de lasten van een maatregel verdeeld worden over specifieke groepen. Dit geeft een mogelijkheid om de rechtvaardigheid en ook de implementeerbaarheid van een maatregel te beoordelen. In zijn algemeenheid kan de uitkomst van een financiële analyse niet gebruikt worden om het effect van de maatregel op het land als totaal te evalueren. Daarvoor is nodig een nationaal economische analyse waarbij er niet gekeken wordt naar specifieke groepen, maar waarbij het effect van de maatregel op het land als totaal wordt beschouwd. Dit betekent dat bepaalde inkomensoverdrachten (subsidies en belastingen) tussen groepen niet worden meegenomen in de economische kosten omdat die geen invloed hebben op het land als totaal, maar alleen verschuivingen betreffen tussen groepen binnen het totaal. In theorie wordt bij een economische analyse dan ook gewerkt met prijzen die alleen maar een reflectie zijn van de schaarsteverhoudingen (schaduwprijzen). De kosten voor het land zijn dan ook economische kosten waarbij ook hier weer geldt dat het netto economische kosten betreft. Economische kosten zijn van belang omdat deze kosten het effect aangeven van een reductiemaatregel op Nederland als totaal en dus richtinggevend zijn voor een vergelijking van reductiemaatregelen onderling. De reductieopties gerangschikt naar nationaal economische kosten geeft de aanbodcurve van reductieopties voor een land. Nationaal economische kosten en financiële kosten zijn dus verschillende begrippen die verschillende soorten informatie geven. Bij reductieopties in Nederland is van belang voor de Nederlandse overheid het effect van de opties voor Nederland als totaal (nationaal economische kosten), maar ook de verdeling van de lasten over de verschillende groepen (financiële kosten van groepen).voor het opstellen van een emissiereductieprogramma in Nederland is dus informatie zowel van de nationaal economische kosten als de financiële kosten relevant. ECN-C

8 Bij reductieopties in het buitenland is voor de Nederlandse overheid uiteraard primair van belang wat de kosten zijn om reductie-eenheden (permits) te verwerven, ofwel wat de prijs is van een permit. De Nederlandse overheid is in deze situatie een specifieke groep en geïnteresseerd in de financiële kosten voor die groep. De economische kosten van reductieopties in het buitenland zijn voor de Nederlandse overheid van minder belang. Echter, ook in het buitenland wordt het aanbod van reductieopties gegeven door de nationaal economische kostencurve en deze aanbodcurve bepaalt vervolgens, in combinatie met de vraag, de prijs van een permit. 8 ECN-C

9 3. ECONOMISCHE REDUCTIEKOSTEN IN BINNEN- EN BUITENLAND Een belangrijk resultaat van de drie studies betreft de nationaal economische kostencurve voor emissiereductie opties. Deze curve geeft aan de kosten per vermeden ton CO 2 van verschillende reductieopties, waarbij de opties zijn geordend van de laagste economische kosten tot de hoogste economische kosten. De incrementele kostencurve gebaseerd op economische kosten kan dan ook gezien worden als de aanbodcurve van emissiereductieopties. De economische kostencurven zoals opgesteld voor Nederland, Midden- en Oost-Europa en de niet-annex I 2 landen zijn weergegeven in Figuur 3.1 en 3.2. Het betreft hier alleen het reductiepotentieel waarvan de kosten per ton CO 2 liggen tussen USD -50 en USD In tegenstelling tot Midden- en Oost-Europa en de niet-annex I landen, zijn bij de inventarisatie van reductieopties in Nederland ook de niet-co 2 broeikasgassen meegenomen. Daarom zijn in Figuur 3.1 voor Nederland twee kostencurven gepresenteerd, Nederland-CO 2 (alleen CO 2 en dus vergelijkbaar met niet-annex I en Central- and Eastern Europe) en Nederland-GHG (alle broeikasgassen). In de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid deel I is aangegeven dat de intentie is om van de totaal vereiste reductie van 50 Mton op jaarbasis, 50% in het binnenland te realiseren en 50% in het buitenland. Figuur 3.1 geeft aan dat bij 25 Mton de marginale kosten (kosten van de laatste ton reductie) circa USD 15 bedragen. Echter, het uiteindelijke pakket van maatregelen waarvoor gekozen is in de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid deel I bevat ook reductieopties met kosten duidelijk hoger dan USD 15 (bijvoorbeeld energiebesparing bestaande woningen USD 60/ton, duurzame energie USD 50/ton, N 2 O-emissies autokatalysatoren USD 38/ton). Hieruit blijkt dat ook andere dan kostenaspecten een rol spelen bij de uiteindelijke beleidskeuzen 2 Niet-Annex I landen zijn de landen die in het Kyoto Protocol geen reductiedoelstelling opgelegd hebben gekregen. Dit zijn voornamelijk de ontwikkelingslanden. 3 Kosten en prijzen zijn in dit rapport omgerekend naar 1990 USD. ECN-C

10 Nederland-CO Reductiekosten [US dollar per ton] Nederland-GHG Reductiepotentieel (Mton CO equivalent) Figuur 3.1 Nationaal economische kostencurven voor Nederland De reductiepotentiëlen in Midden- en Oost-Europa en in de niet-annex I landen zijn van een andere orde van grootte dan in Nederland en vandaar dat deze curven in een aparte figuur zijn weergegeven met Gton als eenheid op de X-as. Om toch een idee te krijgen van de verhoudingen tussen de reductiepotentiëlen in binnen- en buitenland is in Figuur 3.2 ook de Nederland- CO 2 curve weergegeven Nederland-CO Centraal en-oost Europa 10 Niet-Annex I Reductiepotentieel [Gigaton CO equivalent ] Figuur 3.2 Nationaal economische kostencurven voor Midden- en Oost-Europa, de niet-annex I landen en Nederland Reductieopties in Midden- en Oost-Europa en in de niet-annex I landen verschillen van die in Nederland in de zin dat voor het buitenland alleen die opties zijn meegenomen die gekwalificeerd kunnen worden als CDM- of JI-project. Er moet dan sprake zijn van inzet van technologie en reductiemogelijkheden gericht op het beïnvloeden van het gedrag vallen hier niet onder. 10 ECN-C

11 De belangrijkste kanttekeningen bij de economische kostencurven in Figuur 3.1 en 3.2 zijn 4 : In de kostencurven voor Midden- en Oost-Europa en voor de niet-annex I landen zijn de transactiekosten, ofwel de kosten die gemaakt moeten worden om het project daadwerkelijk van de grond te krijgen zoals projectidentificatie, haalbaarheidsstudies en monitoring, niet meegenomen. Deze kosten kunnen echter substantieel zijn. Voor Midden- en Oost-Europa worden deze kosten geschat op 13-20% van de investeringskosten. In het CDM-rapport staat beschreven het voorbeeld van het GEF Ilumex verlichtingsproject in Mexico waarbij de GEF-bijdrage 20% is van de totale investering (benadrukt moet worden dat deze 20% door onderhandelingen tot stand is gekomen en behalve de transactiekosten waarschijnlijk ook een stuk onderhandelingswinst bevat). In de kostencurve voor de niet-annex I landen is geen rekening gehouden met de kosten voor het mogelijk opzetten van een adaptatiefonds van waaruit adaptatieprojecten in niet- Annex I landen betaald kunnen worden. In de kostencurve voor de niet-annex I landen is geen rekening gehouden met de mogelijkheid tot banking van CERs gedurende de periode Dit heeft echter wel een aanzienlijk effect op het potentieel. Veronderstel de situatie waarbij in het jaar 2000 een project met een minimale looptijd van 13 jaar en een jaarlijkse reductie van 1 ton CO 2 wordt gerealiseerd. Dit project genereert zonder banking een reductie van 5 ton CO 2 in de eerste budgetperiode. Met banking geeft dit project een reductie in de eerste periode van = 14 ton CO 2. In de kostencurven is de totale levensduur van de optie als uitgangspunt genomen. Deze levensduur gaat voor de meeste opties voorbij de eerste budgetperiode, dus impliciet is aangenomen dat reductie-eenheden gegenereerd na 2012 mee gaan tellen voor de volgende budgetperiode. Het is echter nog volstrekt onduidelijk wat er na 2012 gaat gebeuren en formeel kunnen alleen die reductie-eenheden meegeteld worden die tussen 2008 en 2012 (bij JI) of tussen 2000 en 2012 (bij CDM) gegenereerd worden. Uitgaande van een gemiddelde economische levensduur van 15 jaar voor reductieopties, betekent dit voor JI dat de kosten een factor 3 hoger worden als alleen gekeken wordt naar de periode De kostencurve voor de niet-annex I landen is opgebouwd uit informatie van 24 landen. In 1995 bedroeg de totale CO 2 -uitstoot van deze groep van 24 landen ongeveer 67% van de totale uitstoot van alle niet-annex I landen. De resultaten van de 24 landen zijn vervolgens simpel geëxtrapoleerd door te vermenigvuldigen met een factor 100/67 om te komen tot een schatting van het potentieel in alle niet-annex I landen. De kostencurve voor Midden- en Oost-Europa is gebaseerd op EFOM model simulaties voor enkele Oost-Europese landen en studies naar het reductiepotentieel aan de vraagzijde (OECD, 1996). Observaties naar aanleiding van Figuur 3.1 en De curven in Figuur 3.1 en 3.2 geven de reductieopties aan in de energiesector naar oplopende economische kosten per vermeden ton CO 2. De curven kunnen derhalve beschouwd worden als aanbodcurven voor reductieopties. De kostencurven verschuiven naar boven als additionele kosten zoals transactiekosten en kosten voor een adaptatiefonds worden meegenomen. De kostencurve voor de niet-annex I landen verschuift naar beneden als ook banking wordt meegenomen. Figuur 3.1 laat duidelijk zien dat voor Nederland het meenemen van opties voor niet-co 2 gassen de kostencurve naar beneden doet verschuiven. Voor Oost- Europa en niet-annex I landen zijn niet-co 2 gassen niet meegenomen maar lopend onderzoek op dit gebied suggereert dat voor deze regio s een zelfde beeld ontstaat als voor Nederland. 4 Een volledig overzicht van alle beperkingen en aannamen die gebruikt zijn om tot de nationale economische kostencurven te komen zijn beschreven in de rapportages van de afzonderlijke studies. ECN-C

12 2. Het geïdentificeerde reductiepotentieel in Nederland voor de kostenrange tot USD 50 per ton CO 2 bedraagt circa 55 Mton voor alle opties en circa 40 Mton voor alleen de CO 2 - gerelateerde opties. Voor Nederland zijn de geïdentificeerde no regret opties alle CO 2 - gerelateerde opties. In de positieve kostenrange tot circa USD 10 betreft het enkel niet-co 2 reductieopties. In de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid deel I is vastgesteld dat 25 Mton reductie in het binnenland zal plaatsvinden. Dit komt overeen met een marginaal kostenniveau (kosten van de laatste ton reductie) van ongeveer USD 15 per ton CO 2. Voor het vaststellen van het basispakket van maatregelen om tot deze reductie te komen is niet alleen gekeken naar de kosten maar zijn ook andere aspecten meegenomen. Dit heeft ertoe geleid dat het basispakket ook reductieopties bevat die duurder zijn dan USD 15 per ton CO 2 waardoor de gemiddelde pakketkosten uitkomen op ongeveer USD 20 per ton CO 2. Zou eventueel de tweede 25 Mton ook in Nederland gerealiseerd worden, dan zouden de gemiddelde kosten van dit additionele pakket circa USD 30 per ton CO 2 bedragen met de kosten van de laatste ton CO 2 op USD 45. Dit geeft een maatstaf bij het analyseren van opties in het buitenland. 3. Het geïdentificeerde potentieel in Midden- en Oost-Europa bedraagt bijna 2000 Mton. Hiervan is circa 800 Mton aangemerkt als no regret. Het geïdentificeerde potentieel in de positieve kostenrange tot USD 15 per ton CO 2 is ongeveer 200 Mton. 4. Het geïdentificeerde potentieel in de niet-annex I landen bedraagt circa 2400 Mton, waarvan circa 850 Mton met negatieve kosten. In de positieve kostenrange tot USD 15 per ton CO 2 is circa 950 Mton geïdentificeerd. 12 ECN-C

13 4. FINANCIËLE REDUCTIEKOSTEN IN HET BUITENLAND In Hoofdstuk 3 zijn de nationaal economische kostencurven gepresenteerd. Voor reductieopties in Nederland vormt deze curve een belangrijke leidraad bij het samenstellen van een pakket van maatregelen om tot de gewenste reductieomvang te komen. Voor reductieopties in het buitenland zijn het niet zozeer de kosten die relevant zijn voor de Nederlandse overheid, maar de prijs die betaald moet worden om reductie eenheden (permits) te kopen. Deze prijs kan verschillen van de kosten die nodig zijn om de reductie eenheid te realiseren en deze prijs vormt de financiele kosten voor de Nederlandse overheid om permits te verwerven. Ter illustratie kan een vergelijking gemaakt worden met de internationale oliehandel. De kosten van de exploitatie van olie zijn heel verschillend in de verschillende olieproducerende landen (Golfstaten USD 2/barrel, Venezuela USD 7/barrel, Noord-Amerika USD 11/barrel). Toch heeft de consument te maken met maar één wereldmarktprijs voor olie. Deze prijs komt tot stand door de vraag-aanbod verhoudingen in de wereld en door de marktvorm. Voor permits geldt in principe hetzelfde. Alhoewel de kosten van permits verschillend zijn, zal er uiteindelijk één wereldmarktprijs voor permits ontstaan, onafhankelijk of deze permits nu worden gegenereerd in Oost-Europa of in de niet-annex I landen. Ook hier spelen vraag en aanbod een grote rol en ook hier is de marktvorm van belang bij de prijsvorming. De wereldmarktprijs bepaalt vervolgens via de economische kostencurven per land waar en hoeveel er gereduceerd zal worden. In dit hoofdstuk wordt volgens bovenstaand theoretisch model een eerste aanzet gegeven om te komen tot de bepaling van een wereldmarktprijs voor reductieopties. Benadrukt moet worden dat het een theoretisch model betreft met nog zeer beperkte praktische relevantie. Het is met name bedoeld als referentie bij een verdere uitwerking en precisering van de prijs van permits. Het wereldaanbod van reductieopties wordt gevormd door een aggregatie van de aanbodcurven (nationaal economische kostencurven) zoals die zijn weergegeven in Figuur 3.2 en de aanbodcurven van de overige Annex I-landen 5. De geaggregeerde wereldaanbodcurve is gegeven in Figuur 4.2. Omdat onduidelijk is in hoeverre de no regret opties meegenomen kunnen worden is in Figuur 4.2 de wereldaanbodcurve gegeven met no regret opties en zonder no regret opties. De totale vraag vanuit de Annex I-landen komt uit de Kyoto-doelstelling voor de verschillende landen en bedraagt ongeveer 2400 Mton CO 2 -equivalent 6. Deze vraag is uiteraard sterk afhankelijk van het referentiescenario (business as usual) dat verondersteld wordt. In Figuur 4.1 zijn de referentiescenario s die gebruikt zijn in dit rapport gegeven als index ten opzichte van 1990 voor de niet-annex I landen, de OECD-landen en de overige Annex I-landen. 5 Een deel van het aanbod wordt ook gevormd door de hot air van die landen waarbij de referentie beneden de Kyoto-doelstelling ligt. De hot air is in deze analyse niet meegenomen omdat het nog onduidelijk is of dit wel wordt toegestaan. 6 De vraag wordt bepaald door het verschil tussen het referentieniveau in 2010 en het Kyoto-niveau in ECN-C

14 Niet-Annex I OECD Figuur 4.1 Baseline scenario s voor niet-annex I, OECD en over Annex I Wereldwijde CO 2 -uitstoot in 1990 bedroeg circa 19,9 Gton CO 2 -equivalent (OECD 49%, overig Annex I 21% en niet-annex I 30%). Volgens het referentiescenario (zonder klimaatbeleid) zal dit in 2010 zijn toegenomen tot circa 28,8 Gton CO 2 -equivalent (OECD 40%, overig Annex I 14% en niet-annex I 46%). [USD/ton] vereiste reductie zonder 'no-regret' [Mton] met 'no-regret' Figuur 4.2 Geaggregeerde economische kostencurve voor de wereld als totaal De vraag-aanbod analyse op wereldschaal leidt tot een evenwichtsprijs in de range van USD4 tot USD 15 per ton CO 2, afhankelijk van of de no regret opties wel of niet worden meegenomen. De volgende kanttekeningen zijn van belang bij de interpretatie van Figuur 4.2: De kanttekeningen zoals die in Hoofdstuk 3 gemaakt zijn voor de nationale economische kostencurven gelden uiteraard ook voor de mondiale kostencurve. In bovenstaande analyse is uitgegaan van een markt van volledige mededinging. Omdat er bij reductie van emissies op wereldschaal sprake is van een klein aantal grote aanbieders (China, India, Rusland) en ook een klein aantal grote vragers (Amerika), lijkt het aannemelijk dat in de praktijk een zekere vorm van kartelvorming zal gaan plaatsvinden. De internationale oliemarkt is ook hier een goed voorbeeld van wat kartelvorming voor effect kan hebben op de prijsvorming. 14 ECN-C

15 Een markt van volledige mededinging veronderstelt een volledig transparante markt voor iedere actor. Als een dergelijke situatie zich al zal voordoen, dan zal het toch vele jaren duren en zeker niet voor de eerste budgetperiode gerealiseerd zijn. Er lijkt dus winst te behalen voor die actoren die snel handelen en als eerste het goedkope potentieel vastleggen. Wel is het zo dat daarmee extra risico gelopen wordt als dit gebeurt voordat er internationale overeenstemming is over de concrete uitwerking van de flexibele instrumenten. ECN-C

16 5. DE ALTERNATIEVE TOP-DOWN BENADERING De analyse zoals beschreven in de Hoofdstukken 3 en 4 is gebaseerd op een methode waarbij de nadruk sterk ligt op de technologie. Reductiepotentiëlen worden bepaald aan de hand van technologieën die ingezet kunnen worden en kosten zijn direct gerelateerd aan de specifieke technologie. Deze zogenaamde bottom-up benadering geeft dus niet alleen aan hoeveel, maar ook hoe reducties gerealiseerd kunnen worden. In deze methode worden de interacties tussen de verschillende energie subsectoren (elektriciteit, olie, gas) wel meegenomen maar geen aandacht wordt besteed aan mogelijke interacties tussen maatregelen genomen in de energiesector en de andere economische sectoren Ook mogelijke interacties tussen de Annex I-landen en de niet- Annex I landen worden niet meegenomen in de bottom-up modellen. Deze interacties kunnen echter aanzienlijk zijn. Maatregelen in de Annex I-landen om de Kyoto doelstelling te realiseren kunnen leiden tot andere prijsverhoudingen, wat vervolgens op mondiale schaal weer kan leiden tot andere concurrentieverhoudingen. De interacties tussen de energiesector en de overige economische sectoren en tussen de Annex I en niet-annex I landen kunnen beschreven worden door middel van een economisch algemeen evenwichtsmodel, ook wel genoemd een top-down model. De kracht van top-down modellen is dus dat de economische relaties tussen sectoren en landen (regio s) beschreven worden, maar het technologische detail van het reductiepotentieel is in deze modellen duidelijk minder dan bij bottom-up modellen. Economisch georiënteerde top-down modellen en technologisch georiënteerde bottom-up modellen komen uiteindelijk uit bij hetzelfde punt: de wereldmarktprijs van permits. Echter, door het verschil in aanpak kan de uitkomst ook verschillend zijn. Vandaar dat in dit hoofdstuk een overzicht wordt gegeven van de resultaten van top-down modellen zoals die zijn gepresenteerd en geëvalueerd door het Stanford Energy Modeling Forum, door het MIT en door de ADB. Van belang is om op te merken dat ook voor de top-down modellen de kanttekeningen zoals gemaakt in Hoofdstuk 3 ten aanzien van de transactiekosten, banking, adaptatiefonds en de periode waarover credits gegenereerd kunnen worden relevant zijn. Stanford Energy Modeling Forum Het Stanford Energy Modeling Forum (EMF) heeft elf teams van onderzoekers bij elkaar gebracht die op basis van gemeenschappelijke uitgangspunten modelanalyses hebben uitgevoerd. Alle gebruikte wereldmodellen zijn min of meer als top-down modellen te classificeren. Met elk model zijn de volgende Kyoto-cases voor het jaar 2010 doorgerekend: geen emissiehandel, Annex I handel en wereldwijde handel (Weyant and Hill, 1999). De eerste conclusie die genoemd kan worden is dat vrijwel alle model teams de case met volledige wereldwijde emissiehandel niet als een realistisch uitkomst van het huidige onderhandelingsproces zien. Deze case werd puur gezien als een benchmark scenario. De berekende evenwichtsprijs lag bij 10 van de 11 modellen tussen de USD 6 en USD 12 per ton CO 2. In een situatie met alleen Annex I emissiehandel tendeert de prijs (voor 8 van de 11 analyses) naar een niveau tussen USD 15 en USD 35 per ton CO 2. Opgemerkt moet worden dat niet-co 2 broeikasgassen, sinks en transactiekosten in geen van de hiergenoemde analyses zijn meegenomen. Tevens wordt uitgegaan van een perfecte markt voor emissiepermits zonder aanbodbeperkingen (Jepma, 1999). 16 ECN-C

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 April 2004 ECN-C--04-040 MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 Overzicht kosten en mogelijke verbeteringen in de monitoring P.G.M. Boonekamp J.P.M. Sijm R.A. van den Wijngaart, RIVM Verantwoording

Nadere informatie

Verplichting voor duurzame elektriciteit in Nederland

Verplichting voor duurzame elektriciteit in Nederland Verplichting voor duurzame elektriciteit in Nederland Verkenning van mogelijkheden en randvoorwaarden X. van Tilburg J.C. Jansen M.A. Uyterlinde S.M. Lensink ECN-E--06-038 December 2006 Verantwoording

Nadere informatie

Investeren in een duurzaam-veilig wegverkeerssysteem

Investeren in een duurzaam-veilig wegverkeerssysteem Investeren in een duurzaam-veilig wegverkeerssysteem F.Poppe R-98-S8 Investeren in een duurzaam-veilig wegverkeerssysteem Is dat te organiseren? R-98-58 F.Poppe Leidschendam, 1999 Stichting Wetenschappelijk

Nadere informatie

DE BIJDRAGE VAN DUURZAME ENERGIE IN NEDERLAND TOT 2020

DE BIJDRAGE VAN DUURZAME ENERGIE IN NEDERLAND TOT 2020 SEPTEMBER 1999 ECN-C--99-053 DE BIJDRAGE VAN DUURZAME ENERGIE IN NEDERLAND TOT 2020 J.R. Ybema P. Kroon T.J. de Lange G.J. Ruijg ECN-C--99-053 1 Abstract The Dutch Government aims to increase the contribution

Nadere informatie

EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland

EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland Bert Daniëls (ECN) Robert Koelemeijer (PBL) Francesco Dalla Longa (ECN) Gerben Geilenkirchen (PBL) Jamilja van der Meulen (ECN) Koen Smekens (ECN)

Nadere informatie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie De Laka-bibliotheek Dit is een pdf van één van de publicaties in de bibliotheek van Stichting Laka, het in Amsterdam gevestigde documentatie-

Nadere informatie

Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee. Mogelijkheden en beperkingen van MKBA s

Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee. Mogelijkheden en beperkingen van MKBA s Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee Mogelijkheden en beperkingen van MKBA s Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming

Nadere informatie

Evaluatienota Klimaatbeleid 2005. Onderweg naar Kyoto

Evaluatienota Klimaatbeleid 2005. Onderweg naar Kyoto Evaluatienota Klimaatbeleid 2005 Onderweg naar Kyoto Een evaluatie van het Nederlandse klimaatbeleid gericht op realisering van de verplichtingen in het Protocol van Kyoto Inhoudsopgave Evaluatienota Klimaatbeleid

Nadere informatie

Windenergie op de Noordzee Een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Annemiek Verrips, Hage de Vries, Ad Seebregts en Mark Lijesen

Windenergie op de Noordzee Een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Annemiek Verrips, Hage de Vries, Ad Seebregts en Mark Lijesen Windenergie op de Noordzee Een maatschappelijke kosten-batenanalyse Annemiek Verrips, Hage de Vries, Ad Seebregts en Mark Lijesen September 2005 Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM

Nadere informatie

EED besparingsbeleid voor gebouwen in andere EU-landen

EED besparingsbeleid voor gebouwen in andere EU-landen EED besparingsbeleid voor gebouwen in andere EU-landen Inventarisatie en analyse voor BZK P.G.M. Boonekamp B. Jablonska M. Menkveld Juli 2013 ECN-E--13-040 Verantwoording Dit rapport is opgesteld als onderdeel

Nadere informatie

Ex-post evaluatie Energie Investeringsaftrek (EIA)

Ex-post evaluatie Energie Investeringsaftrek (EIA) Amsterdam, juli 2007 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Ex-post evaluatie Energie Investeringsaftrek (EIA) Rob Aalbers Barbara Baarsma Peter Berkhout Simon Bremer Matthijs Gerritsen Michiel

Nadere informatie

Gevolgen van klimaatbeleid voor de Vlaamse arbeidsmarkt

Gevolgen van klimaatbeleid voor de Vlaamse arbeidsmarkt Gevolgen van klimaatbeleid voor de Vlaamse arbeidsmarkt IDEA Consult in samenwerking met ECORYS Nederland Valentijn Bilsen Stephanie Devisscher Debbie Sanders Katrien Van Dingenen Koen Rademaekers (ECORYS

Nadere informatie

Energie- en CO 2 -besparing door elektronisch factureren

Energie- en CO 2 -besparing door elektronisch factureren Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO-rapport 35175 Energie- en CO 2 -besparing door elektronisch factureren

Nadere informatie

EVALUATIE VAN INFRASTRUCTUURPROJECTEN LEIDRAAD VOOR KOSTEN-BATENANALYSE

EVALUATIE VAN INFRASTRUCTUURPROJECTEN LEIDRAAD VOOR KOSTEN-BATENANALYSE EVALUATIE VAN INFRASTRUCTUURPROJECTEN LEIDRAAD VOOR KOSTEN-BATENANALYSE Carel J.J. Eijgenraam* Carl C. Koopmans* Paul J.G. Tang* A.C.P. (Nol) Verster** * Centraal Planbureau ** Nederlands Economisch Instituut

Nadere informatie

MNP Rapport 500083003/2006 Micro-warmtekracht en de virtuele centrale Evaluatie van transities op basis van systeemopties

MNP Rapport 500083003/2006 Micro-warmtekracht en de virtuele centrale Evaluatie van transities op basis van systeemopties MNP Rapport 500083003/2006 Micro-warmtekracht en de virtuele centrale Evaluatie van transities op basis van systeemopties H.E. Elzenga, J.A. Montfoort, J.P.M. Ros Contact: Johanna Montfoort Nationale Milieubeleidsevaluatie

Nadere informatie

Prijsbeleid voor een versnelde energietransitie

Prijsbeleid voor een versnelde energietransitie Prijsbeleid voor een versnelde energietransitie Ecofys Netherlands BV Kanaalweg 16-G P.O. Box 8408 3503 RK Utrecht The Netherlands T: +31 (0) 30 66 23 300 F: +31 (0) 30 66 23 301 E: info@ecofys.com W:

Nadere informatie

Een wetenschappelijke analyse van de beleidspraktijk in Nederland

Een wetenschappelijke analyse van de beleidspraktijk in Nederland &( CE 2SORVVLQJHQÃYRRU Oplossingen voor PLOLHXÃHFRQRPLH milieu, economie HQÃWHFKQRORJLH en technologie Oude Delft 180 2611 Oude HH Delft Delft 180 tel: 015 2611 2 150 HH Delft 150 fax: tel: 015 2 150151

Nadere informatie

Duurzame energie naar 16 procent

Duurzame energie naar 16 procent Duurzame energie naar 16 procent Amsterdam, mei 2013 In opdracht van Greenpeace Duurzame energie naar 16 procent Kosten en baten van een ambitieus energieprogramma Bert Tieben Roetersstraat 29-1018 WB

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) 1. Advies 2 over de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) 1. Advies 2 over de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto Advies over de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) 1 Advies 2 over de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto Advies op eigen

Nadere informatie

Amsterdam, november 2007 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken. MKBA Gasopslag. Rob Aalbers Michiel de Nooij Joost Poort

Amsterdam, november 2007 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken. MKBA Gasopslag. Rob Aalbers Michiel de Nooij Joost Poort MKBA Gasopslag Amsterdam, november 2007 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken MKBA Gasopslag Rob Aalbers Michiel de Nooij Joost Poort Roetersstraat 29-1018 WB Amsterdam - T (+31) 20 525

Nadere informatie

EBN / Gasunie advies April 2010. Co 2 transport- en opslagstrategie

EBN / Gasunie advies April 2010. Co 2 transport- en opslagstrategie 2 5 8 3 6 9 1 4 7 2 5 8 3 6 9 1 4 7 2 5 8 3 6 9 1 4 7 2 5 8 3 6 9 EBN / Gasunie advies April 2010 1 4 7 2 5 8 3 6 9 1 4 7 2 5 8 3 6 9 1 4 7 2 5 8 3 6 9 1 4 7 2 5 8 3 6 9 1 4 7 2 5 8 3 6 9 1 4 7 2 5 8 3

Nadere informatie

Update NO x -emissies en reductieopties van kleine bronnen in het SE- en GE-scenario. P. Kroon

Update NO x -emissies en reductieopties van kleine bronnen in het SE- en GE-scenario. P. Kroon Update NO x -emissies en reductieopties van kleine bronnen in het SE- en GE-scenario P. Kroon ECN-E--07-027 Januari 2007 Verantwoording Deze notitie is opgesteld ten behoeve van het Milieu- en Natuurplanbureau

Nadere informatie

Marktimpactanalyse flexibiliteit carry-over biobrandstoffen

Marktimpactanalyse flexibiliteit carry-over biobrandstoffen Marktimpactanalyse flexibiliteit carry-over biobrandstoffen Eindrapport Opdrachtgever: Agentschap NL Rotterdam, 30 november 2012 Marktimpactanalyse flexibiliteit carry-over biobrandstoffen Eindrapport

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven Nieuwsbrief Milieu & Economie Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven JAARGANG 21 NUMMER 4 SEPTEMBER 2007 INHOUD OVERHEID 4.1 Energie- en klimaatbeleid kabinet ( Schoon en Zuinig ) geeft forse maar onzekere

Nadere informatie

Berekening van externe kosten van emissies voor verschillende voertuigen

Berekening van externe kosten van emissies voor verschillende voertuigen CE Delft Oplossingen voor Oplossingen voor milieu, economie milieu, economie en technologie en technologie Oude Oude Delft 180 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 tel: fax: 015 2 150 151

Nadere informatie

Monitoring en observatoria van voedselprijzen. Een verkenning van kosten en effecten

Monitoring en observatoria van voedselprijzen. Een verkenning van kosten en effecten Monitoring en observatoria van voedselprijzen Een verkenning van kosten en effecten Monitoring en observatoria van voedselprijzen Een verkenning van kosten en effecten Elsje Oosterkamp Katja Logatcheva

Nadere informatie

Definitief rapport van de commissie «ENERGIE 2030»

Definitief rapport van de commissie «ENERGIE 2030» Analyse door Inter-Environnement Wallonie, Inter-Environnement Bruxelles, Bond Beter Leefmilieu, Brusselse Raad voor het Leefmilieu, Greenpeace, WWF, APERe, Amis de la Terre en Friends of the Earth Flanders

Nadere informatie

Verkenning milieueffecten van de D66- tegenbegroting 2010

Verkenning milieueffecten van de D66- tegenbegroting 2010 Verkenning milieueffecten van de D66- tegenbegroting 2010 Beleidsstudies Verkenning milieueffecten van de D66-tegenbegroting 2010 H.E. Elzenga, S. Kruitwagen, A. Hoen, M. van den Berg, H.W.B. Bredenoord,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 800 Maatregelen op het gebied van autobelastingen («Autobrief») Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 ENERGIERAPPORT 1999 15 november 1999 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Het Decor 1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 Hoofdstuk 2: Energie, een zekere voorziening 2.1 Inleiding

Nadere informatie