4 havo = Blok 1 Wij en onze keuzes Woorden rond het thema 1 autonome (consumenten) = die zelf willen beslissen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4 havo = Blok 1 Wij en onze keuzes Woorden rond het thema 1 autonome (consumenten) = die zelf willen beslissen"

Transcriptie

1 4 havo = Blok 1 Wij en onze keuzes Woorden rond het thema 1 autonome (consumenten) = die zelf willen beslissen 2 cliëntelisme = politieke klantenbinding 3 opties (van een mobiele telefoon) = keuzemogelijkheden 4 dwingeland = tiran 5 (zich) exclusief (op iets richten) = uitsluitend 6 gediversifieerde (producten) = gevariabiliseerd, verschillend gemaakt 7 fact of live = iets wat bij het leven hoort 8 gewettigd zijn = verantwoord zijn 9 (iemands) ego = zelfbewustzijn 10 in het gareel = in bedwang 11 infantiliseren = als een kind worden 12 een intellectueel = iemand met een hoge algemene ontwikkeling, die veel nadenkt 13 lucratief = winstgevend 14 optimaal = zo goed mogelijk 15 paralyseren = verlammen 16 potentieel = mogelijk 17 de publieke sector = de gezamenlijke inwoners van een land 18 rationeel = met het verstand 19 talmen = treuzelen 20 transactiekosten = kosten die je maakt voordat je iets aanschaft 4 havo = Blok 2 Wij en onze vrijheid Woorden rond het thema 1 adagium = gezegde 2 cliëntelisme = (politieke) klantenbinding 3 diffuus = vaag 4 diversiteit = verscheidenheid, variatie 5 etniciteit = ras 6 familievete = langdurige vijandschap tussen families of leden van families 7 impliceren = (bovendien) inhouden 8 lobby = propaganda, steeds herhaald pleidooi (voor bijvoorbeeld een bedrijf of bedrijfstak) 9 metropool = wereldstad 10 multicultureel = uit verschillende culturen samengesteld 11 mythe = fabeltje (of sprookje) 12 parochiaal = van een bepaalde gemeenschap 13 populistisch = populair, de mensen tot ontevredenheid aanzettend 14 pregnant = scherp, duidelijk (dus niet: zwanger!!!!) 15 reflex = directe, onwillekeurige reactie op een zenuwprikkel 16 repressie = onderdrukking van vrijheid van meningsuiting en handelen (door bijv. een dictator) 17 retoriek = hoogdravende (en/of) nietszeggende taal 18 uniformiteit = eenvormigheid, gelijkvormigheid 4 havo = Blok 3 Wij en onze gezondheid Woorden rond het thema 1 (behoud van) biodiversiteit = biologische verscheidenheid 2 compenseren = goedmaken 3 (iets) correleert (met iets anders) = vertoont onderlinge samenhang 4 corruptie = omkoping 5 effectiviteit = doeltreffendheid 6 hedonist = genotzoeker 7 in de marge = aan de rand 8 incidentele (onderzoeken) = af en toe plaatsvindend 9 in de internationale context = internationaal gezien 10 (kritische) zelfreflectie = nadenkend over je eigen gedrag 11 (landbouw)areaal = gebied 12 preciseren = precies omschrijven 13 preventie = voorkoming (ervoor zorgen dat iets niet gebeurt) 14 psychosomatische (klachten) = door geestelijke factoren veroorzaakt in het lichaam 15 realistische visie = nuchtere kijk 16 relativeringsvermogen = het vermogen om het betrekkelijke van iets in te zien 17 van repliek dienen = een raak antwoord geven 18 scala (aan argumenten) = reeks 19 seculariserend (Nederland) = zich ontwikkelend van geestelijk (kerkelijk) naar wereldlijk (dus: zich van de kerk afkerend, ontkerkend ) 20 secundaire (arbeidsvoorwaarden) = op de tweede plaats komend (primair = op de eerste plaats komend) 21 stereotiep = onveranderlijk 22 (een) synthetisch (product) = kunstmatig vervaardigd 23 transparantie = doorzichtigheid (waardoor zichtbaar wordt hoe iets, bijvoorbeeld, beleid in elkaar zit) 24 zelfreguleringscode = (het) zelf opstellen van regels

2 4 havo = Blok 4 Wij en de media Woorden rond het thema 1 accountmanager = medewerker van bedrijf of bank die adviseert over o.a. geldbeleggingen 2 cybervandaal = iemand die via de computer zaken vernielt 3 decoderen = ontcijferen 4 domein = (geestelijk) terrein 5 duaal omroepstelsel = tweeledig omroepbestel (met publieke omroepen - op Ned 1 t/m 3 zoals TROS, AVRO, KRO - en commerciële omroepen - zoals RTL4, RTL5, SBS6, etc.) 6 duiding = achtergrondinformatie (waarmee iets verklaard kan worden) 7 imago = iets wat bij het leven hoort 8 ingeboet hebben = aan betekenis verloren hebben 9 instantie = overheidsinstelling 10 ombudsman = ambtenaar bij wie je als burger een klacht over de overheid kunt indienen 11 personaliseren = een persoonlijk karakter geven 12 populatie = verzameling, groep 13 stabiliseren = hetzelfde blijven (dus: niet veranderen) 14 (redactie)statuut = geheel van voorschriften waaraan men zich moet houden 15 survey = geregeld (terugkerend) onderzoek 16 technologie = toepassing van wetenschap in de techniek 17 traceren = opsporen 18 universeel = algemeen 4 havo = Blok 5 Wij en onze relaties Woorden rond het thema 1 arbeidsparticipatie = deelname aan het arbeidsproces 2 booming business = bloeiende handel 3 compromis = tussenoplossing 4 demografie = (het) in cijfers beschrijven van de bevolkingsopbouw en de bevolkingssamenstelling 5 dynamiek = snelheid waarmee iets verandert 6 expat = iemand die tijdelijk in het buitenland verblijft 7 geanimeerd = (zeer) levendig, opgewekt 8 geconditioneerd = met ingeprent gewoontegedrag 9 gepassioneerd = hartstochtelijk 10 heikel = moeilijk 11 katalysator = stimulator, bevorderaar 12 marchanderen = onderhandelen, schipperen 13 memoires = levensherinneringen 14 non-verbaal = zonder woorden te gebruiken 15 pedagoog = opvoedkundige 16 platonische (vriendschap) = zuiver geestelijk (niet lichamelijk, dus zonder seks) 17 socioloog = kenner van de maatschappij en wat daar allemaal in omgaat 18 theatraal = overdreven 19 versus = tegen, tegenover 20 virtueel = denkbeeldig, niet werkelijk/echt 4 havo = Blok 6 Wij en de cultuur Woorden rond het thema 1 archaïsch = verouderd 2 badinerend = licht spottend 3 cognitieve kennis = inhoudelijke kennis 4 complexiteit = ingewikkeldheid 5 connotatie = gevoelswaarde 6 consistent = gelijk (blijvend) 7 criterium = norm, maatstaf 8 educatief = opvoedend 9 elite = kleine groep van voorname, bevoorrechte mensen 10 gemeenplaats = afgezaagd woord 11 globaliseren = wereldwijd worden of maken 12 grafiek = prentkunst (houtsneden, etsen, etc.) 13 hiërarchie = rangorde van hoger en lager geplaatste personen 14 imperium = wereldrijk 15 integraal = volledig, alles omvattend 16 intellectueel = persoon die over de dingen van het leven nadenkt 17 intelligentsia = de gezamenlijke intellectuelen 18 mondiaal = over de hele wereld verspreid 19 neurotisch = ziekelijk zenuwachtig en angstig 20 paradoxaal = tegenstrijdig lijkend 21 passiviteit = (het) niets doen 22 reputatie = goede naam 23 sceptisch = twijfelend, bezwaren hebbend 24 snobisme = (het) doen alsof je veel weet van kunst en cultuur 25 specifiek = speciaal ergens op gericht

3 4 havo = Blok 7 Wij en het werk Woorden rond het thema 1 adrenaline = stof in je lichaam waardoor je hart sneller gaat kloppen bij angst of kwaadheid 2 ambitieus = eerzuchtig 3 contraproductief = nadelig voor de productie 4 de crux = het kernprobleem (waar alles om draait) 5 de ironie = het bespottelijke 6 euforie = juichstemming 7 fenomeen = verschijnsel 8 funest = zeer schadelijk 9 hallucinatie = zinsbegoocheling (als je iets denkt waar te nemen dat er in werkelijkheid niet is) 10 idylle = lieflijke situatie 11 issue = onderwerp 12 kwalificatie = benaming (iets een naam geven, waaruit een bepaalde waardering blijkt) 13 luciditeit = helderheid 14 natuurlijke reflex = spontaan opkomende/optredende reactie (waar je niet over nadenkt) 15 obsessie = dwanggedachte 16 procedure = gang van zaken 17 rigide = star, stijf, onbuigzaam 18 ritueel = (oud) gebruik, vaste handeling(en) 19 sisyfusarbeid = zwaar werk dat niets uithaalt 20 therapeutisch = geneeskundig

4 4 vwo, Blok 1 01 acclimatiseren = wennen aan een ander klimaat of andere omgeving 02 afficheren = rondbazuinen, te koop lopen 03 burn-out = lichamelijke en geestelijke klachten als gevolg van langdurige stress 04 correlatie = verband, onderlinge relatie 05 maatschappelijke differentiatie = verscheidenheid (het uiteenlopen) wat betreft de activiteiten van de mensen 06 domein = ruimte, gebied 07 dubbelmodaal = met twee keer het inkomen van de gemiddelde werknemer 08 goeroe = geestelijk leermeester 09 grafisch werk = schrijf- en tekenkunst (zoals prentkunst, kopergraveerkunst) 10 hausse = sterke toename 11 hedonisme = genotzucht 12 indicatie = aanwijzing 13 gemobiliseerde samenleving = samenleving waarin aan iedereen steeds meer eisen worden gesteld 14 Ni Dieu, ni maître = god noch meester (ik regel mijn zaken zelf wel) 15 ontzuiling = (het) zich losmaken van kerkelijk-politieke belangengroepen 16 opiaat = opium bevattend (slaap)middel 17 patriottisch = vaderlandslievend 17 pervers = verdorven, slecht 18 pseudo- = schijn- 19 reflectie = beschouwing, overdenking 20 statussymbool = zaak of bezit dat iemand maatschappelijk aanzien geeft 22 territorium = gebied 23 tranquillizer = kalmeringsmiddel 4 vwo, Blok 2 01 associëren = in de geest verbinden, aan iets doen denken 02 authentiek = echt, origineel 03 choqueren = aanstoot geven, schokken 04 culturele elite = kleine groep van bevoorrechte mensen op cultureel gebied 05 dimensie = element, bestanddeel 06 discours = conversatie 07 fenomeen = verschijnsel 08 figureren = een rol vervullen 09 folklorisme = het benadrukken van eigenaardigheden van een cultuur 10 format = formule, opzet 11 globalisering = het wereld worden 12 identiteit = eigen karakter, kenmerk(en) van een persoon of groep 13 ideologisch = het geheel van denkbeelden over mens en maatschappij betreffend 14 impliceren = bovendien inhouden 15 incorporeren = opnemen in een groter geheel, inlijven 16 juk = dwang, druk 17 make-overprogramma = programma waarin mensen een nieuw uiterlijk krijgen 18 moralistisch = te grote nadruk leggend op wat wel en wat niet mag 19 opportunist = iemand die handelt zonder bepaald beginsel en daarbij zijn eigen voordeel zoekt 20 parodiëren = bespottelijk maken door nabootsing 22 provoceren = uitlokken, uitdagen 23 rituele functie = taak om eigenschappen te herhalen en te benadrukken

5 5 vwo, Blok 1 Wij en onze keuzes Woorden rond het thema 01 basale vaardigheden = fundamentele vaardigheden, vaardigheden die aan iets ten grondslag liggen 02 bespiegeling = beschouwing 03 branche(organisatie) = (organisatie van een) bepaalde bedrijfstak 04 cerebraal = in / van de hersenen 05 dilemma = lastige keus tussen twee onaangename zaken 06 etniciteit = ras, etnische groep 07 faculteit = bestuurlijke eenheid voor een aantal nauw verwante vakgebieden 08 generalisering = veralgemening 09 inertie = daadloosheid, willoosheid 10 issue = veel besproken onderwerp 11 loungen = ontspanning zoeken door jonge, welgestelde mensen in een hip café met moderne ligbanken, luxe hapjes en drankjes en rustige muziek 12 manipuleren = mensen en situaties in een bepaalde richting dwingen 13 mantra = religieuze spreuk met bezwerende bedoeling in de hindoegodsdienst (en verwante geestelijke stromingen) 14 meewarig = medelijdend 15 paternalistisch = bevoogdend 16 postmodernisme = stroming in de filosofie (en de kunst) aan het eind van de twintigste eeuw waarin grote idealen als waarheid en echtheid, vooruitgang door techniek, hebben plaatsgemaakt voor relativisme en twijfel 17 prangende vraag = klemmende vraag, vraag die dringend beantwoord moet worden 18 pretenderen = beweren 19 reprimande = standje 20 respons = reactie 21 utilitarisme = theorie dat alleen het nut telt, nuttigheidsbeginsel 5 vwo, Blok 2 Wij en onze vrijheid - Woorden rond het thema 01 actieradius = afstand die een voertuig of (lucht)vaartuig kan afleggen zonder bij te moeten tanken 02 ambiance = omgeving 03 cultiveren = verbeteren, veredelen 04 desoriëntatie = (het) in verwarring brengen 05 fêteren = feestelijk onthalen 06 fulmineren = uithalen, tekeergaan 07 fundamentalisme = zeer orthodoxe (= streng in de leer) richting in christendom, islam en andere godsdiensten 08 gegeneerd = schaamte voelend 09 genocide = volkerenmoord 10 gewiekst = uitgekookt 11 gewoonheidsexercitie = oefening in het gewoon doen 12 harmonie = eensgezindheid 13 hypermobiliteit = de enorme mogelijkheden om je te verplaatsen 14 integriteit = onschendbaarheid 15 jovialiteit = hartelijkheid 16 ongebreideld = buitensporig, onbeheerst 17 pamflet = korte gedrukte tekst over een actueel onderwerp, schotschrift 18 pompeus = overdreven prachtig, luisterrijk 19 pragmatiek = zakelijkheid; zich houdend aan feiten 20 souperen = een (feestelijke) maaltijd gebruiken laat op de avond 21 structureel = blijvend 22 virtueel = innerlijk aanwezig 5 vwo, Blok 3 Wij en onze gezondheid - Woorden rond het thema 01 botulisme = vorm van vergiftiging 02 calvinistische ideeën = opvatting dat je hard moet werken en sober moet leven 03 compartiment = (onder)deel 04 curatieve zorg = medische verzorging gericht op het genezen van ziektes (to cure = genezen) 05 fotosynthese = vorming van koolhydraten uit koolzuur en water onder invloed van licht 06 genetische modificatie = verandering van erfelijk materiaal 07 in casu = in dit geval 08 in perspectief (zien) = in een breder verband (zien) 09 laxeermiddel = middel dat ontlasting (= poep) bevordert 10 MRI = scan met behulp van magnetic resonance imaging 11 objectiveerbaar = wetenschappelijk aantoonbaar (met controleerbare feiten) 12 obsoleet = verouderd 13 optiek = zienswijze, gezichtspunt 14 per definitie = uit de aard der zaak 15 psychobiologie = onderdeel van de biologie dat het verband tussen psyche en lichaam onderzoekt 16 rivaliserend = met elkaar wedijverend 17 scala = reeks 18 surrogaat = vervangingsmiddel (bijv. surrogaatkoffie) 19 veterinair = diergeneeskundig 20 vicieuze cirkel = gang van zaken waarbij men telkens terugkeert naar het vertrekpunt

VAN SOCIAAL NETWERK NAAR ASOCIAAL GEDRAG: CYBERPESTEN

VAN SOCIAAL NETWERK NAAR ASOCIAAL GEDRAG: CYBERPESTEN VAN SOCIAAL NETWERK NAAR ASOCIAAL GEDRAG: CYBERPESTEN Explorerend onderzoek naar hoe middelbare scholen met het maatschappelijke verschijnsel cyberpesten omgaan Bron afbeelding: http://www.examiner.com/article/will-a-30-day-sentence-remain-the-precedent-for-cyber-bullying

Nadere informatie

Interreligieuze communicatie

Interreligieuze communicatie Interreligieuze communicatie tussen christenen en moslims Cursusmap Verantwoording VERANTWOORDING Dit cursusmateriaal is ontwikkeld door mw. drs. Mijke Jetten, onder begeleiding van prof. dr. Chris Hermans,

Nadere informatie

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 De Hub 24 Hoofdstuk

Nadere informatie

Buigen of barsten? Hoofdstukken uit de geschiedenis van de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap in Nederland 1945-2000

Buigen of barsten? Hoofdstukken uit de geschiedenis van de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap in Nederland 1945-2000 Buigen of barsten? Hoofdstukken uit de geschiedenis van de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap in Nederland 1945-2000 Henk Beltman 1 Buigen of barsten? Hoofdstukken uit de geschiedenis van

Nadere informatie

Brieven Aan Mijn Vrienden. Silo

Brieven Aan Mijn Vrienden. Silo Brieven Aan Mijn Vrienden Silo Brief 1. Beste vrienden, Sedert enige tijd ontvang ik uit diverse landen brieven waarin mij wordt gevraagd om bepaalde thema's die ik in mijn boeken behandel, nader toe te

Nadere informatie

DE RECHTEN VAN DE SOEVEREINE MENS

DE RECHTEN VAN DE SOEVEREINE MENS De mens is maat van alle dingen. Van de dingen die zijn wat ze zijn en van de dingen die niet zijn wat ze niet zijn. Van de goden weet ik niets: niet dat ze bestaan en evenmin dat ze niet bestaan, of van

Nadere informatie

Leiderschap Themarapport

Leiderschap Themarapport Leiderschap Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole Donkers; Coen Faessen;

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Openingsfestival Brandstof 24 september.

Openingsfestival Brandstof 24 september. Openingsfestival Brandstof 24 september. Voordracht Joep Dohmen (UvH): de kunst van het improviseren. Hij had geen flauw benul van wie hij was en wat hij met zijn leven aan moest. Alles wat op zijn weg

Nadere informatie

Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey

Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey De basis Deze reader is kun je een spirituele reader noemen. Welke kwaliteiten heb ik in me, wat wil ik, wat kan ik,

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

Printversie Schoolgids. Evangelische basisschool het SchatRijk

Printversie Schoolgids. Evangelische basisschool het SchatRijk Printversie Schoolgids Evangelische basisschool het SchatRijk 2011 2012 Inhoudsopgave 2 Schoolgids Ebs het SchatRijk 2011-2012 1. Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), Met veel plezier presenteren

Nadere informatie

Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar

Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar Anke van Keulen Elly Singer met medewerking van Ana

Nadere informatie

Trainingen en workshops

Trainingen en workshops Trainingen en workshops 1. Balans in werk en privé Deze training is bestemd voor mensen die een onbalans ervaren in werk en privé. Bij het hervinden van de juiste balans ontstaat meer ontspanning en plezier

Nadere informatie

Goede zorg bij etnisch-culturele diversiteit

Goede zorg bij etnisch-culturele diversiteit Goede zorg bij etnisch-culturele diversiteit WOORD VOORAF Onze samenleving, en dus ook de zorgverlening, wordt almaar diverser en kleurrijker. De vraag naar goede zorg bij etnisch-culturele diversiteit

Nadere informatie

Spiral Dynamics integral en onze jeugd. Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. De vier kwadranten van Ken Wilber. 3. Spiral Dynamics

Spiral Dynamics integral en onze jeugd. Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. De vier kwadranten van Ken Wilber. 3. Spiral Dynamics Spiral Dynamics integral en onze jeugd (auteur: Leida Schuringa, werkzaam bij Leidraad leertrajecten 030 27 34 199, info@leidraad.com) Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. De vier kwadranten van Ken Wilber 3.

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Gidi Heynens Augustus, 2011

Gidi Heynens  Augustus, 2011 Gidi Heynens Collegekaartnummer: 2061696 Afstudeerscriptie aan de Academie Integrale Menswetenschappen SPSO Afstudeerrichting: Psychologie Afstudeerbegeleider: Ruud van Rijsingen Augustus, 2011 1 2 Voorwoord

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Hand-out behorende bij de training Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC

Nadere informatie

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Auteurs Hilda Barnhoorn Hanneke Vrielink Studiebegeleider Jan Moen MBHA, 2012 voor Marry, zonder jou is alles anders

Nadere informatie

De interculturele paradox 1

De interculturele paradox 1 De interculturele paradox 1 Bunnik NL 2007, Evelien van Asperen 2 Ph.D Inleiding De mens is een bijzonder wezen. Hij is in staat tot behulpzaamheid, maar evengoed tot onverdraagzaamheid. Heeft cultuur

Nadere informatie

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre Business trends: gevolgen voor organisatie en werk door Business Research Centre Colofon Deze publicatie is een uitgave van Hogeschool Inholland en is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

Kansen van een deugdenbenadering in het onderwijs

Kansen van een deugdenbenadering in het onderwijs Kansen van een deugdenbenadering in het onderwijs Lectorale rede, in verkorte vorm uitgesproken bij de installatie tot lector Morele vorming in het onderwijs aan de Gereformeerde Hogeschool te Zwolle op

Nadere informatie

Spiral Dynamics en het Regenboog project

Spiral Dynamics en het Regenboog project Spiral Dynamics en het Regenboog project Op initiatief van de gemeente Den Bosch is door de stichtingen Divers en Palet het Regenboog project ontwikkeld. Eind jaren 90 werd het probleem van loverboys zichtbaar

Nadere informatie

Het poreuze zelf. Eindexamen Nederlands vwo 2007-I. Tekst 1

Het poreuze zelf. Eindexamen Nederlands vwo 2007-I. Tekst 1 havovwo.nl Tekst 1 Het poreuze zelf 5 10 15 20 25 30 35 40 (1) Het huidige Nederlandse kabinet vindt het hoog tijd dat de burgers hun eigen verantwoordelijkheid nemen. De tijd van zielige verhalen is voorbij,

Nadere informatie

Mens en werk in een inclusieve samenleving

Mens en werk in een inclusieve samenleving Mens en werk in een inclusieve samenleving Van ik en jij naar wij Lia Hol September 2007 Leergang MVO ABK, Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen School of Management Inhoudsopgave Woord vooraf: vanwaar

Nadere informatie

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier]

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier] ~Flow~ en Massagetherapie Heb je het geduld om te wachten tot de modder zakt en het water weer klaar is? Kun je onbewogen blijven tot de juiste actie ontstaat door zichzelf? Lao Tze Minne van Woersem Eindopdracht

Nadere informatie