Ethisch handelen PwC s werkwijze Gedragscode

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.pwc.com/ethics Ethisch handelen PwC s werkwijze Gedragscode"

Transcriptie

1 Ethisch handelen PwC s werkwijze Gedragscode

2 Wij handelen professioneel. We zijn integer in ons zakendoen. De reputatie van onze klanten zowel als onze eigen reputatie houden we hoog. Mensen en het milieu behandelen we met respect. Wij handelen op een maatschappelijk verantwoorde manier. We werken samen en denken na over hoe we te werk gaan. We houden rekening met de ethische aspecten van onze handelingen. Dat alles noemen wij de PwC Experience, wat wij onder woorden brengen in onze Gedragscode. The PwC Experience 2

3 Wij handelen naar onze waarden Onze waarden: excellence, teamwork en leadership Excellence munt uit in wat je doet Wij doen wat wij beloven en leveren meer toegevoegde waarde dan van ons verwacht wordt. Wij munten uit door ons vermogen om te vernieuwen, kennis te ontwikkelen en snel te reageren. Teamwork werk oplossingen uit door samen te werken De beste oplossingen komen voort uit samenwerking met collega s en klanten. Echt teamwork veronderstelt sterke onderlinge relaties, wederzijds respect en interactie. Leadership werk inspirerend Onze klanten, onze werknemers en onze ideeën zijn Excellence toonaangevend. Leadership wordt gekenmerkt door durf, door persoonlijke integriteit Teamwork Leadership en door een visie die anderen inspireert en motiveert. 3

4 Gedragscode PwC 1 is een van s werelds meest vooraanstaande organisaties op het gebied van professionele dienstverlening. Als professionele adviseurs helpen wij onze klanten complexe problemen oplossen en wapenen we hen om waarde te creëren, risico s te beheren en de werking en resultaten van hun bedrijf of andere organisatie te verbeteren. Wij spelen een belangrijke rol in de werking van kapitaalmarkten overal ter wereld. We zijn trots op het feit dat onze diensten toegevoegde waarde bieden doordat ze de transparantie en het vertrouwen helpen vergroten en bedrijfsprocessen helpen stroomlijnen. Om te verwezenlijken wat we nastreven, moeten wij groeien en ons verder ontplooien, als individuele personen en als bedrijf. De belangrijkste waarden die ons helpen groeien, zijn excellence, teamwork en leadership. We voeren onze activiteiten uit binnen het kader van de geldende beroepsnormen en wet- en regelgeving evenals ons intern beleid. Wij zijn ons er echter van bewust dat niet alle gedrag binnen dit kader geregeld is. Daarom hebben wij daarnaast een Gedragscode voor alle medewerkers en organisaties van PwC. Deze Gedragscode is gebaseerd op onze waarden en tilt ze op een hoger niveau door ze naar de praktijk te vertalen; zo draagt ze bij tot de PwC Experience. De Gedragscode biedt PwC-organisaties ook een referentiekader voor het opstellen van aanvullende leidraden voor zaken die op specifieke landen betrekking hebben. 4

5 Ieder van ons bij PwC heeft de plicht om niet alleen de richtlijnen uit de Gedragscode te kennen en te begrijpen, maar ook de waarden waarop ze gebaseerd zijn. Maar kennen en begrijpen is niet voldoende. We hebben ook de plicht om de inhoud en de strekking van deze Gedragscode na te leven en om anderen te helpen hetzelfde te doen. Als individuele medewerkers wordt ons gevraagd eventuele problemen en vragen via de geëigende kanalen te signaleren. Hoewel de Gedragscode voorziet in heel wat richtlijnen over wat als norm wordt beschouwd voor integer en ethisch gedrag in een professionele context, kan geen enkele Gedragscode alle situaties dekken waarin mensen terecht kunnen komen. Het is niet omdat er een Gedragscode is, dat we individueel niet langer verantwoordelijk zouden zijn en verantwoording zouden moeten afleggen; we moeten professionele situaties correct inschatten en ons professioneel correct gedragen en, indien nodig, moeten we hierover bij de daarvoor aangestelde personen advies inwinnen. Van ons wordt verwacht dat we ons, indien nodig, spontaan wenden tot de mensen die aangesteld zijn om zaken die met bedrijfsethiek verband houden, te behandelen. Onze gezamenlijke kennis en ervaring en de uitwisseling daarvan, dat is wat onze organisatie sterk maakt. 1 PwC (www.pwc.com) levert sectorgerichte diensten op het vlak van audit, fiscaliteit en adviesverlening om het publieksvertrouwen te versterken en extra waarde voor zijn klanten en hun stakeholders te creëren. Meer dan mensen in de 158 landen waarin ons netwerk is ontplooid, delen hun ideeën, ervaring en oplossingen om tot nieuwe gezichtspunten te komen en praktisch advies te geven. In deze publicatie verwijzen de termen PwC, onze en wij naar het netwerk van firma s die deel uitmaken van PricewaterhouseCoopers International Limited. Elke firma is een afzonderlijke en onafhankelijke juridische entiteit. 5

6 De goede naam van PwC Onze klanten en collega s hebben vertrouwen in PwC door onze professionele instelling en integriteit kwaliteiten die de grondslag van onze goede naam vormen. Wij houden die goede naam hoog. We willen ons alleen richten tot die klanten van wie de eisen aansluiten bij onze competenties, die onze diensten waarderen en die voldoen aan onze normen van legitimiteit en integriteit. Wanneer we in het openbaar spreken voor een publiek dat ons als vertegenwoordigers van PwC beschouwt, geven we alleen het standpunt van PwC weer en niet dat van onszelf. We gebruiken alle bedrijfsmiddelen zowel tastbare, intellectuele als elektronische van PwC en van onze klanten op een verantwoorde en professionele manier en alleen voor wettelijke en toegestane doeleinden. 6

7 7

8 Professioneel gedrag We leveren professionele diensten in overeenstemming met het beleid van PwC en de relevante technische standaarden en beroepsnormen. We bieden alleen de diensten aan die binnen onze kennis en kunde liggen en we streven ernaar om altijd te leveren wat we hebben toegezegd. We laten ons niet onbetuigd in de felle concurrentiestrijd, maar we zullen nooit zover gaan dat we ons inlaten met onwettelijke of onethische zaken. We voldoen aan onze contractuele verplichtingen en zijn eerlijk in onze rapportering en facturering. We respecteren de vertrouwelijkheid en privacy van onze klanten, onze mensen en anderen met wie wij zaken doen. Wij houden ons aan de geldende wetgeving, voorschriften en beroepsnormen om de gepaste mate van vertrouwelijkheid en privacy te kunnen handhaven. We willen belangenvermenging voorkomen. Wanneer er sprake is van potentiële belangenvermenging, zullen wij, indien mogelijk, de geëigende procedures implementeren die de belangen van de respectieve partijen afdoende zullen beschermen. 8

9 We koesteren onze onafhankelijke ingesteldheid. We beschermen het vertrouwen dat onze klanten en andere stakeholders genieten; daarvoor houden we ons aan de normen die uitgaan van onze toezichthoudende instanties en onze beroepssector en die zodanig zijn opgesteld dat we de objectiviteit kunnen bereiken die voor ons activiteitnodig is. Zo willen wij ervoor zorgen dat onze onafhankelijkheid niet in het geding komt of lijkt te komen. Wanneer bepaalde omstandigheden onze objectiviteit bedreigen of lijken te bedreigen, dan grijpen wij zelf in. Wanneer we geconfronteerd worden met moeilijke kwesties of zaken die PwC aan risico blootstellen, raadplegen we de bevoegde PwC-medewerkers voor we maatregelen nemen. We volgen de technische en administratieve voorschriften inzake raadpleging die voor ons van toepassing zijn. Steekpenningen vragen, aanvaarden, aanbieden, beloven of betalen is voor ons onaanvaardbaar. 9

10 Respect voor anderen In onze omgang met collega s, klanten en anderen met wie we zaken doen, getuigt ons gedrag van respect, waardigheid, eerlijkheid en beleefdheid. We zijn trots op de diversiteit onder onze werknemers en zien deze diversiteit als een concurrentievoordeel dat dient te worden gekoesterd en uitgebreid. We zetten ons in voor het behoud van een werkomgeving zonder discriminatie, pesterijen, ongewenste intimiteiten of represailles. We proberen werk en privéleven met elkaar in evenwicht te houden en helpen anderen om dit evenwicht ook te bereiken. We investeren in het constant verbeteren van onze vaardigheden en bekwaamheden. We zorgen voor een veilige werkomgeving voor onze mensen. 10

11 11

12 Verantwoord ondernemerschap We steunen alle fundamentele mensenrechten en vermijden deelname aan bedrijfsactiviteiten waarbij mensenrechten worden geschonden. We handelen op een maatschappelijk verantwoorde manier met inachtneming van de wetgeving, gebruiken en tradities van de landen waar we actief zijn en dragen op een verantwoorde wijze bij tot de ontwikkeling van leefgemeenschappen. We streven ernaar om zo te handelen dat de schadelijke gevolgen van onze bedrijfsactiviteiten voor het milieu tot een minimum worden beperkt. We zijn uitgesproken voorstanders van het verlenen van steun, met raad en daad, aan educatieve, maatschappelijke en liefdadigheidsprojecten. Internationale en lokale inspanningen ter bestrijding van corruptie en financiële misdrijven kunnen rekenen op onze volle steun. 12

13 13

14 Onze verantwoordelijkheden De Gedragscode van PwC beschrijft hoe we ons persoonlijk en professioneel dienen te gedragen in uiteenlopende omstandigheden en situaties. In het aanvullende document Leidraad voor ethisch verantwoord beslissen vinden we een aantal richtlijnen om probleemsituaties op te lossen. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om de Gedragscode en het beleid van PwC correct en consequent na te leven en om anderen te helpen dit ook te doen. Wanneer er melding wordt gemaakt van een inbreuk op onze Gedragscode of wanneer hiervan een vermoeden bestaat, worden stappen gezet om deze situatie te onderzoeken en, indien nodig, te verhelpen. We willen iedereen aanmoedigen om twijfels te melden en deze op een redelijke, eerlijke en respectvolle manier te uiten. PwC wil individuele personen beschermen tegen represailles. Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de behandeling van problemen die onder hun aandacht worden gebracht. 14

15 Tegen wie een inbreuk pleegt op de Gedragscode of op het beleid en de procedures van PwC, zullen disciplinaire maatregelen worden getroffen die in het uiterste geval tot ontslag kunnen leiden. Disciplinaire maatregelen zijn ook van toepassing op iedereen die tot overtredingen aanzet of deze goedkeurt of daar kennis van heeft en niet meteen actie onderneemt. We hechten veel belang aan de geest van samenwerking tussen PwC-organisaties en het nastreven van gemeenschappelijke commerciële doelstellingen. Wanneer we bij internationale opdrachten geconfronteerd worden met problemen of twijfels in verband met zaken die met bedrijfsethiek verband houden, dient altijd het beleid van het gastland te worden gevolgd. Als we, na het volgen van de voorgeschreven procedure binnen de gastorganisatie, niet tevreden zijn met de uitkomst, dan dienen we in ons eigen land naar een oplossing te zoeken. Het probleem wordt dan voorgelegd aan het management van de betrokken landen. 15

16 Leidraad voor ethisch verantwoord beslissen Als richtlijn in het beslissingsproces kan het nuttig zijn even de volgende stappen te doorlopen en over de volgende vragen na te denken. Onderken het feit, de beslissing, het probleem. Vraagt men je iets te doen waarvan je denkt dat het verkeerd zou kunnen zijn? Heb je kennis gekregen van mogelijk onwettelijk of onethisch gedrag door anderen bij PwC of bij een klant? Tracht je een beslissing te nemen en voel je je onzeker over de ethisch correcte manier van werken? Denk na voor je iets doet. Schets en verduidelijk de situatie. Stel jezelf de vraag: waarom is er een dilemma? Wat zijn de mogelijkheden en gevolgen? Wie ondervindt er mogelijk gevolgen van? Raadpleeg anderen. Beslis wat je gaat doen. Bepaal wat jouw verantwoordelijkheid is. Bekijk opnieuw alle relevante feiten en informatie. Zoek een houvast in de geldende PwC-beleidslijnen of beroepsnormen. Bepaal de risico s en hoe je die kunt beperken. Kies de beste optie. Raadpleeg anderen. 16

17 Neem de proef op de som. Neem de lijst van Nuttige ethische vragen door. Pas de PwC-waarden toe op de gekozen beslissing. Controleer of je het PwC-beleid, de wetgeving en de beroepsnormen in acht hebt genomen. Raadpleeg anderen vraag hen om hun mening over wat jij van plan bent te doen. Handel met vertrouwen. Laat belanghebbenden weten wat de beslissing en de beweegredenen zijn. Sta even stil bij wat je hieruit geleerd hebt. Laat anderen kennis nemen van jouw successen. 17

18 Nuttige ethische vragen 1. Is het in strijd met PwC s normen of de beroepsnormen? 2. Voelt het aan als een goede beslissing? 3. Is het wettelijk? 4. Brengt het jezelf of PwC in diskrediet? 5. Wie zou er gevolgen van kunnen ondervinden (anderen binnen PwC, klanten, jij zelf, enz.)? 6. Zou het je in verlegenheid brengen als anderen te weten kwamen dat jij deze beslissing genomen hebt? 7. Is een alternatief voorhanden dat, ethisch gezien, minder controversieel is? 8. Hoe zou de zaak overkomen als de media er aandacht aan zouden besteden? 9. Wat zou een redelijke persoon denken? 10. Kun je op beide oren slapen? Voor meer informatie: 18

19 19

20 2013 PwC België. Alle rechten voorbehouden. PwC-firma s helpen organisaties en individuele personen de waarde te creëren waar ze naar op zoek zijn. Wij vormen een netwerk van firma s in 158 landen met een tal medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op PwC verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie voor meer gedetailleerde informatie hierover.

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken Onze gedragscode voor verantwoord ondernemen Boodschap van de Chief Executive De meest constante

Nadere informatie

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE Gedragscode contents onze gedragscode van Alison Cooper Section 1 Zakelijke Integriteit Section 2 Verantwoorde Commerciële Praktijken Section 3 Vertrouwen, Respect en Verantwoorde-lijkheid Section 4 Beheer

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

Onze Manier van Werken. Ethische Gedragscode voor de Belron Groep

Onze Manier van Werken. Ethische Gedragscode voor de Belron Groep Onze Manier van Werken Ethische Gedragscode voor de Belron Groep Onze Manier van Werken Ethische Gedragscode voor de Belron Groep Inhoudsopgave Onze Manier van Werken Onze Manier van Werken Hoe We Met

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FIAT INDUSTRIAL

GEDRAGSCODE FIAT INDUSTRIAL 2010 GEDRAGSCODE GEDRAGSCODE FIAT INDUSTRIAL INHOUDSTAFEL ALGEMENE PRINCIPES 2 1. HANDLEIDING BIJ HET GEBRUIK VAN DE CODE 3 2. HANDELSWIJZE IN HET BEDRIJF 4 Belangenvermenging 4 Verplichting tot confidentialiteit

Nadere informatie

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE ACTIVA EN INFORMATIE OP DE JUISTE WIJZE GEBRUIKEN Ons streven 3 Ons doel en onze waarden 4 Personen op wie de code van toepassing is 5 Wat medewerkers moeten

Nadere informatie

Onze werkwijze. Bedrijfspraktijken van BT. Oktober 2013. Pagina 1

Onze werkwijze. Bedrijfspraktijken van BT. Oktober 2013. Pagina 1 Onze werkwijze Bedrijfspraktijken van BT Oktober 2013 Pagina 1 Onze werkwijze: Onze bedrijfspraktijken Onze waarden: Het document Onze werkwijze bevat onze bedrijfspraktijken en waarden: het gedrag dat

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave Gedragscode Voor meer informatie over Rentokil Initial kunt u een bezoek brengen aan: www.rentokil-initial.com www.rentokil.com www.initial.com www.ambius.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Uiteenzetting

Nadere informatie

RESPECT FOR OTHERS 1 1

RESPECT FOR OTHERS 1 1 1 RESPECT FOR OTHERS 1 Beste collega, Het langetermijnsucces van ons bedrijf is afhankelijk van veel factoren, maar geen enkele is belangrijker dan uw toewijding aan onze kernwaarden en de MBM leidinggevende

Nadere informatie

Ethisch Charter. Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap.

Ethisch Charter. Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap. 2 Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap. Als onafhankelijke dienstverlenende onderneming, zijn we verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opdrachten die de Vlaamse distributienetbeheerders

Nadere informatie

Hoe wij werken. De bedrijfscode van KPN

Hoe wij werken. De bedrijfscode van KPN Hoe wij werken De bedrijfscode van KPN Hoe wij werken 1 Over deze bedrijfscode 2 De drie kernwaarden van KPN 3 De KPN-bedrijfscode in de praktijk 4 De bedrijfscode en de deelcodes 10 Naleving van de KPN-bedrijfscode

Nadere informatie

Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct

Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct Beste partner, Starbucks is s werelds grootste brander van en handelaar in koffiespecialiteiten. Het merk is in korte tijd wereldwijd

Nadere informatie

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Welkom 3 Inleiding 4 Verantwoordelijkheid tegenover elkaar 6 Verantwoordelijkheid tegenover Ashland en haar Aandeelhouders

Nadere informatie

Zakelijke Gedragscode. Beleid inzake Ethiek en Naleving. [Type text]

Zakelijke Gedragscode. Beleid inzake Ethiek en Naleving. [Type text] Zakelijke Gedragscode Beleid inzake Ethiek en Naleving [Type text] INHOUDSTABEL INLEIDING Bericht van de CEO 2 ZAKELIJKE GEDRAGSCODE 1. KERNWAARDEN 3 Responsible Care 3 Respect en integriteit 3 Verantwoording

Nadere informatie

CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN

CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN 2007 INHOUD DE L ORÉAL SPIRIT VOORWOORD Door Sir Lindsay Owen-Jones en Jean-Paul Agon VOORWOORD Door het managementcomité HET GEBRUIK VAN DEZE CODE RESPECT

Nadere informatie

Marquard & Bahls. Gedragscode

Marquard & Bahls. Gedragscode Marquard & Bahls Gedragscode Marquard & Bahls Gedragscode Inhoud Bericht van de Raad van Bestuur... 3 Strategische aanpak... 4 Visie & Missie... 4 Prioriteiten... 4 Waarden... 5 Filosofie... 5 Zaken &

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode 1 Zakelijke gedragscode i Zakelijke gedragscode Geachte Nordson-collega, De kern van onze zakelijke gedragscode wordt samengevat in de bedrijfsdoelstelling van Nordson: Nordson Corporation

Nadere informatie

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Inhoud Pag. Hoofdstuk 3 1. Inleiding

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER 1 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INLEIDING Umicore heeft haar beleidsverklaring, waarden en organisatorische basisfilosofie uiteengezet in een document met de titel The Umicore Way. Dit document licht toe

Nadere informatie

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches De basis voor al onze activiteiten is ethisch verantwoord gedrag, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Het opbouwen van een reputatie vergt tijd.

Nadere informatie

Ethische Code Tate & Lyle Essentiële ingrediënten

Ethische Code Tate & Lyle Essentiële ingrediënten Ethische Code Tate & Lyle Essentiële ingrediënten Doen wat juist is, wat er ook gebeurt Onze kernwaarden Integriteit Veiligheid Respect In het bedrijfsleven en in het leven in het algemeen word je vaak

Nadere informatie

Het Blauwe Boek. Inzetten voor COMPLIANCE. Door ons integer te gedragen, verdienen we het vertrouwen en het respect van de mensen die wij dienen.

Het Blauwe Boek. Inzetten voor COMPLIANCE. Door ons integer te gedragen, verdienen we het vertrouwen en het respect van de mensen die wij dienen. Het Blauwe Boek Samenvatting van de beleidsregels van Pfizer met betrekking tot zakelijk gedrag Inzetten voor COMPLIANCE Door ons integer te gedragen, verdienen we het vertrouwen en het respect van de

Nadere informatie

Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek)

Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek) Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek) 1 2 Bericht van de CEO Elke dag en overal waar wij actief zijn kan iedereen bij Securitas helpen bij het opbouwen van onze reputatie en ons merk en bij het

Nadere informatie

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE INLEIDING Doel en toepassingsgebied...1 Onze toezegging...1 Naleving van wet- en regelgeving...2 Hulpmiddelen voor werknemers...2 Meldingsplicht...3 Disciplinaire

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Tenneco

Bericht van het Bestuur van Tenneco GEDRAGSCODE Bericht van het Bestuur van Tenneco Bericht van Gregg Sherrill, Chairman en Chief Executive Officer Beste Tenneco-teamleden, Dankzij ons vaste streven naar de hoogste ethische normen hebben

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Ver. 01 / March 2013 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE...3 1.1 Het bedrijf en onze waarden...3 1.2 Wat is de Ethische Gedragscode en Normen

Nadere informatie

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode Wij zijn betrokken Ethische Gedragscode Bombardiers missie Het is onze missie om de meest toonaangevende producent van vliegtuigen en treinen te zijn in de wereld. Wij hebben ons ertoe verbonden uitstekende

Nadere informatie