Gewenst docenthandelen in het voortgezet onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gewenst docenthandelen in het voortgezet onderwijs"

Transcriptie

1 KO RT L O P E N D O N D E RW I J S O N D E R Z O E K Vormgeving van leerprocessen 78 Gewenst docenthandelen in het voortgezet onderwijs Vernieuwingen, perspectieven, keuzes en gronden Yvette Sol Karel Stokking

2 Gewenst docenthandelen in het voortgezet onderwijs Vernieuwingen, perspectieven, keuzes en gronden Yvette Sol Karel Stokking

3 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Sol, Y.B., Stokking, K.M. Dit onderzoek is uitgevoerd als samenwerkingsproject van het IVLOS en de afdeling Onderwijskunde (Faculteit Sociale Wetenschappen) van de Universiteit Utrecht. Y.B. Sol & K.M. Stokking, 2010, Utrecht ISBN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. Uitgave: Telefoon: Copyright Universiteit Utrecht, 2010 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar stelt aan de LPC ten behoeve van Kortlopend Onderwijsonderzoek dat uitgevoerd wordt op verzoek van het onderwijsveld. 2

4 Inhoud Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 9 2 Opzet van het onderzoek 11 3 Gewenst handelen volgens wetenschappelijke literatuur Inleiding Leren en leeromgevingen De dagelijkse interactie tussen docent en leerlingen Factoren voor effectief onderwijs Standaarden voor opleiding en beoordeling van leraren Opvattingen, omstandigheden en keuzes van leraren Samenvatting 24 4 Gewenst handelen volgens landelijk beleid Inleiding Docenthandelen in kaart Bekwaamheden en bekwaamheidseisen Evidence-based? Ontwikkelingen, problemen en vernieuwingsprocessen Gewenst docenthandelen in beeld Samenvatting 36 5 Gewenst handelen volgens de onderwijsconcepten van de scholen De onderwijsconcepten: documenten en interpretaties Samenvatting 42 6 Gewenst handelen volgens schoolleiders, teamleiders en docenten Keuze van belangrijke docenttaken Samenvatting 50 7 Achterliggende motieven en argumenten van schoolleiders, teamleiders, docenten en stakeholders Motieven en gronden bij de keuze van belangrijke taken Keuzes bij paarsgewijze vergelijkingen van taken Argumenten voor de keuzes bij de paarsgewijze vergelijkingen Samenvatting 76 8 Conclusies en aanbevelingen 79 3

5 Literatuur 87 Bijlage 1: Keuze van belangrijke docenttaken (opdracht A) 93 Bijlage 2: Interviewprotocol schoolleiders en teamleiders 95 Bijlage 3: Interviewprotocol docenten 97 Bijlage 4: Interviewprotocol leerlingen 99 Bijlage 5: Interviewprotocol stakeholders 101 Bijlage 6: Paarsgewijze vergelijkingen en gronden (opdracht B) 103 4

6 Woord vooraf Scholen in het voortgezet onderwijs geven ieder op hun eigen manier actief vorm aan nieuwe onderwijspraktijken. Zij benutten de nieuw verkregen autonomie en nemen hun verantwoordelijkheid om antwoorden te ontwikkelen op uitdagingen waarvoor zij zich gesteld zien. Als gevolg hiervan maken scholen eigen keuzes bij het denken over de inrichting van hun leeromgeving, de specifieke leerdoelen die zij bij leerlingen nastreven en het handelen dat zij als gewenst handelen van docenten zien. Scholen verschillen in de mate waarin zij de gemaakte keuzes expliciteren en deze verantwoorden. Bij de verantwoording van keuzes blijkt de gebruikte argumentatie bovendien divers en afkomstig uit verschillende bronnen. Voor docenten betekent deze ontwikkeling dat zij, naast dat zij hun handelen kunnen baseren op hun eigen kennisbasis en ervaring, ook rekening moeten houden met wat in de visie of het onderwijsconcept van de school wordt beoogd. Een belangrijke vraag voor docenten is dan ook welke consequenties de visie en uitgangspunten in het onderwijsconcept hebben voor het pedagogisch-didactisch handelen dat van hen wordt verwacht. Op basis van eerder onderzoek naar het pedagogisch-didactisch handelen van docenten op een aantal scholen met een vernieuwd onderwijsconcept, is door de schoolleiders en onderzoekers vastgesteld dat het handelen van docenten en de onderwijsconcepten van de scholen niet altijd duidelijk op elkaar aansluiten. Een belangrijke andere vaststelling was dat de onderwijsconcepten en het handelen van docenten niet altijd aansluiten bij wetenschappelijke inzichten over onderwijs en de vormgeving van leerprocessen die bijdragen aan de motivatie en het leren van de leerlingen (Sol & Stokking, 2008). Op basis van de uitkomsten van dit eerdere onderzoek is bij een aantal schoolleiders de wens ontstaan verder onderzoek te laten doen naar de invalshoeken of bronnen die ten grondslag kunnen liggen aan keuzes voor gewenst handelen van docenten. Zij willen graag aanwijzingen voor hoe zij de opvattingen van betrokkenen, visies en onderwijsconcepten van de scholen, en wetenschappelijke kennis, beter op elkaar kunnen afstemmen, en hoe zij de uitkomsten daarvan kunnen benutten bij de verdere vormgeving van het onderwijs op hun scholen. 5

7 Scholengemeenschap Huizermaat te Huizen is de hoofdaanvrager van dit project. De hierna genoemde negen scholen hebben deze aanvraag ondersteund: de Werkplaats Kindergemeenschap te Bilthoven, het Amadeus Lyceum te Vleuten, het A. Roland Holst College te Hilversum, Via Nova College te Utrecht, UNIC te Utrecht, het Minkema College te Woerden, het Vader Rijn College te Utrecht, het Montaigne Lyceum in Den Haag en de Nieuwste school in Tilburg. Graag bedanken wij de schoolleiding van deze scholen voor het in ons gestelde vertrouwen en de plezierige samenwerking. Onze speciale dank gaat uit naar de schoolleiders, teamleiders, docenten, leerlingen en stakeholders van Scholengemeenschap Huizermaat, het Amadeus Lyceum, het A. Roland Holstcollege en de Werkplaats Kindergemeenschap, de vier scholen die in de uitvoering van het onderzoek hebben geparticipeerd. We hebben het als een voorrecht ervaren om de opvattingen, keuzes, argumenten en dilemma s van alle betrokkenen in kaart te mogen brengen. De grote betrokkenheid die we zijn tegengekomen, bij het onderwijs en bij de leerlingen, heeft op ons veel indruk gemaakt. Utrecht, maart 2010 Yvette Sol en Karel Stokking 6

8 Samenvatting Op verzoek van de schoolleiders van tien vernieuwende scholen voor voortgezet onderwijs is onderzocht welk pedagogisch-didactisch handelen van hun docenten wenselijk is en waarop uitspraken daarover kunnen worden gebaseerd. Daartoe zijn vier bronnen gebruikt: wetenschappelijke literatuur, beleidsgerichte publicaties, de onderwijsconcepten en andere documenten van scholen, en bevraging (mondeling en schriftelijk) van schoolleiders, teamleiders, docenten, leerlingen en stakeholders. In wetenschappelijke literatuur wordt het wenselijk geacht dat docenten zich richten op het bevorderen van cognitieve en metacognitieve denkprocessen bij leerlingen, bij het analyseren en redeneren in domeinen van kennis en vaardigheid. Het gewenste handelen omvat uitleggen, instrueren, voordoen, bevorderen van discussie, laten oefenen, op maat hulp bieden en feedback geven en beoordelen aan een standaard, leerlingen denkbeelden en leerervaringen laten articuleren en hen daarop laten reflecteren, en hen aanmoedigen tot verdere exploratie. Met dit repertoire coachen docenten hun leerlingen naar steeds meer zelfstandig denken en handelen in de betreffende domeinen. Naast deze aanwijzingen uit de cognitieve psychologie zijn er ook aanwijzingen uit de behavioristische traditie (gestructureerd informatie aanbieden en vaardigheden trainen), het socio-constructivisme (laten samenwerken aan betekenisvolle taken) en de motivatiepsychologie (aandacht voor affectieve aspecten bij leren), en onderzoek naar gewenste kenmerken van leraren (deskundig, duidelijk, enthousiast, flexibel en taakgericht zijn en hoge verwachtingen hebben). In beleidsgerichte publicaties wordt voornamelijk aandacht besteed aan wat leraren zouden moeten weten en kunnen en veel minder aan hoe ze zouden moeten handelen. Uitspraken daarover blijven meestal beperkt tot het benadrukken van het belang van het pedagogisch-didactisch handelen. De meest uitgewerkte uitwerking van dat handelen is gevonden in de SBL-competenties. De laatste tijd wordt in het beleid in toenemende mate aandacht gevraagd voor het doen van onderzoek door docenten en voor het signaleren en begeleiden van leerlingen die met problemen kampen. De onderwijsconcepten van de scholen refereren aan diverse tradities en benadrukken onder meer een goed leerklimaat, gevarieerd lesgeven, leerlingen activeren, hun zelfstandigheid bevorderen, leerlingen keuzes bieden en laten samenwerken. Ze lijken zich meer te oriënteren op pedagogische doelen, aansluiten bij de leerlingen en socio-constructivistische opvattingen, dan op kennis over leren uit de cognitieve psychologie. Ze benoemen veel aspecten maar niet duidelijk vanuit een organiserend principe of richtinggevend kader. 7

9 Uit het onderzoek blijkt dat binnen het pedagogisch-didactisch handelen de keuzes van schoolleiders, teamleiders en docenten van de belangrijkste taken betrekking hebben op het zorgen voor een goed leerklimaat, stimuleren en activeren van leerlingen, geven van les, uitleg en instructie, geven van feedback, ondersteunen van leerlingen bij het zelf sturen van het leerproces en bijdragen aan hun persoonlijke vorming, en daarnaast op werken aan de eigen verdere professionele ontwikkeling. Leerlingen noemen vooral aspecten van het leerklimaat en het lesgeven en vinden daarnaast belangrijk dat docenten samenwerken en dingen op elkaar afstemmen. De gronden waarop schoolleiders, teamleiders en docenten hun keuzes baseren zijn vooral terug te voeren op hun eigen ervaring en opvattingen en minder op bepaalde kennis of op het onderwijsconcept van de school. De onderwijsconcepten lijken wel te leven bij externe stakeholders, maar dit verschilt wel sterk tussen de scholen. De onderwijsconcepten lijken in hun huidige vorm meer een verzameling van (deels verschillende) ambities te vormen dan een samenhangende en richtinggevende visie. De betrokkenen in de scholen ordenen de taken van docenten nogal verschillend en dat komt mogelijk mede door onvoldoende duidelijkheid van de visie. De onderzochte onderwijsconcepten kunnen in hun huidige vorm duidelijker worden verbonden met pedagogisch en maatschappelijk gewenste doelen dan met beschikbare kennis over leren en leeromgevingen. De mogelijkheden om de onderwijsconcepten te verbinden met zulke kennis en met landelijk beleid lijken nog niet volledig te worden benut. Zulke mogelijkheden zijn er wel, bijvoorbeeld waar het gaat om het leerklimaat, instructie, coaching, zelfsturing, interactie en samenwerking, taken en hun kenmerken, feedback en beoordeling. Vergeleken met de huidige onderwijsconcepten en de uitspraken van betrokkenen over gewenst handelen van docenten geven de wetenschappelijke literatuur en de beleidsdocumenten aanvullende aanwijzingen bij het stellen van prioriteiten, gericht op het stap voor stap coachen van leerlingen naar meer zelfregulatie, het systematisch signaleren van en inspelen op problemen van leerlingen, en maken van keuzes op basis van beschikbare kennis en van onderzoek in de eigen onderwijspraktijk. Op basis van dit onderzoek wordt aanbevolen bij de uitwerking en concretisering van de onderwijsconcepten expliciet de beschikbare kennis over leren te betrekken (vooral over het ontwikkelen van kennis en vaardigheden in de vakgebieden), de diverse onderdelen van de onderwijsconcepten te integreren in een samenhangende visie op uitgangspunten en taakstellingen, en binnen de scholen in dialoog te treden over de ontwikkeling van deze visie, de betekenissen die docenten geven aan hun diverse taken en de plaats die deze innemen in hun dagelijkse handelen, en de verbinding tussen de visie en de taken. Deze kennis, visie en dialoog kunnen richting geven aan onderzoek, reflectie, leren, verbeteren en samenwerken. 8

10 1 Inleiding Veel scholen voor voortgezet onderwijs zijn bezig een vernieuwend onderwijsconcept te realiseren dat meer of minder afwijkt van het traditionele klassikale en vakgerichte onderwijs. Zij doen dit in antwoord op problemen die zich bij handhaving van de traditionele aanpak in deze tijd voordoen. Van docenten die werkzaam zijn op deze scholen worden in dit kader meer verschillende vaardigheden gevraagd dan welke kenmerkend zijn voor het traditionele repertoire. De schoolleiding van deze scholen ziet zich geplaatst voor de uitdaging om gemaakte keuzes helder te beschrijven en te beargumenteren en deze in de school te bevorderen en evalueren, en naar buiten toe te verantwoorden. Op basis van eerder onderzoek naar het pedagogisch-didactisch handelen van docenten op een aantal scholen met een vernieuwd onderwijsconcept, is door de schoolleiders en onderzoekers vastgesteld dat het handelen van de docenten en de onderwijsconcepten van de scholen niet altijd duidelijk op elkaar aansluiten. Ook blijken beide niet duidelijk aan te sluiten bij wetenschappelijke inzichten over onderwijs en de vormgeving van leerprocessen die bijdragen aan de motivatie en het leren van leerlingen (Sol & Stokking, 2008). Hierdoor is bij een aantal schoolleiders de wens ontstaan verder onderzoek te laten doen. Dit onderzoek moet meer inzicht geven in het docenthandelen dat door schoolleiding, teamleiders, docenten, leerlingen en externe stakeholders wordt gewenst en de visies, opvattingen en verwachtingen die daaraan ten grondslag liggen. Daarnaast willen de schoolleiders een systematische vergelijking laten maken tussen dit gewenste docenthandelen en de tot nu toe uitgewerkte onderwijsconcepten op de scholen. Ook is er behoefte aan kritische toetsing van visies en opvattingen, gewenst docenthandelen en onderwijsconcepten aan relevante wetenschappelijke kennis. Men vroeg zich daarnaast ook af op welke manier deze uitkomsten zich verhouden tot het landelijke onderwijsbeleid (waaronder adviezen van commissies en raden, wetgeving en inspectiekaders), welke overeenkomstige of verschillende perspectieven daarin zichtbaar worden en welke aanwijzingen hieruit volgen voor rollen, taken en bekwaamheden van docenten. Op basis van de resultaten van dit onderzoek willen de schoolleiders het onderwijs op hun scholen en de vernieuwing daarvan verder vormgeven en tot een betere afstemming komen tussen de onderwijsconcepten en de keuzes voor bepaald gewenst docenthandelen. 9

11 De volgende onderzoeksvragen staan in dit onderzoek centraal: 1) Welk profiel van pedagogisch-didactisch handelen van docenten wordt op deze scholen met een vernieuwend onderwijsconcept wenselijk geacht door de schoolleiding, teamleiders, docenten en leerlingen? Welke visies, opvattingen en verwachtingen van betrokkenen liggen daaraan ten grondslag? 2) In hoeverre passen dit profiel en de achterliggende visies, opvattingen en verwachtingen (zie vraag 1) bij het onderwijsconcept op deze scholen? In hoeverre past een en ander bij de visies, opvattingen en verwachtingen van stakeholders buiten de school? 3) In hoeverre past het voorgaande bij landelijk beleid ten aanzien van vernieuwing van het voortgezet onderwijs en het op basis daarvan gewenste docenthandelen? 4) In hoeverre passen het profiel van gewenst docenthandelen (vraag 1), het huidige onderwijsconcept en de genoemde visies, opvattingen en verwachtingen (vraag 2), en het landelijke beleid (vraag 3) bij wetenschappelijke kennis over kenmerken van onderwijs en de vormgeving van leerprocessen die bijdragen aan de motivatie en het leren van de leerlingen? 5) Hoe kunnen schoolleiders, teamleiders en docenten de antwoorden op de voorgaande vragen benutten bij de verdere vormgeving van het onderwijs op hun school? Hoe kunnen zij de aanwezige visies en opvattingen, onderwijsconcepten, beleidsdocumenten en wetenschappelijke kennis op elkaar afstemmen en hun keuzes beargumenteren, evalueren en verantwoorden? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is vanuit vier verschillende invalshoeken of bronnen getracht zicht te krijgen op dat wat docenten zouden moeten doen en welke fundering daaraan ten grondslag ligt, namelijk: - wetenschappelijk literatuur (zie hoofdstuk 3) - beleidsdocumenten (zie hoofdstuk 4) - onderwijsconcepten van vier deelnemende scholen (zie hoofdstuk 5) - keuzes van schoolleiders, teamleiders, docenten en leerlingen (zie hoofdstuk 6). In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op achterliggende motieven en argumenten bij de gemaakte keuzes, van schoolleiders, teamleiders, docenten en stakeholders. In hoofdstuk 8 worden de uitkomsten samengevat en wordt een aantal conclusies geformuleerd. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen. 10

12 2 Opzet van het onderzoek Om antwoord te kunnen geven op de vraag welk profiel van pedagogisch-didactisch handelen van docenten wenselijk wordt geacht, is aan de schoolleiders van de deelnemende scholen gevraagd alle schoolspecifieke documenten aan te leveren die gaan over het onderwijsconcept van de school, de beoogde leerdoelen bij leerlingen en het gewenste handelen van docenten. Door de onderzoekers zijn wetenschappelijke artikelen en beleidsdocumenten verzameld die aanwijzingen bevatten voor gewenst docenthandelen. Vervolgens zijn op verschillende manieren gegevens verzameld bij de schoolleiders, teamleiders, docenten, leerlingen en stakeholders. Dit gebeurde in twee rondes (meijuni en september-oktober 2009), waarbij de opbrengst van de eerste ronde is gebruikt voor de ontwikkeling van instrumenten voor de tweede ronde. In mei en juni zijn in de eerste ronde voorgestructureerde (groeps-)interviews gehouden met de schoolleiding, teamleiders, docenten en leerlingen op de vier scholen. Deze gesprekken zijn, in aanwezigheid van beide onderzoekers, gevoerd aan de hand van interviewleidraden. De interviews werden integraal opgenomen, na afloop uitgetypt en vervolgens geanalyseerd. De interviewleidraden voor de schoolleiders, teamleiders, docenten en stakeholders zijn zoveel mogelijk vergelijkbaar gehouden. Bij de interviews met de schoolleiding en de teamleiders werd (na de introductie van het onderzoek) gestart met de vraag: Wat staat centraal in het onderwijsconcept van deze school? en werd vervolgens gevraagd waarom hiervoor gekozen was. Daarna werd gevraagd wat belangrijk is dat docenten doen gezien het onderwijsconcept van de school en waarom dat zo is. In de interviews met de docenten werd na de introductie direct concreet gevraagd wat volgens hen de belangrijkste taken zijn van een docent op deze school. Daarna werd dezelfde vraag opnieuw gesteld vanuit een meer algemeen perspectief, dus los van de betreffende school. Nadat deze vragen waren beantwoord, werd een korte gesprekspauze ingelast waarin iedere deelnemer, met uitzondering van de leerlingen, individueel een opdracht uitvoerde. Zij moesten uit een set van 22 kaarten met taken van docenten de volgens hen belangrijkste taken kiezen (opdracht A, zie bijlage 1). Direct daarna beantwoordden de schoolleiders, teamleiders en docenten individueel een aantal schriftelijk gestelde vragen over de gemaakte keuze (zie bijlagen 2 en 3). Het (groeps-)interview werd daarna vervolgd met diverse aanvullende vragen over het beoogde handelen van docenten in relatie tot het onderwijsconcept en de leerdoelen (o.a. betreffende de mate van realisatie en de realiseerbaarheid ervan). 11

13 De schoolleiders van de deelnemende scholen hebben zelf gekozen welke collega s aan de gesprekken zouden meedoen, en welke leerlingen bij dit onderzoek werden betrokken. Aan de leerlingen werd gevraagd mee te werken aan een groepsinterview met beide onderzoekers. Hierin werd o.a. ingegaan op wat docenten doen, wat docenten (volgens de leerlingen) belangrijk vinden, wat de leerlingen zouden willen dat docenten doen en, meer specifiek, wat, volgens de leerlingen, de kenmerken zijn van een ideale docent. De interviewleidraad van het gesprek met de leerlingen is opgenomen als bijlage 4. In het najaar van 2009 is in de tweede ronde met behulp van (groeps-)interviews per school in kaart gebracht welke concrete docenttaken door verschillende stakeholders van de scholen van belang worden geacht, in relatie tot het onderwijsconcept van de school. Elke schoolleider heeft op verzoek van de onderzoekers drie of vier stakeholders gekozen en gevraagd aan dit onderzoek mee te werken. Dit betrof ouders, directeuren van toeleverende basisscholen, leden van de medezeggenschapsraad of ouderraad, bestuursleden en zorgcoördinatoren. In het interview werd o.a. ingegaan op de aard van de relatie met de school, de vraag wat centraal staat in het onderwijsconcept en wat de belangrijkste taken zijn van een docent op de betreffende school (zei bijlage 5) Tijdens de interviews met de stakeholders kregen zij ook, individueel, een vragenlijst voorgelegd (opdracht B, zie bijlage 6). Daarin werd hen gevraagd steeds een (gedwongen) keuze te maken tussen paarsgewijs aangeboden taken. In totaal ging het om zeven geselecteerde taken die in 21 verschillende combinaties werden aangeboden. Per keuze werd tevens gevraagd naar de grond(en) voor de gemaakte keuze. Hierbij konden ze kiezen uit een aantal voorgestructureerde antwoordcategorieën (zie bijlage 6). In deze tweede ronde kregen de schoolleiders, teamleiders en docenten die hadden meegewerkt aan de eerste ronde een soortgelijke schriftelijke vragenlijst toegestuurd. Daarbij ging het niet om 7 taken die in 21 combinaties werden aangeboden, maar om 8 taken die in 28 combinaties werden voorgelegd. Ook hen werd gevraagd hun keuzes te beargumenteren (zie bijlage 6). 12

14 3 Gewenst handelen volgens wetenschappelijke literatuur 3.1 Inleiding We hebben gezocht in wetenschappelijke literatuur naar aanwijzingen voor gewenst handelen van docenten. Om dit gericht te kunnen doen, moesten keuzes worden gemaakt. De eerste vraag was, gezien de vele publicaties die jaarlijks verschijnen over leren, onderwijs en leraren: welke literatuur? We besloten ons te richten op publicaties vanaf ongeveer Vanaf die tijd begonnen namelijk internationaal allerlei opvattingen over leren en onderwijs te veranderen en ontstond een levendige discussie over oude en nieuwe theorieën, onderzoeken en visies, waarvan de diversiteit door het kiezen van deze ruime periode goed kan worden gedekt. Verder lag het voor de hand publicaties te kiezen van bekende wetenschappers, publicaties waarnaar door anderen vaak wordt verwezen, en zowel artikelen in tijdschriften als hoofdstukken in handboeken. Tijdens het verzamelen van mogelijk relevante publicaties bleken deze te kunnen worden ingedeeld in vijf rubrieken: theorie en onderzoek over a) leerprocessen en leeromgevingen, b) de dagelijkse interactie tussen een leraar en een groep leerlingen, c) factoren voor effectief onderwijs, d) standaarden voor opleiding en beoordeling van leraren, e) opvattingen, omstandigheden en keuzes van leraren. In de hierna volgende beschrijving volgen we deze indeling. Al lezend bleek dat aanwijzingen voor gewenst handelen van docenten deels expliciet worden beschreven zodat zij direct uit de tekst kunnen worden gehaald en deels impliciet blijven en daaruit moeten worden afgeleid. Verder stoelen ze deels op uitkomsten van empirisch onderzoek en deels op theorie die het belang van bepaald handelen inzichtelijk en aannemelijk maakt. Publicaties die min of meer duidelijk uitmonden in aanwijzingen voor handelen van docenten, bevatten vaak de vermelding dat het criterium daarbij is dat het handelen bijdraagt aan het leren van de leerlingen, meer direct (bijvoorbeeld door een bepaalde instructieaanpak) dan wel meer indirect (bijvoorbeeld via bevordering van de motivatie). Het laatste aspect waarbij keuzes moesten worden gemaakt, betrof de aard van het handelen zelf. Gelet op de behoeften van de schoolleiders die onderhavig onderzoek hebben aangevraagd en de vernieuwende onderwijsconcepten op hun scholen, gaat 13

15 het vooral om het pedagogisch-didactisch handelen van docenten in hun interacties met leerlingen. Dit betekent dat handelen van docenten buiten die context, waaronder ontwikkelen van materiaal en vervullen van specifieke taken in de schoolorganisatie (zoals studiekeuzebegeleiding en coördinatietaken), niet is meegenomen. Wel is gelet op eventuele aanwijzingen die betrekking hebben op samenwerking tussen en professionele ontwikkeling van docenten, gezien het belang daarvan voor het vormgeven van een vernieuwend onderwijsconcept. 3.2 Leren en leeromgevingen In de afgelopen vijftig jaar is vanuit drie opeenvolgende paradigma s gekeken naar, nagedacht over, en onderzoek gedaan naar leren en leeromgevingen: behaviorisme, cognitieve psychologie, sociaal constructivisme. Elk van deze drie kaders heeft aanwijzingen opgeleverd voor het handelen van docenten, en alle drie zijn nog steeds relevant, afhankelijk van de beoogde leerdoelen en leerprocessen. Het is dan ook geen wonder dat auteurs die een overzicht willen bieden van theorie en onderzoek op dit terrein, regelmatig beginnen met het opnieuw kort beschrijven van deze drie stromingen (bijv. Veenman, 1992; Shuell, 1993; Greeno, Collins & Resnick, 1996; Seidel & Shavelson, 2007). Vanuit het behaviorisme gezien is leren het opnemen van informatie en oefenen van vaardigheden en zijn de taken van de leraar het overdragen en trainen daarvan, in een gestructureerde omgeving. Het gaat hierbij om leerstof die in duidelijke onderdelen kan worden verdeeld en waarbij antwoorden goed of fout zijn (zoals bij feitenkennis) en om vaardigheden die stapsgewijs kunnen worden ingeslepen tot een efficiënte routine. Effectief docentgedrag en te behalen leerresultaten zijn observeerbaar en wetmatig, goed klassenmanagement en effectieve leertijd belangrijke voorwaarden. Transfer van het geleerde, dus toepassing in nieuwe situaties, wordt niet als problematisch gezien. In de cognitieve psychologie verschuift de aandacht naar de ontwikkeling van meer complexe kennis en leren oplossen van problemen, met meer mogelijke aanpakken en meer goede oplossingen, en het denken van de leerling dat hiervoor nodig is. Onderkend wordt dat de leerling zelf in het leerproces een actieve rol speelt. Theorieën hierover baseren zich mede op aannames, redeneringen en afleidingen. Leerlingen moeten leren hun eigen denken en leren te sturen (monitoren, evalueren, bijstellen), en docenten moeten de gewenste cognitieve en metacognitieve denkprocessen voordoen en leerlingen ondersteunen voor zover en zolang dat nodig is (cognitive apprenticeship (meester-gezel relatie); zone van naaste ontwikkeling; leren van afkij- 14

16 ken en leren van verwoorden in interactie en reflectie). Over de mogelijkheid van transfer wordt verschillend gedacht, toepassing van het geleerde op nieuwe problemen of in nieuwe situaties blijkt vaak lastig. De gedachte dat aangeboden kennis niet kant en klaar wordt opgenomen en opgeslagen maar door lerenden wordt verbonden met wat zij reeds weten en denken en zodoende wordt ge(re)construeerd, bekend als constructivisme, valt nog onder de cognitieve psychologie. In het sociaal constructivisme verschuift de focus naar het leren om competent deel te nemen aan praktijken die kenmerkend zijn voor een bepaalde sociaal en cultureel gevormde gemeenschap (community of practice), zoals een schoolklas, vakgebied (discipline) of beroepsgroep. Docenten en leerlingen vormen in die optiek een community of learning, waarin wordt gediscussieerd en onderhandeld over betekenissen, bedoelingen en verworvenheden. Afhankelijk van de leerlingen en de beoogde leerprocessen en leerdoelen, zijn al deze denkkaders (nog) actueel. Ook in theorievorming en onderzoek zijn deze drie tradities nog actief, respectievelijk gericht op het leggen van (empirische) relaties tussen input (proces) en output (product), op leren als individueel (en individueel verschillend) cognitief proces, en op leren als gemeenschappelijk proces van participatie en acculturatie (zie Brown, Collins & Duguid, 1989; Veenman, 1992; Wilson & Cole, 1996; Duffy & Cunningham, 1996; Seidel & Shavelson, 2007). Een belangrijke sleutelpublicatie is die van Brown en Campione (1996). Zij maken duidelijk dat post-behavioristische leerprincipes niet langer zijn te vangen in vaste procedures. Docenten die vanuit moderne leerprincipes willen werken, kunnen daardoor geen houvast ontlenen aan bepaalde welomschreven aanpakken. Ze moeten het hebben van hun begrip van de principes, en deze flexibel en op maat toepassen, in onderlinge samenhang, en gericht op het doel om leerlingen te leren denken en redeneren (in hun hoofd, op papier, in gesprek) in een bepaald kennisdomein. Voor docenten liggen hierbij volgens Brown en Campione drie typen opgaven: a) een leeromgeving creëren waarin leerlingen werken aan betekenisvolle taken waarbij zij moeten zoeken en verzamelen, delen en bespreken, en presteren en beoordelen (en beoordeeld worden); b) in interactie met de leerlingen een aantal taken vervullen: uitleggen, instrueren, voordoen (model zijn), discussie bewerkstelligen, coachen (ondersteunen, op maat hulp bieden, feedback geven), beoordelen; c) een repertoire gebruiken van specifieke acties en reacties in interactiesituaties: (verschillende typen) vragen stellen, hints geven, etc. Nadere uitwerkingen van het wenselijk geachte type leeromgeving (ad a) zijn beschreven door onder meer Greeno e.a. (1996), De Corte (2000) en Bolhuis (2003). 15

17 Greeno e.a. stellen dat een leeromgeving ook betrekking heeft op een bepaalde inhoud (kennisdomein) en is ingebed in een curriculum. Daarnaast geven ze aan dat opdrachten aan leerlingen op zich al een leeromgeving oproepen, waarin op bepaalde kennis en vaardigheden een beroep wordt gedaan, bepaalde (dezelfde of andere) kennis en vaardigheden (verder) kunnen worden ontwikkeld, en op verschillende manieren en in verschillende mate (ook variërend tussen leerlingen) materiaal, steun en interactie wenselijk kan zijn, en dus ook een verschillend beroep op de docent kan worden gedaan. De Corte werkt het begrip krachtige leeromgeving uit, met een aantal kenmerken: realiseren van doelgerichte en cumulatieve leerprocessen, in (voor leerlingen) betekenisvolle contexten en met voldoende ruimte voor samenwerking, met een goede balans tussen systematische instructie en begeleiding en ontdekkend en explorerend leren, bevordering van zelfregulatie van het leerproces en ontwikkeling van (meta-) cognitieve (meer of minder) domeinspecifieke vaardigheden, en rekening houden met individuele verschillen tussen leerlingen. Bolhuis beschrijft het model van procesgericht onderwijzen, waarin eveneens het geleidelijk bevorderen van zelfregulatie bij de ontwikkeling van domeinspecifieke kennis centraal staat en het behandelen van leerprocessen en leerresultaten als sociale verschijnselen, met daarnaast speciale aandacht voor motivationele en affectieve (emotionele) aspecten van leren. Beschrijvingen van gewenst geachte leeromgevingen (ad a) bevatten of impliceren ook door docenten te vervullen taken (ad b), zoals het geven van instructie, het aan leerlingen geven van leerzame opdrachten, het begeleiden van leerlingen (als zij aan opdrachten werken), het leerlingen laten discussiëren en samenwerken, en het rekening houden met affectieve aspecten en met individuele verschillen. Een centrale rol in gewenst docenthandelen wordt vervuld door de begeleiding, die het karakter zou moeten hebben van coaching, dat wil zeggen: op maat (individueel verschillend) en in de tijd afnemend (toewerkend naar zelfregulatie). Een belangrijke sleutelpublicatie hierbij is die van Collins, Brown en Newman (1989). Zij hebben een uitgebreide beschrijving gegeven van het cognitive apprenticeship model, waarin een aantal van de eerder genoemde docenttaken is opgenomen. Zij laten ook duidelijk zien hoe de in dit model beschreven reeks van pedagogisch-didactisch handelen door een docent altijd is ingebed in een kennisdomein. Bovendien maken zij in hun model duidelijk dat in onderwijs dat is gericht op bevordering van de zelfregulatie van leerlingen, docent en leerlingen samen het onderwijsleerproces vormgeven en de leerlingen daarin een eigen aandeel hebben: vanuit de geleidelijk afnemende coaching moeten zij, via articulatie, reflectie en exploratie, hun vermogen tot zelfstandig denken en handelen in het betreffende domein ontwikkelen. 16

18 De genoemde specifieke typen acties en reacties van moment tot moment tijdens interactiesituaties (ad c) behoren ook tot de voor een docent gewenste vaardigheden, maar deze zien we als te elementair (klein en basaal) om te betrekken bij het gewenst pedagogisch-didactisch handelen waarnaar we hier op zoek zijn. In verschillende andere publicaties vonden we aanvullend nog enkele belangrijke aandachtspunten, deels ook ter voorkoming van eventuele misverstanden. Fredriksen en White (1997), Mayer (2004) en Kirschner, Sweller en Clark (2006) benadrukken dat de hedendaagse aandacht voor de gewenste actieve rol van de leerlingen zelf, niet betekent dat het er vooral om zou gaan dat leerlingen actief bezig zijn (met discussies, opdrachten, materialen, samenwerking, projecten etc.). Waar het om gaat is dat ze cognitief actief zijn, met begrijpen, redeneren, probleem oplossen. Dit geldt ook voor discussies en voor samenwerking: ook dan gaat het er om dat leerlingen hun inzichten, problemen, suggesties, argumenten en oplossingen expliciet verwoorden, uitwisselen en gezamenlijk productief maken (ervan leren). De ondersteuning en begeleiding door de docent moet er dus vooral op zijn gericht deze cognitieve activiteit op gang te houden, te voeden en waar nodig bij te sturen. Dit vergt een voortdurende afweging van de juiste balans, dosering en timing. Constructivistische ideeën en idealen betekenen ook niet dat docenten niet meer gewoon zouden kunnen lesgeven, uitleggen en instrueren. Dat belemmert namelijk geenszins de gewenste ontwikkeling van kennis bij de leerlingen. Ook hoeft het niet vooral te gaan over het gebruiken en toepassen van kennis, want het ontwikkelen van kennis op zich, van feiten, begrippen en principes, is ook een belangrijk leerdoel. Wel is het zaak de steun geleidelijk te verminderen, gelijk op met de groei in kennis (op het betreffende domein) en de mogelijkheden tot zelfsturing van de leerlingen (eveneens op het betreffende domein, mede door die kennis!). Dit impliceert dat ook het volgen van het leerproces een belangrijke docenttaak is. Elshout-Mohr, Van Hout-Wolters en Broekkamp (1999) laten gedetailleerd zien hoe het gewenste didactisch handelen van de docent afhankelijk is van het type leerdoel en type leertaak waar het om gaat (reproductief of productief, kennis of vaardigheid, cognitief of metacognitief, nabije transfer of verre transfer). Het in de praktijk brengen en effectief maken van dergelijk nauwkeurig didactisch handelen vergt vaak een leerproces bij zowel de leerlingen als de docent zelf. Webb (2009), tot slot, wijst erop dat docenten met hun leerlingen soms een lange aanloop moeten nemen voordat een bepaalde soort leersituatie vruchtbaar kan worden. Voor het leerzaam doen zijn en productief maken van, in dit geval, samenwerking tussen leerlingen, moeten leerlingen eerst leren om een groep te vormen en daarin te overleggen en samen te werken, moeten taken beschikbaar zijn die zodanig zijn gestructureerd dat leerlingen deze doelgericht samenwerkend zelfstandig moe- 17

19 ten en kunnen uitvoeren, en moeten docent en leerlingen leren hoe de docent tussentijds de interactie en de gedachteontwikkeling in de groepen kan ondersteunen en bevorderen. Hieruit kunnen we leren dat het vormgeven in een school en door docenten van een vernieuwend onderwijsconcept vraagt om continuïteit (in de relatie tussen docent en leerlingen) en cumulatieve ontwikkeling (via leerlijnen), en dus goed moet worden doordacht en over een langere periode planmatig en in onderlinge samenwerking moet worden aangepakt. 3.3 De dagelijkse interactie tussen docent en leerlingen Veel van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de in de vorige rubriek beschreven literatuur, is uitgevoerd bij specifiek uitgekozen zeer capabele docenten en/of in speciaal voor het onderzoek geconstrueerde situaties. Daardoor kunnen theoretische principes en modellen duidelijker zichtbaar worden en enigszins zuiver op hun verloop en effecten worden onderzocht. Uit observaties in echte schoolklassen komt een dagelijkse praktijk naar voren die zeer veelvormig is, en heel complex, en wel des te meer naarmate leerlingen daadwerkelijk eigen keuzes kunnen maken en zelfstandig en in samenwerking aan het werk en aan het leren zijn, zoals in nieuwe onderwijsconcepten wordt beoogd (Doyle, 1986; Shulman, 1986; Glaser, 1990; Shuell, 1993, 1996). De docent (of, bij teamteaching of teamcoaching: docenten) en leerlingen reageren op elkaar, en hun handelen en gedrag staat daardoor in voortdurende wisselwerking. Er vinden allerlei transacties, uitwisselingen en onderhandelingen plaats, zowel op het sociale en relationele vlak als in termen van leerdoelen, leerstof, taken, feedback en beoordeling. De onderlinge interacties worden beïnvloed door denkbeelden, emoties, percepties en verwachtingen over en weer, en zijn daar op hun beurt weer op van invloed. Dit werkt door op de leerprocessen bij de leerlingen, bedoeld en onbedoeld, en ook bij de docent kan sprake zijn van leren. Waar docent en leerlingen gedurende langere tijd met elkaar te maken hebben, zal ook sprake kunnen zijn van ontwikkeling (van de betrokkenen, en van hun onderlinge relatie en interactie), waardoor het hele patroon van processen zelf ook nog eens verschuift. Voor ervaren docenten bevat de voorafgaande alinea mogelijk weinig nieuws (al zal wel de mate waarin docenten de processen die zich afspelen (kunnen) onderkennen, begrijpen, erop inspelen en ervan leren, individueel verschillen). De complexe dagelijkse realiteit brengt wel twee vragen met zich mee die in het onderhavige onderzoek van belang zijn, namelijk: a) kan onderzoek van die praktijk dan wel inzicht geven in wat wenselijk handelen van docenten is?, en b) hoe kunnen inzichten in 18

20 wenselijk docenthandelen die voortkomen uit theorie en onderzoek zoals beschreven in de vorige rubriek dan in de praktijk vruchtbaar worden gemaakt? Waar het handelen van docenten zo veelvormig is dat het moeilijk valt te typeren in termen van een duidelijk te omschrijven theorie of model over leren, didactiek en instructie, ligt het voor de hand dat het vooral persoonlijke eigenschappen van de docent zijn waarvan eventuele relaties met leeractiviteiten, processen en resultaten bij leerlingen zullen kunnen worden gelegd Dat is ook wat er gebeurde, toen in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw onderzoek via observaties in schoolklassen in zwang kwam (zie Shuell, 1996). Daaruit kwam naar voren dat docenten die duidelijk, enthousiast, flexibel en taakgericht waren, hun leerlingen veel gelegenheid boden om zich de stof eigen te maken, en zorgden voor een hoog cognitief niveau van interactie, gemiddeld de beste resultaten behaalden. In een ander type onderzoek dat in dezelfde periode op gang kwam, het zogenoemde proces-product onderzoek, was men eveneens gericht op bepalende kenmerken van effectief onderwijs. In dit geval ging men echter uit van geconstrueerde modellen met clusters van factoren waarin men uitkomsten van reeds uitgevoerde onderzoeken probeerde te plaatsen om zo tot conclusies te komen. Ook dit type onderzoek heeft kenmerken van docenten opgeleverd (zie Scheerens, 2007). Naast gedragskenmerken die vergelijkbaar zijn met de hierboven genoemde, zoals betrouwbaarheid, inzet en flexibiliteit, zijn dit aspecten van kennis, vaardigheid en ambitie: beheersing van de leerstof, verbale vaardigheid, hoge verwachtingen, steeds streven naar verbetering. Onderzoek naar de bestaande praktijk kan dus wel enig inzicht geven in wenselijk handelen van docenten (zie vraag a hiervoor), maar niet zo duidelijk gerelateerd aan theorie over leren en onderwijsleerprocessen. Omgekeerd kunnen resultaten van onderzoek dat wel op zulke theorie is gebaseerd wel bijdragen aan het handelen van docenten (zie vraag b hiervoor), maar dat gaat niet vanzelf. Docenten moeten zulke resultaten kunnen begrijpen (en dus herkennen), accepteren (en dus geloofwaardig en belangrijk achten en niet zien als miskenning van hun praktijk of persoon) en kunnen gebruiken (en dus inpassen in hun praktijk). Dit zal om te beginnen afhangen van de aard van de resultaten en de manier waarop ze worden gepresenteerd. Resultaten kunnen de vorm hebben van beschrijvingen van good practice (case studies), informatie over in onderzoek gebleken samenhangen (hoe meer dit, hoe meer dat), ontwikkelde en effectief gebleken procedures en tools (draaiboeken en materialen), visies, begrippen en inzichten (ideeën, woorden en kennis als gereedschap voor denken, uitwisselen en bespreken), en redeneringen die uitmonden in een moreel appel (bijvoorbeeld gelijke kansen ) (Shulman 1986, 1987; Tom en Valli, 1990). Onderzoek naar gebruik en effecten van kennis uit onderzoek laat zien dat 19

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

Professionalisering van roc-docenten:

Professionalisering van roc-docenten: KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 74 Professionalisering van roc-docenten: zoeken naar verbinding Christa Teurlings Dana Uerz Professionalisering van rocdocenten: zoeken naar verbinding

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT

Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced

Nadere informatie

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren

Nadere informatie

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders. Mechtild Derriks Guuske Ledoux Marianne Overmaat Edith van Eck

OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders. Mechtild Derriks Guuske Ledoux Marianne Overmaat Edith van Eck OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders Mechtild Derriks Guuske Ledoux Marianne Overmaat Edith van Eck OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders

Nadere informatie

Colleges en presentaties

Colleges en presentaties Colleges en presentaties aanwijzingen voor docenten E.B. Smuling J.F.M.J. van Hout M.J.A. Mirande OUD Cip-gegevens Koninklijke Bibliotheek, Den Haag Smuling, E.B. Colleges en presentaties: / E.B. Smuling,

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK. Onderwijs en samenleving 90. De pedagogische voorbeeldfunctie. van de leerkracht. Dr. C. Klaassen

KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK. Onderwijs en samenleving 90. De pedagogische voorbeeldfunctie. van de leerkracht. Dr. C. Klaassen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 90 De pedagogische voorbeeldfunctie van de leerkracht Dr. C. Klaassen De pedagogische voorbeeldfunctie van de leerkracht Dr. C. Klaassen CIP-GEGEVENS

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders

Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 71 Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders Dr. C. Klaassen Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders Dr. C. Klaassen CIP-GEGEVENS

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie

Kennis van kennisbanken

Kennis van kennisbanken H. Dekeyser G. Nielissen T. Kallenberg D. van der Veen Kennis van kennisbanken Ler(ar)en op maat (te begeleiden) Terminologie! ***sommige termen uit deze lijst verdienen wel toelichting; leraren en leraren

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

Effecten van het trainings- en begeleidingstraject Streef: Gebruik maken van opbrengsten

Effecten van het trainings- en begeleidingstraject Streef: Gebruik maken van opbrengsten Effecten van het trainings- en begeleidingstraject Streef: Gebruik maken van opbrengsten Rapportage BOPO-programmalijn Onderwijskwaliteit PO Deelproject 4 Professionaliseren en samenwerken (413-09-064)

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Docent van deze tijd: Leren en laten leren

Docent van deze tijd: Leren en laten leren Docent van deze tijd: Leren en laten leren Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar op het vakgebied van de Didactiek van het doceren en van het opleiden van docenten

Nadere informatie

Evaluatieplan Leraar24

Evaluatieplan Leraar24 Evaluatieplan Leraar24 Evaluatieplan Leraar24 Rob Martens Kees de Brabander Henk Vinken Jos Claessen Leraar24 rapportenreeks, nummer 1 april 2010 Ruud de Moor Centrum Open Universiteit Bibliografische

Nadere informatie

Gebruik van onderwijsonderzoek door scholen

Gebruik van onderwijsonderzoek door scholen Gebruik van onderwijsonderzoek door scholen Onderzoek naar de invloed van praktijkgericht onderzoek op schoolontwikkeling Anje Ros Martine Amsing Anne ter Beek Suzanne Beek Rosa Hessing Ria Timmermans

Nadere informatie

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Rosa Hessing Nanda van Oorschot Theo Winnubst s-hertogenbosch, KPC Groep, 2007 De auteurs Rosa

Nadere informatie

OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN

OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN juni 2004 nummer 57 OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN Studie huis Auteur Yvonne de Vries Redactie Wynand Wijnen en Jos Zuylen onder redactie van G.J. van Ingen Drs. R. Schut Prof. Dr.

Nadere informatie

Individuele Leertheorieën en het leren. onderzoeken in de Tweede Fase. Serge Hubers

Individuele Leertheorieën en het leren. onderzoeken in de Tweede Fase. Serge Hubers Individuele Leertheorieën en het leren onderzoeken in de Tweede Fase Serge Hubers Serge Hubers, Eindhoven Ontwerp kaft: Alex Hubers & Paul Verspaget ISBN 90-386-0772-5 Individuele Leertheorieën en het

Nadere informatie

Professionele ontwikkeling door werken aan onderwijs en loopbaan

Professionele ontwikkeling door werken aan onderwijs en loopbaan Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Professionele ontwikkeling door werken aan onderwijs en loopbaan Hans van Gennip Jos van Kuijk Ferd van der Krogt PROFESSIONELE ONTWIKKELING

Nadere informatie

Excelleren van leerlingen mogelijk maken

Excelleren van leerlingen mogelijk maken PASSEND ONDERWIJS EN ZORG VO Excelleren van leerlingen mogelijk maken Voor één docent is het te moeilijk Minke Bruning Gert Kamphof Josée von Weijhrother Greet de Boer Excelleren van leerlingen mogelijk

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit 82

Pedagogische kwaliteit 82 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 82 Doorstroom in het ROC Een kwestie van goed kiezen en doorzetten? Mechtild Derriks Margaretha Vergeer Doorstroom in het ROC Een kwestie van goed kiezen

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie