Niets doen is geen optie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niets doen is geen optie"

Transcriptie

1 Niets doen is geen optie Handelen volgens de meldcode, handreiking voor gemeenten en wijkteams

2 Handelen volgens de meldcode, handreiking voor gemeenten en wijkteams Alle soorten Sociale Wijkteams en Jeugd (- en Gezins)teams horen te handelen volgens de Wet meldcode. Voor het gemak noemen we ze hier allemaal wijkteams. Ook de organisaties waaruit de wijkteams zijn samengesteld (zorg- en hulpverlening en breed welzijnswerk) vallen onder die wet. De moederorganisaties dienen te zorgen voor scholing van hun medewerkers. De werkelijkheid van de moederorganisatie en het wijkteam kunnen nogal van elkaar verschillen. Al was het maar, omdat de collega s in een wijkteam afkomstig zijn van verschillende organisaties en dus ook een ander protocol horen te hanteren. De wijkteams in Hollands Midden wordt daarom geadviseerd een wijkteam-specifiek meldcodeprotocol op te stellen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de handhaving van de Wet meldcode. Om de wijkteams op weg te helpen bij het op schrift stellen van de teamafspraken die in de meldcode horen, hebben we een hulpschema gemaakt. Hierin is per stap van de meldcode weergegeven wat er geregeld moet worden, welke vragen je jezelf kunt stellen en aan welke oplossingsrichtingen je daarbij kunt denken. De handreiking is een samenwerkingsproduct van JSO en Veilig Thuis Hollands Midden. De uitgangspunten zijn: leden van het team hebben een eigen verantwoordelijkheid voor het zetten van de stappen van de meldcode en nemen daarin zelfstandig beslissingen; Het wijkteam bepaalt wie binnen het team verantwoordelijk is voor advies en ondersteuning (stap 2); Het wijkteam bepaalt wie er moet worden geraadpleegd voordat de beslissing van stap 5 wordt gezet; Er is aandacht voor de kindcheck en specifieke vormen van geweld. Stap 1 In kaart brengen van signalen: Observeer Ga in gesprek met cliënt/cliëntsysteem voor onderbouwing niet-pluisgevoelens Doe de Kindcheck Vastleggen van feiten/waarnemingen in dossier Vraag zo nodig anoniem advies bij het in kaart brengen van signalen aan teamgenoot of Veilig Thuis Acuut gevaar voor de veiligheid: bel 112 Zijn de diverse teamleden signaalgevoelig? Welke afspraken maken we over het objectief vastleggen van signalen in het wijkteamdossier? Zijn de medewerkers op de hoogte van de kindcheck? Welke teamleden zijn relatief ervaren en kunnen ingezet worden als coach bij het signaleren? Waar zijn er signaallijsten/ risicofactoren te vinden? Wanneer beoordelen teamleden iets als acuut gevaar? Is ieder teamlid zelf verantwoordelijk voor het doorlopen van de stappen van de meldcode Signalenlijsten (inclusief risicofactoren) selecteren op het gebied van partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en loverboys en beschikbaar stellen aan het team. Basisdeskundigheid voor alle leden van het wijkteam over signaleren van de diverse vormen van huiselijk geweld en het registreren ervan Bepaal hoe en waar er geregistreerd wordt Maak voor het team een werkinstructie registreren van signalen, waar en hoe? Teamtraining signaleren organiseren Signalenlijsten van een van de moederorganisaties overnemen Signalenlijsten overnemen van Teamtraining/intervisie registreren Maak gebruik van de gratis E-learning over de kindcheck van de Nextpage Conform de Jeugdwet dient de gemeente te zorgen dat haar beleid mede is gericht op preventie en vroegsignalering. Er moet echter altijd een weging van belangen zijn tussen doeleinden van de gemeente om erger te voorkomen en de privacybelangen van de betrokken burgers. Movisie publiceert binnenkort een notitie over dossiervorming.

3 Stap 2 Onderbouw je zorgen door advies te vragen: Overleggen met een collega. Advies vragen bij Veilig Thuis Vastleggen van feiten in dossier Met wie kunnen we qua deskundigheid het beste overleggen binnen het team over welk soort geweld? Hoe pas ik dat overleggen met collega praktisch het beste in? Met welke privacyregels moet rekening gehouden worden? Wanneer schakelen we veilig Thuis hiervoor in? Hoe en waar leggen we vast met wie we overlegd hebben? Bepaal of en hoe gewerkt gaat worden met aandachtsfunctionarissen binnen het team voor elk type geweld, denk aan relatiegeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld, loverboys Als gekozen wordt voor (een) aandachtsfunctionaris(sen), leg dan de rolverdeling tussen signaleerder en aandachtsfunctionaris vast en zorg dat de aandachtsfunctionaris regelmatig bijgeschoold wordt. Maak kennis met de lokale contactpersonen van Veilig Thuis en zorg dat alle teamleden weten, hoe deze te bereiken zijn Stel vast hoe en waar geregistreerd wordt aan wie advies is gevraagd en wat dat advies was Stem stap 2 af op de werkprocessen van het wijkteam Stem met de gemeente af over de beperkte groep van gezinnen met meervoudige problemen waar gegevensuitwisseling zonder toestemming kan plaatsvinden (convenant bemoeizorg) Beschrijf de verantwoordelijkheden van het wijkteam versus de moederorganisaties bij de inzet van de meldcode Aan te raden is om te werken met een of meerdere aandachtsfunctionarissen in het team voor de terreinen relatie-geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en loverboys. Dit is een collega die op zijn/haar terrein(en) benaderd kan worden voor advies bij alle stappen van de meldcode. Het is een medewerker die meer kennis in huis heeft en dit op peil houdt, waarmee overleg kan plaatsvinden en die bij zorgwekkende situaties de casus kan overnemen. Regel achtervang met een ander wijkteam Privacy Neem als uitgangspunt dat je vermoedens anoniem bespreekt of dat je toestemming vraagt voor gegevensuitwisseling. Openheid richting de burger bij het zetten van de stappen is uitgangspunt, de burger heeft daar recht op. Als er vooraf niet geïnformeerd is, informeer de cliënt/cliëntsysteem dan achteraf als dit redelijkerwijs haalbaar is en dit veilig is. Alleen informatie die professioneel bijdraagt, wordt uitgewisseld Let op: als openheid om redenen van veiligheid niet mogelijk is, heb je toch de mogelijkheid om privacygevoelige gegevens uit te wisselen. De informatie-uitwisseling moet uiteindelijk altijd wel in het belang van de burger zijn, weeg dit zorgvuldig af. De mogelijkheid tot uitwisseling is afhankelijk van de rechtspersoon van het wijkteam, en van het convenant en de privacyafspraken van de beroepsgroepen van de leden van het wijkteam. Bij een conflict van plichten (recht op privacy versus zorgplicht) kunnen op basis van argumenten de privacy- regels worden geschonden; registreer de argumenten zorgvuldig. Van de hand van meldcodespecialist Lydia Jansen is onlangs De kleine gids privacy en beroepsgeheim in het sociaal domein verschenen.

4 Stap 3 Gesprek met de betrokkene(n) Zorgen worden met de cliënt/cliëntsysteem. besproken aan de hand van de feiten die zijn vastgesteld en de waarnemingen die gedaan zijn. De cliënt/cliëntsysteem wordt uitgenodigd om hierop te reageren; zo mogelijk worden met de cliënt/ cliëntsysteem alle gezinsleden in kaart gebracht waarover zorgen zijn. De cliënt/cliëntsysteem wordt - zo nodig - gemotiveerd om hulp te accepteren. De uitkomsten van het gesprek worden geregistreerd in het dossier. Voor jeugdigen: overweeg een registratie in de Verwijsindex Hoe kan ik het gesprek aan gaan? Wie gaat het gesprek aan? Hoe bereid ik het voor en zo nodig met wie? Welke gesprekstips zijn er om het ijs te breken? Wat leg ik vast in het wijkteamdossier en wat in dat van mijn eigen organisatie? Hoe kan ik in dit stadium cliënt/cliëntsysteem motiveren tot hulp Zijn de zaken die in het gesprek aan de orde zijn gekomen reden tot registratie in Verwijsindex (bij jeugd)? Stel vast welke medewerkers van het team het gesprek aangaan en welke na stap 2 deze taak overdragen aan een andere medewerker. Maak een lijst van mogelijke geschikte locaties, denk daarbij ook aan veiligheidsaspecten Omschrijf op welke manier verslag gedaan wordt over het gesprek in het wijkteamdossier. Zorg dat alle wijkteamleden vaardig zijn in gespreksvoering over zorgwekkende situaties en taboeonderwerpen Stel vast in welke situaties het aan te raden is het gesprek samen met een collega te voeren Stel ook vast in welke omstandigheden stap 3 om veiligheidsredenen wordt overgeslagen. Net als de andere stappen van de meldcode, zal ook deze stap op een ander moment gedaan worden of meerdere malen worden herhaald. The Next Page heeft e-learningsaanbod communiceren over geweld Oefenen met een acteur in het praten over geweld is zeer leerzaam en kan handelingsverlegenheid tegengaan. Vraag bij een naar verwachting lastig gesprek Veilig Thuis om advies: bespreek het gesprek voor en/of vraag om gesprekstips In deze stap wordt de situatie van (on) veiligheid en risico op basis van het gesprek met de cliënt/cliëntsysteem duidelijker. Mogelijk is er ook iets anders aan de hand. Onderkennen van de zorgen, bereidheid tot het accepteren van hulp, ontkennen of bagatelliseren zijn mogelijke reacties. Stap 4 Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Wegen van veiligheid en risico Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen Leg de weging vast in het wijkteamdossier Zijn er in het teamleden die met een risicotaxatie-instrument werken en zo ja, is het zinvol die expertise in te zetten? Hoe zwaar wegen gespecificeerde risico s en is er dreiging van onveiligheid? Wanneer benutten we advies van Veilig Thuis bij het wegen? Zijn de risicofactoren in kaart? Weegt iedereen of laten we het over aan specialisten? Bepaal wie op welke manier weegt en leg dit vast. Het kan bijv. zijn dat dit een expertise wordt van enkele teamleden, maar ook kan ervoor gekozen worden om Veilig Thuis te vragen te adviseren over de weging. Maak gebruik van risico - taxatie-instrumenten. Schakel bij twijfel altijd de expertise van Veilig Thuis in. Signalen worden aan de hand van de risicofactoren vertaald naar zorgen, mede over onveiligheid. Als er voldoende informatie is, wordt gewogen of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld of niet. Schaal de onveiligheid in op basis van frequentie, ernst, duur, kwetsbaarheid slachtoffer, recidive

5 Stap 5 Beslissen over zelf hulp organiseren of melden Als uit stap vier de conclusie volgt dat er sprake is van vermoedens kindermishandeling of huiselijk geweld, zijn er twee mogelijkheden: 1) Zorg dat er passende hulp komt Maak een veiligheidsplan Maak een herstelplan Wijkteam doet dit zelf of draagt over aan specialistische hulpverlening) Registreer of 2) Doet een melding bij Veilig Thuis Informeer cliënt/cliëntsysteem over de melding. Registreer de beslissing en de uitwerking daarvan. Wat zijn de mogelijkheden binnen ons eigen team om passende hulp te bieden? Wie kunnen we inschakelen in de tweede lijn om de zorg op zich te nemen Welke casus kunnen we op voorhand niet aan en melden we bij Veilig Thuis? Hoe monitoren we het verloop van onze hulpverlening? Wanneer houdt onze verantwoordelijkheid op/kunnen we de casus afsluiten? Bepaal wie van het team verantwoordelijk is voor (het doorgeleiden naar) de hulpverlening. Beschrijf als werkproces hoe volgens het principe 1 G1P het veiligheidsplan en het herstelplan tot stand komen en hoe de voortgang en resultaten gemonitord worden. Bepaal wie van het team (indien van toepassing) de melding bij Veilig Thuis doet, is dit eenieders verantwoordelijkheid of is het bijv. een taak van de aandachtsfunctionaris? Omschrijf criteria die bepalend zijn voor het al dan niet doen van een melding In een gezamenlijke inspanning vormen het wijkteam en Veilig Thuis samen een sluitende keten die borg staat voor veiligheid en start van de hulpverlening met heldere bepaling/overdracht van verantwoordelijkheden (1G1P). De samenwerking met Veilig Thuis is aanvullend en ondersteunend.

6 Notities Voor advies of melding Postadres: postbus 121, 2300 AC Leiden Bezoekadres Leiden: Schuttersveld ZD Leiden werkdagen 8.30 tot uur Bezoekadres Gouda: Thorbeckelaan CA Gouda werkdagen 8.30 tot uur

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg GGD GHOR Nederland GGZ Nederland KNMG September 2014 a Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanleiding...2 Uitgangspunten voor gegevensuitwisseling bij bemoeizorg...5

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor professionals in het primair onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor professionals in het primair onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor professionals in het primair onderwijs Inpassen van de (basis) meldcode in de zorgroute van het primair onderwijs > Invoeren en toepassen van meldcode

Nadere informatie

Beleidsnotitie Gegevensdeling en Privacy in het Sociaal Domein Fryslân

Beleidsnotitie Gegevensdeling en Privacy in het Sociaal Domein Fryslân Beleidsnotitie Gegevensdeling en Privacy in het Sociaal Domein Fryslân 1. Inleiding Deze notitie geeft handvatten voor gemeenten om hun beleid ten aanzien van gegevensdeling en privacy in het sociaal domein

Nadere informatie

Kindermishandeling en huiselijk geweld. KNMG-meldcode

Kindermishandeling en huiselijk geweld. KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld KNMG-meldcode Colofon KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Nadere informatie

H a n d e l i n g s p r o t o c o l 2 0 1 4-2 0 1 5

H a n d e l i n g s p r o t o c o l 2 0 1 4-2 0 1 5 H a n d e l i n g s p r o t o c o l 2 0 1 4-2 0 1 5 M e l d c o d e H u i s e l i j k g e w e l d & K i n d e r m i s h a n d e l i n g e n v e r w i j s i n d e x S I S A Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 1.

Nadere informatie

Regiovisie aanpak Geweld in huiselijke kring en Kindermishandeling

Regiovisie aanpak Geweld in huiselijke kring en Kindermishandeling Regiovisie aanpak Geweld in huiselijke kring en Kindermishandeling 2015-2018 Regio Zuidoost-Brabant Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel,

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Handreiking voor signalering en begeleiding veiligheids- en leefstijlrisico s in het HBO M&O-groep, s-hertogenbosch

Handreiking voor signalering en begeleiding veiligheids- en leefstijlrisico s in het HBO M&O-groep, s-hertogenbosch Handreiking voor signalering en begeleiding veiligheids- en leefstijlrisico s in het HBO M&O-groep, s-hertogenbosch Opdrachtgever: Ministerie Veiligheid en Justitie / NCTV Auteurs: drs. M. Bosdriesz MEd,

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Over sommige patiënten moet je praten

Over sommige patiënten moet je praten Over sommige patiënten moet je praten Vormgeving Case Communicatie, Ede Copyrights GGZ Nederland 2012 Overname van teksten is toegestaan met bronvermelding. Publicatienummer 2012-380 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad. 1. Inleiding

Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad. 1. Inleiding Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad 1. Inleiding Dit reglement geeft regels voor de omgang met persoonlijke gegevens van cliënten van Kwadraad. Het reglement bestaat uit

Nadere informatie

Maatschappelijke business case. Veilig Thuis. Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord

Maatschappelijke business case. Veilig Thuis. Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord Maatschappelijke business case Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord Colofon Uitgave: GGD Hollands Noorden Grotewallerweg 1 Postbus 324 1740

Nadere informatie

Een effectief en efficient zorgteam op school

Een effectief en efficient zorgteam op school Een effectief en efficient zorgteam op school Handreiking voor de intern begeleider Praktische tips voor een goed functionerend zorgteam Aanvulling 2009 op de Wegwijzer voor de intern begeleider Nederlands

Nadere informatie

Richtlijn. Crisisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP

Richtlijn. Crisisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP Richtlijn Crisisplaatsing Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, NVMW en NIP 2015 Nederlands Vereniging van Maatschappelijk Werkers, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlandse vereniging

Nadere informatie

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is Tea Bouma Wijkaanpak Leeuwarden Eerste frontlijnteam in 2008 In 2014 naar 7 wijkteams, 2 pilots jeugd- en gezinsteam, 1 scholenteam en 1 dorpenteam Doorontwikkeling

Nadere informatie

Anti-pestprotocol De Witte School

Anti-pestprotocol De Witte School Anti-pestprotocol De Witte School Herziene versie 18 november 2014 1 2 Inhoud Anti-pestprotocol... 1 De Witte School... 1 1.Plagen of pesten?... 4 2.Definitie... 5 2.Doel pestprotocol basisschool De Witte

Nadere informatie

Dia 1. In Veilige Handen: het hele pakket. Preventie seksueel misbruik minderjarigen in het vrijwilligerswerk

Dia 1. In Veilige Handen: het hele pakket. Preventie seksueel misbruik minderjarigen in het vrijwilligerswerk Dia 1 In Veilige Handen: het hele pakket Preventie seksueel misbruik minderjarigen in het vrijwilligerswerk INTRODUCTIE Werkconferentie 26 september 2009 Voorstellen en eigen achtergrond, op welke manier

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Beroepscode Doktersassistent. Ethische en praktische richtlijnen voor de beroepsuitoefening

Beroepscode Doktersassistent. Ethische en praktische richtlijnen voor de beroepsuitoefening Beroepscode Doktersassistent Ethische en praktische richtlijnen voor de beroepsuitoefening Inhoud De Beroepscode Doktersassistent De Beroepscode Doktersassistent 3 Basishouding van de doktersassistent

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID 0.0 inhoud 0.0 inhoud... 1 1.0 Inleiding... 2 2.0 Schoolveiligheidsplan... 3 2.1 Preventiebeleid... 3 2.2 Incident beleid... 4 2.2.1 Aangifte politie:... 5 2.2.3 Contacten media... 5 2.2.4 Registratiesysteem...

Nadere informatie

AANPAK VOORKOMING ESCALATIE VOORKOMING ESCALATIE

AANPAK VOORKOMING ESCALATIE VOORKOMING ESCALATIE 1 Er was in Leeuwarden een gezin waarbij zoveel hulpverleners betrokken waren, dat we een zaaltje moesten huren om het proces te evalueren. Daar ontstond de overtuiging dat het beter moest. We kenden GRIP

Nadere informatie

Beleidsregel. gegevensverwerking in het sociale domein

Beleidsregel. gegevensverwerking in het sociale domein Beleidsregel gegevensverwerking in het sociale domein 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen in het sociale domein 2.1 Wijknetwerk en wijkteams 2.2 Werk en Inkomen 3. Uitgangspunten voor beleid

Nadere informatie

Ouderenmishandeling. Ontspoorde zorg in kaart. Niek Sanderink & Daan Terhalle

Ouderenmishandeling. Ontspoorde zorg in kaart. Niek Sanderink & Daan Terhalle Ouderenmishandeling Ontspoorde zorg in kaart Auteurs: Opdrachtgever: Niek Sanderink & Daan Terhalle SVWO Arcon Datum: 31-05-2011 Plaats: Borne Samenvatting Naar schatting worden 130.000 ouderen in Nederland

Nadere informatie

Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1

Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1 V&VN i.s.m. NU 91 Hoe ga je om met het beroepsgeheim? Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden i.s.m. Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1 Inhoud Pagina Inleiding 2 Het beroepsgeheim 3 Wat houdt

Nadere informatie

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik 1 Monitor mei 2014 Actieplan Kinderen Veilig en Acties Rijk Samson Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Monitor Actieplan Kinderen veilig 20122016 en Acties Rijk Samson Mei 2014 Taskforce

Nadere informatie