Integrale jeugdhulp: nieuwe poorten die opengaan?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integrale jeugdhulp: nieuwe poorten die opengaan?"

Transcriptie

1 Integrale jeugdhulp is niet nieuw Caleidoscoop: In 2004 ging er al een nieuw decreet IJH in werking. Met dat decreet werden er enkele nieuwe uitgangspunten van integrale jeugdhulp vastgelegd. Waarom is er nu, 10 jaar later, opnieuw een nieuw decreet IJH nodig? Integrale jeugdhulp: nieuwe poorten die opengaan? Het nieuwe decreet integrale jeugdhulp (IJH) staat op papier (zie het artikel Het decreet integrale jeugdhulp voor dummies in dit nummer). Caleidoscoop wou graag de betekenis van al die woorden op papier beter begrijpen. Waar wil men met IJH binnen 5 jaar staan? Welke veranderingen zijn er te verwachten voor hulpverleners? En niet onbelangrijk: wat betekent dit decreet voor jongeren zelf? Veerle Germeijs sprak hierover met Jean-Pierre Vanhee (JPV), algemeen directeur van de intersectorale toegangspoort. JPV: Er zijn een aantal terechte kritieken geuit op het decreet IJH van De belangrijkste kritiek is misschien wel dat niet alles wat in dat decreet staat, echt uitgevoerd werd. Bijvoorbeeld de intersectorale toegangspoort is nooit in werking getreden. Ook het meer toegankelijk maken van het hulpaanbod voor jongeren en hun ouders is niet gerealiseerd. Persoonlijk vind ik ook dat - hoewel het decreet van 2004 aandacht besteedt aan het meer betrekken van jongeren en hun ouders bij het aanvragen, bekomen en evalueren van hulpverlening er nog veel meer ruimte is voor participatie op alle niveaus. Als we bijvoorbeeld willen dat cliënten deelnemen aan het beleid rond jeugdhulp (bv. in de adviesraad, intersectoraal regionaal overleg jeugdhulp), dan moeten we hen daarbij ondersteunen. Als we die ondersteuning niet bieden, verliezen we de stem van de cliënt. Het meenemen van het cliëntperspectief in de organisatie en reorganisatie van hulp had dus sterker gekund. Bij het uitvoeren van het decreet van 2004 bleken de top down en bottomupaansturing van de hervorming van de jeugdhulpverlening met elkaar te botsen. Bijvoorbeeld: de regionale netwerken kregen het mandaat om instrumenten en Jean-Pierre Vanhee 20 Integrale jeugdhulp: nieuwe poorten die opengaan

2 procedures in te zetten of te ontwikkelen, maar ervoeren dat ze niet voldoende autonoom konden handelen omdat ze op Vlaams niveau werden tegengehouden. Bovendien denk ik dat elke bij de jeugdhulp betrokken sector tussen 2004 en 2010 sterk gefocust heeft op veranderingen binnen de eigen sector, zonder daarbij voldoende te toetsen wat dit voor de samenwerking tussen de sectoren betekent. Tot slot is er de opmerking dat het decreet van 2004 zeer technisch is en uitblinkt op structuren, maar dat het niet zo duidelijk is welke veranderingen het voor de cliënt zelf beoogt. Het nieuwe decreet neemt deze pijnpunten mee. Dat zorgt ervoor dat het decreet er helemaal anders uitziet. Het leest makkelijker omdat het veel minder toegespitst is op structuren en veel meer ingaat op de doelstellingen: wat willen we met IJH betekenen voor de cliënt? Integrale jeugdhulp: what s in a name? Caleidoscoop: Alles staat of valt met een goed begrip van de woorden integrale jeugdhulp. Wat valt er precies onder jeugdhulp en wat betekent integraal? JPV: Onder jeugdhulp valt de hulpverlening aan kinderen en jongeren die georganiseerd is in zes sectoren (nl. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Jongerenwelzijn, Kind en Gezin, Algemeen Welzijnswerk, Centra Geestelijke Gezondheidszorg en Centra voor Leerlingenbegeleiding). Ook alle voorzieningen die voor de intersectorale toegangspoort zitten (bv. CLB s), vallen dus onder jeugdhulp. Binnen elk van die sectoren is een weloverwogen keuze gemaakt van wat wel en niet tot hulpverlening hoort. Zo neemt het decreet integrale jeugdhulp preventieve acties ter voorkoming van het ontwikkelen van problemen niet op. Caleidoscoop: Het decreet wil er enerzijds voor zorgen dat jongeren en hun omgeving beroep kunnen doen op een goede hulpverlening, maar anderzijds is er weinig aandacht voor preventie: het voorkomen dat jongeren in die hulpverlening terechtkomen. Is dit geen probleem? JPV: Voor een aantal sectoren die betrokken zijn bij integrale jeugdhulp (bv. Kind en Gezin, CLB) is preventie een belangrijke opdracht. Het feit dat preventie niet meegenomen is in het decreet betekent niet dat men binnen die sectoren geen preventieve opdracht kan hebben. Maar ik begrijp de bekommernis dat we door het niet opnemen van preventie in integrale jeugdhulp, de afstemming tussen hulpverlening en preventie kunnen missen. Bijvoorbeeld: ervaringen binnen de hulpverlening met bepaalde problemen kunnen inspirerend zijn bij het zoeken naar hoe men preventief kan optreden om die problemen te voorkomen. We moeten bewaken of er inspanningen nodig zijn om hulpverlening en preventie goed op elkaar af te stemmen. Door vermaatschappelijking van de jeugdhulp centraal te stellen in het nieuwe decreet, sluiten we met onze hulpverlening sowieso iets dichter aan bij preventie. We willen immers inspanningen doen om de positieve krachten van de cliënt bij het aanvragen en verstrekken van hulp mee te nemen en om die krachten te versterken. Op die manier kunnen we bij sommige cliënten ook voorkomen dat er hulp moet aangevraagd worden, wat sterk aanleunt bij preventie. Waarom spreken we van integrale jeugdhulp? De centrale doelstelling van het decreet is dat we komen tot een meer kwaliteitsvolle hulpverlening. Cruciaal daarbij is dat we die kwaliteitsverbetering willen bereiken door de kracht van samenwerking te benutten. Het ene uiterste van samenwerking is dat elke sector op zichzelf blijft werken en een aantal afspraken tot samenwerking maakt waardoor de kans groot is dat sectoren van elkaar vervreemden. Het andere uiterste zou een fusie van alle sectoren zijn waarbij al het aanbod van hulp samengebracht wordt. Tussen die twee uitersten is er een brede variatie van mogelijkheden tot samenwerking die ervoor kan zorgen dat je tot een betere hulpverlening komt. Met betere bedoel ik dan hulpverlening die dichter bij de vraag van de cliënt blijft (vraaggestuurd) in plaats van een hulpverlening die gestuurd wordt door het hulpaanbod. Belangrijk daarbij is dat binnen elke sector iedere hulpverlener zijn ding nog kan doen, maar op zo een manier dat wanneer men samenwerkt met anderen er een soort synergie ontstaat. Vermaatschappelijking: op zoek naar krachten Caleidoscoop: Vermaatschappelijking van de zorg is een belangrijke pijler in het decreet. Hoe kunnen hulpverleners daar concreet aan werken? JPV: Vermaatschappelijking is een tendens die ook buiten de jeugdhulp aanwezig is (bv. vrijwilligerswerk). Integrale jeugdhulp heeft vermaatschappelijking van de zorg dus niet uitgevonden. We willen wel een duidelijk signaal geven dat de cliënt en zijn directe omgeving in zijn sterkte niet mag vergeten worden wanneer er een vraag naar jeugdhulp wordt gesteld. Ten eerste betekent dit dat we in onze manier van kijken naar de cliënt oog moeten hebben voor de eigen krachten en mogelijkheden. We zijn vaak geneigd om te kijken naar wat cliënten niet kunnen en willen hun problemen voor hen oplossen. We hebben geleerd dat dit niet werkt, dat cliënten daar onvoldoende mee geholpen zijn. Daarom is het belangrijk om bijvoorbeeld bij de verheldering van een hulpvraag te kijken wat wel werkt, naar de draagkracht en mogelijkheden van cliënten. Het gaat dus eigenlijk om een soort algemene houding doorheen het hele proces van hulpverlening. Ten tweede bestaan er methodieken waarbij niet zozeer de moeilijkheden van een cliënt en zijn omgeving centraal staan, maar wel het versterken van die omgeving en de cliënt (bv. eigen kracht conferenties, Columbus, signs of safety). We willen deze methodieken nog meer gebruiken. Ten derde kunnen we ook toepassingen van vermaatschappelijking van de zorg zien in het cliëntoverleg en crisishulp. Cliëntoverleg betekent dat we niet voor elk bijkomend element in een hulpvraag weer iemand anders moeten inschakelen: kijk wie er nu allemaal al actief is in de hulp aan de jongere en zijn gezin, stem die hulp op mekaar af en maak de hulp eenvoudiger. Bij crisishulp komt het er dikwijls op aan om op het moment van Integrale jeugdhulp: nieuwe poorten die opengaan 21

3 de crisis heel dicht in de omgeving van de cliënt (ambulant of mobiel) te kunnen werken en gebruik te maken van dat moment om de cliënt sterker aan te spreken op zijn mogelijkheden. Caleidoscoop: Zijn er geen risico s verbonden aan die vermaatschappelijking van de zorg? Zullen we niet te veel verwachten van een cliënt en zijn omgeving? JPV: Ik wil zeker niet propageren dat elke hulpverlener een kort gesprekje met de cliënt moet aangaan waarin hij zegt: Probeer het zelf nog eens wat beter en het zal wel lukken. Door het gebruik van methodieken, vertrouw ik erop dat dit op een verantwoorde manier zal verlopen. Maar ik wil ook niet te veel klemtonen leggen op die methodieken, want dan lijkt het alsof met het toepassen van een methodiek alles opgelost is. Het werken met een methodiek garandeert wel dat je methodisch verantwoord te werk gaat. Soms vergeten hulpverleners gewoon om bepaalde elementen te bevragen of om suggesties te doen die beroep doen op krachten van jongeren en hun ouders. Dat kan vermeden worden door het gebruik van een methodiek. Finaal komt het erop aan om mét de cliënt aan de slag te gaan in zijn omgeving en context en niet voor de cliënt allerlei zaken te doen. Duidelijke taal via modulering Caleidoscoop: Via modulering wil men voor alle sectoren eenzelfde taal gebruiken om het aanbod van hulpverlening in kaart te brengen. Komt dit neer op het maken van een uitgebreide sociale kaart voor de jeugdhulp in Vlaanderen? JPV: We mogen geen te grote verwachtingen creëren van wat we met de modulering van het jeugdhulpaanbod kunnen doen. Ik vergelijk modulering graag met Van Dale of het Groene Boekje. Het is niet omdat we deze boeken uit het hoofd kennen, dat we de woorden op de correcte manier uitspreken, ze grammaticaal correct in een zin plaatsen en helder spreken. Hetzelfde geldt voor modulering: het is een middel, een instrument dat ons toelaat om het aanbod aan hulpverlening in de verschillende sectoren met elkaar te vergelijken, maar die vergelijking moeten we dan zelf wel nog maken. Modulering is dus een opstap om intersectorale vergelijkingen van het hulpaanbod te doen door het beschrijven van die hulp in dezelfde termen. We zullen het instrument met z n allen moeten leren gebruiken en verfijnen. Het is echter te hoog gegrepen om te denken dat we met de modulering een handelingsgerichte sociale kaart voor Vlaanderen kunnen maken. 22 Integrale jeugdhulp: nieuwe poorten die opengaan

4 Toegangspoort naar meer ingrijpende hulp Caleidoscoop: Met het nieuwe decreet wil men één intersectorale toegangspoort maken voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp. Als hulpverleners een aanmelding doen bij de toegangspoort, gebeurt dit via een elektronisch A-document. De toegangspoort bestaat uit een team indicatiestelling en een team jeugdhulpregie. Waarom is het onderscheid tussen beide teams zo belangrijk? JPV: Een erg belangrijke doelstelling van de toegangspoort is om de beschikbaarheid van het hulpaanbod niet te laten meespelen bij de indicering van het aanbod. Dat vraagt om de opdeling van de toegangspoort in twee teams. De functie van indicatiestelling is dus om te antwoorden op de vraag wie er recht heeft op ingrijpende of niet-rechtstreekse jeugdhulp. Niet iedereen die recht heeft op hulp, kan echter hulp krijgen, want er is momenteel meer vraag dan aanbod. Het team jeugdhulpregie beoordeelt daarom de aanvragen en kent aan dossiers waar hulp urgenter is meer prioriteit toe. Het team jeugdhulpregie zal ook een belangrijke rol spelen in knelpuntdossiers. Knelpuntdossiers gaan over jongeren met een complexe en meervoudige hulpvraag voor wie het moeilijk is om een gepast hulpaanbod te realiseren (bv. jongeren die in een gemeenschapsinstelling verblijven zonder uitzicht op reguliere, gepaste hulpverlening, jongeren voor wie de reguliere hulpverlening in enkel bijzondere jeugdhulp of enkel VAPH niet volstaat). De jeugdhulpregisseur krijgt een mandaat om in deze dossiers hulp toe te wijzen na overleg met het hulpaanbod. Er wordt dus gezocht tot er iemand gevonden is die zich engageert om deze jongere te helpen. Caleidoscoop: De beoordeling door de toegangspoort gebeurt op basis van een elektronisch dossier. Is het mogelijk om een goede inschatting te maken van een situatie op basis van een elektronisch dossier? JPV: Aangezien we zullen werken met erkende multidisciplinaire teams (MDT s) die een aanvraag bij de toegangspoort doen, heb ik daar vertrouwen in. De MDT s organiseren zich volgens een aantal kwaliteitscriteria, dus ik verwacht dat ze kwalitatief zeer hoogstaande indicatiestellingen zullen afleveren aan de toegangspoort. We zullen die indicatiestelling dan niet opnieuw doen met het team indicatiestelling. Daarnaast kan er een aanvraag gebeuren bij de toegangspoort door hulpverleners die niet erkend zijn als een MDT. Dan zal het team indicatiestelling moeten inschatten of zij de cliënt nog wensen te zien of niet. Dus in een aantal situaties zal de cliënt door het team indicatiestelling worden uitgenodigd. Caleidoscoop: Wat betekent het decreet voor de huidige wachtlijsten om niet-rechtstreeks toegankelijke hulp te krijgen? JPV: We verwachten in ieder geval dat door het versterken van het rechtstreeks toegankelijke aanbod en het sterker inzetten op methodieken die aansluiten bij vermaatschappelijking van de zorg, de vraag naar niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening afneemt. De centrale registratielijst die het team jeugdhulpregie zal hanteren in de toegangspoort heeft in principe niet het opzet een wachtlijst te zijn. Deze centrale registratielijst is de registratie van alle indicatiestellingsverslagen. Die lijst wordt benut om de matching tussen vraag en aanbod te realiseren. We zullen daar ook zien wie de wachtenden zijn, maar de registratielijst is eigenlijk bedoeld om de match te kunnen maken. Registratielijst is dus niet zomaar een andere naam voor wachtlijst. Geen consulenten bijzondere jeugdzorg meer Caleidoscoop: De Comités voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ) houden op te bestaan. Wat betekent dit voor hulpverleners die nu jongeren en hun gezin doorverwijzen naar het CBJ? JPV: Ten eerste wil ik tegenspreken dat de ondersteuning die nu aan hulpverleners geboden wordt door de CBJ s volledig zal wegvallen. We krijgen in de plaats immers twee gemandateerde voorzieningen: het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling. Zij zijn gemandateerd om uit te zoeken of er sprake is van maatschappelijke noodzaak en indien dat zo is, om de hulpverlening op te volgen of op te starten. Door de samenwerking van hulpverleners met de gemandateerde voorzieningen zal er wel iets veranderen. Zo moet de motivatie voor aanmelding bij de gemandateerde voorzieningen meer geordend en schriftelijk worden geformuleerd. We vragen dus aan hulpverleners om de vraag schriftelijk te formuleren, maar ook om aan te geven hoe zij het probleem met de cliënt besproken hebben en of ze daarbij de mogelijkheden van de cliënt zelf maximaal benut hebben. We vragen dus nog meer van hulpverleners om eerst na te kijken wat ze zelf kunnen doen in situaties van verontrusting. Piloteren in Oost-Vlaanderen Caleidoscoop: Vanaf september 2013 wordt Oost-Vlaanderen de pilootregio voor de intersectorale toegangspoort. Wat is de bedoeling van dit pilootproject? Wat gebeurt er met de ervaringen uit de pilootregio? JPV: Met het pilootproject willen we proberen om het hele decreet toe te passen in één regio vooraleer we dat in heel Vlaanderen doen. We hebben van bij aanvang duidelijk gemaakt dat het pilootproject niet bedoeld is om de resultaten ervan mee te nemen en te vertalen naar een bijstelling van het decreet. Het is ook niet de bedoeling om na het pilootproject na te gaan of de toegangspoort veel effect heeft op de cliënt zelf, omdat we bijvoorbeeld combinaties van hulp kunnen aanbieden. Dat is allemaal veel te vroeg. Eigenlijk moet de poort minstens 2 à 3 jaar werken vooraleer we dat soort onderzoek kunnen uitvoeren. Wat we na de pilootregio wel kunnen doen, is het bijwerken van enkele BVR s (Besluit Vlaamse Regering) bij het decreet vanuit ervaringen in de pilootregio. Je zou de vraag kunnen stellen: stel dat het allemaal fout loopt, dat het helemaal niet werkt, wat dan? Ik kan me niet voorstellen dat het zo zou lopen, maar in dat geval zullen we na 1 à 2 jaar moeten bekijken of het decreet terug herwerkt moet worden. Maar zoiets kan niet blijken uit het pilootproject. De periode is daarvoor veel te kort. Integrale jeugdhulp: nieuwe poorten die opengaan 23

5 24 Integrale jeugdhulp: nieuwe poorten die opengaan

6 De opstart van de piloot is gepland op 16 september. Op dat moment moeten de nieuwe instanties uit het decreet gecreëerd zijn (bv. team indicatiesteling en team jeugdhulpregie) en krijgen de gemandateerde voorzieningen een extra mandaat in het kader van maatschappelijke noodzaak. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat we nu reeds aan het piloteren zijn. We hebben al op verschillende momenten hulpverleners geïnformeerd over wat er te gebeuren staat. Piloteren betekent dus ook vormen, voorbereiden, vinger aan de pols houden, dossiers migreren, ICT-apparatuur collectief in gebruik nemen enz. Luisteren naar de stem van de cliënt Caleidoscoop: Het nieuwe decreet hecht veel belang aan de deelname en vertegenwoordiging van cliënten in verschillende overlegorganen en structuren van de jeugdhulp. Is dit een garantie dat er echt geluisterd wordt naar jongeren en hun ouders en dat ze betrokken zijn bij de uitbouw van jeugdhulp? JPV: We proberen er echt werk van te maken om het advies in te winnen van cliënten in de bestaande structuren van integrale jeugdhulp (bv. intersectoraal regionaal overleg jeugdhulp of IROJ, adviesraad) over de veranderingen die ons te wachten staan. Maar natuurlijk blijft de hamvraag of we daarmee voldoende rekening houden met het perspectief van de cliënt. Ik kan daar moeilijk op antwoorden. Eigenlijk kunnen we niet zeggen dat we een volledig uitgewerkte structuur van vertegenwoordiging van cliënten in de jeugdhulp hebben, en dan heb ik het ook over de vertegenwoordiging binnen elke sector. Dus ik aarzel om te zeggen dat dit helemaal gerealiseerd zal zijn, ook al proberen we ons zo open mogelijk op te stellen om het verhaal van cliënten mee te nemen. Mijn persoonlijke mening is dat we daar in de toekomst nog meer werk van kunnen en moeten maken. Maar ik weet ook dat dit niet evident zal zijn. Caleidoscoop: Allochtone en anderstalige jongeren vallen vandaag vaak uit de boot, ook bij rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Zal het nieuwe decreet voor deze doelgroepen een aantal drempels naar hulp doen verlagen? JPV: Het decreet laat toe dat er drempelverlagend gewerkt wordt naar bijzondere doelgroepen. Er is bijvoorbeeld in het IROJ en in de adviesraad een vertegenwoordiging van mensen die tot bijzondere doelgroepen behoren. Vanuit de jeugdhulpverlening is er altijd een grote vraag geweest naar het inschakelen van tolken in de hulp aan deze doelgroepen. We proberen om via extra financiële middelen aan deze vraag tegemoet te komen, maar ik durf niet te beweren dat daarmee alles opgelost is. Op dit moment loopt ook een experiment over het laagdrempeliger maken van de jeugdhulp voor bijzondere doelgroepen in Antwerpen en Brussel. Daar zullen we veel kunnen van leren. Maar we zullen in de toekomst moeten blijven zoeken om de hulpverlening voor deze doelgroepen toegankelijker te maken. Dat laten we in ieder geval niet los. Toets bij jongeren: is IJH geslaagd? Caleidoscoop: Niet onbelangrijk is het effect van het nieuwe decreet op jongeren zelf. Hoe kunnen we bij onze jongeren zien of integrale jeugdhulp geslaagd is of niet? JPV: Ik ben een grote voorstander om effectiviteitsmetingen van hulpverlening bij kinderen te doen. Dat kan verschillende vormen aannemen. Ten eerste kunnen we bij een representatieve groep jongeren nagaan of ze op het ogenblik dat ze het moeilijk hadden, wisten waarheen te gaan. Ik hoop dat we dan kunnen vaststellen dat jongeren meer en meer de weg naar de hulpverlening kennen. Ten tweede kunnen we bij jongeren die hulpverlening gekregen hebben een tevredenheidsmeting doen over de hulpverlening en opvolgen hoe deze jongeren het doen nadat de hulp werd ingezet. Ten derde denk ik ook dat bepaalde cijfergegevens een indicatie kunnen geven. Bijvoorbeeld: bij hoeveel van de jongeren die nood hebben aan gecombineerde vormen van hulp, slagen we erin om die gecombineerde vormen van hulp effectief aan te bieden? Tegelijk moeten we bij het nagaan van de effecten van jeugdhulpverlening aandacht hebben voor ouders en hun ervaringen. Wat effectmeting van de jeugdhulpverlening in het algemeen betreft, moeten we onze verwachtingen correct instellen. Studies geven ons een heel genuanceerd beeld van die effecten en tonen vooral aan dat we er nog veel te weinig over weten. Maar elk beetje helpt, denk ik dan. Als we het effect van hulpverlening voor kinderen en hun ouders kunnen verbeteren, moeten we dat zeker doen. Er is niemand in hulpverlening die zijn job doet in de veronderstelling dat zijn hulp weinig of geen effect zal hebben. Er zijn volgens mij ook geen hulpverleners die niet gevoelig zijn voor het criterium van de verbetering van die hulp voor de cliënten. Het nieuwe decreet biedt enkele bijkomende en enkele nieuwe handvatten aan alle betrokkenen om de hulp en de effecten ervan te verbeteren. Ik hoop dan ook dat alle betrokkenen die extra en nieuwe mogelijkheden zullen aanwenden en integreren in hun praktijk. Integrale jeugdhulp: nieuwe poorten die opengaan 25

Congres NVKVV Maart 2014

Congres NVKVV Maart 2014 Samen naar een nieuwe in Vlaanderen Congres NVKVV Maart 2014 Sectoren van de Sectoren Jeugdhulp gevat onder het decreet IJH: Agentschap Jongerenwelzijn (AJ) Algemeen Welzijnswerk (AWW) Centra Geestelijke

Nadere informatie

Het nieuwe hulpverleningslandschap

Het nieuwe hulpverleningslandschap Het nieuwe hulpverleningslandschap Integrale jeugdhulp 1 Hilde Vanautgaerden VCLB Leuven 29/04/2015 Hoe was het voor 1 maart 2014 VAPH Jongerenwelzijn Gezondheidszorg & Welzijnswerk MDV door erkende dienst

Nadere informatie

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen nota nota aan de Dienst Voogdij, federale overheidsdienst Justitie datum 1 maart 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Lucien Rahoens naam auteur Virna Saenen onderwerp toepassing van het decreet Integrale

Nadere informatie

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster Aanmelden bij de toegangspoort WIE? Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster 3 type aanmelders: jeugdhulpaanbieders uit RTJ of NRTJ jeugdhulpaanbieders buiten

Nadere informatie

Afstemming GGZ en Welzijn. OPZ GEEL 5 december 2013

Afstemming GGZ en Welzijn. OPZ GEEL 5 december 2013 Afstemming GGZ en Welzijn OPZ GEEL 5 december 2013 Jeugdhulpverlening in beweging Nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen Vlaams en federaal Effectuering art.11 ziekenhuiswet ( netwerk van zorgvoorzieningen

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen Het vernieuwde landschap aan de hand van casussen Hulpvrager Minderjarige-ouders-contexT BREDE INSTAP Rechtstreeks toegankelijke Jeugdhulp buiten toep.

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3

Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3 Hoofdstuk 6 IRPC Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3 1.1 Situering...3 1.2 Opdracht...3 1.3 Samenstelling...3 1.4 Werking...4

Nadere informatie

Themarapport: Positie van bijzondere jeugdzorg binnen integrale jeugdhulp en samenwerking

Themarapport: Positie van bijzondere jeugdzorg binnen integrale jeugdhulp en samenwerking Themarapport: Positie van bijzondere jeugdzorg binnen integrale jeugdhulp en samenwerking STATUUT van deze tekst: De voorbije maanden vonden per thema drie vergaderingen plaats waarbij verschillende experten

Nadere informatie

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Een korte rondleiding door Martine Puttaert Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Integrale Jeugdhulp (IJH) Historiek Wat is IJH? Wie is betrokken? Werkingsprincipes Structuur, opdrachten en thema s Concrete

Nadere informatie

Gemandateerde voorziening

Gemandateerde voorziening Gemandateerde voorziening Ondersteuningscentrum Jeugdzorg Hulpaanbieders hebben allen een verantwoordelijkheid in het omgaan met verontrusting. Indien zij hier zelf tegen grenzen aanbotsen en twijfelen

Nadere informatie

EN DE INTER SECTORALE TOEGANGSPOORT

EN DE INTER SECTORALE TOEGANGSPOORT EN DE INTER SECTORALE TOEGANGSPOORT 2 TOEGANGSPOORT Inleiding Samen met een hulpverlener diende je bij de toegangspoort een aanvraag in voor hulpverlening. In deze brochure leggen we uit hoe de toegangspoort

Nadere informatie

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 I N H O U D INHOUD 5 INLEIDING 13 HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 2. De lokale overheid 22 3. De Vlaamse overheid

Nadere informatie

ISCinternettensamenwerkingscel 1

ISCinternettensamenwerkingscel 1 ISCinternettensamenwerkingscel 1 Hoorzitting Commissie Welzijn Vlaams Parlement woensdag 13 mei 2015 Geachte parlementsleden, Eerst en vooral willen wij u bedanken voor de uitnodiging. Als vertegenwoordigers

Nadere informatie

Het werken met en gebruiken van het A-document

Het werken met en gebruiken van het A-document Het werken met en gebruiken van het A-document Intersectorale toegangspoort Voor vragen naar Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp Twee stappen in de beoordeling van de aanvraag Indicatiestelling Jeugdhulpregie

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Accenten: Een nieuw decreet Jeugdhulp Vermaatschappelijking van de jeugdhulp Hulpcontinuïteit waarborgen Voorzien in een aanbod crisisjeugdhulp

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. Van verkokerde naar integrale jeugdhulp 2. Rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 2. Een grondige hertekening 3

1. INLEIDING 2. Van verkokerde naar integrale jeugdhulp 2. Rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 2. Een grondige hertekening 3 Integrale Jeugdhulp De intersectorale toegangspoort in een notendop INHOUD 1. INLEIDING 2 Van verkokerde naar integrale jeugdhulp 2 Rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 2 Een grondige

Nadere informatie

Betreft: Advies inzake het voorontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp

Betreft: Advies inzake het voorontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Advies VTC nr. 06/2012 van 5 september 2012 Betreft: Advies inzake het voorontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

Jeugdzorg in ontwikkeling

Jeugdzorg in ontwikkeling Jeugdzorg in ontwikkeling Prof. Dr. J. Vanderfaeillie De Maeyer Skrållan Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen Vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie 21-2-2014 pag. 2 Inhoud Aanleiding voor

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

Hoe kan ons team jou helpen om de juiste hulp te vinden?

Hoe kan ons team jou helpen om de juiste hulp te vinden? VCLB Deinze VCLB regio Gent VCLB Meetjesland VCLB Zuid-Oost-Vlaanderen Hoe kan ons team jou helpen om de juiste hulp te vinden? Wij zijn een multidisciplinair team verbonden aan 4 centra voor leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn

Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn nota aan private voorzieningen BJB datum 02/02/2015 uw kenmerk naam lijnmanager David Debrouwere naam auteur Kim Craeynest onderwerp Communicatie

Nadere informatie

betreffende de integrale jeugdhulp

betreffende de integrale jeugdhulp stuk ingediend op 1952 (2012-2013) Nr. 10 3 juli 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Stukken in het dossier: 1952 (2012-2013)

Nadere informatie

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort Samenwerken met jeugdhulpregie in de intersectorale toegangspoort HULPVRAGER MINDERJARIGE-OUDERS-CONTEXT Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Toegangspoort IRPC MDT BREDE INSTAP Jeugdhulp buiten toep.

Nadere informatie

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren.

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren. 1 / 6 Deel 1: Beschrijving van de structurele waar we aan participeren. In deze procedure beschrijven we enkel het permanent of structureel overleg waaraan we verplicht of vrijwillig participeren. Naast

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

SNELLE STARTERGIDS INSISTO

SNELLE STARTERGIDS INSISTO Nota Snelle startergids INSISTO nota aan datum februari 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Jean-Pierre Vanhee naam auteur Dave Geentjens onderwerp Hoe starten met INSISTO SNELLE STARTERGIDS INSISTO 1. Situering

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

Modules in vzw Beaufort

Modules in vzw Beaufort Modules in vzw Beaufort Indigo, vroeger cat 1 begeleidingstehuis voor 45 jongeren, 0-21 jaar, sinds 2013: 42 verblijfsmodules + 45 modules Contextbegeleiding (CB) Epsilon, vroeger dagcentrum Lokeren, 10

Nadere informatie

Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp

Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp Ann Bourgeois en Ilse Vandenbroucke Substituut procureur des Konings Jeugdparket Gent 2 Verontrustende situaties: VOS Definitie / Leidraad Werkwijze Brede Instap GV /

Nadere informatie

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel SAMENSPRAAK Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak -Herhaling startdagen 2011 op algemene vraag van de voorzieningen-

Nadere informatie

1.INLEIDING 2. Een korte terugblik 2. Kijken naar de toekomst 2 2. DOELSTELLING 1: VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG 3

1.INLEIDING 2. Een korte terugblik 2. Kijken naar de toekomst 2 2. DOELSTELLING 1: VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG 3 Integrale Jeugdhulp De krachtlijnen van het nieuwe decreet INHOUD 1.INLEIDING 2 Een korte terugblik 2 Kijken naar de toekomst 2 2. DOELSTELLING 1: VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG 3 3. DOELSTELLING 2:

Nadere informatie

RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON. Artikel 24

RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON. Artikel 24 RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON Artikel 24 1. De minderjarige heeft het recht om zich in alle contacten met de jeugdhulpaanbieders, de toegangspoort en het ondersteuningscentrum Jeugdzorg

Nadere informatie

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Kinderbijslag

Hoofdstuk 7 Kinderbijslag Hoofdstuk 7 Kinderbijslag www.vlaanderen.be/welzijnengezondheid Inhoud 1 Situering... 3 2 De typemodules die een effect hebben op de kinderbijslag... 3 3 Effect op de 2/3 kinderbijslag... 4 3.1 Bij de

Nadere informatie

Nieuw decreet Integrale Jeugdhulp : onze mening 12 september 2012

Nieuw decreet Integrale Jeugdhulp : onze mening 12 september 2012 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Nieuw decreet Integrale Jeugdhulp : onze

Nadere informatie

De sociale plattegrond

De sociale plattegrond De sociale plattegrond Sector: Agentschap Jongerenwelzijn Spreker: Tom Elen (Agentschap Jongerenwelzijn) H1 - Opdracht Agentschap Jongerenwelzijn (beleidsdomein = WVG) Afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid

Nadere informatie

Op de agenda van het sectoraal directiecomité

Op de agenda van het sectoraal directiecomité Blik op de maand april 2009 In het verbond Op 8 mei manifesteren we in Brussel voor een meerjarenplan voor onze sector : Betoging voor: Recht op ondersteuning Zorgvernieuwing Een voldoende, kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Het decreet integrale jeugdhulp voor dummies

Het decreet integrale jeugdhulp voor dummies Het decreet integrale jeugdhulp voor dummies Veerle Germeijs Op 1 maart 2014 is het zover. In heel Vlaanderen treedt dan het nieuwe decreet integrale jeugdhulp (IJH) in werking. De CLB s zijn belangrijke

Nadere informatie

Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden

Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden 27 november 2012 Catherine T Joens Coördinator zorgregie OVL en WVL Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap cel zorgregie 1 Individueel traject van persoon

Nadere informatie

Samen naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Samen naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Samen naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Nieuwe jeugdhulp vanaf 01 maart 2014 http://www.youtube.c om/watch?v=ktowmbk Neok Het nieuwe jeugdlandschap in vogelvlucht Hans Vandenbroucke Directeur CLB

Nadere informatie

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015 Mia Claes UCLL Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Tijdige toegang tot de jeugdhulp Voorzien in een aanbod crisisjeugd

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 11. Inleiding 15. Hoofdstuk 1: Orthopedagogische werkvelden in beweging: nieuwe uitdagingen vragen aangepaste antwoorden

INHOUD. Woord vooraf 11. Inleiding 15. Hoofdstuk 1: Orthopedagogische werkvelden in beweging: nieuwe uitdagingen vragen aangepaste antwoorden Woord vooraf 11 Inleiding 15 Hoofdstuk 1: Orthopedagogische werkvelden in beweging: nieuwe uitdagingen vragen aangepaste antwoorden 19 1. Inleiding 19 2. De organisatie van de zorg onder vuur 21 3. Het

Nadere informatie

De erkenning en financiering van intersectorale M.D.T. s

De erkenning en financiering van intersectorale M.D.T. s De erkenning en financiering van intersectorale M.D.T. s De erkenning en financiering van intersectorale M.D.T. s... 1 1. Het toepassingsgebied van de erkenning als multidisciplinair team in het raam van

Nadere informatie

OMGAAN MET KINDERMISHANDELING: HET LUKT ALLEEN SAMEN MET COLLEGA S EN MET OUDERS

OMGAAN MET KINDERMISHANDELING: HET LUKT ALLEEN SAMEN MET COLLEGA S EN MET OUDERS OMGAAN MET KINDERMISHANDELING: HET LUKT ALLEEN SAMEN MET COLLEGA S EN MET OUDERS Kind en Gezin wil kansen bieden voor kinderen en hun ouders Veerle VAN ASSCHE 1 Ik start mijn verhaal over omgaan met, met

Nadere informatie

Typemodules handicap: koppeling met bestaande zorgvormen binnen het VAPH

Typemodules handicap: koppeling met bestaande zorgvormen binnen het VAPH Omzendbrief IJH 2014/1 10 februari 2014 Gericht aan de multidisciplinaire teams; Gericht aan de voorzieningen die zich richten tot minderjarigen; Gericht aan de contactpersonen zorgregie. VRAGEN NAAR:

Nadere informatie

Omgaan met verontrusting

Omgaan met verontrusting Samen werken rond kindermishandeling: een praktische benadering Destoop Tine Vertrouwenscentrum Antwerpen Omgaan met verontrusting Protocol van Moed (proefproject 1/1/2012-31/12/2013) Start nieuwe jeugdhulplandschap

Nadere informatie

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Toegankelijkheid van de CAW s volgens de

Nadere informatie

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Intrafamilaal geweld: provincies slaan brug tussen federale en Vlaamse overheid Intrafamiliaal geweld is een groot maatschappelijk

Nadere informatie

JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK

JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK JIJ EN DE JEUGDRECHTBANK / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over de gerechtelijke jeugdhulp. We leggen uit hoe de gerechtelijke jeugdhulp werkt, hoe je er terecht

Nadere informatie

De Sociale plattegrond. Missie en opdrachten

De Sociale plattegrond. Missie en opdrachten De Sociale plattegrond Sector: VAPH (minderjarigen) Spreker: Paul Ongenaert (De Hagewinde) Missie en opdrachten Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie

Nadere informatie

Omgaan met verontrusting in het nieuwe landschap

Omgaan met verontrusting in het nieuwe landschap Omgaan met verontrusting in het nieuwe landschap HULPVRAGER MINDERJARIGE-OUDERS-CONTEXT BREDE INSTAP Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH Probleem gebonden hulp MDT MDT

Nadere informatie

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG Stefaan VIAENE Johan PEETERS 30 maart 2007 1 A. CONTEXT VAN HET PROJECT - Doelstelling 32 van het Globaal Plan bepaalt: We geven

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

De erkenning en de grenzen van ons multidisciplinair team

De erkenning en de grenzen van ons multidisciplinair team 1 / 6 Gebruikte afkortingen: MDT OBC MDV VAPH BVR Multidisciplinair team Observatie en Behandelingscentrum Multidisciplinair verslag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten;

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten; Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 36/2013 van 11 september 2013 Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens

Nadere informatie

Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp

Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp Datum: mei 2013 Auteur: Ludo Serrien Doel: Ter discussie Bestemming: Studievoormiddag Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp 19 juni 2013 Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp In de

Nadere informatie

Zorgregierapport VAPH minderjarigen

Zorgregierapport VAPH minderjarigen Zorgregierapport VAPH minderjarigen Intersectorale toegangspoort 1 maart 2014 31 december 2014 Inhoudsopgave Tabeloverzicht... 3 1. INLEIDING... 4 1.1. Situering... 4 1.2. De Intersectorale Toegangspoort...

Nadere informatie

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen?

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen? Het multidisciplinair team VAPH van VCLB Leuven Infobrochure voor leerlingen en hun ouders Wat betekent het CLB voor u? Het centrum voor leerlingenbegeleiding biedt informatie, advies, diagnostiek en korte

Nadere informatie

ZORGEND NETWERKEN EEN LEIDRAAD

ZORGEND NETWERKEN EEN LEIDRAAD ZORGEND NETWERKEN EEN LEIDRAAD INHOUDSOPGAVE INLEIDING & DOEL 1 BONDGENOOTSCHAP MET OUDERS 2 HET LANDSCHAP VAN DE HULPVERLENING 7 SAMENWERKEN MET PARTNERS 24 INLEIDING EN DOEL INCLUSIE In onze organisatie

Nadere informatie

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Kind en Gezin èn Agentschap Jongerenwelzijn? Kind en Gezin en Agenschap Jongerenwelzijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Evoluties binnen zorgvernieuwing

Evoluties binnen zorgvernieuwing Evoluties binnen zorgvernieuwing 9 januari 2014 JOS THEUNIS AFDELINGSHOOFD ZORG VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Multifunctionele centra (MFC) en Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Nadere informatie

Nota Aanmaken instroommogelijkheden

Nota Aanmaken instroommogelijkheden Nota Aanmaken instroommogelijkheden nota aan datum 31/01/2014 uw kenmerk naam lijnmanager Jean-Pierre Vanhee naam auteur Dave Geentjens onderwerp Korte instructies voor het aanmaken van instroommogelijkheden

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

SAMENSPRAAK. Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel

SAMENSPRAAK. Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel SAMENSPRAAK Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak Tweedaagse verdiepingstraining in de benadering van Signs of Safety.

Nadere informatie

2. Rechtsbekwaamheid en handelingsbekwaamheid

2. Rechtsbekwaamheid en handelingsbekwaamheid Visie van de netoverstijgende werkgroep DRM m.b.t. bekwaamheid 1. Inleiding Het Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp (DRM) is geen doel op zich, maar een werkingsprincipe

Nadere informatie

Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector

Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 4 maart 2011 Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector Jo Vandeurzen: Vrijwilligers zullen almaar onmisbaarder blijken

Nadere informatie

Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB)

Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) Té-jongeren : intersectorale zoektocht, 27 november 2012 Vooraf Werking BJB wordt bepaald door het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand Typisch

Nadere informatie

Afspraak: De leden van het expertiseplatform bekijken deze informatie op de website. Bespreking onderzoeksopdrachten (vast agendapunt)

Afspraak: De leden van het expertiseplatform bekijken deze informatie op de website. Bespreking onderzoeksopdrachten (vast agendapunt) verslag Expertiseplatform Jeugdzorg datum 2 maart 2015 lokaal 10.53 refertenummers aanwezig Joost Bronselaer - David Debrouwere- Eddy Van den Hove Els Meert Chris Smolders Martine Van Geyt (STEunpunt aww)

Nadere informatie

Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen VOORSTELLING VAN DE WERKING

Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen VOORSTELLING VAN DE WERKING Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen VOORSTELLING VAN DE WERKING OPDRACHT D.O.P. Wat? Procesbegeleiding waarbij een persoon met een (vermoeden van een) handicap en zijn netwerk actief bijgestaan worden

Nadere informatie

Deel 1: Beschrijving van ons aanbod

Deel 1: Beschrijving van ons aanbod 1 / 5 Deel 1: Beschrijving van ons aanbod Jeugdzorg biedt als observatie- en behandelingscentrum hulp aan voor 96 minderjarigen, tussen 3 en 18 jaar (instroomleeftijd). Er dient minstens een ernstig vermoeden

Nadere informatie

Betreft: adviesaanvraag betreffende het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp (CO-A-2013-072)

Betreft: adviesaanvraag betreffende het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp (CO-A-2013-072) 1/13 Advies nr 07/2014 van 5 februari 2014 Betreft: adviesaanvraag betreffende het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp (CO-A-2013-072) De Commissie voor de bescherming

Nadere informatie

Verslag IROJ Antwerpen. Datum 07/10/2014. Algemeen Welzijnswerk. Algemeen Welzijnswerk. leerlingenbegeleiding. leerlingenbegeleiding

Verslag IROJ Antwerpen. Datum 07/10/2014. Algemeen Welzijnswerk. Algemeen Welzijnswerk. leerlingenbegeleiding. leerlingenbegeleiding Verslag IROJ Antwerpen Datum 07/10/2014 Aanwezig Ilse De Groof (+ ouder) Koen De Vylder Frans Heylen Peter De Hond Stefan Van Loock Frank Van den Broeck Jo Frans Dirk Kaethoven Chantal Van Overvelt Nicole

Nadere informatie

Inhoud 1 De aanvraag van een Versnelde Indicatiestelling en Toewijzing...3

Inhoud 1 De aanvraag van een Versnelde Indicatiestelling en Toewijzing...3 Hoofdstuk 5 VIST Inhoud 1 De aanvraag van een Versnelde Indicatiestelling en Toewijzing...3 1.1 VIST in een situatie waarin er tekort is aan diagnostiek...3 a) De noodzakelijke diagnostiek behoort tot

Nadere informatie

Actieplan Jeugdhulp 2020

Actieplan Jeugdhulp 2020 ADVIES 1412 Actieplan Jeugdhulp 2020 Datum: 3 december 2014 Waarnemend voorzitter: Didier Verachtert Aanwezigen: Baetens Jo, Coenen Lotta, Conings Glenn, Daniëls Hanne, De Ceulaer Niels, De Grez Nore,

Nadere informatie

Voorwoord. Beste directeur Beste leerlingenbegeleider Beste preventiepartner

Voorwoord. Beste directeur Beste leerlingenbegeleider Beste preventiepartner Voorwoord Beste directeur Beste leerlingenbegeleider Beste preventiepartner U weet beter dan ik dat spijbelen niet zo onschuldig is als het soms lijkt. Jongeren spijbelen omdat ze gedemotiveerd zijn, omdat

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Doelgroepen B Code: Doelgroepen B Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands Lector(en):

Nadere informatie

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Gestichtstraat 4 9000 Gent 09/2401325 Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Binnen ambulante begeleidingsdienst ZigZag onderscheiden wij twee types van ondersteuning in

Nadere informatie

Waarden in Jongerenwelzijn MOVI colloquium

Waarden in Jongerenwelzijn MOVI colloquium Waarden in Jongerenwelzijn MOVI colloquium Stefaan Van Mulders I administrateur-generaal 3 december 2012 I Mechelen beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin Minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten;

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten; Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 24/2013 van 31 juli 2013 Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens in het

Nadere informatie

Jeugdhulpregie neemt het inhoudelijk advies van indicatiestelling bij de opmaak van de jeugdhulpbeslissing over.

Jeugdhulpregie neemt het inhoudelijk advies van indicatiestelling bij de opmaak van de jeugdhulpbeslissing over. Bijlage H3-H4: Termijnen In deze nota bepalen we handvatten voor teams IS en JHR voor bepalen van de geldigheidstermijn van het indicatiestellingsverslag (ISV) en de jeugdhulpbeslissing (JHB). De termijnen

Nadere informatie

PERS MAP. Jongerenwelzijn

PERS MAP. Jongerenwelzijn PERS MAP Jongerenwelzijn INHOUD PERSMAP Jongerenwelzijn begeleidt jongeren in een problematische opvoedingssituatie (POS) en jongeren die een als misdrijf omschreven feit (MOF) hebben gepleegd. WAT IS

Nadere informatie

De keuze voor integrale jeugdhulp

De keuze voor integrale jeugdhulp De keuze voor integrale jeugdhulp Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin over Hoe loopt de Integrale Jeugdhulp in de praktijk? Gedachtewisseling met minister en vragen van

Nadere informatie

Het hulpaanbod in modules

Het hulpaanbod in modules Het hulpaanbod in modules Anno 1998: Werkvormen PRO Erkenning en subsidiering per type voorziening Eenvoudig: de voorziening bepaalt het aanbod CONTRA De ingang tot de jeugdhulp bepaalt het hulptraject

Nadere informatie

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op brugfiguren Jouw organisatie wil een brugfiguur inzetten. Met welke factoren moet je rekening houden? Hier vind je vijf essentiële voorwaarden

Nadere informatie

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering 1. vooraf In 2014 organiseert de VRP de Vlaamse Ruimtelijke

Nadere informatie

Verontrusting: een zaak Van iedereen

Verontrusting: een zaak Van iedereen Verontrusting: een zaak Van iedereen Jole LOUWAGIE en Koen GEVAERT 1 Gepast omgaan met verontrustende situaties staat momenteel hoog op de agenda binnen de Integrale Jeugdhulp. Maar wat zijn dat dan, verontrustende

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

Handelingsgericht diagnosticeren 1

Handelingsgericht diagnosticeren 1 Handelingsgericht diagnosticeren 1 Handelingsgerichte diagnostiek (HGD) is een kwaliteitskader met een geheel van uitgangspunten en fasen. Pameijer en van Beukering vullen het in met relevante inzichten

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

JAARPLAN 2014 Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 april 2014

JAARPLAN 2014 Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 april 2014 VZW Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek Koning Albert II-laan 35 bus 30 1030 Brussel Ondernemingsnummer: 0548.718.607 HOOFDSTUK I. BASIS JAARPLAN 2014 Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 april

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2008-621-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2008-621- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2008-621- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN STEVEN VANACKERE VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vraag nr. 321 van 9 september

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

PVF 23 FEBRUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDEN

PVF 23 FEBRUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDEN PVF 23 FEBRUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDEN 1 Algemeen... 2 Wat is Perspectief 2020?... 2 Wat is Persoonsvolgende Financiering (PVF)?... 2 Wanneer start het nieuwe PVF-systeem?... 2 Wat zijn de 5 cirkels?...

Nadere informatie

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 VCLB E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 E.1 Werking van het CLB p. 2 E.2 Openingsuren van het centrum p. 3 E.3 Samenwerking met het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding p. 3 E.4 Belangrijk voor leerlingen

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever. Onderzoekers. Administratieve ondersteuning

Verantwoordelijke uitgever. Onderzoekers. Administratieve ondersteuning Verantwoordelijke uitgever Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw Henegouwenkaai 29, bus 12-1080 Brussel www.kwaliteitscentrumdiagnostiek.be Onderzoekers Julie De Ganck Nathalie Schouppe Administratieve

Nadere informatie