Integrale jeugdhulp: nieuwe poorten die opengaan?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integrale jeugdhulp: nieuwe poorten die opengaan?"

Transcriptie

1 Integrale jeugdhulp is niet nieuw Caleidoscoop: In 2004 ging er al een nieuw decreet IJH in werking. Met dat decreet werden er enkele nieuwe uitgangspunten van integrale jeugdhulp vastgelegd. Waarom is er nu, 10 jaar later, opnieuw een nieuw decreet IJH nodig? Integrale jeugdhulp: nieuwe poorten die opengaan? Het nieuwe decreet integrale jeugdhulp (IJH) staat op papier (zie het artikel Het decreet integrale jeugdhulp voor dummies in dit nummer). Caleidoscoop wou graag de betekenis van al die woorden op papier beter begrijpen. Waar wil men met IJH binnen 5 jaar staan? Welke veranderingen zijn er te verwachten voor hulpverleners? En niet onbelangrijk: wat betekent dit decreet voor jongeren zelf? Veerle Germeijs sprak hierover met Jean-Pierre Vanhee (JPV), algemeen directeur van de intersectorale toegangspoort. JPV: Er zijn een aantal terechte kritieken geuit op het decreet IJH van De belangrijkste kritiek is misschien wel dat niet alles wat in dat decreet staat, echt uitgevoerd werd. Bijvoorbeeld de intersectorale toegangspoort is nooit in werking getreden. Ook het meer toegankelijk maken van het hulpaanbod voor jongeren en hun ouders is niet gerealiseerd. Persoonlijk vind ik ook dat - hoewel het decreet van 2004 aandacht besteedt aan het meer betrekken van jongeren en hun ouders bij het aanvragen, bekomen en evalueren van hulpverlening er nog veel meer ruimte is voor participatie op alle niveaus. Als we bijvoorbeeld willen dat cliënten deelnemen aan het beleid rond jeugdhulp (bv. in de adviesraad, intersectoraal regionaal overleg jeugdhulp), dan moeten we hen daarbij ondersteunen. Als we die ondersteuning niet bieden, verliezen we de stem van de cliënt. Het meenemen van het cliëntperspectief in de organisatie en reorganisatie van hulp had dus sterker gekund. Bij het uitvoeren van het decreet van 2004 bleken de top down en bottomupaansturing van de hervorming van de jeugdhulpverlening met elkaar te botsen. Bijvoorbeeld: de regionale netwerken kregen het mandaat om instrumenten en Jean-Pierre Vanhee 20 Integrale jeugdhulp: nieuwe poorten die opengaan

2 procedures in te zetten of te ontwikkelen, maar ervoeren dat ze niet voldoende autonoom konden handelen omdat ze op Vlaams niveau werden tegengehouden. Bovendien denk ik dat elke bij de jeugdhulp betrokken sector tussen 2004 en 2010 sterk gefocust heeft op veranderingen binnen de eigen sector, zonder daarbij voldoende te toetsen wat dit voor de samenwerking tussen de sectoren betekent. Tot slot is er de opmerking dat het decreet van 2004 zeer technisch is en uitblinkt op structuren, maar dat het niet zo duidelijk is welke veranderingen het voor de cliënt zelf beoogt. Het nieuwe decreet neemt deze pijnpunten mee. Dat zorgt ervoor dat het decreet er helemaal anders uitziet. Het leest makkelijker omdat het veel minder toegespitst is op structuren en veel meer ingaat op de doelstellingen: wat willen we met IJH betekenen voor de cliënt? Integrale jeugdhulp: what s in a name? Caleidoscoop: Alles staat of valt met een goed begrip van de woorden integrale jeugdhulp. Wat valt er precies onder jeugdhulp en wat betekent integraal? JPV: Onder jeugdhulp valt de hulpverlening aan kinderen en jongeren die georganiseerd is in zes sectoren (nl. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Jongerenwelzijn, Kind en Gezin, Algemeen Welzijnswerk, Centra Geestelijke Gezondheidszorg en Centra voor Leerlingenbegeleiding). Ook alle voorzieningen die voor de intersectorale toegangspoort zitten (bv. CLB s), vallen dus onder jeugdhulp. Binnen elk van die sectoren is een weloverwogen keuze gemaakt van wat wel en niet tot hulpverlening hoort. Zo neemt het decreet integrale jeugdhulp preventieve acties ter voorkoming van het ontwikkelen van problemen niet op. Caleidoscoop: Het decreet wil er enerzijds voor zorgen dat jongeren en hun omgeving beroep kunnen doen op een goede hulpverlening, maar anderzijds is er weinig aandacht voor preventie: het voorkomen dat jongeren in die hulpverlening terechtkomen. Is dit geen probleem? JPV: Voor een aantal sectoren die betrokken zijn bij integrale jeugdhulp (bv. Kind en Gezin, CLB) is preventie een belangrijke opdracht. Het feit dat preventie niet meegenomen is in het decreet betekent niet dat men binnen die sectoren geen preventieve opdracht kan hebben. Maar ik begrijp de bekommernis dat we door het niet opnemen van preventie in integrale jeugdhulp, de afstemming tussen hulpverlening en preventie kunnen missen. Bijvoorbeeld: ervaringen binnen de hulpverlening met bepaalde problemen kunnen inspirerend zijn bij het zoeken naar hoe men preventief kan optreden om die problemen te voorkomen. We moeten bewaken of er inspanningen nodig zijn om hulpverlening en preventie goed op elkaar af te stemmen. Door vermaatschappelijking van de jeugdhulp centraal te stellen in het nieuwe decreet, sluiten we met onze hulpverlening sowieso iets dichter aan bij preventie. We willen immers inspanningen doen om de positieve krachten van de cliënt bij het aanvragen en verstrekken van hulp mee te nemen en om die krachten te versterken. Op die manier kunnen we bij sommige cliënten ook voorkomen dat er hulp moet aangevraagd worden, wat sterk aanleunt bij preventie. Waarom spreken we van integrale jeugdhulp? De centrale doelstelling van het decreet is dat we komen tot een meer kwaliteitsvolle hulpverlening. Cruciaal daarbij is dat we die kwaliteitsverbetering willen bereiken door de kracht van samenwerking te benutten. Het ene uiterste van samenwerking is dat elke sector op zichzelf blijft werken en een aantal afspraken tot samenwerking maakt waardoor de kans groot is dat sectoren van elkaar vervreemden. Het andere uiterste zou een fusie van alle sectoren zijn waarbij al het aanbod van hulp samengebracht wordt. Tussen die twee uitersten is er een brede variatie van mogelijkheden tot samenwerking die ervoor kan zorgen dat je tot een betere hulpverlening komt. Met betere bedoel ik dan hulpverlening die dichter bij de vraag van de cliënt blijft (vraaggestuurd) in plaats van een hulpverlening die gestuurd wordt door het hulpaanbod. Belangrijk daarbij is dat binnen elke sector iedere hulpverlener zijn ding nog kan doen, maar op zo een manier dat wanneer men samenwerkt met anderen er een soort synergie ontstaat. Vermaatschappelijking: op zoek naar krachten Caleidoscoop: Vermaatschappelijking van de zorg is een belangrijke pijler in het decreet. Hoe kunnen hulpverleners daar concreet aan werken? JPV: Vermaatschappelijking is een tendens die ook buiten de jeugdhulp aanwezig is (bv. vrijwilligerswerk). Integrale jeugdhulp heeft vermaatschappelijking van de zorg dus niet uitgevonden. We willen wel een duidelijk signaal geven dat de cliënt en zijn directe omgeving in zijn sterkte niet mag vergeten worden wanneer er een vraag naar jeugdhulp wordt gesteld. Ten eerste betekent dit dat we in onze manier van kijken naar de cliënt oog moeten hebben voor de eigen krachten en mogelijkheden. We zijn vaak geneigd om te kijken naar wat cliënten niet kunnen en willen hun problemen voor hen oplossen. We hebben geleerd dat dit niet werkt, dat cliënten daar onvoldoende mee geholpen zijn. Daarom is het belangrijk om bijvoorbeeld bij de verheldering van een hulpvraag te kijken wat wel werkt, naar de draagkracht en mogelijkheden van cliënten. Het gaat dus eigenlijk om een soort algemene houding doorheen het hele proces van hulpverlening. Ten tweede bestaan er methodieken waarbij niet zozeer de moeilijkheden van een cliënt en zijn omgeving centraal staan, maar wel het versterken van die omgeving en de cliënt (bv. eigen kracht conferenties, Columbus, signs of safety). We willen deze methodieken nog meer gebruiken. Ten derde kunnen we ook toepassingen van vermaatschappelijking van de zorg zien in het cliëntoverleg en crisishulp. Cliëntoverleg betekent dat we niet voor elk bijkomend element in een hulpvraag weer iemand anders moeten inschakelen: kijk wie er nu allemaal al actief is in de hulp aan de jongere en zijn gezin, stem die hulp op mekaar af en maak de hulp eenvoudiger. Bij crisishulp komt het er dikwijls op aan om op het moment van Integrale jeugdhulp: nieuwe poorten die opengaan 21

3 de crisis heel dicht in de omgeving van de cliënt (ambulant of mobiel) te kunnen werken en gebruik te maken van dat moment om de cliënt sterker aan te spreken op zijn mogelijkheden. Caleidoscoop: Zijn er geen risico s verbonden aan die vermaatschappelijking van de zorg? Zullen we niet te veel verwachten van een cliënt en zijn omgeving? JPV: Ik wil zeker niet propageren dat elke hulpverlener een kort gesprekje met de cliënt moet aangaan waarin hij zegt: Probeer het zelf nog eens wat beter en het zal wel lukken. Door het gebruik van methodieken, vertrouw ik erop dat dit op een verantwoorde manier zal verlopen. Maar ik wil ook niet te veel klemtonen leggen op die methodieken, want dan lijkt het alsof met het toepassen van een methodiek alles opgelost is. Het werken met een methodiek garandeert wel dat je methodisch verantwoord te werk gaat. Soms vergeten hulpverleners gewoon om bepaalde elementen te bevragen of om suggesties te doen die beroep doen op krachten van jongeren en hun ouders. Dat kan vermeden worden door het gebruik van een methodiek. Finaal komt het erop aan om mét de cliënt aan de slag te gaan in zijn omgeving en context en niet voor de cliënt allerlei zaken te doen. Duidelijke taal via modulering Caleidoscoop: Via modulering wil men voor alle sectoren eenzelfde taal gebruiken om het aanbod van hulpverlening in kaart te brengen. Komt dit neer op het maken van een uitgebreide sociale kaart voor de jeugdhulp in Vlaanderen? JPV: We mogen geen te grote verwachtingen creëren van wat we met de modulering van het jeugdhulpaanbod kunnen doen. Ik vergelijk modulering graag met Van Dale of het Groene Boekje. Het is niet omdat we deze boeken uit het hoofd kennen, dat we de woorden op de correcte manier uitspreken, ze grammaticaal correct in een zin plaatsen en helder spreken. Hetzelfde geldt voor modulering: het is een middel, een instrument dat ons toelaat om het aanbod aan hulpverlening in de verschillende sectoren met elkaar te vergelijken, maar die vergelijking moeten we dan zelf wel nog maken. Modulering is dus een opstap om intersectorale vergelijkingen van het hulpaanbod te doen door het beschrijven van die hulp in dezelfde termen. We zullen het instrument met z n allen moeten leren gebruiken en verfijnen. Het is echter te hoog gegrepen om te denken dat we met de modulering een handelingsgerichte sociale kaart voor Vlaanderen kunnen maken. 22 Integrale jeugdhulp: nieuwe poorten die opengaan

4 Toegangspoort naar meer ingrijpende hulp Caleidoscoop: Met het nieuwe decreet wil men één intersectorale toegangspoort maken voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp. Als hulpverleners een aanmelding doen bij de toegangspoort, gebeurt dit via een elektronisch A-document. De toegangspoort bestaat uit een team indicatiestelling en een team jeugdhulpregie. Waarom is het onderscheid tussen beide teams zo belangrijk? JPV: Een erg belangrijke doelstelling van de toegangspoort is om de beschikbaarheid van het hulpaanbod niet te laten meespelen bij de indicering van het aanbod. Dat vraagt om de opdeling van de toegangspoort in twee teams. De functie van indicatiestelling is dus om te antwoorden op de vraag wie er recht heeft op ingrijpende of niet-rechtstreekse jeugdhulp. Niet iedereen die recht heeft op hulp, kan echter hulp krijgen, want er is momenteel meer vraag dan aanbod. Het team jeugdhulpregie beoordeelt daarom de aanvragen en kent aan dossiers waar hulp urgenter is meer prioriteit toe. Het team jeugdhulpregie zal ook een belangrijke rol spelen in knelpuntdossiers. Knelpuntdossiers gaan over jongeren met een complexe en meervoudige hulpvraag voor wie het moeilijk is om een gepast hulpaanbod te realiseren (bv. jongeren die in een gemeenschapsinstelling verblijven zonder uitzicht op reguliere, gepaste hulpverlening, jongeren voor wie de reguliere hulpverlening in enkel bijzondere jeugdhulp of enkel VAPH niet volstaat). De jeugdhulpregisseur krijgt een mandaat om in deze dossiers hulp toe te wijzen na overleg met het hulpaanbod. Er wordt dus gezocht tot er iemand gevonden is die zich engageert om deze jongere te helpen. Caleidoscoop: De beoordeling door de toegangspoort gebeurt op basis van een elektronisch dossier. Is het mogelijk om een goede inschatting te maken van een situatie op basis van een elektronisch dossier? JPV: Aangezien we zullen werken met erkende multidisciplinaire teams (MDT s) die een aanvraag bij de toegangspoort doen, heb ik daar vertrouwen in. De MDT s organiseren zich volgens een aantal kwaliteitscriteria, dus ik verwacht dat ze kwalitatief zeer hoogstaande indicatiestellingen zullen afleveren aan de toegangspoort. We zullen die indicatiestelling dan niet opnieuw doen met het team indicatiestelling. Daarnaast kan er een aanvraag gebeuren bij de toegangspoort door hulpverleners die niet erkend zijn als een MDT. Dan zal het team indicatiestelling moeten inschatten of zij de cliënt nog wensen te zien of niet. Dus in een aantal situaties zal de cliënt door het team indicatiestelling worden uitgenodigd. Caleidoscoop: Wat betekent het decreet voor de huidige wachtlijsten om niet-rechtstreeks toegankelijke hulp te krijgen? JPV: We verwachten in ieder geval dat door het versterken van het rechtstreeks toegankelijke aanbod en het sterker inzetten op methodieken die aansluiten bij vermaatschappelijking van de zorg, de vraag naar niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening afneemt. De centrale registratielijst die het team jeugdhulpregie zal hanteren in de toegangspoort heeft in principe niet het opzet een wachtlijst te zijn. Deze centrale registratielijst is de registratie van alle indicatiestellingsverslagen. Die lijst wordt benut om de matching tussen vraag en aanbod te realiseren. We zullen daar ook zien wie de wachtenden zijn, maar de registratielijst is eigenlijk bedoeld om de match te kunnen maken. Registratielijst is dus niet zomaar een andere naam voor wachtlijst. Geen consulenten bijzondere jeugdzorg meer Caleidoscoop: De Comités voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ) houden op te bestaan. Wat betekent dit voor hulpverleners die nu jongeren en hun gezin doorverwijzen naar het CBJ? JPV: Ten eerste wil ik tegenspreken dat de ondersteuning die nu aan hulpverleners geboden wordt door de CBJ s volledig zal wegvallen. We krijgen in de plaats immers twee gemandateerde voorzieningen: het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling. Zij zijn gemandateerd om uit te zoeken of er sprake is van maatschappelijke noodzaak en indien dat zo is, om de hulpverlening op te volgen of op te starten. Door de samenwerking van hulpverleners met de gemandateerde voorzieningen zal er wel iets veranderen. Zo moet de motivatie voor aanmelding bij de gemandateerde voorzieningen meer geordend en schriftelijk worden geformuleerd. We vragen dus aan hulpverleners om de vraag schriftelijk te formuleren, maar ook om aan te geven hoe zij het probleem met de cliënt besproken hebben en of ze daarbij de mogelijkheden van de cliënt zelf maximaal benut hebben. We vragen dus nog meer van hulpverleners om eerst na te kijken wat ze zelf kunnen doen in situaties van verontrusting. Piloteren in Oost-Vlaanderen Caleidoscoop: Vanaf september 2013 wordt Oost-Vlaanderen de pilootregio voor de intersectorale toegangspoort. Wat is de bedoeling van dit pilootproject? Wat gebeurt er met de ervaringen uit de pilootregio? JPV: Met het pilootproject willen we proberen om het hele decreet toe te passen in één regio vooraleer we dat in heel Vlaanderen doen. We hebben van bij aanvang duidelijk gemaakt dat het pilootproject niet bedoeld is om de resultaten ervan mee te nemen en te vertalen naar een bijstelling van het decreet. Het is ook niet de bedoeling om na het pilootproject na te gaan of de toegangspoort veel effect heeft op de cliënt zelf, omdat we bijvoorbeeld combinaties van hulp kunnen aanbieden. Dat is allemaal veel te vroeg. Eigenlijk moet de poort minstens 2 à 3 jaar werken vooraleer we dat soort onderzoek kunnen uitvoeren. Wat we na de pilootregio wel kunnen doen, is het bijwerken van enkele BVR s (Besluit Vlaamse Regering) bij het decreet vanuit ervaringen in de pilootregio. Je zou de vraag kunnen stellen: stel dat het allemaal fout loopt, dat het helemaal niet werkt, wat dan? Ik kan me niet voorstellen dat het zo zou lopen, maar in dat geval zullen we na 1 à 2 jaar moeten bekijken of het decreet terug herwerkt moet worden. Maar zoiets kan niet blijken uit het pilootproject. De periode is daarvoor veel te kort. Integrale jeugdhulp: nieuwe poorten die opengaan 23

5 24 Integrale jeugdhulp: nieuwe poorten die opengaan

6 De opstart van de piloot is gepland op 16 september. Op dat moment moeten de nieuwe instanties uit het decreet gecreëerd zijn (bv. team indicatiesteling en team jeugdhulpregie) en krijgen de gemandateerde voorzieningen een extra mandaat in het kader van maatschappelijke noodzaak. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat we nu reeds aan het piloteren zijn. We hebben al op verschillende momenten hulpverleners geïnformeerd over wat er te gebeuren staat. Piloteren betekent dus ook vormen, voorbereiden, vinger aan de pols houden, dossiers migreren, ICT-apparatuur collectief in gebruik nemen enz. Luisteren naar de stem van de cliënt Caleidoscoop: Het nieuwe decreet hecht veel belang aan de deelname en vertegenwoordiging van cliënten in verschillende overlegorganen en structuren van de jeugdhulp. Is dit een garantie dat er echt geluisterd wordt naar jongeren en hun ouders en dat ze betrokken zijn bij de uitbouw van jeugdhulp? JPV: We proberen er echt werk van te maken om het advies in te winnen van cliënten in de bestaande structuren van integrale jeugdhulp (bv. intersectoraal regionaal overleg jeugdhulp of IROJ, adviesraad) over de veranderingen die ons te wachten staan. Maar natuurlijk blijft de hamvraag of we daarmee voldoende rekening houden met het perspectief van de cliënt. Ik kan daar moeilijk op antwoorden. Eigenlijk kunnen we niet zeggen dat we een volledig uitgewerkte structuur van vertegenwoordiging van cliënten in de jeugdhulp hebben, en dan heb ik het ook over de vertegenwoordiging binnen elke sector. Dus ik aarzel om te zeggen dat dit helemaal gerealiseerd zal zijn, ook al proberen we ons zo open mogelijk op te stellen om het verhaal van cliënten mee te nemen. Mijn persoonlijke mening is dat we daar in de toekomst nog meer werk van kunnen en moeten maken. Maar ik weet ook dat dit niet evident zal zijn. Caleidoscoop: Allochtone en anderstalige jongeren vallen vandaag vaak uit de boot, ook bij rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Zal het nieuwe decreet voor deze doelgroepen een aantal drempels naar hulp doen verlagen? JPV: Het decreet laat toe dat er drempelverlagend gewerkt wordt naar bijzondere doelgroepen. Er is bijvoorbeeld in het IROJ en in de adviesraad een vertegenwoordiging van mensen die tot bijzondere doelgroepen behoren. Vanuit de jeugdhulpverlening is er altijd een grote vraag geweest naar het inschakelen van tolken in de hulp aan deze doelgroepen. We proberen om via extra financiële middelen aan deze vraag tegemoet te komen, maar ik durf niet te beweren dat daarmee alles opgelost is. Op dit moment loopt ook een experiment over het laagdrempeliger maken van de jeugdhulp voor bijzondere doelgroepen in Antwerpen en Brussel. Daar zullen we veel kunnen van leren. Maar we zullen in de toekomst moeten blijven zoeken om de hulpverlening voor deze doelgroepen toegankelijker te maken. Dat laten we in ieder geval niet los. Toets bij jongeren: is IJH geslaagd? Caleidoscoop: Niet onbelangrijk is het effect van het nieuwe decreet op jongeren zelf. Hoe kunnen we bij onze jongeren zien of integrale jeugdhulp geslaagd is of niet? JPV: Ik ben een grote voorstander om effectiviteitsmetingen van hulpverlening bij kinderen te doen. Dat kan verschillende vormen aannemen. Ten eerste kunnen we bij een representatieve groep jongeren nagaan of ze op het ogenblik dat ze het moeilijk hadden, wisten waarheen te gaan. Ik hoop dat we dan kunnen vaststellen dat jongeren meer en meer de weg naar de hulpverlening kennen. Ten tweede kunnen we bij jongeren die hulpverlening gekregen hebben een tevredenheidsmeting doen over de hulpverlening en opvolgen hoe deze jongeren het doen nadat de hulp werd ingezet. Ten derde denk ik ook dat bepaalde cijfergegevens een indicatie kunnen geven. Bijvoorbeeld: bij hoeveel van de jongeren die nood hebben aan gecombineerde vormen van hulp, slagen we erin om die gecombineerde vormen van hulp effectief aan te bieden? Tegelijk moeten we bij het nagaan van de effecten van jeugdhulpverlening aandacht hebben voor ouders en hun ervaringen. Wat effectmeting van de jeugdhulpverlening in het algemeen betreft, moeten we onze verwachtingen correct instellen. Studies geven ons een heel genuanceerd beeld van die effecten en tonen vooral aan dat we er nog veel te weinig over weten. Maar elk beetje helpt, denk ik dan. Als we het effect van hulpverlening voor kinderen en hun ouders kunnen verbeteren, moeten we dat zeker doen. Er is niemand in hulpverlening die zijn job doet in de veronderstelling dat zijn hulp weinig of geen effect zal hebben. Er zijn volgens mij ook geen hulpverleners die niet gevoelig zijn voor het criterium van de verbetering van die hulp voor de cliënten. Het nieuwe decreet biedt enkele bijkomende en enkele nieuwe handvatten aan alle betrokkenen om de hulp en de effecten ervan te verbeteren. Ik hoop dan ook dat alle betrokkenen die extra en nieuwe mogelijkheden zullen aanwenden en integreren in hun praktijk. Integrale jeugdhulp: nieuwe poorten die opengaan 25

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen Een woordje geschiedenis 1998: commissie ad hoc Bijzondere Jeugdzorg 1999: maatschappelijke beleidsnota BJZ 1999-2004: experimentele pilootregio s 2004:

Nadere informatie

Congres NVKVV Maart 2014

Congres NVKVV Maart 2014 Samen naar een nieuwe in Vlaanderen Congres NVKVV Maart 2014 Sectoren van de Sectoren Jeugdhulp gevat onder het decreet IJH: Agentschap Jongerenwelzijn (AJ) Algemeen Welzijnswerk (AWW) Centra Geestelijke

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Accenten: Een nieuw decreet Jeugdhulp Vermaatschappelijking van de jeugdhulp Tijdige toegang tot de jeugdhulp Rechtstreeks en niet rechtstreeks

Nadere informatie

Het nieuwe hulpverleningslandschap

Het nieuwe hulpverleningslandschap Het nieuwe hulpverleningslandschap Integrale jeugdhulp 1 Hilde Vanautgaerden VCLB Leuven 29/04/2015 Hoe was het voor 1 maart 2014 VAPH Jongerenwelzijn Gezondheidszorg & Welzijnswerk MDV door erkende dienst

Nadere informatie

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster Aanmelden bij de toegangspoort WIE? Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster 3 type aanmelders: jeugdhulpaanbieders uit RTJ of NRTJ jeugdhulpaanbieders buiten

Nadere informatie

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen nota nota aan de Dienst Voogdij, federale overheidsdienst Justitie datum 1 maart 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Lucien Rahoens naam auteur Virna Saenen onderwerp toepassing van het decreet Integrale

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen Het vernieuwde landschap aan de hand van casussen Hulpvrager Minderjarige-ouders-contexT BREDE INSTAP Rechtstreeks toegankelijke Jeugdhulp buiten toep.

Nadere informatie

Afstemming GGZ en Welzijn. OPZ GEEL 5 december 2013

Afstemming GGZ en Welzijn. OPZ GEEL 5 december 2013 Afstemming GGZ en Welzijn OPZ GEEL 5 december 2013 Jeugdhulpverlening in beweging Nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen Vlaams en federaal Effectuering art.11 ziekenhuiswet ( netwerk van zorgvoorzieningen

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulp. Naar een betere jeugdzorg? Jan Naert Vakgroep Orthopedagogiek UGent

Integrale Jeugdhulp. Naar een betere jeugdzorg? Jan Naert Vakgroep Orthopedagogiek UGent Integrale Jeugdhulp Naar een betere jeugdzorg? Jan Naert Vakgroep Orthopedagogiek UGent Geschiedenis 1998: maatschappelijke beleidsnota jeugdzorg verkokering ondoorzichtig kluwen restgroepen aanbodgestuurde

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

TERUGKOMDAG. 15 november 2016

TERUGKOMDAG. 15 november 2016 TERUGKOMDAG 15 november 2016 PROGRAMMA TERUGKOMDAG 9u00-10u30: Integrale Jeugdhulp. En wat met de school? 10u30 11u00 pauze (lokaal A03.03) 11u00-12u00: Trajectgroepen. Groepen trajectcoachen Isabelle

Nadere informatie

MDT PC Caritas HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456 U kan helpen bij het indienen van een vraag naar

MDT PC Caritas HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456 U kan helpen bij het indienen van een vraag naar PC Caritas Caritasstraat 76 9090 Melle Tel. 09 210 69 69 - Fax : 09 252 24 61 E-mail :info@pccaritas.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT PC Caritas In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456

Nadere informatie

UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren. Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA

UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren. Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA Casus 5 Je werkt voor een opvang van jongeren die geplaatst

Nadere informatie

Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3

Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3 Hoofdstuk 6 IRPC Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3 1.1 Situering...3 1.2 Opdracht...3 1.3 Samenstelling...3 1.4 Werking...4

Nadere informatie

Themarapport: Positie van bijzondere jeugdzorg binnen integrale jeugdhulp en samenwerking

Themarapport: Positie van bijzondere jeugdzorg binnen integrale jeugdhulp en samenwerking Themarapport: Positie van bijzondere jeugdzorg binnen integrale jeugdhulp en samenwerking STATUUT van deze tekst: De voorbije maanden vonden per thema drie vergaderingen plaats waarbij verschillende experten

Nadere informatie

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Een korte rondleiding door Martine Puttaert Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Integrale Jeugdhulp (IJH) Historiek Wat is IJH? Wie is betrokken? Werkingsprincipes Structuur, opdrachten en thema s Concrete

Nadere informatie

Gemandateerde voorziening

Gemandateerde voorziening Gemandateerde voorziening Ondersteuningscentrum Jeugdzorg Hulpaanbieders hebben allen een verantwoordelijkheid in het omgaan met verontrusting. Indien zij hier zelf tegen grenzen aanbotsen en twijfelen

Nadere informatie

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 I N H O U D INHOUD 5 INLEIDING 13 HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 2. De lokale overheid 22 3. De Vlaamse overheid

Nadere informatie

Update INSISTO. Time-outs in de jeugdhulp. Berichtenblad Intersectorale Toegangspoort MAART 2015

Update INSISTO. Time-outs in de jeugdhulp. Berichtenblad Intersectorale Toegangspoort MAART 2015 Berichtenblad Intersectorale Toegangspoort 05 19 MAART 2015 De voorbije maanden is gewerkt aan een verbetering van de kaft werkingsprocessen en van INSISTO. De vernieuwde processen treden vanaf nu in werking.

Nadere informatie

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen.

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van VERA JANS datum: 12 december 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Thuisbegeleiding personen met autismespectrumstoornis - Capaciteit

Nadere informatie

EN DE INTER SECTORALE TOEGANGSPOORT

EN DE INTER SECTORALE TOEGANGSPOORT EN DE INTER SECTORALE TOEGANGSPOORT 2 TOEGANGSPOORT Inleiding Samen met een hulpverlener diende je bij de toegangspoort een aanvraag in voor hulpverlening. In deze brochure leggen we uit hoe de toegangspoort

Nadere informatie

ISCinternettensamenwerkingscel 1

ISCinternettensamenwerkingscel 1 ISCinternettensamenwerkingscel 1 Hoorzitting Commissie Welzijn Vlaams Parlement woensdag 13 mei 2015 Geachte parlementsleden, Eerst en vooral willen wij u bedanken voor de uitnodiging. Als vertegenwoordigers

Nadere informatie

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP?

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument Integrale Jeugdhulp Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen COS Leuven campus Sint-Rafaël Kapucijnenvoer

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. Van verkokerde naar integrale jeugdhulp 2. Rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 2. Een grondige hertekening 3

1. INLEIDING 2. Van verkokerde naar integrale jeugdhulp 2. Rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 2. Een grondige hertekening 3 Integrale Jeugdhulp De intersectorale toegangspoort in een notendop INHOUD 1. INLEIDING 2 Van verkokerde naar integrale jeugdhulp 2 Rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 2 Een grondige

Nadere informatie

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten 06/06/2016 Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten Vandaag is het eerste intersectorale jaarverslag 2015 van de jeugdhulp voorgesteld, in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Accenten: Een nieuw decreet Jeugdhulp Vermaatschappelijking van de jeugdhulp Hulpcontinuïteit waarborgen Voorzien in een aanbod crisisjeugdhulp

Nadere informatie

Het werken met en gebruiken van het A-document

Het werken met en gebruiken van het A-document Het werken met en gebruiken van het A-document Intersectorale toegangspoort Voor vragen naar Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp Twee stappen in de beoordeling van de aanvraag Indicatiestelling Jeugdhulpregie

Nadere informatie

Cliëntoverleg, bemiddeling en crisishulp

Cliëntoverleg, bemiddeling en crisishulp Cliëntoverleg, bemiddeling en crisishulp HULPVRAGER MINDERJARIGE-OUDERS-CONTEXT BREDE INSTAP Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH Probleem gebonden hulp MDT MDT Gemand.

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp; Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van de gemandateerde voorzieningen en van de sociale diensten in de integrale jeugdhulp en de organisatie van bemiddeling in de regio Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

Intersectorale toegangspoort

Intersectorale toegangspoort Intersectorale toegangspoort Indicatiestelling Op 1 maart 2014 gaat in heel de intersectorale toegangspoort (ITP) van start (na de opstart van voorstartregio Oost- op 16 september 2013). Deze regelt voor

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke hulp - Wachttijden

Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke hulp - Wachttijden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 535 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 30 maart 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke

Nadere informatie

Jeugdzorg in ontwikkeling

Jeugdzorg in ontwikkeling Jeugdzorg in ontwikkeling Prof. Dr. J. Vanderfaeillie De Maeyer Skrållan Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen Vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie 21-2-2014 pag. 2 Inhoud Aanleiding voor

Nadere informatie

Betreft: Advies inzake het voorontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp

Betreft: Advies inzake het voorontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Advies VTC nr. 06/2012 van 5 september 2012 Betreft: Advies inzake het voorontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp

Nadere informatie

JIJ EN DE INTERSECTORALE TOEGANGSPOORT.

JIJ EN DE INTERSECTORALE TOEGANGSPOORT. JIJ EN DE INTERSECTORALE TOEGANGSPOORT www.jongerenwelzijn.be Moeilijk woord gezien? Zoek het op in de woordenlijst op pagina 18 INHOUD Wat is de intersectorale toegangspoort? Schema: van aanmelding tot

Nadere informatie

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort COS Antwerpen Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument integrale jeugdhulp Leuven Sociale dienst COS Doornstraat, 331 2610 Wilrijk 03 830 73 10 COS@provincieantwerpen.be

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

Besluit en verslag werkgroep

Besluit en verslag werkgroep Studiedag rechten in de jeugdhulp - werkgroep Studiedag rechten in de jeugdhulp Verslag werkgroepen Afdeling Beleidsontwikkeling Koning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 32 43 F 02 553 31

Nadere informatie

Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn

Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn nota aan private voorzieningen BJB datum 02/02/2015 uw kenmerk naam lijnmanager David Debrouwere naam auteur Kim Craeynest onderwerp Communicatie

Nadere informatie

Hoe kan ons team jou helpen om de gepaste niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp te vinden?

Hoe kan ons team jou helpen om de gepaste niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp te vinden? Hoe kan ons team jou helpen om de gepaste niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp te vinden? 1 Wij zijn een multidisciplinair team verbonden aan het Vrij centrum voor leerlingenbegeleiding van Izegem.

Nadere informatie

JIJ EN DE INTERSECTORALE TOEGANGS POORT

JIJ EN DE INTERSECTORALE TOEGANGS POORT JIJ EN DE INTERSECTORALE TOEGANGS POORT 2 JIJ EN DE INTERSECTORALE TOEGANGSPOORT/ 3 INLEI DING Samen met een hulpverlener diende je bij de intersectorale toegangspoort een aanvraag in voor hulpverlening.

Nadere informatie

Hoe kan ons team jou helpen om de juiste hulp te vinden?

Hoe kan ons team jou helpen om de juiste hulp te vinden? VCLB Deinze VCLB regio Gent VCLB Meetjesland VCLB Zuid-Oost-Vlaanderen Hoe kan ons team jou helpen om de juiste hulp te vinden? Wij zijn een multidisciplinair team verbonden aan 4 centra voor leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort Samenwerken met jeugdhulpregie in de intersectorale toegangspoort HULPVRAGER MINDERJARIGE-OUDERS-CONTEXT Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Toegangspoort IRPC MDT BREDE INSTAP Jeugdhulp buiten toep.

Nadere informatie

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren.

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren. 1 / 6 Deel 1: Beschrijving van de structurele waar we aan participeren. In deze procedure beschrijven we enkel het permanent of structureel overleg waaraan we verplicht of vrijwillig participeren. Naast

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen 2.0 aandacht voor de eigen krachten in netwerk, familie, maatschappij Gebruik maken van aangepaste hodieken Verslag doen van krachtgericht werken bij stap

Nadere informatie

Aanvraag en inschaling PAB

Aanvraag en inschaling PAB Aanvraag en inschaling PAB 1 Inhoud Inhoud... 2 1. Een woordje uitleg over PAB... 3 1.1 Wat is het PAB?... 3 1.2 Waarvoor mag ik het PAB gebruiken?... 3 1.3 Wat mag ik niet doen met het budget?... 4 1.4

Nadere informatie

betreffende de integrale jeugdhulp

betreffende de integrale jeugdhulp stuk ingediend op 1952 (2012-2013) Nr. 10 3 juli 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Stukken in het dossier: 1952 (2012-2013)

Nadere informatie

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel SAMENSPRAAK Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak -Herhaling startdagen 2011 op algemene vraag van de voorzieningen-

Nadere informatie

JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP.

JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP. JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP www.jongerenwelzijn.be INHOUD Wanneer naar het crisismeldpunt? 4 Wat is het crisismeldpunt? 5 Drie soorten hulp 6 Hulpverleners hebben beroepsgeheim 8 Wanneer wordt informatie

Nadere informatie

SNELLE STARTERGIDS INSISTO

SNELLE STARTERGIDS INSISTO Nota Snelle startergids INSISTO nota aan datum februari 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Jean-Pierre Vanhee naam auteur Dave Geentjens onderwerp Hoe starten met INSISTO SNELLE STARTERGIDS INSISTO 1. Situering

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

Een mogelijkheid voor de gezinnen is thuisbegeleiding, een andere is de zorg die ambulante revalidatiecentra aanbieden.

Een mogelijkheid voor de gezinnen is thuisbegeleiding, een andere is de zorg die ambulante revalidatiecentra aanbieden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 300 van BJÖRN ANSEEUW datum: 27 januari 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderen met autismespectrumstoornis - Wachtlijsten en behandeling

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

1 jaar integrale jeugdhulp Hoorzitting Vlaams Parlement

1 jaar integrale jeugdhulp Hoorzitting Vlaams Parlement 1 jaar integrale jeugdhulp Hoorzitting Vlaams Parlement 21 april 2015 Een tussentijdse terug- en vooruitblik Vernieuwing op basis van ervaring Uitgangspositie: 1 maart 2014 geconsolideerde start cf. externe

Nadere informatie

Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp

Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp Ann Bourgeois en Ilse Vandenbroucke Substituut procureur des Konings Jeugdparket Gent 2 Verontrustende situaties: VOS Definitie / Leidraad Werkwijze Brede Instap GV /

Nadere informatie

KRACHTGERICHTE KORTDURENDE CONTEXTBEGELEIDING

KRACHTGERICHTE KORTDURENDE CONTEXTBEGELEIDING KRACHTGERICHTE KORTDURENDE CONTEXTBEGELEIDING -positieve heroriëntering van context, organisaties en samenleving- Van crisis tot kracht Van complexiteit tot essentie Van slachtofferschap tot engagement

Nadere informatie

Verontschuldigd leerlingenbegeleiding

Verontschuldigd leerlingenbegeleiding Verslag IROJ Antwerpen Datum 24/06/2014 Aanwezig Xenia Langen Ilse De Groof (+ ouder) Koen De Vylder Frank Van den Broeck Jo Frans Dirk Kaethoven Luc Bouteligier Rik Van Buggenhout Jan Bots Walter De Proost

Nadere informatie

RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON. Artikel 24

RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON. Artikel 24 RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON Artikel 24 1. De minderjarige heeft het recht om zich in alle contacten met de jeugdhulpaanbieders, de toegangspoort en het ondersteuningscentrum Jeugdzorg

Nadere informatie

Het intersectorale zorgnetwerk engageert zich bindend om elke jongere die het krijgt toegewezen te begeleiden.

Het intersectorale zorgnetwerk engageert zich bindend om elke jongere die het krijgt toegewezen te begeleiden. INLEIDING De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap Jongerenwelzijn lanceren een open oproep om samenwerkingsverbanden op

Nadere informatie

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent Missie & visie Opvoedingswinkel Gent 1 Inhoudstafel... 1 Missie & visie Opvoedingswinkel Gent... 1 Inhoudstafel... 1 Intro... 3 1. Missie... 4 2. Doelgroep... 4 3. Werking... 4 4. Beleidskader... 5 5.

Nadere informatie

Modules in vzw Beaufort

Modules in vzw Beaufort Modules in vzw Beaufort Indigo, vroeger cat 1 begeleidingstehuis voor 45 jongeren, 0-21 jaar, sinds 2013: 42 verblijfsmodules + 45 modules Contextbegeleiding (CB) Epsilon, vroeger dagcentrum Lokeren, 10

Nadere informatie

nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten

nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten

Nadere informatie

Coördinatie van de hulp. Workshop 4

Coördinatie van de hulp. Workshop 4 Coördinatie van de hulp Workshop 4 Voorstellingsrondje Maatschappelijke evoluties Perspectief van de cliënt Casusoverleg Cliëntoverleg met externe voorzitter Bemiddeling Vertrouwenspersoon vragen Wie is

Nadere informatie

1. SITUERING 1 2. UITGANGSPUNTEN

1. SITUERING 1 2. UITGANGSPUNTEN //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// NOTA Visie ivm vertrouwenspersoon/steunfiguur

Nadere informatie

Ondersteuning voor jongvolwassenen

Ondersteuning voor jongvolwassenen Ondersteuning voor jongvolwassenen Regelmatig krijgen we vragen over de mogelijkheden waarover jongvolwassenen van 18 jaar of ouder beschikken, om verder ondersteund te worden. Hierna vindt u daarom nog

Nadere informatie

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper Dit verslag is een synthese van de drie de groepen tijdens het dialoogmoment in Ieper. Casus 1 Er is verwaarlozing

Nadere informatie

12 JULI Decreet betreffende de <integrale> <jeugdhulp>

12 JULI Decreet betreffende de <integrale> <jeugdhulp> 12 JULI 2013. - Decreet betreffende de Bron : VLAAMSE OVERHEID Publicatie : 13-09-2013 nummer : 2013035791 bladzijde : 65154 BEELD Dossiernummer : 2013-07-12/43 Inwerkingtreding

Nadere informatie

1.INLEIDING 2. Een korte terugblik 2. Kijken naar de toekomst 2 2. DOELSTELLING 1: VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG 3

1.INLEIDING 2. Een korte terugblik 2. Kijken naar de toekomst 2 2. DOELSTELLING 1: VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG 3 Integrale Jeugdhulp De krachtlijnen van het nieuwe decreet INHOUD 1.INLEIDING 2 Een korte terugblik 2 Kijken naar de toekomst 2 2. DOELSTELLING 1: VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG 3 3. DOELSTELLING 2:

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Agentschap Jongerenwelzijn, ontvangen op 26/10/2016;

Gelet op de aanvraag van Agentschap Jongerenwelzijn, ontvangen op 26/10/2016; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 02/2017 van 18 januari 2017 Betreft: aanvraag van het Agentschap Jongerenwelzijn tot uitbreiding van de beraadslaging RR nr. 37/2013 met het

Nadere informatie

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort Samenwerken met jeugdhulpregie in de intersectorale toegangspoort HULPVRAGER MINDERJARIGE-OUDERS-CONTEXT Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Toegangspoort IRPC MDT BREDE INSTAP Jeugdhulp buiten toep.

Nadere informatie

Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank

Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank Hilde Smits Studiedag De Kiem 18.10.2016 Situering Jongerenwelzijn, afdeling Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal

Nadere informatie

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme www.hetraster.be Wat is outreach autisme? Outreach autisme bestaat uit vorming en advies voor iedereen die deskundiger wil worden in

Nadere informatie

Begeleiding in haar context

Begeleiding in haar context Begeleiding in haar context Contextbegeleiding: Krachtlijnen vanuit de overheid Brussel, 16 september 2014 Openness and participation are antidotes to surveillance and control. (Howard Rheingold) WWW.JONGERENWELZIJN.BE

Nadere informatie

Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente. Integrale jeugdhulp is gestart op 1 maart Wat betekent dit voor uw kind?

Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente. Integrale jeugdhulp is gestart op 1 maart Wat betekent dit voor uw kind? Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente UW KENMERK CONTACTPERSOON E-MAIL dossiernummer Zie achteraan bijlage ONS KENMERK TELEFOON BIJLAGEN Start integrale jeugdhulp 1 17

Nadere informatie

De sociale plattegrond

De sociale plattegrond De sociale plattegrond Sector: Agentschap Jongerenwelzijn Spreker: Tom Elen (Agentschap Jongerenwelzijn) H1 - Opdracht Agentschap Jongerenwelzijn (beleidsdomein = WVG) Afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid

Nadere informatie

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015 Mia Claes UCLL Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Tijdige toegang tot de jeugdhulp Voorzien in een aanbod crisisjeugd

Nadere informatie

VERSLAG MANAGEMENTCOMITÉ MC

VERSLAG MANAGEMENTCOMITÉ MC VERSLAG MANAGEMENTCOMITÉ MC 13022012-12 Aanwezig: Marc Morris (voorzitter), Laurent Bursens, Stefaan Van Mulders, Katrien Verhegge, Lieven Vandenberghe, Jean-Pierre Vanhee (verslag), Chris Van der Auwera,

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Kinderbijslag

Hoofdstuk 7 Kinderbijslag Hoofdstuk 7 Kinderbijslag www.vlaanderen.be/welzijnengezondheid Inhoud 1 Situering... 3 2 De typemodules die een effect hebben op de kinderbijslag... 3 3 Effect op de 2/3 kinderbijslag... 4 3.1 Bij de

Nadere informatie

Nieuw decreet Integrale Jeugdhulp : onze mening 12 september 2012

Nieuw decreet Integrale Jeugdhulp : onze mening 12 september 2012 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Nieuw decreet Integrale Jeugdhulp : onze

Nadere informatie

Stappenplan spijbelopvolging secundair onderwijs

Stappenplan spijbelopvolging secundair onderwijs Stappenplan spijbelopvolging secundair onderwijs Voor jongeren die naar school gaan in de stad Antwerpen Deelschema 1: een jongere spijbelt herhaaldelijk Wanneer een jongere spijbelt, past de school haar

Nadere informatie

Juridisch kader van de rechten van minderjarigen en ouders in de integrale jeugdhulp

Juridisch kader van de rechten van minderjarigen en ouders in de integrale jeugdhulp Juridisch kader van de rechten van minderjarigen en ouders in de integrale jeugdhulp Nele Desmet (Kinderrechtswinkel vzw) Studiedag 6 maart 2015 De rechten van de minderjarige cliënt in de integrale jeugdhulp

Nadere informatie

Op de agenda van het sectoraal directiecomité

Op de agenda van het sectoraal directiecomité Blik op de maand april 2009 In het verbond Op 8 mei manifesteren we in Brussel voor een meerjarenplan voor onze sector : Betoging voor: Recht op ondersteuning Zorgvernieuwing Een voldoende, kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden

Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden 27 november 2012 Catherine T Joens Coördinator zorgregie OVL en WVL Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap cel zorgregie 1 Individueel traject van persoon

Nadere informatie

Het decreet integrale jeugdhulp voor dummies

Het decreet integrale jeugdhulp voor dummies Het decreet integrale jeugdhulp voor dummies Veerle Germeijs Op 1 maart 2014 is het zover. In heel Vlaanderen treedt dan het nieuwe decreet integrale jeugdhulp (IJH) in werking. De CLB s zijn belangrijke

Nadere informatie

De opgenomen bepalingen in het decreet werden niet allemaal uitgevoerd en schoten op heel wat punten tekort.

De opgenomen bepalingen in het decreet werden niet allemaal uitgevoerd en schoten op heel wat punten tekort. 1 Het decreet integrale jeugdhulp van 7 mei 2004 had als doel om aan minderjarigen, ouders, hun opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit hun leefomgeving, zorg op maat te bieden door sector

Nadere informatie

OCMW Overleg Leie & Ommeland Verslag 21 maart 2013

OCMW Overleg Leie & Ommeland Verslag 21 maart 2013 Welzijnsoverleg Regio Gent vzw (W R G ) WRG vzw Martelaarslaan 204B 9000 GENT 09 225 91 33 info@wrg.be www.wrg.be Bank: BE66 8804 1724 5143 Ondernemingsnummer: 418.092.962 OCMW Overleg Leie & Ommeland

Nadere informatie

Samen naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Samen naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Samen naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Nieuwe jeugdhulp vanaf 01 maart 2014 http://www.youtube.c om/watch?v=ktowmbk Neok Het nieuwe jeugdlandschap in vogelvlucht Hans Vandenbroucke Directeur CLB

Nadere informatie

nota 1. Situering Alle nieuwe afspraken worden in deze nota opgenomen en kort toegelicht. 2. De typemodules die een effect hebben op de kinderbijslag

nota 1. Situering Alle nieuwe afspraken worden in deze nota opgenomen en kort toegelicht. 2. De typemodules die een effect hebben op de kinderbijslag nota nota aan MC IJH datum 11 maart 2014 uw kenmerk MC 20140317_07 naam lijnmanager Jean-Pierre Vanhee naam auteur Johan Van der Auweraert & Eva Nouwen onderwerp Kinderbijslag 1. Situering Met de opstart

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 11. Inleiding 15. Hoofdstuk 1: Orthopedagogische werkvelden in beweging: nieuwe uitdagingen vragen aangepaste antwoorden

INHOUD. Woord vooraf 11. Inleiding 15. Hoofdstuk 1: Orthopedagogische werkvelden in beweging: nieuwe uitdagingen vragen aangepaste antwoorden Woord vooraf 11 Inleiding 15 Hoofdstuk 1: Orthopedagogische werkvelden in beweging: nieuwe uitdagingen vragen aangepaste antwoorden 19 1. Inleiding 19 2. De organisatie van de zorg onder vuur 21 3. Het

Nadere informatie

Beroepsgeheim in beweging : Informatie-uitwisseling tussen jeugdhulp en justitie.

Beroepsgeheim in beweging : Informatie-uitwisseling tussen jeugdhulp en justitie. Beroepsgeheim in beweging : Informatie-uitwisseling tussen jeugdhulp en justitie. Artikel 75.1. Decreet IJH ( ook genoemd artikel 75.1. Mozaïekdecreet) Er beweegt heel wat rond het beroepsgeheim. Deze

Nadere informatie

17/11/ TOEGANG. datum goedkeuring ACO 1.1. informatiemoment september Caroline Robberecht/ Tom Elen - WG Planning en Advisering - NWO JH

17/11/ TOEGANG. datum goedkeuring ACO 1.1. informatiemoment september Caroline Robberecht/ Tom Elen - WG Planning en Advisering - NWO JH 17/11/2017 1. TOEGANG 1.1. voorjaar 2018 positioneren en profileren aanbod begeleiding: informatiemoment september 2017 - WG Planning en Advisering - NWO JH decreet IJH - partners met een aanbod naar jongeren

Nadere informatie

Vraag nr. 209 van 28 januari 2013 van CINDY FRANSSEN

Vraag nr. 209 van 28 januari 2013 van CINDY FRANSSEN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vraag nr. 209 van 28 januari 2013 van CINDY FRANSSEN Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Typemodules handicap: koppeling met bestaande zorgvormen binnen het VAPH

Typemodules handicap: koppeling met bestaande zorgvormen binnen het VAPH Omzendbrief IJH 2014/1 10 februari 2014 Gericht aan de multidisciplinaire teams; Gericht aan de voorzieningen die zich richten tot minderjarigen; Gericht aan de contactpersonen zorgregie. VRAGEN NAAR:

Nadere informatie

OPVOLGING VAN DE EINDRAPPORTAGE VAN DE REGIONALE

OPVOLGING VAN DE EINDRAPPORTAGE VAN DE REGIONALE MC20140616_02 OPVOLGING VAN DE EINDRAPPORTAGE VAN DE REGIONALE STUURGROEP IJH OOST-VLAANDEREN Tijdens de voorstartfase heeft de regionale stuurgroep van Oost-Vlaanderen het functioneren van het vernieuwde

Nadere informatie

Bijlage 1:Begrippenlijst

Bijlage 1:Begrippenlijst Bijlage 1:Begrippenlijst In het kader van het project protocollering diagnostiek is het nuttig een aantal termen te definiëren zodat deze op een uniforme wijze kunnen worden gehanteerd. Deze termen worden

Nadere informatie

Het nieuwe decreet omvat 6 duidelijke krachtlijnen. CLB s worden rechtstreeks gevat door dit decreet, scholen onrechtstreeks.

Het nieuwe decreet omvat 6 duidelijke krachtlijnen. CLB s worden rechtstreeks gevat door dit decreet, scholen onrechtstreeks. 1 Het Decreet Integrale Jeugdhulp van 7 mei 2004 had als doel om aan minderjarigen, ouders, opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit hun leefomgeving, zorg op maat te bieden door sector

Nadere informatie