Marktconsultatie OEPC projecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktconsultatie OEPC projecten"

Transcriptie

1 Marktconsultatie OEPC projecten Syntheserapport 30 september 2014 VLAAMS ENERGIEBEDRIJF

2 1 Verloop van de marktconsultatie Vlaams EnergieBedrijf (VEB) heeft op 12 juni 2014 een marktconsultatiedossier gepubliceerd met als doel meer inzicht te krijgen in de wijze waarop zij in de toekomst op een doeltreffende en geaccepteerde wijze Onderhoud- en EnergiePrestatieContracten (OEPC) kan faciliteren. De oproep tot deelname aan de marktconsultatie werd verspreid via individuele contacten, via de Belgische vereniging van ESCO s (Belesco), via de sectorfederatie Agoria en via ESCo Netwerk Nederland. Uiteindelijk hebben 9 private partijen aan deze marktconsultatie deelgenomen. Tevens hebben een aantal overheidsinstanties op de voorliggende documenten feedback gegeven. De samenvoeging van de verschillende invalshoeken moet VEB toelaten om tot een succesvol contractueel kader te komen dat aanvaardbaar is voor beide contractpartijen. Het merendeel van de deelnemende partijen koos ervoor om haar antwoorden mondeling toe te lichten in een navolgend gesprek. Het rapport synthetiseert de schriftelijke antwoorden samen met de mondelinge toelichting ervan. Het is dus geen letterlijke weerslag van de antwoorden maar een samenvatting van de verschillende visies die naar voor zijn gekomen. Het rapport werd met respect voor de anonimiteit van de bronnen opgesteld. Het VEB wenst alle deelnemers te danken voor de ingestuurde antwoorden, voor de geleverde inspanningen en de tijd die hiervoor werd vrijgemaakt. De verkregen informatie is zeer nuttig en draagt bij tot het bepalen van de definitieve keuzes bij mogelijke OEPC projecten door het VEB en bij een definitief OEPC contract. Hierna worden de initiële vragen van VEB telkens in cursief en vet hernomen, gevolgd door de synthese van de ontvangen antwoorden. 2 Resultaten van de marktconsultatie 2.1 Optimalisatie van de projectscope Het VEB wenst inzicht te krijgen in de belangrijkste voorwaarden om een OEPC contract succesvol af te sluiten. 1. Wat zijn de minimale voorwaarden waar een project of cluster van projecten aan dient te voldoen om de interesse van uw bedrijf op te wekken? Belangrijke elementen kunnen zijn: minimale totale energiekost, minimale energiekost per deelproject, geografische spreiding bij clustering van projecten, termijn contract, eenzelfde of verschillende juridische entiteiten,? Uit de marktconsultatie is geen eenduidig antwoord op de minimale voorwaarden voor een project naar voor gekomen. De antwoorden van de verschillende deelnemers waren sterk VLAAMS ENERGIEBEDRIJF 2

3 uiteenlopend en afhankelijk van de actuele werking en de grootte van het deelnemende bedrijf. Er dient een gezonde verhouding te zijn tussen de te realiseren energiebesparing en de inspanningen die zowel in de studiefase als in de uitvoeringsfase geleverd dienen te worden. De minimale bedragen van de totale energiefactuur alsook van de individuele factuur bij geclusterde projecten zijn sterk uiteenlopend. In elk geval is het wel van belang dat het potentieel voor energiebesparing voldoende groot is. Als minimale contractduur wordt meestal een termijn van 10 jaar naar voor geschoven. Het onderhoudsgedeelte van het contract dient voor een aantal partijen voldoende groot te zijn. Per project verwachten zij een evenwichtige verhouding tussen het budget voor onderhoud en het budget voor de energiebesparingsgarantie. Een aantal partijen onderstrepen hun voorkeur voor clustering per regio. Andere firma s hebben die voorkeur dan weer niet aangezien zij in gans Vlaanderen actief zijn. Wanneer kleinere projecten geclusterd worden, is een sterke geografische clustering te verkiezen. 2. De investeringen van de ESCO worden uit energiebesparingen gedurende de contractperiode terugverdiend. Om het project voor de opdrachtgever aantrekkelijker te maken, wordt overwogen om enkele percentages van de energiebesparing aan de opdrachtgever toe te kennen. Hoe ziet u dit concreet haalbaar? Er is weinig bezwaar tegen om de opdrachtgever enkele percentages van de energiebesparing toe te kennen. De meeste marktpartijen vinden het positief dat de opdrachtgever reeds bij de aanvang van het project een positieve return ontvangt. Deze contractuele prikkel kan voor een opdrachtgever extra stimulerend werken om een OEPC contractformule af te sluiten. Er wordt echter opgemerkt dat de hoogte van dit percentage een negatief effect op de terugverdientijd zal hebben. Maatregelen die nipt haalbaar waren, kunnen door de toekenning van een te hoog percentage aan de opdrachtgever opeens niet meer haalbaar worden. 3. Gebouwschilmaatregelen worden in vele gevallen door langere terugverdientijden gekenmerkt. Ziet u mogelijkheden om maatregelen aan de gebouwschil in de OEPC contracten te integreren? Zijn er bijkomende aandachtspunten die dergelijke maatregelen kunnen faciliteren? Is het haalbaar om in de offertefase een bijkomende analyse te maken van de meerkost noodzakelijk om een gebouw te laten voldoen aan bepaalde doelstellingen (normering in kader van Energie Efficiëntie richtlijn, BEN)? In de meeste gevallen wordt op het limiterend effect van contracttermijnen op de uitvoering van gebouwschilmaatregelen gewezen. Binnen een contracttermijn van 8 à 10 jaar zal dit slechts heel beperkt mogelijk zijn. Bovendien hebben de meeste marktpartijen die aan de marktconsultatie deelnamen, een focus op technische installaties en minder op bouwkundige elementen. Deze partijen signaleren een zekere weerstand tegen het leveren van garanties op gebouwschilmaatregelen en dus op het werk van eventuele onderaannemers. VLAAMS ENERGIEBEDRIJF 3

4 Wanneer gevraagd wordt om in de offertefase een bijkomende analyse te maken van de meerinvestering nodig om een gebouw aan vooraf bepaalde doelstellingen te laten voldoen, is het noodzakelijk om voor deze studie een kostendekkende vergoeding te voorzien. 2.2 Optimalisatie van de aanbestedingsprocedure Het VEB wenst de aanbestedingsprocedure effectief en efficiënt te laten verlopen. Dit houdt in dat de intensiteit en doorlooptijd van de procedure in verhouding tot de waarde van het contract moet staan. De aanbestedingsprocedure zal via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking verlopen. In een eerste fase kunnen alle geïnteresseerde partijen zich kandidaat stellen. Vervolgens zullen de 3 à 5 geselecteerden uitgenodigd worden om een offerte in te dienen. Deze offertes vormen de basis voor de daarop volgende onderhandelingen. Na afloop van deze procedure wordt een BAFO ingediend op basis waarvan de finale gunning zal gebeuren. 1. Welke optimalisaties ziet u met betrekking tot het organiseren van een efficiënt en kwalitatief hoogwaardig aanbestedingsproces, waarbij de transactiekosten van deelname voor zowel marktpartijen als aanbestedende dienst in verhouding staan tot de aard en omvang van het project? Mogelijke overwegingen zijn: wenst u een open of gesloten procedure, opteert u voor een preselectie vooraleer een eerste offerte wordt uitgebracht of ziet u een meerwaarde in de onmiddellijke opmaak van een offerte zonder preselectie, wat is de gewenste termijn van de procedure, hoeveel tijd heeft u nodig om een offerte in te dienen, wat kan het proces versnellen, wat is de minimale informatie die u nodig heeft om u kandidaat te stellen,? Een preselectie draagt de voorkeur weg van de meeste deelnemers aan de marktconsultatie. Door slechts enkele partijen toe te laten tot de offertefase, stijgt de kans voor elk van hen aanzienlijk en wordt het voor de markt nog meer de moeite om echt te focussen op de offerte. Een belangrijk aandachtspunt tijdens de offertefase is de geheimhouding van de voorgestelde maatregelen. Het is niet wenselijk dat maatregelen die exclusief voorgesteld werden door één marktpartij nadien ook onder vergelijkbare vorm in de voorstellen van andere aanbieders opduiken. De termijn nodig voor de opmaak van een offerte is in sterke mate afhankelijk van de beschikbare gegevens. Hoe meer informatie onmiddellijk beschikbaar is, hoe sneller een voorstel kan uitgewerkt worden. De meeste deelnemers vermelden minimale termijnen van een tweetal maanden. 2. De finale offerte zal aan de hand van een aantal vooraf bepaalde selectie- en gunningscriteria toegewezen worden. In bijlage selectie- en gunningscriteria bij dit VLAAMS ENERGIEBEDRIJF 4

5 document wordt een overzicht gegeven van deze criteria. Voldoen deze criteria aan uw verwachtingen of ontbreken hierbij essentiële elementen? De voorgestelde selectie- en gunningscriteria zijn voorwerp van discussie. Het is nodig om een gedetailleerd overzicht te krijgen van de berekening van de gunningscriteria. Door de samenstelling van de voorgestelde gunningscriteria, is het te verwachten dat de energiebesparingen gemaximaliseerd zullen worden en de onderhoudslasten geminimaliseerd. Tevens dreigt een verschuiving van een aantal energie gerelateerde onkosten, zoals bijvoorbeeld energiemonitoring, naar de onderhoudskost omdat de impact van de beoordeling hierop minder zwaar doorweegt. De meeste partijen wijzen op de mogelijkheden van regeltechnische maatregelen. De opname van het element investeringen in de kwantitatieve gunningscriteria zal de focus leggen op kapitaalintensieve oplossingen. Waarbij het risico dreigt dat de energiebesparing behaald is door deze éénmalige investeringen en dat er geen aandacht meer zal besteed worden aan het totaalproject. Het plan van aanpak kan sterk verschillen tussen de verschillende marktspelers. De vraag werd gesteld om meer ruimte te laten voor de beoordeling van het plan van aanpak. 2.3 Optimalisatie energetische aspecten Het VEB wenst bij de geselecteerde projecten zoveel mogelijk energie te besparen en de door de ESCO vooropgestelde energiebesparingsprestatie te realiseren. 1. Voorafgaand aan de periode waarin de energiebesparingsgarantie van kracht is, zal een implementatiefase ingebouwd worden. Tijdens deze implementatiefase zullen de maatregelen, zoals door de geselecteerde opdrachtnemer in zijn energiebesparingsplan van zijn finale offerte voorgesteld, uitgevoerd worden. Van bij de start van de consolidatiefase dient de energiebesparingsgarantie jaarlijks behaald te worden. Wat zijn de gewenste voorwaarden tijdens deze implementatiefase zoals termijn, toegankelijkheid, verantwoordelijkheid vergunningen,? De implementatiefase moet realistisch zijn en gerelateerd aan de voorstellen tot uitvoering in het energiebesparingsplan. Een termijn van één jaar is niet onrealistisch om werken uit te voeren. Een optimale toegankelijkheid van gebouwen en vlot verkregen vergunningen zijn hierbij cruciaal. Wanneer de maatregelen complexer worden en de uitvoeringswerken aangepast moeten worden aan de gebruikers, kunnen de werkzaamheden veel langere doorlooptijden hebben. De verantwoordelijkheid voor vergunningen wensen de meeste deelnemers bij de opdrachtgever te leggen. De opdrachtnemer kan alle noodzakelijke informatie aanleveren. 2. De gerealiseerde energiebesparingsprestatie zal jaarlijks ten opzichte van het vooropgestelde percentage afgerekend worden (zie artikel 4.2. Energiebesparingsprestatie). De afrekening gebeurt ten opzichte van vooraf geselecteerde energiemeters (EAN-tellers). Het energieverbruik voor verwarming/koeling zal eerst op VLAAMS ENERGIEBEDRIJF 5

6 basis van graaddagen/koeldagen gecorrigeerd worden. Vervolgens worden de energieverbruiken vermenigvuldigd met een vastgelegde energieprijs. Om de gerealiseerde energiebesparingsprestatie te bepalen, zal de som van deze jaarlijkse afrekeningen gemaakt worden. Binnen een toegestane relatieve afwijking ten opzichte van het vooropgestelde energiebesparingspercentage is de bonus/malus ten laste van de opdrachtgever. Kleine schommelingen in verbruik te wijten aan gewijzigde bezetting, openingsuren, bezoekersaantallen, worden door deze toegestane afwijking opgevangen. Kunt u zich vinden in deze uitgangsprincipes en wat zijn volgens u de belangrijkste aandachtspunten? Wat is volgens u het meest geschikte moment om de nulmeting te bepalen. De principes om de energiebesparingsprestatie te beoordelen worden over het algemeen goed aanvaard. Een vastgelegde energieprijs geniet de voorkeur. Het bonus/malussysteem met een beperkte tolerantiemarge lijkt aanvaardbaar. Eén marktpartij pleit voor het vervangen van deze tolerantie door een onmiddellijke doorrekening van bonus/malus. Hiermee wordt een directe motivatie om zelfs de kleinste besparing te realiseren gecreëerd en dit gedurende de totale contractperiode. In principe dient de nulmeting bij de start van het contract vastgelegd te worden. Deze nulmeting moet evenwel gerelateerd zijn aan de huidige bezetting van het gebouw, openingstijden, bezoekersaantallen en de huidige toestand. Indien er ernstige wijzigingen in gebruik zijn, moet de nulmeting herzien worden. Een aantal partijen wijzen op de discussie bij het toepassen van koeldagen. Een dag met veel of weinig zonneschijn kan een groot verschil geven in de benodigde koeling, zelfs indien de buitentemperatuur dezelfde is. Hier dient voorzichtig mee omgegaan te worden. 3. Ziet u mogelijkheden om voor de OEPC projecten een beroep te doen op bestaande ondersteuningsmaatregelen zoals bijvoorbeeld de ecologiepremie, premies van distributienetbeheerders,? Zijn er randvoorwaarden (bijv. eigendomsrechten, ) die bij het opstellen van het OEPC contract in acht moeten genomen worden om hierop een beroep te kunnen doen? De meeste marktpartijen wensen dit project gerelateerd te bekijken. Waar mogelijk zal dit gemaximaliseerd worden. De opdrachtgever zal bij de aanvang van het contract inzicht krijgen in de beschikbare premies. Aangezien premies onderhevig zijn aan verandering, kunnen hierover evenwel geen garanties gegeven worden door de opdrachtnemer. 4. Voor de eerste OEPC projecten die gelanceerd worden, heeft het VEB zelf een energiemonitoring opgestart. Op basis van een inschatting van VEB werd op verschillende locaties submetering geplaatst. Deze gegevens worden volledig ter beschikking gesteld van de geselecteerde partijen voor de opmaak van hun offerte. Is deze energiemonitoring een meerwaarde voor uw bedrijf bij de opmaak van een offerte? Hoe gedetailleerd dient deze informatie voor u te zijn? Bent u als ESCO van plan om de submetering verder te zetten en eventueel over te nemen? Hoe beter een gebouw op voorhand gemonitord wordt, hoe gedetailleerde de offertes kunnen opgemaakt worden en hoe nauwkeuriger de besparing kan becijferd worden. De VLAAMS ENERGIEBEDRIJF 6

7 meeste partijen willen op de cruciale plaatsen submetering installeren om verbruiken op te volgen en specifieke maatregelen voor te stellen. Er is bereidheid om de reeds geïnstalleerde metingen tijdens de projectfase over te nemen. Dit dient steeds projectspecifiek bekeken te worden want het systeem moet integreerbaar zijn in de door de marktpartij gebruikte tools. 2.4 Optimalisatie onderhoudsdoelstelling Het VEB wenst eveneens het onderhoud van de gebouwen/site binnen het contract te optimaliseren. Een goed en efficiënt onderhoud wordt als doelstelling voorop gesteld. 1. Om de kwaliteit van het onderhoud op te volgen, zal gebruik gemaakt worden van de conditiemetingen en inspectiemodule zoals voorgeschreven door de NEN 2767 standaard. Voldoet deze normering volgens u aan vereisten voor een correcte beoordeling van onderhoudsconditie? Wat zijn de voor- en/of nadelen en heeft u eventuele suggesties tot verdere verbetering/ vereenvoudiging? De NEN 2767 wordt als een goede norm ervaren om onderhoud op een gestandaardiseerde manier op te meten. De uitvoering in de praktijk roept vragen op. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de kostprijs. Daarnaast is er een subjectiviteit aanwezig in de beoordeling aangezien deze norm enkel een visuele controle inhoudt. Er moet eveneens voldoende aandacht zijn voor het effectief functioneren van een systeem. Een goede conditiescore kan immers nog een veiligheidsrisico of risico op vervolgschade, verbergen. De te behalen conditiescore moet realistisch opgesteld worden. Wanneer de conditiescores heel laag zijn en in het contract een goede conditiescore geëist wordt, zal dit financiële compensaties vragen om deze opwaardering te behalen. 2. Om een goed onderhoud te garanderen en discussies inzake energieverbruik te voorkomen zijn een aantal voorwaarden van belang. Wat zijn de minimale voorwaarden voor uitvoer van het onderhoud op een site? Het onderhoud van de energiebesparende maatregelen valt sowieso onder een omnium waarborg gedurende de contractperiode. De huidige versie van het contract voorziet eenzelfde waarborg voor de andere onderhoudselementen. In hoeverre is dit haalbaar? Wat zijn de consequenties hiervan voor de opdrachtgever en heeft u eventueel alternatieve voorstellen? Het is belangrijk om een geïntegreerd onderhoud uit te voeren op alle installaties die een impact hebben op het energieverbruik en niet alleen op de installaties die rechtstreeks gerelateerd zijn aan de voorgestelde investeringen. De sturing van bestaande installaties kan een zeer belangrijke invloed op het energieverbruik hebben. Daarbij kan het belangrijk zijn dat de exploitatie eveneens in handen van opdrachtnemer is. Totale waarborg behoort zeker tot de mogelijkheden. De meeste deelnemers zijn aan deze manier van werken gewend. Goede informatie over de installaties om mogelijke risico s in te schatten is hierbij cruciaal. Door beschikbaarheid NEN 2767 dient men geen schrik te hebben van implementatie van totale waarborg. De minimale voorwaarde voor onderhoud, is dat technici op een veilige manier kunnen werken en dat gebouwen en installaties goed toegankelijk/bereikbaar zijn. VLAAMS ENERGIEBEDRIJF 7

8 3. Een aantal instellingen van de Vlaamse overheid doen een beroep op eigen personeel voor onderhoud van de installaties. Bent u geïnteresseerd in een project waarbij slechts een deel van het onderhoud van de technische installaties tot het project behoort? Wat zijn de mogelijke bezwaren en hoe wenst u deze knelpunten op te lossen? De meeste partijen wensen het gehele onderhoud over te nemen. Een aantal partijen zien de samenwerking met bestaand personeel als een voordeel omdat ze niet voor elke storing ter plaatse moeten gaan. Deze voorwaarde hangt sterk samen met de kwaliteit van het beschikbare personeel. Bovendien dienen in dit geval zeer goede afspraken gemaakt te worden over verantwoordelijkheden en garanties. Alle onderhoud dat rechtstreeks invloed heeft op het energieverbruik, wordt bij voorkeur enkel door de contractpartij uitgevoerd. 4. Voor bepaalde onderdelen wordt in sommige gevallen reeds van bestaande onderhoudscontracten gebruik gemaakt. Ziet u een mogelijkheid om deze contracten over te nemen en op te volgen of is het voor u noodzakelijk deze contracten te ontbinden? Welke informatie heeft u nodig om hier een correcte inschatting over te maken? In een situatie met bestaande onderhoudscontracten moet dit geval per geval bekeken worden in functie van de resterende contracttermijn en de omvang van deze contracten. Indien de lopende contracten nog van lange duur zijn, zal er minder interesse zijn voor een project. Er mag geen interferentie zijn met de doelstelling om energie te besparen. De contractpartij dient als enige verantwoordelijk te zijn voor de te realiseren besparingsmaatregelen. Onderhoudscontracten voor specifieke technische installaties zoals liften, inbraakbeveiliging, worden minder als probleem ervaren. 2.5 Bijkomende opmerkingen en/of suggesties Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste bijkomende opmerkingen en suggesties: Een onduidelijke definitie van het begrip aansprakelijkheid en/of een onbeperkte aansprakelijkheid kunnen een sterke rem betekenen voor de deelname aan de OEPC projecten. Er is geen sprake van een monitoring & verificatie conform IPMVP nochtans is dit een doordachte methodologie. De vraag tot opname van energielevering in het pakket werd door een aantal partijen gesteld. Daarbij aansluitend wordt voorgesteld om bij grote installaties te werken volgens het turnkey principe. Het is moeilijk voor de private partij om ook de taak van sensibilisering op zich te nemen. Eventueel kunnen voorstellen gedaan worden zodat de opdrachtgever zelf kan gaan sensibiliseren. Er dient aandacht besteed te worden aan de opgelegde hersteltijden en de mogelijke financiële consequenties hiervan. VLAAMS ENERGIEBEDRIJF 8

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

Selectie en aanbesteding van adviseurs

Selectie en aanbesteding van adviseurs IV. Selectie en aanbesteding van adviseurs Inhoud A. Doel en beschrijving...iv-2 B. Overwegingen bij de selectie van adviseurs...iv-3 C. Overwegingen...IV-4 C.1. C.2. C.3. C.4. C.5. C.6. Zelf doen of uitbesteden...iv-4

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond Advies Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Inhoud 1. Samenvatting van het advies... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemene bemerkingen...

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J.

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.nl Besloten Vennootschap KvK 27251086 BAEI Besluit

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Maart 2006 Inclusief aanpassing drempelbedragen Europese aanbesteding per 1-1-2008 en wijziging drempelbedragen overige aanbestedingen m.i.v. 19 februari

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

FINANCIERING LOKALE KLIMAATPLANNEN AANZET TOT DRAAIBOEK

FINANCIERING LOKALE KLIMAATPLANNEN AANZET TOT DRAAIBOEK FINANCIERING LOKALE KLIMAATPLANNEN AANZET TOT DRAAIBOEK Opdrachtgever: Departement LNE Datum: 09-09-2014 Titel Opdrachtgever Contactpersoon opdrachtgever Indiener Contactpersoon indiener Financiering

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA

Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA BNA Inhoud Inhoud Inleiding Het proces van aanbesteden Het project De opdracht: uw ambities De procedure

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare verlichting

Beleidsplan Openbare verlichting Beleidsplan Openbare verlichting Colofon Project Openbare verlichting beleidsplan Opdrachtgever Gemeente Hoogeveen Met medewerking van Maaike Hamstra (projectleider), Jan Blom, Rients Turkstra, Barry van

Nadere informatie

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012 Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra Oktober 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 8 1.1 Hoe deze handleiding te gebruiken 8 1.2 Wat is social return? 8

Nadere informatie

De bijdrage van Elia op deze raadpleging dient niet als vertrouwelijk beschouwd te worden.

De bijdrage van Elia op deze raadpleging dient niet als vertrouwelijk beschouwd te worden. Bijdrage Elia aan de openbare raadpleging van de CREG inzake de maatregelen die moeten worden genomen om de toereikendheid van conventionele productiemiddelen van elektriciteit in België te waarborgen

Nadere informatie

Richtlijnen en voorwaarden met betrekking tot de indiening van offertes voor de levering van

Richtlijnen en voorwaarden met betrekking tot de indiening van offertes voor de levering van OPDRACHT VIA ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET BEKENDMAKING BESTEK Richtlijnen en voorwaarden met betrekking tot de indiening van offertes voor de levering van ACTIEF NETWERKMATERIAAL Inhoudstafel DEEL 1 :

Nadere informatie

Verkenning naar het beheer Instrumentarium. Webrichtlijnen

Verkenning naar het beheer Instrumentarium. Webrichtlijnen Verkenning naar het beheer Instrumentarium Webrichtlijnen Verkenning naar het beheer Instrumentarium Webrichtlijnen Ministerie van BZK Auteurs Irene Pohl Michiel Kort Peter van der Bilt Datum Status Klant

Nadere informatie

HANDLEIDING. Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijvenvereniging. Publicatie: Juli 2013. Met steun van: Uitgevoerd door:

HANDLEIDING. Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijvenvereniging. Publicatie: Juli 2013. Met steun van: Uitgevoerd door: HANDLEIDING Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijvenvereniging Publicatie: Juli 2013 Uitgevoerd door: Met steun van: Opdrachtgever: POM Antwerpen Lange Lozanastraat 223 2018 Antwerpen Handleiding: Op zoek

Nadere informatie

Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED

Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED Consultatiedocument 1 Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED FEBEG 1. Algemeen Algemeen vraagt FEBEG dat de omzetting van de Energieefficiëntie Richtlijn (hierna Richtlijn) zo eenvoudig mogelijk

Nadere informatie

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN Technopolis NV Overheidsopdracht van DIENSTEN Offertevraag met voorafgaande bekendmaking Bestek nr. Technopolis nv 2015/02: Onderhoud en herstellingen technische installaties Technopolis Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V.

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V. Een onderzoek naar kennis, succes- en faalfactoren Draagvlak van het instrument energievisie bij gemeenten Eindrapport Rapportnummer: 0224 Drs. M.T.P.G.M. Dahm Drs. M. Dullens Drs. D.S. Mayenburg Drs.

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

OverheidsTelecom 2010

OverheidsTelecom 2010 OverheidsTelecom 2010 Beschrijvend Document 9 November 2011 Cluster VoIP-centrales Overheidstelecom 2010 (OT2010) Overheidstelecom 2010: Cluster VoIP-centrales Pagina 1 van 86 november 2011 Beschrijvend

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening voor een passende dienstverlening aan het niet-professionele MKB Februari 2014 0 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

STUDIE (F)140619-CDC-1337

STUDIE (F)140619-CDC-1337 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure

Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 1.1 SKVOB e.o. 3 1.2 Aanleiding, doel en gewenst resultaat

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie