Marktconsultatie OEPC projecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktconsultatie OEPC projecten"

Transcriptie

1 Marktconsultatie OEPC projecten Syntheserapport 30 september 2014 VLAAMS ENERGIEBEDRIJF

2 1 Verloop van de marktconsultatie Vlaams EnergieBedrijf (VEB) heeft op 12 juni 2014 een marktconsultatiedossier gepubliceerd met als doel meer inzicht te krijgen in de wijze waarop zij in de toekomst op een doeltreffende en geaccepteerde wijze Onderhoud- en EnergiePrestatieContracten (OEPC) kan faciliteren. De oproep tot deelname aan de marktconsultatie werd verspreid via individuele contacten, via de Belgische vereniging van ESCO s (Belesco), via de sectorfederatie Agoria en via ESCo Netwerk Nederland. Uiteindelijk hebben 9 private partijen aan deze marktconsultatie deelgenomen. Tevens hebben een aantal overheidsinstanties op de voorliggende documenten feedback gegeven. De samenvoeging van de verschillende invalshoeken moet VEB toelaten om tot een succesvol contractueel kader te komen dat aanvaardbaar is voor beide contractpartijen. Het merendeel van de deelnemende partijen koos ervoor om haar antwoorden mondeling toe te lichten in een navolgend gesprek. Het rapport synthetiseert de schriftelijke antwoorden samen met de mondelinge toelichting ervan. Het is dus geen letterlijke weerslag van de antwoorden maar een samenvatting van de verschillende visies die naar voor zijn gekomen. Het rapport werd met respect voor de anonimiteit van de bronnen opgesteld. Het VEB wenst alle deelnemers te danken voor de ingestuurde antwoorden, voor de geleverde inspanningen en de tijd die hiervoor werd vrijgemaakt. De verkregen informatie is zeer nuttig en draagt bij tot het bepalen van de definitieve keuzes bij mogelijke OEPC projecten door het VEB en bij een definitief OEPC contract. Hierna worden de initiële vragen van VEB telkens in cursief en vet hernomen, gevolgd door de synthese van de ontvangen antwoorden. 2 Resultaten van de marktconsultatie 2.1 Optimalisatie van de projectscope Het VEB wenst inzicht te krijgen in de belangrijkste voorwaarden om een OEPC contract succesvol af te sluiten. 1. Wat zijn de minimale voorwaarden waar een project of cluster van projecten aan dient te voldoen om de interesse van uw bedrijf op te wekken? Belangrijke elementen kunnen zijn: minimale totale energiekost, minimale energiekost per deelproject, geografische spreiding bij clustering van projecten, termijn contract, eenzelfde of verschillende juridische entiteiten,? Uit de marktconsultatie is geen eenduidig antwoord op de minimale voorwaarden voor een project naar voor gekomen. De antwoorden van de verschillende deelnemers waren sterk VLAAMS ENERGIEBEDRIJF 2

3 uiteenlopend en afhankelijk van de actuele werking en de grootte van het deelnemende bedrijf. Er dient een gezonde verhouding te zijn tussen de te realiseren energiebesparing en de inspanningen die zowel in de studiefase als in de uitvoeringsfase geleverd dienen te worden. De minimale bedragen van de totale energiefactuur alsook van de individuele factuur bij geclusterde projecten zijn sterk uiteenlopend. In elk geval is het wel van belang dat het potentieel voor energiebesparing voldoende groot is. Als minimale contractduur wordt meestal een termijn van 10 jaar naar voor geschoven. Het onderhoudsgedeelte van het contract dient voor een aantal partijen voldoende groot te zijn. Per project verwachten zij een evenwichtige verhouding tussen het budget voor onderhoud en het budget voor de energiebesparingsgarantie. Een aantal partijen onderstrepen hun voorkeur voor clustering per regio. Andere firma s hebben die voorkeur dan weer niet aangezien zij in gans Vlaanderen actief zijn. Wanneer kleinere projecten geclusterd worden, is een sterke geografische clustering te verkiezen. 2. De investeringen van de ESCO worden uit energiebesparingen gedurende de contractperiode terugverdiend. Om het project voor de opdrachtgever aantrekkelijker te maken, wordt overwogen om enkele percentages van de energiebesparing aan de opdrachtgever toe te kennen. Hoe ziet u dit concreet haalbaar? Er is weinig bezwaar tegen om de opdrachtgever enkele percentages van de energiebesparing toe te kennen. De meeste marktpartijen vinden het positief dat de opdrachtgever reeds bij de aanvang van het project een positieve return ontvangt. Deze contractuele prikkel kan voor een opdrachtgever extra stimulerend werken om een OEPC contractformule af te sluiten. Er wordt echter opgemerkt dat de hoogte van dit percentage een negatief effect op de terugverdientijd zal hebben. Maatregelen die nipt haalbaar waren, kunnen door de toekenning van een te hoog percentage aan de opdrachtgever opeens niet meer haalbaar worden. 3. Gebouwschilmaatregelen worden in vele gevallen door langere terugverdientijden gekenmerkt. Ziet u mogelijkheden om maatregelen aan de gebouwschil in de OEPC contracten te integreren? Zijn er bijkomende aandachtspunten die dergelijke maatregelen kunnen faciliteren? Is het haalbaar om in de offertefase een bijkomende analyse te maken van de meerkost noodzakelijk om een gebouw te laten voldoen aan bepaalde doelstellingen (normering in kader van Energie Efficiëntie richtlijn, BEN)? In de meeste gevallen wordt op het limiterend effect van contracttermijnen op de uitvoering van gebouwschilmaatregelen gewezen. Binnen een contracttermijn van 8 à 10 jaar zal dit slechts heel beperkt mogelijk zijn. Bovendien hebben de meeste marktpartijen die aan de marktconsultatie deelnamen, een focus op technische installaties en minder op bouwkundige elementen. Deze partijen signaleren een zekere weerstand tegen het leveren van garanties op gebouwschilmaatregelen en dus op het werk van eventuele onderaannemers. VLAAMS ENERGIEBEDRIJF 3

4 Wanneer gevraagd wordt om in de offertefase een bijkomende analyse te maken van de meerinvestering nodig om een gebouw aan vooraf bepaalde doelstellingen te laten voldoen, is het noodzakelijk om voor deze studie een kostendekkende vergoeding te voorzien. 2.2 Optimalisatie van de aanbestedingsprocedure Het VEB wenst de aanbestedingsprocedure effectief en efficiënt te laten verlopen. Dit houdt in dat de intensiteit en doorlooptijd van de procedure in verhouding tot de waarde van het contract moet staan. De aanbestedingsprocedure zal via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking verlopen. In een eerste fase kunnen alle geïnteresseerde partijen zich kandidaat stellen. Vervolgens zullen de 3 à 5 geselecteerden uitgenodigd worden om een offerte in te dienen. Deze offertes vormen de basis voor de daarop volgende onderhandelingen. Na afloop van deze procedure wordt een BAFO ingediend op basis waarvan de finale gunning zal gebeuren. 1. Welke optimalisaties ziet u met betrekking tot het organiseren van een efficiënt en kwalitatief hoogwaardig aanbestedingsproces, waarbij de transactiekosten van deelname voor zowel marktpartijen als aanbestedende dienst in verhouding staan tot de aard en omvang van het project? Mogelijke overwegingen zijn: wenst u een open of gesloten procedure, opteert u voor een preselectie vooraleer een eerste offerte wordt uitgebracht of ziet u een meerwaarde in de onmiddellijke opmaak van een offerte zonder preselectie, wat is de gewenste termijn van de procedure, hoeveel tijd heeft u nodig om een offerte in te dienen, wat kan het proces versnellen, wat is de minimale informatie die u nodig heeft om u kandidaat te stellen,? Een preselectie draagt de voorkeur weg van de meeste deelnemers aan de marktconsultatie. Door slechts enkele partijen toe te laten tot de offertefase, stijgt de kans voor elk van hen aanzienlijk en wordt het voor de markt nog meer de moeite om echt te focussen op de offerte. Een belangrijk aandachtspunt tijdens de offertefase is de geheimhouding van de voorgestelde maatregelen. Het is niet wenselijk dat maatregelen die exclusief voorgesteld werden door één marktpartij nadien ook onder vergelijkbare vorm in de voorstellen van andere aanbieders opduiken. De termijn nodig voor de opmaak van een offerte is in sterke mate afhankelijk van de beschikbare gegevens. Hoe meer informatie onmiddellijk beschikbaar is, hoe sneller een voorstel kan uitgewerkt worden. De meeste deelnemers vermelden minimale termijnen van een tweetal maanden. 2. De finale offerte zal aan de hand van een aantal vooraf bepaalde selectie- en gunningscriteria toegewezen worden. In bijlage selectie- en gunningscriteria bij dit VLAAMS ENERGIEBEDRIJF 4

5 document wordt een overzicht gegeven van deze criteria. Voldoen deze criteria aan uw verwachtingen of ontbreken hierbij essentiële elementen? De voorgestelde selectie- en gunningscriteria zijn voorwerp van discussie. Het is nodig om een gedetailleerd overzicht te krijgen van de berekening van de gunningscriteria. Door de samenstelling van de voorgestelde gunningscriteria, is het te verwachten dat de energiebesparingen gemaximaliseerd zullen worden en de onderhoudslasten geminimaliseerd. Tevens dreigt een verschuiving van een aantal energie gerelateerde onkosten, zoals bijvoorbeeld energiemonitoring, naar de onderhoudskost omdat de impact van de beoordeling hierop minder zwaar doorweegt. De meeste partijen wijzen op de mogelijkheden van regeltechnische maatregelen. De opname van het element investeringen in de kwantitatieve gunningscriteria zal de focus leggen op kapitaalintensieve oplossingen. Waarbij het risico dreigt dat de energiebesparing behaald is door deze éénmalige investeringen en dat er geen aandacht meer zal besteed worden aan het totaalproject. Het plan van aanpak kan sterk verschillen tussen de verschillende marktspelers. De vraag werd gesteld om meer ruimte te laten voor de beoordeling van het plan van aanpak. 2.3 Optimalisatie energetische aspecten Het VEB wenst bij de geselecteerde projecten zoveel mogelijk energie te besparen en de door de ESCO vooropgestelde energiebesparingsprestatie te realiseren. 1. Voorafgaand aan de periode waarin de energiebesparingsgarantie van kracht is, zal een implementatiefase ingebouwd worden. Tijdens deze implementatiefase zullen de maatregelen, zoals door de geselecteerde opdrachtnemer in zijn energiebesparingsplan van zijn finale offerte voorgesteld, uitgevoerd worden. Van bij de start van de consolidatiefase dient de energiebesparingsgarantie jaarlijks behaald te worden. Wat zijn de gewenste voorwaarden tijdens deze implementatiefase zoals termijn, toegankelijkheid, verantwoordelijkheid vergunningen,? De implementatiefase moet realistisch zijn en gerelateerd aan de voorstellen tot uitvoering in het energiebesparingsplan. Een termijn van één jaar is niet onrealistisch om werken uit te voeren. Een optimale toegankelijkheid van gebouwen en vlot verkregen vergunningen zijn hierbij cruciaal. Wanneer de maatregelen complexer worden en de uitvoeringswerken aangepast moeten worden aan de gebruikers, kunnen de werkzaamheden veel langere doorlooptijden hebben. De verantwoordelijkheid voor vergunningen wensen de meeste deelnemers bij de opdrachtgever te leggen. De opdrachtnemer kan alle noodzakelijke informatie aanleveren. 2. De gerealiseerde energiebesparingsprestatie zal jaarlijks ten opzichte van het vooropgestelde percentage afgerekend worden (zie artikel 4.2. Energiebesparingsprestatie). De afrekening gebeurt ten opzichte van vooraf geselecteerde energiemeters (EAN-tellers). Het energieverbruik voor verwarming/koeling zal eerst op VLAAMS ENERGIEBEDRIJF 5

6 basis van graaddagen/koeldagen gecorrigeerd worden. Vervolgens worden de energieverbruiken vermenigvuldigd met een vastgelegde energieprijs. Om de gerealiseerde energiebesparingsprestatie te bepalen, zal de som van deze jaarlijkse afrekeningen gemaakt worden. Binnen een toegestane relatieve afwijking ten opzichte van het vooropgestelde energiebesparingspercentage is de bonus/malus ten laste van de opdrachtgever. Kleine schommelingen in verbruik te wijten aan gewijzigde bezetting, openingsuren, bezoekersaantallen, worden door deze toegestane afwijking opgevangen. Kunt u zich vinden in deze uitgangsprincipes en wat zijn volgens u de belangrijkste aandachtspunten? Wat is volgens u het meest geschikte moment om de nulmeting te bepalen. De principes om de energiebesparingsprestatie te beoordelen worden over het algemeen goed aanvaard. Een vastgelegde energieprijs geniet de voorkeur. Het bonus/malussysteem met een beperkte tolerantiemarge lijkt aanvaardbaar. Eén marktpartij pleit voor het vervangen van deze tolerantie door een onmiddellijke doorrekening van bonus/malus. Hiermee wordt een directe motivatie om zelfs de kleinste besparing te realiseren gecreëerd en dit gedurende de totale contractperiode. In principe dient de nulmeting bij de start van het contract vastgelegd te worden. Deze nulmeting moet evenwel gerelateerd zijn aan de huidige bezetting van het gebouw, openingstijden, bezoekersaantallen en de huidige toestand. Indien er ernstige wijzigingen in gebruik zijn, moet de nulmeting herzien worden. Een aantal partijen wijzen op de discussie bij het toepassen van koeldagen. Een dag met veel of weinig zonneschijn kan een groot verschil geven in de benodigde koeling, zelfs indien de buitentemperatuur dezelfde is. Hier dient voorzichtig mee omgegaan te worden. 3. Ziet u mogelijkheden om voor de OEPC projecten een beroep te doen op bestaande ondersteuningsmaatregelen zoals bijvoorbeeld de ecologiepremie, premies van distributienetbeheerders,? Zijn er randvoorwaarden (bijv. eigendomsrechten, ) die bij het opstellen van het OEPC contract in acht moeten genomen worden om hierop een beroep te kunnen doen? De meeste marktpartijen wensen dit project gerelateerd te bekijken. Waar mogelijk zal dit gemaximaliseerd worden. De opdrachtgever zal bij de aanvang van het contract inzicht krijgen in de beschikbare premies. Aangezien premies onderhevig zijn aan verandering, kunnen hierover evenwel geen garanties gegeven worden door de opdrachtnemer. 4. Voor de eerste OEPC projecten die gelanceerd worden, heeft het VEB zelf een energiemonitoring opgestart. Op basis van een inschatting van VEB werd op verschillende locaties submetering geplaatst. Deze gegevens worden volledig ter beschikking gesteld van de geselecteerde partijen voor de opmaak van hun offerte. Is deze energiemonitoring een meerwaarde voor uw bedrijf bij de opmaak van een offerte? Hoe gedetailleerd dient deze informatie voor u te zijn? Bent u als ESCO van plan om de submetering verder te zetten en eventueel over te nemen? Hoe beter een gebouw op voorhand gemonitord wordt, hoe gedetailleerde de offertes kunnen opgemaakt worden en hoe nauwkeuriger de besparing kan becijferd worden. De VLAAMS ENERGIEBEDRIJF 6

7 meeste partijen willen op de cruciale plaatsen submetering installeren om verbruiken op te volgen en specifieke maatregelen voor te stellen. Er is bereidheid om de reeds geïnstalleerde metingen tijdens de projectfase over te nemen. Dit dient steeds projectspecifiek bekeken te worden want het systeem moet integreerbaar zijn in de door de marktpartij gebruikte tools. 2.4 Optimalisatie onderhoudsdoelstelling Het VEB wenst eveneens het onderhoud van de gebouwen/site binnen het contract te optimaliseren. Een goed en efficiënt onderhoud wordt als doelstelling voorop gesteld. 1. Om de kwaliteit van het onderhoud op te volgen, zal gebruik gemaakt worden van de conditiemetingen en inspectiemodule zoals voorgeschreven door de NEN 2767 standaard. Voldoet deze normering volgens u aan vereisten voor een correcte beoordeling van onderhoudsconditie? Wat zijn de voor- en/of nadelen en heeft u eventuele suggesties tot verdere verbetering/ vereenvoudiging? De NEN 2767 wordt als een goede norm ervaren om onderhoud op een gestandaardiseerde manier op te meten. De uitvoering in de praktijk roept vragen op. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de kostprijs. Daarnaast is er een subjectiviteit aanwezig in de beoordeling aangezien deze norm enkel een visuele controle inhoudt. Er moet eveneens voldoende aandacht zijn voor het effectief functioneren van een systeem. Een goede conditiescore kan immers nog een veiligheidsrisico of risico op vervolgschade, verbergen. De te behalen conditiescore moet realistisch opgesteld worden. Wanneer de conditiescores heel laag zijn en in het contract een goede conditiescore geëist wordt, zal dit financiële compensaties vragen om deze opwaardering te behalen. 2. Om een goed onderhoud te garanderen en discussies inzake energieverbruik te voorkomen zijn een aantal voorwaarden van belang. Wat zijn de minimale voorwaarden voor uitvoer van het onderhoud op een site? Het onderhoud van de energiebesparende maatregelen valt sowieso onder een omnium waarborg gedurende de contractperiode. De huidige versie van het contract voorziet eenzelfde waarborg voor de andere onderhoudselementen. In hoeverre is dit haalbaar? Wat zijn de consequenties hiervan voor de opdrachtgever en heeft u eventueel alternatieve voorstellen? Het is belangrijk om een geïntegreerd onderhoud uit te voeren op alle installaties die een impact hebben op het energieverbruik en niet alleen op de installaties die rechtstreeks gerelateerd zijn aan de voorgestelde investeringen. De sturing van bestaande installaties kan een zeer belangrijke invloed op het energieverbruik hebben. Daarbij kan het belangrijk zijn dat de exploitatie eveneens in handen van opdrachtnemer is. Totale waarborg behoort zeker tot de mogelijkheden. De meeste deelnemers zijn aan deze manier van werken gewend. Goede informatie over de installaties om mogelijke risico s in te schatten is hierbij cruciaal. Door beschikbaarheid NEN 2767 dient men geen schrik te hebben van implementatie van totale waarborg. De minimale voorwaarde voor onderhoud, is dat technici op een veilige manier kunnen werken en dat gebouwen en installaties goed toegankelijk/bereikbaar zijn. VLAAMS ENERGIEBEDRIJF 7

8 3. Een aantal instellingen van de Vlaamse overheid doen een beroep op eigen personeel voor onderhoud van de installaties. Bent u geïnteresseerd in een project waarbij slechts een deel van het onderhoud van de technische installaties tot het project behoort? Wat zijn de mogelijke bezwaren en hoe wenst u deze knelpunten op te lossen? De meeste partijen wensen het gehele onderhoud over te nemen. Een aantal partijen zien de samenwerking met bestaand personeel als een voordeel omdat ze niet voor elke storing ter plaatse moeten gaan. Deze voorwaarde hangt sterk samen met de kwaliteit van het beschikbare personeel. Bovendien dienen in dit geval zeer goede afspraken gemaakt te worden over verantwoordelijkheden en garanties. Alle onderhoud dat rechtstreeks invloed heeft op het energieverbruik, wordt bij voorkeur enkel door de contractpartij uitgevoerd. 4. Voor bepaalde onderdelen wordt in sommige gevallen reeds van bestaande onderhoudscontracten gebruik gemaakt. Ziet u een mogelijkheid om deze contracten over te nemen en op te volgen of is het voor u noodzakelijk deze contracten te ontbinden? Welke informatie heeft u nodig om hier een correcte inschatting over te maken? In een situatie met bestaande onderhoudscontracten moet dit geval per geval bekeken worden in functie van de resterende contracttermijn en de omvang van deze contracten. Indien de lopende contracten nog van lange duur zijn, zal er minder interesse zijn voor een project. Er mag geen interferentie zijn met de doelstelling om energie te besparen. De contractpartij dient als enige verantwoordelijk te zijn voor de te realiseren besparingsmaatregelen. Onderhoudscontracten voor specifieke technische installaties zoals liften, inbraakbeveiliging, worden minder als probleem ervaren. 2.5 Bijkomende opmerkingen en/of suggesties Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste bijkomende opmerkingen en suggesties: Een onduidelijke definitie van het begrip aansprakelijkheid en/of een onbeperkte aansprakelijkheid kunnen een sterke rem betekenen voor de deelname aan de OEPC projecten. Er is geen sprake van een monitoring & verificatie conform IPMVP nochtans is dit een doordachte methodologie. De vraag tot opname van energielevering in het pakket werd door een aantal partijen gesteld. Daarbij aansluitend wordt voorgesteld om bij grote installaties te werken volgens het turnkey principe. Het is moeilijk voor de private partij om ook de taak van sensibilisering op zich te nemen. Eventueel kunnen voorstellen gedaan worden zodat de opdrachtgever zelf kan gaan sensibiliseren. Er dient aandacht besteed te worden aan de opgelegde hersteltijden en de mogelijke financiële consequenties hiervan. VLAAMS ENERGIEBEDRIJF 8

Voorstelling EPC- Haalbaarheidsonderzoek Stad Geel. Studiedag Energieprestatiecontracten VVSG 16/05/2013

Voorstelling EPC- Haalbaarheidsonderzoek Stad Geel. Studiedag Energieprestatiecontracten VVSG 16/05/2013 Voorstelling EPC- Haalbaarheidsonderzoek Stad Geel Studiedag Energieprestatiecontracten VVSG 16/05/2013 Agenda Inleiding Haalbaarheidsonderzoek EPC Potentieel van EPC voor Stad Geel Aandachtspunten bij

Nadere informatie

Het Vlaams EnergieBedrijf Drie pijlers, één focus. Project ESCO Limburg 2020 Andries Gryffroy 28 maart 2014

Het Vlaams EnergieBedrijf Drie pijlers, één focus. Project ESCO Limburg 2020 Andries Gryffroy 28 maart 2014 Het Vlaams EnergieBedrijf Drie pijlers, één focus Project ESCO Limburg 2020 Andries Gryffroy 28 maart 2014 De Vlaamse Overheid als verbruiker De Vlaamse Overheid verbruikt circa 300 miljoen euro energie

Nadere informatie

Historiek OPZC Rekem 1974 Definitieve verhuis naar huidige campus (eerste steen gelegd op 20.11.1967)

Historiek OPZC Rekem 1974 Definitieve verhuis naar huidige campus (eerste steen gelegd op 20.11.1967) ESCO OPZC Rekem Historiek OPZC Rekem 1974 Definitieve verhuis naar huidige campus (eerste steen gelegd op 20.11.1967) 30-10-2015 Welkom bij OPZC Rekem slide 2 Historiek OPZC Rekem 1991 Oprichting PVT 2001

Nadere informatie

ESCo in juridisch perspectief. Michel Chatelin Eversheds

ESCo in juridisch perspectief. Michel Chatelin Eversheds ESCo in juridisch perspectief Michel Chatelin Eversheds Energie-efficiëntie Recente juridische ontwikkelingen Richtlijn 2012/27/EU betreffende energieefficiëntie Implementatiewet Energie-efficiëntie Richtlijn

Nadere informatie

Energie efficiëntie: een totaalpakket

Energie efficiëntie: een totaalpakket Energie efficiëntie: een totaalpakket VEB Klantendag (16/10/2015) Inge Goessens Directeur Energie-efficiëntie Agenda De overheid als grootverbruiker Beheer en data vormen de sleutel Energie efficiëntie

Nadere informatie

Presentatie Gert-Jan de Looze. Verduurzamen van vastgoed door gebruik van Esco s. Presentatie Stadsregio

Presentatie Gert-Jan de Looze. Verduurzamen van vastgoed door gebruik van Esco s. Presentatie Stadsregio Presentatie Gert-Jan de Looze Verduurzamen van vastgoed door gebruik van Esco s Presentatie Stadsregio Indeling presentatie Programma Rotterdamse Groene Gebouwen (RGG) Onderhouds en energieprestatiecontract

Nadere informatie

Energie aanpak eigen gebouwen: zelf doen? Energieprestatiecontract? Vlaams EnergieBedrijf

Energie aanpak eigen gebouwen: zelf doen? Energieprestatiecontract? Vlaams EnergieBedrijf Energie aanpak eigen gebouwen: zelf doen? Energieprestatiecontract? 7 mei 2015 Inge Goessens Vlaams EnergieBedrijf Inhoud Korte voorstelling VEB De overheid als energieverbruiker Uw energiefactuur verlagen

Nadere informatie

Financiering van Openbare Duurzame Verlichting voor Gemeenten

Financiering van Openbare Duurzame Verlichting voor Gemeenten Financiering van Openbare Duurzame Verlichting voor Gemeenten Den Haag 9 september 2015 Intoductie BNG Bank Leo Valkenburg & Pieter Oppermann 2 Duurzame verlichting voor gemeenten Pieter Oppermann 01/03/2012

Nadere informatie

Workshop Marktconsultatie. Pauline Bos

Workshop Marktconsultatie. Pauline Bos Workshop Marktconsultatie Pauline Bos 2014 Wat doen wij? Onderzoek en advies naar de inkooporganisatie, audits, NTA 8058 Professionaliseren; 100% doeltreffend, doelmatig, rechtmatig, duurzaam. Uitvoeren

Nadere informatie

Energy Service Company: een kans voor u?

Energy Service Company: een kans voor u? 1 Energy Service Company: een kans voor u? Stand van zaken provinciale pilot & Kansen voor de installatiebranche Hans van der Heide Pilot provincie Friesland (1) Doel: Ervaring opdoen met het opzetten

Nadere informatie

EPC in de praktijk, Stad Oostende

EPC in de praktijk, Stad Oostende EPC in de praktijk, Stad Oostende Tom Germonpré Schepen, Stad Oostende Inhoud Waarom Oostende voor EPC koos EPC project Oostende Uitdagingen bij de start van het project De rol van Oostende en de EPC facilitator

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

Ontwerp Technische specificaties OEPC

Ontwerp Technische specificaties OEPC Ontwerp Technische specificaties OEPC 1 INHOUD 1. INLEIDING... 4 2. PROJECTBESCHRIJVING... 5 2.1 Projectgegevens... 5 2.2 Gebouwen... 5 2.3 Installaties... 6 3. ENERGIESTROMEN... 7 3.1 Elektriciteit...

Nadere informatie

Het Vlaams EnergieBedrijf Drie pijlers, één focus

Het Vlaams EnergieBedrijf Drie pijlers, één focus 2 de Vastgoedforum Vlaamse overheid Het Vlaams EnergieBedrijf Drie pijlers, één focus Inne Peersman Inge Goessens 26 juni 2014 Agenda Toelichting VEB: drie pijlers, één focus Energie-efficiëntie: ESCO-projecten

Nadere informatie

Het Vlaams EnergieBedrijf Drie pijlers, één focus. Inne Peersman An Brouns

Het Vlaams EnergieBedrijf Drie pijlers, één focus. Inne Peersman An Brouns Het Vlaams EnergieBedrijf Drie pijlers, één focus Inne Peersman An Brouns Agenda Toelichting VEB: drie pijlers, één focus Energie-efficiëntie: ESCO-projecten Energielevering: Onze dienstverlening & goede

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Commissie Algemene Bestuurszaken en Middelen. Nummer 115 Bestuursdienst Algemene Bestuurszaken en Middelen.

Raadsvoorstel. Commissie Algemene Bestuurszaken en Middelen. Nummer 115 Bestuursdienst Algemene Bestuurszaken en Middelen. Raadsvoorstel Nummer 115 Bestuursdienst Algemene Bestuurszaken en Middelen Datum 26 maart 2002 Betreft Europese aanbesteding gemeentekrant Dienst Commissie Bijlage(n) Samenvatting Voorstel In verband met

Nadere informatie

Ervaringen van het verduurzamen van Rotterdams gemeentelijk vastgoed m.b.v. ESCo s

Ervaringen van het verduurzamen van Rotterdams gemeentelijk vastgoed m.b.v. ESCo s Ervaringen van het verduurzamen van Rotterdams gemeentelijk vastgoed m.b.v. ESCo s Gert-Jan de Looze & Peter van Schijndel Gemeente Rotterdam & Strukton Gert-Jan de Looze Peter van Schijndel Rotterdamse

Nadere informatie

Marktconsultaties in sociaal domein

Marktconsultaties in sociaal domein Marktconsultaties in sociaal domein Even voorstellen: Mr. Eugène Lobry MMC CMC Ruim 30 jaar ervaring als onderzoeker/adviseur voor gemeenten en uitvoeringsbedrijven in publiek domein Gespecialiseerd in

Nadere informatie

ESCo s en EPC, Ook voor Openbare besturen en KMO s? ECONEXT, Antwerpen, 18 April 2013 Factor4, C-H Bourgois

ESCo s en EPC, Ook voor Openbare besturen en KMO s? ECONEXT, Antwerpen, 18 April 2013 Factor4, C-H Bourgois ESCo s en EPC, Ook voor Openbare besturen en KMO s? ECONEXT, Antwerpen, 18 April 2013 Factor4, C-H Bourgois Agenda ESCO s en EPC, definitie Minimale project criteria Openbare besturen KMO s Conclusies

Nadere informatie

www.bamtechniek.nl Stappenplan voor energiemanagement in bestaand vastgoed BAM Techniek - Energy Systems

www.bamtechniek.nl Stappenplan voor energiemanagement in bestaand vastgoed BAM Techniek - Energy Systems www.bamtechniek.nl Stappenplan voor energiemanagement in bestaand vastgoed BAM Techniek - Energy Systems BAM Techniek - Energy Systems Uw energie- en gebouwmanager Energie is absoluut onmisbaar voor de

Nadere informatie

Advies. Besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen

Advies. Besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen Brussel, 10 september 2008 100908 Advies besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen Advies Besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen Inhoud 1. Situering... 3 2. Algemene beoordeling...

Nadere informatie

PPS roadshow voor lokale overheden Limburg 18 juni 2013. Marc Dillen Directeur Generaal Vlaamse Confederatie Bouw

PPS roadshow voor lokale overheden Limburg 18 juni 2013. Marc Dillen Directeur Generaal Vlaamse Confederatie Bouw PPS roadshow voor lokale overheden Limburg 18 juni 2013 Marc Dillen Directeur Generaal Vlaamse Confederatie Bouw Definitie van PPS Projecten die door publiek- en privaatrechtelijke partijen, gezamenlijk

Nadere informatie

1 Inkoop van energie. Figuur 1.1 tarief opbouw gas. Figuur 1.2 tarief opbouw electra

1 Inkoop van energie. Figuur 1.1 tarief opbouw gas. Figuur 1.2 tarief opbouw electra 1 Inkoop van energie Achtergronden De prijzen van aardgas en elektriciteit zijn zeer afhankelijk van de termijnmarkt en daarmee van de wereldeconomie. De aardgasprijzen zijn gekoppeld aan die van de olie.

Nadere informatie

Klanken uit het Energie Overleg. 4 de Vastgoedforum 27/2/2015

Klanken uit het Energie Overleg. 4 de Vastgoedforum 27/2/2015 Klanken uit het Energie Overleg 4 de Vastgoedforum 27/2/2015 Interne milieuzorg in 2003 Milieubeleidsverklaring Vlaamse Regering van 18 juli 2003 De Vlaamse overheid wenst inzake milieuzorg een voorbeeldfunctie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (Werving & Selectie) augustus 2010. Bremmer Company VOF. Artikel 1. DEFINITIES

Algemene Voorwaarden (Werving & Selectie) augustus 2010. Bremmer Company VOF. Artikel 1. DEFINITIES Algemene Voorwaarden (Werving & Selectie) augustus 2010 Bremmer Company VOF Artikel 1. DEFINITIES a. Opdrachtnemer Bremmer Company VOF. Hierna te noemen Bremmer Company b. Opdrachtgever De natuurlijke

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie, algemene directie Onderwijs en Vorming, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel.

Vlaamse Gemeenschapscommissie, algemene directie Onderwijs en Vorming, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. BIJLAGE Bijlage nr. 2 Gunningsverslag 1 INLEIDING 1.1 Aanbestedende overheid Vlaamse Gemeenschapscommissie, algemene directie Onderwijs en Vorming, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. 1.2 Diensten De opdracht

Nadere informatie

Inhoudsopgave SAMENVATTING 9 INLEIDING 11

Inhoudsopgave SAMENVATTING 9 INLEIDING 11 Inhoudsopgave SAMENVATTING 9 INLEIDING 11 HOOFDSTUK I POLITIEK EN WETGEVEND KADER VOOR DE BEVORDERING VAN ENERGIE-EFFICIËNTIE 13 1. Energie-efficiëntie als instrument van het energiebeleid 13 1.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Onderhoud of vervanging installatie met resultaatverbintenis (totale waarborg)

Onderhoud of vervanging installatie met resultaatverbintenis (totale waarborg) Onderhoud of vervanging installatie met resultaatverbintenis Marc Van Isterdael 17 februari 2009 Operations Manager Axima Services Bestuurder Sportoase Totale waarborg, een basiselement van het dienstenaanbod

Nadere informatie

Selectie van Meer met Minder -proefprojecten

Selectie van Meer met Minder -proefprojecten Selectie van Meer met Minder -proefprojecten Versie 10 maart 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Wat is een Meer met Minder-proefproject? 4 2.1 MmM-uitgangspunten 4 2.2 MmM-aanpak 5 2.2.1 Verleiden 5 2.2.2

Nadere informatie

Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor

Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor aangepast op 1 juni 2013 Aanbestedingsregeling 2013 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 A) INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID NADER OMSCHREVEN... 4 Het specificeren van werken,

Nadere informatie

Vlaanderen. is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN. Een nieuwe procesaanpak. www.complexeprojecten.be

Vlaanderen. is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN. Een nieuwe procesaanpak. www.complexeprojecten.be Vlaanderen is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN Een nieuwe procesaanpak www.complexeprojecten.be U heeft het als bestuur of als private initiatiefnemer wellicht reeds meegemaakt. De opstart en uitvoering

Nadere informatie

Indien uw project geselecteerd wordt, krijgt u ongeveer 6 sessies coaching verspreid over de periode januari 2016 december 2016.

Indien uw project geselecteerd wordt, krijgt u ongeveer 6 sessies coaching verspreid over de periode januari 2016 december 2016. VERZOEK COACHING IN MANAGEMENT UW PROJECTVOORSTEL MAN-378 Elke groep die de ondersteuning van een coach wenst te genieten voor zijn project dient in het gedetailleerde beschrijving van het project op te

Nadere informatie

Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen

Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen Stichting Woningbouw Slochteren, Stichting Bewonersraad Slochteren 1. Doelstelling, aanpak en reikwijdte 1.1 De overeenkomst richt zich op het bereiken

Nadere informatie

Aanvraag tot aanpassing van de lijst. Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse

Aanvraag tot aanpassing van de lijst. Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse Aanvraag tot aanpassing van de lijst Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse 1 Procedure tot aanpassing van lijst Procedure tot aanpassing van de lijst: Implantaten

Nadere informatie

Voorwaarden aanbestedingsprocedure Opdracht 3: IS-001

Voorwaarden aanbestedingsprocedure Opdracht 3: IS-001 Voorwaarden aanbestedingsprocedure Opdracht 3: IS-001 Algemene voorwaarden De vzw Contractor Safety Management is van plan om een overeenkomst af te sluiten voor de volgende opdracht: Opstellen van een

Nadere informatie

Commissie Benchmarking Vlaanderen

Commissie Benchmarking Vlaanderen Commissie Benchmarking Vlaanderen 023-0143 TOELICHTING 14 AFTOPPING 1 Convenant tekst In Artikel 6, lid 6 van het convenant wordt gesteld: Indien de in de leden 2, 3 en 4 genoemde maatregelen tot gevolgen

Nadere informatie

PLOT PPS: MYTHE OF REALITEIT

PLOT PPS: MYTHE OF REALITEIT PLOT PPS: MYTHE OF REALITEIT VOKA 30.03.2010 Gitte LAENEN Advocaat-Vennoot 1 PPS en overheidsopdrachten: een huwelijk op gespannen voet Gitte LAENEN Advocaat-Vennoot 2 PPS = uitdrukking van een intentie

Nadere informatie

http://techniline.sirris.be/s/p.exe/wservice=wo/webextra/prg/olarticleprint?vwebse...

http://techniline.sirris.be/s/p.exe/wservice=wo/webextra/prg/olarticleprint?vwebse... Page 1 of 5 Techniline v3 27-08-2010 Mechatronics Machines verbruiken minder energie door slimme keuze elektrische aandrijving (27-08-2010) Nr. 0 Ecologische en economische motieven, zoals nieuwe machinenormen

Nadere informatie

AT OSBORNE. Masterclass Energiebesparing in de zorg. Professioneel opdrachtgeverschap 16 november 2011. Marjolijn Kroon adviseur gezondheidszorg

AT OSBORNE. Masterclass Energiebesparing in de zorg. Professioneel opdrachtgeverschap 16 november 2011. Marjolijn Kroon adviseur gezondheidszorg AT OSBORNE www.atosborne.nl Masterclass Energiebesparing in de zorg Professioneel opdrachtgeverschap 16 november 2011 Marjolijn Kroon adviseur gezondheidszorg AT Osborne Huisvesting en Vastgoed Infrastructuur

Nadere informatie

Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden. Een interactieve kennismaking met DBFMOcontracten

Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden. Een interactieve kennismaking met DBFMOcontracten Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden van Vliet Een interactieve kennismaking met DBFMOcontracten April 2011 7 april 2009 2 April 2011 - Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden 3 April 2011

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Budgetmodule Budgetraming en -opvolging

Budgetmodule Budgetraming en -opvolging Budgetmodule Budgetraming en -opvolging Inleiding VEB wil u ontzorgen bij opmaak en opvolging van uw energiebudget Drie basisprincipes: Transparantie: identieke communicatie naar alle partijen, naar u

Nadere informatie

Ondersteuningspakket Werken rond kleine terugverdientijden in de gemeente

Ondersteuningspakket Werken rond kleine terugverdientijden in de gemeente Ondersteuningspakket Werken rond kleine terugverdientijden in de gemeente Klimaatneutrale Organisatie 2020 De ondersteuningscampagne voor gemeenten die zich engageren om in 2020 een klimaatneutrale organisatie

Nadere informatie

N 0 ve1enigingbed1ijvennoordoost

N 0 ve1enigingbed1ijvennoordoost N 0 ve1enigingbed1ijvennoordoost Aanvraagformulier voor een bijdrage uit Het Fonds via de VBNO Om te kunnen beoordelen of uw project of evenement in aanmerking komt voor een bijdrage uit Het Fonds vult

Nadere informatie

Marktconsultatie bij aanbestedingen

Marktconsultatie bij aanbestedingen bij aanbestedingen (H)eerlijk sparren met marktpartijen Consultatie moet vooral LEUK zijn voor alle partijen. Johan van Loenhout Inkoop- en aanbestedingsadviseur Agenda Even voorstellen. Aanbestedingsproces.

Nadere informatie

Digitale JGZ dossiers Informatiebijeenkomst raamovereenkomsten 11.06.2008

Digitale JGZ dossiers Informatiebijeenkomst raamovereenkomsten 11.06.2008 Digitale JGZ dossiers Informatiebijeenkomst raamovereenkomsten 11.06.2008 www.vng-digitaaljgz.nl Agenda Wat willen we bereiken? Aanbestedingsscenario s Voor en nadelen raamovereenkomsten Mogelijke onderwerpen

Nadere informatie

Hoe haalt u er de waarde uit?

Hoe haalt u er de waarde uit? De marktconsultatie Hoe haalt u er de waarde uit? Significant B.V. 26 mei 2011 Jan-Pieter Papenhuijzen Johan van Loenhout Agenda Doelstellingen van een marktconsultatie Wettelijke kader: wat mag wel en

Nadere informatie

Marktverkenning voor ticketing integratie in UiTdatabank.be

Marktverkenning voor ticketing integratie in UiTdatabank.be Leidraad voor Marktverkenning voor ticketing integratie in UiTdatabank.be Marktverkennende organisatie CultuurNet Vlaanderen vzw Sint-Gisleinstraat 62 1000 Brussel Uiterste datum voor antwoorden en voorstellen

Nadere informatie

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards ID Naam Koploper Datum toetsing 174 M. Van Happen Transport BV 2-4-2012 Toetsingscriteria 1. Inhoud en breedte besparingen 2. Nulmeting en meetmethode 3. Haalbaarheid minimaal 20% CO2-besparing na 5 jaar

Nadere informatie

Energie- en prestatiemonitoring

Energie- en prestatiemonitoring Energie- en prestatiemonitoring Onderdeel van integraal gebouwbeheer 9 november 2011 Machiel Karels Agenda 1. Wat willen we? 2. Wat gebeurt er om ons heen? 3. Wat er mogelijk is? 4. Wat we zouden moeten

Nadere informatie

ESCO. Energienamiddag Limburg 28 maart 2014

ESCO. Energienamiddag Limburg 28 maart 2014 ESCO Energienamiddag Limburg 28 maart 2014 Infrax Distributienetbeheerder: ELEKTRICITEIT KABELTELEVISIE RIOLERING AARDGAS 126 Gemeenten alle gemeenten in Limburg 2 mio aansluitingen 1 600 medewerkers Infrax

Nadere informatie

Toelichting 01: Praktische richtlijnen voor de uitvoering van de energiebeleidsovereenkomsten

Toelichting 01: Praktische richtlijnen voor de uitvoering van de energiebeleidsovereenkomsten COMMISSIE ENERGIEBELEIDSOVEREENKOMST Toelichting 01: Praktische richtlijnen voor de uitvoering van de energiebeleidsovereenkomsten 1 Inleiding De energiebeleidsovereenkomst (kortweg EBO) voor VER-bedrijven

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomst Selectie- en Gunningscriteria. De begrippen selectie- en gunningscriteria. Leusden, 13 november 2007

Regionale Bijeenkomst Selectie- en Gunningscriteria. De begrippen selectie- en gunningscriteria. Leusden, 13 november 2007 Regionale Bijeenkomst Selectie- en Gunningscriteria De begrippen selectie- en gunningscriteria Leusden, 13 november 2007 Anke Stellingwerff Beintema 1 Korte weergave juridisch kader Selectie- en gunningscriteria

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 23 februari 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00157 Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De huidige contracten voor de veegwerkzaamheden

Nadere informatie

Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012

Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012 Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012 De gemeente Cuijk hecht een grote waarde aan de sociale kant van duurzaam inkopen. Om die reden wordt hierbij

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Europees aanbesteden. Praktijkgerichte antwoorden op bedrijfsvraagstukken U aangeboden door zibb.nl

Europees aanbesteden. Praktijkgerichte antwoorden op bedrijfsvraagstukken U aangeboden door zibb.nl Europees aanbesteden Praktijkgerichte antwoorden op bedrijfsvraagstukken U aangeboden door zibb.nl Inhoud: 1. De wetgeving 1.1. Het beginsel 1.2. De richtlijnen 1.3. De partijen 2. De bekendmaking 3. Procedures

Nadere informatie

Aanbestedingen zo zit dat!

Aanbestedingen zo zit dat! D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 0 White paper Serie Acquisitie in Re-integratie deel 3 Aanbestedingen zo zit dat! Versie december 2008 D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 1 Wat kunt u er wel en niet van verwachten?

Nadere informatie

Bepaal je bestemming vóórdat je vertrekt! Kennisdag Grip op Kwaliteit, 10 november 2015

Bepaal je bestemming vóórdat je vertrekt! Kennisdag Grip op Kwaliteit, 10 november 2015 Bepaal je bestemming vóórdat je vertrekt! Kennisdag Grip op Kwaliteit, 10 november 2015 Introductie Bernd Karstenberg, LCC adviseur André van den Hoek, Projectmanager onderwijshuisvesting (o.a. voor Lucas

Nadere informatie

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Toelichting op de aanpak van de gemeente Breda Marcel van Embden (projectleider afdeling Vastgoedbeheer) Inhoud Klimaatnota gemeente Breda Wat is de insteek bij het

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD

UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD Voorwoord Voor u ligt de brochure van Fm Portal Schoon BV (nader genoemd; FPS). In deze brochure treft u informatie aan over onze dienstverlening. Als uw interesse in

Nadere informatie

GENK-ZUID: GROEPSAANKOOP PV- PANELEN

GENK-ZUID: GROEPSAANKOOP PV- PANELEN GENK-ZUID: GROEPSAANKOOP PV- PANELEN PROJECT HERNIEUWBARE ENERGIE GENK-ZUID Aanleiding Probleemstelling: Negatief imago Hoge energieprijzen CO₂ uitstoot: maatschappelijke verantwoordelijkheid Bedrijventerrein

Nadere informatie

Collegevoorstel AANLEIDING. Te starten met de aanbesteding voor de Kersenbaan.

Collegevoorstel AANLEIDING. Te starten met de aanbesteding voor de Kersenbaan. Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4339184 Opsteller : J.W. Vredenberg Telefoon : (033) 469 52 78 User-id : MEE3 Onderw erp Start aanbesteding Kersenbaan Voorstel: Te starten met de aanbesteding voor

Nadere informatie

Toelichting Model vraagspecificatie bestaande bouw

Toelichting Model vraagspecificatie bestaande bouw 2/7 Toelichting Model vraagspecificatie bestaande bouw Inhoud Algemeen 1 INLEIDING 1.1 Projectomschrijving 1.2 Organisatie 1.3 Scope van het werk 1.4 Randvoorwaarden 1.5 Budget 1.6 Opzet van de Vraagspecificatie

Nadere informatie

Contractering bij infra-projecten

Contractering bij infra-projecten Contractering bij infra-projecten Mooie voornemens en waarom het toch vaak misgaat Industrieel Management & Advies Roadmap Het contracteringsproces Organisatiemodellen/Contractmodellen 3 contractmodellen

Nadere informatie

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy Casenso Optimaliseer Uw Bedrijf Casenso Consultancy Internet : E-mail : office@casenso.nl Telefoon : +31 (0)24 322 0872 : Engels of Nederlands Consultancy Alle organisaties (bedrijven, non-profit, overheid)

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier

Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier Nihad Mesevic Coördinator onderhoud Bereikbaar: Gemeente Enschede Hengelosestraat 51 Postbus 20 7500 AA Enschede 053-4818424 06-13695226 n.mesevic@enschede.nl

Nadere informatie

Advies. Besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen

Advies. Besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen Brussel, 12 september 2007 091207 Advies besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energie Advies Besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding en krachtlijnen...

Nadere informatie

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda Wilt u weten hoe? Ga stap voor stap door onze aanpak: - Kennismaking Building4life - De Building4life werkwijze - Uitgewerkte case Amarant Tilburg Building4life Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad

Inschrijvingsleidraad Inschrijvingsleidraad Vervanging Buitenlandse Meet Inrichting 380kV Station Maasbracht (MBT380) Primaire en Secundaire montage Projectnummer 002.333.40 Definitief d.d. 5 juni 2014 TenneT TSO B.V. Utrechtseweg

Nadere informatie

Onze inspanning bespaart ú energie

Onze inspanning bespaart ú energie Onze inspanning bespaart ú energie is een adviesbureau gespecialiseerd in duurzame vraagstukken. Vanwege de uiteenlopende achtergronden van onze adviseurs is in staat een passend antwoord te geven op een

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand Learnshop EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand tel: 0416-543060 Fax: 0416-543098 email: Web: paul.van.wezel@nimaris.nl

Nadere informatie

Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies

Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 11 maart 2014 WOO: Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese

Nadere informatie

Aanbestedingen. 1. Aanbestedingen van opdrachten

Aanbestedingen. 1. Aanbestedingen van opdrachten Aanbestedingen 1. Aanbestedingen van opdrachten 1.1 Algemeen Steeds vaker worden vervoeropdrachten aanbesteed. Het gaat dan vooral om grote opdrachten, zoals langdurige contracten voor bedrijfsvervoer

Nadere informatie

Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2)

Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2) Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2) Samen de kansen vergroten om inclusief en betaalbaar te kunnen wonen waar ondersteuning kan geboden worden! Veilig investeren met respect! www.inclusieinvest.be

Nadere informatie

Nieuwe Aanbestedingswet. Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland

Nieuwe Aanbestedingswet. Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland Nieuwe Aanbestedingswet Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland 1 evaluatie en implementatie wijziging Aw 2012 als gevolg van: evaluatie Aw 2012 en implementatie Richtlijnen

Nadere informatie

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten)

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Wanneer duidelijkheid burger* Aanbestedings dossier gereed Opties 0 en 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 DT Noord (verlegd en verdiept**) met

Nadere informatie

26 mei 2015. Begrotingsopmaak 2016

26 mei 2015. Begrotingsopmaak 2016 26 mei 2015 Begrotingsopmaak 2016 Agenda Inleiding Budgetcyclus Werkwijze Vlaams EnergieBedrijf Verwachtingen prijsevoluties 2016 Assumpties Aandachtspunten Conclusie Bijlage Inleiding Begrotingsopmaak

Nadere informatie

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71.

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71. MEMO Aan: Van: CC: Dagelijks Bestuur SP71 SE JZ Priscilla Langerak, senior Juridisch Adviseur Marjolein Scheuer Datum: 17 mei 2013 Doorkiesnummer: 7914 Betreft: Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Ontwerp Onderhoud en Energie Prestatie Contract (OEPC) Vlaams EnergieBedrijf NV

Ontwerp Onderhoud en Energie Prestatie Contract (OEPC) Vlaams EnergieBedrijf NV Ontwerp Onderhoud en Energie Prestatie Contract (OEPC) HOOFDSTUK I. ALGEMEEN... 5 DEFINITIES EN BEGRIPPEN... 5 HIËRARCHIE VAN DOCUMENTEN... 8 HOOFDSTUK II. VOORWERP VAN HET CONTRACT... 9 OMSCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden digitale marktplaats IGOM.nl

Algemene voorwaarden digitale marktplaats IGOM.nl Algemene voorwaarden digitale marktplaats IGOM.nl De digitale marktplaats van IGOM.nl is een hulpmiddel voor deelnemende organisaties om tot een rechtmatige en doelmatige inhuur van derden te komen. De

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu ENERGIECONCEPTEN Advies op maat ENERGIE- KOSTEN Stelt u zich eens voor dat u 1,- per m 2 aan energiekosten kunt besparen in een pand van 5.000 m 2. In een tijd van stijgende energiekosten zal dit in 10

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG AT-RECRUITMENT Auditor: Pieter van Galen Datum: 05/08/11 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor:

Nadere informatie

Onderwerp Gunning aanbesteding herinrichting Ganzenwei en Kloosterwei Warmond - Besluitvormend

Onderwerp Gunning aanbesteding herinrichting Ganzenwei en Kloosterwei Warmond - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 april 2014 Besluit nummer: 2014_BW_00252 Onderwerp Gunning aanbesteding herinrichting Ganzenwei en Kloosterwei Warmond - Besluitvormend Beknopte samenvatting De gemeente

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

2. Overall scope Bouwkundig Versterken 250 Schadegevallen

2. Overall scope Bouwkundig Versterken 250 Schadegevallen NOTITIE AANPAK BOUWKUNDIG VERSTERKEN URGENTE SCHADEGEVALLEN 1. Inleiding In deze notitie wordt de scope en de aanpak van het bouwkundig versterken van 250 schadegevallen op hoofdlijnen toegelicht. In paragraaf

Nadere informatie

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam. Marktconsultatie. Gezocht: Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15

De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam. Marktconsultatie. Gezocht: Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15 Gezocht: De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam Marktconsultatie Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15 Gemeente Rotterdam Serviceorganisatie Dienstencentrum Inkoop

Nadere informatie

Normering private lease

Normering private lease Normering private lease Betreft: Normering private lease Datum: 06-03-2015 Versienummer: 1.2 Inleiding Zakelijke rijders komen in de toekomst door veranderende omstandigheden in toenemende mate in aanraking

Nadere informatie

EER 2012/27/EU artikel 5: verplichtingen voor overheidsgebouwen

EER 2012/27/EU artikel 5: verplichtingen voor overheidsgebouwen EER 2012/27/EU artikel 5: verplichtingen voor overheidsgebouwen Vastgoedforum 27 februari 2015 Ellen Moons Vlaams Energieagentschap Overzicht Inhoud artikel 5 Toepassingsgebied entiteiten - gebouwen Besparingsdoelstelling

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 21/22 : Innovatieve benaderingen in de psychosociale steun

Projectoproep Kankerplan Actie 21/22 : Innovatieve benaderingen in de psychosociale steun C Projectoproep Kankerplan Actie 21/22 : Innovatieve benaderingen in de psychosociale steun Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 21/22 van het Kankerplan: Psychosociale

Nadere informatie

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie.

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie. 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 315 Innovatie door adaptatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 1. Moeten de promotor en partners Vlaamse dienstverleners zijn? De promotor en

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie