G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, 1564-1844 EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS"

Transcriptie

1 G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 20 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS VAN HET VOORMALIG OUDEMANNENHUIS (Fabrifonds) (met regesten en zegellijst) K. Heeringa (Oudemannenhuis) en J.M.M. Jansen (Fabrifonds) SCHIEDAM 1911 en 1997

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Geschiedenis Administrateuren van het fonds van het voormalig Oude-Mannenhuis, INVENTARIS... 4 I. Archief van het Oudemannenhuis, A. Algemeen gedeelte... 4 B. Financiën Algemeen gedeelte Stukken rakende inkomsten uit renten, kustingen, boedels van commensalen6 3. Inkomsten uit landerijen Rekeningen met bijlagen Stukken rakende huishoudelijke uitgaven II. Archief van de administrateuren van het fonds van het voormalig Oudemannenhuis (Fabrifonds), A. Stukken van algemene aard B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen REGESTEN BIJLAGE Lijst met beschrijvingen van zegels behorende bij het archief van het voormalig Oudemannenhuis... 25

3 INLEIDING 1. Geschiedenis Het Oudemannenhuis te Schiedam heeft zijn ontstaan te danken aan Servaas Pietersz. Fabri, die in 1564 bij testament 1 een som bestemd heeft tot stichting en uitrusting van een gasthuis, waarin arme mensen, in de eerste plaats die hem in den bloede bestonden, zouden worden opgenomen. Nog bij het leven van een der executeurs van het testament is de bestemming van het huis veranderd, met goedkeuring van de vroedschap van Schiedam 2. Volgens de ordonnantie voor het Oudemannenhuis van 1597 is het huis bestemd geweest om oude mannen op te nemen, die enig vermogen hebben kunnen inbrengen. Wel zijn enkele gevallen bekend van arme bloedverwanten van de stichter, die in het huis verpleegd zijn, zonder iets te hebben ingebracht 3. Het stedelijk bestuur, -schout, burgemeesters en schepenen, en de na 1795 daarvoor in de plaats gekomen colleges-, stelden twee, -sedert 1628 drie-, gasthuismeesters (manhuismeesters, regenten van het Oudemannenhuis) aan voor één jaar, waarna zij in de regel werden gecontinueerd. In de negentiende eeuw is geen regel voor de verkiezing van regenten in acht genomen. De regenten waren vrij in hun beheer, maar moesten jaarlijks rekening afleggen aan de burgemeesters van Schiedam. Dit is ook doorgaans geschied 4. Van 1795 af is de rekening jaren lang niet gedaan. Eerst in 1807 had zij plaats over alle voorgaande jaren. In dit jaar heeft het stedelijk bestuur omtrent het afleggen der rekening enige voorschriften gegeven, die tot aan de opheffing van het huis zijn nagekomen. Uit de oudste tijd van het huis zijn weinig bescheiden meer over, maar sedert de aanvang van de zeventiende eeuw zijn de boeken vrij volledig bewaard, zowel de registers van de bezittingen en van de inbreng der commensalen, als de rekeningen. Vele eigendomsbewijzen van rentebrieven en obligaties zijn in het archief blijven liggen, ofschoon deze waren afgelost of geconverteerd; evenzo vele kwitanties, die zonder schade hadden kunnen worden vernietigd. Omtrent de inwendige dienst van het huis blijkt, dat de regenten door vrouwelijke familieleden zijn bijgestaan, die op den duur door de stadsregering tot regentessen werden aangesteld. Er zijn obligaties gekocht op naam van de regentessen 5, maar deze zijn blijkens de rekeningen door de regenten betaald. Ook hebben de dames enkele betalingen kunnen doen 6 die vermoedelijk als voorschotten zijn op te vatten. Overigens hebben de regenten elk op hun beurt gedurende een maand allerlei uitgaven gedaan; deze zijn hun in het begin van de volgende vergoed, waarna zij in het register van de maandelijkse uitgaven voor ontvangen hebben getekend. Sedert 1795 is deze gewoonte verslapt. Door de tiërcering onder Napoleon geraakte het huis in financiële moeilijkheden. Om de verplichtingen aan de commensalen na te komen, is een stuk land verkocht 7, hebben de regenten de leveranciers dikwijls jaren lang op betaling laten wachten 8, en zijn zij zelf voor grote sommen in voorschot gebleven; ook heeft de stad Schiedam subsidie verleend 9. Na de liquidatie van het huis is een som overgebleven onder het beheer van de vroegere regenten 1. Inv.nr Inv.nr Inv.nrs. 5 en Zie echter inv.nrs. 105 en Inv.nrs. 83 en Inv.nr Inv.nr Vandaar de rekening over negen jaren, inv.nr Inv.nrs. 13, 128 en volgende. 2

4 als administrateuren van het fonds, herkomstig van het voormalig Oudemannenhuis te Schiedam. Tot de inventaris van het Oudemannenhuis, maar niet tot de inventaris van het archief van het huis behoren nog : 1. een koperen obligatiebus, blijkens de maandrekening van april 1798 gekocht voor 12,-; 2. een kist, waarvoor op de rekening van ,- en 8 stuivers is gebracht; 3. een zakje met oude munten; 4. een rekenboek van Bartjens Administrateuren van het fonds van het voormalig Oude-Mannenhuis, Bij de overname ter bewaring van het archief van het voormalig Oudemannenhuis zijn de stukken, behorende tot het archief der administrateuren van het fonds van het voormalig Oudemannenhuis, meegekomen; het zogenaamde Fabrifonds. Het archief van de adminstrateuren is geïnventariseerd door J.M.M. Jansen 10. Deze stukken zijn ter bewaring gegeven aan het Stedelijk Museum Schiedam. 3

5 INVENTARIS I. Archief van het Oudemannenhuis, A. Algemeen gedeelte 1. Testament van Servaas Pietersz. Fabri, met bepalingen voor een te stichten gasthuis, charter 2. Afschrift van het testament van Servaas Pietersz. Fabri. 3. Afschrift van het testament van Servaas Pietersz. Fabri en van de in 1597 door de vroedschap van Schiedam bekrachtigde ordonnantie voor het Oudemannenhuis. 4. Register van resoluties van de regenten van het Oudemannenhuis, deel N.B.: Achterin resoluties van Aantekeningen rakende Cors Jansz. Kalff, onvermogend bloedverwant van Servaas Pietersz. Fabri, in het Oudemannenhuis opgenomen, stukken 6. Stukken rakende commensalen, die hun plaats in het Oudemannenhuis aan anderen hebben afgestaan, stukken 7. Brief van Willem Matthijsz. van der Hoeven, onvermogend bloedverwant van Servaas Pietersz. Fabri, waarbij hij verzoekt in het Oudemannenhuis te worden opgenomen, stukken N.B.: Met bijlagen. 8. Extract-resolutie der vroedschap van Schiedam rakende de administratie der godshuizen in die stad, Stukken rakende Arij Gagestein, wien het verblijf in het Oudemannenhuis is ontzegd geworden, stukken 10. Stukken rakende de vrijdom van gewestelijke en stedelijke belastingen, voorheen door het huis genoten, stukken 11. Stukken rakende de inwendige dienst van het huis, meestal zonder datum, tot ken 4

6 12. Stukken rakende Nicolaas Bellaerd, op zijn verzoek uit het Oudemannenhuis ontslagen, stukken 13. Stukken rakende de financiële moeilijkheden van het huis en de administratie in de tijd der liquidatie, stukken 14. Formulieren. 9 stukken B. Financiën 1. Algemeen gedeelte 15. Akte, waarbij de burgemeesters van Schiedam verklaren, op welke wijze het door Servaas Pietersz. Fabri tot stichting van een gasthuis vermaakte geld is besteed, Akte, waarbij Cornelis Jacobsz. Fabri ontheven wordt van de nakoming van een der testamentaire bepalingen, N.B.: Authentiek afschrift van Register van contracten met commensalen, (Nadere toegang in ladenkast studiezaal). 3 delen N.B.: Op microfiche aanwezig in de studiezaal. 17. "Contractboek A", register van de kapitalen en goederen, door de commensalen in het Oudemannenhuis gebracht, N.B.: Te beginnen met 1658 is het een register van contracten, door de commensalen gemaakt met het "Oude-manhuis der stad Schiedam". Met één inliggend contract van "Contractboek B", "Oudemanhuys contractboekie C", Register van de goederen van het Oudemannenhuis der stad Schiedam, met aantekeningen van ontvangsten, verkopingen en aflossingen, en deel 21. Register van de goederen van het Oudemannenhuis der stad Schiedam, met aantekening van ontvangsten, verkopingen en aflossingen, deel 22. Stukken rakende een proces van de stad Schiedam tegen een der regenten, stukken 23. Register van de bezittingen van het Oudemannenhuis, met aantekening van de daaruit getrokken inkomsten, ; tevens register van rekeningen, door regenten van het Oudemannenhuis gedaan,

7 1 deel N.B.: De rekeningen van zijn in dit deel niet namens burgemeesteren getekend, zie inv.nr Extract uit de blaffaard van de ordinaris thesaurier van Schiedam, vermeldende de interesten, door de stad aan het Oudemannenhuis te betalen, Lijsten van bezittingen van het Oudemannenhuis, z.j. en stukken 26. "Blafferd van de capitalen, toebehoorende 't Oudemanhuys binnen Schiedam"; register van de bezittingen van het huis, aangelegd door de regent Maerten Penning Corn.z. 1 deel N.B.: Aantekeningen in dit deel verwijzen naar de bladzijden van inv.nr Register van de bezittingen van het Oudemannenhuis, ca. 1803; met aantekening van ontvangen interesten, ; achterin aantekeningen rakende de conversie van de oude effecten in inschrijvingen op het Grootboek der publieke schuld van het koninkrijk Holland, de overbrenging in het nieuwe Grootboek der 2 1/2 percent W.S., en de ontvangen renten, deel N.B.: Aantekeningen in dit deel verwijzen naar de bladzijden van inv.nr Register van de bezittingen van het Oudemannenhuis, 1809?; met aantekening van verkopingen; hierin ligt een los stuk, bevattende een aantekening bij het register. 1 deel 2. Stukken rakende inkomsten uit renten, kustingen, boedels van commensalen 29. Rentebrief van 40 pond gr. Vl.,...stuivers en 6 penningen, ten behoeve van Servaas Pietersz. Fabri en anderen, ten laste van alle "demauves" van Zijne Majesteit in Noord-Holland, charter N.B.: Zie reg.nr. 1. Dit charter is geschonden. 30. Eigendomsbewijs van 2/6 gedeelten van een kusting van 712 carolus gulden van 40 gr. Vl. op zeker huis en erf over de Schie, 1582; met retroacta, een kwitantie en een toelichtend schrijven. 3 charters en N.B.: Zie reg.nrs. 3, 4 en 5. Eigendomsbewijs van een kusting van 1100 van 40 gr. Vl. op zeker huis aan het Marktveld te Schiedam, 1585; met retroacta en een toelichtend schrijven. 2 charters en 2 stukken N.B.: Zie regesten nrs. 2 en 6 (V.d. Feijst nrs. 16 en 17) en zegelnrs. 1 en Eigendomsbewijs van 2/3 gedeelten van een jaarrente van 190 carolusgulden uit zeker land onder Helvoet, 1591; afschrift van

8 33. Eigendomsbewijs van 5 pond Vl. uit de nalatenschap van Baertant Maertijnsz., Eigendomsbewijs van een kusting van 25 pond op zeker huis en erf in de Kreupelstraat, charter N.B.: Zie regest nr. 7 (V.d. Feijst nr. 20) en zegelnr Eigendomsbewijs van een kusting van 430 carolus gulden op zeker huis en erf bij de Sint Sebastiaansdoelen, 1594; met een aangehechte aantekening van charter en N.B.: Zie regest nr. 8 (V.d. Feijst nr. 22) en zegelnr Eigendomsbewijs van een jaarrente van 28 gulden Vl. uit zeker huis en erf in de Nieupoort te Rotterdam, 159(6). 1 charter N.B.: Zie regest nr. 9 (V.d. Feijst nr. 34) en zegelnr Eigendomsbewijs van een kusting van 450 gulden op zeker huis en erf op 't Einde bij de Rotterdamse poort, charter N.B.: Zie regest nr. 11 (V.d. Feijst nr. 37) en zegelnr Eigendomsbewijs van een kusting van 312 gulden en 10 stuivers op de helft van een huis in 't Groote Groenendal op 't Einde, charter N.B.: Zie regest nr. 12 (V.d. Feijst nr. 38) en zegelnr Eigendomsbewijs van een kusting van 312 gulden en 10 stuivers op de andere helft van het voornoemde huis in 't Groote Groenendal op 't Einde, charter N.B.: Zie regest nr. 13 (V.d. Feijst nr. 39) en zegelnr Eigendomsbewijs van een kusting van 700 gulden op zeker huis en erf in de Nieuwstraat, charter N.B.: Zie reg.nr Aantekening van de voor het Oudemannenhuis te verwachten ontvangsten uit een kustingbrief, N.B.: Op de derde bladzijde van een afschrift, in 1593 gemaakt van een kustingbrief van Eigendomsbewijs van een kusting van 1200 op zeker huis en erf in de Kreupelstraat, charter N.B.: Zie regest nr. 15 (V.d. Feijst nr. 42) en zegelnr. 9. 7

9 43. Eigendomsbewijs van een jaarrente van 3 carolus gulden, 2 stuivers, 8 penningen van 40 gr. Vl. uit zeker huis en erf bij de Vrouwenpoort, charter N.B.: Zie regest nr. 17 (V.d. Feijst nr. 43) en zegelnr Eigendomsbewijs van een kusting van 240 carolus gulden op de helft van een zeker huis en erf bij de molenwerf bij de Rotterdamse Poort, 1612; met een extract uit het preferentieboek der stad Schiedam, charter en N.B.: Zie reg.nr Transportbrief van een kustingbrief, per rest inhoudende 800 gulden, ten voordele van Pieter Michielsen te Schiedam, 1616; met een doorgestoken kustingbrief. 2 charters N.B.: Zie reg.nrs. 19 en Eigendomsbewijs van een jaarrente van 11 gulden, 5 stuivers uit zeker huis en erf op de Dam, charter N.B.: Zie regest nr. 24 (V.d. Feijst nr. 50) en zegelnr Attestatie de vita van Dirck Huybertsz., 1647; boven het blad staat een ongetekende kwitantie van de rechthebbenden op een lijfrente van 12 gulden op de levens van Grietje Dammas en Dirck Huyberts, van een jaar rente, sprekende op het Oudemannenhuis. N.B.: Volgens inv.nr. 17 is in 1619 Thijs Dammasz. opgenomen; zijn zuster Grietje betaalde in mei ,-, waarvoor het huis haar alle jaren 12 gulden had uit te keren. 48. Eigendomsbewijs van een obligatie van 700,- tot last van de stad Rotterdam, 1705, met 2 stukken N.B.: De obligatie is in 1717 afgelost; zie de rekening. 49. Eigendomsbewijs van een obligatie van 650,- tot last van Holland, N.B.: De obligatie is in 1767 afgelost; zie inv.nr. 26, fol. 3 verso. 50. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1000,- tot last van Holland, N.B.: De obligatie is in 1769 afgelost; zie inv.nr. 26, fol Eigendomsbewijs van een obligatie van 1100,- tot last van Holland, N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 52 over deze obligatie. 52. Eigendomsbewijs van twee obligaties, van 800,- en 700,- tot last van Holland,

10 N.B.: Zie inv.nr. 26, fol. 9 over de eerste obligatie; zie inv.nr. 28, bl. 21 over de tweede obligatie. 53. Eigendomsbewijs van vijf obligaties, van 1000,-, 560,-, 220,-, 275:8, 840,- tot last van Holland, N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 41, 38, 60, 37 en 40 over deze obligaties. 54. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1100,- tot last van Holland, N.B.: Zie inv.nr. 26, fol. 9 verso over deze obligatie. 55. Eigendomsbewijs van een obligatie van 2000,- tot last van Holland, N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 19 over deze obligatie 56. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1000,- tot last van Holland, N.B.: Zie inv.nr. 26, fol. 18 verso over deze obligatie. 57. Eigendomsbewijs van twee obligaties van, van 1200,- en 1000,- tot last van Holland, 1735; met 8 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 53 en 55 over deze obligaties. 58. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1000,- tot last van Holland, 1737; met 4 stukken N.B.: Zie inv.nr. 26, fol. 20 verso over deze obligatie. 59. Eigendomsbewijs van een obligatie van ,- tot last van Holland, 1738; met 4 stukken N.B.: Deze obligatie is in 1769 afgelost; zie inv.nr. 26, fol Eigendomsbewijs van een obligatie van 1200,- tot last van Holland, 1741; met 4 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 61 over deze obligatie. 61. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1000,- tot last van Holland, 1741; met 5 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 56 over deze obligatie. 62. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1500,- tot last van Holland, 1743; met 4 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl.43 over deze obligatie. 9

11 63. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1700,- tot last van Holland, 1746; met 7 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 28 over deze obligatie. 64. Eigendomsbewijs van een obligatie van 2000,- tot last van Holland, 1746; met 5 stukken N.B.: Deze obligatie is in 1762 afgelost; zie inv.nr. 26, fol. 24 verso. 65. Schuldbekentenis van Willem van Catwijk aan Simon Hogeveen, commensaal in het Oudemannenhuis, 1747; met aantekeningen van gedane betalingen. 3 stukken 66. Eigendomsbewijs van twee obligaties, van 1000,- elk, tot last van Holland, 1747; met 17 stukken N.B.: Zie over deze obligaties inv.nr. 28, bl. 45, Eigendomsbewijs van een obligatie van 1000,- tot last van Holland, 1752; met 6 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 31 over deze obligatie. 68. Eigendomsbewijs van een obligatie van 279,- tot last van Holland, 1752; met 2 stukken N.B.: Zie inv.nr. 26, fol. 29 verso over deze obligatie. 69. Eigendomsbewijs van twee obligaties, van 400,- en 200,-, tot last van Holland, 1752; met 9 stukken N.B.: Zie inv.nr. 26, fol. 26 verso en 27 over deze obligaties. 70. Eigendomsbewijs van een obligatie van 2000,- tot last van Holland, 1752; met 5 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 23 over deze obligatie. 71. Eigendomsbewijs van een obligatie van 305,- tot last van Holland, 1755; met 9 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 57 over deze obligatie. 72. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1000,- tot last van Holland, 1756; met 4 stukken N.B.: Zie inv.nr. 26, fol. 30 over deze obligatie. 10

12 73. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1000,- tot last van Holland, 1761; met 5 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 50 over deze obligatie. 74. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1000,- tot last van Holland, 1761; met 5 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 44 over deze obligatie. 75. Stukken rakende de nalatenschap van Jacob Heyblom, commensaal, ; met 2ken 76. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1060,- tot last van Holland, 1763; met 3 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 33 over deze obligatie. 77. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1013:6:8 tot last van Holland, 1763; met 9 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 58 over deze obligatie. 78. Eigendomsbewijs van twee obligaties, van 1000,- en 1500,-, tot last van Holland, 1764; met 5 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 26,27 over deze obligaties. 79. Eigendomsbewijs van een losrentebrief tot last van Holland, van 2250,- kapitaal, charter N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 11 over deze losrentebrief en zegelnr Eigendomsbewijs van een obligatie van 4800,- tot last van Holland, 1767; met 4 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 59 over deze obligatie. 81. Eigendomsbewijs van drie losrentebrieven tot last van Holland, van 6000,-, 3600,- en 1400,- kapitaal, 1769; met 1 charter en 4 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 12,14,13 over deze losrentebrieven. 82. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1000,- tot last van Holland, 1769; met 7 stukken N.B.: Deze obligatie is in 1774 afgelost, zie inv.nr. 26, fol. 37 verso. 83. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1000,- totlast van de Verenigde 11

13 Nederlanden, 1774; met 7 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 71 over deze obligatie; dit bewijs staat op naam van de regentessen. 84. Eigendomsbewijs van vier obligaties, ieder van 200,-, tot last van de Verenigde Nederlanden, 1781; met 5 stukken N.B.: In 1801 is 200,- bijgekocht en dan geconverteerd; zie inv.nr. 26, fol. 41 verso; dit bewijs staat op naam van de regentessen. 85. Eigendomsbewijs van drie obligaties, van 400,-, 1000,- en 400,-, tot last van Holland, 1784; met 10 stukken N.B.: De eerste obligatie is geconverteerd in een Nationale Schuldbrief, zie inv.nr. 27, fol. 48 verso; zie inv.nr. 28, bl. 46,39 over de twee andere obligaties. 86. Akte van kwijting rakende de boedel van de commensaal Cornelis van Capel, welke boedel door de regenten niet was aanvaard, Eigendomsbewijs van twee losrentebrieven tot last van Holland, van 800,- en 107:10 kapitaal, 1804; met 1 charter en 3 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl.69,72 over deze obligaties. 88. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1000,- tot last van Holland, 1805; met 6 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 82 over deze obligatie. 89. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1000,- tot last van Holland, 1805; met 6 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 83 over deze obligatie. 90. Eigendomsbewijs van een losrentebrief tot last van Holland, van 1300,- kapitaal, charter N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 78 over deze losrentebrief. 91. Eigendomsbewijs van een losrentebrief tot last van de zes grote steden van Holland, van 216,- kapitaal, en van een losrentebrief tot last van Holland, van 205,- kapitaal, 1806; met 3 charters en 13 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 80,79 over deze losrentebrief. 92. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1000,- tot last van Holland, 1806; met 6 stukken 12

14 N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 81 over deze obligatie. 93. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1100,- tot last van Holland, N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 84 over deze obligatie. 94. Eigendomsbewijs van twee obligaties, ieder van 1000,-, tot last van Holland, 1806; met 12 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 85,49 over deze obligaties. 95. Eigendomsbewijs van zes losrentebrieven tot last van Holland, van 2000,-, 1200,-, 700,-, 450,-, 400,-, 500,- kapitaal, N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 51,86,87,88,89,90 over deze losrentebrieven. 96. Eigendomsbewijs van een kusting, groot per resto in kapitaal 700,-, tot last van Obbe Geerts, op zeker huis, pakhuis en erf in het Korte Groene Weegje, Eigendomsbewijs van twee Nationale Schuldbrieven, ieder van 1000,-, van twee obligaties, van 1200,- en 300,-, tot last van Holland, 1807; met 10 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 68 over de Nationale Schuldbrieven; zie inv.nr. 27, fol. 92 verso en 93 over de obligaties. 98. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1000,- tot last van Holland, 1807; met 6 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 91 over deze obligatie. 99. Stukken van onzekere herkomst, waarschijnlijk behoord hebbende bij verkochte obligaties. 9 stukken 3. Inkomsten uit landerijen 100. Stukken rakende zeker land onder Simonshaven, waarop Gerrit Laurensz., commensaal in het Oudemannenhuis, aanspraken kon doen gelden, en waarvan over door het Oudemannenhuis huur is ontvangen, 1601, charter en 16 stukken N.B.: Zie reg.nr Uittreksel uit een kavelceel, waarbij aan Niclaes van der Mast door zijn medeerfgenamen van Arend van der Graeff, oud-burgemeester van Delft, 14 morgen en 100 roeden land in Nieuw Mathenesse wordt toegewezen, 1642; met retroacta van 1601, 1611, 1613, charters en 2 stukken N.B.: Zie reg.nrs. 10, 16, 21, 22; Dit land is in 1642 door N. v.d. Mast verkocht aan de voogden van Jhr. Albrecht Snouckart van Schouwenburgh. Deze heeft in 13

15 1671 zes morgen en 50 roeden aan het Oudemannenhuis, en acht morgen en 50 roeden aan het Sint Jacobsgasthuis te Schiedam verkocht Huurceelen van zes morgen weiland in Nieuw Mathenesse, , , , , stukken 103. Stukken rakende de gerechtelijke verkoop van het land in Nieuw Mathenesse, stukken 4. Rekeningen met bijlagen 104. Rekening van Mathijs Willemsz. Muijlwijck en Jan Cornelisz. Cruijser, als meesters en opzieners van het "oude manhuys binnen de stede Schiedam", van Goede Vrijdag 1611 tot deel N.B.: De rekening heet afgehoord te zijn door de burgemeesters van Schiedam op 10 oktober Zij is niet ondertekend Rekeningen van Elias Maerlandt, rentmeester van het "Oudemanhuis binnen de stede Schiedam", 1617/ /1622, 1625/1626 (?), 1627/1628, 1628/ delen N.B.: Inv.nrs heten afgehoord te zijn door burgemeesteren en Oudemannehuismeesteren op 6 september Zij zijn niet ondertekend Rekening van Goede Vrijdag Rekening van Goede Vrijdag Rekening van Goede Vrijdag Rekening van Goede Vrijdag Rekening van Goede Vrijdag Rekening van Goede Vrijdag (?); fragment. N.B.: Deze rekening heet afgehoord te zijn door burgemeesteren en Oudemannenhuismeesteren op 8 november Zij is niet ondertekend Rekening van Goede Vrijdag N.B.: Deze rekening heet afgehoord te zijn door Oudemannenhuismeesteren op 25 maart Zij is niet ondertekend Rekening van Goede Vrijdag N.B.: Deze rekening heet afgehoord te zijn door Oudemannenhuismeesteren. Zij is niet gedateerd en niet ondertekend Rekeningen van Oudemannenhuismeesteren of regenten van het Oudemannenhuis, 1626/ /1636, 1639/ /1641, 1642/ /1652, 1654/ /1657, 1659/ delen N.B.: Deze rekeningen zijn afgehoord en goedgekeurd door de burgemeesters van Schiedam, de Kamer van Financie (1794/ /1807), burgemeester of maise (1807/ ), burgemeesteren ( ), burgemeester en wethouders ( ). Onder die van 1825 staat, dat zij is goedgekeurd door de raad van Schiedam, met aantekening om van deze en opvolgende rekeningen een dubbel exemplaar aan de raad over te leggen. In inv.nr

16 ligt een geleidebrief Rekening van april Rekening van april mei Rekening van 21 april april Rekening van 1 april 1642 tot Goede Vrijdag Rekening van 11 april 1646 tot Goede Vrijdag Rekening van 1 april 1650 tot Goede Vrijdag Rekening van 1 april 1654 tot Goede Vrijdag Rekening van 1 april 1656 tot Goede Vrijdag Register van rekeningen 1659/ / Register van rekeningen 1700/ / Register van rekeningen 1779/ / Rekening van Goede Vrijdag Rekening van Goede Vrijdag Rekening van Goede Vrijdag Rekening van Goede Vrijdag december Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Register van de halve winsten van de oude mannen, 1638 juli oktober 4. 1 deel N.B.: Volgens de ordonnantie kwam de helft van hetgeen de commensalen verdienden aan het huis Register van ontvangsten en uitgaven ten behoeve van het Oudemannenhuis, Goede Vrijdag deel N.B.: Het is een vervolg op inv.nr. 23, en bevat dezelfde posten als inv.nr. 122, maar in andere volgorde. 15

17 152. Dubbelen van rekeningen. 1 pak N.B.: Het bevat twee dubbelen van inv.nr. 124, dubbelen van inv.nrs , , twee dubbelen van inv.nr Acquitten, behorende bij de jaarrekeningen, 1720/1721, 1788/ pak 154. Acquitten, behorende bij de jaarrekeningen, pak 155. Acquitten, behorende bij de jaarrekeningen, pak 156. Rekeningen-courant van het Oudemannenhuis met de regenten Poort en Loopuyt, ; met bijlagen. 1 pak 5. Stukken rakende huishoudelijke uitgaven 157. Kladregister van ontvangsten en uitgaven, Maandboekjes, 1682 mei maart, 1708 mei juni. 9 delen N.B.: Tot mei 1795 bevatten zij rekeningen, daarna aantekeningen van gedane uitgaven mei juni juli maart mei maart april maart april maart april september oktober maart april april mei juni Acquitten, behorende bij de maandboekjes, 1788 maart maart. 1 pak 168. Acquitten, behorende bij de maandboekjes, 1802 april pak 169. Acquitten op naam van de regentessen van het Oudemannenhuis, stukken II. Archief van de administrateuren van het fonds van het voormalig Oudemannenhuis (Fabrifonds),

18 A. Stukken van algemene aard Notulen, delen december juni april mei Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, omslag B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Rekeningen, met bijlagen, over pakken "Mededeelingen omtrent het beheer der fondsen, herkomstig van het vroeger bestaan hebbende Oude-Mannenhuis", Gedrukt. 1 katern 177. Inventaris van het archief van het Oude Mannenhuis, Gedrukt. 1 omslag 178. Kranteartikelen betreffende het fonds, Gedrukt. 1 omslag 179. "Open brief in antwoord aan hen, die verlangen dat door ons renten der fondsen afkomstig van het voormalige Oude Manhuis te Schiedam, uitdeeling, bedeeling of onderstand in geld zal geschieden aan de bloedverwanten van den stichter van het Oude Manhuis, wijlen Servaas Pietersz. Fabri", Gedrukt. 1 katern 180. Stukken betreffende de financiering van de nieuwbouw van het Sint Jacobsgasthuis aan de Burgemeester Knappertlaan, omslag 181. Stukken betreffende het proces van A. de Hooge en A.W. Petterson contra de gemeente Schiedam inzake de status ingevolge de armenwet van het Oude Mannenhuis, pak 182. Rapport omtrent de verhouding van het Fabrifonds tot het St. Jacobs Gasthuis, omslag 17

19 REGESTEN In deze lijst zijn alle charters opgenomen, ouder dan 1650, behalve het testament van Servaas Pietersz. Fabri, omdat dit stuk reeds in zijn geheel is gepubliceerd. Onder het inventarisnummer, tussen ( ), de nummers van V.d. Feijst uit diens regestenlijst vervaardigd in januari 10 Lievin Wouters, ontvanger-generaal des konings, verklaart ontvangen te hebben 650 ponden van 40 gr. Vlaamsch, -namelijk van Servais Pietersz. Fabri 300, van Jehan Gherritsz. de Bruyn 100, van Jacques Pieters, voor en in naam van zijne zusters, kinderen van wijlen zijn vader Pieter Cornelisz., (en?) zijn broeder 150, allen wonende te Schiedam, en van Nicolas Pietersz. te Rotterdam 100 pond-, voor een erfrente van 40 pond, [...] stuivers, 6 penningen, losbaar tegen de penning 16, beginnende te lopen de laatste dag van mei 1559, onder speciaal verband van alle "demeures" van Z.M. in Noord-Holland, zoals nader is verklaard in zekere open brieven van Z.M. van 1 november Oorspronkelijk. Ondertekend door de ontvanger-generaal en hoofdambtenaren van de generale tresorie, en voorzien van het signet "ordonné sur le faict des finances". Inv.nr september 17 Maerten Thijelmansz. Coninck en Pieter Pietersz. van der Burch, schepenen van Schiedam, oorkonden, dat Jannitge Dircxsdr., weduwe van Pieter Vranckesz., in zijn leven baljuw van Vlaardingen, aan Michiel Cornelisz. Doelman, die haar zeker huis aan het Marktveld te Schiedam heeft verkocht, of aan de houder dezes heeft beloofd te betalen 1100 guldens van 40 gr. Vl., in termijnen te voldoen. Oorspronkelijk. Met het zegel van Pieter Pietersz. van der Burch en het beschadigde zegel van Maerten Thijelmansz. Coninck. Door deze brief is een andere, d.d januari 5, gestoken (zie reg.nr. 6). Inv.nr. 31 (V.d. Feijst nrs. 16 en 17) december 8 Jop Jopsz. Fabry en Maerten Thijelmansz. Coninck, schepenen van Schiedam, oorkonden, dat Pieter Huygensz. aan Jop Jacobsz., vleeschhouwer, die hem zeker huis en erf over de Schie heeft verkocht, of aan houder dezes, heeft beloofd te betalen 712 carolus gulden van 40 gr. Vl., in termijnen te voldoen, waarvoor Leendert Janssen, broeder van de koper, en Jan Anthonissen, chirurgijn, zich borg hebben gesteld. Oorspronkelijk. De zegels zijn verloren. Door deze brief zijn twee andere, d.d december 110 en 1583 februari 15, gestoken (zie reg.nrs. 4 en 5). Inv.nr december 10 Maerten Thijelmansz. Coninck en Pieter Pietersz. van der Burch, schepenen van Schiedam, oorkonden, dat Pieter Jopsz., zoon van Jop Jacobsz., vleeschhouwer, bekend heeft voor zijn kindsgedeelte, namelijk 1/6 part, uitgekocht en voldaan te zijn van alle penningen, die Pieter Huygensz. op de 8e van de maand (zie reg.nr. 2) 18

20 beloofd heeft te betalen, door Arent Danckersz. en Cornelis Pietersz. van der Burch, Oudemannenhuismeesters, waarvoor hij zijn rechten overgedragen heeft aan het Oudemannenhuis, met toestemming van zijn vader Jop Jacobsz., die mede is gecompareerd en tevens goedgekeurd heeft de procuratie en het transport en de bekentenis, gedaan door zijn dochter Gerrit Joppen op 11 oktober, geïnsereerd in het procuratieboek, waarbij zij mede voor haar zesde part verklaart door de Oudemannenhuismeesters voldaan te zijn. Oorspronkelijk. De zegels zijn verloren. Deze brief is gestoken door een andere, d.d december 8 (zie reg.nr. 3). Inv.nr februari 15 Maerten Thijelmansz. Coninck en Pieter Pietersz. van der Burch, schepenen van Schiedam, oorkonden, dat Annitgen Joppendr., bijgestaan door haar vader, heeft verklaard voor haar zesde deel door de Oudemannenhuismeesters te zijn voldaan. Oorspronkelijk. De zegels zijn verloren. Deze brief is door een andere, d.d december 8 gestoken (zie reg.nr. 3). Inv.nr januari 5 Gerrit Dirksz. van der Wolff en Mathijs Willemsz. Muylwijck, schepenen van Schiedam, oorkonden, dat Michiel Cornelisz. Doelman aan Oudemannenhuismeesters heeft opgedragen zekere kusting, verleden door Jannitge Dircxssendr., weduwe van Pieter Vranckensz., inhoudende de som van 100 gulden, - waarvan de brief door deze gestoken is-, welke som een gedeelte is betaald. Oorspronkelijk. Met twee schepenzegels. Deze brief is gestoken door een andere, d.d september 17 (zie reg.nr. 2). Er zijn twee strookjes aangehecht met aantekeningen van gedane betalingen. Inv.nr. 31 (V.d. Feijst nrs. 16 en 17) december 20 Jacob Rochusz. Backer en Jan Jacobsz. de Recht, schepenen van Schiedam, oorkonden, dat Arent Jansz. heeft bekend aan het Oudemannenhuis te Schiedam schuldig te zijn 25 pond van 40 gr. Vl., in termijnen te betalen, speciaal verzekerd op zijn huis en erf in de Kreupelstraat, en verder op al zijn goederen. Oorspronkelijk. Met twee schepenzegels. Zie het register van bezittingen (inv.nr. 20), fol. 80 verso. Inv.nr. 34 (V.d. Feijst nr. 20) december 3 Jacob Rochusz. Backer en Lucas Huygensz. van der Dussen, schepenen van Schiedam, oorkonden, dat Dirck Corssen Lijndrayer heeft bekend schuldig te zijn aan Coos Cornelissen Lijndrayer, of de houder van dezen, 430 carolus gulden voor zeker huis en erf, staande bij Sint Sebastiaans Doelen, te betalen in termijnen, verzekerd op 19

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt,

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, 1672-1977 Archief Delft 857 Hofwoning te 't Woudt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2 P R O T H O C O L L E N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N V E R L E D E N A K T E N V A N T R

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 2 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 2 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 2 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 1-0 6-1 6 1 1 t / m

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 2 6-01 - 1 6 2 4 t /

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 1 1 JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 1 1 JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 1 1 JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624 B E W E R K I N G D O O R H. J. V A N D E R W A A G S P I J

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 335 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 30-01 - 1615 t/m 06-05 - 1618 416 FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 335 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 30-01 - 1615 t/m 06-05 - 1618 416 FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 335 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 30-01 - 1615 t/m 06-05 - 1618 416 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 30-01-1615.

Nadere informatie

Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg,

Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg, Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg, 1790-1922 Archief Delft 779 Familie De Heij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 1.

Nadere informatie

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 Vf - 1 WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 tr. ca. 25.1.1635 2 TRIJNTJE REIJERSDR VAN ADRICHEM de jonge,

Nadere informatie

O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC.

O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-08-1635 t/m 30-12-1639 353 FOLIO S BEWERKING DOOR

Nadere informatie

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639]

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639] Vb - 1 JAN WILLEMSZ VAN OVERRIJT/VAN RIJT, geb. ca. 1595, zn. van Willem Vranckenz van Rijt en Claesgen Gerritsdr (zie IVa), bouwman bij de Kapel onder Zouteveen, schepen te Zouteveen, begr. Vlaardingen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Nummer archiefinventaris: 3.20.32 Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het

Inventaris van het archief van het T00416 Inventaris van het archief van het Gerechtsbestuur Everdingen, 1628-1811 z. n. z. j. Inleiding De omvang van het archief bedraagt 1 m 1 Aanwijzingen voor de gebruiker Stukken uit dit archief kunnen

Nadere informatie

Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801

Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801 Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801 Nationaal Archief (c)1971 Deze inventaris is geschreven in hetnederlands 1.11.06.03 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE ACHTHOVEN,

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE ACHTHOVEN, INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE ACHTHOVEN, 1655-1812 De hierna volgende bladzijden zijn een onderdeel van de "Inventarissen van de archieven van de gerechten onder Linschoten,

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3 P R O T O C O L L E N V A N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N V E R L E D E N A K T E N V A N

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Vroeger werd Groot Ammers veelal aangeduid met de kernen waaruit dit was opgebouwd, namelijk Ammers Graveland, Ammers Achterland en Peulwijk Bevat samenvattingen uit

Nadere informatie

Nummer Toegang: 210 Inventaris van het archief van het Klaeuwshofje,

Nummer Toegang: 210 Inventaris van het archief van het Klaeuwshofje, Nummer Toegang: 210 Inventaris van het archief van het Klaeuwshofje, 1460-1963 Archief Delft 210 Klaeuwshofje 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?...

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 6. Fragmenten 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 1. Jan Cornelisz, volgt IIa. 2. Elbert Cornelisz, volgt IIb. 3. Geertgen Cornelisz, overl.

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650 B E W E R K I N G D O O R H. J. V A N D E R W A A G S P I

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5 1 5 0 8 1 6 2 7 t / m 2 8 1 2-1 6 4 5 B E W E R K I N G D O O R A N T H O N I U

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949

ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949 ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 46-50. Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van stemgerechtigde ingelanden, 1858-1948. 5 delen 46. 1858-1871

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 341 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 13-01 - 1640 t/m 22-12- 1643

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 341 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 13-01 - 1640 t/m 22-12- 1643 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 341 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC 13-01 - 1640 t/m 22-12- 1643 3 8 2 FOLIO`S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 18 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE MAGISTRAATS ARMENKAMER VANAF 1854 BURGERLIJK ARMBESTUUR 1816-1964 INHOUDSOPGAVE INVENTARIS... 2 1. Magistraats-Armenkamer...

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0026 Inventaris van Oud-rechterlijk archief van Hagoort,

Nummer Toegang: 0026 Inventaris van Oud-rechterlijk archief van Hagoort, Nummer Toegang: 0026 Inventaris van Oud-rechterlijk archief van Hagoort, 1717-1810 Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2011 This finding

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO 345. NADERE TOEGANG 87 1. 06-07-1659. Christiaen Pijnaecker raad dezer stad verkoopt Johan Hodenpijl mede raad alhier een huis en erf gelegen op de Dam, belend O

Nadere informatie

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T00456 Inventaris van het archief van de Waalse Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T.L.H. van de Sande, 2010 H.J. Postema, september 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 INVENTARIS... 5 1 STUKKEN VAN

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8 R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8 B I J L A G E N B I J D E D I N G B O E K E N 1 2-0 2-1 6 4 9 t / m 0 7-0 7-1 7 2

Nadere informatie

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9. Vh - 1 ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.1661 o.tr. Schiedam (Gerecht) 19.7.1634 MAERTJE CLAESDR

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 5 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 5 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 5 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 4 0 9 1 5 9 4 t / m

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

Inventaris oud rechterlijk archief Voorburg

Inventaris oud rechterlijk archief Voorburg Nummer Toegang: 440 Inventaris oud rechterlijk archief Voorburg 1602-1811 Algemeen rijksarchief, Den Haag Gemeente Archief Leidschendam-Voorburg This finding aid is written in Dutch. 440 440 3 I N H O

Nadere informatie

Nummer Toegang: 467 Plaatsingslijst van het archief van de familie van der dussen (1322)

Nummer Toegang: 467 Plaatsingslijst van het archief van de familie van der dussen (1322) Nummer Toegang: 467 Plaatsingslijst van het archief van de familie van der dussen (1322)1570-1777 Archief Delft 467 Familie Van der Dussen 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET

Nadere informatie

VIa - 1. Ermpje heeft uit haar eerste huwelijk (ten minste) twee dochters, Barber en Jannitge Pietersdr Eerland.

VIa - 1. Ermpje heeft uit haar eerste huwelijk (ten minste) twee dochters, Barber en Jannitge Pietersdr Eerland. VIa - 1 WILLEM JANSZ VAN RIJT, geb. ca. 1628, van Zouteveen, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Aeltgen Arijens Olijslager (zie Vb), bouwman in de Broekpolder onder Vlaardingerambacht, leenman onder Maasland,

Nadere informatie

HET GEBOORTEJAAR, DE MOEDER EN DE WONING VAN LUCAS VAN LEYDEN door

HET GEBOORTEJAAR, DE MOEDER EN DE WONING VAN LUCAS VAN LEYDEN door HET GEBOORTEJAAR, DE MOEDER EN DE WONING VAN LUCAS VAN LEYDEN door MR. D. KONING In een artikel in de Leidsche Courant van 12 1858 schreef Jhr. W. J. C. RAMMELMAN ELSEVIER, de bekende archivaris van Leiden,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de weeskamer van Voorburg. 1606-1810

Inventaris van het archief van de weeskamer van Voorburg. 1606-1810 Nummer Toegang: 480 Inventaris van het archief van de weeskamer van Voorburg. 1606-1810 Gemeente Archief Leidschendam-Voorburg This finding aid is written in Dutch. 480 480 3 I N H O U D S O P G A V E

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Hoge Vierschaar van het Land van Zuid-Voorne, 1727-1810

Inventaris van het archief van de Hoge Vierschaar van het Land van Zuid-Voorne, 1727-1810 Nummer archiefinventaris: 3.03.08.216 Inventaris van het archief van de Hoge Vierschaar van het Land van Zuid-Voorne, 1727-1810 Auteur: A.A. Mietes Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 329 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN N.B.: Ca. 6.50m archief is nog niet beschreven. DOOR K.J.P.F.M

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente T000381 Inventaris van het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Houten, 1685-2006 W.B. Heins 1994 Aanvulling door: M.A. van der Eerden-Vonk, 2013 1 INLEIDING Nog te schrijven na completering van

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). ARMENZORG Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt opgebouwd:

Nadere informatie

E E R S T E D U B B E L E 1 0 0 0 P E N N I N G A N N O 1 6 2 2 R E K E N I N G V A N D E O N T V A N G E R D O E N J O R I S Z.

E E R S T E D U B B E L E 1 0 0 0 P E N N I N G A N N O 1 6 2 2 R E K E N I N G V A N D E O N T V A N G E R D O E N J O R I S Z. E E R S T E D U B B E L E 1 0 0 0 P E N N I N G A N N O 1 6 2 2 R E K E N I N G V A N D E O N T V A N G E R D O E N J O R I S Z. B E I J S S E N O U D A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van de. Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983)

Inventaris van het archief. van de. Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983) Inventaris van het archief van de Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983) Streekarchief Goeree-Overflakkee E. Lassing-van Gameren maart 2008 ARCHIEF VAN DE KERKENRAAD STUKKEN VAN ALGEMENE AARD Notulen

Nadere informatie

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 door H. Uil INHOUDSOPGAVE Zierikzee 1994 ALGEMEEN 3 Reglementen 3 Vergaderingen 3 Correspondentie 3

Nadere informatie

Nummer Toegang: 124. Archief Delft

Nummer Toegang: 124. Archief Delft Nummer Toegang: 124 Archief van curatoren (scholarchen) van de latijnse school (grote scholen) en regenten van het fraterhuis en het stedelijk (sinds 1950 grotius ), 1610-1966 Archief Delft 124 Latijnsche

Nadere informatie

30-09-1624 31-12-1646

30-09-1624 31-12-1646 W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 1 9 30-09-1624 31-12-1646 B E W E R K I N G D O O R H. J. V A N D E R W A A G S P I J K E N I S S E 2004 1 2 De bewerker heeft getracht zoveel mogelijk een zelfde

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM. No. 349

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM. No. 349 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM No. 349 1 1. 11-05-1675. Adriaen Heckenhoeck gewezen herbergier in de Boodt verkoopt Jan Braem den Ouden een huis en erf gelegen aan de Markt binnen dezer stede, belend

Nadere informatie

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch een genealogieonline publicatie Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch door 30 november 2014 Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch Generatie

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970 Uit: Kerkelijke archieven : deel 7 Kerkelijke archieven van

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het. Sint-Ewoud en Elisabethgasthuis te. Wijk bij Duurstede, (1809)

Plaatsingslijst van het archief van het. Sint-Ewoud en Elisabethgasthuis te. Wijk bij Duurstede, (1809) T00011 Plaatsingslijst van het archief van het Sint-Ewoud en Elisabethgasthuis te Wijk bij Duurstede, (1809) 1878-1993 M.A. van der Eerden-Vonk Mei 1995 Aanvullingen door: K. Th. Wildenbeest September

Nadere informatie

Uitgiften Transacties Personen Rentenier Dordrecht 102 505 880 535 Haarlem 59 926 1286 1029 Zwolle 9 87 109 94 Totaal 107 1518 2275 1658

Uitgiften Transacties Personen Rentenier Dordrecht 102 505 880 535 Haarlem 59 926 1286 1029 Zwolle 9 87 109 94 Totaal 107 1518 2275 1658 Tabellen en grafieken Manon van der Heijden, Geldschieters van de stad.financiële relaties tussen stad, burgers en overheden 155-165 (Amsterdam: Bert Bakker, 26). Aantal uitgiften, transacties en betrokken

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688 2 6 4 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

ZEVENHUIZEN Index op de transportakten en schuldbrieven 1603-1636 (hiaten)

ZEVENHUIZEN Index op de transportakten en schuldbrieven 1603-1636 (hiaten) ZEVENHUIZEN Index op de transportakten en schuldbrieven 1603-1636 (hiaten) Bron: RA Zevenhuizen inv.nrs. 45, 46 en 53 Samengesteld door: J. Heemskerk (1995). inv.nr. naam bladzijde + datering 45 Aergi(n)s,

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv.nr 44

Nadere Toegang op inv.nr 44 NT00067_44 Nadere Toegang op inv.nr 44 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Juli 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op de transportakten en akten

Nadere informatie

LANDAANWINNING EN BEDIJKING

LANDAANWINNING EN BEDIJKING LANDAANWINNING EN BEDIJKING Noord-Hollandse kust Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen,

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen, T00443 Inventaris van het archief van familie De Vor te Vianen, 1785-1914 D. Ruiter Oktober 2013 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren en landbouwers.

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1166 Gelegen onder: Raamsdonk Historie: Opgericht volgens het Statistiek Tableau omstreeks 1813. Het waterschap werd opgeheven op 1 juli 1940 en ging op in het waterschap De Gecombineerde Aanwassen.

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_171 Nadere Toegang op inv. nr 171 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO. 347.

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO. 347. OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO. 347. NADERE TOEGANG 89 1. 02-04-1667. Sebastiaen Pesser van Velsen raad en vroedschap mitsgaders regent van de Magistraat armen kamer als hiertoe door zijn confraters

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 354 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-04 - 1698 t/m 28-09 - 1701

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 354 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-04 - 1698 t/m 28-09 - 1701 OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 354 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-04 - 1698 t/m 28-09 - 1701 2 1 0 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 462 INVENTARIS VAN DE COLLECTIE VERHOEF 1811-1897 DOOR C. JEURGENS SCHIEDAM 1996 1 INHOUDSOPGAVE Wijze van citeren... 2 INVENTARIS... 3 1. Henricus

Nadere informatie

Doop, trouw en begraafboeken van Zegwaart en Zoetermeer,

Doop, trouw en begraafboeken van Zegwaart en Zoetermeer, 19 Voorlopige inventaris van de collectie Doop, trouw en begraafboeken van Zegwaart en Zoetermeer, 1586 1811 (nog controleren met archivalia) Ontleend aan: H. Brouwer, Beschrijving van de doop, trouw en

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 3 3 3 G I F T B O E K A K T E N V A N T R A N S P O R T V A N O N R O E R E N D E Z A K E N E T C. 0 1-0 3-1 6 0

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VOOR, DE CONSERVATOR EN DE VERENIGING VAN VRIENDEN

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VOOR, DE CONSERVATOR EN DE VERENIGING VAN VRIENDEN G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 128 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VOOR, DE CONSERVATOR EN DE VERENIGING VAN VRIENDEN VAN HET STEDELIJK MUSEUM 1899-1982 DOOR J.M.M.

Nadere informatie

A R C H I E F V A N H E T G E R E C H T V A N N I E U W M A T H E N E S S E I N V E N T A R I S N U M M E R

A R C H I E F V A N H E T G E R E C H T V A N N I E U W M A T H E N E S S E I N V E N T A R I S N U M M E R A R C H I E F V A N H E T G E R E C H T V A N N I E U W M A T H E N E S S E I N V E N T A R I S N U M M E R 1 0 8 7 P R O T O C O L L E N V A N O P D R A C H T E N 2 0-0 1-1 5 9 8 t / m 1 3-0 1-1 7 7 6

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de

Inventaris van het archief van de T00443 Inventaris van het archief van de familie De Vor te Vianen, 1785-1966 (2008) D. Ruiter Oktober 2013; November 2015 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

Inventaris van het archief van B.C. Ruysch [levensjaren 1727-1806] en enige verwanten, 1654-1800

Inventaris van het archief van B.C. Ruysch [levensjaren 1727-1806] en enige verwanten, 1654-1800 Nummer archiefinventaris: 1.10.71 Inventaris van het archief van B.C. Ruysch [levensjaren 1727-1806] en enige verwanten, 1654-1800 Auteur: C.H. van Marle Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0

Nadere informatie

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL De hieronder beschreven stukken behoren tot het archief van de gemeente Schiermonnikoog. Bij de start van de Zeevaartschool werd de inrichting

Nadere informatie

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NA 467 Sijbrand Roos Aan het begin van dit deel is een register. De eerste 15 akten zijn verloren gegaan en worden hieronder vermeld zoals ze in het register staan. (1) Testament

Nadere informatie

HET ZEGEL VAN DE SCHEPENBANK VAN BOORSEM

HET ZEGEL VAN DE SCHEPENBANK VAN BOORSEM 33 HET ZEGEL VAN DE SCHEPENBANK VAN BOORSEM Rombout Nijssen Bij een recent nazicht van de schepenbankoorkonden in het Rijksarchief in Hasselt, werd onze aandacht getrokken door een oorkonde van de schepenbank

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr. 1169 Gelegen onder: Raamsdonk Historie: Opgericht waarschijnlijk kort na de St. Elisabethsvloed in 1421 bedijkt. Bij de gemeente Raamsdonk bevinden zich stukken betreffende de periode 1615-1808.

Nadere informatie

Archief van de. Nederlands Hervormde kerk. te Oud-Vossemeer

Archief van de. Nederlands Hervormde kerk. te Oud-Vossemeer Archief van de Nederlands Hervormde kerk te Oud-Vossemeer 1771-1969 2 Inventaris KERKENRAAD 1-4. Notulen, 1771-1936. 5 delen 1. 1771-1806. N.B. Aan het begin ontbreken enige bladzijden. 2. 1806-1865. 2a.

Nadere informatie

Artikel 1 De Obligaties. Artikel 2 Register van Obligatiehouders

Artikel 1 De Obligaties. Artikel 2 Register van Obligatiehouders AKTE Artikel 1 De Obligaties 1.1 Hollandsche Wind B.V. geeft de Obligaties uit aan de Deelnemers overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in deze akte. De Deelnemers worden geacht de inhoud van de

Nadere informatie

Aartswoud, index verponding 1733

Aartswoud, index verponding 1733 Aartswoud, index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

Abbekerk, index verponding 1733

Abbekerk, index verponding 1733 Abbekerk, index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer: 525

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1178 Gelegen onder: Sprang-Capelle Historie: De oprichtingsdatum is onbekend, maar het archief is aanwezig vanaf 1836. Het waterschap maakt deel uit van het samenwerkingsverband De Vereenigde

Nadere informatie

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983).

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983). Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', 1904-1980 (1983). Archief Delft 205 Vereniging Het Kinderhuis 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f.

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f. VIIi - 1 Op 9.1.1721 maken Arij Claesz van Rijt, bouwman, en Annetje Hermansdr Berkel, wonende te Hof van Delft, hun testament op. Het betreft een testament op de langstlevende, waarbij deze wordt verplicht

Nadere informatie

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van VIIj - 1 Op 29.4.1729 koopt Aalbregt van Rijt - 1 morgen 422 roeden land in de Noord-Kethelpolder, grenzend aan oost de Poldervaart zuid Frank van der Burg west de Delfweg noord de kinderen en erfgenamen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van mr. Jacob van Ghesel

Inventaris van het archief van mr. Jacob van Ghesel Nummer Toegang: 1.10.31 Inventaris van het archief van mr. Jacob van Ghesel 1757-1773 N.N. Nationaal Archief, Den Haag Deze inventaris is geschreven in het Nederlands. 1.10.31 3 I N H O U D S O P G A V

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 8 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 8 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 8 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N B U I T E N M A C H T I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 2 0 1 1 6 3

Nadere informatie

Nummer Toegang: 1.10.83 Inventaris van de collectie Van Vredenburch. 1602-1779

Nummer Toegang: 1.10.83 Inventaris van de collectie Van Vredenburch. 1602-1779 Nummer Toegang: 1.10.83 Inventaris van de collectie Van Vredenburch. 1602-1779 Nationaal Archief (c) z.d. This inventory is written indutch 1.10.83 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van Van Adrichem en J.L. Ruys

Inventaris van de archieven van Van Adrichem en J.L. Ruys Nummer archiefinventaris: 3.20.01 Inventaris van de archieven van Van Adrichem en J.L. Ruys Auteur: J.L. Ruys Nationaal Archief, Den Haag 1931 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.20.01

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. garantstelling Batard

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. garantstelling Batard Collegevoorstel Inleiding Jeu de Boules vereniging Batard is enkele maanden terug begonnen met de realisatie van een jeu de boulesaccommodatie in Sport- en recreatiepark de Schroef. Om dit mogelijk te

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 598 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET VOORMALIG VERZET SCHIEDAM 1945-2010 DOOR J.M.M. JANSEN SCHIEDAM 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 1.

Nadere informatie

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ONTWARD DOOR JAN VAN DAM 2010 Wapen van de Delftse van Schie s en de Delftse van Dam men.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het

Inventaris van het archief van het T00419 Inventaris van het archief van het Gerechtsbestuur Hagestein, ca. 1600-1811 z.n. z.j. Inleiding Aanwijzingen voor de gebruiker Stukken uit dit archief kunnen worden aangevraagd door vermelding van

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 4 PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR L.A. ABMA, H. KRUSE SCHIEDAM 1958, 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Heilige Geest of Gasthuis en Weeshuis der Nederlands Hervormde Gemeente van Katwijk aan Zee 1478-1986

Inventaris van het archief van de Heilige Geest of Gasthuis en Weeshuis der Nederlands Hervormde Gemeente van Katwijk aan Zee 1478-1986 Inventaris van het archief van de Heilige Geest of Gasthuis en Weeshuis der Nederlands Hervormde Gemeente van Katwijk aan Zee 1478-1986 mr. Paul J. van Oosterom, 2009 Inhoud Inleiding Inventaris I II II

Nadere informatie

INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-3141 COLLECTIENAAM:

INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-3141 COLLECTIENAAM: INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-3141 COLLECTIENAAM: Schepenbank Mierlo 1432 1810 Versie: 16 mei 2012; deze versie is verzorgd door Ronald Goossens Als u

Nadere informatie

VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING

VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING VOORGESCHIEDENIS Op 6 april 1804 wordt bij de magistraat ter tafel gebracht een gedrukt biljet met de aankondiging van de publieke

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederduits-Hervormde Gemeente van Herwen, Aerdt en Pannerden,

Inventaris van het archief van de Nederduits-Hervormde Gemeente van Herwen, Aerdt en Pannerden, Inventaris van het archief van de Nederduits-Hervormde Gemeente van Herwen, Aerdt en Pannerden, 1625-1956. 1 INHOUD I. Herwen, Aerdt en Pannerden Kerkeraad II. Herwen a. Kerkvoogdij, diakonie en pastorie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Schiedams Comité, Burgerslachtoffers 1940-1949. Gemeentearchief Schiedam, (c)

Inventaris van het archief van het Schiedams Comité, Burgerslachtoffers 1940-1949. Gemeentearchief Schiedam, (c) 384 Inventaris van het archief van het Schiedams Comité, Burgerslachtoffers 1940-1949 Gemeentearchief Schiedam, (c) Beschrijving van het archief Naam archiefblok: Archief van het Schiedams Comité, Burgerslachtoffers

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de hofstede De Werve onder Voorburg

Inventaris van het archief van de hofstede De Werve onder Voorburg Nummer archiefinventaris: 3.19.58 Inventaris van het archief van de hofstede De Werve onder Voorburg Auteur: P.A. Meilink Nationaal Archief, Den Haag 1930 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Mevrouw E.M. Stolwijk-Okhuyzen

Mevrouw E.M. Stolwijk-Okhuyzen enkele, meest belangrijke, activiteiten van de vereniging. Opsomming van die gegevens bewijzen in meer en mindere mate de levenskracht van onze vereniging, die aan het einde van 1992 haar "koperen" bestaan

Nadere informatie

Inventaris van het archief van D. Luyckx Massis, 1743-1768

Inventaris van het archief van D. Luyckx Massis, 1743-1768 Nummer archiefinventaris: 1.10.56 Inventaris van het archief van D. Luyckx Massis, 1743-1768 Auteur: C.H. van Marle Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het klooster Sint Ursula te Schiedam

Inventaris van het archief van het klooster Sint Ursula te Schiedam Nummer archiefinventaris: 3.18.25 Inventaris van het archief van het klooster Sint Ursula te Schiedam Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1940 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie