G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, 1564-1844 EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS"

Transcriptie

1 G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 20 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS VAN HET VOORMALIG OUDEMANNENHUIS (Fabrifonds) (met regesten en zegellijst) K. Heeringa (Oudemannenhuis) en J.M.M. Jansen (Fabrifonds) SCHIEDAM 1911 en 1997

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Geschiedenis Administrateuren van het fonds van het voormalig Oude-Mannenhuis, INVENTARIS... 4 I. Archief van het Oudemannenhuis, A. Algemeen gedeelte... 4 B. Financiën Algemeen gedeelte Stukken rakende inkomsten uit renten, kustingen, boedels van commensalen6 3. Inkomsten uit landerijen Rekeningen met bijlagen Stukken rakende huishoudelijke uitgaven II. Archief van de administrateuren van het fonds van het voormalig Oudemannenhuis (Fabrifonds), A. Stukken van algemene aard B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen REGESTEN BIJLAGE Lijst met beschrijvingen van zegels behorende bij het archief van het voormalig Oudemannenhuis... 25

3 INLEIDING 1. Geschiedenis Het Oudemannenhuis te Schiedam heeft zijn ontstaan te danken aan Servaas Pietersz. Fabri, die in 1564 bij testament 1 een som bestemd heeft tot stichting en uitrusting van een gasthuis, waarin arme mensen, in de eerste plaats die hem in den bloede bestonden, zouden worden opgenomen. Nog bij het leven van een der executeurs van het testament is de bestemming van het huis veranderd, met goedkeuring van de vroedschap van Schiedam 2. Volgens de ordonnantie voor het Oudemannenhuis van 1597 is het huis bestemd geweest om oude mannen op te nemen, die enig vermogen hebben kunnen inbrengen. Wel zijn enkele gevallen bekend van arme bloedverwanten van de stichter, die in het huis verpleegd zijn, zonder iets te hebben ingebracht 3. Het stedelijk bestuur, -schout, burgemeesters en schepenen, en de na 1795 daarvoor in de plaats gekomen colleges-, stelden twee, -sedert 1628 drie-, gasthuismeesters (manhuismeesters, regenten van het Oudemannenhuis) aan voor één jaar, waarna zij in de regel werden gecontinueerd. In de negentiende eeuw is geen regel voor de verkiezing van regenten in acht genomen. De regenten waren vrij in hun beheer, maar moesten jaarlijks rekening afleggen aan de burgemeesters van Schiedam. Dit is ook doorgaans geschied 4. Van 1795 af is de rekening jaren lang niet gedaan. Eerst in 1807 had zij plaats over alle voorgaande jaren. In dit jaar heeft het stedelijk bestuur omtrent het afleggen der rekening enige voorschriften gegeven, die tot aan de opheffing van het huis zijn nagekomen. Uit de oudste tijd van het huis zijn weinig bescheiden meer over, maar sedert de aanvang van de zeventiende eeuw zijn de boeken vrij volledig bewaard, zowel de registers van de bezittingen en van de inbreng der commensalen, als de rekeningen. Vele eigendomsbewijzen van rentebrieven en obligaties zijn in het archief blijven liggen, ofschoon deze waren afgelost of geconverteerd; evenzo vele kwitanties, die zonder schade hadden kunnen worden vernietigd. Omtrent de inwendige dienst van het huis blijkt, dat de regenten door vrouwelijke familieleden zijn bijgestaan, die op den duur door de stadsregering tot regentessen werden aangesteld. Er zijn obligaties gekocht op naam van de regentessen 5, maar deze zijn blijkens de rekeningen door de regenten betaald. Ook hebben de dames enkele betalingen kunnen doen 6 die vermoedelijk als voorschotten zijn op te vatten. Overigens hebben de regenten elk op hun beurt gedurende een maand allerlei uitgaven gedaan; deze zijn hun in het begin van de volgende vergoed, waarna zij in het register van de maandelijkse uitgaven voor ontvangen hebben getekend. Sedert 1795 is deze gewoonte verslapt. Door de tiërcering onder Napoleon geraakte het huis in financiële moeilijkheden. Om de verplichtingen aan de commensalen na te komen, is een stuk land verkocht 7, hebben de regenten de leveranciers dikwijls jaren lang op betaling laten wachten 8, en zijn zij zelf voor grote sommen in voorschot gebleven; ook heeft de stad Schiedam subsidie verleend 9. Na de liquidatie van het huis is een som overgebleven onder het beheer van de vroegere regenten 1. Inv.nr Inv.nr Inv.nrs. 5 en Zie echter inv.nrs. 105 en Inv.nrs. 83 en Inv.nr Inv.nr Vandaar de rekening over negen jaren, inv.nr Inv.nrs. 13, 128 en volgende. 2

4 als administrateuren van het fonds, herkomstig van het voormalig Oudemannenhuis te Schiedam. Tot de inventaris van het Oudemannenhuis, maar niet tot de inventaris van het archief van het huis behoren nog : 1. een koperen obligatiebus, blijkens de maandrekening van april 1798 gekocht voor 12,-; 2. een kist, waarvoor op de rekening van ,- en 8 stuivers is gebracht; 3. een zakje met oude munten; 4. een rekenboek van Bartjens Administrateuren van het fonds van het voormalig Oude-Mannenhuis, Bij de overname ter bewaring van het archief van het voormalig Oudemannenhuis zijn de stukken, behorende tot het archief der administrateuren van het fonds van het voormalig Oudemannenhuis, meegekomen; het zogenaamde Fabrifonds. Het archief van de adminstrateuren is geïnventariseerd door J.M.M. Jansen 10. Deze stukken zijn ter bewaring gegeven aan het Stedelijk Museum Schiedam. 3

5 INVENTARIS I. Archief van het Oudemannenhuis, A. Algemeen gedeelte 1. Testament van Servaas Pietersz. Fabri, met bepalingen voor een te stichten gasthuis, charter 2. Afschrift van het testament van Servaas Pietersz. Fabri. 3. Afschrift van het testament van Servaas Pietersz. Fabri en van de in 1597 door de vroedschap van Schiedam bekrachtigde ordonnantie voor het Oudemannenhuis. 4. Register van resoluties van de regenten van het Oudemannenhuis, deel N.B.: Achterin resoluties van Aantekeningen rakende Cors Jansz. Kalff, onvermogend bloedverwant van Servaas Pietersz. Fabri, in het Oudemannenhuis opgenomen, stukken 6. Stukken rakende commensalen, die hun plaats in het Oudemannenhuis aan anderen hebben afgestaan, stukken 7. Brief van Willem Matthijsz. van der Hoeven, onvermogend bloedverwant van Servaas Pietersz. Fabri, waarbij hij verzoekt in het Oudemannenhuis te worden opgenomen, stukken N.B.: Met bijlagen. 8. Extract-resolutie der vroedschap van Schiedam rakende de administratie der godshuizen in die stad, Stukken rakende Arij Gagestein, wien het verblijf in het Oudemannenhuis is ontzegd geworden, stukken 10. Stukken rakende de vrijdom van gewestelijke en stedelijke belastingen, voorheen door het huis genoten, stukken 11. Stukken rakende de inwendige dienst van het huis, meestal zonder datum, tot ken 4

6 12. Stukken rakende Nicolaas Bellaerd, op zijn verzoek uit het Oudemannenhuis ontslagen, stukken 13. Stukken rakende de financiële moeilijkheden van het huis en de administratie in de tijd der liquidatie, stukken 14. Formulieren. 9 stukken B. Financiën 1. Algemeen gedeelte 15. Akte, waarbij de burgemeesters van Schiedam verklaren, op welke wijze het door Servaas Pietersz. Fabri tot stichting van een gasthuis vermaakte geld is besteed, Akte, waarbij Cornelis Jacobsz. Fabri ontheven wordt van de nakoming van een der testamentaire bepalingen, N.B.: Authentiek afschrift van Register van contracten met commensalen, (Nadere toegang in ladenkast studiezaal). 3 delen N.B.: Op microfiche aanwezig in de studiezaal. 17. "Contractboek A", register van de kapitalen en goederen, door de commensalen in het Oudemannenhuis gebracht, N.B.: Te beginnen met 1658 is het een register van contracten, door de commensalen gemaakt met het "Oude-manhuis der stad Schiedam". Met één inliggend contract van "Contractboek B", "Oudemanhuys contractboekie C", Register van de goederen van het Oudemannenhuis der stad Schiedam, met aantekeningen van ontvangsten, verkopingen en aflossingen, en deel 21. Register van de goederen van het Oudemannenhuis der stad Schiedam, met aantekening van ontvangsten, verkopingen en aflossingen, deel 22. Stukken rakende een proces van de stad Schiedam tegen een der regenten, stukken 23. Register van de bezittingen van het Oudemannenhuis, met aantekening van de daaruit getrokken inkomsten, ; tevens register van rekeningen, door regenten van het Oudemannenhuis gedaan,

7 1 deel N.B.: De rekeningen van zijn in dit deel niet namens burgemeesteren getekend, zie inv.nr Extract uit de blaffaard van de ordinaris thesaurier van Schiedam, vermeldende de interesten, door de stad aan het Oudemannenhuis te betalen, Lijsten van bezittingen van het Oudemannenhuis, z.j. en stukken 26. "Blafferd van de capitalen, toebehoorende 't Oudemanhuys binnen Schiedam"; register van de bezittingen van het huis, aangelegd door de regent Maerten Penning Corn.z. 1 deel N.B.: Aantekeningen in dit deel verwijzen naar de bladzijden van inv.nr Register van de bezittingen van het Oudemannenhuis, ca. 1803; met aantekening van ontvangen interesten, ; achterin aantekeningen rakende de conversie van de oude effecten in inschrijvingen op het Grootboek der publieke schuld van het koninkrijk Holland, de overbrenging in het nieuwe Grootboek der 2 1/2 percent W.S., en de ontvangen renten, deel N.B.: Aantekeningen in dit deel verwijzen naar de bladzijden van inv.nr Register van de bezittingen van het Oudemannenhuis, 1809?; met aantekening van verkopingen; hierin ligt een los stuk, bevattende een aantekening bij het register. 1 deel 2. Stukken rakende inkomsten uit renten, kustingen, boedels van commensalen 29. Rentebrief van 40 pond gr. Vl.,...stuivers en 6 penningen, ten behoeve van Servaas Pietersz. Fabri en anderen, ten laste van alle "demauves" van Zijne Majesteit in Noord-Holland, charter N.B.: Zie reg.nr. 1. Dit charter is geschonden. 30. Eigendomsbewijs van 2/6 gedeelten van een kusting van 712 carolus gulden van 40 gr. Vl. op zeker huis en erf over de Schie, 1582; met retroacta, een kwitantie en een toelichtend schrijven. 3 charters en N.B.: Zie reg.nrs. 3, 4 en 5. Eigendomsbewijs van een kusting van 1100 van 40 gr. Vl. op zeker huis aan het Marktveld te Schiedam, 1585; met retroacta en een toelichtend schrijven. 2 charters en 2 stukken N.B.: Zie regesten nrs. 2 en 6 (V.d. Feijst nrs. 16 en 17) en zegelnrs. 1 en Eigendomsbewijs van 2/3 gedeelten van een jaarrente van 190 carolusgulden uit zeker land onder Helvoet, 1591; afschrift van

8 33. Eigendomsbewijs van 5 pond Vl. uit de nalatenschap van Baertant Maertijnsz., Eigendomsbewijs van een kusting van 25 pond op zeker huis en erf in de Kreupelstraat, charter N.B.: Zie regest nr. 7 (V.d. Feijst nr. 20) en zegelnr Eigendomsbewijs van een kusting van 430 carolus gulden op zeker huis en erf bij de Sint Sebastiaansdoelen, 1594; met een aangehechte aantekening van charter en N.B.: Zie regest nr. 8 (V.d. Feijst nr. 22) en zegelnr Eigendomsbewijs van een jaarrente van 28 gulden Vl. uit zeker huis en erf in de Nieupoort te Rotterdam, 159(6). 1 charter N.B.: Zie regest nr. 9 (V.d. Feijst nr. 34) en zegelnr Eigendomsbewijs van een kusting van 450 gulden op zeker huis en erf op 't Einde bij de Rotterdamse poort, charter N.B.: Zie regest nr. 11 (V.d. Feijst nr. 37) en zegelnr Eigendomsbewijs van een kusting van 312 gulden en 10 stuivers op de helft van een huis in 't Groote Groenendal op 't Einde, charter N.B.: Zie regest nr. 12 (V.d. Feijst nr. 38) en zegelnr Eigendomsbewijs van een kusting van 312 gulden en 10 stuivers op de andere helft van het voornoemde huis in 't Groote Groenendal op 't Einde, charter N.B.: Zie regest nr. 13 (V.d. Feijst nr. 39) en zegelnr Eigendomsbewijs van een kusting van 700 gulden op zeker huis en erf in de Nieuwstraat, charter N.B.: Zie reg.nr Aantekening van de voor het Oudemannenhuis te verwachten ontvangsten uit een kustingbrief, N.B.: Op de derde bladzijde van een afschrift, in 1593 gemaakt van een kustingbrief van Eigendomsbewijs van een kusting van 1200 op zeker huis en erf in de Kreupelstraat, charter N.B.: Zie regest nr. 15 (V.d. Feijst nr. 42) en zegelnr. 9. 7

9 43. Eigendomsbewijs van een jaarrente van 3 carolus gulden, 2 stuivers, 8 penningen van 40 gr. Vl. uit zeker huis en erf bij de Vrouwenpoort, charter N.B.: Zie regest nr. 17 (V.d. Feijst nr. 43) en zegelnr Eigendomsbewijs van een kusting van 240 carolus gulden op de helft van een zeker huis en erf bij de molenwerf bij de Rotterdamse Poort, 1612; met een extract uit het preferentieboek der stad Schiedam, charter en N.B.: Zie reg.nr Transportbrief van een kustingbrief, per rest inhoudende 800 gulden, ten voordele van Pieter Michielsen te Schiedam, 1616; met een doorgestoken kustingbrief. 2 charters N.B.: Zie reg.nrs. 19 en Eigendomsbewijs van een jaarrente van 11 gulden, 5 stuivers uit zeker huis en erf op de Dam, charter N.B.: Zie regest nr. 24 (V.d. Feijst nr. 50) en zegelnr Attestatie de vita van Dirck Huybertsz., 1647; boven het blad staat een ongetekende kwitantie van de rechthebbenden op een lijfrente van 12 gulden op de levens van Grietje Dammas en Dirck Huyberts, van een jaar rente, sprekende op het Oudemannenhuis. N.B.: Volgens inv.nr. 17 is in 1619 Thijs Dammasz. opgenomen; zijn zuster Grietje betaalde in mei ,-, waarvoor het huis haar alle jaren 12 gulden had uit te keren. 48. Eigendomsbewijs van een obligatie van 700,- tot last van de stad Rotterdam, 1705, met 2 stukken N.B.: De obligatie is in 1717 afgelost; zie de rekening. 49. Eigendomsbewijs van een obligatie van 650,- tot last van Holland, N.B.: De obligatie is in 1767 afgelost; zie inv.nr. 26, fol. 3 verso. 50. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1000,- tot last van Holland, N.B.: De obligatie is in 1769 afgelost; zie inv.nr. 26, fol Eigendomsbewijs van een obligatie van 1100,- tot last van Holland, N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 52 over deze obligatie. 52. Eigendomsbewijs van twee obligaties, van 800,- en 700,- tot last van Holland,

10 N.B.: Zie inv.nr. 26, fol. 9 over de eerste obligatie; zie inv.nr. 28, bl. 21 over de tweede obligatie. 53. Eigendomsbewijs van vijf obligaties, van 1000,-, 560,-, 220,-, 275:8, 840,- tot last van Holland, N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 41, 38, 60, 37 en 40 over deze obligaties. 54. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1100,- tot last van Holland, N.B.: Zie inv.nr. 26, fol. 9 verso over deze obligatie. 55. Eigendomsbewijs van een obligatie van 2000,- tot last van Holland, N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 19 over deze obligatie 56. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1000,- tot last van Holland, N.B.: Zie inv.nr. 26, fol. 18 verso over deze obligatie. 57. Eigendomsbewijs van twee obligaties van, van 1200,- en 1000,- tot last van Holland, 1735; met 8 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 53 en 55 over deze obligaties. 58. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1000,- tot last van Holland, 1737; met 4 stukken N.B.: Zie inv.nr. 26, fol. 20 verso over deze obligatie. 59. Eigendomsbewijs van een obligatie van ,- tot last van Holland, 1738; met 4 stukken N.B.: Deze obligatie is in 1769 afgelost; zie inv.nr. 26, fol Eigendomsbewijs van een obligatie van 1200,- tot last van Holland, 1741; met 4 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 61 over deze obligatie. 61. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1000,- tot last van Holland, 1741; met 5 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 56 over deze obligatie. 62. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1500,- tot last van Holland, 1743; met 4 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl.43 over deze obligatie. 9

11 63. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1700,- tot last van Holland, 1746; met 7 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 28 over deze obligatie. 64. Eigendomsbewijs van een obligatie van 2000,- tot last van Holland, 1746; met 5 stukken N.B.: Deze obligatie is in 1762 afgelost; zie inv.nr. 26, fol. 24 verso. 65. Schuldbekentenis van Willem van Catwijk aan Simon Hogeveen, commensaal in het Oudemannenhuis, 1747; met aantekeningen van gedane betalingen. 3 stukken 66. Eigendomsbewijs van twee obligaties, van 1000,- elk, tot last van Holland, 1747; met 17 stukken N.B.: Zie over deze obligaties inv.nr. 28, bl. 45, Eigendomsbewijs van een obligatie van 1000,- tot last van Holland, 1752; met 6 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 31 over deze obligatie. 68. Eigendomsbewijs van een obligatie van 279,- tot last van Holland, 1752; met 2 stukken N.B.: Zie inv.nr. 26, fol. 29 verso over deze obligatie. 69. Eigendomsbewijs van twee obligaties, van 400,- en 200,-, tot last van Holland, 1752; met 9 stukken N.B.: Zie inv.nr. 26, fol. 26 verso en 27 over deze obligaties. 70. Eigendomsbewijs van een obligatie van 2000,- tot last van Holland, 1752; met 5 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 23 over deze obligatie. 71. Eigendomsbewijs van een obligatie van 305,- tot last van Holland, 1755; met 9 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 57 over deze obligatie. 72. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1000,- tot last van Holland, 1756; met 4 stukken N.B.: Zie inv.nr. 26, fol. 30 over deze obligatie. 10

12 73. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1000,- tot last van Holland, 1761; met 5 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 50 over deze obligatie. 74. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1000,- tot last van Holland, 1761; met 5 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 44 over deze obligatie. 75. Stukken rakende de nalatenschap van Jacob Heyblom, commensaal, ; met 2ken 76. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1060,- tot last van Holland, 1763; met 3 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 33 over deze obligatie. 77. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1013:6:8 tot last van Holland, 1763; met 9 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 58 over deze obligatie. 78. Eigendomsbewijs van twee obligaties, van 1000,- en 1500,-, tot last van Holland, 1764; met 5 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 26,27 over deze obligaties. 79. Eigendomsbewijs van een losrentebrief tot last van Holland, van 2250,- kapitaal, charter N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 11 over deze losrentebrief en zegelnr Eigendomsbewijs van een obligatie van 4800,- tot last van Holland, 1767; met 4 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 59 over deze obligatie. 81. Eigendomsbewijs van drie losrentebrieven tot last van Holland, van 6000,-, 3600,- en 1400,- kapitaal, 1769; met 1 charter en 4 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 12,14,13 over deze losrentebrieven. 82. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1000,- tot last van Holland, 1769; met 7 stukken N.B.: Deze obligatie is in 1774 afgelost, zie inv.nr. 26, fol. 37 verso. 83. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1000,- totlast van de Verenigde 11

13 Nederlanden, 1774; met 7 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 71 over deze obligatie; dit bewijs staat op naam van de regentessen. 84. Eigendomsbewijs van vier obligaties, ieder van 200,-, tot last van de Verenigde Nederlanden, 1781; met 5 stukken N.B.: In 1801 is 200,- bijgekocht en dan geconverteerd; zie inv.nr. 26, fol. 41 verso; dit bewijs staat op naam van de regentessen. 85. Eigendomsbewijs van drie obligaties, van 400,-, 1000,- en 400,-, tot last van Holland, 1784; met 10 stukken N.B.: De eerste obligatie is geconverteerd in een Nationale Schuldbrief, zie inv.nr. 27, fol. 48 verso; zie inv.nr. 28, bl. 46,39 over de twee andere obligaties. 86. Akte van kwijting rakende de boedel van de commensaal Cornelis van Capel, welke boedel door de regenten niet was aanvaard, Eigendomsbewijs van twee losrentebrieven tot last van Holland, van 800,- en 107:10 kapitaal, 1804; met 1 charter en 3 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl.69,72 over deze obligaties. 88. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1000,- tot last van Holland, 1805; met 6 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 82 over deze obligatie. 89. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1000,- tot last van Holland, 1805; met 6 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 83 over deze obligatie. 90. Eigendomsbewijs van een losrentebrief tot last van Holland, van 1300,- kapitaal, charter N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 78 over deze losrentebrief. 91. Eigendomsbewijs van een losrentebrief tot last van de zes grote steden van Holland, van 216,- kapitaal, en van een losrentebrief tot last van Holland, van 205,- kapitaal, 1806; met 3 charters en 13 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 80,79 over deze losrentebrief. 92. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1000,- tot last van Holland, 1806; met 6 stukken 12

14 N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 81 over deze obligatie. 93. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1100,- tot last van Holland, N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 84 over deze obligatie. 94. Eigendomsbewijs van twee obligaties, ieder van 1000,-, tot last van Holland, 1806; met 12 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 85,49 over deze obligaties. 95. Eigendomsbewijs van zes losrentebrieven tot last van Holland, van 2000,-, 1200,-, 700,-, 450,-, 400,-, 500,- kapitaal, N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 51,86,87,88,89,90 over deze losrentebrieven. 96. Eigendomsbewijs van een kusting, groot per resto in kapitaal 700,-, tot last van Obbe Geerts, op zeker huis, pakhuis en erf in het Korte Groene Weegje, Eigendomsbewijs van twee Nationale Schuldbrieven, ieder van 1000,-, van twee obligaties, van 1200,- en 300,-, tot last van Holland, 1807; met 10 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 68 over de Nationale Schuldbrieven; zie inv.nr. 27, fol. 92 verso en 93 over de obligaties. 98. Eigendomsbewijs van een obligatie van 1000,- tot last van Holland, 1807; met 6 stukken N.B.: Zie inv.nr. 28, bl. 91 over deze obligatie. 99. Stukken van onzekere herkomst, waarschijnlijk behoord hebbende bij verkochte obligaties. 9 stukken 3. Inkomsten uit landerijen 100. Stukken rakende zeker land onder Simonshaven, waarop Gerrit Laurensz., commensaal in het Oudemannenhuis, aanspraken kon doen gelden, en waarvan over door het Oudemannenhuis huur is ontvangen, 1601, charter en 16 stukken N.B.: Zie reg.nr Uittreksel uit een kavelceel, waarbij aan Niclaes van der Mast door zijn medeerfgenamen van Arend van der Graeff, oud-burgemeester van Delft, 14 morgen en 100 roeden land in Nieuw Mathenesse wordt toegewezen, 1642; met retroacta van 1601, 1611, 1613, charters en 2 stukken N.B.: Zie reg.nrs. 10, 16, 21, 22; Dit land is in 1642 door N. v.d. Mast verkocht aan de voogden van Jhr. Albrecht Snouckart van Schouwenburgh. Deze heeft in 13

15 1671 zes morgen en 50 roeden aan het Oudemannenhuis, en acht morgen en 50 roeden aan het Sint Jacobsgasthuis te Schiedam verkocht Huurceelen van zes morgen weiland in Nieuw Mathenesse, , , , , stukken 103. Stukken rakende de gerechtelijke verkoop van het land in Nieuw Mathenesse, stukken 4. Rekeningen met bijlagen 104. Rekening van Mathijs Willemsz. Muijlwijck en Jan Cornelisz. Cruijser, als meesters en opzieners van het "oude manhuys binnen de stede Schiedam", van Goede Vrijdag 1611 tot deel N.B.: De rekening heet afgehoord te zijn door de burgemeesters van Schiedam op 10 oktober Zij is niet ondertekend Rekeningen van Elias Maerlandt, rentmeester van het "Oudemanhuis binnen de stede Schiedam", 1617/ /1622, 1625/1626 (?), 1627/1628, 1628/ delen N.B.: Inv.nrs heten afgehoord te zijn door burgemeesteren en Oudemannehuismeesteren op 6 september Zij zijn niet ondertekend Rekening van Goede Vrijdag Rekening van Goede Vrijdag Rekening van Goede Vrijdag Rekening van Goede Vrijdag Rekening van Goede Vrijdag Rekening van Goede Vrijdag (?); fragment. N.B.: Deze rekening heet afgehoord te zijn door burgemeesteren en Oudemannenhuismeesteren op 8 november Zij is niet ondertekend Rekening van Goede Vrijdag N.B.: Deze rekening heet afgehoord te zijn door Oudemannenhuismeesteren op 25 maart Zij is niet ondertekend Rekening van Goede Vrijdag N.B.: Deze rekening heet afgehoord te zijn door Oudemannenhuismeesteren. Zij is niet gedateerd en niet ondertekend Rekeningen van Oudemannenhuismeesteren of regenten van het Oudemannenhuis, 1626/ /1636, 1639/ /1641, 1642/ /1652, 1654/ /1657, 1659/ delen N.B.: Deze rekeningen zijn afgehoord en goedgekeurd door de burgemeesters van Schiedam, de Kamer van Financie (1794/ /1807), burgemeester of maise (1807/ ), burgemeesteren ( ), burgemeester en wethouders ( ). Onder die van 1825 staat, dat zij is goedgekeurd door de raad van Schiedam, met aantekening om van deze en opvolgende rekeningen een dubbel exemplaar aan de raad over te leggen. In inv.nr

16 ligt een geleidebrief Rekening van april Rekening van april mei Rekening van 21 april april Rekening van 1 april 1642 tot Goede Vrijdag Rekening van 11 april 1646 tot Goede Vrijdag Rekening van 1 april 1650 tot Goede Vrijdag Rekening van 1 april 1654 tot Goede Vrijdag Rekening van 1 april 1656 tot Goede Vrijdag Register van rekeningen 1659/ / Register van rekeningen 1700/ / Register van rekeningen 1779/ / Rekening van Goede Vrijdag Rekening van Goede Vrijdag Rekening van Goede Vrijdag Rekening van Goede Vrijdag december Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Rekening van Register van de halve winsten van de oude mannen, 1638 juli oktober 4. 1 deel N.B.: Volgens de ordonnantie kwam de helft van hetgeen de commensalen verdienden aan het huis Register van ontvangsten en uitgaven ten behoeve van het Oudemannenhuis, Goede Vrijdag deel N.B.: Het is een vervolg op inv.nr. 23, en bevat dezelfde posten als inv.nr. 122, maar in andere volgorde. 15

17 152. Dubbelen van rekeningen. 1 pak N.B.: Het bevat twee dubbelen van inv.nr. 124, dubbelen van inv.nrs , , twee dubbelen van inv.nr Acquitten, behorende bij de jaarrekeningen, 1720/1721, 1788/ pak 154. Acquitten, behorende bij de jaarrekeningen, pak 155. Acquitten, behorende bij de jaarrekeningen, pak 156. Rekeningen-courant van het Oudemannenhuis met de regenten Poort en Loopuyt, ; met bijlagen. 1 pak 5. Stukken rakende huishoudelijke uitgaven 157. Kladregister van ontvangsten en uitgaven, Maandboekjes, 1682 mei maart, 1708 mei juni. 9 delen N.B.: Tot mei 1795 bevatten zij rekeningen, daarna aantekeningen van gedane uitgaven mei juni juli maart mei maart april maart april maart april september oktober maart april april mei juni Acquitten, behorende bij de maandboekjes, 1788 maart maart. 1 pak 168. Acquitten, behorende bij de maandboekjes, 1802 april pak 169. Acquitten op naam van de regentessen van het Oudemannenhuis, stukken II. Archief van de administrateuren van het fonds van het voormalig Oudemannenhuis (Fabrifonds),

18 A. Stukken van algemene aard Notulen, delen december juni april mei Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, omslag B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Rekeningen, met bijlagen, over pakken "Mededeelingen omtrent het beheer der fondsen, herkomstig van het vroeger bestaan hebbende Oude-Mannenhuis", Gedrukt. 1 katern 177. Inventaris van het archief van het Oude Mannenhuis, Gedrukt. 1 omslag 178. Kranteartikelen betreffende het fonds, Gedrukt. 1 omslag 179. "Open brief in antwoord aan hen, die verlangen dat door ons renten der fondsen afkomstig van het voormalige Oude Manhuis te Schiedam, uitdeeling, bedeeling of onderstand in geld zal geschieden aan de bloedverwanten van den stichter van het Oude Manhuis, wijlen Servaas Pietersz. Fabri", Gedrukt. 1 katern 180. Stukken betreffende de financiering van de nieuwbouw van het Sint Jacobsgasthuis aan de Burgemeester Knappertlaan, omslag 181. Stukken betreffende het proces van A. de Hooge en A.W. Petterson contra de gemeente Schiedam inzake de status ingevolge de armenwet van het Oude Mannenhuis, pak 182. Rapport omtrent de verhouding van het Fabrifonds tot het St. Jacobs Gasthuis, omslag 17

19 REGESTEN In deze lijst zijn alle charters opgenomen, ouder dan 1650, behalve het testament van Servaas Pietersz. Fabri, omdat dit stuk reeds in zijn geheel is gepubliceerd. Onder het inventarisnummer, tussen ( ), de nummers van V.d. Feijst uit diens regestenlijst vervaardigd in januari 10 Lievin Wouters, ontvanger-generaal des konings, verklaart ontvangen te hebben 650 ponden van 40 gr. Vlaamsch, -namelijk van Servais Pietersz. Fabri 300, van Jehan Gherritsz. de Bruyn 100, van Jacques Pieters, voor en in naam van zijne zusters, kinderen van wijlen zijn vader Pieter Cornelisz., (en?) zijn broeder 150, allen wonende te Schiedam, en van Nicolas Pietersz. te Rotterdam 100 pond-, voor een erfrente van 40 pond, [...] stuivers, 6 penningen, losbaar tegen de penning 16, beginnende te lopen de laatste dag van mei 1559, onder speciaal verband van alle "demeures" van Z.M. in Noord-Holland, zoals nader is verklaard in zekere open brieven van Z.M. van 1 november Oorspronkelijk. Ondertekend door de ontvanger-generaal en hoofdambtenaren van de generale tresorie, en voorzien van het signet "ordonné sur le faict des finances". Inv.nr september 17 Maerten Thijelmansz. Coninck en Pieter Pietersz. van der Burch, schepenen van Schiedam, oorkonden, dat Jannitge Dircxsdr., weduwe van Pieter Vranckesz., in zijn leven baljuw van Vlaardingen, aan Michiel Cornelisz. Doelman, die haar zeker huis aan het Marktveld te Schiedam heeft verkocht, of aan de houder dezes heeft beloofd te betalen 1100 guldens van 40 gr. Vl., in termijnen te voldoen. Oorspronkelijk. Met het zegel van Pieter Pietersz. van der Burch en het beschadigde zegel van Maerten Thijelmansz. Coninck. Door deze brief is een andere, d.d januari 5, gestoken (zie reg.nr. 6). Inv.nr. 31 (V.d. Feijst nrs. 16 en 17) december 8 Jop Jopsz. Fabry en Maerten Thijelmansz. Coninck, schepenen van Schiedam, oorkonden, dat Pieter Huygensz. aan Jop Jacobsz., vleeschhouwer, die hem zeker huis en erf over de Schie heeft verkocht, of aan houder dezes, heeft beloofd te betalen 712 carolus gulden van 40 gr. Vl., in termijnen te voldoen, waarvoor Leendert Janssen, broeder van de koper, en Jan Anthonissen, chirurgijn, zich borg hebben gesteld. Oorspronkelijk. De zegels zijn verloren. Door deze brief zijn twee andere, d.d december 110 en 1583 februari 15, gestoken (zie reg.nrs. 4 en 5). Inv.nr december 10 Maerten Thijelmansz. Coninck en Pieter Pietersz. van der Burch, schepenen van Schiedam, oorkonden, dat Pieter Jopsz., zoon van Jop Jacobsz., vleeschhouwer, bekend heeft voor zijn kindsgedeelte, namelijk 1/6 part, uitgekocht en voldaan te zijn van alle penningen, die Pieter Huygensz. op de 8e van de maand (zie reg.nr. 2) 18

20 beloofd heeft te betalen, door Arent Danckersz. en Cornelis Pietersz. van der Burch, Oudemannenhuismeesters, waarvoor hij zijn rechten overgedragen heeft aan het Oudemannenhuis, met toestemming van zijn vader Jop Jacobsz., die mede is gecompareerd en tevens goedgekeurd heeft de procuratie en het transport en de bekentenis, gedaan door zijn dochter Gerrit Joppen op 11 oktober, geïnsereerd in het procuratieboek, waarbij zij mede voor haar zesde part verklaart door de Oudemannenhuismeesters voldaan te zijn. Oorspronkelijk. De zegels zijn verloren. Deze brief is gestoken door een andere, d.d december 8 (zie reg.nr. 3). Inv.nr februari 15 Maerten Thijelmansz. Coninck en Pieter Pietersz. van der Burch, schepenen van Schiedam, oorkonden, dat Annitgen Joppendr., bijgestaan door haar vader, heeft verklaard voor haar zesde deel door de Oudemannenhuismeesters te zijn voldaan. Oorspronkelijk. De zegels zijn verloren. Deze brief is door een andere, d.d december 8 gestoken (zie reg.nr. 3). Inv.nr januari 5 Gerrit Dirksz. van der Wolff en Mathijs Willemsz. Muylwijck, schepenen van Schiedam, oorkonden, dat Michiel Cornelisz. Doelman aan Oudemannenhuismeesters heeft opgedragen zekere kusting, verleden door Jannitge Dircxssendr., weduwe van Pieter Vranckensz., inhoudende de som van 100 gulden, - waarvan de brief door deze gestoken is-, welke som een gedeelte is betaald. Oorspronkelijk. Met twee schepenzegels. Deze brief is gestoken door een andere, d.d september 17 (zie reg.nr. 2). Er zijn twee strookjes aangehecht met aantekeningen van gedane betalingen. Inv.nr. 31 (V.d. Feijst nrs. 16 en 17) december 20 Jacob Rochusz. Backer en Jan Jacobsz. de Recht, schepenen van Schiedam, oorkonden, dat Arent Jansz. heeft bekend aan het Oudemannenhuis te Schiedam schuldig te zijn 25 pond van 40 gr. Vl., in termijnen te betalen, speciaal verzekerd op zijn huis en erf in de Kreupelstraat, en verder op al zijn goederen. Oorspronkelijk. Met twee schepenzegels. Zie het register van bezittingen (inv.nr. 20), fol. 80 verso. Inv.nr. 34 (V.d. Feijst nr. 20) december 3 Jacob Rochusz. Backer en Lucas Huygensz. van der Dussen, schepenen van Schiedam, oorkonden, dat Dirck Corssen Lijndrayer heeft bekend schuldig te zijn aan Coos Cornelissen Lijndrayer, of de houder van dezen, 430 carolus gulden voor zeker huis en erf, staande bij Sint Sebastiaans Doelen, te betalen in termijnen, verzekerd op 19

Nummer Toegang: 700 Inventaris van het oud archief van rijswijk

Nummer Toegang: 700 Inventaris van het oud archief van rijswijk Nummer Toegang: 700 Inventaris van het oud archief van rijswijk Archief Delft 700 Oud Archief Rijswijk 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...7 BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN...9

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Armenzorg en bejaardenzorg 1. De ontwikkeling van de armenzorg in de Nederlanden tot ca. 1800 5 2. Armenzorg in Leiden tot ca. 1800 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel wat er allemaal komen kan van twee Maria s en één Jan een bundeling van feiten over de voorouders en het nageslacht van Jan van der Marel 1811-1865 door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert Inventaris archief Holierhoekse- en Zouteveense polder 1431 [eig. 1859]-1970 In: Inventaris archieven polder Vockestaert (1959)1970-1976(1978) en rechtsvoorgangers Holierhoekse- en Zouteveensche polder

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Bondsrepubliek Duitsland

Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het

Nadere informatie

CMR Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg

CMR Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg CMR Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg In Stichting vervoeradres, opgericht in 1946, werken samen: EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

3 Nieuwelingen In de Leidse vroedschap tussen 1420 en 1510; aanzetten tot een profielschets

3 Nieuwelingen In de Leidse vroedschap tussen 1420 en 1510; aanzetten tot een profielschets 3 Nieuwelingen In de Leidse vroedschap tussen 1420 en 1510; aanzetten tot een profielschets HANNO BRAND egel van Jan van made uit 1392., Archieven van asthuizen, nr. 501) De nieuwelingen in de laat-middeleeuwse

Nadere informatie

een erfenis, wat nu?

een erfenis, wat nu? een erfenis, wat nu? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken krijgt

Nadere informatie

Indachtig de behoefte te waarborgen dat de zakelijke rechten op dit materieel wereldwijd worden erkend en beschermd,

Indachtig de behoefte te waarborgen dat de zakelijke rechten op dit materieel wereldwijd worden erkend en beschermd, Verdrag inzake internationale zakelijke rechten op mobiel materieel De Partijen bij dit Verdrag, Zich bewust van de behoefte mobiel materieel met een hoge waarde of van bijzonder economisch belang te verwerven

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

171. Enkele kanttekeningen bij ontbinding zonder vereffening

171. Enkele kanttekeningen bij ontbinding zonder vereffening HET T-WOORD 171. Enkele kanttekeningen bij ontbinding zonder vereffening MR. P.H.N. QUIST Als de tijd daar is, komt ook aan het leven van rechtspersonen een einde. Een rechtspersoon kan ophouden te bestaan

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Verdrag (IV) van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd

Verdrag (IV) van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd Verdrag (IV) van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd Openstelling voor ondertekening 12-8-1949; Genève Ondertekening voor Koninkrijk der Nederlanden 8-12-1949 - Koninkrijk der

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend,

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen inzake de wet

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie