ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT (OER)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT (OER)"

Transcriptie

1 ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT (OER) EXECUTIVE MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (versie 19 maart 2012) TSM Business School Onderwijs- en Examenreglement (OER) EMBA 1

2 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In deze Onderwijs- en examenregeling wordt verstaan onder: a. TSM: TSM Business School B.V. b. Opleidingsmanagement: associate dean executive education en programmamanagers binnen het programma c. MBA: Executive Master in Business Administration: een door de NVAO geaccrediteerde womaster (crohonr: 75075) bestaande uit een reeks kernopgaven en proeven van bekwaamheid met een omvang van tenminste 71 ECTS d. Bekwaamheid: voor de uitoefening van een beroep benodigde samenhang van kennis, vaardigheden, inzicht, houding, persoonlijke eigenschappen en ervaringen e. Kernopgave: het instrument dat de deelnemer in de gelegenheid stelt de door hem verworven bekwaamheden gerelateerd aan een bedrijfskundige of management module te demonstreren. f. Proeve van bekwaamheid: het instrument dat de deelnemer in de gelegenheid stelt de door hem verworven bekwaamheden in hun onderlinge samenhang te demonstreren g. Deelnemer: iemand die zich wil inschrijven of is ingeschreven bij TSM voor het volgen van het MBA programma. h. Directeur TSM: bestuurder TSM zijnde het instellingsbestuur, eindverantwoordelijk voor het MBA. i. Management Team: verantwoordelijk voor organisatorische uitvoering en bewaking van de organisatorische kwaliteit van het programma. j. Programmamanager: functionaris belast met de ontwikkeling en uitvoering van (delen van) het MBA programma. k. Decanaat: verantwoordelijk binnen TSM voor de inhoudelijke ontwikkeling, uitvoering en inhoudelijke kwaliteitsbewaking van het programma. l. Coach: degene die namens TSM het gehele of een deel van het leerproces van een deelnemer bewaakt. m. Fase: MBA programma is opgebouwd uit twee fasen, fase 1 en fase 2. n. Examen: kernopgaven en proeven van bekwaamheden (toetsing bekwaamheden) o. ECTS: European Credit Transfer System, de rekeneenheid die de hoeveelheid studiebelastingsuren van een kernopgave uitdrukt en waarmee het behalen van een kernopgave of proeve van bekwaamheid wordt gewaardeerd, 28 klokuren. p. OER: deze Onderwijs- en examenregeling q. Dag: kalenderdag r. Pass/ Fail: het resultaat dat aangeeft dat een kernopgave of proeve van bekwaamheid respectievelijk is behaald of niet is behaald s. Portfolio: het persoonlijke dossier van een deelnemer met bewijzen van bekwaamheid (de leer- en ervaringsresultaten) en de verslagen of beoordelingen van de studievoortgang (de leerprocessen) t. Overmacht: elke omstandigheid gelegen buiten de invloedssfeer van een deelnemer, waarmee hij in redelijkheid geen rekening behoefde te houden Artikel 2 Reikwijdte 1. Deze regeling is van toepassing op alle deelnemers die zijn ingeschreven voor de MBA zoals verzorgd door TSM, ongeacht de startdatum van de studie. 2. Voor onderdelen van het curriculum gevolgd aan buitenlandse instellingen kunnen andere regels gelden dan die zijn vastgelegd in deze OER. TSM Business School Onderwijs- en Examenreglement (OER) EMBA (versie 1 januari 2012) 2

3 HOOFDSTUK 2: UITGANGSPUNTEN Artikel 3 Leerfilosofie 1. TSM streeft naar het ontwikkelen van bekwaamheden tot op hoog niveau op gebied van leiderschap, innovatie en ondernemerschap. Om deze ontwikkeling te bevorderen en te stimuleren biedt TSM een dynamische leeromgeving waarbinnen eigen verantwoordelijkheid, samenwerking, openheid, doelgerichtheid, duurzaamheid en humor centraal staan. TSM voelt een sterke verantwoordelijkheid voor de educatie van een nieuwe generatie leiders die bijdragen aan een betere wereld. Juist vanwege dit laatste benadrukt TSM de persoonlijke ontwikkeling en het persoonlijk leiderschap van deelnemers en biedt TSM een eerlijk, respectvol en oprecht partnerschap aan in dit leerproces. 2. In het licht van onze opleidingsvisie werkt TSM met de deelnemers in de programma s aan een leeromgeving die uitnodigt om de gewenste bekwaamheden te verwerven en aan te tonen (bijvoorbeeld d.m.v. kernopgaven, proeven van bekwaamheid, ontwikkelassessments, een portfolio van elders verworven bekwaamheden en een intakegesprek). 3. De deelnemer aan een TSM-programma is medeverantwoordelijk voor de eigen leerprocessen. TSM faciliteert in deze en biedt de randvoorwaarden waarbinnen de deelnemer zich kan ontwikkelen. 4. Binnen het programma zijn de eindtermen en leerdoelen vertaald in termen van bekwaamheden. De deelnemer en TSM zijn samen verantwoordelijk voor het verwerven van deze bekwaamheden. Bij een succesvolle afronding van het programma verstrekt TSM naast een certificaat of diploma, een overzicht van de verworven bekwaamheden die in het betreffende programma centraal staan. HOOFDSTUK 3: OPLEIDINGSINFORMATIE Artikel 4 Toelating 1. Algemene richtlijnen voor toelating tot de eerste en de tweede fase zijn: De deelnemer heeft een vooropleiding op minimaal wo-bachelor-niveau of anderszins vergelijkbaar kennisniveau (bijvoorbeeld verkregen door werk- of beroepservaring) De deelnemer heeft minimaal vijf jaar praktische beroepservaring 2. Deelnemers moeten om voor toelating tot de eerste of tweede fase in aanmerking te komen ook aan de aanvullende criteria voldoen: motivatie van de deelnemer voor het programma toepasbaarheid van de opleiding in de beroepspraktijk verwachte praktijkinbreng van de deelnemer tijdens het programma medewerking werkgever ervaring met internationale aspecten 3. Deelnemers die toegelaten willen worden tot fase 2 moeten, behalve aan de eisen die gesteld zijn in het tweede van dit artikel, ook voldoen aan de eis dat de eerste fase van de MBA met goed gevolg voltooid is. 4. Voorafgaande aan elke fase van het programma vindt een afstemming plaats van de leerwensen van de deelnemer op de leermogelijkheden die het programma biedt. Door middel van een intake gecombineerd met een ontwikkelassessment bepalen deelnemer en programmamanager samen of de opleiding aansluit bij de leerwensen, het niveau, de al verworven bekwaamheden en de werkervaring van de deelnemer. 5. Op basis van het onderzoek naar gewenste en al gerealiseerde bekwaamheden tijdens de intake bespreekt de deelnemer met de programmamanager de mogelijke vrijstellingen dan wel nodige aanvullingen voor het programma. De afspraken hieromtrent maken onderdeel uit van de portfolio en worden vastgelegd in een leerconvenant tussen deelnemer en programmamanager. 6. Het besluit om een deelnemer toe te laten ligt in handen van de toelatingscommissie. Deze bestaat uit directeur TSM (voorzitter) en twee programmamanagers van TSM. TSM Business School Onderwijs- en Examenreglement (OER) EMBA (versie 1 januari 2012) 3

4 Artikel 5 Aanmelding en maximale duur studie 1. Het opleidingsmanagement bepaalt op welke datum een deelnemer kan instromen in het programma. 2. De deelnemers melden zich aan door middel van een inschrijvingsformulier. 3. De toegestane doorlooptijd van een fase van de MBA bedraagt maximaal het dubbele van de nominale doorlooptijd van de fase. 4. Bij voorzienbare, persoonlijk niet toerekenbare, studievertraging voor langere tijd, dat wil zeggen meer dan drie maanden, kan TSM de deelnemer tijdelijk uit schrijven zonder dat dit ten koste gaat van de toegestane doorlooptijd. Artikel 6 Structuur 1. Het MBA programma wordt in deeltijd aangeboden. 2. De kernopgaven voor de MBA worden door het opleidingsmanagement verdeeld over de vastgestelde tijdsduur, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met een evenredige studiebelasting. 3. Binnen het programma wordt gewerkt met jaarroosters. 4. Het curriculum bestaat uit zowel verplichte als keuze modules. Artikel 7 Taal De voertaal binnen het programma is Nederlands. Onderdelen die in het buitenland worden gevolgd worden in een andere taal aangeboden. Studiemateriaal zoals literatuur kan in een andere taal dan de Nederlandse aangeboden worden. Artikel 8 Programma 1. Het programma kent een beschreven curriculum. In het curriculum worden de volgende onderdelen beschreven: de visie, beoogde bekwaamheden, inhoud, modulen, didactische werkwijzen, toetsing en de toelatings- en beoordelingscriteria. De curriculumbeschrijving is voor de deelnemer beschikbaar in het document Curriculum MBA. 2. Voor elke module is aangegeven hoe de kernopgave (toets) wordt afgenomen, aan de hand waarvan de deelnemer kan aantonen dat hij of zij de bekwaamheden heeft ontwikkeld. 3. Binnen het programma vormt bedrijfskundige, academische en persoonlijke ontwikkeling de rode draad. De deelnemer formuleert in overleg met de programmamanager zijn bekwaamheidsdoelstellingen. 4. Het curriculum van het programma voltrekt zich niet alleen binnen de formele leeromgeving maar ook in de werkomgeving van de deelnemer. Artikel 9 Portfolio 1. De deelnemer verzamelt de relevante informatie in zijn portfolio, dat hij gebruikt voor de sturing van zijn eigen leerproces, dit portfolio bevat ten minste de resultaten van ontwikkelassesments, kernopgaven en proeven van bekwaamheid. 2. In de administratie van TSM wordt een kopie van het portfolio bijgehouden en bewaard. 3. Voor de programmamanager en de door de Academic Council aangewezen lid van de beoordelingscommissie vormt het portfolio de basis voor het bewaken en beoordelen van het algehele leerproces; zij hebben daartoe inzage in het portfolio van de deelnemer. Artikel 10 Participatie In het algemeen geldt dat aanwezigheid vanzelfsprekend is. In de onderwijsfilosofie van TSM vormt het leren van elkaar en met elkaar een belangrijke peiler onder de opleidingen. Aanwezige bekwaamheden bij de ene deelnemer worden binnen de leerprocessen gebruikt bij het verwerven van deze zelfde bekwaamheden door een andere deelnemer. Uitgangspunt vormt dat leren zowel individueel als collectief is. TSM Business School Onderwijs- en Examenreglement (OER) EMBA (versie 1 januari 2012) 4

5 Artikel 11 Begeleiding 1. De deelnemer is gedurende het programma verantwoordelijk voor het verwerven van de vastgestelde competenties; hij wordt daarbij begeleid en ondersteund door de docent en/of coach. 2. De programmamanager bewaakt de algehele studievoortgang van de deelnemer tijdens het programma. 3. Na toelating van de deelnemer stelt de programmamanager een begeleidingsteam voor de deelnemer samen, voor het persoonlijk, academisch en bedrijfskundig coachen van de deelnemer. Artikel 12 Academic Council (Examencommissie) 1. Er is ten behoeve van het MBA-programma een onafhankelijke Examencommissie, genaamd Academic Council. De leden worden benoemd door de directie van TSM voor een termijn van drie jaar. Herbenoeming is mogelijk. 2. De Examencommissie bestaat uit maximaal vijf vooraanstaande wetenschappers. Voor de samenstelling van de Academic Council wordt zonder stemrecht hieraan toegevoegd: de associate dean research & personal development en de associate dean executive education. Laatstgenoemde functionaris bereidt samen met de voorzitter van de Academic Council de vergadering voor. 3. De Academic Council vervult de haar door de wet toebedeelde taken als Examencommissie, te weten: a. borgen van de kwaliteit van de kernopgaven en proeven van bekwaamheid b. vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen het kader van de onderwijs- en examenregeling, om de uitslag van kernopgaven en proeven te beoordelen en vast te stellen (artikel 14) c. nemen van maatregelen indien een deelnemer onregelmatig handelt (artikel 19) d. vaststellen regels voor de uitvoering van de taken en bevoegdheden, zoals vermeld onder 3a, 3b en 3c. e. verlenen van vrijstelling (artikel 16) f. behandelen van een verzoek of klacht (artikel, 25, 26 en 27) g. verstrekken van een jaarlijks verslag aan directeur TSM 4. De Academic Council heeft naast haar wettelijke taken als Examencommissie de volgende taken in het kader van het MBA-programma:: a. Gevraagd en ongevraagd adviseren aan het opleidingsmanagement en directie over alle mogelijke onderwerpen het MBA-programma betreffend, b. Toezien op een goede ontwikkeling en uitvoering van het programma. 5. De Academic Council heeft desgevraagd toegang tot alle benodigde informatie beschikbaar binnen TSM. 6. De bijeenkomsten van de Academic Council zijn besloten. Gasten kunnen worden uitgenodigd. 7. De Academic Council komt tenminste tweemaal per jaar bijeen en voorts wanneer daartoe aanleiding is. 8. De zittingen van de Academic Council vinden plaats overeenkomstig de wettelijke bepalingen. HOOFDSTUK 4: EXAMINERING Artikel 13 Kernopgaven en proeven van bekwaamheid 1. TSM biedt de deelnemer kernopgaven en proeven van bekwaamheid aan waarmee deze de verworven bekwaamheden kan aantonen. 2. Het programma kent kernopgaven en proeven van bekwaamheid in de vorm van mondelinge- en schriftelijke toetsen, individuele of groepsopdrachten in de vorm van uitwerkingen van praktijkvraagstukken, literatuurstudies, en onderzoeksactiviteiten. TSM Business School Onderwijs- en Examenreglement (OER) EMBA (versie 1 januari 2012) 5

6 Artikel 14 Toezicht en advies kernopgaven en proeve van bekwaamheid 1. De Academic Council ziet toe op de kwaliteit van de toetsing en beoordeling door middel van kernopgaven en proeven van bekwaamheid en kan het opleidingsmanagement adviseren inzake de vorm en inhoud hiervan. 2. De Academic Council kan bepalen, dat aan een kernopgave of proeve van bekwaamheid mag worden deelgenomen, onder voorwaarde dat voor een kernopgave of proeve van bekwaamheid behorende bij een andere module een pass is behaald Artikel 15 Afnemen en organisatie van een kernopgave en proeve van bekwaamheid 1. De uitvoering van de kernopgaven en proeven van bekwaamheid vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het opleidingsmanagement. 2. Het opleidingsmanagement draagt zorg voor het organiseren van de kernopgaven of proeven van bekwaamheid die worden afgenomen. 3. Alleen deelnemers die zijn ingeschreven voor het programma mogen deelnemen aan de kernopgaven en proeven van bekwaamheid. 4. Indien een kernopgave of proeve van bekwaamheid uit meerdere onderdelen bestaat moeten al deze onderdelen binnen één jaar succesvol afgerond worden. 5. Bij de uitvoering van kernopgave of proeve van bekwaamheid mag de deelnemer gebruik maken van de hulpmiddelen die voor een adequate uitvoering noodzakelijk zijn. Deze hulpmiddelen worden genoemd in de curriculumbeschrijving. Artikel 16 Vrijstelling op grond van eerder verworven bekwaamheden 1. Van deelname aan een kernopgaaf wordt slechts vrijstelling verleend door de programmamanager in overleg met de docent en deelnemer op grond van eerder verworven gelijkwaardige bekwaamheden. 2. Vrijstelling van proeven van bekwaamheid worden niet verleend. Artikel 17 Aangepaste vorm kernopgave en proeve van bekwaamheid Ingeval van een (fysieke) handicap of een functiestoornis kan voor een kernopgave of een proeve van bekwaamheid een aanpassing worden toegestaan. Dit gebeurt in overleg tussen de programmamanager, docent/coach en de deelnemer. Artikel 18 Legitimatieplicht 1. Een deelnemer die deelneemt aan een kernopgave of proeve van bekwaamheid, dient zich voor aanvang bij de examinator te legitimeren met een op grond van de Wet op de Identificatieplicht erkend identiteitsbewijs. 2. Een deelnemer die niet voldoet aan de legitimatieplicht wordt door de examinator uitgesloten van deelname aan de kernopgave of proeve van bekwaamheid. Artikel 19 Onregelmatigheid 1. Onder onregelmatigheid wordt verstaan het handelen van een deelnemer dat erop is gericht het vormen van een juist oordeel omtrent de aanwezige bekwaamheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk te maken. Hieronder wordt verstaan: a. elke vorm van opzettelijk gebruik van niet uitdrukkelijk door de examinator toegestane hulpmiddelen tijdens kernopgaven en proeven van bekwaamheid. b. elke vorm van assistentie waarvan de deelnemer wist of had kunnen weten dat het niet toegestaan was. Hiertoe behoren in elk geval I. Afkijken of gelegenheid geven tot afkijken, al dan niet met behulp van informatiedragers (zoals briefjes), overnemen van andermans werk, iemand anders opzettelijk laten overschrijven en contact hebben met andere deelnemers over de stof tijdens een kernopgave of proeve van bekwaamheid. II. Valsheid in geschrifte III. Manipulatie van onderzoeksdata. TSM Business School Onderwijs- en Examenreglement (OER) EMBA (versie 1 januari 2012) 6

7 c. Elke vorm van gedrag waarvan de examinator vooraf heeft aangegeven dat deze als frauduleus zou worden beschouwd. d. Plagiaat. Dat is: I. Letterlijk copieren van (passages van) het werk van iemand anders zonder aan te geven dat de woorden van iemand anders zijn en/of zonder de exacte bron van de tekst aan te geven. II. Parafrasering van (passages van) het werk van iemand anders zonder aan te geven dat de gedachtenlijn van iemand anders afkomstig is en/of zonder de exacte bron van de gedachtenlijn aan te geven. III. Copieren van de ideeën van iemand anders zonder aan te geven dat de ideeën aan iemand anders toebehoren. 2. Bij een onregelmatigheid als bedoeld in het eerste lid wordt de deelnemer van verdere deelname aan de kernopgave of proeve van bekwaamheid uitgesloten. Voor de betreffende opdracht wordt fail als resultaat vastgesteld. 3. Indien na het deelnemen aan een kernopgave of proeve van bekwaamheid blijkt dat er sprake is geweest van een onregelmatigheid en er geen uitsluiting heeft plaats gevonden, bepaalt het opleidingsmanagement, dat het resultaat alsnog ongeldig wordt verklaard, hetgeen alsdan leidt tot fail als resultaat. 4. Indien een deelnemer tweemaal of vaker betrokken is bij onregelmatigheden volgt verwijdering uit het programma. HOOFDSTUK 5: BEOORDELING KERNOPGAVEN EN PROEVEN VAN BEKWAAMHEID Artikel 20 Beoordeling 1. Kernopgaven en proeven van bekwaamheid worden beoordeeld door een of meer examinatoren. 2. Examinatoren worden aangewezen door de Academic Council en kunnen de docenten en coaches van het programma zijn. 3. Voor de proeven van bekwaamheid en het Master Portfolio is er een beoordelingscommissie. Deze bestaat uit docent/coach die betrokken is bij de te examineren werkstukken en een door de Academic Council aangewezen lid die geen relatie heeft tot de te examineren werkstukken. Hij/zij wordt voor een beperkte tijd aangewezen en bepaalt de waardering voor de toegewezen proeven en controleert het Master Portfolio op compleetheid. 4. Een examinator kan alleen examinator zijn van de specifiek toegewezen proeve. Artikel 21 Resultaatbepaling 1. De beoordeling van de proeve van bekwaamheid wordt uitgedrukt in een kwalificatie van pass of fail. 2. Om te slagen voor een kernopgave of proeve van bekwaamheid moet een pass zijn behaald. 3. Indien examinatoren gebruik maken van (een gewogen gemiddelde van deel-) cijfers geldt een pass wanneer het eindcijfer 5,5 of hoger is. 4. Het opleidingssecretariaat zorgt voor de registratie van het resultaat en de toegekende studiepunten (ECTS). 5. Na voltooiing van de correctiewerkzaamheden draagt de examinator het originele examenwerk aan de programmamanager respectievelijk de TSM-administratie over. 6. Het examenwerk inzake de proeven van bekwaamheid en portfolio worden op het opleidingssecretariaat tenminste zes jaar bewaard. Artikel 22 Bekendmaking resultaten 1. In het curriculum is aangegeven hoe, op welke wijze en wanneer de deelnemer kennis kan nemen van de door hem verworven bekwaamheden. 2. Het opleidingssecretariaat maakt het voor een kernopgave of proeve van bekwaamheid behaalde resultaat zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de deelnemer bekend, doch uiterlijk zes weken na deelname. 3. Als datum van het bekendmaken van het resultaat wordt de datum gehanteerd zoals die voorkomt op de verstrekte schriftelijke bekendmaking, tenzij anders is bepaald. TSM Business School Onderwijs- en Examenreglement (OER) EMBA (versie 1 januari 2012) 7

8 Artikel 23 Herkansing Een kernopgave waarvoor geen pass is behaald, mag ten hoogste tweemaal opnieuw worden afgelegd. Voor proeven van bekwaamheid zijn geen herkansingen mogelijk. Hieraan wordt gewerkt totdat de deelnemer heeft aangetoond over de bekwaamheden te beschikken. Artikel 24 Recht van inzage 1. Een deelnemer heeft het recht van inzage in het op de kernopgave of proeve van bekwaamheid betrekking hebbende werkstuk, alsmede het recht op een toelichting bij de beoordeling. 2. Een deelnemer die van het in lid 1 genoemde recht gebruik wenst te maken, moet hiertoe binnen tien dagen, nadat het resultaat aan hem is bekendgemaakt, een schriftelijk verzoek indienen bij de programmamanager. 3. De deelnemer wordt binnen drie weken na de aanvraag in de gelegenheid gesteld van het recht van inzage gebruik te maken. HOOFDSTUK 6: VERZOEKEN EN KLACHTEN Artikel 25 Verzoeken en klachten Een deelnemer die verzoeken of klachten heeft tegen of in het kader van de uitvoering van het programma, een vastgesteld resultaat van een kernopgave of proeve van bekwaamheid of tegen de vorm, de inhoud en de procedure met betrekking tot een kernopgave en proeve van bekwaamheid waaraan hij heeft deelgenomen, kan met redenen omkleed schriftelijk verzoek/beroep aantekenen bij de Academic Council. Artikel 26 Termijnen 1. De termijn waarbinnen een beroeps- of verzoekschrift moet zijn ingediend bedraagt veertig dagen, te rekenen vanaf de dag waarop het resultaat is bekendgemaakt. 2. Ten aanzien van de termijn is van toepassing dat het beroepsschrift bij verzending per post tijdig is ingediend, indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd. Artikel 27 Beroepsprocedure 1. De Academic Council stelt een onderzoek in en stelt de deelnemer, zo nodig, in de gelegenheid het verzoek/beroep toe te lichten, alvorens te beslissen. 2. De Academic Council beslist binnen vier weken na ontvangst van het beroeps- of verzoekschrift, tenzij zij deze termijn heeft verlengd met een periode van ten hoogste twee maal vier weken. De deelnemer wordt van deze verlenging schriftelijk in kennis gesteld. 3. Indien de Academic Council het verzoek/beroep gegrond acht geeft zij aan hoe gehandeld moet worden om het door haar gewenste resultaat te bereiken. 4. De beslissing van de Academic Council wordt bekendgemaakt aan de deelnemer en het opleidingsmanagement. HOOFDSTUK 7: KWALIFICATIE Artikel 28 Kwalificatiebewijzen 1. Voor elke kernopgave en proeve van bekwaamheid die met een pass als resultaat is afgelegd, ontvangt de deelnemer een bewijs met het bijbehorend aantal studiepunten (ECTS). 2. Indien tijdens de eerste fase alle proeven van bekwaamheid met een pass zijn afgerond en de deelnemer minimaal 30 ECTS heeft behaald, wordt een certificaat uitgereikt. 3. Indien tijdens de tweede fase alle proeven van bekwaamheid met een pass zijn afgerond en de deelnemer minimaal 41 ECTS heeft behaald, wordt het diploma Master in Business Administration uitgereikt. 4. Vrijstellingen tellen niet mee bij het bepalen van het aantal behaalde ECTS. TSM Business School Onderwijs- en Examenreglement (OER) EMBA (versie 1 januari 2012) 8

9 Artikel 29 Verstrekking 1. Het door de Academic Council benoemde lid van de beoordelingscommissie draagt de deelnemer voor tot diplomering bij de Directie van TSM en de Academic Council. Deze gaan vervolgens over tot formele toekenning van het getuigschrift of het diploma indien aan alle eisen is voldaan. 2. Zowel een getuigschrift (ter afronding van fase 1) als een diploma (voor de gehele studie) wordt verstrekt door de directeur TSM. Een certificaat en diploma worden voorzien van een handtekening van: a. de voorzitter van de Academic Council b. de associate Dean Executive Education c. de directeur TSM d. de houder van het certificaat of diploma. 3. Tijdens een diploma-uitreiking ontvangt de deelnemer het certificaat of het diploma en een schriftelijk bewijs van de door hem/haar verworven bekwaamheden. Artikel 30 Geldigheidsduur Een certificaat en een diploma en het schriftelijk bewijs van de door hem/haar verworven bekwaamheden hebben een onbeperkte geldigheidsduur, behoudens het bepaalde in artikel 31. Artikel 31 Ongeldig verklaring kwalificatiebewijs 1. Indien blijkt dat een kwalificatiebewijs ten onrechte is afgegeven verklaart de Academic Council dit ongeldig. Alvorens tot ongeldig verklaring over te gaan hoort deze degene aan wie het kwalificatiebewijs is afgegeven. 2. Indien de ongeldig verklaring betrekking heeft op een kwalificatiebewijs op grond waarvan een certificaat of diploma is afgegeven, wordt ook dit certificaat of diploma ongeldig verklaard. 3. Degene wiens kwalificatiebewijs ongeldig wordt verklaard, kan binnen een termijn van 40 dagen na de ongeldig verklaring beroep aantekenen bij de Academic Council, die dit beroep onderzoekt en beslist of de ongeldig verklaring in stand kan blijven. 4. De beslissing ten aanzien van het ingestelde beroep dient binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift schriftelijk aan de deelnemer bekend gemaakt te worden. Deze termijn kan verlengd worden met een periode van ten hoogste twee maal vier weken. De deelnemer wordt van deze verlenging schriftelijk in kennis gesteld. 5. Het opleidingsmanagement voorziet voor zover nodig in de uitvoering met inachtneming van de beslissing van de Academic Council. HOOFDSTUK 8: OVERIGE BEPALINGEN Artikel 32 Onvoorziene omstandigheden Bij onvoorziene niet geregelde omstandigheden beslist de associate dean executive education. Artikel 33 Vaststelling en uitvoering 1. Deze OER is vastgesteld door de Academic Council, na overleg met de directie en het opleidingsmanagement. 2. Het opleidingsmanagement draagt zorg voor een regelmatige evaluatie van deze OER en doet zo nodig voorstellen voor verandering. 3. Deze OER wordt via het intranet van TSM, ter beschikking gesteld aan de deelnemer. Artikel 34 Inwerkingtreding De regeling treedt in werking op 1 januari TSM Business School Onderwijs- en Examenreglement (OER) EMBA (versie 1 januari 2012) 9

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS ROC A12 (Onderdeel van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden) 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

Datum inwerkingtreding: 14 november 2017 (hiermee vervallen alle voorgaande versies van dit reglement)

Datum inwerkingtreding: 14 november 2017 (hiermee vervallen alle voorgaande versies van dit reglement) REGLEMENT voor het afnemen van het examen BEVOEGDHEIDSVERLENGING KEURMEESTER CARAVAN EN CAMPER zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Bevoegdheidsverlenging Keurmeester Caravan en Camper. Goedgekeurd

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen.

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen. Model Regels en Richtlijnen examencommissie (2015-2016) Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie 4. Taken van de examencommissie 5. Werkwijze van de examencommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Bladzijde 1 van 7 A. Begripsbepalingenn Bestuur Commissie van Beroep Diploma Examen Examencommissie Examenlocatie Examenonderdeel Examenreglement Examenleider Kandidaat

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM 1. HET REGLEMENT 1.1. Dit examenreglement geldt voor alle cursussen die onder auspiciën van het NDC worden gegeven. 1.2. Dit reglement wordt vastgesteld,

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV 23 april 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG.

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG. REGLEMENT voor het afnemen van het examen SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ONDERSTEL CARAVAN EN AANHANGWAGENS SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ELEKTRO CARAVAN SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD OPBOUW CARAVAN

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015 De bepalingen uit dit reglement zijn van toepassing op examens van het Praktijk Centrum Bomen. Het examenreglement is beschikbaar via de website www.pcbomen.nl. Voor examens die ten behoeven van derden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement eindtermgerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie REGELING met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie IBKI Nieuwegein, Juni 2016. INHOUD Hoofdstuk I Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende:

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) de opleiding: de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen; b) de examencommissie: de examencommissie

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn

Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn Inhoudsopgave reglement Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn Art. 1. Algemeen Art. 2. Doel Art. 3. Begrippen Art. 4. Totstandkoming en wijziging Art. 5. Publicatie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Nadere regels Examencommissie HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013

Nadere regels Examencommissie HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013 Nadere regels Examencommissie HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities FENEX : FENEX (Nederlandse

Nadere informatie

REGLEMENT ALGEMENE DEEL TRAINER SCHOLING EDUCATIEVE MAATREGEL. voor het afnemen van het examen

REGLEMENT ALGEMENE DEEL TRAINER SCHOLING EDUCATIEVE MAATREGEL. voor het afnemen van het examen REGLEMENT ALGEMENE DEEL voor het afnemen van het examen TRAINER SCHOLING EDUCATIEVE MAATREGEL ingevolge artikel 2 van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (Stb. 1993, 418) voor het verkrijgen van een

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Colofon Examenreglement Vastgesteld door de Examencommissie op : 5 september 2016 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 21 december 2016 Instemming Ondernemingsraad op : 20 december

Nadere informatie

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv 9000.17/ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv INHOUDSOPGAVE Inleiding Werkingsgebied 3 4 Toezicht 4 Examinering 4 Procedure examinering 6 Beoordeling 7 Uitslag 9 Behandeling van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW)

Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) In het examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de toetsen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland De Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland geeft regels voor de uitvoering van het toelatingsonderzoek op grond waarvan personen die niet in het bezit zijn

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Examenreglement. Inservice. Opleiding. Radiologisch. Laborant

Examenreglement. Inservice. Opleiding. Radiologisch. Laborant Examenreglement Inservice Opleiding Radiologisch Laborant Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Wettelijk kader 5 Artikel 2 Algemene bepalingen 5 Artikel 3 Het examen 6 Artikel 4

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder NIVE Opleidingen: HOFAM: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator:

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Toetsingscommissie Hoofdstuk 2 Regeling van de PvB s Hoofdstuk 3 De organisatie van de PvB s Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Richtlijnen voor de samenstelling van de PvB s

Nadere informatie

EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP

EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP 2016 Kaber Groep 1 INHOUDSOPGAVE 1. Definities 2. Studentendossier 3. Onderdelen tentamens 4. Algemene indeling toets, evaluatie en ontwikkelingsmomenten 5. Tentamen

Nadere informatie

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam Fraudereglement van de Hogeschool van Amsterdam 2011 1 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Reikwijdte...3 Artikel 3 Fraude...3 Artikel 4 Plagiaat...4 Artikel 5 Ernstige fraude...4 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT. Voor het afnemen van EXAMEN BEVOEGDHEIDSVERLENGING LPG-TECHNICUS

REGLEMENT. Voor het afnemen van EXAMEN BEVOEGDHEIDSVERLENGING LPG-TECHNICUS REGLEMENT Voor het afnemen van EXAMEN Goedgekeurd door de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer (RDW) bij brief d.d. 17 december 2013 kenmerk: JBZ 2013 / 11931 datum inwerkingtreding: 01 januari

Nadere informatie

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Stichting ATEX Bestuur van Stichting ATEX. b. Opleidingsinstituut Het bedrijf of organisatie

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHIKTHEIDSTEST WRM. voor het afnemen van de

REGLEMENT GESCHIKTHEIDSTEST WRM. voor het afnemen van de REGLEMENT voor het afnemen van de GESCHIKTHEIDSTEST WRM ter beoordeling van het opleidingsniveau indien men niet voldoet aan de opleidingseisen uit art. 14 van het 'Algemene deel reglement voor het afnemen

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden www.lis-mbo.nl Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 1 Onderwijs-

Nadere informatie

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Artikelen reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Artikel 1. Begripsomschrijving In dit besluit wordt verstaan onder: 1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2.

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Pagina 1 van 8 ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Algemeen reglement van toezicht en examens voor de niveaus 1 en 2. Lasprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063 BMBE-lassen (111)

Nadere informatie

Examenreglement KGH Douaneopleidingen

Examenreglement KGH Douaneopleidingen KGH Douaneopleidingen Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Examencommissie Examen Herexamen Examendatum Een commissie bestaande uit leden afkomstig van de Douane en uit het bedrijfsleven.

Nadere informatie

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Het examenreglement VASTSTELLING EN BEKENDMAKING Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Namens de NBV, De voorzitter. Bijlage Regeling Bijenteeltonderwijs. Het examenreglement

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Inhoud 1 ALGEMEEN: BASIS OM VRIJSTELLINGEN TE VERLENEN... 3 2 PROCEDURE VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVK... 3 2.1 Procedure aanvraag vrijstelling o.b.v. EVK...

Nadere informatie

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Dit examenreglement VAVO van Rijn IJssel is een onderdeel van het programma van toetsing en afsluiting (PTA) binnen het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

Nadere informatie

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit U2014/4782/MLS Vastgesteld d.d. 1 september 2014 door de Commissie voor de examens van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (CenR).

Nadere informatie

DNHS Kwaliteitshandboek

DNHS Kwaliteitshandboek DNHS Kwaliteitshandboek Versie 1 oktober 2015 Het DNHS kwaliteitshandboek Kwaliteit bieden en leveren aan de deelnemers van de DNHS programma s, staat centraal in alles wat we doen. Of dat nu over een

Nadere informatie

In aanvulling op de begripsomschrijvingen van de Algemene voorwaarden Inholland Academy wordt in deze regeling verstaan onder:

In aanvulling op de begripsomschrijvingen van de Algemene voorwaarden Inholland Academy wordt in deze regeling verstaan onder: Algemene examenbepalingen Inholland Academy A. ALGEMEEN Artikel 1 Reikwijdte 1.1 Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van opleidingen en onderwijsactiviteiten van Inholland Academy

Nadere informatie

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding.

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding. HET EXAMENREGLEMENT In dit stuk worden de regelingen rond het examen beschreven. Een examen is een onderzoek naar de kennis, inzicht, vaardigheden en houding die een kandidaat zich bij voltooiing van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

Examenreglement MOA Field Force Trainer.

Examenreglement MOA Field Force Trainer. Het examenreglement Examenreglement MOA Field Force Trainer. 1 Het digitale examen wordt afgenomen door MOA. De MOA FFT Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor dit self- completion MOA examen.

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie