BIJLAGE 1: Verantwoording van de BBA standaard in het Hoger Hotelonderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE 1: Verantwoording van de BBA standaard in het Hoger Hotelonderwijs"

Transcriptie

1 BIJLAGE 1: Verantwoording van de BBA standaard in het Hoger Hotelonderwijs 1.1 De Standaard Bachelor of Business Administration In deze paragraaf is de integrale tekst opgenomen van de actuele BBA-standaard, zoals die is vastgesteld in Visitekaartje BBA-er Ik ben pas afgestudeerd aan een BBA-opleiding van een Nederlandse hogeschool. Ik heb de graad Bachelor of Business Administration. Ik ben dus een BBA-er. Daar ben ik trots op. Net zoals andere BBA-ers werk ik bedrijfsmatig, klant- en oplossingsgericht. Verder ben ik onderzoekend, innovatief en ondernemend. You too? Voor mij begint overmorgen altijd al vandaag. Zowel in de private als in de publieke sector voel ik me thuis. Thuis houdt niet op bij de Nederlandse grens. Ik laat me de kaas niet van het brood eten. Ja, de rol van sparringpartner in een organisatie past me goed. Samenwerken is deel van mijn professionele instelling, ethisch handelen eveneens. Mijn professie hangt samen met welke opleiding ik precies heb gevolgd. Immers de ene BBA-er is de andere niet. Internationale herkenbaarheid De arbeidsmarkt waarvoor hogescholen opleiden mondialiseert in hoog tempo. Daardoor gaan niet alleen steeds meer afgestudeerden buiten Nederland werken maar krijgen ook zij die binnen Nederland werken meer en meer te maken met buitenlandse markten en (Europese) wet- en regelgeving. Internationale herkenbaarheid van het opleidingsdiploma en van de opleidingsgraad is een must. Hebben werknemers herkenbare opleidingsgraden dan versterkt dat de internationale positie van een Nederlands bedrijf of instelling. Dit alles geldt zeker voor de afgestudeerden van de economische opleidingen van hogescholen. Het is daarom dat de in de HBO-raad verenigde hogescholen hebben besloten voor het merendeel van die opleidingen de internationaal goed herkenbare en erkende graad Bachelor of Business Administration (BBA) af te geven. Basiskenmerken en competenties Tevens is een besluit genomen over de vier basiskenmerken van de BBA-graad dus over een aantal

2 basiscompetenties van de afgestudeerden van de opleidingen die die graad afgeven. Daarmee is deze zogenoemde algemene BBA-standaard op hoofdlijnen richtinggevend voor de afzonderlijke landelijke opleidingsprofielen en daarmee voor de opleidingsprogramma s van de betrokken hogescholen. Elke opleiding stelt, na overleg met het werkveld, het eigen landelijk opleidingsprofiel op en draagt zorg voor de actualisering ervan. De HBO-raad stelt het profiel vast. Voor de concrete uitwerking en toespitsing van de BBA-standaard door een specifieke BBA-opleiding wordt verwezen naar de afzonderlijke landelijke opleidingsprofielen1. Tevens is besloten de BBA-standaard periodiek te herijken en jaarlijks te agenderen. Op het diploma van een afgestudeerde staat vermeld: de naam van de hogeschool, de naam van de gevolgde opleiding en de naam van de verstrekte graad (BBA). In het diploma-supplement staat precies aangegeven welke onderwijsonderdelen, en op welk niveau, hij of zij heeft gevolgd. Bij de accreditatie van een BBA-opleiding van een hogeschool, door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), wordt onder meer bezien of die opleiding terecht de BBA-graad afgeeft dus of de vlag de lading dekt. BBA-standaard De afgesproken BBA-standaard is een uitwerking van de door de hogescholen gezamenlijk geformuleerde standaard voor ál hun bachelor-opleidingen3. Die HBO-standaard houdt in dat een opleiding er zorg voor dient te dragen dat - gevat in een zowel nationale als internationale context - studenten: - een gedegen theoretische basis verkrijgen; - het onderzoekend vermogen verwerven dat hen in staat stelt om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van het beroep; - over voldoende professioneel vakmanschap beschikken; - de beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie ontwikkelen die past bij een verantwoordelijke professional. Gedegen theoretische basis Een pas afgestudeerde BBA-er heeft een theoretische basiskennis op een aantal kernvakgebieden die van belang zijn voor de (internationale) bedrijfsvoering en voor het vormgeven en innoveren van processen in zowel de private als in de publieke sector. Op welk niveau een specifieke BBA-opleiding zélf een kernvakgebied aanbiedt en toespitst, hangt samen met het daaraan in het werkveld van die

3 opleiding toegekende belang. Die kernvakgebieden zijn4: accounting; business law and ethics; economics; finance; management information systems; marketing; organizational behavior; quantitative techniques; strategic management; operations management. Onderzoekend vermogen Een pas afgestudeerde BBA-er heeft het onderzoekend vermogen om langs de weg van reflectie en evidence based practice tot (te commercialiseren) innovatie van producten, diensten en processen in zowel de private als de publieke sector te komen. Daartoe heeft de BBA-er in de opleiding kennis en ervaring opgedaan met methoden en technieken van (praktijkgericht) onderzoek. Ook kan een BBA-er daarop reflecteren. Hij of zij heeft in de afstudeerfase van de opleiding bewezen dit onderzoekend vermogen in een concrete beroeps/praktijk-situatie te kunnen uitoefenen. Professioneel vakmanschap Een pas afgestudeerde BBA-er heeft zich ontwikkeld tot een professionele vakman of vrouw. Hij of zij: is innovatief en ondernemend; bezit goede adviesvaardigheden; beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden; houdt rekening met (internationale) cultuurverschillen; is gericht op (multidisciplinaire) samenwerking; fungeert als sparringpartner zowel binnen als buiten de eigen werkorganisatie; ontwikkelt voortdurend de eigen professionaliteit (persoonlijk leiderschap) en draagt bij aan de ontwikkeling van zijn of haar professie in de breedte.

4 Verantwoord handelen Een pas afgestudeerde BBA-er is zich bewust van de maatschappelijke context van zijn gedurende de opleiding opgedane kennis en vaardigheden. Hij of zij weet dat ethisch handelen onderdeel van zijn of haar professioneel vakmanschap is en moet zijn. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, bedrijfsethiek en duurzaamheid zijn onderwerpen van debat in de opleiding. 1 Landelijke opleidingsprofielen zijn opgenomen in de informatiebank opleidingsprofielen op de website van de HBO-raad: nl. 2 Zie 3 In zie 4 Aangesloten is bij de core topics van het BBA-programma zoals omschreven in het internationale BBA-lemma van Wikipedia (februari 2011). [einde citaat] 1.2 Integratie van de BBA-standaarden in de BBA-competenties van het Hoger Hotelonderwijs Zoals aangegeven in de verantwoording van de opzet van de competentiebeschrijvingen, vormen de competenties 2 t/m 7 binnen het profiel Hoger Hotelonderwijs de gemeenschappelijke basis voor de opleidingen hoger beroepsonderwijs in het economisch domein die de BBA-graad verlenen. Met onderstaand schema is inzichtelijk gemaakt hoe de vier onderdelen van de BBA standaard geintegreerd zijn in de competenties. Te zien is dat de kwaliteiten onderzoekend vermogen, professioneel vakmanschap en verantwoord handelen in alle competenties voor komen. Dit reflecteert de zienswijze van de gezamenlijke opleidingen HHO dat deze kwaliteiten ten grondslag liggen aan het succesvol kunnen opereren in een transparante en dynamische internationale werkomgeving.

5 BBA: theoretische basis Niveau Competentie 2 Visie op veranderingen en trends in de externe Competentie 3 Analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidsdoelstellingen Competentie 4 Toepassen van HRM in het licht van de strategie van Competentie 5 Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs-en Competentie 6 Analyseren van de financiele en juridische aspecten, Competentie 7 Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens en alternatieven en voorbereiden van besluitvorming de organisatie organisatieprocesssen interne processen en de bedrijfs- en organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken Accounting 2 Business law 1 and ethics Economics 2 Finance 2 Management 2 information systems Marketing 3 Organizational 3 behaviour Quantitative 1 techniques Strategic 3 management Operations management 3

6 Onderzoekend vermogen Professioneel vakmanschap Verantwoord handelen

7 1.3 Begripsomschrijving gedegen theoretische basis Accounting De hotelmanagement professional heeft inzicht in de basisprincipes van financial accounting en kan de financiele situatie van een hotel beoordelen (niveau 2). Trefwoorden in dit verband zijn: accounting principes (o.a. matching), basisprincipes boekhouden, financiele feiten; resultatenrekening; balans, financiele overzichten: winsten verliesrekening, in-en uitgaande kasstromen, financiële (bedrijfs)ratio s (liquiditeit, solvabiliteit; winstgevendheid). Basisprincipes gebruikt bij en interpretatie van gepubliceerde jaarverslagen, o.a. waarderingsregels) De hotelmanagement professional heeft inzicht in management accounting. Hij/zij kan operationele en tactische bedrijfsprocessen plannen en beheersen (niveau 3): Trefwoorden in dit kader zijn: kosten/opbrengsten versus in- en uitgaande kasstromen, kasstroomoverzichten, operationele en activiteit ratio s, benchmarking, begroten incl. voorspellen, budgetteren en verschillenanalyses. De hotelmanagement professional kan beslissingsondersteunende calculaties maken (niveau 2): Trefwoorden in dit kader zijn: kostensoorten; break-even analyses, (differentiële) beslissingscalculaties, investeringsbeslissingen Business law and ethics De hotelmanagement professional is zich bewust van relevante wet en regelgeving en heeft voldoende kennis om te handelen conform lokale wetgeving. (niveau 1) Trefwoorden in dit kader zijn: ondernemersrecht (ondernemingsvormen), overeenkomstenrecht (contractrecht, koopovereenkomst, huurrecht, eigendomsrecht), arbeidsrecht, europese wet-en regelgeving t.a.v. aansprakelijkheid, vergunningen, mededinging. De hotelmanagement professional kan bedrijfsethische principes richting

8 en grenzen laten geven aan zijn eigen denken en handelen en aan bedrijfseconomisch handelen. (niveau 2) Trefwoorden in dit kader zijn: ethische sensitiviteit (bewustzijn van relevante kernwaarden en de eventuele botsing daartussen), maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef (MVO, people-planet-profit, ketenverantwoordelijkheid, transparantie, communicatie), ethische reflectie en ethisch handelen (kritisch naar eigen handelen kijken, afweging maken m.b.t. eigen belang en belangen van stakeholders, hospitality als kernwaarde) Economics De hotelmanagement professional kan zijn beslissingen relateren aan een analyse van de relevante economische factoren voor zijn organisatie (niveau 2): Trefwoorden in dit kader zijn: macro-en meso-economische omgeving en kringloop (marktstructuur, welvaart/welzijn, toegevoegde waarde, conjunctuur, in/deflatie, werkgelegenheid, gezins-en productiehuishouding), de internationale economische omgeving (globalisering, verschuiving van economische orde, vrijhandel vs. protectionisme, valutarisico en internationale samenwerking (UN; EU; Wereldbank; ) Finance De hotel management professional is ingeleid in de financiering van zijn onderneming (niveau 2): Trefwoorden in dit kader zijn: financieringsplan (eigen en vreemd vermogen; met eigen cash flow) en werkkapitaalmanagement (cash -, voorraad en debiteurenmanagement en korte-termijnfinanciering) Management information systems\ De hotelmanagement professional kent de informatiebehoefte van operationeel, tactisch en strategisch management en heeft inzicht in hoe deze informatie uit interne en externe bronnen/systemen verkregen kan worden (niveau 2) Trefwoorden in dit kader zijn: procesmanagement,

9 kwaliteitsmanagementmodellen, ICM, managementrapportage, dataanalyse, benchmarking, kengetallen, kritieke succesfactoren, prestatie-indicatoren. Marketing De hotel management professional kan marketingbeleid voorbereiden en uitvoeren (niveau 3). Trefwoorden in dit kader zijn: marketingstrategie, brand management, digitale media, social media, consumentengedrag, gastbeleving, hospitality marketing, revenue management, sales, externe communicatie, innovatie, maktonderzoek, concept design, imagineering, distributiekanalen, psychologie, segmentatietechnieken, interne marketing Organizational behavior De hotelmanagement professional kan organisaties analyseren en verbeteren. (niveau 3) Trefwoorden in dit kader zijn: organisatiegedrag, leiderschap, intercultureel management, organisatie psychologie, HRM, management van diversiteit, project management, verandermanagement, organisatieontwikkeling, organisatiecultuur, organisatiestructuur, interne communicatie Quantitative techniques De hotelmanagement professional is ingeleid in een aantal wiskundige beslissingsondersteunende technieken (niveau deels 1, deels 2 ): Trefwoorden in dit kader zijn: beschrijvende statistiek (frequentieverdelingen; diagrammen, gemiddelden, centrum maten; spreidingsmaten) ; financiele rekenkunde ( samengestelde interest; tijdswaarde van geld, eindwaarde, contante waarde); revenue management; vraagvoorspelling, kansberekenen Strategic management De hotelmanagement professional kan strategisch beleid voorbereiden en uitvoeren. (niveau 3) Trefwoorden in dit kader zijn: missie, visie, doelen en strategie (MVDS), verdienmodellen, PDCA, omgevingsanalyse (macromeso-trends en ontwikkelingen), relatie & netwerk management,

10 strategisch hospitality management, MVO. Integraal kwaliteitsmanagement, verandermanagement, innovatie, communicatiemanagement Operations management De hotelmanagement professional kan operations management voorbereiden en uitvoeren. (niveau 3) Trefwoorden in dit kader zijn: Inkoop, F&B, Rooms Division, Technologie, Housekeeping, Security, Interior design, Event management, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Kwaliteitsmanagement, FO management, Project management, Safety & security management, planning & control

11 1.4 Niveau-omschrijving Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 De student voert een beroepsproduct uit: De student voert op basis van een analyse een beroepsproduct uit: De student voert mede op basis van analyse en beoordeling een beroepsproduct uit en geeft daarover advies onder begeleiding in een niet-complexe situatie met een gering aantal variabelen op basis van aangeleverde gegevens waarbij sprake is van een standaard-aanpak waarbij basiskennis en vaardigheden worden gebruikt waarbij verantwoording voor eigen takenpakket wordt afgelegd in een bepaalde context onder indirecte begeleiding in een meer complexe situatie met meer variabelen waarbij sprake is van een standaard-aanpak, met de mogelijkheid van een creatieve oplossing waarbij uitgebreide kennis en vaardigheden worden gebruikt waarbij resultaatgericht gewerkt wordt en keuzes worden gemaakt en verantwoord over trajecten in diverse contexten zelfstandig in complexe situaties met veel variabelen waarbij nieuwe procedures of een nieuw plan van aanpak worden ontwikkeld, waarbij creativiteit wordt gebruikt op basis van specialistische kennis en vaardigheden waarbij zelfstandig nieuwe kennis en vaardigheden worden verworven waarbij op diverse niveaus keuzes en oplossingen worden verantwoord vanuit een overstijgende kijk op problemen

12 1.5 De Dublin-descriptoren in relatie tot de BBA-competenties binnen het Hoger Hotelonderwijs Alle Europese bachelor-opleidingen dienen te kunnen verantwoorden hoe zij voldoen aan de zogenoemde Dublin-descriptoren. Deze zijn vertaald en herleid zijn naar HBO-kernkwalificaties, als volgt:

13 Dublin descriptoren bachelor Bachelor s degrees are awarded to students who: Knowledge and understanding Have demonstrated knowledge and understanding in a field of study that builds upon and supersedes their general secondary education, and is typically at a level that, whilst supported by advanced textbooks, includes some aspects that will be informed by knowledge of the forefront of their field of study. Applying knowledge and understanding Can apply their knowledge and understanding in a manner that indicates a professional approach to their work or vocation, and have competences typically demonstrated through devising and sustaining arguments and solving problems within their field of study Making judgements Have the ability to gather and interpret relevant data (usually within their field of study) to inform judgements that include reflection on relevant social, scientific or ethical issues Communication Can communicate information, ideas, problems and solutions to both specialist and non-specialist audiences learning skills: have developed those learning skills that are necessary for them to continue to undertake further study with a high degree of autonomy Vertaling naar omschrijving generieke kwalificaties hbo-bachelor Brede, multidisciplinaire basis: De afgestudeerde is toegerust met actuele en multidisciplinaire kennis, inzichten, houdingen en vaardigheden teneinde de taken van een beginnend beroepsbeoefenaar zelfstandig te kunnen uitvoeren Probleemgericht werken De afgestudeerde kan relevante (wetenschappelijke) kennis, inzichten, houdingen en vaardigheden toepassen bij het definiëren, analyseren en oplossen van complexe problemen in de beroepspraktijk Generieke kernkwalificaties hbobachelor Brede professionalisering Multidisciplinaire integratie Probleemgericht werken (Wetenschappelijke) toepassing Creativiteit en complexiteit in handelen Het kunnen verrichten van (praktijk)gericht onderzoek Methodisch en reflectief denken en handelen Methodisch en reflectief denken en De afgestudeerde is in staat handelen relevante informatie te verzamelen Besef van maatschappelijke en te analyseren teneinde projectmatig te werken en verantwoor-delijkheid te reflecteren op het beroepsmatig handelen, mede vanuit ethische en maatschappelijke vragen Sociaal communicatieve bekwaamheid De afgestudeerde kan intern en extern communiceren, teamgericht samenwerken, en leiding geven aan projecten in een multidisciplinaire, multiculturele en internationale arbeidsomgeving Professionalisering: de afgestudeerde heeft de cognitieve vermogens ontwikkeld die hem/haar in staat stellen tot voortdurend professionaliseren van de eigen beroepsuitoefening en tot functioneren in uiteenlopende beroepssituaties Sociaalcommunicatieve bekwaamheid Basiskwalificering voor managementfuncties Transfer en brede inzetbaarheid Brede professionalisering Zelfsturing op de eigen opleiding en loopbaan

14 Relatie tussen Dublin Descriptoren (vertaald naar Europese kernkwalificaties) en BBA-competenties binnen het Hoger Hotelonderwijs Dublin Descriptor Vertaald naar hbokernkwalificaties Competentie 2 Visie op veranderingen en trends in de externe Competentie 3 Analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidsdoelstellingen Competentie 4 Toepassen van HRM in het licht van de strategie van Competentie 5 Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs-en Competentie 6 Analyseren van de financiele en juridische aspecten, Competentie 7 Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens en alternatieven en voorbereiden van besluitvorming de organisatie organisatieprocesssen interne processen en de bedrijfs- en organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken Brede, multidisciplinaire basis Probleemgericht werken Methodisch en reflectief denken en handelen Sociaal communicatieve bekwaamheid Professionalisering

15 Koppeling van de Dublin-descriptoren aan de HHO-BBA-competenties HHO-competentie- Gebieden gerelateerd aan BBA Dublin descriptoren 2. Visie op veranderin gen 3. Analyseren van beleidsvraagstukken. 4. Toepassen van HRM. 5. Bedrijfsprocessen. 6. Analyseren van financiele en juridische aspecten 7. Veranderingsproces. 1. Brede, multidisciplinaire basis 2. Probleemgericht werken 3. Methodisch en reflectief denken en handelen 4. Sociaal communicatieve bekwaamheid 5. Professionalisering

Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie

Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie Landelijk Overleg Opleidingen Bedrijfseconomie (LOOBE) Januari 2013 1 Voorwoord Dit document is het Landelijk Opleidingsprofiel BE 2013 (LOB 2013) van

Nadere informatie

Beroeps- en opleidingsprofiel hbo accountancy. AC-scholenoverleg

Beroeps- en opleidingsprofiel hbo accountancy. AC-scholenoverleg Beroeps- en opleidingsprofiel hbo accountancy Datum: Juni 2012 Beroeps- en opleidingsprofiel hbo accountancy 2 Inhoudsopgave 1 Verantwoording...3 1.1 Verantwoording van de totstandkoming van het beroeps-

Nadere informatie

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL.

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. Uitgangspunt : De opleiding International Business and Languages maakt onderdeel uit van het domein Commerce en volgt voor het bepalen van

Nadere informatie

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 9 1.1 AANLEIDING VOOR HERZIENING... 9 1.2 OPDRACHTFORMULERING LOOFD... 10 2. COMPETENTIEPROFIEL VAN DE OPLEIDING FACILITY

Nadere informatie

1b Studiegids voor de opleiding of groep van opleidingen

1b Studiegids voor de opleiding of groep van opleidingen Opleidingsstatuut Instituut Engineering Bacheloropleidingen (en Ad-programma s): - Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom

Nadere informatie

Beroeps- en Opleidingsprofiel Logistiek. ten behoeve van de opleidingen. Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde

Beroeps- en Opleidingsprofiel Logistiek. ten behoeve van de opleidingen. Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde Beroeps- en Opleidingsprofiel Logistiek ten behoeve van de opleidingen Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde BEROEPS- EN OPLEIDINGSPROFIEL LOGISTIEK Vastgesteld door het Landelijk

Nadere informatie

HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel

HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel IPMA-NL interessegroep Professie & Hoger Onderwijs versie 3 - januari 2014 drs Arjan van Bommel, arjan@van-bommel.org 1. Inleiding Jong

Nadere informatie

Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013

Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013 Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013 Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige - Augustus 2013 (eindversie) 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. De context

Nadere informatie

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011 MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES Pierre Winkler, 2011 1 INHOUD Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Generieke competenties - de HBO-raad en de commissie Franssen... 4

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Master of Business Administration deeltijd. Hogeschool Rotterdam/Rotterdam Business School

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Master of Business Administration deeltijd. Hogeschool Rotterdam/Rotterdam Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Master of Business Administration deeltijd Hogeschool Rotterdam/Rotterdam Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal Hogeschool NCOI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Bachelor of ICT Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of ICT Een competentiegerichte profielbeschrijving Bachelor of ICT Een competentiegerichte profielbeschrijving ict-opleidingen hoger beroepsonderwijs Bachelor of ICT Een competentiegerichte profielbeschrijving HBO-I stichting, december 2004 Colofon 2004,

Nadere informatie

De informatie is ook digitaal beschikbaar via de Fontys Portal en openbaar gezet op onze website http://www.fontysaci.nl

De informatie is ook digitaal beschikbaar via de Fontys Portal en openbaar gezet op onze website http://www.fontysaci.nl Voorwoord / Introductie Beste student, Voor je ligt de studiegids van de opleiding Communicatie International Event, Music & Entertainment Studies, kortweg CO IEMES, voor het cursusjaar 2013-2014. In deze

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Inhoudsopgave 3 Voorwoord 1. Inleiding 2. Beroepsprofiel sportmanager 3. HBO-vereisten 4. Ontwikkelingen 5. Opleidingskwalificaties 6. Validatie Bronnen Bijlage

Nadere informatie

Bachelor of Applied Science. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Applied Science. Een competentiegerichte profielbeschrijving AS Een competentiegerichte profielbeschrijving Een competentiegerichte profielbeschrijving Colofon Auteurs Drs. Arnoud Bootsma Ir. Martijn van Dongen Dr. Ellen Hilhorst Dr. Marthie Meester Dr. Ko Roelfsema

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Bijlage bij Beroeps- en opleidingsprofiel Financial Services Management 2010

Bijlage bij Beroeps- en opleidingsprofiel Financial Services Management 2010 Bijlage bij Beroeps- en opleidingsprofiel Financial Services Management 2010 De relaties tussen: A. Competenties Domein Economics B. Competentiegebieden Financial Services Management C. Generieke Competenties

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfseconomie, voltijd Financial Services Management, voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfseconomie, voltijd Financial Services Management, voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie, voltijd Financial Services Management, voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Relatie beroepsprofiel werktuigbouwkundig ingenieur en Product Life Cycle

Relatie beroepsprofiel werktuigbouwkundig ingenieur en Product Life Cycle Bijlage A Opleidingsprogramma (voltijds en duaal) A.1 Introductie A.1.1 Inleiding In deze bijlage wordt aangegeven hoe de Stenden Hogeschool in Emmen haar beroepsprofiel voor werktuigbouwkundig ingenieurs

Nadere informatie

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT Domeinbeschrijving Bachelor of ICT HBO-I stichting maart 2014 Werkgroep Miranda Valkenburg (voorzitter), Hogeschool Rotterdam Boudewijn Boelman, Hogeschool InHolland Michel van Eekhout, Fontys Hogescholen

Nadere informatie

Small Business & Retail Management: Het competentieprofiel herijkt

Small Business & Retail Management: Het competentieprofiel herijkt Small Business & Retail Management: Het competentieprofiel herijkt Landelijk overleg Small Business & Retail Management Januari 2004 Voorwoord Voor u ligt het eindproduct van de werkgroep herijking competentieprofiel

Nadere informatie