ONDERDEEL Zorgverzekeringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERDEEL Zorgverzekeringen"

Transcriptie

1 VOORWAARDEN Delta Lloyd Extra uitenland 2 MODEL F GELDIGHEID Geldig vanaf 1 januari 2006 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Inleiding 2 Artikel 2 Hoe komt de Delta Lloyd Extra uitenland totstand 2 Artikel 3 Hoe eindigt de Delta Lloyd Extra uitenland 3 Artikel 4 Wat moet u weten over de premie 3 Artikel 5 Wanneer kunnen uw premie en/of voorwaarden worden aangepast 4 Artikel 6 Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor vergoeding van kosten 4 Artikel 7 Wanneer krijgt u geen uitkering 5 Artikel 8 Wat te doen bij een geschil 6 Artikel 9 Verwerking persoonsgegevens 6 VERGOEDINGEN Artikel 10 Vergoedingen 8 Artikel 10.1 Algemeen 8 Artikel 10.2 Aanvullingen op de Delta Lloyd Zorgverzekering 8 Artikel 10.3 Preventie 8 Artikel 10.4 Second opinion 8 Artikel 10.5 Fertiliteitsbevorderende behandelingen 8 Artikel 10.6 Sterilisatie 8 Artikel 10.7 Ongedaan maken sterilisatie 8 Artikel 10.8 Fysiotherapie 8 Artikel 10.9 Mondzorg 9 Artikel Psychologische zorg 9 Artikel Logeerfaciliteit 9 Artikel Ziekenvervoer 9 Artikel uitenland 9 Artikel 11 Tandartskosten uitenland 10 Artikel 12 Ziekenhuisverblijf Semi-Private 10 TOT SLOT Artikel 13 egripsomschrijvingen 10 F /12 MODEL F VOORWAARDEN DELTA LLOYD EXTRA UITENLAND 2

2 ARTIKEL 1 INLEIDING Deze polisvoorwaarden zijn van toepassing op de Delta Lloyd Extra uitenland. In deze polisvoorwaarden en op het polisblad kunt u lezen welke rechten en plichten u en Delta Lloyd hebben op grond van deze verzekeringsovereenkomst. Voor zover in de polisvoorwaarden wordt verwezen naar wet- en regelgeving maken deze ook deel uit van deze polisvoorwaarden. De Delta Lloyd Extra uitenland kan alleen gesloten worden voor personen die een Delta Lloyd Zorgverzekering hebben en in het buitenland wonen. De Delta Lloyd Extra uitenland geeft uitsluitend recht op vergoeding van kosten voor zorg zoals vermeld staat in artikel 11, en - indien meeverzekerd - in artikel 12 en/of in artikel 13. egripsomschrijvingen In het slotartikel van deze polisvoorwaarden treft u een lijst aan met begripsomschrijvingen. ARTIKEL 2 HOE KOMT EEN DELTA LLOYD EXTRA UITENLAND TOT STAND ARTIKEL 2.1 Totstandkoming verzekering Voor het verzekeren van andere gezinsleden is een medische beoordeling van toepassing. ARTIKEL 2.4 Looptijd verzekering De eerste contractsperiode loopt van de ingangsdatum tot en met 31 december van dat jaar. Vanaf 1 januari van het volgende kalenderjaar wordt de verzekering jaarlijks stilzwijgend verlengd voor de duur van één kalenderjaar, tenzij u vóór 1 november van het lopende kalenderjaar schriftelijk heeft opgezegd. ARTIKEL 2.5 Geldigheidsgebied U bent verzekerd voor kosten van zorg in uw woonland en in Nederland, zoals vermeld in deze voorwaarden. Voor vergoeding van kosten voor zorg in andere landen dan uw woonland en Nederland is artikel van toepassing. ARTIKEL 2.6 Toezending polisblad De verzekeringsovereenkomst tussen u en Delta Lloyd wordt vastgelegd op het polisblad, dat u na de totstandkoming van de Delta Lloyd Extra uitenland, en vervolgens jaarlijks van Delta Lloyd zult ontvangen. De Delta Lloyd Extra uitenland komt tot stand op basis van de door u ingevulde en ondertekende schriftelijke aanvraag en eventuele nadere informatie. ij de aanvraag van de Delta Lloyd Extra uitenland worden (gezondheids) vragen gesteld met betrekking tot de te verzekeren personen. U bent verplicht deze naar waarheid en volledig te beantwoorden, opdat Delta Lloyd uw aanvraag kan beoordelen. ARTIKEL 2.2 Mededelingsplicht De gegevens op uw aanvraag worden geacht van u afkomstig te zijn. Als aanvrager bent u wettelijk verplicht de door Delta Lloyd gestelde vragen juist en volledig te beantwoorden, ook als u denkt dat die informatie al bij Delta Lloyd bekend is. Ook informatie die pas bekend wordt tussen het moment van de aanvraag en de acceptatie, waarvan de beslissing van Delta Lloyd kan afhangen, dient u aan Delta Lloyd mee te delen. Uw recht op uitkering kan komen te vervallen en Delta Lloyd kan de verzekering opzeggen als blijkt dat één of meer antwoorden onjuist dan wel onvolledig zijn geweest. ARTIKEL 2.3 Ingangsdatum verzekering De Delta Lloyd Extra uitenland gaat in op de datum die op het polisblad als ingangsdatum staat vermeld. Als u zowel de Delta Lloyd Zorgverzekering als de Delta Lloyd Extra uitenland aanvraagt, zal de Delta Lloyd Extra uitenland ingaan op dezelfde datum als de Delta Lloyd Zorgverzekering. In de overige gevallen is de ingangsdatum de eerste van de maand volgend op de datum waarop u de Delta Lloyd Extra uitenland heeft aangevraagd, tenzij u heeft aangegeven dat de verzekering op een latere datum moet ingaan. Voorwaarde is wel dat Delta Lloyd de Delta Lloyd Extra uitenland heeft geaccepteerd. Delta Lloyd verzekert eigen kinderen en adoptiekinderen zonder medische beoordeling vanaf de dag van geboorte of opname in het gezin. Voorwaarde is dat u het kind binnen 30 dagen na de geboorte of opname in het gezin bij Delta Lloyd aanmeldt. ARTIKEL 2.7 edenktijd U kunt de Delta Lloyd Extra uitenland binnen veertien dagen na dagtekening van het eerste polisblad schriftelijk opzeggen. Hierdoor wordt de Delta Lloyd Extra uitenland geacht niet te zijn gesloten. ARTIKEL 2.8 Controle van gegevens op het polisblad De gegevens op uw aanvraag worden geacht van u afkomstig te zijn. U dient de gegevens op het polisblad zorgvuldig te controleren. Als de gegevens op het polisblad niet juist en/of niet volledig zijn, bent u verplicht Delta Lloyd hiervan binnen 30 dagen na ontvangst van het polisblad in kennis te stellen. Doet u dit niet, dan worden de gegevens op het polisblad geacht juist en volledig te zijn. ARTIKEL 2.9 Mededelingen en toezeggingen van Delta Lloyd Mededelingen en toezeggingen die Delta Lloyd aan u doet of heeft gedaan, zijn uitsluitend bindend voor zover Delta Lloyd deze schriftelijk heeft bevestigd. Kennisgevingen aan u gericht aan het bij Delta Lloyd laatst bekende adres worden geacht u te hebben bereikt. ARTIKEL 3 HOE EINDIGT DE DELTA LLOYD EXTRA UITENLAND ARTIKEL 3.1 De verzekering eindigt automatisch De aanvullende zorgverzekering eindigt automatisch de dag volgend op de dag van overlijden van een verzekerde. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Klantenservice Zorgverzekering. Telefoonnummer ARTIKEL 3.2 U kunt de Delta Lloyd Extra uitenland beëindigen U kunt de Delta Lloyd Extra uitenland beëindigen door middel van een schriftelijke opzegging: 2/12 MODEL F VOORWAARDEN DELTA LLOYD EXTRA UITENLAND 2

3 A C voor 1 november van ieder jaar met ingang van 1 januari van het daarop volgende kalenderjaar; bij aanpassing van premie en/of voorwaarden zoals bedoeld in artikel 5; als u een ander dan uzelf heeft verzekerd en deze verzekerde intussen elders een Delta Lloyd Extra uitenland heeft gesloten. U kunt hierbij denken aan de volgende situaties: echtscheiding of het uit huis gaan van kinderen. De opzegging gaat niet eerder in dan op de eerste dag van de tweede kalendermaand volgend op de dag waarop u heeft opgezegd. ij opzegging dient u aan te geven voor welke verzekerden u de Delta Lloyd Extra uitenland wilt beëindigen. Zorgt u voor tijdige verzending van uw opzegging. ij een eventueel geschil over uw opzegging moet u kunnen aantonen dat u (tijdig) heeft opgezegd. Mogelijkheden zijn versturen via de fax of via aangetekende post. ARTIKEL 3.3 Delta Lloyd kan de Delta Lloyd Extra uitenland beëindigen Delta Lloyd kan de Delta Lloyd Extra uitenland beëindigen: Premietoeslag op basis van woonland Als uw woonland de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Japan of Zwitserland is, brengt Delta Lloyd een premietoeslag van 100% in rekening. ARTIKEL 4.2 etaling van de premie A U bent verplicht de premie en de eventuele bijdragen die voortvloeien uit (buitenlandse) wettelijke regelingen of bepalingen bij vooruitbetaling te voldoen vóór de premievervaldag. De premievervaldag is: bij maandbetaling: de eerste dag van een kalendermaand waarop de premie betrekking heeft; bij kwartaalbetaling: de eerste dag van elk kwartaal waarop de premie betrekking heeft; bij halfjaarbetaling: de eerste dag van een halfjaar waarop de premie betrekking heeft; bij jaarbetaling: 1 januari van enig jaar waarop de premie betrekking heeft. ij aanvang of bij wijziging van de verzekering kan de premievervaldag eenmalig een andere datum zijn, te weten de overeengekomen aanvangs- of wijzigingsdatum. A C bij beëindiging verzekeringsplicht volgens de Zorgverzekeringswet: met ingang van de dag waarop u uw verzekeringsplicht volgens de Nederlandse Zorgverzekeringswet vervalt; bij wanbetaling: na schorsing in geval van wanbetaling zoals bedoeld in artikel 4.4; bij fraude en/of opzet tot misleiding: met onmiddellijke ingang als Delta Lloyd ontdekt dat u uw mededelingsplicht heeft geschonden of door of namens u enige verkeerde voorstelling van zaken is gegeven, vervalste of misleidende stukken zijn ingediend, een onjuiste opgave is gedaan, of anderszins is gehandeld met het opzet om Delta Lloyd te misleiden. Delta Lloyd is in dat geval gehouden om melding hiervan te doen in het Fraude Informatie Systeem Holland (FISH). Ook vervalt ieder recht op uitkering en zal Delta Lloyd alle al gedane uitkeringen voor zover verband houdend met de geconstateerde misleiding en/of fraude van u terugvorderen. U heeft bovendien geen recht op premieteruggave. ARTIKEL 4 WAT MOET U WETEN OVER DE PREMIE ARTIKEL 4.1 De verschuldigde premie De premie van de Delta Lloyd Zorgverzekering uitenland Totaal staat vermeld op het polisblad. Delta Lloyd stelt de hoogte van de premie en eventuele toeslagen en/of kortingen op de premie vast. Premieaanpassing op grond van leeftijd De premie wordt aangepast wanneer de verzekerde een van de volgende leeftijden bereikt: 18 jaar, 30 jaar, 40 jaar, 50 jaar, 60 jaar of 70 jaar. Deze premieaanpassing gaat in op de eerste dag van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de vermelde leeftijden worden bereikt. C D E F Als u bij de Delta Lloyd Zorgverzekering heeft gekozen voor jaar-, resp. halfjaar-, kwartaal- of maandbetaling, geldt dezelfde betalingsfrequentie voor de Delta Lloyd Extra uitenland. ijzonderheid Als een premieaanpassing op grond van leeftijd van kracht wordt gedurende een kwartaal, halfjaar of jaar, dan wordt de premie per de voorafgaande premievervaldag aangepast. Premiebetaling per maand is alleen mogelijk als u Delta Lloyd machtigt om de premie automatisch te incasseren. Als u de premie per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt, krijgt u van Delta Lloyd korting op de premie. ij wijziging van de zorgverzekering wordt uw premie opnieuw berekend, waarbij de verschuldigde premie wordt gebaseerd op het aantal dagen dat nog resteert in het desbetreffende kalenderjaar. In geval van overlijden van een verzekerde vindt verrekening van de premie plaats met ingang van de dag volgend op de overlijdensdatum. U mag de premie niet verrekenen met van Delta Lloyd te ontvangen uitkeringen of premierestitutie. ARTIKEL 4.3 eëindiging collectieve zorgverzekering Als de collectieve contractant het collectief contract heeft beëindigd of als u niet meer kunt deelnemen aan het collectieve contract, vervallen de eventuele met het collectieve contract samenhangende premiekorting en/of eventuele collectieve afspraken. De Delta Lloyd Extra uitenland wordt dan op individuele basis voortgezet. ARTIKEL 4.4 Gevolgen van niet tijdige betaling A U dient ervoor te zorgen dat Delta Lloyd de (vervolg)- premie vóór elke premievervaldag volledig heeft ontvangen. Als u niet tijdig voldoet aan uw verplichting tot het betalen van de volledige premie, zal Delta Lloyd u ná de premievervaldag schriftelijk aanmanen. Delta Lloyd geeft u een termijn van veertien dagen om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, onder de mededeling dat bij niet voldoening binnen de gestelde termijn géén dekking wordt verleend voor 3/12 MODEL F VOORWAARDEN DELTA LLOYD EXTRA UITENLAND 2

4 kosten van zorg ontstaan na genoemde betalingstermijn van veertien dagen. U blijft de premie verschuldigd aan Delta Lloyd. De dekking wordt weer van kracht op de dag volgend op die, waarop Delta Lloyd het volledige verschuldigde bedrag en de eventuele kosten heeft ontvangen. ARTIKEL 6 WAT MOET U DOEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR VERGOEDING VAN KOSTEN ARTIKEL 6.1 Uw verplichtingen C D E Delta Lloyd handhaaft de schorsing van de dekking en vergoedt dus geen kosten wanneer Delta Lloyd slechts een gedeelte van de verschuldigde bedragen heeft ontvangen. Delta Lloyd heeft bij schorsing van haar verplichtingen wegens wanbetaling of fraude het recht de Delta Lloyd Extra uitenland definitief te beëindigen (zie artikel 3.3 ). In deze gevallen wordt u door Delta Lloyd schriftelijk op de hoogte gebracht. Als u bij Delta Lloyd zowel de Delta Lloyd Zorgverzekering als de Delta Lloyd Extra uitenland heeft gesloten, zal een gedeeltelijke premiebetaling eerst worden toegerekend aan de Delta Lloyd Zorgverzekering. Als Delta Lloyd maatregelen treft tot incasso van haar vordering op u, komen alle kosten van incasso, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor uw rekening. De achterstallige bedragen worden vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum dat u in verzuim bent. Van verzuim is sprake als u uw premie niet voldoet binnen de in de aanmaningsbrief gestelde betalingstermijn. ARTIKEL 4.5 Niet tijdige betaling door de collectieve contractant ij een collectieve zorgverzekering kan afgesproken zijn, dat de collectieve contractant ervoor zorgt dat Delta Lloyd de premie op tijd ontvangt. Ontvangt Delta Lloyd de premie niet op tijd, dan wordt u hierover geïnformeerd. U kunt dan alsnog zelf de premie voldoen. Als u niet binnen de door Delta Lloyd gestelde termijn betaalt, zal Delta Lloyd overgaan tot schorsing van haar verplichtingen op grond van de Delta Lloyd Extra uitenland en zal zij uiteindelijk overgaan tot beëindiging van deze verzekering. ARTIKEL 4.6 Assurantiebelasting Als Delta Lloyd over de verzekeringspremies belasting moet afdragen, dan zal Delta Lloyd deze vooraf bij u in rekening brengen. U bent verplicht deze belastingen binnen de door Delta Lloyd gestelde termijn te voldoen. Als u niet tijdig geheel voldoet aan de verplichting tot betaling, zal dit leiden tot schorsing van de dekking of beëindiging van de verzekering zoals bepaald in artikel 4.4. ARTIKEL 5 WANNEER KUNNEN UW PREMIE EN/OF VOORWAARDEN WORDEN AANGEPAST Delta Lloyd heeft het recht om de voorwaarden en/of premie voor de Delta Lloyd Extra uitenland en bloc te herzien. Delta Lloyd stelt u vóór de ingangsdatum van de voorgenomen wijziging(en) schriftelijk hiervan op de hoogte. U heeft het recht de Delta Lloyd Extra uitenland op te zeggen tegen de dag waarop de wijziging ingaat, en in ieder geval gedurende één maand nadat Delta Lloyd u de wijziging heeft meegedeeld. U heeft dit recht niet als de wijziging een premieverlaging of een verruiming of verbetering van de voorwaarden inhoudt. U heeft het recht ook niet als sprake is van premiewijzigingen op grond van leeftijd van verzekerden en voor premie- en/of voorwaardenwijzigingen op grond van wettelijke regelingen en bepalingen. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van kosten bent u verplicht: A bij verblijf in een ziekenhuis buiten Nederland contact op te nemen met de Delta Lloyd Hulpdienst. Telefoonnummer ; C D medewerking te verlenen aan Delta Lloyd, de medisch adviseur of hen die met de controle belast zijn bij het verkrijgen van alle gewenste informatie; de medisch adviseur en de betrokken zorgverlener op verzoek te machtigen alle medische informatie uit te wisselen en de behandelend zorgverlener te machtigen de reden van behandeling bekend te maken aan de medisch adviseur. Als een zorgverlener en/of zorginstelling toestemming vraagt voor de vergoeding van kosten voor een medische behandeling, bent u verplicht medewerking te verlenen aan de medisch adviseur teneinde rechtstreeks medische informatie bij de betrokken zorgverlener en/of zorginstelling in te winnen. Dit uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het verzoek tot vergoeding van kosten voor zorg; Delta Lloyd zo snel mogelijk met een daarvoor bestemd aangifteformulier in kennis te stellen van kosten voor zorg die het gevolg zijn van een ongeval of andere gebeurtenissen die mogelijk verhaalbaar zijn op een aansprakelijke derde. Hierbij bent u verplicht Delta Lloyd alle medewerking te verlenen deze kosten te verhalen en alles na te laten wat de verhaalsmogelijkheden van Delta Lloyd kan schaden. Als u de verplichtingen in dit artikel niet nakomt, vervalt ieder recht op uitkering voor zover de redelijke belangen van Delta Lloyd hierdoor zijn geschaad. ARTIKEL 6.2 Meldingsplicht U bent verplicht alle gebeurtenissen en/of wijzigingen die voor de Delta Lloyd Extra uitenland van belang kunnen zijn binnen 30 dagen aan Delta Lloyd te melden. U kunt hierbij denken aan: verhuizing (naar een ander land); echtscheiding; geboorte en adoptie; overlijden; het niet meer verzekeringsplichtig zijn op grond van de Zorgverzekeringswet; aanvang of beëindiging van de deelname aan een collectief contract. Als u de meldingsplicht in dit artikel niet nakomt, vervalt ieder recht op uitkering voor zover de redelijke belangen van Delta Lloyd hierdoor zijn geschaad. ovendien heeft u tot de dag, waarop Delta Lloyd de mededeling van de wijziging heeft ontvangen, geen recht op een eventuele vermindering of terugbetaling van de premie. ARTIKEL 6.3 Vergoeding gedurende looptijd Delta Lloyd Extra uitenland U heeft - met inachtneming van deze polisvoorwaarden - recht op vergoeding van kosten voor zorg voor zover de kosten zijn gemaakt tijdens de periode waarin de Delta Lloyd Extra uitenland van kracht is. Hierbij is de behandel- of leveringsdatum bepalend, niet de datum waarop de nota is uitgeschreven. 4/12 MODEL F VOORWAARDEN DELTA LLOYD EXTRA UITENLAND 2

5 In het geval dat de behandeling in Nederland plaatsvindt en de nota betrekking heeft op een DC worden de kosten alleen vergoed als de aanvangsdatum van de DC binnen de looptijd van de Delta Lloyd Extra uitenland valt. ARTIKEL 6.4 Grondslag van de vergoeding Zorg in Nederland Kosten van medische zorg in Nederland vergoedt Delta Lloyd op basis van het door of namens Delta Lloyd met de zorgverlener overeengekomen tarief. Als geen tarief is overeengekomen vergoedt Delta Lloyd de kosten tot maximaal het op grond van de Wtg vastgestelde tarief. Als voor een zorgvorm geen Wtg-tarief geldt of met de desbetreffende zorgverlener geen tarief is overeengekomen, vindt vergoeding plaats tot maximaal het voor Nederland geldende marktconforme bedrag. Zorg in uw woonland Kosten van medische zorg in uw woonland vergoedt Delta Lloyd tot maximaal de in uw woonland van toepassing zijnde wettelijk vastgestelde tarieven. Als voor een zorgvorm geen wettelijk tarief is vastgesteld vindt vergoeding plaats tot maximaal het in uw woonland geldende marktconforme bedrag. Vergoeding vindt plaats in wettig Nederlands betaalmiddel op basis van de dagkoers in Nederland ten tijde van de datum van de medische behandeling. Onderstaande richtlijnen zijn belangrijk voor u: Gebruik altijd het Delta Lloyd declaratieformulier; Gebruik de bijbehorende retourenvelop; Stuur alleen originele nota s in. U ontvangt deze niet retour. Maak, voordat u de nota s instuurt, kopieën voor uw eigen administratie; Nota s dienen zo gespecificeerd te zijn dat er zonder verdere navraag uit kan worden opgemaakt welke vergoeding Delta Lloyd moet verlenen op basis van de omvang van de dekking; Controleer altijd of de vermelde behandelingen en data op de nota s juist zijn; Hebben de kosten betrekking op een ongeval, geef dit dan duidelijk aan op het declaratieformulier; Verstuur de nota s uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt. ARTIKEL 6.5 Uitkering aan u of aan een zorgverlener A C Delta Lloyd keert de vergoeding aan u uit op het bij Delta Lloyd bekende rekeningnummer in Nederland. Als Delta Lloyd met een instelling of zorgverlener rechtstreekse betaling is overeengekomen, is Delta Lloyd bevoegd om rechtstreeks aan de desbetreffende instelling of zorgverlener uit te keren. Als Delta Lloyd rechtstreeks aan een instelling of zorgverlener heeft uitgekeerd, is Delta Lloyd gerechtigd de kosten waarvoor een maximum vergoeding of eigen risico geldt, onterechte voorschotten of onterechte betalingen met u te verrekenen of van u terug te vorderen. Voldoet u niet aan het verzoek van Delta Lloyd tot terugbetaling van genoemde kosten, dan kan dit uiteindelijk leiden tot beëindiging of schorsing van de dekking zoals bedoeld in artikel 4.4 van deze polisvoorwaarden. Delta Lloyd zal u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. ARTIKEL 6.6 Verjaring Als Delta Lloyd uw verzoek om vergoeding van gedeclareerde zorgkosten geheel of gedeeltelijk afwijst, zal Delta Lloyd u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. In geval van afwijzing verjaart uw rechtsvordering op Delta Lloyd door verloop van twaalf maanden. Om te voorkomen dat uw vordering op Delta Lloyd verjaart, kunt u Delta Lloyd schriftelijk meedelen dat u uitdrukkelijk aanspraak maakt op uitkering. Ook het instellen van een rechtsvordering tegen Delta Lloyd voorkomt dat uw vordering op Delta Lloyd verjaart. ARTIKEL 6.7 Samenloop met andere verzekeringen Als de in deze polisvoorwaarden bedoelde Delta Lloyd Extra uitenland niet bestond en u aanspraak zou kunnen maken op vergoeding van schade en/of kosten, voorzieningen in natura en/of hulpverlening op grond van enige andere verzekering, al dan niet van oudere datum, of op grond van enige wet of andere voorziening, is deze zorgverzekering pas in de laatste plaats geldig. Dan zullen alleen die schade, kosten, voorzieningen in natura en/of hulpverlening voor vergoeding in aanmerking komen die het bedrag te boven gaan waarop verzekerde elders aanspraak zou kunnen maken. Als u naast de Delta Lloyd Extra uitenland een reisverzekering heeft gesloten en geneeskundige kosten heeft gemaakt tijdens een reis waarvoor deze reisverzekering in beginsel vergoeding biedt, biedt de Delta Lloyd Extra uitenland voor die geneeskundige kosten geen vergoeding. Deze vergoedingsuitsluiting is opgenomen in verband met een mogelijke excedentbepaling terzake van geneeskundige kosten in de voorwaarden van bedoelde reisverzekering. De vergoedingsuitsluiting geldt niet voor de geneeskundige kosten die bij deze reisverzekering niet zijn opgenomen in een lijst van geneeskundige kosten die vergoed worden. De vergoedingsuitsluiting geldt ook niet wanneer vanwege toepassing van een eigen risico of een vergoedingsmaximum, geneeskundige kosten om die redenen geheel of gedeeltelijk niet onder de reisverzekering voor vergoeding in aanmerking komen. Alleen in die situaties biedt deze zorgverzekering vergoeding volgens de geldende polisvoorwaarden. ARTIKEL 7 WANNEER KRIJGT U GEEN UITKERING ARTIKEL 7.1 Geen aanspraak op vergoeding van kosten U heeft geen recht op vergoeding van kosten: 1 bij het ontbreken van medische noodzaak; 2 voor behandeling en verblijf in een privékliniek, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verleend door de Delta Lloyd Hulpdienst; 3 als gevolg van niet nagekomen afspraken (no-showtarief); 4 die verband houden met vormverbeterende en/of aspectveranderende behandeling van het uiterlijk, tenzij sprake is van: verminking door een ongeval of ziekte; ernstige misvormingen, direct bij de geboorte aanwezig en geconstateerd; 5 voor alternatieve geneeswijzen en alternatieve geneesmiddelen; 6 voor (aanstellings)keuringen, attesten en vaccinaties tenzij in deze polisvoorwaarden anders is bepaald; 7 voor kraampakket en/of benodigdheden ten behoeve van de verloskundige zorg; 5/12 MODEL F VOORWAARDEN DELTA LLOYD EXTRA UITENLAND 2

6 8 voor zorg die onnodig kostbaar, onnodig gecompliceerd dan wel ondoelmatig is; 9 in geval van schade veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij, zoals bepaald in artikel 64 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf als de schade is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit een atoomkernreactie, ongeacht hoe deze is ontstaan en waar deze zich heeft voorgedaan. Dit geldt niet met betrekking tot schade veroorzaakt door radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke of beveiligingsdoeleinden, mits er een door de rijksoverheid afgegeven vergunning van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad ). Voor zover volgens de Nederlandse of buitenlandse wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, maakt de verzekerde in alle gevallen geen aanspraak op vergoeding; 11 in geval van schade veroorzaakt door terrorisme is de dekking gelimiteerd tot het bedrag van de uitkering die Delta Lloyd binnen de aanspraak op schadevergoeding ontvangt van de NHT (Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade). Zowel een omschrijving van de voornoemde definities als het clausuleblad terrorismedekking is op aanvraag bij Delta Lloyd verkrijgbaar. ARTIKEL 7.2 egrenzing dekking terrorismerisico A Indien en voor zover met inachtneming van de begripsomschrijvingen binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor de gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met: 1 terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, 2 handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, hierna gezamenlijk aan te duiden als het terrorismerisico, geldt dat de uitkeringsplicht van Delta Lloyd terzake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar ter zake van die aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT. Als de behoefte aan zorg het gevolg is van één of meer terroristische handelingen en de totale schade die in een kalenderjaar ten gevolge van dergelijke handelingen bij schade-, levensof natura-uitvaartverzekeraars waarop de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 of de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf van toepassing is, zal worden gedeclareerd, naar verwachting van de NHT hoger zal zijn dan het door die maatschappij herverzekerde maximumbedrag per kalenderjaar, heeft u slechts recht op vergoeding van kosten voor zorg tot een door die maatschappij te bepalen percentage van de kosten of waarde van de zorg of overige diensten. De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal één miljard euro per kalenderjaar. Dit bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk verschijnende dagbladen. C1 Op de herverzekering van Delta Lloyd bij de NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen: het Protocol). Op grond van de in dit Protocol vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt om alle vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover de NHT niet over voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan Delta Lloyd te doen; 2 De NHT is, met inachtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend jegens Delta Lloyd, verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden. 3 Nadat de NHT aan Delta Lloyd heeft meegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, ter zake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in lid a. bedoelde uitkering ter zake tegenover Delta Lloyd aanspraak maken. 4 De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 van het Protocol slechts van kracht voor aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin van dit artikel wordt beschouwd. ARTIKEL 7.3 Schending van de mededelingsplicht of fraude U kunt geen aanspraak maken op vergoeding van kosten in het geval dat u uw mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering heeft geschonden of door of namens u een verkeerde voorstelling van zaken is gegeven, vervalste of misleidende stukken zijn ingediend of een onjuiste opgave is gedaan, of anderszins is gehandeld met het opzet Delta Lloyd te misleiden. In die gevallen vervalt ieder recht op uitkering. Voor zover al uitkeringen zijn gedaan, worden deze kosten van u teruggevorderd. Tevens zal Delta Lloyd uw gegevens registreren in het Fraude Informatie Systeem Holland (FISH). ARTIKEL 8 WAT TE DOEN IJ EEN GESCHIL ARTIKEL 8.1 U bent het niet eens bent met een beslissing van Delta Lloyd A Als u het niet eens bent met een door Delta Lloyd, in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst genomen beslissing, kunt u Delta Lloyd verzoeken deze beslissing te heroverwegen. U dient een dergelijk verzoek eerst te richten aan de betrokken contactpersoon. Komt u met de contactpersoon niet tot overeenstemming, dan kunt u zich wenden tot de manager en directie van Delta Lloyd. Als geen overeenstemming wordt bereikt, kunnen u en de verzekerde(n) zich wenden tot Stichting Klachteninstituut Verzekeringen. Dit instituut bepaalt of uw klacht wordt voorgelegd aan de Ombudsman Zorgverzekeringen - deze heeft een bemiddelende rol - of aan de Raad van Toezicht Verzekeringen - deze beoordeelt of Delta Lloyd de goede naam van het verzekeringsbedrijf heeft geschaad. 6/12 MODEL F VOORWAARDEN DELTA LLOYD EXTRA UITENLAND 2

7 C De Stichting Klachteninstituut Verzekeringen is te bereiken via: postbus 291, 3700 AG Zeist. In afwijking van het vorige subartikel kunt u zich wenden tot de bevoegde rechter in Nederland, als Delta Lloyd op het verzoek tot heroverweging niet binnen zes weken heeft gereageerd of als Delta Lloyd gemotiveerd aangeeft haar oorspronkelijke beslissing te handhaven. ARTIKEL 8.2 Toepasselijk recht Op deze verzekeringsovereenkomst is het Nederlands recht en een bevoegde rechter in Nederland van toepassing. ARTIKEL 10 VERGOEDINGEN ARTIKEL 10.1 Algemeen U heeft recht op vergoeding van kosten voor zorg door een zorgverlener of zorginstelling in uw woonland of Nederland als de zorg volgens de polisvoorwaarden van Delta Lloyd Extra uitenland voor vergoeding in aanmerking komt. Vergoeding van kosten vindt uitsluitend plaats als de kosten niet worden vergoed vanuit een zorgverzekering in de zin van de Zorgverzekeringswet of de AWZ. ARTIKEL 9 VERWERKING PERSOONSGEGEVENS A Delta Lloyd verwerkt persoonsgegevens en bedrijfsgegevens voor zover dat nodig is voor een verantwoorde uitoefening van de bedrijfsdoelstellingen van Delta Lloyd en het Delta Lloyd-concern, waarvan Delta Lloyd deel uitmaakt. Deze uitoefening bestaat uit: 1 Het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van het voorbereiden, het aangaan, de uitvoering en beëindiging van overeenkomsten. Hieronder vallen onder meer de verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van de precontractuele fase, het maken van offertes en het verschaffen van informatie, het kopen, bestellen en het leveren van goederen en diensten en het beheersen en beperken van de schadelast. Ten slotte vallen hieronder het afhandelen van transacties en ook het bemiddelen bij volgende transacties of verzoeken die voortkomen uit eerdere dienstverlening zoals declaraties of tussentijdse beëindiging. Ook valt hieronder het ter beschikking stellen van naam en adresgegevens van verzekerde(n) door Delta Lloyd aan derden ten behoeve van de controle op verzekeringsgerechtigdheid en/of voor de declaratieverwerking relevante informatie; 2 Het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van management-informatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van het algemene beleid of andere activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering; 3 Het voldoen aan wettelijke verplichtingen; 4 Het verwerken van persoonsgegevens ter voorkoming en ter afhandeling van fraude, waaronder het verstrekken van informatie over declaraties en tussentijdse beëindiging binnen de branche en gerechtelijke instanties; 5 Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole; 6 Het verwerken van persoonsgegevens, niet zijnde bijzondere gegevens, voor direct marketing doeleinden en servicegerichte doeleinden gericht op het tot stand brengen, in stand houden en uitbreiden van een directe relatie tussen Delta Lloyd en de andere maatschappijen binnen het Delta Lloyd-concern met klanten, precontractuele klanten en prospects; ijzonderheid Als u niet wenst dat Delta Lloyd uw persoonsgegevens verwerkt om u te informeren over producten en diensten van Delta Lloyd, dan kunt u daartegen verzet aantekenen bij Delta Lloyd. U heeft de mogelijkheid tot inzage en eventueel tot correctie van uw persoonsgegevens. Hiertoe kunt u schriftelijk contact opnemen met de privacycoördinator van Delta Lloyd (Postbus 29677, 2502 LR Den Haag). Medische noodzaak U heeft recht op vergoeding van kosten voor zorg als hiervoor een medische noodzaak bestaat naar het oordeel van de medisch adviseur. Deze voorwaarde geldt niet voor preventieve behandelingen. ARTIKEL 10.2 Aanvulling op de Delta Lloyd Zorgverzekering De vergoeding van kosten voor zorg in een land buiten Nederland bedraagt op grond van de Delta Lloyd Zorgverzekering ten hoogste 100% van de kosten, die zouden zijn vergoed als de zorg in Nederland zou zijn verleend. Op grond van de Delta Lloyd Extra uitenland heeft u recht op vergoeding van kosten voor zorg in uw woonland, die op grond van deze maximering voor uw rekening (zouden) blijven. Kosten, die op grond van de Delta Lloyd Zorgverzekering voor vergoeding in aanmerking komen, terwijl zij op grond van de voorwaarden van een zorgverzekering bij een andere maatschappij voor eigen rekening blijven, worden niet vergoed door de Delta Lloyd Extra uitenland. De hoogte en omvang van de vergoeding op grond van de Delta Lloyd Extra uitenland wordt bepaald aan de hand van de omvang van de vergoeding van de Delta Lloyd Zorgverzekering. Voorbeeld U moet in uw woonland een operatie ondergaan. De kosten van deze operatie bedragen 4.500,- terwijl in Nederland een vergelijkbare operatie 4.000,- zou kosten. Met de Delta Lloyd Extra uitenland krijgt u het verschil vergoed. Voorwaarde Het consult, het onderzoek of de behandeling wordt vergoed vanuit de Delta Lloyd Zorgverzekering tot maximaal het bedrag dat zou zijn vergoed als eenzelfde consult, onderzoek of behandeling in Nederland zou zijn uitgevoerd. Uitsluitingen U heeft geen recht op vergoeding van: kosten die geen verstrekkingsonderdeel van de Delta Lloyd Zorgverzekering uitmaken of die worden vergoed uit hoofde van een andere zorgverzekering in de zin van de Zorgverzekeringswet; kosten die voor eigen rekening blijven op grond van eigen bijdragen, eigen risico en/of gemaximeerde vergoedingen in de Delta Lloyd Zorgverzekering of van kosten die verband houden met de no-claim teruggave van de Delta Lloyd Zorgverzekering; kosten, die de wettelijke vastgestelde tarieven van het betreffende land te boven gaan. Indien er geen wettelijk tarief is vastgesteld, vergoedt Delta Lloyd het verschil tussen de vergoeding op grond van de Delta Lloyd Zorgverzekering en het marktconforme bedrag. 7/12 MODEL F VOORWAARDEN DELTA LLOYD EXTRA UITENLAND 2

8 ARTIKEL 10.3 Preventie A Inentingen en immunisatie U heeft recht op volledige vergoeding van: hepatitis -immunisatie in verband met besmettingsgevaar binnen het gezins- of duurzame samenlevingsverband; immunisatie in verband met zwangerschap; inenting van pasgeborenen tegen hepatitis als de moeder draagster is van het virus; anti-griepinjecties. Vaccinaties en preventieve geneesmiddelen U heeft recht op vergoeding van kosten voor vaccinaties en preventieve geneesmiddelen in verband met een (vakantie)reis naar een land met een verhoogd risico op een ziekte. Delta Lloyd vergoedt maximaal 250,- per kalenderjaar. c Onderzoeken U heeft één keer per kalenderjaar recht op vergoeding van kosten voor: cholesteroltest door een arts, elektrocardiogram (ECG), baarmoederhalskankeronderzoek (uitstrijkje) uitgevoerd door een arts, borstkankeronderzoek (mammografie), onderzoek van hart- en bloedvaten en prostaatonderzoek. ARTIKEL 10.4 Second opinion U heeft recht op vergoeding van kosten voor het raadplegen van een andere medisch-specialist in uw woonland of Nederland als de behandelend medisch-specialist een ingrijpende medische behandeling heeft voorgesteld. ARTIKEL 10.5 Fertiliteitsbevorderende behandelingen Voorwaarde De behandeling wordt uitgevoerd door een medischspecialist in een ziekenhuis of ZC. ARTIKEL 10.8 Fysiotherapie U heeft recht op volledige vergoeding van kosten voor behandelingen door een fysiotherapeut. Voorwaarde De kosten van fysiotherapie worden uitsluitend vergoed als bij de nota een verklaring van de behandelend arts wordt meegestuurd, waarop de indicatie is vermeld. Uit de indicatie moet blijken dat de behandeling medisch noodzakelijk is. Uitsluitingen De volgende kosten worden niet vergoed: cursussen rondom bevalling; sportmassage; arbeids- en bezigheidstherapie; therapie die alleen gegeven wordt om de conditie door middel van training te bevorderen. Meer informatie Gaat u naar een fysiotherapeut in Nederland, raadpleeg dan voor de adressen van de door Delta Lloyd gecontracteerde fysiotherapeuten Heeft u geen toegang tot internet, dan kunt u contact opnemen de Klantenservice Zorgverzekering. Telefoonnummer ARTIKEL 10.9 Mondzorg Voor verzekerden jonger dan 18 jaar U heeft recht op vergoeding van kosten voor orthodontische behandeling door een tandarts of een orthodontist. Delta Lloyd vergoedt maximaal 2.500,-. De vergoeding is eenmalig gedurende de periode dat u bij Delta Lloyd (een) aanvullende zorgverzekering(en) heeft. De vrouwelijke verzekerde heeft recht op vergoeding van kosten voor de eerste in-vitrofertilisatie (IVF) poging per te realiseren zwangerschap. De vergoeding is inclusief de kosten van de bijbehorende farmaceutische zorg. Voorwaarden Voorafgaande schriftelijke toestemming van Delta Lloyd is noodzakelijk. Er moet sprake zijn van een alom geaccepteerde medische indicatie. Vergoeding vindt uitsluitend plaats als de behandeling wordt uitgevoerd door een medisch-specialist in een IVF-vergunninghoudend ziekenhuis. ARTIKEL 10.6 Sterilisatie U heeft recht op volledige vergoeding van kosten voor sterilisatie. Voorwaarde De behandeling wordt uitgevoerd door een huisarts in de huisartspraktijk of een medisch-specialist in een ziekenhuis of ZC. ARTIKEL Psychologische zorg Voor verzekerden vanaf 18 jaar U heeft recht op vergoeding van kosten voor 12 consulten bij een vrijgevestigde psycholoog of bij een vrijgevestigde psychotherapeut. Voor alle verzekerden U heeft recht op vergoeding van kosten voor: maximaal 30 zittingen psychotherapie door een psychiater of zenuwarts; psychiatrische dag- en nachtbehandeling gedurende maximaal 60 behandeldagen/-nachten per persoon per kalenderjaar. Voorwaarden Voorafgaande schriftelijke toestemming van Delta Lloyd is noodzakelijk. De aanvraag kan uitsluitend in behandeling worden genomen als bij de aanvraag een schriftelijke verklaring van de behandelend (bedrijfs)arts wordt meegezonden, waarin de indicatie en verwachte duur van de behandeling wordt vermeld. ARTIKEL 10.7 Ongedaan maken sterilisatie U heeft recht op volledige vergoeding van kosten voor het ongedaan maken van een ondergane sterilisatie. Uitsluiting Eigen bijdragen die in rekening worden gebracht voor psychologische en/of psychotherapeutische hulp in het kader van de AWZ komen niet voor vergoeding in aanmerking. 8/12 MODEL F VOORWAARDEN DELTA LLOYD EXTRA UITENLAND 2

9 ARTIKEL Logeerfaciliteit Overnachtingstehuis voor ouders U heeft recht op vergoeding van kosten voor verblijf in een overnachtingstehuis bij een ziekenhuis, als zijn kind in het ziekenhuis is opgenomen voor een ingrijpende behandeling; in een kinderhospice als zijn ernstig zieke kind daar moet verblijven. Delta Lloyd vergoedt maximaal 200,- per kalenderjaar. ARTIKEL Ziekenvervoer Taxivervoer of eigen vervoer U heeft recht op volledige vergoeding van kosten voor medisch geïndiceerd ziekenvervoer per taxi of per eigen auto naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, bij opname in of ontslag uit dat ziekenhuis. De vergoeding voor vervoer per eigen auto bedraagt dan 0,24 per kilometer. Voorwaarde De behandelend arts vindt het vervoer per openbaar vervoermiddel om medische redenen onverantwoord. Uitsluitingen De kosten van vervoer bij weekend-, vakantieverlof of resocialisatie worden niet vergoed. De kosten van openbaar vervoer komen niet voor vergoeding in aanmerking. ARTIKEL uitenland 1 Medische zorg tijdens kortdurend verblijf ij een vakantie en/of zakelijk verblijf buiten het woonland en Nederland voor een periode korter dan 12 maanden heeft u recht op vergoeding van kosten voor medische zorg, zoals bepaald in deze polisvoorwaarden. Voorwaarden De medische zorg is spoedeisend en medisch noodzakelijke. Ziekenhuisopname wordt voor maximaal 365 dagen vergoed. Dit maximum geldt ook voor een buiten het woonland of Nederland aangevangen en in het woonland of Nederland voortgezette behandeling; Vergoeding vindt plaats in Nederlands betaalmiddel tegen de wisselkoers (gemiddelde van aan- en verkoopkoers) die bij de Nederlandse banken geldt op de dagtekening van de nota s; In geval van ziekenhuisopname moet vooraf of zo snel mogelijk na opname contact worden opgenomen met de Delta Lloyd Hulpdienst. Telefoonnummer Uitsluiting Kosten van medische hulp die redelijkerwijze te voorzien waren bij vertrek uit het woonland of uit Nederland komen niet voor vergoeding in aanmerking. 2 Hulpverlening ij een vakantie en/of zakelijk verblijf buiten het woonland en Nederland voor een periode korter dan 12 maanden heeft u recht op verschillende vergoedingen, diensten en bemiddeling van de Delta Lloyd Hulpdienst als zich tijdens uw verblijf in het buitenland een onvoorziene gebeurtenis voordoet. De Delta Lloyd Hulpdienst kiest voor de uitvoering van de hulpverlening, voor zover mogelijk, telkens in alle redelijkheid die oplossing die uit economisch oogpunt het meest verantwoord is. De Delta Lloyd Hulpdienst bepaalt de concrete inhoud en omvang van de hulpverlening. Als de hulpverlening verband houdt met medische aspecten, brengt het medisch team van de Delta Lloyd Hulpdienst zonodig bindend advies uit. Om voor hulpverlening in aanmerking te komen bent u verplicht: altijd eerst telefonisch contact op te (laten) nemen met de Delta Lloyd Hulpdienst. Telefoonnummer ; volledige medewerking te verlenen aan de hulpverlening en zich strikt te houden aan de aanwijzingen van de Delta Lloyd Hulpdienst en de hulpverleners ter plaatse; nota s van de Delta Lloyd Hulpdienst voor diensten en/of kosten, waarop volgens deze voorwaarden geen recht bestaat, binnen 30 dagen na dagtekening van de nota s te betalen aan de Delta Lloyd Hulpdienst. U heeft recht op vergoeding en/of bemiddeling van de hierna vermelde hulpverleningsonderdelen. A Medische bijstand en repatriëring bij ernstige ziekte 1 ij ernstige ziekte of ongeval in een ander land dan het woonland belt u of laat u bellen naar de Delta Lloyd Hulpdienst in Nederland. Als de artsen van de Delta Lloyd Hulpdienst het vervoer van de verzekerde naar een beter of meer gespecialiseerd ziekenhuis resp. het repatriëren voorstellen, dan zal de Delta Lloyd Hulpdienst zich hiermee belasten. In geval van repatriëring zal u naar keuze vervoerd worden naar het woonland of naar het vaderland. In geval van meerdere nationaliteiten geldt het land dat vermeld is op het aanvraagformulier. Uitsluitend medische redenen worden in aanmerking genomen bij de keuze van het vervoermiddel. In elk geval dient de goedkeuring van het medisch team van de Delta Lloyd Hulpdienst vooraf te gaan aan het transport. Naast het organiseren van de hulpverlening worden ook de kosten van deze hulpverlening vergoed. 2 ij ernstige ziekte of ongeval in het woonland is repatriëring naar het vaderland mogelijk indien de medische noodzaak hiervoor aanwezig is en behandeling en/of onderzoek in het woonland niet mogelijk is. Als naar het oordeel van de artsen van de Delta Lloyd Hulpdienst behandeling in het vaderland medisch noodzakelijk is, zal de Delta Lloyd Hulpdienst zich met de repatriëring belasten. Uitsluitend medische redenen worden in aanmerking genomen bij de keuze van het vervoermiddel. In elk geval dient de goedkeuring van het medisch team van de Delta Lloyd Hulpdienst vooraf te gaan aan het transport. c Repatriëring van verzekerde kinderen De Delta Lloyd Hulpdienst belast zich met de repatriëring van de verzekerde kinderen beneden de 16 jaar naar het land als bedoeld onder lid A1, wanneer degenen, die er in het buitenland zorg voor dragen hiertoe, tengevolge van ziekte of ongeval, niet in staat zijn. Naast het organiseren van de hulpverlening worden ook de kosten van de hulpverlening vergoed. Repatriëring na overlijden ij overlijden van een verzekerde belast de Delta Lloyd Hulpdienst zich met alle formaliteiten ter plaatse en met het transport van het stoffelijk overschot naar het land zoals bedoeld onder lid A1. Naast het organiseren van de hulpverlening worden ook de kosten van deze hulpverlening vergoed tot maximaal 6.000,-, met dien verstande, dat uitsluitend de kosten van de verzorging van de overledene, transportkist en het vervoer voor vergoeding in aanmerking komen. Wordt hiervan geen gebruik gemaakt, dan bestaat recht op vergoeding van de begrafeniskosten ter plaatse en van 9/12 MODEL F VOORWAARDEN DELTA LLOYD EXTRA UITENLAND 2

10 de kosten van vervoer van familieleden in de 1e graad of met verzekerde duurzaam samenlevend persoon, tot ten hoogste het bedrag, dat zou zijn gemoeid met het vervoer van het stoffelijk overschot naar de woonplaats en met een maximum van 6.000,. ARTIKEL 14 EGRIPSOMSCHRIJVINGEN Hierna vindt u omschrijvingen van begrippen uit deze polisvoorwaarden. D E F Redding en berging U heeft recht op vergoeding van kosten voor het regelen en voor redding en berging door een bevoegde instantie tot maximaal ,- per gebeurtenis. Vergoeding van telecommunicatiekosten U heeft recht op vergoeding van kosten voor telecommunicatie met de Delta Lloyd Hulpdienst. Delta Lloyd vergoedt maximaal 350,-. Reisarts U heeft recht op direct medisch advies door het Medisch Team van de Delta Lloyd Hulpdienst voorafgaande aan en/of tijdens uw verblijf in het buitenland. Meer informatie Het medisch team van de Delta Lloyd Hulpdienst is 24 uur per dag bereikbaar, ook in het weekend. Telefoonnummer: Uitsluitingen Kosten van hulpverlening die nodig is door een gebeurtenis die verband houdt met een ziekte, aandoening of afwijking waarvoor u vóór aanvang van de reis al in het buitenland onder behandeling was worden niet vergoed. Kosten van hulpverlening die nodig is door een gebeurtenis die verband houdt met een ziekte, aandoening of afwijking die u in het buitenland wilt laten behandelen worden niet vergoed. ARTIKEL 12 TANDARTSKOSTEN UITENLAND (indien meeverzekerd en vermeld op het polisblad) Voor verzekerde vanaf 18 jaar U heeft recht op vergoeding van kosten voor alle tandheelkundige behandelingen door een tandarts, tandprotheticus of mondhygiënist. De vergoeding is inclusief techniekkosten. Delta Lloyd vergoedt maxmaal 750,- per kalenderjaar. Uitsluiting Kosten van orthodontische behandelingen worden niet vergoed. arts iemand die bevoegd is de geneeskunde uit te oefenen; audiologische zorg onderzoek naar de gehoorfunctie, advisering over de aan te schaffen gehoorapparatuur, voorlichting over het gebruik van de apparatuur, met deze hulp verband houdende psychosociale begeleiding en hulp bij het stellen van een diagnose bij spraak- en taalstoornissen voor kinderen tot 7 jaar; bijkomende kosten de kosten van verpleging zijnde de kosten van het gebruik van operatie- of gipskamer, van kunstnier, van genees-, verband- en andere middelen, röntgenfoto s, anesthesie, laboratorium röntgen- en andere bestralingen en fysische therapie. centrum voor erfelijkheidsonderzoek een instelling die een vergunning heeft voor de toepassing van klinisch-genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering; collectieve contractant een rechtspersoon, waarmee ten behoeve van de aangesloten deelnemers een contract is aangegaan voor het afsluiten van deze zorgverzekering; dagverpleging (zgn. poliklinische) bedverpleging < 24 uur in het ziekenhuis waarvan de noodzaak te voorzien is in verband met het in dezelfde periode plaatsvinden van een onderzoek of behandeling door een medisch-specialist; DC Diagnose ehandeling Combinatie: Een DC beschrijft door middel van een DC-prestatiecode, Door het College Tarieven Gezondheidszorg/de Zorgautoriteit i.o. vastgesteld, het afgesloten en gevalideerde traject van medischspecialistische zorg. Dit omvat de zorgvraag, het zorgtype, de diagnose en de behandeling. Het DC-traject vangt aan op het moment dat de verzekerde zich meldt met zijn zorgvraag en wordt afgesloten aan het eind van de behandeling, dan wel na 365 dagen; diëtist zie zorgverlener(s) ARTIKEL 13 ZIEKENHUISVERLIJF SEMI-PRIVATE (indien meeverzekerd en vermeld op het polisblad) In aansluiting op artikel 11.2 (Verblijf) heeft u bovendien recht op vergoeding van de extra kosten voor ziekenhuisverpleging in een hogere dan de laagste verpleegklasse van een ziekenhuis in Nederland of in het woonland tot maximaal de klasse van een Semi-Private in het woonland. ij ziekenhuisverblijf moet vooraf contact worden opgenomen met de Delta Lloyd Hulpdienst te Amsterdam. Telefoonnummer Als het een acute opname betreft moet u dit zo snel mogelijk aan de Delta Lloyd Hulpdienst (laten) doorgeven. Delta Lloyd Delta Lloyd Zorgverzekeringen NV, gevestigd te Den Haag, Johanna Westerdijkplein1; en bloc herziening van de voorwaarden en/of premie voor het alle lopende zorgverzekeringen; erfelijkheidsonderzoek onderzoek naar en van erfelijke afwijkingen door middel van stamboom-, chromosoom-, ultrageluid- en DNA-onderzoek, biochemische diagnostiek, erfelijkheidsadvisering en de met deze hulp verband houdende psychosociale begeleiding; geneesmiddelen de van overheidswege toegelaten medicijnen, op voorschrift van de behandelend medisch-specialist of huisarts betrokken en voorgeschreven voor de geregistreerde indicatie(s), voorzover deze niet geacht kunnen worden te voorzien in de dagelijkse behoeften, zoals voedings- en verstrekende middelen; 10/12 MODEL F VOORWAARDEN DELTA LLOYD EXTRA UITENLAND 2

11 fysiotherapeut geneesmiddelen de van overheidswege toegelaten medicijnen, op voorschrift van de behandelend medisch-specialist of huisarts betrokken en voorgeschreven voor de geregistreerde indicatie(s), voor zover deze niet geacht kunnen worden te voorzien in de dagelijkse behoeften, zoals voedings- en versterkende middelen; orthodontist poliklinisch medisch-specialistische zorg medisch-specialistische zorg niet verleend tijdens een ziekenhuisverblijf; polisblad de akte waarin tussen een verzekeringnemer en een zorgverzekeraar gesloten zorgverzekering is vastgelegd; huisarts kraamzorg de zorg verleend door een kraamverzorgende, die moeder en kind en, voorzover van toepassing, de huishouding verzorgt; kwaadwillige besmetting het buiten het kader van één van de zes in artikel 64 lid 2 van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf 1993 genoemde vormen van molest (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid al dan niet de dood ten gevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden, al dan niet in enig organisatorisch verband, is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken; logopedist zie zorgverlener(s) marktconform bedrag tarief dat in de zorgmarkt van het desbetreffende land gebruikelijk is en in verhouding tot overige zorgverleners passend en/of niet onredelijk hoog is; medisch adviseur de arts, die Delta Lloyd in medische aangelegenheden adviseert: medische noodzaak de noodzaak van onderzoek, verpleging of behandeling voor zover u hierop naar inhoud en omvang redelijkerwijs bent aangewezen - dit ter beoordeling van de medisch adviseur - en waarbij deze zorg door de internationale wetenschap voldoende is beproefd en deugdelijk moet zijn bevonden; medisch-specialist een van overheidswege erkende specialist, volgens medische normen algemeen aanvaard en behorend tot het specialisme waarvoor de specialist is ingeschreven; medisch-specialistische zorg behandeling of onderzoek volgens hetgeen in de kring van beroepsgenoten gebruikelijk is en behorend tot het specialisme waarvoor de specialist in ingeschreven; mondhygiënist ongeval een plotseling van buitenaf inwerkend geweld op het lichaam onafhankelijk van de wil van de verzekerde, waardoor lichamelijk letsel wordt toegebracht en aard en plaats van dit letsel geneeskundig kunnen worden vastgesteld; preventieve maatregelen van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden, of indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt, de gevolgen daarvan te beperken; revalidatie onderzoek, advisering en behandeling van specialistische, paramedische, gedragswetenschappelijke en revalidatietechnische aard. Deze hulp wordt verleend door een aan een daarvoor door de bevoegde overheidsinstantie erkende instelling voor revalidatie verbonden multidisciplinair team van deskundigen, onder leiding van een revalidatie arts; Semi-Private ziekenhuisaccomodatie waarbij u met minimaal twee personen op één kamer wordt verpleegd; tandarts tandprotheticus terrorisme gewelddadige handelingen en/of gedragingen, begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 64 lid 2 van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf 1993 genoemde vormen van molest, in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks, al dan niet in enig organisatorisch verband, is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken; u u en/of de overige verzekerde(n), ten behoeve van wie u een zorgverzekering hebt afgesloten; verblijf verblijf van langer dan 24 uur in een ziekenhuis, indien en zolang op medische gronden verpleging, onderzoek en behandeling uitsluitend in een ziekenhuis kunnen worden geboden en onafgebroken behandeling door een medischspecialist medisch noodzakelijk en doelmatig is; verloskundige verminking een ernstige deformiteit, al dan niet met weefseldefecten, die direct in het oog springt en die in het normale verkeer niet is te camoufleren door bijvoorbeeld kleding; verzekerde(n) de op het polisblad als verzekerde vermelde perso(o)n(en) wiens risico van behoefte aan geneeskundige zorg door een zorgverzekering wordt gedekt; 11/12 MODEL F VOORWAARDEN DELTA LLOYD EXTRA UITENLAND 2

12 verzekeringnemer Een persoon die met een zorgverzekeraar een zorgverzekeringsovereenkomst heeft gesloten; Wtg Wet tarieven gezondheidszorg, tevens omvattende de Wtg ExPres; ZC zelfstandig behandel centrum: een in Nederland gevestigd centrum voor niet-klinische, medisch-specialistische zorg (onderzoek en behandeling), dat als zodanig conform de bij wet gestelde regels is toegelaten; zelfzorggeneesmiddelen geneesmiddelen die u zonder medisch voorschrift kunt verkrijgen; ziekenhuis een inrichting voor verpleging, onderzoek en behandeling van zieken, die als ziekenhuis of sanatorium door de bevoegde overheidsinstantie is toegelaten of hiermee gelijk te stellen inrichting in het buitenland. Hieronder wordt in elk geval niet verstaan een verpleeginrichting, kuur-, herstellings- of rustoord, internaat, dagverblijf voor gehandicapten, vakantiekolonie, privékliniek/zelfstandig behandel centrum e.d.; zorgverlener een zorgverlener die als zodanig geregistreerd staat bij een bevoegde overheidsinstantie; zorgverzekering een tussen Delta Lloyd en een verzekeringnemer gesloten schadeverzekering betreffende geneeskundige hulp ten behoeve van een verzekerde; Zorgverzekeringswet de wet die u verplicht zich te verzekeren voor geneeskundige zorg. De Zorgverzekeringswet zorgt ervoor dat iedereen die rechtmatig in Nederland woont of die hier loon-belasting betaalt voor deze zorg verzekerd is. 12/12 MODEL F VOORWAARDEN DELTA LLOYD EXTRA UITENLAND 2

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015 Clausuleblad Terrorismedekking Artikel 247-30.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1.1 Begripsomschrijving 3 1.1 Terrorisme 3 1.2 Kwaadwillige besmetting 3 1.3 Preventieve maatregelen 3 1.4 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Clausuleblad terrorismedekking

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Clausuleblad terrorismedekking Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis Clausuleblad terrorismedekking Versie 1.1: januari 2016 Avéro Achmea Postbus 109 2300 AC Leiden www.averoachmea.nl/agro 2 Clausuleblad terrorismedekking Avéro Achmea

Nadere informatie

Delta Lloyd Zorgverzekering NV INHOUD

Delta Lloyd Zorgverzekering NV INHOUD VOORWAARDEN Delta Lloyd Zorgverzekering MODEL F 03.2.45 GELDIGHEID Geldig vanaf 1 januari 2006 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Inleiding 2 Artikel 2

Nadere informatie

Aanvullende verzekering. Polisvoorwaarden SPAV5

Aanvullende verzekering. Polisvoorwaarden SPAV5 Aanvullende verzekering SPAV5 Polisvoorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 De maatschappij Maatschappij Voor Zorgverzekering Gouda N.V. 1.2 SPP De standaardpakketpolis waarop deze verzekering een

Nadere informatie

MKB Pakketvoorwaarden 2002

MKB Pakketvoorwaarden 2002 MKB Pakketvoorwaarden 2002 Per risico vormen de Pakketvoorwaarden samen met de van toepassing zijnde Aanvullende voorwaarden en indien van toepassing de Bijzondere voorwaarden één geheel. Bij strijdigheid

Nadere informatie

Polisvoorwaarden OHRA Extra Buitenland

Polisvoorwaarden OHRA Extra Buitenland OHRA Zorgverzekeringen N.V., Postbus 29666, 2502 LR Den Haag, Johanna Westerdijkplein 1 - www.ohra.nl - Tel. +31 (0)70 310 08 88 - KvK 27093766 Polisvoorwaarden OHRA Extra Buitenland Inhoudsopgave van

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310

Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310 Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310 Deze voorwaarden gelden voor het Pensioen Inkomens Plan. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Pensioen Inkomens Plan

Nadere informatie

Delta Lloyd Zorgverzekering NV. Delta Lloyd Zorgverzekering Buitenland Totaal INHOUD

Delta Lloyd Zorgverzekering NV. Delta Lloyd Zorgverzekering Buitenland Totaal INHOUD VOORWAARDEN Delta Lloyd Zorgverzekering uitenland Totaal MODEL F 03.2.14 GELDIGHEID Geldig vanaf 1 januari 2006 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Inleiding

Nadere informatie

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt:

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: VERZEKERINGNEMER

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Deze voorwaarden gelden voor het Lijfrente Inkomens Plan. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Lijfrente Inkomens Plan

Nadere informatie

TANDARTSVERZEKERING. Voorwaarden TA 051 INHOUDSOPGAVE

TANDARTSVERZEKERING. Voorwaarden TA 051 INHOUDSOPGAVE TANDARTSVERZEKERING Voorwaarden TA 051 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel

Nadere informatie

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE artikel onderwerp 1 begripsomschrijvingen 2 dekking 2.1 strekking van de verzekering 2.2 grondslag van de verzekering 2.3 dekkingsgebied 2.4 dekking

Nadere informatie

Polisvoorwaarden OHRA Zorgverzekering Buitenland

Polisvoorwaarden OHRA Zorgverzekering Buitenland OHRA Zorgverzekeringen N.V., Postbus 29666, 2502 LR Den Haag, Johanna Westerdijkplein 1 - www.ohra.nl - Tel. +31 (0)70 310 08 88 - KvK 27093766 Polisvoorwaarden OHRA Zorgverzekering Buitenland Inhoudsopgave

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2016. Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten. Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten.

Polisvoorwaarden 2016. Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten. Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten. Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Polisvoorwaarden 2016 Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten www.aon.nl ipm@aon.nl Ingangsdatum 1 januari 2016 Inhoudsopgave pag. Algemene

Nadere informatie

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden die bij uw autoverzekering horen. Voor uw autoverzekering hebben wij aparte Aanvullende voorwaarden. Soms

Nadere informatie

Delta Lloyd Zorgverzekering NV. Delta Lloyd Zorgverzekering Buitenland Basis INHOUD

Delta Lloyd Zorgverzekering NV. Delta Lloyd Zorgverzekering Buitenland Basis INHOUD VOORWRDEN Delta Lloyd Zorgverzekering uitenland asis MODEL F 03.2.15 GELDIGHEID Geldig vanaf 1 januari 2006 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD LGEMEEN rtikel 1 Inleiding

Nadere informatie

Artikel 6 Hoogte van een eigen risico 5

Artikel 6 Hoogte van een eigen risico 5 POLISVOORWAARDEN Delta Lloyd Zorgverzekering MODEL F 03.2.45 GELDIGHEID Geldend vanaf 1 januari 2008 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Inleiding 2 Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2016

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2016 Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2016 ExtraTand Basis, ExtraTand, 1, 2, 3 en 4 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Geld.nl - TandComfort 2014 Turien & Co./Avéro Achmea www.mijnonlinepolismap.nl Algemene voorwaarden aanvullende zorgverzekeringen Turien & Co. 1. HOE SLUIT U DE AANVULLENDE

Nadere informatie

Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen

Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen PE1511, TD0701 1 Inhoudsopgave Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen De belangrijkste eigenschappen

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV OMVANG VAN DE DEKKING

Delta Lloyd Schadeverzekering NV OMVANG VAN DE DEKKING VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.40 C INHOUD ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ALGEMENE INFORMATIE BEGRIPSOMSCHRIJVING OMVANG VAN

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 U heeft bij iq Life een overlijdensrisicoverzekering, eventueel aangevuld met een risicodekking Ernstig Ziek Worden en/of Ongeval afgesloten. Bij deze verzekering

Nadere informatie

Vergoedingen en aard van de behandeling per artikel Vergoeding Lid Pagina. Artikel 1 Even vooraf 2

Vergoedingen en aard van de behandeling per artikel Vergoeding Lid Pagina. Artikel 1 Even vooraf 2 Inhoudsopgave en overzicht belangrijkste verstrekkingen van Voorwaarden Aanvullende Verstrekkingen voor houders van de Studenten Standaardpakketpolis Model ST0102 Vergoedingen en aard van de behandeling

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014. Aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014.

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014. Aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014. Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Voorwaarden en vergoedingen aanvullende tandartsverzekeringen Avéro Achmea 2014 www.aonhewitt.com ipm@aonhewitt.com Ingangsdatum 1 januari 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704

Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704 Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant Algemene Voorwaarden Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw verzekering. Daarnaast hebben wij aparte Aanvullende Voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere

Nadere informatie

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Tandartskosten

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Tandartskosten Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Tandartskosten www.aonhewitt.com ipm@aonhewitt.com Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Slimme keuze Tandarts Verzekeringen Nedasco

Polisvoorwaarden Slimme keuze Tandarts Verzekeringen Nedasco Polisvoorwaarden Slimme keuze Tandarts Verzekeringen 2017 Nedasco Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl N1.0 Nedasco Slimme Keuze Aanvullende Tandartsverzekering 2017 1 Welkom

Nadere informatie

www.ohra.nl - 026 400 48 48

www.ohra.nl - 026 400 48 48 OHRA Zorgverzekeringen N.V., Postbus 29666, 2502 LR Den Haag, Johanna Westerdijkplein 1 - Tel. 026 400 48 48 - Fax 026 400 77 44, KvK 09067645 Polisvoorwaarden OHRA Zorgverzekering (onverevend) inhoudsopgave

Nadere informatie

www.ohra.nl - 026 400 48 48

www.ohra.nl - 026 400 48 48 OHRA Zorgverzekeringen N.V., Postbus 29666, 2502 LR Den Haag, Johanna Westerdijkplein 1 -www.ohra.nl - Tel. +31 (0)26 400 48 48 - KvK 27093766 Polisvoorwaarden OHRA Zorgverzekering Buitenland Inhoudsopgave

Nadere informatie

Overeenkomst PNO Ziektekosten Internationaal 2012

Overeenkomst PNO Ziektekosten Internationaal 2012 Overeenkomst PNO Ziektekosten Internationaal 2012 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 2. GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) VERZEKERING(EN) Artikel 2 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel

Nadere informatie

ZAV 07 Algemene Voorwaarden

ZAV 07 Algemene Voorwaarden ZAV 07 Algemene Voorwaarden orw rde Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Rangorde Artikel 3 Onzekere gebeurtenis Artikel 4 Premiebetaling Artikel 5 Schademelding Artikel 6 Wijziging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09

Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09 Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09 15 13 09-12 1 Inhoud Artikel Grondslag 1 Begripsomschrijvingen 2 Algemene uitsluitingen 3 Verplichtingen na schade 4 Verjaring 5 Premiebetaling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van verzekeringen KO 0904

Algemene voorwaarden van verzekeringen KO 0904 Algemene voorwaarden van verzekeringen KO 0904 Artikel 1 Definities In deze verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Koopsom: Een eenmalige premiebetaling bij aanvang van de verzekering. 1.2 Maatschappij:

Nadere informatie

rde Algemene Voorwaarden ZAV 05

rde Algemene Voorwaarden ZAV 05 Amene Voaan ZAV 05 -2- Amene Voaan Modelnr. ZAV 05 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Rango Artikel 3 Onzekere gebeurtenis Artikel 4 Premiebetaling Artikel 5 Schademelding Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Inhoud. Voor alle verzekeringen van het Compleet bij Elkaar Pakket. Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Algemene voorwaarden. Inhoud. Voor alle verzekeringen van het Compleet bij Elkaar Pakket. Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Voor alle verzekeringen van het Compleet bij Elkaar Pakket Algemene voorwaarden Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Algemeen 1. Wie is de verzekeringnemer?...3 2. Bij wie heeft u de verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Aanvullende verzekering

Voorwaarden Aanvullende verzekering Voorwaarden Aanvullende verzekering AVP2B Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 De maatschappij Maatschappij Voor Zorgverzekering Gouda N.V. 1.2 Verzekerde leder van de als zodanig in het polisblad vermelde

Nadere informatie

Individuele Aanvullende Zorgverzekering

Individuele Aanvullende Zorgverzekering Individuele Aanvullende Zorgverzekering Polisvoorwaarden Algemene polisvoorwaarden 471.03 Bladzijde 1 Begripsomschrijvingen 1 2 Dekking 2 3 Algemeen 4 4 Verplichtingen van de verzekeringnemer/verzekerde

Nadere informatie

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering VOR300

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering VOR300 Blad. 1 U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden. Daarom hebt u een overlijdensrisicoverzekering gesloten. Deze overlijdensrisicoverzekering keert het verzekerde kapitaal uit

Nadere informatie

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Ziekenhuis Extra Verzekering

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Ziekenhuis Extra Verzekering Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Ziekenhuis Extra Verzekering www.aonhewitt.com ipm@aonhewitt.com Ingangsdatum 1

Nadere informatie

Polisvoorwaarden OHRA Zorgverzekering

Polisvoorwaarden OHRA Zorgverzekering OHRA Zorgverzekeringen N.V., Postbus 29666, 2502 LR Den Haag, Johanna Westerdijkplein 1 - www.ohra.nl - Tel. 070 310 08 80 - KvK 27093766 Polisvoorwaarden OHRA Zorgverzekering Inhoudsopgave van de polisvoorwaarden

Nadere informatie

GAAT UW LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ FAILLIET?

GAAT UW LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ FAILLIET? Beste klant, Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze Ticketgarantieverzekering. Het is belangrijk dat u weet waar u wel en waar u niet voor verzekerd bent, en wat u verder van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan (koopsom) ADI 2012.01

Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan (koopsom) ADI 2012.01 Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan (koopsom) ADI 2012.01 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren. Voor elke verzekering in uw pakket hebben

Nadere informatie

NnL. ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Hoofdstuk 3 Uitsluitingen. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

NnL. ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Hoofdstuk 3 Uitsluitingen. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen NnL ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Polisvoorwaarden PP 0000-01 Deze polisvoorwaarden gelden voor alle verzekeringen die in het ZekerheidsPakket Particulieren zijn opgenomen en vormen één geheel met

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 2

Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 2 Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 Versie januari 2011 VRIJSTELLING VAN PREMIEBETALING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID voor bij Elips Life AG ondergebrachte verzekeringen 1 Bij de toepassing van deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Schadeverzekering Zakelijk Uw rechten & plichten AZAV15

Algemene Voorwaarden. Schadeverzekering Zakelijk Uw rechten & plichten AZAV15 Algemene Voorwaarden Schadeverzekering Zakelijk Uw rechten & plichten AZAV15 Avéro Achmea Postbus 101 7300 AC Apeldoorn Nederland www.averoachmea.nl 2 Wat wilt u weten? over uw Schadeverzekering Zakelijk?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan (koopsom)

Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan (koopsom) Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan (koopsom) ADI 2010.01 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan VOG 2010.01

Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan VOG 2010.01 Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan VOG 2010.01 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Voorwaarden. Schadepolis Algemeen. Uw rechten & plichten. Nummer: AV-01-141

Voorwaarden. Schadepolis Algemeen. Uw rechten & plichten. Nummer: AV-01-141 Voorwaarden Schadepolis Algemeen Uw rechten & plichten Nummer: AV-01-141 Wat wilt u weten? over de Algemene rechten & plichten Klik op de vraag om naar het antwoord te gaan. Schadepolis Algemeen 3 1. Wie

Nadere informatie

JOOiN Tand-ongevallen verzekering 2015

JOOiN Tand-ongevallen verzekering 2015 Artikel 1. Verzekerde zorg 1.1 Inhoud en omvang van de verzekerde zorg Uw tand-ongevallen verzekering geeft u recht op vergoeding van de kosten van tandzorg zoals omschreven in deze verzekeringsvoorwaarden.

Nadere informatie

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen LWB 05 Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente LY1511, TD0701 1 Inhoudsopgave Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente De belangrijkste eigenschappen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Startpagina. Voorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan. Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons

Algemene voorwaarden. Startpagina. Voorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan. Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons Algemene voorwaarden Voorwaarden Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons 1 27682 17.01 Inhoud Klik op de vraag om het antwoord te

Nadere informatie

OHRA Ziektekostenverzekeringen N.V., Postbus 40000, 6803 GA Arnhem, Rijksweg West 2 - www.ohra.nl - Tel. 026 400 48 48 - KvK 09067645 Polisvoorwaarden Inhoudsopgave en overzicht belangrijkste verstrekkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Polisvoorwaarden: MV-99-100 Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Algemeen

Nadere informatie

OHRA polisvoorwaarden aanvullende zorgverzekeringen

OHRA polisvoorwaarden aanvullende zorgverzekeringen OHRA Ziektekostenverzekeringen N.V., Postbus 40000, 6803 GA Arnhem, Rijksweg West 2 - www.ohra.nl - Tel. 026 400 48 48 - KvK 09067645 OHRA polisvoorwaarden aanvullende zorgverzekeringen Inhoudsopgave van

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT PGB NETTO PARTNERPENSIOEN PLUS. Pensioenreglement PGB Netto Partnerpensioen Plus 1

PENSIOENREGLEMENT PGB NETTO PARTNERPENSIOEN PLUS. Pensioenreglement PGB Netto Partnerpensioen Plus 1 PENSIOENREGLEMENT PGB NETTO PARTNERPENSIOEN PLUS Pensioenreglement PGB Netto Partnerpensioen Plus 1 Reglement PGB Netto Partnerpensioen Plus zoals vastgesteld door het bestuur bij besluit per 29 juni 2017

Nadere informatie

www.ohra.nl - 026 400 48 48

www.ohra.nl - 026 400 48 48 OHRA Zorgverzekeringen N.V., Postbus 29666, 2502 LR Den Haag, Johanna Westerdijkplein 1 - Tel. 026 400 40 40 - Fax 026 400 77 44, KvK 09067645 Polisvoorwaarden OHRA Zorgverzekering NV OHRA Studentenverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering Zakelijk Algemeen September

Voorwaarden Schadeverzekering Zakelijk Algemeen September Voorwaarden Schadeverzekering Zakelijk Algemeen ZAV15 Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina Dit document is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. U leest wat er wel

Nadere informatie

Evenementenverzekering

Evenementenverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Evenementenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 675-06 Wegwijzer zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van dekking 2 Uitsluitingen 3 Schade

Nadere informatie

Algemene Polisvoorwaarden A t/m Z Pakket Particulieren

Algemene Polisvoorwaarden A t/m Z Pakket Particulieren Algemene Polisvoorwaarden 1. Begripsomschrijvingen... 2 Begrippen... 2 Gebeurtenis... 2 2. Omschrijving van dekking... 3 3. Uitsluitingen... 3 Algemene uitsluitingen... 3 Uitsluitingen per verzekering...

Nadere informatie

Evenementenverzekering

Evenementenverzekering Polismantel 675-06 Evenementenverzekering Wegwijzer zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van dekking 2 Uitsluitingen 3 Schade 4 Premie 5 Herziening van tarieven en/of voorwaarden 6 Wijziging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering OTV ALG MINT 2015 Inhoudsopgave 1 Definities, meervoud en sanctiewetgeving 3 2 Grondslag 3 3 Automatische bijverzekering 3 4 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan (koopsom) 15I 2015.02

Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan (koopsom) 15I 2015.02 Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan (koopsom) 15I 2015.02 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Algemene betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden Algemene Betalingsvoorwaarden van de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) voor wat betreft de activiteiten zoals in artikel 1 van deze Algemene Betalingsvoorwaarden gedefinieerd, statutair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2006

Algemene voorwaarden 2006 Algemene voorwaarden 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Maatschappij 1.2 Verzekeringnemer 1.3 Aanvangspremie 1.4 Vervolgpremie Artikel 2. Betaling en terugbetaling van premie 2.1 Premiebetaling

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen Avéro Achmea aanvullende tandartsverzekeringen

Voorwaarden en vergoedingen Avéro Achmea aanvullende tandartsverzekeringen Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Voorwaarden en vergoedingen Avéro Achmea aanvullende tandartsverzekeringen Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com

Nadere informatie

Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601

Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601 Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601 Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden Oldtimer motorrijtuigverzekering. Deze voorwaarden vormen één geheel met de aanvullende

Nadere informatie

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente LY1406, TD0701 1 Inhoudsopgave Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente De belangrijkste eigenschappen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Geld Geregeld Uitvaartplan 15N 2016.01

Algemene Voorwaarden van het Geld Geregeld Uitvaartplan 15N 2016.01 Algemene Voorwaarden van het Geld Geregeld Uitvaartplan 15N 2016.01 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

de Bruyn Verzekeringspakket (DBP)

de Bruyn Verzekeringspakket (DBP) de Bruyn Verzekeringspakket (DBP) Polisvoorwaarden BP0000-03 Deze polisvoorwaarden gelden voor alle verzekeringen die in het de Bruyn Verzekeringspakket zijn opgenomen en vormen één geheel met de polisvoorwaarden

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Kampeerautoverzekering algemeen polisvoorwaarden Algemene Voorwaarden deel 2

Kampeerautoverzekering algemeen polisvoorwaarden Algemene Voorwaarden deel 2 Inhoud Algemeen Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 2 De verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Geldigheidsgebied Aanvang, duur en einde van een verzekering Artikel 4 Aanvang en duur van een verzekering

Nadere informatie

VSI Pakketverzekering Pakket

VSI Pakketverzekering Pakket 1 VSI Pakketverzekering Pakket VSIPAK01 Deze polisvoorwaarden gelden voor alle verzekeringen die in de VSI Pakketverzekering zijn opgenomen en vormen één geheel met de polisvoorwaarden van die verzekeringen.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Selfinsured.nl Algemene Voorwaarden. In de voorwaarden van deze autoverzekering leest u:

Polisvoorwaarden. Selfinsured.nl Algemene Voorwaarden. In de voorwaarden van deze autoverzekering leest u: Polisvoorwaarden Selfinsured.nl Algemene Voorwaarden In de voorwaarden van deze autoverzekering leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten. Voor welke schade wij wel en niet betalen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2009

Algemene voorwaarden 2009 Algemene voorwaarden 2009 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Maatschappij 1.2 Verzekeringnemer 1.3 Aanvangspremie 1.4 Vervolgpremie 1.5 Fraude Artikel 2. Betaling en terugbetaling van premie

Nadere informatie

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente LY1507, TD0701 1 Inhoudsopgave Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente De belangrijkste eigenschappen

Nadere informatie

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT I NDIVIDUEEL Delta Lloyd Zorgverzekering NV Postbus 29677 2502 LR Den Haag Uw assurantie-adviseur: F 01.9.45/1205 Zeker Delta Lloyd, al meer dan 150 jaar Delta Lloyd zorgt voor

Nadere informatie

TOT SLOT Artikel 15 Begripsomschrijvingen 26

TOT SLOT Artikel 15 Begripsomschrijvingen 26 POLISVOORWRDEN Delta Lloyd anvullende Zorgverzekeringen MODEL F 03.2.46 GELDIGHEID Geldend vanaf 1 januari 2008 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD LGEMEEN rtikel 1 Inleiding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan 15G 2015.03

Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan 15G 2015.03 Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan 15G 2015.03 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Geld Geregeld Uitvaartplan VON 2011.02

Algemene Voorwaarden van het Geld Geregeld Uitvaartplan VON 2011.02 Algemene Voorwaarden van het Geld Geregeld Uitvaartplan VON 2011.02 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2018 Avéro Achmea aanvullende tandartsverzekeringen

Polisvoorwaarden 2018 Avéro Achmea aanvullende tandartsverzekeringen Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 www.aon.nl ipm@aon.nl Polisvoorwaarden 2018 Avéro Achmea aanvullende tandartsverzekeringen Ingangsdatum 1 januari 2018 Inhoudsopgave pag. Algemene

Nadere informatie

Schadeverzekeringen AVS11

Schadeverzekeringen AVS11 Schadeverzekeringen AVS11 Voorwaarden Inhoudsopgave Onderwerp Artikel Algemene voorwaarden Begripsomschrijvingen 1 Dekking 2 Uitsluitingen 3 Schade 4 Premiebetaling 5 Wijzigingen 6 Aanvang, duur en einde

Nadere informatie

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Deze polisvoorwaarden horen bij uw AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Dit is een levensverzekering

Nadere informatie

VERGOEDINGEN Artikel 11 Vergoedingen ABN AMRO ZorgBeter Collectief 9. Artikel 12 TandenGaaf 100% 24. Artikel 14 Begripsomschrijvingen 25

VERGOEDINGEN Artikel 11 Vergoedingen ABN AMRO ZorgBeter Collectief 9. Artikel 12 TandenGaaf 100% 24. Artikel 14 Begripsomschrijvingen 25 POLISVOORWRDEN POLISVOORWRDEN N MRO Zorgeter Collectief MODEL Z 03.2.28 GELDIGHEID Geldend vanaf 1 januari 2008 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD LGEMEEN rtikel 1 Inleiding

Nadere informatie

Voorwaarden ZBA-BV Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Voorwaarden ZBA-BV Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Bestelauto - Pakket Pechhulp Nederland Avéro Achmea BedrijfActiefPolis Voorwaarden ZBA-BV-07-151 Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave Pechhulp en vervangend vervoer Nederland - Verzekerd

Nadere informatie

Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS16

Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS16 Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS16 Algemene voorwaarden (bij bedrijfsrechtsbijstand) Inhoudsopgave Onderwerp Artikel Algemene voorwaarden Grondslag 1 Begripsomschrijvingen 2 Algemene uitsluitingen 3

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (AV-02-171) Algemeen Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Algemeen 3 1 Wie is de verzekeringnemer? 3 2 Met wie sluit u deze

Nadere informatie

Artikel 6 Hoogte van een eigen risico 5

Artikel 6 Hoogte van een eigen risico 5 POLISVOORWRDEN POLISVOORWRDEN ZorgBeter Polis MODEL Z 03.2.31 GELDIGHEID Geldend vanaf 1 januari 2008 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD LGEMEEN rtikel 1 Inleiding 2 rtikel

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 U vindt uw gezondheid belangrijk en gaat daar kritisch mee om. Het is dan

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Polisvoorwaarden PP 8000-01 Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden Wie behandelt mijn zaken? In principe behandelt Nationale-Nederlanden al uw schades. Maar heeft u bij ons een Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering. De collectieve OHRA Zorgverzekering voor leden van VOS/ABB

OHRA Zorgverzekering. De collectieve OHRA Zorgverzekering voor leden van VOS/ABB Zorgverzekering De collectieve Zorgverzekering voor leden van VOS/ABB Collectieve Zorgverzekering Bij houden we van duidelijkheid. Dat betekent: weinig kleine lettertjes, geen lange wachttijden en korte

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (AV-02-161) Algemeen Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Algemeen 3 1 Wie is de verzekeringnemer? 3 2 Met wie sluit u deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (ZV AVS08)

Algemene voorwaarden (ZV AVS08) Algemene voorwaarden (ZV AVS08) Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering en worden

Nadere informatie

Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB. Inhoudsopgave

Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB. Inhoudsopgave Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB Inhoudsopgave Bladzijde Algemene en Bijzondere Voorwaarden 2 Algemene Voorwaarden 2 Artikel 1. Wat bedoelen wij met de volgende begrippen? 2 Artikel 2. Waarop

Nadere informatie

Informatie voor de klant

Informatie voor de klant Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Algemene Voorwaarden Versie 2016 Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren. Voor elke verzekering

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep Algemene Voorwaarden Eén-Bedrijfs-Polis (026) PAX TIBI MAR CE E VAN GELI STA MEVS GENERALI GROEP GENERALI verzekeringsgroep Postbus 1888, 1110 CL Diemen, Telefoon (020) 660 44 44 (026) A61.642-07/03 Artikel

Nadere informatie