Leeragentschap Veiligheidsbureau (bespreking & borging) 10 april Regiegroep Veiligheidsregio (informeren) 11 april 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leeragentschap Veiligheidsbureau (bespreking & borging) 10 april 2013. Regiegroep Veiligheidsregio (informeren) 11 april 2013"

Transcriptie

1 Voorstel CONCEPT AGP 13 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 26 juni 2013 Bijlage : 1. Steller : PBMJW de Vet Onderwerp : Evaluatie workshop RBT 28 maart Algemene toelichting Op 28 maart jongstleden heeft een workshop voor de leden van het Regionaal Beleidsteam (RBT) plaatsgevonden. De workshop werd geleid door de heer Jan Bos van het COT. In het bijgevoegde verslag treft u een weergave aan van hetgeen in de workshop besproken en behandeld is. U wordt voorgesteld kennis te nemen van het verslag. Naar aanleiding van de workshop zal een nader voorstel worden uitgewerkt voor u waarin oefeningen worden georganiseerd voor u en de leden van het RBT om de in de onderwerpen uit de workshop in de praktijk te brengen. Dit voorstel zal u zo spoedig mogelijk worden voorgelegd. Procesgang Processtap Datum Leeragentschap Veiligheidsbureau (bespreking & borging) 10 april 2013 Regiegroep Veiligheidsregio (informeren) 11 april 2013 Veiligheidsdirectie (informeren) 11 april 2013 Dagelijks bestuur (goedkeuring) 24 april 2013 Algemeen Bestuur (besluitvorming) 26 juni 2013 Voorstel Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om kennis te nemen van het verslag van de workshop RBT van 28 maart Akkoord Ja Nee Afwijkend besluit Secretaris: drs. K.G. Tuitjer Paraaf: Bijlage(s) 1. Verslag workshop RBT 28 maart 2013 AGP 13 ABVRBN Voorstel verslag workshop RBT 28 maart 2013.docx Pagina 1 van 1

2 AGP 13 ABVRBN , bijlage 1 Verslag workshop RBT Brabant-Noord 28 maart 2013 s-hertogenbosch, 29 maart 2013 J.G.H. Bos, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement P.B.M.J.W. de Vet, Veiligheidsregio Brabant-Noord

3 1. Inleiding Op donderdag 28 maart 2013 is een workshop gehouden voor de voorzitter en plaatsvervangend voorzitters van de VR BN. Het doel van de workshop was om te komen tot een gezamenlijk beeld en een gezamenlijke invulling van de werkwijze van de VR BN in GRIP 4. Om dit doel te bereiken is onder meer gesproken over: - De bevoegdheden van de voorzitter - De rol van de voorzitter - De rolverdeling tussen voorzitter en burgemeester(s) van betrokken gemeenten - Het functioneren van het RBT - De rol van de operationeel leider 2. Bevoegdheid tot opschaling naar GRIP 4 Conform de Wet veiligheidsregio s (Wvr) kan de voorzitter van de veiligheidsregio in het geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis (bovenlokaal) ten behoeve van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de betrokken gemeenten (onder andere) toepassing geven aan het gezag bij brand alsmede bij ongevallen anders dan bij brand en het opperbevel in geval van een ramp of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. Het gezag/opperbevel gaat daarbij over van de burgemeester(s) van de getroffen gemeente(n) naar de voorzitter van de veiligheidsregio (art. 39, lid 1 Wvr). Overigens gaan niet alleen de bevoegdheden met betrekking tot de rampenbestrijding zelf over, maar ook de bevoegdheden met betrekking tot de openbare orde. Onder andere de bevoegdheid tot het instellen van een noodverordening en noodbevel (art (excl. art. 176) van de Gemeentewet) en bevoegdheden uit de Wet Openbare Manifestaties (art. 5 9) gaan over van de betrokken burgemeester(-s) naar de voorzitter. 3. Wanneer is sprake van meer dan plaatselijke betekenis? Voor het vaststellen van het feit of er sprake is van 'meer dan plaatselijke betekenis' zijn geen nadere criteria in de wet genoemd. Meer dan plaatselijke betekenis dient ruim gezien te worden. Er is sprake van bovenlokale gevolgen. Hierbij kan gedacht worden aan schaarste van middelen, effecten die meerdere gemeenten treffen, maar ook de impact van het incident. In de discussies zijn meerdere voorbeelden behandeld. In het geval van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk zijn de directe effecten van de brand (rookontwikkeling) bovenlokaal en zelfs bovenregionaal. Bij de Project X Rellen in Haren zijn de rellen weliswaar uiteindelijk beperkt gebleven tot Haren zelf. In de aanloop naar de rellen had de aanpak echter mogelijk ook regionaal ingestoken kunnen worden, omdat het in de aanloop naar de rellen ook mogelijk was dat de rellen (of de effecten daarvan, met eventuele slachtoffers en andere fysieke gevolgen) zich zouden kunnen uitbreiden naar de stad Groningen die op steenworp afstand van Haren ligt. 4. Consequenties betrokken gemeenten bij GRIP 4 Bij GRIP 4 dienen de burgemeesters van de betrokken gemeenten deel te nemen aan de beraadslagingen van het RBT. Dit betekent in de praktijk dat burgemeesters hiervoor hun eigen gemeenten moeten verlaten. Het verlaten van de eigen gemeenten door burgemeesters wordt door burgemeesters in de praktijk afhankelijk van de specifieke casus mogelijk als erg ongewenst beschouwd. De kapitein verlaat zijn schip niet in noodsituaties. De vraag rijst of de beraadslagingen van het RBT niet door locoburgemeesters

4 kunnen worden bijgewoond. De figuur waarin de locoburgemeesters naar het RBT worden afgevaardigd en de burgemeester leiding blijft geven aan een (kern)beleidsteam in de eigen gemeente, is om twee redenen (juridisch) niet mogelijk: 1. In de eerste plaats kan de locoburgemeester (cf. art. 77 Gemeentewet) alleen bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester het ambt van burgemeester waarnemen. In deze situatie is de burgemeester echter niet verhinderd, maar heeft hij enkel zijn prioriteiten anders gesteld; 2. De Wet veiligheidsregio s voorziet niet in de mogelijkheid om een bestuurlijk team (GBT) in stand te houden in een gemeente naast het RBT. Het mandateren van locoburgemeesters is formeel niet mogelijk. Indien een burgemeester in zijn eigen gemeente wil blijven dient te worden overwogen om de participatie van in het RBT telefonisch te doen. Een locoburgemeester kan weliswaar participeren, maar kan strikt genomen geen bezwaar aantekenen tegen beslissingen van de voorzitter. Dit kan wel telefonisch tussen voorzitter en burgemeester. In de praktijk kan er voor gekozen worden om de locoburgemeester af te vaardigen met een duidelijk (informeel) mandaat van de burgemeester. De juridische consequentie hiervan is niet uitgekristalliseerd, maar in de praktijk van crisismanagement zou het noodzakelijk kunnen zijn om af te wijken van de formele wettelijke kaders uit de Wet veiligheidsregio's. 5. Consequenties voor de beeldvorming De brand bij Chemie-Pack en de opschaling naar GRIP 4 zijn een eerste praktijktest geweest om te zien hoe media en publiek reageren op opschaling naar GRIP 4. Na de brand in Moerdijk ontstond het beeld dat de burgemeester van Breda de situatie had 'overgenomen'. Deze beeldvorming was een vertekening van de werkelijke gang van zaken. Door de opschaling was de burgemeester van Breda de voorzitter van het RBT geworden. Dat zegt als zodanig niets over het functioneren van de burgemeester van Moerdijk en zijn gemeentelijke organisatie. Het is maar zeer de vraag of een dergelijk beeld bij media en publiek rechtgezet kan worden. De voorzitter van de Veiligheidsregio zal in de praktijk aangeduid worden met 'burgemeester van Tilburg' of 'burgemeester van Breda'. Inspanningen tijdens de afhandeling van de brand bij Chemie-Pack om dit beeld te corrigeren hebben niet het gewenste effect gehad. Daarnaast is het beeld bij media en publiek (maar ook in de getroffen gemeenten) dat het gezag overgenomen wordt dominant aanwezig. Hoewel dit juridisch klopt heeft dit niets met het daadwerkelijk functioneren van de burgemeester en gemeente te maken. Echter, het is lastig zo niet ondoenlijk dit beeld te corrigeren. Een oplossing kan worden gevonden in de rol van de burgemeester als boegbeeld tijdens crises. In een casus waarin één gemeente wordt getroffen en opgeschaald wordt naar GRIP 4 zou het in de beeldvorming goed (kunnen) zijn als de woordvoering wordt gedaan door de burgemeester van de getroffen gemeente. In een casus waarin wordt opgeschaald naar GRIP 4 met een betrokkenheid van meerdere gemeenten kan de woordvoering worden gedaan door de burgemeester van de brongemeente of de burgemeester van de meest getroffen gemeente. Dit corrigeert het gepercipieerde 'brevet van onvermogen' dat wordt afgegeven door op te schalen naar GRIP4 en de burgemeester van de getroffen gemeente(-n) uit beeld te laten verdwijnen. Twee mogelijkheden die in het verlengde daarvan liggen zijn: 1. om in GRIP4 de voorzitter van de veiligheidsregio een technisch voorzitter te laten zijn en in de beeldvorming naar buiten het 'lokale boegbeeld' te behouden; 2. het RBT overleg plaats te laten vinden op het gemeentehuis van de brongemeente (indien praktisch toepasbaar). Voetstoots wordt aangenomen dat het RBT-overleg plaats vindt in de gemeente van de regiovoorzitter. In de praktijk hoeft dat niet zo te zijn, maar wel opgemerkt dient te worden dat de fysieke afstand het niet meer mogelijk maakt dat een operationeel leider zowel in het RBT aanwezig is alsook direct leiding geeft aan het ROT (zie verderop).

5 6. Bevoegdheden algemene keten versus functionele ketens In het RBT hebben naast adviseurs ook vertegenwoordigers van de verschillende bestuurlijke sectoren ( ketens ) plaats, bijvoorbeeld de dijkgraaf. De vraag komt op hoe de verantwoordelijkheden geregeld zijn en wie uiteindelijk doorzettingsmacht heeft. In de bestuurlijke netwerkkaarten 1 wordt gesproken van twee ketens, de algemene keten (verantwoordelijk voor de rampenbestrijding en handhaving van de openbare orde en veiligheid) en functionele ketens (verantwoordelijk voor een specifiek terrein, bijv. waterbeheer, sociale zekerheid of elektriciteit). Afstemming tussen de ketens vindt op twee niveaus plaats: gemeentelijk respectievelijk regionaal of nationaal (tussen ministeries). Ten aanzien van de verantwoordelijkheden geldt volgens de bestuurlijk netwerkkaarten het volgende: In de relatie tussen de ketens heeft de algemene bevolkingszorg in laatste instantie het primaat. Het beginsel van subsidiariteit brengt echter met zich mee dat de burgemeester of voorzitter VR het ingrijpen in een andere keten in eerste instantie overlaat aan de partijen in die keten. Niet de burgemeester geeft een bevel aan het drinkwaterbedrijf maar de Inspectie Leefomgeving en Transport. Met andere woorden op grond van de noodbevoegdheden binnen het domein van de openbare orde en veiligheid kan de burgemeester/voorzitter een noodbevel geven aan bijvoorbeeld de dijkgraaf maar dient het beginsel van subsidiariteit in acht te nemen. De burgemeester/voorzitter dient de CdK te vragen om bovenlangs te interveniëren. 7. Samenstelling RBT in Brabant-Noord De Wet veiligheidsregio s schrijft voor dat de samenstelling van het RBT al volgt is: - Voorzitter RBT (voorzitter VR) - Burgemeesters van gemeenten die betrokken zijn of dreigen te raken - Hoofdofficier van Justitie - Voorzitter(s) waterschap(pen) - Operationeel leider - Strategisch communicatieadviseur - Overige leden ( wiens aanwezigheid in verband met de omstandigheden van belang is ) In het Regionaal Crisisplan (RCP) in Brabant-Noord is in deel 1, bijlage 1, de samenstelling van het RBT vastgelegd. Naast de wettelijke vertegenwoordigers maken conform het RCP ook de bestuurlijk adviseurs van de operationele diensten (commandant van dienst brandweer, eenheidschef Oost-Brabant van de Nationale politie en de Directeur Publieke Gezondheid) deel uit van het RBT alsmede de plaatsvervangend commandant van de 13 e brigade van Defensie. In de discussie van de workshop wordt de positie van de operationeel leider besproken. De huidige feitelijke situatie is dat de operationeel leider bij het ROT blijft en een van de bestuurlijk adviseurs (veelal de commandant brandweer) de operationeel leider vertegenwoordigd in het RBT. De vraag rijst of dit gewenst is of dat de operationeel leider te allen tijde (gedeeltelijk) aanwezig dient te zijn bij de beraadslagingen van het RBT. Hiertoe zal nog een nader voorstel worden uitgewerkt voor het Dagelijks Bestuur. 8. Wie leidt de vergadering van het RBT? In de huidige structuur is de voorzitter ook degene die de vergaderingen van het RBT leidt. De vraag is echter of dit in alle gevallen gewenst is. Het leiden van vergaderingen onder hoge druk vraagt veel van een voorzitter. Hij/zij dient discussie in goede banen te leiden, maar voorts ook eigen overwegingen in te brengen, beslissingen te nemen etc. 1 Brainich, Ernst, Bestuurlijke Netwerkkaarten, 4 e uitgave, Provincies Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en Overijssel, 2012.

6 Als voorbeeld: In de gemeente Amsterdam wordt de vergadering geleid door een technisch voorzitter (bijvoorbeeld het hoofd openbare orde en veiligheid van de gemeente Amsterdam). De voorzitter en burgemeesters zijn deelnemers. Hiermee wordt de voorzitter ontlast. De eisen die aan een technisch voorzitter worden gesteld zijn hoog. Hij of zij moet ook het gezag en vertrouwen hebben van allen om op een adequate de vergaderingen te kunnen leiden. Bij deze keuze voor een technisch voorzitter dient dit meegenomen te worden. Vooralsnog wordt niet besloten om een structurele keuze te maken voor een technisch voorzitter. Afhankelijk van de crisis en crisisomstandigheden kan de voorzitter besluiten om zelf de vergaderingen van het RBT te leiden dan wel een technisch voorzitter aan te stellen. 9. Van GRIP 3 naar GRIP 4 In de praktijk kan op twee manieren opgeschaald worden naar GRIP 4. In het ene geval wordt direct opgeschaald naar GRIP 4. Hierbij wordt niet eerst een gemeentelijk beleidsteam ingesteld onder leiding van de (lokale) burgemeester maar direct een RBT onder leiding van de voorzitter. In het andere geval wordt vanuit GRIP 3 naar GRIP 4 opgeschaald door de voorzitter van de veiligheidsregio. Het gemeentelijke beleidsteam wordt vervangen door het RBT en de eerder genoemde bevoegdheden (opperbevel, openbare orde etc.) verschuiven naar de voorzitter. Hoe schakel je als voorzitter over van GRIP 3 naar GRIP 4? Strikt formeel kan de voorzitter dit besluit eigenstandig nemen. In de praktijk zal dit uiteraard in principe in goed overleg plaatsvinden. De afwegingen die hierbij gemaakt kunnen worden zijn: - Naar aanleiding van een hulp- of ondersteuningsverzoek van de burgemeester van de getroffen gemeente aan de voorzitter; - De directe betrokkenheid van meerdere gemeenten waardoor automatisch sprake is van meer dan plaatselijke betekenis en intergemeentelijke afstemming noodzakelijk is - Wanneer de voorzitter twijfels heeft of de aanpak van de crisis goed verloopt. In dit geval is sprake van een forse interventie waarbij aandacht dient te worden besteed aan de communicatie over deze beslissing (beeldvorming in de buitenwereld). Wel is de vraag nog hoe de voorzitter van de Veiligheidsregio tijdens een GRIP 3 in stelling wordt gebracht door de getroffen gemeente. Er zijn nog geen afspraken over het moment en de wijze waarop de voorzitter geïnformeerd wordt over een opschaling en het verdere verloop van de crisis. Dit heeft mogelijk tot gevolgd dat de voorzitter onvoldoende informatie heeft om in te kunnen schatten of GRIP 3 daadwerkelijk het juiste niveau van opschaling is. Hierover dienen nadere afspraken te worden gemaakt tussen burgemeesters.

7 Bijlage 1 GRIP Brabant-Noord Doel GRIP Het doel van deze regeling is het verkrijgen van een transparant opschalingsmodel voor de multidisciplinaire bestrijding van kleine incidenten tot zware ongevallen en rampen. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van sleutelfunctionarissen binnen de brandweer, politie, GHOR en gemeenten zijn op hoofdlijnen vastgelegd in de regeling. De sleutelfunctionarissen zijn vooraf op de hoogte gebracht van hun plaats en primaire verantwoordelijkheden binnen de structuur en hun opkomsttijden. Coördinatieniveaus Binnen GRIP staan coördinatieniveaus centraal. De reikwijdte van het incident bepaald het benodigde coördinatieniveau. Coördinatiealarm Reikwijdte van het incident Teams Samenstelling en werkplek teams Dagelijkse routine Dagelijks en monodisciplinair optreden van de hulpdiensten. Motorkapoverleg Motorkapoverleg: - bevelvoerder of Officier van Dienst Brandweer - basispolitiemedewerker/pdmanagement of Officier van Dienst Politie - verpleegkundige eerste ambulance of Officier van Dienst Geneeskundig Werkplek: incidentlocatie GRIP 1 Incident met beperkt effectgebied. Behoefte aan multidisciplinaire coördinatie op tactische processen vanuit het brongebied en eenhoofdige leiding. CoPI CoPI: - Leider CoPI - Officier van Dienst Brandweer - Officier van Dienst Politie - Officier van Dienst Geneeskundig - Officier van Dienst Bevolkingszorg - Voorlichter politie - Adviseur Gevaarlijke Stoffen - Officier Operationele Informatievoorziening Werkplek: incidentlocatie

8 GRIP 2 Grootschalig incident met uitstraling naar de omgeving. Behoefte aan multidisciplinaire coördinatie, ook op strategische processen vanuit het effectgebied. CoPI en OT OT: - Operationeel Leider - Informatiemanager - Algemeen Commandant Brandweer - Algemeen Commandant Politie - Algemeen Commandant Geneeskundig - Algemeen Commandant Bevolkingszorg - Officier Veiligheidsregio Defensie Werkplek: GMC s-hertogenbosch GRIP 3 Ramp of zwaar ongeval binnen een gemeente. Behoefte aan bestuurlijke leiding en multidisciplinaire coördinatie op bestuurlijke processen. CoPI, OT en GBT GBT: - Burgemeester - Gemeentesecretaris - Adviseur Brandweer - Adviseur Politie - Adviseur Geneeskundig - Officier van Justitie - Communicatieadviseur - Ambtenaar Openbare Veiligheid - Bestuurs-juridisch ondersteuner - Secretaris Werkplek: gemeentehuis GRIP 4 Ramp of zwaar ongeval in meerdere gemeenten. Behoefte aan multidisciplinaire, gecoördineerde bestuurlijke, regionale leiding. CoPI, OT en RBT RBT: - Voorzitter Veiligheidsregio - Coördinerend gemeentesecretaris - Regionaal Commandant Brandweer - Korpschef - Regionaal Geneeskundig Functionaris - Hoofdofficier van Justitie - Voorzitter waterschap - Commandant RMC-Zuid - Strategisch communicatieadviseur - Bestuurs-juridisch ondersteuner - Secretaris Werkplek: kantoor Brandweer Brabant- Noord, s-hertogenbosch

9 Bijlage 2 Presentatie workshop

10 AGP 13 ABVRBN Bijlage 2 Presentatie 0

11 Bijeenkomst voorzitters RBT Brabant-Noord Jan Bos 28 maart 2013

12 Kennismaking 2

13 Doel bijeenkomst Komen tot een gezamenlijk beeld en gezamenlijke invulling van de werkwijze van de Veiligheidsregio Brabant-Noord in GRIP4 Dit onder meer door het bespreken van: De bevoegdheden van de voorzitter De rol van de voorzitter De rolverdeling tussen voorzitter en burgemeester(s) van betrokken gemeente(n) Het functioneren van het RBT (agenda, briefing, ondersteuning) 3

14 Programma Toelichting rollen burgemeester in RBT De rol van de Operationeel Leider Casus: Van GRIP 3 naar GRIP 4 4

15 GRIP 4 Op het moment dat de voorzitter van de veiligheidsregio een Regionaal Beleidsteam (RBT) in het leven roept, is sprake van een bovenlokale ramp of crisis (art. 39, lid 2) Bij een acute crisis (ook wel flitsramp genoemd) neemt de voorzitter veiligheidsregio zijn verantwoordelijk en schaalt na (telefonisch) overleg met de operationeel leider op naar een regionaal beleidsteam Daarmee is de verschuiving van bevoegdheden van een burgemeester naar de voorzitter van de veiligheidsregio een feit De burgemeesters van de betrokken gemeenten maken onderdeel uit van het RBT, evenals de voorzitters van de betrokken waterschappen en de Hoofdofficier van Justitie (art. 39, lid 2) Bij een dreiging of niet acute crisis (zoals ziektegolf) roept de voorzitter veiligheidsregio de leden van het regionaal beleidsteam bijeen en wordt tijdens de eerste vergadering het opschalingsniveau bepaald. Indien niet wordt opgeschaald kan de crisisstructuur gebruikt worden voor de bestuurlijke afstemming 5

16 GRIP 4 Mocht een voorzitter menen dat opschaling naar de regio niet nodig is terwijl commissaris van de Koningin en/of minister menen dat opschaling wel is vereist, dan kan daartoe een aanwijzing worden gegeven. Het optreden door een hogere bestuurslaag is gebaseerd op een bestuurlijk oordeel inzake de gewenste bestuurlijke betrokkenheid. Dat oordeel is niet ongenormeerd, maar gebaseerd op een inschatting van de omstandigheden op grond van proportionaliteit en subsidiariteit: de mate van de dreiging (wat is er aan de hand) en de mate waarin de bestaande bevoegdheden al of niet toereikend zijn (wat is er aan te doen). 6

17 Voorzitter Uitgangspunt is dat de voorzitter bij bereikbaarheid en beschikbaarheid fungeert als voorzitter van het regionaal beleidsteam. Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt hij vervangen door een ander lid van het dagelijks bestuur in een afgesproken volgorde De voorzitter: heeft de bevoegdheden van de burgemeester roept een regionaal beleidsteam (RBT) bijeen wijst een regionaal operationeel leider (ROL) aan is voorzitter van het RBT stuurt regionaal operationeel leider aan kan een verzoek tot bijstand aan de minister van V&J doen bij een tekort aan regionale capaciteit 7

18 Voorzitter bij uitsluiting bevoegd: Wvr (art. 4 7) Gezag bij brand Opperbevel bij ramp (of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan) Aanwijzingen geven aan de RAV Informatievoorziening (bevolking en betrokkenen) Gemeentewet (art (excl. 176)) Handhaving openbare orde Politiewet (art. 11, 14, 56, 62) Gezag over politie en KMar bij openbare orde Bijstand politie en KMar Wet openbare manifestaties (art. 5 9) Verbod, aanwijzing, beëindigen 8

19 RBT De samenstelling van het Regionaal Beleidsteam wordt bepaald door de voorzitter van de veiligheidsregio. Bij de samenstelling van het team wordt uitgegaan van functies. Dit betekent dat de functionaliteit voorhanden is. Functionarissen kunnen meerdere functies bekleden In beginsel neemt de burgemeester van betrokken gemeente zelf zitting in het regionaal beleidsteam. De burgemeester van de betrokken gemeente kan zich in bijzondere omstandigheden in het RBT laten vervangen door de loco-burgemeester met mandaat Formeel: De loco-burgemeester (cf. artikel 77 Gemeentewet) kan alleen bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester het ambt van burgemeester waarnemen. Op lokaal niveau wordt geen gemeentelijk beleidsteam opgetuigd, omdat het beleid niet wordt vastgesteld in de afzonderlijke gemeente. Optioneel kan de burgemeester voor de lokale advisering, de invulling van zijn/haar rol als burgervader. het uitwerken van de communicatiestrategie en voorbereiden en uitvoeren van de nafase een gemeentelijk team inrichten Naast een Regionaal Beleidsteam kan het Openbaar Ministerie samen met de politie en de voorzitter Veiligheidsregio afstemming zoeken in een driehoeksoverleg als het gaat over de toepassing van bestuurlijke en strafrechtelijke instrumenten 9

20 RBT: samenstelling Voorzitter RBT Burgemeesters van gemeenten die betrokken zijn of dreigen te raken Hoofdofficier van Justitie Voorzitter Waterschap Operationeel Leider Strategisch communicatie-adviseur Overige leden ("wier aanwezigheid in verband met de omstandigheden van belang is"), zoals provincie of Defensie. Maar wellicht ook: operationele adviseurs. 10

21 Mogelijke rollen in RBT Burgemeester brongemeente Collega Burgemeester effectgemeente Voorzitter RBT 11

22 Waar maakt het RBT deel van uit? Op de rampplek: een COPI Regionaal: een Regionaal Operationeel team inclusief Bevolkingszorg Naast actiecentra voor de hulpdiensten is er ook regionaal 1 team Bevolkingszorg Lokaal blijven de verschillende teams actief: de teamleider zit in het regionale team bevolkingszorg Geen GBT meer Wel mogelijkheid van lokale ondersteuning voor de burgemeester (zie eerdere sheet) 12

23 De rol van de Operationeel Leider

24 Verwachtingen ten aanzien van de OL? Lid van het Regionaal Beleidsteam én Voorzitter Regionaal Operationeel Team Geven actueel beeld? Aanwezig bij het team? Gedurende de gehele vergadering aanwezig? Rol diverse adviseurs hulpdiensten (in het RBT) in relatie tot OL? De Operationeel Leider als regisseur? 14

25 Verwachting van een briefing? Type vragen? Type adviezen? 15

26 Relevante variabelen: wat is van invloed? Fase van de crisis Welke vergadering het is ( de 1 e of de 6 e ) Welke OL is het? Welke voorzitter is het? Type crisis? Als het uitmaakt, hoe dan? 16

27 Mogelijke rolinvulling Operationeel Leider OL als 'regisseur' Vooroverleg met voorzitter Hele vergadering erbij Geven operationeel beeld Maar ook: toelichten aanleiding en doel RBT Bestuurders 'meenemen' in de crisis: duiding, zowel van de crisis als van de setting 17

28 Casus Van GRIP 3 naar GRIP 4

29

30 Casus 'zeer grote brand' In de vroege ochtend ontstaat een brand bij een bedrijf in deze veiligheidsregio. De brand ontwikkelt zich heel snel en er ontstaat een dikke zwarte rookwolk. Benedenwinds ligt een gebied met weinig inwoners. Verwachting is dat de brandbestrijding zeker 12 uur gaat duren. Het bedrijft verwerkt afval van bedrijven en particulieren. Ook klein chemisch afval wordt ingezameld maar wordt niet in het bedrijf verwerkt. Het is de brandweer echter onduidelijk hoeveel en welke (giftige) stoffen in het bedrijf aanwezig zijn. Uit voorzorg worden dan ook de sirenes geactiveerd. Ongeveer 10 woningen in het benedenwinds gebied zijn uit voorzorg ontruimd. Er wordt opgeschaald naar GRIP 3. 20

31 GRIP 3 Het GBT komt samen in de gemeente, het ROT komt samen in de ROT ruimte (Gruttostraat, 's-hertogenbosch) Extra informatie. De aard van de brand wijst mogelijk op strafbare feiten. Om die reden is het OM al aangeschoven bij het GBT. 21

32 De rol van de voorzitter Hoe wordt u gealarmeerd of geïnformeerd over de situatie? Wat verwacht u van de burgemeester van de getroffen gemeente? 22

33 Vervolg casus 'zeer grote brand' Door de sterke wind is het lastig om de brand onder controle te krijgen. De windrichting is ondertussen ook aan het veranderen. De wind draait iets, waardoor delen van een buurgemeente ook onder de rook komen te staan. Besloten wordt om daar ook de sirenes af te laten gaan. Dit is reden om op te schalen naar GRIP 4. 23

34 GRIP 4 Het RBT komt samen in 's-hertogenbosch (Orthenseweg, 's-hertogenbosch) Vanwege de rook is in één aangrenzende veiligheidsregio opgeschaald naar GRIP 2 en in een andere aangrenzende veiligheidsregio opgeschaald naar GRIP 4. 24

35 De rol van de voorzitter Wat betekent de overgang? Hoe schakelt u over van GRIP3 naar GRIP4? Wat doet de burgemeester van de brongemeente? Wat betekent dit voor de zichtbaarheid van de voorzitter / lokale burgemeester? Wie komen er in het RBT? Indien uw gemeente (mogelijk) effectgemeente is: wat betekent dat voor uw rol? In andere regio's wordt ook opgeschaald. In de ene regio is opgeschaald naar GRIP 2 in de andere regio wordt opgeschaald naar GRIP 4 Wie onderhoudt contact met wie? 25

36 Tips Duid de crisis en houd rekening met verschuivingen Maak bestuurlijke rolverdeling altijd expliciet: Brongemeente Effectgemeente Voorzitter Boegbeeld Maak afspraken met de OL over belangrijke agendapunten Maak afspraken over eventuele behoefte aan beelden/illustratie/toelichting Houd rekening met collega's die meer willen weten over 'hun' gemeente Durf te vragen aan de OL Werk met strategische vertrekpunten 26

37 Tips (2) Herhaal en vat samen in uw eigen woorden Vraag door als het onduidelijk is Geef duidelijk aan wat u belangrijk vindt en waarvoor u altijd meteen gestoord mag worden Maak mandaat van het ROT expliciet Geef duidelijk aan wat u verwacht (hoeveelheid informatie, contactfrequentie, situatierapport) 27

38 Voorbeelden strategische vertrekpunten Amsterdamse Zedenzaak (o.a. gebaseerd op ervaringen Benno L.): Zorgvuldigheid gaat voor snelheid De prioriteit ligt bij het verlenen van adequate zorg Voorkomen moet worden dat er nieuwe slachtoffers worden gemaakt Er wordt zo open mogelijk gecommuniceerd, gebaseerd op feiten De aanpak is realistisch Maatschappelijke onrust wordt zoveel als mogelijk is voorkomen 28

39 COT Instituut voor Veiligheids en Crisismanagement Jan Bos Koninginnegracht AB Den Haag t +31 (0) f +31 (0) e i Het COT is een onderdeel van Aon Nederland 29

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas In the hot seat NIBHV Ede 24 november 2015 de crisis samen de baas Programma: Inleiding workshop Film: Samenwerking tijdens een GRIP incident Sitting in the hot seat: CoPI Even voorstellen Ymko Attema

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Leeragentschap Veiligheidsbureau (bespreking & borging) 10 april 2013. Regiegroep Veiligheidsregio (informatie) 11 april 2013

Leeragentschap Veiligheidsbureau (bespreking & borging) 10 april 2013. Regiegroep Veiligheidsregio (informatie) 11 april 2013 Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 26 juni 2013 Bijlage : 1. Steller : PBMJW de Vet Onderwerp : Evaluatie stroomstoring Uden e.o. 17 januari 2013 Algemene toelichting Op 17 januari

Nadere informatie

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Helmond Laarbeek Nuenen

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DOEN WAAR JE GOED IN BENT De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DIT MOET ANDERS In 2009 besloot het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe om crisisbeheersing op een andere manier vorm te geven

Nadere informatie

Voor 2014 zijn de volgende doelen en accenten opgenomen in het jaarprogramma:

Voor 2014 zijn de volgende doelen en accenten opgenomen in het jaarprogramma: Voorstel CONCEPT AGP 5 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november 2013 Bijlage : 1. Steller : P. de Vet Onderwerp : Jaarplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2014 Algemene toelichting Bijgaand

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 12 - Nooddrinkwater en noodwater 12 Nooddrinkwater en noodwater Versie oktober 2013 Crisistypen (dreigende) verstoring van de openbare drinkwatervoorziening

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 12 Nooddrinkwater en noodwater

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 12 Nooddrinkwater en noodwater Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 12 Nooddrinkwater en noodwater 12 Nooddrinkwater en noodwater Versie 2015 Crisistypen (dreigende) verstoring van de openbare drinkwatervoorziening

Nadere informatie

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Johan Haasjes Vakspecialist Expertise Veiligheidsregio Groningen Versie 1.5 16 april 2014 (definitief) Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De opschalingsniveaus

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Op grond van de waarnemen en getoetst aan het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie wordt het volgende geconcludeerd:

Op grond van de waarnemen en getoetst aan het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie wordt het volgende geconcludeerd: Voorstel CONCEPT AGP 4 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november 2013 Bijlage : 1. Steller : PBMJW de Vet Onderwerp : Evaluatie systeemoefening 2013 Algemene toelichting In april 2013 is door de Inspectie

Nadere informatie

CRISISPLAN Veiligheidsregio Kennemerland 2015

CRISISPLAN Veiligheidsregio Kennemerland 2015 CRISISPLAN Veiligheidsregio Kennemerland 2015 VASTGESTELD DOOR AB 16 FEBRUARI 2015 INGANGSDATUM 1 APRIL 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 1. Crisisbeheersing... 7 1.1. Kaders... 7 1.2.

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Deel 1

Regionaal Crisisplan. Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Veiligheidsregio Hollands Midden Datum: Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Voorwaardenscheppende processen... 3 2.1 Melden en alarmeren... 3 2.2 Op- en afschalen...

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan VRD

Regionaal Crisisplan VRD Regionaal Crisisplan VRD Veiligheidsregio Drenthe Datum: juli 2014 2/37 Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wettelijk en procedureel kader regionale crisisbeheersing... 3 1.3 Definitie crisis...

Nadere informatie

GRIP Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland. Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure. (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP)

GRIP Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland. Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure. (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP) Veiligheidsregio Zeeland Vijf V s van Veiligheid Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure GRIP Zeeland (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP) Voorkomen Wij signaleren risico

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017

Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht Opgesteld door: projectteam crisisplan, samengesteld uit deelnemers vanuit gemeenten, politie, RMC, waterschappen, VRU Het beheer van

Nadere informatie

Over dit document... 4. Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8

Over dit document... 4. Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8 1 Inhoud Over dit document... 4 Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8 Hoofdstuk 2 Uitgangspunten... 8 Processen rampenbestrijding en crisisbeheersing... 9 Processen en

Nadere informatie

3 Oppervlaktewater en waterkering

3 Oppervlaktewater en waterkering 3 Oppervlaktewater en waterkering Voor de Noordzee, zie bestuurlijke netwerkkaart Noordzee en zeescheepvaart crisistypen (dreigend) hoogwater (dreigend) laagwater (dreigende) waterverontreiniging en verontreiniging

Nadere informatie

Crisisplan VRZL. Vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL)

Crisisplan VRZL. Vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) Crisisplan VRZL Vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) Colofon Documentnaam Crisisplan VRZL Korte inhoud Dit document beschrijft de algemene organisatie en aanpak

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 21 - Telecommunicatie 21 Telecommunicatie Voor media/omroepen, zie bestuurlijke netwerkkaart media Versie april 2012 crisistypen (dreigende) uitval van

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE REGIONALE INCIDENTENBESTRIJDINGSPROCEDURE ROTTERDAM-RIJNMOND

GECOÖRDINEERDE REGIONALE INCIDENTENBESTRIJDINGSPROCEDURE ROTTERDAM-RIJNMOND GECOÖRDINEERDE REGIONALE INCIDENTENBESTRIJDINGSPROCEDURE ROTTERDAM-RIJNMOND Colofon Dit document is tot stand gekomen onder regie van de afdeling Crisisbeheersing. Adres Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland

Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland versie 3.0 28 sep 2011 definitief i Versie- en wijzigingsbeheer Opsteller Projectleider Regionaal Crisisplan

Nadere informatie

Beschrijving GRIP 0 t/m 4

Beschrijving GRIP 0 t/m 4 RCP pocket Beschrijving GRIP 0 t/m 4 GRIP GRIP 0 Kenmerken incident Normaal dagelijkse werkwijzen van de hulpdiensten Afstemming in motorkapoverleg Dreigingsfase Preparatiestaf Aanwijzingen voor het ontstaan

Nadere informatie

Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Adres: Postbus 350 3300 AJ Dordrecht www.vrzhz.nl Druk: versie 3.0 september 2013 Beheer: Het

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan

Regionaal Crisisplan Regionaal Crisisplan Titel : Regionaal Crisisplan Bestandslocatie : G:\Staf\Vastgestelde documenten Versie : 3.0 Datum : 14 november 2011 Samenstellers : Projectgroep Regionaal Crisisplan Status : definitief

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-18866. Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid.

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-18866. Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid. Voorstel aan de raad Nummer: B11-18866 Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid. Wordt nagezonden. 1 Inhoud Over dit document... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 1 Rapportage Systeemoefening VRU 4 december 2013 2 Inleiding Voor u ligt het ingevulde toetsingskader van de Inspectie Veiligheid & Justitie (IV&J). De gegevens,

Nadere informatie

Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres. Adviesnota.

Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres. Adviesnota. Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Aan Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres Beslispunten Adviesnota 1. Instemming met de visie in het rapport Bevolkingszorg op orde

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012

Regionaal Crisisplan 2012 Regionaal Crisisplan 2012 ------------- 2016 Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van de veiligheidsdirectie van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Adres: Veiligheidsregio Midden-

Nadere informatie

Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 27 maart 2013.

Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 27 maart 2013. AGP 2a d 1 Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 27 maart 2013. Aanwezig: mr. dr. A.G.J.M. Rombouts, mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans (voorzitter), drs. J. Hamming, drs. H.A.G.

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 16 - Spoorvervoer 16 Spoorvervoer Versie april 2012 crisistypen treinongeval gevolgen van een treinongeval voor het milieu verstoring openbare orde andere

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

TOETSINGSKADER STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING

TOETSINGSKADER STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING TOETSINGSKADER STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING Versie Datum Opmerking Pagina Vastgesteld door 2.0 30 Augustus 2012 Toetskader in geheel aangepast i.h.k.v. de Wet veiligheidsregio s, Besluit veiligheidsregio

Nadere informatie

2 7 ^OV. 2012 2012-49.430/48/A.24, BJC 425023 Gerritsen N. (050)316 4026 n.gerritsen(gprovinciegroningen.nl 1

2 7 ^OV. 2012 2012-49.430/48/A.24, BJC 425023 Gerritsen N. (050)316 4026 n.gerritsen(gprovinciegroningen.nl 1 iii»;»b».«33!.g3iffl:ba3aiieiba Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II Jt t / 1

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

De oranje kolom in de Veiligheidsregio

De oranje kolom in de Veiligheidsregio De oranje kolom in de Veiligheidsregio Visiedocument voor de verankering van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio Zeeland - Vastgesteld in Kring van Zeeuwse gemeentesecretarissen d.d. 12 april

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Twente

Regionaal Crisisplan Twente Regionaal Crisisplan Twente Colofon Titel : Regionaal Crisisplan Twente Subtitel : Versie : 2.2 Opdrachtgever : Auteur : Enschede, 08 juni 2015 2015, Veiligheidsregio Twente Niets uit dit rapport mag worden

Nadere informatie

Calamiteiten in de energievoorziening

Calamiteiten in de energievoorziening Calamiteiten in de energievoorziening Samenwerking tussen de Netbeheerder en de Gemeente / Veiligheidsregio Ton Harteveld Manager Bedrijfsvoering Lustrumcongres Inspectie OOV 12 december 2007 2 Inhoud

Nadere informatie

Verschillen tussen 'oude' en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs)

Verschillen tussen 'oude' en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs) Verschillen tussen 'oude' en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs) De wijzigen in de Wet veiligheidsregio's (per 1 januari 2013) en de nieuwe Politiewet 2012

Nadere informatie

ommunicere ver ilieu- Communiceren over milieu-incidenten Tips voor het bevoegd gezag

ommunicere ver ilieu- Communiceren over milieu-incidenten Tips voor het bevoegd gezag ommunicere ver Communiceren over milieu-incidenten ilieu- Tips voor het bevoegd gezag Checklist om altijd op zak te hebben. 1. Leef mee en toon dat. 2. Vermijd clichés en bagatelliseer nooit. Rook en chemische

Nadere informatie

Basiskennis crisisbeheersing

Basiskennis crisisbeheersing Basiskennis crisisbeheersing Reader bij e-learning basiskennis crisisbeheersing (versie 2.2) Expertgroep basiskennis crisisbeheersing Redactie: Sjan Martens Basiskennis crisisbeheersing Reader bij e-learning

Nadere informatie

Brandweer GHOR Politie Gemeenten. Crisisplan IJsselland 2015-2018. Veiligheid: voor elkaar

Brandweer GHOR Politie Gemeenten. Crisisplan IJsselland 2015-2018. Veiligheid: voor elkaar Brandweer GHOR Politie Gemeenten Crisisplan IJsselland 2015-2018 Veiligheid: voor elkaar 2 Crisisplan IJsselland 2015-2018 Inhoud Voorwoord 5 1 Algemeen 7 1.1 Risicoprofiel 7 1.2 Doel en toepassing 8 1.3

Nadere informatie

Algemene toelichting AGP 12

Algemene toelichting AGP 12 AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 24 juni 2015 Bijlage : 2. Steller : PBMJW de Vet Onderwerp : Staat van de Rampenbestrijding in Brabant-Noord Algemene toelichting In uw vergadering van 24 juni 2015

Nadere informatie

i/s /M Velligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 010-4468 663 Directie Risico- en Crisisbeheersing Postadres Postbus 9154 3007 AD Rotterdam Bezoekadres

i/s /M Velligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 010-4468 663 Directie Risico- en Crisisbeheersing Postadres Postbus 9154 3007 AD Rotterdam Bezoekadres INGEKOMEN lohmi im/icg Velligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Directie Risico- en Crisisbeheersing Postadres Postbus 9154 3007 AD Rotterdam Bezoekadres Telefoon Telefax E-Mail Ons kenmerk Datum Behandeld

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 05 oktober 2010;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 05 oktober 2010; De raad van de gemeente Koggenland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 05 oktober 2010; OVERWEGENDE GELET OP BESLUIT het voorstel van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio,

Nadere informatie

GRIP 5 en GRIP Rijk. Opsteller. Multidisciplinaire projectgroep o.l.v. team Kennis VrZW Versie 1.0 Ingangsdatum 1 juli 2014 Status

GRIP 5 en GRIP Rijk. Opsteller. Multidisciplinaire projectgroep o.l.v. team Kennis VrZW Versie 1.0 Ingangsdatum 1 juli 2014 Status GRIP 5 en GRIP Rijk Opsteller Multidisciplinaire projectgroep o.l.v. team Kennis VrZW Versie 1.0 Ingangsdatum 1 juli 2014 Status Definitief Vaststelling door / datum Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Calamiteitenplan jeugdhulp De Wolden. Waar veiligheid en zorg elkaar raken

Calamiteitenplan jeugdhulp De Wolden. Waar veiligheid en zorg elkaar raken Calamiteitenplan jeugdhulp De Wolden Waar veiligheid en zorg elkaar raken December 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 2 2. Handhaving Openbare Orde en Veiligheid pagina 3 2.1 Bestrijding calamiteit/

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Versie: 1.2, 27 januari 2014 In opdracht van: et algemeen bestuur van de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Het onderzoek. Ik zal de drie punten één voor één toelichten.

Het onderzoek. Ik zal de drie punten één voor één toelichten. Goedemorgen. Deze ochtend heeft de minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer het rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid over de brand bij Chemie-Pack Moerdijk aangeboden. Ik

Nadere informatie

Collegevoorstel. Veiligheid en Handhaving. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen. Hoofd Afdeling Veiligheid en Handhaving

Collegevoorstel. Veiligheid en Handhaving. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen. Hoofd Afdeling Veiligheid en Handhaving zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Veiligheid en Handhaving Reg.nr. B&W d.d. 06-11-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen DT d.d. OR d.d.

Nadere informatie

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Rapport Crisisbeheersing REGIONAAL CRISISPLAN Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Datum 29 maart 2013 Status Definitief Versie 1.0 Colofon Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Auteur(s) Deel

Nadere informatie

Regionaal Zeeuws Crisisplan Veiligheidsregio Zeeland 2011-2015

Regionaal Zeeuws Crisisplan Veiligheidsregio Zeeland 2011-2015 Regionaal Zeeuws Crisisplan Veiligheidsregio Zeeland 2011-2015 versie 3.0 28 sep 2011 definitief deze pagina is bewust leeg gelaten Regionaal Zeeuws Crisisplan Veiligheidsregio Zeeland 2011-2015 versie

Nadere informatie

Basiskennis crisisbeheersing

Basiskennis crisisbeheersing Basiskennis crisisbeheersing Reader bij e-learning basiskennis crisisbeheersing 54 Expertgroep basiskennis crisisbeheersing Redactie: Sjan Martens Basiskennis crisisbeheersing Reader bij e-learning basiskennis

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Agendapunt 10. 10 april 2015. Testrapport systeemtest

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Agendapunt 10. 10 april 2015. Testrapport systeemtest Agendapunt 10 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 10 april 2015 Testrapport systeemtest Tijdens de systeemtest op 21 november 2014 is een foto van de rampenbestrijdingsorganisatie in de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Coördinatieplan Uitval Gasvoorziening

Coördinatieplan Uitval Gasvoorziening Coördinatieplan Uitval Gasvoorziening Veiligheidsregio Brabant-Noord Versie : 1.0, d.d. 14 oktober 2014 Vastgesteld : Veiligheidsdirectie d.d. 17 november 2014 Inwerking per : 1 maart 2015 Toetsen op herziening

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan VRZHZ

Regionaal Crisisplan VRZHZ Regionaal Crisisplan VRZHZ Algemeen Referentie: Regionaal Crisisplan VRZHZ Opgesteld door: Projectteam RCP Status: Versie 1.0 Datum: 16 juni 2011 Pagina 1/50 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1 Doel...

Nadere informatie

REGIONAAL CRISISPLAN FRYSLÂN

REGIONAAL CRISISPLAN FRYSLÂN REGIONAAL CRISISPLAN FRYSLÂN Maart 2012 Autorisatie Opdrachtgever Opsteller AB S. Ververs Versiegegevens Versie Datum Verzonden aan Met als doel 0.2 10 oktober Werkoverleg Brandweer & Veiligheid vaststelling

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012-2016 VRMWB. Regionaal Crisisplan 2012-2016

Regionaal Crisisplan 2012-2016 VRMWB. Regionaal Crisisplan 2012-2016 Regionaal Crisisplan 2012-2016 1 2 Voorwoord De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant omvat een gebied met veel uiteenlopende risico s. Veel ramp- en crisisscenario s kunnen zich potentieel in onze

Nadere informatie

WET. Toelichting N.v.t.

WET. Toelichting N.v.t. TOETSINGSKADER RADAR In de periode mei 2008 t/m december 2009 voert de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) het project RADAR uit. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet op de

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 20 Sociale zekerheid

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 20 Sociale zekerheid Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 20 Sociale zekerheid 20 Sociale zekerheid versie 2015 Crisistypen (dreigende) stagnatie in het verstrekken van uitkeringen Bevoegd gezag uitvoeringsorganisaties

Nadere informatie

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Versie: 1.1, 7 juli 2011 In opdracht van: et algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Nadere informatie

14 Elektriciteit en gas

14 Elektriciteit en gas 14 Elektriciteit en gas crisistypen onderbreking levering elektriciteit onderbreking levering gas bevoegd gezag (nationaal) soorten maatregelen minister EL&I burgemeester of voorzitter veiligheidsregio

Nadere informatie

Bijgewerkt t/m nr. 10 (Tweede Nota van Wijziging d.d. 15 december 2008)

Bijgewerkt t/m nr. 10 (Tweede Nota van Wijziging d.d. 15 december 2008) Bijgewerkt t/m nr. 10 (Tweede Nota van Wijziging d.d. 15 december 2008) 31 117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 24 - Cultureel erfgoed 24 Cultureel erfgoed Versie april 2012 crisistypen bedreiging van cultureel erfgoed door rampen, onlusten, bezettingen, aanslagen

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8 Toelichting RADAR Inleiding De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is dat eind 2009 de (organisatie van de) rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde moet zijn

Nadere informatie

PLAN CRISISMANAGEMENT

PLAN CRISISMANAGEMENT PLAN CRISISMANAGEMENT Rampenplan van de gemeente Tilburg Vastgesteld door het college op 19 juli 2005 Productie: Informatie: Gemeente Tilburg, Concernstaf, afdeling Bestuursadvisering Johan Geijsels, bestuursadviseur

Nadere informatie

4. Strategie en Beleid

4. Strategie en Beleid Voorstel voor de vergadering van het: Algemeen Bestuur Veiligheidsregio MWB Datum Agendapunt 16 oktober 2014 4.1 4. Strategie en Beleid 4.1 Bestuurlijke verantwoording brand Destra Data Breda (B) Portefeuillehouder

Nadere informatie

Nieuwegein. IJsselstein. Utrecht. Montfoort. Veenendaal Abcoude. Bunnik. Rhenen. De Bilt. Loenen. Maarssen Lopik. Baarn. Bunschoten Soest.

Nieuwegein. IJsselstein. Utrecht. Montfoort. Veenendaal Abcoude. Bunnik. Rhenen. De Bilt. Loenen. Maarssen Lopik. Baarn. Bunschoten Soest. Leusden Montfoort Nieuwegein Bunnik Zeist Utrechtse Heuvelrug Baarn Woudenberg Vianen Houten De Bilt Bunschoten Soest Loenen Veenendaal Abcoude Woerden Eemnes Oudewater Utrecht Wijk bij Duurstede Renswoude

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 1 - Rampenbestrijding en openbare orde 1 Rampenbestrijding algemeen & handhaving openbare orde Voor geneeskundige hulpverlening, zie bestuurlijke netwerkkaart

Nadere informatie

Voorstel. Algemene toelichting AGP 6

Voorstel. Algemene toelichting AGP 6 Voorstel AGP 6 Aan : Dagelijks Bestuur Datum : 10 juni 2015 Bijlage : 1 Steller : Willeke Tengnagel Onderwerp : Regionaal bestrijdingsplan grootschalige uitbraak infectieziekten Algemene toelichting De

Nadere informatie

Veiligheidsregio IJsselland, bestuurskamer Zeven Alleetjes 1 te Zwolle. 7. Uitwijk en Fallback Meldkamer Oost Nederland

Veiligheidsregio IJsselland, bestuurskamer Zeven Alleetjes 1 te Zwolle. 7. Uitwijk en Fallback Meldkamer Oost Nederland agenda betreft Veiligheidsbestuur IJsselland datum 20 april 2011 tijd plaats 08.45 10.15 uur Veiligheidsregio IJsselland, bestuurskamer Zeven Alleetjes 1 te Zwolle 1. Opening 2. Verslag 16 februari 2011

Nadere informatie

Overview crisisorganisatie Twente

Overview crisisorganisatie Twente Overview crisisorganisatie Twente 1 PAGINA 2/14 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding... 3 1.2 Staat van de rampenbestrijding 2013... 4 1.3 COT overall evaluatie... 6 1.4 Grip-scans... 7 1.5 Scorpius... 9 1.6 Trends

Nadere informatie

Rampenplan van de gemeente Deel I Organisatie voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen

Rampenplan van de gemeente Deel I Organisatie voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen Rampenplan van de gemeente Deel I Organisatie voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen 10 maart 2005 1 Versie 3.5 Inhoudsopgave Deel I: Organisatie voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen...4

Nadere informatie

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN VRHM REGIONAAL CRISISPLAN Inhoud 1. Inleiding 4 2. Voorwaardenscheppende processen 6 2.1 Melden en alarmeren 6 2.2 Op- en afschalen 7 2.3 Leiding en coördinatie 8 2.4 Informatiemanagement 9 3. Beschrijving

Nadere informatie

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen Bestuursvoorstel Onderwerp Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Piketten incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (Adviseur gevaarlijke stoffen, Meetplanleider en Waarschuwings-

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan:

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan: VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014 Tekenstukken: Nee Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): N.v.t. 06-20094781 Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid

Nadere informatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie Bevolkingszorg De weg naar een regionale organisatie 1 1. Inleiding In de 2 e helft van 2011 is het project Ontwikkeling Bevolkingszorg opgestart. Met dit project wordt beoogd dat de sectie Bevolkingszorg

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie