Polisformulier Bedrijfsschadeverzekering voor Medici

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Polisformulier Bedrijfsschadeverzekering voor Medici"

Transcriptie

1 Polisformulier Bedrijfsschadeverzekering voor Medici Algemene verzekeringsvoorwaarden BS3 Rubriek A - beroepsinkomsten Deze rubriek biedt dekking tegen derving van inkomsten, indien verzekerde zijn beroep niet of slechts gedeeltelijk kan uitoefenen direkt en uitsluitend als gevolg van materiële schade aan het in het polisblad genoemde perceel en/of inhoud daarvan door een door deze verzekering gedekt evenement. Ingeval van stilstand of stagnatie in de beroepsuitoefening als vorenbedoeld zal aan het einde daarvan, doch uiterlijk aan het einde van het maximum tijdvak van schadevergoeding, worden vastgesteld: 1 Hoeveel de beroepsinkomsten gedurende de termijn van stilstand of stoornis zouden hebben bedragen, indien geen evenement had plaatsgevonden. Daartoe zullen als beroepsinkomsten, welke normaliter zouden zijn verkregen, worden aangenomen: de beroepsinkomsten in de overeenkomstige periode in de 12 onmiddellijk aan het evenement voorafgaande maanden. Indien echter de beroepsinkomsten gedurende de 6 aan het evenement voorafgaande maanden een toename of afname van zodanige aard ten opzichte van de beroepsinkomsten in de overeenkomstige zes maanden in het jaar daarvóór mochten vertonen, dat deskundigen op grond daarvan menen te moeten aannemen, dat deze toe- of afname zich ook in de tijd volgende op het evenement zou hebben voortgezet, zo zal daarmede bij de vaststelling der plaatsgevonden derving van beroepsinkomsten als gevolg van het evenement (als hierna aangegeven) en bij de bepaling van het voor een volle schadeloosstelling vereiste minimum verzekerde bedrag worden rekening gehouden. 2 Hoeveel de beroepsinkomsten gedurende die termijn werkelijk hebben bedragen. 3 De derving van beroepsinkomsten, welke uit 1 en 2 volgt geeft na aftrek van de tengevolge van het evenement bespaarde kosten en eventueel bespaarde salarissen incl. sociale lasten de schade onder deze rubriek aan. Onder deze rubriek wordt eveneens vergoeding gegeven voor de na het evenement gemaakte extra kosten, mits deze kosten geen hoger bedrag belopen dan de beperking der schade, welke door deze kosten is bewerkstelligd. De dekking onder deze rubriek sluit alle schadevergoeding uit met betrekking tot: - afschrijving dubieuze debiteuren; - afschrijvingen op de door het evenement vernietigde interesten; - boeten tengevolge van kontraktbreuk of voor niet of vertraagde uitvoering van opdrachten. Beroepsinkomsten Geld, dat aan verzekerde betaald of verschuldigd is voor gedurende enig in de polis genoemd tijdvak aan derden verleende diensten uit hoofde van in het polisblad omschreven beroep van verzekerde. Extra kosten Kosten, welke door verzekerde tengevolge van het evenement worden gemaakt met het oogmerk de beroepsinkomsten in enige maand na het evenement zoveel en zo spoedig mogelijk te brengen op het peil van de normale beroepsinkomsten. Rubriek B - uitstaande vorderingen Deze rubriek biedt dekking tegen schade op uitstaande vorderingen, indien de debiteurenadministratie van verzekerde, zich bevindende op het in het polisblad genoemde adres dan wel elders, door een door deze verzekering gedekt evenement is vernietigd of beschadigd. Als totaalbedrag aan uitstaande vorderingen ten tijde van het evenement zal worden aangenomen: "het gemiddelde bedrag aan uitstaande vorderingen over de vier kwartaal en in het aan het evenement voorafgaande boekjaar". Indien echter het gemiddelde bedrag aan uitstaande vorderingen over eventueel reeds verstreken kwartalen van het lopende boekjaar ten opzichte van het in voorgaande alinea bedoelde gemiddelde een afwijking van meer dan 10% mocht vertonen zal een dien overeenkomstige korrektie op laatst bedoeld gemiddelde worden toegepast. Als schade in de zin van deze polis wordt aangemerkt het verschil tussen: 1 het totaalbedrag aan uitstaande vorderingen ten tijde van het evenement op basis van het hiervoren reeds vastgestelde gemiddelde per kwartaal; 2 het totaal bedrag dat in de periode volgende op het evenement op uitstaande vorderingen is ontvangen en/of kan worden nagegaan c.q. gerekonstrueerd. Voorts wordt onder deze rubriek eveneens vergoeding gegeven voor de extra kosten, welke verzekerde maakt teneinde de tengevolge van het evenement verloren gegane of beschadigde gegevens met betrekking tot de debiteurenadministratie te rekonstrueren, mits deze extra kosten geen hoger bedrag belopen dan de beperking der schade, welke op uitstaande vorderingen door deze kosten is bewerkstelligd. Zodra echter de rekonstruktie van een uitstaande vordering is voltooid, komt deze vordering zelf als zodanig niet meer voor vergoeding onder deze rubriek in aanmerking. Voorzover de behandeling van uitstaande vorderingen per ult. van elke maand plaats vindt, dient overal waar in deze rubriek gesproken wordt van "kwartaal resp vier kwartalen" hiervoor te worden gelezen "maand resp. twaalf maanden". Rubriek C - rekonstruktiekosten De dekking onder deze rubriek omvat de schade uit hoofde van extra kosten verbonden aan de rekonstruktie van gegevens, welke als gevolg van een door deze polis gedekt evenement zijn beschadigd of verloren gegaan. Hiertoe worden geacht te behoren alle met het beroep van verzekerde verband houdende gegevens, informatie en dokumentatie, zich bevindende op het in het polisblad vermelde adres of elders, waarvan de kosten verbonden aan de rekonstruktie noch onder rubriek A of B noch onder de materiële brandverzekering verhaalbaar zijn.

2 Onder extra kosten worden onder meer verstaan: - huur van tijdelijke ruimte en inrichting daarvan, teneinde de rekonstruktie van de hiervoren bedoelde gegevens mogelijk te maken; - kosten voor het overbrengen van meubilair, boeken, materiaal e.d. van de oorspronkelijke naar de tijdelijk in gebruik genomen ruimte en omgekeerd; - salarissen inklusief sociale lasten aan extra personeel en/of eigen medewerkers, uitsluitend voorzover deze noodzakelijkerwijze voor de rekonstruktie zijn ingezet, eventueel vermeerderd met bonussen voor overwerk; - extra kosten voor het verzamelen van verloren gegane administratieve/medische en/of andere gegevens/bescheiden met inbegrip van statistisch materiaal, dokumentatie, wetenschappelijk informatiemateriaal, e.d. - extra kosten gemaakt bij het inwinnen van informatie met inbegrip van reis-/verblijfkosten, extra porti e.d. in totaal na enig evenement het voor deze rubriek geldende maximum van ,- niet overschrijdende, Zulks onder voorbehoud: 1 dat aanschaffingskosten van meubilair, materiaal e.d. niet voor vergoeding onder deze rubriek in aanmerking worden genomen, tenzij in overleg met en na goedkeuring van verzekeraars gemaakt; 2 dat, indien verzekerde in staat is zijn oorspronkelijke perceel i.c. praktijkruimte weer te betrekken vóór de afloop van de huur van de tijdelijk in gebruik genomen ruimte, hij al het mogelijke zal doen deze laatste te verhuren, in welk geval het uit hoofde daarvan ontvangen bedrag in mindering komt van de door de verzekeraars betaalde of verschuldigde vergoeding, verband houdende met voren bedoelde rekonstruktie. Rubriek A, B en C 1 Tenzij uit het polisblad voor wat betreft rubriek B en/of C anders blijkt, is de maximum aansprakelijkheid van verzekeraars met betrekking tot enig evenement, plaatsvindende gedurende het verzekeringsjaar, gesteld op: A - het in het polisblad genoemde verzekerde bedrag vermeerderd met 30%, B - het naar verhouding per kwartaal/per maand nagenoeg korresponderende gedeelte van de voor rubriek A hiervoren bedoelde totaal bedrag, C - premier-risquebedrag van ,- in totaal. 2 Verzekeraars zullen het volgens de hiervoren aangegeven schaderegelingsnormen voor rubriek A en/of B en/of C vastgestelde schadebedrag, alsmede alle extra kosten volledig vergoeden, mits het in het polisblad genoemde verzekerde bedrag vermeerderd met 30% voldoende is ter dekking van het ten tijde van het evenement bestaande verzekerde belang op beroepsinkomsten, door deskundige vast te stellen aan de hand van alle alsdan beschikbare gegevens. Indien het verzekerde bedrag vermeerderd met 30% niet toereikend is ter dekking van het hiervoren bedoelde belang bestaat er ten aanzien van alle rubrieken slechts recht op een proportionele vergoeding voor zowel de geleden bedrijfsschade als de gemaakte extra kosten. 3 Bedrijfsschade voortvloeiende uit beschadiging of vernietiging van conventionele administratieve en/of medische gegevens c.a., mits veroorzaakt door een door de verzekering gedekt evenement komt eveneens voor vergoeding in aanmerking, indien deze gegevens zich op een ander dan het in het polisblad vermelde adres bevinden. Bedrijfsschade ontstaan door materiële schade aan deze gegevens door een gedekt evenement tijdens het vervoer van of naar een der hiervorenbedoelde adressen danwel tijdens de bezoeken van verzekerde aan zijn patiënten is eveneens onder deze verzekering begrepen. 4 Voor de hier voren onder 1 bedoelde 30% overdekkingsmarge op het voor A verzekerde bedrag vindt geen naverrekening van premie plaats. Verzekerde kan evenwel recht op restitutie van premie doen gelden, indien over enig verzekeringsjaar de werkelijk verkregen beroepsinkomsten lager zijn geweest dan 70% van het in het polisblad genoemde verzekerde bedrag. In zodanig geval zal deze restitutie worden berekend op basis der jaarpremie over het verschil tussen beide hiervorenbedoelde bedragen, waarbij de maximum restitutie zal zijn beperkt tot 50% van de door verzekerde voor dat jaar betaalde jaarpremie. Indien verzekerde van dit recht op restitutie wenst gebruik te maken, dienen verzekeraars uiterlijk 12 maanden na afloop van het desbetreffende verzekeringsjaar in het bezit te zijn van een accountantsverklaring, waarin de omvang van de werkelijk verkregen beroepsinkomsten over bedoeld jaar wordt vermeld. Over een jaar, waarin een claim voor geleden bedrijfsschade is of wordt ingediend, vindt geen restitutie van premie plaats. 5 Het maximum tijdvak van schadevergoeding is voor alle rubrieken gesteld op 52 achtereenvolgende weken aanvang nemende onmiddellijk na het evenement. Ingeval van likwidatie of opheffing van de praktijk van verzekerde danwel indien verzekerde binnen 8 weken na het evenement nog geen pogingen heeft aangewend om de uitoefening van zijn beroep te hervatten, zal het maximum tijdvak van schadevergoeding voor wat betreft rubriek A tot13 weken worden teruggebracht. Ten aanzien van salarissen/lonen en sociale lasten van eventuele medewerkers, waarvoor verzekerde op grond van een wettelijke of kontraktuele verplichting tot doorbetaling is gehouden, wordt het maximum tijdvak van schadevergoeding in voren bedoelde gevallen gebracht op het aantal weken waarvoor verplichting tot doorbetaling bestaat, echter met een maximum van 26 weken. Voor wat betreft rubriek B en C zal verzekerde in de hiervorenbedoelde gevallen geen enkel recht aan deze verzekering kunnen ontlenen. 6 Op verzoek van verzekerde zal betaling der schade maandelijks geschieden op afrekening.

3 Door deze verzekering gedekte evenementen 1 Brand veroorzaakt door onweer of enig ander toeval, eigen vuur, onachtzaamheid, schuld of schelmerij van eigen bedienden, buren, vijanden, rovers en alle anderen hoe ook genaamd, op welke wijze de brand ook zoude moge ontstaan, bedacht of onbedacht, gewoon of ongewoon; alsmede tegen de schade, welke als een gevolg van de brand moet worden aangemerkt, ook wanneer die voortkomt uit naburige brand, als daar zijn: bederf of vermindering van het verzekerde voorwerp door het wateren andere middelen tot het stuiten of blussen van de brand gebruikt, of het vermissen van iets van het verzekerde door dieverij of op enige andere wijze gedurende de brandblussing of beredding, alsmede de schade welke veroorzaakt wordt door gehele of gedeeltelijke vernieling van het verzekerde, op last van hoger hand geschied, teneinde de voortgang van de ontstane brand te stuiten. 2 Bliksemslag, ook al heeft het inslaan van de bliksem geen brand ten gevolge gehad. 3 Ontploffing onverschillig waar de ontploffing mocht zijn ontstaan, in het verzekerde perceel dan wel elders. Onder schade door ontploffing wordt verstaan: gehele of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde. Is de ontploffing ontstaan binnen een - al dan niet gesloten - vat, dan is aan het vereiste van een eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, indien de wand van het vat onder de druk van de zich daarin bevindende gassen en dampen (onverschillig hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan en onverschillig of zij reeds vóór de ontploffing aanwezig waren dan wel eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanige scheiding heeft ondergaan dat door het uitstromen van gas, damp of vloeistof uit de door de scheiding gevormde opening, de drukken binnen en buiten het vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden. Is dit niet het geval of is de ontploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de eensklaps verlopende hevige krachtsuiting de onmiddellijke werking zijn geweest van gassen of dampen welke door een scheikundige reaktie van vaste, vloeibare, gas- of dampvormige stoffen, of een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht. In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde voorwerpen door ontploffing is tevens gedekt de schade aan de verzekerde voorwerpen welke als gevolg van die vernieling moet worden aangemerkt. In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van andere voorwerpen door ontploffing is medegedekt de schade aan de verzekerde voorwerpen, welke als een gevolg van de naburigheid van die vernieling moet worden aangemerkt. Noot: De tekst van deze clausule en de daarbij behorende toelichting is dd. 2 juni 1976 ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd. 4 Renunciatie aan art. 249 Wetboek van Koophandel Schade aan de verzekerde objekten door brand of ontploffing en de daaruit voort vloeiende bedrijfsschade als gevolg van een der in art. 249 Wetboek van Koophandel genoemde oorzaken is medeverzekerd, zodat te dien aanzien aan het bepaalde in laatstbedoeld artikel wordt gerenuncieerd. 5 Vliegtuigschade Schade - anders dan brandschade - aan de verzekerde voorwerpen ten gevolge van het getroffen worden door of het ontploffen van: hetzij 5.1 een vertrekkend, vliegend, landend of vallend luchtvaartuig, hetzij 5.2 een hieraan verbonden, hiervan losgeraakt, hieruit geworpen of hieruit gevallen voorwerp, hetzij 5.3 enig ander voorwerp dat getroffen is door enig voorwerp als onder 5.1 of 5.2 bedoeld. 6 Storm waaronder wordt verstaan een zodanige windkracht, dat bij het Meteorologisch Instituut of een zijner filialen, gevestigd het naast bij het verzekerde risiko, doch hoogstens 10 km daarvan verwijderd, een windsnelheid wordt waargenomen van tenminste 14m per sekonde, terwijl, wanneer plaatselijke gevallen van hevige wind zich voordoen, die buiten de waarneming van het Meteorologisch Instituut of filiaal daarvan zijn gebleven, door betrouwbare getuigen gekonstateerd moet worden dat ter plaatse storm woedde. Ook kan het feit, dat meerdere gebouwen in de omgeving (doch eveneens binnen een kring van 10 km) blijkbaar stormschade hebben geleden als bewijs dienen, dat recht op schadevergoeding schept. 7 Het onvoorzien uit- of overlopen van water uit waterleidingen, waterreservoirs, toestellen van een centrale verwarming en/of warmwatervoorziening, geysers, badkuipen, wastafels, gootstenen en/of afvoerleidingen daarvan, alles voorzover aanwezig in het in het polisblad genoemde en/of belendende perceel en mits dit uit- of overlopen van water direkt en uitsluitend het gevolg is van een defekt van bedoelde leidingen, toestellen en apparaten. 8 Het onvoorzien uitstromen of lekken van water uit de automatische sprinkler-installatie zich bevindende in het in het polisblad genoemde en/of belendende perceel mits dit uitstromen of lekken niet het gevolg is van: 8.1 herstelling of wijziging van het perceel; 8.2 herstelling, verwijdering of uitbreiding van de sprinkler-installatie; 8.3 bevriezen tengevolge van nalatigheid door verzekerde; 8.4 uitvoering van een last van hogerhand; 8.5 gebreken van konstruktie of aanleg of van omstandigheden, welke verzekerde bekend zijn. 9 Regen-, sneeuw- of smeltwater uitsluitend voorzover dit water door het dak van het in het polisblad genoemde perceel of tengevolge van breuk, verstopping of het overlopen van dakgoten en/of zich hieraan bevindende afvoerpijpen, naar binnen is gedrongen.

4 10 Inbraak zijnde het verlies tengevolge van diefstal, waarbij de dader zich de toegang tot het perceel waarin de praktijk van verzekerde wordt uitgeoefend, heeft verschaft door inbraak gepleegd ten opzichte van bedoeld perceel of een daarmede binnenshuis gemeenschap hebbend gebouw, alsmede de beschadiging tengevolge van een en ander aan gebouwen of inhoud toegebracht. Met inbraak wordt gelijkgesteld inklimmen, zich laten insluiten en zich toegang verschaffen door middel van valse sleutels of andere tot het openen van het slot niet bestemde werktuigen, zomede van de echte sleutel(s), mits deze laatst als gevolg van afdreiging, afpersing, overrompeling, bedwelming of andere gewelddadige wijze werd(en) verkregen. 11 Het breken van spiegelruiten, voorzover deel uitmakende van het in het polisblad genoemde perceel. 12 Aanrijding/aanvaring door voertuigen of vaartuigen van het perceel van of in gebruik bij verzekerde. 13 Straatafzetting of afzetting van de toevoerweg te water, in verband met een evenement als door deze verzekering gedekt in een naburig perceel, echter uitsluitend gedurende de periode dat het perceel van verzekerde hierdoor niet toegankelijk is. 14 Het weg vallen der watervoorziening en/of elektrische stroomlevering direkt en uitsluitend veroorzaakt door beschadiging of vernieling van: 14.1 het waterleidingbedrijf en/of pompstations en/of tussenstations; 14.2 de stroomleverende centrale en/of onderstations en/ of schakelstations en/of transformatorhuizen, door een door deze verzekering gedekt evenement, mits zowel dit wegvallen der watervoorziening en/of stroomlevering als de rechtstreeks daaruit voortvloeiende stilstand of stoornis van de praktijk van verzekerde langer dan 6 (zes) uur duurt. Bedrijfsschade, welke verzekerde lijdt door het wegvallen der watervoorziening en/of elektrische stroomlevering als gevolg van schade - van welke aard dan ook - aan buizen, pijpen, leidingen, hoogspanningsmasten met alle aan- en toebehoren, kabels e.d. zich bevindende tussen een of meer der hiervoren onder 1 en/of 2 genoemde bedrijven en/of het bij verzekerde in gebruik zijnde perceel, is echter uitdrukkelijk van vergoeding onder deze polis uitgesloten. Beperkingen 1 Molest 1.1 Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend konflikt, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. 1.2 De verzekeraar dient te bewijzen, dat de schade direkt veroorzaakt is door of ontstaan is uit een van de in het vorig lid genoemde oorzaken. Noot: De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities van deze vormen van molest, vormen een onderdeel van de tekst, welke door de Vereniging van Brandassuradeuren dd. 2 juni 1976 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht is gedeponeerd. 2 Aardbeving of vulkanische uitbarsting Uitgesloten is schade ontstaan, hetzij gedurende de tijd waarin, het zij gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats waar het verzekerde perceel is gesitueerd, de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard, tenzij verzekerde bewijst, dat de schade niet aan een der genoemde verschijnselen kan worden toegeschreven. 3 Overstroming Uitgesloten is overstroming tengevolge van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak danwel gevolg is van het door deze polis gedekte evenement. Deze uitsluiting geldt niet voor brand of ontploffing veroorzaakt door overstroming. 4 Atoomkernreakties 4.1 Met terzijdestelling van al hetgeen vermeld in deze polis, daarmede in strijd mocht zijn, dekt deze verzekering - behoudens het hierna bepaalde - geen schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreakties, onverschillig hoe de reaktie is ontstaan en onverschillig of zij zich in of buiten het verzekerde perceel heeft voorgedaan. Voorbeelden: kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioaktiviteit de aktiviteit van de gezamenlijke radioaktieve isotopen, welke verzekerde in het in het polisblad genoemde perceel (met inbegrip van het daarbij behorende terrein) onder zich heeft, in totaal niet meer mag bedragen dan duizend curie. 4.2 De uitsluiting onder 1 geldt niet met betrekking tot radioaktieve isotopen, welke zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, kommerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat: voorzover krachtens de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, de uitsluiting onder 1 van kracht blijft Onder "wet" te verstaan de bijzondere wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, onder "kerninstallatie" een kerninstallatie in de zin van bedoelde wettelijke regeling.

5 Algemene bepalingen 1 Bekendheid Verzekeraars verklaren zich bij de aanvang van deze verzekering voldoende bekend met de bouwaard, konstruktie, inrichting, verwarming, verlichting, wijze van gemeenschap, ligging, gebruik en belendingen van het in het polisblad genoemde perceel van of in gebruik bij verzekerde; ongeacht welke de ligging en bouwaard der belendingen, hun inrichting en gebruik zijn of zullen worden. 2 Overgang van het verzekerde belang Bij de overgang van de praktijk van verzekerde eindigt de verzekering één maand na die overgang. De verzekering zal echter ook na de bedoelde termijn van kracht blijven, mits de nieuwe belanghebbende binnen 8 dagen na overgang schriftelijk aan verzekeraars daarvan kennis geeft en verzekeraars niet binnen 14 dagen na ontvangst van een zodanig schrijven mededelen, dat zij de verzekering niet wensen voort te zetten. 3 Duur der verzekering Deze verzekering is aangegaan voor de in het polisblad genoemde termijn, aanvangende en eindigende 's middags12.00 uur. Na expiratie van vorenbedoelde eerste kontraktsperiode zal deze verzekering telkens stilzwijgend worden gekontinueerd voor de eveneens in het polisblad aangegeven doorlopende termijn, tenzij deze verzekering door één der partijen drie maanden vóór de kontraktsvervaldatum schriftelijk is opgezegd. 4 Jaarlijkse opzeggjng/-premieherziening Afgezien overigens van andere oorzaken, welke tussentijds tot een verhoging of verlaging van premie zouden leiden, zal de premie bij ingang van elk opvolgend kontraktsjaar door verzekeraars kunnen worden verhoogd, mits de nieuwe premie of wijze van premieberekening aan verzekerde drie maanden voor genoemde ingangsdatum wordt kenbaar gemaakt. Indien verzekerde met de verhoogde premie of wijze van premieberekening niet accoord gaat, zal hij het recht hebben de verzekering op te zeggen. De opzegging kan rechtsgeldig geschieden mits schriftelijk gedaan tenminste 30 dagen vóór 12 uur van de dag, waarop de nieuwe premie is verschuldigd. Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea en onverminderd het bepaalde omtrent stilzwijgende verlenging van de verzekering hebben verzekeraars het recht deze verzekering met ingang van elk opvolgend kontraktsjaar door schriftelijke opzegging aan verzekerde te doen eindigen, mits met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de opzegging plaatsvindt hetzij door verzekerde op grond van premieherziening, hetzij, door verzekeraars uit andere hoofde, zijn verzekeraars verplicht de onverdiende premie, indien de premie voor meerdere termijnen is vooruitbetaald, prorata te restitueren. De opzegging kan ook rechtsgeldig geschieden door verzekerde of verzekeraars aan de in de polis genoemde tussenpersoon. 5 Premiebetaling Premie en kosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Indien verzekerde in gebreke blijft de premie en kosten te voldoen binnen dertig dagen nadat deze opeisbaar zijn geworden c.q. weigert de premie en kosten te voldoen, wordt de dekking onder deze verzekering direkt ingaande opgeschort, zonder dat ingebrekestelling nodig is. Premie en kosten blijven echter verschuldigd, ook over de termijn gedurende welke de dekking is opgeschort. De dekking gaat weer in op de dag volgende op die, waarop premie en kosten door verzekeraars zijn ontvangen. Tijdens de opschorting wegens achterstallige betaling of wanbetaling als vorenbedoeld mogen verzekeraars de verzekering tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. 6 Verplichtingen van verzekerde ingeval van schade Ingeval van schade is verzekerde op straffe van verlies van het recht op schadevergoeding verplicht: 6.1 verzekeraars danwel de tussenpersoon zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3x24 uur na het plaatsvinden van het evenement, schriftelijk hiervan kennis te geven; 6.2 alles in het werk te stellen teneinde de schade zoveel en zo goed mogelijk te beperken; 6.3 bij schade door inbraak onmiddellijk de politie te verwittigen; 6.4 alle medewerking te verlenen tot het vaststellen van het schadebedrag en uit dien hoofde inzage te verstrekken in alle boekhoudkundige gegevens, bescheiden en andere dokumenten, zonder enige uitzondering en voorts alle inlichtingen te geven welke redelijkerwijze kunnen worden verlangd; 6.5 alle overige aan hem bekend zijnde verzekeringen op te geven, welke op het zelfde belang bij het ontstaan van de schade van kracht waren. 7 Benoeming van deskundigen De grootte van de schade zal, tenzij verzekeraars daar omtrent rechtstreeks met verzekerde tot overeenstemming komen, vastgesteld worden dooreen onpartijdige deskundige, aan te wijzen bij overleg tussen verzekerde en verzekeraars. De kosten van deze deskundige komen ten laste van verzekeraars. Indien verzekeraars met verzekerde niet tot overeenstemming kunnen komen over de aanwijzing van één deskundige, zal de vaststelling der schade geschieden door twee deskundigen, van wie één te benoemen door verzekerde en een door verzekeraars. Alvorens hun werkzaamheden te beginnen zullen, voor het geval van verschil, beide deskundigen tezamen een arbiter benoemen, die in dit geval, na beide deskundigen gehoord of schriftelijk opgeroepen te hebben, binnen de grenzen der beide taxaties het schadebedrag heeft vast te stellen. Door medewerking aan het voorafgaande worden verzekeraars niet geacht aansprakelijkheid te erkennen. Bij nalatigheid van één der partijen, hetzij om een deskundige te benoemen, hetzij van één der partijen om tot benoeming van een arbiter mede te werken, alsmede indien geen overeenstemming over de keuze van de arbiter wordt verkregen, zal een benoeming op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam of Rotterdam gedaan voor alle partijen bindend zijn. De partij, van welke het in vorige alinea bedoelde verzoek uitgaat, zal daarvan onverwijld schriftelijk aan de wederpartij kennis geven.

6 8 Herziening der schade taxatie Verzekeraars hebben het recht een schadetaxatie voor hen als niet bindend te beschouwen en herziening daarvan te verlangen, indien blijkt dat bij de schadevaststelling rekening is gehouden met aan een of meer deskundigen verstrekte onjuiste inlichtingen of gegevens. Mocht een der partijen kunnen aantonen, dat door de deskundigen rekenfouten zijn gemaakt dan zal die partij bevoegd zijn daarvan verbetering te eisen. 9 Kosten ten laste van verzekeraars Voor rekening van verzekeraars zijn het salaris en de kosten van alle deskundigen en de arbiter, echter wat betreft de door verzekerde benoemde deskundige(n) slechts voorzover het bedrag van dit salaris resp. van deze kosten, het bedrag niet te boven gaat van het salaris resp. van de kosten door de door verzekeraars benoemde deskundigen in rekening gebracht. Het salaris en de kosten als hiervoren bedoeld zullen voorzover deze ten laste van verzekeraars komen, steeds ten volle worden vergoed, ook al mocht hierdoor het verzekerde totaal bedrag vermeerderd met 30% worden overschreden. 10 Meerdere verzekeringen Indien blijkt dat ten tijde van de schade op het zelfde belang nog andere verzekeringen lopende zijn, zal op deze polis nooit méér worden betaald dan een evenredig aandeel in de totale schade. 11 Bedrog Verzekerde verliest alle recht op schadevergoeding indien bij de aanspraak daarop in enig opzicht bedrog van hem, of van iemand handelende voor hem, mocht blijken. 12 Verval van rechtsvordering Indien verzekerde niet binnen een jaar na schriftelijke kennisgeving van verzekeraars, waarin zij mededelen uit hoofde van een schadegeval geen verplichtingen meer te hebben, hiertegen in verzet komt door het instellen van een rechtsvordering, vervalt zijn recht op uitkering terzake van dit schadegeval. 13 Vermindering van het verzekerde bedrag met het schadebedrag Na het evenement wordt het in het polisblad genoemde verzekerde bedrag verminderd met de voor A vastgestelde vergoeding voor schade en kosten, welke vermindering zal geacht worden op het ogenblik van het evenement te hebben plaatsgehad. 14 Geschillen Alle geschillen omtrent de polis of de daarbij aangegane verzekering zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter te Amsterdam/Rotterdam, behoudens hogere voorzieningen met inachtneming van het bij deze polis bepaalde. 15 Domicilie Verzekeraars kiezen domicilie ten kantore van Bruns ten Brink Assuradeuren BV te Wormer.

Extra Kostenverzekering EKV 1.1

Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschadeverzekering Bedrijfsschadeverzekering BES1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

B.I. 6 - Brand- en inbraakverzekering

B.I. 6 - Brand- en inbraakverzekering B.I. 6 - Brand- en inbraakverzekering Algemene voorwaarden. Art. 1. Begripsomschrijvingen. a. Inboedel. Hieronder worden verstaan alle roerende goederen behorende tot de particuliere huishouding van de

Nadere informatie

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 Inhoud Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerd bedrag 4. Beperking van de duur van

Nadere informatie

L.B. 7 - Brand bedrijfsschadeverzekering

L.B. 7 - Brand bedrijfsschadeverzekering L.B. 7 - Brand bedrijfsschadeverzekering Polisvoorwaarden Polismantel L.B.7. Wegwijzer zie artikel. Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 Bijzondere dekkingen 2.2 Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering

K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2 * Verzekerde belangen 2.1 * Waartegen gedekt 2.2 * Waar gedekt 2.3 * Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Glasverzekering Verzekeringsvoorwaarden Extra uitgebreid Glasverzekering Extra uitgebreid 2014 2014 1 / 8 2014.1 P2014.1 Voorwoord Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering voor Dienstverlenende Bedrijven en Instellingen nr. 1032

Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering voor Dienstverlenende Bedrijven en Instellingen nr. 1032 Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering voor Dienstverlenende Bedrijven en Instellingen nr. 1032 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Bedrijfsschade: vermindering van de bruto inkomsten als gevolg van een door

Nadere informatie

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 -

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - 1. Begripsomschrijving 1.1. Dominass: Dominass assurantiën b.v. 1.2. Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met Dominass heeft

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

P.W.11 - Perfect gebouwenverzekering

P.W.11 - Perfect gebouwenverzekering P.W.11 - Perfect gebouwenverzekering Polismantel P.W. 11 Wegwijzer in de polis zie artikel Omvang van de dekking - Welke evenementen 2 a - Aanvullende dekking 2 b 1 - Tuinaanleg 2 b 2 - Opruimingskosten

Nadere informatie

Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1

Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1 Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Installatie: de op het polisblad omschreven lichtreclame-installatie bevestigd aan of op het op het polisblad omschreven gebouw.

Nadere informatie

P.Z. 6 - Perfect zakenverzekering

P.Z. 6 - Perfect zakenverzekering P.Z. 6 - Perfect zakenverzekering Polismantel P.Z.6 Wegwijzer in de polis zie artikel * Omvang van de dekking - Welke evenementen 2 a - Geld / geldswaardig papier 2 d 1, 2 - Tuinaanleg 2 d 3 - Noodopslag

Nadere informatie

D. Bijzondere voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering BES 2.1

D. Bijzondere voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering BES 2.1 D. Bijzondere voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering BES 2.1 Inhoud Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerd bedrag 4. Duur en wijze van uitkering

Nadere informatie

A.B. 7 - Brandverzekering

A.B. 7 - Brandverzekering A.B. 7 - Brandverzekering Wegwijzer in de polis Zie artikel: * Omvang van de dekking - Welke evenementen 2 a - Aanvullende dekking woonhuizen 2 c 1 - Goederen van derden 2 d - Tijdens aanbouw 2 e * Uitgesloten

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

L.Z. 9 - Perfect bedrijfsschadeverzekering

L.Z. 9 - Perfect bedrijfsschadeverzekering L.Z. 9 - Perfect bedrijfsschadeverzekering Polisvoorwaarden Polismantel L.Z. 9 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 Bijzondere dekking 2.2 Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

polismantel 2101 BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING VOOR AGRARISCHE BEDRIJVEN

polismantel 2101 BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING VOOR AGRARISCHE BEDRIJVEN polismantel 2101 BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING VOOR AGRARISCHE BEDRIJVEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden, die deel uitmaken van de polis, wordt verstaan onder: Verzekeringnemer

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4. Schade 3 Verplichtingen van verzekerde 3.1 Schadevergoeding 3.

Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4. Schade 3 Verplichtingen van verzekerde 3.1 Schadevergoeding 3. Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Glasverzekering Polisvoorwaarden Polismantel G.17 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

1.2 Bruto winst: de opbrengst van de produktie of de omzet, verminderd met de variabele kosten.

1.2 Bruto winst: de opbrengst van de produktie of de omzet, verminderd met de variabele kosten. Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering voor Handel en Industrie nr. 1243 Privacy-reglement De bij aanvraag van de verzekering verstrekte persoonsgegevens kunnen deel uitmaken van de cliëntenregistratie

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Bedrijfsschade Uitgebreid 93.03.40 / E

Polisvoorwaarden Bedrijfsschade Uitgebreid 93.03.40 / E 1. Begripsomschrijvingen 1.1. OVZ verzekeringen: de Onderlinge Waarborgmaatschappij OVZ verzekeringen u.a., gevestigd te Goes. 1.2. Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met OVZ verzekeringen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Deze Algemene

Nadere informatie

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Page 1 of 5 K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.4 * Uitsluitingen 2.5 * Schade 3 * Verplichtingen van verzekerde 3.1

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering voor Handel en Industrie nr. 1243 1

Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering voor Handel en Industrie nr. 1243 1 Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering voor Handel en Industrie nr. 1243 Privacy-reglement De bij aanvraag van de verzekering verstrekte persoonsgegevens kunnen deel uitmaken van de cliëntenregistratie

Nadere informatie

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Uitsluitingen en beperkingen Artikel 4 Schade Nadere Omschrijvingen 37 Artikel 1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 15. Premiebetaling/schorsing 4. 1. Begripsomschrijvingen 2. Premiebetaling 4 Schorsing 4 Terugbetaling van premie 4

Inhoudsopgave. 15. Premiebetaling/schorsing 4. 1. Begripsomschrijvingen 2. Premiebetaling 4 Schorsing 4 Terugbetaling van premie 4 Verzekering Woonhuis Herbouwgarantie Brand Brandblussing Ontploffing Blikseminslag Luchtverkeer Storm Bereddingskosten Opruimingskosten Herbouwwaarde Verkoopwaarde Verzekering Gebouw Brand Brandblussing

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017

Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017 Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017 Inhoud Algemeen... 3 1 Aanvullende algemene bepalingen... 3 1.1 Dekkingsgebied... 3 1.2 Berekening van de premie... 3 1.2.1 Verrekening... 3 1.2.1.1

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering (BED-2017)

Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering (BED-2017) Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering (BED-2017) Behorende bij de Algemene Voorwaarden (AVW) alsmede Voorwaarden Uitgebreide Branddekking (BRD) Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen In

Nadere informatie

Polismantel G.17. Glasverzekering. Polisvoorwaarden. Artikel Datum 1 april 2015

Polismantel G.17. Glasverzekering. Polisvoorwaarden. Artikel Datum 1 april 2015 Polismantel G.17 Glasverzekering Polisvoorwaarden Artikel 140-90.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Verzekeringnemer 3 1.2 Verzekerde 3 1.3 Glas 3 1.4 Opruimingskosten 3 1.5 Noodvoorziening

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Model 202Q3 blad 1 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

Instrumentariumverzekering. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen. Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015

Instrumentariumverzekering. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen. Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015 Instrumentariumverzekering Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015 Inhoud 1 Begripsomschrijvingen... 2 1.1 Verzekeraar... 2 1.2 Verzekeringnemer... 2 1.3 Verzekerde... 2 1.4 Beredding... 2 1.5

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Model 20234 blad 1 Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Woonhuis Brand 2002

Aanvullende voorwaarden Woonhuis Brand 2002 Aanvullende voorwaarden Woonhuis Brand 2002 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering Dienstverlenende Bedrijven en Instellingen E1032

Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering Dienstverlenende Bedrijven en Instellingen E1032 1. Grondslag van de verzekering Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering Dienstverlenende Bedrijven en Instellingen E1032 Deze verzekering is aangegaan op basis van de juistheid en volledigheid van de door

Nadere informatie

509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d.

509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Page 1 of 5 509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Wegwijzer Zie artikel Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2: Omschrijving van de dekking 2-3 Hoofdstuk 3: Verplichtingen van verzekerden

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.30 A Lichtreclame verzekering Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Uitsluitingen

Nadere informatie

Glasverzekering. Polismantel G.17. Polisvoorwaarden. Menu / inhoud. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Omschrijving van de dekking.

Glasverzekering. Polismantel G.17. Polisvoorwaarden. Menu / inhoud. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Omschrijving van de dekking. Glas Polisvoorwaarden Home 1 Glas Glas Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Schade Betaling en terugbetaling Aanpassing

Nadere informatie

Uitgebreide Brandverzekering voor Bedrijven UBB02

Uitgebreide Brandverzekering voor Bedrijven UBB02 Uitgebreide Brandverzekering voor Bedrijven UBB02 Algemene voorwaarden De door verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Model 20253 blad 1 Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam.

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. VOORWAARDEN GLASVERZEKERING SOVIB 2010 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekeringnemer SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. 1.2 Verzekerde Elke instelling die door verzekeringnemer

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomsten- en Extra Kostenverzekering E1031

Voorwaarden Inkomsten- en Extra Kostenverzekering E1031 1. Grondslag van de verzekering Deze verzekering is aangegaan op basis van de juistheid en volledigheid van de door de verzekeringnemer op het aanvraagformulier verstrekte gegevens. Verzwegen gegevens

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering BIJZONDERE VOORWAARDEN IPAD EN MAC BOOK VERZEKERING MINT 2013 Inhoudsopgave 15 Verwijzing naar algemene voorwaarden 3 16 De dekking 3 17 Aanvullend verzekerd

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.28 A Instrumenten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking 1 Dekkingsgebied 2 Bereddingskosten

Nadere informatie

Brand Inboedelverzekering

Brand Inboedelverzekering Verzekering Inboedel Brand Brandblussing Ontploffing Blikseminslag Luchtverkeer Bereddingskosten Opruimingskosten Geld en Geldswaardig papier Gereedschap Dekking Dekkingsgebied Nieuwwaarde Dagwaarde Marktwaarde

Nadere informatie

Brand-Storm Gebouwenverzekering

Brand-Storm Gebouwenverzekering Verzekering Leeuwarder Gebouw Herbouwgarantie Onderlinge Brand Brandblussing Verzekeringen Ontploffing Blikseminslag U.A. Verzekering Gebouw Herbouwgarantie Voorwaarden Brand Brandblussing Ontploffing

Nadere informatie

POLISBANK ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemene uitsluitingen. Gescand door

POLISBANK ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemene uitsluitingen. Gescand door ALGEMENE VOORWAARDEN El Gescand door POLISBANK De voorwaarden die op de verzekerde rubriek betrekking hebben, zijn onderverdeeld in Algemene en Bijzondere Voorwaarden. De Algemene voorwaarden bestaan uit

Nadere informatie

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Bijzondere polisvoorwaarden 654-96 Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Wegwijzer zie artikel Artikel D.1 Algemene begripsomschrijvingen Algemene begripsomschrijvingen D.1 Omzet D.1.1 Testen D.1.2

Nadere informatie

Verzekering Archief Administratie Extra kosten Uitkeringstermijn Reorganiseren Vernietiging

Verzekering Archief Administratie Extra kosten Uitkeringstermijn Reorganiseren Vernietiging Verzekering Archief Administratie Extra kosten Uitkeringstermijn Reorganiseren Vernietiging Brand Ontploffing Blikseminslag Luchtverkeer Storm Water Sneeuw Inbraak Verzekering Archief Administratie Extra

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen

Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene voorwaarden of de Pakketvoorwaarden. Artikel

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Inboedel Brand 2002

Aanvullende voorwaarden Inboedel Brand 2002 Aanvullende voorwaarden Inboedel Brand 2002 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene

Nadere informatie

Informatie voor de klant.

Informatie voor de klant. Voor-Elkaar-Pakket Inboedel Aanvullend t.b.v. kostbaarheden buitenshuis Aanvullende voorwaarden versie 01-2016 Belangrijk De Aanvullende Voorwaarden Inboedel Aanvullende t.b.v. kostbaarheden 01-2016 vormen

Nadere informatie

Verzekering Administratie Uitkeringstermijn Organisatie Brand Ontploffing Blikseminslag

Verzekering Administratie Uitkeringstermijn Organisatie Brand Ontploffing Blikseminslag Luchtverkeer Storm Water Sneeuw Inbraak Administratie Uitkeringstermijn Organisatie Leeuwarder Brand Ontploffing Onderlinge Blikseminslag Luchtverkeer Verzekeringen Storm Water Sneeuw U.A. Inbraak Organisatie

Nadere informatie

*HPHHQVFKDSSHOLMNHYRRUZDDUGHQ 3DNNHWYHU]HNHULQJ $%1$052

*HPHHQVFKDSSHOLMNHYRRUZDDUGHQ 3DNNHWYHU]HNHULQJ $%1$052 $%1$052 De gemeenschappelijke voorwaarden en de speciale voorwaarden worden geacht één geheel te vormen. Indien en voorzover er sprake is van strijdigheid tussen de speciale voorwaarden en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Grondslag van de verzekering. 2. Noodhulp. 3. Verplichtingen na schade. Versie P1P00

Algemene voorwaarden. 1. Grondslag van de verzekering. 2. Noodhulp. 3. Verplichtingen na schade. Versie P1P00 Versie P1P00 Algemene voorwaarden 1. Grondslag van de verzekering Deze verzekering is aangegaan op basis van de juistheid en volledigheid van de door de verzekeringnemer op het aanvraagformulier verstrekte

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek F. Bijzondere voorwaarden. Extra Kostenverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek F. Bijzondere voorwaarden. Extra Kostenverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek F, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Extra Kostenverzekering 01/2013 4 1 Wat is

Nadere informatie

REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement)

REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement) REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement) begripsbepalingen artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. Werkgever

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek E. Bijzondere. voorwaarden. Reconstructiekostenverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek E. Bijzondere. voorwaarden. Reconstructiekostenverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek E. Bijzondere voorwaarden Reconstructiekostenverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek E, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Reconstructiekostenverzekering 01/2013

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.21 A Geldverzekering voor winkels, bedrijven, kantoren en praktijken Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving

Nadere informatie

3.1 Algemeen 3.2 Gedekte gebeurtenissen 3.3 Opruimingskosten 3.4 Aanvullende vergoedingen

3.1 Algemeen 3.2 Gedekte gebeurtenissen 3.3 Opruimingskosten 3.4 Aanvullende vergoedingen Voorwaarden Oogstproductenverzekering Agrarisch Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model L 03.2.16 A Inhoud ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN overgang

Nadere informatie

Artikel 1.3 Indien met betrekking tot de te verlenen diensten, twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening.

Artikel 1.3 Indien met betrekking tot de te verlenen diensten, twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening. Algemene voorwaarden van NIMO-security BV gevestigd te Valkenswaard, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Oost- Brabant, onder nummer 14072301. Artikel 1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Omvang van de verzekering. Verplichtingen van verzekerde, algemeen. Verplichtingen van verzekerde bij schade. Automatische bijverzekering

Omvang van de verzekering. Verplichtingen van verzekerde, algemeen. Verplichtingen van verzekerde bij schade. Automatische bijverzekering ALGEMENE VOORWAARDEN Garantieverzekering VE 9205 Delta Lloyd Schadeverzekering NV ONDERDEEL Technische Verzekeringen INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel

Nadere informatie

PK110-01 PAKKETVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN: ALGEMENE VOORWAARDEN - maart 2014. Inhoudsopgave

PK110-01 PAKKETVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN: ALGEMENE VOORWAARDEN - maart 2014. Inhoudsopgave PK110-01 PAKKETVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN: ALGEMENE VOORWAARDEN - maart 2014 Inhoudsopgave art. Begripsomschrijvingen 1 Verzekeringnemer 1.1 Verzekeraars 1.2 Verzekerde 1.3 Aon 1.4 Bereddingskosten 1.5

Nadere informatie

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen LWB 05 Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering

Nadere informatie

Brand bedrijfsschadeverzekering

Brand bedrijfsschadeverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Brand bedrijfsschadeverzekering Polisvoorwaarden Polismantel Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 t/m 6 Uitsluitingen

Nadere informatie

BRAND INDEXVERZEKERING VOOR GEBOUWEN

BRAND INDEXVERZEKERING VOOR GEBOUWEN BRAND INDEXVERZEKERING VOOR GEBOUWEN Voorwaarden van verzekering ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: AMEV: AMEV Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht,

Nadere informatie

L.B. 8 - Brand bedrijfsschadeverzekering

L.B. 8 - Brand bedrijfsschadeverzekering LB 8 - Brand bedrijfsschadeverzekering Polisvoorwaarden Polismantel LB 8 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 t/m 6 Uitsluitingen 7 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Pakket Voryo Algemene voorwaarden Versie 2014.12

Pakket Voryo Algemene voorwaarden Versie 2014.12 Pakket Voryo Algemene voorwaarden Versie 2014.12 Artikel 1 Grondslag van de verzekering Deze verzekering is aangegaan op basis van de juistheid en volledigheid van de door de verzekeringnemer op het aanvraagformulier

Nadere informatie

P.I. 6 - Perfectpolis voor verzekering van inboedel

P.I. 6 - Perfectpolis voor verzekering van inboedel P.I. 6 - Perfectpolis voor verzekering van inboedel ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Art. 1. Omvang der verzekering. A. De verzekering dekt: a. inboedel toebehorende aan de verzekerde; b. inboedel die

Nadere informatie

Algemene pakketvoorwaarden P0P00

Algemene pakketvoorwaarden P0P00 1. Grondslag van de verzekering Deze verzekering is aangegaan op basis van de juistheid en volledigheid van de door de verzekeringnemer op het aanvraagformulier verstrekte gegevens. Verzwegen gegevens

Nadere informatie

E.G. 1 - Perfect-Extra gebouwenverzekering

E.G. 1 - Perfect-Extra gebouwenverzekering E.G. 1 - Perfect-Extra gebouwenverzekering Polismantel E.G.1 Wegwijzer in de polis zie artikel * Omschrijving van de dekking 2 - Verzekerde belangen 2.1 - Glasdekking 2.2 - Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 : BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 : BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN VERZEKERINGSVOORWAARDEN VOOR HOBBYKASSEN D.D. 01-01-1995 ONDERLINGE HAGELVERZEKERING MAATSCHAPPIJ AGRIVER B.A. Postbus 9-8060 AA Hasselt - Tel.: 038-4778585 INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 : BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Inhoudsopgave. Artikel 1. Begripsomschrijvingen Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Dekking 2.1 Dekking in de woning 2.2 Dekking buiten de woning 2.3 Bijzondere vergoedingen (alleen van toepassing als gevolg van een gedekte gebeurtenis)

Nadere informatie

Evenementen verzekering Rubriek 7 Geld

Evenementen verzekering Rubriek 7 Geld Voorwaardenblad 06.7 Evenementen verzekering Rubriek 7 Geld Artikel 154-20.1504 Datum 1 april 2015 Inhoud pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Begrippen 3 1.1.1 Verzekerden 3 1.1.2 Verzekerde zaken 3 1.1.3

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan); -

Nadere informatie

polismantel 1805 MOBIELE BUNGALOWVERZEKERING

polismantel 1805 MOBIELE BUNGALOWVERZEKERING polismantel 1805 MOBIELE BUNGALOWVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden, die deel uitmaken van de polis, wordt verstaan onder Verzekeringnemer degene, met wie de verzekering

Nadere informatie

Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld

Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld Home 1 Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Hoofdstuk 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Hoofdstuk 3 Artikel 3.1 Hoofdstuk 4 Artikel 4.1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Model F8306.01 Inhoudsopgave: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Geldverzekering voor de detailhandel e.d.

Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Polismantel 509-93 Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Algemene polisvoorwaarden Wegwijzer zie artikel Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2: Omschrijving van de dekking 2/3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Voorwaarden. Premiebetaling

Voorwaarden. Premiebetaling Voorwaarden Begin en bedenktijd Op je polis blad kun je vinden op welke dag je dekking ingaat, dit is altijd vanaf 00:00 uur, tenzij het anders afgesproken is. Vanaf deze dag, heb je 14 dagen bedenktijd,

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN

ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN Artikel 1: Begripsbepaling In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: DBR: Dutch Bicycle Rental B.V. gevestigd aan de Solingerstraat 49, 7421 ZR te Deventer,

Nadere informatie

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Bijzondere polis 654-96 Home 1 Bijzondere polis 654-96 Titel (exact hetzelfde als Titelblad) Artikel D.1 Artikel D.2 Artikel D.3 Artikel D.4 Artikel D.5 Artikel D.6 Artikel D.7 Artikel D.8 Artikel D.9

Nadere informatie

A.B. 8 - Brandverzekering

A.B. 8 - Brandverzekering A.B. 8 - Brandverzekering Polismantel A.B. 8. Wegwijzer zie artikel. Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 Verzekerde belangen 2.1 Waar en waartegen gedekt 2.2 Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Luyten Voordeelpakket

Algemene Voorwaarden Luyten Voordeelpakket ALV LVP 10.01 Algemene Voorwaarden Luyten Voordeelpakket Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A.

Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. Verzekeringen Bedrijfsschade Bruto winst Produktie Omzet Stagnatie Variabele kosten Uitkeringstermijn Overdekking Brand Blikseminslag Storm Electriciteitsuitval Straatafzetting Verzekeringen Bedrijfsschade

Nadere informatie

Polis voor Ondernemers SPVO01/07

Polis voor Ondernemers SPVO01/07 Polis voor Ondernemers SPVO01/07 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING Module Bedrijfsschade - Bijzondere voorwaarden Brand Bedrijfsschadeverzekering - Bijzondere voorwaarden Brand/Storm Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 2

Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 2 Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 Versie januari 2011 VRIJSTELLING VAN PREMIEBETALING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID voor bij Elips Life AG ondergebrachte verzekeringen 1 Bij de toepassing van deze

Nadere informatie

P.Z. 8 - Perfect zakenverzekering

P.Z. 8 - Perfect zakenverzekering P.Z. 8 - Perfect zakenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel P.Z.8. Wegwijzer zie artikel. Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 Verzekerde belangen 2.1 Waar en waartegen gedekt 2.2 Dekking

Nadere informatie

polismantel 1206 UITGEBREIDE BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING

polismantel 1206 UITGEBREIDE BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING polismantel 1206 UITGEBREIDE BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden, die deel uitmaken van de polis, wordt verstaan onder: Verzekeringnemer degene, met

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model LE 03.2.15 A Gevolgschade Uitval Regelapparatuur Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking 1 Gedekte

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model LE 03.2.14 A Technische verzekering agrarische bedrijven Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking

Nadere informatie