Polisformulier Bedrijfsschadeverzekering voor Medici

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Polisformulier Bedrijfsschadeverzekering voor Medici"

Transcriptie

1 Polisformulier Bedrijfsschadeverzekering voor Medici Algemene verzekeringsvoorwaarden BS3 Rubriek A - beroepsinkomsten Deze rubriek biedt dekking tegen derving van inkomsten, indien verzekerde zijn beroep niet of slechts gedeeltelijk kan uitoefenen direkt en uitsluitend als gevolg van materiële schade aan het in het polisblad genoemde perceel en/of inhoud daarvan door een door deze verzekering gedekt evenement. Ingeval van stilstand of stagnatie in de beroepsuitoefening als vorenbedoeld zal aan het einde daarvan, doch uiterlijk aan het einde van het maximum tijdvak van schadevergoeding, worden vastgesteld: 1 Hoeveel de beroepsinkomsten gedurende de termijn van stilstand of stoornis zouden hebben bedragen, indien geen evenement had plaatsgevonden. Daartoe zullen als beroepsinkomsten, welke normaliter zouden zijn verkregen, worden aangenomen: de beroepsinkomsten in de overeenkomstige periode in de 12 onmiddellijk aan het evenement voorafgaande maanden. Indien echter de beroepsinkomsten gedurende de 6 aan het evenement voorafgaande maanden een toename of afname van zodanige aard ten opzichte van de beroepsinkomsten in de overeenkomstige zes maanden in het jaar daarvóór mochten vertonen, dat deskundigen op grond daarvan menen te moeten aannemen, dat deze toe- of afname zich ook in de tijd volgende op het evenement zou hebben voortgezet, zo zal daarmede bij de vaststelling der plaatsgevonden derving van beroepsinkomsten als gevolg van het evenement (als hierna aangegeven) en bij de bepaling van het voor een volle schadeloosstelling vereiste minimum verzekerde bedrag worden rekening gehouden. 2 Hoeveel de beroepsinkomsten gedurende die termijn werkelijk hebben bedragen. 3 De derving van beroepsinkomsten, welke uit 1 en 2 volgt geeft na aftrek van de tengevolge van het evenement bespaarde kosten en eventueel bespaarde salarissen incl. sociale lasten de schade onder deze rubriek aan. Onder deze rubriek wordt eveneens vergoeding gegeven voor de na het evenement gemaakte extra kosten, mits deze kosten geen hoger bedrag belopen dan de beperking der schade, welke door deze kosten is bewerkstelligd. De dekking onder deze rubriek sluit alle schadevergoeding uit met betrekking tot: - afschrijving dubieuze debiteuren; - afschrijvingen op de door het evenement vernietigde interesten; - boeten tengevolge van kontraktbreuk of voor niet of vertraagde uitvoering van opdrachten. Beroepsinkomsten Geld, dat aan verzekerde betaald of verschuldigd is voor gedurende enig in de polis genoemd tijdvak aan derden verleende diensten uit hoofde van in het polisblad omschreven beroep van verzekerde. Extra kosten Kosten, welke door verzekerde tengevolge van het evenement worden gemaakt met het oogmerk de beroepsinkomsten in enige maand na het evenement zoveel en zo spoedig mogelijk te brengen op het peil van de normale beroepsinkomsten. Rubriek B - uitstaande vorderingen Deze rubriek biedt dekking tegen schade op uitstaande vorderingen, indien de debiteurenadministratie van verzekerde, zich bevindende op het in het polisblad genoemde adres dan wel elders, door een door deze verzekering gedekt evenement is vernietigd of beschadigd. Als totaalbedrag aan uitstaande vorderingen ten tijde van het evenement zal worden aangenomen: "het gemiddelde bedrag aan uitstaande vorderingen over de vier kwartaal en in het aan het evenement voorafgaande boekjaar". Indien echter het gemiddelde bedrag aan uitstaande vorderingen over eventueel reeds verstreken kwartalen van het lopende boekjaar ten opzichte van het in voorgaande alinea bedoelde gemiddelde een afwijking van meer dan 10% mocht vertonen zal een dien overeenkomstige korrektie op laatst bedoeld gemiddelde worden toegepast. Als schade in de zin van deze polis wordt aangemerkt het verschil tussen: 1 het totaalbedrag aan uitstaande vorderingen ten tijde van het evenement op basis van het hiervoren reeds vastgestelde gemiddelde per kwartaal; 2 het totaal bedrag dat in de periode volgende op het evenement op uitstaande vorderingen is ontvangen en/of kan worden nagegaan c.q. gerekonstrueerd. Voorts wordt onder deze rubriek eveneens vergoeding gegeven voor de extra kosten, welke verzekerde maakt teneinde de tengevolge van het evenement verloren gegane of beschadigde gegevens met betrekking tot de debiteurenadministratie te rekonstrueren, mits deze extra kosten geen hoger bedrag belopen dan de beperking der schade, welke op uitstaande vorderingen door deze kosten is bewerkstelligd. Zodra echter de rekonstruktie van een uitstaande vordering is voltooid, komt deze vordering zelf als zodanig niet meer voor vergoeding onder deze rubriek in aanmerking. Voorzover de behandeling van uitstaande vorderingen per ult. van elke maand plaats vindt, dient overal waar in deze rubriek gesproken wordt van "kwartaal resp vier kwartalen" hiervoor te worden gelezen "maand resp. twaalf maanden". Rubriek C - rekonstruktiekosten De dekking onder deze rubriek omvat de schade uit hoofde van extra kosten verbonden aan de rekonstruktie van gegevens, welke als gevolg van een door deze polis gedekt evenement zijn beschadigd of verloren gegaan. Hiertoe worden geacht te behoren alle met het beroep van verzekerde verband houdende gegevens, informatie en dokumentatie, zich bevindende op het in het polisblad vermelde adres of elders, waarvan de kosten verbonden aan de rekonstruktie noch onder rubriek A of B noch onder de materiële brandverzekering verhaalbaar zijn.

2 Onder extra kosten worden onder meer verstaan: - huur van tijdelijke ruimte en inrichting daarvan, teneinde de rekonstruktie van de hiervoren bedoelde gegevens mogelijk te maken; - kosten voor het overbrengen van meubilair, boeken, materiaal e.d. van de oorspronkelijke naar de tijdelijk in gebruik genomen ruimte en omgekeerd; - salarissen inklusief sociale lasten aan extra personeel en/of eigen medewerkers, uitsluitend voorzover deze noodzakelijkerwijze voor de rekonstruktie zijn ingezet, eventueel vermeerderd met bonussen voor overwerk; - extra kosten voor het verzamelen van verloren gegane administratieve/medische en/of andere gegevens/bescheiden met inbegrip van statistisch materiaal, dokumentatie, wetenschappelijk informatiemateriaal, e.d. - extra kosten gemaakt bij het inwinnen van informatie met inbegrip van reis-/verblijfkosten, extra porti e.d. in totaal na enig evenement het voor deze rubriek geldende maximum van ,- niet overschrijdende, Zulks onder voorbehoud: 1 dat aanschaffingskosten van meubilair, materiaal e.d. niet voor vergoeding onder deze rubriek in aanmerking worden genomen, tenzij in overleg met en na goedkeuring van verzekeraars gemaakt; 2 dat, indien verzekerde in staat is zijn oorspronkelijke perceel i.c. praktijkruimte weer te betrekken vóór de afloop van de huur van de tijdelijk in gebruik genomen ruimte, hij al het mogelijke zal doen deze laatste te verhuren, in welk geval het uit hoofde daarvan ontvangen bedrag in mindering komt van de door de verzekeraars betaalde of verschuldigde vergoeding, verband houdende met voren bedoelde rekonstruktie. Rubriek A, B en C 1 Tenzij uit het polisblad voor wat betreft rubriek B en/of C anders blijkt, is de maximum aansprakelijkheid van verzekeraars met betrekking tot enig evenement, plaatsvindende gedurende het verzekeringsjaar, gesteld op: A - het in het polisblad genoemde verzekerde bedrag vermeerderd met 30%, B - het naar verhouding per kwartaal/per maand nagenoeg korresponderende gedeelte van de voor rubriek A hiervoren bedoelde totaal bedrag, C - premier-risquebedrag van ,- in totaal. 2 Verzekeraars zullen het volgens de hiervoren aangegeven schaderegelingsnormen voor rubriek A en/of B en/of C vastgestelde schadebedrag, alsmede alle extra kosten volledig vergoeden, mits het in het polisblad genoemde verzekerde bedrag vermeerderd met 30% voldoende is ter dekking van het ten tijde van het evenement bestaande verzekerde belang op beroepsinkomsten, door deskundige vast te stellen aan de hand van alle alsdan beschikbare gegevens. Indien het verzekerde bedrag vermeerderd met 30% niet toereikend is ter dekking van het hiervoren bedoelde belang bestaat er ten aanzien van alle rubrieken slechts recht op een proportionele vergoeding voor zowel de geleden bedrijfsschade als de gemaakte extra kosten. 3 Bedrijfsschade voortvloeiende uit beschadiging of vernietiging van conventionele administratieve en/of medische gegevens c.a., mits veroorzaakt door een door de verzekering gedekt evenement komt eveneens voor vergoeding in aanmerking, indien deze gegevens zich op een ander dan het in het polisblad vermelde adres bevinden. Bedrijfsschade ontstaan door materiële schade aan deze gegevens door een gedekt evenement tijdens het vervoer van of naar een der hiervorenbedoelde adressen danwel tijdens de bezoeken van verzekerde aan zijn patiënten is eveneens onder deze verzekering begrepen. 4 Voor de hier voren onder 1 bedoelde 30% overdekkingsmarge op het voor A verzekerde bedrag vindt geen naverrekening van premie plaats. Verzekerde kan evenwel recht op restitutie van premie doen gelden, indien over enig verzekeringsjaar de werkelijk verkregen beroepsinkomsten lager zijn geweest dan 70% van het in het polisblad genoemde verzekerde bedrag. In zodanig geval zal deze restitutie worden berekend op basis der jaarpremie over het verschil tussen beide hiervorenbedoelde bedragen, waarbij de maximum restitutie zal zijn beperkt tot 50% van de door verzekerde voor dat jaar betaalde jaarpremie. Indien verzekerde van dit recht op restitutie wenst gebruik te maken, dienen verzekeraars uiterlijk 12 maanden na afloop van het desbetreffende verzekeringsjaar in het bezit te zijn van een accountantsverklaring, waarin de omvang van de werkelijk verkregen beroepsinkomsten over bedoeld jaar wordt vermeld. Over een jaar, waarin een claim voor geleden bedrijfsschade is of wordt ingediend, vindt geen restitutie van premie plaats. 5 Het maximum tijdvak van schadevergoeding is voor alle rubrieken gesteld op 52 achtereenvolgende weken aanvang nemende onmiddellijk na het evenement. Ingeval van likwidatie of opheffing van de praktijk van verzekerde danwel indien verzekerde binnen 8 weken na het evenement nog geen pogingen heeft aangewend om de uitoefening van zijn beroep te hervatten, zal het maximum tijdvak van schadevergoeding voor wat betreft rubriek A tot13 weken worden teruggebracht. Ten aanzien van salarissen/lonen en sociale lasten van eventuele medewerkers, waarvoor verzekerde op grond van een wettelijke of kontraktuele verplichting tot doorbetaling is gehouden, wordt het maximum tijdvak van schadevergoeding in voren bedoelde gevallen gebracht op het aantal weken waarvoor verplichting tot doorbetaling bestaat, echter met een maximum van 26 weken. Voor wat betreft rubriek B en C zal verzekerde in de hiervorenbedoelde gevallen geen enkel recht aan deze verzekering kunnen ontlenen. 6 Op verzoek van verzekerde zal betaling der schade maandelijks geschieden op afrekening.

3 Door deze verzekering gedekte evenementen 1 Brand veroorzaakt door onweer of enig ander toeval, eigen vuur, onachtzaamheid, schuld of schelmerij van eigen bedienden, buren, vijanden, rovers en alle anderen hoe ook genaamd, op welke wijze de brand ook zoude moge ontstaan, bedacht of onbedacht, gewoon of ongewoon; alsmede tegen de schade, welke als een gevolg van de brand moet worden aangemerkt, ook wanneer die voortkomt uit naburige brand, als daar zijn: bederf of vermindering van het verzekerde voorwerp door het wateren andere middelen tot het stuiten of blussen van de brand gebruikt, of het vermissen van iets van het verzekerde door dieverij of op enige andere wijze gedurende de brandblussing of beredding, alsmede de schade welke veroorzaakt wordt door gehele of gedeeltelijke vernieling van het verzekerde, op last van hoger hand geschied, teneinde de voortgang van de ontstane brand te stuiten. 2 Bliksemslag, ook al heeft het inslaan van de bliksem geen brand ten gevolge gehad. 3 Ontploffing onverschillig waar de ontploffing mocht zijn ontstaan, in het verzekerde perceel dan wel elders. Onder schade door ontploffing wordt verstaan: gehele of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde. Is de ontploffing ontstaan binnen een - al dan niet gesloten - vat, dan is aan het vereiste van een eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, indien de wand van het vat onder de druk van de zich daarin bevindende gassen en dampen (onverschillig hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan en onverschillig of zij reeds vóór de ontploffing aanwezig waren dan wel eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanige scheiding heeft ondergaan dat door het uitstromen van gas, damp of vloeistof uit de door de scheiding gevormde opening, de drukken binnen en buiten het vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden. Is dit niet het geval of is de ontploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de eensklaps verlopende hevige krachtsuiting de onmiddellijke werking zijn geweest van gassen of dampen welke door een scheikundige reaktie van vaste, vloeibare, gas- of dampvormige stoffen, of een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht. In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde voorwerpen door ontploffing is tevens gedekt de schade aan de verzekerde voorwerpen welke als gevolg van die vernieling moet worden aangemerkt. In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van andere voorwerpen door ontploffing is medegedekt de schade aan de verzekerde voorwerpen, welke als een gevolg van de naburigheid van die vernieling moet worden aangemerkt. Noot: De tekst van deze clausule en de daarbij behorende toelichting is dd. 2 juni 1976 ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd. 4 Renunciatie aan art. 249 Wetboek van Koophandel Schade aan de verzekerde objekten door brand of ontploffing en de daaruit voort vloeiende bedrijfsschade als gevolg van een der in art. 249 Wetboek van Koophandel genoemde oorzaken is medeverzekerd, zodat te dien aanzien aan het bepaalde in laatstbedoeld artikel wordt gerenuncieerd. 5 Vliegtuigschade Schade - anders dan brandschade - aan de verzekerde voorwerpen ten gevolge van het getroffen worden door of het ontploffen van: hetzij 5.1 een vertrekkend, vliegend, landend of vallend luchtvaartuig, hetzij 5.2 een hieraan verbonden, hiervan losgeraakt, hieruit geworpen of hieruit gevallen voorwerp, hetzij 5.3 enig ander voorwerp dat getroffen is door enig voorwerp als onder 5.1 of 5.2 bedoeld. 6 Storm waaronder wordt verstaan een zodanige windkracht, dat bij het Meteorologisch Instituut of een zijner filialen, gevestigd het naast bij het verzekerde risiko, doch hoogstens 10 km daarvan verwijderd, een windsnelheid wordt waargenomen van tenminste 14m per sekonde, terwijl, wanneer plaatselijke gevallen van hevige wind zich voordoen, die buiten de waarneming van het Meteorologisch Instituut of filiaal daarvan zijn gebleven, door betrouwbare getuigen gekonstateerd moet worden dat ter plaatse storm woedde. Ook kan het feit, dat meerdere gebouwen in de omgeving (doch eveneens binnen een kring van 10 km) blijkbaar stormschade hebben geleden als bewijs dienen, dat recht op schadevergoeding schept. 7 Het onvoorzien uit- of overlopen van water uit waterleidingen, waterreservoirs, toestellen van een centrale verwarming en/of warmwatervoorziening, geysers, badkuipen, wastafels, gootstenen en/of afvoerleidingen daarvan, alles voorzover aanwezig in het in het polisblad genoemde en/of belendende perceel en mits dit uit- of overlopen van water direkt en uitsluitend het gevolg is van een defekt van bedoelde leidingen, toestellen en apparaten. 8 Het onvoorzien uitstromen of lekken van water uit de automatische sprinkler-installatie zich bevindende in het in het polisblad genoemde en/of belendende perceel mits dit uitstromen of lekken niet het gevolg is van: 8.1 herstelling of wijziging van het perceel; 8.2 herstelling, verwijdering of uitbreiding van de sprinkler-installatie; 8.3 bevriezen tengevolge van nalatigheid door verzekerde; 8.4 uitvoering van een last van hogerhand; 8.5 gebreken van konstruktie of aanleg of van omstandigheden, welke verzekerde bekend zijn. 9 Regen-, sneeuw- of smeltwater uitsluitend voorzover dit water door het dak van het in het polisblad genoemde perceel of tengevolge van breuk, verstopping of het overlopen van dakgoten en/of zich hieraan bevindende afvoerpijpen, naar binnen is gedrongen.

4 10 Inbraak zijnde het verlies tengevolge van diefstal, waarbij de dader zich de toegang tot het perceel waarin de praktijk van verzekerde wordt uitgeoefend, heeft verschaft door inbraak gepleegd ten opzichte van bedoeld perceel of een daarmede binnenshuis gemeenschap hebbend gebouw, alsmede de beschadiging tengevolge van een en ander aan gebouwen of inhoud toegebracht. Met inbraak wordt gelijkgesteld inklimmen, zich laten insluiten en zich toegang verschaffen door middel van valse sleutels of andere tot het openen van het slot niet bestemde werktuigen, zomede van de echte sleutel(s), mits deze laatst als gevolg van afdreiging, afpersing, overrompeling, bedwelming of andere gewelddadige wijze werd(en) verkregen. 11 Het breken van spiegelruiten, voorzover deel uitmakende van het in het polisblad genoemde perceel. 12 Aanrijding/aanvaring door voertuigen of vaartuigen van het perceel van of in gebruik bij verzekerde. 13 Straatafzetting of afzetting van de toevoerweg te water, in verband met een evenement als door deze verzekering gedekt in een naburig perceel, echter uitsluitend gedurende de periode dat het perceel van verzekerde hierdoor niet toegankelijk is. 14 Het weg vallen der watervoorziening en/of elektrische stroomlevering direkt en uitsluitend veroorzaakt door beschadiging of vernieling van: 14.1 het waterleidingbedrijf en/of pompstations en/of tussenstations; 14.2 de stroomleverende centrale en/of onderstations en/ of schakelstations en/of transformatorhuizen, door een door deze verzekering gedekt evenement, mits zowel dit wegvallen der watervoorziening en/of stroomlevering als de rechtstreeks daaruit voortvloeiende stilstand of stoornis van de praktijk van verzekerde langer dan 6 (zes) uur duurt. Bedrijfsschade, welke verzekerde lijdt door het wegvallen der watervoorziening en/of elektrische stroomlevering als gevolg van schade - van welke aard dan ook - aan buizen, pijpen, leidingen, hoogspanningsmasten met alle aan- en toebehoren, kabels e.d. zich bevindende tussen een of meer der hiervoren onder 1 en/of 2 genoemde bedrijven en/of het bij verzekerde in gebruik zijnde perceel, is echter uitdrukkelijk van vergoeding onder deze polis uitgesloten. Beperkingen 1 Molest 1.1 Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend konflikt, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. 1.2 De verzekeraar dient te bewijzen, dat de schade direkt veroorzaakt is door of ontstaan is uit een van de in het vorig lid genoemde oorzaken. Noot: De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities van deze vormen van molest, vormen een onderdeel van de tekst, welke door de Vereniging van Brandassuradeuren dd. 2 juni 1976 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht is gedeponeerd. 2 Aardbeving of vulkanische uitbarsting Uitgesloten is schade ontstaan, hetzij gedurende de tijd waarin, het zij gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats waar het verzekerde perceel is gesitueerd, de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard, tenzij verzekerde bewijst, dat de schade niet aan een der genoemde verschijnselen kan worden toegeschreven. 3 Overstroming Uitgesloten is overstroming tengevolge van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak danwel gevolg is van het door deze polis gedekte evenement. Deze uitsluiting geldt niet voor brand of ontploffing veroorzaakt door overstroming. 4 Atoomkernreakties 4.1 Met terzijdestelling van al hetgeen vermeld in deze polis, daarmede in strijd mocht zijn, dekt deze verzekering - behoudens het hierna bepaalde - geen schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreakties, onverschillig hoe de reaktie is ontstaan en onverschillig of zij zich in of buiten het verzekerde perceel heeft voorgedaan. Voorbeelden: kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioaktiviteit de aktiviteit van de gezamenlijke radioaktieve isotopen, welke verzekerde in het in het polisblad genoemde perceel (met inbegrip van het daarbij behorende terrein) onder zich heeft, in totaal niet meer mag bedragen dan duizend curie. 4.2 De uitsluiting onder 1 geldt niet met betrekking tot radioaktieve isotopen, welke zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, kommerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat: voorzover krachtens de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, de uitsluiting onder 1 van kracht blijft Onder "wet" te verstaan de bijzondere wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, onder "kerninstallatie" een kerninstallatie in de zin van bedoelde wettelijke regeling.

5 Algemene bepalingen 1 Bekendheid Verzekeraars verklaren zich bij de aanvang van deze verzekering voldoende bekend met de bouwaard, konstruktie, inrichting, verwarming, verlichting, wijze van gemeenschap, ligging, gebruik en belendingen van het in het polisblad genoemde perceel van of in gebruik bij verzekerde; ongeacht welke de ligging en bouwaard der belendingen, hun inrichting en gebruik zijn of zullen worden. 2 Overgang van het verzekerde belang Bij de overgang van de praktijk van verzekerde eindigt de verzekering één maand na die overgang. De verzekering zal echter ook na de bedoelde termijn van kracht blijven, mits de nieuwe belanghebbende binnen 8 dagen na overgang schriftelijk aan verzekeraars daarvan kennis geeft en verzekeraars niet binnen 14 dagen na ontvangst van een zodanig schrijven mededelen, dat zij de verzekering niet wensen voort te zetten. 3 Duur der verzekering Deze verzekering is aangegaan voor de in het polisblad genoemde termijn, aanvangende en eindigende 's middags12.00 uur. Na expiratie van vorenbedoelde eerste kontraktsperiode zal deze verzekering telkens stilzwijgend worden gekontinueerd voor de eveneens in het polisblad aangegeven doorlopende termijn, tenzij deze verzekering door één der partijen drie maanden vóór de kontraktsvervaldatum schriftelijk is opgezegd. 4 Jaarlijkse opzeggjng/-premieherziening Afgezien overigens van andere oorzaken, welke tussentijds tot een verhoging of verlaging van premie zouden leiden, zal de premie bij ingang van elk opvolgend kontraktsjaar door verzekeraars kunnen worden verhoogd, mits de nieuwe premie of wijze van premieberekening aan verzekerde drie maanden voor genoemde ingangsdatum wordt kenbaar gemaakt. Indien verzekerde met de verhoogde premie of wijze van premieberekening niet accoord gaat, zal hij het recht hebben de verzekering op te zeggen. De opzegging kan rechtsgeldig geschieden mits schriftelijk gedaan tenminste 30 dagen vóór 12 uur van de dag, waarop de nieuwe premie is verschuldigd. Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea en onverminderd het bepaalde omtrent stilzwijgende verlenging van de verzekering hebben verzekeraars het recht deze verzekering met ingang van elk opvolgend kontraktsjaar door schriftelijke opzegging aan verzekerde te doen eindigen, mits met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de opzegging plaatsvindt hetzij door verzekerde op grond van premieherziening, hetzij, door verzekeraars uit andere hoofde, zijn verzekeraars verplicht de onverdiende premie, indien de premie voor meerdere termijnen is vooruitbetaald, prorata te restitueren. De opzegging kan ook rechtsgeldig geschieden door verzekerde of verzekeraars aan de in de polis genoemde tussenpersoon. 5 Premiebetaling Premie en kosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Indien verzekerde in gebreke blijft de premie en kosten te voldoen binnen dertig dagen nadat deze opeisbaar zijn geworden c.q. weigert de premie en kosten te voldoen, wordt de dekking onder deze verzekering direkt ingaande opgeschort, zonder dat ingebrekestelling nodig is. Premie en kosten blijven echter verschuldigd, ook over de termijn gedurende welke de dekking is opgeschort. De dekking gaat weer in op de dag volgende op die, waarop premie en kosten door verzekeraars zijn ontvangen. Tijdens de opschorting wegens achterstallige betaling of wanbetaling als vorenbedoeld mogen verzekeraars de verzekering tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. 6 Verplichtingen van verzekerde ingeval van schade Ingeval van schade is verzekerde op straffe van verlies van het recht op schadevergoeding verplicht: 6.1 verzekeraars danwel de tussenpersoon zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3x24 uur na het plaatsvinden van het evenement, schriftelijk hiervan kennis te geven; 6.2 alles in het werk te stellen teneinde de schade zoveel en zo goed mogelijk te beperken; 6.3 bij schade door inbraak onmiddellijk de politie te verwittigen; 6.4 alle medewerking te verlenen tot het vaststellen van het schadebedrag en uit dien hoofde inzage te verstrekken in alle boekhoudkundige gegevens, bescheiden en andere dokumenten, zonder enige uitzondering en voorts alle inlichtingen te geven welke redelijkerwijze kunnen worden verlangd; 6.5 alle overige aan hem bekend zijnde verzekeringen op te geven, welke op het zelfde belang bij het ontstaan van de schade van kracht waren. 7 Benoeming van deskundigen De grootte van de schade zal, tenzij verzekeraars daar omtrent rechtstreeks met verzekerde tot overeenstemming komen, vastgesteld worden dooreen onpartijdige deskundige, aan te wijzen bij overleg tussen verzekerde en verzekeraars. De kosten van deze deskundige komen ten laste van verzekeraars. Indien verzekeraars met verzekerde niet tot overeenstemming kunnen komen over de aanwijzing van één deskundige, zal de vaststelling der schade geschieden door twee deskundigen, van wie één te benoemen door verzekerde en een door verzekeraars. Alvorens hun werkzaamheden te beginnen zullen, voor het geval van verschil, beide deskundigen tezamen een arbiter benoemen, die in dit geval, na beide deskundigen gehoord of schriftelijk opgeroepen te hebben, binnen de grenzen der beide taxaties het schadebedrag heeft vast te stellen. Door medewerking aan het voorafgaande worden verzekeraars niet geacht aansprakelijkheid te erkennen. Bij nalatigheid van één der partijen, hetzij om een deskundige te benoemen, hetzij van één der partijen om tot benoeming van een arbiter mede te werken, alsmede indien geen overeenstemming over de keuze van de arbiter wordt verkregen, zal een benoeming op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam of Rotterdam gedaan voor alle partijen bindend zijn. De partij, van welke het in vorige alinea bedoelde verzoek uitgaat, zal daarvan onverwijld schriftelijk aan de wederpartij kennis geven.

6 8 Herziening der schade taxatie Verzekeraars hebben het recht een schadetaxatie voor hen als niet bindend te beschouwen en herziening daarvan te verlangen, indien blijkt dat bij de schadevaststelling rekening is gehouden met aan een of meer deskundigen verstrekte onjuiste inlichtingen of gegevens. Mocht een der partijen kunnen aantonen, dat door de deskundigen rekenfouten zijn gemaakt dan zal die partij bevoegd zijn daarvan verbetering te eisen. 9 Kosten ten laste van verzekeraars Voor rekening van verzekeraars zijn het salaris en de kosten van alle deskundigen en de arbiter, echter wat betreft de door verzekerde benoemde deskundige(n) slechts voorzover het bedrag van dit salaris resp. van deze kosten, het bedrag niet te boven gaat van het salaris resp. van de kosten door de door verzekeraars benoemde deskundigen in rekening gebracht. Het salaris en de kosten als hiervoren bedoeld zullen voorzover deze ten laste van verzekeraars komen, steeds ten volle worden vergoed, ook al mocht hierdoor het verzekerde totaal bedrag vermeerderd met 30% worden overschreden. 10 Meerdere verzekeringen Indien blijkt dat ten tijde van de schade op het zelfde belang nog andere verzekeringen lopende zijn, zal op deze polis nooit méér worden betaald dan een evenredig aandeel in de totale schade. 11 Bedrog Verzekerde verliest alle recht op schadevergoeding indien bij de aanspraak daarop in enig opzicht bedrog van hem, of van iemand handelende voor hem, mocht blijken. 12 Verval van rechtsvordering Indien verzekerde niet binnen een jaar na schriftelijke kennisgeving van verzekeraars, waarin zij mededelen uit hoofde van een schadegeval geen verplichtingen meer te hebben, hiertegen in verzet komt door het instellen van een rechtsvordering, vervalt zijn recht op uitkering terzake van dit schadegeval. 13 Vermindering van het verzekerde bedrag met het schadebedrag Na het evenement wordt het in het polisblad genoemde verzekerde bedrag verminderd met de voor A vastgestelde vergoeding voor schade en kosten, welke vermindering zal geacht worden op het ogenblik van het evenement te hebben plaatsgehad. 14 Geschillen Alle geschillen omtrent de polis of de daarbij aangegane verzekering zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter te Amsterdam/Rotterdam, behoudens hogere voorzieningen met inachtneming van het bij deze polis bepaalde. 15 Domicilie Verzekeraars kiezen domicilie ten kantore van Bruns ten Brink Assuradeuren BV te Wormer.

Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering voor Handel en Industrie nr. 1243 1

Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering voor Handel en Industrie nr. 1243 1 Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering voor Handel en Industrie nr. 1243 Privacy-reglement De bij aanvraag van de verzekering verstrekte persoonsgegevens kunnen deel uitmaken van de cliëntenregistratie

Nadere informatie

ALGEMENE VERZEKERINGSBEPALINGEN UITGEBREIDE GOEDEREN EN INVENTARISVERZEKERING ( 597-06) Artikel 1 WAT WORDT VERSTAAN ONDER GOEDEREN EN INVENTARIS?

ALGEMENE VERZEKERINGSBEPALINGEN UITGEBREIDE GOEDEREN EN INVENTARISVERZEKERING ( 597-06) Artikel 1 WAT WORDT VERSTAAN ONDER GOEDEREN EN INVENTARIS? Artikel 1 WAT WORDT VERSTAAN ONDER GOEDEREN EN INVENTARIS? Goederen Onder goederen worden verstaan de grond- en hulpstoffen, halffabrikaten, eindproducten, goederen in bewerking, alsmede emballage welke

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Uitgebreide Exploitatiekostenverzekering MODEL BE 03.2.18 B Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 ARTIKEL 3 OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Extra Uitgebreide Inboedelverzekering

Extra Uitgebreide Inboedelverzekering Verzekering Inboedel Brand Zengen Schroeien Smelten Brandblussing Ontploffing Blikseminslag Luchtverkeer Storm Water Stoom Neerslag Inbraak Diefstal Bereddingskosten Opruimingskosten Geld en Geldswaardig

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model B 03.2.24 C Uitgebreide Brand Bedrijfsschadeverzekering voor industriële bedrijven Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving

Nadere informatie

L.Z.10 - Perfect bedrijfsschadeverzekering

L.Z.10 - Perfect bedrijfsschadeverzekering LZ10 - Perfect bedrijfsschadeverzekering Polisvoorwaarden Wegwijzer Polismantel LZ10 zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 t/m 6 Uitsluitingen 7 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

All-Risks woonverzekering opstal

All-Risks woonverzekering opstal apple verzekeringen Postbus 1919, 3000 BX Rotterdam Telefoon 0900 1514 (lokaal tarief) apple G 2009.01 All-Risks woonverzekering opstal Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 2 2 Grondslag, hernieuwde vaststelling,

Nadere informatie

1.3 Nieuwwaarde: het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit.

1.3 Nieuwwaarde: het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit. Voorwaarden Uitgebreide verzekering voor inhoud van bedrijven en instellingen nr. 1030 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Bedrijfsuitrusting/inventaris: de voor de bedrijfs- of beroepsuitoefening of andere op

Nadere informatie

P.I. 6 - Perfectpolis voor verzekering van inboedel

P.I. 6 - Perfectpolis voor verzekering van inboedel P.I. 6 - Perfectpolis voor verzekering van inboedel ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Art. 1. Omvang der verzekering. A. De verzekering dekt: a. inboedel toebehorende aan de verzekerde; b. inboedel die

Nadere informatie

P.W.11 - Perfect gebouwenverzekering

P.W.11 - Perfect gebouwenverzekering P.W.11 - Perfect gebouwenverzekering Polismantel P.W. 11 Wegwijzer in de polis zie artikel Omvang van de dekking - Welke evenementen 2 a - Aanvullende dekking 2 b 1 - Tuinaanleg 2 b 2 - Opruimingskosten

Nadere informatie

P.W.13 - Perfect woonhuisverzekering (Euro)

P.W.13 - Perfect woonhuisverzekering (Euro) PW13 - Perfect woonhuisverzekering (Euro) Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 t/m 8 Uitsluitingen 9 Verplichtingen van verzekerde bij schade 10 Vaststelling schade

Nadere informatie

Zengen Schroeien Smelten Brandblussing 1995 Ontploffing T-I Blikseminslag Luchtverkeer Storm

Zengen Schroeien Smelten Brandblussing 1995 Ontploffing T-I Blikseminslag Luchtverkeer Storm Verzekering Inboedel Brand Zengen Schroeien Smelten Brandblussing Ontploffing Blikseminslag Luchtverkeer Storm Water Stoom Neerslag Inbraak Diefstal Bereddingskosten Opruimingskosten Geld en Geldswaardig

Nadere informatie

Perfect-Extra woonhuisverzekering

Perfect-Extra woonhuisverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Perfect-Extra woonhuisverzekering Polisvoorwaarden Polismantel E.W.2 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 t/m 8

Nadere informatie

BRAND INDEXVERZEKERING VOOR GEBOUWEN

BRAND INDEXVERZEKERING VOOR GEBOUWEN BRAND INDEXVERZEKERING VOOR GEBOUWEN Voorwaarden van verzekering ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: AMEV: AMEV Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht,

Nadere informatie

Optimaal inboedel. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Optimaal inboedel. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Optimaal inboedel Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Grondslag van de verzekering Omvang van de dekking 3 Algemeen 4 Binnen het woonhuis 5 Uitbreidingen

Nadere informatie

B.I. 6 - Brand- en inbraakverzekering

B.I. 6 - Brand- en inbraakverzekering B.I. 6 - Brand- en inbraakverzekering Algemene voorwaarden. Art. 1. Begripsomschrijvingen. a. Inboedel. Hieronder worden verstaan alle roerende goederen behorende tot de particuliere huishouding van de

Nadere informatie

P.I.15 - Perfect inboedelverzekering

P.I.15 - Perfect inboedelverzekering P.I.15 - Perfect inboedelverzekering Polismantel P.I.15 Wegwijzer in de polis zie artikel * Omschrijving van de dekking 2 - Verzekerde belangen 2.1 - Waar en waartegen gedekt 2.2 - Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

studenten www.studentencollectief.nl

studenten www.studentencollectief.nl Algemene Voorwaarden Brandverzekeringen Model P-BRA(01.09.97) studenten www.studentencollectief.nl Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Omvang van de verzekering Art. 3 Vaststelling van het

Nadere informatie

AEGON Voorwaarden Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1018

AEGON Voorwaarden Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1018 AEGON Voorwaarden Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1018 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Inboedel: alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon

Nadere informatie

Optimaal inboedel. Polisvoorwaarden

Optimaal inboedel. Polisvoorwaarden Optimaal inboedel Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Grondslag van de verzekering Omvang van de dekking 3 Algemeen 4 Binnen het woonhuis 5 Uitbreidingen

Nadere informatie

STATUTEN, REGLEMENT EN AANVULLENDE VERZEKERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING TOT ONDERLINGE VERZEKERING STEENWIJKERWOLD W.A.

STATUTEN, REGLEMENT EN AANVULLENDE VERZEKERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING TOT ONDERLINGE VERZEKERING STEENWIJKERWOLD W.A. STATUTEN, REGLEMENT EN AANVULLENDE VERZEKERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING TOT ONDERLINGE VERZEKERING STEENWIJKERWOLD W.A. ALGEMENE VOORWAARDEN Overal waar in deze voorwaarden hij staat, kan ook zij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Brand- en inbraakverzekering (B.I.8.)

Algemene voorwaarden Brand- en inbraakverzekering (B.I.8.) Algemene voorwaarden Brand- en inbraakverzekering (B.I.8.) INHOUDSOPGAVE: Begripsomschrijvingen : Artikel 1. Omschrijving van de dekking : Artikel 2. Verzekerde belangen : Artikel 2.1 Waar en waartegen

Nadere informatie

Voorwaarden Extra Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1019

Voorwaarden Extra Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1019 Voorwaarden Extra Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1019 Privacyreglement De bij aanvraag van de verzekering verstrekte persoonsgegevens kunnen deel uitmaken van de cliënten registratie van AEGON Nederland

Nadere informatie

E.I. 1 - Perfect-Extra inboedelverzekering

E.I. 1 - Perfect-Extra inboedelverzekering E.I. 1 - Perfect-Extra inboedelverzekering Polisvoorwaarden Polismantel E.I. 1 Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2 * Verzekerde belangen 2.1 * Waar en waartegen

Nadere informatie

POLISBANK. Verzekerd Wonen Pakket VoorwaardenVWP0201. Inhoudsopgave. Gascanddoa. Algemeene

POLISBANK. Verzekerd Wonen Pakket VoorwaardenVWP0201. Inhoudsopgave. Gascanddoa. Algemeene 0 Gascanddoa POLISBANK Zwolsche Algemeene % Verzekerd Wonen Pakket VoorwaardenVWP0201 Inhoudsopgave Algemene voornaarden Deze hebben betrekking op het contract enlof op een of meer verzekeringen uit het

Nadere informatie

Inboedelverzekering Polisvoorwaarden PB0110 BI01

Inboedelverzekering Polisvoorwaarden PB0110 BI01 Inboedelverzekering Polisvoorwaarden PB0110 BI01 Inhoudsopgave 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 2 GRONDSLAG, HERNIEUWDE VASTSTELLING, INDEXERING 4 3 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 5 4 EIGEN RISICO 9 5 VERPLICHTINGEN

Nadere informatie

Inboedelverzekering. Blz. Inhoudsopgave DSB0607 BI04

Inboedelverzekering. Blz. Inhoudsopgave DSB0607 BI04 Inhoudsopgave Blz. Begripsomschrijvingen 2 Grondslag, hernieuwde vaststelling, indexering 3 Omschrijving van de dekking 4 Eigen risico 8 Verplichtingen in geval van schade 8 Behandeling van een schadegeval

Nadere informatie

polismantel 2307 WOONHUISVERZEKERING OPTIMAAL 02-08

polismantel 2307 WOONHUISVERZEKERING OPTIMAAL 02-08 polismantel 2307 WOONHUISVERZEKERING OPTIMAAL 02-08 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder Maatschappij N.V. Noordhollandsche van 1816, Algemene

Nadere informatie

Extra uitgebreide woonhuisverzekering

Extra uitgebreide woonhuisverzekering Klaverblad Verzekeringen Extra uitgebreide woonhuisverzekering Voorwaarden van verzekering nr. BW 06 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 3 Gedekte

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering P05A1301. Bedrijfsschadeverzekering. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering P05A1301. Bedrijfsschadeverzekering. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Bedrijfsschadeverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Bedrijfsschade De vermindering van de brutowinst, gedurende de schadevergoedingstermijn, als gevolg van een teruggang in omzet van het in het

Nadere informatie